Noty o autorach/contributors

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Noty o autorach/contributors"

Transkrypt

1 Noty o autorach/contributors KAMILA M. BEZUBIK Master s degree in German law and Polish law, PhD student in the Department of Constitutional Law at the University of Bialystok. Kamila M. Bezubik doktorantka w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu w Bia³ymstoku, magister prawa niemieckiego i polskiego. SALOME DUNDUA Associated Professor at the Faculty of Social and Political Sciences of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University; Salome Dundua profesor na Wydziale Nauk Spo³ecznych i Politycznych Pañstwowego Uniwersytetu im. Ivane Javakhishvili w Tbilisi (Gruzja); KAROL B. JANOWSKI Professor of Political Sciences, PhD, graduated from the Department of Philosophy and History at Wroc³aw University. His publications include over 270 studies (books, studies and papers, conference papers, analyses) on modern political science, theory of politics, sociology of politics and the problems of political systems. His books are included in the collections of the USA Congress Library, the library of the University of Michigan and the University of Washington, among others. He is a member of the Polish Society of Political Science, where he was elected secretary of the Wroc³aw section ( ) and Secretary General of the Society in Honourable Member of Polish Society of Political Sciences. His hobbies are science fiction literature, sea sailing, travels, photography and dancing; Karol B. Janowski profesor zw. dr hab., absolwent Wydzia³u Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu we Wroc³awiu. Jego dorobek obejmuje ponad 270 prac (ksi¹ ki, studia i artyku³y, referaty na konferencjach, ekspertyzy) z zakresu najnowszej historii politycznej, teorii polityki, socjologii polityki, problematyki ustrojowo-politycznej. Jego ksi¹ ki znajduj¹ siê w zasobach Biblioteki Kongresu USA, a tak e m.in. w Bibliotece University of Michigan oraz University of Washington). Cz³onek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, w którym pe³ni³ funkcje z wyboru: sekretarz oddzia³u wroc³awskiego ( ) oraz sekretarz generalny Towarzystwa w latach Honorowy cz³onek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Hobby: literatura fantastyczno-naukowa, eglarstwo morskie, podró e, fotografia, taniec; IZABELA KRAŒNICKA holds a PhD in law and teaches at the Faculty of Law, University of Bialystok, Poland. Her areas of interest and most of publications concern: public international law (with special emphasis on aviation law), the legal system of the United States, the constitutional law of the European Union, as well as legal education. She runs international programs at her home Law Faculty as the Dean s Representative for International Relations. Izabela Kraœnicka dr nauk prawnych, wyk³ada na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Jej zainteresowania naukowe obejmuj¹: prawo miêdzynarodowe publiczne (ze szczególnym uwzglêdnieniem prawa lotniczego), system prawny Stanów Zjednoczonych, prawo konstytucyjne Unii Europejskiej oraz edukacjê prawnicz¹. Dr I. Kraœnicka kieruje programami miêdzynarodowymi na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia- ³ymstoku jako pe³nomocnik dziekana ds. Wspó³pracy z Zagranic¹. MARCIN UKASZEWSKI PhD student of the Faculty of Political Science and Journalism of Adam Mickiewicz University in Poznañ, member of the Helvetic Initiative (Inicjatywa Helwecka), scholarship holder of Polish Minister of Science and Higher Education and intern at the Liechtenstein-Institut. He is interested in issues related to political systems with particular emphasis on European countries. His research interests are focused primarily on European microstates (Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Vatican City). Marcin ukaszewski mgr, doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, cz³onek Inicjatywy Helweckiej, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy szego oraz sta ysta w Liechtenstein-Institut. Zainteresowania naukowe koncentruj¹ siê wokó³ systemów politycznych pañstw europejskich ze szczególnym uwzglêdnieniem tzw. mikropañstw europejskich (Andora, Liechtenstein, Monako, San Marino, Watykan). LASHA MARKOZASHVILI is a PhD student in Adam Mickiewicz University in Poznañ under the supervision of professor Marek yromski. He is a master of international Relations and master of

2 204 Noty o autorach/contributors PP 3 '14 the European Integration and Regional Cooperation, Degrees were obtained in Ilia State University of Georgia and University of Ruse, Bulgaria. Current research interests include: theories of European integration, theories of democracy and democratization and theories of international security. Lasha Markozashvili jest doktorantem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem profesora Marka yromskiego. Jest magistrem Stosunków miêdzynarodowych i magistrem Integracji Europejskiej i Wspó³pracy Regionalnej. Stopnie zosta³y zdobyte na Ilia State University of Georgia i University of Ruse w Bu³garii. Obecne zainteresowania badawcze obejmuj¹: teoriê integracji europejskiej, teoriê demokracji i demokratyzacji oraz teoriê bezpieczeñstwa miêdzynarodowego. ALISA NECHYPORUK PhD student in Institute of Journalism Taras Shevchenko National University of Kyiv. Alisa Nechyporuk, doktorantka w Instytucie Dziennikarstwa na Uniwersytecie Tarasa Szewczenki w Kijowie. AGNIESZKA NITSZKE PhD, political scientist, assistant professor at the Department of Theory and Strategy of International Relations, Institute of Political Science and International Relations at the Jagiellonian University. Agnieszka Nitszke doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Teorii i Strategii Stosunków Miêdzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Jagielloñskiego. BOGDANA NOSOVA Ph.D. (Social Communications), Associate Professor of the Department of Social Communications at the Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Author and Anchorwoman of the TV program World: A View From Ukraine for the State Broadcasting Company Ukrainian Television and Radio World Service (UTR). Graduated from Taras Shevchenko National University of Kyiv, Institute of Journalism (BA (Honours), MA (Honours), PhD). Studied and had professional internships in Belgium, Canada, France, Italy, Poland, USA. Worked for Ukrainian TV channels and printed media as International News Correspondent and Foreign Desk Editor and as Press Attaché for state institutions. Member of the National Union of Journalists of Ukraine and of the International Francophone Press Union. Bogdana Nosova doktor nauk humanistycznych (specjalnoœæ komunikacja spo³eczna), adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa w Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Prowadz¹ca i autor programu telewizyjnego Œwiat. Widziane z Ukrainy w Pañstwowej Tele Radio Kompanii Ukraiñskie Radio i Telewizja (UTR). Ukoñczy³a studia magisterskie i doktoranckie z wyró nieniem w Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Studiowa³a i odbywa³a sta e w Belgii, Kanadzie, Francji, we W³oszech i w Polsce oraz Stanach Zjednoczonych. Pracowa³a jako dziennikarz w dziale zagranicznym, korespondent specjalny w ró nych mediach oraz sekretarz prasowy w instytucjach pañstwowych. Cz³onek Narodowego Zwi¹zku Dziennikarzy Ukraiñskich oraz Miêdzynarodowego Zwi¹zku Prasy Frankofoñskiej. ARTUR OLECHNO PhD in law, Lecturer in the Department of Constitutional Law at the University of Bialystok. Artur Olechno doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu w Bia³ymstoku. MAGDALENA PERKOWSKA holds a PhD in law and teaches at the Faculty of Law, University of Bialystok, Poland. Her areas of interest concern: criminal law, criminology (with special emphasis on foreigner criminality, border criminality, Swiss criminal law). She was junior scholar at the Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, University of Bern, Switzerland in Dr M. Perkowska is LLP-Erasmus Outgoing Staff and Students Coordinator at her home Law Faculty. Magdalena Perkowska doktor nauk prawnych, wyk³ada na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia- ³ymstoku. Jej zainteresowania naukowe obejmuj¹: prawo karne, kryminologiê, przestêpczoœci cudzoziemców, przestêpczoœæ graniczn¹ oraz szwajcarskie prawo karne. Dr M. Perkowska by³a stypendystk¹ Wydzia³u Prawa Uniwersytetu w Bernie, Szwajcaria Na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku pe³ni funkcjê Koordynatora programu Erasmus+ oraz sekretarza Bia³ostockich Studiów Prawniczych. MARCIN RACHWA PhD, graduated in political science and history from AMU. His research interests are focused on the issues of democracy, political elites, election law and civic society. His interests also involve the political transformation in Poland and Central and Eastern Europe. He is the author of dozens of papers and a monograph Demokracja bezpoœrednia w procesie kszta³towania siê spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce (Warszawa 2010). Marcin Rachwa³ dr, absolwent politologii i historii UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze

3 PP 3 '14 Noty o autorach/contributors 205 skupiaj¹ siê wokó³ problematyki demokracji, elit politycznych, prawa wyborczego, spo³eczeñstwa obywatelskiego. W polu zainteresowañ znajduje siê równie zagadnienie transformacji systemowej w Polsce i Europie Œrodkowo-Wschodniej. Autor kilkudziesiêciu artyku³ów i monografii Demokracja bezpoœrednia w procesie kszta³towania siê spo³eczeñstwa obywatelskiego w Polsce (Warszawa 2010). MAGDALENA RATAJCZAK dr habil., assistant professor at the Institute of International Studies, University of Wroclaw (Section of International Communication). Areas of expertise: transcultural communication, diaspora and ethnic media in Europe, studies in cultural pluralism in European media, Swiss multiculturality and Swiss media system. Author or editor of 5 books and monographs, over 40 articles and book chapters in Polish and English. Scholarships and grants of Polish Foundation for Science, Central European University, Erasmus Program, British Council and GARNET (FP 6 Network of Excellence). Study visits at University of Plymouth, University of Zurich, University of Cologne, University of Ljubljana, University of Klagenfurt and University of Padua. Member of the Researchg Group Helvetic Initiative. Magdalena Ratajczak dr hab. (nauki o polityce, specjalnoœæ: komunikacja spo³eczna), pracuje w Zak³adzie Komunikowania Miêdzynarodowego w Instytucie Studiów Miêdzynarodowych Uniwersytetu Wroc³awskiego. Naukowo zajmuje siê komunikowaniem miêdzykulturowym, studiami nad pluralizmem kulturowym w mediach, mediami mniejszoœci narodowych i etnicznych oraz systemem medialnym i polityk¹ wielokulturowoœci w Szwajcarii. Autorka 3 monografii (w tym jednej wraz z B. Ociepk¹), 2 prac zbiorowych oraz ponad 40 artyku³ów i rozdzia³ów w pracach zbiorowych. Odby³a sta e badawcze oraz wyk³ady m.in. w CEU w Budapeczcie, oraz na uniwersytetach w Plymouth, Zurychu, Ljubljanie, Klagenfurcie, Padwie oraz Kolonii. Uzyska³a grant w ramach programu Garnet (FP 6 Network of Excellence) oraz stypendium konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Jest cz³onkiem Grupy Badawczej Inicjatywa Helwecka. REMIGIUSZ ROSICKI PhD, graduated in law and philosophy from AMU. He has also completed post-graduate studies in European administration at the AMU Institute of Political Science and Journalism and post-graduate studies in EU economic law. In 2010 he was awarded the title of doctor by the AMU Faculty of Political Science and Journalism. His research interests concern the theory of politics and international relations, security, economic policy and energy policy. Remigiusz Rosicki dr, absolwent prawa, politologii i filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukoñczy³ tak e Studia Podyplomowe w zakresie administracji europejskiej INPiD UAM oraz Studia Podyplomowe w zakresie prawa gospodarczego UE w Poznaniu. W 2010 roku uzyska³ stopieñ doktora na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Jego zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê na: teorii polityki i stosunków miêdzynarodowych, bezpieczeñstwie, polityce gospodarczej, polityce energetycznej. ALEKSANDER SKIPERSKIKH Assistant professor, works at the National Research University Higher School of Economics (Perm, Russia). Aleksander Skiperskikh profesor w Pañstwowym Uniwersytecie Badawczym Wy sza Szko- ³a Ekonomiczna (Perm, Rosja). MICHAL TOMCZYK PhD, studied Political Science and International Relations at University of Lodz. In his PhD thesis he analyzed the bilateral relations between Switzerland and European Union (Swiss policy towards the European Union, Lodz University Press, 2013). He worked as Visiting Lecturer at the Faculty of Social Science, University of Bremen and Institute for Political Science, Georg-August University Göttingen. His research interests are focused on politics and the history of German-speaking countries, especially Switzerland, and in particular with regard to its relationship with the European Union. He is the author of numerous publications on this topic. Currently he is working at Political Science Department of the University of Lucerne on his PostDoc project Determinants of the decision-making process in Swiss policy towards the EU, which is funded by Sciex-NMS. Micha³ Tomczyk doktor, studiowa³ nauki polityczne i stosunki miêdzynarodowe na Uniwersytecie ódzkim. W swojej pracy doktorskiej analizowa³ stosunki dwustronne miêdzy Szwajcari¹ a Uni¹ Europejsk¹ (Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu ódzkiego, 2013). Stypendysta programu wymiany pracowników dydaktycznych STA-Erasmus na Wydziale Nauk Spo³ecznych Uniwersytetu w Bremie, Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu w Lucernie oraz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze. Jego zainteresowania badawcze koncentruj¹ siê wokó³ polityki i historii krajów niemieckojêzycznych, zw³aszcza Szwajcarii. W szczególnoœci w odniesieniu do jej stosunków z UE. Jest autorem licznych publikacji na ten temat. Obecnie

4 206 Noty o autorach/contributors PP 3 '14 pracuje na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu w Lucernie nad kolejnym projektem badawczym Determinanty procesu decyzyjnego w polityce Szwajcarii wobec Unii Europejskiej, finansowanym przez Sciex-NMS. IWONA WROÑSKA holds a PhD in law and teaches at the Faculty of Law, University of Bialystok, Poland. Her areas of interest and most publications concern: public international law with special emphasis on international human rights, European law, consular and diplomatic law. Dr Wroñska is the scientific protector of the European Documentation Centre in Bia³ystok, she is also responsible for the Film Festival Watch Docs. Iwona Wroñska doktor nauk prawnych, wyk³ada na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku. Jej zainteresowania naukowe obejmuj¹: prawo miêdzynarodowe publiczne ze szczególnym uwzglêdnieniem praw cz³owieka, prawa europejskiego oraz prawa konsularnego u dyplomatycznego. Dr I. Wroñska kieruje Centrum Dokumentacji Europejskiej w Bia³ymstoku oraz Festiwalem Filmowym Watch Docs na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bia³ymstoku.

5 Lista recenzentów 1. Janusz Adamowski 2. Roman Bäcker 3. Stanis³aw Bieleñ 4. Bart³omiej Biskup 5. Tadeusz Bodio 6. Andrzej Chodubski 7. Yonhyok Choe 8. Jacek Czaputowicz 9. Erhard Cziomer 10. Aniela Dylus 11. Andrzej G¹siorowski 12. Tadeusz Godlewski 13. Tomasz Herzog 14. Jan Iwanek 15. Jarol B. Janowski 16. Jaros³aw Jañczak 17. Marta Jas-Koziarkiewicz 18. Helmut Juros 19. Kazimierz Kik 20. Sebastian Kubas 21. El bieta Ku elewska 22. Barbara Krauz-Mozer 23. Teresa oœ-nowak 24. Andrzej Mania 25. Maria Marczewska-Rytko 26. Justyna Miecznikowska 27. Tadeusz Mo³dawa 28. Yuliya Nesteriak 29. Bernadetta Nitschke 30. Edward Olszewski 31. Marek Pietraœ 32. Janusz Ruszkowski 33. Jerzy Sielski 34. El bieta Stadtmüller 35. Ewa Stasiak-Jazukiewicz 36. Alicja Stêpieñ-Kuczyñska 37. Stanis³aw Sulowski 38. Micha³ Tomczyk 39. Gra yna Ulicka 40. Piotr Wawrzyk 41. Marian Wolañski 42. Jacek Wojnicki 43. Konstanty Adam Wojtaszczyk 44. Stanis³aw Wójcik 45. Sylwester Wróbel 46. Ryszard Ziêba 47. Arkadiusz ukowski

The ICCO Central & Eastern European Summit

The ICCO Central & Eastern European Summit Lou Capozzi President International Communications Consultancy Organisation ORGANIZATORZY: Mamy do czynienia z bardzo ekscytujàcym okresem wzrostu PR i rozwoju tej bran y w regionie. Kongres b dzie doskona

Bardziej szczegółowo

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA TOŻSAMOŚĆ LOKALNA CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA ROLA RZEŹBY W OTWARTEJ PRZESTRZENI I SZTUKI KRAJOBRAZU W KSZTAŁTOWANIU TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 14 15 maja 2014 r. LOCAL IDENTITY CONTINUITY AND

Bardziej szczegółowo

Adequate Information Management in Europe

Adequate Information Management in Europe Adequate Information Management in Europe Janusz Adamowski, Michal Gajlewicz, Magdalena Kielkiewicz The Case of Poland Warsaw University Institute of Journalism February 2005 AIM project Project: Adequate

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI NAJWY SZEJ IZBY KONTROLI W 2004 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI NAJWY SZEJ IZBY KONTROLI W 2004 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI NAJWY SZEJ IZBY KONTROLI W 2004 ROKU SUPREME CHAMBER OF CONTROL ANNUAL REPORT 2004 * P O L A N D * Szanowni Pañstwo Lektura rocznego sprawozdania, ukazuj¹cego rezultaty dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

September 2010 at 6.30 p.m.

September 2010 at 6.30 p.m. September 2010 at 6.30 p.m. Under the patronage of: Dariusz TOKARCZUK Radca prawny, Partner zarz¹dzaj¹cy w warszawskim biurze kancelarii Gide Loyrette Nouel Dariusz Tokarczuk specjalizuje siê w transakcjach

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz

Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz Ä. Zukowski, W. Kotowicz Arkadiusz Zukowski Wojciech Kotowicz THE KALININGRAD REGION IN POLISH SCIENTIFIC RESEARCH This article offers an overview of the leading Polish research centres focusing on the

Bardziej szczegółowo

BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES

BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES BIOGRAMY / BIOGRAPHICAL NOTES Ariella Azoulay Filozofka i badaczka kultury, niezależna kuratorka, autorka filmów. Doktoryzowała się na uniwersytecie w Tel Awiwie. Na uniwersytecie Bar Ilan (Ramat Gan,

Bardziej szczegółowo

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _

STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ STAFFAN HERRSTRÖM, AMBASADOR SZWECJI W POLSCE _ Kilka lat temu ktoś z krewnych, podobnie jak moi najbliżsi miłośnik muzyki, pokazał mi serwis Spotify. Przyznam, że wtedy pozostawałem w tyle, jeśli chodzi

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS

Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS Mi dzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe SPOTKANIA W KRZEMIE CU International Symposium of Art & Research MEETING IN KREMENETS Instytut Humanistyczno-Pedagogiczny Krzemieniec Regional Humanities-Pedagogical

Bardziej szczegółowo

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH JAN KOCHANOWSKI UNIVERSITY IN KIELCE UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH KIELCE 2013 ABOUT US Słowo o nas Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a

Bardziej szczegółowo

Our joint efforts will allow us to offer patients better care, and will hopefully lead to the development of efficacious medications.

Our joint efforts will allow us to offer patients better care, and will hopefully lead to the development of efficacious medications. Szanowni Państwo Od kilku lat wzrasta zainteresowanie chorobami rzadkimi a my, od ponad dziesięciu lat organizujemy konferencje na ten temat. Spiritus movens tej inicjatywy jest Stowarzyszenia MPS i Chorób

Bardziej szczegółowo

ULI Poland 1 st Annual Conference Competitive Cities Konkurencyjne Miasta. 15 May 2015, Intercontinental Hotel, Warsaw. PROGRAMME poland.uli.

ULI Poland 1 st Annual Conference Competitive Cities Konkurencyjne Miasta. 15 May 2015, Intercontinental Hotel, Warsaw. PROGRAMME poland.uli. ULI Poland 1 st Annual Conference Competitive Cities Konkurencyjne Miasta 15 May 2015, Intercontinental Hotel, Warsaw PROGRAMME poland.uli.org Urban Land Institute is a global non-profit research and education

Bardziej szczegółowo

Funkcje znaku towarowego wobec praktyki merchandisingu [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o Własności Intelektualną, Warszawa 2013

Funkcje znaku towarowego wobec praktyki merchandisingu [w:] A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o Własności Intelektualną, Warszawa 2013 Doktoranci dra hab. Pawła Podreckiego: Mgr Maciej Hulicki Mgr Piotr Jantos Mgr inż. Maciej Karpiński Mgr Magdalena Krawczyk Mgr Michał Olszowski Mgr Paweł Tobiczyk Mgr Joanna Uchańska Mgr Katarzyna Wiese

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Redaktorzy

Słowo wstępne. Redaktorzy Słowo wstępne Profesor Jerzy Rajski urodził się 18.3.1933 r. w Kaliszu, skąd w 1936 r. wraz z rodzicami przeniósł się do Warszawy. Lata okupacji uniemożliwiły mu uczęszczanie do szkoły podstawowej, w latach

Bardziej szczegółowo

ROMANA AGNEL ROMANA AGNEL BANDURA TELLS

ROMANA AGNEL ROMANA AGNEL BANDURA TELLS ROMANA AGNEL ukoñczy³a studia historii sztuki na Uniwersytecie Sorbony w Pary u. Kszta³ci³a siê w Pary u jako tancerka, choreograf, specjalista tañców dworskich. Jest za³o ycielk¹ zespo³u tañców dworskich

Bardziej szczegółowo

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT Ewa Nowak Ph. D. Lublin, June the 30 th, 2014 Department of Journalism Political Science Faculty Maria Curie-Skłodowska University, Lublin Plac litewski 3 20-080 Lublin Attachment 3 THE PROPONENT S ABSTRACT

Bardziej szczegółowo

Etnografia i folklorystyka żydowska w Polsce do roku 1945. Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Etnografia i folklorystyka żydowska w Polsce do roku 1945. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etnografia i folklorystyka żydowska w Polsce do roku 1945 Międzynarodowa Konferencja Naukowa International Academic Conference Organizator: Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Organizer: The State

Bardziej szczegółowo

DEMOCRACY, STATE AND SOCIETY

DEMOCRACY, STATE AND SOCIETY DEMOCRACY, STATE AND SOCIETY European Integration in Central and Eastern Europe Edited by Magdalena Góra and Katarzyna Zielińska Jagiellonian University Press The publication of this volume was financed

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE Radosław Markowski

CURRICULUM VITAE Radosław Markowski CURRICULUM VITAE Radosław Markowski Office: Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences ul. Polna 18/20; ul. Chodakowska 19/31 00-625 Warszawa 03-815 Warszawa phone: x (48-22) 825 5221 phone:

Bardziej szczegółowo

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum

Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum Zaproszenie na Ósmą Konferencję Hanzeatycką Corporate Social Responsibility and Women`s Entrepreneurship around the Mare Balticum w dniach 6 + 7 czerwca 2013 r. w HAMBURGU Powitanie PARLAMENT HANZEATYCKI

Bardziej szczegółowo

Spotkania z Nauką. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkania z Nauką. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkania z Nauką Niewielu mieszkańców Pomorza zdaje sobie sprawę z roli i znaczenia innowacji w dzisiejszym społeczeństwie. Dlatego też istnieje potrzeba zbudowania w regionie kultury innowacyjnej i edukacji

Bardziej szczegółowo

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa

Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Mię dzynarodowy Dzień Inwalidy XX Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci zdrowa Europa Zgorzelec 20-22 marca 2014 roku The International Disabled People s Day XX edition Life Without Pain Healthy Children

Bardziej szczegółowo

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Konferencja jest wydarzeniem towarzyszącym Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Patronat nad konferencją objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

FORENSIC PSYCHOLOGY TRAINING PROGRAMMES IN UNITED KINGDOM, FRANCE AND POLAND

FORENSIC PSYCHOLOGY TRAINING PROGRAMMES IN UNITED KINGDOM, FRANCE AND POLAND FORENSIC PSYCHOLOGY TRAINING PROGRAMMES IN UNITED KINGDOM, FRANCE AND POLAND Agnieszka HAŒ, Ma³gorzata WOJCIECHOWSKA, Tomasz RAJTAR Institute of Forensic Research, Cracow ABSTRACT: The article concerns

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU

KONGRES MBA XI MIEDZYNARODOWY FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU XI MIEDZYNARODOWY, KONGRES MBA FUNDAMENTY BIZNESU W TURBULENTNYM OTOCZENIU 15 17 maja 2015 roku Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ul. Rakowicka 27 1 Szanowni Państwo, PATRONI

Bardziej szczegółowo