PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku"

Transkrypt

1 PISMO OKÓLNE Nr 22/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012. Podaje się do wiadomości warunki i tryb rekrutacji kandydatów oraz formy studiów na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012, uchwalone przez Senat Politechniki Śląskiej w dniu 31 maja 2010 roku Uchwałą Nr XIX/167/09/10, stanowiące załącznik do niniejszego Pisma. Rektor Politechniki Śląskiej /-/ Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik Otrzymują: R,RO,RN,RW,RD,RA,AK podstawowe jednostki organizacyjne RJP1, RD1

2 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 22/09/10 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/ Na studia stacjonarne i niestacjonarne może być przyjęta osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz spełnia kryteria przyjęć określone w załączonych tabelach: Tabela Nr 1 - Kryteria przyjęć na studia stacjonarne I stopnia Tabela Nr 2 - Kryteria przyjęć na studia stacjonarne II stopnia Tabela Nr 3 - Kryteria przyjęć na studia niestacjonarne I stopnia Tabela Nr 4 - Kryteria przyjęć na studia niestacjonarne II stopnia 2 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów przyjęć zatwierdzonych przez Rektora na wniosek Rad Wydziałów Wynik postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w Tabelach Nr 1 4 wyrażany jest w punktach. 2. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy. 3. O przyjęciu kandydata na dany kierunek studiów decyduje liczba punktów przez niego uzyskanych. Minimalną liczbę punktów dla każdego kierunku określają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. 4. Kandydaci będą kwalifikowani do przyjęcia na studia wg następujących zasad: a) dla każdego kandydata ustalana jest liczba punktów klasyfikacyjnych, b) dla każdej listy przyjęć komisja rekrutacyjna ustala wymaganą minimalną liczbę punktów klasyfikacyjnych, c) kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia na studia, po czym zostaje wezwany do złożenia dokumentów w określonym terminie, d) jeżeli kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia nie złoży dokumentów w wymaganym terminie, zostaje wykreślony z listy osób zakwalifikowanych, e) powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych będą uzupełniane z list rezerwowych, zgodnie z liczbą punktów klasyfikacyjnych, po czym osoby nowo zakwalifikowane będą wezwane do złożenia dokumentów w określonym terminie, f) w każdym etapie postępowania, jeżeli na liście przyjęć pozostaną wolne miejsca, a na liście rezerwowej nie będzie już kandydatów z wystarczającą liczbą punktów, komisja rekrutacyjna może ogłosić dodatkowy nabór kandydatów. Na wolne miejsca mogą się zgłaszać kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na inny wydział kierunek studiów w Politechnice Śląskiej oraz osoby dotychczas niezarejestrowane jako kandydaci na studia na Politechnice Śląskiej. 5. Ostateczne wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. 6. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w ramach programu Matury Międzynarodowej i uzyskali dyplom IB, bierze się pod uwagę oceny uzyskane na tym egzaminie z przedmiotów wymaganych na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, i zamienia się je na punkty w sposób podany w tabeli umieszczonej w Kandydatom - absolwentom klas dwujęzycznych, przyznaje się maksymalną liczbę punktów z języka obcego. 8. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w roku 2002, przedmioty, które można było zdawać tylko na jednym poziomie traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym. 9. Kandydatom, którzy egzamin maturalny zdawali w latach: 2005, 2006 i 2007 uwzględnia się poziom dający korzystniejszy wynik przy obliczaniu punktów za przedmiot na danym kierunku. 10. Kandydatów na Wydział Architektury Politechniki Śląskiej obowiązują dodatkowo odpowiednio: sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych na kierunek Architektura i Urbanistyka oraz sprawdzian z predyspozycji do studiów plastycznych na kierunek Architektura Wnętrz.

3 11. Sprawdzian pisemny z matematyki fizyki z astronomią bądź chemii, historii języka obcego jest przeznaczony wyłącznie dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości wg starych zasad (tzw. stara matura ). 12. Kandydatom niepełnosprawnym posiadającym zaświadczenie o niepełnosprawności, zapewnia się pomoc i udogodnienia w procesie rekrutacji stosownie do ich indywidualnych potrzeb. Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych określi formę pomocy w procesie rekrutacji indywidualnie dla każdego niepełnosprawnego kandydata. 13. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określają odrębne przepisy. 4 Przy kwalifikacji na studia stacjonarne na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych z przedmiotu głównego podanego w Tabeli 1 i jednego przedmiotu wybranego przez kandydata spośród przedmiotów ustalonych w Tabeli 1, bierze się pod uwagę punkty z poziomu podstawowego rozszerzonego. Liczbę punktów oblicza się ze wzoru: gdzie: P = a W główny + (1 - a) W wybrany P liczba punktów, W główny punkty z przedmiotu głównego W główny = { 0,5 x liczba punktów z poziomu podstawowego 1 x liczba punktów z poziomu rozszerzonego, a współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu głównego, W wybrany = W wybrany = { punkty z przedmiotu do wyboru, 0,5 x liczba punktów z poziomu podstawowego 1 x liczba punktów z poziomu rozszerzonego, (1 a) współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru. Współczynnik a, przedmiot główny i lista przedmiotów dodatkowych do wyboru dla poszczególnych Wydziałów i kierunków jest przedstawiona w Tabeli 1. Dla kandydatów na studia z Maturą Międzynarodową oraz dla kandydatów na studia niestacjonarne z tzw. starą maturą stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty: Ocena Liczba punktów Ocena Liczba punktów celujący 100 excellent 100 bardzo dobry 85 very good 85 dobry 70 good 70 dostateczny 50 satisfactory 50 dopuszczający 30 mediocre 30 5 Kandydaci na studia - obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, składają świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego oraz zaświadczenie z kuratorium oświaty o równoważności uzyskanego za granicą świadectwa z polskim świadectwem dojrzałości.

4 6 1. Obywatele krajów UE, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości poza granicami RP mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach mających zastosowanie do kandydatów z nową maturą. Do zagranicznego świadectwa dojrzałości winno być dołączone jego polskie tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego oraz nostryfikacja dokonana przez kuratorium oświaty. Nie wymagają nostryfikacji świadectwa dojrzałości uzyskane w krajach, z którymi RP posiada umowę uznającą dokumenty o wykształceniu. 2. Kandydaci spoza krajów UE przyjmowani są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. Nr 190, poz. 1406). 3. Od kandydata cudzoziemca, starającego się o przyjęcie na kierunek prowadzony w języku polskim, w przypadku braku na świadectwie oceny z egzaminu maturalnego z języka polskiego, wymagane jest: 1) ukończenie rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, 2) posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, 3) uzyskanie potwierdzenia Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, że jego przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim. 4. Od kandydata cudzoziemca, starającego się o przyjęcie na kierunek prowadzony w języku angielskim wymagany jest certyfikat znajomości tego języka uznany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. 5. Kandydatom na studia drugiego stopnia, Rada Wydziału prowadzącego dany kierunek studiów może dokonać nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. Nr 37, poz. 255, z późn. zm.) może zwolnić kandydata z obowiązku nostryfikacji dyplomu. 6. Termin złożenia dokumentów i kwalifikacji dla cudzoziemców może być wydłużony decyzją przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Rekrutację przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekanów Wydziałów według zasad określonych w Statucie Politechniki Śląskiej. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia. 2. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna rozpatruje indywidualne odwołania kandydatów od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. 3. Działalność Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych koordynuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, zgodnie z jej kompetencjami określonymi w Statucie Politechniki Śląskiej. 4. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji w Uczelni sprawuje Rektor.

5 Tabela Nr 1 KRYTERIA PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE I stopnia NA WYDZIAŁACH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 WYDZIAŁ KIERUNEK KRYTERIA PRZYJĘĆ ARCHITEKTURY AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ARCHITEKTURA I URBANISTYKA ARCHITEKTURA WNĘTRZ BIOTECHNOLOGIA AUTOMATYKA I ROBOTYKA sprawdzian z predyspozycji do studiów architektonicznych oraz matematyka (a=1) z egzaminu maturalnego dla kandydatów ze starą maturą: sprawdzian z predyspozycji do studiów w zakresie architektury wnętrz: etap I zadanie plastyczne nr 1 oraz ocena teczki przedłożonej przez kandydata, etap II zadanie plastyczne nr 2 oraz rozmowa kwalifikacyjna na temat wykonanej pracy. Warunkiem przejścia do II etapu jest zaliczenie I etapu. - matematyka rozszerzona fizyka z astronomią chemia biologia fizyki z astronomią chemii. BUDOWNICTWA CHEMICZNY ELEKTRYCZNY ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA MAKROKIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, (w języku angielskim) BUDOWNICTWO jako przedmiot główny a=1. jako przedmiot główny a= 0,75 fizyka z astronomią informatyka chemia j. obcy nowożytny(do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) z fizyki z astronomią BIOTECHNOLOGIA CHEMIA INŻYNIERIA CHEMICZNA matematyka rozszerzona fizyka z astronomią I PROCESOWA chemia biologia ( biologia tylko dla kierunków biotechnologia TECHNOLOGIA CHEMICZNA i chemia) MAKROKIERUNEK: TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA (w języku angielskim) ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (prowadzone również w języku angielskim) ELEKTROTECHNIKA (prowadzone również w języku angielskim) fizyki z astronomią chemii matematyka z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny a= 0,7 - fizyka z astronomią informatyka

6 GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII MECHATRONIKA GÓRNICTWO I GEOLOGIA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA MECHATRONIKA INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA ENERGETYKA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN OCHRONA ŚRODOWISKA STUDIA MIĘDZYKIERUNKOWE: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA I ENERGETYKA (w języku angielskim) INŻYNIERIA MATERIAŁOWA METALURGIA I INŻYNIERIA PRODUKCJI geografia chemia język obcy nowożytny(do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) jako przedmiot główny a= 0,6 fizyka z astronomią chemia geografia biologia język polski język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) fizyki z astronomią chemii jako przedmiot główny a= 0,3 - matematyka rozszerzona fizyka z astronomią chemia biologia fizyki z astronomią chemii. - matematyka rozszerzona fizyka z astronomią chemia biologia fizyki z astronomią chemii. fizyka z astronomią chemia biologia geografia informatyka fizyki z astronomią bądź chemii. - matematyka rozszerzona fizyka z astronomią chemia informatyka język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski).

7 INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ MATEMATYCZNO -FIZYCZNY MAKROKIERUNEK: PRZEMYSŁOWA STUDIA MIĘDZYKIERUNKOWE: OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENACH UPRZEMYSŁOWIONYCH FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK FRANCUSKI FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK WŁOSKI FIZYKA TECHNICZNA MATEMATYKA jako przedmiot główny a= 0,6 - matematyka rozszerzona fizyka z astronomią chemia informatyka - matematyka rozszerzona fizyka z astronomią chemia biologia informatyka język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) język angielski z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny a= 1 sprawdzian pisemny z języka angielskiego do wyboru przez kandydata język obcy nowożytny: francuski angielski niemiecki włoski z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny a= 1 sprawdzian pisemny z języka obcego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski). do wyboru przez kandydata język obcy nowożytny: włoski angielski niemiecki francuski z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny a= 1 sprawdzian pisemny z języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, włoski). jako przedmiot główny a= 0,6 - matematyka rozszerzona fizyka z astronomią chemia biologia geografia historia język polski wiedza o społeczeństwie język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) fizyki z astronomią jako przedmiot główny a= 0,8 - matematyka rozszerzona fizyka z astronomią chemia biologia geografia historia język polski wiedza o społeczeństwie język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski)

8 AUTOMATYKA I ROBOTYKA MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN MECHATRONIKA I INŻYNIERIA PRODUKCJI MAKROKIERUNKI: STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH ADMINISTRACJA LOGISTYKA SOCJOLOGIA - matematyka rozszerzona biologia chemia fizyka z astronomią geografia historia informatyka język polski wiedza o społeczeństwie język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) dla kandydatów ze starą maturą : historia z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny a= 0,6 język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) wiedza o społeczeństwie geografia sprawdzian pisemny z historii i języka obcego nowożytnego(do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) fizyka z astronomią chemia informatyka geografia. wiedza o społeczeństwie z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny a= 0,6 język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) historia geografia matematyka sprawdzian pisemny z historii i języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) fizyka z astronomią chemia informatyka wiedza o społeczeństwie.

9 ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA TRANSPORTU I INŻYNIERIA PRODUKCJI TRANSPORT język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) fizyka z astronomią chemia informatyka. jako przedmiot główny a= 0,6 - matematyka rozszerzona fizyka z astronomią informatyka język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) dla kandydatów ze starą maturą :

10 Tabela Nr 2 KRYTERIA PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II stopnia NA WYDZIAŁACH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 WYDZIAŁ KIERUNEK KRYTERIA PRZYJĘĆ ARCHITEKTURY ARCHITEKTURA I URBANISTYKA na kierunku: Architektura i Urbanistyka oraz specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku Budownictwo. Podstawą przyjęcia jest: etap I konkurs dyplomów studiów I stopnia, etap II rozmowa kwalifikacyjna z zadania projektowego z zakresu architektury i urbanistyki wraz z prezentacją port folio. Warunkiem przejścia do etapu II jest zaliczenie etapu I, oraz dodatkowo wyłącznie dla absolwentów specjalności architektoniczno- budowlanej kierunku Budownictwo: sprawdzian z predyspozycji architektonicznych ARCHITEKTURA WNĘTRZ z tytułem licencjata tego samego kierunku: Podstawą przyjęcia jest: etap I wynik z ukończenia studiów I stopnia, etap II rozmowa kwalifikacyjna z prezentacją port folio. Warunkiem przejścia do II etapu jest zaliczenie I etapu. AUTOMATYKA I ROBOTYKA AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI BIOTECHNOLOGIA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA z tytułem inżyniera tego samego pokrewnego kierunku. W pierwszej kolejności są przyjmowani absolwenci studiów I stopnia Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki: - na podstawie dyplomu studiów I stopnia, jeśli liczba kandydatów przekroczy liczbę pozostałych wolnych miejsc o przyjęciu decyduje : rozmowa kwalifikacyjna. BUDOWNICTWA MAKROKIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA, (w języku angielskim) BUDOWNICTWO z tytułem inżyniera tego samego kierunku: na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia. BIOTECHNOLOGIA CHEMICZNY CHEMIA INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA z tytułem inżyniera na tym samym pokrewnym kierunku: na podstawie średniej oceny ze studiów I stopnia TECHNOLOGIA CHEMICZNA MAKROKIERUNEK: TECHNOLOGIA I INŻYNIERIA CHEMICZNA (w języku angielskim)

11 ELEKTRYCZNY ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ELEKTROTECHNIKA MECHATRONIKA pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 2007 r.: Dla pozostałych kandydatów : na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z elektroniki i elektrotechniki. pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 2007 r.: Dla pozostałych kandydatów : na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z elektroniki i elektrotechniki. pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera: Dla pozostałych kandydatów : na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z ogólnej wiedzy z mechatroniki, elektroniki, elektrotechniki i mechaniki. GÓRNICTWA I GEOLOGII GÓRNICTWO I GEOLOGIA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA kierunku z tytułem inżyniera: na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA BIOTECHNOLOGIA pierwszeństwo mają absolwenci I stopnia Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki tego samego pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera: na podstawie dyplomu studiów I stopnia, jeśli liczba kandydatów przekroczy liczbę pozostałych wolnych miejsc o przyjęciu decyduje : rozmowa kwalifikacyjna. kierunku z tytułem inżyniera: obowiązywać będzie kwalifikacja: - na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia ENERGETYKA pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera: obowiązywać będzie kwalifikacja: - na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INŻYNIERIA ŚRODOWISKA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera: obowiązywać będzie kwalifikacja: - na podstawie średniej oceny ze studiów I stopnia pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera: obowiązywać będzie kwalifikacja: - na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia OCHRONA ŚRODOWISKA kierunku z tytułem inżyniera: obowiązywać będzie kwalifikacja: - na podstawie średniej oceny ze studiów I stopnia

12 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII METALURGIA I INŻYNIERIA PRODUKCJI MAKROKIERUNEK: PRZEMYSŁOWA pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera: obowiązywać będzie kwalifikacja: na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia MATEMATYCZNO -FIZYCZNY FIZYKA TECHNICZNA MATEMATYKA pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera licencjata: obowiązywać będzie kwalifikacja: na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia. AUTOMATYKA I ROBOTYKA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY MECHANIKA I BUDOWA MASZYN MECHATRONIKA I INŻYNIERIA PRODUKCJI pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera: obowiązywać będzie kwalifikacja: na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z zakresu mechaniki, inżynierii materiałowej oraz podstaw konstrukcji maszyn MAKROKIERUNKI: STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA TRANSPORT SOCJOLOGIA I INŻYNIERIA PRODUKCJI TRANSPORT : obowiązywać będzie kwalifikacja: na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia. pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera: obowiązywać będzie kwalifikacja: na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia. kierunku z tytułem inżyniera: Dla pozostałych absolwentów, którzy ukończyli I stopień studiów z tytułem inżyniera na kierunkach pokrewnych obowiązywać będzie kwalifikacja: na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z wiedzy o systemach i środkach transportowych.

13 Tabela Nr 3 KRYTERIA PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia NA WYDZIAŁACH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 KIERUNEK WYDZIAŁ FORMA STUDIÓW: NIESTACJONARNE / WIECZOROWE FORMA STUDIÓW: NIESTACJONARNE / ZAOCZNE KRYTERIA PRZYJĘĆ AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI AUTOMATYKA I ROBOTYKA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA BUDOWNICTWA BUDOWNICTWO ELEKTRYCZNY GÓRNICTWO I GEOLOGIA INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ELEKTROTECHNIKA MECHATRONIKA GÓRNICTWO I GEOLOGIA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYKA INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA konkursu świadectw z egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiot główny a=1 na podstawie konkursu świadectw z egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiot główny a= 0,75 fizyka z astronomią informatyka chemia j. obcy nowożytny(do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) konkurs ocen z ww. przedmiotów w przeliczeniu na punkty wg tabeli ( 4)uznane jako poziom rozszerzony. W przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc konkurs świadectw z egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiot główny a=0,7 przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego - fizyka z astronomią informatyka geografia chemia język obcy nowożytny(do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) konkurs ocen z ww. przedmiotów w przeliczeniu na punkty wg tabeli ( 4)uznane jako poziom rozszerzony. W przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje : konkurs świadectw dojrzałości ukończenia szkoły średniej (średnia ocen z dwóch przedmiotów: 1. matematyka fizyka z astronomią chemia, 2. język obcy) W przypadku przekroczenia ustalonej liczby miejsc obowiązuje : konkurs świadectw dojrzałości nowej matury

14 INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ MATEMATYCZNO - FIZYCZNY OCHRONA ŚRODOWISKA I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA MIĘDZYKIERUNKOWE: OCHRONA ŚRODOWISKA NA TERENACH UPRZEMYSŁOWIONYCH FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK FRANCUSKI FILOLOGIA SPECJALNOŚĆ JĘZYK WŁOSKI MATEMATYKA konkurs ocen z wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, fizyka z astronomią, informatyka, chemia, język obcy (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) język angielski z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny a= 1 sprawdzian pisemny z języka angielskiego do wyboru przez kandydata język obcy nowożytny: francuski angielski niemiecki włoski z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny a= 1 sprawdzian pisemny z języka obcego (do wyboru: francuski, angielski, niemiecki, włoski). do wyboru przez kandydata język obcy nowożytny: włoski angielski niemiecki francuski z egzaminu maturalnego jako przedmiot główny a= 1 sprawdzian pisemny z języka obcego nowożytnego (do wyboru: włoski, angielski, niemiecki, francuski). - konkurs świadectw z egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiot główny a= 0,8 przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego - matematyka rozszerzona fizyka z astronomią chemia biologia geografia historia język polski wiedza o społeczeństwie język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) dla kandydatów ze starą maturą : MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY AUTOMATYKA I ROBOTYKA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I INŻYNIERIA PRODUKCJI - konkurs świadectw z egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiot główny a= 0,5 przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego - matematyka rozszerzona biologia chemia fizyka z astronomią

15 ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MAKROKIERUNEK: STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH ADMINISTRACJA LOGISTYKA SOCJOLOGIA geografia historia informatyka język polski wiedza o społeczeństwie język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) dla kandydatów ze starą maturą : W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc - konkurs świadectw z egzaminu maturalnego z historii jako przedmiot główny a= 0,6 przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) wiedza o społeczeństwie geografia sprawdzian pisemny z historii i języka obcego nowożytnego(do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc - konkurs świadectw z egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiot główny a= 0,5 przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) fizyka z astronomią chemia informatyka geografia. - konkurs świadectw z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie jako przedmiot główny a= 0,6 przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) historia geografia matematyka sprawdzian pisemny z historii i języka obcego nowożytnego (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski). konkurs świadectw z egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiot główny a= 0,5

16 ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA I INŻYNIERIA PRODUKCJI TRANSPORTU TRANSPORTU przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) fizyka z astronomią chemia informatyka wiedza o społeczeństwie. W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc konkurs świadectw z egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiot główny a= 0,5 przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) fizyka z astronomią chemia informatyka. - konkurs świadectw z egzaminu maturalnego z matematyki jako przedmiot główny a= 0,6 przedmiot dodatkowy z egzaminu maturalnego - matematyka rozszerzona fizyka z astronomią informatyka język obcy nowożytny (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski) dla kandydatów ze starą maturą :

17 Tabela Nr 4 KRYTERIA PRZYJĘĆ NA STUDIA NIESTACJONARNE II stopnia NA WYDZIAŁACH POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 WYDZIAŁ FORMA STUDIÓW: NIESTACJONARNE / WIECZOROWE ARCHITEKTURY KIERUNEK FORMA STUDIÓW : NIESTACJONARNE / ZAOCZNE ARCHITEKTURA I URBANISTYKA KRYTERIA PRZYJĘĆ na kierunku: Architektura i Urbanistyka oraz specjalności budowlano-architektonicznej na kierunku Budownictwo. Podstawą przyjęcia jest: etap I konkurs dyplomów studiów I stopnia, etap II rozmowa kwalifikacyjna z zadania projektowego z zakresu architektury i urbanistyki wraz z prezentacją portfolio. Warunkiem przejścia do etapu II jest zaliczenie etapu I oraz dodatkowo wyłącznie dla absolwentów specjalności architektoniczno- budowlanej kierunku Budownictwo: sprawdzian z uzdolnień do studiów architektonicznych. AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI AUTOMATYKA I ROBOTYKA ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA z tytułem inżyniera tego samego pokrewnego kierunku. W pierwszej kolejności są przyjmowani absolwenci studiów I stopnia Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki: - na podstawie dyplomu studiów I stopnia, jeśli liczba kandydatów przekroczy liczbę pozostałych wolnych miejsc o przyjęciu decyduje: rozmowa kwalifikacyjna. BUDOWNICTWA BUDOWNICTWO tego samego kierunku z tytułem inżyniera: na podstawie konkursu dyplomów z ukończenia studiów I stopnia na kierunku Budownictwo. ELEKTRYCZNY ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA ELEKTROTECHNIKA tego samego pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 2007 r.: Pozostałych kandydatów obowiązuje : rozmowa kwalifikacyjna z ogólnej wiedzy z elektroniki i elektrotechniki. tego samego pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera, którzy ukończyli studia nie wcześniej niż w 2007 r.: Pozostałych kandydatów obowiązuje : - rozmowa kwalifikacyjna z ogólnej wiedzy z elektroniki i elektrotechniki.

18 MECHATRONIKA tego samego pokrewnego kierunku: Pozostałych kandydatów obowiązuje : rozmowa kwalifikacyjna z ogólnej wiedzy z mechatroniki, elektroniki,elektrotechniki, mechaniki. GÓRNICTWA I GEOLOGII INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII MATEMATYCZNO - FIZYCZNY MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY GÓRNICTWO I GEOLOGIA ENERGETYKA INŻYNIERIA ŚRODOWISKA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MAKROKIERUNEK: PRZEMYSŁOWA I INŻYNIERIA PRODUKCJI MATEMATYKA AUTOMATYKA I ROBOTYKA INŻYNIERIA MATERIAŁOWA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I INŻYNIERIA PRODUKCJI z tytułem inżyniera: na studia 3 semestralne z kierunku Górnictwo i Geologia, na studia 4 semestralne z innych kierunków, na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia z tytułem inżyniera tego samego pokrewnego kierunku: obowiązuje : konkurs dyplomów studiów I stopnia. z tytułem inżyniera tego samego kierunku: obowiązuje : konkurs dyplomów studiów I stopnia. przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z tytułem inżyniera tego samego pokrewnego kierunku konkurs dyplomów studiów I stopnia. tego samego pokrewnego kierunku: na studia 3 semestralne z tytułem inżyniera, na studia 4 semestralne z tytułem licencjata, konkurs dyplomów studiów I stopnia. z tytułem inżyniera licencjata tego samego pokrewnego kierunku: konkurs dyplomów studiów I stopnia tego samego pokrewnego kierunku z tytułem inżyniera: W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc rozmowa kwalifikacyjna z zakresu mechaniki, inżynierii materiałowej oraz

19 ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MAKROKIERUNEK: STOSOWANA Z KOMPUTEROWĄ NAUKĄ O MATERIAŁACH NANOTECHNOLOGIA I TECHNOLOGIE PROCESÓW MATERIAŁOWYCH SOCJOLOGIA I INŻYNIERIA PRODUKCJI TRANSPORT TRANSPORT podstaw konstrukcji maszyn. konkurs dyplomów studiów I stopnia z tytułem inżyniera: W razie przekroczenia ustalonej liczby miejsc konkurs dyplomów studiów I stopnia tego samego pokrewnego kierunku : obowiązuje : rozmowa kwalifikacyjna z wiedzy o systemach i środkach transportowych.

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 15/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia I i II stopnia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 1 1. Na studia I stopnia może być przyjęta osoba, która posiada

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) PIERWSZEGO STOPNIA 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE) 1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do Uchwały Senatu PK Nr 20/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018

Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia I i II stopnia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2017/2018 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA

REKRUTACJA NA STUDIA I i II STOPNIA 1/6 1. Zakres procedury Procedura reguluje kryteria rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia na kierunku Budownictwo. Kryteria rekrutacji ustalane są na podstawie Uchwały Senatu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 4. Liczby miejsc na odpowiednich kierunkach, poziomach i formach studiów ustala Rektor na wniosek dziekanów i dyrektora Kolegium.

OGŁOSZENIE. 4. Liczby miejsc na odpowiednich kierunkach, poziomach i formach studiów ustala Rektor na wniosek dziekanów i dyrektora Kolegium. OGŁOSZENIE dotyczące warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2012/2013 W dniu 25 maja 2011

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 Załącznik do Uchwały Senatu Nr 23/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Załącznik 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 23/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku

PISMO OKÓLNE Nr 23/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku PISMO OKÓLNE Nr 23/09/10 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2011/2012. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 96/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 Uchwała nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014 1 Postanowienia ogólne Na podstawie art. 62 ust. 1 w zw. z art. 12

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 oraz art. 169 ust. 2, 3, 4 i 5 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Senat AGH w Uchwale nr 99/2011 oraz w Uchwale

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2010/11

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2010/11 Załącznik 3 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia w roku akademickim 2010/11 Wydział Architektury Kryterium kwalifikacyjnym jest egzamin wstępny

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019

Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019 Załącznik nr 2 do uchwały nr 98/XLIX/2017 Senatu PW z dnia 24 maja 2017 r. Zasady kwalifikacji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2018/2019

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku

PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku PISMO OKÓLNE Nr 16/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie zasad przyjęć na studia doktoranckie na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2012/2013. Podaje się do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r.

Uchwała nr 72/2014. Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. Uchwała nr 72/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ust.

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ w roku akademickim 2008/2009

I. ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ w roku akademickim 2008/2009 Załącznik do uchwały nr 26 Senatu PS z dnia 28 maja 2007 r. I. ZASADY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW w POLITECHNICE SZCZECIŃSKIEJ w roku akademickim 2008/2009 1. KIERUNKI I FORMY STUDIÓW Politechnika Szczecińska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Załącznik do Uchwały Nr XIX/160/13/14 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 1. Na studia doktoranckie może być przyjęta

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Opracowano na podstawie: uchwały nr 7/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. i uchwały nr 8/2017 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2017 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE. Strona 1 z 12

ZASADY OGÓLNE. Strona 1 z 12 Uchwała Nr 51/17 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie TEKST JEDNOLITY nr 12/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. nr 28/2014 z dnia 27 października 2014 r. nr 1/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku

UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU. z dnia 29 maja 2017 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 40/2017 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 29 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Uchwała Nr 185/15 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 ZASADY OGÓLNE 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Uchwała Nr 185/15 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Warunki i tryb rekrutacji dotyczą przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE

Uchwała Nr 275/16 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 ZASADY OGÓLNE Uchwała Nr 275/16 Senatu Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015

Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 Załącznik nr 1 do Warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2014/2015 dotyczący przyjęć: 1. Kandydatów z maturą międzynarodową (IB), 2. Kandydatów z maturą

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz 38 ust. 1 pkt 8 Statutu Politechniki Śląskiej (Monitor Prawny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015 1 Postanowienia ogólne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22 Senatu Politechniki Szczecińskiej z dnia 26 maja 2008 r.

Uchwała nr 22 Senatu Politechniki Szczecińskiej z dnia 26 maja 2008 r. POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA Uchwała nr 22 Senatu Politechniki Szczecińskiej z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie zasad rekrutacji na I rok studiów na poszczególnych kierunkach oraz form studiów wyższych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ)

Wydział Architektury matematyka albo fizyka i astronomia albo fizyka albo chemia albo biologia albo geografia. Gospodarka przestrzenna* (WA WIL WIŚ) 1) w załączniku nr 1: a) w 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Na wydziale mogą zostać powołane dwie komisje rekrutacyjne oddzielnie dla studiów stacjonarnych i oddzielnie dla studiów niestacjonarnych. Ponadto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r.

Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 8/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 października 2013 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA PIĘCIOLETNIE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE, KIERUNEK - PSYCHOLOGIA W WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Załącznik do Uchwały Senatu Politechniki Koszalińskiej Nr 28/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r.

Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r. Zarządzenie Nr R- 48/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Uchwały Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała nr 41/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Opracowano na podstawie: uchwały nr 40/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2009/2010

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2009/2010 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA W AKADEMII EKONOMICZNEJ W POZNANIU w roku akademickim 2009/2010 Uchwała nr 80 (2007/2008) Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu z dnia 30

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Nr 27/2017 z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r.

Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH. Uchwała nr 73/2013. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. Tekst ujednolicony Uchwały nr 73/2013 Senatu AGH zmieniony Uchwałą nr 53/2014 Senatu AGH Uchwała nr 73/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2019/2020

Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2019/2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 377/2019 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 27 lutego 2019 r. Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r.

Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r. Załącznik do uchwały Nr 16/2008 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 15 maja 2008 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego UCHWAŁA NR 100/III/2010 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów wyższych na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 93/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie art. 169 ustawy

Bardziej szczegółowo

3. do końca maja 2011 r. 4. 5. do końca czerwca 2011 r

3. do końca maja 2011 r.  4. 5. do końca czerwca 2011 r Uchwała Nr 21/2010 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz form studiów na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr IX/87/16/17

Załącznik do Uchwały Senatu nr IX/87/16/17 Załącznik do Uchwały Senatu nr IX/87/16/17 Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnice Śląskiej na studia I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 i

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki i Informatyki MATEMATYKA. 2. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki

Wydział Matematyki i Informatyki MATEMATYKA. 2. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki Jednostka prowadząca MATEMATYKA pierwszego stopnia stacjonarne 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy na świadectwie dojrzałości mają odnotowany wynik z matematyki zarówno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r.

Uchwała Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r. Uchwała Senatu PG nr 316/2019/XXIV z 26 czerwca 2019 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r.

Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. Uchwała Nr 16/2007/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2008/2009 Senat Politechniki Lubelskiej, na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* pierwszego stopnia 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na studia inżynierskie. nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. Dla kandydatów, którzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku

UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku UCHWAŁA Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 13/2018 z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG Nr 222/2018/XXIII z 12 grudnia 2018 r.

Uchwała Senatu PG Nr 222/2018/XXIII z 12 grudnia 2018 r. Uchwała Senatu PG Nr 222/2018/XXIII z 12 grudnia 2018 r. w sprawie: dostosowania Uchwały Senatu PG nr 181/2018/XXIV z 23 maja 2018 r. Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 471 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków i

Bardziej szczegółowo

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r.

Rok 2015; poz. 84. UCHWAŁA Nr 43. Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 24 marca 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 84 UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 74 Senatu UMK z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 34/WAT/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0

Współczynniki wagowe stosowane do liczby punktów uzyskanych z poszczególnych przedmiotów matematyka, fizyka (M*) 1,0 Zasady kwalifikacji na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2011/2012. 1. Na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 25/WAT/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 94/WAT/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot**

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów. Pierwszy przedmiot* Drugi przedmiot** UCHWAŁA Nr 54/2015/2016 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 150/III/2011 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a)

Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania sztucznych satelitów a) jeden język do wyboru 4) jeden język do wyboru 4) WYDZIAŁ FIZYKI 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Astronomia specjalność astronomia z informatyką a) Astronomia specjalność astronomia i zastosowania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 Załącznik do uchwały nr 326 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 20.05.2015 r. WARUNKI, TRYB ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI NA STUDIA W POLITECHNICE OPOLSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Bardziej szczegółowo

3. do końca maja 2012 r. 4. 5. do końca czerwca 2012 r

3. do końca maja 2012 r.  4. 5. do końca czerwca 2012 r SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Uchwała Nr 12/2011 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA Czas trwania nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu Geografia albo matematyka albo historia 1. * rozszerzony p albo chemia albo fizyka i astronomia

Bardziej szczegółowo

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych,

100x70 cm) w przypadku studiów stacjonarnych, Uchwała Nr 53/2012-2016 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku

Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku Uchwała nr 11/2017 Senatu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad i trybu przyjmowania na jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 101 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 maja 2009 roku

Uchwała nr 101 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 maja 2009 roku Uchwała nr 101 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/2007 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 24 maja 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr 13/2007 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 24 maja 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/2007 Senatu PWSZ w Elblągu z dnia 24 maja 2007 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na studia oraz formy studiów na poszczególnych kierunkach w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Załącznik 1 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 I. Przyjęcie na I rok studiów odbywa się wg poniższych zasad: z pominięciem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 45/WAT/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* Załącznik nr 8 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 16/I/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 191/XXXV/17 w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na studia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r.

Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r. Uchwała nr 11/2017 r. Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 72/2017/XXIV z 17 maja 2017 r.

Uchwała Senatu PG nr 72/2017/XXIV z 17 maja 2017 r. Uchwała Senatu PG nr 72/2017/XXIV z 17 maja 2017 r. w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 55/WAT/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Przeliczanie ocen ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły średniej na liczbę punktów.

Tabela 1. Przeliczanie ocen ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły średniej na liczbę punktów. Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2018/2019 Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 11/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 11/2016 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr /206 SENATU AKADEMII MAYNAKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 24 marca 206 r. w sprawie: określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2017/2018

Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim 2017/2018 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 298/2016 Senatu PWSZ w Gnieźnie z dnia 18 maja 2016 r. Zasady przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 18/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 18/2017 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 marca 2017 r. UCHWAŁA N 8/207 SENATU AKADEMII MAYNAKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 23 marca 207 r. w sprawie: określenia warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. U c h w a ł a Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia oraz zakresu egzaminu wstępnego w roku akademickim 2004/2005 i 2005/2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 32/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. WARUNKI I TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej ASTRONOMIA Załącznik nr 5 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. studiów ASTRONOMIA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA studia licencjackie*

INFORMATYKA studia licencjackie* INFORMATYKA studia licencjackie* Jednostka prowadząca Wydział Matematyki i Informatyki pierwszego stopnia stacjonarne Czas trwania studiów 3 lata * Istnieje możliwość zmiany rodzaju studiów po I roku na

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50

Wydział Nauk o Ziemi GEOGRAFIA. p 1 = 0,30 p 1 = 0,50. p 2 = 0,30 p 2 = 0,50 GEOGRAFIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Geografia albo matematyka albo 1. * historia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo biologia albo informatyka ** Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 574 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2017 /2018 Na podstawie art. 62 ust. 1 w

Bardziej szczegółowo