1. ZASADY OGÓLNE. 1. Przyjęcie na dany kierunek studiów odbywa się w ramach planowanej liczby miejsc.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. ZASADY OGÓLNE. 1. Przyjęcie na dany kierunek studiów odbywa się w ramach planowanej liczby miejsc."

Transkrypt

1 Uchwała Nr 8/2008 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat Politechniki Rzeszowskiej, realizując wnioski Rad Wydziałów, uchwala, co następuje: 1. ZASADY OGÓLNE 1. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzona jest na określone kierunki i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) Rekrutację na studia przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane przez Rady Wydziałów, w trybie określonym przez Statut Politechniki Rzeszowskiej. 3. Organem odwoławczym w sprawach przyjęć na studia jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR), powołana przez Senat, w trybie określonym przez Statut Politechniki Rzeszowskiej. 4. Od decyzji WKR służy odwołanie do UKR w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, obowiązujących w Politechnice Rzeszowskiej. Decyzję podejmuje Rektor, po rozpatrzeniu wniosku UKR. Decyzja Rektora jest ostateczna. Na decyzję Rektora przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 5. Do kompetencji UKR należy ponadto nadzór nad przestrzeganiem przyjętych w Politechnice Rzeszowskiej zasad rekrutacji oraz podejmowanie decyzji w przypadkach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale. 1. Przyjęcie na dany kierunek studiów odbywa się w ramach planowanej liczby miejsc. 2. Senat Politechniki Rzeszowskiej w terminie do końca maja 2009 r., uchwali planowaną liczbę miejsc dla poszczególnych kierunków oraz form i stopni studiów. 3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów ustala minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na studia. 2. 1

2 4. Jeżeli liczba kandydatów z wymaganą minimalną liczbą punktów jest większa od planowanej liczby miejsc na danym kierunku, formie i stopniu studiów, decyzję w sprawie ostatecznej liczby przyjętych podejmuje UKR. 5. W przypadku niedostatecznej liczby kandydatów decyzję w sprawie uruchomienia studiów na danym kierunku, stopniu oraz formie kształcenia podejmuje UKR Szczegółowe terminy składania podań na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz termin przeprowadzenia egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych na kierunek architektura i urbanistyka, Rektor ustali w terminie do końca marca 2009 r. 2. Rektor, w terminie do końca maja 2009 r., ustali wysokość opłaty pobieranej od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi po terminie składania podań, określonym w odrębnych przepisach Osoby niebędące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.). 2. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa Statut Politechniki Rzeszowskiej Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia są bezpłatne. 2. Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia są odpłatne. Wysokość opłat za kształcenie studentów na poszczególnych kierunkach studiów Rektor ustali w terminie do końca czerwca 2009 r. 3. Warunki odpłatności za studia niestacjonarne określa umowa zawarta między Uczelnią a studentem w formie pisemnej. 2

3 2. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Rekrutacja na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010 będzie prowadzona na następujące kierunki: Lp. Kierunek 1. architektura i urbanistyka 2. biotechnologia 3. budownictwo 4. elektronika i telekomunikacja 5. elektrotechnika 6. europeistyka 7. fizyka techniczna 8. informatyka 9. inżynieria chemiczna i procesowa* 10. inżynieria materiałowa 11. inżynieria środowiska 12. logistyka 13. lotnictwo i kosmonautyka 14. matematyka 15. mechanika i budowa maszyn 16. mechatronika* 17. ochrona środowiska* 18. technologia chemiczna 19. towaroznawstwo 20. transport 21. zarządzanie 22. zarządzanie i inżynieria produkcji *) kierunek studiów planowany do uruchomienia, rekrutacja na kierunek będzie prowadzona po podjęciu przez Senat PRz uchwały w przedmiotowej sprawie w terminie do 30 kwietnia 2009 r. 2. Do odbywania studiów pierwszego stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacji ustalone w Politechnice Rzeszowskiej. 3. Podstawę przyjęcia na studia pierwszego stopnia stanowią wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości. W przypadku kierunku architektura i urbanistyka dodatkowo brane są pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych. 4. Obowiązują odrębne zasady przyjęć na rok akademicki 2009/2010 dla: 1) kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie nowej matury postępowanie kwalifikacyjne odbywać się będzie według zasad konkursowych ustalonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 3

4 2) kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie starej matury postępowanie kwalifikacyjne odbywać się będzie według zasad konkursowych ustalonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani na poszczególne kierunki studiów prowadzone na Politechnice Rzeszowskiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, na zasadach określonych w uchwale nr 10/2008 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Politechnice Rzeszowskiej laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, w latach akademickich od 2009/2010 do 2012/ Warunki i tryb rekrutacji na studia kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureat) określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Kandydaci, którzy legitymują się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureat) uzyskanym w 2009 r. są zobowiązani przedłożyć oryginał dyplomu w terminie do dnia 15 września 2009 r., a do dnia 15 lutego 2010 r. w przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego. W razie niedostarczenia wymaganych dokumentów, osoba traci uprawnienia do podjęcia studiów. 8. Osoby, które ukończyły szkoły średnie za granicą, są przyjmowane na studia na zasadach ogólnych obowiązujących w Politechnice Rzeszowskiej. Uznanie świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą za równoważne z polskim świadectwem, odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach. W przypadku braku możliwości poddania konkursowi ocen ze świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, decyzję podejmuje UKR Kandydaci na I rok studiów pierwszego stopnia są przyjmowani w wyniku konkursowego postępowania kwalifikacyjnego. 2. Planowaną liczbę miejsc na danym kierunku studiów, WKR dzieli proporcjonalnie do liczby kandydatów, według kryterium uzyskania świadectwa dojrzałości zgodnie z 6 ust. 4. Podziału miejsc WKR dokonuje w terminie ustalonym przez UKR. 3. WKR właściwa dla danego kierunku studiów podejmuje w formie uchwały decyzję o wymaganej minimalnej liczbie punktów, uprawniającej do przyjęcia na ten kierunek studiów, w poszczególnych grupach kandydatów, według kryterium uzyskania świadectwa dojrzałości zgodnie z 6 ust Termin podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3 ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. 5. Decyzję o przyjęciu na studia WKR podejmują w ramach planowanej liczby miejsc, kierując się następującymi zasadami: 4

5 1) w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, będący laureatami i finalistami olimpiad stopnia centralnego, zgodnie z uchwałą nr 10/2008 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia na Politechnikę Rzeszowską laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, w latach akademickich od 2009/2010 do 2012/2013, 2) pozostali kandydaci przyjmowani są w kolejności określonej sumą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z zasadami przyjęć, ustalonymi w załącznikach nr 1 3 do niniejszej uchwały. 6. W przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek studiów wybrany przez kandydata w rekrutacji podstawowej, dokumenty kandydata są uwzględniane na kierunku alternatywnym, wybranym jako drugi kierunek (zgodnie z informacją umieszczoną w podaniu kandydata), jeżeli nie została na tym kierunku wykorzystana planowana liczba miejsc. 7. Postępowanie kwalifikacyjne w ramach wolnych miejsc na kierunku alternatywnym odbywa się według zasad konkursowych, określonych w niniejszej uchwale. 8. Dla kandydatów na kierunek wybrany alternatywnie, WKR określa odrębnie w formie uchwały wymaganą minimalną liczbę punktów, uprawniającą do przyjęcia na dany kierunek studiów, z uwzględnieniem kryterium uzyskania świadectwa dojrzałości zgodnie z 6 ust Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1) ankietę osobową (formularz PODANIA SIR wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisany przez kandydata), 2) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo duplikat świadectwa dojrzałości wydany przez właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów z tzw. nową maturą ), 3) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo duplikat świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę średnią, a w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, również oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów z tzw. starą maturą ), 4) dopuszcza się możliwość złożenia kopii świadectwa dojrzałości uwierzytelnionej przez notariusza lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez członka WKR, pod warunkiem przedłożenia oryginału świadectwa dojrzałości po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia na Politechnikę Rzeszowską, w terminie określonym przez właściwą dla danego kierunku studiów Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, 5) absolwenci szkół średnich za granicą oryginał świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, a w przypadku świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji, również zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby 5

6 ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złożyć świadectwo uzyskane za granicą (zasady nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą Dz. U. Nr 63, poz. 443), 6) dokument potwierdzający uzyskanie matury międzynarodowej dyplom IB (International Baccalaureat) uzupełnienie oryginału dyplomu następuje w terminach określonych w 6 ust. 7, 7) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w skali 2:1), 8) trzy aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna fotografia w wersji elektronicznej załączona do formularza PODANIA SIR, 9) zaświadczenie lekarskie, 10) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty pobieranej od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Opłata obowiązuje na każdy kierunek (z wyjątkiem kierunku alternatywnego określonego przez kandydata w podaniu na studia) i formę studiów oddzielnie (stacjonarne, niestacjonarne) w wysokości ustalonej przez Rektora. 6

7 3. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA Rekrutacja na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010 będzie prowadzona na następujące kierunki: Lp. Kierunek 1. budownictwo 2. biotechnologia* 3. elektronika i telekomunikacja 4. elektrotechnika 5. fizyka techniczna* 6. informatyka 7. inżynieria materiałowa* 8. inżynieria środowiska 9. lotnictwo i kosmonautyka 10. mechanika i budowa maszyn 11. matematyka 12. technologia chemiczna 13. zarządzanie 14. zarządzanie i inżynieria produkcji *) kierunek studiów planowany do uruchomienia, rekrutacja na kierunek będzie prowadzona po podjęciu przez Senat PRz uchwały w przedmiotowej sprawie w terminie do 30 kwietnia 2009 r. 2. Do odbywania studiów drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny oraz spełnia ustalone w Politechnice Rzeszowskiej warunki rekrutacji. 3. O przyjęcie na dany kierunek studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać absolwenci kierunku zgodnego lub pokrewnego z profilem studiów. 4. Decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów drugiego stopnia absolwentów kierunków pokrewnych podejmuje WKR w uzgodnieniu z Dziekanem Wydziału. Absolwenci kierunków pokrewnych mają obowiązek uzupełnienia różnic programowych w zakresie i terminie określonym przez Dziekana. 5. W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów wyższych, kandydat może dostarczyć zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym i o uzyskanym wyniku ukończenia studiów. Kandydat będzie dopuszczony warunkowo do postępowania kwalifikacyjnego w przypadku wolnych miejsc. Odpis dyplomu ukończenia studiów powinien zostać dostarczony w terminie określonym przez WKR. W razie niedostarczenia wymaganych dokumentów, osoba wstępnie zakwalifikowana na studia traci uprawnienia do podjęcia studiów. 7

8 Na wszystkie kierunki studiów drugiego stopnia, z wyjątkiem kierunku zarządzanie, kandydaci są przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomach. Do ocen stosowane są odpowiednie wagi w zależności od obowiązującej w ukończonej szkole wyższej skali ocen, według poniższego zestawienia: 1) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5 waga 1,0 5 2) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5,5 waga 5,5 5 3) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 6 waga 6 2. Na kierunek zarządzanie rekrutacja na studia drugiego stopnia jest prowadzona według następujących zasad: 1) absolwenci Politechniki Rzeszowskiej są przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomach, 2) absolwenci pozostałych szkół wyższych są przyjmowani w wyniku konkursu, z uwzględnieniem sumy punktów uzyskanych z tytułu: przeliczenia średniej ocen ze studiów wyższych (na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę wyższą) przez odpowiednią wagę w zależności od obowiązującej w ukończonej szkole wyższej skali ocen: 1) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5 waga 0,6 2) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5,5 waga 0,55 3) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 6 waga 0,5 przeliczenia oceny na dyplomie przez odpowiednią wagę w zależności od obowiązującej w ukończonej szkole wyższej skali ocen: 1) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5 waga 0,4 2) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 5,5 waga 0,36 3) gdy najwyższą oceną w skali ocen jest ocena 6 waga 0,33 Kolejność przyjęć zostanie ustalona na podstawie uzyskanej najwyższej punktacji. 3. WKR właściwa dla kierunku zarządzanie dzieli planowaną na ten kierunek liczbę miejsc proporcjonalnie do liczby zgłoszonych kandydatów spośród absolwentów Politechniki Rzeszowskiej i innych szkół wyższych. 4. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna właściwa dla danego kierunku studiów podejmuje, w formie uchwały, decyzję o wymaganej minimalnej ocenie na dyplomie, a w przypadku kandydatów na kierunek zarządzanie absolwentów innych uczelni niż Politechnika Rzeszowska o wymaganej minimalnej liczbie punktów (z uwzględnieniem ust. 2), uprawniającej do przyjęcia na studia drugiego stopnia. 5. Termin podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4 ustala Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

9 1. Osoby, które ukończyły studia wyższe za granicą, są przyjmowane na studia drugiego stopnia na zasadach ogólnych obowiązujących w Politechnice Rzeszowskiej. Uznanie dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą za równoważny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. W przypadku braku możliwości poddania konkursowi oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, decyzję podejmuje UKR Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia powinni złożyć następujące dokumenty: 1) ankietę osobową (formularz PODANIA SIR wydrukowany z Systemu Internetowej Rekrutacji na studia i podpisany przez kandydata), 2) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości albo kopię świadectwa dojrzałości uwierzytelnioną przez notariusza, 3) odpis dyplomu lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) albo jednolitych studiów magisterskich, 4) kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w skali 2:1), 5) trzy aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym jedna fotografia w wersji elektronicznej załączona do formularza PODANIA SIR, 6) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty pobieranej od kandydata za postępowanie związane z przyjęciem na studia. Opłata obowiązuje na każdy kierunek i formę studiów oddzielnie (stacjonarne, niestacjonarne) w wysokości ustalonej przez Rektora, 7) absolwenci szkół wyższych za granicą oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą, a w przypadku dyplomu, który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w trybie nostryfikacji również zaświadczenie wydane przez jednostkę dokonującą nostryfikacji dyplomu potwierdzające równorzędność dyplomu uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyższych w kraju (zasady nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą Dz. U. Nr 37, poz. 255). 9

10 2. Kandydaci na studia drugiego stopnia absolwenci uczelni innych niż Politechnika Rzeszowska powinni złożyć dodatkowe dokumenty: 1) zaświadczenie z ukończonej szkoły wyższej o obowiązującej na uczelni skali ocen, 2) zaświadczenie o uzyskanej średniej ocen ze studiów w ukończonej szkole wyższej (dotyczy kandydatów na kierunek zarządzanie). R E K T O R prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak 10

11 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8/2008 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 maja 2008 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010 dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie nowej matury Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez właściwą Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego uzyskane na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, w części pisemnej (w przypadku matury 2002 w części zewnętrznej) z przedmiotów objętych procedurą kwalifikacyjną dla danego kierunku studiów, z zastrzeżeniem ust W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek architektura i urbanistyka dodatkowo brany jest po uwagę wynik egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych. 4. Wyniki egzaminu maturalnego uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez wagi ustalone odpowiednio dla poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego. 5. W przypadku kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowane z danego przedmiotu wyniki egzaminu maturalnego, uzyskane na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się poziom z wynikiem korzystniejszym dla kandydata. 6. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie z czterech przedmiotów decyduje o kolejności na liście kandydatów. 7. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości przedmiotu określonego dla danego kierunku studiów (patrz tabela zamieszczona w ust. 9), kandydat otrzymuje z tego przedmiotu w postępowaniu kwalifikacyjnym 0 punktów. 8. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne dla danego kierunku studiów przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów (wyszczególnionych w tabeli, w pozycji 3 i 4), uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata. 11

12 9. Wagi, których mowa w ust. 4 określa poniższa tabela: Kierunek studiów architektura i urbanistyka Wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym Wagi stosowane do wyników uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego Poziom podstawowy rozszerzony egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych ** wynik końcowy egzaminu x 5 4. historia lub historia sztuki,5 biotechnologia 4. biologia lub chemia albo fizyka i astronomia,5 budownictwo 4. fizyka i astronomia lub informatyka,5 elektronika i telekomunikacja 4. fizyka i astronomia lub informatyka,5 elektrotechnika 4. fizyka i astronomia lub informatyka,5 europeistyka 3. historia 4. wiedza o społeczeństwie lub geografia,5 fizyka techniczna 4. fizyka i astronomia,5 informatyka 4. informatyka lub fizyka i astronomia,5 inżynieria chemiczna i procesowa* 4. chemia lub fizyka i astronomia albo biologia,5 12

13 inżynieria materiałowa 4. chemia lub fizyka i astronomia,5 inżynieria środowiska 4. fizyka i astronomia lub chemia albo biologia,5 logistyka 4. geografia lub fizyka i astronomia,5 lotnictwo i kosmonautyka 4. fizyka i astronomia,5 matematyka 4. informatyka lub fizyka i astronomia,5 mechanika i budowa maszyn 4. fizyka i astronomia,5 mechatronika* 4. fizyka i astronomia,5 ochrona środowiska* lub fizyka i astronomia 4. biologia lub chemia,5 technologia chemiczna 4. chemia lub fizyka i astronomia albo biologia,5 towaroznawstwo 4. chemia lub biologia albo fizyka i astronomia,5 transport 4. fizyka i astronomia,5 13

14 zarządzanie 4. geografia lub historia,5 zarządzanie i inżynieria produkcji 4. fizyka i astronomia,5 *) kierunek studiów planowany do uruchomienia, rekrutacja na kierunek będzie prowadzona po podjęciu przez Senat PRz uchwały w przedmiotowej sprawie w terminie do 30 kwietnia 2009 r. **) szczegółowe warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego na kierunek architektura i urbanistyka zostały określone w 2 niniejszego załącznika Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura i urbanistyka są: egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów, określonych dla kierunku architektura i urbanistyka w pozycji 1-4 (patrz tabela zamieszczona w 1 ust. 9). 2. Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych ma na celu sprawdzenie posiadanej przez kandydata wyobraźni przestrzennej oraz wiedzy, uzdolnień i umiejętności w zakresie: 1) przedstawienia rysunkowego w oparciu o elementarny warsztat rysunkowy i posługiwanie się wiedzą o pespektywie oraz dostrzeganie kształtów i proporcji, 2) rysunkowej kompozycji o charakterze architektonicznym, 3) wyobraźni architektonicznej. 3. Zadania egzaminacyjne realizowane są za pomocą rysunku odręcznego, perspektywicznego w technice ołówkowej, walorowej na białym papierze formatu: 50 cm x 70 cm. 4. Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych składa się z dwóch zadań egzaminacyjnych (z dwóch prac rysunkowych) i podzielony jest na dwa etapy odpowiadające dwóm dniom egzaminu. 5. Tematy prac rysunkowych obejmują: 1) etap I - rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji brył elementarnych lub pochodnych tych brył, 2) etap II - rysunek z wyobraźni - kompozycja o charakterze architektonicznym. 6. Każde z zadań egzaminacyjnych oceniane jest odrębnie w skali ocen od 2,0 do 5,0. 7. Oceny uzyskane z poszczególnych zadań egzaminacyjnych (prac rysunkowych) przelicza się na punkty według poniższej tabeli: ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,0 punkty

15 1. Wynik końcowy egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych jest sumą punktów uzyskanych z obydwu etapów egzaminu. 2. Warunkiem uczestniczenia kandydata w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, jest uzyskanie oceny pozytywnej - min. 3,0 (dostatecznej) z każdego etapu egzaminu wstępnego, z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych. 3. Wynik końcowy egzaminu z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych oraz wyniki z egzaminu maturalnego maksymalnie z czterech przedmiotów przeliczane są na punkty, z zastosowaniem wag określonych dla kierunku architektura i urbanistyka, w tabeli zamieszczonej w 1 ust. 9 i z uwzględnieniem zasad określonych Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym z egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych oraz egzaminu maturalnego, decyduje o kolejności na liście kandydatów. 15

16 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 8./2008 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 maja 2008 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010 dla kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w systemie starej matury Do postępowania kwalifikacyjnego dopuszczeni są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości wydane przez szkołę średnią. 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są po uwagę oceny ze świadectwa dojrzałości (lub w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości, oceny ze świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej) z przedmiotów objętych procedurą kwalifikacyjną dla danego kierunku studiów, z zastrzeżeniem ust W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek architektura i urbanistyka dodatkowo brany jest po uwagę wynik egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych. Użyte w tekście nazwy przedmiotów: fizyka, biologia są traktowane jako równorzędne z przedmiotami: fizyka z astronomią, biologia z innymi dodatkowymi zakresami treści nauczania. 4. Oceny uzyskane z poszczególnych przedmiotów są przeliczane na punkty przez odpowiednie wagi ustalone według poniższego zestawienia: architektura i urbanistyka Kierunek studiów biotechnologia budownictwo Wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych ** 4. historia lub historia sztuki 4. biologia lub chemia albo fizyka 4. fizyka lub informatyka Wagi stosowane do ocen uzyskanych z poszczególnych przedmiotów wynik końcowy egzaminu x 3,5,5,5 16

17 elektronika i telekomunikacja elektrotechnika europeistyka fizyka techniczna informatyka inżynieria chemiczna i procesowa* inżynieria materiałowa inżynieria środowiska logistyka lotnictwo i kosmonautyka matematyka mechanika i budowa maszyn 4. fizyka lub informatyka 4. fizyka lub informatyka 3. historia 4. wiedza o społeczeństwie lub geografia 4. fizyka 4. informatyka lub fizyka 4. chemia lub fizyka albo biologia 4. chemia lub fizyka 4. fizyka lub chemia albo biologia 4. geografia lub fizyka 4. fizyka 4. informatyka lub fizyka 4. fizyka,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 17

18 mechatronika* ochrona środowiska* technologia chemiczna towaroznawstwo transport zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji 4. fizyka lub fizyka 4. biologia lub chemia 4. chemia lub fizyka albo biologia 4. chemia lub biologia albo fizyka 4. fizyka 4. geografia lub historia 4. fizyka,5,5,5,5,5,5,5 *) kierunek studiów planowany do uruchomienia, rekrutacja na kierunek będzie prowadzona po podjęciu przez Senat PRz uchwały w przedmiotowej sprawie **) szczegółowe warunki i tryb postępowania kwalifikacyjnego na kierunek architektura i urbanistyka zostały określone w 2 niniejszego załącznika 5. Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie z czterech przedmiotów decyduje o kolejności na liście kandydatów. 6. W przypadku braku na świadectwie dojrzałości przedmiotu określonego dla danego kierunku studiów (patrz tabela zamieszczona w ust. 4) kandydat otrzymuje z tego przedmiotu w postępowaniu kwalifikacyjnym 0 punktów. 7. Przy kilku ocenach z jednego przedmiotu na świadectwie dojrzałości (lub w przypadku kandydatów, którzy dysponują dwustronicową wersją świadectwa dojrzałości na świadectwie dojrzałości i na świadectwie ukończenia szkoły średniej) w obliczeniu uwzględnia się ocenę najwyższą. 8. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne dla danego kierunku studiów przewiduje alternatywnie kilka przedmiotów (wyszczególnionych w tabeli, w pozycji 3 i 4), uwzględnia się przedmiot z wynikiem korzystniejszym dla kandydata. 18

19 9. Informacja na świadectwie dojrzałości o posiadanym certyfikacie z określonego języka obcego nowożytnego powoduje uwzględnienie w postępowaniu kwalifikacyjnym 6 punktów, jako odpowiednika oceny celującej, niezależnie od adnotacji o uzyskanej ocenie lub liczbie punktów. Do punktacji mają zastosowanie przeliczniki określone w ust Za egzamin dojrzałości z: matematyki i fizyki dotyczy kandydatów na kierunek:, fizyka techniczna, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, matematyki i fizyki (lub informatyki) dotyczy kandydatów na kierunek: budownictwo, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, matematyki i informatyki (lub fizyki) dotyczy kandydatów na kierunek: informatyka, matematyka, matematyki i fizyki (lub chemii albo biologii) dotyczy kandydatów na kierunek: inżynieria środowiska, matematyki (lub fizyki)i biologii (lub chemii) dotyczy kandydatów na kierunek: ochrona środowiska, matematyki i chemii (lub fizyki albo biologii) dotyczy kandydatów na kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, matematyki i chemii (lub fizyki) dotyczy kandydatów na kierunek: inżynieria materiałowa, matematyki i biologii (lub chemii albo fizyki) dotyczy kandydatów na kierunek: biotechnologia, matematyki i chemii (lub biologii albo fizyki) dotyczy kandydatów na kierunek: towaroznawstwo, matematyki i geografii (lub fizyki) dotyczy kandydatów na kierunek: logistyka, matematyki i historii (lub historii sztuki) dotyczy kandydatów na kierunek: architektura i urbanistyka, matematyki i języka obcego dotyczy kandydatów na kierunek: zarządzanie, historii i języka obcego dotyczy kandydatów na kierunek: europeistyka, dolicza się dodatkowo po 2 punkty. 19

20 10. Stosuje się następującą punktację: o c e n a p u n k t a c j a 10.1 celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający (mierny) za egzamin dojrzałości 2 za każdy przedmiot zgodnie z zapisem w ust. 9 z oceną co najmniej dostateczną. 10a. W stosunku do kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 1992 r., obowiązuje następująca punktacja w odniesieniu do przedmiotów uwzględnianych w konkursie: o c e n a p u n k t a c j a 10a.1 bardzo dobry 6 10a.2 dobry 4,5 10a.3 dostateczny Uzyskane liczby punktów z poszczególnych przedmiotów (z zastosowaniem punktacji określonej w ust. 10 lub 10a) przemnaża się, stosując przeliczniki określone w ust Punkty za egzamin dojrzałości określone w ust. 9 nie podlegają przeliczaniu Kryterium kwalifikacyjnym na kierunek architektura i urbanistyka są: egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych oraz wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów, określonych dla kierunku architektura i urbanistyka w pozycji 1-4 (patrz tabela zamieszczona w 1 ust. 4). 2. Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych ma na celu sprawdzenie posiadanej przez kandydata wyobraźni przestrzennej oraz wiedzy, uzdolnień i umiejętności w zakresie: 1) przedstawienia rysunkowego w oparciu o elementarny warsztat rysunkowy i posługiwanie się wiedzą o pespektywie oraz dostrzeganie kształtów i proporcji, 2) rysunkowej kompozycji o charakterze architektonicznym, 3) wyobraźni architektonicznej. 3. Zadania egzaminacyjne realizowane są za pomocą rysunku odręcznego, perspektywicznego w technice ołówkowej, walorowej na białym papierze formatu: 50 cm x70 cm. 4. Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych składa się z dwóch zadań egzaminacyjnych (z dwóch prac rysunkowych) i podzielony jest na dwa etapy odpowiadające dwóm dniom egzaminu. 20

21 5. Tematy prac rysunkowych obejmują: 1) etap I - rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji brył elementarnych lub pochodnych tych brył, 2) etap II - rysunek z wyobraźni - kompozycja o charakterze architektonicznym. 6. Każde z zadań egzaminacyjnych oceniane jest odrębnie w skali ocen od 2,0 do 5,0 według poniższej tabeli: ocena 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,0 7. Wynik końcowy egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych jest sumą ocen uzyskanych z obydwu etapów egzaminu. 8. Warunkiem uczestniczenia kandydata w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, jest uzyskanie oceny pozytywnej - min. 3,0 (dostatecznej) z każdego etapu egzaminu wstępnego, z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych. 9. Wynik końcowy egzaminu z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych oraz wyniki z egzaminu dojrzałości maksymalnie z czterech przedmiotów przeliczane są na punkty, z zastosowaniem wag określonych dla kierunku architektura i urbanistyka, w tabeli zamieszczonej w 1 ust. 4 i z uwzględnieniem zasad określonych w Suma punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym z egzaminu wstępnego z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych oraz egzaminu dojrzałości, decyduje o kolejności na liście kandydatów. 21

22 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 8/2008 Senatu Politechniki Rzeszowskiej z dnia 29 maja 2008 r. Warunki i tryb rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2009/2010 dla kandydatów legitymujących się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureat ) Kandydaci na studia legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureat), wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization w Genewie, przyjmowani są na studia na podstawie wyników egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej. 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniana będzie liczba punktów osiągniętych z wymaganych przedmiotów przeliczanych proporcjonalnie ze skali ocen matury międzynarodowej (poziom podstawowy 2-7, poziom rozszerzony 0-7) na skalę ocen w systemie nowej matury obowiązującej od 2005 r. (poziom podstawowy , poziom rozszerzony 0-100) według zestawienia: Matura Międzynarodowa IB (International Baccalaureat ) Nowa matura od 2005 r. Poziom SL lub HL Poziom podstawowy rozszerzony % 100 % 6 86 % 86 % 5 72 % 72 % 4 58 % 58 % 3 44 % 44 % 2 30 % 30 % Granica 1-15 % zdawalności 0-0 % 3. Przeliczenie wyników uzyskanych zgodnie z ust. 2 następuje na zasadach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów w 1 ust. 8 załącznika nr 1 do uchwały. 2. Rekrutacja na kierunek architektura i urbanistyka odbywa się na zasadach określonych w 2 załącznika nr 1 do uchwały. 22

23 Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010 w Politechnice Rzeszowskiej Lp. Kierunek Stopień kształcenia Zasady przyjęć 1. architektura i urbanistyka studia pierwszego stopnia inżynierskie egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych oraz 2. biotechnologia studia pierwszego stopnia inżynierskie ** konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich i licencjackich) 3. budownictwo studia pierwszego stopnia inżynierskie 4. elektronika i telekomunikacja studia pierwszego stopnia inżynierskie 5. elektrotechnika studia pierwszego stopnia inżynierskie konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) 6. europeistyka studia pierwszego stopnia licencjackie 7. fizyka techniczna studia pierwszego stopnia inżynierskie ** 8. informatyka studia pierwszego stopnia inżynierskie konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) po studiach inżynierskich lub po studiach licencjackich konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (odpowiednio inżynierskich lub licencjackich) 9. inżynieria chemiczna i procesowa* studia pierwszego stopnia inżynierskie 10. inżynieria materiałowa studia pierwszego stopnia inżynierskie ** konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) 11. inżynieria środowiska studia pierwszego stopnia inżynierskie 12. logistyka studia pierwszego stopnia licencjackie 13. lotnictwo i kosmonautyka studia pierwszego stopnia inżynierskie 14. matematyka studia pierwszego stopnia licencjackie 15. mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia inżynierskie konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) 23

24 16. mechatronika* studia pierwszego stopnia inżynierskie 17. ochrona środowiska* studia pierwszego stopnia inżynierskie 18. technologia chemiczna studia pierwszego stopnia inżynierskie konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) 19. towaroznawstwo studia pierwszego stopnia inżynierskie 20. transport studia pierwszego stopnia inżynierskie 21. zarządzanie studia pierwszego stopnia licencjackie 22. zarządzanie i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia inżynierskie - dla absolwentów PRz konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia - dla absolwentów uczelni innych niż PRz konkurs z uwzględnieniem sumy punktów uzyskanych z tytułu: średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia i oceny na dyplomie konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) *) kierunek studiów planowany do uruchomienia, rekrutacja na kierunek będzie prowadzona po podjęciu przez Senat PRz uchwały w przedmiotowej sprawie w terminie do 30 kwietnia 2009 r. ** ) rekrutacja będzie prowadzona w przypadku podjęcia przez Senat PRz uchwały w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na danym kierunku 24

25 Wykaz kierunków na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2009/2010 w Politechnice Rzeszowskiej Lp. Kierunek Stopień kształcenia Zasady przyjęć 1. architektura i urbanistyka studia pierwszego stopnia inżynierskie egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych oraz 2. budownictwo studia pierwszego stopnia inżynierskie 3. elektronika i telekomunikacja studia pierwszego stopnia inżynierskie 4. elektrotechnika studia pierwszego stopnia inżynierskie konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) 5. europeistyka studia pierwszego stopnia licencjackie 6. fizyka techniczna studia pierwszego stopnia inżynierskie ** 7. informatyka studia pierwszego stopnia inżynierskie konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia ( inżynierskich) po studiach inżynierskich lub po studiach licencjackich konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (odpowiednio inżynierskich lub licencjackich) 8. inżynieria środowiska studia pierwszego stopnia inżynierskie konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) 9. logistyka studia pierwszego stopnia licencjackie 10. lotnictwo i kosmonautyka studia pierwszego stopnia inżynierskie 11. matematyka studia pierwszego stopnia licencjackie 12. mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia inżynierskie konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) 13. mechatronika* studia pierwszego stopnia inżynierskie 14. technologia chemiczna studia pierwszego stopnia inżynierskie konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) 15. towaroznawstwo studia pierwszego stopnia inżynierskie 25

26 16. transport studia pierwszego stopnia inżynierskie 17. zarządzanie studia pierwszego stopnia licencjackie - dla absolwentów PRz konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia 18. zarządzanie i inżynieria produkcji studia pierwszego stopnia inżynierskie - dla absolwentów uczelni innych niż PRz konkurs z uwzględnieniem sumy punktów uzyskanych z tytułu: średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia i oceny na dyplomie konkurs ocen z dyplomu studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) *) kierunek studiów planowany do uruchomienia, rekrutacja na kierunek będzie prowadzona po podjęciu przez Senat PRz uchwały w przedmiotowej sprawie w terminie do 30 kwietnia 2009 r. ** ) rekrutacja będzie prowadzona w przypadku podjęcia przez Senat PRz uchwały w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia na danym kierunku 26

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

3. do końca maja 2011 r. 4. 5. do końca czerwca 2011 r

3. do końca maja 2011 r.  4. 5. do końca czerwca 2011 r Uchwała Nr 21/2010 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz form studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

3. do końca maja 2012 r. 4. 5. do końca czerwca 2012 r

3. do końca maja 2012 r.  4. 5. do końca czerwca 2012 r SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Uchwała Nr 12/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

3. WKR ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz listy przyjętych na pierwszy rok studiów w formie określonej przez UKR.

3. WKR ogłaszają listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz listy przyjętych na pierwszy rok studiów w formie określonej przez UKR. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Uchwała Nr 21/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 20/2012 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 13/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia

Bardziej szczegółowo

3 architektura1) do końca maja 2015 r. 4 architektura1), 5 do końca czerwca 2015 r 6

3 architektura1) do końca maja 2015 r.  4 architektura1), 5 do końca czerwca 2015 r 6 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Uchwała Nr 32/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

do końca maja 2014 r do końca czerwca 2014 r 6

do końca maja 2014 r do końca czerwca 2014 r 6 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Uchwała Nr 21/2013 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 23 maja

Bardziej szczegółowo

3 do końca maja 2015 r do końca czerwca 2015 r 6

3 do końca maja 2015 r do końca czerwca 2015 r 6 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Uchwała Nr 32/2014 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

3 4 do końca maja 2016 r. 5 do końca czerwca 2016 r

3 4 do końca maja 2016 r.  5 do końca czerwca 2016 r SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Uchwała Nr 32/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Nauczania

Bardziej szczegółowo

poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Tekst jednolity zawierający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 18/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r.

Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. Strona 1 z 5 Uchwała nr 224 Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w roku akademickim 2009/2010.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA 1/6 1. Zakres procedury Procedura reguluje kryteria rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku Budownictwo. Kryteria rekrutacji ustalane są na podstawie Uchwały Senatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 30/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r.

Uchwała nr 30/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Uchwała nr 30/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 maja

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 52/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 52/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 52/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 30/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE Uchwała Nr 275/16 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. Strona 1 z 12

ZASADY OGÓLNE. Strona 1 z 12 Uchwała Nr 51/17 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0 Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2011/2012. 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2010/11

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2010/11 Załącznik 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2010/11 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 Uchwała nr 85/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 Uchwała nr 53/2019 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 czerwca

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców.

- tak jak na studia stacjonarne lecz z dodatkowym sprawdzeniem znajomości języka angielskiego, - wg przepisów dotyczących obcokrajowców. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13 kwietnia 2006 r. i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku

UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku .- UCHWALA NR Rl0004/21113 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zasad i trybu przyjęć oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia pierwszego, drugiego oraz trzeciego stopnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Uchwała Nr 13/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 30/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r.

Uchwała nr 30/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Uchwała nr 30/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 19 maja 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.

Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały nr 9/2016/2017 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE NA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. Nr 2/2005/VIII U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2006/2007 dostosowana do przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 53/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ w roku akademickim 2008/2009

I. ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ w roku akademickim 2008/2009 Załącznik do uchwały nr 26 Senatu PS z dnia 28 maja 2007 r. I. ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ w roku akademickim 2008/2009 1. KIERUNKI I FORMY STUDIÓW Politechnika Szczecińska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 303 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2015 /2016 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2007/2008

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2007/2008 Nr 3/2006/III U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2007/2008 Senat Politechniki Lubelskiej na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 Uchwała nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 1 Postanowienia ogólne Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 12

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2007/08

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2007/08 Załącznik nr 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2007/08 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Nr 164/2006

Uchwała Senatu Nr 164/2006 Uchwała Senatu Nr 164/2006 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2007/2008, podjęta w dniu 13.04. 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 191/XXXV/17 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 Uchwała nr 43/2018 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 24 maja 2018

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Załącznik 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI

I. ZASADY OGÓLNE II. ZASADY REKRUTACJI Uchwała nr 1/LIII/2009 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA DOKTORANCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Uchwała Nr 16/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA nr 10/2012 SENATU PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ w NOWYM TARGU z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r.

Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. Uchwała nr 101/2006 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów wyższych na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22 Senatu Politechniki Szczecińskiej z dnia 26 maja 2008 r.

Uchwała nr 22 Senatu Politechniki Szczecińskiej z dnia 26 maja 2008 r. POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Uchwała nr 22 Senatu Politechniki Szczecińskiej z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów na poszczególnych kierunkach oraz form studiów wyższych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r. AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ S E N A T UCHWAŁA Nr 4/2016 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia form studiów na poszczególnych kierunkach oraz warunków i trybu rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu. odbywają się w ramach limitów ustalonych dla kierunków w ramach wydziałów, lub limitów dla studiów międzywydziałowych.

Uchwała Senatu. odbywają się w ramach limitów ustalonych dla kierunków w ramach wydziałów, lub limitów dla studiów międzywydziałowych. Uchwała Senatu Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009, podjęta w dniu 10 maja 2007 z poprawkami

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 150/III/2011 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE UCHWAŁA NR XLIII/200/12 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną.

Warunki i tryb rekrutacji w roku akademickim 2014/2015. 2. Zgłoszenia kandydatów na studia są przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną. Kierunek: EKONOMIA Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oferuje swoim studentom studia licencjackie trwające 6 semestrów w ramach jednego kierunku Ekonomia, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady rekrutacji do Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na studia wyższe na rok akademicki 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zasady rekrutacji określają warunki i tryb rekrutacji obywateli polskich

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

Matura IB (wynik) (podstawowego)

Matura IB (wynik) (podstawowego) Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na studia na Wydziale Medycznym na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Informatyka studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r.

Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r. Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

2. Warunki i tryb rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych ustala Minister Obrony Narodowej, na wniosek rektora.

2. Warunki i tryb rekrutacji na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych ustala Minister Obrony Narodowej, na wniosek rektora. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/WAT/2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 16/WAT/2016 z dnia 25 lutego 2016 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 16/WAT/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 16/WAT/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku

Bardziej szczegółowo

3 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wniosek Rady Wydziału, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego.

3 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wniosek Rady Wydziału, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego. Regulamin Rekrutacji na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek studiów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r.

Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009 Senat Politechniki Lubelskiej, na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2008 r.

UCHWAŁA NR 46/2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2008 r. UCHWAŁA NR 46/2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zatwierdzenia zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne na rok 2009/2010 1 1. Przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 12/WAT/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 12/WAT/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 12/WAT/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów doktoranckich w roku

Bardziej szczegółowo

3 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wniosek Rady Wydziału, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego.

3 1. Limit przyjęć na wszystkie formy studiów określa Senat na wniosek Rady Wydziału, na podstawie 15 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego. Regulamin Rekrutacji na studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) na Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, kierunek studiów Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (stacjonarne,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku

Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku

PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012. Podaje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 11/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 11/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr /206 SENATU AKADEMII MAYNAKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 206 r. w sprawie: określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 02/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku

Uchwała numer 02/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku Uchwała numer 02/2018 Senatu Uczelni Lingwistyczno-Technicznej w Świeciu z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 153/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 153/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 153/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo