SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV: Roboty instalacyjne elektryczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV: 45310000-3. Roboty instalacyjne elektryczne"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: ; www. anmarprojekt.pl ; SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV: Roboty instalacyjne elektryczne Temat: Termomodernizacja obiektu pływalni w Obornikach V etap ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA E Instalacje elektryczne str. 2 7 E Instalacje systemu telewizji przemysłowej CCTV str OBORNIKI, CZERWIEC

2 E Instalacje elektryczne I STALACJA ELEKTRYCZ A MATERIAŁY I WYMAGA IA TECH ICZ E Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych i opraw Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej Układanie kabli Instalowanie rozdzielni elektrycznych 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wewnętrznej Termomodernizacji obiektu pływalni w Obornikach - V etap Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające montaż instalacji elektrycznej zgodnie z pkt Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót. 1.4 Pojęcia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną Wymagania Ogólne Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. 2. Materiały 2.1. Uwagi ogólne Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu, Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta 2

3 i Inżyniera. Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody Materiały Korytka kablowe Rurki ochronne RL Rury ochronne DVK Przewody instalacyjne i kable, łączówki do przewodów. Oprawy oświetleniowe Rozdzielnia i tablice 2.3. Składowanie materiałów Materiały wymienione w 2.2. powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapylonych 3. Sprzęt Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które spełniają wszystkie wymagania wynikające z technologii robót i gwarantują wysoką jakość realizowanych robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staż pracy gwarantujący wysoką jakość wykonania robót. 4. Transport Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 5. Wykonanie robót 5.0. Uwagi ogólne Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i kwalifikacji osób je wykonujących zawiera Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne. 5.1 Materiały Rozbudowa rozdzielni "RG" Dla rozdziału energii elektrycznej, zaprojektowano rozbudowę istniejącej rozdzielni RG zlokalizowanej na piętrze w pomieszczeniu technicznym Instalacja oświetlenia elewacyjnego Instalację oświetlenia elewacyjnego zaprojektowano przewodami typu YDY 3x2,5mm 2 układanymi w tynku z osprzętem kroploszczelnym 3

4 Oświetlenie załączane będzie przy pomocy przekaźnika zmierzchowego.. Instalację pokazano na rys. nr E Instalacja WLZ Instalację WLZ zaprojektowano przewodami i kablami typu YDY i YKY, o przekrojach podanych na schemacie zasilania, układanymi w korytkach kablowych typu K-200 układanymi pod stropami podwieszonymi. Instalację pokazano na rys. nr E-02, E Instalacja odgromowa Na budynku zaprojektowano zwody poziome z drutu stalowego ocynk. fi 8mm układane na uchwytach. Przewody odprowadzające zaprojektowano drutem j.w. Uziom otokowy zaprojektowano płaskownikiem stalowym ocynk typu Fe 30x4mm układanym w ziemi na głębokości 0,6m. Poziom ochrony instalacji odgromowej IV, zgodnie z normą PN-IEC Instalację pokazano na rys. nr E Kontrola jakości robót 6.1. Zasady ogólne kontroli Ogólne zasady kontroli materiałów i robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne Kontrola jakości materiałów Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą spełniać wymagania Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne Kontrola jakości robót Uwagi ogólne Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli jakości podlegają prace związane z wykonaniem instalacji obwodów jednofazowych i trzyfazowych. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową: -sposobu wykonania i rozmieszenia przewodów i kabli -zastosowanych przewodów i kabli. Sprawdzenie zgodności polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów; Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 4

5 dniowym wyprzedzeniem powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania Czynności przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą być wbudowane Badania w czasie wykonywania robót Montaż obwodów 1-fazowych i 3-fazowych. Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania: - sprawdzić zgodność wbudowywanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i atestami -sprawdzić poprawność wykonania połączeń, -sprawdzić poprawność działania poszczególnych obwodów, -sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie pomiary należy wykonywać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie Badania po wykonaniu robót Badania obwodów1-fazowych i 3-fazowych, po zakończeniu robót, musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowiednie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług. 7. Obmiar robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. Jednostką obmiarową jest dla: Obwody zasilania 1-faz Obwody zasilania 3-faz. Rozdzielnie Oprawy 1 m 1 m 1 kpl 1 kpl Osprzęt (wyłączniki, puszki,gniazda) 1 szt 8. Odbiór robót 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 5

6 8.2. Odbiór częściowy Odbiór częściowy przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne Odbiór techniczny końcowy Odbiór techniczny końcowy przeprowadza się zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w ST Wymagania Ogólne, protokóły badania instalacji obwodów 1-fazowych i 3-fazowych. 9. Podstawa płatności Wymagania dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ogólne. Roboty związane z wykonaniem instalacji obwodów 1-fazowych i 3-fazowych płatne są wg ceny obmiaru, który zawiera: Montaż obwodów 1-fazowych, Montaż osprzętu obwodów jednofazowych. Montaż obwodów 3-fazowych, Montaż osprzętu obwodów trójfazowych. 10. Przepisy związane Polskie ormy PN-IEC PN-E PN-E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności długotrwałe przewodów. Pomiary rezystancji. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. PN-E Urządzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodów gołych oraz izolacji żył zerowych i ochronnych w przewodach i kablach. PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagania i badania podstawowe. Bezpieczeństwo użytkowania. PN-E Obudowy urządzeń elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podział, Wymagania i badania. PN-E Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. PN-E Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. PN-E Przewody wielożyłowe o izolacji polwinitowej. PN-SEP-E-004 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanomontażowych 6

7 10.2. Inne akty prawne Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz Prawo budowlane z późniejszymi zmianami Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 Bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Inne dokumenty Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I Budownictwo Ogólne opracowane przez COBRTI INSTAL wydawnictwo ARKADY

8 E Instalacja systemu telewizji przemysłowej CCTV. 1. OGÓL E ZAŁOŻE IA SYSTEMU CCTV. Zakres monitoringu wizyjnego stanowi II etap realizacji systemu CCTV i musi składać się z m.in.: - kamer megapikselowych z transmisją poprzez dedykowaną sieć TCP/IP, rozmieszczonych zgodnie z załączoną dokumentacją rysunkową - licencji na kamery pozwalające korzystać z dwóch strumieni każdej kamery jednocześnie, - dysków twardych 2 TB. - okablowania do istniejącej struktury. Wszystkie elementy systemu muszą być objęte min 2 letnią gwarancją. Do wszystkich oferowanych elementów systemu należy dołączyć karty katalogowe. Wszystkie materiały użyte do wykonania zakresu robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Zainstalowane kamery winny być wprowadzone w istniejący system. Stworzony system opisują poniższe dane techniczne. Macierz dyskowa VessRAID 1840i lub równoważna Macierz 1840i z serii VessRAID wyposażona w 16 Hot-Swapowych kieszeni na dyski SAS/SATA umieszczonych w obudowie o wysokości 3U. Zawiera 512MB ECC pamięci cache (rozbudowa do 2GB) oraz opcjonalne BBU. Macierz posiada: pojedynczy kontroler, poziomy RAID 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 50, 60, 4x 1GbE do hosta, jeden port SAS SFF-8088 do półek JBOD oraz redundantny zasilacz. Parametry podstawowe: 16 hot-swapowych kieszeni na dyski SAS/SATA w obudowie 3U Wsparcie dla dysków 3Gb/s Serial Attached SCSI i Serial ATA Wsparcie SMB/CIFS, NFS, FTP Wsparcie Microsoft Active Directory 512MB ECC pamięci cache (up to 2GB), z opcjonalnym battery backup units (BBU) Redundantny hot-swapowy zasilacz Sekwencyjna przepustowość dysków do 820MB/s WebPAM PROe - wbudowane narzędzia do zarządzenia poprzez WEB LUN Mapping i Masking Multiple global lub dedykowane dyski hot-spare Opcjonalny panel LCD Wsparcie Wake-on-LAN Oprogramowanie serwerowe SeeTec 5 Enterprise - lub równoważne Oprogramowanie (sieciowy system rejestrujący) musi posiadać: co najmniej 17 licencji na kamery pozwalające korzystać z dwóch strumieni każdej kamery jednocześnie, 1 licencję 8

9 administratora systemu, 2 licencje standardowego użytkownika systemu (Etap I) oraz zapewniać obsługę do 40 kamer na pojedynczej jednostce serwerowej. System należy wykonać tak, aby stanowił kombinację konstrukcji modułowej i sieciowej transmisji danych, w którym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modułów zadaniowych, a w celu komunikacji pomiędzy nimi wykorzystano protokół TCP/IP. Całą instalację należy wykonać w technologii IP w systemie modułowym umożliwiającym dowolne skalowanie, bazującej na architekturze klient-serwer. Szeroka gama własności i uprawnień wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, które będą, przyporządkowane poszczególnym użytkownikom lub ich grupom. Przy każdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego zostanie automatycznie załadowany profil odpowiadający uprawnieniom danego operatora, co umożliwi sterowanie uprawnieniami, liczbą dostępnych do obsługi kamer, pozycjonowaniem obrazów alarmowych oraz możliwościami wywołania scenariuszy alarmowych niezależnie dla każdego obszaru roboczego, użytkowników lub ich grup. W systemie zostaną stworzone schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia, w jaki sposób mają być sterowane systemy zewnętrzne oraz jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń alarmowych. Dla każdej z kamer indywidualnie zostaną skonfigurowane parametry obrazu takie jak: rozdzielczość obrazu, rodzaj kompresji, poziom kompresji, prędkość zapisu, przestrzeń dyskowa na macierzy RAID dla zapisu standardowego i alarmowego itp. W przypadku wykrycia alarmu dla danej kamery odpowiadający jej schemat wizualizacji zostanie automatycznie zmieniony ze zminimalizowanego trybu domyślnego do trybu alarmowego w celu realizacji zapisu i wyświetlenia akcji alarmowej z najwyższymi możliwymi wartościami rozdzielczości, jakości i prędkości zapisu. Parametry minimalne : - Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, przeznaczonej dla każdej z kamer przestrzeni dyskowej, różnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego - Zapis 3500 obrazów/ sek. dla pojedynczego serwera - Aplikacja 64-bitowa - Możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu - Tryb wielomonitorowy - Równoległą wizualizację dowolnej liczby kamer - Równoczesne wyświetlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map - Zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobna, przyporządkowywanie szczegółowych uprawnień dotyczących dostępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer, sterowania, przycisków oraz scenariuszy alarmowych - Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika, pozwalające na wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z różnymi prędkościami dla różnych użytkowników - Powiadomienie alarmowe przez / SMS / OPC / SNMP - Obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) - Obsługa jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku - Tworzenie wirtualnych przycisków umożliwiających wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych 9

10 - Multi streaming wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowych z każdej z kamer, 1 strumień wysokiej rozdzielczości do zapisu, 2 strumień niskiej rozdzielczości do podglądu na żywo w podziale oraz do transmisji przez sieć Internet - Możliwość wykrywania ruchu w obrazie - Obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach - Otwarty interfejs dla szerokiej gamy aplikacji - Otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców nie dopuszcza się stosowania oprogramowania zamkniętego obsługującego kamery jednego producenta - Integrację cyfrowych i analogowych kamer wielu producentów - Schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia w jaki sposób ma być sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń - Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer w przypadku pojawienia się alarmu oraz możliwość zdefiniowania trybu pracy zewnętrznych urządzeń takich jak interkomy czy elektrozwory. - Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczących autoryzacji - Monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora Oprogramowanie wizualizacji systemu bezpieczeństwa musi gwarantować integrację z systemem automatyki oraz systemem SAP, poprzez dedykowaną sieć TCP/IP, oprogramowanie musi wyświetlać na monitorze podkład (mapę) z stanami urządzeń wejściowych systemów zewnętrznych, wyświetlać stan czuwania na mapie, wyświetlanie informacji o awariach urządzeń. Uruchomienie sygnału alarmowego musi uruchomić odpowiedni scenariusz alarmowy. Scenariusz pozwoli wyświetlić odpowiedni widok na stacji monitorującej zgodnie z przyznanymi uprawnieniami alarmowymi. Widok będzie zawierał obraz z kamer zainstalowanych w pobliżu zdarzenia oraz wyświetli szczegółową mapę pomieszczeń w danej strefie. Minimalne parametry switchy HP GPOE lub równoważny: Switch 24 porty 10/100/1000 (POE) + 4 porty 1000SFP SNMP, Obsługa Spanning Tree / Rapid Spanning Tree, Obsługa IGMP Snooping v1, v2, Zarządzanie SNMP v1/web/telnet/cli, Obsługa: Taggowanie VLAN, Port Trunk z LACP, Obsługa Ramek Jumbo - 10K, 8K Tabela Adresów MAC, Architektura przełączania Store-and-Forward, Przełączanie w trybie non-blocking, SNMP v1,v2, Obsługiwane standardy: IEEE BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3z Gigabit Fiber, IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure, IEEE 802.1d Spanning Tree, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.3ad Port trunk with LACP, Bezpieczeńśtwo: UL, cul, CE/ EN , EMI: FCC Class A, CE. 10

11 Switche należy wyposażyć w kompatybilne moduły mini Gbic MM 1 GbE. Zasilacz awaryjny UPS oraz rejestrator powinien zostać umiejscowiony w szafie RACK dostosowanej parametrami do montowanych urządzeń. Wszystkie urządzenia powinny zostać zainstalowane w dostarczonej szafie RACK na dedykowanych do tego celu szynach montażowych. 11

12 2. PU KT WIZUALIZACJI. Pomieszczenie nadzoru zostanie umieszczone w pomieszczeniu A3. Stanowisko nadzoru zostanie wyposażone w następujące elementy: Stacja robocza Dell Precision T lub równoważny min. 1 szt. Procesor 3,4GHz, 4 rdzenie/8 wątków, 8MB Pamięć RAM 8GB (4x2GB) 1600MHz DDR3 Windows 7 Professional PL 64 Bit lub równoważny Monitor LCD 42 JVC PS-420W - lub równoważny - 1 szt. Monitor dotykowy LCD 22 IiYama T2250MTS - lub równoważny 1 szt. Pulpit sterowniczy Videotec DCZ lub równoważny - 1 szt. Zastosowany system musi umożliwiać stałą obserwację monitorowanego terenu. Obsługa systemu z pulpitu sterowniczego zagwarantuje: możliwość zmiany trybu pracy, wybór kamer oraz podziałów, przeglądanie zapisanego materiału, włączenie/wyłączenie oświetlenia w wybranych strefach, kasowania alarmów, wywoływania scenariuszy systemowych. Na monitorze 42 będą wyświetlane kamery w zdefiniowanych podziałach. W celu ułatwienia obsługi na 22 monitorze dotykowym zostanie stworzona interaktywna mapa obiektu. Na wielopoziomowych mapach zostaną umieszczone wszystkie kamery oraz elementy z systemów SAP oraz automatyki obiektu. Poprzez wskazanie na monitorze odpowiednich elementów możliwy będzie podgląd obrazu z kamer, wybór kamer, podziałów, map oraz wywoływanie zaprogramowanych scenariuszy, aktywujących odpowiednie urządzenia. W zależności od zdefiniowanych harmonogramów czasowych w przypadku wykrycia ruchu w poszczególnych strefach system automatycznie zmieniał widok na monitorze głównym na widok z kamer znajdujących się w tej strefie. W przypadku detekcji ruchu na dwóch kamerach system automatycznie załączy oświetlenie w danej strefie. W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego system automatycznie zmieni widok na podział z kamer znajdujących się najbliżej wykrytego alarmu. 3. PU KTY KAMEROWE. Wszystkie kamery będą zasilane z dedykowanych switchy POE umieszczonych w szafie głównej oraz szafie dystrybucyjnej, zasilanych poprzez zasilacze UPS. Parametry kamer wewnętrznych: Kamera Hikvision DS-2CD2332-I lub równoważna Obudowa kopułowa Przetwornik - 1/3" Progressive Scan CMOS Rozdzielczość obrazu: z prędkością 15 kl./sek., kl./sek Kompresja obrazu: H.264/ MJPEG Dwustrumieniowość Min. oświetlenie (F1.2, AGC ON); 0 Lux z złączonym promiennikiem IR Obiektyw 2.8mm Mechanicznie przesuwany filtr IR Detekcja ruchu Detekcja sabotażu kamery 12

13 Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR Szeroki zakres dynamiki Zasięg promiennika IR 30m Zasilanie POE (802.3af), max 7W Klasa szczelności IP66 Temperatura pracy -30 C ~ 60 C Kamery zewnętrzne: Kamera Hikvision DS-2CD2232-I lub równoważna Obudowa tulejowa z promiennikiem IR Przetwornik - 1/3" Progressive Scan CMOS Rozdzielczość obrazu: z prędkością 12,5 kl./sek., kl./sek Kompresja obrazu: H.264/ MJPEG Dwustrumieniowość Min. oświetlenie (F1.2, AGC ON); 0 Lux z złączonym promiennikiem IR Obiektyw 4 mm Mechanicznie przesuwany filtr IR Detekcja ruchu Detekcja sabotażu kamery Cyfrowa redukcja szumów 3D DNR Szeroki zakres dynamiki Zasięg promiennika IR 50m Zasilanie POE (802.3af), max 7W Klasa szczelności IP66 Temperatura pracy -30 C ~ 60 C 13

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, 63-200 Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę materiałów instalacyjnych i urządzeń niezbędnych do wykonania systemu monitoringu

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie

Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Projekt techniczny systemu telewizji dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie Inwestor: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno Obiekt: Stadion im. Alfreda Smoczyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

Bardziej szczegółowo

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in.

WIZYJNEGO ADRES Bydgoszcz, ul. Gdaska 163. Miasto Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1. teletechniczna. mgr in. Wojciech Szlachcic. in. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARUS Spółka z o.o. 85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 15 Tel. (Fax.) (0-52) 346-04-32, e-mail: pracownia@arus.com.pl KARTA TYTUŁOWA PRZEDSIWZIECIE ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE DATA WYKONANIA LOKALIZACJA CPV ZAMAWIAJĄCY WERSJA ZAKRES Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego terenów rekreacyjnosportowych przy ul. Kusocińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT EGZ. NR 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT: LOKALIZACJA: TEMAT: INWESTOR: ZAKŁAD NASIENNO-ROLNY TEREN ZAKŁADU DANKO HODOWLA ROŚLIN SP. Z O.O. SOBIEJUCHY 88-400 ŻNIN SYSTEM MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO IP W SĄDZIE REJONOWYM W OPOLU Data wykonania: Listopad 2013 Inwestor: Sąd Rejonowy w Opolu Adres: Opole ul. Ozimska 60a Rozdzielnik:

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN 2. Instalacja Systemu Kontroli Dostępu -SKD 3. Instalacja Systemu Przywoławczego SP

1. Instalacja Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN 2. Instalacja Systemu Kontroli Dostępu -SKD 3. Instalacja Systemu Przywoławczego SP Przedsiębiorstwo TRAF ul. Zaruskiego 21 10-693 Olsztyn e-mail: biuro@traf.olsztyn.pl tel/fax: 089 5425423 Egz. Nr 1/5 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Umowa nr 14/NS/2012 TOM 4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT MONITORING WIZYJNY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Rok założenia 1951 Oddział w Lublinie 20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 Centr. (081) 744 00 11, tel./fax (081) 744 19 45 lublin@elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.pl, www.elektroprojekt.eu Umowa nr 14/NS/2012

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: Budowa monitoringu podwórka kulturalnego przy ul. Wojska Polskiego i przejścia podziemnego pod ul. Anny Łajming w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ W ROPCZYCACH PRZY ULICY MICKIEWICZA I GRUNWALDZKIEJ CCTV SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. ZAKRES OPRACOWANIA... 2 2.1 FORMA PROJEKTU... 2 2.2 INSTRUKCJE PROJEKTANTA DLA WYKONAWCY... 2 3. SIEĆ STRUKTURALNA... 2 3.1 PROJEKT INSTALACJI... 2 3.2. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu wizyjnego na terenie terminala kontenerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1a) I. Monitoring wizyjny terminala kontenerowego 1. Założenia projektowe Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja instalacji monitoringu

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia

0. Uzgodnienia i zatwierdzenia Spis treści 0. Uzgodnienia i zatwierdzenia... 3 1. Przedmiot opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 3. Zakres opracowania... 4 4. Podłączenie systemu automatyki urządzeń klimatyzacji i wentylacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach

Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach Minimalne wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy systemu ochrony obwodowej dla Lotniska w Szymanach 1. System ochrony obwodowej opis ogólny Należy wykonać system składający się z 14 kamer

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY znak sprawy: ZP/PN/7/2013 Załącznik nr 3 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY INWESTYCJA: Rozwój usług publicznych poprzez informatyzację i budowę zintegrowanego systemu zarządzania Beskidzkim Zespołem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Systemu telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY Systemu telewizji przemysłowej CCTV Załącznik nr 2 do znak rozpoznania cenowego: OPPUiPR.817.6.37.2013 PROJEKT WYKONAWCZY Systemu telewizji przemysłowej CCTV Nazwa obiektu: Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo