Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu oświetlenia technologiczne i systemów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu oświetlenia technologiczne i systemów"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2a do SIWZ Formularz oferty Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu oświetlenia technologiczne i systemów multimedialnych z podziałem na zadania Zadanie 1: Dostawa urządzeń oświetleniowych z akcesoriami montażowymi i okablowaniem wraz montażem, konfi guracją, uruchomieniem i szkoleniem. Projekt współfi nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2 pieczęć wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia FORMULARZ OFERTY Dane wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 1 : Nazwa: Adres: Numer telefonu/fax: E- mail : Nip: Regon: Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu oświetlenia technologiczne i systemów multimedialnych z podziałem na zadania my/ja niżej podpisani/a, działając w imieniu Wykonawcy niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia: za cenę łączną: Zadanie 1: Dostawa urządzeń oświetleniowych z akcesoriami montażowymi i okablowaniem wraz montażem, konfiguracją, uruchomieniem i szkoleniem. brutto... zł, słownie (...zł) Udzielam gwarancji jakości na zaoferowane przez nas urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia na okres... 2 miesięcy (nie krótszy niż 24 miesiące) od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru urządzeń. 1 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać wszystkich wykonawców; 2 Wykonawca w celu otrzymania dodatkowych punktów w kryterium Gwarancja podaje w ofercie okres gwarancji na okres dłuższy niż 24 miesiące. Strona 2 z 46

3 Działając w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczam/y, że: 1. Zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym w szczególności koszty dostarczenia Przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego, koszty transportu, posadowienia montażu, instalacji, podłączenia do istniejącej sieci elektrycznej, koszt wydania wszelkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, koszt przeglądu zerowego a także koszty przeprowadzenia instruktażu z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń dla minimum sześciu osób wskazanych przez Zamawiającego. Oświadczam, że akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (projekt umowy), w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Oświadczam, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 3. Oświadczam, iż akceptuję przekazany przez Zamawiającego szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz wzór umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ). 4. Oświadczam, iż w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W myśl art. 8 ust. 3 ustawy konieczne jest aby Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert w danym postępowaniu zastrzegł, że konkretne informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie mogą zostać udostępnione jak również wykazał, iż informacje te rzeczywiście stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie wykazanie, iż informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkować będzie ujawnieniem tych informacji. W przypadku zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, należy zwrócić je na podany numer konta: Miejscowość, data podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy Załącznikami do niniejszej oferty są (wymagane jest dołączenie): kart katalogowych lub materiałowych lub innych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych urządzeń z wymogami zawartymi w OPZ Strona 3 z 46

4 1 Projektor typu spot z możliwością zaawansowanej projekcji (w komplecie 2 haki, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F) ilość wymagana sztuk: 16 : Lampa wyładowcza min 1500 W Wysokiej klasy układ optyczny z płynnym zoom minimum 10:1 z rozdzielczością 8 lub 16 bit Natężenie plamy świetlnej z odległości 10 m minimum lux Współczynnik oddawania barw CRI minimum 90 Największy kąt świecenia minimum 50 stopni Zdalne załączanie i wyłączanie lampy przez DMX i/lub Ethernet Minimum 10 szklanych, wymiennych obrotowych gobosów umieszczonych na dwóch niezależnych tarczach System mieszania kolorów trzech niezależnych tarcz CMY + dodatkowa tarcza kolorów odpowiedzialna za temeraturę barwową Minimum dwie pryzmy w tym jedna liniowa Minimum 10 dodatkowych fi ltrów z kolorami specjalnymi z czego 5 powinno być wymienne Dwie niezależnie sterowane tarcze efektowe Minimum dwa fi ltry Frost o różnej gradacji Płynny dimmer Wbudowany port Ethernet do obsługi MANet/MANet2 Tryb refl ektora prowadzącego umożliwiający manualną zmianę pozycji Pan/Tilt ze wspomaganiem elektronicznym Waga poniżej 40 kg Strona 4 z 46

5 2 Projektor typu LED Wash (w komplecie 2 haki kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F) ilość wymagana sztuk: 24 : Lampa wyposażona w emitery LED typu RGBW o mocy minimum 15 W w ilości nie mniejszej niż 37 sztuk regulacja szerokości wiązki światła w zakresie minimum 6:1 Intensywność natężenia światła przy najwęższym kącie świecenia (RGBW) z odległości 10 m minimum 2000lux miksowanie koloru RGBW Oprawa wyposażona w obrotowy, sterowany fi ltr owalizacyjny minimum 3 indywidualnie kontrolowane pierścienie LED emulacja trybu pracy lampy wolframowej Sterowanie DMX Wbudowany port Ethernet do obsługi MANet, MANet 2 waga poniżej 15 kg Strona 5 z 46

6 3 : Projektor typu profi le dedykowana do pracy teatralnej (bardzo cichy) (w komplecie:2 haki, kabel zasilający, żarówka, firmowy zestaw gobo) ilość wymagana sztuk: 6 moc lampy maximum 1200 W temperatura barwna 6000 K regulacja szerokości wiązki minimum stopni Strumień świetlny minimum lumenów system miksowania koloru CMY trzy niezależne tarcze Zakres ruchu minimum 540 w PAN i 270 w TILTw rozdzielczości 8 lub 16 bit Czteronożowy system shuttera, każdy z noży może być obrócony o minimum ± 30, kaseta shuttera może być obrócona o o minimum ± 50 jedna rotacyjna tarcza gobo z zainstalowanymi pięcioma obrotowymi gobo jedna stała tarcza gobo z 7-mioma slotami na gobo tarcza kolorów z 6ma fi ltrami w następujących kolorach: Congo Blue, Orange, Kelly Green, Dark Fuchsia, Magenta, Deep Red fi rmowy zestaw gobo w zestawie Poziom hałasu wytwarzany przez urządzenie nie wyższy niż 50 dba Możliwość programowania płynnych zmian w czasie za pomocą funkcji czasu w urządzeniu (zakres działania funkcji od 1 do 300 sekund) Dokładność kontroli ruchu 0,3 stopnia Strobo dwunożowe z regualacją prędkości błysku do 14 Hz Możliwość zdalnego resetowania całego urządzenia oraz pojedynczych funkcji Możliwość adresowania z pominięciem procedury kalibracji Procedura self-test dla pojedynczego urządzenia oraz grupy urządzeń (dokonywana w konfi guracji master-slave waga nie większa niż 45 kg Strona 6 z 46

7 4 Projektor typu beam/spot (w komplecie 2 haki, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka, fi rmowy zestaw gobo) ilość wymagana sztuk: 18 Lampa wyładowcza o mocy minimum 250 W Regulacja szerokości wiązki : 4:1 w aplikacji beam; 4:1 w aplikacji spot Największy kąt świecenia w trybie spot minimum 20 stopni Najmniejszy kąt świecenia w trybie beam maximum 2,5 stopnia Natężenie plamy swietlenej z odległości 10 m minimum lux dla spot i 75000lux dla beam Nie mniej niż 12 dichronicznych fi ltrów i biały Nie mniej niż 8 obrotowych, wymiennych bez użycia narzędzi gobo Nie mniej niż 12 gobo + pozycja otwarta dla tarczy stałej Minimum dwie pryzmy, w tym jedna liniowa Płynnie sterowany efekt frost Płynny dimmer Sterowanie DMX/MANet Wbudowany port Ethernet do obsługi MAnet, MA2net Waga nie większa niż 16 kg Złącze Ethernet obsługujące ART-net, MAnet, MA2net oraz RDM waga nie większa niż 15 kg Strona 7 z 46

8 5 Projektor typu efektowego/wash/beam LED (w komplecie 2 haki, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F) Ilość wymagana sztuk: 18 Lampa wyposażona w emitery LED typu RGBW w ilości nie mniejszej niż 37 sztuk o mocy 15 W każdy Natężenie plamy świetlnej z odległości 10 m minimum 9000 lux Stosunek kata świecenia największego do najmniejszego min. 10:1 Najmniejszy kat świecenia max 4 stopnie Przednie soczewki rotacyjne w obu kierunkach Możliwość indywidualnego sterowania każdym źródłem LED Zaprogramowane makra pixelowe Emulacja pracy lampy halogenowej polegająca na naśladowaniu efektu ściemnienia, źródła z żarnikiem wolframowym - a więc ocieplenie temperatury barwowej wraz z obniżeniem mocy, a następnie całkowite wygaszenie z opóźnieniem. Możliwość emulacji tarczy temperatury barwowej Płynny dimmer Urządzenie sterowane jest sygnałem DMX/Art-net Wbudowany port Ethernet do obsługi Art-net Waga poniżej 22 kg Strona 8 z 46

9 6 Projektor profi lowy stałokątowy 5 o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 12 szerokość wiązki światła 5 stopni Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profilowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy moc żarówki 750 W obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED waga nie większa niż 11 kg Strona 9 z 46

10 7 Projektor profi lowy stałokątowy 10 o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 12 szerokość wiązki światła 10 stopni Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profilowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy moc żarówki 750 W obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED waga nie większa niż 11 kg Strona 10 z 46

11 8 Projektor profi lowy stałokątowy 19 o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) szerokość wiązki światła 19 stopni Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną ilość wymagana sztuk: 12 żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profilowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy moc żarówki 750 W obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED Strona 11 z 46

12 c.d. 8 9 waga nie większa niż 11 kg szerokość wiązki światła stopni regulowana płynnie Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną Projektor profi lowy wyposażony w zoom o zakresie o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 12 żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profi lowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) Strona 12 z 46

13 c.d możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED waga nie większa niż 11 kg szerokość wiązki światła stopni regulowana płynnie Soczewka z powłoką antyrefl eksyjną Projektor profi lowy wyposażony w zoom o zakresie o mocy żarówki 750 W (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 12 żarówka typu HPL Odbłyśnik z powłoką dichroiczną, pochłaniający promieniowanie podczerwone w celu wydłużenia żywotności fi ltrów barwnych Antywibracyjne mocowanie soczewki i odbłyśnika Skuteczność 95% lub wyższa niska temperatura snopu światła, oszczędzająca shuttery Możliwość ustawiania lampy bez użycia narzędzi w płaszczyznach X/Y/Z Blokady ustawienia oprawy w płaszczyznach X/Y/Z Ostrość regulowana jednym pokrętłem ze skalą odniesienia Uchwyt do fi ltra możliwość obrotu tubusa o ± 25 stopni 4 stalowe ramki profi lowe ramka na fi ltr koloru zasuwany drugi slot na przesłonę (Iris) Izolowane termicznie gałki manipulatorów i uchwyty umożliwiające manipulowanie refl ektorem Slot do umieszczania gobo szklanego lub metalowego uchwyt do linki bezpieczeństwa Przeznaczone do współpracy z żarówką HPL 750 (230V/750W) możliwość ustawienia jarzma w dwóch pozycjach w stosunku do obudowy lampy Strona 13 z 46

14 c.d obudowa wykonana z aluminium metodą odlewania w kolorze czarnym możliwość wymiany tubusów na inne o kątach zmiennych 25-50, stopni oraz stałych: 5/19/26/36/50/70/90 stopni oraz soczewki do projekcji gobo możliwość zmiany żarówki na 575 W lub 375 W możliwość zmiany korpusu na wersję LED waga nie większa niż 11 kg Projektor typu PC (prism convex) o mocy 1 KW (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 36 żarówka Gx 9,5 o mocy minimum 1 kw szerokość wiązki światła regulowana w zakresie minimum 7-61 stopni Natężenie oświetlenia plamy świetlnej dla kąta rozsyłu 7 z odległości 10 m minimum 3500 Lux dla mocy żarówki 2000 W. płasko wypukła soczewka pryzmatyczna wykonana ze szkła Odbłyśnik wykonany z aluminium Obudowa refl ektora wykonana z ekstrudowanych profi li na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła. Obudowa pomalowana na czarno, matowa, o dużej odporności na wysoką temperaturę Frontowa kaseta na fi ltry wykonana w sposób minimalizujący wyciek światła Możliwość przesuwania uchwytu (yoke) wzdłuż całego korpusu urządzenia Zintegrowana siatka zabezpieczająca soczewkę Uchwyt (yoke) z minimum dwoma pozycjami montażowymi dla obudowy refl ektora i minimum pięcioma otworami w poprzecznym ramieniu służącymi do montażu uchwytu. Mechanizm zabezpieczający dostęp do komory żarówki gdy urządzenie podłączone jest do zasilania Wszystkie uchwyty i regulatory pokryte powłoką nieprzewodzącą ciepła W komplecie skrzydełka, uchwyt atestowany, żarówka 1000W i linka zabezpieczająca waga nie większa niż 10 kg Strona 14 z 46

15 12 Projektor typu PC (Plano Convex) o mocy 2 KW (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) ilość wymagana sztuk: 24 żarówka GY 16 o mocy minimum 2 kw szerokość wiązki światła regulowana w zakresie 5-65 stopni Natężenie oświetlenia plamy świetlnej dla kąta rozsyłu 5 z odległości 10 m minimum 7000 Lux dla mocy żarówki 2000 W. płasko wypukła soczewka pryzmatyczna wykonana ze szkła Odbłyśnik wykonany z aluminium Obudowa refl ektora wykonana z ekstrudowanych profi li na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła. Obudowa pomalowana na czarno, matowa, o dużej odporności na wysoką temperaturę Frontowa kaseta na fi ltry wykonana w sposób minimalizujący wyciek światła możliwość przesuwania uchwytu (yoke) wzdłuż całego korpusu urządzenia Zintegrowana siatka zabezpieczająca soczewkę Uchwyt (yoke) z minimum dwoma pozycjami montażowymi dla obudowy refl ektora i minimum pięcioma otworami w poprzecznym ramieniu służącymi do montażu uchwytu. Mechanizm zabezpieczający dostęp do komory żarówki gdy urządzenie podłączone jest do zasilania Wszystkie uchwyty i regulatory pokryte powłoką nieprzewodzącą ciepła W komplecie skrzydełka, uchwyt atestowany, żarówka 2000W i linka zabezpieczająca waga nie większa niż 13 kg Strona 15 z 46

16 Projektor typu Profi le o mocy 2 KW (w komplecie hak, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówka) 13 ilość wymagana sztuk: 12 żarówka GY16 o mocy minimum 2 kw szerokość wiązki światła regulowana w zakresie stopni Natężenie oświetlenia plamy świetlnej dla kąta rozsyłu 10 z odległości 15 m minimum 3900 Lux dla mocy żarówki 2000 W. Soczewki wykonane ze szkła z pokryciem antyodblaskowym Odbłyśnik wykonany z aluminium Obudowa refl ektora wykonana z ekstrudowanych profi li na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła. Obudowa pomalowana na czarno, matowa, o dużej odporności na wysoką temperaturę Frontowa kaseta na fi ltry wykonana w sposób minimalizujący wyciek światła Możliwość przesuwania uchwytu (yoke) wzdłuż całego tubusu urządzenia Możliwość obrotu tubusu w stosunku do korpusu w zakresie Zintegrowana siatka zabezpieczająca soczewkę Uchwyt (yoke) z minimum dwoma pozycjami montażowymi dla obudowy refl ektora i minimum pięcioma otworami w poprzecznym ramieniu służącymi do montażu uchwytu. Mechanizm zabezpieczający dostęp do komory żarówki gdy urządzenie podłączone jest do zasilania Wszystkie uchwyty i regulatory pokryte powłoką nieprzewodzącą ciepła W komplecie skrzydełka, uchwyt atestowany, żarówka 2000W i linka zabezpieczająca waga nie większa niż 25 kg Strona 16 z 46

17 14 Naświetlacz halogenowy typu sunstrip (w komplecie 2 haki, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, żarówki) moc pojedynczej żarówki 75 W ilość wymagana sztuk: 30 uchwyt montażowy żarówki GU10 możliwość kontroli za pomocą protokołu DMX Wbudowany 10 kanałowy dimmer wymiary nie większe niż: Długość 1 metr (±5 cm) Szerokość 10 cm (±2 cm) w komplecie do pojedynczego urządzenia 15 żarówek (5 jako zapas) minimum 16 wstępnie zaprogramowanych patternów możliwość elektronicznego obrócenia kolejności żarówek gniazdo wejściowe zasilania typu Powercon gniazdo wyjściowe zasilania Powercon w zestawie podstawa do stawiania na podłodze, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, trzy skrzynie tranportowe typu fl ight case każda na 10 urządzeń. Jedna wyposażona w minimum 4 koła (z czego dwa wyposażone w blokady hamulcowe). Dwie pozostałe skrzynie wyposażone w elementy sztaplujące. Strona 17 z 46

18 15 Naświetlacz asymetryczny LED RGBA do równomiernego oświetlania horyzontu teatralnego z płynnym mieszaniem barw wraz z uchwytami do wieszania ilość wymagana sztuk: 14 Liniowe źródło światła o mocy minimum 100W składające się z diod LED o mocy min 3 W każda lub punktowe oparte na minimum czterech punktach ustawionych liniowo o mocy łącznej minimum 200W w barwach: czerwony, zielony, niebieski i bursztynowy lub biały Wysokiej jakości prawdziwie asymetryczny odbłyśnik zapewniający równomierne pokrycie oświetlanych powierzchni Efektywny system chłodzenia konwekcyjnego (bez wentylatorów powodujących hałas) Sterowanie: Protokół DMX 512, RDM Możliwość pracy bez zewnętrznego sterownika DMX wedle zakodowanych we wnętrzu urządzenia programów (min. płynne przejścia między barwami z różną prędkością, błyski w różnych barwach, z różną prędkością, możliwość wybrania stałego świecenia dowolnej barwy), możliwość wysterowania pracą pozostałych opraw podłączonych w jednym łańcuchu. Żywotność źródła światła nie mniejsza niż h. Możliwość zablokowania elektronicznie lub manualnie panelu obsługowego urządzenia, przed osobami niepowołanymi Złącza sterujące wejście/wyjście standard XLR 5-pin Miejsce instalacji oraz kąty świecenia ograniczają wymiary urządzenia do maksymalnych: 40 cm, 60, 50 cm Maksymalna waga urządzenia nie może przekraczać 10 kg Zasilanie realizowane poprzez złącze Powercon z możliwością podłączenia urządzeń w systemie podaj dalej min 10 urządzeń w jednej linii Urządzenie musi być wyposażone w system pozwalający na podwieszenie jak i postawienie na scenie i oświetlanie z dołu Kolor obudowy: czarny mat W zestawie uchwyt i hak umożliwiający podwieszenie, linka zabezpieczająca, kabel zasilający z wtykiem C/E/F oraz kabel zasilający z wtykami powercon (umożliwiający podłączenie w trybie podaj dalej, skrzynie transportowe na nie więcej niż 5 urządzeń każda Strona 18 z 46

19 Projektor listwa LED RGBW ilość wymagana sztuk: 30 listwa LED zbudowana w oparciu o minimum 18 emiterów RGBW o mocy minimum 8 W każda 16 kąt świecenia minimum 40 możliwość regulacji jasności od 0 do 100% możliwość regulacji częstotliwości błysku w granicach minimum 0-20 Hz możliwość kontroli koloru i jasności każdego z pikseli osobno Sterowanie DMX obudowa wykonana z aluminium w kolorze czarnym w zestawie podstawa do stawiania na podłodze, kabel zasilający zakończony wtyczką C/E/F, trzy skrzynie tranportowe typu fl ight case każda na 10 urządzeń. Jedna wyposażona w minimum 4 koła (z czego dwa wyposażone w blokady hamulcowe). Dwie pozostałe skrzynie wyposażone w elementy sztaplujące. Projektor LED PAR ilość wymagana sztuk: 12 LED PAR zbudowany w oparciu o minimum 12 emiterów RGBW o mocy minimum 15W każdy Natężenie plamy świetlnej z odległości 5 m minimum 5900 lux mieszanie czterech barw składowych w punkcie (pod jednym kolimatorem) kąt świecenia 7 stopni +/- 1 stopień 17 możliwość zmiany kąta świecenia przez dedykowane, opcjonalne dedykowane fi ltry dyfuzyjne podział matrycy na minimum 3 niezależne sekcje sterowane niezależnie Możliwość emulacji światła halogenowego Płynna regulacja temperatury barwowej Płynny dimmer Urządzenie sterowane sygnałem DMX Waga poniżej 5 kg Oprawa wyposażona w złącze Powercon In/Out umożliwiające łączenie w jedną linie zasilania w komplecie: źródła LED RGBW oraz uchwyt umożliwiający podwieszenie lub postawienie urządzenia, dwie skrzynie transportowe - każda na 10 urządzeń. Każda ze skrzyń wyposażona w minimum 4 koła z czego dwa z blokadami hamulcowymi. Strona 19 z 46

20 18 19 stalowa linka bezpieczeństwa zgodna z wymaganiami normy BGV-C1 Linka zabepieczająca dodatkowe (ponad dostarczone z urządzeniami) ilość wymagana sztuk: 50 kolor czarny długość 1 metr wbudowany element absorbujący siłę przy ewentualnym upadku urządzenia Hazer atmosferyczny profesjonalna maszyna do mgły scenicznej ilość wymagana sztuk: 2 Bardzo cicha praca ze względu na brak kompresora. Poziom hałasu nie wyższy niż 46 dba (mierzone z odległości 1 m) Praca w trybie teatralnym ultra cichym (poniżej 46 dba) System automatycznego czyszczenia (procedura uruchamiana natychmiast po zaprzestaniu wytwarzania mgły) Wbudowany wentylator rozpraszający wytworzoną mgłę Możliwość ciągłej pracy Sterowanie przez DMX Zużycie płynu maksymalnie 60ml na godzinę ciągłej pracy w trybie oszczędnym Zużycie CO2 maksymalnie 0,2 kg na godzinę ciągłej pracy w trybie oszczędnym Minimalny okres pracy na jednej butli CO 2 45 godzin Pojedyncza partykuła dymu nie większa niż 0.7 mikrona Biały kolor mgły Czas nagrzewania maksymalnie 8 minut Niskie zużycie energii poniżej 800 W Maksymalna waga urządzenia 23 kg Kompaktowe wymiary szerokość poniżej 20 cm W zestawie skrzynia transportowa typu fl ight-case, butla na gaz (CO 2 lub N 2 ), jeden zbiornik dedykowanego płynu do wytwarzania dymu o pojemności minimum 4 litry Kompaktowe wymiary szerokość poniżej 20 cm Strona 20 z 46

21 20 Hazer wytwornica mgły ilość wymagana sztuk: 2 grzałka o mocy nie większej niż 1.500W Maksymalny czas nagrzewania - 60 sekund Pojemność pojemnika na płyn nie mniej niż 2l Wydajność 50 godzin pracy na 2 litrach płynu Wbudowany wentylator rozpraszający wytworzoną mgłę Regulacja gęstości wytwarzanej mgły minimum 90 kroków Możliwość zdalnej i ręcznej kontroli prędkości obrotowej wentylatora Niezależna kontrola siły wydmuchu oraz pracy wentylatora Możliwość podwieszania i odwrócenia kierunku emitowanej mgły Sterowanie za pomocą DMX Panel kontrolny z przyciskami do obsługi urządzenia oraz wyświetlaczem LED Wbudowany timer Waga poniżej 9kg W zestawie 10 litrów dedykowanego płynu Strona 21 z 46

22 21 Reflektor prowadzący zbudowany na lampie o mocy minimum 1800 W. W komplecie statyw, zasilacz i lampa ilość wymagana sztuk: 2 Lampa MSR minimum 1800 W temperatura barwna 6000 K Regulacja wiązki światła w zakresie minimum 7-14 stopni Natężenie światła na oświetlanej powierzchni z odległości 40m przy kącie rozsyłu 7 stopni nie mniejszy niż 1400 lx, a przy kącie rozsyłu 14 stopni nie mniejszy niż 480 lx Zmotoryzowany, płynnie działający dimmer Manualne sterowanie urządzenia (możliwość sterowania jedną ręką dimmerem oraz pozycją w zakresie PAN/TILT) Zewnętrzny elektroniczny zasilacz, brak efektu migotania, możliwość cichego włączenia lampy na gorąco 6cio elementowy zmieniacz kolorów: wymienne ramki osobna na każdy kolor Uchwyt gobo z możliwością łatwej zmiany W pełni zamykalny iris (przesłona) w wymiennej kasecie Niezależny frost (fi ltr zmiękczający) W zestawie podstawowe narzędzia serwisowe oraz części zamienne Możliwość podwieszenia w zestawie uchwyt umożliwiający montaż do klasycznej konstrukcji oświetleniowej. W zestawie trójnożny statyw z możliwością regulacji wysokości montażu oprawy pomiędzy 100 a 150 cm. Statyw pochodzący od tego samego producenta co oprawa by zapewnić maksymalną kompatybilność, możliwość stabilnej i płynnej pracy. Strona 22 z 46

23 22 23 Reflektor prowadzący zbudowany na lampie wyładowczej o mocy 1200W o parametrach technicznych nie gorszych niż: Minimalny zakres kąta rozsyłu strumienia świetlnego 8 15 stopni ilość wymagana sztuk: 1 Natężenie światła na oświetlanej powierzchni z odległości 18m przy kącie rozsyłu 8 stopni nie mniejszy niż lx, a przy kącie rozsyłu 15 stopni nie mniejszy niż 900 lx Układ optyczny projektora powinien się składać z min. trzech soczewek, średnica obiektywu min 15cm Ciężar projektora nie więcej niż 35kg, długość nie większa niż 1m Projektor powinien być wyposażony w komplecie w przesłonę typu IRIS, mechaniczny dimmer, lampę, izolowany tylni uchwyt, wentylator chłodzący, manualny zmieniacz kolorów oraz trójnożny statyw Statyw i projektor muszą pochodzić od jednego producenta w celu zapewnienia pełnej kompatybilności Stroboskop LED o parametrach technicznych nie gorszych niż: Ilość wymagana sztuk: 8 zbudowany w oparciu o minimum 2500 jasnych białych emiterów LED możliwość podziału panela na trzy strefy brak efektu migotania chłodzenie konwekcyjne - bez użycia wentylatora pobór mocy nie wyższy niż 400 W waga nie większa niż 6 kg w zestawie: atestowany uchwyt do mocowania, kabel zasilający zakończony wtyczką unischuko, linka zabezpieczająca, 2 skrzynie transportowe typu fl ight case każda na 4 urządzenia. Strona 23 z 46

24 24 25 minimalna wysokość: 6.5m minimalny udźwig: 300Kg Statyw mechaniczny wieża oświetleniowa wraz z dedykowanym uchwytem do montażu kratownicy, o parametrach nie gorszych niż: Ilość wymagana sztuk: 2 zabezpieczenia: ALS auto-lock maksymalna wysokość po złożeniu: 1.9m waga nie przekraczająca: 130Kg podstawa statywu wyposażona w kółka transportowe Konstrukcja aluminiowa typu quadrosystem odcinek 200 cm wyposażona w komplet akcesoriów typu beczki, sworznie, zawleczki umożliwiające połączenie elementów Ilość wymagana sztuk: 20 wyłącznie konstrukcje mocowane za pomocą wbijanych elementów łącznikowych (niedopuszczalne rozwiązania skręcane). Możliwość przyszłościowego rozszerzenia o dodatkowe elementy - koła, cornery długość elementu 200 cm grubość ścianki rury min. 3mm dopuszczalna obciążalność na rozpiętości 12m min 74 kg/m dopuszczalne ugiecie przy max. obciążeniu odcinka 12m 119mm maksymalna waga elementu 2m 13 kg krata w kolorze czarnym (malowana proszkowo) w zestawie case na elementy łączące, podstawa transportowa z kołami, przekładki umożliwiające sztaplowanie bez uszkadzania powierzchni kraty Strona 24 z 46

25 26 Ilość wymagana sztuk: rolka 1,22 x 7,6 m z każdego koloru kolory: congo blue dark blue Lavender yellow orange dark green deep golden amber Full C.T. Blue half C.T.Blue quarter CT Blue Full C.T. Orange half C.T. Orange quarter CT. Orange white frost minus green half minus green Flame Red Komplet fi ltrów foliowych Strona 25 z 46

26 27 28 Horyzont tylny czarny o wymiarze x 1000 mm Ilość wymagana sztuk: 1 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła kolor powierzchni przedniej czarny dostarczona w brytach o szerokości nie większej niż 150 cm U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, u dołu horyzontu uszyta kieszeń - 15 cm do ewentualnego obciążenia horyzontu. Wysoka odporność na ścieranie nie zawiera substancji szkodliwych trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość mm, długość mm Horyzont tylny biały o wymiarze x 1000 mm Ilość wymagana sztuk: 1 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła typu kolor powierzchni przedniej biały dostarczona w brytach o szerokości nie większej niż 150 cm U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, u dołu horyzontu uszyta kieszeń - 15 cm do ewentualnego obciążenia horyzontu. Wysoka odporność na ścieranie nie zawiera substancji szkodliwych trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia Strona 26 z 46

27 c.d spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość mm, długość mm Kotary boczne czarne dostarczone w brytach o szerokości 1400 mm i długości Ilość wymagana sztuk: 18 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła typu kolor powierzchni przedniej czarny dostarczona w brytach o szerokości nie większej niż 150 cm U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, u dołu horyzontu uszyta kieszeń - 15 cm do ewentualnego obciążenia horyzontu. Wysoka odporność na ścieranie nie zawiera substancji szkodliwych trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość 1400 mm, długość mm Kotary skośne czarne dostarczone w brytach o szerokości 1400 mm i długości mm Ilość wymagana sztuk: 10 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła kolor powierzchni przedniej czarny Strona 27 z 46

28 c.d U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, u dołu horyzontu uszyta kieszeń - 15 cm do ewentualnego obciążenia horyzontu. Wysoka odporność na ścieranie nie zawiera substancji szkodliwych trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość 1400 mm, długość mm Paludamenty czarne Ilość wymagana sztuk: 3 wykonana z materiału nie przepuszczającego światła kolor powierzchni przedniej czarny szerokość sztankietu 18,2 metra na którym będzie zawieszony paludament - marszczenie tkaniny 30% U góry horyzontu wszyty pas tapicerski z oczkami rymarskimi co 25 cm, Wysoka odporność na ścieranie Nie zawiera substancji szkodliwych Trwale trudnozapalna (modyfi kacja włókna), niedopuszczalne tkaniny impregnowane w celu osiągnięcia trudnozapalności nie podtrzymująca żarzenia spełnienie normy DIN 4102, kategoria B1 odporność na światło odporność na mięcie i gięcie stabilność kształtu gramatura 350 g/m 2 ±20 g szerokość mm (ponadto marszczenie 30%), długość mm Strona 28 z 46

29 Gumki do mocowania tkanin scenicznych Ilość wymagana sztuk: 400 wyposażone w plastikowy haczyk długość 30 cm kolor czarny Gumki do mocowania tkanin scenicznych Ilość wymagana sztuk: 100 wyposażone w plastikowy haczyk długość 30 cm kolor biały Zawiesia do urządzeń oświetleniowych typu steelfl ex 2m/2T Ilość wymagana sztuk: 20 Zawiesie wykonane ze stalowych linek umieszczonych w płaszczu tekstylnym Długość robocza 2 metry (4 metry po obwodzie) Udźwig 2 T kolor zawiesia czarny Zawiesia do urządzeń oświetleniowych typu steelfl ex 0,5m/2T Ilość wymagana sztuk: 20 Zawiesie wykonane ze stalowych linek umieszczonych w płaszczu tekstylnym Długość robocza 0,5 metry (1 metr po obwodzie) Udźwig 2 T kolor zawiesia czarny Strona 29 z 46

30 36 37 Szekla omega 2T Ilość wymagana sztuk: 40 Szekla stalowa kuta, typu omega zgodna ze standardem BGV-C1 kabłąk ocynk ogniowy, sworzeń i nakrętka ocynk elektrolityczny i lakier proszkowy. nakrętka na sworzniu blokowana zawleczką Oprogramowanie do projektowania oświetlenia scenicznego, wizualizacji i tworzenia dokumentacji wraz z komputerem wraz ze szkoleniem z obsługi programu przez doświadczonego trenera. Czas trwania szkolenia min. 3 dni (po 8 godzin każdego dnia). Wraz z ofertą należy przedstawić dokumenty potwierdzające doświadczenie trenera oraz referencje z dostawy, wdrożenia oprogramowania i szkolenia użytkownika. ilość wymagana sztuk: 1 tworzenie wydruków i planów rozmieszczenia urządzeń oświetleniowych i scenografi i (zarówno w środowisku trójwymiarowym jak i dwuwymiarowym automatyczne generowanie raportów o zastosowanych urządzeniach oświetleniowych (typ, fi rma, waga, możliwości i wszystkie inne istotne parametry użytkowe), obciążeniach na konstrukcjach nośnych, zastosowanych fi ltrach, gobosach (producent, symbol, biblioteka min. Rosco i LEE) oraz lampach i żarówkach projektowanie ruchomej scenografi i symulację obrotowej sceny, ruchomych sztankietów, przejezdnych wózków oraz oglądanie zaprojektowanych ruchów obiektów w czasie rzeczywistym, tworzenie foto realistycznych renderingów (komputerowych wizualizacji ustawionych scen oświetleniowych) przedstawiających rzeczywiste efekty uzyskiwane przez zastosowane urządzenia symulacja rożnego typu zadymienia, cieni, przezroczystości obiektów, nadawanie obiektom rysunkowym materiału o róznam współczynniku odbijania, przepuszczania światła oraz tekstur wizualizację zaprogramowanych na konsolecie pokazów w czasie rzeczywistym importowania szeroko stosowanych plików dwg, dxf (2d i 3d) i sketchup symulację widoku z kamery i możliwość sterowania jej ruchem poprzez sygnał DMX symulację efektów laserowych opartych na systemach min. Pangolin and Sollinger Laser Animation Oprogramowanie musi zapewniać dwukierunkową współpracę z konsoletą oświetleniową. Połączenie powinno być oparte na sieci komputerowej w standardzie Ethernet Oprogramowanie musi obsługiwać standard przesyłu informacji Streaming ACN Strona 30 z 46

31 Oprogramowanie musi posiadać bogatą bibliotekę urządzeń oświetleniowych. Poszczególne elementy biblioteki muszą zawierać elementy opisane zgodnie z rzeczywistością (tzn. muszą mieć nadaną rzeczywistą wagę, wymiary, kształt, prawidłową lampę i udostępniać użytkownikowi wszystkie kanały DMX obecne w rzeczywistości). Oprócz urządzeń oświetleniowych biblioteka musi zawierać: konstrukcje aluminiowe rożnych producentów, fi ltry, lampy i żarówki, gobosy oraz elementy scenografi czne wraz z ludźmi. Biblioteka musi być stale i na bieżąco uaktualniana w okresie gwarancji w ramach ustalonego wynagrodzenia Oprogramowanie należy przekazać dodatkowo na nośnikach wraz z kodami źródłowymi programu, przenosząc jednocześnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do programu i licencji Apple Macbook Pro lub o parametrach równoważnych lub lepszych parametry komputera na którym ma być zainstalowane oprogramowanie: aluminiowa, sztywna obudowa procesor o minimalnych parametrach 2.7GHz Dual-core Intel Core i5, Turbo Boost do 3.1GHz c.d. 37 Minimum 8 GB RAM ekran o rozdzielczości minimum 2560 x 1600 wbudowany port HDMI zasilacz dołączany za pomocą złącza z uchwytem magnetycznym czarna klawiatura podświetlana od spodu na biało możliwość regulacji jasności podświetlania klawiatury adapter umożliwiający konwersję sygnału z wbudowanej karty grafi cznej do formatu DVI-D Cały zestaw (komputer, adaptery, musi zostać dostarczony w plastikowej wysokoudarowej, wodoszczelnej skrzyni Peli lub równoważnej z dwupoziomowym wkładem wyciętym z pianki technicznej, głębokość wkładu minimum 10 cm z czego 2 cm przeznaczone na komputer a 8 lub więcej poniżej na akcesoria i okablowanie. Dodatkowy ekran zewnętrzny o rozmiarze minimum 24 i rozdzielczości 1920x1200 px wyposażony w wejście HDMI i DVI-D oraz okablowanie umożliwiające podłączenie go do dostarczonego laptopa Podłoga baletowa sali operowej ilość wymagana sztuk: 1 komplet 38 Dwustronna podłoga baletowa, jedna powierzchnia czarna druga biała duża wytrzymałość łatwość układania z rolki Strona 31 z 46

32 wielokrotnego użytku bardzo wytrzymała płaskie położenie po rozwinięciu wysoka stabilność wymiarów przy zmianie temperatury przez zastosowanie warstwy mineralnej c.d Zmiana wymiarów, jeśli chodzi o szerokość/długość po trwającym 12 godzin czasie relaksacji (EN 434) max.: 0,3% Współczynnik śliskości suche EN μ 0,67 mokre EN13893 μ 0,49 według DIN V ,52 Wytwarzanie produkt EU, gwarancja jakości według DIN-EN-9001 Wymiar podłogi baletowej do Sali Operowej 20x16 metrów W komplecie wózek do przewożenia i magazynowania podłogi baletowej Podłoga baletowa sali baletowej Dwustronna podłoga baletowa, jedna powierzchnia czarna druga biała duża wytrzymałość łatwość układania z rolki wielokrotnego użytku bardzo wytrzymała płaskie położenie po rozwinięciu ilość wymagana sztuk: 1 komplet wysoka stabilność wymiarów przy zmianie temperatury przez zastosowanie warstwy mineralnej Zmiana wymiarów, jeśli chodzi o szerokość/długość po trwającym 12 godzin czasie relaksacji (EN 434) max.: 0,3% Współczynnik śliskości suche EN μ 0,67 mokre EN13893 μ 0,49 według DIN V ,52 Wytwarzanie produkt EU, gwarancja jakości według DIN-EN-9001 Wymiar podłogi baletowej do Sali Baletowej 17,5x13 metrów W komplecie wózek do przewożenia i magazynowania podłogi baletowej Strona 32 z 46

33 Okablowanie Kabel DMX XLR Męski XLR żeński długość 3 metrów ilość wymagana sztuk: 60 długość 3 metrów 5 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm 40 oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 3 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu Strona 33 z 46

34 41 Kabel DMX XLR Męski XLR żeński długość 5 metrów ilość wymagana sztuk: 60 długość 5 metrów 5 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 5m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu Strona 34 z 46

35 42 43 Kabel DMX XLR Męski XLR żeński długość 10 metrów ilość wymagana sztuk: 40 długość 10 metrów 5 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 10 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu Kabel DMX XLR Męski XLR żeński długość 20 metrów ilość wymagana sztuk: 20 długość 20 metrów 5 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 20 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach Strona 35 z 46

36 c.d rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu ilość wymagana sztuk: 30 Kabel DMX XLR Męski XLR żeński 3 PIN długość 5 metrów długość 5 metrów 3 pinowe złącze XLR (np. Neutrik) spełniające poniższe wymagania styki pozłacane 24 karatowym złotem oporność styków nie większa niż 5 mohm oporność izolacji > 2 Gohm wytrzymałość dielektryka >1000 V pojemność pomiędzy stykami nie większa niż 5 pf metalowa obudowa w kolorze czarnym plastikowy element, wielokrotnego użytku (nie zagniatany lub trwale zniekształcalny), zabezpieczający przewód przed wyrwaniem przewód DMX 110 Ohm w kolorze czarnym naklejka z napisem CSK LUBLIN light DMX 5 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączach rzep umożliwiający spięcie kabla po zwinięciu Adapter DMX 3 pin - 5 pin ilość wymagana sztuk: 30 Adapter DMX 3 pin - 5 pin umożliwiający podłączenie urządzeń w standardzie 3 pin do okablowania 5 pin Adapter DMX 5 pin - 3 pin ilość wymagana sztuk: 30 Adapter DMX 5 pin - 3 pin umożliwiający podłączenie urządzeń w standardzie 5 pin do okablowania 3 pin Terminator DMX ilość wymagana sztuk: 30 Terminator DMX Strona 36 z 46

37 kabel skrętka cat 6 z wtykami Ethercon długość 5 metrów ilość wymagana sztuk: 20 przewód skrętka typu linka (niedopuszczalne rozwiązania typu drut) elastyczny, odporny na wielokrotne zwijanie i skręcanie. Przewód w kolorze czarnym płaszcz wykonany z PVC Wtyki typu Neutrik Ethercon (lub równoważne) RJ45 w dodatkowym metalowym okrągłym płaszczu ochronnym przystosowanym do gniazd tablicowych. Obudowy wtyków w kolorze czarnym Długość 5 metrów, rzep umożliwiający spięcie przewodu po zwinięciu naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym kabel skrętka cat 6 z wtykami Ethercon długość 10 metrów ilość wymagana sztuk: 20 przewód skrętka typu linka (niedopuszczalne rozwiązania typu drut) elastyczny, odporny na wielokrotne zwijanie i skręcanie. Przewód w kolorze czarnym płaszcz wykonany z PVC Wtyki typu Neutrik Ethercon (lub równoważne) RJ45 w dodatkowym metalowym okrągłym płaszczu ochronnym przystosowanym do gniazd tablicowych. Obudowy wtyków w kolorze czarnym Długość 10 metrów, rzep umożliwiający spięcie przewodu po zwinięciu naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym kabel skrętka cat 6 z wtykami Ethercon długość 20 metrów ilość wymagana sztuk: 20 przewód skrętka typu linka (niedopuszczalne rozwiązania typu drut) elastyczny, odporny na wielokrotne zwijanie i skręcanie. Przewód w kolorze czarnym płaszcz wykonany z PVC Wtyki typu Neutrik Ethercon (lub równoważne) RJ45 w dodatkowym metalowym okrągłym płaszczu ochronnym przystosowanym do gniazd tablicowych. Obudowy wtyków w kolorze czarnym Długość 20 metrów, rzep umożliwiający spięcie przewodu po zwinięciu naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym Strona 37 z 46

38 Przedłużacz unischuko długość 20 metrów ilość wymagana sztuk: 30 Wtyk i gniazdo nakablowe wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym Przewód zasilajacy Titanex lub równoważny, minimum 3x2,5 mm2 długość 10 metrów pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN Długość 20 metrów naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą Przedłużacz unischuko długość 10 metrów ilość wymagana sztuk: 30 Wtyk i gniazdo nakablowe wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym Przewód zasilajacy Titanex lub równoważny, minimum 3x2,5 mm2 długość 10 metrów pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN Długość 10 metrów naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą Rozgałęźnik unischuko-3xunischuko 10 metrów ilość wymagana sztuk: 50 Wtyk i gniazdo potrójne nakablowe wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym Przewód zasilajacy Titanex lub równoważny, minimum 3x2,5 mm2 długość 10 metrów pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN Długość 10 metrów naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą Strona 38 z 46

39 Kabel rozszycie Socapex 19 pin męski na 6 x C/E/F ilość wymagana sztuk: 50 długość wąsów 0,5 metr (obwody od 1-4) 1 metr (obwody 5-6) 19 pinowe złącze nakablowe Socapex kompatybilne z SL419 męskie 54 przewód 3x2,5 mm2 w kolorze czarnym Obudowy wtyku i gniazd w kolorze czarnym Obwody 5-6 oznaczone w sposób trwały uniemożliwiający pomyłkę gniazda nakablowe wykonane z wysokoudarowej gumy w kolorze czarnym Przewód zasilajacy Titanex lub równoważny, minimum 3x2,5 mm2 naklejka z napisem CSK LUBLIN light zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym Kabel Socapex 19 pin męski Socapex 19 pin żeński ilość wymagana sztuk: 10 długość: 5 metrów pinowe złącza nakablowe Socapex męskie i żeńskie konektory pokrywane złotem, zaciskane Obudowy wtyków w kolorze czarnym przewód 18x2,5 mm2 w kolorze czarnym lub szarym przewód o wysokiej giętkości naklejka z napisem CSK LUBLIN light 5 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN wykonanym metodą haftu przemysłowego Strona 39 z 46

40 56 57 Kabel Socapex 19 pin męski Socapex 19 pin żeński ilość wymagana sztuk: 10 długość: 10 metrów 19 pinowe złącza nakablowe Socapex męskie i żeńskie konektory pokrywane złotem, zaciskane Obudowy wtyków w kolorze czarnym przewód 18x2,5 mm2 w kolorze czarnym lub szarym przewód o wysokiej giętkości naklejka z napisem CSK LUBLIN light 10 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN wykonanym metodą haftu przemysłowego Kabel Socapex 19 pin męski Socapex 19 pin żeński ilość wymagana sztuk: 10 długość: 20 metrów 19 pinowe złącza nakablowe Socapex męskie i żeńskie konektory pokrywane złotem, zaciskane Obudowy wtyków w kolorze czarnym przewód 18x2,5 mm2 w kolorze czarnym lub szarym przewód o wysokiej giętkości naklejka z napisem CSK LUBLIN light 20 m zabezpieczona koszulką termokurczliwą (po stronie wtyku męskiego) lub oznaczenie wygrawerowane na złączu metalowym pasek do spinania kabli z klamerką zatrzaskową umożliwiająca spięcie kabla po zwinięciu z napisem CSK LUBLIN wykonanym metodą haftu przemysłowego Strona 40 z 46

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ MDK/ZP/2/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp Nazwa Szczegółowy opis wymaganych parametrów Ilość 1 Ruchoma głowica typu beam/spot na lampie min. 250W 2 Ruchoma głowica LED typu wash/beam

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zamówienia i dostawy

Ogólne warunki zamówienia i dostawy Załącznik nr 1 do SIWZ Dostawa i montaż wyposażenia Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w zakresie sprzętu oświetlenia technologiczne i systemów multimedialnych z podziałem na zadania Ogólne warunki zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak. post. FS/ZP/07/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ.. /Pieczęć lub nazwa Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14

Wrocław, dnia 04.11.2014r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA. Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 Wrocław, dnia 04.11.2014r. Ldz. 425/1/2014 Wykonawcy w postępowaniu ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy: Postępowania: Dostawa oświetlenia scenicznego dla Opery Wrocławskiej ZP/PN/17/14 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie: 5-pin XLR-M (IN); 5-pin XLR-F (OUT) Kąt świecenia 16 35

Sterowanie: 5-pin XLR-M (IN); 5-pin XLR-F (OUT) Kąt świecenia 16 35 Załącznik do umowy nr GK.272..2016 z dnia...2016r. Reflektor LED RGBW zoom 7x15W 12 kompletów Rodzaj źródła 7 x LED Quadro-color RGBW minimum 50000h pracy 105 W Złącza Zasilanie: powercon in and out Sterowanie:

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

OŚWIETLENIE, ŹRÓDŁA ŚWIATŁA Kompaktowe lampy fluorescencyjne... 140 Żarówki halogenowe... 142 Lampy LED... 143 Sznury diodowe... 147 Diody oświetleniowe (LED)... 151 Latarki, lampy warsztatowe... 152 Lampy rowerowe... 155 Reflektory

Bardziej szczegółowo

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX

FOLLOW SPOT FL-1200 DMX www.flash-butrym.pl FOLLOW SPOT FL-1200 DMX Instrukcja użytkownika Dziękujemy za dokonanie zakupu naszego reflektora prowadzącego FL-1200 DMX. Mając na uwadze bezpieczeństwo jak i najlepsze użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik Dokument nr 1 do SIWZ Elementy systemu oświetlenia galerii w Zamku Ujazdowskim 1. Oprawa projektorowa 3000K ERCO 72834 lub równoważna spełniająca barwowej 3000 K, moc

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro Nr sprawy: 07.SCK.2016 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Sztumskie Centrum Kultury ul. Reja 13 82-400 Sztum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Doposażenie techniczne Centrum Sztuki Mościce Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia : 1. Sztankiety dekoracyjne sceny z napędem elektrycznym : - 5 kompletów

Opis przedmiotu zamówienia : 1. Sztankiety dekoracyjne sceny z napędem elektrycznym : - 5 kompletów Załącznik nr 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia : 1. Sztankiety dekoracyjne sceny z napędem elektrycznym : - 5 kompletów W skład zadania wchodzi dostawa, montaż, uruchomienie oraz procedura odbioru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZESTAWU SCENICZNEGO OŚWIETLENIA LED

SPECYFIKACJA ZESTAWU SCENICZNEGO OŚWIETLENIA LED SPECYFIKACJA ZESTAWU SCENICZNEGO OŚWIETLENIA LED Dostawa zestawu scenicznego oświetlenia LED wraz z jego montażem, czyli wykonaniem wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej w segmentach

Bardziej szczegółowo

1. Urządzenie automatyczne typu ruchoma głowica wash na źródłach światła LED- 5 sztuk, o parametrach:

1. Urządzenie automatyczne typu ruchoma głowica wash na źródłach światła LED- 5 sztuk, o parametrach: ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Urządzenie automatyczne typu ruchoma głowica wash na źródłach światła LED- 5 sztuk, o parametrach: 1) nie mniej niż 37 modułów RGBW o mocy minimum 15W

Bardziej szczegółowo

Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż:

Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż: Reflektor typu ruchoma głowa na module LED RGBW w ilości sztuk 3, o parametrach nie gorszych niż: moduł LED RGBW, 20.000h wysokiej klasy układ optyczny z płynnym zoom od 10 (gobo) - 45 (otwarty) z rozdzielczością

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: ZP/140/055/D/16 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego systemu do mocowania sufitowego lamp fotograficznych. Montaż systemu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa, montaż oraz wykonanie instalacji systemu oświetlenia technologicznego sceny.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa, montaż oraz wykonanie instalacji systemu oświetlenia technologicznego sceny. ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, montaż oraz wykonanie instalacji systemu oświetlenia technologicznego sceny. Przedmiot zamówienia oparty został o energooszczędne oprawy oświetleniowe

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie, źródła światła

Oświetlenie, źródła światła Żarówki energooszczędne... 112-114 Żarówki halogenowe... 114 Żarówki diodowe... 115-118 Sznury diodowe... 119-121 Diody oświetleniowe ()... 122 Latarki... 123-125 Lampy rowerowe... 125 Lampy warsztatowe,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO Załącznik Nr 1 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. 6.2 Zamówienie obejmuje dostawę projektorów multimedialnych i drukarek, instalację, konfigurację oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu w siedzibie

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r.

MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. MNS/ZP/A/17/15 Szczecin dnia 29.09.2015 r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa instalacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres do

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres  do Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX147. LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI PX147 LED 3 W Module INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis elementu świecącego... 2 3.1. Moduł do zabudowy... 2 3.2. Moduł z uchwytem... 3 4. Sposób

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty euro

FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty euro Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 148/2007 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 18 października 2007 r. Mosina, dnia 25.07.2013 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zadania nieprzekraczającego kwoty 14 000 euro I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe

www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe www.swiatlo.optec.pl Generatory światłowodowe Generator światłowodowy MICRO LED 1W Najmniejszy, dostępny generator światła (wielkości szminki) emitujący jedną stałą barwę światła. Zastosowanie w miejscach

Bardziej szczegółowo

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl

Wersja polska PROLIGHT 2006 www.prolight.com.pl - 1 - Kolorado MK3 2500 Spis treści: Zawartość opakowania... 3 Ostrzeżenie... 3 Instalacja... 4 Montaż lampy... 4 Pozycje montażowe... 5 Montaż oddzielnego balastu... 5 Montaż urządzenia... 6 Montaż skrzydełek

Bardziej szczegółowo

3 x 1W Lamp LED RJ 45

3 x 1W Lamp LED RJ 45 PX 185 3 x 1W Lamp LED RJ 45 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Opis modelu... 4. Schemat podłączenia... 3 5. Opis przewodu RJ 45... 4 6. Dopuszczalna

Bardziej szczegółowo

Strzelce Opolskie. Oświetlenie sceny. Karta katalogowa sterownika oświetlenia

Strzelce Opolskie. Oświetlenie sceny. Karta katalogowa sterownika oświetlenia DANE TECHNICZNE Wejścia/Wyjścia DMX 2 Grand Master tak Ilość Playbacków 20 Ilość Crossfaderów 2 Ekrany Zewnętrzne 1 Trackball P/T 1 Koła Wyboru Parametrów 3 HTP/LTP tak Ilość Pamięci/Scen 890000 pamieci,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Dostawa elementów zawiesi oraz akcesoriów na potrzeby Działu Technologii Scenicznej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Zapytanie ofertowe: Dostawa elementów zawiesi oraz akcesoriów na potrzeby Działu Technologii Scenicznej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Zapytanie ofertowe: Dostawa elementów zawiesi oraz akcesoriów na potrzeby Działu Technologii Scenicznej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Lublin 2016 I. Zamawiający: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, 32-010 KOCMYRZÓW 45A

BEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, 32-010 KOCMYRZÓW 45A Seria BriLux TM M jest rodziną udanych lamp LED wysokiej mocy z podstawą MR16. Lampy wyglądają dobrze, są dobrze zaprojektowane, wydajne i w dobrej cenie. Seria BriLux TM M lamp kompaktowych jest zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001

Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001 Ksenonowe źródło światła zimnego z wbudowaną kamerą endoskopową Videosmart XV-3001 Jako źródło światła zastosowano 35W promiennik metal-haloid, tzw. mini-ksenon, który pozwala ograniczyć rozmiar urządzenia

Bardziej szczegółowo

Seria Linea. Opis. Linia oświetlenia nie potrzebuje montażu dodatkowych korytek i okablowania. Wszystkie elementy są zintegrowane w oprawie.

Seria Linea. Opis. Linia oświetlenia nie potrzebuje montażu dodatkowych korytek i okablowania. Wszystkie elementy są zintegrowane w oprawie. Seria Linea Seria Linea została zaprojektowana do komfortowego oświetlenia ścieżek komunikacyjnych i otwartych powierzchni. Modułowy system Linea tworzy nieprzerwaną linię oświetlenia, ze zintegrowanymi

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Wtyczki Rozgałęźniki Przedłużacze. Nowa oferta Legrand

Wtyczki Rozgałęźniki Przedłużacze. Nowa oferta Legrand Wtyczki Rozgałęźniki Przedłużacze Nowa oferta Legrand Nowe wtyczki Legrand Praktyczne i funkcjonalne Typ: Wtyczki ( męskie ) Gniazda przenośne ( żeńskie ) Uziemienie: Bez uziemienia 2P Z uziemieniem 2P+Z

Bardziej szczegółowo

Lampy Desk Light System

Lampy Desk Light System Lampy Desk Light System Dynamiczny rozwój filmu barwnego i telewizji pociągnął za sobą konieczność opracowania nowego źródła światła ciągłego. Podstawowymi wymaganiami były: wysoka sprawność świetlna,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę przenośnej estrady plenerowej z zadaszeniem osłaniającym scenę dla Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

ClearAccent oprawy spot LED do wbudowania w atrakcyjnej cenie

ClearAccent oprawy spot LED do wbudowania w atrakcyjnej cenie Lighting ClearAccent oprawy spot LED do wbudowania w atrakcyjnej cenie ClearAccent ClearAccent to rodzina opraw typu spot do wbudowania, która została zaprojektowana, aby zastąpić oprawy halogenowe. Ich

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

FORMULARZ OFERTY. *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... *-

Bardziej szczegółowo

MACH 5 LED. Kompaktowa obudowa umożliwia stałe rozpraszanie ciepła. Elementy elektryczne i optyczne łatwo wymienialne.

MACH 5 LED. Kompaktowa obudowa umożliwia stałe rozpraszanie ciepła. Elementy elektryczne i optyczne łatwo wymienialne. Kompaktowa obudowa umożliwia stałe rozpraszanie ciepła. Wszystkie wersje są chronione przed przeciążeniami w celu ochrony elementów i diod LED do KV. Optyka Roto-symetryczna. Re ektory metalizowane z poliwęglanu.

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Qba. Profesjonalny projektor iluminacyjny o kompaktowym, łatwym do w komponowania w fasadę budynku kształcie

Qba. Profesjonalny projektor iluminacyjny o kompaktowym, łatwym do w komponowania w fasadę budynku kształcie Qba Profesjonalny projektor iluminacyjny o kompaktowym, łatwym do w komponowania w fasadę budynku kształcie Qba Kompaktowy projektor do oświetlania fasad budynków, elementów architektonicznych, pomników

Bardziej szczegółowo

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX094-3 PX094-5. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI PX094-3 PX094-5 DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Podłączenie sygnału DMX... 2 3.1. Przykładowa linia DMX... 2 3.2. Terminator... 3 3.3.

Bardziej szczegółowo

najnowsze rozwiązania techniczne subtelny włoski design wysoka jakość... idealna lampa zabiegowa

najnowsze rozwiązania techniczne subtelny włoski design wysoka jakość... idealna lampa zabiegowa Lampa zabiegowa najnowsze rozwiązania techniczne subtelny włoski design wysoka jakość... idealna lampa zabiegowa TECHNOLOGIA DLA SAL ZABIEGOWYCH I CHIRURGICZNYCH Za pomocą konstrukcji i koncentracji niezrównanej

Bardziej szczegółowo

LIGHT4ME IRON PAR RGBW

LIGHT4ME IRON PAR RGBW LIGHT4ME IRON PAR RGBW Instrukcja Obsługi Dziękujemy za wybór naszego reflektora LED PAR, dla własnego bezpieczeństwa zapoznaj się z tą instrukcją przed użyciem urządzenia. Uwaga: Ta instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa oraz instalacja 31 projektorów multimedialnych oraz 7 ekranów projekcyjnych w 30 salach dydaktycznych na terenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO Załącznik Nr szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO DLA SALI KINOWO TEATRALNEJ ORAZ OŚWIETLENIA PRZENOŚNEGO. CZĘŚĆ OGÓLNA.. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW. OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014

DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW. OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014 DODATKOWE DANE NA TEMAT PRODUKTÓW 1 OSRAM LIGHTIFY Prezentacja sprzedaży Targi Light and Building 2014 LIGHTIFY Classic A60 tunable white Kąt wiązki światła 810 lm 10 W Do 81 lm/w Światło nastrojowe białe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II. spawana Załącznik nr 2 do zapytania z dnia 10.12.2014 r. Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r.

Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Nr sprawy: ZP/98/2014 Zegrze, dnia 09.09.2014 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: Zakup i dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

9. Dostarczenie komponentów do upgradu komputerów renderujących zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 1.9

9. Dostarczenie komponentów do upgradu komputerów renderujących zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 1.9 Załącznik Nr 5 do SIWZ Cześć I Zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU 1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia: Lp Opis 1. Dostarczenie laptopów zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Załącznik nr 3 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III Dostawa sprzętu serwerowego i akcesoriów sieciowych 32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne 30230000-0

Bardziej szczegółowo

PX165. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX165. DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI PX165 DMX Splitter INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Podłączenie sygnału DMX... 4 3.1. Przykładowe linie DMX... 4 3.2. Terminator... 6 3.3. Zasady łączenia

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE Oświetlenie przemysłowe- przenośne PCE mini LED 4303024 30W Całkowity strumień świetlny: 2742 lm Barwa światła: 4000 Kelvin 220-240V~ (50-60Hz) (WxSxG): 213 x 410 x 145mm tworzywo/guma,

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, KOCMYRZÓW 45A

BEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, KOCMYRZÓW 45A Seria BriLux TM V3 jest rodziną lamp LED MR16 wysokiej mocy wykorzystującą zastrzeżoną Technologię Zimnego Strumienia (ang. Cool Beam Technology TM ), co daje bardziej ekonomiczne, wysoko wydajne i stabilne

Bardziej szczegółowo

SERIA L93 - L92. Spot dekoracyjny HIGH BRIGHTNESS LED L93 L92. Charaktrystyka DC 20mA - 3,2V Optyka 25. Jasność. Montaż. na wciski do otworu Ø 8mm;

SERIA L93 - L92. Spot dekoracyjny HIGH BRIGHTNESS LED L93 L92. Charaktrystyka DC 20mA - 3,2V Optyka 25. Jasność. Montaż. na wciski do otworu Ø 8mm; KOMPONENTY OŚWIETLENIA LED WWW.SWIATLED.ETPRO.PL SERIA L93 - L92 TYP Spot dekoracyjny HIGH BRIGHTNESS LED Ø 10 mm L93 L92 30 mm 16mm Wymiar otworu 8 mm Charaktrystyka DC 20mA - 3,2V Optyka 25 6500mcd @

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV Dostawa urządzeń sieciowych, akcesoriów i części komputerowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV Dostawa urządzeń sieciowych, akcesoriów i części komputerowych Załącznik nr 4 do SIWZ ZP.342-4/PW/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ IV Dostawa urządzeń sieciowych, akcesoriów i części komputerowych Kody CPV: 30216110-0 skanery komputerowe 32420000-3

Bardziej szczegółowo

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1.1 do siwz Formularz Szczegółowy Oferty Oznaczenie postępowania: DA-ZP-252-44/16 A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH: I. LAMPA OPERACYJNA

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie: 6 szt. dysków ściernych 1 szt. klucz imbusowy 1 kpl. szczotek węglowych 4-metrowa elastyczna rura 1 szt. przejściówka 1 szt.

Wyposażenie: 6 szt. dysków ściernych 1 szt. klucz imbusowy 1 kpl. szczotek węglowych 4-metrowa elastyczna rura 1 szt. przejściówka 1 szt. SZLIFOWANIE WNĘTRZ ELEKTRONARZĘDZIA SZLIFIERKA FLEXA DWS2300L Moc wejściowa: 710 W Stopniowa regulacja obrotów Napięcie zasilania: 230 V ~ 50 Hz Prędkość obrotowa bez obciążenia: 1000-1700obr./min Średn.

Bardziej szczegółowo

SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ. Kalkulacja cenowa

SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ. Kalkulacja cenowa SP ND. 3012.1.2.2012 Załącznik nr 2 c do SIWZ Kalkulacja cenowa Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę pomocy dydaktycznych, programów edukacyjnych, sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

PiXiMo Driver LED 12x350 ma

PiXiMo Driver LED 12x350 ma PX268 PiXiMo 12350 Driver LED 12x350 ma INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny. 1 2. Warunki bezpieczeństwa. 1 3. Opis złączy i elementów sterowania. 2 4. Ustawianie adresu DMX.. 3 4.1. Ustawianie

Bardziej szczegółowo

OPRAWA HERMETIC. zewnętrzne bilboardów i banerów.

OPRAWA HERMETIC. zewnętrzne bilboardów i banerów. OPRAWA HERMETIC Rodzina opraw serii HERMETIC to nowoczesne, a zarazem eleganckie rozwiązanie przeznaczone do oświetlania miejsc w których panują bardzo trudne warunki pracy. Oprawy mogą być stosowane w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 FORMULARZ OFERTY

Bardziej szczegółowo

Lampy czołowe LED serii 08-79

Lampy czołowe LED serii 08-79 Lampy czołowe LED serii 08-79 Model: 08-790-W opaska czołowa, kolor biały 08-790-S opaska czołowa, kolor czarny 08-795-W opaska krzyżowa, kolor biały 08-795-S opaska krzyżowa, kolor czarny Nowoczesna lampa

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE N8LED Duży zasięg oświetlenia N8LED (= NachtLED) jest mobilną, energooszczędną lampą LED o dużym zasięgu iluminacji, specjalnie zaprojektowaną do oświetlania całego placu budowlano-montażowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Lp. Nazwa sprzętu/ wyposażenia. Reflektor automatyczny typu ruchoma głowa na lampie wyładowczej Opis techniczny sprzętu/ wyposażenia Reflektor

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie parkingów

Oświetlenie parkingów EnduraliteLED Oświetlenie parkingów ROADWAY LRL4 VIVIX ROADWAY LRL4 ROADWAY LRL4 Większe oszczędności energetyczne ZMAKSYMALIZUJ SWÓJ ZWROT Z INWESTYCJI Ultra-wydajne - opłacalne Nowa generacja lamp drogowych

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO

PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO PROJEKTORY DO KINA DOMOWEGO K750 Projektor do kina domowego LED + Laser Acer K750 jest pierwszym na świecie projektorem o rozdzielczości 1080p wyposażonym w hybrydowe źródło światła laser/led, które zwiększa

Bardziej szczegółowo

Pro Four-Cell Round. TX1 ArcMesh nadajnik

Pro Four-Cell Round. TX1 ArcMesh nadajnik Dane techniczne Pro Two-Cell Pro Four-Cell Linear Pro Four-Cell Round Pro Four-Cell Square Pro Eight-Cell Wprowadzenie ArcSystem to szeroka gama opraw oświetleniowych LED wraz ze sterowaniem, przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia. Wyposażenie mobilne

Opis Przedmiotu Zamówienia. Wyposażenie mobilne AN ALI ZA I OPTYM ALI ZACJA PROJEKTU WY KON AWCZEGO SCENOTECHNI KI WI ELOFUNKCY JNEJ SALI KONCERTOWEJ TORUN JORDANKI ANALIZA I OPTYMALIZACJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO SCENOTECHNIKI WIELOFUNKCYJNEJ SALI KONCERTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

LUXs2 (Odpowiednik żarówki halogenowej 20W)

LUXs2 (Odpowiednik żarówki halogenowej 20W) LUXs2 (Odpowiednik żarówki halogenowej 20W) Cechy lampy LUXs2 Silny strumień świetlny 257lm (dla 3000K) Wysoki współczynnik odwzorowania barw 85

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

KURTYNA LED 31 LIGHT - budowa i zastosowanie

KURTYNA LED 31 LIGHT - budowa i zastosowanie KURTYNA LED 31 LIGHT - budowa i zastosowanie Moduł jest elementarną częścią składową ekranu - kurtyny. Umożliwia on budowę ekranu o dowolnych wymiarach i proporcjach (szerokość / wysokość ). Moduł sam

Bardziej szczegółowo

ew Profile Powercore mocowana pod szafami oprawa o bardzo niskim profilu emitująca białe światło LED

ew Profile Powercore mocowana pod szafami oprawa o bardzo niskim profilu emitująca białe światło LED Lighting ew Profile Powercore mocowana pod szafami oprawa o bardzo niskim profilu emitująca białe światło LED ew Profile Powercore ew Profile Powercore to oprawa LED podłączana bezpośrednio do napięcia

Bardziej szczegółowo

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX342. Driver PWM 1x10A INSTRUKCJA OBSŁUGI PX342 Driver PWM 1xA INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Funkcja smooth... 4 5. Ustawianie adresu DMX... 5

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz oferty. Załącznik nr 2 do SIWZ 1 Załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający: CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16 00-701 Warszawa Formularz oferty Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL Załącznik nr 1.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 2 Dostawa, montaż i uruchomienie projektorów i ekranów projekcyjnych w pomieszczeniach Centrum Transferu Wiedzy KUL Część 2 - dostawa projektorów

Bardziej szczegółowo

FH01 6 FDH 35W/830 1 38 alu-biały

FH01 6 FDH 35W/830 1 38 alu-biały ilość opraw źródło światła ilość źródeł światła moc zainstalowana [szt.] [szt.] [W] kolor opis techniczny wygląd FH01 6 FDH 35W/830 1 38 alu-biały FH02 6 FDH 35W/830 2 75 alu-biały FH03 450 FDH 28W/830

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5rm do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę fabrycznie nowego liniowego systemu nagłośnieniowego do Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Lampy operacyjne i zabiegowe

Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy operacyjne i zabiegowe Lampy ALVO Tworzymy dla Ciebie lampy operacyjne i zabiegowe lampy operacyjne i zabiegowe alvo wykorzystują diody led jako źródło światła. charakteryzują sie one bardzo dobrymi,

Bardziej szczegółowo

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011

W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 ZAŁĄCZNIK A DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO W POSTĘPOWANIU CRZP/UJ/51/2011 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ekranów oraz projektorów multimedialnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż 12 miesięcy przed podpisaniem umowy, urządzeń wielofunkcyjnych w

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o współczynniku odwzorowania barw CRI = 95.

Pytanie 4 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy o współczynniku odwzorowania barw CRI = 95. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grodzisk Wlkp. 2016-02-15 r. ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wlkp. Sekretariat tel. 061/ 44 36 501 fax. 061/ 44 45 720 Do wszystkich zainteresowanych Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Stateczniki elektroniczne i moduły adresowalne

Stateczniki elektroniczne i moduły adresowalne Stateczniki elektroniczne i moduły adresowalne 2 CEAG Notlichtsysteme GmbH 2/1 Stateczniki elektroniczne i moduły adresowalne Stateczniki elektroniczne i moduły adresowalne fi rmy CEAG umożliwiają współpracę

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie al. Kraśnicka Lublin. Wykonawca** Cena ofertowa za cały przedmiot. ...zł. netto (cyfrowo i słownie)

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie al. Kraśnicka Lublin. Wykonawca** Cena ofertowa za cały przedmiot. ...zł. netto (cyfrowo i słownie) OFERTA Na Część III Druk i dostawa materiałów poligraficznych, wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i systemu wystawienniczego oraz zorganizowanie wystawy plenerowej Zamawiający Wykonawca** ** w

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści siwz Modyfikacja treści siwz

Wyjaśnienia do treści siwz Modyfikacja treści siwz Brzeźnio, dn. 20.08.2015r. Do wszystkich wykonawców Wyjaśnienia do treści siwz Modyfikacja treści siwz Dotyczy: Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Obrotowy termowentylator łazienkowy

Obrotowy termowentylator łazienkowy TERMOWENTYLATORY THFS024 Obrotowy termowentylator łazienkowy 2 poziomy mocy grzewczej: 1000 W / 2000 W 1 prędkość wentylacji 2 ustawienia poziomu nagrzewania wskaźnik pracy LED funkcja obrotu termowentylatora

Bardziej szczegółowo

PX 311. PxLine 230V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 311. PxLine 230V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 311 PxLine 30V INSTRUKCJA OBSŁUGI R Spis treści 1. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis budowy lampy... 4 4. Informacje na temat wersji... 5 5. Schemat podłączenia... 6 6. Wymiary...

Bardziej szczegółowo

Seria BriLux TM REMiX-2

Seria BriLux TM REMiX-2 Seria BriLux TM Remix-2 jest poprawioną wersją lampy BriLux TM Remix. Jestt pierwszą na świecie, opartą o technologię LED wysokiej mocy, zmieniającą kolory lampą MR16 o odpowiednim kształcie i formie i

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr do Ogłoszenia 007/LA/AŚ/204 Zestaw nr I: szt. - RE Bełchatów Opis przedmiotu zamówienia LP. 2 3 Elementy zestawu Projektor multimedialny EPSON EH-TW600 wraz z dopasowaną torbą / walizką, umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

Oferowany model*.. Producent*..

Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. Kolorowa drukarka laserowa: Liczba sztuk: 1 1 Nośniki: Papier, koperty, kartony, pocztówki, etykiety 2 Rozmiar nośnika:

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009

SYGNALIZATOR WJAZDU. Dokumentacja techniczno ruchowa. Mokronos Dolny, wrzesień 2009 SYGNALIZATOR WJAZDU SW-1 Dokumentacja techniczno ruchowa V1 Mokronos Dolny, wrzesień 2009 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1 Spis treści dokumentacji sygnalizatora wjazdu SW-1... 2 Ostrzeżenia....

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH

DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH DOSTAWA SYSTEMU CYFROWYCH MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH 1.1 Parametry ogólne systemu nadawczo-odbiorczego (pkt. 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7) : 1. Rodzaj transmisji radiowej: cyfrowa 2. Pasmo przenoszenia

Bardziej szczegółowo