Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku Otwarcia X - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Pan Leon Kiziukiewicz. Przywitał Panie i Panów radnych oraz gości: Pana Leszka Kulińskiego Wójta Gminy Kobylnica Pana Jana Plutowskiego Zastępcę Wójta Gminy Kobylnica Panią Izabelę Hubert Skarbnika Gminy Pana Andrzeja Hałuzo radcę prawnego Urzędu Gminy Pana Roberta Smysło Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy Panią Annę Łabik- Kierownika OPS w Kobylnicy Panią Barbarę Jęchorek Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Pana Witolda Stecha Dyrektora GZEAGS w Kobylnicy Pana Marcina Świder Dyrektora GCKiP w Kobylnicy Pana Janusza Kramka- Komendanta Straży Gminnej w Kobylnicy Panią Jolantę Kopeć - Główną księgową Panią Alicję Tantała - Kierownika Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich Panią Alinę Treder - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pana Jacka Skępca - Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Mieszkańców i sołtysów Gminy Kobylnica Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Porządek sesji: 1. Otwarcie X sesji Rady Gminy stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z VII, VIII i IX sesji Rady Gminy Kobylnica. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym. 6. Informacja z wykorzystania dofinansowania celowego udzielonego z budżetu Gminy w 2014 r. dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kobylnica. 7. Roczne sprawozdanie z działalności GZEAGS w Kobylnicy. 8. Roczne sprawozdanie z pracy GCKiP w Kobylnicy (informacja na nośniku elektronicznym). 9. Roczne sprawozdanie z pracy Biblioteki Publicznej w Kobylnicy (informacja na nośniku elektronicznym). 10. Przedstawienie kalendarza imprez kulturalno-sportowych na 2015r. 11. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata , 2) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2015 rok, 3) zmiany uchwały Nr LII/488/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G w miejscowości Kwakowo, 4) określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Kobylnica, 5) zmiany uchwały Nr VII/30/2015 z dnia 5 lutego 2015r w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Kobylnica, 6) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągi Słupsk Spółka z o.o. dla Gminy Kobylnica na okres od , 7) podjęcia współpracy z Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Gminą Ustka oraz Miastem Ustka, celem opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska, 8) przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata , 1

2 9) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylnica, 10) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r., 11) zmiany uchwały Nr L/473/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/425/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/274/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kobylnica na stałe obwody głosowania, 12) zmiany uchwały Nr XXXII/293/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich przyznawania, 13) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014, 14) przyjęcia Programu Aktywizacji Sportowej Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica na lata Interpelacje i zapytania radnych. 13. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje radnych. 14. Informacja z pracy stałych Komisji Rady Gminy Kobylnica. 15. Wolne wnioski i zapytania. 16. Zakończenie X sesji Rady Gminy Kobylnica. Ad. 1 Na 15 radnych, obecnych na sesji było 14. Nieobecny radny Janusz Adamczyk. Sesja rozpoczęła się o godz. 12,00 a zakończyła o godz Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał. Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad: - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Słupsku a Wójtem Gminy Kobylnica w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku zadania w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, - zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany projektu uchwały Nr L/473/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/425/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/274/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kobylnica na stałe obwody głosowania (wniosek radnych zgłoszony na posiedzeniu komisji w dniu 12 marca br.) polegającej na zmianie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 2 z Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul Wodna 20/4 na siedzibę w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy sala Forum, ul. Głowna zmiany w załączniku do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywizacji Sportowej Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica na lata : - pkt II podpunkt 2 w tabeli Stowarzyszenia sportowe z siedzibą na terenie Gminy Kobylnica pozycja 4 Zakres działalności -dyscyplina sportowa dopisuje się: siatkówka, koszykówka, turystyka rowerowa. - pkt. II podpunkt 4 tabela 4 Place zabaw i rekreacji z pozycji 1i 2 wykreśla się zapis boisko do tenisa ziemnego, - pkt IV zmianie ulega treść tabeli Inwestycje planowane do realizacji oraz zrealizowane w roku która otrzymuje brzmienie jak w załączniku. Radny Paweł Pawlak zapytał o nakłady finansowe (dot. zmienionej tabeli Inwestycje planowane do realizacji oraz zrealizowane w roku 2014 ) Wójt wyjaśnił, że gmina jest dopiero na etapie projektowania, tereny zostały przejęte od ANR w ubiegłym roku. Zadanie zostało wpisane, chcemy żeby mieszkańcy Sycewic wiedzieli, że Gmina planuje realiazcję tych zadań w latach W związku z brakiem uwag i innych zapytań Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad sesji wraz ze zmianami zgłoszonymi przez Wójta. głosowało 14 radnych za" przyjęciem porządku obrad. 2

3 Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad sesji wraz ze zmianami zgłoszonymi przez Wójta został przyjęty jednogłośnie. Ad. 3 Przyjęcie protokołu Nr VII z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 5 lutego 2015r. Przewodniczący Rady poinformował radnych, że protokół z VII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady. Następnie zapytał czy radni maja uwagi do protokołu. Radni nie zgłosili uwag do protokołu. Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 5 lutego 2015r. głosowało 14 radnych za" przyjęciem protokołu Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła protokół z VII sesji Rady Gminy. Przyjęcie protokołu Nr VIII z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 marca 2015r. Przewodniczący Rady poinformował radnych, że protokół z nadzwyczajnej VIII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady. Następnie zapytał czy radni maja uwagi do protokołu. Radni nie zgłosili uwag do protokołu. Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej VIII sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 marca 2015r. głosowało 13 radnych za" przyjęciem protokołu 1 radny wstrzymał się od głosu (P. Pawlak) Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że Rada większością głosów przyjęła protokół z nadzwyczajnej VIII sesji Rady Gminy. Przyjęcie protokołu Nr IX z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 marca 2015r. Przewodniczący Rady poinformował radnych, że protokół z nadzwyczajnej IX sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady. Następnie zapytał czy radni maja uwagi do protokołu. Radni nie zgłosili uwag do protokołu. Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej IX sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 marca 2015r. głosowało 14 radnych za" przyjęciem protokołu Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła protokół z IX sesji Rady Gminy. Ad. 4 Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym (informacja w załączeniu do protokołu). Ad. 5 Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w załączeniu do protokołu). Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. głosowało 14 radnych za" przyjęciem sprawozdania Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte przez Rade jednogłośnie. Ad. 6 Wójt przedstawił informację z wykorzystania dofinansowania celowego udzielonego z budżetu Gminy w 2014 r. dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kobylnica (informacja w załączeniu do protokołu). Radni nie zgłosili uwag ani pytań. 3

4 Ad. 7 Wójt przedstawił roczne sprawozdanie z działalności GZEAGS w Kobylnicy (sprawozdanie w załączeniu do protokołu). Radni nie zgłosili uwag ani pytań. Ad. 8 Roczne sprawozdanie z pracy GCKi P w Kobylnicy. Przewodniczący Rady zaznaczył, że sprawozdanie radni otrzymali na nośniku elektronicznym zapytał czy radni mają uwagi lub pytania do sprawozdania. Radny Paweł Pawlak zapytał jak w mniemaniu Dyrektora GCKiP wygląda definicja gminnej kultury. Dyrektor GCKiP Marcin Świder odpowiedział, że definicja gminnej kultury została przedstawiona w sprawozdaniu, które radni otrzymali. Dyrektor dodał, że sprawozdanie składa się z 64 stron i w sposób wyczerpujący opisuje to co zostało zrealizowane w zakresie kultury na terenie Gminy Kobylnica. Radny Paweł Pawlak stwierdzi, że nie uzyskał odpowiedzi i zapytał jaki jest pomysł Dyrektora na kulturę. Dyrektor GCKiP Marcin Świder wyjaśnił, że plan pracy GCKiP w Kobylnicy został przedstawiony w na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Pełen zakres działalności instytucji kultury wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie internetowej Gminy Kobylnica. Od 17 marca br. funkcjonuje interaktywny kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych związanych z funkcjonowaniem instytucji. Radny Paweł Pawlak wyjaśnił, że szczegółowo analizował raport gdzie są wyszczególnione wszystkie wydarzenia. Na przełomie października i listopada GCKiP ponosiło koszty związane z występem Zespołu Wiarusy. W zawiązku z jakimi przedsięwzięciami wymienionymi w raporcie były ponoszone te koszty jak się one kształtowały i jak wysokość tych kosztów ma się do pomocy jaka została udzielona lokalnym przedsięwzięciom np. Zespołowi Ale Babki. Dyrektor GCKiP Marcin Świder odpowiedział, że Zespół Wiarusy występował w ramach organizowanych na terenie gminy Dniach Seniora. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe do tematu będzie można powrócić przy zatwierdzaniu bilansu na przełomie maja i czerwca. Radny Paweł Pawlak zapytał jaką imprezę promującą kulturę gminną można zobaczyć na szczeblu powiatowym lub wyższym, którą Dyrektor wprowadził do kalendarz imprez kulturalnych. Dyrektor GCKiP Marcin Świder wyjaśnił, że wszystkie imprezy, które odbywają się na terenie Gminy Kobylnica są imprezami o zasięgu regionalnym lub poza lokalnym. W imprezach uczestniczą mieszkańcy Gminy Kobylnica jak i wszyscy zainteresowani. Promocja Gminy Kobylnica i wizerunek Gminy w zakresie kultury to np. zajęcie I miejsca w Powiatowym Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich. Radny Krzysztof Anioł zapytał, czy jest przewidziane w przyszłości nagranie oficjalnej płyty Zespoły Ale Babki, płyta mogłaby promować Gminę. Dyrektor GCKiP Marcin Świder podziękował za zwrócenie uwagi i uważa, że jest to temat otwarty. Ad. 9 Roczne sprawozdanie z pracy Biblioteki Publicznej w Kobylnicy. Sprawozdanie radni otrzymali na nośniku elektronicznym. Radni nie zgłosili uwag ani pytań. Ad. 10 Przedstawienie kalendarza imprez kulturalno-sportowych na 2015r. Dyrektor GCKiP Marcin Świder wyjaśnił, że kalendarz imprez jest dostępny na stronie internetowej. Od wtorku 17 marca br. działa kalendarz interaktywny, który jest na bieżąco modyfikowany. Ad. 11 Rozpatrzenie projektu uchwały: 1. Uchwała Nr X/44/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Radny Paweł Pawlak zadał pytanie członkom komisji budżetowej (ponieważ stanowisko Pani Skarbnik w tej sprawie jest twarde i niepodważalne) została złożona interpelacja w której pytano o dochody w WPF, o 4

5 elektrownie wiatrowe które mają powstać i budowę linii wysokiego napięcia. Wójt udzieli odpowiedzi na interpelację radny odczytał fragment odpowiedzi i zapytał czy inwestycje na które nie ma opracowanego planu zagospodarowania mogą być ujmowane po stronie dochodów w WPF. Przewodniczący Rady zapytał radnego do kogo kieruje pytanie. Radny Paweł Pawlak wyjaśnił, że pytanie kieruje do członków Komisji budżetowej ponieważ skoro Pani Skarbnik takie zapisy umieściła to znaczy, że takie jest jej stanowisko. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radny mógł przyjść na komisję i zadać pytanie. Rady Paweł Pawlak wyjaśnił, że podobne spostrzeżenia mają obecni na sesji mieszkańcy i stad to pytanie. Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Balcerek wyjaśniła, że radny mógł przyjść na posiedzenie komisji otrzymałby odpowiedź i w dniu dzisiejszym mógłby odpowiedzieć zainteresowanym na pytanie. Radny Pawlak zapytał czy członkowie komisji wiedzą o czym mówi. Jeżeli nie to nie ma sensu dalsze pytanie. Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Balcerek dodał, że jest dyskusja nad uchwałą i zadajemy pytania dot. zmian do uchwały. Radna Krystyna Brzykcy w budżecie na 2015r. ani w WPF nie ma nic o boisku w Reblinie chociaż zostały przekazane środki na ten cel. Wójt poprosił o przybliżenie kiedy środki zostały przekazane w jakiej wysokości i z jakiego budżetu. Radna Krystyna Brzykcy wyjaśniła, że środki zostały przekazane z budżetu sołeckiego w 2013r , w 2014r zł. Wójt wyjaśni, że na zebraniu wyborczym radna jako sołtys i rada sołecka rozliczyli się z tych środków, które zostały przeznaczone na zadania realizowane przez gminę i zostały wydatkowane. Czy chodzi o to, że środki zostały nieprawidłowo wydatkowane? Radna Krystyna Brzykcy wyjaśniła, że chodzi o to, że nie jest nigdzie ujęta budowa boiska chodzi o Plan Odnowy Miejscowości. Wójt dodał, że zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego środki zostały wydatkowane w sposób prawidłowy. Radna powołuje się na środki, które zostały przekazane z funduszu sołeckiego na zadania, które były realizowane w sołectwie. Radna Krystyna Brzykcy wyjaśniła, że zadania zostały zrealizowane, a środki te zostały wydatkowane na dokumentacje. Chodzi o to, że nigdzie nie jest ujęta budowa boiska wielofunkcyjnego. Wójt wyjaśnił, że została przygotowana dokumentacja jeżeli zostaną ogłoszone konkursy w ramach środków Unii Europejskiej wtedy projekt inwestycji zostanie wprowadzony. W związku z brakiem dalszych zapytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głosowało 11 radnych "za" przyjęciem uchwały 3 radnych przeciw przyjęciu uchwały (K. Brzykcy, R. Libigocki, P. Pawlak) Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 2. Uchwała Nr X/45/2015 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2015 rok głosowało 11 radnych "za" przyjęciem uchwały 3 radnych przeciw przyjęciu uchwały (K. Brzykcy, R. Libigocki, P. Pawlak) Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 3.Uchwała Nr X/46/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/488/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G w miejscowości Kwakowo 5

6 głosowało 14 radnych za" przyjęciem uchwały 4. Uchwała Nr X/47/2015 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Kobylnica Radny Paweł Pawlak zapytał jakie są plany Gminy Kobylnica, która jest jednym z wiodących udziałowców w Spółce. Wójt wyjaśnił, że Prezydent Słupska proponuje zimny sposobu zarządzania Spółką poprzez zmiany w składzie Rady Nadzorczej, obniżenia wysokości stawek dla członków Rad Nadzorczych oraz nad zmianami w Zarządzie. Gmina Kobylnica wspólnie z Prezydentem pełni funkcję nadzorczą. Została podpisana uchwała o odwołaniu członków Rady Nadzorczej i jednocześnie została podjęta decyzja o powołaniu Pani Skarbnik na członka Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Kobylnica, która będzie reprezentowała gminę w sprawach finansowych w Spółce. Prezydent wnioskował również o zmianę sposobu wynagradzania (obniżenia wynagrodzenia) Prezesa i Wiceprezesa Spółki do wysokości 12 tyś. zł. Wójt wyjaśnił, że wyraził zgodę na obniżenie o ¼ części wynagrodzenia o kwotę 1200 zł i obecnie Prezes będzie zarabiał około 15 tyś. zł. Jeżeli chodzi o powoływanie czy odwołanie Wiceprezesa powinien o tym decydować Prezes Spółki. Jeżeli Prezydent Słupska przedstawi argumentację uzasadniającą zmiany (z wyłączeniem zmian personalnych ponieważ na nie niema zgody) dot. spraw finansowych i uzgodni to z Prezesem Spółki to Gmina Kobylnica wyraża na to wstępnie zgodę. Najbliższe Walne Zgromadzenie Wspólników ma przedstawić Zarządowi Spółki propozycję zmian uzgodnionych w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o sprawy funkcjonowania Spółki inwestycje były omówione w miesiącu lutym w dniu dzisiejszym jest w tym zakresie uchwała przedstawiona radnym. Tematem dzisiejszego spotkania były sprawy kadrowe. Radny Paweł Pawlak -pytanie dot. 2 uchwały czy są prowadzone rozmowy z inwestorami odnośnie podniesienia kapitału w Spółce Wodociągi. Wójt odpowiedział, że nie ma prowadzonych takich rozmów, Spółka Wodociągi jest bardzo dobrą Spółką, która na dzień dzisiejszy nie wymaga restrukturyzacji. W akcie notarialnym mamy zapis pomimo tego, że mamy na dzień dzisiejszy 18% udziału w Spółce, mamy 50% głos w sprawie podejmowania decyzji kadrowych i zmian dot. objęcia udziałów (Prezydent nie może podjąć jednogłośnie w tym względzie uchwały). Mamy 50% głosów w Zgromadzeniu Wspólników pomimo tego że są to głosy niezrównoważane musi być jednomyślność wspólników o przystąpieniu kogoś innego do Spółki czy o zbyciu udziałów. Dzisiejsza uchwała ma uregulować sprawy wnoszenia udziałów przez Gminę. Jeżeli gmina wybuduje sieć wodociągową (chodzi również o osoby trzecie) to przekazuje ją na majątek Spółki i poprzez majątek który zostaje wniesiony aportem Gmina podwyższa swoje udziały w Spółce. Jest zgoda na to, że w przypadku podnoszenia udziałów przez poszczególnych wspólników czyli Gminę Słupsk i Gminę Kobylnica będziemy głosowali jednomyślnie. Jeżeli chodzi o zbycie udziałów na zewnątrz nie ma takiej potrzeby. Radny Paweł Pawlak zauważył,że z tego co mówi Wójt wynika, że udziały gminy są uprzywilejowane, czy udziały są również uprzywilejowane jeżeli chodzi o wypłatę dywidendy. Wójt wyjaśnił, że wypłata dywidendy wynika z przepisów prawa i jest proporcjonalna do udziałów które gmina objęła w Spółce. Byłoby to dziwne, gdyby Prezydent który ma majątek pięciokrotnie większy wyraził zgodę aby dywidenda była wypłacana po równo dla Gminy Kobylnica i Miasta Słupska. W związku z brakiem dalszych zapytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głosowało 11 radnych "za" przyjęciem uchwały 3 radnych wstrzymało się od głosu(k. Brzykcy, R. Libigocki, P. Pawlak) Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 5. Uchwała Nr X/48/2015 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Kobylnica 6

7 6. Uchwała Nr X/49/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągi Słupsk Spółka z o.o. dla Gminy Kobylnica na okres od głosowało 11 radnych "za" przyjęciem uchwały 3 radnych wstrzymało się od głosu(k. Brzykcy, R. Libigocki, P. Pawlak) Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 7. Uchwała Nr X/50/2015 w sprawie podjęcia współpracy z Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Gminą Ustka oraz Miastem Ustka, celem opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska 8. Uchwała Nr X/51/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata Uchwała Nr X/52/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylnica 7

8 10. Uchwała Nr X/53/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 11. Uchwała Nr X/54/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr L/473/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/425/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/274/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kobylnica na stałe obwody głosowania Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji i m.in. na wniosek radnego została wprowadzona zmiana przedstawiona na początku sesji przez Wójta dot. zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 2 z Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul Wodna 20/4 na siedzibę w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy sala Forum, ul. Głowna Uchwała Nr X/55/ w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/293/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich przyznawania Radna Krystyna Brzykcy zapytała ile jest zatrudnionych pielęgniarek środowiskowych. Anna Łabik Kierownik OPS wyjaśniła, że pielęgniarki środowiskowe zatrudnia ośrodek zdrowia. OPS świadczy pomoc specjalistyczną na terenie Gminy Kobylnica i zatrudnia sześć opiekunek domowych i jedną świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku z brakiem dalszych zapytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod 13. Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014 Radny Paweł Pawlak odnośnie pkt 5 dot. monitorowania środowisk zagrożonych uzależnieniami jak w praktyce wygląda ten nadzór. Anna Łabik Kierownik OPS odpowiedziała, że jeżeli w rodzinie jest założona Niebieska Karta to OPS wspólnie z Policją, Kuratorami opracowuje plan działania. Rodzina taka jest pod stałą opieką. Radny Paweł Pawlak jakie czynności podejmuje pracownik OPS. Anna Łabik Kierownik OPS wyjaśniła, że pracownik przeprowadza rozmowy z członkami rodziny, sąsiadami, sprawdza czy były interwencie. 8

9 W związku z brakiem dalszych zapytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusje i skierował pod 14. Uchwała Nr X/57/2015 w sprawie przyjęcia Programu Aktywizacji Sportowej Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica na lata Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji, a proponowane zmiany zostały przedstawione przez Wójta na początku sesji: - pkt II podpunkt 2 w tabeli Stowarzyszenia sportowe z siedzibą na terenie Gminy Kobylnica pozycja 4 Zakres działalności -dyscyplina sportowa dopisuje się: siatkówka, koszykówka, turystyka rowerowa. - pkt. II podpunkt 4 tabela 4 Place zabaw i rekreacji z pozycji 1i 2 wykreśla się zapis boisko do tenisa ziemnego, - pkt IV zmianie ulega treść tabeli Inwestycje planowane do realizacji oraz zrealizowane w roku która otrzymuje brzmienie jak w załączniku (który radni otrzymali).. Radny Paweł Pawlak odnoście tabeli 1 i 2 dot. Stowarzyszeń sportowych z siedzibą na terenie gminy oraz z siedzibą w innych jednostkach należy zauważyć, że na terenie gminy ma również siedzibę Stowarzyszenie Sympatyków Aikido oraz drugie Stowarzyszenie Aikido, które ma siedzibę na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego ale prowadzi zajęcia z dziećmi w GCKiP w Kobylnicy. Aby program był zrobiony w miarę rzetelnie należy te Stowarzyszenia również ująć. Wójt odpowiedział, że program jest opracowany rzetelnie organizacje te nie zwróciły się o wpisanie ich do programu. W programie zostały ujęte Stowarzyszenia, która otrzymują od gminy dotację. Jeżeli władze tych Stowarzyszeń, które radny wymienił zwrócą się z wnioskiem o wpisanie do Programu to wystąpimy z wnioskiem do Rady Gminy o rozszerzenie zapisów uchwały. Radny Ryszard Libigocki zapytał jakie są plany dot. kortu przy szkole, który obecnie jest zamknięty, dzieci biegają po parku nie mają gdzie ćwiczyć. Wójt wyjaśnił, że w roku bieżącym w planach inwestycyjnych to zadanie nie jest ujęte, natomiast w roku przyszłym planowana jest modernizacja tego kompleksu. W okresie letnim boisko jest wykorzystywane (teren jest podmokły). Radny Pawlak odnośnie boiska, które zostało wybudowane a nie jest dopuszczone do użytkowania, czy teren był badany i czy środki zostały zasadnie wydane. Wójt wyjaśnił, że boisko do roku 2012 było użytkowane, w roku 2003 kiedy teren był oddawany do użytku zostały wykonane badania geologiczne (boisko jest drenowane) jednak poziom wód gruntowych się podniósł. W związku z brakiem dalszych zapytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod 15. Uchwała Nr X /58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Słupsku a Wójtem Gminy Kobylnica w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku zadania w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Projekt uchwały dodatkowo wprowadzony pod obrady sesji (radni obecni na komisjach projekt uchwały otrzymali w dnu 12 marca, pozostali radni projekt uchwały otrzymali przed sesją). Przewodniczący Rady poprosił Wójta o wyjaśnienie. Wójt wyjaśnił, że do tej pory ustawodawca zagwarantował samorządom możliwość prowadzenia egzekucji samodzielnie. Ustawodawca zmienił prawo i od 1 lutego br. gminy mogą prowadzić egzekucję pod warunkiem, że zostanie zawarte porozumienie między Urzędem Skarbowym a samorządem. Uważamy, że poborca podatkowy, który jest zatrudniony wywiązuje się ze swoich obowiązków. Obawiamy się, że przy 9

10 małych kwotach, które wynikają z opłat za nieczystości ściągalność prowadzona przez poborcę z US może być niższa. Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę. Po przerwie - wznowienie obrad. Ad. 12 Interpelacje i zapytania radnych. Interpelacje zgłoszone przez radnego Krzysztofa Anioła: - wyznaczenia miejsc postojowych na ul. Rzecznej i Krzywej w Widzinie, - ustawienie znaku drogowego B-20 STOP na wjeździe z ul. Wiśniowej w ulicę Widzińska w Kobylnicy. Wójt wyjaśnił, że odbyło się spotkanie miedzy innymi w tej spawie z mieszkańcami ul. Wiśniowej i ustalono, że zostanie ustawione lustro. - rozważenie możliwości zamontowania oświetlenia na odcinku ul. Głównej w Widzinie w kierunku centrum na odcinku do posesji nr 35 (około 40m). - rozważenie możliwości zamontowania oświetlenia na ul. Słupskiej w Bolesławicach na odcinku od skrzyżowania przy markecie Real w kierunku do centrum miejscowości oraz zgłoszenie złego stanu chodnika. Zapytania i wnioski radnych: Rady Paweł Pawlak: - udzielenie informacji z jakimi firmami GZEAGS w Kobylnicy zawarł umowy na: 1) obsługę i konserwację monitoringu, 2) zadania związane z ochroną p.poż. 3) zadania związane z deratyzacją oraz jakie środki z budżetu w 2014r. zostały wydatkowane na realizację ww. umów, Wójt wyjaśnił, że rady otrzyma odpowiedź w tej sprawie od Dyrektora GZEAGS w Kobylnicy. Radny Krzysztof Anioł: - przy ustalaniu nowego kursu autobusowego linii nr 5 rozważyć możliwość zmiany kursu - wyjazd z Widzina z 6.19 przesunąć na 6.09 aby mieszkańcy mogli zdążyć na kursy innych linii MZK w Słupsku, Wójt poinformował, że radny zostanie zaproszony na spotkanie w ZIM. - jakie kryteria będą brane pod uwagę przy zapisywaniu dzieci do poszczególnych klas 0 w Kobylnicy. Wójt wyjaśnił, że w sobotę ( r) w Szkole Podstawowej w Kobylnicy odbędzie się w tej sprawie spotkanie z rodzicami na którym spawy te zostaną wyjaśnione. Rozważana jest możliwość utworzenia dodatkowej klasy. - kiedy nastąpi wznowienie budowy ronda w Widzinie. Wójt odpowiedział, że pracownicy od poniedziałku powinni wejść na teren budowy. Ponadto Wójt dodał, że jeżeli chodzi o zgłoszone interpelacje dot. budowy oświetlenia należy zauważyć, że są to zadania inwestycyjne. Radny Paweł Pawlak poruszył sprawę o której rozmawiał przed sesją z Komendantem Straży Gminnej, która dot. ul. Brzozowej w Kobylnicy gdzie przy wjeździe jest ustawiony znak zakaz ruchu do 8 ton, przy tym znaku stoi patrol Straży Gminnej z Policją a duże samochody spokojnie wjeżdżają. Komendant powiedział, że jest bezradny i nic nie może zrobić dlatego radny prosi Wójta o interwencję. Wójt wyjaśnił, że Komendant nie jest bezradny jeżeli taka sytuacja miała miejsce strażnicy powinni reagować natychmiast. Komendant Straży Gminnej odpowiedział, że radny kłamie ponieważ nie użył słów że jest bezradny, może to potwierdzić radny Krzysztof Anioł, który był przy rozmowie. Radny Paweł Pawlak powiedział, że Komendant mówił cytat że jak jest Policja to nic nie możecie zrobić bo patrol Straży Gminnej podlega Policji koniec cytatu. Radny Krzysztof Anioł, powiedział, do radnego Pawła Pawlaka, że zdanie nie tak zostało wypowiedziane cytat Pan Kramek powiedział, że jeżeli był patrol Policji to on powinien podjąć czynności i poinstruował 10

11 Cię, że jeżeli stwierdziłeś popełnienie wykroczenia to złóż skargę na policjantów koniec cytatu. Przewodniczący Rady dodał, że wiemy o czym nowa. Radny Paweł Pawlak poruszył następną sprawę dot. ul. Brzozowej (zgodnie planem zagospodarowania za posesją nr 9 kończy się droga) i zapytał kto podjął decyzję, że ciężarówki jeżdżą i wysypują kruszywo na tereny objęte planem zagospodarowania o symbolu 75Z - teren zielony. Wójt odpowiedział, że gdyby radny śledził strony internetowe Gminy Kobylnica to by wiedział (w zadnie wszedł radny Paweł Pawlak, który dodał, że w przeciwieństwie do innych radnych śledzi strony internetowe na bieżąco i widział oświadczenie Wójta). Wiceprzewodnicząca Rady uważa, że Pan Pawlak taką wypowiedzią obraża innych radnych. Radny Paweł Pawlak odpowiedział, że bardzo przeprasza jeżeli radna poczuła się obrażona. Wójt dokończył i dodał, że jest to tymczasowy objazd na czas budowy tego fragmentu drogi z chwilą kiedy budowa się zakończy objazd zostanie zlikwidowany i przeprosił mieszkańców za utrudnienia, które nastąpiły. Radny Paweł Pawlak dodał, że chodzi o koszty kruszywa, w tym miejscu cały czas był dziki przejazd wystarczyło puścić spych jest to teren zielony więc po co takie inwestycje. Ad 13 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radni otrzymali odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. Wójt przedstawił odpowiedzi na zgłoszone wnioski przez radnych na poprzedniej sesji (informacja w załączeniu do protokołu). Ad 14. Informacja z pracy stałych Komisji Rady Gminy Kobylnica Informację z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa przedstawiła Przewodnicząca Pani Joanna Walentukiewicz-Czałpińska członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 12 marca br. zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności OPS za 2014r., oraz sprawozdaniem Gminnej Komisji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych za 2014r. Wójt przedstawił informację dot. rozdysponowania środków dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Kobylnica na 2015r. Odbyła się również rozmowa z Prezesem Wodociągów Słupsk dot. inwestycji na lata omawiano również projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Informację z pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła Pani Iwona Drapalska-Krawczyk Z-ca Przew. Komisji. Komisja w dniu 24 lutego br. przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie oceny realizacji uchwał dot. utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz kontrolę dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy majątku gminy. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości zaleciła zachęcanie osób z zaległościami czynszowymi do odpracowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego na rzecz gminy. Informację z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła Przewodnicząca Pani Alicja Szymańska na posiedzeniu w dniu 12 marca br. przedstawione zostały plany pracy GCKiP w Kobylnicy, Gminnej Biblioteki Publicznej, plan imprez sportowo-rekreacyjnych na 2015r. Wójt przedstawił informację dot. rozdysponowania dotacji dla organizacji pozarządowych na 2015r. Komisja zapoznała się z analizą wypłat stypendiów oraz stanem oświaty w gminie. Komisja wnioskowała do Dyrektora Stecha o sprawdzenie możliwości wprowadzenia zmian w wysokości i częstotliwości przyznawania stypendiów artystycznych i naukowych. Rozważana była możliwość budowy nowej szkoły w Bolesławicach w drugim kwartale 2015r. odbędzie się debata w tym zakresie. Informację z pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych przedstawiła Przewodnicząca Pani Barbara Stępień. Zgodnie z porządkiem posiedzenia w dnu 18 lutego br. członkowie komisji zapoznali się ze stanem dróg na terenie gminy, stanem opieki zdrowotnej, stanem zagrożenia patologiami społecznymi i profilaktyką uzależnień. Gośćmi Komisji byli Eugeniusz Modrzejewski Przewodniczący GKRPA, Kierownicy ośrodków zdrowia Pan Zbigniew Wojciechowski, i Pani Lidia Rynda i Wójt Gminy Kobylnica. Informację o stanie dróg gminnych przedstawiła Pani Alina Treder, Pani Alicja Tantała przedstawiła informacje o planowanych inwestycjach drogowych, Komendant Straży Gminnej przedstawił informację dot. prewencji w ruchu drogowym. Komisja dyskutowała na temat działalności ośrodków zdrowia na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka zdrowia w Kwakowie. 11

12 Ad 15. Wolne wnioski i zapytania. Wnioski zgłoszone przez radną Krystynę Balcerek w imieniu Klub Radnych Samorządność: - wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Kobylnica, - położenie nawierzchni (około 100 m) na drodze do ośrodka zdrowia w Sycewicach, - montaż słupa i lampy przy drodze do budynku po byłej szkole w Płaszewie (wizja na miejscu z pracownikiem urzędu). Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze inne wnioski radnych. Radni nie zgłosili innych wniosków. Przewodniczący Rady poinformował radnych, że w dniu 16 marca 2015r. wpłynęło pismo podpisane przez 17 osób dotyczące odczytanego na VI sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia br. Listu otwartego. Z treścią pisma można zapoznać się w biurze rady. Przewodniczący Rady poinformował również, że w dniu 06 marca 2015r. wpłynęła skarga Pani Krystyny Brzykcy, Pana Pawła Pawlaka oraz Pana Ryszarda Libigockiego na Wójta Gminy Pana Leszka Kulińskiego, której przedmiotem jest zarzut uchylania się od odpowiedzi na interpelacje radnego Pawła Pawlaka w sprawie użytkowania samochodu VW Passat o numerze rejestracyjnym GSL oraz Renault Laguna o numerze rejestracyjnym GSL 50PC. Działając na podstawie paragrafu 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Przewodniczący Rady wezwał Panią Krystynę Brzykcy, Pana Pawła Pawlaka oraz Pana Ryszarda Libigockiego do uzupełnienia braku formalnego skargi z dnia 06 marca 2015r., poprzez podanie swoich adresów, w terminie siedmiu dni od dnia dzisiejszego, pod rygorem pozostawienia wniesionej skargi bez rozpoznania. Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 44 do nr 58: 1.Uchwała Nr X/44/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata Uchwała Nr X/45/2015 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2015 rok 3. Uchwała Nr X/46/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/488/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G w miejscowości Kwakowo 4. Uchwała Nr X/47/2015 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Kobylnica 5. Uchwała Nr X/48/2015 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Kobylnica 6. Uchwała Nr X/49/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągi Słupsk Spółka z o.o. dla Gminy Kobylnica na okres od Uchwała Nr X/50/2015 w sprawie podjęcia współpracy z Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Gminą Ustka oraz Miastem Ustka, celem opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska 8. Uchwała Nr X/51/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata Uchwała Nr X/52/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylnica 10. Uchwała Nr X/53/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 11. Uchwała Nr X/54/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr L/473/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/425/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/274/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kobylnica na stałe obwody głosowania 12. Uchwała Nr X/55/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/293/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich przyznawania 12

13 13. Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku Uchwała Nr X/57/2015 w sprawie przyjęcia Programu Aktywizacji Sportowej Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica na lata Uchwała Nr X /58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Słupsku a Wójtem Gminy Kobylnica w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku zadania w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Ad.16 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął X sesję Rady Gminy Kobylnica. Protokółowała : Przewodniczący Rady M. Młodecka-Jopek Leon Kiziukiewicz 13

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40

Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 Protokół Nr XLI.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 31 marca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 15:15 czas zakończenia: 17:40 (Nagranie I 00:00:00 01:16:47) (00:00:00 00:00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLI

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała

Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 28 grudnia 2012r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Otwarcia sesji dokonała przewodnicząca Rady Gminy Pierzchnica Maria Łopatowska

Bardziej szczegółowo

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit

Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o godzinie 15:25. - Karol Sobczak. - Małgorzata Adameit P r o t o k ó ł Nr ORN.0002.13.2014 II sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 19 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 13:00 zakończono o

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku.

P R O T O K Ó Ł. z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu. odbytej w dniu 19 września 2012 roku. P R O T O K Ó Ł z XXIV sesji Rady Gminy w Mircu odbytej w dniu 19 września 2012 roku. Tematyka obrad sesji: 1. Otwarcie sesji Rady Gminy. 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad. 3. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach.

Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 13 lipca 2009 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady - 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Obecni : 1. Radni zgodnie z lista obecności stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu. 2. zaproszeni goście 3. mieszkańcy miasta

Obecni : 1. Radni zgodnie z lista obecności stanowiąca załącznik nr 1 do protokołu. 2. zaproszeni goście 3. mieszkańcy miasta Rada Miasta Poręba Nr RM.0002.2015 PROTOKÓŁ NR VIII/15 Sesji Rady Miasta Poręba odbytej dnia 27 kwietnia 2015 roku w godzinach od 16.00 do godz. 20.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Kultury w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r.

Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Protokół nr VII/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 31 marca 2011 r. Rozpoczęcie sesji: godz. 10.00 Zakończenie Sesji: godz. 14.30 Miejsce Sesji: sala konferencyjna nr 11 Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r.

P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. P r o t o k ó ł Nr 32/2013 z XXXII Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 27 maja 2013 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji.

PROTOKÓŁ Nr 41/2010. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kraśnik. Otwarcie sesji. PROTOKÓŁ Nr 41/2010 posiedzenia XLI zwyczajnej sesji RADY MIASTA KRAŚNIK przeprowadzonej dnia 18 czerwca 2010r. w budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Kraśniku. Obrady prowadził Pan Ireneusz Ofczarski Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r.

Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół 19 sesji- 27.02.2012r. Protokół Nr XIX/12 Sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa VI kadencji z dnia 27 lutego 2012 r. która odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów, Rynek 1, od godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Protokół z obrad XXIII sesji Rady Miasta Sulejówek w Urzędzie Miasta Sulejówek u l. D w o r c o w a 5 5 z dnia 29 marca 2012 r. Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad Obrady XXIII sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 27 maja 2010 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz. 10.00 do 14.

PROTOKÓŁ Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 27 maja 2010 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz. 10.00 do 14. PROTOKÓŁ Nr L/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Not. z dnia 27 maja 2010 r. odbytej w Nakielskim Ośrodku Kultury w godz. 10.00 do 14. 15 Obradom przewodniczył : Andrzej Jedynak Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza.

Porządek obrad po zmianach: 1.Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Wybór sekretarza. PROTOKÓŁ Nr XXXIX/10 z przebiegu XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wyrzysku, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2010 r. od godz. 13 00 do godz. 14 45 w budynku Straży Miejskiej w Wyrzysku, przy ul. Bydgoskiej

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych.

1. Otwarcie Sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII, XLIII sesji. 4. Interpelacje i zapytania radnych. PROTOKÓŁ Nr XLIV/14 z XLIV Sesji Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim odbytej w dniu 27 lutego 2014 r. r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim w godz.10 00 13 55 Ogólna liczba radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.15 a zakończono o godzinie 13.40.

Bardziej szczegółowo