PLAN PRACY ZG SBP na 2008 r. II. DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA BIBLIOTEKARSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY ZG SBP na 2008 r. II. DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA BIBLIOTEKARSKIEGO"

Transkrypt

1 I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE PLAN PRACY ZG SBP na 2008 r. 1. Integracja środowiska bibliotekarskiego i współpraca ze wszystkimi rodzajami bibliotek oraz organizacjami w obszarze książki i czytelnictwa. 2. Podniesienie rangi bibliotek w świadomości społecznej poprzez organizację Tygodnia Bibliotek. 3. Współpraca z administracją państwową i samorządami w zakresie kształtowania i realizacji polityki bibliotecznej. 4. Dbałość o rangę i prestiż zawodu bibliotekarza. 5. Umocnienie struktur organizacyjnych Stowarzyszenia. 6. Prace organizacyjne i programowe w ramach przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w czerwcu 2009 r. 7. Rozpoczęcie dyskusji na temat zmian w Statucie SBP przez Krajowym Zjazdem w Propagowanie SBP jako organizacji pożytku publicznego. 9. Wspieranie Organów Samorządowych w realizacji zadań z zakresu promocji czytelnictwa zgłaszanych na poziomie lokalnym. 10. Intensyfikacja współpracy ze środowiskiem akademickim i naukowym. II. DZIAŁANIA NA RZECZ ŚRODOWISKA BIBLIOTEKARSKIEGO 1. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie unowocześnienia pracy 2. i kultury organizacyjnej w bibliotekach. 3. Pilotowanie prac nad projektem Ustawy o Bibliotekach, stworzenie platformy do prowadzenia ogólnokrajowej dyskusji na ten temat, opracowanie i przedłożenie założeń nowelizacji po dyskusji środowiskowej. 4. Upowszechnianie Kodeksu Etyki Bibliotekarza i pracownika informacji naukowej. 5. Wskazywanie roli światowych standardów bibliotecznych jako czynnika stymulującego rozwój bibliotek w Polsce. 6. Dalsze starania o krajowy program komputeryzacji bibliotek publicznych pedagogicznych i naukowych skorelowany z rządowymi projektami rozwoju kultury, nauki i edukacji. 7. Kontynuowanie działań opiniodawczych i informacyjnych dotyczących roli bibliotekarstwa polskiego w Unii Europejskiej. 8. Kształtowanie opinii i wiedzy parlamentarzystów oraz przedstawicieli władz oraz mediów na temat bibliotekarstwa i jego problemów. 9. Umacnianie środowiskowej rangi SBP poprzez dalszą integrację Stowarzyszenia z wykorzystaniem jego odznak, medali i dyplomów. 10. Honorowanie zasług i dorobku członków SBP w postaci odznaczeń państwowych. 11. Popularyzowanie Nagrody Naukowej im. A. Łysakowskiego oraz Nagrody Młodych. Wręczenie nagród za 2007 r. 12. Organizowanie konkursów m.in. o tematyce bibliotekarskiej oraz wspieranie inicjatyw lokalnych w tym zakresie. 13. Organizacja konferencji i szkoleń. 14. Dalsze umacnianie roli Wydawnictwa SBP, jako wydawcy literatury fachowej z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej.

2 15. Ciągłe doskonalenie witryny internetowej ZG SBP m.in. poprzez związanie jej ze stronami internetowymi ogniw terenowych i dążenie do zbudowania sprawnej sieci informacji; wspieranie funkcjonowania EBIB. 16. Promocja czytelnictwa literatury fachowej. 17. Zainicjowanie dyskusji na temat wymagań kwalifikacyjnych i szczebli awansu zawodowego bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych (nowelizacja obowiązującego Rozporządzenia MKiDN). Dyskusja prowadzona będzie w EBIB-ie i w czasopismach bibliotekarskich. III. DZIAŁANIA Z PARTNERAMI INSTYTUCJONALNYMI 1. Prowadzenie stałej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz intensyfikacja współpracy z Ministerstwem Edukacji i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawach istotnych dla środowiska bibliotekarskiego. 2. Pozyskiwanie grantów i dotacji od sponsorów państwowych i prywatnych na działalność statutową SBP. 3. Kontynuacja współpracy z innymi organizacjami w obszarze książki, czytelnictwa i informacji, zwłaszcza z Krajową Radą Biblioteczną, Konferencją Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Krajową Radą Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych, Instytutem Książki, Instytutem im. Adama Mickiewicza. 4. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi instytucjami kultury - działającymi w Polsce i organizacjami międzynarodowymi, w tym m. in. współpraca z IFLA, LIBER, Goethe Institut. 5. Wspieranie bibliotek publicznych w kontaktach z władzami samorządowymi. IV. TERMINARZ POSIEDZEŃ STATUTOWYCH WŁADZ SBP Posiedzenia Zarządu Głównego SBP 14 marca czerwca 1. Omówienie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności ZG SBP, ZO SBP, Skarbnika SBP, Sekcji, Komisji i Zespołu Problemowego ZG SBP w 2007 r. 2. Zatwierdzenie planu pracy ZG SBP na 2008 r. 3. Krajowy Zjazd Delegatów w 2009 r. zaakceptowanie harmonogramu przygotowań, wstępny projekt konferencji towarzyszącej Zjazdowi. 4. Tydzień Bibliotek przebieg przygotowań. 1. Ocena I. półrocza pracy ZG SBP. 2. Stan przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów - powołanie Komisji Zjazdowej, Statutowej, Programowej i Organizacyjnej, podjecie odpowiednich uchwał o powołaniu KZD i trybie wyboru delegatów. Ustalenie daty i miejsca KZD, powołanie Komitetu Programowego i Komitetu Organizacyjnego Konferencji. 3. Spotkanie z Przewodniczącymi Okręgów celu omówienia przygotowań do KZD w strukturach terenowych. 4. Podsumowanie Tygodnia Bibliotek

3 8-9 grudnia 1. Podsumowanie pracy Zarządu Głównego SBP w II półroczu 2008 r. 2. Propozycje do projektu planu pracy ZG SBP na 2009 r. 3. Ocena przebiegu przygotowań do KZD w ogniwach terenowych. 4. Ocena realizacji programu działania SBP na lata Spotkanie z Przewodniczącymi Sekcji i Komisji Problemowych SBP Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego SBP 1 lutego 14 marca 5 maja 1. Dyskusja nad planem pracy ZG SBP w 2008 r. 2. Krajowy Zjazd Delegatów w 2009 r. omówienie harmonogramu przygotowań, i wstępnego projektu konferencji towarzyszącej Zjazdowi. 3. Omówienie stanu przygotowań do Tygodnia Bibliotek 1. Akceptacja materiałów na posiedzenie ZG SBP 2. Omówienie projektu planu pracy na 2008 r. przedkładanego do zatwierdzenia przez ZG SBP. 3. Harmonogram przebiegu Tygodnia Bibliotek. 4. Powołanie Jury ds. konkursów Tygodnia Bibliotek. 5. Ocena stanu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2009 r. 1. Tydzień Bibliotek konferencja prasowa nt. bibliotek szkolnych i pedagogicznych 2. Stan przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2009 r. 11 czerwca 1. Akceptacja materiałów na posiedzenie ZG SBP. 2. Ocena przygotowań do seminariów i konferencji w II półroczu 2008 r. 3. Ocena działalności wydawniczej w I półroczu 2008 r. 26 września 1. Omówienie stanu przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów w 2009 roku i Konferencji w II półroczu Sprawy bieżące.

4 8 grudnia 1. Zatwierdzenie materiałów na posiedzenie ZG SBP. 2. Sprawy bieżące. V. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNO-SZKOLENIOWA w 2008 r. W 2008 r. planowane jest zorganizowanie następujących konferencji, seminariów i warsztatów: Międzynarodowa Konferencja: Rola katalogu Centralnego NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce, stycznia 2008 r., Warszawa 1. Organizatorzy: Centrum NUKAT BUW, ZG SBP. 2. Warsztaty Komisji Opracowania Rzeczowego Zbiorów przy ZG SBP - 4 zjazdy: 2-3 kwietnia, 2-4 czerwca, październik (dwudniowe), listopad (jednodniowe), Warszawa; organizatorzy: ZG SBP, BN 3. Konferencja pt.: Biblioteka powiatowa i jej użytkownicy (Piła, kwietnia); organizatorzy: ZG SBP, PiMBP w Pile 4. Seminarium pt.: Lobbing na rzecz bibliotek (Warszawa, 23 czerwca); organizatorzy: ZG SBP, BN, Instytut Goethego 5. Warsztaty Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej (maj Warszawa, wrzesień Rzeszów); organizatorzy: ZG SBP, BN, WiMBP w Rzeszowie, 6. Konferencja dla parlamentarzystów polskich na temat otwartej edukacji (Sejm RP, 1 września), organizatorzy: ZG SBP, Fundacja Nowoczesna Polska, Wikimedia i ICM 7. Konferencja pt.: Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych wobec wyzwań XXI wieku (Opole, września); organizatorzy: ZG SBP, BN, WBP w Opolu 8. Konferencja pt.: Architektura i modernizacja obiektów bibliotecznych (Kielce, 2-3 października); organizatorzy: ZG SBP, WBP w Kielcach. 9. VI Ogólnopolska narada bibliografów (Warszawa, października); organizatorzy: BN, ZG SBP 10. Seminarium pt.: Chrońmy dziedzictwo fonograficzne (Radom listopada), organizatorzy: ZG SBP,MBP w Radomiu. 11. VIII konferencja: Automatyzacja bibliotek publicznych (Warszawa, listopada); organizatorzy: ZG SBP, Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, BN 12. Promocja czytelnictwa workshop, (Warszawa, grudnia), organizatorzy: ZG SBP, Instytut Goethego. VI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA SBP CZASOPISMA Bibliotekarz,, i Poradnik Bibliotekarza - miesięczniki po 11 numerów Przegląd Biblioteczny" kwartalnik naukowy, wpisany na krajową listę czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 numery. Zagadnienia Informacji Naukowej - półrocznik, pismo naukowe od 2007 r. wpisane na krajową listę czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2 numery. EBIB elektroniczne czasopismo bibliotekarzy wydawane przez Komisję Wydawnictw Elektronicznych SBP - miesięcznik

5 Biuletyn Informacyjny Czasopismo nieregularne, przygotowywane przez Biuro ZG SBP - dwa numery rocznie. Ekspres ZG SBP Informator organizacyjny wydawany przez Biuro ZG SBP w postaci elektronicznej - miesięcznik Oferta Wydawnicza Wydawana nieregularnie przez Wydawnictwo SBP. KSIĄŻKI Seria Nauka-Dydaktyka-Praktyka Przyszłość bibliotek w Polsce. VI FORUM SBP - praca zbiorowa, red. J. Sadowska S. Stanisławska-Kloc, B. Jawuła - Prawo autorskie w działalności bibliotek. Z. Dobrowolski - Wirtualna biblioteka. Dziecko-książka-biblioteka w XXI w. - praca zbiorowa, red.: G. Leszczyński, D. Świerczyńska W. Pindlowa - Informacja naukowa teraźniejszość i przyszłość Podstawy zarządzania i marketingu w bibliotece - praca zbiorowa, red. J.Kamińska Organizowanie środowiska informacji i wiedzy - praca zbiorowa, red. K. Materska Rola katalogu NUKAT w kształtowaniu społeczeństwa wiedzy w Polsce - praca zbiorowa, red. M. Burchard. Z serii Propozycje i Materiały St. Hrabia - Biblioteka Muzyczna E. Stachowska-Musiał - Jak chronić zbiory w bibliotece. Poradnik. M. Antczak, J. Nowak - Jak tworzyć i stosować: przypisy, powołania, bibliografię załącznikową" P. Pioterek - Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece. K. Janczewska-Sołomko - Fonoteki wczoraj, dziś i jutro. Seria FO-KA Anna Paluszkiewicz - "Prace wybrane". Wybór i red. Andrzej Padziński G. Wilczyńska Opis przedmiotowy dokumentów z zakresu religioznawstwa. Katalogowanie w języku haseł przedmiotowych KABA, cz. 4. Zasady tworzenia haseł wzorcowych - nowe wydanie zmienione. Format MARC 21 rekordu kartoteki haseł wzorcowych Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla starych druków Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictw ciągłych Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książek Seria Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza M. Pietrzak - Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza (poślizg z 2007 r.) G. Lewandowicz - Biblioteki dla dzieci.

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014

Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 Plan pracy Zarządu Głównego SBP na rok 2014 obejmuje zadania statutowe wynikające z celów strategicznych Stowarzyszenia określonych w: - Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

EKSPRES ZG SBP. Nr 11 (89) listopad 2010 PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH

EKSPRES ZG SBP. Nr 11 (89) listopad 2010 PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH EKSPRES ZG SBP PRZYGOTOWYWANY PRZEZ BIURO ZARZADU GŁÓWNEGO STOWARZYSZENIA BIBLIOTEKARZY POLSKICH Nr 11 (89) listopad 2010 Zdrowych i pogodnych Świąt BoŜego Narodzenia oraz w nadchodzącym Nowym Roku samych

Bardziej szczegółowo

!!"#$% W TYM NUMERZE: POROZUMIENIE MIDZY SBP I POLSK IZB KSIKI PODPISANE... SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI Z OBSZARU BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ

!!#$% W TYM NUMERZE: POROZUMIENIE MIDZY SBP I POLSK IZB KSIKI PODPISANE... SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI Z OBSZARU BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ POROZUMIENIE MIDZY SBP I POLSK IZB KSIKI PODPISANE... W dniu 2 kwietnia 2003 r. zostało podpisane porozumienie pomidzy Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich a Polsk Izb Ksiki. W ramach porozumienia SBP

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 I. Informacje organizacyjne Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2013

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Marzena Marcinek i zespół EBIB. Do użytku wewnętrznego

Opracowanie: Marzena Marcinek i zespół EBIB. Do użytku wewnętrznego EBIB 1999 2009 Opracowanie: Marzena Marcinek i zespół EBIB Do użytku wewnętrznego 1999 2000 2001 Szanowni Państwo, Drodzy Internauci, Kochane Ebibki, W wirtualnej rzeczywistości ze zwielokrotnioną siłą

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji

Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Zadania realizowane przez członków ZG PTI w XI kadencji Załącznik do sprawozdania Prezes PTI Marian Noga Wiceprezes ds. naukowych Barbara Królikowska Kierowanie Zarządem Głównym, realizacja kompetencji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania planu pracy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach za 2006 rok Suwałki, marzec 2007 Sprawozdanie z realizacji planu pracy za rok 2006 Spis treści I Wstęp 3 strony II Analiza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ISSN 0137-2734 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 Biblioteka Narodowa Warszawa 2012 spis treści Nowa strategia opracowania i udostępniania zbiorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

- PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK

- PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Elżbieta Mieczkowska Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu NOWE ZADANIA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH CZY ADAPTACJA REALIZOWANYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH - PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK Creative Commons

Bardziej szczegółowo

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA XIV KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SPRAWOZDANIA: Krajowej Rady PIIB Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB Krajowego Sądu Dyscyplinarnego PIIB Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Kronika Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Polskiej Grupy Narodowej IAML

Kronika Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Polskiej Grupy Narodowej IAML Stanisław Hrabia Biblioteka Instytutu Muzykologii UJ, Kraków Kronika Sekcji Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Polskiej Grupy Narodowej IAML 1964 19 maja 1964 Zakład Muzyczny Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2010 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2010 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego za 2010 rok W pierwszej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek bierze udział 1865 bibliotek z całej Polski Rok 2010 był drugim rokiem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na lata 2011 2020

Strategia rozwoju Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na lata 2011 2020 Strategia rozwoju Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku na lata 2020 Opracowanie: Bożena Bartoszewicz- -Fabiańska, Alicja Czechowicz, Ewa Kołomecka, Teresa Kruszewska, Jan Leończuk

Bardziej szczegółowo

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma

Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma Celem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020 jest stwarzanie warunków do wzrostu czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego

Bardziej szczegółowo

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Promocja zbiorów i usług Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze Program organizacyjno marketingowy Opracowanie: Małgorzata Lubieniecka Siadaczka Jadwiga Matuszczak

Bardziej szczegółowo

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej. Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej Dr Danuta Konieczna Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie Przeszłość Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej (1925-1939)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w roku 2010 W roku 2010 działał Zarząd Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych w składzie: 1. Andrzej Szałach - przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012

Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012 Strategia działania Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy na lata 2010-2012 Zatwierdzona przez Zarząd Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Uchwała nr 306/2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009 SPIS TREŚCI A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok.

Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz. pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2013 rok. Załącznik do Uchwały... Rady Miasta Częstochowy z dnia... Roczny program współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść?

Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Zaczynasz studia i chcesz jak najwięcej z nich wynieść? Studiujesz zagadnienia związane z bibliotekarstwem lub informacją naukową i szukasz pomysłu na rozwój zawodowy? Szykujesz się do obrony pracy magisterskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ

SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ SPRAWOZDANIE ROCZNE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ ZA ROK 2007 Warszawa 2008 rok 1 Spis treści WŁADZE FRDL...4 Rada Fundatorów...4 WSTĘP...5 CZYM JEST FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ...6 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo