DOKUMENTY IMPORTANT DOCUMENTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTY IMPORTANT DOCUMENTS"

Transkrypt

1 BIBLIOTEKARZ Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities SPIS TREŚCI nr 1 WAśNE DOKUMENTY IMPORTANT DOCUMENTS 2 Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 15 października 2010 roku w sprawie działań podejmowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego The Assembly of the Marshals of the Voivodeships' Position of 15 October 2010 on Actions Undertaken by Information Society Development Foundation 2 Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 15 października 2010 roku w sprawie edukacji cyfrowej The Assembly of the Marshals of the Voivodeships' Position of 15 October 2010 on Digital, Education LISTY LETTERS 3 List prof. dr. hab. Marcina Drzewieckiego do Barbary Rzeczkowskiej z WiMBP w Łodzi w sprawie współpracy IKiCz-u z bibliotekami publicznymi Prof. Marcin Drzewiecki's Letter to Barbara Rzeczkowska from the Regional and Municipal Public Library in Łódź Regarding the Book and Readership Institute's Cooperation with Public Libraries PYTANIA O KOMPUTERYZACJĘ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH QUESTIONS REGARDING THE COMPUTERIZATION OF PUBLIC LIBRARIES 4 Siła mądrego samorządu. Zintegrowany system biblioteczny dla pięciu powiatów Małopolski / Magdalena MILLER The Power of Wise Self-Government. Integrated Library System for 5 Districts of Małopolska ARTYKUŁY ARTICLES 8 Bibliotekarz - zawód dla wybranych? / Daniel ZIARKOWSKI Librarian - the Profession for the Chosen Ones? 13 Czytelnictwo młodzieŝy / Zofia ZASACKA Youth Readership 20 Kapitał intelektualny w organizacji zarządzanej w oparciu o wiedzę / Halina RECHUL Intellectual Capital in Organization Management Based on Knowledge 23 Gazety i ich katalogowanie w bazie NUKAT. Cz. 1. Gazety i zasady ich katalogowania / Hanna WOJTYSIAK Newspapers and their Cataloguing in NUKAT Database. Part One: Newspapers and the Rules for their Cataloguing

2 MOIM ZDANIEM IN MY OPINION 26 Bibliotekarze jako nauczyciele - zmienia się rola bibliotekarzy na uczelniach wyŝszych / rozmowa z dr. Wilfriedem Sühl-Strohmengerem z biblioteki uniwersyteckiej we Fryburgu Librarians as Teachers - the Role of Librarians in Institutions of Higher Education - an Interview with Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger from University Library in Freiburg SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 27 Portal SBP.PL / Marzena PRZYBYSZ The PLA Portal (sbp.pl) 28 Zacznijmy przyglądać się Primo. Spotkanie w Bibliotece Narodowej / Henryk HOLLENDER Let's Have a Closer Look at Primo. The Meeting at the National Library 29 Krośnieńskie standardy / Jan WOŁOSZ Krosno Standards 31 Pierwsze urodziny Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich / Anna MARCOL The First Anniversary of the Association for the Protection of German Polonica 32 Bielańska Mediateka Start-Meta w Warszawie / (jw.) Bielany Mediateka Start-Meta in Warsaw PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 33 Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej / Adrian ULJASZ The Universe of Literary Output and the Electronic Communication 35 Sygnały o nowych publikacjach / Violetta POMIANOWSKA New Books Flash PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 36 Nowe rozporządzenie przeciwpoŝarowe / Rafał GOLAT New Regulation on Fire-Protection 36 Respektowanie wcześniej uznanych kwalifikacji / Lucjan BILIŃSKI Respecting Formerly Acknowledged Qualifications Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 37 1% dla SBP 1% for the PLA 37 Poparcie przez SBP projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty The PLA Support for the Draft Amendment to the Act on Education 37 Spotkanie SBP z Fundacją Orange The PLA Meeting with Orange Foundation 37 Warsztaty Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości" Workshops "Libraries in the Knowledge Society - Strategies for the Future" 38 Spotkanie w sprawie podatku VAT na ksiąŝki i czasopisma specjalistyczne The Meeting Regarding VAT on Books and Professional Journals

3 38 Spotkanie przedstawicieli SBP i Fundacji Coca Cola The PLA Meeting with Coca-Cola Foundation 38 SBP na Kongresie Biblioteka: lubię to!" The PLA at the Congress "Library: I Like it!" 38 IX ogólnopolska konferencja z cyklu Automatyzacja bibliotek publicznych" 9th National Conference "Automation of Public Libraries" 38 Porozumienie SBP ze Stowarzyszeniem EBIB The PLA Agreement with EBIB Association 39 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 39 W kilku słowach In a Nutshell

4 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities nr 2 PYTANIA O KOMPUTERYZACJĘ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH QUESTIONS REGARDING THE COMPUTERIZATION OF PUBLIC LIBRARIES 2 Dolnośląski Zasób Biblioteczny: załoŝenia, realizacja, rozwój / Mariusz GABRYSIAK Lower Silesian Libraries' Resource: Principles, Implementation, Development ARTYKUŁY ARTICLES 6 Biblioteki w Norwegii. Pierwsze wraŝenia / Andrzej TYWS Libraries in Norway. First Impressions 9 Biblioteka wobec kompetencji informacyjnych młodzieŝy / Marcin DRZEWIECKI Library and Teenage Information Literacy 13 Gazety i ich katalogowanie w bazie NUKAT. Cz. 2. Praktyka katalogowania - podstawowe problemy i sposób ich rozwiązywania / Hanna WOJTYSIAK Newspapers and their Cataloguing in NUKAT Database. Part 2. Practices of Cataloguing - Basic Problems and Methods of their Solving PATRZĄC NA MINIONE LOOKING AT THE PAST 18 O dokonaniach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego i swoich mówi Janina Jagielska, jej emerytowana dyrektor About Achievements of Warsaw Public Library - the Main Library of Masovian Voivodeship in the Words of its Retired Director Janina Jagielska POROZMAWIAJMY O MAK-U + LET'S TALK ABORT MAK + 25 Dlaczego potrzebna jest rozmowa o MAK-u + / Jan WOŁOSZ Why is the Discussion about MAK + Needed 26 Dlaczego MAK +??? / Jadwiga SADOWSKA Why MAK +??? SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 27 Czytajcie, kiedy chcecie!" - Biblioteka Uniwersytetu w Konstancji niemiecką Biblioteką Roku 2010" "Read when you want to" - The Library of the University of Konstanz - the German "Library of the Year 2010" 29 Zjazd i okrągły stół przedstawicieli instytutów bibliotekarskich i bibliotek narodowych krajów wyszehradzkich (Polski, Czech, Węgier i Słowacji), Budapeszt października 2010 r. / Marcin DRZEWIECKI The Reunion and Round-Table Discussion of Library Institutes and National Libraries Representatives of Visegrad Countries (Poland, Czech Republic, Hungary and Slovakia), Budapest, October 2010 r.

5 PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 29 Czuły barbarzyńca, albo notatka na marginesie ksiąŝki Biblioteka w komunikacji publicznej Jacka Wojciechowskiego / Jadwiga WOŹNIAK- KASPEREK Tender Barbarian or a Note on the Margin of Jacek Wojciechowski's Book Biblioteka w komunikacji piibucznej (Library in Public Communication) 31 Sygnały o nowych publikacjach / Lidia BĄKOWSKA New Books Flash PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 34 Prawne aspekty digitalizacji zbiorów bibliotek / Rafał GOLAT Legal Aspects of Library Resources Digitization 35 Pytania o awans pracowników słuŝby bibliotecznej / Lucjan BILINSKI Questions Regarding the Promotion of Library Services Employees Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 35 Aplikacje SBP do programów operacyjnych PLA Applications for Operational Programmes 35 Posiedzenie Rady Redakcyjnej Przeglądu Bibliotecznego" Meeting of "Przegląd Biblioteczny's" ("Library Review") Editorial Board 35 Inauguracja nowej lokalizacji bibliotek w Mińsku Mazowieckim z udziałem przewodniczącej SBP Opening of the New Location of Minsk Mazowiecki Libraries with the Participation of PLA President 35 Posiedzenie Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Session of the Historical and Memoiristic Unit 35 Spotkanie Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP Meeting of the PLA's Section of Pedagogic and School Libraries 35 Zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych Gathering of the Presiding Board of Music Libraries Section 36 Prace w ramach realizacji Strategii SBP Works in the framework of the PLA Strategy 36 List ZG SBP do MSWiA The Letter of the PLA Presiding Board to the Ministry of the Interior and Administration 36 SBP wśród koalicjantów Republiki KsiąŜki" PLA in the "Book Republic" Coalition 36 Spacerownik po Europie Guide to Tours around Europe 36 Posiedzenie grudniowe ZG wraz z przewodniczącymi sekcji, komisji i zespołu December Session of the Presiding Board with the Presidents of Sections, the Commission and the Unit 36 Portal SBP The PLA Portal 36 Ogłoszony Konkurs SBP na Tydzień Bibliotek 2011 The PLA's Competition for Libraries Week 2011 Announced

6 37 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 37 W kilku słowach In a Nutshell

7 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities nr 3 LISTY LETTERS 2 W sprawie wspomnień bibliotekarzy z lat 80. XX wieku / ElŜbieta PETROVIĆ On Librarians' Recollections from the 1980s PYTANIA O KOMPUTERYZACJĘ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH QUESTIONS REGARDING THE COMPUTERIZATION OF PUBLIC LIBRARIES 3 O realiach komputeryzacji - próba podsumowania / Jan WOŁOSZ On Realities of Computerization - an Attempt of a Summary ARTYKUŁY ARTICLES 5 Raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych 2010 / Katarzyna WINOGRODZKA A Report on the State of Computerization in Public Libraries Dopuszczalność łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury / Jan CIECHORSKI Admissibility of Merging Public Libraries with other Cultural Institutions 16 Biblioteka Narodowa Parlamentu w Japonii (National Diet Library) / Renata CIESIELSKA-KRUCZEK The National Parliamentary Library in Japan (National Diet Library) 20 Zapis pionowy UKD w "Przewodniku Bibliograficznym" / Jolanta HYS, Joanna KWIATKOWSKA Vertical Arrangement of UDC in Przewodnik Bibliograficzny (Bibliographic Guide) POROZMAWIAJMY O MAK-U + LET'S TALK ABORT MAK + 23 Dlaczego MAK+??? / Witold PRZYBYSZEWSKI Why MAK+??? NASI KORESPONDENCI INFORMUJĄ OUR CORRESPONDENTS REPORT 24 Zaproszenie do wspólnego czytania w Jaworznie / Halina RECHUL Invitation to the Collective Reading in Jaworzno 25 Akademia Orange dla jasielskiej biblioteki / Tomasz RUTANA Orange Academy for Public Library in Jasło PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 26 Rynek ksiąŝki w Polsce 2010 / Danuta URBAŃSKA Book Market in Poland Timothy W. Ryback: Prywatna biblioteka Hitlera: ksiąŝki, które go ukształtowały / Józef SZOCKI Timothy W. Ryback: Hitler's Private Library: the Books that Shaped His Life

8 28 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House 30 Sygnały o nowych publikacjach / Marzena PRZYBYSZ New Books Flash PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 31 Nowy VAT na ksiąŝki i czasopisma / Rafał GOLAT New VAT Rate for Books and Journals 32 Usługa biblioteczna i "usługa pocztowa" / Bolesław HOWORKA Library Service and "Postal Service" Z śałobnej KARTY OBITUARY 34 Joanna Latała ( ) / Teresa SZCZERBIŃSKA Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 35 Ogólnopolski konkurs "Bibliotekarz Roku" The Nationwide Competition "Librarian of the Year" 35 Ogólnopolski konkurs "Mistrz Promocji Czytelnictwa" 2010 The Nationwide Competition "Master of Readership Promotion" Oferta dla prenumeratorów czasopism SBP The Offer for the PLA Journals Subscribers 35 Spotkanie nowego dyrektora Wydawnictwa SBP The Meeting of the New Director of the PLA Publishing House 35 Nowa formuła "Ekspresu" i "Biuletynu Informacyjnego ZG SBP" New Formulas for Ekspres (Express) and Biuletyn Informacyjny (Information Bulletin) of the PLA Presiding Board 35 List otwarty w sprawie okresu przejściowego, uchylającego 5% VAT na ksiąŝki i czasopisma specjalistyczne An Open Letter Regarding the Transition Period, Waiving the 5% VAT Rate on Books and Expert Journals 35 Patronat SBP nad projektem "Całe Jaworzno czyta dzieciom" The PLA Patronage for the Action "Entire Jaworzno Reads To Children" 36 CBR odznaczona medalem "Bibliotheca Magna - Perennisque" Central Agricultural Library Awarded with Medal "Bibliotheca Magna Perennisque" 36 Danuta Konieczna nagrodzona statuetką św. Jakuba Danuta Konieczna Awarded with the Statuette of St. James 36 Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP Board Meeting of the PLA Presiding Board 36 W kilku słowach In a Nutshell 38 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events

9 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities nr 4 LISTY LETTERS 2 W sprawie kwalifikacji w bibliotekach uczelnianych - uwagi Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz i Lucjana Bilińskiego On Qualifications in Academic Libraries - Remarks of Ewa Dobrzyńska- Lankosz and Lucjan Biliński ARTYKUŁY ARTICLES 3 Jestem przeciwnikiem ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Bolesław HO WORKA I Am the Opponent of the Act on Organizing and Conducting Cultural Activities 7 "Trudny czytelnik" naszym wyzwaniem / Anna KLEIBER "Difficult Reader" as Our Challenge 12 PoŜytki z Programu Rozwoju Bibliotek / Jan WOŁOSZ Benefits from the Library Development Program 16 Tematy formalne w Języku Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej / Bartłomiej WŁODARCZYK Formal Topics in the National Library of Poland Subject Headings 19 W stronę słonecznych bibliotek Italii / BoŜena BUDREWICZ Towards Sunny Libraries of Italy SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 21 Konferencja nt. Dostępność bibliografii regionalnych w internecie" / Marzena PRZYBYSZ The Conference on "Availability of Regional Bibliographies on the Internet" Looking into the Past PATRZĄC NA MINIONE 23 Rozmowa z Tadeuszem Chrobakiem, dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smółki w Opolu Interview with Tadeusz Chrobak, Director of The Emanuel Smolka Voivodship Public Library in Opole PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 27 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House 29 Sygnały o nowych publikacjach / Violetta POMIANOWSKA New Books Flash Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 30 Protesty w sprawie nowelizacji ustawy Protests Regarding the Amendment to the Act

10 30 Stanowisko ZG SBP w sprawie projektu nowelizacji ustawy The PLA Presiding Board Statement Regarding the Amendment to the Act 30 Jubileuszowy numer Bibliotekarza Lubuskiego" The Jubilee Edition of "Lubusz Librarian" 30 Konsultacje w MKiDN w sprawie zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Consultations in The Ministry of Culture and National Heritage Concerning the Amendment to the Act on Organizing and Conducting Cultural Activities 31 Odpowiedź w sprawie stawki VAT Reply Regarding the VAT Rate 31 PrestiŜowa nagroda za wkład twórczy w kulturę Ciechanowa oraz tytuł Ciechanowianina Roku dla członka SBP Prestigious Award for the Creative Contribution in Ciechanow Culture and the Honorary Title of "Ciechanow Citizen of The Year" for the Member of the PLA 31 Gratulacje ZG SBP z okazji pierwszego zjazdu PALA Congratulations of The PLA Presiding Board on the First Meeting of PALA 31 VI Forum Młodych Bibliotekarzy 31 Posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP The Session of the PLA Publications Advisory Board PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 31 Statut biblioteki aktem prawa miejscowego / Jan CIECHORSKI Library Statute as a Local Law Act 36 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a biblioteki publiczne / Rafał GOLAT Employee Benefit Fund and Public Libraries 36 W kilku słowach In a Nutshell 38 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events

11 nr 5 ARTYKUŁY ARTICLES 1 Biblioteki szkolne w Polsce - podstawy prawne / Dorota GRABOWSKA School Libraries in Poland - Legal Foundations 6 Bibliotekarka, jaka jest - nie kaŝdy dobrze widzi / Ryszard TURKIEWICZ What is a Female Librarian Like is not Obvious for Everyone 10 Konflikty (i zarządzanie nimi) podstawą dobrej współpracy / Magdalena RECHUL, Halina RECHUL Conflicts (and their Management) as the Basis for Good Cooperation 12 Pytanie o toŝsamość - systemy identyfikacji autora / ElŜbieta JANKOWSKA The Question of Identity-Author Identification Systems 15 Login: biblioteka - nowy kurs online dla bibliotekarzy / Ewa J. KURKOWSKA, Anna WOŁODKO Login: Library - a New Online Course for Librarians 17 Rewolucyjne urządzenie / Paweł TANEWSKI A Revolutionary Device POROZMAWIAJMY O MAK-U + LET'S TALK ABORT MAK + 19 MAK+ - is fecit cui prodes / Wojciech KOWALEWSKI MAK + - Done by the One who Profits from It SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 21 Działalność Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy ZG SBP w 2010 r. / Wiesława BUDROWSKA Activities of School and Pedagogical Libraries Section of the PLA in Relacja z pobytu na szkoleniu w ramach programu LLP Erasmus" w Bibliotece CERGE-EI w Pradze / Anna FOLTYN A Report from the Training Within the Framework of LLP/ Erasmus Programme in CERGE-EI Library in Prague NASI KORESPONDENCI INFORMUJĄ OUR CORRESPONDENTS REPORT 24 Jubileusz 60-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie / Danuta KONIECZNA 60th Jubilee of Nicolaus Copernicus University Library in Olsztyn PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 25 Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych / Adrian ULJASZ Updating of Higher Education for Librarians Working in Small Communal Libraries 27 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House 28 Sygnały o nowych publikacjach / Marzena PRZYBYSZ New Books Flash

12 Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 29 Konsultacje w sprawie projektu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Consultations Regarding the Draft Law on Organizing and Conducting Cultural Activities 30 Medal Bibliotheca Magna Perennisque dla MBP w Opolu Bibliotheca Magna Perennisque Medal for the Public Library in Opole 30 Plakat Tygodnia Bibliotek 2011 The Poster of Libraries Week Posiedzenie Zarządu Głównego SBP The PLA Presiding Board Session 30 VI Forum Młodych Bibliotekarzy 6 th Forum of Young Librarians PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 31 Dyrektor biblioteki uczelni - funkcja i stanowisko / Bolesław HOWORKA An Academic Library Director - the Function and Position 32 Rozpatrywanie skarg w trybie k.p.a. / Rafał GOLAT Consideration of Complaints under Administrative Proceedings 32 Kwalifikacje kustosza w bibliotece / Lucjan BILIŃSKI Qualifications of a Curator in a Library 33 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 34 W kilku słowach In a Nutshell

13 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities nr 6 LISTY LETTERS 2 Kocham mój zawód... / Agnieszka PRZYWARA I Love My Profession 2 Komentarz do listów Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz i Lucjana Bilińskiego, opublikowanych w numerze 4/2011 Bibliotekarza" / Bolesław HOWORKA Commentary to the Letters of Ewa Dobrzyńska-Lankosz and Lucjan Biliński Published in 2011 in the 4 th Issue of Bibliotekarz 4 Czy to się u was zdarza i co o tym sądzicie? Does this Happen at Your Place and What Do You Think about It? ARTYKUŁY ARTICLES 5 Czy biblioteki pedagogiczne są potrzebne nauczycielom? - na podstawie przeglądu piśmiennictwa pedeutologicznego / Krzysztof MACIĄG Do Teachers Need Pedagogical Libraries? - on the Basis of Pedeutological Literature Review 12 Transformacja w bibliotekarstwie warmińskomazurskim w latach / Roman LAWRYNOWICZ Transformation in Warmian-Masurian Librarianship in the Years Broker usług informacyjnych" - portret zawodu bibliotekarza / Michael BIENERT "Broker of Information Services" - a Portrait of the Library Profession 18 Na marginesie zarządzania - amatorstwo, czyli brak profesjonalizmu / Jadwiga SADOWSKA On the Margin of Management-Amateurishness that is the Lack of Professionalism 21 Patroni polskich bibliotek / Lucjan BILIŃSKI Patrons of Polish Libraries 23 Ocena Bibliotekarza" za rok 2010 / Irena SUSZKO-SOBINA Evaluation of Bibliotekarz for the Year 2010 SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 26 Potrzeby uŝytkownika biblioteki wczoraj i dziś - sprawozdanie z konferencji / Irmina ZAKRZEWSKA Past and Current Needs of Library Users - a Conference Report 26 Z praktyki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Grazu / Maria TREMBULAK From the Placement in Graz University Library 28 Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Bibliotekarza" / Marzena PRZYBYSZ The Meeting of Bibliotekarz Editorial Committee

14 28 Światowy Dzień KsiąŜki i Praw Autorskich 2011 r. - konferencja prasowa w BUW-ie / Marzena PRZYBYSZ World Book and Copyright Day 2011 r. - Press Conference in the Warsaw University Library PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 30 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House 31 Sygnały o nowych publikacjach / Violetta POMIANOWSKA New Books Flash PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 33 Biblioteki wobec znowelizowanych przepisów o podatku od towarów i usług / Bolesław HOWORKA Libraries and the Amended VAT Act 33 Specyfika statutu biblioteki publicznej / Rafał GOLAT Specificity of a Public Library Statute Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 34 Rozstrzygnięcie konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2010 Conclusion of the Master of Readership Promotion Competition VII Forum SBP i towarzysząca konferencja 7th Forum of the PLA and the Accompanying Conference 35 Konkurs na najlepszą pracę magisterską Nagroda Młodych SBP im. Prof. Marii Dembowskiej Competition for the Best Master Thesis - the PLA Youth Award 35 Spotkanie z przewodniczącymi okręgów SBP The Meeting with Presidents of the PLA District Boards 35 Spotkanie Komisji Opracowania Rzeczowego The Meeting of Subject Indexing Commission 35 Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP The Meeting of the PLA Presiding Board's Working Group on Regional Bibliographies 36 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 36 W kilku słowach In a Nutshell

15 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities nr Bibliotekarz Roku edycja wojewódzka / Jan WOŁOSZ Librarian of the year Voivodeship Edition ARTYKUŁY ARTICLES 7 Zawód: torreador / Aleksander RADWAŃSKI Profession: a Bullfighter 11 Ustawa o bibliotekach: nieuporządkowane przemyślenia starego bibliotekarza / Bolesław HOWORKA Libraries Act: Unordered Considerations of an Old Librarian 15 Walka kustoszy Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej o odzyskanie prawa do dłuŝszego wymiaru urlopu / Violetta PERZYŃSKA The Curators of the Warsaw University of Technology Main Library Fight for Regaining the Right to Extended Annual Leave Entitlement 18 Na marginesie zarządzania-bliŝej uŝytkownika czyli biblioteka uczestnicząca" / Jadwiga SADOWSKA On the margin of Management - Closer to the User or the Participatory Library" 21 Zainteresowania czytelnicze uczniów klas IV i VI w latach / Wiesława RATKIEWICZ Reading Interests of the 4 th and 6th Grade Students in the Years Biblioteki towarzystw naukowych działających w Polsce / Krzysztof MACIĄG Libraries of Learned Societies Operating in Poland Z BIBLIOTEK FROM THE LIBRARIES 33 Wolny Dostęp w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku / Katarzyna PUKSZA, Adela SPYCHAŁA Open Stacks in Białystok University Library 35 "Na 18 urodziny Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego" / Urszula KUŚ "For the 18th Anniversary of K. Makuszyński Literary Award 37 Mały jubileusz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach / GraŜyna DITTRICH A Small Jubilee of the District Public Library in Gliwice SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 38 Majowy Kongres Obywateli Kultury / Marzena PRZYBYSZ Citizens of Culture Congress in May 38 Z wyjazdów szkoleniowych do bibliotek uniwersyteckich w Niemczech / Krystyna HUDZIK From the Training Trips to the University Libraries in Germany

16 42 Konferencja Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku" / Agnieszka FOLGA, Joanna KOŁAKOWSKA, Ewa PIOTROWSKA Conference "Library in Educational Space. Functions and Challenges in the 21 st century" Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP / Marzena PRZYBYSZ 28th Meeting of the PLA Presiding Board's Working Group on Regional Bibliographies PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 45 Fedorowicz, Małgorzata: Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej / Adrian ULJASZ The Disabled in the Public Library 46 Tysiąc polskich okładek / Józef SZOCKI Thousand Polish Covers 46 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House 48 Sygnały o nowych publikacjach / Violetta POMIANOWSKA New Books Flash PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 49 Ryczałtowy podatek od umów do 200 zł / Rafał GOLAT Lump-Sum Tax for Contracts up to 200 Zlotys Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 49 Tydzień Bibliotek 2011 Libraries Week Nowe koło SBP w Międzyzdrojach The New Circle of the PLA in Międzyzdroje 50 Udział SBP w konsultacjach społecznych projektu strategii Rozwoju Kapitału Społecznego The PLA Participation in Public Consultations Concerning the Project of Strategy for Social Capital Development 50 Uroczystości Światowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w strukturach SBP Celebration of the World Librarian and Libraries Day within the PLA Structures 50 Srebrne Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego dla członków SBP Silver Honorary Decorations of Western Pomeranian Griffin for the PLA Members lat Biblioteki w Bochni 65 Years of the Library in Bochnia 50 Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy The Review of Librarians Creative Passions 51 Dolnośląski Dzień Bibliotekarza Lower Silesian Librarians Day 51 Otwarcie MBP w Siedlcach The Opening of City Public Library in Siedlce

17 51 Nagroda ZG SBP im. Zofii Narkiewicz The Zofia Narkiewicz Award of the PLA Presiding Board 51 I etap konkursu Bibliotekarz Roku" The First Stage of the "Librarian of the Year" Competition 51 SBP partnerem II Warszawskich Targów KsiąŜki The PLA as a partner of II Warsaw Book Fair 52 Mundurowi czytają łódzkim dzieciom Members of Uniform Services read to Łódź Children 52 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 52 W kilku słowach In a Nutshell

18 nr 9 1 Bibliotekarz Roku edycja ogólnokrajowa / Jan WOŁOSZ Librarian of the Year a Nationwide Edition 2 Rozmowa z Bibliotekarzem Roku 2010, Barbarą Kuprel / Marzena PRZYBYSZ An Interview with the Librarian of the Year Barbara Kuprel ARTYKUŁY ARTICLES 5 Niedokonania niedokonane / Jacek WOJCIECHOWSKI Unaccomplished Unaccomplishments 9 Biblioteki i ksiąŝka a platformy społecznościowe. Na podstawie Facebooka / Adam NOWAK Libraries, Books and Social Networking Platforms as Exemplified by Facebook 13 Na marginesie zarządzania - kompleksowe zarządzanie przez jakość, czyli TQM w skrócie / Jadwiga SADOWSKA On the Margin of Management - Total Quality Management or TQM in Short 17 Na marginesie zarządzania - na marginesie rozwaŝań prof. Jadwigi Sadowskiej / Stefan KUBÓW On the Margin of Management - on the Margin of Prof. Jadwiga Sadowska's Reflections 18 Dlaczego nie moŝemy mieć dobrej ustawy o bibliotekach? / Jan WOŁOSZ Why Can Not We Have a Good Libraries Act? 21 Nagrody dla bibliotek / Agata WALCZAK-NIEWIADOMSKA Awards for Libraries SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 23 Komisja ds. Edukacji Informacyjnej ZG SBP / Ewa ROZKOSZ The Commission for Information Literacy of the PLA Presiding Board SYLWETKI PROFILES 25 Antoni KNOT - bibliotekarz, współorganizator Ŝycia naukowego i studiów bibliotekoznawczych w stolicy Dolnego Śląska / Józef SZOCKI Antoni Knot - A Librarian and a Co-Organizer of Research Activities and Library and Information Studies in the Capital of Lower Silesia PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 30 Sygnały o nowych publikacjach / Lidia BĄKOWSKA New Books Flash 31 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 32 Szczególny status pracowników bibliotek publicznych / Rafał GOLAT The Special Status of Public Libraries Employees

19 Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 33 Spotkanie członków okręgu lubuskiego z przewodniczącą SBP The Meeting of Lubuskie Region Members with the PLA President 33 Posiedzenie Prezydium i ZG SBP The Session of the PLA Presidium and Presiding Board 33 Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego The Adam Łysakowski's Scientific Award of the PLA 33 V Lubelskie Targi KsiąŜki The Fifth Lublin Book Fair 34 Jubileuszowe obchody IINiSB z udziałem przedstawicieli SBP The Jubilee Celebration of Institute of Information and Book Studies with the Participation of the PLA Representatives 34 II etap konkursu Bibliotekarz Roku" The Second Stage of "the Librarian of the Year" Competition 34 Spotkanie ukraińskich bibliotekarzy z przedstawicielami ZG SBP The Meeting of Ukrainian Librarians with the PLA Presiding Board Representatives 34 Wizyta prezesa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ameryce The PLA President's Visit In the United States 34 Nowe logo SBP The New Logo of the PLA 35 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 35 W kilku słowach In a Nutshell

20 nr 10 ARTYKUŁY ARTICLES 1 Kierunki działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ostatnich dwóch latach / Marzena PRZYBYSZ Principal Activity of the PLA in the Last Two Years 8 Biblioteki publiczne - kierunki i tendencje rozwoju. Ostatnia dekada / Barbara BUDYŃSKA, Małgorzata JEZIERSKA Public Libraries - Directions and Trends of Their Development. The Last Decade 20 Szwedzkie biblioteki publiczne (cz. 1) / Katarina MICHNIK Swedish Public Libraries (part 1) 25 Regionalna twórczość literacka a biblioteki publiczne na Słowacji / Milan GONDA Regional Literary Output and Public Libraries in Slovakia 29 Na marginesie nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Jan WOŁOSZ On the Margin of Amendments to the Law on Organizing and Conducting Cultural Activities PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 32 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House 33 Sygnały o nowych publikacjach / Lidia BĄKOWSKA New Books Flash Z śałobnej KARTY OBITUARIES 35 Krystyna Bednarczyk ( ) / Wojciech MIERZEJEWSKI PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 37 Zakupy biblioteczne a kodeksowa regulacja sprzedaŝy / Rafał GOLAT Library Purchases and Legal Regulation of Sales Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 38 Przewodnicząca SBP na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP The PLA President at the Meeting of the Senate Committee for Culture and Media 38 Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML The International Association of Music Libraries (IAML) Conference 38 SBP na Kongresie IFLA 2011 The PLA at the IFLA Congress Członek SBP Honorowym Obywatelem Koszalina Member of the PLA Declared an Honorary Citizen of Koszalin

21 38 Posiedzenie Prezydium ZG (grupa warszawska) The Meeting of the PLA Presiding Board (Warsaw Group) 38 Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2011 w śarach The Review of Librarians Creative Passions 2011 in śary 39 Konkurs SBP Z ksiąŝką w plecaku" The PLA Contest "With a Book in a Rucksack" 39 W kilku słowach In a Nutshell 40 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events

22 nr 11 1 VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / Sylwia BŁASZCZYK The 7th Forum of the Polish Librarians' Association ARTYKUŁY ARTICLES 4 Małe biblioteki - najszybciej unowocześniający się sektor bibliotekarstwa publicznego, dzięki PRB / Jan WOŁOSZ Small Libraries - the Sector of Public Librarianship Modernising at the Fastest Rate, Owing to the the Library Development Program 8 Szwedzkie biblioteki publiczne (cz. 2) / Katarina MICHNIK Swedish Public Libraries (Part 2) 13 Promocja zasobów polskich bibliotek cyfrowych w mediach społecznościowych / Dorota BEDNARCZYK, Danuta MURZYNOWSKA The Promotion of Polish Digital Libraries Resources in Social Networking Media 16 UŜytkownicy systemu biblioteczno-informacyjnego VIRTUA ze szczególnym uwzględnieniem Słowackiej Biblioteki Narodowej / Darina JANOVSKA The Users of the Integrated Library System VIRTUA with Particular Focus on Slovak National Library 19 Bibliotekarstwo widzę moje piękne, czyli rzecz o godności / Grzegorz WAŁKUSKI I See Librarianship of My Dreams, i.e the Question of Dignity Z BIBLIOTEK FROM LIBRARIES 22 Biblioteka Naukowa Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w oczach uŝytkowników w 90-leciejej powstania / Małgorzata GRABOWSKA-POPOW The Library of the National Marine Fisheries Research Institute in the eyes of its Users on the 90 th Anniversary of its Foundation SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 26 "Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposaŝenie, pomysłowe aranŝacje" w konferencja SBP w Poznaniu / Jan WOŁOSZ "The Library of the 21 st Century, Modern Architecture, Functional Furnishings, Creative Arrangements - the PLA Conference in Poznan 27 Międzynarodowa konferencja pt. "Biblioteka publiczna w XXI wieku" w PiMBP w Wejherowie / Agnieszka ŁEBSKA The International Conference "Public Library in the 21 st Century" in the District and Municipal Library in Wejherowo 28 VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych / Marzena PRZYBYSZ The 6 th All-Polish Forum of Non-Governmental Initatives

23 PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 29 Antczak Mariola: Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informacyjnego na tle przeobraŝeń oświatowych w Polsce w latach / Adrian ULJASZ The Role of Libraries and School Librarians in Educating Information Society in the Context of Educational Transformations in Poland in the Years 19X Ratajczak Tomasz: KsiąŜki religijne i quasi-religijne z wadowickich oficyn drukarskich ( ) / Józef SZOCKI Religious and Quasi-Religious Books from Wadowice Publishing Houses 31 Sygnały o nowych publikacjach / Lidia BĄKOWSKA New Books Flash 32 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 33 Przedawnianie się roszczeń wobec czytelników / Rafał GOLAT Limitation of Actions against Library Users Z śałobnej KARTY OBITUARIES 34 Krystyna Stefania Jarzębowska ( X.2011) / Zdzisław BIELEŃ Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 36 SBP o budownictwie bibliotecznym The PLA on Library Architecture 36 Posiedzenie ZG SBP The Meeting of the PLA Presiding Board 36 VII Forum SBP The 7 th PLA Forum 36 VI Forum Młodych Bibliotekarzy The 6 th Forum of Young Librarians 37 SBP współorganizatorem Kongresu IFLA we Wrocławiu The PLA as a Co-Organizer of IFLA Congress in Wroclaw 37 Seminarium "Edukacja informacyjna bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz integracji społecznej" The Seminar "Information Education of Librarians in the Area of Activities for Social Inclusion" 37 Przewodnicząca SBP Liderem Równych Szans The PLA President as the Leader of Equal Opportunities 37 Szkolenie dla administratorów okręgowych bazy członków SBP Training for the District Administrators of the PLA Members Database 37 XIII Konferencja Sekcji Bibliotek WyŜszych Szkół Niepaństwowych SBP The 13 th Conference of the PLA Section of Private Academic Libraries 37 IV Ogólnopolska konferencja naukowa "Ochrona narodowego zbioru bibliotecznego: Digitalizacja i co dalej?" The 4 th All-Polish Research Conference "Preservation of the National Library Resource - Digitization and What to Do Next?"

24 37 VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych The 6 th All-Polish Forum of Non-Governmental Initiatives 37 Twitter.com/SBP_pl 38 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 38 W kilku słowach In a Nutshell

25 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities nr 12 ARTYKUŁY ARTICLES 3 KsiąŜki obecne na Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu / Józef SZOCKI Books Present at the European Culture Congress in Wrocław 7 Dlaczego Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie jest potrzebna nauczycielom? / Lucyna GOŁĘBIEWSKA, Hanna OKOŃSKA, Maria WIŚNIEWSKA Why Do Teachers Need the Pedagogic Library in Olsztyn? 10 Wolne i darmowe oprogramowanie biblioteczne. System biblioteczny KOHA / Krzysztof WASIUCIONEK Free Open Source Library Software: Integrated Library System KOHA 15 MAK+... po roku / Andrzej Dominik JAGODZIŃSKI MAK+... After a Year 18 MATEUSZ w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Narodziny przyjaznego systemu / Witold PRZYBYSZEWSKI MATEUSZ in Public Library of Bemowo District of Warsaw. The Birth of a Friendly System 21 Alternatywne usługi biblioteczne / Agata WALCZAK-NIEWIADOMSKA Alternative Library Services SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 24 VI Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu - co się zmieniło przez dwa lata? / Beata ŚLIWIŃSKA 6 th Forum of Young Librarians in Poznań - What Has Changed for Two Years? 27 Forum Bibliotekarzy Samorządowych Powiatu Będzińskiego / Beata WARDĘGA Forum of Local Government Librarians of Będzin County 28 To juŝ 14 raz. Bibliotekarze Politechniki Wrocławskiej z wizytą w Bibliotece Politechniki Opolskiej i na Opolszczyźnie / Marek DUBIŃSKI For the 14 th Time Already. Librarians from the Wrocław University of Technology Visiting the Opole University of Technology Library and Opole Region PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA REVIEW OF PUBLICATIONS 30 Sygnały o nowych publikacjach / Lidia BĄKOWSKA New Books Flash PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 31 Elektroniczne przesyłanie utworów przez biblioteki / Rafał GOLAT Electronic Delivery of Works by Libraries

26 Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 32 Powstanie nowego koła SBP w Zachodniopomorskiem Formation of a New PLA Circle in West Pomeranian Voivodship 32 Budowa bazy członków SBP Construction of the PLA Members Database 32 Rozstrzygnięcie Konkursu Komu po drodze?" Conclusion of the Competition Whom on the Way 32 WyróŜnienie dla Wydawnictwa SBP Honorary Distinction for the PLA Publishing Office 32 SBP członkiem Rady Programowej Kongresu ASSITEJ The PLA as a Member of ASSITEJ Forum's Programme Council 33 Ogólnopolska Konferencja Bibliograficzna Polish Bibliographic Conference 33 Posiedzenie Prezydium ZG SBP (grupa warszawska) Meeting of the PLA Presiding Board (Warsaw Group) 33 Sylwetki ludzi ksiąŝki" z Janem Wołoszem / Marzena PRZYBYSZ Profiles of Literary People with Jan Wołosz 34 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 35 W kilku słowach In a Nutshell Oprac. BPK

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011

Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 CULTURE Opracowanie/Prepared by: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Ministry of Culture and National Heritage Czerwiec 2011/June 2011 projekt/design by: Printomato.pl Szanowni Państwo, nadchodzi

Bardziej szczegółowo

Nr 2/2011. Spis treści

Nr 2/2011. Spis treści BIULETYN ZG SBP Nr 2/2011 1 Spis treści I. Posiedzenia organów wykonawczych SBP........................ 1. VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich................. 2. Posiedzenia Prezydium i Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport 2008. Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie

Raport 2008. Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie Raport 2008 Raport roczny z działalności Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie Annual Report of the Association for Children and Young People CHANCE 2 Raport 2008 Misja Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

FORUM. Pod skrzydłami aniołów Under the wings of angels >>24. Styczeń / January 2015. Nr/No.

FORUM. Pod skrzydłami aniołów Under the wings of angels >>24. Styczeń / January 2015. Nr/No. Nr/No. 40 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Pod skrzydłami aniołów Under the wings of angels >>24 Styczeń / January 2015 blisko

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Poland Information Literacy State-of-the-Art Report 1 /June 2011/

Poland Information Literacy State-of-the-Art Report 1 /June 2011/ Poland Information Literacy State-of-the-Art Report 1 /June 2011/ Introduction In Poland, the concept of information literacy (IL) is recognized, thanks to publications edited during past ten years. But

Bardziej szczegółowo

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND RAPORT ROCZNY 2008 ANNUAL REPORT URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND 2011 ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REP0R RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY 2011

Bardziej szczegółowo

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014

FORUM. Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice. Październik / October 2014 NR 39 FORUM Biuletyn Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Bulletin of the University of Economics in Katowice Październik / October 2014 blisko Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach znajduje się w sercu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2 0 0 8 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Szanowni Państwo, Dear Sirs/Mesdames Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny z działalności Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 2008 roku. It is

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPIS TREŚCI / CONTENTS LIST OD PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2011 Annual report 2011 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Z perspektywy europejskiej From the European perspective... 3 Wprowadzenie Foreword... 4 Nasze priorytety 2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 0 0 LIST OD PREZESA ZARZĄDU...................................................... INFORMACJE OGÓLNE O WROCŁAWSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A........................................

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

Ludzie ZPAV People 51. Członkowie Members 52. Władze ZPAV Board and Board of Auditors 58. O przyszłości The Future 60

Ludzie ZPAV People 51. Członkowie Members 52. Władze ZPAV Board and Board of Auditors 58. O przyszłości The Future 60 WYDAWCA PUBLISHED BY Związek Producentów Audio Video ul. Kruczkowskiego 12 m 2, 00-380 Warszawa tel.: (+48 22) 622 92 19, 622 69 66 fax: (+48 22) 625 16 61 www.zpav.pl Spis treści PRZYGOTOWANIE I REDAKCJA

Bardziej szczegółowo

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych

Centrum z widokiem na przyszłość. jesień/autumn. 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych Centrum z widokiem na przyszłość 1500 m 2 nowych sal konferencyjnych The Centre with a view over the future 1500 square metres of new conference rooms 2 011 jesień/autumn Spis treści Coraz szybsze tempo

Bardziej szczegółowo

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation:

EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014. Polish Journal of Continuing Education. Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: EDUKACJA ustawiczna DOROSŁYCH 2(85)/2014 Polish Journal of Continuing Education Patronat/ Współpraca: Auspicies/ Cooperation: European Association for the Education of Adults International Society for

Bardziej szczegółowo

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland. Raport roczny Annual report

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland. Raport roczny Annual report Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Patent Office Of The Republic Of Poland 2009 Raport roczny Annual report Raport roczny 2009 Spis treści Contents Słowo wstępne Foreword 5 Podstawy prawne działania

Bardziej szczegółowo

Opolskie świętuje Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej

Opolskie świętuje Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Opolskie świętuje Polską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Raport z działań promujących Polskie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej na terenie województwa opolskiego The Opole Voivodeship: celebrations

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo