Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu oświetlenia technologiczne i systemów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu oświetlenia technologiczne i systemów"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2a do SIWZ Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu oświetlenia technologiczne i systemów multimedialnych z podziałem na zadania Zadanie 1: Dostawa urządzeń oświetleniowych z akcesoriami montażowymi i okablowaniem wraz montażem, konfi guracją, uruchomieniem i szkoleniem. Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2 pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia FORMULARZ OFERTY Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres: Numer telefonu/fax: E- mail : Nip: Regon: Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu oświetlenia technologiczne i systemów multimedialnych z podziałem na zadania my/ja niżej podpisani/a, działając w imieniu Wykonawcy niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia: za cenę łączną: Zadanie 1: Dostawa urządzeń oświetleniowych z akcesoriami montażowymi i okablowaniem wraz montażem, konfiguracją, uruchomieniem i szkoleniem. brutto... zł, słownie (...zł) Udzielam gwarancji jakości na zaoferowane przez nas urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia na okres... 2 miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące) od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru urządzeń. 1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać wszystkich wykonawców; 2 Wykonawca w celu otrzymania dodatkowych punktów w kryterium Gwarancja podaje w ofercie okres gwarancji na okres dłuższy niż 24 miesiące. Strona 2 z 46

3 Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczam/y, że: 1. Zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym w szczególności koszty dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego, koszty transportu, posadowienia montażu, instalacji, podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej, koszt wydania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, koszt przeglądu zerowego a także koszty przeprowadzenia instruktażu z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń dla minimum sześciu osób wskazanych przez Zamawiającego. Oświadczam, że akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (projekt umowy), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 3. Oświadczam, iż akceptuję przekazany przez Zamawiającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Oświadczam, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W myśl art. 8 ust. 3 ustawy konieczne jest aby Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert w danym postępowaniu zastrzegł, że konkretne informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie mogą zostać udostępnione jak również wykazał, iż informacje te rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie wykazanie, iż informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkować będzie ujawnieniem tych informacji. W przypadku zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, należy zwrócić je na podany numer konta: Miejscowość, data podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy Załącznikami do niniejszej oferty są (wymagane jest dołączenie): kart katalogowych lub materiałowych lub innych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych urządzeń z wymogami zawartymi w OPZ Strona 3 z 46

4 1 Projektor typu spot z możliwością zaawansowanej projekcji (w komplecie 2 haki, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F) ilość wymagana sztuk: 16 : Lampa wyładowcza min 1500 W Wysokiej klasy układ optyczny z płynnym zoom minimum 10:1 z rozdzielczością 8 lub 16 bit Natężenie plamy świetlnej z odległości 10 m minimum lux Współczynnik oddawania barw CRI minimum 90 Największy kąt świecenia minimum 50 stopni Zdalne załączanie i wyłączanie lampy przez DMX i/lub Ethernet Minimum 10 szklanych, wymiennych obrotowych gobosów umieszczonych na dwóch niezależnych tarczach System mieszania kolorów trzech niezależnych tarcz CMY + dodatkowa tarcza kolorów odpowiedzialna za temeraturę barwową Minimum dwie pryzmy w tym jedna liniowa Minimum 10 dodatkowych fi ltrów z kolorami specjalnymi z czego 5 powinno być wymienne Dwie niezależnie sterowane tarcze efektowe Minimum dwa fi ltry Frost o różnej gradacji Płynny dimmer Wbudowany port Ethernet do obsługi MANet/MANet2 Tryb refl ektora prowadzącego umożliwiający manualną zmianę pozycji Pan/Tilt ze wspomaganiem elektronicznym Waga poniżej 40 kg Strona 4 z 46

5 2 Projektor typu LED Wash (w komplecie 2 haki kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F) ilość wymagana sztuk: 24 : Lampa wyposażona w emitery LED typu RGBW o mocy minimum 15 W w ilości nie mniejszej niż 37 sztuk regulacja szerokości wiązki światła w zakresie minimum 6:1 Intensywność natężenia światła przy najwęższym kącie świecenia (RGBW) z odległości 10 m minimum 2000lux miksowanie koloru RGBW Oprawa wyposażona w obrotowy, sterowany fi ltr owalizacyjny minimum 3 indywidualnie kontrolowane pierścienie LED emulacja trybu pracy lampy wolframowej Sterowanie DMX Wbudowany port Ethernet do obsługi MANet, MANet 2 waga poniżej 15 kg Strona 5 z 46

6 3 : Projektor typu profi le dedykowana do pracy teatralnej (bardzo cichy) (w komplecie:2 haki, kabel zasilający, żarówka, firmowy zestaw gobo) ilość wymagana sztuk: 6 moc lampy maximum 1200 W temperatura barwna 6000 K regulacja szerokości wiązki minimum stopni Strumień świetlny minimum lumenów system miksowania koloru CMY trzy niezależne tarcze Zakres ruchu minimum 540 w PAN i 270 w TILTw rozdzielczości 8 lub 16 bit Czteronożowy system shuttera, każdy z noży może być obrócony o minimum ± 30, kaseta shuttera może być obrócona o o minimum ± 50 jedna rotacyjna tarcza gobo z zainstalowanymi pięcioma obrotowymi gobo jedna stała tarcza gobo z 7-mioma slotami na gobo tarcza kolorów z 6ma fi ltrami w następujących kolorach: Congo Blue, Orange, Kelly Green, Dark Fuchsia, Magenta, Deep Red fi rmowy zestaw gobo w zestawie Poziom hałasu wytwarzany przez urządzenie nie wyższy niż 50 dba Możliwość programowania płynnych zmian w czasie za pomocą funkcji czasu w urządzeniu (zakres działania funkcji od 1 do 300 sekund) Dokładność kontroli ruchu 0,3 stopnia Strobo dwunożowe z regualacją prędkości błysku do 14 Hz Możliwość zdalnego resetowania całego urządzenia oraz pojedynczych funkcji Możliwość adresowania z pominięciem procedury kalibracji Procedura self-test dla pojedynczego urządzenia oraz grupy urządzeń (dokonywana w konfi guracji master-slave waga nie większa niż 45 kg Strona 6 z 46

7 4 Projektor typu beam/spot (w komplecie 2 haki, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka, fi rmowy zestaw gobo) ilość wymagana sztuk: 18 Lampa wyładowcza o mocy minimum 250 W Regulacja szerokości wiązki : 4:1 w aplikacji beam; 4:1 w aplikacji spot Największy kąt świecenia w trybie spot minimum 20 stopni Najmniejszy kąt świecenia w trybie beam maximum 2,5 stopnia Natężenie plamy swietlenej z odległości 10 m minimum lux dla spot i 75000lux dla beam Nie mniej niż 12 dichronicznych fi ltrów i biały Nie mniej niż 8 obrotowych, wymiennych bez użycia narzędzi gobo Nie mniej niż 12 gobo + pozycja otwarta dla tarczy stałej Minimum dwie pryzmy, w tym jedna liniowa Płynnie sterowany efekt frost Płynny dimmer Sterowanie DMX/MANet Wbudowany port Ethernet do obsługi MAnet, MA2net Waga nie większa niż 16 kg Złącze Ethernet obsługujące ART-net, MAnet, MA2net oraz RDM waga nie większa niż 15 kg Strona 7 z 46

8 5 Projektor typu efektowego/wash/beam LED (w komplecie 2 haki, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F) Ilość wymagana sztuk: 18 Lampa wyposażona w emitery LED typu RGBW w ilości nie mniejszej niż 37 sztuk o mocy 15 W każdy Natężenie plamy świetlnej z odległości 10 m minimum 9000 lux Stosunek kata świecenia największego do najmniejszego min. 10:1 Najmniejszy kat świecenia max 4 stopnie Przednie soczewki rotacyjne w obu kierunkach Możliwość indywidualnego sterowania każdym źródłem LED Zaprogramowane makra pixelowe Emulacja pracy lampy halogenowej polegająca na naśladowaniu efektu ściemnienia, źródła z żarnikiem wolframowym - a więc ocieplenie temperatury barwowej wraz z obniżeniem mocy, a następnie całkowite wygaszenie z opóźnieniem. Możliwość emulacji tarczy temperatury barwowej Płynny dimmer Urządzenie sterowane jest sygnałem DMX/Art-net Wbudowany port Ethernet do obsługi Art-net Waga poniżej 22 kg Strona 8 z 46

9 6 Projektor profi lowy stałokątowy 5 o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 12 szerokość wiązki światła 5 stopni Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profilowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy moc żarówki 750 W obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED waga nie większa niż 11 kg Strona 9 z 46

10 7 Projektor profi lowy stałokątowy 10 o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 12 szerokość wiązki światła 10 stopni Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profilowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy moc żarówki 750 W obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED waga nie większa niż 11 kg Strona 10 z 46

11 8 Projektor profi lowy stałokątowy 19 o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) szerokość wiązki światła 19 stopni Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną ilość wymagana sztuk: 12 żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profilowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy moc żarówki 750 W obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED Strona 11 z 46

12 c.d. 8 9 waga nie większa niż 11 kg szerokość wiązki światła stopni regulowana płynnie Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną Projektor profi lowy wyposażony w zoom o zakresie o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 12 żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profi lowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) Strona 12 z 46

13 c.d możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED waga nie większa niż 11 kg szerokość wiązki światła stopni regulowana płynnie Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną Projektor profi lowy wyposażony w zoom o zakresie o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 12 żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profi lowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy Strona 13 z 46

14 c.d obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED waga nie większa niż 11 kg Projektor typu PC (prism convex) o mocy 1 KW (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 36 żarówka Gx 9,5 o mocy minimum 1 kw szerokość wiązki światła regulowana w zakresie minimum 7-61 stopni Natężenie oświetlenia plamy świetlnej dla kąta rozsyłu 7 z odległości 10 m minimum 3500 Lux dla mocy żarówki 2000 W. płasko wypukła soczewka pryzmatyczna wykonana ze szkła Odbłyśnik wykonany z aluminium Obudowa refl ektora wykonana z ekstrudowanych profi li na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła. Obudowa pomalowana na czarno, matowa, o dużej odporności na wysoką temperaturę Frontowa kaseta na fi ltry wykonana w sposób minimalizujący wyciek światła Możliwość przesuwania uchwytu (yoke) wzdłuż całego korpusu urządzenia Zintegrowana siatka zabezpieczająca soczewkę Uchwyt (yoke) z minimum dwoma pozycjami montażowymi dla obudowy refl ektora i minimum pięcioma otworami w poprzecznym ramieniu służącymi do montażu uchwytu. Mechanizm zabezpieczający dostęp do komory żarówki gdy urządzenie podłączone jest do zasilania Wszystkie uchwyty i regulatory pokryte powłoką nieprzewodzącą ciepła W komplecie skrzydełka, uchwyt atestowany, żarówka 1000W i linka zabezpieczająca waga nie większa niż 10 kg Strona 14 z 46

15 12 Projektor typu PC (Plano Convex) o mocy 2 KW (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 24 żarówka GY 16 o mocy minimum 2 kw szerokość wiązki światła regulowana w zakresie 5-65 stopni Natężenie oświetlenia plamy świetlnej dla kąta rozsyłu 5 z odległości 10 m minimum 7000 Lux dla mocy żarówki 2000 W. płasko wypukła soczewka pryzmatyczna wykonana ze szkła Odbłyśnik wykonany z aluminium Obudowa refl ektora wykonana z ekstrudowanych profi li na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła. Obudowa pomalowana na czarno, matowa, o dużej odporności na wysoką temperaturę Frontowa kaseta na fi ltry wykonana w sposób minimalizujący wyciek światła możliwość przesuwania uchwytu (yoke) wzdłuż całego korpusu urządzenia Zintegrowana siatka zabezpieczająca soczewkę Uchwyt (yoke) z minimum dwoma pozycjami montażowymi dla obudowy refl ektora i minimum pięcioma otworami w poprzecznym ramieniu służącymi do montażu uchwytu. Mechanizm zabezpieczający dostęp do komory żarówki gdy urządzenie podłączone jest do zasilania Wszystkie uchwyty i regulatory pokryte powłoką nieprzewodzącą ciepła W komplecie skrzydełka, uchwyt atestowany, żarówka 2000W i linka zabezpieczająca waga nie większa niż 13 kg Strona 15 z 46

16 Projektor typu Profi le o mocy 2 KW (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) 13 ilość wymagana sztuk: 12 żarówka GY16 o mocy minimum 2 kw szerokość wiązki światła regulowana w zakresie stopni Natężenie oświetlenia plamy świetlnej dla kąta rozsyłu 10 z odległości 15 m minimum 3900 Lux dla mocy żarówki 2000 W. Soczewki wykonane ze szkła z pokryciem antyodblaskowym Odbłyśnik wykonany z aluminium Obudowa refl ektora wykonana z ekstrudowanych profi li na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła. Obudowa pomalowana na czarno, matowa, o dużej odporności na wysoką temperaturę Frontowa kaseta na fi ltry wykonana w sposób minimalizujący wyciek światła Możliwość przesuwania uchwytu (yoke) wzdłuż całego tubusu urządzenia Możliwość obrotu tubusu w stosunku do korpusu w zakresie Zintegrowana siatka zabezpieczająca soczewkę Uchwyt (yoke) z minimum dwoma pozycjami montażowymi dla obudowy refl ektora i minimum pięcioma otworami w poprzecznym ramieniu służącymi do montażu uchwytu. Mechanizm zabezpieczający dostęp do komory żarówki gdy urządzenie podłączone jest do zasilania Wszystkie uchwyty i regulatory pokryte powłoką nieprzewodzącą ciepła W komplecie skrzydełka, uchwyt atestowany, żarówka 2000W i linka zabezpieczająca waga nie większa niż 25 kg Strona 16 z 46

17 14 Naświetlacz halogenowy typu sunstrip (w komplecie 2 haki, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówki) moc pojedynczej żarówki 75 W ilość wymagana sztuk: 30 uchwyt montażowy żarówki GU10 możliwość kontroli za pomocą protokołu DMX Wbudowany 10 kanałowy dimmer wymiary nie większe niż: Długość 1 metr (±5 cm) Szerokość 10 cm (±2 cm) w komplecie do pojedynczego urządzenia 15 żarówek (5 jako zapas) minimum 16 wstępnie zaprogramowanych patternów możliwość elektronicznego obrócenia kolejności żarówek gniazdo wejściowe zasilania typu Powercon gniazdo wyjściowe zasilania Powercon w zestawie podstawa do stawiania na podłodze, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, trzy skrzynie tranportowe typu fl ight case każda na 10 urządzeń. Jedna wyposażona w minimum 4 koła (z czego dwa wyposażone w blokady hamulcowe). Dwie pozostałe skrzynie wyposażone w elementy sztaplujące. Strona 17 z 46

18 15 Naświetlacz asymetryczny LED RGBA do równomiernego oświetlania horyzontu teatralnego z płynnym mieszaniem barw wraz z uchwytami do wieszania ilość wymagana sztuk: 14 Liniowe źródło światła o mocy minimum 100W składające się z diod LED o mocy min 3 W każda lub punktowe oparte na minimum czterech punktach ustawionych liniowo o mocy łącznej minimum 200W w barwach: czerwony, zielony, niebieski i bursztynowy lub biały Wysokiej jakości prawdziwie asymetryczny odbłyśnik zapewniający równomierne pokrycie oświetlanych powierzchni Efektywny system chłodzenia konwekcyjnego (bez wentylatorów powodujących hałas) Sterowanie: Protokół DMX 512, RDM Możliwość pracy bez zewnętrznego sterownika DMX wedle zakodowanych we wnętrzu urządzenia programów (min. płynne przejścia między barwami z różną prędkością, błyski w różnych barwach, z różną prędkością, możliwość wybrania stałego świecenia dowolnej barwy), możliwość wysterowania pracą pozostałych opraw podłączonych w jednym łańcuchu. Żywotność źródła światła nie mniejsza niż h. Możliwość zablokowania elektronicznie lub manualnie panelu obsługowego urządzenia, przed osobami niepowołanymi Złącza sterujące wejście/wyjście standard XLR 5-pin Miejsce instalacji oraz kąty świecenia ograniczają wymiary urządzenia do maksymalnych: 40 cm, 60, 50 cm Maksymalna waga urządzenia nie może przekraczać 10 kg Zasilanie realizowane poprzez złącze Powercon z możliwością podłączenia urządzeń w systemie podaj dalej min 10 urządzeń w jednej linii Urządzenie musi być wyposażone w system pozwalający na podwieszenie jak i postawienie na scenie i oświetlanie z dołu Kolor obudowy: czarny mat W zestawie uchwyt i hak umożliwiający podwieszenie, linka zabezpieczająca, kabel zasilający z wtykiem C/E/F oraz kabel zasilający z wtykami powercon (umożliwiający podłączenie w trybie podaj dalej, skrzynie transportowe na nie więcej niż 5 urządzeń każda Strona 18 z 46

19 Projektor listwa LED RGBW ilość wymagana sztuk: 30 listwa LED zbudowana w oparciu o minimum 18 emiterów RGBW o mocy minimum 8 W każda 16 kąt świecenia minimum 40 możliwość regulacji jasności od 0 do 100% możliwość regulacji częstotliwości błysku w granicach minimum 0-20 Hz możliwość kontroli koloru i jasności każdego z pikseli osobno Sterowanie DMX obudowa wykonana z aluminium w kolorze czarnym w zestawie podstawa do stawiania na podłodze, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, trzy skrzynie tranportowe typu fl ight case każda na 10 urządzeń. Jedna wyposażona w minimum 4 koła (z czego dwa wyposażone w blokady hamulcowe). Dwie pozostałe skrzynie wyposażone w elementy sztaplujące. Projektor LED PAR ilość wymagana sztuk: 12 LED PAR zbudowany w oparciu o minimum 12 emiterów RGBW o mocy minimum 15W każdy Natężenie plamy świetlnej z odległości 5 m minimum 5900 lux mieszanie czterech barw składowych w punkcie (pod jednym kolimatorem) kąt świecenia 7 stopni +/- 1 stopień 17 możliwość zmiany kąta świecenia przez dedykowane, opcjonalne dedykowane fi ltry dyfuzyjne podział matrycy na minimum 3 niezależne sekcje sterowane niezależnie Możliwość emulacji światła halogenowego Płynna regulacja temperatury barwowej Płynny dimmer Urządzenie sterowane sygnałem DMX Waga poniżej 5 kg Oprawa wyposażona w złącze Powercon In/Out umożliwiające łączenie w jedną linie zasilania w komplecie: źródła LED RGBW oraz uchwyt umożliwiający podwieszenie lub postawienie urządzenia, dwie skrzynie transportowe - każda na 10 urządzeń. Każda ze skrzyń wyposażona w minimum 4 koła z czego dwa z blokadami hamulcowymi. Strona 19 z 46

20 18 19 stalowa linka bezpieczeństwa zgodna z wymaganiami normy BGV-C1 Linka zabepieczająca dodatkowe (ponad dostarczone z urządzeniami) ilość wymagana sztuk: 50 kolor czarny długość 1 metr wbudowany element absorbujący siłę przy ewentualnym upadku urządzenia Hazer atmosferyczny profesjonalna maszyna do mgły scenicznej ilość wymagana sztuk: 2 Bardzo cicha praca ze względu na brak kompresora. Poziom hałasu nie wyższy niż 46 dba (mierzone z odległości 1 m) Praca w trybie teatralnym ultra cichym (poniżej 46 dba) System automatycznego czyszczenia (procedura uruchamiana natychmiast po zaprzestaniu wytwarzania mgły) Wbudowany wentylator rozpraszający wytworzoną mgłę Możliwość ciągłej pracy Sterowanie przez DMX Zużycie płynu maksymalnie 60ml na godzinę ciągłej pracy w trybie oszczędnym Zużycie CO2 maksymalnie 0,2 kg na godzinę ciągłej pracy w trybie oszczędnym Minimalny okres pracy na jednej butli CO 2 45 godzin Pojedyncza partykuła dymu nie większa niż 0.7 mikrona Biały kolor mgły Czas nagrzewania maksymalnie 8 minut Niskie zużycie energii poniżej 800 W Maksymalna waga urządzenia 23 kg Kompaktowe wymiary szerokość poniżej 20 cm W zestawie skrzynia transportowa typu fl ight-case, butla na gaz (CO 2 lub N 2 ), jeden zbiornik dedykowanego płynu do wytwarzania dymu o pojemności minimum 4 litry Kompaktowe wymiary szerokość poniżej 20 cm Strona 20 z 46

21 20 Hazer wytwornica mgły ilość wymagana sztuk: 2 grzałka o mocy nie większej niż 1.500W Maksymalny czas nagrzewania - 60 sekund Pojemność pojemnika na płyn nie mniej niż 2l Wydajność 50 godzin pracy na 2 litrach płynu Wbudowany wentylator rozpraszający wytworzoną mgłę Regulacja gęstości wytwarzanej mgły minimum 90 kroków Możliwość zdalnej i ręcznej kontroli prędkości obrotowej wentylatora Niezależna kontrola siły wydmuchu oraz pracy wentylatora Możliwość podwieszania i odwrócenia kierunku emitowanej mgły Sterowanie za pomocą DMX Panel kontrolny z przyciskami do obsługi urządzenia oraz wyświetlaczem LED Wbudowany timer Waga poniżej 9kg W zestawie 10 litrów dedykowanego płynu Strona 21 z 46

22 21 Reflektor prowadzący zbudowany na lampie o mocy minimum 1800 W. W komplecie statyw, zasilacz i lampa ilość wymagana sztuk: 2 Lampa MSR minimum 1800 W temperatura barwna 6000 K Regulacja wiązki światła w zakresie minimum 7-14 stopni Natężenie światła na oświetlanej powierzchni z odległości 40m przy kącie rozsyłu 7 stopni nie mniejszy niż 1400 lx, a przy kącie rozsyłu 14 stopni nie mniejszy niż 480 lx Zmotoryzowany, płynnie działający dimmer Manualne sterowanie urządzenia (możliwość sterowania jedną ręką dimmerem oraz pozycją w zakresie PAN/TILT) Zewnętrzny elektroniczny zasilacz, brak efektu migotania, możliwość cichego włączenia lampy na gorąco 6cio elementowy zmieniacz kolorów: wymienne ramki osobna na każdy kolor Uchwyt gobo z możliwością łatwej zmiany W pełni zamykalny iris (przesłona) w wymiennej kasecie Niezależny frost (fi ltr zmiękczający) W zestawie podstawowe narzędzia serwisowe oraz części zamienne Możliwość podwieszenia w zestawie uchwyt umożliwiający montaż do klasycznej konstrukcji oświetleniowej. W zestawie trójnożny statyw z możliwością regulacji wysokości montażu oprawy pomiędzy 100 a 150 cm. Statyw pochodzący od tego samego producenta co oprawa by zapewnić maksymalną kompatybilność, możliwość stabilnej i płynnej pracy. Strona 22 z 46

23 22 23 Reflektor prowadzący zbudowany na lampie wyładowczej o mocy 1200W o parametrach technicznych nie gorszych niż: Minimalny zakres kąta rozsyłu strumienia świetlnego 8 15 stopni ilość wymagana sztuk: 1 Natężenie światła na oświetlanej powierzchni z odległości 18m przy kącie rozsyłu 8 stopni nie mniejszy niż lx, a przy kącie rozsyłu 15 stopni nie mniejszy niż 900 lx Układ optyczny projektora powinien się składać z min. trzech soczewek, średnica obiektywu min 15cm Ciężar projektora nie więcej niż 35kg, długość nie większa niż 1m Projektor powinien być wyposażony w komplecie w przesłonę typu IRIS, mechaniczny dimmer, lampę, izolowany tylni uchwyt, wentylator chłodzący, manualny zmieniacz kolorów oraz trójnożny statyw Statyw i projektor muszą pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej kompatybilności Stroboskop LED o parametrach technicznych nie gorszych niż: Ilość wymagana sztuk: 8 zbudowany w oparciu o minimum 2500 jasnych białych emiterów LED możliwość podziału panela na trzy strefy brak efektu migotania chłodzenie konwekcyjne - bez użycia wentylatora pobór mocy nie wyższy niż 400 W waga nie większa niż 6 kg w zestawie: atestowany uchwyt do mocowania, kabel zasilający zakończony wtyczką unischuko, linka zabezpieczająca, 2 skrzynie transportowe typu fl ight case każda na 4 urządzenia. Strona 23 z 46

24 24 25 minimalna wysokość: 6.5m minimalny udźwig: 300Kg Statyw mechaniczny wieża oświetleniowa wraz z dedykowanym uchwytem do montażu kratownicy, o parametrach nie gorszych niż: Ilość wymagana sztuk: 2 zabezpieczenia: ALS auto-lock maksymalna wysokość po złożeniu: 1.9m waga nie przekraczająca: 130Kg podstawa statywu wyposażona w kółka transportowe Konstrukcja aluminiowa typu quadrosystem odcinek 200 cm wyposażona w komplet akcesoriów typu beczki, sworznie, zawleczki umożliwiające połączenie elementów Ilość wymagana sztuk: 20 wyłącznie konstrukcje mocowane za pomocą wbijanych elementów łącznikowych (niedopuszczalne rozwiązania skręcane). Możliwość przyszłościowego rozszerzenia o dodatkowe elementy - koła, cornery długość elementu 200 cm grubość ścianki rury min. 3mm dopuszczalna obciążalność na rozpiętości 12m min 74 kg/m dopuszczalne ugiecie przy max. obciążeniu odcinka 12m 119mm maksymalna waga elementu 2m 13 kg krata w kolorze czarnym (malowana proszkowo) w zestawie case na elementy łączące, podstawa transportowa z kołami, przekładki umożliwiające sztaplowanie bez uszkadzania powierzchni kraty Strona 24 z 46

25 26 Ilość wymagana sztuk: rolka 1,22 x 7,6 m z każdego koloru kolory: congo blue dark blue Lavender yellow orange dark green deep golden amber Full C.T. Blue half C.T.Blue quarter CT Blue Full C.T. Orange half C.T. Orange quarter CT. Orange white frost minus green half minus green Flame Red Komplet fi ltrów foliowych Strona 25 z 46

26 27 28 Horyzont tylny czarny o wymiarze x 1000 mm Ilość wymagana sztuk: 1 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła kolor powierzchni przedniej czarny dostarczona w brytach o szerokości nie większej niż 150 cm U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, u dołu horyzontu uszyta kieszeń - 15 cm do ewentualnego obciążenia horyzontu. Wysoka odporność na ścieranie nie zawiera substancji szkodliwych trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość mm, długość mm Horyzont tylny biały o wymiarze x 1000 mm Ilość wymagana sztuk: 1 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła typu kolor powierzchni przedniej biały dostarczona w brytach o szerokości nie większej niż 150 cm U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, u dołu horyzontu uszyta kieszeń - 15 cm do ewentualnego obciążenia horyzontu. Wysoka odporność na ścieranie nie zawiera substancji szkodliwych trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia Strona 26 z 46

27 c.d spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość mm, długość mm Kotary boczne czarne dostarczone w brytach o szerokości 1400 mm i długości Ilość wymagana sztuk: 18 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła typu kolor powierzchni przedniej czarny dostarczona w brytach o szerokości nie większej niż 150 cm U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, u dołu horyzontu uszyta kieszeń - 15 cm do ewentualnego obciążenia horyzontu. Wysoka odporność na ścieranie nie zawiera substancji szkodliwych trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość 1400 mm, długość mm Kotary skośne czarne dostarczone w brytach o szerokości 1400 mm i długości mm Ilość wymagana sztuk: 10 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła kolor powierzchni przedniej czarny Strona 27 z 46

28 c.d U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, u dołu horyzontu uszyta kieszeń - 15 cm do ewentualnego obciążenia horyzontu. Wysoka odporność na ścieranie nie zawiera substancji szkodliwych trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość 1400 mm, długość mm Paludamenty czarne Ilość wymagana sztuk: 3 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła kolor powierzchni przedniej czarny szerokość sztankietu 18,2 metra na którym będzie zawieszony paludament - marszczenie tkaniny 30% U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, Wysoka odporność na ścieranie Nie zawiera substancji szkodliwych Trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość mm (ponadto marszczenie 30%), długość mm Strona 28 z 46

29 Gumki do mocowania tkanin scenicznych Ilość wymagana sztuk: 400 wyposażone w plastikowy haczyk długość 30 cm kolor czarny Gumki do mocowania tkanin scenicznych Ilość wymagana sztuk: 100 wyposażone w plastikowy haczyk długość 30 cm kolor biały Zawiesia do urządzeń oświetleniowych typu steelfl ex 2m/2T Ilość wymagana sztuk: 20 Zawiesie wykonane ze stalowych linek umieszczonych w płaszczu tekstylnym Długość robocza 2 metry (4 metry po obwodzie) Udźwig 2 T kolor zawiesia czarny Zawiesia do urządzeń oświetleniowych typu steelfl ex 0,5m/2T Ilość wymagana sztuk: 20 Zawiesie wykonane ze stalowych linek umieszczonych w płaszczu tekstylnym Długość robocza 0,5 metry (1 metr po obwodzie) Udźwig 2 T kolor zawiesia czarny Strona 29 z 46

30 36 37 Szekla omega 2T Ilość wymagana sztuk: 40 Szekla stalowa kuta, typu omega zgodna ze standardem BGV-C1 kabłąk ocynk ogniowy, sworzeń i nakrętka ocynk elektrolityczny i lakier proszkowy. nakrętka na sworzniu blokowana zawleczką Oprogramowanie do projektowania oświetlenia scenicznego, wizualizacji i tworzenia dokumentacji wraz z komputerem wraz ze szkoleniem z obsługi programu przez doświadczonego trenera. Czas trwania szkolenia min. 3 dni (po 8 godzin każdego dnia). Wraz z ofertą należy przedstawić dokumenty potwierdzające doświadczenie trenera oraz referencje z dostawy, wdrożenia oprogramowania i szkolenia użytkownika. ilość wymagana sztuk: 1 tworzenie wydruków i planów rozmieszczenia urządzeń oświetleniowych i scenografi i (zarówno w środowisku trójwymiarowym jak i dwuwymiarowym automatyczne generowanie raportów o zastosowanych urządzeniach oświetleniowych (typ, fi rma, waga, możliwości i wszystkie inne istotne parametry użytkowe), obciążeniach na konstrukcjach nośnych, zastosowanych fi ltrach, gobosach (producent, symbol, biblioteka min. Rosco i LEE) oraz lampach i żarówkach projektowanie ruchomej scenografi i symulację obrotowej sceny, ruchomych sztankietów, przejezdnych wózków oraz oglądanie zaprojektowanych ruchów obiektów w czasie rzeczywistym, tworzenie foto realistycznych renderingów (komputerowych wizualizacji ustawionych scen oświetleniowych) przedstawiających rzeczywiste efekty uzyskiwane przez zastosowane urządzenia symulacja rożnego typu zadymienia, cieni, przezroczystości obiektów, nadawanie obiektom rysunkowym materiału o róznam współczynniku odbijania, przepuszczania światła oraz tekstur wizualizację zaprogramowanych na konsolecie pokazów w czasie rzeczywistym importowania szeroko stosowanych plików dwg, dxf (2d i 3d) i sketchup symulację widoku z kamery i możliwość sterowania jej ruchem poprzez sygnał DMX symulację efektów laserowych opartych na systemach min. Pangolin and Sollinger Laser Animation Oprogramowanie musi zapewniać dwukierunkową współpracę z konsoletą oświetleniową. Połączenie powinno być oparte na sieci komputerowej w standardzie Ethernet Oprogramowanie musi obsługiwać standard przesyłu informacji Streaming ACN Strona 30 z 46

31 Oprogramowanie musi posiadać bogatą bibliotekę urządzeń oświetleniowych. Poszczególne elementy biblioteki muszą zawierać elementy opisane zgodnie z rzeczywistością (tzn. muszą mieć nadaną rzeczywistą wagę, wymiary, kształt, prawidłową lampę i udostępniać użytkownikowi wszystkie kanały DMX obecne w rzeczywistości). Oprócz urządzeń oświetleniowych biblioteka musi zawierać: konstrukcje aluminiowe rożnych producentów, fi ltry, lampy i żarówki, gobosy oraz elementy scenografi czne wraz z ludźmi. Biblioteka musi być stale i na bieżąco uaktualniana w okresie gwarancji w ramach ustalonego wynagrodzenia Oprogramowanie należy przekazać dodatkowo na nośnikach wraz z kodami źródłowymi programu, przenosząc jednocześnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do programu i licencji Apple Macbook Pro lub o parametrach równoważnych lub lepszych parametry komputera na którym ma być zainstalowane oprogramowanie: aluminiowa, sztywna obudowa procesor o minimalnych parametrach 2.7GHz Dual-core Intel Core i5, Turbo Boost do 3.1GHz c.d. 37 Minimum 8 GB RAM ekran o rozdzielczości minimum 2560 x 1600 wbudowany port HDMI zasilacz dołączany za pomocą złącza z uchwytem magnetycznym czarna klawiatura podświetlana od spodu na biało możliwość regulacji jasności podświetlania klawiatury adapter umożliwiający konwersję sygnału z wbudowanej karty grafi cznej do formatu DVI-D Cały zestaw (komputer, adaptery, musi zostać dostarczony w plastikowej wysokoudarowej, wodoszczelnej skrzyni Peli lub równoważnej z dwupoziomowym wkładem wyciętym z pianki technicznej, głębokość wkładu minimum 10 cm z czego 2 cm przeznaczone na komputer a 8 lub więcej poniżej na akcesoria i okablowanie. Dodatkowy ekran zewnętrzny o rozmiarze minimum 24 i rozdzielczości 1920x1200 px wyposażony w wejście HDMI i DVI-D oraz okablowanie umożliwiające podłączenie go do dostarczonego laptopa Podłoga baletowa sali operowej ilość wymagana sztuk: 1 komplet 38 Dwustronna podłoga baletowa, jedna powierzchnia czarna druga biała duża wytrzymałość łatwość układania z rolki Strona 31 z 46

32 wielokrotnego użytku bardzo wytrzymała płaskie położenie po rozwinięciu wysoka stabilność wymiarów przy zmianie temperatury przez zastosowanie warstwy mineralnej c.d Zmiana wymiarów, jeśli chodzi o szerokość/długość po trwającym 12 godzin czasie relaksacji (EN 434) max.: 0,3% Współczynnik śliskości suche EN μ 0,67 mokre EN13893 μ 0,49 według DIN V ,52 Wytwarzanie produkt EU, gwarancja jakości według DIN-EN-9001 Wymiar podłogi baletowej do Sali Operowej 20x16 metrów W komplecie wózek do przewożenia i magazynowania podłogi baletowej Podłoga baletowa sali baletowej Dwustronna podłoga baletowa, jedna powierzchnia czarna druga biała duża wytrzymałość łatwość układania z rolki wielokrotnego użytku bardzo wytrzymała płaskie położenie po rozwinięciu ilość wymagana sztuk: 1 komplet wysoka stabilność wymiarów przy zmianie temperatury przez zastosowanie warstwy mineralnej Zmiana wymiarów, jeśli chodzi o szerokość/długość po trwającym 12 godzin czasie relaksacji (EN 434) max.: 0,3% Współczynnik śliskości suche EN μ 0,67 mokre EN13893 μ 0,49 według DIN V ,52 Wytwarzanie produkt EU, gwarancja jakości według DIN-EN-9001 Wymiar podłogi baletowej do Sali Baletowej 17,5x13 metrów W komplecie wózek do przewożenia i magazynowania podłogi baletowej Strona 32 z 46

33 Okablowanie Kabel DMX XLR Męski XLR żeński długość 3 metrów ilość wymagana sztuk: 60 długość 3 metrów 5 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm 40 oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 3 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu Strona 33 z 46

34 41 Kabel DMX XLR Męski XLR żeński długość 5 metrów ilość wymagana sztuk: 60 długość 5 metrów 5 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 5m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu Strona 34 z 46

35 42 43 Kabel DMX XLR Męski XLR żeński długość 10 metrów ilość wymagana sztuk: 40 długość 10 metrów 5 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 10 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu Kabel DMX XLR Męski XLR żeński długość 20 metrów ilość wymagana sztuk: 20 długość 20 metrów 5 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 20 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach Strona 35 z 46

36 c.d rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu ilość wymagana sztuk: 30 Kabel DMX XLR Męski XLR żeński 3 PIN długość 5 metrów długość 5 metrów 3 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 5 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu Adapter DMX 3 pin - 5 pin ilość wymagana sztuk: 30 Adapter DMX 3 pin - 5 pin umożliwiający podłączenie urządzeń w standardzie 3 pin do okablowania 5 pin Adapter DMX 5 pin - 3 pin ilość wymagana sztuk: 30 Adapter DMX 5 pin - 3 pin umożliwiający podłączenie urządzeń w standardzie 5 pin do okablowania 3 pin Terminator DMX ilość wymagana sztuk: 30 Terminator DMX Strona 36 z 46

37 kabel skrętka cat 6 z wtykami Ethercon długość 5 metrów ilość wymagana sztuk: 20 przewód skrętka typu linka (niedopuszczalne rozwiązania typu drut) elastyczny, odporny na wielokrotne zwijanie i skręcanie. Przewód w kolorze czarnym płaszcz wykonany z PVC Wtyki typu Neutrik Ethercon (lub równoważne) RJ45 w dodatkowym metalowym okrągłym płaszczu ochronnym przystosowanym do gniazd tablicowych. Obudowy wtyków w kolorze czarnym Długość 5 metrów, rzep umożliwiający spięcie przewodu po zwinięciu naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym kabel skrętka cat 6 z wtykami Ethercon długość 10 metrów ilość wymagana sztuk: 20 przewód skrętka typu linka (niedopuszczalne rozwiązania typu drut) elastyczny, odporny na wielokrotne zwijanie i skręcanie. Przewód w kolorze czarnym płaszcz wykonany z PVC Wtyki typu Neutrik Ethercon (lub równoważne) RJ45 w dodatkowym metalowym okrągłym płaszczu ochronnym przystosowanym do gniazd tablicowych. Obudowy wtyków w kolorze czarnym Długość 10 metrów, rzep umożliwiający spięcie przewodu po zwinięciu naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym kabel skrętka cat 6 z wtykami Ethercon długość 20 metrów ilość wymagana sztuk: 20 przewód skrętka typu linka (niedopuszczalne rozwiązania typu drut) elastyczny, odporny na wielokrotne zwijanie i skręcanie. Przewód w kolorze czarnym płaszcz wykonany z PVC Wtyki typu Neutrik Ethercon (lub równoważne) RJ45 w dodatkowym metalowym okrągłym płaszczu ochronnym przystosowanym do gniazd tablicowych. Obudowy wtyków w kolorze czarnym Długość 20 metrów, rzep umożliwiający spięcie przewodu po zwinięciu naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym Strona 37 z 46

38 Przedłużacz unischuko długość 20 metrów ilość wymagana sztuk: 30 Wtyk i gniazdo nakablowe wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym Przewód zasilajacy Titanex lub równoważny, minimum 3x2,5 mm2 długość 10 metrów pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN Długość 20 metrów naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą Przedłużacz unischuko długość 10 metrów ilość wymagana sztuk: 30 Wtyk i gniazdo nakablowe wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym Przewód zasilajacy Titanex lub równoważny, minimum 3x2,5 mm2 długość 10 metrów pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN Długość 10 metrów naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą Rozgałęźnik unischuko-3xunischuko 10 metrów ilość wymagana sztuk: 50 Wtyk i gniazdo potrójne nakablowe wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym Przewód zasilajacy Titanex lub równoważny, minimum 3x2,5 mm2 długość 10 metrów pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN Długość 10 metrów naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą Strona 38 z 46

39 Kabel rozszycie Socapex 19 pin męski na 6 x C/E/F ilość wymagana sztuk: 50 długość wąsów 0,5 metr (obwody od 1-4) 1 metr (obwody 5-6) 19 pinowe złącze nakablowe Socapex kompatybilne z SL419 męskie 54 przewód 3x2,5 mm2 w kolorze czarnym Obudowy wtyku i gniazd w kolorze czarnym Obwody 5-6 oznaczone w sposób trwały uniemożliwiający pomyłkę gniazda nakablowe wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym Przewód zasilajacy Titanex lub równoważny, minimum 3x2,5 mm2 naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym Kabel Socapex 19 pin męski Socapex 19 pin żeński ilość wymagana sztuk: 10 długość: 5 metrów pinowe złącza nakablowe Socapex męskie i żeńskie konektory pokrywane złotem, zaciskane Obudowy wtyków w kolorze czarnym przewód 18x2,5 mm2 w kolorze czarnym lub szarym przewód o wysokiej giętkości naklejka z napisem CSK LUBLIN light 5 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN wykonanym metodą haftu przemysłowego Strona 39 z 46

40 56 57 Kabel Socapex 19 pin męski Socapex 19 pin żeński ilość wymagana sztuk: 10 długość: 10 metrów 19 pinowe złącza nakablowe Socapex męskie i żeńskie konektory pokrywane złotem, zaciskane Obudowy wtyków w kolorze czarnym przewód 18x2,5 mm2 w kolorze czarnym lub szarym przewód o wysokiej giętkości naklejka z napisem CSK LUBLIN light 10 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN wykonanym metodą haftu przemysłowego Kabel Socapex 19 pin męski Socapex 19 pin żeński ilość wymagana sztuk: 10 długość: 20 metrów 19 pinowe złącza nakablowe Socapex męskie i żeńskie konektory pokrywane złotem, zaciskane Obudowy wtyków w kolorze czarnym przewód 18x2,5 mm2 w kolorze czarnym lub szarym przewód o wysokiej giętkości naklejka z napisem CSK LUBLIN light 20 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN wykonanym metodą haftu przemysłowego Strona 40 z 46

FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres:

FORMULARZ OFERTY. Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres: Załącznik nr 2a do SIWZ Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu nagłośnieniowego i kinowego, z podziałem na części: Zadanie 1: Dostawa systemów

Bardziej szczegółowo

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, wielofunkcyjny obiekt koncertowy w Toruniu będzie przygotowany do pełnienia najróżniejszych funkcji:

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu, wielofunkcyjny obiekt koncertowy w Toruniu będzie przygotowany do pełnienia najróżniejszych funkcji: AN ALI ZA I OPTYM ALI ZACJA PROJEKTU WY KON AWCZEGO SCENOTECHNI KI WI ELOFUNKCY JNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN JORDANKI ANALIZA I OPTYMALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO SCENOTECHNIKI WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO Załącznik Nr szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO. CZĘŚĆ OGÓLNA.. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

TOM V PROJEKT TECHNOLOGII I OŚWIETLENIA SCENY EGZEMPLARZ I

TOM V PROJEKT TECHNOLOGII I OŚWIETLENIA SCENY EGZEMPLARZ I ZAMIERZENIE BUDOWLANE ADRES OBIEKTU PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA CENTRUM KULTURALNO-ARTYSTYCZNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI WEWN. (WOD-KAN, C.O., WENTYLACJA MECH., KLIMATYZACJA, ODDYMIANIE, ELEKTRYCZNE, SŁABOPRĄDOWE)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO Załącznik Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia : 1. Sztankiety dekoracyjne sceny z napędem elektrycznym : - 5 kompletów

Opis przedmiotu zamówienia : 1. Sztankiety dekoracyjne sceny z napędem elektrycznym : - 5 kompletów Załącznik nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia : 1. Sztankiety dekoracyjne sceny z napędem elektrycznym : - 5 kompletów W skład zadania wchodzi dostawa, montaż, uruchomienie oraz procedura odbioru

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR: ZP. 240-16/13 Zamawiający: UNIWERSYTET PAPIESKI

Bardziej szczegółowo

Chauvet MEGA MUSIC. Dym / śnieg / bańki. Bubble King maszyna do baniek. Bubble Machine maszyna do baniek. Hurricane 901 wytwornica dymu

Chauvet MEGA MUSIC. Dym / śnieg / bańki. Bubble King maszyna do baniek. Bubble Machine maszyna do baniek. Hurricane 901 wytwornica dymu Dym / śnieg / bańki 9608 9609 Bubble King maszyna do baniek 700 PLN CHAUVET DJ Bubble King jest największą w kategorii DJ maszyną do baniek, wyposażona jest w 3 podwójne różdżki, przycisk ręcznego wyzwalania

Bardziej szczegółowo

W systemie elektroakustycznym należy użyć urządzeń nie gorszych niż przedstawione poniżej, bądź im równoważnych.

W systemie elektroakustycznym należy użyć urządzeń nie gorszych niż przedstawione poniżej, bądź im równoważnych. 1. Szczegółowy opis urządzeń wchodzących w skład systemu elektroakustycznego Sali widowiskowej W systemie elektroakustycznym należy użyć urządzeń nie gorszych niż przedstawione poniżej, bądź im równoważnych.

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego dla Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie

Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego dla Narodowego Starego Teatru im. H. Modrzejewskiej w Krakowie Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 31-010 Kraków ul. Jagiellońska 5 Nr sprawy: ZP 6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony Zakup i dostawa sprzętu oświetleniowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ul. Golisza 10B, 71-682 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 ZAKRES I ZESTAWIENIE PARAMETRÓW CH DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sala operacyjna hybrydowa 1. Kolumna chirurgiczna Producent: Typ: Lp. PARAMETR/ WARUNEK WARUNEK WARTOŚCI OFEROWANE 1. Sufitowa

Bardziej szczegółowo

XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA AUDIOWIZUALNA Część opisowa

XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA AUDIOWIZUALNA Część opisowa XI. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE INSTALACJA AUDIOWIZUALNA Część opisowa NAZWA INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA SALI KINOWEJ ORAZ PRZYNALEŻNYCH JEJ POMIESZCZEŃ ADRES INWESTYCJI / OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Gmina

Bardziej szczegółowo

NAGŁOŚNIENIE SALI WIDOWISKOWEJ :

NAGŁOŚNIENIE SALI WIDOWISKOWEJ : Przedstawione w dokumentacji projektowej - specyfikacji ewentualne wskazania na urządzenia techniczne i materiały, ze wskazaniem marki, produ - centa i znaku towarowego należy traktować jako przykładowe,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-31/14 Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy: ZTM.KZP.3410-31/14 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax... e-mail....

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org. S t r o n a 1 Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Plac Teatralny 7, Telefon 56 622 01 52 http://mlynwiedzy.org.pl/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (kod CPV: 34200) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 26.11.2010r. SPEYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego, peryferyjnego na potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku Postępowanie prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ lub specyfikacja) Zamawiający: Gimnazjum w Koźmicach Wielkich Koźmice Wielkie 605, 32-020 Wieliczka NIP: 683-177-25-01 tel./faks 012 250 14 75 e-mail: kluczdoprzyszlosci@gmail.com http://www.gimnazjumkozmice.org SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AI 261-08/MF/14 Zamość, dn. 17.11.2014r. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postepowania na dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr Karty 1 Opis elementu Ilość J. miary Nr i nazwa pomieszczenia "Artwall"

Bardziej szczegółowo

w przypadku różnych stawek VAT należy wymienić wszystkie stawki oraz kwoty z nich wynikające

w przypadku różnych stawek VAT należy wymienić wszystkie stawki oraz kwoty z nich wynikające ZAŁĄCZNIK NR 1... ( pieczęć wykonawcy ) FORMULARZ OFERTOWY /wzór/ w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/29348/2014 dla: ECORYS Polska Sp. z o. o. ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Jeżeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarach został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowa Specyfikacja Elementów Zamówienia na sprzedaż, dostarczenie i montaż wraz z konfiguracją wyposażenia Audytorium, A/V do kawiarni i sal konferencyjnych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AUDIOWIZUALNE - WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH 1. Dane ogólne 1.1 Przedmiot specyfikacji 1.2 Zakres robót 1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 1.4 Wspólny Słownik Zamówień 2. Urządzenia i okablowanie 2.1 Urządzenia 2.2 Przewody i kable 2.3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEJ/OFEROWANEJ APARATURY DO PRACOWNI WIRTUALNEJ I WZBOGACONEJ RZECZYWISTOŚCI

FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEJ/OFEROWANEJ APARATURY DO PRACOWNI WIRTUALNEJ I WZBOGACONEJ RZECZYWISTOŚCI Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANEJ/OFEROWANEJ APARATURY DO PRACOWNI WIRTUALNEJ I WZBOGACONEJ RZECZYWISTOŚCI Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_zmiana_2 KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD

Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_zmiana_2 KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr sprawy ZP/6/12/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ_zmiana_2 KARTY PRODUKTOWE ZESTAWIENIA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA OBIEKTU GALERIA EUROPA- DALEKI WSCHÓD Nr Karty 1 Opis elementu Ilość J. miary Nr i nazwa pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-CENOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNO-CENOWA 1. KOMPUTER STACJONARNY 36 SZT. Zamawiający: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz. Dostawa sprzętu komputerowego na wyposażenie Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej

Bardziej szczegółowo