DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD"

Transkrypt

1 Ogólnopolski Program DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD Fundacji Wychowanie Bez PoraŜek na rzecz wzmacniania więzi w rodzinach i budowania w niej dobrych relacji Ogólnopolski Program DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD dla placówek oświatowych powstał w oparciu o metodę Gordona i ma na celu wsparcie tych instytucji w działaniach na rzecz wzmacniania więzi w rodzinie i budowania w niej dobrych relacji. Jest to pierwszy w Polsce innowacyjny Program nastawiony na przekazanie rodzicom, nauczycielom wiedzy i umiejętności na temat skutecznych metod porozumiewania się według dr Thomasa Gordona. W przedszkolach i szkołach objętych Programem rodzice będą mogli zweryfikować swoje metody wychowawcze i poznać nową wiedzę oraz sprawdzone i skuteczne narzędzia wychowawcze, tak bardzo potrzebne w wychowywaniu dzieci i w kształtowaniu właściwych relacji w rodzinie. Program ten ma uświadomić rodzicom, jakie błędy wychowawcze mogą popełniać i jak moŝna je naprawić oraz im zapobiegać. Rodzina jest pierwszym i najwaŝniejszym środowiskiem wychowawczym kształtującym fundament osobowości dziecka, na którym gromadzona jest wiedza i umiejętności w kolejnych etapach ich Ŝycia i nauki. Jak nasze dzieci będą przygotowane do Ŝycia w społeczeństwie zaleŝy właśnie od dorosłych. Program obejmie teŝ swoimi działaniami nauczycieli, którym proponuje skuteczne metody postępowania pozwalające wzmocnić ich kompetencje w dziedzinie komunikacji z dzieckiem/uczniem, rozwiązywania konfliktów, wprowadzania i utrzymywania dyscypliny i efektywnego wykorzystania czasu na naukę oraz umiejętności pomagania, kiedy dziecko/uczeń przeŝywa problem. Program realizowany jest w 3 etapach. Placówka, która zrealizuje 2 etapy i w swoich działaniach uwzględni rozpowszechnianie wśród rodziców i nauczycieli metody Gordona, czyli modelu wychowania i komunikowania się bez przegranych otrzyma Certyfikat Programu DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD i patronat programu Fundacji Wychowanie Bez PoraŜek. ORGANIZATOR PROGRAMU Organizatorem ogólnopolskiego Programu DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD jest Fundacja Wychowanie Bez PoraŜek, której misją jest rozwijać model edukacyjny, który słuŝy wzrostowi wzajemnego szacunku i zrozumienia w kontaktach między dorosłymi a dziećmi oraz wpływa na kształtowanie wartości i postaw społecznych u dzieci. Partnerem merytorycznym Programu jest Centrum Komunikacji Gordona, które jest od 2005 roku wyłącznym reprezentantem Gordon Training International w Polsce. Misją Centrum jest szerzenie w społeczeństwie polskim idei amerykańskiego psychologa dziecięcego dr Thomasa Gordona, trzykrotnie nominowanego do Pokojowej Nagrody Nobla i jego modelu rozwiązywania konfliktów bez przegranych. CEL PROGRAMU Celem Programu jest wsparcie placówek oświatowych w działaniach na rzecz wzmacniania więzi w rodzinie i budowania w niej dobrych relacji. Współpraca z rodzicami jest jednym z zadań szkół i przedszkoli bez niej nie jest moŝliwe realizowanie zadań dydaktyczno-wychowawczych placówki. Dobry klimat w rodzinie pozwala na harmonijny rozwój dziecka, co ma wpływ na jego funkcjonowanie w przedszkolu i szkole oraz na cały proces dydaktyczny realizowany w tych placówkach. 1

2 PATRONAT MERYTORYCZNY - Linda Adams prezes Gordon Traning International, socjolog, współtwórczyni metody i małŝonka Thomasa Gordona - Violetta Kruczkowska licencjonowany reprezentant GTI w Polsce, prezes Fundacji Wychowanie Bez PoraŜek, psycholog, psychoterapeuta systemowy - Krystyna Nowak certyfikowany trener TSR, pedagog, dyrektor przedszkola Zadaniem patronatu merytorycznego jest nadzorowanie i opiniowanie przebiegu Programu, a w szczególności wyznaczanie standardów działań trenera opiekuna placówki i opracowywanie materiałów metodycznych i edukacyjnych dla placówek objętych Programem. Organizator Programu będzie umoŝliwiać kontakt placówkom objętym Programem z osobami z zespołu patronatu merytorycznego. ODBIORCY PROGRAMU Do Programu mogą przystąpić przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne, zarówno publiczne jak i niepubliczne. KORZYŚCI Z PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU O przystąpieniu placówki do Programu zostanie powiadomione lokalne Kuratorium Oświaty oraz władze samorządowe. Placówka będzie tez punktem informacyjnym dla innych osób i instytucji, które będą zainteresowane programem, szkoleniami lub samą metodą Gordona. W ten sposób udział w Programie da jego uczestnikom nową wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji oraz przyczyni się do promocji placówki w środowisku lokalnym. Ponadto zapewni: 1. Nową wiedzę i umiejętności na temat metod wychowawczych. Wzmocnienie kompetencji kadry pedagogiczej w dziedzinie komunikacji z dzieckiem, rozwiązywania konfliktów, wprowadzania i utrzymywania dyscypliny i efektywnego wykorzystania czasu na naukę oraz umiejętności pomagania, kiedy dziecko przeŝywa problem. 2. Opiekę wolontariusza Fundacji Wychowanie Bez PoraŜek (autoryzowanego trenera Centrum Komunikacji Gordona) w trakcie realizacji Programu. 3. Przeprowadzenie bezpłatnych warsztatów dla rodziców i rady pedagogicznej z metody Gordona. 4. Wprowadzenie nauczycieli placówki do Treningu Skutecznego Nauczyciela w formie bezpłatnego warsztatu. 5. Bezpłatne materiały informacyjne dla rodziców i nauczycieli dotyczące Programu i metody Gordona. 6. Bezpłatne konsultacje metodyczne dla rodziców dotyczące modelu wychowania i komunikowania się metodą Gordona. 7. ZniŜkę dla nauczycieli placówki na szkolenie Trening Skutecznego Nauczyciela. 8. ZniŜkę dla rodziców z placówki objętej Patronatem na szkolenie Trening Skutecznego Rodzica. 9. Dodanie do listy placówek objętych Programem, która jest udostępniona na stronie internetowej Fundacji Wychowanie Bez PoraŜek. MoŜliwość wymiany linków, logotypów i informacji o placóce zamieszczonych na stronie internetowej Fundacji. 2

3 10. MoŜliwość uzyskania Certyfikatu Programu DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD i patronatu Fundacji Wychowanie Bez PoraŜek. 11. Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówki jako dodatkowy atut dla rodziców zapisujących swoje dzieci, którzy często poszukują pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Regulamin Programu DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD Fundacji Wychowanie Bez PoraŜek na rzecz wzmacniania więzi w rodzinach i budowania w niej dobrych relacji 1 Organizatorem Programu DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD jest Fundacja Wychowanie Bez PoraŜek, organizacja poŝytku publicznego działająca na zasadzie non profit. Placówkę w formie pisemnej zgłasza do Programu dyrektor placówki oraz wyznacza osobę do kontaktu z organizatorem Programu. 2 Placówka dokonuje wpłaty w kwocie 500 zł na rzecz Fundacji. Kwota jest przeznaczona w całości na cele statutowe fundacji związane z funkcjonowaniem Programu. 3 Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kopią wpłaty na konto Fundacji o nr placówka wysyła na adres: Fundacja Wychowanie Bez PoraŜek Wrocław, ul. Wałbrzyska 49/2 z dopiskiem wpłata na Program DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD etap I. 4 Fundacja wyznacza wolontariusza (autoryzowanego trenera Centrum Komunikacji Gordona), który podejmuje się opieki nad placówką. Będzie on równieŝ konsultantem w zakresie stosowania metody Gordona. 5 W trakcie trwania Programu opiekę nad placówką z róŝnych niezaleŝnych przyczyn moŝe przejąć inny autoryzowany trener Centrum Komunikacji Gordona. 6 Program realizowany jest w trzech etapach. I ETAP rozpoczyna się od momentu przystąpienia placówki do Programu, trwa maksymalnie 1 rok. II i III ETAP rozpoczyna się od momentu zakończenia I ETAPU, trwa maksymalnie 2 lata z moŝliwością przedłuŝenia III ETAPU bezterminowo. 7 Wpłata na cele statutowe Fundacji pobierana jest za kaŝdy etap programu i wynosi 500 zł. Po trzech latach od daty przystąpienia placówki do Programu opłata jest pobierana za kaŝdy rok udziału placówki w Programie. 8 Wolontariusz Fundacji (autoryzowany trener Centrum Komunikacji Gordona) opracowuje przy współpracy z placówką szczegółowy termin realizacji poszczególnych etapów Programu. Opracowany plan prześle elektronicznie na adres owy Fundacji. 3

4 9 Organizator Programu powiadomi lokalne Kuratorium Oświaty oraz lokalne władze samorządowe o przystąpieniu placówki do Programu. Placówka będzie punktem informacyjnym dla osób i instytucji, które będą zainteresowane Programem, szkoleniami lub samą metodą Gordona. 10 Organizator Programu podejmie działania informacyjne w celu promowania Programu wśród placówek oświatowych poprzez wszelkie dostępne mu środki, np. konferencje, odczyty, prelekcje, warsztaty, prezentacje oraz inne formy. 11 Dyrektor placówki powiadomi pracowników i rodziców o przystąpieniu placówki do Programu. 12 Dyrektor placówki zadba o uczestnictwo całej kadry pedagogicznej w warsztacie wprowadzającym do metody Gordona. 13 Dyrektor placówki zadba o uczestnictwo całej kadry pedagogicznej w warsztacie mającym na celu zapoznanie uczestników z Treningiem Skutecznego Nauczyciela. 14 Co najmniej 60% nauczycieli pracujących w placówce ukończy odpłatne szkolenie Trening Skutecznego Nauczyciela. ZniŜka dla nauczycieli placówki objętych Programem na szkolenie Trening Skutecznego Nauczyciela wynosi 20%. 15 Wartość szkolenia Trening Skutecznego Nauczyciela uwzględniając 14 wyniesie 440 zł za kaŝdego uczestnika. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe: ksiąŝkę Thomasa Gordona Wychowanie bez poraŝek w szkole, Zeszyt ćwiczeń TSN dla nauczyciela oraz dyplom ukończenia szkolenia. 16 Placówka umoŝliwi dotarcie z Programem do jak największej grupy rodziców dzieci uczęszczających do placówki co umoŝliwi im wzięcie udziału w szkoleniu Trening Skutecznego Rodzica. 17 ZniŜka dla rodziców z placówki objętej Programem na szkolenie Trening Skutecznego Rodzica wynosi 15%. Wartość szkolenia Trening Skutecznego Rodzica po uwzględnieniu zniŝki wyniesie 357 zł za kaŝdego uczestnika. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe: ksiąŝkę Thomasa Gordona Wychowanie bez poraŝek, Zeszyt ćwiczeń TSR dla rodziców oraz dyplom ukończenia szkolenia. 18 Placówka udostępni nieodpłatnie sale do przeprowadzenia wszystkich zajęć przewidzianych w Programie. 19 Logotyp Programu DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD zostanie umieszczony w widocznym miejscu w placówce i na stronie internetowej placówki. Właścicielem logotypu i nazwy Programu jest organizator Programu. 4

5 20 Materiały promocyjne Programu przesłane przez organizatorów będą umieszczane w widocznym miejscu na terenie placówki. 21 Placówka wyrazi zgodę na zamieszczenie swoich danych na stronie internetowej Fundacji. 22 Placówka, która zrealizuje I i II ETAP oraz będzie rozpowszechniać wśród rodziców i nauczycieli metodę Gordona otrzyma Certyfikat Programu DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD i patronat Programu. 23 Jeśli z jakichkolwiek przyczyn placówka zrezygnuje z II ETAPU Programu powiadomi o tym niezwłocznie w formie pisemnej Programu. 24 Organizator Programu po uwzględnieniu opinii członków patronatu merytorycznego decyduje o wszystkich sprawach spornych powstałych przy realizacji Programu. 25 W sytuacji nieprzestrzegania przez placówkę zasad Programu oraz braku współpracy placówki z opiekunem wolontariuszem Fundacji organizator ma prawo podjąć decyzję o jej wykluczeniu z Programu. 26 Ze względu na czas trwania Programu, istnieje moŝliwość zmiany wartości odpłatnych szkoleń przewidzianych w Programie. Wysokość zmiany nie moŝe jednak przekroczyć 20% wartości szkoleń uwzględnionych w regulaminie w chwili przystąpienia placówki do Programu. 27 Harmonogram działań podczas realizacji Programu: I ETAP zadania do zrealizowania przez placówkę we współpracy z wolontariuszem Fundacji Wychowanie Bez PoraŜek (autoryzowanym trenerem Centrum Komunikacji Gordona): DLA RODZICÓW DLA KADRY DLA FUNDACJI wprowadzenie do metody Gordona (2 godz. bezpłatny warsztat) wprowadzenie do metody Gordona (2 godz. bezpłatny warsztat) wprowadzenie do Treningu Skutecznego Rodzica (2 godz. bezpłatny warsztat) wprowadzenie do Treningu Skutecznego Nauczyciela (2 godz. bezpłatny warsztat) przesłanie przez opiekuna placówki sprawozdania z realizacji działań I ETAPU w ramach ewaluacji Programu indywidualne konsultacje dotyczące metody Gordona (raz w miesiącu 2 godz. bezpłatne spotkania) Trening Skutecznego Rodzica (odpłatne 24 godz. szkolenie, min. 10 osób) zgodnie z 17 regulaminu 5

6 II ETAP zadania do zrealizowania przez placówkę we współpracy z wolontariuszem Fundacji Wychowanie Bez PoraŜek (autoryzowanym trenerem Centrum Komunikacji Gordona): DLA RODZICÓW DLA KADRY DLA FUNDACJI Trening Skutecznego Nauczyciela (odpłatne 45 godz. szkolenie) zgodnie z 14 i 15 regulaminu) pedagogizacja rodziców w postaci dwóch spotkań dotyczących metody Gordona (1,5 godz. bezpłatne wykłady) indywidualne konsultacje dotyczące metody Gordona (co dwa miesiące 2 godz. bezpłatne spotkania) minimum dwa szkolenia Trening Skutecznego Rodzica (odpłatne 24 godz. szkolenie, min. 10 osób) zgodnie z 17 regulaminu przesłanie przez opiekuna placówki sprawozdania z realizacji działań II ETAPU w ramach ewaluacji Programu III ETAP zadania do zrealizowania przez placówkę we współpracy z wolontariuszem Fundacji Wychowanie Bez PoraŜek (autoryzowanym trenerem Centrum Komunikacji Gordona): DLA RODZICÓW DLA KADRY DLA FUNDACJI pedagogizacja rodziców w postaci dwóch spotkań dotyczących metody Gordona (1,5 godz. bezpłatne wykłady), zapoznanie z Programem DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD zwłaszcza dla rodziców dzieci nowo przyjętych do placówki indywidualne konsultacje dotyczące metody Gordona (raz w miesiącu 2 godz. bezpłatne spotkania) minimum raz w roku Trening Skutecznego Rodzica (odpłatne 24 godz. szkolenie, min. 10 osób) zgodnie z 17 regulaminu raz w roku przesłanie przez opiekuna placówki sprawozdania z realizacji działań III ETAPU w ramach ewaluacji Programu 6

7 Wzór logotypu do Programu DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD Fundacji Wychowanie Bez PoraŜek na rzecz wzmacniania więzi w rodzinach i budowania w niej dobrych relacji 7

8 Formularz zgłoszeniowy do Programu DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD Fundacji Wychowanie Bez PoraŜek na rzecz wzmacniania więzi w rodzinach i budowania w niej dobrych relacji Prosimy o czytelne wypełnienie formularza. Wszystkie dane są obowiązkowe. Zgłoszenie do Programu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. Wypełniony formularz naleŝy przesłać pocztą na adres: Fundacja Wychowanie Bez PoraŜek, ul. Wałbrzyska 49/2, Wrocław z dopiskiem Dziecko patrzy Ty dajesz przykład lub faksem na numer: W razie pytań, prosimy o kontakt pod nr telefonu: lub DANE PLACÓWKI Nazwa: Typ: Organ prowadzący: Województwo: Powiat: Kod: Miejscowość: Ulica i numer: Telefon: Faks: Strona internetowa: Liczba dzieci/uczniów w roku szkolnym (średnio): Liczba grup przedszkolnych/klas: Liczba pracowników pedagogicznych: Liczba pracowników niepedagogicznych: DYREKTOR PLACÓWKI Imię i nazwisko: Telefon: E-mai: OSOBA UPOWAśNIONA DO KONTAKTU W SPRAWIE PROGRAMU Imię i nazwisko: Stanowisko: Telefon: 1

9 CO SKŁONIŁO PAŃSTWA DO PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU? Oferta Programu odpowiada zapotrzebowaniu placówki Inne placówki / nauczyciele rekomendowali uczestnictwo w Programie O przystąpienie do Programu wnioskowali rodzice Większość nauczycieli zna ksiąŝkę Thomasa Gordona Wychowanie bez poraŝek w szkole i chcą poznać praktyczną stronę jego metody Nauczyciele chcą podnosić swoje kwalifikacje wychowawcze Zachęciła nas odobista rozmowa z wolontariuszem Fundacji Zachęciły nas informacje na stronie internetowej Programu Inne WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI Czy placówka aktywnie współpracuje z rodzicami? tak nie Czy placówka poinformowała rodziców o zmianach w systemie legislacyjnym w naszym kraju (nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)? tak nie Czy w placówce odbywały się kiedykolwiek warsztaty wychowawcze dla rodziców? tak nie Czy rodzice są informowani o zasadach wychowawczych funkcjonujących w placówce? tak nie Zgłaszam placówkę do Programu DZIECKO PATRZY TY DAJESZ PRZYKŁAD i akceptuję warunki regulaminu. pieczątka placówki pieczątka i podpis Dyrektora placówki 2