Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu oświetlenia technologiczne i systemów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu oświetlenia technologiczne i systemów"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2a do SIWZ Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu oświetlenia technologiczne i systemów multimedialnych z podziałem na zadania Zadanie 1: Dostawa urządzeń oświetleniowych z akcesoriami montażowymi i okablowaniem wraz montażem, konfi guracją, uruchomieniem i szkoleniem. Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2 pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia FORMULARZ OFERTY Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres: Numer telefonu/fax: E- mail : Nip: Regon: Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu oświetlenia technologiczne i systemów multimedialnych z podziałem na zadania my/ja niżej podpisani/a, działając w imieniu Wykonawcy niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia: za cenę łączną: Zadanie 1: Dostawa urządzeń oświetleniowych z akcesoriami montażowymi i okablowaniem wraz montażem, konfiguracją, uruchomieniem i szkoleniem. brutto... zł, słownie (...zł) Udzielam gwarancji jakości na zaoferowane przez nas urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia na okres... 2 miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące) od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru urządzeń. 1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać wszystkich wykonawców; 2 Wykonawca w celu otrzymania dodatkowych punktów w kryterium Gwarancja podaje w ofercie okres gwarancji na okres dłuższy niż 24 miesiące. Strona 2 z 46

3 Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczam/y, że: 1. Zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym w szczególności koszty dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego, koszty transportu, posadowienia montażu, instalacji, podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej, koszt wydania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, koszt przeglądu zerowego a także koszty przeprowadzenia instruktażu z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń dla minimum sześciu osób wskazanych przez Zamawiającego. Oświadczam, że akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (projekt umowy), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 3. Oświadczam, iż akceptuję przekazany przez Zamawiającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Oświadczam, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W myśl art. 8 ust. 3 ustawy konieczne jest aby Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert w danym postępowaniu zastrzegł, że konkretne informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie mogą zostać udostępnione jak również wykazał, iż informacje te rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie wykazanie, iż informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkować będzie ujawnieniem tych informacji. W przypadku zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, należy zwrócić je na podany numer konta: Miejscowość, data podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy Załącznikami do niniejszej oferty są (wymagane jest dołączenie): kart katalogowych lub materiałowych lub innych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych urządzeń z wymogami zawartymi w OPZ Strona 3 z 46

4 1 Projektor typu spot z możliwością zaawansowanej projekcji (w komplecie 2 haki, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F) ilość wymagana sztuk: 16 : Lampa wyładowcza min 1500 W Wysokiej klasy układ optyczny z płynnym zoom minimum 10:1 z rozdzielczością 8 lub 16 bit Natężenie plamy świetlnej z odległości 10 m minimum lux Współczynnik oddawania barw CRI minimum 90 Największy kąt świecenia minimum 50 stopni Zdalne załączanie i wyłączanie lampy przez DMX i/lub Ethernet Minimum 10 szklanych, wymiennych obrotowych gobosów umieszczonych na dwóch niezależnych tarczach System mieszania kolorów trzech niezależnych tarcz CMY + dodatkowa tarcza kolorów odpowiedzialna za temeraturę barwową Minimum dwie pryzmy w tym jedna liniowa Minimum 10 dodatkowych fi ltrów z kolorami specjalnymi z czego 5 powinno być wymienne Dwie niezależnie sterowane tarcze efektowe Minimum dwa fi ltry Frost o różnej gradacji Płynny dimmer Wbudowany port Ethernet do obsługi MANet/MANet2 Tryb refl ektora prowadzącego umożliwiający manualną zmianę pozycji Pan/Tilt ze wspomaganiem elektronicznym Waga poniżej 40 kg Strona 4 z 46

5 2 Projektor typu LED Wash (w komplecie 2 haki kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F) ilość wymagana sztuk: 24 : Lampa wyposażona w emitery LED typu RGBW o mocy minimum 15 W w ilości nie mniejszej niż 37 sztuk regulacja szerokości wiązki światła w zakresie minimum 6:1 Intensywność natężenia światła przy najwęższym kącie świecenia (RGBW) z odległości 10 m minimum 2000lux miksowanie koloru RGBW Oprawa wyposażona w obrotowy, sterowany fi ltr owalizacyjny minimum 3 indywidualnie kontrolowane pierścienie LED emulacja trybu pracy lampy wolframowej Sterowanie DMX Wbudowany port Ethernet do obsługi MANet, MANet 2 waga poniżej 15 kg Strona 5 z 46

6 3 : Projektor typu profi le dedykowana do pracy teatralnej (bardzo cichy) (w komplecie:2 haki, kabel zasilający, żarówka, firmowy zestaw gobo) ilość wymagana sztuk: 6 moc lampy maximum 1200 W temperatura barwna 6000 K regulacja szerokości wiązki minimum stopni Strumień świetlny minimum lumenów system miksowania koloru CMY trzy niezależne tarcze Zakres ruchu minimum 540 w PAN i 270 w TILTw rozdzielczości 8 lub 16 bit Czteronożowy system shuttera, każdy z noży może być obrócony o minimum ± 30, kaseta shuttera może być obrócona o o minimum ± 50 jedna rotacyjna tarcza gobo z zainstalowanymi pięcioma obrotowymi gobo jedna stała tarcza gobo z 7-mioma slotami na gobo tarcza kolorów z 6ma fi ltrami w następujących kolorach: Congo Blue, Orange, Kelly Green, Dark Fuchsia, Magenta, Deep Red fi rmowy zestaw gobo w zestawie Poziom hałasu wytwarzany przez urządzenie nie wyższy niż 50 dba Możliwość programowania płynnych zmian w czasie za pomocą funkcji czasu w urządzeniu (zakres działania funkcji od 1 do 300 sekund) Dokładność kontroli ruchu 0,3 stopnia Strobo dwunożowe z regualacją prędkości błysku do 14 Hz Możliwość zdalnego resetowania całego urządzenia oraz pojedynczych funkcji Możliwość adresowania z pominięciem procedury kalibracji Procedura self-test dla pojedynczego urządzenia oraz grupy urządzeń (dokonywana w konfi guracji master-slave waga nie większa niż 45 kg Strona 6 z 46

7 4 Projektor typu beam/spot (w komplecie 2 haki, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka, fi rmowy zestaw gobo) ilość wymagana sztuk: 18 Lampa wyładowcza o mocy minimum 250 W Regulacja szerokości wiązki : 4:1 w aplikacji beam; 4:1 w aplikacji spot Największy kąt świecenia w trybie spot minimum 20 stopni Najmniejszy kąt świecenia w trybie beam maximum 2,5 stopnia Natężenie plamy swietlenej z odległości 10 m minimum lux dla spot i 75000lux dla beam Nie mniej niż 12 dichronicznych fi ltrów i biały Nie mniej niż 8 obrotowych, wymiennych bez użycia narzędzi gobo Nie mniej niż 12 gobo + pozycja otwarta dla tarczy stałej Minimum dwie pryzmy, w tym jedna liniowa Płynnie sterowany efekt frost Płynny dimmer Sterowanie DMX/MANet Wbudowany port Ethernet do obsługi MAnet, MA2net Waga nie większa niż 16 kg Złącze Ethernet obsługujące ART-net, MAnet, MA2net oraz RDM waga nie większa niż 15 kg Strona 7 z 46

8 5 Projektor typu efektowego/wash/beam LED (w komplecie 2 haki, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F) Ilość wymagana sztuk: 18 Lampa wyposażona w emitery LED typu RGBW w ilości nie mniejszej niż 37 sztuk o mocy 15 W każdy Natężenie plamy świetlnej z odległości 10 m minimum 9000 lux Stosunek kata świecenia największego do najmniejszego min. 10:1 Najmniejszy kat świecenia max 4 stopnie Przednie soczewki rotacyjne w obu kierunkach Możliwość indywidualnego sterowania każdym źródłem LED Zaprogramowane makra pixelowe Emulacja pracy lampy halogenowej polegająca na naśladowaniu efektu ściemnienia, źródła z żarnikiem wolframowym - a więc ocieplenie temperatury barwowej wraz z obniżeniem mocy, a następnie całkowite wygaszenie z opóźnieniem. Możliwość emulacji tarczy temperatury barwowej Płynny dimmer Urządzenie sterowane jest sygnałem DMX/Art-net Wbudowany port Ethernet do obsługi Art-net Waga poniżej 22 kg Strona 8 z 46

9 6 Projektor profi lowy stałokątowy 5 o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 12 szerokość wiązki światła 5 stopni Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profilowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy moc żarówki 750 W obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED waga nie większa niż 11 kg Strona 9 z 46

10 7 Projektor profi lowy stałokątowy 10 o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 12 szerokość wiązki światła 10 stopni Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profilowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy moc żarówki 750 W obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED waga nie większa niż 11 kg Strona 10 z 46

11 8 Projektor profi lowy stałokątowy 19 o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) szerokość wiązki światła 19 stopni Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną ilość wymagana sztuk: 12 żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profilowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy moc żarówki 750 W obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED Strona 11 z 46

12 c.d. 8 9 waga nie większa niż 11 kg szerokość wiązki światła stopni regulowana płynnie Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną Projektor profi lowy wyposażony w zoom o zakresie o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 12 żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profi lowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) Strona 12 z 46

13 c.d możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED waga nie większa niż 11 kg szerokość wiązki światła stopni regulowana płynnie Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną Projektor profi lowy wyposażony w zoom o zakresie o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 12 żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profi lowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy Strona 13 z 46

14 c.d obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED waga nie większa niż 11 kg Projektor typu PC (prism convex) o mocy 1 KW (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 36 żarówka Gx 9,5 o mocy minimum 1 kw szerokość wiązki światła regulowana w zakresie minimum 7-61 stopni Natężenie oświetlenia plamy świetlnej dla kąta rozsyłu 7 z odległości 10 m minimum 3500 Lux dla mocy żarówki 2000 W. płasko wypukła soczewka pryzmatyczna wykonana ze szkła Odbłyśnik wykonany z aluminium Obudowa refl ektora wykonana z ekstrudowanych profi li na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła. Obudowa pomalowana na czarno, matowa, o dużej odporności na wysoką temperaturę Frontowa kaseta na fi ltry wykonana w sposób minimalizujący wyciek światła Możliwość przesuwania uchwytu (yoke) wzdłuż całego korpusu urządzenia Zintegrowana siatka zabezpieczająca soczewkę Uchwyt (yoke) z minimum dwoma pozycjami montażowymi dla obudowy refl ektora i minimum pięcioma otworami w poprzecznym ramieniu służącymi do montażu uchwytu. Mechanizm zabezpieczający dostęp do komory żarówki gdy urządzenie podłączone jest do zasilania Wszystkie uchwyty i regulatory pokryte powłoką nieprzewodzącą ciepła W komplecie skrzydełka, uchwyt atestowany, żarówka 1000W i linka zabezpieczająca waga nie większa niż 10 kg Strona 14 z 46

15 12 Projektor typu PC (Plano Convex) o mocy 2 KW (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 24 żarówka GY 16 o mocy minimum 2 kw szerokość wiązki światła regulowana w zakresie 5-65 stopni Natężenie oświetlenia plamy świetlnej dla kąta rozsyłu 5 z odległości 10 m minimum 7000 Lux dla mocy żarówki 2000 W. płasko wypukła soczewka pryzmatyczna wykonana ze szkła Odbłyśnik wykonany z aluminium Obudowa refl ektora wykonana z ekstrudowanych profi li na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła. Obudowa pomalowana na czarno, matowa, o dużej odporności na wysoką temperaturę Frontowa kaseta na fi ltry wykonana w sposób minimalizujący wyciek światła możliwość przesuwania uchwytu (yoke) wzdłuż całego korpusu urządzenia Zintegrowana siatka zabezpieczająca soczewkę Uchwyt (yoke) z minimum dwoma pozycjami montażowymi dla obudowy refl ektora i minimum pięcioma otworami w poprzecznym ramieniu służącymi do montażu uchwytu. Mechanizm zabezpieczający dostęp do komory żarówki gdy urządzenie podłączone jest do zasilania Wszystkie uchwyty i regulatory pokryte powłoką nieprzewodzącą ciepła W komplecie skrzydełka, uchwyt atestowany, żarówka 2000W i linka zabezpieczająca waga nie większa niż 13 kg Strona 15 z 46

16 Projektor typu Profi le o mocy 2 KW (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) 13 ilość wymagana sztuk: 12 żarówka GY16 o mocy minimum 2 kw szerokość wiązki światła regulowana w zakresie stopni Natężenie oświetlenia plamy świetlnej dla kąta rozsyłu 10 z odległości 15 m minimum 3900 Lux dla mocy żarówki 2000 W. Soczewki wykonane ze szkła z pokryciem antyodblaskowym Odbłyśnik wykonany z aluminium Obudowa refl ektora wykonana z ekstrudowanych profi li na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła. Obudowa pomalowana na czarno, matowa, o dużej odporności na wysoką temperaturę Frontowa kaseta na fi ltry wykonana w sposób minimalizujący wyciek światła Możliwość przesuwania uchwytu (yoke) wzdłuż całego tubusu urządzenia Możliwość obrotu tubusu w stosunku do korpusu w zakresie Zintegrowana siatka zabezpieczająca soczewkę Uchwyt (yoke) z minimum dwoma pozycjami montażowymi dla obudowy refl ektora i minimum pięcioma otworami w poprzecznym ramieniu służącymi do montażu uchwytu. Mechanizm zabezpieczający dostęp do komory żarówki gdy urządzenie podłączone jest do zasilania Wszystkie uchwyty i regulatory pokryte powłoką nieprzewodzącą ciepła W komplecie skrzydełka, uchwyt atestowany, żarówka 2000W i linka zabezpieczająca waga nie większa niż 25 kg Strona 16 z 46

17 14 Naświetlacz halogenowy typu sunstrip (w komplecie 2 haki, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówki) moc pojedynczej żarówki 75 W ilość wymagana sztuk: 30 uchwyt montażowy żarówki GU10 możliwość kontroli za pomocą protokołu DMX Wbudowany 10 kanałowy dimmer wymiary nie większe niż: Długość 1 metr (±5 cm) Szerokość 10 cm (±2 cm) w komplecie do pojedynczego urządzenia 15 żarówek (5 jako zapas) minimum 16 wstępnie zaprogramowanych patternów możliwość elektronicznego obrócenia kolejności żarówek gniazdo wejściowe zasilania typu Powercon gniazdo wyjściowe zasilania Powercon w zestawie podstawa do stawiania na podłodze, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, trzy skrzynie tranportowe typu fl ight case każda na 10 urządzeń. Jedna wyposażona w minimum 4 koła (z czego dwa wyposażone w blokady hamulcowe). Dwie pozostałe skrzynie wyposażone w elementy sztaplujące. Strona 17 z 46

18 15 Naświetlacz asymetryczny LED RGBA do równomiernego oświetlania horyzontu teatralnego z płynnym mieszaniem barw wraz z uchwytami do wieszania ilość wymagana sztuk: 14 Liniowe źródło światła o mocy minimum 100W składające się z diod LED o mocy min 3 W każda lub punktowe oparte na minimum czterech punktach ustawionych liniowo o mocy łącznej minimum 200W w barwach: czerwony, zielony, niebieski i bursztynowy lub biały Wysokiej jakości prawdziwie asymetryczny odbłyśnik zapewniający równomierne pokrycie oświetlanych powierzchni Efektywny system chłodzenia konwekcyjnego (bez wentylatorów powodujących hałas) Sterowanie: Protokół DMX 512, RDM Możliwość pracy bez zewnętrznego sterownika DMX wedle zakodowanych we wnętrzu urządzenia programów (min. płynne przejścia między barwami z różną prędkością, błyski w różnych barwach, z różną prędkością, możliwość wybrania stałego świecenia dowolnej barwy), możliwość wysterowania pracą pozostałych opraw podłączonych w jednym łańcuchu. Żywotność źródła światła nie mniejsza niż h. Możliwość zablokowania elektronicznie lub manualnie panelu obsługowego urządzenia, przed osobami niepowołanymi Złącza sterujące wejście/wyjście standard XLR 5-pin Miejsce instalacji oraz kąty świecenia ograniczają wymiary urządzenia do maksymalnych: 40 cm, 60, 50 cm Maksymalna waga urządzenia nie może przekraczać 10 kg Zasilanie realizowane poprzez złącze Powercon z możliwością podłączenia urządzeń w systemie podaj dalej min 10 urządzeń w jednej linii Urządzenie musi być wyposażone w system pozwalający na podwieszenie jak i postawienie na scenie i oświetlanie z dołu Kolor obudowy: czarny mat W zestawie uchwyt i hak umożliwiający podwieszenie, linka zabezpieczająca, kabel zasilający z wtykiem C/E/F oraz kabel zasilający z wtykami powercon (umożliwiający podłączenie w trybie podaj dalej, skrzynie transportowe na nie więcej niż 5 urządzeń każda Strona 18 z 46

19 Projektor listwa LED RGBW ilość wymagana sztuk: 30 listwa LED zbudowana w oparciu o minimum 18 emiterów RGBW o mocy minimum 8 W każda 16 kąt świecenia minimum 40 możliwość regulacji jasności od 0 do 100% możliwość regulacji częstotliwości błysku w granicach minimum 0-20 Hz możliwość kontroli koloru i jasności każdego z pikseli osobno Sterowanie DMX obudowa wykonana z aluminium w kolorze czarnym w zestawie podstawa do stawiania na podłodze, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, trzy skrzynie tranportowe typu fl ight case każda na 10 urządzeń. Jedna wyposażona w minimum 4 koła (z czego dwa wyposażone w blokady hamulcowe). Dwie pozostałe skrzynie wyposażone w elementy sztaplujące. Projektor LED PAR ilość wymagana sztuk: 12 LED PAR zbudowany w oparciu o minimum 12 emiterów RGBW o mocy minimum 15W każdy Natężenie plamy świetlnej z odległości 5 m minimum 5900 lux mieszanie czterech barw składowych w punkcie (pod jednym kolimatorem) kąt świecenia 7 stopni +/- 1 stopień 17 możliwość zmiany kąta świecenia przez dedykowane, opcjonalne dedykowane fi ltry dyfuzyjne podział matrycy na minimum 3 niezależne sekcje sterowane niezależnie Możliwość emulacji światła halogenowego Płynna regulacja temperatury barwowej Płynny dimmer Urządzenie sterowane sygnałem DMX Waga poniżej 5 kg Oprawa wyposażona w złącze Powercon In/Out umożliwiające łączenie w jedną linie zasilania w komplecie: źródła LED RGBW oraz uchwyt umożliwiający podwieszenie lub postawienie urządzenia, dwie skrzynie transportowe - każda na 10 urządzeń. Każda ze skrzyń wyposażona w minimum 4 koła z czego dwa z blokadami hamulcowymi. Strona 19 z 46

20 18 19 stalowa linka bezpieczeństwa zgodna z wymaganiami normy BGV-C1 Linka zabepieczająca dodatkowe (ponad dostarczone z urządzeniami) ilość wymagana sztuk: 50 kolor czarny długość 1 metr wbudowany element absorbujący siłę przy ewentualnym upadku urządzenia Hazer atmosferyczny profesjonalna maszyna do mgły scenicznej ilość wymagana sztuk: 2 Bardzo cicha praca ze względu na brak kompresora. Poziom hałasu nie wyższy niż 46 dba (mierzone z odległości 1 m) Praca w trybie teatralnym ultra cichym (poniżej 46 dba) System automatycznego czyszczenia (procedura uruchamiana natychmiast po zaprzestaniu wytwarzania mgły) Wbudowany wentylator rozpraszający wytworzoną mgłę Możliwość ciągłej pracy Sterowanie przez DMX Zużycie płynu maksymalnie 60ml na godzinę ciągłej pracy w trybie oszczędnym Zużycie CO2 maksymalnie 0,2 kg na godzinę ciągłej pracy w trybie oszczędnym Minimalny okres pracy na jednej butli CO 2 45 godzin Pojedyncza partykuła dymu nie większa niż 0.7 mikrona Biały kolor mgły Czas nagrzewania maksymalnie 8 minut Niskie zużycie energii poniżej 800 W Maksymalna waga urządzenia 23 kg Kompaktowe wymiary szerokość poniżej 20 cm W zestawie skrzynia transportowa typu fl ight-case, butla na gaz (CO 2 lub N 2 ), jeden zbiornik dedykowanego płynu do wytwarzania dymu o pojemności minimum 4 litry Kompaktowe wymiary szerokość poniżej 20 cm Strona 20 z 46

21 20 Hazer wytwornica mgły ilość wymagana sztuk: 2 grzałka o mocy nie większej niż 1.500W Maksymalny czas nagrzewania - 60 sekund Pojemność pojemnika na płyn nie mniej niż 2l Wydajność 50 godzin pracy na 2 litrach płynu Wbudowany wentylator rozpraszający wytworzoną mgłę Regulacja gęstości wytwarzanej mgły minimum 90 kroków Możliwość zdalnej i ręcznej kontroli prędkości obrotowej wentylatora Niezależna kontrola siły wydmuchu oraz pracy wentylatora Możliwość podwieszania i odwrócenia kierunku emitowanej mgły Sterowanie za pomocą DMX Panel kontrolny z przyciskami do obsługi urządzenia oraz wyświetlaczem LED Wbudowany timer Waga poniżej 9kg W zestawie 10 litrów dedykowanego płynu Strona 21 z 46

22 21 Reflektor prowadzący zbudowany na lampie o mocy minimum 1800 W. W komplecie statyw, zasilacz i lampa ilość wymagana sztuk: 2 Lampa MSR minimum 1800 W temperatura barwna 6000 K Regulacja wiązki światła w zakresie minimum 7-14 stopni Natężenie światła na oświetlanej powierzchni z odległości 40m przy kącie rozsyłu 7 stopni nie mniejszy niż 1400 lx, a przy kącie rozsyłu 14 stopni nie mniejszy niż 480 lx Zmotoryzowany, płynnie działający dimmer Manualne sterowanie urządzenia (możliwość sterowania jedną ręką dimmerem oraz pozycją w zakresie PAN/TILT) Zewnętrzny elektroniczny zasilacz, brak efektu migotania, możliwość cichego włączenia lampy na gorąco 6cio elementowy zmieniacz kolorów: wymienne ramki osobna na każdy kolor Uchwyt gobo z możliwością łatwej zmiany W pełni zamykalny iris (przesłona) w wymiennej kasecie Niezależny frost (fi ltr zmiękczający) W zestawie podstawowe narzędzia serwisowe oraz części zamienne Możliwość podwieszenia w zestawie uchwyt umożliwiający montaż do klasycznej konstrukcji oświetleniowej. W zestawie trójnożny statyw z możliwością regulacji wysokości montażu oprawy pomiędzy 100 a 150 cm. Statyw pochodzący od tego samego producenta co oprawa by zapewnić maksymalną kompatybilność, możliwość stabilnej i płynnej pracy. Strona 22 z 46

23 22 23 Reflektor prowadzący zbudowany na lampie wyładowczej o mocy 1200W o parametrach technicznych nie gorszych niż: Minimalny zakres kąta rozsyłu strumienia świetlnego 8 15 stopni ilość wymagana sztuk: 1 Natężenie światła na oświetlanej powierzchni z odległości 18m przy kącie rozsyłu 8 stopni nie mniejszy niż lx, a przy kącie rozsyłu 15 stopni nie mniejszy niż 900 lx Układ optyczny projektora powinien się składać z min. trzech soczewek, średnica obiektywu min 15cm Ciężar projektora nie więcej niż 35kg, długość nie większa niż 1m Projektor powinien być wyposażony w komplecie w przesłonę typu IRIS, mechaniczny dimmer, lampę, izolowany tylni uchwyt, wentylator chłodzący, manualny zmieniacz kolorów oraz trójnożny statyw Statyw i projektor muszą pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej kompatybilności Stroboskop LED o parametrach technicznych nie gorszych niż: Ilość wymagana sztuk: 8 zbudowany w oparciu o minimum 2500 jasnych białych emiterów LED możliwość podziału panela na trzy strefy brak efektu migotania chłodzenie konwekcyjne - bez użycia wentylatora pobór mocy nie wyższy niż 400 W waga nie większa niż 6 kg w zestawie: atestowany uchwyt do mocowania, kabel zasilający zakończony wtyczką unischuko, linka zabezpieczająca, 2 skrzynie transportowe typu fl ight case każda na 4 urządzenia. Strona 23 z 46

24 24 25 minimalna wysokość: 6.5m minimalny udźwig: 300Kg Statyw mechaniczny wieża oświetleniowa wraz z dedykowanym uchwytem do montażu kratownicy, o parametrach nie gorszych niż: Ilość wymagana sztuk: 2 zabezpieczenia: ALS auto-lock maksymalna wysokość po złożeniu: 1.9m waga nie przekraczająca: 130Kg podstawa statywu wyposażona w kółka transportowe Konstrukcja aluminiowa typu quadrosystem odcinek 200 cm wyposażona w komplet akcesoriów typu beczki, sworznie, zawleczki umożliwiające połączenie elementów Ilość wymagana sztuk: 20 wyłącznie konstrukcje mocowane za pomocą wbijanych elementów łącznikowych (niedopuszczalne rozwiązania skręcane). Możliwość przyszłościowego rozszerzenia o dodatkowe elementy - koła, cornery długość elementu 200 cm grubość ścianki rury min. 3mm dopuszczalna obciążalność na rozpiętości 12m min 74 kg/m dopuszczalne ugiecie przy max. obciążeniu odcinka 12m 119mm maksymalna waga elementu 2m 13 kg krata w kolorze czarnym (malowana proszkowo) w zestawie case na elementy łączące, podstawa transportowa z kołami, przekładki umożliwiające sztaplowanie bez uszkadzania powierzchni kraty Strona 24 z 46

25 26 Ilość wymagana sztuk: rolka 1,22 x 7,6 m z każdego koloru kolory: congo blue dark blue Lavender yellow orange dark green deep golden amber Full C.T. Blue half C.T.Blue quarter CT Blue Full C.T. Orange half C.T. Orange quarter CT. Orange white frost minus green half minus green Flame Red Komplet fi ltrów foliowych Strona 25 z 46

26 27 28 Horyzont tylny czarny o wymiarze x 1000 mm Ilość wymagana sztuk: 1 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła kolor powierzchni przedniej czarny dostarczona w brytach o szerokości nie większej niż 150 cm U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, u dołu horyzontu uszyta kieszeń - 15 cm do ewentualnego obciążenia horyzontu. Wysoka odporność na ścieranie nie zawiera substancji szkodliwych trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość mm, długość mm Horyzont tylny biały o wymiarze x 1000 mm Ilość wymagana sztuk: 1 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła typu kolor powierzchni przedniej biały dostarczona w brytach o szerokości nie większej niż 150 cm U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, u dołu horyzontu uszyta kieszeń - 15 cm do ewentualnego obciążenia horyzontu. Wysoka odporność na ścieranie nie zawiera substancji szkodliwych trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia Strona 26 z 46

27 c.d spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość mm, długość mm Kotary boczne czarne dostarczone w brytach o szerokości 1400 mm i długości Ilość wymagana sztuk: 18 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła typu kolor powierzchni przedniej czarny dostarczona w brytach o szerokości nie większej niż 150 cm U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, u dołu horyzontu uszyta kieszeń - 15 cm do ewentualnego obciążenia horyzontu. Wysoka odporność na ścieranie nie zawiera substancji szkodliwych trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość 1400 mm, długość mm Kotary skośne czarne dostarczone w brytach o szerokości 1400 mm i długości mm Ilość wymagana sztuk: 10 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła kolor powierzchni przedniej czarny Strona 27 z 46

28 c.d U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, u dołu horyzontu uszyta kieszeń - 15 cm do ewentualnego obciążenia horyzontu. Wysoka odporność na ścieranie nie zawiera substancji szkodliwych trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość 1400 mm, długość mm Paludamenty czarne Ilość wymagana sztuk: 3 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła kolor powierzchni przedniej czarny szerokość sztankietu 18,2 metra na którym będzie zawieszony paludament - marszczenie tkaniny 30% U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, Wysoka odporność na ścieranie Nie zawiera substancji szkodliwych Trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość mm (ponadto marszczenie 30%), długość mm Strona 28 z 46

29 Gumki do mocowania tkanin scenicznych Ilość wymagana sztuk: 400 wyposażone w plastikowy haczyk długość 30 cm kolor czarny Gumki do mocowania tkanin scenicznych Ilość wymagana sztuk: 100 wyposażone w plastikowy haczyk długość 30 cm kolor biały Zawiesia do urządzeń oświetleniowych typu steelfl ex 2m/2T Ilość wymagana sztuk: 20 Zawiesie wykonane ze stalowych linek umieszczonych w płaszczu tekstylnym Długość robocza 2 metry (4 metry po obwodzie) Udźwig 2 T kolor zawiesia czarny Zawiesia do urządzeń oświetleniowych typu steelfl ex 0,5m/2T Ilość wymagana sztuk: 20 Zawiesie wykonane ze stalowych linek umieszczonych w płaszczu tekstylnym Długość robocza 0,5 metry (1 metr po obwodzie) Udźwig 2 T kolor zawiesia czarny Strona 29 z 46

30 36 37 Szekla omega 2T Ilość wymagana sztuk: 40 Szekla stalowa kuta, typu omega zgodna ze standardem BGV-C1 kabłąk ocynk ogniowy, sworzeń i nakrętka ocynk elektrolityczny i lakier proszkowy. nakrętka na sworzniu blokowana zawleczką Oprogramowanie do projektowania oświetlenia scenicznego, wizualizacji i tworzenia dokumentacji wraz z komputerem wraz ze szkoleniem z obsługi programu przez doświadczonego trenera. Czas trwania szkolenia min. 3 dni (po 8 godzin każdego dnia). Wraz z ofertą należy przedstawić dokumenty potwierdzające doświadczenie trenera oraz referencje z dostawy, wdrożenia oprogramowania i szkolenia użytkownika. ilość wymagana sztuk: 1 tworzenie wydruków i planów rozmieszczenia urządzeń oświetleniowych i scenografi i (zarówno w środowisku trójwymiarowym jak i dwuwymiarowym automatyczne generowanie raportów o zastosowanych urządzeniach oświetleniowych (typ, fi rma, waga, możliwości i wszystkie inne istotne parametry użytkowe), obciążeniach na konstrukcjach nośnych, zastosowanych fi ltrach, gobosach (producent, symbol, biblioteka min. Rosco i LEE) oraz lampach i żarówkach projektowanie ruchomej scenografi i symulację obrotowej sceny, ruchomych sztankietów, przejezdnych wózków oraz oglądanie zaprojektowanych ruchów obiektów w czasie rzeczywistym, tworzenie foto realistycznych renderingów (komputerowych wizualizacji ustawionych scen oświetleniowych) przedstawiających rzeczywiste efekty uzyskiwane przez zastosowane urządzenia symulacja rożnego typu zadymienia, cieni, przezroczystości obiektów, nadawanie obiektom rysunkowym materiału o róznam współczynniku odbijania, przepuszczania światła oraz tekstur wizualizację zaprogramowanych na konsolecie pokazów w czasie rzeczywistym importowania szeroko stosowanych plików dwg, dxf (2d i 3d) i sketchup symulację widoku z kamery i możliwość sterowania jej ruchem poprzez sygnał DMX symulację efektów laserowych opartych na systemach min. Pangolin and Sollinger Laser Animation Oprogramowanie musi zapewniać dwukierunkową współpracę z konsoletą oświetleniową. Połączenie powinno być oparte na sieci komputerowej w standardzie Ethernet Oprogramowanie musi obsługiwać standard przesyłu informacji Streaming ACN Strona 30 z 46

