Karta Charakterystyki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta Charakterystyki"

Transkrypt

1 Karta Charakterystyki Zgodnie z rozporządzeniem 1907/2006/WE Wydrukowano dnia: 09/15/2011*** Wersja Nr: 3*** 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja substancji/preparatu Kod wyrobu: Nazwa wyrobu: Wykorzystanie substancji/preparatów Zalecane użycie: Ziarnował nawóz Identyfikacja firmy/przedsiębiorstwa Numer alarmowy: Everris International BV Nijverheidsweg PD Heerlen (NL) Tel: ++31 (0) Fax: ++31 (0) (24h)*** 2. OCENA ZAGROŻEŃ Klasyfikacja Produkt nie jest niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 1999/45/WE Najważniejsze zagrożenia żaden 3. SKŁAD/INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADNIKÓW Rodzaj preparatu chemicznego Składniki Nr CAS Ciężar % Nr WE. Klasyfikacja Azotan amonowy, NH4NO > 25% O;R08 Siarczan żelaza hydrat, FeSO4+1H2O < 1% Xn;R22 R36/38*** Tlenek magnezowy, MgO < 1% NE Siarczan wapniowy dihydrat, CaSO4+2H2O < 1% NE

2 NE = Non-Established (Nie zakładać) Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji PIERWSZA POMOC Porady ogólne: Połknięcie: Wdychanie: Kontakt przez skórę: Kontakt z oczami: Możliwymi objawami są kaszel i/lub duszność.. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, podać do picia dużą ilość wody. NIE prowokować wymiotów. Przepłukać usta. Jeśli zajdzie potrzeba zasięgnij porady lekarza. Występowanie pylenia jest mało prawdopodobne w normalnych warunkach stosowania. W razie wystąpienia długotrwałego narażenia inhalacyjnego wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. Jeśli u poszkodowanego wystąpią objawy złego samopoczucia lub podrażnienia skóry, zasięgnąć porady lekarza. Przepłukać obficie wodą. Zapobiegawczo przemyć oczy wodą. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, skonsultować się ze specjalistą. 5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Stosowne środki gaśnicze: Woda. Środki gaśnicze, które nie mogą być użyte ze względów bezpieczeństwa: Suchy proszek, Piasek, Piana, CO2 Szczególne zagrożenia związane z narażeniem na substancję/preparat, produkty spalania, produkty gazowe: W trakcie spalanie tworzą się nieznośne i toksyczne dymy. W wypadku pożaru chłodzić wodą lub natryskiem wodnym.. W wypadku pożaru produkt zacznie tlić się nawet bez dostępu tlenu z zewnątrz. W takich warunkach następuje samopodtrzymujący się rozkład produktu. Najlepszą metodą gaszenia pożaru jest chłodzenie wodą frontowej warstwy rozkładowej.. Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków: W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu. W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. Specjalne metody: W wypadku pożaru odizolować od centralnego miejsca pożaru.. 6. ŚRODKI ZAPOBIEGANIA PRZYPADKOWEMU UWOLNIENIU Indywidualnych środków ostrożności: Unikać tworzenia się pyłu. Pozamiatać aby zapobiec poślizgowi. Środków ochrony środowiska: Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji. Nie zanieczyszczać wód powierzchniowych. Metody oczyszczania: Zamieść lub zebrać.

3 7. POSTĘPOWANIE I SKŁADOWANIE Postępowanie: Środki techniczne/środki ostrożności: Zasady bezpiecznego operowania: Składowanie: Środki techniczne/warunki magazynowania: Unikać tworzenia się pyłu. Przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych. W czasie pracy nie jeść i nie pić. Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu. Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt. Ze względów jakościowych: chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przechowywać w suchym miejscu. Napoczęte opakowania szczelnie zamykać. Przechowywać w temperaturze pomiedzy i C. Wyroby niebezpieczne przy wzajemnym kontakcie: Produkty utleniające i samozapalne Szczególne przeznaczenie(a): Ziarnował nawóz. Materiały opakowaniowe: Worki, masa 8. ŚRODKI ZMNIEJSZENIA NARAŻENIA NA DZIAŁANIE/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Środki techniczne: Zapewnić wystarczającą wentylację. Środki zmniejszające narażenie na działanie Sprzęt ochrony osobistej Ochrona dróg oddechowych: Ochrona rąk: Ochrona oczu/twarzy Ochrona skóry i ciała: Środki higieny Wartości dopuszczalnych norm narażenia na działanie Azotan amonowy, NH4NO3 Czech Republic OEL Nie stosować. Rękawice z PCW lub innego tworzywa sztucznego. Okulary ochronne. Nie stosować. Następować po dobry operacje porządkowe. W czasie pracy nie jeść, nie pić i nie palić. Przechowywać z dala od żywności, napojów i produktów żywnościowych dla zwierząt. = 10.0 mg/m 3 TWA Siarczan żelaza hydrat, FeSO4+1H2O Belgium - Hr VLE 1 mg/m 3 Finland - Occupational Exposure Limits - 8 hour 1 mg/m 3 Netherlands - OEL -MACs 1 mg/m 3 Norway - 8 h 0.01 mg/m 3 Portugal TWA 1 mg/m 3 TWA Spain VLE 1 mg/m 3 VLA-ED UK EH40 WEL: LTEL (8 hr TWA) 1 mg/m 3 STEL (15 min) 2mg/m 3

4 Tlenek magnezowy, MgO Austria - MAKs: 6 mg/m 3 Belgium - Hr VLE 10 mg/m 3 Czech Republic OEL 5 mg/m 3 TWA*** France VLE 10 mg/m 3 France INRS (VME) 10 mg/m 3 VME Germany (DFG) - MAK 6 mg/m 3 Netherlands - OEL -MACs 10 mg/m 3 Norway - 8 h 10 mg/m 3 Portugal TWA 10 mg/m 3 TWA Spain VLE 10 mg/m 3 VLA-ED UK EH40 WEL: 10 mg/m 3 Siarczan wapniowy dihydrat, CaSO4+2H2O Belgium - Hr VLE France INRS (VME) Germany TRGS900 Germany (DFG) - MAK Portugal TWA Spain VLE UK EH40 WEL: 10 mg/m 3 TWA 10 mg/m 3 VME 6 mg/m 3 TWA 1.5 mg/m 3 MAK 4 mg/m 3 MAK 10 mg/m 3 TWA 10 mg/m 3 VLA-ED 10 mg/m3 TWA 4 mg/m3 TWA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Informacje ogólne Stan fizyczny: Wygląd: Barwa: Zapach: ciało stałe Granulki powleczone otoczką z żywicy brązowy, niebieski, Zielonkawy Brak dostępnej informacji Istotne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska Rozpuszczalność: Otoczka nierozpuszczalna, substancje pokarmowe uwalniane są przez otoczkę Właściwości wybuchowe: Nie wymaga nie obecny wybuch traf Łatwopalność (ciało stałe, gaz): Nie łatwopalny Inne informacje Właściwości utleniające Nie przechowywać z utleniaczami. 10. TRWAŁOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Trwałość: Warunki, których należy unikać: Substancje, których należy unikać: Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni i źródeł zapłonu. Czynnik utleniający. Niebezpieczne produkty rozkładu:brak rozkładu podczas normalnego przechowywania. Niebezpieczne produkty rozkładu:. Toksyczne gazy / opary.

5 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Informacja o składnikach Azotan amonowy, NH4NO3 LD50/doustnie/szczur = 2410 mg/kg*** Siarczan żelaza hydrat, FeSO4+1H2O LD50/doustnie/szczur = 1389 mg/kg Informacja o produkcie LD50/doustnie/szczur = Efekty miejscowe Podrażnienie skóry: Podrażnienie oczu: Wdychanie: Połknięcie: > 10 gr/kg Może powodować podrażnienie skóry u osób podatnych Może powodować podrażnienie oczu u osób podatnych Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową Spożycie może powodować podrażnienie układu pokarmowego, mdłości, wymioty i biegunke 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Informacja o produkcie Klasa zagrożenia wody (WGK): 1 (klasyfikacja Scotts ) *** Informacja o składnikach Azotan amonowy, NH4NO3 Ekotoksyczność Siarczan żelaza hydrat, FeSO4+1H2O Ekotoksyczność EC50/48h/rozwielitki =100 mg/l LC50/96h/pstrąg tęczowy =10 mg/l EC50/72h/algi = µg/l*** EC50/48h/rozwielitki = >100mg/l LC50/96h/pstrąg tęczowy = >72.5mg/l (6d) EC50/72h/algi = 22mg/l 13. UWAGI DOTYCZĄCE UNIESZKODLIWIENIA Metody usuwania odpadów: Zanieczyszczone opakowanie: Zużyć produkt kompletnie. Pakowanie materialny jest przemyslowy pustynny. Puste pojemniki mogą być zakopane gdy jest to zgodne z miejscowymi przepisami.

6 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU Informacja o produkcie Stan fizyczny: ADR/RID Nr NZ: ciało stałe Nie podlega przepisom transportowym IATA-DGR Nr NZ: 2071 Właściwa nazwa przewoźnika: AMMONIUM NITRATE FERTILIZERS*** Klasa zagrożenia: 9 Grupa pakująca: III IMO / IMDG Nr NZ: 2071 Właściwa nazwa przewoźnika: NAWÓZ NA BAZIE AZOTANU AMONU Klasa zagrożenia: 9 Grupa pakująca: III EmS: F-H / S-Q 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW Wskazanie zagrożeń: Produkt nie podlega klasyfikacji zgodnie z przepisami regulacyjnymi Unii Europejskiej. 16. INNE INFORMACJE Tekst zwrotów R zawartych w Sekcji 3 R 8 - Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar. R22 - Działa szkodliwie po połknięciu.

7 16. INNE INFORMACJE Powód wprowadzenia zmiany: *** Wskazuje, że od ostatniej aktualizacji tekstu wprowadzono zmiany. Ta wersja zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Opracowanie: Dział ds. Regulacyjnych Informacje tu zawarte zgodnie z najlepszą wiedzą i przekonaniem Everris są dokładne i rzetelne na dzień opracowania niniejszego dokumentu. Nie udziela się jednak żadnych, wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ich dokładności lub rzetelności. Everris nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z ich wykorzystania. Nie udzielono ani nie implikowano żadnego upoważnienia do korzystania z jakiegokolwiek opatentowanego wynalazku bez posiadania licencji. Ponadto Everris nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne uszkodzenia lub obrażenia powstałe wskutek niewłaściwego stosowania, wskutek jakiegokolwiek nieprzestrzegania zalecanych sposobów postępowania bądź wskutek wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń właściwych dla tego produktu. Koniec Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydrukowano dnia: 06.11.2013 Przejrzano dnia : 30.10.2009 Strona 1 z 10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Handlowa wyrobu : Haftschmierstoff Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011 ZATO 50 WG 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa ZATO 50 WG Kod produktu (UVP) 05584493 Istotne zidentyfikowane Fungicyd zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 2001/58/WE KARTA CHARAKTERYSTYKI Przejrzano dnia 07/02/2008 Numer aktualizacji 5 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa wyrobu Kod wyrobu Rodzina chemiczna Zalecane użycie SWEPCO 121 Tri-Plex

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Część-Nr 93165321 Strona 1 z 9 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Grupa substancji: Fett Grease Graisse () Numer katalogowy: - 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12

Karta charakterystyki Komar Żel Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Aktualizacja: 23.04.2012 Data druku: 10-05-12 Data opracowania: 30.11.2010 Strona 1 z 6 Sekcja 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012 TELDOR 500 SC 1/8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa TELDOR 500 SC Kod produktu (UVP) 05362865 Istotne zidentyfikowane Fungicyd

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Titus 25 WG. Telefon Alarmowy: +1-860-892-7693

Titus 25 WG. Telefon Alarmowy: +1-860-892-7693 Niniejsza Karta Charakterystyki Środka sporządzona jest zgodnie z dyrektywą 2001/58 /WE Unii Europejskiej. KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN Nr Ref. 130000000224 Data aktualizacji : 21.01.2005

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Zgodnie z: Rozporządzenie MZ Dz.U.Nr 215,poz.1588 z dnia 13.11. 2007; Rozp.WE nr 1907/2006 z dnia18.12.2006 Drei Bond Twój partner w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 45/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

Produkt jest sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna.

Produkt jest sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna. 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja producenta. 1.1. Identyfikator produktu: Preparat do czyszczenia klimatyzacji. Aerozol. Pojemnik 150 ml 1.2. :Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA TECHNICZNA - IDENTYFIKACJA PRODUKTU KARTA DANYCH NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA. LP Oznaczenie handlowe Dostawca Producent

KARTA TECHNICZNA - IDENTYFIKACJA PRODUKTU KARTA DANYCH NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA. LP Oznaczenie handlowe Dostawca Producent KARTA TECHNICZNA - IDENTYFIKACJA PRODUKTU KARTA DANYCH NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA LP Oznaczenie handlowe Dostawca Producent 1. VERO TRAVERTINO PONTECK Sp. Z o.o. 37-500 Jarosław, ul.spółdzielcza 6 POLSKA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia 01.06.2007

{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia 01.06.2007 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Danych technicznych numer : 8113 Firma : Polifarb Cieszyn-Wrocław Spółka Akcyjna ul.kwidzyńska

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Aktualizacja: 04.06.2009. (Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z późniejszymi zmianami) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja producenta.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Nr 6/11 RAPIDO ANTISTATIC

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Nr 6/11 RAPIDO ANTISTATIC 2011-08-12 2011-08-12 1/7 1. Identyfikacja substancji / preparatu. Identyfikacja producenta. 1.1. Nazwa preparatu: Pianka do mebli. 1.2. Zastosowanie: Preparat jest przeznaczony do odświeżania i czyszczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA Data aktualizacji: 2008-01-15 Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz.

Bardziej szczegółowo

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond Titan 7567 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo