DOKUMENTY IMPORTANT DOCUMENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTY IMPORTANT DOCUMENTS"

Transkrypt

1 BIBLIOTEKARZ Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities SPIS TREŚCI nr 1 WAśNE DOKUMENTY IMPORTANT DOCUMENTS 2 Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 15 października 2010 roku w sprawie działań podejmowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego The Assembly of the Marshals of the Voivodeships' Position of 15 October 2010 on Actions Undertaken by Information Society Development Foundation 2 Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 15 października 2010 roku w sprawie edukacji cyfrowej The Assembly of the Marshals of the Voivodeships' Position of 15 October 2010 on Digital, Education LISTY LETTERS 3 List prof. dr. hab. Marcina Drzewieckiego do Barbary Rzeczkowskiej z WiMBP w Łodzi w sprawie współpracy IKiCz-u z bibliotekami publicznymi Prof. Marcin Drzewiecki's Letter to Barbara Rzeczkowska from the Regional and Municipal Public Library in Łódź Regarding the Book and Readership Institute's Cooperation with Public Libraries PYTANIA O KOMPUTERYZACJĘ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH QUESTIONS REGARDING THE COMPUTERIZATION OF PUBLIC LIBRARIES 4 Siła mądrego samorządu. Zintegrowany system biblioteczny dla pięciu powiatów Małopolski / Magdalena MILLER The Power of Wise Self-Government. Integrated Library System for 5 Districts of Małopolska ARTYKUŁY ARTICLES 8 Bibliotekarz - zawód dla wybranych? / Daniel ZIARKOWSKI Librarian - the Profession for the Chosen Ones? 13 Czytelnictwo młodzieŝy / Zofia ZASACKA Youth Readership 20 Kapitał intelektualny w organizacji zarządzanej w oparciu o wiedzę / Halina RECHUL Intellectual Capital in Organization Management Based on Knowledge 23 Gazety i ich katalogowanie w bazie NUKAT. Cz. 1. Gazety i zasady ich katalogowania / Hanna WOJTYSIAK Newspapers and their Cataloguing in NUKAT Database. Part One: Newspapers and the Rules for their Cataloguing

2 MOIM ZDANIEM IN MY OPINION 26 Bibliotekarze jako nauczyciele - zmienia się rola bibliotekarzy na uczelniach wyŝszych / rozmowa z dr. Wilfriedem Sühl-Strohmengerem z biblioteki uniwersyteckiej we Fryburgu Librarians as Teachers - the Role of Librarians in Institutions of Higher Education - an Interview with Dr. Wilfried Sühl-Strohmenger from University Library in Freiburg SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 27 Portal SBP.PL / Marzena PRZYBYSZ The PLA Portal (sbp.pl) 28 Zacznijmy przyglądać się Primo. Spotkanie w Bibliotece Narodowej / Henryk HOLLENDER Let's Have a Closer Look at Primo. The Meeting at the National Library 29 Krośnieńskie standardy / Jan WOŁOSZ Krosno Standards 31 Pierwsze urodziny Stowarzyszenia Ochrony Poloników Niemieckich / Anna MARCOL The First Anniversary of the Association for the Protection of German Polonica 32 Bielańska Mediateka Start-Meta w Warszawie / (jw.) Bielany Mediateka Start-Meta in Warsaw PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 33 Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej / Adrian ULJASZ The Universe of Literary Output and the Electronic Communication 35 Sygnały o nowych publikacjach / Violetta POMIANOWSKA New Books Flash PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 36 Nowe rozporządzenie przeciwpoŝarowe / Rafał GOLAT New Regulation on Fire-Protection 36 Respektowanie wcześniej uznanych kwalifikacji / Lucjan BILIŃSKI Respecting Formerly Acknowledged Qualifications Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 37 1% dla SBP 1% for the PLA 37 Poparcie przez SBP projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty The PLA Support for the Draft Amendment to the Act on Education 37 Spotkanie SBP z Fundacją Orange The PLA Meeting with Orange Foundation 37 Warsztaty Biblioteki w społeczeństwie wiedzy - strategie dla przyszłości" Workshops "Libraries in the Knowledge Society - Strategies for the Future" 38 Spotkanie w sprawie podatku VAT na ksiąŝki i czasopisma specjalistyczne The Meeting Regarding VAT on Books and Professional Journals

3 38 Spotkanie przedstawicieli SBP i Fundacji Coca Cola The PLA Meeting with Coca-Cola Foundation 38 SBP na Kongresie Biblioteka: lubię to!" The PLA at the Congress "Library: I Like it!" 38 IX ogólnopolska konferencja z cyklu Automatyzacja bibliotek publicznych" 9th National Conference "Automation of Public Libraries" 38 Porozumienie SBP ze Stowarzyszeniem EBIB The PLA Agreement with EBIB Association 39 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 39 W kilku słowach In a Nutshell

4 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities nr 2 PYTANIA O KOMPUTERYZACJĘ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH QUESTIONS REGARDING THE COMPUTERIZATION OF PUBLIC LIBRARIES 2 Dolnośląski Zasób Biblioteczny: załoŝenia, realizacja, rozwój / Mariusz GABRYSIAK Lower Silesian Libraries' Resource: Principles, Implementation, Development ARTYKUŁY ARTICLES 6 Biblioteki w Norwegii. Pierwsze wraŝenia / Andrzej TYWS Libraries in Norway. First Impressions 9 Biblioteka wobec kompetencji informacyjnych młodzieŝy / Marcin DRZEWIECKI Library and Teenage Information Literacy 13 Gazety i ich katalogowanie w bazie NUKAT. Cz. 2. Praktyka katalogowania - podstawowe problemy i sposób ich rozwiązywania / Hanna WOJTYSIAK Newspapers and their Cataloguing in NUKAT Database. Part 2. Practices of Cataloguing - Basic Problems and Methods of their Solving PATRZĄC NA MINIONE LOOKING AT THE PAST 18 O dokonaniach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego i swoich mówi Janina Jagielska, jej emerytowana dyrektor About Achievements of Warsaw Public Library - the Main Library of Masovian Voivodeship in the Words of its Retired Director Janina Jagielska POROZMAWIAJMY O MAK-U + LET'S TALK ABORT MAK + 25 Dlaczego potrzebna jest rozmowa o MAK-u + / Jan WOŁOSZ Why is the Discussion about MAK + Needed 26 Dlaczego MAK +??? / Jadwiga SADOWSKA Why MAK +??? SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 27 Czytajcie, kiedy chcecie!" - Biblioteka Uniwersytetu w Konstancji niemiecką Biblioteką Roku 2010" "Read when you want to" - The Library of the University of Konstanz - the German "Library of the Year 2010" 29 Zjazd i okrągły stół przedstawicieli instytutów bibliotekarskich i bibliotek narodowych krajów wyszehradzkich (Polski, Czech, Węgier i Słowacji), Budapeszt października 2010 r. / Marcin DRZEWIECKI The Reunion and Round-Table Discussion of Library Institutes and National Libraries Representatives of Visegrad Countries (Poland, Czech Republic, Hungary and Slovakia), Budapest, October 2010 r.

5 PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 29 Czuły barbarzyńca, albo notatka na marginesie ksiąŝki Biblioteka w komunikacji publicznej Jacka Wojciechowskiego / Jadwiga WOŹNIAK- KASPEREK Tender Barbarian or a Note on the Margin of Jacek Wojciechowski's Book Biblioteka w komunikacji piibucznej (Library in Public Communication) 31 Sygnały o nowych publikacjach / Lidia BĄKOWSKA New Books Flash PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 34 Prawne aspekty digitalizacji zbiorów bibliotek / Rafał GOLAT Legal Aspects of Library Resources Digitization 35 Pytania o awans pracowników słuŝby bibliotecznej / Lucjan BILINSKI Questions Regarding the Promotion of Library Services Employees Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 35 Aplikacje SBP do programów operacyjnych PLA Applications for Operational Programmes 35 Posiedzenie Rady Redakcyjnej Przeglądu Bibliotecznego" Meeting of "Przegląd Biblioteczny's" ("Library Review") Editorial Board 35 Inauguracja nowej lokalizacji bibliotek w Mińsku Mazowieckim z udziałem przewodniczącej SBP Opening of the New Location of Minsk Mazowiecki Libraries with the Participation of PLA President 35 Posiedzenie Zespołu Historyczno-Pamiętnikarskiego Session of the Historical and Memoiristic Unit 35 Spotkanie Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych ZG SBP Meeting of the PLA's Section of Pedagogic and School Libraries 35 Zebranie Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych Gathering of the Presiding Board of Music Libraries Section 36 Prace w ramach realizacji Strategii SBP Works in the framework of the PLA Strategy 36 List ZG SBP do MSWiA The Letter of the PLA Presiding Board to the Ministry of the Interior and Administration 36 SBP wśród koalicjantów Republiki KsiąŜki" PLA in the "Book Republic" Coalition 36 Spacerownik po Europie Guide to Tours around Europe 36 Posiedzenie grudniowe ZG wraz z przewodniczącymi sekcji, komisji i zespołu December Session of the Presiding Board with the Presidents of Sections, the Commission and the Unit 36 Portal SBP The PLA Portal 36 Ogłoszony Konkurs SBP na Tydzień Bibliotek 2011 The PLA's Competition for Libraries Week 2011 Announced

6 37 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 37 W kilku słowach In a Nutshell

7 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities nr 3 LISTY LETTERS 2 W sprawie wspomnień bibliotekarzy z lat 80. XX wieku / ElŜbieta PETROVIĆ On Librarians' Recollections from the 1980s PYTANIA O KOMPUTERYZACJĘ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH QUESTIONS REGARDING THE COMPUTERIZATION OF PUBLIC LIBRARIES 3 O realiach komputeryzacji - próba podsumowania / Jan WOŁOSZ On Realities of Computerization - an Attempt of a Summary ARTYKUŁY ARTICLES 5 Raport o stanie komputeryzacji bibliotek publicznych 2010 / Katarzyna WINOGRODZKA A Report on the State of Computerization in Public Libraries Dopuszczalność łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury / Jan CIECHORSKI Admissibility of Merging Public Libraries with other Cultural Institutions 16 Biblioteka Narodowa Parlamentu w Japonii (National Diet Library) / Renata CIESIELSKA-KRUCZEK The National Parliamentary Library in Japan (National Diet Library) 20 Zapis pionowy UKD w "Przewodniku Bibliograficznym" / Jolanta HYS, Joanna KWIATKOWSKA Vertical Arrangement of UDC in Przewodnik Bibliograficzny (Bibliographic Guide) POROZMAWIAJMY O MAK-U + LET'S TALK ABORT MAK + 23 Dlaczego MAK+??? / Witold PRZYBYSZEWSKI Why MAK+??? NASI KORESPONDENCI INFORMUJĄ OUR CORRESPONDENTS REPORT 24 Zaproszenie do wspólnego czytania w Jaworznie / Halina RECHUL Invitation to the Collective Reading in Jaworzno 25 Akademia Orange dla jasielskiej biblioteki / Tomasz RUTANA Orange Academy for Public Library in Jasło PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 26 Rynek ksiąŝki w Polsce 2010 / Danuta URBAŃSKA Book Market in Poland Timothy W. Ryback: Prywatna biblioteka Hitlera: ksiąŝki, które go ukształtowały / Józef SZOCKI Timothy W. Ryback: Hitler's Private Library: the Books that Shaped His Life

8 28 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House 30 Sygnały o nowych publikacjach / Marzena PRZYBYSZ New Books Flash PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 31 Nowy VAT na ksiąŝki i czasopisma / Rafał GOLAT New VAT Rate for Books and Journals 32 Usługa biblioteczna i "usługa pocztowa" / Bolesław HOWORKA Library Service and "Postal Service" Z śałobnej KARTY OBITUARY 34 Joanna Latała ( ) / Teresa SZCZERBIŃSKA Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 35 Ogólnopolski konkurs "Bibliotekarz Roku" The Nationwide Competition "Librarian of the Year" 35 Ogólnopolski konkurs "Mistrz Promocji Czytelnictwa" 2010 The Nationwide Competition "Master of Readership Promotion" Oferta dla prenumeratorów czasopism SBP The Offer for the PLA Journals Subscribers 35 Spotkanie nowego dyrektora Wydawnictwa SBP The Meeting of the New Director of the PLA Publishing House 35 Nowa formuła "Ekspresu" i "Biuletynu Informacyjnego ZG SBP" New Formulas for Ekspres (Express) and Biuletyn Informacyjny (Information Bulletin) of the PLA Presiding Board 35 List otwarty w sprawie okresu przejściowego, uchylającego 5% VAT na ksiąŝki i czasopisma specjalistyczne An Open Letter Regarding the Transition Period, Waiving the 5% VAT Rate on Books and Expert Journals 35 Patronat SBP nad projektem "Całe Jaworzno czyta dzieciom" The PLA Patronage for the Action "Entire Jaworzno Reads To Children" 36 CBR odznaczona medalem "Bibliotheca Magna - Perennisque" Central Agricultural Library Awarded with Medal "Bibliotheca Magna Perennisque" 36 Danuta Konieczna nagrodzona statuetką św. Jakuba Danuta Konieczna Awarded with the Statuette of St. James 36 Posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP Board Meeting of the PLA Presiding Board 36 W kilku słowach In a Nutshell 38 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events

9 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities nr 4 LISTY LETTERS 2 W sprawie kwalifikacji w bibliotekach uczelnianych - uwagi Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz i Lucjana Bilińskiego On Qualifications in Academic Libraries - Remarks of Ewa Dobrzyńska- Lankosz and Lucjan Biliński ARTYKUŁY ARTICLES 3 Jestem przeciwnikiem ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Bolesław HO WORKA I Am the Opponent of the Act on Organizing and Conducting Cultural Activities 7 "Trudny czytelnik" naszym wyzwaniem / Anna KLEIBER "Difficult Reader" as Our Challenge 12 PoŜytki z Programu Rozwoju Bibliotek / Jan WOŁOSZ Benefits from the Library Development Program 16 Tematy formalne w Języku Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej / Bartłomiej WŁODARCZYK Formal Topics in the National Library of Poland Subject Headings 19 W stronę słonecznych bibliotek Italii / BoŜena BUDREWICZ Towards Sunny Libraries of Italy SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 21 Konferencja nt. Dostępność bibliografii regionalnych w internecie" / Marzena PRZYBYSZ The Conference on "Availability of Regional Bibliographies on the Internet" Looking into the Past PATRZĄC NA MINIONE 23 Rozmowa z Tadeuszem Chrobakiem, dyrektorem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Emanuela Smółki w Opolu Interview with Tadeusz Chrobak, Director of The Emanuel Smolka Voivodship Public Library in Opole PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 27 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House 29 Sygnały o nowych publikacjach / Violetta POMIANOWSKA New Books Flash Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 30 Protesty w sprawie nowelizacji ustawy Protests Regarding the Amendment to the Act

10 30 Stanowisko ZG SBP w sprawie projektu nowelizacji ustawy The PLA Presiding Board Statement Regarding the Amendment to the Act 30 Jubileuszowy numer Bibliotekarza Lubuskiego" The Jubilee Edition of "Lubusz Librarian" 30 Konsultacje w MKiDN w sprawie zmiany ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Consultations in The Ministry of Culture and National Heritage Concerning the Amendment to the Act on Organizing and Conducting Cultural Activities 31 Odpowiedź w sprawie stawki VAT Reply Regarding the VAT Rate 31 PrestiŜowa nagroda za wkład twórczy w kulturę Ciechanowa oraz tytuł Ciechanowianina Roku dla członka SBP Prestigious Award for the Creative Contribution in Ciechanow Culture and the Honorary Title of "Ciechanow Citizen of The Year" for the Member of the PLA 31 Gratulacje ZG SBP z okazji pierwszego zjazdu PALA Congratulations of The PLA Presiding Board on the First Meeting of PALA 31 VI Forum Młodych Bibliotekarzy 31 Posiedzenie Rady Programowej Wydawnictwa SBP The Session of the PLA Publications Advisory Board PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 31 Statut biblioteki aktem prawa miejscowego / Jan CIECHORSKI Library Statute as a Local Law Act 36 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a biblioteki publiczne / Rafał GOLAT Employee Benefit Fund and Public Libraries 36 W kilku słowach In a Nutshell 38 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events

11 nr 5 ARTYKUŁY ARTICLES 1 Biblioteki szkolne w Polsce - podstawy prawne / Dorota GRABOWSKA School Libraries in Poland - Legal Foundations 6 Bibliotekarka, jaka jest - nie kaŝdy dobrze widzi / Ryszard TURKIEWICZ What is a Female Librarian Like is not Obvious for Everyone 10 Konflikty (i zarządzanie nimi) podstawą dobrej współpracy / Magdalena RECHUL, Halina RECHUL Conflicts (and their Management) as the Basis for Good Cooperation 12 Pytanie o toŝsamość - systemy identyfikacji autora / ElŜbieta JANKOWSKA The Question of Identity-Author Identification Systems 15 Login: biblioteka - nowy kurs online dla bibliotekarzy / Ewa J. KURKOWSKA, Anna WOŁODKO Login: Library - a New Online Course for Librarians 17 Rewolucyjne urządzenie / Paweł TANEWSKI A Revolutionary Device POROZMAWIAJMY O MAK-U + LET'S TALK ABORT MAK + 19 MAK+ - is fecit cui prodes / Wojciech KOWALEWSKI MAK + - Done by the One who Profits from It SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 21 Działalność Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych przy ZG SBP w 2010 r. / Wiesława BUDROWSKA Activities of School and Pedagogical Libraries Section of the PLA in Relacja z pobytu na szkoleniu w ramach programu LLP Erasmus" w Bibliotece CERGE-EI w Pradze / Anna FOLTYN A Report from the Training Within the Framework of LLP/ Erasmus Programme in CERGE-EI Library in Prague NASI KORESPONDENCI INFORMUJĄ OUR CORRESPONDENTS REPORT 24 Jubileusz 60-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie / Danuta KONIECZNA 60th Jubilee of Nicolaus Copernicus University Library in Olsztyn PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 25 Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych / Adrian ULJASZ Updating of Higher Education for Librarians Working in Small Communal Libraries 27 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House 28 Sygnały o nowych publikacjach / Marzena PRZYBYSZ New Books Flash

12 Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 29 Konsultacje w sprawie projektu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Consultations Regarding the Draft Law on Organizing and Conducting Cultural Activities 30 Medal Bibliotheca Magna Perennisque dla MBP w Opolu Bibliotheca Magna Perennisque Medal for the Public Library in Opole 30 Plakat Tygodnia Bibliotek 2011 The Poster of Libraries Week Posiedzenie Zarządu Głównego SBP The PLA Presiding Board Session 30 VI Forum Młodych Bibliotekarzy 6 th Forum of Young Librarians PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 31 Dyrektor biblioteki uczelni - funkcja i stanowisko / Bolesław HOWORKA An Academic Library Director - the Function and Position 32 Rozpatrywanie skarg w trybie k.p.a. / Rafał GOLAT Consideration of Complaints under Administrative Proceedings 32 Kwalifikacje kustosza w bibliotece / Lucjan BILIŃSKI Qualifications of a Curator in a Library 33 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 34 W kilku słowach In a Nutshell

13 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities nr 6 LISTY LETTERS 2 Kocham mój zawód... / Agnieszka PRZYWARA I Love My Profession 2 Komentarz do listów Ewy Dobrzyńskiej-Lankosz i Lucjana Bilińskiego, opublikowanych w numerze 4/2011 Bibliotekarza" / Bolesław HOWORKA Commentary to the Letters of Ewa Dobrzyńska-Lankosz and Lucjan Biliński Published in 2011 in the 4 th Issue of Bibliotekarz 4 Czy to się u was zdarza i co o tym sądzicie? Does this Happen at Your Place and What Do You Think about It? ARTYKUŁY ARTICLES 5 Czy biblioteki pedagogiczne są potrzebne nauczycielom? - na podstawie przeglądu piśmiennictwa pedeutologicznego / Krzysztof MACIĄG Do Teachers Need Pedagogical Libraries? - on the Basis of Pedeutological Literature Review 12 Transformacja w bibliotekarstwie warmińskomazurskim w latach / Roman LAWRYNOWICZ Transformation in Warmian-Masurian Librarianship in the Years Broker usług informacyjnych" - portret zawodu bibliotekarza / Michael BIENERT "Broker of Information Services" - a Portrait of the Library Profession 18 Na marginesie zarządzania - amatorstwo, czyli brak profesjonalizmu / Jadwiga SADOWSKA On the Margin of Management-Amateurishness that is the Lack of Professionalism 21 Patroni polskich bibliotek / Lucjan BILIŃSKI Patrons of Polish Libraries 23 Ocena Bibliotekarza" za rok 2010 / Irena SUSZKO-SOBINA Evaluation of Bibliotekarz for the Year 2010 SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 26 Potrzeby uŝytkownika biblioteki wczoraj i dziś - sprawozdanie z konferencji / Irmina ZAKRZEWSKA Past and Current Needs of Library Users - a Conference Report 26 Z praktyki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Grazu / Maria TREMBULAK From the Placement in Graz University Library 28 Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Bibliotekarza" / Marzena PRZYBYSZ The Meeting of Bibliotekarz Editorial Committee

14 28 Światowy Dzień KsiąŜki i Praw Autorskich 2011 r. - konferencja prasowa w BUW-ie / Marzena PRZYBYSZ World Book and Copyright Day 2011 r. - Press Conference in the Warsaw University Library PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 30 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House 31 Sygnały o nowych publikacjach / Violetta POMIANOWSKA New Books Flash PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 33 Biblioteki wobec znowelizowanych przepisów o podatku od towarów i usług / Bolesław HOWORKA Libraries and the Amended VAT Act 33 Specyfika statutu biblioteki publicznej / Rafał GOLAT Specificity of a Public Library Statute Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 34 Rozstrzygnięcie konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2010 Conclusion of the Master of Readership Promotion Competition VII Forum SBP i towarzysząca konferencja 7th Forum of the PLA and the Accompanying Conference 35 Konkurs na najlepszą pracę magisterską Nagroda Młodych SBP im. Prof. Marii Dembowskiej Competition for the Best Master Thesis - the PLA Youth Award 35 Spotkanie z przewodniczącymi okręgów SBP The Meeting with Presidents of the PLA District Boards 35 Spotkanie Komisji Opracowania Rzeczowego The Meeting of Subject Indexing Commission 35 Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP The Meeting of the PLA Presiding Board's Working Group on Regional Bibliographies 36 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 36 W kilku słowach In a Nutshell

15 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities nr Bibliotekarz Roku edycja wojewódzka / Jan WOŁOSZ Librarian of the year Voivodeship Edition ARTYKUŁY ARTICLES 7 Zawód: torreador / Aleksander RADWAŃSKI Profession: a Bullfighter 11 Ustawa o bibliotekach: nieuporządkowane przemyślenia starego bibliotekarza / Bolesław HOWORKA Libraries Act: Unordered Considerations of an Old Librarian 15 Walka kustoszy Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej o odzyskanie prawa do dłuŝszego wymiaru urlopu / Violetta PERZYŃSKA The Curators of the Warsaw University of Technology Main Library Fight for Regaining the Right to Extended Annual Leave Entitlement 18 Na marginesie zarządzania-bliŝej uŝytkownika czyli biblioteka uczestnicząca" / Jadwiga SADOWSKA On the margin of Management - Closer to the User or the Participatory Library" 21 Zainteresowania czytelnicze uczniów klas IV i VI w latach / Wiesława RATKIEWICZ Reading Interests of the 4 th and 6th Grade Students in the Years Biblioteki towarzystw naukowych działających w Polsce / Krzysztof MACIĄG Libraries of Learned Societies Operating in Poland Z BIBLIOTEK FROM THE LIBRARIES 33 Wolny Dostęp w Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku / Katarzyna PUKSZA, Adela SPYCHAŁA Open Stacks in Białystok University Library 35 "Na 18 urodziny Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego" / Urszula KUŚ "For the 18th Anniversary of K. Makuszyński Literary Award 37 Mały jubileusz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Gliwicach / GraŜyna DITTRICH A Small Jubilee of the District Public Library in Gliwice SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 38 Majowy Kongres Obywateli Kultury / Marzena PRZYBYSZ Citizens of Culture Congress in May 38 Z wyjazdów szkoleniowych do bibliotek uniwersyteckich w Niemczech / Krystyna HUDZIK From the Training Trips to the University Libraries in Germany

16 42 Konferencja Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku" / Agnieszka FOLGA, Joanna KOŁAKOWSKA, Ewa PIOTROWSKA Conference "Library in Educational Space. Functions and Challenges in the 21 st century" Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP / Marzena PRZYBYSZ 28th Meeting of the PLA Presiding Board's Working Group on Regional Bibliographies PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 45 Fedorowicz, Małgorzata: Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej / Adrian ULJASZ The Disabled in the Public Library 46 Tysiąc polskich okładek / Józef SZOCKI Thousand Polish Covers 46 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House 48 Sygnały o nowych publikacjach / Violetta POMIANOWSKA New Books Flash PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 49 Ryczałtowy podatek od umów do 200 zł / Rafał GOLAT Lump-Sum Tax for Contracts up to 200 Zlotys Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 49 Tydzień Bibliotek 2011 Libraries Week Nowe koło SBP w Międzyzdrojach The New Circle of the PLA in Międzyzdroje 50 Udział SBP w konsultacjach społecznych projektu strategii Rozwoju Kapitału Społecznego The PLA Participation in Public Consultations Concerning the Project of Strategy for Social Capital Development 50 Uroczystości Światowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w strukturach SBP Celebration of the World Librarian and Libraries Day within the PLA Structures 50 Srebrne Odznaki Honorowe Gryfa Zachodniopomorskiego dla członków SBP Silver Honorary Decorations of Western Pomeranian Griffin for the PLA Members lat Biblioteki w Bochni 65 Years of the Library in Bochnia 50 Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy The Review of Librarians Creative Passions 51 Dolnośląski Dzień Bibliotekarza Lower Silesian Librarians Day 51 Otwarcie MBP w Siedlcach The Opening of City Public Library in Siedlce

17 51 Nagroda ZG SBP im. Zofii Narkiewicz The Zofia Narkiewicz Award of the PLA Presiding Board 51 I etap konkursu Bibliotekarz Roku" The First Stage of the "Librarian of the Year" Competition 51 SBP partnerem II Warszawskich Targów KsiąŜki The PLA as a partner of II Warsaw Book Fair 52 Mundurowi czytają łódzkim dzieciom Members of Uniform Services read to Łódź Children 52 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 52 W kilku słowach In a Nutshell

18 nr 9 1 Bibliotekarz Roku edycja ogólnokrajowa / Jan WOŁOSZ Librarian of the Year a Nationwide Edition 2 Rozmowa z Bibliotekarzem Roku 2010, Barbarą Kuprel / Marzena PRZYBYSZ An Interview with the Librarian of the Year Barbara Kuprel ARTYKUŁY ARTICLES 5 Niedokonania niedokonane / Jacek WOJCIECHOWSKI Unaccomplished Unaccomplishments 9 Biblioteki i ksiąŝka a platformy społecznościowe. Na podstawie Facebooka / Adam NOWAK Libraries, Books and Social Networking Platforms as Exemplified by Facebook 13 Na marginesie zarządzania - kompleksowe zarządzanie przez jakość, czyli TQM w skrócie / Jadwiga SADOWSKA On the Margin of Management - Total Quality Management or TQM in Short 17 Na marginesie zarządzania - na marginesie rozwaŝań prof. Jadwigi Sadowskiej / Stefan KUBÓW On the Margin of Management - on the Margin of Prof. Jadwiga Sadowska's Reflections 18 Dlaczego nie moŝemy mieć dobrej ustawy o bibliotekach? / Jan WOŁOSZ Why Can Not We Have a Good Libraries Act? 21 Nagrody dla bibliotek / Agata WALCZAK-NIEWIADOMSKA Awards for Libraries SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 23 Komisja ds. Edukacji Informacyjnej ZG SBP / Ewa ROZKOSZ The Commission for Information Literacy of the PLA Presiding Board SYLWETKI PROFILES 25 Antoni KNOT - bibliotekarz, współorganizator Ŝycia naukowego i studiów bibliotekoznawczych w stolicy Dolnego Śląska / Józef SZOCKI Antoni Knot - A Librarian and a Co-Organizer of Research Activities and Library and Information Studies in the Capital of Lower Silesia PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 30 Sygnały o nowych publikacjach / Lidia BĄKOWSKA New Books Flash 31 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 32 Szczególny status pracowników bibliotek publicznych / Rafał GOLAT The Special Status of Public Libraries Employees

19 Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 33 Spotkanie członków okręgu lubuskiego z przewodniczącą SBP The Meeting of Lubuskie Region Members with the PLA President 33 Posiedzenie Prezydium i ZG SBP The Session of the PLA Presidium and Presiding Board 33 Nagroda Naukowa SBP im. A. Łysakowskiego The Adam Łysakowski's Scientific Award of the PLA 33 V Lubelskie Targi KsiąŜki The Fifth Lublin Book Fair 34 Jubileuszowe obchody IINiSB z udziałem przedstawicieli SBP The Jubilee Celebration of Institute of Information and Book Studies with the Participation of the PLA Representatives 34 II etap konkursu Bibliotekarz Roku" The Second Stage of "the Librarian of the Year" Competition 34 Spotkanie ukraińskich bibliotekarzy z przedstawicielami ZG SBP The Meeting of Ukrainian Librarians with the PLA Presiding Board Representatives 34 Wizyta prezesa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ameryce The PLA President's Visit In the United States 34 Nowe logo SBP The New Logo of the PLA 35 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 35 W kilku słowach In a Nutshell

20 nr 10 ARTYKUŁY ARTICLES 1 Kierunki działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w ostatnich dwóch latach / Marzena PRZYBYSZ Principal Activity of the PLA in the Last Two Years 8 Biblioteki publiczne - kierunki i tendencje rozwoju. Ostatnia dekada / Barbara BUDYŃSKA, Małgorzata JEZIERSKA Public Libraries - Directions and Trends of Their Development. The Last Decade 20 Szwedzkie biblioteki publiczne (cz. 1) / Katarina MICHNIK Swedish Public Libraries (part 1) 25 Regionalna twórczość literacka a biblioteki publiczne na Słowacji / Milan GONDA Regional Literary Output and Public Libraries in Slovakia 29 Na marginesie nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Jan WOŁOSZ On the Margin of Amendments to the Law on Organizing and Conducting Cultural Activities PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 32 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House 33 Sygnały o nowych publikacjach / Lidia BĄKOWSKA New Books Flash Z śałobnej KARTY OBITUARIES 35 Krystyna Bednarczyk ( ) / Wojciech MIERZEJEWSKI PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 37 Zakupy biblioteczne a kodeksowa regulacja sprzedaŝy / Rafał GOLAT Library Purchases and Legal Regulation of Sales Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 38 Przewodnicząca SBP na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu Senatu RP The PLA President at the Meeting of the Senate Committee for Culture and Media 38 Konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Muzycznych IAML The International Association of Music Libraries (IAML) Conference 38 SBP na Kongresie IFLA 2011 The PLA at the IFLA Congress Członek SBP Honorowym Obywatelem Koszalina Member of the PLA Declared an Honorary Citizen of Koszalin

21 38 Posiedzenie Prezydium ZG (grupa warszawska) The Meeting of the PLA Presiding Board (Warsaw Group) 38 Przegląd Pasji Twórczych Bibliotekarzy 2011 w śarach The Review of Librarians Creative Passions 2011 in śary 39 Konkurs SBP Z ksiąŝką w plecaku" The PLA Contest "With a Book in a Rucksack" 39 W kilku słowach In a Nutshell 40 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events

22 nr 11 1 VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / Sylwia BŁASZCZYK The 7th Forum of the Polish Librarians' Association ARTYKUŁY ARTICLES 4 Małe biblioteki - najszybciej unowocześniający się sektor bibliotekarstwa publicznego, dzięki PRB / Jan WOŁOSZ Small Libraries - the Sector of Public Librarianship Modernising at the Fastest Rate, Owing to the the Library Development Program 8 Szwedzkie biblioteki publiczne (cz. 2) / Katarina MICHNIK Swedish Public Libraries (Part 2) 13 Promocja zasobów polskich bibliotek cyfrowych w mediach społecznościowych / Dorota BEDNARCZYK, Danuta MURZYNOWSKA The Promotion of Polish Digital Libraries Resources in Social Networking Media 16 UŜytkownicy systemu biblioteczno-informacyjnego VIRTUA ze szczególnym uwzględnieniem Słowackiej Biblioteki Narodowej / Darina JANOVSKA The Users of the Integrated Library System VIRTUA with Particular Focus on Slovak National Library 19 Bibliotekarstwo widzę moje piękne, czyli rzecz o godności / Grzegorz WAŁKUSKI I See Librarianship of My Dreams, i.e the Question of Dignity Z BIBLIOTEK FROM LIBRARIES 22 Biblioteka Naukowa Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w oczach uŝytkowników w 90-leciejej powstania / Małgorzata GRABOWSKA-POPOW The Library of the National Marine Fisheries Research Institute in the eyes of its Users on the 90 th Anniversary of its Foundation SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 26 "Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposaŝenie, pomysłowe aranŝacje" w konferencja SBP w Poznaniu / Jan WOŁOSZ "The Library of the 21 st Century, Modern Architecture, Functional Furnishings, Creative Arrangements - the PLA Conference in Poznan 27 Międzynarodowa konferencja pt. "Biblioteka publiczna w XXI wieku" w PiMBP w Wejherowie / Agnieszka ŁEBSKA The International Conference "Public Library in the 21 st Century" in the District and Municipal Library in Wejherowo 28 VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych / Marzena PRZYBYSZ The 6 th All-Polish Forum of Non-Governmental Initatives

23 PRZEGLĄD PUBLIKACJI REVIEW OF PUBLICATIONS 29 Antczak Mariola: Rola bibliotek i bibliotekarzy szkolnych w edukacji społeczeństwa informacyjnego na tle przeobraŝeń oświatowych w Polsce w latach / Adrian ULJASZ The Role of Libraries and School Librarians in Educating Information Society in the Context of Educational Transformations in Poland in the Years 19X Ratajczak Tomasz: KsiąŜki religijne i quasi-religijne z wadowickich oficyn drukarskich ( ) / Józef SZOCKI Religious and Quasi-Religious Books from Wadowice Publishing Houses 31 Sygnały o nowych publikacjach / Lidia BĄKOWSKA New Books Flash 32 Z oficyny wydawniczej SBP / Marzena PRZYBYSZ From the PLA Publishing House PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 33 Przedawnianie się roszczeń wobec czytelników / Rafał GOLAT Limitation of Actions against Library Users Z śałobnej KARTY OBITUARIES 34 Krystyna Stefania Jarzębowska ( X.2011) / Zdzisław BIELEŃ Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 36 SBP o budownictwie bibliotecznym The PLA on Library Architecture 36 Posiedzenie ZG SBP The Meeting of the PLA Presiding Board 36 VII Forum SBP The 7 th PLA Forum 36 VI Forum Młodych Bibliotekarzy The 6 th Forum of Young Librarians 37 SBP współorganizatorem Kongresu IFLA we Wrocławiu The PLA as a Co-Organizer of IFLA Congress in Wroclaw 37 Seminarium "Edukacja informacyjna bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz integracji społecznej" The Seminar "Information Education of Librarians in the Area of Activities for Social Inclusion" 37 Przewodnicząca SBP Liderem Równych Szans The PLA President as the Leader of Equal Opportunities 37 Szkolenie dla administratorów okręgowych bazy członków SBP Training for the District Administrators of the PLA Members Database 37 XIII Konferencja Sekcji Bibliotek WyŜszych Szkół Niepaństwowych SBP The 13 th Conference of the PLA Section of Private Academic Libraries 37 IV Ogólnopolska konferencja naukowa "Ochrona narodowego zbioru bibliotecznego: Digitalizacja i co dalej?" The 4 th All-Polish Research Conference "Preservation of the National Library Resource - Digitization and What to Do Next?"

24 37 VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych The 6 th All-Polish Forum of Non-Governmental Initiatives 37 Twitter.com/SBP_pl 38 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 38 W kilku słowach In a Nutshell

25 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities nr 12 ARTYKUŁY ARTICLES 3 KsiąŜki obecne na Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu / Józef SZOCKI Books Present at the European Culture Congress in Wrocław 7 Dlaczego Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie jest potrzebna nauczycielom? / Lucyna GOŁĘBIEWSKA, Hanna OKOŃSKA, Maria WIŚNIEWSKA Why Do Teachers Need the Pedagogic Library in Olsztyn? 10 Wolne i darmowe oprogramowanie biblioteczne. System biblioteczny KOHA / Krzysztof WASIUCIONEK Free Open Source Library Software: Integrated Library System KOHA 15 MAK+... po roku / Andrzej Dominik JAGODZIŃSKI MAK+... After a Year 18 MATEUSZ w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Narodziny przyjaznego systemu / Witold PRZYBYSZEWSKI MATEUSZ in Public Library of Bemowo District of Warsaw. The Birth of a Friendly System 21 Alternatywne usługi biblioteczne / Agata WALCZAK-NIEWIADOMSKA Alternative Library Services SPRAWOZDANIA I RELACJE EVENTS AND REPORTS 24 VI Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu - co się zmieniło przez dwa lata? / Beata ŚLIWIŃSKA 6 th Forum of Young Librarians in Poznań - What Has Changed for Two Years? 27 Forum Bibliotekarzy Samorządowych Powiatu Będzińskiego / Beata WARDĘGA Forum of Local Government Librarians of Będzin County 28 To juŝ 14 raz. Bibliotekarze Politechniki Wrocławskiej z wizytą w Bibliotece Politechniki Opolskiej i na Opolszczyźnie / Marek DUBIŃSKI For the 14 th Time Already. Librarians from the Wrocław University of Technology Visiting the Opole University of Technology Library and Opole Region PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA REVIEW OF PUBLICATIONS 30 Sygnały o nowych publikacjach / Lidia BĄKOWSKA New Books Flash PRAWO BIBLIOTECZNE LIBRARY LAW 31 Elektroniczne przesyłanie utworów przez biblioteki / Rafał GOLAT Electronic Delivery of Works by Libraries

26 Z śycia SBP / Marzena PRZYBYSZ FROM THE PLA 32 Powstanie nowego koła SBP w Zachodniopomorskiem Formation of a New PLA Circle in West Pomeranian Voivodship 32 Budowa bazy członków SBP Construction of the PLA Members Database 32 Rozstrzygnięcie Konkursu Komu po drodze?" Conclusion of the Competition Whom on the Way 32 WyróŜnienie dla Wydawnictwa SBP Honorary Distinction for the PLA Publishing Office 32 SBP członkiem Rady Programowej Kongresu ASSITEJ The PLA as a Member of ASSITEJ Forum's Programme Council 33 Ogólnopolska Konferencja Bibliograficzna Polish Bibliographic Conference 33 Posiedzenie Prezydium ZG SBP (grupa warszawska) Meeting of the PLA Presiding Board (Warsaw Group) 33 Sylwetki ludzi ksiąŝki" z Janem Wołoszem / Marzena PRZYBYSZ Profiles of Literary People with Jan Wołosz 34 Aktualia / Jacek WOJCIECHOWSKI Current Events 35 W kilku słowach In a Nutshell Oprac. BPK

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

JEDNO PYTANIE ONE QUESTION

JEDNO PYTANIE ONE QUESTION BIBLIOTEKARZ 2010 SPIS TREŚCI nr 1 1 Protest przeciwko likwidacji zakazu łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami i bibliotekami szkolnymi Protest Against Lifting a Ban on Integrating Public

Bardziej szczegółowo

(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich = Contributions and Materials / Polish Librarians Association ; 80)

(Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich = Contributions and Materials / Polish Librarians Association ; 80) 1. Bibliografia wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / [Danuta Urbańska].- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013

Opracowanie formalne i rzeczowe 2005-2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Opracowanie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA

BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA BIBLIOTEKARSTWO. BIBLIOTEKOZNAWSTWO. INFORMACJA NAUKOWA Z 099653-OOZ BABIK WIESŁAW Słowa kluczowe / Wiesław Babik Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 241 s. ; 24 cm ISBN 83-233-2866-7

Bardziej szczegółowo

OCENA STANDARDÓW W BIBLIOTEKACH

OCENA STANDARDÓW W BIBLIOTEKACH OCENA STANDARDÓW W BIBLIOTEKACH ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE 2000-2006 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej 31-124 Kraków, ul. Rajska 1 tel.

Bardziej szczegółowo

Marketing w bibliotece

Marketing w bibliotece PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno-Bibliograficzny Marketing w bibliotece (zestawienie bibliograficzne w wyborze) Opracowała Ewelina Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13

Organizacje Mariola A n t c z a k : IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działania na rzecz information literacy...13 SPIS TREŚCI Forum Bibliotek Medycznych Wiesław M a k a r e w i c z : Przedmowa Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku, Redaktora naczelnego Gazety AM Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego... 9 Ryszard Ż m u

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE

RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE Uniwersytet Jagielloński. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 4-5 czerwca 1996 RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1997-2008 Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka WYDAWNICTWA ZWARTE 1. BIBLIOTEKARSTWO: praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Program wizyty studyjnej Nr 178

Program wizyty studyjnej Nr 178 Program wizyty studyjnej Nr 178 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 14-18.05.2012 New media in education and professional development of librarians (Nowe media w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Teacher Training Centre in Rybnik

Teacher Training Centre in Rybnik Teacher Training Centre in Rybnik Nauczycieli i i Informacji Pedagogicznej WOM WOM w Rybniku w Rybniku 4a 44-200 Rybnik tel. tel. (032) (032) 42-47-472 Rybnik - our town Town centre and former town hall

Bardziej szczegółowo

MARKETING W BIBLIOTECE

MARKETING W BIBLIOTECE TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE MARKETING W BIBLIOTECE Zestawienie bibliograficzne za lata 2000 2011 sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Ewa Kanicka Wydział

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE BIBLIOTEKA SZKOLNA I NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Agnieszka Lewandowska Konin

Bardziej szczegółowo

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009

Marzena Świgoń. Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Xth National Forum for Scientific and Technical Information Zakopane, September 22th-25th, 2009 Marzena Świgoń Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Personal Knowledge Management (PKM) 1998 2009 termin,

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności komisji, sekcji i zespołów ZG SBP w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności komisji, sekcji i zespołów ZG SBP w 2012 r. Sprawozdanie z działalności komisji, sekcji i zespołów ZG SBP w 2012 r. W roku 2012 w ZG SBP działały następujące komisje, sekcje i zespoły: Komisja ds. Edukacji Informacyjnej Komisja Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZG SBP na 2008 r. II. DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA BIBLIOTEKARSKIEGO

PLAN PRACY ZG SBP na 2008 r. II. DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA BIBLIOTEKARSKIEGO I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE PLAN PRACY ZG SBP na 2008 r. 1. Integracja środowiska bibliotekarskiego i współpraca ze wszystkimi rodzajami bibliotek oraz organizacjami w obszarze książki i czytelnictwa. 2. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27

Spis treści. Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13. Wstęp / 27 Spis treści Przedmowa. Misja nauczyciela nauczycieli / 13 Wstęp / 27 I II III Edukacja nauczycieli w kontekście wyzwań XXI stulecia / 51 Wstęp / 53 Megatrendy / 53 Wyzwania XXI wieku / 55 O reformie systemu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings

List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings List of ECOWILL-certified Ecodriving trainers for short duration trainings POLAND January 2013 The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not necessarily reflect

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w Polsce i na świecie

Biblioteki publiczne w Polsce i na świecie Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Biblioteki publiczne w Polsce i na świecie Materiały z Europejskiego Forum Bibliotekarzy Warszawa, 23-25 maja 1995 r. Warszawa 1996 Spis treści Wstęp

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

INFORMATION SOCIETY: QUALITY ASSESSMENT OF LIBRARIANS EDUCATION AND PERFORMANCE

INFORMATION SOCIETY: QUALITY ASSESSMENT OF LIBRARIANS EDUCATION AND PERFORMANCE Jagiellonian University Faculty of Management and Communication Institute of Librarianship and Information Science INFORMATION SOCIETY: QUALITY ASSESSMENT OF LIBRARIANS EDUCATION AND PERFORMANCE EDITED

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions

ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions ZAWODY SDEKTOROWE Sectoral professions 3. ARCHITECTS. Authority Competent authority in the field of recognition of qualifications article 56 section 3 of Directive 2005/36/EC to receive applications for

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 4 (48) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. W DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Mariusz Gulczyński KONSTYTUCJONALIZACJA GŁÓWNYCH ZASAD DEMOKRATYCZNEGO ŁADU RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWA STRATEGIA EDUKACJI BIBLIOTEKARZY I SPECJALISTÓW INFORMACJI NAUKOWEJ

ŚWIATOWA STRATEGIA EDUKACJI BIBLIOTEKARZY I SPECJALISTÓW INFORMACJI NAUKOWEJ Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej ŚWIATOWA STRATEGIA EDUKACJI BIBLIOTEKARZY I SPECJALISTÓW INFORMACJI NAUKOWEJ REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zadania bibliotek pedagogicznych ( zestawienie bibliograficzne w wyborze) od 1990 do 2009 roku

Organizacja i zadania bibliotek pedagogicznych ( zestawienie bibliograficzne w wyborze) od 1990 do 2009 roku Organizacja i zadania bibliotek pedagogicznych ( zestawienie bibliograficzne w wyborze) od 1990 do 2009 roku Wydawnictwa zwarte: 1. Biblioteka i informacja w systemie edukacji : praca zbiorowa / red. Marcin

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Anna I. Brzezińska (red.) Early Support for a Child with

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia bibliotekarskie zadania dla społeczeństwa informacyjnego i wizerunku zawodu bibliotekarza

Stowarzyszenia bibliotekarskie zadania dla społeczeństwa informacyjnego i wizerunku zawodu bibliotekarza Stowarzyszenia bibliotekarskie zadania dla społeczeństwa informacyjnego i wizerunku zawodu bibliotekarza IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej Zakopane 25-28 września 2007 dr Barbara Mauer-Górska

Bardziej szczegółowo

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze

Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Badania czytelnictwa w Polsce zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac.: Marta Boszczyk Wydawnictwa ciągłe 1. Buglewicz, Ksenia : Kto czyta, nie błądzi / Ksenia Buglewicz // Język Polski w Szkole

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 1 PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE PRAWA CZŁOWIEKA W EDUKACJI SZKOLNEJ (zestawienie bibliograficzne w wyborze) KSIĄśKI 1.JASUDOWICZ, Tadeusz Informator VII Olimpiady

Bardziej szczegółowo

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytut Książki i Czytelnictwa BN Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności bibliotek w 2015 r. Performance of libraries in 2015 Opracowano na podstawie danych Głównego

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKARZ 2009. nr 1. 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities

BIBLIOTEKARZ 2009. nr 1. 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities BIBLIOTEKARZ 2009 1 Obserwując realia / Jan WOŁOSZ Watching Realities SPIS TREŚCI nr 1 Trzy pytania / Three Questions 2 Na pytania o konferencję kielecką na temat budownictwa bibliotecznego i o inne aktualne

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Przeszłość Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej (1925-1939)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Artyku³y

SPIS TREŒCI. Artyku³y SPIS TREŒCI Artyku³y Teresa SOKÓLSKA, Administracyjnoprawna regulacja ochrony dóbr kultury w Polsce stan prawny de lege lata......... 11 Katarzyna ZALASIÑSKA, Ochrona ruchomego dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji, Sekcji i Zespołów problemowych działających przy ZG SBP w kadencji

Sprawozdanie z działalności Komisji, Sekcji i Zespołów problemowych działających przy ZG SBP w kadencji Sprawozdanie z działalności Komisji, Sekcji i Zespołów problemowych działających przy ZG SBP w kadencji 2009-2013 Sekcje, komisje i zespoły działające przy ZG SBP są bardzo ważną platformą wymiany doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Sesja bibliotekoznawcza

Sesja bibliotekoznawcza Instytut Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales UW Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW Fundacja Instytut «Artes Liberales» ul. Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Jacek Wojnicki Uniwersytet Warszawski Władza sądownicza w wybranych państwach postjugosłowiańskich (Słowenia, Chorwacja) 11 Radosław Grabowski Uniwersytet Rzeszowski Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 2 TREŚĆ. DARIUSZ GRYGROWSKI: Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW. Rocznik 82 2014 zeszyt 2 TREŚĆ. DARIUSZ GRYGROWSKI: Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY LIBRARY REVIEW Rocznik 82 2014 zeszyt 2 TREŚĆ ARTYKUŁY DARIUSZ GRYGROWSKI: Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę KRYSTYNA K. MATUSIAK, MARY STANSBURY, EWA BARCZYK: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

All-Poland Scientific Conference

All-Poland Scientific Conference All- Scientific Conference Creativity in Management of 21st Century: Innovations - Business - Human Capital - Marketing - Logistics, 11 May, 2016, Katowice, World Scientific News 48 (2016) 1-6 Organizing

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA BIBLIOLOGICZNA I INFORMATOLOGICZNA

OLIMPIADA BIBLIOLOGICZNA I INFORMATOLOGICZNA OLIMPIADA BIBLIOLOGICZNA I INFORMATOLOGICZNA Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego Czwarta edycja 2016/2017 PLAN PREZENTACJI 1. Organizator 2. Patroni i sponsorzy 3. Adresaci

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SBP w dn r.

Protokół z Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SBP w dn r. Protokół z Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SBP w dn. 5.02.2016 r. W dniu 5 lutego 2016 r. odbyło się w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SBP. Obecni

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine

State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine State Policy in the Book Sector: New Chance for Ukraine 26-27 June 2014, Kyiv, Ukraine "The Polish Book Institute. Presentation of the activities for libraries" /Instytut Książki. Prezentacja działalności

Bardziej szczegółowo

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH

6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH 6. FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: UNIWERSYTET OPOLSKI-INSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH MIASTO: OPOLE STANOWISKO: ADIUNKT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA, SPECJALNOŚĆ-PRACA SOCJALNA DATA OGŁOSZENIA:...20

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia Nagrody i wyróżnienia 2013 Dyplom uznania za zdobycie Wyróżnienia Specjalnego w Konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2011/2012. 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option

B. MODUŁ PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE - moduł solowy PRINCIPAL COURSE UNITS - solo option PLAN STUDIÓW STUDY STRUCTURE DIAGRAM TYP STUDIÓW: STUDIA STACJONARNE II STOPNIA MODE OF STUDY: FULL-TIME, MASTER STUDIES Kierunek: INSTRUMENTALISTYKA Programme: INSTRUMENTAL PERFORMANCE Specjalność: Gra

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA BIBLIOLOGICZNA. czwarta edycja 2016/2017

OLIMPIADA BIBLIOLOGICZNA. czwarta edycja 2016/2017 OLIMPIADA BIBLIOLOGICZNA I INFORMATOLOGICZNA czwarta edycja 2016/2017 PLAN PREZENTACJI 1. Organizator 2. Patroni i sponsorzy 3. Adresaci 4. Cele 5. Program 6. Kolejne edycje 7. Terminy IV edycji 8. Pytania

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013

Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Numer 3 (67) 2013 Warszawa 2013 Sto dwudziesta dziewiàta publikacja Programu Wydawniczego Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego Redaktor naczelny: prof. dr hab. Dariusz Milczarek Zast pca redaktora

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Spis lektur Lektura obowiązkowa Lektury uzupełniające A. Publikacje drukowane: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spis lektur Lektura obowiązkowa S t a n i s ł a w s k a K l o c S., Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna : sporządzona w ramach projektu KPBC finansowanego z Funduszy Strukturalnych UE

Bardziej szczegółowo

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów...

JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹... 11. PIOTR SIUDA Od dewiacji do g³ównego nurtu ewolucja akademickiego spojrzenia na fanów... numer 3 (42) 2010 Spis treści ESEJ JAN TOMKOWSKI Esej literacki miêdzy ksi¹ k¹ i gazet¹..................... 11 MEDIA W POLSCE WIES AW SONCZYK Ruch SA jako firma kolporta owa. Czêœæ 1: Próba charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland

Language Schools and Other Institutions. where you can learn Polish as a foreign language in Poland Language Schools and Other Institutions where you can learn Polish as a foreign language in Poland City Name of Institution Contact Biała Podlaska PRIME Centrum Języków Obcych biuro@prime-bp.pl Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju

Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Społeczna odpowiedzialność biznesu perspektywy i kierunki rozwoju Redakcja Robert Karaszewski Anna Paluszek Spis treści Wstęp Janina Ochojska... 7 Robert Karaszewski... 11 I. Pierwsze refleksje Katarzyna

Bardziej szczegółowo

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization. Chance or IUusion?

UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY MAZOWSZE Globalization. Chance or IUusion? UNIVERSITY OF ECONOMIC ACTIVITY INWARSAW SOCIO - ECONOMIC SOCIETY "MAZOWSZE" Globalization Chance or IUusion? Scientific Editors Zdzisław SIROJĆ Kazimierz PLOTZKE Warsaw 2006 Spis treści Słowo od organizatorów

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo