Karta Charakterystyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki"

Transkrypt

1 Karta Charakterystyki Zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006/WE Wydrukowano dnia: Wersja Nr: 1 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORS Identyfikacja substancji/preparatu Kod wyrobu: Nazwa wyrobu: Wykorzystanie substancji/preparatów Zalecane użycie: Nawóz granulowany Identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa Numer alarmowy: Everris International BV Nijverheidsweg PD Heerlen (NL) Tel: ++31 (0) Fax: ++31 (0) (24h) 2. OCENA ZAGROŻEŃ Klasyfikacja Wskazanie zagrożeń: Produkt nie podlega klasyfikacji zgodnie z przepisami regulacyjnymi Unii Europejskiej (1999/45/EC) Najważniejsze zagrożenia R -zdanie(a) żaden 3. SKŁAD/INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW

2 3. SKŁAD/INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW Rodzaj preparatu chemicznego Składniki Nr CAS Ciężar % Nr WE. Klasyfikacja Azotan amonowy, NH4NO > 25% O;R08 Siarczan wapniowy dihydrat, CaSO4+2H2O % NE Siarczan żelaza hydrat, FeSO4+1H2O % Xn;R22 R36/38 Fe-EDTA < 1% NE Siarczan miedzi (II), CuSO < 1% N;R50/53 Xi;R36/38 Xn;R22 Siarczan manganu, monohydrat, MnSO < 1% N;R51/53 Xn;R48/20/22 tetraboran disodu, Na2B4O7 10H2O < 1% Repr.Cat.2;R60-61 Molibdenian sodowy, dihydrat, NaMoO4+2H2O < 1% NE Tlenek magnezowy, MgO < 1% NE NE = Non-Established (Nie zakładać) Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczono w Sekcji PIERWSZA POMOC Porady ogólne: Połknięcie: Wdychanie: Kontakt przez skórę: Kontakt z oczami: Uwagi dla lekarza: Możliwymi objawami są kaszel i/lub duszność. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, podać do picia dużą ilość wody. NIE prowokować wymiotów. Przepłukać usta. Jeśli zajdzie potrzeba zasięgnij porady lekarza. Występowanie pylenia jest mało prawdopodobne w normalnych warunkach stosowania. W razie wystąpienia długotrwałego narażenia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. Jeśli u poszkodowanego wystąpią objawy złego samopoczucia lub podrażnienia skóry, zasięgnąć porady lekarza. Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, skonsultować się ze specjalistą. Aparat oddechowy i/lub tlen może być niezbędny 5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Stosowne środki gaśnicze: Woda. Środki gaśnicze, które nie mogą być użyte ze względów bezpieczeństwa: Suchy proszek, Piasek, Piana, CO2

3 Szczególne zagrożenia związane z narażeniem na substancję/preparat, produkty spalania, produkty gazowe: W trakcie spalanie tworzą się nieznośne i toksyczne dymy. W wypadku pożaru chłodzić wodą lub natryskiem wodnym.. W wypadku pożaru produkt zacznie tlić się nawet bez dostępu tlenu z zewnątrz. W takich warunkach następuje samopodtrzymujący się rozkład produktu. Najlepszą metodą gaszenia pożaru jest chłodzenie wodą wierzchniej warstwy rozkładowej. Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu. W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. Specjalne metody: W wypadku pożaru odizolować od źródła ognia. Kod HAZCHEM: 1Z 6. ŚRODKI ZAPOBIEGANIA PRZYPADKOWEMU UWOLNIENIU Indywidualnych środków ostrożności: Unikać tworzenia się pyłu. W razie rozsypania pozamiatać, aby zapobiec poślizgowi. Środków ochrony środowiska: Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji. Nie zanieczyszczać wód powierzchniowych. Metody oczyszczania: Zamieść lub zebrać. Należy całkowicie zużyć produkt. Materiały opakowaniowe stanowią odpady przemysłowe.. 7. POSTĘPOWANIE I SKŁADOWANIE Postępowanie: Środki techniczne/środki ostrożności: Zasady bezpiecznego operowania: Składowanie: Środki techniczne/warunki magazynowania: Wyroby niebezpieczne przy wzajemnym kontakcie: Szczególne przeznaczenie(a): Materiały opakowaniowe: Unikać tworzenia się pyłu. Przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych. W czasie pracy nie jeść i nie pić. Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt. Ze względów jakościowych: chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przechowywać w suchym miejscu. Napoczęte opakowania szczelnie zamykać. Przechowywać w temperaturze pomiedzy 0 i 40 C. Produkty utleniające i samozapalne Nawóz granulowany. Worki, masa 8. ŚRODKI ZMNIEJSZENIA NARAŻENIA NA DZIAŁANIE/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Środki techniczne w celu zmniejszenia narażenia: Zapewnić wystarczającą wentylację.

4 Środki zmniejszające narażenie na działanie Sprzęt ochrony osobistej Ochrona dróg oddechowych: Ochrona rąk: Ochrona oczu/twarzy Ochrona skóry i ciała: Środki higieny Wartości dopuszczalnych norm narażenia na działanie Azotan amonowy, NH4NO3 OSHA: Czech Republic OEL Siarczan wapniowy dihydrat, CaSO4+2H2O OSHA: France INRS (VME) Germany TRGS900 Germany (DFG) - MAK Portugal UK EH40 WEL: Nie stosować. Rękawice z PCW lub innego tworzywa sztucznego. Okulary ochronne. Nie stosować. Stosować standardowe zasady obowiązujące w gospodarstwie domowym. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt. N.A. N.A. N.A. = 10.0 mg/m 3 10 mg/m 3 15 mg/m 3 total 5 mg/m 3 10 mg/m 3 10 mg/m 3 10 mg/m 3 VME 6 mg/m mg/m 3 MAK 4 mg/m 3 MAK 10 mg/m 3 10 mg/m 3 VLA-ED 10 mg/m3 4 mg/m3 Siarczan żelaza hydrat, FeSO4+1H2O 1 mg/m 3 Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour 1 mg/m 3 Netherlands - OEL -MACs 1 mg/m mg/m 3 Portugal 1 mg/m 3 VLA-ED UK EH40 WEL: LTEL (8 hr ) 1 mg/m 3 STEL (15 min) 2mg/m 3 Fe-EDTA Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour Portugal 1 mg/m 3 VLA-ED

5 UK EH40 WEL: 1 mg/m3 Siarczan miedzi (II), CuSO4 Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour Germany (DFG) - MAK Sweden - OEL - 8 H N.A. 0.1 mg/m 3 MAK 0.2 mg/m 3 LLV 1 mg/m 3 LLV Siarczan manganu, monohydrat, MnSO4 0.2 mg/m mg/m 3 Czech Republic OEL = Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour 0.5 mg/m 3 Germany TRGS mg/m 3 Germany (DFG) - MAK 0.5 mg/m 3 MAK Netherlands - OEL -MACs 1 mg/m mg/m 3 Portugal 0.2 mg/m mg/m 3 VLA-ED Sweden - OEL - 8 H 0.1 mg/m 3 LLV 0.2 mg/m 3 LLV UK EH40 WEL: 5 mg/m 3 tetraboran disodu, Na2B4O7 10H2O France INRS (VME) Portugal UK EH40 WEL: 2 mg/m 3 2 mg/m 3 1 mg/m 3 VME 2 mg/m 3 1 mg/m 3 VLA-ED 1 mg/m3 Molibdenian sodowy, dihydrat, NaMoO4+2H2O 0.5 mg/m 3 OSHA: 5 mg/m 3 5 mg/m 3 5 mg/m 3 Czech Republic OEL 5 mg/m 3 Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour 6 mg/m 3 France VLE 5 mg/m 3 France INRS (VME) 5 mg/m 3 VME 5 mg/m 3 Portugal 0.5 mg/m 3 5 mg/m 3 VLA-ED Sweden - OEL - 8 H 10 mg/m 3 LLV 5 mg/m 3 LLV Tlenek magnezowy, MgO 10 mg/m 3 OSHA: 15 mg/m 3 total 10 mg/m 3 Austria - MAKs: 6 mg/m 3 10 mg/m 3 Czech Republic OEL 5 mg/m 3 France VLE 10 mg/m 3 France INRS (VME) 10 mg/m 3 VME

6 Germany (DFG) - MAK 6 mg/m 3 Netherlands - OEL -MACs 10 mg/m 3 10 mg/m 3 Portugal 10 mg/m 3 10 mg/m 3 VLA-ED UK EH40 WEL: 10 mg/m 3 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Informacje ogólne Stan fizyczny: Wygląd: Kolor: Zapach: ciało stałe Granulki powleczone otoczką z żywicy brązowy, Zielonkawy Brak dostępnej informacji Istotne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska Temperatura wrzenia/zakres Nie stosować temperatur wrzenia: Temperatura topnienia/zakres Nie stosować temperatur topnienia: Rozpuszczalność: Otoczka nierozpuszczalna, substancje pokarmowe uwalniane są przez otoczkę Prężność pary Nie stosować Zagęszczenie oparów Nie stosować Właściwości wybuchowe: Nie występuje ryzyko wybuchu Łatwopalność (ciało stałe, gaz): Nie łatwopalny Inne informacje Właściwości utleniające Nie przechowywać z utleniaczami. ph: Nie stosować Gęstość nasypowa: kg/m TRWAŁOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Stabilność chemiczna Warunki, których należy unikać Wyroby niebezpieczne przy wzajemnym kontakcie Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni i źródeł zapłonu. Materiał palny. Utleniacze. Niebezpieczne produkty rozkładu Brak rozkładu podczas normalnego przechowywania. Niebezpieczeństwo gazów toksycznych w dymie w przypadku pożaru. Niebezpieczne reakcje brak podczas normalnego stosowania. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Informacja o składnikach Azotan amonowy, NH4NO3

7 LD50/doustnie/szczur = 2410 mg/kg Siarczan żelaza hydrat, FeSO4+1H2O LD50/doustnie/szczur = 1389 mg/kg Siarczan miedzi (II), CuSO4 LD50/doustnie/szczur = 960 mg/kg Siarczan manganu, monohydrat, MnSO4 LD50/doustnie/szczur = 9 g/kg Molibdenian sodowy, dihydrat, NaMoO4+2H2O LD50/doustnie/szczur = 4000 mg/kg Informacja o produkcie LD50/na skórę/szczur = LD50/doustnie/szczur = Efekty miejscowe Podrażnienie skóry: Podrażnienie oczu: Wdychanie: Połknięcie: = > 2000 mg/kg*** > 10 gr/kg Może powodować podrażnienie skóry u osób podatnych Może powodować podrażnienie oczu u osób podatnych Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową Spożycie może powodować podrażnienie układu pokarmowego, mdłości, wymioty i biegunkę 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Informacja o produkcie Toksyczność dla organizmów wodnych: Trwałość i rozkład Potencjał bioakumulacyjny Monbilność w glebie Brak informacji ekologicznych o produkcie Brak informacji ekologicznych o produkcie Nie zaobserwowano trwałych lub kumulujących się skutków Nie ulega bioakumulacji Brak dostępnej informacji Informacja o składnikach Azotan amonowy, NH4NO3 Siarczan wapniowy dihydrat, CaSO4+2H2O EC50/48h/rozwielitki =100 mg/l LC50/96h/pstrąg tęczowy =100 mg/l EC50/72h/algi = µg/l Brak dostępnej informacji

8 Siarczan żelaza hydrat, FeSO4+1H2O Siarczan miedzi (II), CuSO4 Siarczan manganu, monohydrat, MnSO4 EC50/48h/rozwielitki = >100mg/l LC50/96h/pstrąg tęczowy = >72.5mg/l (6d) EC50/72h/algi = 22mg/l EC50/48h/rozwielitki =0.8 mg/l EC50/48h/rozwielitki => 100 mg/l Molibdenian sodowy, dihydrat, NaMoO4+2H2O LC50/96h/ pstrąg tęczowy => 2800 mg/l 13. UWAGI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIENIA Metody usuwania odpadów: Zanieczyszczone opakowanie: Zużyć produkt kompletnie. Opakowanie produktu jest odpadem przemysłowym. Puste opakowania powinny być składowane zgodnie z miejscowymi przepisami. 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU Informacja o produkcie Stan fizyczny: ADR/RID Nr NZ: ciało stałe Nie podlega przepisom transportowym IATA-DGR Nr NZ: 2071 Właściwa nazwa przewoźnika: NAWÓZ NA BAZIE AZOTANU AMONU Klasa zagrożenia: 9 Grupa pakująca: III IMO / IMDG Nr NZ: 2071 Właściwa nazwa przewoźnika: NAWÓZ NA BAZIE AZOTANU AMONU Klasa zagrożenia: 9 Grupa pakująca: III EmS: F-H / S-Q

9 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW Wskazanie zagrożeń: Produkt nie podlega klasyfikacji zgodnie z przepisami regulacyjnymi Unii Europejskiej (1999/45/EC) Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi ICPE (FR): Sklasyfikowany według: artykuł 1331 Germany only Nie stosować 16. INNE INFORMACJE Tekst zwrotów R zawartych w Sekcji 3 R 8 - Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar. R22 - Działa szkodliwie po połknięciu. R60 - Może upośledzać płodność. R61 - Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. R36/38 - Działa drażniąco na oczy i skórę. R48/20/22 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia. R50/53 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Powód wprowadzenia zmiany: *** Wskazuje, że od ostatniej aktualizacji tekstu wprowadzono zmiany. Ta wersja zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Opracowanie: Dział ds. Regulacyjnych Koniec Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Część-Nr 93165321 Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Grupa substancji: Fett Grease Graisse () Numer katalogowy: - 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE KARTA CHARAKTERYSTYKI Przejrzano dnia 07/02/2008 Numer aktualizacji 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Kod wyrobu Rodzina chemiczna Zalecane użycie SWEPCO 121 Tri-Plex

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12 Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 06.11.2013 Przejrzano dnia : 30.10.2009 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Handlowa wyrobu : Haftschmierstoff Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011 ZATO 50 WG 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa ZATO 50 WG Kod produktu (UVP) 05584493 Istotne zidentyfikowane Fungicyd zastosowania

Bardziej szczegółowo

BORAMON gotowy do użycia środek biochronny i biobójczy

BORAMON gotowy do użycia środek biochronny i biobójczy Strona 1 z SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Symbol: 20.20.19.0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do dezynfekcji rąk

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do dezynfekcji rąk Antibac płyn do dezynfekcji rąk Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do dezynfekcji rąk SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data wydania 11.05.2009

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75%

KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Antibac płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 75% SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Titus 25 WG. Telefon Alarmowy: +1-860-892-7693

Titus 25 WG. Telefon Alarmowy: +1-860-892-7693 Niniejsza Karta Charakterystyki Środka sporządzona jest zgodnie z dyrektywą 2001/58 /WE Unii Europejskiej. KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN Nr Ref. 130000000224 Data aktualizacji : 21.01.2005

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU

KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU KARTA CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa albo oznaczenie mieszaniny Numer rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PEN TIDYPEN Aktualizacja 01/10/2013 Data zastępuje 29/10/2013 1 / 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

Produkt jest sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna.

Produkt jest sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna. 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikator produktu: Preparat do czyszczenia klimatyzacji. Aerozol. Pojemnik 150 ml 1.2. :Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Aktualizacja: 04.06.2009. (Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z późniejszymi zmianami) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja producenta.

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny. Xi Drażniący

Karta charakterystyki mieszaniny. Xi Drażniący 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacje o produkcie Nazwa handlowa: PFN Zastosowanie: Zaprawa do spoinowania kamienia naturalnego, kostki brukowej i płyt Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wydania: 22/12/2010 - Wersja nr 2 z dnia: 06/09/2012 Str. 1 / 12 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Kod produktu: HAMRON BIKE

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo