Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku"

Transkrypt

1 Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku Otwarcia X - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Pan Leon Kiziukiewicz. Przywitał Panie i Panów radnych oraz gości: Pana Leszka Kulińskiego Wójta Gminy Kobylnica Pana Jana Plutowskiego Zastępcę Wójta Gminy Kobylnica Panią Izabelę Hubert Skarbnika Gminy Pana Andrzeja Hałuzo radcę prawnego Urzędu Gminy Pana Roberta Smysło Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnicy Panią Annę Łabik- Kierownika OPS w Kobylnicy Panią Barbarę Jęchorek Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy Pana Witolda Stecha Dyrektora GZEAGS w Kobylnicy Pana Marcina Świder Dyrektora GCKiP w Kobylnicy Pana Janusza Kramka- Komendanta Straży Gminnej w Kobylnicy Panią Jolantę Kopeć - Główną księgową Panią Alicję Tantała - Kierownika Referatu Inwestycji i Funduszy Europejskich Panią Alinę Treder - Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pana Jacka Skępca - Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Mieszkańców i sołtysów Gminy Kobylnica Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Porządek sesji: 1. Otwarcie X sesji Rady Gminy stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z VII, VIII i IX sesji Rady Gminy Kobylnica. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Kobylnica w okresie międzysesyjnym. 6. Informacja z wykorzystania dofinansowania celowego udzielonego z budżetu Gminy w 2014 r. dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kobylnica. 7. Roczne sprawozdanie z działalności GZEAGS w Kobylnicy. 8. Roczne sprawozdanie z pracy GCKiP w Kobylnicy (informacja na nośniku elektronicznym). 9. Roczne sprawozdanie z pracy Biblioteki Publicznej w Kobylnicy (informacja na nośniku elektronicznym). 10. Przedstawienie kalendarza imprez kulturalno-sportowych na 2015r. 11. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie: 1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata , 2) o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2015 rok, 3) zmiany uchwały Nr LII/488/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G w miejscowości Kwakowo, 4) określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Kobylnica, 5) zmiany uchwały Nr VII/30/2015 z dnia 5 lutego 2015r w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Kobylnica, 6) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągi Słupsk Spółka z o.o. dla Gminy Kobylnica na okres od , 7) podjęcia współpracy z Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Gminą Ustka oraz Miastem Ustka, celem opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska, 8) przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata , 1

2 9) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylnica, 10) utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r., 11) zmiany uchwały Nr L/473/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/425/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/274/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kobylnica na stałe obwody głosowania, 12) zmiany uchwały Nr XXXII/293/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich przyznawania, 13) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014, 14) przyjęcia Programu Aktywizacji Sportowej Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica na lata Interpelacje i zapytania radnych. 13. Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje radnych. 14. Informacja z pracy stałych Komisji Rady Gminy Kobylnica. 15. Wolne wnioski i zapytania. 16. Zakończenie X sesji Rady Gminy Kobylnica. Ad. 1 Na 15 radnych, obecnych na sesji było 14. Nieobecny radny Janusz Adamczyk. Sesja rozpoczęła się o godz. 12,00 a zakończyła o godz Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący zapytał czy są propozycje lub uwagi do dzisiejszego porządku obrad, który radni otrzymali wraz z zaproszeniem i projektami uchwał. Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad: - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Słupsku a Wójtem Gminy Kobylnica w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku zadania w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, - zmiany projektu uchwały w sprawie zmiany projektu uchwały Nr L/473/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/425/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/274/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kobylnica na stałe obwody głosowania (wniosek radnych zgłoszony na posiedzeniu komisji w dniu 12 marca br.) polegającej na zmianie siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 2 z Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul Wodna 20/4 na siedzibę w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy sala Forum, ul. Głowna zmiany w załączniku do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywizacji Sportowej Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica na lata : - pkt II podpunkt 2 w tabeli Stowarzyszenia sportowe z siedzibą na terenie Gminy Kobylnica pozycja 4 Zakres działalności -dyscyplina sportowa dopisuje się: siatkówka, koszykówka, turystyka rowerowa. - pkt. II podpunkt 4 tabela 4 Place zabaw i rekreacji z pozycji 1i 2 wykreśla się zapis boisko do tenisa ziemnego, - pkt IV zmianie ulega treść tabeli Inwestycje planowane do realizacji oraz zrealizowane w roku która otrzymuje brzmienie jak w załączniku. Radny Paweł Pawlak zapytał o nakłady finansowe (dot. zmienionej tabeli Inwestycje planowane do realizacji oraz zrealizowane w roku 2014 ) Wójt wyjaśnił, że gmina jest dopiero na etapie projektowania, tereny zostały przejęte od ANR w ubiegłym roku. Zadanie zostało wpisane, chcemy żeby mieszkańcy Sycewic wiedzieli, że Gmina planuje realiazcję tych zadań w latach W związku z brakiem uwag i innych zapytań Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie porządku obrad sesji wraz ze zmianami zgłoszonymi przez Wójta. głosowało 14 radnych za" przyjęciem porządku obrad. 2

3 Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad sesji wraz ze zmianami zgłoszonymi przez Wójta został przyjęty jednogłośnie. Ad. 3 Przyjęcie protokołu Nr VII z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 5 lutego 2015r. Przewodniczący Rady poinformował radnych, że protokół z VII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady. Następnie zapytał czy radni maja uwagi do protokołu. Radni nie zgłosili uwag do protokołu. Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 5 lutego 2015r. głosowało 14 radnych za" przyjęciem protokołu Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła protokół z VII sesji Rady Gminy. Przyjęcie protokołu Nr VIII z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 marca 2015r. Przewodniczący Rady poinformował radnych, że protokół z nadzwyczajnej VIII sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady. Następnie zapytał czy radni maja uwagi do protokołu. Radni nie zgłosili uwag do protokołu. Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej VIII sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 marca 2015r. głosowało 13 radnych za" przyjęciem protokołu 1 radny wstrzymał się od głosu (P. Pawlak) Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że Rada większością głosów przyjęła protokół z nadzwyczajnej VIII sesji Rady Gminy. Przyjęcie protokołu Nr IX z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 marca 2015r. Przewodniczący Rady poinformował radnych, że protokół z nadzwyczajnej IX sesji Rady Gminy był wyłożony do wglądu w biurze rady. Następnie zapytał czy radni maja uwagi do protokołu. Radni nie zgłosili uwag do protokołu. Przewodniczący Rady skierował pod głosowanie przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej IX sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 marca 2015r. głosowało 14 radnych za" przyjęciem protokołu Po głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła protokół z IX sesji Rady Gminy. Ad. 4 Przewodniczący Rady przedstawił informację o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym (informacja w załączeniu do protokołu). Ad. 5 Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (sprawozdanie w załączeniu do protokołu). Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. głosowało 14 radnych za" przyjęciem sprawozdania Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte przez Rade jednogłośnie. Ad. 6 Wójt przedstawił informację z wykorzystania dofinansowania celowego udzielonego z budżetu Gminy w 2014 r. dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kobylnica (informacja w załączeniu do protokołu). Radni nie zgłosili uwag ani pytań. 3

4 Ad. 7 Wójt przedstawił roczne sprawozdanie z działalności GZEAGS w Kobylnicy (sprawozdanie w załączeniu do protokołu). Radni nie zgłosili uwag ani pytań. Ad. 8 Roczne sprawozdanie z pracy GCKi P w Kobylnicy. Przewodniczący Rady zaznaczył, że sprawozdanie radni otrzymali na nośniku elektronicznym zapytał czy radni mają uwagi lub pytania do sprawozdania. Radny Paweł Pawlak zapytał jak w mniemaniu Dyrektora GCKiP wygląda definicja gminnej kultury. Dyrektor GCKiP Marcin Świder odpowiedział, że definicja gminnej kultury została przedstawiona w sprawozdaniu, które radni otrzymali. Dyrektor dodał, że sprawozdanie składa się z 64 stron i w sposób wyczerpujący opisuje to co zostało zrealizowane w zakresie kultury na terenie Gminy Kobylnica. Radny Paweł Pawlak stwierdzi, że nie uzyskał odpowiedzi i zapytał jaki jest pomysł Dyrektora na kulturę. Dyrektor GCKiP Marcin Świder wyjaśnił, że plan pracy GCKiP w Kobylnicy został przedstawiony w na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Pełen zakres działalności instytucji kultury wszystkie niezbędne informacje są dostępne na stronie internetowej Gminy Kobylnica. Od 17 marca br. funkcjonuje interaktywny kalendarz wydarzeń kulturalnych i sportowych związanych z funkcjonowaniem instytucji. Radny Paweł Pawlak wyjaśnił, że szczegółowo analizował raport gdzie są wyszczególnione wszystkie wydarzenia. Na przełomie października i listopada GCKiP ponosiło koszty związane z występem Zespołu Wiarusy. W zawiązku z jakimi przedsięwzięciami wymienionymi w raporcie były ponoszone te koszty jak się one kształtowały i jak wysokość tych kosztów ma się do pomocy jaka została udzielona lokalnym przedsięwzięciom np. Zespołowi Ale Babki. Dyrektor GCKiP Marcin Świder odpowiedział, że Zespół Wiarusy występował w ramach organizowanych na terenie gminy Dniach Seniora. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe do tematu będzie można powrócić przy zatwierdzaniu bilansu na przełomie maja i czerwca. Radny Paweł Pawlak zapytał jaką imprezę promującą kulturę gminną można zobaczyć na szczeblu powiatowym lub wyższym, którą Dyrektor wprowadził do kalendarz imprez kulturalnych. Dyrektor GCKiP Marcin Świder wyjaśnił, że wszystkie imprezy, które odbywają się na terenie Gminy Kobylnica są imprezami o zasięgu regionalnym lub poza lokalnym. W imprezach uczestniczą mieszkańcy Gminy Kobylnica jak i wszyscy zainteresowani. Promocja Gminy Kobylnica i wizerunek Gminy w zakresie kultury to np. zajęcie I miejsca w Powiatowym Przeglądzie Kół Gospodyń Wiejskich. Radny Krzysztof Anioł zapytał, czy jest przewidziane w przyszłości nagranie oficjalnej płyty Zespoły Ale Babki, płyta mogłaby promować Gminę. Dyrektor GCKiP Marcin Świder podziękował za zwrócenie uwagi i uważa, że jest to temat otwarty. Ad. 9 Roczne sprawozdanie z pracy Biblioteki Publicznej w Kobylnicy. Sprawozdanie radni otrzymali na nośniku elektronicznym. Radni nie zgłosili uwag ani pytań. Ad. 10 Przedstawienie kalendarza imprez kulturalno-sportowych na 2015r. Dyrektor GCKiP Marcin Świder wyjaśnił, że kalendarz imprez jest dostępny na stronie internetowej. Od wtorku 17 marca br. działa kalendarz interaktywny, który jest na bieżąco modyfikowany. Ad. 11 Rozpatrzenie projektu uchwały: 1. Uchwała Nr X/44/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata Projekt uchwały radni otrzymali wraz z zaproszeniem na sesję był również omawiany na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Radny Paweł Pawlak zadał pytanie członkom komisji budżetowej (ponieważ stanowisko Pani Skarbnik w tej sprawie jest twarde i niepodważalne) została złożona interpelacja w której pytano o dochody w WPF, o 4

5 elektrownie wiatrowe które mają powstać i budowę linii wysokiego napięcia. Wójt udzieli odpowiedzi na interpelację radny odczytał fragment odpowiedzi i zapytał czy inwestycje na które nie ma opracowanego planu zagospodarowania mogą być ujmowane po stronie dochodów w WPF. Przewodniczący Rady zapytał radnego do kogo kieruje pytanie. Radny Paweł Pawlak wyjaśnił, że pytanie kieruje do członków Komisji budżetowej ponieważ skoro Pani Skarbnik takie zapisy umieściła to znaczy, że takie jest jej stanowisko. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radny mógł przyjść na komisję i zadać pytanie. Rady Paweł Pawlak wyjaśnił, że podobne spostrzeżenia mają obecni na sesji mieszkańcy i stad to pytanie. Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Balcerek wyjaśniła, że radny mógł przyjść na posiedzenie komisji otrzymałby odpowiedź i w dniu dzisiejszym mógłby odpowiedzieć zainteresowanym na pytanie. Radny Pawlak zapytał czy członkowie komisji wiedzą o czym mówi. Jeżeli nie to nie ma sensu dalsze pytanie. Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Balcerek dodał, że jest dyskusja nad uchwałą i zadajemy pytania dot. zmian do uchwały. Radna Krystyna Brzykcy w budżecie na 2015r. ani w WPF nie ma nic o boisku w Reblinie chociaż zostały przekazane środki na ten cel. Wójt poprosił o przybliżenie kiedy środki zostały przekazane w jakiej wysokości i z jakiego budżetu. Radna Krystyna Brzykcy wyjaśniła, że środki zostały przekazane z budżetu sołeckiego w 2013r , w 2014r zł. Wójt wyjaśni, że na zebraniu wyborczym radna jako sołtys i rada sołecka rozliczyli się z tych środków, które zostały przeznaczone na zadania realizowane przez gminę i zostały wydatkowane. Czy chodzi o to, że środki zostały nieprawidłowo wydatkowane? Radna Krystyna Brzykcy wyjaśniła, że chodzi o to, że nie jest nigdzie ujęta budowa boiska chodzi o Plan Odnowy Miejscowości. Wójt dodał, że zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego środki zostały wydatkowane w sposób prawidłowy. Radna powołuje się na środki, które zostały przekazane z funduszu sołeckiego na zadania, które były realizowane w sołectwie. Radna Krystyna Brzykcy wyjaśniła, że zadania zostały zrealizowane, a środki te zostały wydatkowane na dokumentacje. Chodzi o to, że nigdzie nie jest ujęta budowa boiska wielofunkcyjnego. Wójt wyjaśnił, że została przygotowana dokumentacja jeżeli zostaną ogłoszone konkursy w ramach środków Unii Europejskiej wtedy projekt inwestycji zostanie wprowadzony. W związku z brakiem dalszych zapytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głosowało 11 radnych "za" przyjęciem uchwały 3 radnych przeciw przyjęciu uchwały (K. Brzykcy, R. Libigocki, P. Pawlak) Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 2. Uchwała Nr X/45/2015 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2015 rok głosowało 11 radnych "za" przyjęciem uchwały 3 radnych przeciw przyjęciu uchwały (K. Brzykcy, R. Libigocki, P. Pawlak) Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 3.Uchwała Nr X/46/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/488/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G w miejscowości Kwakowo 5

6 głosowało 14 radnych za" przyjęciem uchwały 4. Uchwała Nr X/47/2015 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Kobylnica Radny Paweł Pawlak zapytał jakie są plany Gminy Kobylnica, która jest jednym z wiodących udziałowców w Spółce. Wójt wyjaśnił, że Prezydent Słupska proponuje zimny sposobu zarządzania Spółką poprzez zmiany w składzie Rady Nadzorczej, obniżenia wysokości stawek dla członków Rad Nadzorczych oraz nad zmianami w Zarządzie. Gmina Kobylnica wspólnie z Prezydentem pełni funkcję nadzorczą. Została podpisana uchwała o odwołaniu członków Rady Nadzorczej i jednocześnie została podjęta decyzja o powołaniu Pani Skarbnik na członka Rady Nadzorczej z ramienia Gminy Kobylnica, która będzie reprezentowała gminę w sprawach finansowych w Spółce. Prezydent wnioskował również o zmianę sposobu wynagradzania (obniżenia wynagrodzenia) Prezesa i Wiceprezesa Spółki do wysokości 12 tyś. zł. Wójt wyjaśnił, że wyraził zgodę na obniżenie o ¼ części wynagrodzenia o kwotę 1200 zł i obecnie Prezes będzie zarabiał około 15 tyś. zł. Jeżeli chodzi o powoływanie czy odwołanie Wiceprezesa powinien o tym decydować Prezes Spółki. Jeżeli Prezydent Słupska przedstawi argumentację uzasadniającą zmiany (z wyłączeniem zmian personalnych ponieważ na nie niema zgody) dot. spraw finansowych i uzgodni to z Prezesem Spółki to Gmina Kobylnica wyraża na to wstępnie zgodę. Najbliższe Walne Zgromadzenie Wspólników ma przedstawić Zarządowi Spółki propozycję zmian uzgodnionych w dniu dzisiejszym. Jeżeli chodzi o sprawy funkcjonowania Spółki inwestycje były omówione w miesiącu lutym w dniu dzisiejszym jest w tym zakresie uchwała przedstawiona radnym. Tematem dzisiejszego spotkania były sprawy kadrowe. Radny Paweł Pawlak -pytanie dot. 2 uchwały czy są prowadzone rozmowy z inwestorami odnośnie podniesienia kapitału w Spółce Wodociągi. Wójt odpowiedział, że nie ma prowadzonych takich rozmów, Spółka Wodociągi jest bardzo dobrą Spółką, która na dzień dzisiejszy nie wymaga restrukturyzacji. W akcie notarialnym mamy zapis pomimo tego, że mamy na dzień dzisiejszy 18% udziału w Spółce, mamy 50% głos w sprawie podejmowania decyzji kadrowych i zmian dot. objęcia udziałów (Prezydent nie może podjąć jednogłośnie w tym względzie uchwały). Mamy 50% głosów w Zgromadzeniu Wspólników pomimo tego że są to głosy niezrównoważane musi być jednomyślność wspólników o przystąpieniu kogoś innego do Spółki czy o zbyciu udziałów. Dzisiejsza uchwała ma uregulować sprawy wnoszenia udziałów przez Gminę. Jeżeli gmina wybuduje sieć wodociągową (chodzi również o osoby trzecie) to przekazuje ją na majątek Spółki i poprzez majątek który zostaje wniesiony aportem Gmina podwyższa swoje udziały w Spółce. Jest zgoda na to, że w przypadku podnoszenia udziałów przez poszczególnych wspólników czyli Gminę Słupsk i Gminę Kobylnica będziemy głosowali jednomyślnie. Jeżeli chodzi o zbycie udziałów na zewnątrz nie ma takiej potrzeby. Radny Paweł Pawlak zauważył,że z tego co mówi Wójt wynika, że udziały gminy są uprzywilejowane, czy udziały są również uprzywilejowane jeżeli chodzi o wypłatę dywidendy. Wójt wyjaśnił, że wypłata dywidendy wynika z przepisów prawa i jest proporcjonalna do udziałów które gmina objęła w Spółce. Byłoby to dziwne, gdyby Prezydent który ma majątek pięciokrotnie większy wyraził zgodę aby dywidenda była wypłacana po równo dla Gminy Kobylnica i Miasta Słupska. W związku z brakiem dalszych zapytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod głosowało 11 radnych "za" przyjęciem uchwały 3 radnych wstrzymało się od głosu(k. Brzykcy, R. Libigocki, P. Pawlak) Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 5. Uchwała Nr X/48/2015 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Kobylnica 6

7 6. Uchwała Nr X/49/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągi Słupsk Spółka z o.o. dla Gminy Kobylnica na okres od głosowało 11 radnych "za" przyjęciem uchwały 3 radnych wstrzymało się od głosu(k. Brzykcy, R. Libigocki, P. Pawlak) Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów. 7. Uchwała Nr X/50/2015 w sprawie podjęcia współpracy z Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Gminą Ustka oraz Miastem Ustka, celem opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska 8. Uchwała Nr X/51/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata Uchwała Nr X/52/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylnica 7

8 10. Uchwała Nr X/53/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 11. Uchwała Nr X/54/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr L/473/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/425/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/274/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kobylnica na stałe obwody głosowania Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji i m.in. na wniosek radnego została wprowadzona zmiana przedstawiona na początku sesji przez Wójta dot. zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 2 z Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul Wodna 20/4 na siedzibę w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy sala Forum, ul. Głowna Uchwała Nr X/55/ w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/293/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich przyznawania Radna Krystyna Brzykcy zapytała ile jest zatrudnionych pielęgniarek środowiskowych. Anna Łabik Kierownik OPS wyjaśniła, że pielęgniarki środowiskowe zatrudnia ośrodek zdrowia. OPS świadczy pomoc specjalistyczną na terenie Gminy Kobylnica i zatrudnia sześć opiekunek domowych i jedną świadczącą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W związku z brakiem dalszych zapytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod 13. Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014 Radny Paweł Pawlak odnośnie pkt 5 dot. monitorowania środowisk zagrożonych uzależnieniami jak w praktyce wygląda ten nadzór. Anna Łabik Kierownik OPS odpowiedziała, że jeżeli w rodzinie jest założona Niebieska Karta to OPS wspólnie z Policją, Kuratorami opracowuje plan działania. Rodzina taka jest pod stałą opieką. Radny Paweł Pawlak jakie czynności podejmuje pracownik OPS. Anna Łabik Kierownik OPS wyjaśniła, że pracownik przeprowadza rozmowy z członkami rodziny, sąsiadami, sprawdza czy były interwencie. 8

9 W związku z brakiem dalszych zapytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusje i skierował pod 14. Uchwała Nr X/57/2015 w sprawie przyjęcia Programu Aktywizacji Sportowej Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica na lata Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu komisji, a proponowane zmiany zostały przedstawione przez Wójta na początku sesji: - pkt II podpunkt 2 w tabeli Stowarzyszenia sportowe z siedzibą na terenie Gminy Kobylnica pozycja 4 Zakres działalności -dyscyplina sportowa dopisuje się: siatkówka, koszykówka, turystyka rowerowa. - pkt. II podpunkt 4 tabela 4 Place zabaw i rekreacji z pozycji 1i 2 wykreśla się zapis boisko do tenisa ziemnego, - pkt IV zmianie ulega treść tabeli Inwestycje planowane do realizacji oraz zrealizowane w roku która otrzymuje brzmienie jak w załączniku (który radni otrzymali).. Radny Paweł Pawlak odnoście tabeli 1 i 2 dot. Stowarzyszeń sportowych z siedzibą na terenie gminy oraz z siedzibą w innych jednostkach należy zauważyć, że na terenie gminy ma również siedzibę Stowarzyszenie Sympatyków Aikido oraz drugie Stowarzyszenie Aikido, które ma siedzibę na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego ale prowadzi zajęcia z dziećmi w GCKiP w Kobylnicy. Aby program był zrobiony w miarę rzetelnie należy te Stowarzyszenia również ująć. Wójt odpowiedział, że program jest opracowany rzetelnie organizacje te nie zwróciły się o wpisanie ich do programu. W programie zostały ujęte Stowarzyszenia, która otrzymują od gminy dotację. Jeżeli władze tych Stowarzyszeń, które radny wymienił zwrócą się z wnioskiem o wpisanie do Programu to wystąpimy z wnioskiem do Rady Gminy o rozszerzenie zapisów uchwały. Radny Ryszard Libigocki zapytał jakie są plany dot. kortu przy szkole, który obecnie jest zamknięty, dzieci biegają po parku nie mają gdzie ćwiczyć. Wójt wyjaśnił, że w roku bieżącym w planach inwestycyjnych to zadanie nie jest ujęte, natomiast w roku przyszłym planowana jest modernizacja tego kompleksu. W okresie letnim boisko jest wykorzystywane (teren jest podmokły). Radny Pawlak odnośnie boiska, które zostało wybudowane a nie jest dopuszczone do użytkowania, czy teren był badany i czy środki zostały zasadnie wydane. Wójt wyjaśnił, że boisko do roku 2012 było użytkowane, w roku 2003 kiedy teren był oddawany do użytku zostały wykonane badania geologiczne (boisko jest drenowane) jednak poziom wód gruntowych się podniósł. W związku z brakiem dalszych zapytań Przewodniczący Rady zamknął dyskusję i skierował pod 15. Uchwała Nr X /58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Słupsku a Wójtem Gminy Kobylnica w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku zadania w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Projekt uchwały dodatkowo wprowadzony pod obrady sesji (radni obecni na komisjach projekt uchwały otrzymali w dnu 12 marca, pozostali radni projekt uchwały otrzymali przed sesją). Przewodniczący Rady poprosił Wójta o wyjaśnienie. Wójt wyjaśnił, że do tej pory ustawodawca zagwarantował samorządom możliwość prowadzenia egzekucji samodzielnie. Ustawodawca zmienił prawo i od 1 lutego br. gminy mogą prowadzić egzekucję pod warunkiem, że zostanie zawarte porozumienie między Urzędem Skarbowym a samorządem. Uważamy, że poborca podatkowy, który jest zatrudniony wywiązuje się ze swoich obowiązków. Obawiamy się, że przy 9

10 małych kwotach, które wynikają z opłat za nieczystości ściągalność prowadzona przez poborcę z US może być niższa. Przewodniczący ogłosił 10 min. przerwę. Po przerwie - wznowienie obrad. Ad. 12 Interpelacje i zapytania radnych. Interpelacje zgłoszone przez radnego Krzysztofa Anioła: - wyznaczenia miejsc postojowych na ul. Rzecznej i Krzywej w Widzinie, - ustawienie znaku drogowego B-20 STOP na wjeździe z ul. Wiśniowej w ulicę Widzińska w Kobylnicy. Wójt wyjaśnił, że odbyło się spotkanie miedzy innymi w tej spawie z mieszkańcami ul. Wiśniowej i ustalono, że zostanie ustawione lustro. - rozważenie możliwości zamontowania oświetlenia na odcinku ul. Głównej w Widzinie w kierunku centrum na odcinku do posesji nr 35 (około 40m). - rozważenie możliwości zamontowania oświetlenia na ul. Słupskiej w Bolesławicach na odcinku od skrzyżowania przy markecie Real w kierunku do centrum miejscowości oraz zgłoszenie złego stanu chodnika. Zapytania i wnioski radnych: Rady Paweł Pawlak: - udzielenie informacji z jakimi firmami GZEAGS w Kobylnicy zawarł umowy na: 1) obsługę i konserwację monitoringu, 2) zadania związane z ochroną p.poż. 3) zadania związane z deratyzacją oraz jakie środki z budżetu w 2014r. zostały wydatkowane na realizację ww. umów, Wójt wyjaśnił, że rady otrzyma odpowiedź w tej sprawie od Dyrektora GZEAGS w Kobylnicy. Radny Krzysztof Anioł: - przy ustalaniu nowego kursu autobusowego linii nr 5 rozważyć możliwość zmiany kursu - wyjazd z Widzina z 6.19 przesunąć na 6.09 aby mieszkańcy mogli zdążyć na kursy innych linii MZK w Słupsku, Wójt poinformował, że radny zostanie zaproszony na spotkanie w ZIM. - jakie kryteria będą brane pod uwagę przy zapisywaniu dzieci do poszczególnych klas 0 w Kobylnicy. Wójt wyjaśnił, że w sobotę ( r) w Szkole Podstawowej w Kobylnicy odbędzie się w tej sprawie spotkanie z rodzicami na którym spawy te zostaną wyjaśnione. Rozważana jest możliwość utworzenia dodatkowej klasy. - kiedy nastąpi wznowienie budowy ronda w Widzinie. Wójt odpowiedział, że pracownicy od poniedziałku powinni wejść na teren budowy. Ponadto Wójt dodał, że jeżeli chodzi o zgłoszone interpelacje dot. budowy oświetlenia należy zauważyć, że są to zadania inwestycyjne. Radny Paweł Pawlak poruszył sprawę o której rozmawiał przed sesją z Komendantem Straży Gminnej, która dot. ul. Brzozowej w Kobylnicy gdzie przy wjeździe jest ustawiony znak zakaz ruchu do 8 ton, przy tym znaku stoi patrol Straży Gminnej z Policją a duże samochody spokojnie wjeżdżają. Komendant powiedział, że jest bezradny i nic nie może zrobić dlatego radny prosi Wójta o interwencję. Wójt wyjaśnił, że Komendant nie jest bezradny jeżeli taka sytuacja miała miejsce strażnicy powinni reagować natychmiast. Komendant Straży Gminnej odpowiedział, że radny kłamie ponieważ nie użył słów że jest bezradny, może to potwierdzić radny Krzysztof Anioł, który był przy rozmowie. Radny Paweł Pawlak powiedział, że Komendant mówił cytat że jak jest Policja to nic nie możecie zrobić bo patrol Straży Gminnej podlega Policji koniec cytatu. Radny Krzysztof Anioł, powiedział, do radnego Pawła Pawlaka, że zdanie nie tak zostało wypowiedziane cytat Pan Kramek powiedział, że jeżeli był patrol Policji to on powinien podjąć czynności i poinstruował 10

11 Cię, że jeżeli stwierdziłeś popełnienie wykroczenia to złóż skargę na policjantów koniec cytatu. Przewodniczący Rady dodał, że wiemy o czym nowa. Radny Paweł Pawlak poruszył następną sprawę dot. ul. Brzozowej (zgodnie planem zagospodarowania za posesją nr 9 kończy się droga) i zapytał kto podjął decyzję, że ciężarówki jeżdżą i wysypują kruszywo na tereny objęte planem zagospodarowania o symbolu 75Z - teren zielony. Wójt odpowiedział, że gdyby radny śledził strony internetowe Gminy Kobylnica to by wiedział (w zadnie wszedł radny Paweł Pawlak, który dodał, że w przeciwieństwie do innych radnych śledzi strony internetowe na bieżąco i widział oświadczenie Wójta). Wiceprzewodnicząca Rady uważa, że Pan Pawlak taką wypowiedzią obraża innych radnych. Radny Paweł Pawlak odpowiedział, że bardzo przeprasza jeżeli radna poczuła się obrażona. Wójt dokończył i dodał, że jest to tymczasowy objazd na czas budowy tego fragmentu drogi z chwilą kiedy budowa się zakończy objazd zostanie zlikwidowany i przeprosił mieszkańców za utrudnienia, które nastąpiły. Radny Paweł Pawlak dodał, że chodzi o koszty kruszywa, w tym miejscu cały czas był dziki przejazd wystarczyło puścić spych jest to teren zielony więc po co takie inwestycje. Ad 13 Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radni otrzymali odpowiedzi na zgłoszone interpelacje. Wójt przedstawił odpowiedzi na zgłoszone wnioski przez radnych na poprzedniej sesji (informacja w załączeniu do protokołu). Ad 14. Informacja z pracy stałych Komisji Rady Gminy Kobylnica Informację z pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa przedstawiła Przewodnicząca Pani Joanna Walentukiewicz-Czałpińska członkowie Komisji na posiedzeniu w dniu 12 marca br. zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności OPS za 2014r., oraz sprawozdaniem Gminnej Komisji Rozwiązywana Problemów Alkoholowych za 2014r. Wójt przedstawił informację dot. rozdysponowania środków dla organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Kobylnica na 2015r. Odbyła się również rozmowa z Prezesem Wodociągów Słupsk dot. inwestycji na lata omawiano również projekty uchwał na dzisiejszą sesję. Informację z pracy Komisji Rewizyjnej przedstawiła Pani Iwona Drapalska-Krawczyk Z-ca Przew. Komisji. Komisja w dniu 24 lutego br. przeprowadziła kontrolę problemową w zakresie oceny realizacji uchwał dot. utrzymania porządku i czystości na terenie gminy oraz kontrolę dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy majątku gminy. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości zaleciła zachęcanie osób z zaległościami czynszowymi do odpracowania zaległości w formie świadczenia rzeczowego na rzecz gminy. Informację z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła Przewodnicząca Pani Alicja Szymańska na posiedzeniu w dniu 12 marca br. przedstawione zostały plany pracy GCKiP w Kobylnicy, Gminnej Biblioteki Publicznej, plan imprez sportowo-rekreacyjnych na 2015r. Wójt przedstawił informację dot. rozdysponowania dotacji dla organizacji pozarządowych na 2015r. Komisja zapoznała się z analizą wypłat stypendiów oraz stanem oświaty w gminie. Komisja wnioskowała do Dyrektora Stecha o sprawdzenie możliwości wprowadzenia zmian w wysokości i częstotliwości przyznawania stypendiów artystycznych i naukowych. Rozważana była możliwość budowy nowej szkoły w Bolesławicach w drugim kwartale 2015r. odbędzie się debata w tym zakresie. Informację z pracy Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Publicznych przedstawiła Przewodnicząca Pani Barbara Stępień. Zgodnie z porządkiem posiedzenia w dnu 18 lutego br. członkowie komisji zapoznali się ze stanem dróg na terenie gminy, stanem opieki zdrowotnej, stanem zagrożenia patologiami społecznymi i profilaktyką uzależnień. Gośćmi Komisji byli Eugeniusz Modrzejewski Przewodniczący GKRPA, Kierownicy ośrodków zdrowia Pan Zbigniew Wojciechowski, i Pani Lidia Rynda i Wójt Gminy Kobylnica. Informację o stanie dróg gminnych przedstawiła Pani Alina Treder, Pani Alicja Tantała przedstawiła informacje o planowanych inwestycjach drogowych, Komendant Straży Gminnej przedstawił informację dot. prewencji w ruchu drogowym. Komisja dyskutowała na temat działalności ośrodków zdrowia na terenie gminy ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka zdrowia w Kwakowie. 11

12 Ad 15. Wolne wnioski i zapytania. Wnioski zgłoszone przez radną Krystynę Balcerek w imieniu Klub Radnych Samorządność: - wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy Kobylnica, - położenie nawierzchni (około 100 m) na drodze do ośrodka zdrowia w Sycewicach, - montaż słupa i lampy przy drodze do budynku po byłej szkole w Płaszewie (wizja na miejscu z pracownikiem urzędu). Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze inne wnioski radnych. Radni nie zgłosili innych wniosków. Przewodniczący Rady poinformował radnych, że w dniu 16 marca 2015r. wpłynęło pismo podpisane przez 17 osób dotyczące odczytanego na VI sesji Rady Gminy w dniu 29 stycznia br. Listu otwartego. Z treścią pisma można zapoznać się w biurze rady. Przewodniczący Rady poinformował również, że w dniu 06 marca 2015r. wpłynęła skarga Pani Krystyny Brzykcy, Pana Pawła Pawlaka oraz Pana Ryszarda Libigockiego na Wójta Gminy Pana Leszka Kulińskiego, której przedmiotem jest zarzut uchylania się od odpowiedzi na interpelacje radnego Pawła Pawlaka w sprawie użytkowania samochodu VW Passat o numerze rejestracyjnym GSL oraz Renault Laguna o numerze rejestracyjnym GSL 50PC. Działając na podstawie paragrafu 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Przewodniczący Rady wezwał Panią Krystynę Brzykcy, Pana Pawła Pawlaka oraz Pana Ryszarda Libigockiego do uzupełnienia braku formalnego skargi z dnia 06 marca 2015r., poprzez podanie swoich adresów, w terminie siedmiu dni od dnia dzisiejszego, pod rygorem pozostawienia wniesionej skargi bez rozpoznania. Uchwały podjęte na X sesji Rady Gminy Kobylnica od nr 44 do nr 58: 1.Uchwała Nr X/44/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylnica na lata Uchwała Nr X/45/2015 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2015 rok 3. Uchwała Nr X/46/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/488/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 24 września 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1170G w miejscowości Kwakowo 4. Uchwała Nr X/47/2015 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach z udziałem Gminy Kobylnica 5. Uchwała Nr X/48/2015 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Kobylnica 6. Uchwała Nr X/49/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wodociągi Słupsk Spółka z o.o. dla Gminy Kobylnica na okres od Uchwała Nr X/50/2015 w sprawie podjęcia współpracy z Miastem Słupsk, Gminą Słupsk, Gminą Ustka oraz Miastem Ustka, celem opracowania Koncepcji programowo-przestrzennej służącej przygotowaniu i wdrożeniu Programu pod nazwą Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska 8. Uchwała Nr X/51/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata Uchwała Nr X/52/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobylnica 10. Uchwała Nr X/53/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 11. Uchwała Nr X/54/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr L/473/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 sierpnia 2014r w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/425/2014 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/274/2012 Rady Gminy Kobylnica z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Kobylnica na stałe obwody głosowania 12. Uchwała Nr X/55/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/293/2013 Rady Gminy Kobylnica z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz trybu ich przyznawania 12

13 13. Uchwała Nr X/56/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku Uchwała Nr X/57/2015 w sprawie przyjęcia Programu Aktywizacji Sportowej Dzieci i Młodzieży w Gminie Kobylnica na lata Uchwała Nr X /58/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Słupsku a Wójtem Gminy Kobylnica w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku zadania w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Ad.16 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął X sesję Rady Gminy Kobylnica. Protokółowała : Przewodniczący Rady M. Młodecka-Jopek Leon Kiziukiewicz 13

Protokół Nr XXXIX/2013 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 5 września 2013 roku

Protokół Nr XXXIX/2013 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 5 września 2013 roku Protokół Nr XXXIX/2013 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 5 września 2013 roku Otwarcia XXXIX - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Gawrych. Przywitał Panie i Panów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVII/2016 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 maja 2016 roku

Protokół Nr XXVII/2016 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 maja 2016 roku Protokół Nr XXVII/2016 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 maja 2016 roku Otwarcia XXVII - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Pan Leon Kiziukiewicz. Przywitał radnych oraz gości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 17 września 2015 roku

Protokół Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 17 września 2015 roku Protokół Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 17 września 2015 roku Otwarcia XVII - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Pan Leon Kiziukiewicz. Przywitał Panie i Panów radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIII/2014 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 9 października 2014 roku

Protokół Nr LIII/2014 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 9 października 2014 roku Protokół Nr LIII/2014 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 9 października 2014 roku Otwarcia LIII - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Pan Józef Gawrych. Przywitał Panie i Panów radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku

PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku PROTOKOŁ Nr XVII/2015 z sesji Rady Gminy Wiązowna odbytej w dniu 24 listopada 2015 roku W obradach XVII sesji Rady Gminy Wiązowna, która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiązowna przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/13 sesji Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w godz do 13 00

Protokół Nr XXIX/13 sesji Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w godz do 13 00 BR. 0002.1.29. 2013. IV Protokół Nr XXIX/13 sesji Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 lutego 2013 r. w godz. 10 00 do 13 00 Sesję otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Legnicy Jan Szynalski. Na stan 25 radnych,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/2014 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 10-11grudnia 2014 roku

Protokół Nr II/2014 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 10-11grudnia 2014 roku Protokół Nr II/2014 z sesji Rady Gminy Kobylnica z dnia 10-11grudnia 2014 roku Otwarcia II - sesji Rady Gminy Kobylnica dokonał Przewodniczący Rady Pan Leon Kiziukiewicz. Sesja została zwołana w trybie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 2/2014. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. PROTOKÓŁ Nr 2/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków obecnych 7. Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad

Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz Porządek obrad Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Branice z dnia 17 czerwca 2013 r., godz. 10.00 Na stan 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych. Ponadto w sesji uczestniczyli: Maria Krompiec Wójt Gminy Branice,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata

REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata REJESTR UCHWAŁ VII KADENCJI RADAY GMINY DYWITY - Lata 2014-2018 2014 Biuro Obsługi Rady BR 0 150 A Rok Referat Symbol kom. org. Oznaczenie teczki Uchwały Rady Gminy Tytuł teczki wg wykazu akt Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 grudnia 2015 r.

Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. 1 Protokół Nr 13/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 16 grudnia 2015 r. 1. Sprawy regulaminowe: 1) stwierdzenie quorum Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec stwierdziła,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr X/2015

P r o t o k ó ł Nr X/2015 P r o t o k ó ł Nr X/2015 z odbytej X sesji Rady Miejskiej w Gorzowie Śl. w dniu 24 czerwca 2015r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śl. w godzinach od 14 10 do 15 15. Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 27.11.2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2015. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu.

PROTOKÓŁ Nr 3/2015. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Komisji jak załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności jak załącznik nr 2 do protokołu. BR.0012.2.1.2015 PROTOKÓŁ Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 28 stycznia 2015 roku pod przewodnictwem Pana Mieczysława Skowrona Przewodniczącego Komisji. Na ogólną liczbę 7 członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady.

i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Młodzieżowej Rady. PROTOKÓŁ NR I/2011 I Sesji Młodzieżowej Rady Gminy Świekatowo odbytej 8 kwietnia 2011 r. w sali narad Urzędu Gminy w Świekatowie w godz. od 14:30 do 17:00. Przewidywany porządek obrad: 1. Otwarcie, stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej.

Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Sprawozdanie z I sesji Rady Gminy Pomiechówek, która odbyła się w dniu 26 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art.20 ust 2c obradom,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach

Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach Protokół Nr III/2014 z Sesji Rady Gminy Łaskarzew odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w godzinach 10.00 14.00 Otwarcia trzeciej Sesji Rady Gminy Łaskarzew dokonał Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach odbytego w dniu 26 czerwca 2014r. Obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu zgodnie

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XIV/2015. z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 1 października 2015 r. RM.0002.14.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 01.10.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XIV/2015 z XIV sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 1 października 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 VI Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r.

PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. PROTOKÓŁ NR V/2003 z Sesji Rady Gminy Skąpe odbytej w dniu 25 lutego 2003 r. Przewodniczący - Mirosław Olczak otworzył obrady V sesji Rady Gminy Skąpe. Następnie przywitał obecnych radnych, przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r.

Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r. Protokół Nr 25/9/2016 Komisja Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2016 r. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Sabat Przewodnicząca Komisji. Obecni jak w załączonej

Bardziej szczegółowo