31 Oprogramowanie musi posiadać bogatą bibliotekę urządzeń oświetleniowych. Poszczególne elementy biblioteki muszą zawierać elementy opisane zgodnie z rzeczywistością (tzn. muszą mieć nadaną rzeczywistą wagę, wymiary, kształt, prawidłową lampę i udostępniać użytkownikowi wszystkie kanały DMX obecne w rzeczywistości). Oprócz urządzeń oświetleniowych biblioteka musi zawierać: konstrukcje aluminiowe rożnych producentów, fi ltry, lampy i żarówki, gobosy oraz elementy scenografi czne wraz z ludźmi. Biblioteka musi być stale i na bieżąco uaktualniana w okresie gwarancji w ramach ustalonego wynagrodzenia Oprogramowanie należy przekazać dodatkowo na nośnikach wraz z kodami źródłowymi programu, przenosząc jednocześnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do programu i licencji Apple Macbook Pro lub o parametrach równoważnych lub lepszych parametry komputera na którym ma być zainstalowane oprogramowanie: aluminiowa, sztywna obudowa procesor o minimalnych parametrach 2.7GHz Dual-core Intel Core i5, Turbo Boost do 3.1GHz c.d. 37 Minimum 8 GB RAM ekran o rozdzielczości minimum 2560 x 1600 wbudowany port HDMI zasilacz dołączany za pomocą złącza z uchwytem magnetycznym czarna klawiatura podświetlana od spodu na biało możliwość regulacji jasności podświetlania klawiatury adapter umożliwiający konwersję sygnału z wbudowanej karty grafi cznej do formatu DVI-D Cały zestaw (komputer, adaptery, musi zostać dostarczony w plastikowej wysokoudarowej, wodoszczelnej skrzyni Peli lub równoważnej z dwupoziomowym wkładem wyciętym z pianki technicznej, głębokość wkładu minimum 10 cm z czego 2 cm przeznaczone na komputer a 8 lub więcej poniżej na akcesoria i okablowanie. Dodatkowy ekran zewnętrzny o rozmiarze minimum 24 i rozdzielczości 1920x1200 px wyposażony w wejście HDMI i DVI-D oraz okablowanie umożliwiające podłączenie go do dostarczonego laptopa Podłoga baletowa sali operowej ilość wymagana sztuk: 1 komplet 38 Dwustronna podłoga baletowa, jedna powierzchnia czarna druga biała duża wytrzymałość łatwość układania z rolki Strona 31 z 46

32 wielokrotnego użytku bardzo wytrzymała płaskie położenie po rozwinięciu wysoka stabilność wymiarów przy zmianie temperatury przez zastosowanie warstwy mineralnej c.d Zmiana wymiarów, jeśli chodzi o szerokość/długość po trwającym 12 godzin czasie relaksacji (EN 434) max.: 0,3% Współczynnik śliskości suche EN μ 0,67 mokre EN13893 μ 0,49 według DIN V ,52 Wytwarzanie produkt EU, gwarancja jakości według DIN-EN-9001 Wymiar podłogi baletowej do Sali Operowej 20x16 metrów W komplecie wózek do przewożenia i magazynowania podłogi baletowej Podłoga baletowa sali baletowej Dwustronna podłoga baletowa, jedna powierzchnia czarna druga biała duża wytrzymałość łatwość układania z rolki wielokrotnego użytku bardzo wytrzymała płaskie położenie po rozwinięciu ilość wymagana sztuk: 1 komplet wysoka stabilność wymiarów przy zmianie temperatury przez zastosowanie warstwy mineralnej Zmiana wymiarów, jeśli chodzi o szerokość/długość po trwającym 12 godzin czasie relaksacji (EN 434) max.: 0,3% Współczynnik śliskości suche EN μ 0,67 mokre EN13893 μ 0,49 według DIN V ,52 Wytwarzanie produkt EU, gwarancja jakości według DIN-EN-9001 Wymiar podłogi baletowej do Sali Baletowej 17,5x13 metrów W komplecie wózek do przewożenia i magazynowania podłogi baletowej Strona 32 z 46

33 Okablowanie Kabel DMX XLR Męski XLR żeński długość 3 metrów ilość wymagana sztuk: 60 długość 3 metrów 5 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm 40 oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 3 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu Strona 33 z 46

34 41 Kabel DMX XLR Męski XLR żeński długość 5 metrów ilość wymagana sztuk: 60 długość 5 metrów 5 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 5m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu Strona 34 z 46

35 42 43 Kabel DMX XLR Męski XLR żeński długość 10 metrów ilość wymagana sztuk: 40 długość 10 metrów 5 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 10 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu Kabel DMX XLR Męski XLR żeński długość 20 metrów ilość wymagana sztuk: 20 długość 20 metrów 5 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 20 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach Strona 35 z 46

36 c.d rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu ilość wymagana sztuk: 30 Kabel DMX XLR Męski XLR żeński 3 PIN długość 5 metrów długość 5 metrów 3 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 5 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu Adapter DMX 3 pin - 5 pin ilość wymagana sztuk: 30 Adapter DMX 3 pin - 5 pin umożliwiający podłączenie urządzeń w standardzie 3 pin do okablowania 5 pin Adapter DMX 5 pin - 3 pin ilość wymagana sztuk: 30 Adapter DMX 5 pin - 3 pin umożliwiający podłączenie urządzeń w standardzie 5 pin do okablowania 3 pin Terminator DMX ilość wymagana sztuk: 30 Terminator DMX Strona 36 z 46

37 kabel skrętka cat 6 z wtykami Ethercon długość 5 metrów ilość wymagana sztuk: 20 przewód skrętka typu linka (niedopuszczalne rozwiązania typu drut) elastyczny, odporny na wielokrotne zwijanie i skręcanie. Przewód w kolorze czarnym płaszcz wykonany z PVC Wtyki typu Neutrik Ethercon (lub równoważne) RJ45 w dodatkowym metalowym okrągłym płaszczu ochronnym przystosowanym do gniazd tablicowych. Obudowy wtyków w kolorze czarnym Długość 5 metrów, rzep umożliwiający spięcie przewodu po zwinięciu naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym kabel skrętka cat 6 z wtykami Ethercon długość 10 metrów ilość wymagana sztuk: 20 przewód skrętka typu linka (niedopuszczalne rozwiązania typu drut) elastyczny, odporny na wielokrotne zwijanie i skręcanie. Przewód w kolorze czarnym płaszcz wykonany z PVC Wtyki typu Neutrik Ethercon (lub równoważne) RJ45 w dodatkowym metalowym okrągłym płaszczu ochronnym przystosowanym do gniazd tablicowych. Obudowy wtyków w kolorze czarnym Długość 10 metrów, rzep umożliwiający spięcie przewodu po zwinięciu naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym kabel skrętka cat 6 z wtykami Ethercon długość 20 metrów ilość wymagana sztuk: 20 przewód skrętka typu linka (niedopuszczalne rozwiązania typu drut) elastyczny, odporny na wielokrotne zwijanie i skręcanie. Przewód w kolorze czarnym płaszcz wykonany z PVC Wtyki typu Neutrik Ethercon (lub równoważne) RJ45 w dodatkowym metalowym okrągłym płaszczu ochronnym przystosowanym do gniazd tablicowych. Obudowy wtyków w kolorze czarnym Długość 20 metrów, rzep umożliwiający spięcie przewodu po zwinięciu naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym Strona 37 z 46

38 Przedłużacz unischuko długość 20 metrów ilość wymagana sztuk: 30 Wtyk i gniazdo nakablowe wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym Przewód zasilajacy Titanex lub równoważny, minimum 3x2,5 mm2 długość 10 metrów pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN Długość 20 metrów naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą Przedłużacz unischuko długość 10 metrów ilość wymagana sztuk: 30 Wtyk i gniazdo nakablowe wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym Przewód zasilajacy Titanex lub równoważny, minimum 3x2,5 mm2 długość 10 metrów pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN Długość 10 metrów naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą Rozgałęźnik unischuko-3xunischuko 10 metrów ilość wymagana sztuk: 50 Wtyk i gniazdo potrójne nakablowe wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym Przewód zasilajacy Titanex lub równoważny, minimum 3x2,5 mm2 długość 10 metrów pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN Długość 10 metrów naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą Strona 38 z 46

39 Kabel rozszycie Socapex 19 pin męski na 6 x C/E/F ilość wymagana sztuk: 50 długość wąsów 0,5 metr (obwody od 1-4) 1 metr (obwody 5-6) 19 pinowe złącze nakablowe Socapex kompatybilne z SL419 męskie 54 przewód 3x2,5 mm2 w kolorze czarnym Obudowy wtyku i gniazd w kolorze czarnym Obwody 5-6 oznaczone w sposób trwały uniemożliwiający pomyłkę gniazda nakablowe wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym Przewód zasilajacy Titanex lub równoważny, minimum 3x2,5 mm2 naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym Kabel Socapex 19 pin męski Socapex 19 pin żeński ilość wymagana sztuk: 10 długość: 5 metrów pinowe złącza nakablowe Socapex męskie i żeńskie konektory pokrywane złotem, zaciskane Obudowy wtyków w kolorze czarnym przewód 18x2,5 mm2 w kolorze czarnym lub szarym przewód o wysokiej giętkości naklejka z napisem CSK LUBLIN light 5 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN wykonanym metodą haftu przemysłowego Strona 39 z 46

40 56 57 Kabel Socapex 19 pin męski Socapex 19 pin żeński ilość wymagana sztuk: 10 długość: 10 metrów 19 pinowe złącza nakablowe Socapex męskie i żeńskie konektory pokrywane złotem, zaciskane Obudowy wtyków w kolorze czarnym przewód 18x2,5 mm2 w kolorze czarnym lub szarym przewód o wysokiej giętkości naklejka z napisem CSK LUBLIN light 10 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN wykonanym metodą haftu przemysłowego Kabel Socapex 19 pin męski Socapex 19 pin żeński ilość wymagana sztuk: 10 długość: 20 metrów 19 pinowe złącza nakablowe Socapex męskie i żeńskie konektory pokrywane złotem, zaciskane Obudowy wtyków w kolorze czarnym przewód 18x2,5 mm2 w kolorze czarnym lub szarym przewód o wysokiej giętkości naklejka z napisem CSK LUBLIN light 20 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN wykonanym metodą haftu przemysłowego Strona 40 z 46

Ogólne warunki zamówienia i dostawy

Ogólne warunki zamówienia i dostawy Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu oświetlenia technologiczne i systemów multimedialnych z podziałem na zadania Ogólne warunki zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 Wrocław, dnia 04.11.2014r. Ldz. 425/1/2014 Wykonawcy w postępowaniu ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

OŚWIETLENIE, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Kompaktowe lampy fluorescencyjne... 140 Żarówki halogenowe... 142 Lampy LED... 143 Sznury diodowe... 147 Diody oświetleniowe (LED)... 151 Latarki, lampy warsztatowe... 152 Lampy rowerowe... 155 Reflektory

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik Dokument nr 1 do SIWZ Elementy systemu oświetlenia galerii w Zamku Ujazdowskim 1. Oprawa projektorowa 3000K ERCO 72834 lub równoważna spełniająca barwowej 3000 K, moc

Bardziej szczegółowo

Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż:

Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż: Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż: moduł LED RGBW, 20.000h wysokiej klasy układ optyczny z płynnym zoom od 10 (gobo) - 45 (otwarty) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia : 1. Sztankiety dekoracyjne sceny z napędem elektrycznym : - 5 kompletów

Opis przedmiotu zamówienia : 1. Sztankiety dekoracyjne sceny z napędem elektrycznym : - 5 kompletów Załącznik nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia : 1. Sztankiety dekoracyjne sceny z napędem elektrycznym : - 5 kompletów W skład zadania wchodzi dostawa, montaż, uruchomienie oraz procedura odbioru

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Doposażenie techniczne Centrum Sztuki Mościce Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO Załącznik Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie, źródła światła

Oświetlenie, źródła światła Żarówki energooszczędne... 112-114 Żarówki halogenowe... 114 Żarówki diodowe... 115-118 Sznury diodowe... 119-121 Diody oświetleniowe ()... 122 Latarki... 123-125 Lampy rowerowe... 125 Lampy warsztatowe,

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI PX147 LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis elementu świecącego... 2 3.1. Moduł do zabudowy... 2 3.2. Moduł z uchwytem... 3 4. Sposób

Bardziej szczegółowo

www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe

www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe Generator światłowodowy MICRO LED 1W Najmniejszy, dostępny generator światła (wielkości szminki) emitujący jedną stałą barwę światła. Zastosowanie w miejscach

Bardziej szczegółowo

MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r.

MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa instalacji

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

3 x 1W Lamp LED RJ 45

3 x 1W Lamp LED RJ 45 PX 185 3 x 1W Lamp LED RJ 45 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis modelu... 4. Schemat podłączenia... 3 5. Opis przewodu RJ 45... 4 6. Dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

Strzelce Opolskie. Oświetlenie sceny. Karta katalogowa sterownika oświetlenia

Strzelce Opolskie. Oświetlenie sceny. Karta katalogowa sterownika oświetlenia DANE TECHNICZNE Wejścia/Wyjścia DMX 2 Grand Master tak Ilość Playbacków 20 Ilość Crossfaderów 2 Ekrany Zewnętrzne 1 Trackball P/T 1 Koła Wyboru Parametrów 3 HTP/LTP tak Ilość Pamięci/Scen 890000 pamieci,

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, 32-010 KOCMYRZÓW 45A

BEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, 32-010 KOCMYRZÓW 45A Seria BriLux TM M jest rodziną udanych lamp LED wysokiej mocy z podstawą MR16. Lampy wyglądają dobrze, są dobrze zaprojektowane, wydajne i w dobrej cenie. Seria BriLux TM M lamp kompaktowych jest zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO Załącznik Nr szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO. CZĘŚĆ OGÓLNA.. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę przenośnej estrady plenerowej z zadaszeniem osłaniającym scenę dla Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r.

Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Zakup i dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

MACH 5 LED. Kompaktowa obudowa umożliwia stałe rozpraszanie ciepła. Elementy elektryczne i optyczne łatwo wymienialne.

MACH 5 LED. Kompaktowa obudowa umożliwia stałe rozpraszanie ciepła. Elementy elektryczne i optyczne łatwo wymienialne. Kompaktowa obudowa umożliwia stałe rozpraszanie ciepła. Wszystkie wersje są chronione przed przeciążeniami w celu ochrony elementów i diod LED do KV. Optyka Roto-symetryczna. Re ektory metalizowane z poliwęglanu.

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI PX094-3 PX094-5 DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 2 3.1. Przykładowa linia DMX... 2 3.2. Terminator... 3 3.3.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE Oświetlenie przemysłowe- przenośne PCE mini LED 4303024 30W Całkowity strumień świetlny: 2742 lm Barwa światła: 4000 Kelvin 220-240V~ (50-60Hz) (WxSxG): 213 x 410 x 145mm tworzywo/guma,

Bardziej szczegółowo

Qba. Profesjonalny projektor iluminacyjny o kompaktowym, łatwym do w komponowania w fasadę budynku kształcie

Qba. Profesjonalny projektor iluminacyjny o kompaktowym, łatwym do w komponowania w fasadę budynku kształcie Qba Profesjonalny projektor iluminacyjny o kompaktowym, łatwym do w komponowania w fasadę budynku kształcie Qba Kompaktowy projektor do oświetlania fasad budynków, elementów architektonicznych, pomników

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW. OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014

DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW. OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014 DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW 1 OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014 LIGHTIFY Classic A60 tunable white Kąt wiązki światła 810 lm 10 W Do 81 lm/w Światło nastrojowe białe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE N8LED Duży zasięg oświetlenia N8LED (= NachtLED) jest mobilną, energooszczędną lampą LED o dużym zasięgu iluminacji, specjalnie zaprojektowaną do oświetlania całego placu budowlano-montażowego

Bardziej szczegółowo

Lampy czołowe LED serii 08-79

Lampy czołowe LED serii 08-79 Lampy czołowe LED serii 08-79 Model: 08-790-W opaska czołowa, kolor biały 08-790-S opaska czołowa, kolor czarny 08-795-W opaska krzyżowa, kolor biały 08-795-S opaska krzyżowa, kolor czarny Nowoczesna lampa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie: 6 szt. dysków ściernych 1 szt. klucz imbusowy 1 kpl. szczotek węglowych 4-metrowa elastyczna rura 1 szt. przejściówka 1 szt.

Wyposażenie: 6 szt. dysków ściernych 1 szt. klucz imbusowy 1 kpl. szczotek węglowych 4-metrowa elastyczna rura 1 szt. przejściówka 1 szt. SZLIFOWANIE WNĘTRZ ELEKTRONARZĘDZIA SZLIFIERKA FLEXA DWS2300L Moc wejściowa: 710 W Stopniowa regulacja obrotów Napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1000-1700obr./min Średn.

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy ALVO Tworzymy dla Ciebie lampy operacyjne i zabiegowe lampy operacyjne i zabiegowe alvo wykorzystują diody led jako źródło światła. charakteryzują sie one bardzo dobrymi,

Bardziej szczegółowo

OPRAWA HERMETIC. zewnętrzne bilboardów i banerów.

OPRAWA HERMETIC. zewnętrzne bilboardów i banerów. OPRAWA HERMETIC Rodzina opraw serii HERMETIC to nowoczesne, a zarazem eleganckie rozwiązanie przeznaczone do oświetlania miejsc w których panują bardzo trudne warunki pracy. Oprawy mogą być stosowane w

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO K750 Projektor do kina domowego LED + Laser Acer K750 jest pierwszym na świecie projektorem o rozdzielczości 1080p wyposażonym w hybrydowe źródło światła laser/led, które zwiększa

Bardziej szczegółowo

SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ. Kalkulacja cenowa

SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ. Kalkulacja cenowa SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ Kalkulacja cenowa Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych, sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Wyposażenie mobilne

Opis Przedmiotu Zamówienia. Wyposażenie mobilne AN ALI ZA I OPTYM ALI ZACJA PROJEKTU WY KON AWCZEGO SCENOTECHNI KI WI ELOFUNKCY JNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN JORDANKI ANALIZA I OPTYMALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO SCENOTECHNIKI WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

KURTYNA LED 31 LIGHT - budowa i zastosowanie

KURTYNA LED 31 LIGHT - budowa i zastosowanie KURTYNA LED 31 LIGHT - budowa i zastosowanie Moduł jest elementarną częścią składową ekranu - kurtyny. Umożliwia on budowę ekranu o dowolnych wymiarach i proporcjach (szerokość / wysokość ). Moduł sam

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL Załącznik nr 1.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL Część 2 - dostawa projektorów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PANELI LED. Katalog paneli LED ważny od 7 września 2011. http://epiled.pl. epiled ul. Belgijska 56 54-404 Wrocław

KATALOG PANELI LED. Katalog paneli LED ważny od 7 września 2011. http://epiled.pl. epiled ul. Belgijska 56 54-404 Wrocław Katalog paneli LED ważny od 7 września 2011 KATALOG PANELI LED 1 http://.pl info@.pl Bezobsługowość Diody LED posiadają o wiele większą żywotność od klasycznych jarzeniówek, co skutkuje rzadszą konserwacją

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Lp. Nazwa sprzętu/ wyposażenia. Reflektor automatyczny typu ruchoma głowa na lampie wyładowczej Opis techniczny sprzętu/ wyposażenia Reflektor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5rm do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę fabrycznie nowego liniowego systemu nagłośnieniowego do Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

Band. Połączenie estetyki z technologią LED

Band. Połączenie estetyki z technologią LED Band Połączenie estetyki z technologią LED Rozwój technologii LED oraz osiągnięcia firmy Thorn pozwoliły stworzyć Band nowoczesną oprawę liniową, łączącą najlepsze wzornictwo z optymalną emisją światła.

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 ZAŁĄCZNIK A DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ekranów oraz projektorów multimedialnych

Bardziej szczegółowo

ECO-LED Katalog oświetlenia I/2015

ECO-LED Katalog oświetlenia I/2015 ECO-LED Katalog oświetlenia I/2015 80 lm 1.2W Mocowanie GU10 Pobór mocy - 1.2W Wymiary - 53x50mm Barwa zimna - 5907776134975 140 lm 2W Pobór mocy - 2W Wymiary - 53x50mm Barwa ciepła - 5907776137044 200

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do Ogłoszenia 007/LA/AŚ/204 Zestaw nr I: szt. - RE Bełchatów Opis przedmiotu zamówienia LP. 2 3 Elementy zestawu Projektor multimedialny EPSON EH-TW600 wraz z dopasowaną torbą / walizką, umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na Dostawę opraw oświetleniowych na potrzeby Miasta Nowego Sącza.

Opis przedmiotu zamówienia na Dostawę opraw oświetleniowych na potrzeby Miasta Nowego Sącza. Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.341-312/10 Opis przedmiotu zamówienia na Dostawę opraw oświetleniowych na potrzeby Miasta Nowego Sącza. ZAWARTOŚĆ: 1. Oprawa typu BBS716 24 LED LXN AM EB 230-240

Bardziej szczegółowo

FH01 6 FDH 35W/830 1 38 alu-biały

FH01 6 FDH 35W/830 1 38 alu-biały ilość opraw źródło światła ilość źródeł światła moc zainstalowana [szt.] [szt.] [W] kolor opis techniczny wygląd FH01 6 FDH 35W/830 1 38 alu-biały FH02 6 FDH 35W/830 2 75 alu-biały FH03 450 FDH 28W/830

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

OPRAWA S-LINE. 230 V 50 Hz 4200 K LED. RoHS COMP L IANT. CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION Sp. z o.o. Lipie 27, 05-620 Błędów, www.sklepfabrycznyled.

OPRAWA S-LINE. 230 V 50 Hz 4200 K LED. RoHS COMP L IANT. CIEPIELA TECHNOLOGY PROMOTION Sp. z o.o. Lipie 27, 05-620 Błędów, www.sklepfabrycznyled. OPRAWA S-LINE S-LINE to nowoczesna oprawa do szybkiego montażu, która jest dedykowana do łączenia w ciągi świetlne gdzie wymagane jest większe natężenie światła na powierzchniach doświetlanych. Oprawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 Dostawa 6 zestawów interaktywnych w ramach projektu pn.: Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego A. Zestaw

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści siwz Modyfikacja treści siwz

Wyjaśnienia do treści siwz Modyfikacja treści siwz Brzeźnio, dn. 20.08.2015r. Do wszystkich wykonawców Wyjaśnienia do treści siwz Modyfikacja treści siwz Dotyczy: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Dostawa elementów świątecznej dekoracji świetlnej - Część nr 1, Część

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie.

Zapytanie ofertowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych materiałów zachowując wysokość ceny jednostkowej podanej w ofercie. Projekt Umiejętności praktyczne szansą na rynku pracy realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących w Łomży Nr 5 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT Cena brutto Załącznik nr 1, znak sprawy DG-2501/8573/1142/11 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 wirówka mikrolitowa szt.1 Producent i model oferowanego aparatu. Cena netto.. Kwota VAT

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa... Siedziba... Nr telefonu... Nr faxu... adres e-mail... FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTOWY..., dnia........ ( PIECZĘĆ FIRMOWA WYKONAWCY) IZBA SKARBOWA W ZIELONEJ GÓRZE ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra Dane dotyczące WYKONAWCY Nazwa...

Bardziej szczegółowo

Białe światło LED-owe Obudowy przemysłowe IP67 Energooszczędne

Białe światło LED-owe Obudowy przemysłowe IP67 Energooszczędne Białe światło LED-owe Obudowy przemysłowe IP67 Energooszczędne PF Electronic sp. z o.o. ul. Ks. Bpa H.Bednorza 2a-6 40-384 Katowice Tel. 0 (prefix) 32 256 25 33 Fax. 0 (prefix) 32 256 25 43 www.pf-electronic.pl

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Oprawy LED typu downlight

Oprawy LED typu downlight 20W TD36 Oprawy LED typu downlight Downlight LED TD36 o mocy 20W s tanowi nowoczesne rowziązanie na rynku oświetlenia energooszczędnego. Zaprojektowany został z myślą o wysokiej estetyce, oraz dużej funkcjonalności.

Bardziej szczegółowo

Projektory oświetleniowe

Projektory oświetleniowe Projektory oświetleniowe Do podstawowego sprzętu oświetleniowego o małym kącie rozwarcia wiązki świetlnej należą projektory. Wykorzystywane są w halach zdjęciowych, wnętrzach naturalnych i w plenerze jako

Bardziej szczegółowo

TownGuide Core. Wybierz najlepsze rozwiązanie.

TownGuide Core. Wybierz najlepsze rozwiązanie. TownGuide Core Wybierz najlepsze rozwiązanie. TownGuide Core TownGuide Core to funkcjonalne rozwiązanie, przystosowane do szerokiej gamy zastosowań, w szczególności na obszarach osiedlowych, takich jak

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. LED 60W Skaner. www.flash-butrym.pl. Strona 1

Instrukcja Obsługi. LED 60W Skaner. www.flash-butrym.pl. Strona 1 Instrukcja Obsługi LED 60W Skaner www.flash-butrym.pl Strona 1 Ważna: Uszkodzenia wynikłe z powodu nie zastosowania się do niniejszej instrukcji obsługi, mogą spowodować utratę gwarancji. Sprzedawca nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Oprawa LED CLEVEO 2. Professional KARTA DANYCH RODZINY OPRAW LED

Oprawa LED CLEVEO 2. Professional KARTA DANYCH RODZINY OPRAW LED Oświetlenie uliczne w miejscowości Knivsta, Szwecja. Oprawa LED CLEVEO 2 Professional Dla zarządców dróg i deweloperów, którzy chcą znacznie obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej, a zarazem polepszyć

Bardziej szczegółowo

3)Laptop z oprogramowaniem i torbą 1kpl.

3)Laptop z oprogramowaniem i torbą 1kpl. Załącznik nr 1.1 do SIWZ OFERTA I. Nazwa i adres Zamawiającego Słowiński Park Narodowy ul. Bohaterów Warszawy 1a 76-214 Smołdzino II. Nazwa przedmiotu zamówienia... III. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

1. Skaner dokumentów (1 szt.)

1. Skaner dokumentów (1 szt.) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.341-16/PW/13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2: Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych Kody CPV: 30237200-1 (Akcesoria komputerowe); 30237100-0 (Części komputerów);

Bardziej szczegółowo

L E D. Energooszczędna przyszłość Twojej firmy. w w w. piniu.pl

L E D. Energooszczędna przyszłość Twojej firmy. w w w. piniu.pl T w o j a F i r m a w ś w i e t l e p r z y s z ł o ś c i Oświetlenie przemysłowe L E D Energooszczędna przyszłość Twojej firmy w w w. piniu.pl Rozświetlimy Twój biznes światłem przyszłości Spodziewaj

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI Załącznik nr 8c do SIWZ nr sprawy: WA-2900-3/2014/SISP-2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla Części III na DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I OSPRZĘTU DO MODERNIZACJI SIECI LAN DLA URZĘDU STATYSTYCZNEGO W ŁODZI w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Mifare wraz ze stosownym oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

ZMIANA TREŚCI SIWZ. Mifare wraz ze stosownym oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ. ZOŚ.331.7.2.2015.KG Międzyzdroje 01.04.2015 r. ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 28 sztuk parkometrów, 7 sztuk mobilnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A.

Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. Zadanie Dostawa krzeseł konferencyjnych, foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. 1. Krzesło stacjonarne na 4 nogach, bez podłokietników. - 1500 krzeseł wyposażonych

Bardziej szczegółowo

SPX & SPZ PowerSyntax

SPX & SPZ PowerSyntax SPX & SPZ PowerSyntax Nowa seria okrągłych, jednostykowych złączy przemysłowych SPX i SPZ PowerSyntax pozwala na pracę do 650 A przy pracy ciągłej i 750 A przy przeciążeniu. Parametry techniczne SPX gwarantują

Bardziej szczegółowo

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. Numer sprawy: SP-12/431/2/2014 Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego, zestawu interaktywnego i aparatu fotograficznego w ramach konkursu Moja wymarzona Eko- pracownia w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

04_HK2015_L_pl_OK.qxp 1/9/15 12:34 PM Strona 187. Efekty świetlne MONACOR INTERNATIONAL

04_HK2015_L_pl_OK.qxp 1/9/15 12:34 PM Strona 187. Efekty świetlne MONACOR INTERNATIONAL 04_HK2015_L_pl_OK.qxp 1/9/15 12:34 PM Strona 187 MONACOR INTERNATIONAL 04_HK2015_L_pl_OK.qxp 1/9/15 12:34 PM Strona 188 BEAM-00LED Nr kat. 38.0860 Profesjonalna ruchoma głowa diodowa Wyposażona w 100W

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Extender KVM z portami VGA i PS/2

Extender KVM z portami VGA i PS/2 Extender KVM z portami VGA i PS/2 EXTENDER KVM Z PORTAMI VGA, PS/2 I ZASIĘGIEM 180m NA KABLU CAT5 FUNKCJONALNOŚĆ Extender XTENDEX KVM pozwala wynieść na odległość 180m (600 feet) klawiaturę, monitor i

Bardziej szczegółowo

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC

Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC Przecinarka plazmowa Stamos Selection S-PLASMA 85CNC S-PLASMA 85CNC Plasma Cutter CNC SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model S-PLASMA 85CNC Nr katalogowy 2079 Stan artykułu Nowy Znamionowe napięcie wejściowe 400

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego

INFORMACJA. Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego OR.272.4.2013.EL Mielec, dnia 29 maja 2013 roku INFORMACJA Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie dostawy samochodu osobowego dla Powiatu Mieleckiego Działając

Bardziej szczegółowo

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1

strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 . Pieczęć Wykonawcy nr postępowania:bzp.243.12.2015.ab Załącznik nr 6a do SIWZ strona z ogólnej liczby stron Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna. Część 1 Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego,

Bardziej szczegółowo

PX097. DMX Repeater INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX097. DMX Repeater INSTRUKCJA OBSŁUGI PX097 DMX Repeater INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Podłączenie sygnału DMX... 4 3.1. Przykładowa linia DMX... 4 3.2. Terminator... 5 3.3. Zasady łączenia

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

4TEC 3H / 5H. Latarka techniczna z zastosowaniem do komunikacji.

4TEC 3H / 5H. Latarka techniczna z zastosowaniem do komunikacji. 4TEC 3H / 5H Latarka techniczna z zastosowaniem do komunikacji. PARAMETRY: Bardzo wąski snop światła Źródło światła : cztery diody CREE XRE bin R2 o barwie 8300 Kelvinów Strumień światła : 1200 Lumenów

Bardziej szczegółowo

EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ EKSKLUZYWNE OŚWIETLENIE ZABIEGOWE LED GABINETY MEDYCYNY ESTETYCZNEJ Laureat red dot design award WWW.EUROSCALEMED.PL D triango Wyposażona w źródła światła LED, lampa D triango zapewnia optymalne oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia :

Niniejszym firma z prośbą o wyjaśnienia : Poznań 25 listopada 2013 Dotyczy ; Postępowania przetargowego na dostawę mebli biurowych, krzeseł, foteli, luster, suszarek do rąk, dozowników do mydła, regałów magazynowych, wieszaków do ubrań, sprzętu

Bardziej szczegółowo

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica.

Kontroler Xelee Master DMX64/512 - Instrukcja obsługi. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi. www.nelectrica. Kontroler Xelee Master DMX64/512 Firmware 1.1 Instrukcja Obsługi www.nelectrica.com strona 1 Spis Treści 1. Informacje ogólne 2. Instalacja 2.1 Panel przedni... 5 2.2 Panel tylny... 6 2.3 Schemat podłączenia...

Bardziej szczegółowo

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Warszawa, dnia 22.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

Opt Lasers CLH 2500/5000. Laserowa głowica grawerująca. Opis produktu

Opt Lasers CLH 2500/5000. Laserowa głowica grawerująca. Opis produktu CLH 2500/5000 Laserowa głowica grawerująca pozwala wykorzystać wysoką prędkość poruszania się podczas grawerowania nawet skomplikowanych wzorów. Długość przewodu pomiędzy głowicą laserową i sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Opis przedmiotu zamówienia na dostawę oraz instalację sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w szkołach

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 6/PA/2015

Znak sprawy: 6/PA/2015 Znak sprawy: 6/PA/2015 Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro na Dostawa komory laminarnej, wytrząsarki oraz pipet dla Zakładu Toksykologii

Bardziej szczegółowo

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności

Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Ultradźwiękowy detektor zajętości miejsca parkingowego SON-1 z zewnętrznym sygnalizatorem świetlnym LED o wysokiej jasności Zastosowanie: Systemy sygnalizacji zajętości parkingu Opis: Detektor zajętości

Bardziej szczegółowo