KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: Data aktualizacji: AKTUALIZACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: Data aktualizacji: AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT "B" Zastosowanie: dezynfekcja narzędzi chirurgicznych i endoskopów Producent: Laboratorium Anions Pave du Moulin LILLE-HELLEMMES Francja Tel.: +33(0) , Fax: +33 (0) Tel. alarmowy: +33 (0) Importer/Dystrybutor Medilab sp. z o.o Białystok, ul. Wasilkowska 51 tel./fax (0-85) , tel./fax (0-85) Skład i informacja o składnikach Nazwa składnika Stężenie Klasyfikacja 1,2,3 Benzotriazol Nr CAS: Nr WE: Nr indeksowy: - Xn: R22 5% i < 20% 2-Aminoetanol (etanoloamina) Nr CAS: Nr WE: Nr indeksowy: % i < 10% 1/6

2 Xn: R20/21/22 C:R34 Etanol Nr CAS: Nr WE: Nr indeksowy: % i < 25% F:R11 Czwartorzędowe aminy etoksyalkaliów kokosowych Nr CAS: Nr WE: - Nr indeksowy: - 1% i < 2,5% Xn:R22 Xi:R38, 41 N:R51/53 3. Identyfikacja zagrożeń Zagrożenia dla ludzi: Produkt został sklasyfikowany: Xi:R36/37/38 (metodą obliczeniową, na podstawie klasyfikacji i procentowego udziału składników produktu, uwzględniając zał. do rozporządzenia MZ z dnia 28 września 2005 r.) Zagrożenia dla środowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Udział w produkcie substancji toksycznej dla organizmów wodnych i stwarzających zagrożenie dla środowiska wodnego poniżej stężeń granicznych. Opakowanie produktu: poniżej 125 cm 3 4. Pierwsza pomoc Uwagi ogólne: W przypadku wystąpienia problemów zdrowotnych albo w przypadku wątpliwości zwrócić się o pomoc lekarza; udzielić informacji z karty charakterystyki. Inhalacja: 2/6

3 Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. W przypadku utrzymujących się dolegliwości wezwać lekarza. Kontakt z oczami: Płukać oczy co najmniej 15 minut dużą ilością chłodnej wody przy szeroko odwiniętych powiekach. W przypadku pieczenia, zaczerwienienia oczu, zapewnić konsultację okulistyczną. Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i spłukać skórę wodą. W przypadku wystąpienia podrażnień skóry, zasięgnąć porady lekarza. Po połknięciu: Wypłukać jamę ustną wodą. Nie wywoływać wymiotów. Zapewnić konsultację lekarza; udostępnić etykietę preparatu. 5. Postępowanie w przypadku pożaru Zaleca się następujące środki gaśnicze: piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze, woda. Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: Podczas gaszenia pożaru zaleca się odzież ochronną gazoszczelną z aparatem izolującym drogi oddechowe. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Środki bezpieczeństwa: Używać środki ochrony osobistej (zgodnie z p.8). Środowiskowe środki ostrożności: Unikać przedostania się produktu do ścieków, wód gruntowych i powierzchniowych. W przypadku skażenia środowiska postępować zgodnie z lokalnymi i krajowymi uregulowaniami; zawiadomić odpowiednie władze. Metody oczyszczania Rozlany produkt zebrać za pomocą materiału chłonnego. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dokładnie wodą. Małe ilości rozlanego produktu, spłukać wodą. 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie Podczas stosowania produktu przestrzegać ogólnych zasad higieny osobistej; nie jeść, nie pić, nie palić. Unikać kontaktu skóry i oczu z preparatem. Stosować środki ochrony osobistej (zgodnie z p.8) Magazynowanie: Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Temperatura magazynowania: od +5 0 do C. Przechowywać poza zasięgiem dzieci, z dala od żywności. Nie używać po dacie ważności przedstawionej na opakowaniu produktu. 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Środki techniczne ograniczające narażenie Wentylacja pomieszczeń. Parametry kontrolne: Zgodnie z rozporządzeniem MIPS z dnia 29 listopada 2002 r.(dz.u. Nr 217, poz.1833 z dnia 18 grudnia 2002 r.) NDS NDSCh NDSP 3/6

4 Etanol 1900 mg /m 3 nie ustalone nie ustalone 2-Aminoetanol 3 mg/m 3 10 mg/m 3 nie ustalone Dla pozostałych składników produktu- brak ustalonych normatywów higienicznych. Środki ochrony osobistej: Ochrona dróg oddechowych przy prawidłowym stosowaniu nie jest wymagana. Ochrona rąk stosować rękawice ochronne. Zalecane rękawice polichloroprenowe albo nitrylowe. Ochrona oczu i twarzy-okulary ochronne typu gogle Ochrona skóry- fartuch ochronny Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 4, poz. 37) Zalecenia higieniczne Nie jeść, nie pić, nie palić w trakcie pracy. Każdorazowo po zakończonej pracy umyć ręce wodą. Zanieczyszczoną odzież wymienić na nową. 9. Właściwości fizykochemiczne Postać ciecz Barwa żółta Zapach słabo wyczuwalny Kwasowość/zasadowość słabo alkaliczny ph 8,5 Temperatura wrzenia Temperatura topnienia Temperatura zapłonu > 61 0 C Temperatura samozapłonu Prężność par Rozpuszczalność: w wodzie rozpuszczalna Współczynnik podziału n-oktanol/woda Gęstość względna (20 0 C) 1,08 g /cm Stabilność i reaktywność Przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem oraz przy prawidłowym przechowywaniu, zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w p. 7, produkt jest stabilny. Warunki, których należy unikać: nie mieszać z innymi produktami, poza określonymi w instrukcji Niebezpieczne produkty rozkładu: Przy wysokich temperaturach, dojść może do jego rozkładu z uwolnieniem dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenku azotu. 11. Informacje toksykologiczne Narażenie ostre Inhalacyjne: Pary produktu działają drażniąco na drogi oddechowe Drogą pokarmową: połknięcie może prowadzić do bólu gardła i brzucha oraz mdłości. Przy kontakcie ze skórą: działa drażniąco, powodując swędzenie oraz zaczerwienienie skóry, Przy kontakcie z oczami: działa drażniąco, powodując podrażnienie, zaczerwienie spojówek oraz łzawienie 4/6

5 12. Informacje ekologiczne Brak danych dla produktu. Produkt zawiera substancję (czwartorzędowe aminy etoksyalkaliów kokosowych), która może powodować niekorzystne zmiany w środowisku wodnym, oraz działa toksycznie na organizmy wodne, ale jej stężenie w produkcie jest poniżej stężeń granicznych. 13. Postępowanie z odpadami Odpady produktu Koncentratu nie usuwać do kanalizacji i zbiorników wodnych. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadowego produktu przeprowadzać zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z dnia 20 czerwca 2001 r. ) z późniejszymi zmianami. Kod odpadów (produktu) detergenty zawierające substancje niebezpieczne Odpady opakowań Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz.638) z późniejszymi zmianami. Kod opakowania: opakowania z tworzyw sztucznych 14. Informacje o transporcie Produkt nie jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu krajowych i międzynarodowych przepisów transportowych: RID/ADR, IMGD i IATA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Klasyfikację produktu przeprowadzono zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz z dnia 2 października 2003 r.) Oznakowanie produktu wynikające z jego klasyfikacji: Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowań substancji niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz z dnia 6 października 2003 r.) z późniejszymi zmianami(dz. U. 260, poz z 2004r. ) Opakowanie produktu: poniżej 125 cm 3 Xi produkt drażniący R36/37/38 Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Rekomendowane oznakowanie związane z bezpiecznym stosowaniem: S2 Chronić przed dziećmi S23 Nie wdychać par S26 Zanieczyszczone oczy natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S37/39 Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza-pokaż opakowanie lub etykietę 16. Inne informacje Wykaz zwrotów R w pełnym brzmieniu, występujące w p.2 i3 karty: R11 Produkt wysoce łatwo palny R20 Działa szkodliwie przez drogi oddechowe 5/6

6 R21 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą R22 Działa szkodliwie po połknięciu R34 Powoduje oparzenia R36 Działa drażniąco na oczy R37 Działa drażniąco na drogi oddechowe R38 Działa drażniąco na skórę R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym Karta charakterystyki została opracowana na podstawie karty SDS producenta oraz obowiązujących przepisów krajowych: Rozporządzenie MZ z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 2, poz. 8 z dnia 6 stycznia 2005 r.) Zał. do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Zał. Dz. U. Nr 201, poz z dnia 14 października 2005 r.) Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r.(dz. U. Nr 217, poz.1833 z dnia 18 grudnia 2002 r) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz z dnia 2 października 2003 r. Rozporządzenie MZ z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowań substancji niebezpiecznej i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz z dnia 6 października 2003 r.) z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 260, poz. 2595/ 2004) Rozporządzenie MŚ z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do zał. A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)-Dz. U. Nr194,poz.1629 oraz Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz.1671) Rozporządzenie RM z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 4, poz.37) z późniejszymi zmianami. 6/6

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8

G 525 BUZ windowmaster Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 Data sporządzenia: 18. 4. 2008 strona 1 / 8 1 Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa preparatu: Zastosowanie preparatu: Środek do czyszczenia okien do rozcieńczania z wodą, do profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.02.2008 Data kolejnej aktualizacji 03.03.2009 Data kolejnej aktualizacji 18.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012

KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012 1/4 KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ze zmianami Data utworzenia / data aktualizacji: 2004-09-01/ 2012-03-19 1. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO MOC - OBRZUTKA CEMENTOWA Strona 1 z 6 Strona 1 z 6 1. Identyfikacja substancji/preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa: Zastosowanie: Producent: Wydział udzielający informacji: Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ręcznego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp.z o.o. KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia Data aktualizacji 21 12 2009 21 04 2011 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo