Serdecznie zapraszamy na naszą stronę:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Serdecznie zapraszamy na naszą stronę: www.studiuj.pwr.wroc.pl"

Transkrypt

1 Politechnika Wrocławska jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w kraju, kształcącą kilkanaście tysięcy studentów na wielu elitarnych i prestiżowych Wydziałach i kierunkach. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje, które pomogą Ci w procesie rekrutacyjnym. Dyplom ukończenia Politechniki Wrocławskiej jest wysoko ceniony przez pracodawców. Naszych absolwentów, a jest ich już ponad osiemdziesiąt tysięcy, można spotkać na eksponowanych stanowiskach w międzynarodowych instytutach naukowych, wielkich koncernach oraz przedsiębiorstwach na wszystkich kontynentach. Przekraczając próg Politechniki Wrocławskiej znajdziesz nie tylko sympatyczną atmosferę i kadrę naukową, dla której nauczanie młodych ludzi, takich jak Ty stanowi sens życia, ale także nawiążesz tu nowe przyjaźnie, które przetrwają całe życie. Żadne inne miasto w Polsce nie ma tak wielu studentów w stosunku do liczby mieszkańców, żadne nie tętni życiem tak intensywnie i różnorodnie. Żadne też, przynajmniej jak podaje anegdota, nie ma weekendu, który zaczyna się w czwartek i kończy w niedzielę. Czujesz, że twoje myślenie wybiega poza schematy.zapraszamy na studia w Politechnice Wrocławskiej Serdecznie zapraszamy na naszą stronę: Progi punktowe 2009 na studia I stopnia Wrocław Wydział Kierunek Studia inżynierskie SKP 0 ARCHITEKTURY Architektura i Urbanistyka 656 Gospodarka Przestrzenna 338,2 Architektura i Urbanistyka w jęz. ang. 430,5 BUDOWNICTWA Budownictwo 425,6 CHEMICZNY Biotechnologia 206,3 Chemia 171,7 Inż. Chemiczna i Proces. 78,1 Technologia Chemiczna 122,4 Inż. Materiałowa 0 ELEKTRONIKI Automatyka i Robotyka 341,1 Elektronika i Telekom. 0 Informatyka 285,4 Teleinformatyka 195,1 ELEKTRYCZNY Automatyka i Robotyka 60,8 Elektrotechnika 25,9 GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII Górnictwo i Geologia 94 INŻYNIERII ŚRODOWISKA Inżynieria Środowiska 257,9 Ochrona Środowiska 164,8 1

2 INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Informatyka 158 Zarządzanie 53,3 Informatyka w jęz. ang. 71,35 MECHANICZNO-ENERGET. Energetyka 197,7 Mechanika i Budowa Masz. 60 MECHANICZNY Automatyka i Robotyka 364,3 Mechanika i Budowa Masz. 264 Transport 210,4 Zarządzanie i Inż. Produkcji 281,1 Mechatronika 374,2 PODST. PROBLEMÓW TECHNIKI Fizyka 0 Fizyka Techniczna 0 Informatyka 0 Matematyka 159,75 Inżynieria Biomedyczna 167,4 ELEKTR. MIKROSYS. I FOT. Elektronika i Telekom. 26 Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne Legnica Wydział Kierunek Studia inżynierski STUDIUM KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO 0 BUDOWNICTWA Budownictwo 0 ELEKTRYCZNY Elektrotechnika 0 GEOINŻYNIERII GÓRNICTWA I GEOLOGII Górnictwo i Geologia 0 MECHANICZNY Mechanika i Budowa M. 0 Jelenia Góra Wydział Kierunek Studia inżynierskie STUDIUM KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO 0 BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO Budownictwo 0 ELEKTRONIKI Elektronika i Telekomunikacja 0 ELEKTRYCZNY Elektrotechnika 0 INŻYNIERII ŚRODOWISKA Inżynieria Środowiska 0 INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zarządzanie - Uniw. "Nysa" 0 MECHANICZNY Transport 0 PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Inżynieria Biomedyczna 0 2

3 Wałbrzych Wydział Kierunek Studia inżynierskie STUDIUM KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO 0 BUDOWNICTWA Budownictwo 0 ELEKTRYCZNY Elektrotechnika 0 INŻYNIERII ŚRODOWISKA Inżynieria Środowiska 0 INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Zarządzanie 0 (licencjackie) MECHANICZNO-ENERGETYCZNY Mechanika i Budowa Maszyn 0 MECHANICZNY Mechanika i Budowa Maszyn 0 Zarządzanie i inżynieria Produkcji 0 Warunki i tryb rekrutacji 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011 zwane dalej Warunkami i trybem rekrutacji dotyczą przyjęć na stacjonarne i niestacjonarne: a) studia pierwszego stopnia, b) studia drugiego stopnia. Studia prowadzone są we Wrocławiu oraz w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych w Legnicy, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i Bielawie. W Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych prowadzone są wyłącznie studia I stopnia. Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów, podając preferencje dotyczące kierunków, stopnia i systemu studiów oraz miejsca studiowania Kandydat może złożyć formularz zgodności danych o przyjęcie na Politechnikę Wrocławską bez podania kierunku studiów. Zgodnie z zapisami ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym", art.8, ust.2, z dnia 27 lipca 2005r. przyjęcie studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku akademickiego Decyzje w sprawie przyjęć kandydatów na studia podejmuje Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna Odstępstwa od Warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów: z maturą międzynarodową (IB), z maturą dwujęzyczną, obywateli Polski z maturą uzyskaną poza granicami Polski, obywateli Polski z dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz dotyczące kandydatów - cudzoziemców zostały określone w załączniku do Warunków i trybu rekrutacji Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych określa odrębny dokument Politechnika Wrocławska prowadzi również studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe i kursy dokształcające. Zasady przyjęć na te studia określają odrębne przepisy. 3

4 2. Warunki formalne 2.1. Kandydat na studia zobowiązany jest do rejestracji w systemie internetowej rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po: a) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów lub Studium Kształcenia Podstawowego oraz b) wniesieniu na wskazane konto opłaty administracyjnej (wysokość opłaty zostanie podana w terminie późniejszym zgodnie z rozporządzeniem MNiSzW) Kandydat na studia składa w wyznaczonym terminie i miejscu: a) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu internetowej rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej, b) świadectwo dojrzałości - kandydat z nową maturą składa oryginał lub odpis z mocą oryginału wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, - kandydat ze starą maturą składa oryginał wydany przez szkołę lub odpis szkolny, c) oryginał lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej poświadczoną za zgodność z oryginałem (dotyczy osób, które otrzymały świadectwo dojrzałości wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną), d) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej na konto Politechniki Wrocławskiej, e) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania w przypadku gdy wydział wymaga takiego zaświadczenia, f) kserokopię dowodu osobistego poświadczoną za zgodność z oryginałem, g) 2 zdjęcia legitymacyjne, h) zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej (jako załącznik podczas rejestracji w systemie rejestracji kandydatów Politechniki Wrocławskiej), i) kandydat na studia drugiego stopnia ponadto składa odpis dyplomu magistra, inżyniera lub licencjata wraz z suplementem do dyplomu lub potwierdzonym wypisem z indeksu (wypis z indeksu nie dotyczy absolwentów Politechniki Wrocławskiej) Studia w języku angielskim/niemieckim a) do postępowania rekrutacyjnego na studia prowadzone w języku angielskim/ niemieckim może być dopuszczona osoba, która: - uzyskała na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego/ niemieckiego (odpowiednio) co najmniej 40% - dotyczy kandydatów z nową maturą, - uzyskała na egzaminie maturalnym z języka angielskiego/ niemieckiego (odpowiednio) co najmniej ocenę dostateczną - dotyczy kandydatów ze starą maturą, - zdała egzamin maturalny lub uzyskała dyplom poza granicami kraju - w języku angielskim lub niemieckim (odpowiednio), 4

5 b) kandydat rejestrujący się na studia I stopnia w języku angielskim/ niemieckim podaje ocenę lub liczbę punktów uzyskaną na egzaminie maturalnym z języka angielskiego/ niemieckiego (odpowiednio), która jest uwzględniana we wskaźniku rekrutacyjnym W I, o którym mowa w p. 3.4, c) na studia II stopnia ocena z języka angielskiego/ niemieckiego, uzyskana podczas studiów, jest uwzględniana w ocenie dorobku kandydata (OD), o którym mowa w p Wraz ze złożeniem dokumentów kandydat na studia składa oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach procedur rekrutacyjnych. Nie złożenie przez kandydata w wyznaczonym terminie dokumentów lub wycofanie przez kandydata dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty administracyjnej, o której mowa w p. 2.1.b). 3. Zasady ogólne i kryteria kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia 3.1. Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny (W I ); o jego wartości decydują wybrane wyniki egzaminu maturalnego lub wyniki dobrowolnych egzaminów organizowanych przez Politechnikę Wrocławską (jeżeli kandydat ma prawo do zdawania tego egzaminu p. 3.6 d). Dla kandydata na Wydział Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka oraz kierunek Architektura i Urbanistyka, studia w języku niemieckim i angielskim (studia stacjonarne I stopnia) dodatkowo wynik obowiązkowego egzaminu z rysunku Do postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia może być dopuszczona osoba, która uzyskała na egzaminie maturalnym w trybie nowej matury z wszystkich przedmiotów obowiązkowych minimum 30% Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego (W I ) przyjmuje się następujące przeliczenie: a) wyniku egzaminu maturalnego podawanego w procentach dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie nowej matury : procent wyniku = liczba punktów, b) ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym na liczbę punktów dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie starej matury : ocena (1) liczba punktów dla liczba punktów dla matematyki, fizyki, języka obcego języka polskiego celująca bardzo dobra dobra dostateczna dopuszczająca (1) dotyczy również kandydatów z wynikami zapisanymi w czterostopniowej skali ocen Wskaźnik rekrutacyjny (W I ) jest sumą: W I = M + F (2) + 0,1 JO + 0,1 JP + R A jeśli M = 0 i F (2) = 0 to JP i JO przyjmują warość 0 gdzie: 5

6 I. dla kandydata ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie "nowej matury": M jest równa większej z liczb: P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, F (2) - jest równa większej z liczb: P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym, JO - jest równa większej z liczb: P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podstawowym, R liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym, JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, R A - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka oraz kierunek Architektura i Urbanistyka, studia w języku niemieckim i angielskim (studia stacjonarne I stopnia). (2) Dla kandydata na Wydział Chemiczny wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii. Dla kandydata na Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Ochrona Środowiska wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii lub biologii. II. dla kandydata ze świadectwem dojrzałości wydanym w trybie starej matury : M jest równa większej z wartości podwojonej liczby punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki albo liczbie punktów ze zdanego dobrowolnego egzaminu z matematyki, o którym mowa w p. 3.6 d), F (2) - jest równa większej z wartości podwojonej liczby punktów uzyskanych z przeliczenia oceny z pisemnego lub ustnego egzaminu maturalnego z fizyki albo liczbie punktów ze zdanego dobrowolnego egzaminu z fizyki, o którym mowa w p. 3.6 d), JO - suma punktów uzyskana z przeliczenia ocen z egzaminu maturalnego z dowolnego nowożytnego języka obcego z części pisemnej i ustnej; dla kandydata, który zdawał tylko część pisemną lub ustną do punktów uzyskanych z przeliczenia oceny ze zdanego egzaminu maturalnego dodaje się liczbę punktów uzyskanych z przeliczenia oceny końcowej z tego języka; jeśli kandydat nie zdawał egzaminu maturalnego z języka obcego JO odpowiada liczbie punktów z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego nowożytnego języka obcego; JO = 250 punktów dla kandydata zwolnionego z egzaminu maturalnego na podstawie certyfikatu, 6

7 JP - liczba punktów uzyskana z przeliczenia oceny z egzaminu maturalnego z języka polskiego z części pisemnej, R A - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka oraz kierunek Architektura i Urbanistyka, studia w języku niemieckim i angielskim (studia stacjonarne I stopnia). (2) Dla kandydata na Wydział Chemiczny wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii. Dla kandydata na Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Ochrona Środowiska wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii lub biologii W przypadku kandydatów o takiej samej wartości wskaźnika rekrutacyjnego (W I ) o pozycji na liście rankingowej decyduje liczba punktów będąca sumą liczby punktów z przeliczenia ocen końcowych z matematyki i fizyki pomnożoną przez 0,25, przy czym, dla kandydata na Wydział Chemiczny ocena końcowa z fizyki może być zastąpiona oceną końcową z chemii. Dla kandydata na Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Ochrona Środowiska ocena końcowa z fizyki może być zastąpiona oceną końcową z chemii lub biologii Informacje o egzaminach a) kandydat na kierunek Architektura i Urbanistyka oraz kierunek Architektura i Urbanistyka, studia w języku niemieckim i angielskim (studia stacjonarne I stopnia) zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu z dwóch zadań rysunkowych, b) kandydat na kierunek Architektura i Urbanistyka oraz kierunek Architektura i Urbanistyka, studia w języku niemieckim i angielskim (studia stacjonarne I stopnia) może otrzymać z dwóch zadań rysunkowych łącznie maksymalnie 660 punktów (zdany egzamin to minimum 300punktów), c) egzamin na kierunek Architektura i Urbanistyka oraz kierunek Architektura i Urbanistyka, studia w języku niemieckim i angielskim obejmuje wykonanie dwóch zadań rysunkowych ołówkiem. Zadanie pierwsze jest rysunkiem z natury. Zadanie drugie jest rysunkiem z wyobraźni. Celem egzaminu jest sprawdzenie zarówno możliwości kreowania przez kandydata przestrzeni trójwymiarowej jak i wiedzy o sztuce i architekturze, d) Politechnika Wrocławska organizuje dobrowolny egzamin wstępny z matematyki i/lub fizyki. Do dobrowolnego egzaminu może przystąpić wyłącznie kandydat, który legitymuje się świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie starej matury przed rokiem 2010 oraz kandydat - obywatel Polski z maturą uzyskaną poza granicami Polski, e) egzamin, o którym mowa w p. 3.6 d), ma formę pisemną, oceniany jest w skali od 0 do 250 punktów (zdany egzamin to minimum 60 punktów). Zakres materiału obowiązujący na egzaminach odpowiada zakresowi egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym, 7

8 f) uwzględnia się tylko wyniki egzaminów przeprowadzonych w ramach rekrutacji na rok akademicki 2010/ Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne na studia pierwszego stopnia a) na dowolny kierunek studiów na Politechnice Wrocławskiej, z wyjątkiem Wydziału Architektury, na kierunek Architektura i Urbanistyka oraz na kierunek Architektura i Urbanistyka studia w języku niemieckim i angielskim (studia stacjonarne I stopnia), gdzie dodatkowo wymagane jest zdanie egzaminu z dwóch zadań rysunkowych, będzie przyjęty na podstawie złożonych dokumentów laureat wskazany przez Jury Konkursowe Otwartego Międzyszkolnego Konkursu Fizycznego, b) na dowolny kierunek studiów Wydziału Podstawowych Problemów Technikina podstawie złożonych dokumentów będzie przyjęty absolwent Studium Talent, prowadzonego przez Politechnikę Wrocławską, który ukończył to studium z oceną co najmniej bardzo dobrą i zdawał maturę w 2010 roku, c) absolwentom Studium Talent, którzy zdali maturę w 2010 roku, do liczby M albo F (2) uzyskanych punktów, o której mowa w p.3.4, dodaje się odpowiednio z matematyki albo z fizyki : 30 punktów za ukończone Studium z oceną dostateczną lub dostateczną plus, 40 punktów za ukończone Studium z oceną dobrą lub dobrą plus, 50 punktów za ukończone Studium z oceną bardzo dobrą lub celującą W przypadku, gdy dodanie punktów powoduje przekroczenie liczby 250, przyjmuje się M/F (2) równe 250 punktów. Jeśli kandydat ukończył to Studium z matematyki oraz z fizyki, uwzględnia się tylko jeden, korzystniejszy dla niego wynik powiększenia M albo F (2) Na podstawie liczby otrzymanych zgłoszeń i planowanej liczby miejsc na dany kierunek, stopień i system studiów we Wrocławiu lub w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa wartości progowe wskaźnika rekrutacyjnego (W I ). Kandydat spełniający warunki formalne zostaje przyjęty, jeśli wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W I ) jaką uzyskał jest większa albo równa określonej wartości progowej wybranego przez niego kierunku, stopnia, systemu i miejsca studiowania. W przypadku jednak, gdy liczba kandydatów którzy spełniają ww. warunki formalne przyjęcia przekracza planowaną liczbę miejsc na dany kierunek, stopień i system studiów w danym miejscu studiowania Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wykorzystać dla kandydatów o tej samej wartości wskaźnika rekrutacyjnego (W I ) ranking, o którym mowa w p Zasady ogólne i kryteria kwalifikacyjne na studia drugiego stopnia 4.1. Podstawą przyjęcia na studia II stopnia są: wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W II ), o którym mowa w p. 4.2 i spełnienie dodatkowych warunków przyjęć określonych przez Radę Wydziału, o których mowa w p Wskaźnik rekrutacyjny (W II ) jest sumą: gdzie: W II = D x 10 + RK (3) + OD (3) + P (3) 8

9 D - ocena na dyplomie, RK (3) - wynik rozmowy kwalifikacyjnej, z której maksymalna liczba punktów wynosi 20, OD (3) - wynik oceny dorobku odbytych studiów w zakresie przedmiotów określonych przez Radę Wydziału na podstawie dokumentów złożonych przez kandydata określonych w p. 2.2 i). Ocena dorobku może być dokonana na podstawie egzaminu w zakresie ustalonym przez Radę Wydziału. Maksymalna liczba punktów OD (3) wynosi 25, P (3) - wynik Portfolio dla kandydatów na Wydział Architektury, wynik P (3) może zostać wyznaczony na podstawie prezentacji bądź indywidualnej rozmowy z kandydatem. Maksymalna liczba punktów P (3) wynosi 100, (3) - wynik ten może być pominięty zgodnie z decyzją Rady Wydziału; przy pominięciu jest równy zero Za dokonanie oceny dorobku (OD (3) ), przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej (RK (3) ), oceny portfolio (P (3) ) kandydata na dany wydział odpowiada Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna na studia II stopnia powołana przez Rektora na wniosek Dziekana Wydziału Rada Wydziału określa szczegółowe warunki będące podstawą kwalifikacji na studia II stopnia dla przyjęć na dany kierunek studiów tego Wydziału: - dopuszczalne kierunki ukończonych studiów, - wymagany tytuł zawodowy. Niespełnienie co najmniej jednego z tych warunków, na podstawie decyzji Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej powoduje, że wskaźnik rekrutacyjny (W II ) jest równy zero. Wartość wskaźnika rekrutacyjnego (W II ) równa zero oznacza nieprzyjęcie kandydata na dany kierunek studiów. 5. Informacje dodatkowe 5.1 Kandydat podejmujący studia na więcej niż jednym kierunku zobowiązany jest do określenia kierunku podstawowego (głównego). 5.2 Student Politechniki Wrocławskiej powinien posiadać konto bankowe, co ułatwi realizację niektórych operacji finansowych związanych z tokiem studiów oraz konto owe. 5.3 Od roku akademickiego 1994/95 w Politechnice Wrocławskiej obowiązuje odpłatność za powtarzanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, jeśli nastąpi to wskutek niezadowalających postępów w nauce. Szczegółowe zasady odpłatności regulują odrębne przepisy. 5.4 Studia niestacjonarne są odpłatne. Szczegółowe zasady odpłatności regulują odrębne przepisy. 5.5 Warunkiem uruchomienia studiów na danym kierunku, stopniu, systemie, w danym miejscu studiowania jest zakwalifikowanie się liczby kandydatów, równej co najmniej grupie studenckiej (tj. 30 osób) z wyjątkiem kierunku Zarządzanie, dla którego minimum wynosi 60 osób. 5.6 W trakcie studiów studenci mogą być przeniesieni z Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego do Wrocławia lub do innego Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego, jeśli liczba studentów na roku studiów 9

10 danego kierunku, specjalności, stopniu i systemie będzie mniejsza niż 20 (z wyjątkiem kierunku Zarządzanie, dla którego minimum wynosi 40 osób). 5.7 Studenci przyjęci do Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego część zajęć odbywają we Wrocławiu. Koszty dojazdu na te zajęcia pokrywają studenci. 5.8 Nad przestrzeganiem przyjętych Warunków i trybu rekrutacji czuwa Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszych Warunkach i trybie rekrutacji decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Listy osób przyjętych na studia są weryfikowane pod względem formalnym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje również indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym z 27 lipca 2005r. (art. 169 p. 8) odwołania należy składać w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, przy czym podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia Warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzje w sprawie odwołania podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna. 5.9 Procedura i terminarz rekrutacji zostaną podane do dnia 31 marca 2010r. Załącznik do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą dwujęzyczną, 3. Kandydatów obywateli Polski z maturą uzyskaną poza granicami Polski, 4. Kandydatów na studia II stopnia obywateli Polski z dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski, 5. Kandydatów - cudzoziemców. 1. Kandydaci z maturą międzynarodową (IB) Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów z maturą międzynarodową odbywa się zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji, po uwzględnieniu następujących zmian: A. W warunkach formalnych zmianie ulega podpunkt 2.2.b), który przyjmuje postać: 2.2.b) kandydat na studia składa w wyznaczonym terminie i miejscu świadectwo dojrzałości oraz zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej. Świadectwo dojrzałości zobowiązany jest dostarczyć zgodnie z terminarzem obowiązującym kandydatów na studia niestacjonarne. B. Do obliczenia wartości wskaźnika rekrutacyjnego (W I ), ustala się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na liczby punktów: 10

11 Ocena w punktach Liczba punktów dla poziomu SL, HL Wskaźnik rekrutacyjny (W I ) jest sumą: W I = 2 (M + F (2) + 0,1 JO + 0,1JP) + R A jeśli M = 0 i F (2) = 0 to JP i JO przyjmują wartość 0 gdzie: M - jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie SL, R liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie HL, F (2) - jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie SL, R liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie HL, JO - jest równa większej z liczb: P albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie SL, R liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie HL, JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie SL, R liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie HL, R A - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka oraz kierunek Architektura i Urbanistyka w języku niemieckim i angielskim (studia stacjonarne I stopnia). (2) Dla kandydata na Wydział Chemiczny wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii. Dla kandydata na Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Ochrona Środowiska wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii lub biologii. Przyjmuje się, że poziom niższy (SL standard level) przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach programu IB odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy (HL high level) poziomowi rozszerzonemu. 11

12 C. Przyjęcia kandydatów z maturą międzynarodową (IB) na studia, którzy składają dokumenty według obowiązującego terminarza Warunków i trybu rekrutacji, odbywają się we wrześniu 2010 według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego (W I ), która decydowała o zakwalifikowaniu się na studia w lipcu Wartość wskaźnika rekrutacyjnego bez uwzględnienia wyniku z egzaminu z dwóch zadań rysunkowych (R A ) nie może przekroczyć 535 punktów. 2. Kandydaci z maturą dwujęzyczną Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów z maturą dwujęzyczną odbywa się zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji, po uwzględnieniu następujących zmian: A. Wskaźnik rekrutacyjny (W I ) jest sumą: W I = M + MD + F (2) + FD + 0,1 JO + 0,1JP + R A jeśli M = 0 i F (2) = 0 to JP i JO przyjmują wartość 0 gdzie: M jest równa większej z liczb: P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym, R liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym, MD jest równa liczbie uzyskanych punktów z egzaminu maturalnego z matematyki w języku obcym. M + MD nie może być wyższe niż 250 punktów. Jeżeli M + MD jest wyższy niż 250 punktów to przyjmuje wartość 250 punktów, F (2) - jest równa większej z liczb: P + 1,5 R albo 2,5 R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie podstawowym, R liczba punktów odpowiadających wynikowi egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie rozszerzonym, FD - jest równa liczbie uzyskanych punktów z egzaminu maturalnego z fizyki w języku obcym. F (2) + FD nie może być wyższe niż 250 punktów. Jeżeli F (2) + FD jest wyższy niż 250 punktów to przyjmuje wartość 250 punktów, JO - oznacza wynik poziomu rozszerzonego z matury dwujęzycznej z języka obcego; jest wyznaczany według wzoru: JO = 2,5 x 4/3 D gdzie D oznacza wynik matury dwujęzycznej z języka obcego, JP - jest równa większej z liczb: P albo R, gdzie P liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym, R liczba punktów odpowiadających wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, 12

13 R A - wynik zdanego obowiązkowego egzaminu z dwóch zadań rysunkowych dotyczy tylko kandydatów na Wydział Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka oraz kierunek Architektura i Urbanistyka w języku niemieckim i angielskim (studia stacjonarne I stopnia). (2) Dla kandydata na Wydział Chemiczny wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii. Dla kandydata na Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Ochrona Środowiska wynik egzaminu maturalnego z fizyki może być zastąpiony wynikiem egzaminu maturalnego z chemii lub biologii. 3. Kandydaci - obywatele Polski z maturą uzyskaną poza granicami Polski Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów obywateli Polski z maturą uzyskaną poza granicami Polski odbywa się zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji, po uwzględnieniu następujących zmian: A. W warunkach formalnych zmianie ulega podpunkt 2.2.b), który przyjmuje postać: 2.2.b) świadectwo dojrzałości wraz z zaświadczeniem z Kuratorium Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania) o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego oraz ostatnie świadectwo uzyskane w polskiej szkole. B. Zasady obliczania wskaźnika rekrutacyjnego (W I ) są zgodne z zasadami podanymi w p. 3.4 Warunków i trybu rekrutacji. Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego (W I ) przyjmuje się następujące przeliczenie: a) wyniku egzaminu maturalnego podawanego w procentach: procent wyniku = liczba punktów b) wyniku egzaminu maturalnego podawanego w punktach w skali do 100 punktów: wynik egzaminu = liczba punktów c) ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym - wynikających z przeliczników podanych przez Kuratorium Oświaty - na liczbę punktów: ocena liczba punktów (1) celująca 125 bardzo dobra 90 dobra 70 dostateczna 50 dopuszczająca 30 (1) dotyczy również kandydatów z wynikami zapisanymi w czterostopniowej skali ocen. C. Kandydaci na studia obywatele Polski z maturą uzyskaną poza granicami Polski składają dokumenty według obowiązującego terminarza Warunków i trybu rekrutacji, natomiast świadectwo dojrzałości wraz z zaświadczeniem z Kuratorium Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania) o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości wraz z tłumaczeniem świadectwa potwierdzonym 13

14 przez tłumacza przysięgłego oraz ostatnie świadectwo uzyskane w polskiej szkole kandydaci zobowiązani są dostarczyć zgodnie z terminarzem obowiązującym kandydatów na studia niestacjonarne. Przyjęcia tych kandydatów odbywają się we wrześniu 2010 według wartości progowej wskaźnika rekrutacyjnego (W I ), która decydowała o zakwalifikowaniu się na studia w lipcu Kandydaci na studia II stopnia obywatele Polski z dyplomem uzyskanym poza granicami Polski Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów obywateli Polski z dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia uzyskanym poza granicami Polski, o którym mowa w p. 2.2 i) Warunków i trybu rekrutacji odbywa się zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011 po uwzględnieniu następujących zmian: A. W warunkach formalnych zmianie ulega podpunkt 2.2. i), który przyjmuje postać: 2.2.i) kandydat na studia drugiego stopnia - obywatel Polski z dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia składa oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego; w przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia kandydat zobowiązany jest do nostryfikacji dyplomu do końca pierwszego semestru studiów. B Ponadto do terminarza dodaje się: do 15 czerwca 2010 kandydat, który zobowiązany jest do nostryfikacji dyplomu musi wnieść do wybranej rady wydziału podanie w sprawie nostryfikacji dyplomu wraz z załącznikami określonymi przez radę wydziału. 5. Kandydaci - cudzoziemcy Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów cudzoziemców odbywa się zgodnie z Warunkami i trybem rekrutacji po uwzględnieniu następujących zmian: A. W informacjach ogólnych zmianie ulega podpunkt 1.3., który przyjmuje postać: 1.3. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na studia cudzoziemców przeprowadza Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzję o przyjęciu podejmuje: a) Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla cudzoziemców, którzy zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. mogą studiować w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich, b) Rektor dla cudzoziemców, którzy zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. nie mogą studiować w Polsce na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 14

15 B. W warunkach formalnych zmianie ulega podpunkt 2.2., który przyjmuje postać: 2.2. Kandydat cudzoziemiec na studia I stopnia składa w wyznaczonym terminie w Dziale Rekrutacji: a) formularz zgodności danych o przyjęcie na studia, b) zalegalizowany lub opatrzony Apostille oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub potwierdzoną notarialnie kopię tego dokumentu wraz z zaświadczeniem o możliwości podjęcia na podstawie tego świadectwa studiów w kraju, w którym zostało wydane; w przypadku uzyskania świadectwa w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia kandydat jest zobowiązany do nostryfikacji świadectwa w Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, c) kopię potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej oraz opłaty za studia (jeżeli dotyczy) na konto Politechniki Wrocławskiej, d) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów, w przypadku, gdy wydział wymaga takiego zaświadczenia, e) 2 zdjęcia legitymacyjne oraz zdjęcie w formie elektronicznej, f) kserokopię paszportu, a ponadto: Kandydat cudzoziemiec na studia w języku polskim, składa w wyznaczonym terminie w Dziale Rekrutacji: a) świadectwo ukończenia kursu języka polskiego wydane przez studium języka polskiego dla cudzoziemców działające przy wyższej uczelni, którego ukończenie uprawnia do podjęcia studiów w języku polskim lub b) certyfikat o zdanym egzaminie z języka polskiego uprawniający do podjęcia studiów lub c) świadectwo ukończenia szkoły z językiem wykładowym polskim lub d) certyfikat wydany przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej na poziomie średnim ogólnym. Kandydat cudzoziemiec na studia w języku angielskim składa certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie 6 IELTS/550 TOEFL lub równorzędnym jeżeli dotychczasowa edukacja nie odbywała się w języku angielskim. Kandydat cudzoziemiec na studia II stopnia składa w wyznaczonym terminie w Dziale Rekrutacji: a) formularz zgodności danych o przyjęcie na studia, b) zalegalizowany lub opatrzony Apostille oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w p. 2.2 i) Warunków i trybu rekrutacji lub potwierdzoną notarialnie kopię tego dokumentu; w przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie podpisała umowy o uznawalności wykształcenia kandydat jest zobowiązany do ubiegania się o nostryfikację dyplomu na odpowiednim wydziale Politechniki Wrocławskiej lub złożyć na odpowiednim wydziale podanie o zwolnienie z postępowania nostryfikacyjnego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą), 15

16 c) notarialnie potwierdzoną kopię świadectwa, na podstawie którego został przyjęty na studia wyższe, o których mowa w p. 2.2 i) Warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011, d) wykaz ocen i przedmiotów z przebiegu studiów wyższych, o których mowa w p. 2.2 i) Warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2010/2011, e) curicullum vitae, f) kopię potwierdzenia wniesienia opłaty administracyjnej oraz opłaty za studia (jeżeli dotyczy) na konto Politechniki Wrocławskiej, g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów, w przypadku gdy wydział wymaga takiego zaświadczenia, h) 2 zdjęcia legitymacyjne oraz zdjęcie w formie elektronicznej, i) kserokopię paszportu, a ponadto: Kandydat cudzoziemiec na studia w języku polskim, składa: a) świadectwo ukończenia kursu języka polskiego wydane przez studium języka polskiego dla cudzoziemców działające przy wyższej uczelni, którego ukończenie uprawnia do podjęcia studiów w języku polskim lub b) certyfikat o zdanym egzaminie z języka polskiego uprawniający do podjęcia studiów lub c) świadectwo ukończenia szkoły z językiem wykładowym polskim lub d) certyfikat wydany przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Współpracy Międzynarodowej na poziomie średnim ogólnym. Kandydat cudzoziemiec na studia w języku angielskim składa certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie 6 IELTS/550 TOEFL lub równorzędnym jeżeli dotychczasowa edukacja nie odbywała się w języku angielskim. Zgoda na przyjęcie kandydata może być wydana na podstawie notarialnie potwierdzonej kopii zalegalizowanego lub opatrzonego Apostille świadectwa dojrzałości (dyplomu). Kandydat jest zobowiązany, przed rozpoczęciem studiów, dostarczyć zalegalizowany lub opatrzony Apostille oryginał świadectwa dojrzałości/dyplomu oraz przedstawić paszport do wglądu. C. Kandydatów cudzoziemców nie uprawnionych do studiowania na zasadach obowiązujących obywateli polskich nie dotyczy p. 3.4 w Warunkach i trybie rekrutacji. Decyzję o przyjęciu tych kandydatów podejmuje Rektor na podstawie wyników uzyskanych w szkole średniej z matematyki i fizyki (lub chemii na Wydział Chemiczny; chemii lub biologii na Wydział Inżynierii Środowiska, kierunek Ochrona Środowiska). D. Kandydatów cudzoziemców na Wydział Architektury, kierunek Architektura i Urbanistyka oraz kierunek Architektura i Urbanistyka studia w języku niemieckim i angielskim studia stacjonarne I stopnia obowiązuje zdanie egzaminu z dwóch zadań rysunkowych, o którym mowa w p. 3.6 Warunków i trybu rekrutacji. 16

17 Uprawnienia olimpijczyków Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych ubiegających się o przyjęcie na studia w Politechnice Wrocławskiej w latach Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, których wykaz zamieszczono w tabeli, przyjmowani są na określone kierunki studiów na podstawie oryginału dyplomu potwierdzającego uprawnienia olimpijczyka oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązujących w danym roku Warunków i trybu rekrutacji. Kandydatów na Wydział Architektury obowiązuje dodatkowo zdanie egzaminu z rysunku. Kandydaci - finaliści stopnia centralnego olimpiad językowych podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu zgodnie z obowiązującymi w danym roku Warunkami i trybem rekrutacji, przy czym do obliczenia WSKAŹNIKA REKRUTACYJNEGO (W) przyjmuje się dla nich maksymalną liczbę punktów za dany język. Uprawnienia przyznawane są kandydatowi w roku zdania matury. Nazwa olimpiady Olimpiada Astronomiczna Olimpiada Biologiczna Olimpiada Chemiczna Olimpiada Fizyczna Olimpiada Geograficzna Olimpiada Informatyczna Olimpiada Matematyczna Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Uzyskany tytuł finaliści stopnia centralnego uczestnicy III-go stopnia finaliści III-go etapu finaliści olimpiady laureat III-go etapu finaliści olimpiady finaliści olimpiady finaliści stopnia centralnego finaliści etapu centralnego laureat etapu centralnego finalista IIIgo stopnia laureat III-go stopnia Kierunek studiów Kierunki: Matematyka i Fizyka na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Kierunek Biotechnologia na Wydziale Chemicznym, wszystkie kierunki Wydziału Inżynierii Środowiska oraz kierunek Inżynieria Biomedyczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Wszystkie kierunki wydziałów: Chemicznego, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Inżynierii Środowiska oraz kierunki: Fizyka i Fizyka Techniczna na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Wszystkie kierunki studiów. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz kierunek Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury. Wszystkie kierunki wydziałów: Elektroniki, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Informatyki i Zarządzania, Podstawowych Problemów Techniki oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Wszystkie kierunki studiów. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii. Wszystkie kierunki Wydziału Chemicznego, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii i Inżynierii Środowiska. Kierunek Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury. Kierunek Zarządzanie na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Kierunek Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Architektury. 17

18 Olimpiada Wiedzy Technicznej o kierunku elektryczno-elektronicznym lub mechanicznobudowlanym finaliści stopnia centralnego W zależności od grupy tematycznej odpowiednio wszystkie kierunki wydziałów: Budownictwa Lądowego i Wodnego, Elektroniki, Elektrycznego, Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Mechaniczno-Energetycznego, Mechanicznego oraz Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Serdecznie zapraszamy na naszą stronę: 18

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2012/2013 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą dwujęzyczną,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2009/2010

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2009/2010 Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendium motywacyjnego (zał. nr 1 do ZW 60/2009) WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2009/2010 1. Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017 Strona 1 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe (osób będących obywatelami

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres. 2. Władze Uczelni (kadencja 2005-2008) 3. Ogólne informacje o Uczelni

1. Nazwa i adres. 2. Władze Uczelni (kadencja 2005-2008) 3. Ogólne informacje o Uczelni INFORMATORECTS POLITECHNIKAWROCŁAWSKA INFORMACJEOGÓLNE Wrocław2007 Opracowanie: SylwiaKruk-Marzec PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska Redakcja: BarbaraCop-Kowalska JanuszM.Szafran Projektokładki:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2017/2018 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2019/2020

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2019/2020 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2019/2020 1. Informacje ogólne 1.1. Przyjęcie na studia następuje przez: a)

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów dla poziomu studiów SL, HL

Liczba punktów dla poziomu studiów SL, HL Załącznik nr 1 do Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2020/2021. Szczegółowe dodatkowe zasady rekrutacji dla kandydatów:

Bardziej szczegółowo

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów, o których mowa powyżej odbywa się zgodnie z Warunkami rekrutacji, z uwzględnieniem poniższych postanowień.

Postępowanie kwalifikacyjne kandydatów, o których mowa powyżej odbywa się zgodnie z Warunkami rekrutacji, z uwzględnieniem poniższych postanowień. Załącznik nr 1 do Warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2019/2020. Szczegółowe dodatkowe zasady rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2019/2020

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2019/2020 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2019/2020 Szczegółowe dodatkowe zasady rekrutacji dla kandydatów: 1. z maturą międzynarodową

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019 Załącznik do ZW 65/2017 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2018/2019 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2019/2020

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2019/2020 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2019/2020 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2020/2021.

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2020/2021. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2020/2021. 1. Informacje ogólne 1.1. Przyjęcie na studia następuje przez: a) rekrutację;

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMATOR ECTS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INFORMACJE OGÓLNE INFORMATOR ECTS POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INFORMACJE OGÓLNE Wrocław 2011 Pakiet informacyjny ECTS 2010/2011 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Sylwia Kruk-Marzec Redakcja: Barbara Cop-Kowalska Magdalena

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 Uchwała nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 1 Postanowienia ogólne Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 12

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. Strona 1 z 12

ZASADY OGÓLNE. Strona 1 z 12 Uchwała Nr 51/17 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2017/2018

Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2017/2018 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 298/2016 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 18 maja 2016 r. Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE Uchwała Nr 275/16 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2019/2020

Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2019/2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 377/2019 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 27 lutego 2019 r. Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 271/2015 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 25 maja 2015 r. Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012. Podaje

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 1 1. Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Elblągu Nr 35/2009 z dnia 21 maja 2009 r.

Załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Elblągu Nr 35/2009 z dnia 21 maja 2009 r. Załącznik do uchwały Senatu PWSZ w Elblągu Nr 35/2009 z dnia 21 maja 2009 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 59/XII/18 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zamiany uchwały nr 36/VII/18 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019.

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019. Załącznik do uchwały nr 117 Senatu Politechniki Oej z dnia 31.05.2017 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019 Rozdział

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r.

Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r. Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów wyższych na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0 Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2011/2012. 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA 1/6 1. Zakres procedury Procedura reguluje kryteria rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku Budownictwo. Kryteria rekrutacji ustalane są na podstawie Uchwały Senatu

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 471 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków i

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr 2/2005/VIII U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007 dostosowana do przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI. na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2013/2014 1 W roku akademickim 2013/2014 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, zwana dalej PWSZ

Bardziej szczegółowo

3. do końca maja 2011 r. 4. 5. do końca czerwca 2011 r

3. do końca maja 2011 r.  4. 5. do końca czerwca 2011 r Uchwała Nr 21/2010 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz form studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Przeliczanie ocen ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły średniej na liczbę punktów.

Tabela 1. Przeliczanie ocen ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły średniej na liczbę punktów. Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2019/2020 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 150/III/2011 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Opracowano na podstawie: uchwały nr 7/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. i uchwały nr 8/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 1 Postanowienia ogólne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku

Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r.

Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009 Senat Politechniki Lubelskiej, na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2019/2020 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe prowadzone w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2015/2016 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

Oferta kształcenia w roku akademickim 2017/2018 kierunek Weterynaria studia stacjonarne

Oferta kształcenia w roku akademickim 2017/2018 kierunek Weterynaria studia stacjonarne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WYDZIAŁ MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Oferta kształcenia w roku akademickim 2017/2018 kierunek Weterynaria studia stacjonarne jednolite magisterskie bez specjalności

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

3. do końca maja 2012 r. 4. 5. do końca czerwca 2012 r

3. do końca maja 2012 r.  4. 5. do końca czerwca 2012 r SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Uchwała Nr 12/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ)

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ) 1) w załączniku nr 1: a) w 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Na wydziale mogą zostać powołane dwie komisje rekrutacyjne oddzielnie dla studiów stacjonarnych i oddzielnie dla studiów niestacjonarnych. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. z dnia 22 kwietnia 2015 r. Uchwała nr 24/2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2018/2019 w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich oraz cudzoziemców

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 53/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu. odbywają się w ramach limitów ustalonych dla kierunków w ramach wydziałów, lub limitów dla studiów międzywydziałowych.

Uchwała Senatu. odbywają się w ramach limitów ustalonych dla kierunków w ramach wydziałów, lub limitów dla studiów międzywydziałowych. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009, podjęta w dniu 10 maja 2007 z poprawkami

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019 Załącznik nr 2 do uchwały nr 98/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 24 maja 2017 r. Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/LIII/2009 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r.

Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r. Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu w roku akademickim 2014/2015 I.

ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu w roku akademickim 2014/2015 I. ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu w roku akademickim 2014/2015 I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyjmowania (rekrutacji)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

1 Terminarz postępowania określa JM Rektor UAP.

1 Terminarz postępowania określa JM Rektor UAP. Regulamin przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na kierunku Kuratorstwo i teorie sztuki na Wydziale Edukacji Artystycznej UAP w roku akademickim 2015/2016 oraz w roku akademickim 2016/2017 1 Terminarz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r.

Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r. Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Przeliczanie ocen ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły średniej na liczbę punktów.

Tabela 1. Przeliczanie ocen ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły średniej na liczbę punktów. Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo