SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu Wólka Kosowska ul. Postępu 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAZ-2401/ 28 /08 Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych, według załącznika nr 1 do siwz. TERMINY: Składanie ofert: do r. do godz Otwarcie ofert: r. o godz Uwaga: Zamawiający oczekuje, że Oferenci zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanych w niniejszym dokumencie. 1

2 1. Podstawa prawna 1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ). 2. Na podstawie art. 39 ww. ustawy postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości progów określonych w art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Informacje o zamawiającym Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 1, Wólka Kosowska, tel. 022/ , faks 022/ REGON , NIP: BPH S.A. o/warszawa nr konta Przedmiot zamówienia 3.1 Zakup i dostawa do zamawiającego odczynników laboratoryjnych 3.2 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 3.3 Nie przewiduje się udzielenia zamówienia uzupełniającego. 3.4 Dopuszcza się składanie ofert częściowych - 23 części. 3.5 Zamawiający odstępuje od pobierania wadium 4. Okres realizacji zamówienia: jeden rok od podpisania umowy. 5. Koszty sporządzenia oferty i udziału w postępowaniu Niezależnie od wyniku postępowania przetargowego (z wyjątkiem unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie zamawiającego) wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi wykonawca. 6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonywania oceny ich spełniania O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie dokumentów wchodzących w skład oferty. 2. Spełniają i przyjmują warunki określone w niniejszej SIWZ oraz załączonym wzorze umowy. 3. Zrealizowali w ostatnich trzech latach, tj. w okresie od r. do dnia składania oferty (lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), co najmniej 3 dostawy odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż równowartość składanej oferty dla danej części (w zł brutto każda) Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w pkt SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Należy złożyć 3 pisemne referencje z placówek naukowo-badawczych, wskazując potwierdzenia, że Wykonawca dostarczał naukowych. odczynniki których używano do badań

3 7. Oferty składane wspólnie 1. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców (konsorcjum), pod warunkiem, że wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania. Pełnomocnictwo winno określać w szczególności: a) przedmiot postępowania, którego dotyczy, b) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, c) pełnomocnika, d) zakres umocowania pełnomocnika. 2. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich uczestników konsorcjum (łącznie z pełnomocnikiem) wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców oraz musi być opatrzone znakami skarbowymi potwierdzającymi dokonanie stosownej opłaty skarbowej. 3. Każdy z wykonawców tworzących konsorcjum oddzielnie musi wykazać, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez złożenie dokumentów wymienionych w pkt i SIWZ. 4. W odniesieniu do wymagań wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych i pozostałych wymagań określonych w SIWZ oferty składane przez konsorcjum zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań zamawiającego przez występujących wspólnie wykonawców na podstawie złożonych przez nich dokumentów. 8. Sposób sporządzenia oferty 1. Oferta winna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym, odręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta nieczytelna nie będzie rozpatrywana. 2. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty (zawierające zapisy i elementy treści oferty) były ponumerowane kolejnymi numerami. 3. Oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się zastąpienie formularzy załączonych do SIWZ, przeznaczonych do sporządzenia przez wykonawcę dokumentów wchodzących w skład oferty, ich odpowiednikami opracowanymi przez wykonawcę, pod warunkiem nie dokonywania w nich żadnych zmian w treści poszczególnych pozycji, kolumn i wierszy w stosunku do formularzy wzorcowych załączonych do SIWZ. 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który występuje w więcej niż jednej ofercie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania, a wszystkie oferty z jego udziałem zostaną uznane za nieważne. 5. Dopuszcza się składania ofert częściowych. 6. Nie dopuszcza się ofert zawierających propozycje rozwiązań wariantowych. 7. Oferta musi dotyczyć wykonania wszystkich zadań w danej części, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w wymaganym terminie. 8. Formularz ofertowy zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty i sporządzone (wypełnione) przez oferenta, muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym bądź osoby upoważnione, posiadające stosowne pełnomocnictwa. Miejsca naniesienia poprawek w treści oferty lub załączników muszą być parafowane przez osobę lub osoby upoważnione. 9. Oferent powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

4 10. Koperta lub opakowanie winny być zaadresowane według poniższego wzoru: Nazwa wykonawcy Adres 1. Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu, ul Postępu 1, Wólka Kosowska, Przetarg nieograniczony : Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych. NIE OTWIERAĆ PRZED:.(wpisać termin otwarcia ofert). 9. Wymagane dokumenty wchodzące w skład oferty 1. Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oferta musi zawierać następujące dokumenty: Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu przez oferenta warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeśli dotyczy wykonawcy) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat zadań odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Należy złożyć pisemne referencje Kosztorys ofertowy- załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Dokumenty wymienione w pozycjach: 9.1.3, 9.1.5, można składać również w formie kserokopii potwierdzonych przez oferenta za zgodność z oryginałem (np. zapis: "za zgodność z oryginałem" opatrzony podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta). 3. W przypadku dokumentów wymienionych w poz , 9.1.5, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy nie złożyli w ofercie ww. dokumentów do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, jeżeli ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zostaną poprawione wg zasad określonych w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5 10. Sposób obliczenia i przedstawienia ceny oferty, waluta w jakiej zostaną dokonane rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 10.1Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować: całkowity łączny koszt realizacji części zamówienia, której dotyczy oferta, obliczony na podstawie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia elementów cenotwórczych oraz odpowiedniego formularza kosztorysu ofertowego Kosztorys ofertowy należy bezwzględnie sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ lub jego odpowiedniku, który należy wypełnić zgodnie z poniższymi wskazówkami: W tabeli: a) w kolumnie "Cena jedn. netto " należy wpisać kwotę zawierającą w sobie całkowity jednostkowy koszt usługi będącej przedmiotem zamówienia, bez podatku VAT, z uwzględnieniem ewentualnych upustów, b) w pozycji Wartość netto" należy wpisać iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości, c) w pozycji netto należy wpisać sumę pozycji Wartość netto, d) w pozycji "...%VAT" płatnicy podatku VAT wpisują odpowiednio stawkę procentową i wartość w zł. należnego podatku VAT od kwoty w pozycji " netto, e) w pozycji "ŁĄCZNIE z VAT" należy wpisać sumę kwot z pozycji " netto" i "...%VAT" Kwotę z pozycji ŁĄCZNIE z VAT należy wpisać cyfrą i słownie do poz. 1 formularza ofertowego, odpowiednio dla części zamówienia, której dotyczy oferta Rozliczenia miedzy wykonawcą a zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 11 Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami i udzielania wyjaśnień 11.1 Zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, em lub faksem Oferent może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do zamawiającego co najmniej 6 dni przed upływem terminu składania ofert Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez wskazania źródła zapytania pisemnie, em lub faksem Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Jerzy Wójcik 022/ w Nie jest przewidywane zwołanie zebrania wykonawców. 12 Zasady dokonywania przez Zamawiającego modyfikacji w treści dokumentów składających się na SIWZ 12.1 Przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ O każdej ewentualnej modyfikacji zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania W przypadku, gdy modyfikacja powodować będzie konieczność zmiany treści oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i

6 zobowiązania oferenta i zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 13 Oferty zamienne, wycofanie, uzupełnienie ofert 13.1 Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert Powiadomienie o wprowadzaniu zmian lub uzupełnienie musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie "WYCOFANIE" Koperty oznaczone napisem "WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą otwierane Koperty oznaczone dopiskiem "ZMIANA", "UZUPEŁNIENIE" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 14 Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert. 15 Składanie ofert 15.1 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (lub opakowaniu) w siedzibie zamawiającego IGHZ PAN Jastrzębiec, Wólka Kosowska ul. Postępu 1 w kancelarii głównej, pok. nr 103, nie później niż do dnia r do godz Oferent (na żądanie) otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana. 16 Otwarcie ofert 16.1 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia r. o godz. 12,30 w siedzibie zamawiającego t.j. IGHZ PAN Jastrzębiec, ul. Postępu 1, Wólka Kosowska, bl. D, pok. nr Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek Podczas sesji otwarcia ofert, bezpośrednio przed ich otwarciem przewodniczący komisji poda kwotę brutto, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Składając ofertę Oferent może złożyć zastrzeżenie o nieujawnianiu informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie takie Wykonawca może złożyć nie później niż w terminie składania ofert ( art. 96 ust.4 ustawy Pzp).

7 17 Wykluczenie z postępowania 17.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy: a) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, b) wykonywali czynności związane z przygotowaniem niniejszego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, c) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, d) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, e) podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania zostaje uznana za odrzuconą. 18 Odrzucenie oferty Odrzuceniu podlega oferta: a) niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych b) której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, d) która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) złożona przez wykonawcę, który nie złożył w wymaganym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, związanych z ustaleniem, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, lub ocena złożonych przez ww. wykonawcę wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, f) która została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, g) która zawierają omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny, h) złożona przez wykonawcę, który w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, i) która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 19 Kryterium oceny ofert i sposób obliczania punktów dla oferty: 19.1 W celu porównywania ofert zamawiający będzie porównywał ceny netto 19.2 Oferty oceniane będą na podstawie następującego kryterium: Cena netto za realizację zamówienia %. (=100 pkt) 19.3 Cena najniższa otrzymuje 100 punktów. Ceny pozostałych ofert odpowiednio mniej wg wzoru: cena minimalna : cena badanej oferty x 100 x waga 20 Ogłoszenie wyniku postępowania 20.1 Zamawiający powiadomi pisemnie o wynikach postępowania wszystkich oferentów Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 21 Udzielenie zamówienia, unieważnienie postępowania 21.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w pkt. 19 SIWZ kryterium oceny ofert Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

8 a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. b) w przypadkach o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. e) Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający może unieważnić postępowanie 22 Umowa i formalności związane z jej podpisaniem 22.1 Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wzór umowy na wykonanie przedmiotowych prac stanowi załącznik nr 2 do SIWZ Przedstawiciel (-le) wykonawcy, wymieniony w zaproszeniu do podpisania umowy, posiadający dowód tożsamości i pieczęć firmy, winien przybyć do siedziby zamawiającego w terminie określonym w ww. zaproszeniu. 23 Środki odwoławcze 23.1 Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych Przed upływem terminu składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ww. środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. PROTEST 23.3 Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie usta wy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł po wziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem ust. 3. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Do uczestników konkursu oraz orga - nizacji, o których mowa w art. 179 ust. 2, przepis stosuje się odpowiednio Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub wniesiony przez podmiot nie uprawniony Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i ter minie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu.

9 23.11 W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców. 24 Załączniki 24.1 Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Wzór umowy - załącznik nr Formularz ofertowy - załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr Wzór wykazu wykonywanych w ciągu ostatnich 3 lat zadań odpowiadających przedmiotowi zamówienia - załącznik nr 5. Należy złożyć pisemne referencje Kosztorys ofertowy- załącznik nr Reprezentant zamawiającego, osoby prowadzące postępowanie Zamawiającego reprezentuje : Komisja przetargowa, która opracowała SIWZ i prowadzi postępowanie: 1. Przewodniczący : Czesław Mokrzycki 2. Sekretarz: Jerzy Wójcik 3. członek Krzysztof Sieradzan. 4. Członek: Bożena Kowalczyk ZATWIERDZIŁ:

10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ DAZ-2401/28/08 Przedmiotem zamówienia jest: 1. Symbol klasyfikacyjny wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): ; Termin wykonania umowy: jeden rok od podpisania umowy. 4. Odczynniki muszą zapewnić przydatność w prowadzonych w Instytucie badaniach naukowych, poprzez powtarzalność i porównywalność wyników badań. 5. Zamówienie składa się z 23 części. Opis przedmiotu zamówienia. Nazwa/Nazwa handlowa Opis/Parametry techniczne(stężenie, gęstość, czystość, cz.d.a., wielkość opakowania, termin ważności itp.) Ilość w roku Jedn. CZĘŚĆ 1 kit do izolacji DNA zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do izolacji DNA z tkanek zwierzęcych twardych (ogony, skóry, włosy), (eppendorfy, kolumny, 3 szt chemikalia) 250 izolacji, Tylko trawienie enzymatyczne przed izolacją DNA, Wydajność poniżej 20 µg Total RNA Mini 100 kit do izolacji RNA z tkanek Total RNA mini 25 kit do izolacji RNA z tkanek CZĘŚĆ 2 DNA Labelling Kit Electrophoresis Buffer 10xTBE Enzym restrykcyjny Bsl I 5000 U 4 litr

11 Enzym restrykcyjny Hinf III enzym restrykcyjny HphI Enzym restrykcyjny MspI Enzym restrykcyjny PvuII Enzym restrykcyjny RsaI pageruler protein standard TaqDNA Polymerase 2500 U 1500u 3000 U 2500 U 2000 U marker białkowy kolorowy Polimeraza Taq DNA, (recombinant) 1 opakowanie=500u 3 op Glukoza - Kit 500 prób CZĘŚĆ 4 5 zestaw Kwas mrówkowy 70% PCA 70% płyn Tuerka do liczenia krwinek białych Roztwór buforowy ph 7,0 z dokładnością 0,05 (20º C ) Roztwór buforowy ph 4,0 z dokładnością 0,05 (20º C ) 1L 100 ml / op. 100 ml / op. TCA 1kg cz.d.a. CZĘŚĆ 5 Białko całkowite -Kit 500 ml Fosfataza zasadowa -Kit 20 ml 7 op. Fosfor nieorganiczny -Kit 100 ml Glukoza - standard 200 mg/dl Kreatynina 2x 100 ml Trójglicerydy - Kit 10 ml 40 op. Wapń - Kit 250 ml RNA later CZĘŚĆ 6 odczynnik niezbędny do zabezpieczenia tkanek 4 op. SDS 10% solution odczynnik do przeprowadzania habrydyzacji mikromacierzy 3 op Slide Hyb #3 bufor hybrydyzacyjny 2 op

12 SlideHyb Glass Array Hybridization Buffer #1, #2, #3 zestaw buforów do hybrydyzacji mikromacierzy 3 op SSCx20 odczynnik do przeprowadzania habrydyzacji mikromacierzy 3 op CZĘŚĆ 7 DEPC 5x100ml dntp mix nukleotydów objętość 320 µl, koncentracja- 10mM 3130 POP 6 Performance optimised Polymer 3,5 ml 3130 POP 7TM Performance optimised Polymer Intended for both DNA sequencing and fragment, 3.5 ml 4 op ABI PRISM BigDye Terminator v1.1 Ready Reaction 100reakcji 1 szt Amberlite MR-1A dejonizator Amp-Erase UNG 10g 6 op odczynnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania aparatu ABI 750 Ampli Taq DNA Polymerase Ampli Taq Gold DNA Polymerase Ampli Taq Gold DNA Polymerase six pack Ampli Taq Gold DNA Polymerase Twelve pack BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit 250U 250U 6x250U 12x250U 100 reakcji 5 op 3 op 3 op 1 szt buffer with EDTA, 25 ml, 10x runnining Genetic Analyser 10x runnining buffer with EDTA, 25 ml, odczynnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania aparatu ABI Prism op GeneAmp dntps 8 op GeneScan 350 ROX Size Standard Standard długości pz, 800 reakcji 2 op GeneScan 500 Tamra Size Standard Standard długości pz, 800 reakcji

13 GeneScan-500 LIZ Size Standard dla ABI PRISM 3130 Standard długości pz, 800 reakcji. Designed for use with DS- 33 (G5) Dye Set consisting of 6-FAM, VIC, NED, PET & LIZ. Fragment sizes are identical to P/N (GeneScan-500 ROXTM size standard). Genetic Analyzer 10X Running Buffer with EDTA Supplied as 10X concentrate. This buffer contains EDTA and is intended for use with POP polymers. Sufficient for at least 200 runs, 25ml. Hi-Di formamide HotStart DNA Polymerase purity 99,5%, genetic analysis grade, 25ml SixPack, 6x250U, odczynnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania aparatu ABI Prism op methylseqr Bisulfite Conversion Kit 3 op MixdNTP 10mM 10 op Performance optimised polymer- część niezbędna do prawdiłowego 4 (POP-4Ô) funkcjonowania sekwenatora-fg, 310GA Performance optimised polymer- 6 (POP-6Ô) Power Syber Green PCR Master Mix, 2Pack część niezbędna do prawdiłowego funkcjonowania sekwenatora-fg, 310GA SyberGreen Mix wymagany do aparatu ABI op Premix Acrylamide: bisacrylamide 19:1, RTth DNA Polymerase XL 40g Polimeraza niezbędna do otrzymania produktu PCR dla dużych fragmentów (ponad 1000 pz) niektórych genów, 400 U 5 op 4 op. Startery mikrosatelitarne znakowane barwnikami fluorescencyjnymi odczytywanymi przez laser aparatu ABI PRISM 377 (Perkin Elmer) 23 para StockMarks for Horses- Equine Genotyping System SYBR Green PCR Master Mix Urea Zestaw 17 znakowanych markerów mikrosatelitarnych do kontroli pochodzenia koni, 100 reakcji do badań ekspresji genów-100 reactions 500g CZĘŚĆ 11 2 op 9 op 3 op

14 BAIRD PARKER agar płytki 20 płytek 15 op. Chapman Mannite 1op=20szt 1 COLUMBIA agar+scheep blood 20 płytek 15 op. Mac Conkey + cristal violet 1op=20 szt 1 PASTOREX STAPH PLUS 50 testów PASTOREX STREP A BCDFG 60 testów Wzorzec mas DNA z puc pz Wzorzec mas DNA z puc pz Wzorzec mas DNA z puc pz CZĘŚĆ 12 Trawiony Hae III i Taq IWzorce masowe niezbędne do analiz PCR-RFLP 29 op Trawiony Msp I. Wzorce masowe niezbędne do analiz PCR-RFLP 26 op Wzorce masowe niezbędne do analiz PCR-RFLP 16 op CZĘŚĆ 13 DETA NO 100 mg LNMMA 100 mg V-PYRRO/NO 100mg W mg hyperfilm ECL amersham Nitroceluloza system na 4 tys cm2 membrany CZĘŚĆ 14 klisza negatywowa western blot nitrocleluloza Serva Acrylamide 2X 1 kg Sizer fmol/µl 1 sztuka Sizer fmol/µl 1 sztuka Sizer fmol/µl 1 sztuka Sizer fmol/µl 2 sztuka Enzym restrykcyjny AvaI U GeneMATRIX UNIVERSAL RNA Purification Kit CZĘŚĆ 15 kit do izolacji RNA na 100 szt, posiada właściwości wiązania Rna przez kompozytowy SiO2 oraz struktury spinelowe, RNA izolowane musi być posiadać wysoką jakość i koncentację.

15 Gene MATRIX PCR/DNA Clean- Up Purification Kit kolumienki krzemionkowe,dla 150 prób Wzorzec długości Perfect Plus 1kb DNA ladder 100µg Zestaw OptiTaq DNA Polymerase 1000 U + bufor A(10x, skład: 100mM Tris- HCL- ph 9.1 w 20 C, 500mM KCL, 0.1% Triton X100) + bufor B(10x, skład: 100mM Tris-HCLpH 9.1 w 20 C, 15mM MgCl2, 500mM KCL, 0.1% Triton X100) + bufor C (10x, skład: 500mM Tris- HCL- ph 9.2 w 22 C, 17,5 mm MgCl2, 160mM (NH4)2SO4 ) CZĘŚĆ 16 5 op. Bromek etydyny 10 tabl. Nonfoaming Stella 500g enzym restrykcyjny Alu I enzym restrykcyjny Mse I 500u 1500u CZĘŚĆ 17 Dwuchromian potasu NaCl 0,85% Medium 1kg CZĘŚĆ 18 Sterinol 1000g, stężenie 10 % 5 butelka Zn CZĘŚĆ 19 ALB 25 szt. 8 op. ALT 25 szt. 8 op. AST 25 szt. 8 op. Bilirubina 25 szt. 8 op. Kwas moczowy 25 szt. 8 op. Surowica kalibracyjna "Vitros 1" 1 szt. Surowica kontrolna DT1 Surowica kontrolna DT2 1 szt. 1 szt.

16 γ - glutamylotransferaza 25 szt. 8 op. CZĘŚĆ 20 Kit do srebrzenia kit Silver Stain Zestaw DEMO Zestaw niezbędny do wybarwienia żeli poliakrylamidowych w reakcji PCR-SSCP, jeden zestaw wystarcza na wybarwienie około 20 żeli o wymiarach 15 x 15 cm. 10 op CZĘŚĆ 22 Absolute Ethanol op.2,5 l Folin cz.d.a. Hydrochloric acid cz.d.a. Perchloric acids cz.d.a. Potassium hydrogen phtalate Potassium Hydrogen phtalate GR cz.d.a. Wodorotlenek potasu (KOH) 1 kg, pellets NuSieve GTG Agarose 125g CZĘŚĆ 24 4 op RNA Nano LabChip BioAnalyzer RNA 6000 NANO KIT Izotop αctp32 izotop γatp32 CZĘŚĆ 25 Odczynnik niezbędny do oceny RNA chipy 250 µci CZĘŚĆ 28 2 zestaw CZĘŚĆ 31 kit do realtime paski testowe - Bilirubina paski testowe - cholesterol paski testowe - GGT paski testowe - glukoza paski testowe - GOT

17 paski testowe - GPT paski testowe - HDL paski testowe - K paski testowe - kw. Moczowy paski testowe - trójglicerydy Restriction endonuclease DdeI 1000 U Kozie przeciwciało anty-mysie CZĘŚĆ 32 Przeciwciało monoklonalne Oct- 3/4 (C-10) 3 op CZĘŚĆ 35 Rnasy plus kits 50 prob CoralLoad 10xPCR Buffer bufor do PCR zawierający 15mM MgCl 2 op DNA isolation kit Dneasy Blood and Tissue Kit kit zestaw do izolacji DNA z tkanek, włosów, krwi, 50 reakcji 4 op dntp MIX PCR Grade dla HotStart DNA Polymerase Easy fibres HotStart DNA Polymerase dntp do HotStart DNA Polymerase 14 op kit, 50 izolacji polimeraza 250 U, zawierajaca w komplecie bufor Q 28 op HotStarTaq Master Mix Kit (250 U)) OneStep RT-PCR Kit (100) QIAmp RNA Blood Mini Kit (50) Qiaquick Nucleotide removal Kit (50) Rneasy Fibrous Tissue Mini Kit Rneasy Lipid Tissue Mini Kit RNeasy Mini Kit (250) Taq DNA Polimerase 250U polimeraza kit Zestaw do izolacji RNA kit do oczyszczania sond Zestaw do izolacji RNA Zestaw do izolacji RNA kit + Q Solution (5x) + MgCL2 15 op. 2 op 4 op 6 op.

18 Zestaw do izolacji DNA z tkanek i krwi Dnasy blood&tissue Kit 250 prób

19 UMOWA (projekt). na dostawę odczynników laboratoryjnych. zawarta w Jastrzębcu w dniu r. pomiędzy: I. Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN z siedzibą w Jastrzębcu, ul. Postępu 1, Wólka Kosowska, reprezentowanym przez Prof. dr hab. Edwarda Dymnickiego Dyrektora Instytutu, zwanym w treści umowy Nabywcą a II... zwanym w treści umowy Dostawcą W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655.), Strony postanowiły zawrzeć umowę następującej treści: 1. Przedmiot Umowy Dostawca zobowiązuje się do dostawy odczynników laboratoryjnych, określonych w Załączniku nr 1, zwanych dalej odczynnikami, po cenach określonych w Załączniku nr Termin wykonania Umowy 1. Umowa zostaje zawarta na okres Umowa będzie realizowana etapowo, na podstawie zamówień złożonych na formularzu Nabywcy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, w terminie do 4 tygodni od daty złożenia pisemnego zamówienia przez Nabywcę, faksem na adres Dostawcy. 3. Umowa ulega wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku dokonania zamówień o wartości równej kwocie określonej w 3 ust Wartość Umowy 1. Wartość Umowy brutto wynosi nie więcej niż...zł brutto, na która składa się kwota...zł netto oraz...% podatku VAT, t.j....zł (słownie:...), według złożonego kosztorysu Dostawcy 2. Wartość Umowy obejmuje cenę przedmiotu umowy oraz koszty ubezpieczenia i transportu odczynników do Nabywcy. 3. Nabywca zastrzega sobie prawo złożenia zamówień w kwocie niższej niż wartość umowy określona w ust Warunki płatności 1. Wszelkie płatności do kwoty wymienionej w 3 ust. 1 dokonane zostaną przez Nabywcę przelewem bankowym w złotych polskich, w terminie 14 dni od daty doręczenia do siedziby Nabywcy faktury VAT za dostarczone produkty. 2. Nabywca upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy i oświadcza jednocześnie, że jest zarejestrowany jako Podatnik VAT Unii Europejskiej i posiada NIP o numerze PL Przelew zostanie dokonany na rachunek Dostawcy podany na fakturze. 4. Za termin dokonania zapłaty strony uważają datę obciążenia rachunku Nabywcy.

20 5. Pakowanie i oznaczenia 1. Odczynniki oraz dokumentacja wymieniona w 4 zostaną zapakowane w sposób gwarantujący właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniami w czasie transportu i odpowiednio do wymagań przewoźnika. 2. Wszelkie koszty wynikające z zaniedbania zastosowania się do zapisów ust. 1 obciążają Dostawcę. 6. Dostawa, ryzyko i prawo własności 1. Dostawa odczynników zrealizowana zostanie przez Dostawcę bezpośrednio do Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. 2. Dostarczenie odczynników nastąpi staraniem i na koszt Dostawcy. 3. Osobami upoważnionymi ze strony Nabywcy do odbioru odczynników są p. Bożena Kowalczyk i p. Beata Hryniewicz. 4. Prawo własności odczynników zostanie przeniesione na Nabywcę po zapłaceniu całej należności za dostawę kolejnych partii odczynników, na podstawie poszczególnych zamówień, zgodnie z zasadami określonymi w Gwarancja 1. Na dostarczone odczynniki Sprzedający udziela 6-miesięczną gwarancję liczoną od dnia dostawy. 2. Dostawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 8. Kary umowne 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Dostawca zobowiązuje się do zapłaty Nabywcy następujących kar umownych: a) 0,15% wartości netto przedmiotu Umowy nie zrealizowanego w terminie 4 tygodni, o którym mowa w 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem ust. 1 lit. b). Przy przekroczeniu terminu, o którym mowa w 2 ust. 1, o ponad 3 tygodnie, Nabywca ma prawo odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca. b) 10% wartości netto przedmiotu Umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodów leżących po stronie Dostawcy. Nabywca zachowuje wówczas prawo do kary naliczonej za 3 tygodnie opóźnienia w dostawie, zgodnie z ust. 1. lit. a). 2. Zapłata kary umownej wymienionej w ust. 1 lit. a) nie zwalnia Dostawcy od obowiązku wykonania Umowy. 3. W razie uchybienia terminu zapłaty przez Nabywcę, Dostawca ma prawo do naliczenia Nabywcy odsetek ustawowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 4. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 i 3 Stronom Umowy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 9. Zmiana umowy Wszelkie zmiany i uzupełnienia w niniejszej Umowie muszą być dokonywane w formie aneksu do Umowy sporządzonego na piśmie pod rygorem nieważności. 10. Przenoszenie praw i obowiązków Żadna ze Stron Umowy nie może przenosić wykonania tej Umowy na Stronę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody, wyrażonej przez drugą Stronę Umowy Rozstrzyganie sporów 1. Ewentualne spory, które zaistnieją między Stronami Umowy w odniesieniu do wszelkich spraw wynikających lub związanych z postanowieniami Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze rokowań. 2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia na drodze rokowań w okresie trzech miesięcy, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Nabywcy.

21 12. Prawo Umowy Wszelkie sprawy nie uregulowane niniejszą Umową będą rozstrzygane na podstawie Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity ( Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655). Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Dostawcy i Nabywcy. Niżej wymienione załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Oferta Dostawcy Załącznik nr 3 Wzór formularza zamówienia ZA NABYWCĘ: ZA DOSTAWCĘ:

22 Zał. nr 3 do siwz DAZ-2401/ 28 /08 Nazwa oferenta, adres(pieczęć) FORMULARZ OFERTOWY Do IGiHZ PAN w Jastrzębcu ul. Postępu Wólka Kosowska a) firma: b) REGON: NIP : c) kod, miejscowość, województwo, powiat: -,,, d) ulica, nr domu, nr lokalu:,, e) internet: pl - wpisać gdy oferent posiada f) numer kierunkowy tel. faks Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego, DAZ-2401/28 / 08, którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych. według zał. nr 1 do SIWZ. 1. Oferujemy dostawę w części... będąca przedmiotem zamówienia za cenę:...zł słownie:... złotych łącznie z...% podatku VAT, zgodnie z łączną wartością załączonego kosztorysu ofertowego. 2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie : jak w załączniku nr 1 do SIWZ.

23 3. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodne z zawartymi w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ, zamówienie zostanie przez nas zrealizowane bez udziału podwykonawców. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ze wzorem umowy, przyjmujemy określone w nich warunki i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 6. Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SIWZ. 8. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy na realizację zamówienia w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego. 9. Oferta zawiera...ponumerowanych stron. 10. W skład oferty wchodzą następujące dokumenty: , dnia (uprawniony przedstawiciel)

24 Zał. 4 do SIWZ DAZ-2401/ 28 /08 Oświadczenie Imiona... Nazwisko... Jako osoba uprawniona do reprezentowania firmy... rodzaj uprawnienia :... w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym przez IGHiZ PAN w trybie przetargu nieograniczonego DAZ-2401/ 28 /08 którego przedmiotem jest: zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych. według załącznika nr 1 do SIWZ. oświadczam, że firma, którą reprezentuję, spełnia wymagania określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ: 1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 9 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego, iż z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

25 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności...., dnia (podpis składającego oświadczenie)

26 Zał. 5 do SIWZ DAZ-2401/ 28 /08... (wykonawca- pieczęć) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat odpowiadających rodzajem i zakresem przedmiotowi zamówienia polegającego na: dostawie odczynników laboratoryjnych. L.p. Zamawiający nazwa i adres 1. Zakres zlecenia 1) Miejsce realizacji Okres realizacji Wartość zlecenia ) wpisać zakres zlecenia, które były jego przedmiotem Należy złożyć 3 pisemne referencje z placówek naukowo-badawczych, wskazując potwierdzenia, że Wykonawca dostarczał odczynniki których używano do badań naukowych. Niniejszym wyrażam zgodę na sprawdzenie przez Zamawiającego danych podanych powyżej...., dnia Nazwa oferenta, adres (pieczęć)... (podpis składającego oświadczenie)

27 Załącznik nr 6 do SIWZ DAZ-2401/ 28 /08... (wykonawca- pieczęć) Kosztorys ofertowy Dostawa odczynników laboratoryjnych, według załącznika nr 1 do SIWZ. Nazwa/Nazwa handlowa Opis/Parametry techniczne(stężenie, gęstość, czystość, cz.d.a., wielkość opakowania, termin ważności itp.) Nr katalog owy Ilość w roku Jedn. Cena jedn. netto w zł E Wartość netto w zł F=DxE VAT % zł Wartość brutto w zł H=Fx% CZĘŚĆ 1 kit do izolacji DNA zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do izolacji DNA z tkanek zwierzęcych twardych (ogony, skóry, włosy), (eppendorfy, kolumny, chemikalia) 250 izolacji, Tylko trawienie enzymatyczne przed izolacją DNA, Wydajność poniżej 20 µg 3 szt Total RNA Mini kit do izolacji RNA z tkanek 100 Total RNA mini 25 kit do izolacji RNA z tkanek X CZĘŚĆ 2 DNA Labelling Kit Electrophoresis Buffer 10xTBE Enzym restrykcyjny Bsl I Enzym restrykcyjny Hinf III 5000 U 2500 U 4 litr

28 enzym restrykcyjny HphI Enzym restrykcyjny MspI Enzym restrykcyjny PvuII Enzym restrykcyjny RsaI pageruler protein standard TaqDNA Polymerase 1500u 3000 U 2500 U 2000 U marker białkowy kolorowy Polimeraza Taq DNA, (recombinant) 1 opakowanie=500u 3 op Glukoza - Kit 500 prób CZĘŚĆ 4 5 zestaw X Kwas mrówkowy 70% PCA 70% płyn Tuerka do liczenia krwinek białych 1L TCA 1kg cz.d.a. Roztwór buforowy ph 7,0 z dokładnością 0, ml / op. (20º C ). Roztwór buforowy ph 7,0 z dokładnością 100 ml / op. 0,05 (20º C ). Roztwór buforowy ph 4,0 z dokładnością 100 ml / op. 0,05 (20º C ). Białko całkowite - Kit Fosfataza zasadowa -Kit Fosfor nieorganiczny -Kit Glukoza - standard Kreatynina CZĘŚĆ ml 20 ml 100 ml 200 mg/dl 2x 100 ml 7 op. Trójglicerydy - Kit 10 ml 40 op.

29 Wapń - Kit 250 ml RNAlater CZĘŚĆ 6 odczynnik niezbędny do zabezpieczenia tkanek 4 op. SDS 10% solution odczynnik do przeprowadzania 3 op habrydyzacji mikromacierzy Slide Hyb #3 bufor hybrydyzacyjny 2 op SlideHyb Glass Array Hybridization Buffer #1, #2, #3 SSCx20 zestaw buforów do hybrydyzacji mikromacierzy 3 op odczynnik do przeprowadzania habrydyzacji mikromacierzy 3 op CZĘŚĆ 7 DEPC 5x100ml dntp mix objętość 320 µl, nukleotydów koncentracja-10mm 3130 POP 6 Performance optimised Polymer 3130 POP 7TM Performance optimised Polymer ABI PRISM BigDye Terminator v1.1 Ready Reaction Amberlite MR-1A dejonizator Amp-Erase UNG 3,5 ml Intended for both DNA sequencing and fragment, 3.5 ml 100reakcji 10g odczynnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania aparatu ABI op 1 szt 6 op Ampli Taq DNA Polymerase Ampli Taq Gold DNA Polymerase Ampli Taq Gold DNA Polymerase six pack Ampli Taq Gold DNA Polymerase Twelve pack BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit 250U 250U 6x250U 12x250U 100 reakcji 5 op 3 op 3 op 1 szt

30 buffer with EDTA, 25 ml, 10x runnining Genetic Analyser 10x runnining buffer with EDTA, 25 ml, odczynnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania aparatu ABI Prism op GeneAmp dntps 8 op GeneScan 350 Standard długości ROX Size pz, 800 reakcji 2 op Standard GeneScan 500 Tamra Size Standard GeneScan-500 LIZ Size Standard dla ABI PRISM 3130 Standard długości pz, 800 reakcji Standard długości pz, 800 reakcji. Designed for use with DS-33 (G5) Dye Set consisting of 6-FAM, VIC, NED, PET & LIZ. Fragment sizes are identical to P/N (GeneScan-500 ROXTM size standard). Genetic Analyzer 10X Running Buffer with EDTA Hi-Di formamide HotStart DNA Polymerase methylseqr Bisulfite Conversion Kit Supplied as 10X concentrate. This buffer contains EDTA and is intended for use with POP polymers. Sufficient for at least 200 runs, 25ml. purity 99,5%, genetic analysis grade, 25ml SixPack, 6x250U, odczynnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania aparatu ABI Prism op 3 op MixdNTP 10mM 10 op Performance część niezbędna do optimised prawdiłowego polymer-4 (POP- funkcjonowania 4Ô) sekwenatora-fg, 310GA Performance optimised polymer-6 (POP- 6Ô) Power Syber Green PCR Master Mix, 2Pack Premix Acrylamide: bisacrylamide 19:1, część niezbędna do prawdiłowego funkcjonowania sekwenatora-fg, 310GA SyberGreen Mix wymagany do aparatu ABI op 40g 5 op

31 RTth DNA Polymerase XL Startery mikrosatelitarne StockMarks for Horses- Equine Genotyping System SYBR Green PCR Master Mix Urea Polimeraza niezbędna do otrzymania produktu PCR dla dużych fragmentów (ponad 1000 pz) niektórych genów, 400 U znakowane barwnikami fluorescencyjnymi odczytywanymi przez laser aparatu ABI PRISM 377 (Perkin Elmer) Zestaw 17 znakowanych markerów mikrosatelitarnych do kontroli pochodzenia koni, 100 reakcji do badań ekspresji genów- 100 reactions 500g 4 op. 23 para 2 op 9 op 3 op BAIRD PARKER agar płytki 20 płytek CZĘŚĆ op. Chapman Mannite 1op=20szt 1 COLUMBIA 20 płytek agar+scheep 15 op. blood Mac Conkey + 1op=20 szt cristal violet 1 PASTOREX STAPH PLUS PASTOREX STREP A BCDFG 50 testów 60 testów Wzorzec mas DNA z puc pz Wzorzec mas DNA z puc pz Wzorzec mas DNA z puc pz CZĘŚĆ 12 Trawiony Hae III i Taq IWzorce masowe niezbędne do analiz PCR-RFLP Trawiony Msp I. Wzorce masowe niezbędne do analiz PCR-RFLP 29 op 26 op Wzorce masowe niezbędne do analiz PCR-RFLP 16 op CZĘŚĆ 13 DETA NO 100 mg LNMMA 100 mg V-PYRRO/NO 100mg W mg

32 hyperfilm ECL amersham Nitroceluloza system na 4 tys cm2 membrany CZĘŚĆ 14 klisza negatywowa western blot nitrocleluloza Serva Acrylamide 1 kg 2X 1 op. Sizer fmol/µl 1 sztuka Sizer fmol/µl 1 sztuka Sizer fmol/µl 1 sztuka Sizer fmol/µl 2 sztuka Enzym restrykcyjny AvaI GeneMATRIX UNIVERSAL RNA Purification Kit Gene MATRIX PCR/DNA Clean- Up Purification Kit U CZĘŚĆ 15 kit do izolacji RNA na 100 szt, posiada właściwości wiązania Rna przez kompozytowy SiO2 oraz struktury spinelowe, RNA izolowane musi być posiadać wysoką jakość i koncentację. kolumienki krzemionkowe,dla 150 prób Wzorzec długości Perfect Plus 1kb DNA ladder 100µg Zestaw OptiTaq DNA Polymerase 1000 U + bufor A(10x, skład: 100mM Tris-HCL- ph 9.1 w 20 C, 500mM KCL, 0.1% Triton X100) + bufor B(10x, skład: 100mM Tris-HCL- ph 9.1 w 20 C, 15mM MgCl2, 500mM KCL, 0.1% Triton X100) + bufor C (10x, skład: 500mM Tris-HCL- ph 9.2 w 22 C, 17,5 mm MgCl2, 160mM (NH4)2SO4 ) 5 op.

33 CZĘŚĆ 16 Bromek etydyny 10 tabl. Nonfoaming Stella 500g CZĘŚĆ 17 enzym restrykcyjny Alu I enzym restrykcyjny Mse I 500u 1500u Dwuchromian potasu NaCl 0,85% Medium 1kg CZĘŚĆ 18 Sterinol 1000g, stężenie 10 % 5 butelka Zn CZĘŚĆ 19 ALB 25 szt. 8 op. ALT 25 szt. 8 op. AST 25 szt. 8 op. Bilirubina 25 szt. 8 op. Kwas moczowy 25 szt. 8 op. Surowica 1 szt. kalibracyjna "Vitros 1" Surowica kontrolna DT1 Surowica kontrolna DT2 1 szt. 1 szt. γ - glutamylotransfera za 25 szt. 8 op. CZĘŚĆ 20 Kit do srebrzenia kit

34 Silver Stain Zestaw DEMO Zestaw niezbędny do wybarwienia żeli poliakrylamidowych w reakcji PCR-SSCP, jeden zestaw wystarcza na wybarwienie około 20 żeli o wymiarach 15 x 15 cm. 10 op CZĘŚĆ 22 Absolute Ethanol op.2,5 l Folin cz.d.a. Hydrochloric acid cz.d.a. Perchloric acids cz.d.a. Potassium hydrogen phtalate Potassium Hydrogen phtalate GR Wodorotlenek potasu (KOH) cz.d.a. 1 kg, pellets NuSieve GTG Agarose 125g CZĘŚĆ 24 4 op RNA Nano LabChip BioAnalyzer RNA 6000 NANO KIT CZĘŚĆ 25 Odczynnik niezbędny do oceny RNA chipy 2 zestaw Izotop αctp32 izotop γatp µci CZĘŚĆ 28 CZĘŚĆ 31 kit do realtime paski testowe - Bilirubina paski testowe - cholesterol

35 paski testowe - GGT paski testowe - glukoza paski testowe - GOT paski testowe - GPT paski testowe - HDL paski testowe - K paski testowe - kw. Moczowy paski testowe - trójglicerydy Restriction endonuclease DdeI 1000 U Kozie przeciwciało anty-mysie Przeciwciało monoklonalne Oct-3/4 (C-10) CZĘŚĆ 32 3 op CZĘŚĆ 35 Rnasy plus kits 50 prob CoralLoad bufor do PCR zawierający 10xPCR Buffer 15mM MgCl 2 op DNA isolation kit Dneasy Blood and Tissue Kit dntp MIX PCR Grade dla HotStart DNA Polymerase Easy fibres HotStart DNA Polymerase HotStarTaq Master Mix Kit (250 U)) OneStep RT-PCR Kit (100) QIAmp RNA Blood Mini Kit (50) kit zestaw do izolacji DNA z tkanek, włosów, krwi, 50 reakcji 4 op dntp do HotStart DNA Polymerase 14 op kit, 50 izolacji polimeraza 250 U, zawierajaca w komplecie bufor Q polimeraza kit Zestaw do izolacji RNA 28 op 15 op.

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa...

D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO. Nazwa... D-7042/1/08 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO Dane dotyczące wykonawcy Nazwa... Siedziba... Nr telefonu/faks...

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r.

Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ KRUSZYWA NA TEREN BAZY SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWEJ W STRZEGOCICACH WEDŁUG POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 Numer sprawy: ZP ZBS PAN/01/2009 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę oligonukleotydów SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia Żagań, dnia 15.09.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu kabla światłowodowego hybrydowego oraz muf światłowodowych - Data umieszczenia ogłoszenia: 15.09.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM [pieczątka firmowa] Załącznik nr 1 do Instrukcji NzO-1/11/IM... dnia... I. DANE OFERENTA WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJAJCACH Z OGŁOSZENIEM 1. Pełna nazwa:... 2. Przedstawiciel Wykonawcy 1

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku

Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/112/COP/15 Łódź, dnia 16 listopada 2015 roku Zapytanie ofertowe, dotyczące usługi, polegającej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy)

załącznik Nr ( oznaczenie Wykonawcy) ... ( oznaczenie Wykonawcy) załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pod nazwą: WYMIANA POKRYCIA DACHU I REMONT WIĘŹBY DACHOWEJ W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. Nazwa... Nr faksu... adres e-mail:...

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 67/2010 r. z dnia 1.07.2010 r. Regulamin przetargów na udzielenie zamówień na roboty budowlane, usługi i dostawy obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu, NIP:559-17-01-121 REGON: 092365566 Dokładny adres do korespondencji: Komenda Powiatowa

Bardziej szczegółowo

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach

Remont elewacji i holu budynku dworca kolejowego w Żarach Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy (wraz z kodem). tel. (kierunkowy)... tel., fax REGON. NIP. Internet: http//. e-mail:. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 20.02.2015 Żagań, dnia 20.02.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu materiałów do wykonania instalacji budynkowych. - Data umieszczenia ogłoszenia: 20.02.2015 I. Zamawiający: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy

... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy ) Formularz ofertowy Załącz nik nr 1 do SI W Z Pieczęć wykonawcy... (imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy )... ( telefon/ fax wykonawcy) NIP... REGON... Formularz ofertowy Składając ofertę w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile. Rozdział I Postanowienia ogólne. art. 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w SWŚ GWDA sp. z o o w Pile Rozdział I Postanowienia ogólne art. 1 1. Niniejszy regulamin ustala zasady i sposób udzielania zamówień w SWŚ Gwda w Pile do których nie stosuje

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup masy bitumicznej do wykonania remontu cząstkowego na drogach powiatowych w 2007 roku Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020.

Informatyk wszechstronny specjalista program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Strategii Europa 2020. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Informatyk - wszechstronny specjalista - program rozwoju potencjału PJWSTK do wdrażania zaleceń Str. Europa 2020 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie aktualizacji Programu ogólnego kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej miasta Chełmży wraz z wyliczeniem potrzebnych środków na realizację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Urząd Gminy Czernice Borowe ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe tel./fax (0-23) 6746066 e-mail skarbnik@czerniceborowe.pl www.czerniceborowe.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo