1. Nazwa i adres. 2. Władze Uczelni (kadencja ) 3. Ogólne informacje o Uczelni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Nazwa i adres. 2. Władze Uczelni (kadencja 2005-2008) 3. Ogólne informacje o Uczelni"

Transkrypt

1 INFORMATORECTS POLITECHNIKAWROCŁAWSKA INFORMACJEOGÓLNE Wrocław2007

2 Opracowanie: SylwiaKruk-Marzec PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska Redakcja: BarbaraCop-Kowalska JanuszM.Szafran Projektokładki: Projektgraficzny: DariuszGodlewski Aktualizacja: 11grudnia2007r. Informacjeogólne 3

3 I.PolitechnikaWrocławska informacjeogólne...5 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/ Kalendarzrokuakademickiego2007/ Nazwaiadres WładzeUczelni OgólneinformacjeoUczelni Wykazprowadzonychprogramównauczania Zasadyrekrutacjinarokakademicki2008/ Informacjeogólne Warunkiformalne Zasadyogólneikryteriakwalifikacyjnenastudiapierwszegostopnia...9 Spis 6.4.Zasadyogólneikryteriakwalifikacyjnenastudiadrugiegostopnia Inneinformacje...11 treści 7.Najważniejszeprzepisyuczelniane UczelnianyKoordynatords.ECTS Informacjeogólne

4 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska WybrzeżeWyspiańskiego27,50-370Wrocław PolitechnikaWrocławska I. MapadojazdudoUczelni tel tel tel Wrocławska informacje ogólne MapaKampusuPolitechnikiWrocławskiej InternetowamapaWrocławia Rektor:prof.zw.drhab.inż.TadeuszLuty Prorektorzy: prof.drhab.inż.januszszafran(ds.nauczania) prof.drhab.inż.ernestkubica(ds.organizacji) prof.drhab.inż.tadeuszwięckowski(ds.badańnaukowychiwspółpracyzgospodarką) działającąnapodstawieustawyzdnia27lipca2005- Prawooszkolnictwiewyższym orazstatutu drinż.krzysztofrudno-rudziński(ds.studenckich) prof.drhab.inż.monikahardygóra(ds.rozwoju) HochschuleorazintelektualnyinaukowydorobekPolitechnikiLwowskiej.JakoPolitechnikaWrocławska Uczelni. istniejeod1945roku.twórcamiiorganizatoramibyliuczenilwowscyorazwarszawscy.odpoczątkuswej DzisiejszaPolitechnikaWrocławskatomaterialnydorobekniemieckiejKöniglicheTechnische PolitechnikaWrocławskajestakademickąuczelniąpublicznąostatusieuniwersytetutechnicznego, jawisięjakostolicapolskiejinformatyki. najlepszychpolitechnikwkraju-na12wydziałach,wstudiumkształceniapodstawowegoorazw3 działalnościuczelniastanowiławażnyośrodekkształceniatechnicznego.dziśnależydonajwiększychi ZamiejscowychOśrodkachDydaktycznych,podkierunkiem2tys.nauczycielidydaktycznychuczysię ponad32tys.studentów.wogólnopolskichrankingachszkółwyższychzajmujewysokiepozycje.poraz kolejnyuznanazostałazanajlepsząuczelniętechnicznąwpolsce RankingSzkółWyższychWPROST2007. RównieżImiejsceprzypadłouczelniwgrupie:Gdziestudiowaćwkategorii:nowoczesnetechnologie (informatyka,elektronika,inżynieriamateriałowa).tymsamymdziękipolitechnicewrocławskiej,wrocław Informacjeogólne 5 1. Nazwa i adres 2. Władze Uczelni (kadencja ) 3. Ogólne informacje o Uczelni

5 naukowipolitechnikiwrocławskiejmająmożliwośćkształceniasiępozagranicamikrajuorazuczestniczenia PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 iviiprogramramowy,leonardodavinci.natereniepolitechnikidziałaponadtowieleorganizacjii wewspólnychprojektachbadawczych. wybórposzczególnychprzedmiotówkształcenia.studencisamimogąkreowaćswojespecjalności. świecie-odeuropypoamerykę.dziękipodpisanymumowompartnerskimstudenciorazpracownicy Ożywionekontaktyłącząuczelnięzwielomaplacówkamidydaktyczno-badawczyminaniemalcałym Uczelniabierzeudziałwrealizacjinastępującychprogramównaukowych:SOCRATES-ERASMUS,VI Politechnikaumożliwiastudentomnaukęzarównowedługstandardowychprogramów,jakipozwalana natomiastmająmożliwośćodbyciapraktyk,stażyczyteżrealizacjitematupracydyplomowejw stowarzyszeństudenckich.wnichstudencimająmożliwośćrozwijaniaswoichpasjinaukowychi renomowanejfirmie. pozanaukowych.profiltejaktywnościjestbardzozróżnicowany.istniejąwydziałowekołanaukowe, zajmującesiębadaniamizbieżnymizprofilemwydziału.istniejąrównieżmiędzywydziałowe;o Toyota,LG,WABCO,Energiapro.Wramachumówprowadzonesąwspólnieprojektybadawcze.Studenci Światowypoziombadańnaukowychorazdoskonalewyposażonelaboratoriaowocująwspółpracąz rozszerzonympoluzainteresowań,gdziewiedzaiumiejętnościobejmująszerokiespektrumnaukowe. wielomakrajowymiizagranicznymifirmami,m.in.philipslightingpolands.a.,kogeneracjas.a., Kalendarznarokakademicki2007/2008 WydziałBudownictwaLądowegoiWodnego WydziałArchitektury WydziałChemiczny GospodarkaPrzestrzenna ArchitekturaiUrbanistyka WydziałElektroniki 6WydziałElektryczny Informacjeogólne 4. Kalendarz roku akademickiego 2007/ Wykaz prowadzonych programów nauczania Budownictwo Civil and Building Engineering Biotechnologia Chemia Inżynieria Chemiczna i Procesowa Technologia Chemiczna Inżynieria Materiałowa Medicinal Chemistry Molecular Nano- and Bio-photonics for Telecommunications and Biotechnologies Automatyka i Robotyka Elektronika i Telekomunikacja Informatyka Teleinformatyka

6 WydziałGeoinżynierii,GórnictwaiGeologii WydziałInżynieriiŚrodowiska WydziałInformatykiiZarządzania Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Elektrotechnika Automatyka i Robotyka Control in Electrical Power Engineering WydziałMechaniczno-Energetyczny Górnictwo i Geologia Mining and Power Engineering WydziałMechaniczny Inżynieria Środowiska Ochrona Środowiska Informatyka Zarządzanie The BS Degree in Computer Science WydziałPodstawowychProblemówTechniki The MS Degree in Computer Science Mechanika i Budowa Maszyn Energetyka Renewable Energy Sources Mining and Power Engineering Automatyka i Robotyka WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki Mechanika i Budowa Maszyn Transport Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Mechatronika Matematyka Fizyka Fizyka Techniczna Informatyka Inżynieria Biomedyczna Master of Physics Economathematics Biomedical Engineering Elektronika i Telekomunikacja 6. Zasady rekrutacji na rok akademicki 2008/2009 Informacje ogólne 7

7 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Rekrutacja na studia w Politechnice Wrocławskiej odbywa się zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni. Uchwała ta ukazuje się w formie zarządzenia wewnętrznego do końca maja roku poprzedzającego rekrutację. Informacje o rekrutacji: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Wybrze e Wyspia skiego 27, Wrocław tel Informacje ogólne 1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia. 2. Studia prowadzone są we Wrocławiu oraz w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu. W zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych prowadzone są wyłącznie studia I stopnia. 3. Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, podając preferencje dotyczące kierunków, stopnia i systemu studiów oraz miejsca studiowania. 4. Kandydat może złożyć podanie o przyjęcie na Politechnikę Wrocławską bez podania kierunku studiów. Zgodnie z zapisami ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", art.8, ust.2, z dnia 27 lipca 2005r. przyjęcie studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku akademickiego. 5. Decyzje w sprawie przyjęć kandydatów na studia podejmuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna. 6. Odstępstwa od warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB), maturą uzyskaną poza granicami Polski, dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz kandydatów - cudzoziemców zostały określone w załączniku do Warunków i trybu rekrutacji. 7. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych określa odrębny dokument. 8. Politechnika Wrocławska prowadzi również studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe i kursy dokształcające. Zasady przyjęć na te studia określają odrębne przepisy Warunki formalne 1. Kandydat na studia zobowiązany jest do: a) rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej, b) wniesienia na wskazane konto opłaty administracyjnej (wysokość opłaty zostanie podana w terminie późniejszym zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW), 2. Kandydat na studia składa w wyznaczonym terminie i miejscu: a) podanie o przyjęcie na studia (na specjalnym formularzu wydrukowanym z systemu rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej), b) świadectwo dojrzałości - oryginał lub odpis (odpis z mocą oryginału wydawany maturzyście z oryginałem świadectwa dojrzałości), c) świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną), d) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej na konto Politechniki Wrocławskiej, e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów, f) kserokopię dowodu osobistego, g) 3 zdjęcia legitymacyjne oraz zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej, 8 Informacje ogólne

8 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska h) kandydat na studia drugiego stopnia ponadto składa odpis dyplomu magistra, inżyniera lub licencjata wraz z suplementem do dyplomu lub potwierdzonym wypisem z indeksu (wypis z indeksu nie dotyczy absolwentów Politechniki Wrocławskiej). 3. Wraz ze złożeniem dokumentów kandydat na studia składa oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych oraz umieszczenie nazwiska na wynikowych listach przyjętych lub listach rezerwowych. Nie złożenie przez kandydata w wyznaczonym terminie dokumentów lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty administracyjnej, o której mowa w punkcie 2.2.d Zasady ogólne i kryteria kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia. 1. Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest WSKAŹNIK REKRUTACYJNY (W); o jego wartości decydują wybrane wyniki egzaminu maturalnego, dla kandydata na Wydział Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka (studia stacjonarne) dodatkowo wynik obowiązkowego egzaminu z rysunku. 2. Warunkiem uwzględnienia wyników obowiązkowych egzaminów maturalnych jest otrzymanie minimum 30% punktów możliwych do uzyskania na danym poziomie z każdego przedmiotu. 3. Do określenia WSKAŹNIKA REKRUTACYJNEGO przyjmuje się następujące przeliczenie: wyniku egzaminu dojrzałości podawanego w procentach (dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Rekrutacyjna): procent wyniku = liczba punktów ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości na liczbę punktów (dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę): ocena liczba punktów* celująca 125 bardzo dobra 90 dobra 70 dostateczna 50 dopuszczająca 30 *dotyczy również kandydatów z wynikami zapisanymi w czterostopniowej skali ocen. 4. WSKAŹNIK REKRUTACYJNY (W) jest sumą: W = M + F* + 0,1 JP + 0,1 JO + RA Jeśli M = 0 i F = 0 to JP i JO przyjmują wartość 0. gdzie: dla kandydata ze świadectwem dojrzałości wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną: M jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, F*- jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym, JP- jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, JO- jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym; dla kandydata zdającego maturę dwujęzyczną za wynik matury na poziomie podstawowym przyjmuje się 100 pkt;, RA - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z rysunku dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka (studia stacjonarne). Informacje ogólne 9

9 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 * Dla kandydata na Wydział Chemiczny wynik maturalnego egzaminu z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii. Dla kandydata na Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Ochrona Środowiska wynik maturalnego egzaminu z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii lub biologii. dla kandydata ze świadectwem dojrzałości wydanym przez szkołę: M jest równa podwojonej liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki, F* - jest równa podwojonej liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z pisemnego egzaminu maturalnego z fizyki, JP - suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z egzaminu maturalnego z języka polskiego z części pisemnej i ustnej, JO - suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z egzaminu maturalnego z dowolnego nowożytnego języka obcego z części pisemnej i ustnej; dla kandydata, który zdawał tylko część pisemną lub ustną do punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze zdanego egzaminu maturalnego dodaje się liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny końcowej z tego języka; jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka obcego JO odpowiada liczbie punktów z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego nowożytnego języka obcego; JO = 250 punktów dla kandydata zwolnionego z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatu, RA - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z rysunku dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka (studia stacjonarne). * Dla kandydata na Wydział Chemiczny wynik maturalnego egzaminu z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii. Dla kandydata na Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Ochrona Środowiska wynik maturalnego egzaminu z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii lub biologii. 5. W przypadku kandydatów o takiej samej wartości wskaźnika rekrutacyjnego W o pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów będąca sumą liczby punktów z przeliczenia ocen końcowych z matematyki i fizyki* pomnożoną przez 0,25. * Dla kandydata na Wydział Chemiczny wynik maturalnego egzaminu z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii. Dla kandydata na Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Ochrona Środowiska wynik maturalnego egzaminu z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii lub biologii. 6. Informacje o egzaminie z rysunku. a) Kandydat na kierunek Architektura i Urbanistyka (studia stacjonarne) zobowiązany jest do przystąpienia do dwóch zadań rysunkowych. b) Kandydat na kierunek Architektura i Urbanistyka (studia stacjonarne) może otrzymać z rysunków maksymalnie 660 punktów (zdany egzamin to minimum 150 punktów). c) Egzamin na kierunek Architektura i Urbanistyka obejmuje wykonanie dwóch rysunków ołówkiem. Rysunek pierwszy jest rysunkiem z natury. Rysunek drugi jest rysunkiem z wyobraźni. Celem egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej jak i wiedzy sztuce i architekturze. d) Uwzględnia się tylko wyniki egzaminów przeprowadzonych w ramach rekrutacji na rok akademicki 2008/ Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia. a) Na dowolny kierunek studiów na Politechnice Wrocławskiej, z wyjątkiem Wydziału Architektury, na kierunek Architektura i Urbanistyka (studia stacjonarne), gdzie dodatkowo wymagane jest zdanie egzaminu z rysunku, będzie przyjęty na podstawie złożonych dokumentów laureat wskazany przez Jury Konkursowe Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego, b) Na dowolny kierunek studiów Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na podstawie złożonych dokumentów będzie przyjęty absolwent Studium Talent, który ukończył studium z oceną co najmniej bardzo dobrą, c) Absolwentom Studium Talent, którzy maturę zdali w 2008 roku, do liczby M albo F uzyskanych punktów, o której mowa w punkcie 3.3 dodaje się odpowiednio z matematyki albo z fizyki : 10 Informacje ogólne

10 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 20 punktów za ukończone studium z oceną dostateczną lub dostateczną plus, 30 punktów za ukończone studium z oceną dobrą lub dobrą plus, 40 punktów za ukończone studium z oceną bardzo dobrą lub celującą. W przypadku, gdy dodanie punktów powoduje przekroczenie liczby 250, przyjmuje się M/F równe 250 punktów. Jeśli kandydat ukończył studium z matematyki oraz z fizyki, uwzględnia się tylko jeden, korzystniejszy dla niego wynik powiększenia M albo F. 8. Na podstawie liczby otrzymanych zgłoszeń i planowanej liczby miejsc na dany kierunek, stopień i formę studiów Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa wartości progowe WSKAŹNIKA REKRUTACYJNEGO (W). Kandydat spełniający warunki formalne zostaje przyjęty, jeśli wartość wskaźnika W jaką uzyskał jest większa albo równa określonej wartości progowej wybranego przez niego kierunku, stopnia, formy i miejsca studiowania. W przypadku jednak, gdy liczba kandydatów którzy spełniają w/w warunki formalne przyjęcia przekracza planowaną liczbę miejsc na dany kierunek, stopień i formę studiów Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wykorzystać dla kandydatów o tej samej wartości wskaźnika rekrutacyjnego W ranking, o którym mowa w punkcie Zasady ogólne i kryteria kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia 1. Kandydat na każdy kierunek studiów drugiego stopnia powinien posiadać dyplom magistra, inżyniera bądź licencjata tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. 2. Na studia drugiego stopnia kwalifikuje się kandydatów na podstawie oceny na dyplomie ukończenia poprzednich studiów. 3. Kierunki oraz dodatkowe kryteria, które mogą być podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia uchwala Rada Wydziału Inne informacje 1. Student Politechniki Wrocławskiej powinien posiadać konto bankowe, co ułatwi realizację niektórych zagadnień finansowych związanych z tokiem studiów oraz konto owe. 2. Od roku akademickiego 1994/95 w Politechnice Wrocławskiej obowiązuje odpłatność za powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, jeśli nastąpi to wskutek niezadowalających postępów w nauce. Szczegółowe zasady odpłatności regulują odrębne przepisy. 3. Studia niestacjonarne są odpłatne. Szczegółowe zasady odpłatności regulują odrębne przepisy. 4. Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku, stopniu i formie jest zakwalifikowanie się liczby kandydatów, równej co najmniej grupie studenckiej (tj. 30 osób) z wyjątkiem kierunku Zarządzanie, dla którego minimum wynosi 60 osób. 5. W trakcie studiów studenci mogą być przeniesieni z zamiejscowego ośrodka dydaktycznego do Wrocławia lub do innego zamiejscowego ośrodka dydaktycznego, jeśli liczba studentów na roku studiów danego kierunku, specjalności, stopniu i formy będzie mniejsza niż 20 (z wyjątkiem kierunku Zarządzanie, dla którego minimum wynosi 40 osób). 6. Studenci przyjęci do zamiejscowego ośrodka dydaktycznego część zajęć odbywają we Wrocławiu. Koszty dojazdu na te zajęcia pokrywają studenci. 7. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych zasadach rekrutacji decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Listy osób przyjętych na studia są weryfikowane pod względem formalnym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje również indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 27 lipca 2005r. (art. 169 pkt. 8) odwołania należy składać w terminie do 14 dni od otrzymania decyzji, przy czym podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzje w sprawie odwołań podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna. 8. Procedura i terminarz rekrutacji zostaną podane do r. Informacje ogólne 11

11 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ NajwaŜniejsze przepisy uczelniane Najważniejsze przepisy regulujące działalność uczelni określa Statut Politechniki Wrocławskiej oraz Regulamin studiów. 8. Uczelniany Koordynator ds. ECTS dr inż. Krystyna Szcześniak pl. Grunwaldzki 11, Wrocław, bud. D-2, pok. 117 lub bud. C-7, pok. 04 tel tel fax Informacje ogólne

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

odpowiednik nowej matury poziom SL lub HL poziom podstawowy poziom rozszerzony 7 100% 100% 6 90% 90% 5 75% 75% 4 60% 60% 3 45% 45% 2 30% 30%

odpowiednik nowej matury poziom SL lub HL poziom podstawowy poziom rozszerzony 7 100% 100% 6 90% 90% 5 75% 75% 4 60% 60% 3 45% 45% 2 30% 30% Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu Nr 38/2013 z dn. 17. 05. 2013 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2014/2015 w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Uchwała nr 27/2015. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 24 kwietnia 2015 roku Uchwała nr 27/2015 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 62/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 53/2014/2015 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia II stopnia Kierunek Elektrotechnika i Energetyka

Rekrutacja na studia II stopnia Kierunek Elektrotechnika i Energetyka Rekrutacja na studia II stopnia Kierunek Fizyka techniczna O przyjęcie na kierunek studiów Fizyka techniczna mogą ubiegać się osoby posiadające: tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera uzyskany na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia przyjęcia przez Senat. Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor. prof. dr hab.

Uchwała obowiązuje od dnia przyjęcia przez Senat. Przewodniczący Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor. prof. dr hab. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 124/05/2013 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 81 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 maja 2014 roku

Uchwała nr 81 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 maja 2014 roku Uchwała nr 81 (2013/2014) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR 73/13-14 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014.

Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. Załącznik do Uchwały nr 1/2014/2015 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 25 listopada 2014. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA KIERUNKU DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne

DZIAŁ I Ogólne zasady rejestracji Rozdział 1 Przepisy wstępne Uchwała nr 216 Senatu SGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 1 1. Niniejsza uchwała określa zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ Wydział Zarządzania i Dowodzenia OFERTA EDUKACYJNA WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i DOWODZENIA na rok akademicki 2014/15 Forma studiów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Rodzaj studiów: studia I stopnia (osoby posiadające świadectwo dojrzałości)

Bardziej szczegółowo

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r.

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 27 maja 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU UCHWAŁA Nr 74 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Rok akademicki 2012/2013 JAK ZOSTAĆ NASZYM STUDENTEM? STUDIA I STOPNIA INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI SPIS TREŚCI Różne drogi na Politechnikę Łódzką... 6 Wybierz dla siebie... 7 Jakie dokumenty trzeba

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Załącznik do Uchwały Nr CDVII/2015 Senatu UM w Lublinie z dnia 27 maja 2015 roku 1 1. Niniejsza uchwała

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I ZASADY I WARUNKI PRZYJĘĆ

Rozdział I ZASADY I WARUNKI PRZYJĘĆ Załącznik do Uchwały Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów I i II stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

STUDIA STACJONARNE KIERUNEK TURYSTYKA I REKREACJA FIZJOTERAPIA. 3-LETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie) Zasady rekrutacji określające warunki, tryb, formę studiów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia na rok akademicki 2014/2015 przyjęte uchwałą nr 17/IV/2013, 18/IV/2013, 19/IV/2013 Senatu Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie REGULAMIN REKRUTACJI w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji określa ogólne zasady postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego

Bardziej szczegółowo