PROSPEKT EMISYJNY AKCJI NETIA HOLDINGS Spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROSPEKT EMISYJNY AKCJI NETIA HOLDINGS Spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie"

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI NETIA HOLDINGS Spó³ka akcyjna z siedzib¹ w Warszawie Niniejsza elektroniczna wersja Prospektu publikowana jest wy³¹cznie w celach informacyjnych. Prospekt w formie drukowanej, wraz z Za³¹cznikami, dostêpny bêdzie w siedzibie Spó³ki, w siedzibie Oferuj¹cego oraz we wszystkich POK domów maklerskich wymienionych w Za³¹czniku nr 4, 5 i 6 do Prospektu, w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 13 oraz w Centrum Promocji Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie, ul. Nowy Œwiat 6/12. Organem nadzoru nad rynkiem kapita³owym, udzielaj¹cym zgodê na wprowadzenie papierów wartoœciowych objêtych niniejszym Prospektem do publicznego obrotu jest Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d z siedzib¹ w Warszawie Plac Powstañców Warszawy 1, Warszawa, Polska. Inwestorzy mog¹ uczestniczyæ w subskrypcji papierów wartoœciowych objêtych niniejszym Prospektem wy³¹cznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na terytoriach innych pañstw niniejszy Prospekt mo e byæ traktowany jedynie jako materia³ informacyjny. This electronic version of the Prospectus is published solely for informational purposes. The printed version of the Prospectus, with the schedules thereto, will be made available at the Company s registered seat, at the registered seat of the Offeror, at all the other Customer Services Offices of the Stock Brokerage Companies listed in Appendix No. 4, 5 and 6 hereto, at the Information Center of the Securities and Exchange Commission, Warsaw, 13 Mazowiecka Street and also at the Promotion Centre of the Warsaw Stock Exchange, Warsaw, 6/12 Nowy Œwiat Street. The supervisory body over the capital market, admitting the securities, which this Prospectus concerns, to public trade is the Securities and Exchange Commission, with its seat in Warsaw, at Plac Powstañców Warszawy 1, Warszawa, Poland. Investors may participate in the subscription for securities offered on the basis of the Prospectus solely within the territory of the Republic of Poland. In other countries the Prospectus is for informational purposes only.

2 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI NETIA HOLDINGS Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie Podstawow¹ bran ¹ stanowi¹c¹ o osi¹ganych przez Emitenta wynikach finansowych jest bran a telekomunikacyjna. Wprowadzaj¹cym Akcji zwyk³ych na okaziciela Serii C do publicznego obrotu jest Netia Holdings Incentive Share Company Limited z siedzib¹ w St. Helier, Jersey, Channel Islands. Prospekt zosta³ przygotowany w zwi¹zku z wprowadzeniem do publicznego obrotu: Akcji zwyk³ych imiennych Serii A1, Akcji zwyk³ych imiennych Serii A2, Akcji zwyk³ych imiennych Serii A3, Akcji zwyk³ych imiennych Serii A4, Akcji zwyk³ych imiennych Serii A5, Akcji imiennych uprzywilejowanych Serii A6, Akcji zwyk³ych imiennych Serii B, Akcji zwyk³ych na okaziciela Serii C o numerach od 1 do i od do , Akcji zwyk³ych na okaziciela Serii D, Akcji zwyk³ych na okaziciela Serii E, Akcji zwyk³ych na okaziciela Serii F, Akcji zwyk³ych na okaziciela Serii G, o wartoœci nominalnej 6 z³otych ka da, Praw Do Akcji Serii G oraz Publiczn¹ Ofert¹ Subskrypcji Akcji zwyk³ych na okaziciela Serii E (Oferta Mened erska), Akcji zwyk³ych na okaziciela Serii F (Oferta Kierowana) oraz Akcji zwyk³ych na okaziciela Serii G (Oferta Ogólna) o wartoœci nominalnej 6 z³otych ka da, w tym Akcji Serii E po cenie emisyjnej 6 z³otych ka da, zgodnie z uchwa³¹ nr 2 NWZA z dnia 30 marca 2000 r., Akcji Serii F oraz Akcji Serii G po cenie emisyjnej ustalonej przez Komitet ds. Ustalania Ceny, który Rada Nadzorcza powo³a³a spoœród swoich cz³onków, zgodnie z uchwa³¹ nr 2 NWZA z dnia 30 marca 2000 r. Cena emisyjna (z³) Prowizje subemitentów i inne koszty (z³) Rzeczywiste wp³ywy Emitenta (z³) na jednostkê Akcje Serii E ,00 (2) (2) Akcje Serii F (1) (2) (2) Akcje Serii G (3) (2) (2) (3) (2) (2) Razem (1) Cena emisyjna zostanie opublikowana wraz z Cen¹ Emisyjn¹ Akcji Serii G (2) Dane zostan¹ opublikowane w ci¹gu 14 dni od dnia zamkniêcia Publicznej Oferty Subskrypcji (3) Cena Emisyjna zostanie opublikowana po zakoñczeniu przyjmowania Zamówieñ Na Akcje Serii G w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i przyjmowania zapisów na Akcje Serii G w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Pracowniczej. Cena Emisyjna Akcji Serii G oferowanych w Transzy Pracowniczej bêdzie zawiera³a 30% dyskonta Publiczn¹ Ofert¹ Sprzeda y Akcji zwyk³ych na okaziciela Serii C o wartoœci nominalnej 6 z³otych ka da i cenie sprzeda y 6 z³otych ka da. Cena sprzeda y (z³) Prowizje subemitentów i inne koszty (z³) Rzeczywiste wp³ywy Wprowadzaj¹cego (z³) na jednostkê Akcji Akcje Serii C ,00 (4) (4) (4) Dane zostan¹ opublikowane w ci¹gu 14 dni od dnia zamkniêcia Publicznej Oferty Sprzeda y Oferta Mened erska oraz Publiczna Oferta Sprzeda y skierowane s¹ do subemitenta us³ugowego, który po nabyciu Akcji bêdzie zgodnie z art. 4 pkt 8 i art. 77 ust. 2 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartoœciowymi zbywa³ je osobom uprawnionym na zasadach okreœlonych w Prospekcie. Oferta Kierowana skierowana jest do spó³ki Telia AB (publ.), jednego z wiod¹cych akcjonariuszy Netii. Oferta Ogólna zosta³a podzielona na trzy transze: Transzê Inwestorów Instytucjonalnych, Transzê Inwestorów Indywidualnych i Transzê Pracownicz¹. Nie póÿniej ni na dwa dni przed otwarciem Publicznej Oferty Subskrypcji Akcji Oferowanych zostanie opublikowany Przedzia³ Cenowy, dla Akcji Serii G, w ramach którego inwestorzy indywidualni bêd¹ mogli sk³adaæ zapisy na Akcje Serii G a inwestorzy instytucjonalni Zamówienia Na Akcje. Publiczna Oferta Subskrypcji Akcji Oferowanych rozpocznie siê w dniu 19 maja 2000 r., a zakoñczy siê w dniu 7 czerwca 2000 r. Zapisy w Ofercie Mened erskiej przyjmowane bêd¹ od 2 do 6 czerwca 2000 r. Zapisy w Ofercie Kierowanej przyjmowane bêd¹ od 2 do 6 czerwca 2000 r. Zapisy w Ofercie Ogólnej w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Pracowniczej przyjmowane bêd¹ od 19 do 30 maja 2000 r., a zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przyjmowane bêd¹ od 19 maja do 6 czerwca 2000 r., z tym e w Pierwszym Etapie Sk³adania Zapisów, który bêdzie trwa³ od 19 do 31 maja 2000 r. inwestorzy uprawnieni do sk³adania zapisów w tej Transzy bêd¹ sk³adaæ Zamówienia Na Akcje, natomiast w Drugim Etapie Sk³adania Zapisów, który bêdzie trwa³ od 2 do 6 czerwca 2000 r. inwestorzy, którym Emitent w porozumieniu z G³ównymi Zarz¹dzaj¹cymi Wstêpnie Przydzieli Akcje Serii G, bêd¹ zobowi¹zani do op³acenia tych Akcji. Cena emisyjna Akcji w Ofercie Mened erskiej wyniesie 6 z³otych. Cena emisyjna w Ofercie Kierowanej zostanie ustalona przez Komitet ds. Ustalania Ceny i bêdzie równa Cenie Emisyjnej Akcji Serii G pomniejszonej o dyskonto, które zostanie og³oszone nie póÿniej ni na dwa dni przed rozpoczêciem przyjmowania zapisów na Akcje Serii F. Cena Emisyjna Akcji w Ofercie Ogólnej zostanie ustalona przez Komitet ds. Ustalania Ceny i zostanie podana do publicznej wiadomoœci po zakoñczeniu przyjmowania Zamówieñ Na Akcje Serii G w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i przyjmowania zapisów na Akcje Serii G w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Pracowniczej w formie komunikatu przes³anego do KPWiG, GPW oraz PAP. Cena emisyjna Akcji Serii G oferowanych w Transzy Pracowniczej bêdzie zawiera³a 30% dyskonta. Ostatecznego Przydzia³u Akcji Serii G dokona Emitent w ci¹gu 7 dni od dnia zamkniêcia Publicznej Oferty Subskrypcji, z tym e przydzia³ Akcji Serii G w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych bêdzie dwustopniowy. Wstêpny Przydzia³ Akcji Serii G, zostanie dokonany przez Emitenta w porozumieniu z G³ównymi Zarz¹dzaj¹cymi w dniu ustalenia Ceny Emisyjnej, po zakoñczeniu Pierwszego Etapu Sk³adania Zapisów. Inwestorom, którym zostan¹ Wstêpnie Przydzielone Akcje G³ówni Zarz¹dzaj¹cy lub Cz³onek Konsorcjum przeœle Wezwania do Dokonania Zap³aty, na podstawie którego bêd¹ oni zobowi¹zani do op³acenia zapisu w Drugim Etapie Sk³adania Zapisów. Publiczna Oferta Sprzeda y rozpocznie siê 2 czerwca 2000 r., a zakoñczy 7 czerwca 2000 r. Zamówienia na Akcje Serii C bêd¹ przyjmowane od 2 do 6 czerwca 2000 r. Cena sprzeda y Akcji Serii C bêdzie równa wartoœci nominalnej Akcji Serii C tj. 6 z³otych. Wprowadzaj¹cy dokona przydzia³u Akcji Serii C w ci¹gu 7 dni od dnia zamkniêcia Publicznej Oferty Sprzeda y. ADS-y wyemitowane na podstawie Akcji Serii D oraz Akcji Serii C Spó³ki s¹ przedmiotem obrotu na NASDAQ w USA (kod NTIA) oraz SEAQ International prowadzonym przez London Stock Exchange (kod NTHD). Zamiarem Zarz¹du jest aby pierwsze notowanie PDA na GPW nast¹pi³o w czerwcu 2000 r., a pierwsze notowanie Akcji Oferowanych w lipcu 2000 r. Ka dy inwestor powinien starannie przeanalizowaæ informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Inwestowanie w Akcje ³¹czy siê z wysokim ryzykiem w³aœciwym dla instrumentów rynku kapita³owego o charakterze udzia³owym oraz ryzykiem dotycz¹cym zagadnieñ zwi¹zanych w szczególnoœci z ujemnymi wynikami na dzia³alnoœci operacyjnej i ujemn¹ wartoœci¹ przep³ywów finansowych z dzia³alnoœci operacyjnej Grupy Netia, zad³u eniem Grupy Netia, potrzebami kapita³owymi Grupy Netia, ryzykiem kursowym, zobowi¹zaniami wynikaj¹cymi z koncesji dotycz¹cymi harmonogramu budowania sieci telefonicznej, budowy sieci telefonicznej oraz jej eksploatacji, sprzecznoœci interesów akcjonariuszy posiadaj¹cych du e pakiety akcji z interesami drobnych akcjonariuszy, ograniczeniami na³o onymi na podmioty zagraniczne wynikaj¹cymi z przepisów prawa, rosn¹c¹ konkurencj¹ na rynku telekomunikacyjnym oraz wspó³prac¹ z TP S.A. Szczegó³owy opis czynników ryzyka znajduje siê w Rozdziale I pkt 3 Prospektu. Wprowadzenie Akcji do publicznego obrotu odbywa siê wy³¹cznie na warunkach i zgodnie z zasadami okreœlonymi w Prospekcie. Prospekt jest jedynym prawnie wi¹ ¹cym dokumentem zawieraj¹cym informacje na temat Emitenta, jego sytuacji ekonomicznej i prawnej, Publicznej Oferty Subskrypcji, Publicznej Oferty Sprzeda y oraz Akcji Wprowadzanych. Oœwiadczenie Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d oceni³a, e w przedstawionych dokumentach zosta³y zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytu³u ryzyka inwestycyjnego zwi¹zanego z nabywaniem papierów wartoœciowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja zwraca uwagê potencjalnym inwestorom na czynniki ryzyka zawarte w Rozdziale I pkt 3 prospektu emisyjnego. Komisja podkreœla, e odpowiedzialnoœæ za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie oraz Wprowadzaj¹cym, zaœ odpowiedzialnoœæ za jej przeprowadzenie na biurze maklerskim, pe³ni¹cym funkcjê oferuj¹cego. Decyzj¹ Nr DSP /00-15/2000 z dnia 19 kwietnia 2000 r. Komisja Papierów Wartoœciowych i Gie³d dopuœci³a do publicznego obrotu papiery wartoœciowe objête tym prospektem emisyjnym. OFERUJ CY Centralny Dom Maklerski PEKAO S.A. Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Warszawie Prospekt zosta³ sporz¹dzony w Warszawie w dniu 30 listopada 1999 r. Termin wa noœci Prospektu up³ywa z dniem dokonania przydzia³u Akcji Oferowanych i Sprzedawanych, jednak e nie póÿniej ni w dniu 31 grudnia 2000 r. z wy³¹czeniem pkt oraz , których wa noœæ up³ywa z dniem zbycia wszystkich Akcji przez subemitenta us³ugowego, jednak e nie póÿniej ni w dniu 1 lipca 2004 r. Prospekt zawiera informacje aktualizuj¹ce na dzieñ 29 lutego 2000 r. oraz istotne informacje przekazane sporz¹dzaj¹cym przez Spó³kê do dnia oddania Prospektu do druku. Prospekt wraz z za³¹cznikami bêdzie udostêpniony na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczêciem Publicznej Oferty w siedzibie Spó³ki, w siedzibie Oferuj¹cego oraz we wszystkich POK domów maklerskich wymienionych w Za³¹czniku nr 4, 5 i 6 do Prospektu, w Centrum Informacyjnym KPWiG w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 13 oraz w Centrum Promocji GPW w Warszawie, ul. Nowy Œwiat 6/12. Skrót Prospektu zostanie opublikowany na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczêciem Publicznej Oferty w dziennikach Rzeczpospolita i Gazeta Gie³dy Parkiet. Ponadto w siedzibie Spó³ki udostêpnione bêd¹ do wgl¹du nastêpuj¹ce dokumenty: kopie sprawozdañ finansowych Spó³ki za lata wraz z raportami i opiniami bieg³ego rewidenta, kopie skonsolidowanych sprawozdañ finansowych Grupy Netia za lata wraz z raportami i opiniami bieg³ego rewidenta, tekst jednolity Statutu, kopia aktualnego odpisu z rejestru handlowego Spó³ki, uchwa³y NWZA z dnia 26 lipca 1999 r. oraz 30 marca 2000 r.

3 Stosownie do art. 81 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartoœciowymi od dnia udostêpnienia Prospektu do publicznej wiadomoœci Spó³ka bêdzie równoczeœnie przekazywaæ KPWiG oraz GPW, ka d¹ informacjê powoduj¹c¹ zmianê treœci Prospektu - w okresie jego wa noœci - oraz informacje o wszelkich zdarzeniach, które mog³yby w sposób znacz¹cy wp³yn¹æ na cenê lub wartoœæ Akcji, a 20 minut póÿniej informacje te przekazywaæ bêdzie równie do PAP. Informacje, o których mowa powy ej bêd¹ przekazywane w terminie 24 godzin od dnia zajœcia zdarzenia lub powziêcia o nim wiadomoœci. W przypadku, gdy informacje powoduj¹ce zmianê treœci Prospektu bêd¹ mog³y w znacz¹cy sposób wp³yn¹æ na cenê lub wartoœæ Akcji, Spó³ka opublikuje je w dzienniku Gazeta Gie³dy Parkiet w terminie 7 dni od dnia powziêcia informacji. Spó³ka planuje, i na podstawie zawartej Umowy Depozytowej w zwi¹zku z Akcjami Serii G oferowanymi w Ofercie Ogólnej zostan¹ wystawione przez Bank Depozytowy ADS-y. Liczba Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie Subskrypcji, w zwi¹zku z którymi zostan¹ wyemitowane ADS-y nie przekroczy Akcji, co stanowiæ bêdzie wraz z Akcjami Serii D i Akcjami Serii C, na podstawie których zosta³y wystawione do dnia aktualizacji Prospektu ADS-y i przy za³o eniu, e wszystkie Akcje w ramach Oferty Kierowanej i Oferty Mened erskiej zostan¹ objête, nie wiêcej ni 27,35% kapita³u akcyjnego Spó³ki i g³osów na WZA. Ponadto w celu umo liwienia wystawiania na podstawie Umowy Depozytowej ADS-ów na podstawie wszystkich Akcji Wprowadzanych, stanowi¹cych oko³o 99,99% kapita³u akcyjnego Spó³ki i g³osów na WZA, Spó³ka uzyska³a w dniu 19 kwietnia 2000 roku zgodê KPWiG, o której mowa w art. 96 Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartoœciowymi. Oferuj¹cy oœwiadcza, i nie s¹ planowane ze strony Oferuj¹cego lub innych podmiotów uczestnicz¹cych w oferowaniu Akcji Oferowanych adne dzia³ania dotycz¹ce stabilizacji kursu Akcji Oferowanych lub ADS-ów wystawianych w zwi¹zku z Akcjami Oferowanymi, przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty. Akcje zosta³y dopuszczone do publicznego obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej na mocy decyzji Komisji Papierów Wartoœciowych i Gie³d. Inwestorzy mog¹ uczestniczyæ w Ofercie wy³¹cznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytoriach innych pañstw Prospekt mo e byæ traktowany jedynie jako materia³ informacyjny. Na potrzeby publicznej oferty ADS-ów zosta³ sporz¹dzony wniosek rejestracyjny na formularzu F-3 zawieraj¹cy prospekt emisyjny ADS-ów. Prospekt nie mo e byæ udostêpniany poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody G³ównych Zarz¹dzaj¹cych. NINIEJSZA OFERTA ZOSTAJE Z O ONA NA PODSTAWIE ZWOLNIENIA Z OBOWI ZKU REJESTRACJI Z USTAWY STANÓW ZJEDNOCZONYCH O PAPIERACH WARTOŒCIOWYCH Z 1933 ROKU (US SECURITIES ACT). FEDERALNA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I GIE D (SEC) ANI KOMISJE PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH POSZCZEGÓLNYCH STANÓW NIE ZATWIERDZA Y ANI NIE ODMÓWI Y ZATWIERDZENIA OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH. NIE STWIERDZA Y TE, CZY NINIEJSZY POLSKI PROSPEKT EMISYJNY JEST PRAWDZIWY ORAZ WYCZERPUJ CY. ODMIENNE STWIERDZENIA STANOWI PRZESTÊPSTWO. Z WY CZENIEM NIE WIÊCEJ NI AKCJI SERII G, KTÓRE MOG BYÆ OFEROWANE NA PODSTAWIE ODRÊBNEGO PROSPEKTU EMISYJNEGO ADS-ów AKCJE OFEROWANE NIE S REJESTROWANE NA PODSTAWIE USTAWY O PAPIERACH WARTOŒCIOWYCH STANÓW ZJEDNOCZONYCH Z 1933 ROKU ANI NA PODSTAWIE STANOWYCH PRZEPISÓW O PAPIERACH WARTOŒCIOWYCH. Z POWY SZYCH WZGLÊDÓW AKCJE TE NIE MOG BYÆ OFEROWANE ANI SPRZEDAWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, ANI OSOBOM LUB NA RACHUNEK OSÓB ZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH, O ILE AKCJE OFEROWANE NIE ZOSTA Y ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z USTAW O PAPIERACH WARTOŒCIOWYCH STANÓW ZJEDNOCZONYCH Z 1933 ROKU ALBO JAKIEGOKOLWIEK PRAWA STANOWEGO LUB O ILE OFERTA LUB SPRZEDA NIE SPE NIAJ WARUNKÓW ZWOLNIENIA Z OBOWI ZKU REJESTRACJI Z USTAWY STANÓW ZJEDNOCZONYCH O PAPIERACH WARTOŒCIOWYCH Z 1993 ROKU ORAZ PRZEPISÓW O PAPIERACH WARTOŒCIOWYCH POSZCZEGÓLNYCH STANÓW.

4 The Issuer is Netia Holdings S.A. a company conducting its activity in the field of telecommunications Series C Common Bearer Shares are being introduced into public trading by the Selling Shareholder Netia Holdings Incentive Share Company Limited with its registered seat in St. Helier, Jersey, Channel Islands. This Prospectus has been prepared in connection with the introduction to public trading of the following shares: 1,000 Series A1 Common Registered Shares, 1,000 Series A2 Common Registered Shares, 1,000 Series A3 Common Registered Shares, 1,000 Series A4 Common Registered Shares, 1,000 Series A5 Common Registered Shares, 1,000 Series A6 Preferred Registered Shares, 3,727,340 Series B Common Registered Shares, 17,256,855 Series C Common Bearer Shares numbered from 1 to and from do , 5,500,000 Series D Common Bearer Shares, 425,000 Series E Common Bearer shares, 2,250,000 Series F Common Bearer Shares, 2,250,000 Series G Common Bearer Shares with a nominal value of PLN 6 each, 2,250,000 Rights to Series G Shares and a Public Offering of 425,000 Series E Common Bearer shares (Stock Option Plan Offering), 2,250,000 Series F Common Bearer Shares (Directed Offering) and 2,250,000 Series G Common Bearer Shares (Common Offering) with a nominal value of PLN 6 each, including 425,000 Series E Shares at the issue price of PLN 6 per share, in compliance with Resolution No. 2 of the EGMS of March 30, 2000; 2,250,000 Series F Shares and 2,250,000 Series G Shares at the issue price established by the Pricing Committee, which was appointed by the Supervisory Board from among its members, in compliance with Resolution No. 2 of the EGMS of March 30, Issue price (PLN) Commissions of underwriters and other costs (PLN) The actual proceeds received by the Issuer (PLN) Per share Series E Shares 425,000 6,00 (2) (2) Series F Shares 2,250,000 (1) (2) (2) Series G Shares 2,200,000 50,000 (3) (3) (2) (2) (2) (2) Total (1) The issue price will be published together with the Issue Price for Series G Shares (2) This data will be published within 14 days of closing of the Public Subscription Offering (3) The Issue Price will be published after the period of orders for Series G Shares in the Institutional Investors Tranche is closed and after the subscription period for Series G Shares in the Individual Investors Tranche and Employees Tranche is closed. The issue price for Series G Shares offered in the Employees Tranche will include a 30% discount. Public Sale Offering of 233,488 Series C Common Shares with nominal value of 6 PLN each and at a purchase price of 6 PLN per share. Sale price (PLN) Commission of underwriters and other costs (PLN) The actual proceeds received by the Issuer (PLN) Per share Series C Shares 233,488 6,00 (4) (4) (4) This data will be published within 14 days of closing of the Public Sale Offering The Stock Option Plan Offering and the Public Sale Offering are directed to a firm commitment underwriter who after purchasing the Shares shall, in accordance with art. 4 sec. 8 and art. 77 sec. 2 of the Securities Act, sell such Shares to authorized purchasers in accordance with procedures specified in the Prospectus. The Directed Offering is directed to Telia AB (publ.), one of the significant shareholders of Netia. The Common Offering has been divided into three tranches: the Institutional Investors Tranche, the Retail Tranche and the Employee Tranche. The Price Range for Series G Shares will be published not later than two business days prior to the commencement of the Public Subscription. The Price Range will set the limits for subscriptions for Series G Shares by Individual Investors and for Orders for Shares by Institutional Investors. The Public Offer of Subscription for the Offered Shares will commence on 19 May 2000 and end on 7 June Subscriptions in the Stock Option Plan Offering will be accepted from 2 to 6 June Subscriptions in the Directed Offering will be accepted from 2 to 6 June Subscriptions in the Common Offering in the Retail Tranche and the Employee Tranche will be accepted from 19 to 30 May 2000 while subscriptions in the Institutional Tranche will be accepted from 19 May to 6 June 2000, provided that during the first Period of Subscription from 19 to 31 May 2000, the Investors entitled to place subscriptions in this tranche will place Orders for Shares while in the second Period of Subscription from 2 to 6 June 2000, the Investors to whom Series G Shares are pre-allocated by the Issuer, following consultation with the Lead Managers, will be obliged to pay for these shares. The issue price in the Stock Option Plan Offering will be PLN 6. The issue price in the Directed Offering will be set by the Price Committee and will equal the Series G Shares Price with a discount which will be announced no later than two business days before the Series F Shares subscription period commences. The Issue Price in the Common Offering will be set by the Price Committee and will be publicly announced and sent to the Securities and Exchange Commission, Warsaw Stock Exchange and Polish Press Agency PAP, after the period of Orders for Series G Shares in the Institutional Investors Tranche is closed and after Series G Shares Subscriptions in the Individual Investors Tranche and Employees Tranche is closed. The Issue Price for Series G Shares offered in the Employees Tranche will include a 30% discount. The Issuer will make a final allocation of Series G Shares within 7 business days after the Public Subscription Offer is closed. The allocation of Series G Shares in the Institutional Investors Tranche will be two step. The Issuer will pre-allocate Series G Shares in consultation with the Lead Managers and on the day the Issue Price is announced, after closing the First Period of Subscription. The Investors who have been pre-allocated shares will be sent a payment request by the Lead Managers or by a Member of the Consortium. On the basis of this Payment Request, these Investors will be obliged to pay for the subscription during the Second Period of Subscription. The Public Sale Offering will commence on 2 June 2000 and end on 7 June The subscription orders for Series C Shares will be accepted from 2 to 6 June The sale price for Series C Shares will be equal to the nominal value of Series C Shares, i.e. PLN The Selling Shareholder will allocate the Series C Shares within 7 days from the date of closing of the Public Sale Offering. ADS issued on the basis of Series D and Series C Shares of the Company are subject to trading on NASDAQ in the United States of America (symbol NTIA) and also at SEAQ International, of the London Stock Exchange (code NTHD). The Management Board intends to introduce Rights to Shares to stock exchange trading at WSE in June 2000 and to introduce Shares to stock exchange trading in July Prospective investors should carefully review all the information included in this Prospectus. Investing in shares carries high risks characteristic to capital market equity instruments as well as the risks related to issues including, but not limited to, the possible negative results of operations and the subsequent negative value of cash flows of the operations of the Netia Group, the indebtedness of the Netia Group, the capital demands of the Netia Group, exchange rate risks, liabilities under licenses with regard to the schedule of telephone network construction, the construction of the telephone network itself and its use, the conflict of interest between the shareholders with material shareholdings and the minority shareholders, the restrictions imposed on foreign entities under the law, growing competition in the telecommunications sector and co-operation with TP S.A. A detailed description of the risk factors is included in Chapter I, point 3 of this Prospectus. The shares are introduced into public trading exclusively on the basis of, and according to the terms and conditions specified in this Prospectus. The Prospectus is the only legally binding document that contains information on the Issuer, its legal and economic standing, the Public Offering, the Public Sale Offering and the shares being introduced into public trading. Statement of the Securities and Exchange Commission "The Securities and Exchange Commission has determined that the presented documents include all the necessary information and data required by law. The Securities and Exchange Commission accepts no liability for any investment risks in connection with the purchasing of securities offered in this offering prospectus. The Commission alerts the potential investors to the risk factors included in chapter I point 3 of the prospectus. The Commission emphasizes that the choice of offering procedure remains the Issuer s and Selling Shareholder's responsibility whereas the proceedings remain the responsibility of the stock brokerage house acting as the offeror. Pursuant to decision No. DSP /00-15/2000 dated 19 April 2000, the Securities and Stock Exchange Commission admitted securities covered by this offering prospectus into public trading." The Offeror of the Shares is Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., with its seat in Warsaw. The Prospectus was prepared in Warsaw on November 30, The validity of the Prospectus expires on the date of allocation of the Offered and Sold Shares, however, not later than on 31 December 2000 with the exclusion of points and the validity of which shall expire on the date of sale of all the Shares by the firm commitment underwriter, however, not later than on 1 July The Prospectus contains updated information as of 29 February 2000 and material information provided by the Company to the parties responsible for preparation of the Prospectus prior to the date of delivery of the Prospectus to the printers. The Prospectus, with the schedules thereto, will be made available at least two weeks prior to the commencement of the Offering at the Company s registered seat, at the registered seat of the Offeror, at all the other Customer Services Offices of the Stock Brokerage Companies listed in Appendix No. 4,5 and 6 hereto, at the Information Center of the Securities and Exchange Commission, Warsaw, 13 Mazowiecka Street and also at the Promotion Centre of the Warsaw Stock Exchange, Warsaw, 6/12 Nowy Œwiat Street. An abridged version of the Prospectus shall be published in the newspaper "Rzeczpospolita" and "Gazeta Gie³dy Parkiet" at least two weeks prior to the commencement of the Offering. Moreover, the following documents shall be made available at the Company s registered seat: copies of the financial statements for together with the auditor's reports and opinions, copies of the consolidated financial statement of the Netia Group for together with the auditor's reports and opinions, the uniform Statute, a copy of the current excerpt from the Commercial Register, as well as resolutions of the EGMS dated 26 July 1999 and 30 March Pursuant to Article 81 of the Law on Public Trading in Securities, from the date of publication of the Prospectus, the Company will also deliver to SEC and WSE any information which may affect the contents of the Prospectus, in the period of its validity, as well as all information regarding any events which might materially affect the price or the value of the securities, with such information being delivered to the PAP no more than 20 minutes later. The information mentioned above shall be delivered within 24 hours following the event or the Company becoming aware of the event. If the information causing a change in the contents of the Prospectus will considerably affect the price or the value of the securities, the Company shall publish such information in Gazeta Gie³dy Parkiet within 7 days of becoming aware of such a event. The Company intends that, based on the Deposit Agreement entered into in relation to Series G Shares offered under the Common Offering, the Depository Bank shall issue ADSs. The number of Shares Offered under the Public Subscription Offering on the basis of which ADSs will be issued will not exceed 2,250,000 Shares which, with the 5,500,000 Series D Shares and 844,041 Series C Shares, which were the basis for the issuance of ADSs until the date of the update hereof, and on the assumption that all the Shares in the Directed Offering and the Stock Option Plan Offering are subscribed for, will constitute not more than 27.35% of the Company s share capital and votes at the GMS. Moreover, in order to issue ADSs on the basis of the Deposit Agreement on the basis of all the shares which are introduced to public trading, which constitute about 99.99% of the Company s share capital and votes on GMS, on 19 April 2000 the Company obtained from the SEC the consent referred to in Article 96 of the Securities Law. The Selling Shareholder represents that neither the Selling Shareholder itself nor any entities participating in offering the Offered Shares plan any actions to stabilize the price of the Offered Shares or ADSs issued on the basis of the Offered Shares either prior to or in the course of or after the completion of the Offering. The Shares have been admitted to public trading in the Republic of Poland pursuant to a decision of the Securities and Exchanges Commission. Investors may participate in the Offering solely within the territory of the Republic of Poland. In other countries the Prospectus is for information purposes only. For the purposes of the public offering of ADSs an F-3 registration statement containing the ADS prospectus has been prepared. This Prospectus may not be delivered outside of the Republic of Poland without the consent of the Lead Managers. THIS OFFERING IS BEING MADE IN RELIANCE ON EXEMPTIONS FROM THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES ACT OF NEITHER THE U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION NOR ANY STATE SECURITIES COMMISSION HAS APPROVED OR DISAPPROVED THESE SECURITIES OR DETERMINED IF THIS POLISH OFFERING PROSPECTUS IS ACCURATE OR COMPLETE. ANY REPRESENTATION TO THE CONTRARY IS A CRIMINAL OFFENSE. EXCEPT FOR UP TO 2,250,000 SERIES G SHARES THAT MAY BE OFFERED PURSUANT TO A SEPARATE ADS PROSPECTUS THE SHARES OFFERED HEREUNDER HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933 OR UNDER ANY STATE SECURITIES LAWS. THEREFORE, SUCH SHARES MAY NOT OFFERED OR SOLD WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF ANY U.S. PERSON UNLESS THE SECURITIES SO OFFERED HAVE BEEN REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933 OR UNDER ANY STATE SECURITIES OR THE OFFER OR SALE WOULD QUALIFY FOR A REGISTRATION EXEMPTION FROM THE SECURITIES ACT OF 1933 AND STATE SECURITIES LAWS.

5 Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Wprowadzenie Netia Holdings faktycznie nie prowadzi jakiejkolwiek dzia³alnoœci produkcyjnej, handlowej lub us³ugowej. Spó³ka jest podmiotem dominuj¹cym w stosunku do Netii Telekom i Netii South, które z kolei s¹ podmiotami kontroluj¹cymi Spó³ki Operatorskie, które bezpoœrednio prowadz¹ dzia³alnoœæ telekomunikacyjn¹ na poszczególnych obszarach objêtych posiadanymi przez nie koncesjami na œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych. Ponadto Netia Holdings jest podmiotem dominuj¹cym w stosunku do Uni-Net, prowadz¹cej dzia³alnoœæ w zakresie Us³ug Trunkingowych, Internetii za poœrednictwem której kontroluje TopNet (spó³kê œwiadcz¹c¹ us³ugi internetowe) oraz Netii Holdings I B.V. i Netii Holdings II B.V., które zosta³y utworzone wy³¹cznie w celu pozyskania finansowania dla dzia³alnoœci Grupy Netia. Ponadto Netia Holdings wraz z kilkoma Spó³kami Operatorskimi i Neti¹ Network posiada 38% udzia³ów w Netii 1, która jest jednym z trzech podmiotów, które maj¹ otrzymaæ koncesjê na œwiadczenie miêdzymiastowych us³ug telekomunikacyjnych. Faktycznie wykonywana dzia³alnoœæ przez Netiê Holdings ogranicza siê zasadniczo do zarz¹dzania Grup¹ Netia, a tak e do pozyskiwania, poœredniczenia w pozyskiwaniu oraz przekazywania œrodków finansowych niezbêdnych do prowadzenia dzia³alnoœci telekomunikacyjnej przez Grupê Netia. 2 Streszczenie najwa niejszych informacji zawartych w Prospekcie dotycz¹cych Spó³ki i Grupy Netia 2.1 Specyfika dzia³alnoœci Grupy Netia Grupa Netia jest najwiêkszym po TP S.A. operatorem telefonii przewodowej w Polsce. Na dzieñ 29 lutego 2000 roku Grupa Netia dysponowa³a sieci¹ telefoniczn¹ o pojemnoœci linii, z czego by³y to Linie Dzwoni¹ce. Grupa Netia posiada 23 koncesje obejmuj¹ce œwiadczenie strefowych Us³ug Telekomunikacyjnych o Charakterze Powszechnym, zapewnienie przekazu telefonicznego i telegraficznego oraz mo liwoœæ œwiadczenia us³ug ISDN i dzier awy ³¹czy. Koncesje posiadane przez Grupê Netia obejmuj¹ m. in. obszar piêciu du ych aglomeracji miejskich, tj. Gdañsk, Kraków, Poznañ, Katowice i Lublin, bêd¹cych jednymi z najwa niejszych centrów handlowych i przemys³owych w Polsce. Na obszarze objêtym przez koncesje posiadane przez Grupê Netia mieszka oko³o 33% populacji Polski. Grupa Netia prowadzi na dzieñ aktualizacji Prospektu dzia³alnoœæ i buduje sieæ telefoniczn¹ na 21 z 23 obszarów objêtych koncesjami. Grupa Netia rozpoczê³a tak e budowê miêdzystrefowej sieci œwiat³owodowej, która po³¹czy sieci lokalne oraz piêæ du ych aglomeracji miejskich znajduj¹cych siê poza obszarem objêtym koncesjami posiadanymi przez Grupê Netia w³¹czaj¹c w to Warszawê. W miastach tych powstan¹ wêz³y transmisji danych. Ponadto Grupa Netia posiada jeszcze 3 koncesje na œwiadczenie us³ug dostêpu do Internetu, które zosta³y przyznane Netii Telekom, Netii Network oraz TopNet. Sieci wybudowane przez spó³ki z Grupy Netia s¹ oparte na technologii œwiat³owodowej oraz systemie teletransmisyjnym SDH. Dziêki temu sieæ wybudowana na potrzeby us³ug telefonii stacjonarnej, w przysz³oœci pozwoli na ³atwe wdro enie us³ug szerokopasmowych. W trakcie budowy i uruchamiania sieci, równolegle z do³¹czaniem abonentów w poszczególnych Spó³kach Operatorskich, udostêpniane s¹ us³ugi telefonii stacjonarnej: analogowe i ISDN, dzier awa ³¹czy oraz wzbogacone formy us³ug, np. w formie us³ug dodatkowych czy us³ug poczty g³osowej. Poprzez dostêp do sieci telekomunikacyjnych innych operatorów, abonenci Grupy Netia mog¹ korzystaæ z us³ug nie realizowanych przez Grupê Netia, takich jak Po³¹czenia Miêdzymiastowe oraz Po³¹czenia Miêdzynarodowe. Ze wzglêdu na gwa³towny rozwój Internetu w Polsce Grupa Netia ma zamiar rozwijaæ us³ugi dostêpu do Internetu zarówno za poœrednictwem modemów jak i linii dzier awionych. Grupa Netia ma zamiar uruchomiæ wêz³y dostêpowe do Internetu w 10 najwiêkszych aglomeracjach miejskich do koñca 2000 roku. W sk³ad Grupy Netia od grudnia 1999 roku wchodzi TopNet, który oferuje us³ugi zwi¹zane z dostêpem do Internetu, tworzeniem witryn www, prowadzeniem serwisów informacyjnych oraz dostarczaniem kompleksowych rozwi¹zañ internetowych. Grupa Netia planuje rozwój us³ug zwi¹zanych z utrzymywaniem serwisów i stron internetowych oraz œwiadczenie us³ug Prospekt Emisyjny Netia Holdings S.A. 1

6 Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka budowy wewnêtrznych korporacyjnych sieci intranet, a tak e oferowanie innym dostawcom us³ug internetowych dzier awy budowanej miêdzystrefowej sieci œwiat³owodowej. W drugim kwartale 2000 roku Grupa Netia planuje wprowadzenie na rynek us³ug internetowych poprzez ogólnopolskiego dostawcê takich us³ug wchodz¹cego w jej sk³ad Internetiê. Dziêki ukoñczeniu budowy miêdzystrefowej sieci œwiat³owodowej Grupa Netia bêdzie mog³a zaoferowaæ szereg us³ug zwi¹zanych z p³atnym udostêpnieniem tej sieci osobom trzecim. Pozwoli to Grupie Netia na znacz¹ce obni enie kosztów operacyjnych i kosztów zwi¹zanych z eksploatacj¹ sieci. W ramach udostêpniania miêdzystrefowej sieci œwiat³owodowej Grupa Netia planuje miêdzy innymi œwiadczenie nastêpuj¹cych us³ug: przekazywanie przychodz¹cego Po³¹czenia Miêdzynarodowego do abonenta koñcowego, miêdzynarodow¹ transmisjê danych, dostêp do sieci Internet, transmisjê danych za poœrednictwem sieci Internet, zarz¹dzanie pasmem (transmisja danych w oparciu o linie dzier awione dla innych operatorów). Budowa, a tak e eksploatacja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej wymaga wysokich nak³adów kapita³owych. Z danych Grupy Netia wynika, e bez uwzglêdniania wydatków, które mog¹ zostaæ poniesione na uzyskanie kolejnych koncesji i op³aty koncesyjne, Grupa Netia do 2003 roku bêdzie potrzebowa³a na bie ¹ce nak³ady kapita³owe, pokrycie strat z dzia³alnoœci operacyjnej, obs³ugê zad³u enia oraz inne potrzeby równowartoœæ oko³o 372 mln USD. Grupa Netia planuje przeznaczenie wszystkich posiadanych œrodków na nak³ady inwestycyjne, w szczególnoœci na zakoñczenie budowy sieci telefonicznej na obszarach objêtych koncesjami w tym na terenie Warszawy, sieci œwiat³owodowej ³¹cz¹cej sieci lokalne, wprowadzenie miêdzymiastowych us³ug telefonicznych oraz zakup urz¹dzeñ s³u ¹cych do transmisji danych i obs³ugi Internetu. W celu finansowania ww. nak³adów Spó³ka planuje m. in. w najbli szym czasie kolejn¹ emisjê obligacji na rynku miêdzynarodowym o ³¹cznej wartoœci nie przekraczaj¹cej kwoty 300 mln USD albo 300 mln EURO, którakolwiek z nich bêdzie wy sza albo równowartoœci tych kwot w PLN. Odpowiednie uchwa³y w tej sprawie zosta³y podjête przez NWZA w dniu 17 kwietnia 2000 roku. 2.2 Podstawowe produkty i us³ugi; g³ówne rynki dzia³alnoœci Wszystkie us³ugi œwiadczone przez Grupê Netia, z wy³¹czeniem us³ug ³¹cznoœci radiotelefonicznej i us³ug internetowych s¹ zwi¹zane z telefoni¹ stacjonarn¹. Telefoniczne sieci lokalne budowane przez Spó³ki Operatorskie s¹ alternatywn¹ struktur¹ do sieci lokalnych innych operatorów. Ka da sieæ umo liwia realizowanie po³¹czeñ telekomunikacyjnych na obszarze tej samej Strefy Numeracyjnej. Poprzez punkty styku z innymi operatorami, po³¹czenia telekomunikacyjne tranzytowane s¹ do sieci telefonii stacjonarnej oraz komórkowej (NMT 450i, GSM 900, DCS 1800) innych operatorów w kraju i zagranic¹. Grupa Netia oferuje szereg innego rodzaju us³ug, które ze wzglêdu na swój charakter uznaje siê za us³ugi pochodne w stosunku do powszechnych us³ug telefonii stacjonarnej w trybie komutacji ³¹czy. Wœród nich nale y wymieniæ telefoniczne us³ugi dodatkowe, Netia Centrex, Netia ISDN, pocztê g³osow¹ i faksow¹, oraz us³ugi BPT Telbank. 100% przychodów Grupy Netia pochodzi ze sprzeda y na rynku krajowym. Rynki dzia³alnoœci w zakresie telefonii przewodowej Grupy Netia pokrywaj¹ siê z obszarami objêtymi koncesjami uzyskanymi przez poszczególne Spó³ki Operatorskie, natomiast w wypadku Us³ug Trunkingowych obejmuj¹ obszary na terenie ca³ej Polski. 2.3 Plany i przewidywania w zakresie czynników wp³ywaj¹cych na przysz³e wyniki W najbli szych 12 miesi¹cach podstawowym celem Grupy Netia bêdzie zwiêkszenie zasiêgu sieci poprzez jej rozbudowê na obszarach objêtych przez koncesje posiadane przez Spó³ki Operatorskie. Do koñca 2000 roku Grupa Netia planuje wybudowanie sieci umo liwiaj¹cej pod³¹czenie oko³o abonentów. Grupa Netia planuje tak e kontynuowanie prac zwi¹zanych z budow¹ sieci s³u ¹cej do obs³ugi transmisji danych. Do koñca 2000 roku Grupa Netia planuje dotarcie z us³ugami transmisji danych oraz uruchomienie wêz³ów dostêpowych do Internetu w 10 najwiêkszych aglomeracjach miejskich: Warszawie, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Gdañsku, Bydgoszczy, Szczecinie, odzi i Wroc³awiu. W perspektywie œrednioterminowej Grupa Netia planuje tak e dynamiczny rozwój nowych us³ug telekomunikacyjnych zwi¹zanych z transmisj¹ danych i dostêpem do Internetu. Przewiduje siê, e udzia³ tego typu us³ug w przychodach Grupy Netia w ci¹gu najbli szych 12 miesiêcy bêdzie systematycznie wzrasta³. Wed³ug przewidywañ Grupy Netia polski rynek telekomunikacyjny bêdzie wzrasta³ w perspektywie œredniookresowej w tempie oko³o 10% rocznie. Grupa Netia zak³ada, e nie bêdzie mia³a wiêkszych problemów z pozyskiwaniem nowych klientów na obszarach, na których prowadzi dzia³alnoœæ, 2 Prospekt Emisyjny Netia Holdings S.A.

7 Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka nawet przy za³o eniu dokonywania wysokich inwestycji przez jej najwiêkszego konkurenta TP S.A. W ocenie Grupy Netia w perspektywie œrednioterminowej nast¹pi znaczny wzrost konkurencyjnoœci na polskim rynku telekomunikacyjnym. Wzrost ten nast¹pi na skutek konsolidacji sektora telekomunikacyjnego, w której Netia Holdings ma zamiar aktywnie uczestniczyæ. Trwaj¹ca konsolidacja spowoduje zapewne znacz¹c¹ zmianê uk³adu si³ pomiêdzy operatorami. Du y wp³yw na wzrost konkurencji bêdzie mia³a tak e w ci¹gu najbli szych 12 miesiêcy planowana sprzeda, kontrolnego pakietu akcji TP S.A. na rzecz inwestora strategicznego z bran y telekomunikacyjnej. Ze wzglêdu na fakt, i na wszystkich obszarach na których dzia³a Grupa Netia jej wy³¹cznym konkurentem jest dotychczas TP S.A., wejœcie do tej spó³ki inwestora strategicznego oraz zwi¹zane z tym zmiany w dzia³alnoœci, strategii i polityce cenowej TP S.A. bêd¹ mia³y znacz¹cy wp³yw na dzia³alnoœæ Grupy Netia. Wzrost konkurencji w ci¹gu 12 najbli szych miesiêcy nast¹pi tak e na rynku miêdzymiastowych us³ug telekomunikacyjnych na skutek wydania przez Ministra ¹cznoœci trzech koncesji na œwiadczenie miêdzymiastowych us³ug telekomunikacyjnych. W celu uzyskania odpowiedniej koncesji i prowadzenia dzia³alnoœci w zakresie miêdzymiastowych us³ug telekomunikacyjnych zosta³o zawi¹zane konsorcjum Netia 1, w którym oprócz spó³ek z Grupy Netia uczestnicz¹ Telia, PKO, BRE oraz STOEN. Uzyskanie koncesji na œwiadczenie miêdzymiastowych us³ug telekomunikacyjnych umo liwi Grupie Netia znaczne rozszerzenie prowadzonej dzia³alnoœci, a ponadto uniezale ni Grupê Netia od poœrednictwa TP S.A. przy œwiadczeniu tego typu us³ug. Ponadto, w dniu 22 grudnia 1999 roku Minister ¹cznoœci og³osi³ dwa zaproszenia do udzia³u w przetargach, w wyniku których zostan¹ wybrane podmioty, którym wydane zostan¹ koncesje na œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych obejmuj¹cych zapewnienie przekazu telefonicznego, ³¹cznie z zezwoleniem na zak³adanie i u ywanie sieci telekomunikacyjnej u ytku publicznego na obszarze okreœlonych gmin w warszawskiej Strefie Numeracyjnej oraz na obszarze warszawskiej Strefy Numeracyjnej z wy³¹czeniem okreœlonych gmin. Grupa Netia równie w tym przypadku zamierza ubiegaæ siê o uzyskanie koncesji. Odpowiednia dokumentacja przetargowa zosta³a z³o ona w Ministerstwie ¹cznoœci przez NT Mazowsze w dniu 7 lutego 2000 roku. W dniu 22 marca 2000 roku NT Mazowsze zosta³a poinformowana przez Departament Zezwoleñ i Koncesji Ministerstwa ¹cznoœci, i w wyniku przeprowadzonego przetargu zosta³a ona wskazana jako podmiot, na którego wniosek zostanie wszczête postêpowanie administracyjne w przedmiocie wydania koncesji wraz z zezwoleniem na obszar warszawskiej Strefy Numeracyjnej z wy³¹czeniem okreœlonych gmin. Odpowiedni wniosek o wydanie koncesji zosta³ z³o ony przez NT Mazowsze do Ministra ¹cznoœci w dniu 23 marca 2000 roku. Rozpoczêcie dzia³alnoœci na terenie Warszawy po uzyskaniu koncesji wraz z zezwoleniem umo liwi Grupie Netia znaczne rozszerzenie prowadzonej dzia³alnoœci. Po otrzymaniu koncesji Grupa Netia planuje pozyskanie na terenie Warszawy do 2003 roku oko³o abonentów z czego oko³o 31% byliby to Abonenci Instytucjonalni. Z zapowiedzi Ministra ¹cznoœci wynika, e w odniesieniu do niektórych obszarów, na które zosta³y wydane koncesje na œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych, a na których rozbudowa infrastruktury jest niezadowalaj¹ca, bêd¹ wydawane dodatkowe koncesje na œwiadczenie us³ug telefonii lokalnej. W takich wypadkach Grupa Netia równie bêdzie stara³a siê uzyskaæ dodatkowe koncesje. 3 Czynniki powoduj¹ce wysokie ryzyko dla nabywców Akcji Ka dy inwestor powinien starannie przeanalizowaæ informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. Inwestowanie w Akcje Oferowane ³¹czy siê z wysokim ryzykiem w³aœciwym dla rynku kapita³owego oraz ryzykiem zwi¹zanym z zagadnieniami przedstawionymi poni ej. 3.1 Czynniki zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Spó³ki Ujemne wyniki na dzia³alnoœci operacyjnej i ujemna wartoœæ przep³ywów finansowych z dzia³alnoœci operacyjnej Grupy Netia W 1996 roku Grupa Netia przynios³a stratê na dzia³alnoœci operacyjnej w wysokoœci tys. z³otych, w 1997 roku tys. z³otych, a w 1998 roku tys. z³otych. Strata w 1999 roku wynios³a tys. z³otych. Z kolei przep³ywy finansowe z dzia³alnoœci operacyjnej w roku 1996 wynios³y (56.301) tys. z³otych, w 1997 roku (91.168) tys. z³otych, w 1998 roku ( ) tys. z³otych oraz w 1999 roku (90.363) tys. z³otych. Wyniki Grupy Netia zale ¹ w przysz³oœci w g³ównej mierze od zakoñczenia procesu budowy sieci telekomunikacyjnej, w³aœciwego marketingu oraz wykorzystania posiadanej sieci, a tak e wype³nienia zobowi¹zañ przewidzianych w koncesjach i zezwoleniach na dzia³alnoœæ telekomunikacyjn¹. Prospekt Emisyjny Netia Holdings S.A. 3

8 Rozdzia³ I - Podsumowanie i czynniki ryzyka Spó³ka przewiduje, i bêdzie ponosi³a straty na dzia³alnoœci operacyjnej i ujemne przep³ywy finansowe z dzia³alnoœci operacyjnej co najmniej do momentu zakoñczenia budowy sieci telefonicznych. Grupa Netia nie mo e zapewniæ, e przyjêta przez ni¹ strategia rozwoju oka e siê s³uszna a za³o one cele osi¹gniête. Nie mo e tak e zapewniæ, e kiedykolwiek osi¹gnie zysk na dzia³alnoœci operacyjnej i dodatnie przep³ywy finansowe z dzia³alnoœci operacyjnej. Spó³ka nie mo e tak e zagwarantowaæ, e zawsze bêdzie dysponowa³a œrodkami wystarczaj¹cymi do regulowania istniej¹cego zad³u enia oraz pozwalaj¹cymi na wyp³atê dywidendy Wysokie zad³u enie Grupy Netia Na dzieñ 29 lutego 2000 roku ³¹czne zad³u enie d³ugo i krótkoterminowe Grupy Netia wynosi³o oko³o tys. z³otych. W ci¹gu najbli szych czterech lat Grupa Netia bêdzie zobowi¹zana do zap³acenia oko³o tys. z³otych z tytu³u op³at koncesyjnych za ju posiadane koncesje. W najbli szym czasie Spó³ka planuje kolejn¹ emisjê obligacji na rynku miêdzynarodowym o ³¹cznej wartoœci nie przekraczaj¹cej kwoty 300 mln USD albo 300 mln EURO, którakolwiek z nich bêdzie wy sza albo równowartoœci tych kwot w PLN. Dotychczas zaci¹gniête przez Grupê Netia zobowi¹zania ograniczaj¹ mo liwoœæ dalszego zaci¹gniêcia d³ugów. W zwi¹zku z rosn¹cymi nak³adami na budowê sieci telefonicznej i potrzebami kapita³owymi Grupy Netia jej stopieñ zad³u enia pozostanie w d³u szym okresie bardzo wysoki. Taki poziom zad³u enia mo e spowodowaæ nastêpuj¹ce skutki: a) znaczna czêœæ przychodów bêdzie przeznaczona na obs³ugê rosn¹cego zad³u enia, b) Grupa Netia mo e mieæ w przysz³oœci problemy z wyasygnowaniem odpowiednich œrodków na obs³ugê, albo refinansowaniem istniej¹cego zad³u enia i w zwi¹zku z tym dokonywaniem planowanych nak³adów i finansowaniem przedsiêwziêæ, c) Grupa Netia bêdzie bardziej podatna na wp³yw ogólnych trendów w gospodarce, d) zdolnoœæ Grupy Netia do zaci¹gania kolejnych d³ugów, dokonywania inwestycji kapita³owych, przejmowania przedsiêbiorstw oraz ponoszenia kosztów dzia³alnoœci mo e zostaæ ograniczona. Zdolnoœæ Grupy Netia do dokonywania czynnoœci, o których mowa w pkt. d mo e równie zostaæ ograniczona na skutek ograniczeñ umownych przewidzianych w warunkach ju istniej¹cych lub przysz³ych zobowi¹zañ. Ograniczenia takie dotycz¹ m. in.: a) zaci¹gania po yczek i kredytów, b) wyp³acania dywidendy i nabywania w³asnych akcji, c) dokonywania okreœlonych inwestycji, d) ustanowienia obci¹ eñ na aktywach, e) sprzeda y okreœlonych aktywów oraz ³¹czenia siê z innymi przedsiêbiorstwami, f) dokonywania transakcji z podmiotami powi¹zanymi. Powy sze ograniczenia mog¹ mieæ znacz¹cy wp³yw zarówno na finansowanie dzia³alnoœci Grupy Netia jak i na mo liwoœæ anga owania siê Grupy Netia w potencjalnie korzystne przedsiêwziêcia. Grupa Netia musi znacz¹co zwiêkszyæ w najbli szej przysz³oœci swoje przep³ywy finansowe netto w celu obs³ugi istniej¹cego zad³u enia. Ze wzglêdu na strukturê zad³u enia, do 2000 roku Grupa Netia nie by³a zmuszona ponosiæ znacz¹cych wydatków na obs³ugê odsetek. Pocz¹wszy od 2001 roku Grupa Netia bêdzie ponosi³a koszt odsetek naros³ych z obligacji wyemitowanych w 1997 i 1999 roku. Ponadto Grupa Netia przewiduje, e bêdzie zmuszona do refinansowania w 2007 oraz 2009 roku obu emisji obligacji. Nie ma pewnoœci, e Grupa Netia bêdzie w stanie wype³niæ powy sze zobowi¹zania. Je eli Spó³ka nie osi¹gnie odpowiednich przep³ywów finansowych lub nie zdobêdzie odpowiedniego refinansowania w celu sp³aty istniej¹cego zad³u enia lub je eli w inny sposób naruszy warunki istniej¹cych zobowi¹zañ, wierzyciele Grupy Netia bêd¹ uprawnieni do postawienia swych wierzytelnoœci w stan natychmiastowej wymagalnoœci. Taka sytuacja mog³aby doprowadziæ do utraty p³ynnoœci przez Netiê i uniemo liwi³aby jej regulowanie zobowi¹zañ. W konsekwencji nast¹pi³oby znacz¹ce ograniczenie mo liwoœci prowadzenia dzia³alnoœci przez Grupê Netia, która zmuszona by by³a do natychmiastowego pozyskania œrodków niezbêdnych do zaspokojenia istniej¹cych wierzycieli. Spó³ka nie mo e na dzieñ dzisiejszy okreœliæ czy pozyskanie takich œrodków by³oby mo liwe i na jakich warunkach mog³oby siê odbyæ Potrzeby kapita³owe Grupy Netia Budowa, a tak e eksploatacja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnej wymaga wysokich nak³adów finansowych. Z danych Grupy Netia wynika, e bez uwzglêdniania wydatków, które mog¹ zostaæ poniesione na uzyskanie kolejnych koncesji i op³aty koncesyjne, Grupa Netia do 2003 roku bêdzie 4 Prospekt Emisyjny Netia Holdings S.A.

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C

PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C PROSPEKT EMISYJNY Akcji Serii B i Akcji Serii C ATM Grupa Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Bielanach Wroc³awskich Adres g³ównej strony internetowej: http://www.atmgrupa.pl Podmiotem Dominuj¹cym w stosunku do

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa UNIA EUROPEJSKA Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 2.1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI sporz¹dzony w formie zestawu dokumentów obejmuj¹cego dokument podsumowuj¹cy,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY ARCUS SPÓ KA AKCYJNA www.arcus.pl Niniejszy Prospekt sporz¹dzono w zwi¹zku z: publiczn¹ ofert¹ objêcia 2.500.000 (dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Krosglass Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krośnie ul. Tysiąclecia 17 38-400 Krosno Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.krosglass.pl Na podstawie Prospektu wprowadza się

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia

Dzia³ A Wstêp i ostrze enia PODSUMOWANIE Podsumowanie zawiera zbiór informacji objêtych obowi¹zkiem informacyjnym, zwanych Elementami, zgodnie z Za³¹cznikiem XXII (Zakres informacji w odniesieniu do podsumowañ) do Rozporz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Niniejszy prospekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY OBLIGACJI I AKCJI NETIA HOLDINGS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie www.netia.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w publicznym obrocie: 31.419.172 Obligacje zwyk e na

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF.

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE Z PROSPEKTU EMISYJNEGO POWER MEDIA SPÓ KI AKCYJNEJ

WYBRANE INFORMACJE Z PROSPEKTU EMISYJNEGO POWER MEDIA SPÓ KI AKCYJNEJ WYBRANE INFORMACJE Z PROSPEKTU EMISYJNEGO POWER MEDIA SPÓ KI AKCYJNEJ Power Media S.A. ZASTRZE ENIE Niniejsza publikacja zawiera jedynie wybrane informacje z prospektu emisyjnego Power Media Spó³ki Akcyjnej,

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2010 R. DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/6/2/10

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy

Bank. Raport. Roczny. Pocztowy 2001 Spis Spis treœci Bank Contents 2. List Przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej 3. Supervisory Board President's letter 4. List Prezesa Zarz¹du 5. Management Board Chairman's letter 6. W³adze Banku 6. Authorities

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Magdalena Roœniak-Rutkowska Arkadiusz amirski. Poradnik inwestora. ród³a informacji o rynku papierów wartoœciowych

Magdalena Roœniak-Rutkowska Arkadiusz amirski. Poradnik inwestora. ród³a informacji o rynku papierów wartoœciowych Magdalena Roœniak-Rutkowska Arkadiusz amirski Poradnik inwestora ród³a informacji o rynku papierów wartoœciowych Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo