Łódź, dnia 17 grudnia 2010 roku. ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 17 grudnia 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódź, dnia 17 grudnia 2010 roku. ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 17 grudnia 2010 r."

Transkrypt

1 Łódź, dnia 7 grudnia 200 roku Zamawiający: Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie: Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź ZMIANA TREŚCI SIWZ z dnia 7 grudnia 200 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup, instalację i wdroŝenie: serwerów systemu obiegu dokumentów, oprogramowania portalu, systemu archiwizacji i backupu, oprogramowania antywirusowego, infomatów, aktywnych urządzeń sieciowych (firewall przełącznik dostępowy, router) oraz szkoleń dla projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) ". znak postępowania OR.VII.333-3/0. Zamawiający Województwo Łódzkie działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 200r. Nr 3, poz. 759 ze zm.) informuje, Ŝe w związku z uwzględnieniem postanowień Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok z dnia r.) dokonał zmiany treści SIWZ. W załączeniu zmieniona treść SIWZ wraz załącznikami, która stanowi załącznik do niniejszego pisma. Zatwierdzam /-/ Andrzej Dzierbicki Dyrektor Departamentu Infrastruktury Łódź, dn r.

2 OR.VII.333-3/0 Zamawiający Prowadzący postępowanie Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego Łódź e mail: Regon Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (42) , fax. (42) e mail: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Na: zakup, instalację i wdroŝenie: serwerów systemu obiegu dokumentów, oprogramowania portalu, systemu archiwizacji i backupu, oprogramowania antywirusowego, infomatów, aktywnych urządzeń sieciowych (firewall przełącznik dostępowy, router) oraz szkoleń dla projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e- Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) ZATWIERDZAM: 2

3 OR.VII.333-3/0. Nazwa Zamawiającego Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8, Łódź e mail: Prowadzący postępowanie Regon Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8, Łódź tel. (42) , fax. (42) e mail: Oznaczenie postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.VII.333-3/0 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie sprawy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 200 r. Nr 3 poz. 759, Dz. U. Nr6, poz. 078) zwanej dalej ustawą Pzp. 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i wdroŝenie: serwerów systemu obiegu dokumentów, oprogramowania portalu, systemu archiwizacji i backupu, oprogramowania 3

4 antywirusowego, infomatów, aktywnych urządzeń sieciowych (firewall przełącznik dostępowy, router) oraz szkoleń dla projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego): z podziałem na 6 zadań. ZADANIE NR Dostawa sprzętu oraz oprogramowania dla uruchomienia Regionalnego Portalu Województwa Łódzkiego (dalej zwanego RPWŁ), ZADANIE NR 2 Dostawa licencji na uŝytkowanie oprogramowania oraz uruchomienie RPWŁ, na którym będą zamieszczone informacje z obszaru działania Samorządu Województwa Łódzkiego oraz elektroniczne usługi ZADANIE NR 3 Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Video Portalu ZADANIE NR 4 Dostawa sprzętu oraz oprogramowania do Partnerów Projektu ZADANIE NR 5 Dostawa licencji na uŝytkowanie i wdroŝenie systemu obiegu dokumentów u Partnerów Projektu dla 30 uŝytkowników ZADANIE NR 6 Przeprowadzenie szkoleń dla 2500 osób umoŝliwiających prawidłowe uŝytkowanie systemu obiegu dokumentów i administrowanie RPWŁ oraz SOD Przedmiot zamówienia został opisany następującymi kodami CPV: urządzenia sieciowe, serwery, komputery wysokowydajne, urządzenia do przechowywania i odczytu danych, jednostki pamięci taśmowej, pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami, pakiety oprogramowania antywirusowego, pakiety oprogramowania zabezpieczającego, pakiety oprogramowania i systemy informatyczne. Wszystkie szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr do SIWZ Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). Oferowany sprzęt musi być zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych 4

5 4. Opis części zamówienia, jeŝeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 6. Termin i miejsce wykonania zamówienia Przedmiot zamówienia naleŝy wykonać w ciągu pięciu miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niŝ do dnia 5 czerwca 20 r. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony, zainstalowany i skonfigurowany w lokalizacjach i w ilościach wskazanych przez Zamawiającego - /załącznik nr 2 do projektu umowy/. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. ustawy Pzp dotyczące: 7.. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 7..2 posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: a. o udzielenie zamówienia moŝe ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał (zakończył) w sposób naleŝyty co najmniej 2 dostawy, z których kaŝda polegała na dostawie obejmującej łącznie następujące elementy: serwery, firewalle, switche, ponadto kaŝda z dostaw była o wartości nie mniejszej niŝ ,00zł (słownie: dwa miliony złotych) brutto. b. o udzielenie zamówienia moŝe ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał (zakończył) w sposób naleŝyty co najmniej 2 dostawy, z których kaŝda polegała na dostawie oprogramowania serwerowego lub antywirusowego wraz z wdroŝeniem ponadto kaŝda z dostaw 5

6 była o wartości nie mniejszej niŝ ,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto. c. o udzielenie zamówienia moŝe ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał (zakończył) w sposób naleŝyty co najmniej 2 usługi obejmujące dostawę i wdroŝenie portalu/platformy kaŝda z usług była o wartości nie mniejszej niŝ ,00zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) brutto. d. o udzielenie zamówienia moŝe ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał (zakończył) w sposób naleŝyty co najmniej 2 dostawy (wraz z wdroŝeniem) elektronicznego obiegu dokumentów dla minimum 20 punktów adresowych (rozproszona lokalizacja), z liczbą uŝytkowników w jednym punkcie niemniejszą niŝ 50 osób, ponadto kaŝda z dostaw była o wartości nie mniejszej niŝ ,00zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) brutto. e. o udzielenie zamówienia moŝe ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał (zakończył) w sposób naleŝyty co najmniej 2 usługi, z których kaŝda polegała na dostawie i konfiguracji minimum 20 infokiosków kaŝda. f. o udzielenie zamówienia moŝe ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał/wykonuje w sposób naleŝyty co najmniej 2 usługi polegające na zrealizowaniu produktowego szkolenia elearningowego dla minimum 500 uczestników kaŝda dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a. minimum specjalistą do spraw zarządzania projektami informatycznymi z minimum 2 letnim doświadczeniem w branŝy IT, posiadający certyfikat PRINCE2 który wykonał minimum dwa projekty o wartości przynajmniej ,00 złotych brutto kaŝdy; b. minimum specjalistą w zakresie testowania oprogramowania posiadającym certyfikat na poziomie co najmniej ISTQB Foundation lub równowaŝny. 6

7 c. co najmniej 2 inŝynierów - osoby o wykształceniu kierunkowym związanym z realizacją projektów teleinformatycznych: informatyk, programista, a nie osoba specjalizująca się w zarządzaniu, którzy posiadają co najmniej 2 letnie doświadczenie we wdroŝeniu oferowanych rozwiązań. KaŜda osoba moŝe pełnić tylko jedną rolę sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: o udzielenie zamówienia moŝe ubiegać się Wykonawca, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 złotych. 7.2 Zamawiający oceni spełnianie opisanych wyŝej warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 8. SIWZ metodą spełnia nie spełnia. 8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę nie dotyczy dokumentów z pkt. 8.3 i 8.4): 8.. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust. ustawy Pzp (wg wzoru na Załączniku nr 3 do SIWZ), 8..2 Wypełniony i podpisany Załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz osób które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zgodnie z zapisami pkt 7..3 a-d; 8..3 Wypełniony i podpisany Załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz wykonanych dostaw. Wykaz powinien potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w pkt Dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie wykazanych dostaw wymienionych w Wykazie zrealizowanych dostaw ; 8..5 Wypełniony i podpisany Załącznik nr 7 do SIWZ Wykaz wykonanych usług. Wykaz powinien potwierdzać spełnianie warunków, o których mowa w pkt Dokumenty potwierdzające naleŝyte wykonanie wykazanych usług wymienionych w Wykazie zrealizowanych dostaw ; 8..7 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wymaganą przez Zamawiającego wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7

8 8.2 JeŜeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentu dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganego w pkt 8..3, moŝe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie postawionego przez Zamawiającego warunku. 8.3 JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie moŝe być złoŝone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot lub podmioty. 8.4 JeŜeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, polega na zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów zobowiązany jest przedłoŝyć dokument wskazany w pkt 8..3 siwz dotyczący tego podmiotu lub podmiotów w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot lub podmioty. 9. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. ustawy Pzp 9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. ustawy Pzp Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): 9.. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. ustawy Pzp, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, 9..2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9..3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 9..4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 8

9 9..5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9..6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 9 (odpowiedzialność podmiotów zbiorowych) ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9.2 JeŜeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. pkt 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym Ŝe w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 9.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. ustawy Pzp Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiednie dokumenty zgodnie z 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 87), 0. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego. Zadanie nr - Dostawa sprzętu oraz oprogramowania dla uruchomienia Regionalnego Portalu Województwa Łódzkiego. Specyfikacja dla szafy RACK Typu A z wyposaŝeniem Certyfikat CE 2. Specyfikacja dla serwera Typ A Procesor: Wymagane dostarczenie dokumentu z testów SPEC lub wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: (wydruk załączony do oferty) Serwer: Certyfikat CE Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta Ŝe oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. 9

10 Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera ( oświadczenie producenta ) 3. Specyfikacja dla serwera Typ B Procesor: Wymagane dostarczenie dokumentu z testów SPEC lub wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: (wydruk załączony do oferty) Serwer: Certyfikat CE Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaŝy producenta na rynek polski. Wymagane oświadczenie producenta Ŝe oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera ( oświadczenie producenta ) 5. Specyfikacja dla modułu serwerowego Typ A Procesor: Wymagane dostarczenie dokumentu z testów SPEC lub wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: (wydruk załączony do oferty) Certyfikat bezpieczeństwa CE dla oferowanego sprzętu 6. Specyfikacja dla modułu serwerowego Typ B Procesor: Wymagane dostarczenie dokumentu z testów SPEC lub wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: (wydruk załączony do oferty) Certyfikat bezpieczeństwa CE dla oferowanego sprzętu 7. Specyfikacja dla modułu serwerowego Typ C Procesor: Wymagane dostarczenie dokumentu z testów SPEC lub wymagana obecność certyfikatu potwierdzającego osiągnięty wynik na stronie: (wydruk załączony do oferty) Certyfikat bezpieczeństwa CE dla oferowanego sprzętu 0

11 . Specyfikacje dla macierzy dyskowej Wydajność w teście SPECsfs2008_nfs.v3 nie mniejsza niŝ ops/s (wynik powinien być dostępny na stronie

12 Zadanie nr 4 - Dostawa sprzętu oraz oprogramowania do Partnerów Projektu Wymagania minimalne dla oferowanego sprzętu i oprogramowania.. szafya RACK Typu B z wyposaŝeniem Certyfikat CE, ISO 900, ISO 400 dla producenta sprzętu lub równowaŝny certyfikat jakości 2. urządzenie do backupu typ B Firma serwisująca musi posiadać ISO 900:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, Ŝe w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 3. serwer typu C -Certyfikat ISO 900 dla producenta sprzętu równowaŝny - Certyfikat CE - ROHS na proces projektowania i produkcji lub 4. serwer typu D -Certyfikat ISO 900 dla producenta sprzętu równowaŝny - Certyfikat CE - ROHS na proces projektowania i produkcji lub. Wymagania dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum): a) Wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, 2

13 b) dokumenty wskazane w pkt 9 siwz kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie. 2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z wyłączeniem oferty, która moŝe zostać złoŝona wyłącznie na piśmie). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do kontaktu drogą faksową lub elektroniczną z Zamawiającym naleŝy uŝyć danych ze strony tytułowej specyfikacji. 2.2 Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: - w zakresie przedmiotu zamówienia: pracownicy Wydziału ds. Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi tj.: Marcin Werner - tel. (042) w zakresie procedury przetargowej: pracownicy Wydziału ds. Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjnym tj.: Ewa Tylki - tel. (042) , Katarzyna Witkowskatel. (042) Wymagania dotyczące wadium 3. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: ,00zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) 3.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 3.3 Wadium moŝe być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 09, poz. 58, ze zm.). Wadium wnoszone w formach wskazanych w pkt 3.3 lit. b - e naleŝy złoŝyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, IV piętro, pok. 403, w kopercie oznaczonej w sposób następujący: Wadium przetarg na: zakup, instalację i wdroŝenie: serwerów systemu obiegu dokumentów, oprogramowania portalu, systemu archiwizacji i backupu, oprogramowania 3

14 antywirusowego, infomatów, aktywnych urządzeń sieciowych (firewall przełącznik dostępowy, router) oraz szkoleń dla projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) nie otwierać przed r. godz Dokumenty, o których mowa w punkcie pkt 3.3 lit. b - e muszą zachowywać waŝność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Oferta, która nie będzie zabezpieczona na całkowity okres związania ofertą (60 dni od ostatecznego terminu składania ofert) dopuszczalną formą wadium nie będzie rozpatrywana, a wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na kaŝde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 3.5 Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Marszałkowski w Łodzi Bank PeKaO S.A. XI O/ Łódź podając w tytule przelewu: Wadium przetarg na zakup, instalację i wdroŝenie: serwerów systemu obiegu dokumentów, oprogramowania portalu, systemu archiwizacji i backupu, oprogramowania antywirusowego, infomatów, aktywnych urządzeń sieciowych (firewall przełącznik dostępowy, router) oraz szkoleń dla projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego). 3.6 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data uznania ww. konta Zamawiającego kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. 3.7 Okoliczności zwrotu wadium i jego przepadku określa ustawa Pzp. 4 Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5 Opis sposobu przygotowania oferty 4

15 5. Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. 5.2 Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 5.3 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 5.4 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub w ewidencji działalności gospodarczej. JeŜeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty przetargowej. 5.5 Pełnomocnictwo jeŝeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Treść dokumentu pełnomocnictwa musi określać zakres czynności, do jakich mocodawca udzielił upowaŝnienia. 5.6 Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii składanych wraz z ofertą oświadczeń/dokumentów (nie dotyczy pełnomocnictwa) dotyczy kaŝdej zapisanej strony kserokopii dokumentu lub oświadczenia. 5.7 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Oferta, oświadczenia oraz kaŝdy dokument złoŝony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niŝ język polski winien być złoŝony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iŝ wersja polskojęzyczna jest wersją wiąŝącą. 5.8 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 5.9 Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione. 5.0 Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób: OFERTA w postępowaniu na Zakup, instalację i wdroŝenie: serwerów systemu obiegu dokumentów, oprogramowania portalu, systemu archiwizacji i backupu, oprogramowania antywirusowego, infomatów, aktywnych urządzeń sieciowych (firewall przełącznik dostępowy, router) oraz szkoleń dla projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego NIE OTWIERAĆ przed dniem r., godz. : Na ofertę składają się: a. Formularz Oferty według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, b. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór formularza do sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, 5

16 5.2 Do oferty naleŝy dołączyć następujące dokumenty: a. Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 8,9,0 SIWZ, b. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, c. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, Pełnomocnictwo musi być złoŝone w postaci oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. d. Dowód dokonania wpłaty Wadium. Uwaga: Załączniki do niniejszej specyfikacji nie mają charakteru wymaganych formularzy a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o szczególne zwrócenie uwagi, aby ich treść odpowiadała faktycznej zawartości oferty. 5.3 Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie (tj. w formularzu ofertowym) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak ww. informacji oznaczać będzie, Ŝe całość zamówienia będzie realizowana przez Wykonawcę. 5.4 Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany w złoŝonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, Ŝe uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 5.5 Zmiany w treści oferty oraz zmiany w zakresie złoŝonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów muszą być złoŝone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złoŝenia kilku ZMIAN kopertę kaŝdej ZMIANY naleŝy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr Wycofanie złoŝonej oferty następuje poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleŝy złoŝyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie naleŝy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE". 5.7 Zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty wersję elektroniczną pełnej dokumentacji ofertowej (pełny skan oferty w kolorze) w postaci plików, w formacie umoŝliwiającym odczytanie na standardowym komputerze (np. w formacie *.PDF). Zamawiający nie wymaga by wersja elektroniczna oferty Wykonawcy była opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym. 5.8 ZłoŜone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji muszą być oddzielone od pozostałej części oferty w sposób umoŝliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty innym uczestnikom postępowania. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 6

17 6 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 6. Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego Łódź, al. Piłsudskiego 8, piętro IV, pok. 403 Biuro Podawcze (Kancelaria) do dnia r. godz. 0:00 (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską). 6.2 W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złoŝeniu oferty po terminie, a następnie zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 6.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. :00 w siedzibie Zamawiającego Łódź, al. Piłsudskiego 8, piętro III, pokój Otwarcie ofert jest jawne. 7 Opis sposobu obliczania ceny 7. Zgodnie z treścią Formularza ofertowego (Załącznik Nr 2 do SIWZ) Wykonawca oblicza cenę (wartość) całkowitą brutto oferty w następujący sposób: podaje w formularzu cenę jednostkową brutto (tj. z VAT) odrębnie dla kaŝdej z 6 pozycji przedmiotu zamówienia, mnoŝy przez ilość określoną w formularzu dla danej pozycji, otrzymując wartość brutto dla danej pozycji, którą wpisuje w odpowiednią rubrykę. Następnie sumuje wartości brutto obliczone dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia i podaje w formularzu otrzymaną w ten sposób całkowitą wartość brutto oferty liczbą oraz słownie. 7.2 Podane w formularzu ceny muszą być wyraŝone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena (wartość) całkowita brutto oferty będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 7.3 Poszczególne ceny brutto podane w ofercie oraz cena całkowita brutto oferty będą stałe tzn. nie ulegną zmianie przez okres waŝności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia. 7.4 Poszczególne ceny brutto podane w ofercie oraz cena całkowita brutto oferty muszą obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, warunkami stawianymi przez Zamawiającego w specyfikacji i projekcie umowy, z uwzględnieniem upustów i rabatów. 8 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 7

18 8. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert oraz ustalił ich znaczenie: Lp. Kryterium Znaczenie w % Cena 00 % 8.2 Kryterium oceniania ofert: Cena - w kryterium tym zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: C= C N C o x a gdzie: C oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium cena (wartość) całkowita oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) max. 00 pkt C N oznacza cenę brutto najtańszej z ofert. C o oznacza cenę brutto ocenianej oferty. a znaczenie czynnika (%). 8.3 Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 8.4 Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co naleŝy rozumieć ofertę, która przedstawia najniŝszą cenę, sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustawy Pzp i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8.5 JeŜeli nie będzie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone dwie lub więcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 8

19 9. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 9. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. pkt ustawy Pzp, z zastrzeŝeniem art. 94 ust. 2 pkt lit. a) ww. ustawy Pzp. 9.2 JeŜeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia przed zawarciem umowy Wykonawcy ci złoŝą umowę regulującą ich współpracę. 9.3 Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu dzieli zamówienia o terminie i miejscu zawarcia umowy. 9.4 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 20. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 20. Zamawiający będzie Ŝądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 0 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawca, którego oferta została wybrana, wniesie zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w pełnej wysokości przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie moŝe być wniesione w formie dopuszczalnej przez art. 48 ust. ustawy Pzp Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niŝ pieniądz naleŝy złoŝyć przed zawarciem umowy w formie oryginału w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, IV piętro, pok. 403, w kopercie oznaczonej w sposób następujący: Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w postępowaniu na Zakup, instalację i wdroŝenie: serwerów systemu obiegu dokumentów, oprogramowania portalu, systemu archiwizacji i backupu, oprogramowania antywirusowego, infomatów, aktywnych urządzeń sieciowych (firewall przełącznik dostępowy, router) oraz szkoleń dla projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 9

20 Urząd Marszałkowski w Łodzi Bank PeKaO S.A. XI O/Łódź Tytuł przelewu: Zabezpieczenie NaleŜytego Wykonania Umowy w postępowaniu na Zakup, instalację i wdroŝenie: serwerów systemu obiegu dokumentów, oprogramowania portalu, systemu archiwizacji i backupu, oprogramowania antywirusowego, infomatów, aktywnych urządzeń sieciowych (firewall przełącznik dostępowy, router) oraz szkoleń dla projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) 20.5 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data uznania ww. konta Zamawiającego kwotą zabezpieczenia przed zawarciem umowy Zasady zwrotu zabezpieczenia określa wzór umowy (patrz pkt 2 siwz). 2. Wzór umowy Wzór umowy znajduje się w Załączniku Nr 8 do SIWZ. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku niniejszego postępowania 22. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp Odwołanie wnosi się w terminie 0 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 5 dni jeŝeli została przesłana w formie pisemnej Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień siwz wnosi się w terminie 0 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej Zamawiającego Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w pkt 22.2 i 22.3 siwz wnosi się w terminie 0 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 20

21 22.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub drogą elektroniczną Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 23. INFORMACJE KOŃCOWE 23. Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy ramowej, - składania ofert wariantowych, - rozliczania w walutach obcych, - aukcji elektronicznej, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 2

22 Załączniki do SIWZ: Załącznik Nr Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wzór Formularza ofertowego Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z art. 22 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. ustawy Prawo zamówień publicznych Wykaz osób Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Wzór wykazu wykonanych dostaw Wzór wykazu wykonanych Wzór umowy Wzór formularza opis oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) 22

23 Załącznik Nr do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Ogólny opis projektu Celem projektu Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) jest: budowa e-administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego oraz wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. Projekt jest adresowany do szerokiej grupy odbiorców obejmującej obywateli, przedsiębiorców oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (gmin, powiatów). Projekt jest realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego: samorząd województwa łódzkiego (Beneficjent) oraz 09 JST z terenu województwa łódzkiego. Samorządy gminne i powiatowe pełnią rolę Partnerów Projektu. U części partnerów projekt będzie realizowany tylko w urzędach reprezentujących dane jednostki samorządu terytorialnego (urzędy gmin, miast, starostwa powiatowe), u części partnerów projekt będzie dodatkowo obejmował wskazane jednostki organizacyjne (np. ośrodki pomocy społecznej). II. Wymagania co do harmonogramu realizacji projektu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji zamówienia wraz z instalacją i konfiguracją w terminie pięciu miesięcy od daty podpisania umowy, nie później niŝ do dnia 5 czerwca 20 r. III. W ramach projektu wymaga się realizacji następujących zadań: 23

24 Zadanie I - Dostawa sprzętu oraz oprogramowania dla uruchomienia Regionalnego Portalu Województwa Łódzkiego (dalej zwanego RPWŁ), a w tym: Typ produktu Liczba Zadania I Szafa Rack Typu A z wyposaŝeniem 2 2 Serwer Typ A 2 3 Serwer Typ B 2 4 Serwer Blade 5 Moduł Serwerowy Typ A 4 6 Moduł Serwerowy Typ B 2 7 Moduł Serwerowy Typ C 5 8 Moduł Storage 2 9 System Operacyjny Typ A 5 0 System Operacyjny Typ B 6 System Operacyjny Typ C 2 2 Macierz dyskowa 3 Urządzenie do backupu TYP A 4 Oprogramowanie wspomagające backup Typ A 5 Router 6 Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT 24

25 Zadanie II - Dostawa licencji na uŝytkowanie oprogramowania oraz uruchomienie RPWŁ, na którym będą zamieszczone informacje z obszaru działania Samorządu Województwa Łódzkiego oraz elektroniczne usługi, a w tym: Typ produktu Liczba Zadanie II Serwer relacyjnej bazy danych typ A 2 2 Serwer relacyjnej bazy danych typ B 2 3 Serwer portalu wielofunkcyjnego 4 Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą, oprogramowaniem i kopiami zapasowymi 2 5 System antywirusowy dla serwerów RPWŁ 6 Oprogramowania do modelowania graficznego 7 Oprogramowanie Regionalnego Portalu Województwa Łódzkiego Zadanie III Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Video Portalu, a w tym: l.p. Nazwa urządzenia/ zestawu Elementy zestawu Ilość sztuk. Naramienna, reporterska kamera cyfrowa wraz z akcesoriami Kamera cyfrowa Akumulator 2 Lampa nakamerowa LED Dwukanałowa ładowarka Zasilacz/ładowarka Pilot sterujący 25

26 Konwerter szerokokątny HD 0.6x Tele-konwerter HD.6x Ultra-konwerter "rybie oko" HD 0.3x Bezprzewodowy zestaw mikrofonowy Torba transportowa 2. Zestaw optyki wraz z akcesoriami do sprzętu foto/video konwerter szerokokątny Adapter do obiektywów: Obiektyw f/2.8 Obiektyw stałoogniskowy 35 f/.8 Obiektyw stałoogniskowy 20 f/2.8 Obiektyw stałoogniskowy 300 f/2.8 BatteryGrip: Torba foto/video: 3. Akcesoria do posiadanej przez zamawiającego kamery Canon XH G Monopod Lampka nakamerowa 2 Telekonwerter HD.6x Uchwyt naramienny Konwerter szerokokątny HD 0.6x: Kufer na kamerę Canon XHA/G 2 4. System stabilizacji ruchów kamery z ramieniem i kamizelką 5. Mikrofon ze statywem 26

27 6. Kabel HDMI-HDMI 7. Radiotelefon 3 8. Agregat prądotwórczy wyciszony 9. Projektor full HD 0. Stolik pod projektor. Ekran ramowy 2. Switcher z zestawem zdalnie sterowanych kamer HD i oprogramowaniem wspomagający realizację video 3. Mobilna kamera HD z rejestratorem, dedykowanym zestawem akcesoriów i kartą pamięci 4. Mobilne studio video - urządzenie lub zintegrowany zestaw urządzeń wbudowane w zamykany metalowy kufer typu rack do realizacji na Ŝywo programów audio/video 5. Profesjonalna kamera HD z rejestratorem i akcesoriami Switcher video Zdalnie sterowana kamera HD Program wspomagający realizację video: Mobilne studio video: Przetwornik HD/SD-SDI YUV Przetwornik HD/SD-SDI HDMI Przetwornik HDMI - HD/SD- SDI Kamera HD Rejestrator HD 2 Nośnik danych karty Czytnik kart HDD Recorder Akumulator Li-ion 28 Wh Akumulator Li-ion 56 Wh 6. Edytor audio z interfejsem Edytor audio: 27

28 i kontrolerem MIDI Interfejs MIDI - karta na USB kontroler MIDI 7. Zestaw efektów video oraz zestaw do tworzenia napisów i animacji do posiadanego przez zamawiającego oprogramowania Adobe Premiere Pro CS 4 i Adobe After Effects CS 4 Zestaw efektów video Zestaw do tworzenia napisów i animacji 8. Telewizor LCD 40" full HD 3 z mocowaniem naściennym (szybkozłącza) 9. Rozdzielacz HDMI (splitter xin-4xout) 20. Telewizor plazmowy 60" full HD na mobilnym stojaku 2. kufer transportowy z mocowaniem rack 22. Serwer streamingu wraz z kompatybilnym enkoderem 23. Słuchawki studyjne 24. Bezprzewodowy transmiter sygnału HD 25. Procesor (kompresor + limiter + ekspander) 26. Zestaw kabli audio-video 27. PrzedłuŜacz sieciowy bębnowy 28. Zestaw 2 lamp Lampa ze statywem 2 fluorescencyjnych na Sterownik DMX statywach ze sterownikiem 29. Zestaw przenośny do teł z expanem 30. Zestaw 3 lamp halogenowych z osprzętem 3. Zestaw 2 lamp studyjnych z osprzętem 32. Zasilacz akumulatorowy do lamp studyjnych 33. Stacja robocza do edycji Stacja robocza video z dwoma Monitor 2 monitorami 34. Statyw lekki z głowicą w Statyw z głowicą zestawie Trójnóg statywu 35. Statyw studyjny w Statyw z głowicą zestawie Trójnóg statywu 28

29 Zadanie IV - Dostawa sprzętu oraz oprogramowania do Partnerów Projektu, a w tym: Typ produktu Liczba Zadanie IV Szafa Rack Typu B z wyposaŝeniem 24 2 Serwer typ C 3 3 Serwer typ D 87 4 System operacyjny 28 5 Urządzenie do backupu typ B 0 6 Oprogramowanie wsp backup 0 7 Firewall 8 Przełącznik dostępowy 0 9 Infomat 00 0 System antywirusowy 30 Zadanie V - Dostawa licencji na uŝytkowanie i wdroŝenie systemu obiegu dokumentów u Partnerów Projektu dla 30 uŝytkowników; Typ produktu Liczba Zadanie V Oprogramowanie systemu obiegu dokumentów 30 29

30 2 Serwer relacyjnej bazy danych typ III 3 Zadanie VI - Przeprowadzenie szkoleń dla 2500 osób umoŝliwiających prawidłowe uŝytkowanie systemu obiegu dokumentów i administrowanie RPWŁ oraz SOD, a w tym: Typ produktu Liczba Zadanie VI - Szkolenia Typ A - z obsługi SOD Typ B - z administrowania SOD 89 3 Typ C - z integracji obiegu dokumentów z RPWŁ 2 4 Typ D - z administrowania RPWŁ 5 IV. RównowaŜność rozwiązania Z uwagi na to, Ŝe art. 30 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych wskazuje na Wykonawcę jako tego, kto jest zobowiązany wykazać, Ŝe rozwiązanie równowaŝne spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prawo sprawdzenia pełnej zgodności oferowanych produktów z wymogami specyfikacji. V. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań. System powstały w wyniku niniejszego zamówienia musi funkcjonować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaŝy producentów, 3. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niŝ na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieuŝywane. 4. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją producentów, lub ich autoryzowanych w zakresie serwisu partnerów w okresie wymaganym w SIWZ. 5. Wykonawca zapewnia i zobowiązuje się, Ŝe zgodne z niniejszą umową korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonych produktów nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich. 30

31 6. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaŝy. 7. Oferowane oprogramowanie w dniu składania ofert nie moŝe być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji, sprzedaŝy lub wsparcia technicznego. 8. Zamawiający wymaga, by dostarczone oprogramowanie było oprogramowaniem w wersji aktualnej na dzień poprzedzający dzień składania ofert. VI. Ogólne warunki gwarancji i opieki aktualizującej. Okres gwarancyjny i Wsparcie Serwisowe na Sprzęt dostarczony - 36 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Dostawy. 2. Wsparcie Serwisowe na Oprogramowanie dostarczone w ramach Umowy 36 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego Protokołu Dostawy. 3. Wykonawca zapewni prawidłowe, nieprzerwane funkcjonowanie Systemu zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi określonymi w SIWZ oraz dokumentacją dostarczoną wraz ze Sprzętem i Oprogramowaniem oraz innymi wymaganiami Zamawiającego wynikającymi z SIWZ. 4. Wykonawca gwarantuje, Ŝe wdroŝony do eksploatacji System, będzie wolny od wad fizycznych i prawnych oraz sprawny w działaniu, a w szczególności: a. System jest zgodny z opisem, który zawarty jest SIWZ; b. Wszelkie usługi instalacyjno-wdroŝeniowe będą kompletne, poprawne i dokładnie wykonane. 5. Wsparcie Serwisowe będzie świadczone w miejscu uŝywania Sprzętu z moŝliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeśli naprawa w lokalizacji Zamawiającego okaŝe się niemoŝliwa. 6. Wszelkie koszty naprawy, w tym koszt transportu, instalacji i uruchomienia Sprzętu ponosi Wykonawca. 7. Zawiadomienia o awariach, usterkach bądź wadach sprzętu i oprogramowania będą zgłaszane przez Zamawiającego przy uŝyciu formularza zgłoszenia awarii, którego wzór zostanie doprecyzowany na etapie podpisywania Umowy, w jeden z poniŝszych sposobów: a. em na adres:... b. poprzez HelpDesk Wykonawcy wykorzystując całodobowy numer telefonu: 8. Zawiadomienia o awariach, usterkach bądź wadach przyjmowane będą przez Wykonawcę w dni robocze, w godzinach od 7:00 8: Kategoryzacja awarii: a. Krytyczna - oznaczająca Awarię, która zawiera defekty, wady i uszkodzenia powodujące całkowitą niesprawność systemu lub przerwę w jego działaniu dla więcej niŝ 25% uŝytkowników, bądź nie realizowanie przez system funkcjonalności opisanej w szczegółowym zakresie wymagań. b. Niekrytyczna kaŝda awaria inna niŝ Krytyczna i oznaczająca częściową niedostępność funkcjonalności Systemu zdefiniowanej w ramach niniejszej Umowy. 3

32 0. Wykonawca kaŝdorazowo w czasie 4 godzin dla awarii krytycznej, lub 6 godzin w pozostałych przypadkach, od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego awarii, potwierdzi przyjęcie zgłoszenia serwisowego telefonicznie na numer i em na adres wskazany w zgłoszeniu serwisowym. W przypadku dokonania przez Zamawiającego zgodnie z Umową zgłoszenia serwisowego i nie potwierdzenia przez Wykonawcę jego przyjęcia czas naprawy Sprzętu lub Oprogramowania liczony jest od chwili skutecznego dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego.. Termin usunięcia awarii lub zagwarantowania obejścia wynosi: a. dla awarii krytycznej - 24 godziny od zgłoszenia (nie włączając świąt, sobót i niedziel), o ile administrator nie zdecyduje inaczej, informując Wykonawcę pisemnie na formularzu zgłoszenia awarii. b. dla awarii niekrytycznej - 2 dni kalendarzowych od zgłoszenia (nie włączając świąt, sobót i niedziel), o ile administrator nie zdecyduje inaczej, informując Wykonawcę pisemnie na formularzu zgłoszenia awarii. 2. JeŜeli naprawa w miejscu uŝywania sprzętu okaŝe się niemoŝliwa, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i uruchomienia sprzętu zastępczego, o parametrach technicznych nie gorszych od uszkodzonego, w terminie do 24 godzin od upływu terminu na realizację naprawy. 3. W przypadku dostarczenia sprzętu zastępczego Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii, wady bądź usterki w uszkodzonym sprzęcie w terminie nie dłuŝszym, niŝ 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. 4. W przypadku konieczności dokonania naprawy Sprzętu wyposaŝonego w nośniki informacji poza lokalizacją Zamawiającego, Sprzęt ten, w szczególności dyski twarde pozostają u Zamawiającego. 5. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca nie moŝe odmówić wymiany podzespołu na nowy, wolny od wad. 6. Wszystkie wykonane przez Wykonawcę interwencje serwisowe zrealizowane w ramach Umowy wymagają dokumentacji w formie Protokołu Realizacji Zgłoszenia, którego wzór zostanie doprecyzowany na etapie podpisywania Umowy. 7. Zapisane danymi Zamawiającego nośniki informacji, w szczególności dyski twarde muszą być naprawiane jedynie w miejscu uŝytkowania, a w przypadku konieczności wymiany uszkodzonych nośników lub wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, nośniki te nie podlegają zwrotowi do Wykonawcy. Dodatkowo jeŝeli zostanie dostarczony sprzęt zastępczy na czas naprawy urządzenia Zamawiającego, wyposaŝony w nośniki informacji, po wykonaniu naprawy urządzenia Zamawiającego, nośniki te równieŝ nie podlegają zwrotowi. 8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia rejestru interwencji serwisowych i dostarczania Zamawiającemu kwartalnych raportów dotyczących między innymi liczby interwencji, czasu naprawy, specyfikacji wymienionych lub naprawionych elementów. Wykonawca będzie udostępniał wszystkie informacje dotyczące wykonanych napraw na wezwanie Zamawiającego. Wymagane jest by całe oferowane oprogramowanie aplikacyjne oferowane w zadaniach II i V było objęte minimum 36 miesięczną gwarancją z czasem reakcji minimum 32

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający Prowadzący postępowanie Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY procedura poniŝej 193 000 euro DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROśENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sygn. post. OR.VII.3331 147/10 Zamawiający Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472071715 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ > 200 000 EURO NA ZADANIE dofinansowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w POZNANIU im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. DOJAZD 34 60-631 POZNAŃ NIP 781-16-17-330 REGON 631178710 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Po zmianach z dnia 07.07.2014r. Zatwierdziła: Dyrektor. w Jastrzębiu-Zdroju.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Po zmianach z dnia 07.07.2014r. Zatwierdziła: Dyrektor. w Jastrzębiu-Zdroju. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP 669-10-44-410 REGON 330006292 BANK BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 22/usł./2010 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowania

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Centrum Medyczne KOL-MED samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Tarnowie adres: 33-100 Tarnów, Pl. Dworcowy 6 tel.: (14) 621 38 48 lub

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj

Nr sprawy BZP/69/14 Zał cznik nr 9 Zał cznik nr 10 Zał cznik nr 11 Zał cznik nr 12 Zał cznik nr 13 ROZDZIAŁ I Forma oferty zał cznik nr 1 Zamawiaj Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Maria Kwasiborska Zastępca Dyrektora Warszawa, dn. 13.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: BAF-VI-2374-7-2/8-PN/2015 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo