FIRMA W ANGLII free e-book

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FIRMA W ANGLII free e-book"

Transkrypt

1 FIRMA W ANGLII 2ND FLOOR, BLOCK H Southgate Office Village, 286c Chase Road, London N14 6HF +44 (0) (0)

2 PODSTAWY CO TO JEST COMPANIES HOUSE? Companies House to instytucja powołana do rejestracji firm w Wielkiej Brytanii. Wszystkie firmy mają obowiązek zarejestrować się w Companies House i informować tę instytucję o wszelkich dokonanych zmianach w strukturze firmy. CO TO JEST LIMITED COMPANY? Limited company to podmiot prawny zarejestrowany w Companies House. Odpowiedzialność udziałowców firmy jest ograniczona do wysokości wkładu założycielskiego. CZYM JEST CERTYFIKAT INKORPORACJI? Jest to dokument potwierdzający zarejestrowanie firmy. Widnieją na nim nazwa firmy i jej numer, data rejestracji oraz w jakiej części UK została inkorpowana (Anglia i Walia, Szkocja lub Północna Irlandia). Ten dokument jest zazwyczaj wymagany przez banki w celu otwarcia rachunku. JAKA NAZWA FIRMY JEST DOPUSZCZALNA? Większość nazw jest dopuszczalnych, jakkolwiek jest kilka wyjątków: Nazwa nie może być taka sama lub bardzo podobna do już istniejącej, oraz: nie może być powszechnie uznawana za obraźliwą słowa limited lub unlimited nie mogą być używane, chyba, że na końcu nazwy słowa takie jak group wymagają udowodnienia związków z już istniejącymi firmami użycie zwrotu 'international' wymaga udowodnienia, ze firma działa przynajmniej w dwóch krajach LIMITED CZY LTD? Wszystkie zarejestrowane firmy są zobowiązane do posługiwania się, wraz z właściwą nazwą, dopisku Limited lub LTD. Oba oznaczają dokładnie to samo i od założycieli firmy zależy, którego zamierzają użyć.

3 AKCJE I UDZIAŁOWCY KIM JEST UDZIAŁOWIEC? Udziałowiec jest właścicielem firmy do wysokości posiadanych akcji. Jeżeli jest więcej, niż jeden udziałowiec, każdy z nich posiada odpowiednią część firmy i ma prawo do decydowania, w jaki sposób firma ma być zarządzana przez wyznaczonych dyrektorów. Udziałowcy są uprawnieni do wypłaty zysków z działalności firmy. KTO MOŻE BYĆ UDZIAŁOWCEM? Każdy może być udziałowcem, także inna firma czy osoba prawna. CZY NIE-REZYDENT UK MOŻE BYĆ WŁAŚCICIELEM AKCJI? Tak, nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie. ILU UDZIAŁOWCÓW JEST WYMAGANYCH, ABY UFORMOWAĆ LIMITED COMPANY? Wymagany jest minimum jeden udziałowiec. JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY DYREKTOREM A UDZIAŁOWCEM? Udziałowcy są właścicielami firmy i podejmują jedynie strategicznie ważne decyzje. Dyrektorzy zarządzają firmą w zakresie jej bieżącej działalności. CZY UDZIAŁOWIEC MOŻE BYĆ JEDNOCZEŚNIE DYREKTOREM? Tak, nie ma absolutnie żadnych restrykcji w kwestii łączenia obu tych funkcji. CZY ADRES UDZIAŁOWCA PODAWANY JEST DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI? Tak, adres udziałowca jest podawany do publicznej wiadomości, przy czym nie musi to być adres zamieszkania. Może to być dowolny inny adres kontaktowy. CZYM JEST AKCJA? Akcja jest wyznacznikiem posiadania. Procent posiadanych akcji wyznacza, w jakim zakresie jest się w właścicielem firmy. Zależy od tego z ilu akcji składa się całość akcji firmy i stopnia ich posiadania, np., jeśli firma składa się ze 100 akcji i jest dwóch udziałowców po 50 akcji, to każdy z nich jest w 50% właścicielem firmy. Z ILU AKCJI MUSI SKŁADAĆ SIĘ FIRMA? Firma złożona z akcji nie ma limitu z ilu akcji ma się składać. Jednym z typowych rozwiązań podczas rejestracji firmy jest założenie, że firma składa się ze 100 akcji x 1. JAKI RODZAJ AKCJI MOGĘ POSIADAĆ? Większość firm podczas formowania określa swoje akcje, jako tzw. ordinary shares, które reprezentują jednakową wartość dla udziałowców w kontekście posiadania i prawa do glosowania. JAKA JEST WARTOŚĆ AKCJI? Akcja ma wartość nominalną i aktualną wartość rynkową. Wartość nominalna określa to ile zapłacił za nią udziałowiec. Wartość rynkowa może się różnić od tej pierwszej. Zazwyczaj wartość nominalna określana jest na 1.

4 DYREKTORZY KIM JEST DYREKTOR FIRMY? Dyrektor jest powoływany przez właścicieli firmy do jej prowadzenia i zarządzania. KTO MOŻE BYĆ DYREKTOREM? Praktycznie każdy może być dyrektorem firmy ltd z zastrzeżeniem, ze ma ukończone 16 lat, nie był w przeszłości bankrutem i nie jest prawnie zdyskwalifikowany w zakresie pełnienia tej funkcji. ILU DYREKTORÓW JEST POTRZEBNYCH DO UFORMOWANIA FIRMY? Minimum jeden dyrektor musi być powołany. Nie ma limitu, co do ilości dyrektorów powołanych do zarządzania firmą. CZY MUSZĘ MIESZKAĆ W UK, ABY BYĆ DYREKTOREM ZAREJESTROWANEJ TU FIRMY? Nie, dyrektor firmy nie musi być rezydentem UK. CZY FUNKCJE DYREKTORA MOŻE PEŁNIĆ INNA FIRMA? Inna firma może pełnić funkcje dyrektora, ale przy założeniu, że nie jest to jedyny dyrektor w firmie. Przynajmniej jeden dyrektor musi być osobą fizyczną. CZY DYREKTOR MUSI BYĆ JEDNOCZEŚNIE UDZIAŁOWCEM? Dyrektor nie musi, ale może być udziałowcem. Identycznie działa to w drugą stronę, gdzie udziałowiec może, ale nie musi być dyrektorem w firmie. JAKIE SĄ GŁÓWNE OBOWIĄZKI DYREKTORA? Dyrektorzy są zobowiązani do zarządzania firmą zgodnie z prawem, a nadrzędnym celem ich działania powinno być dobro firmy. Ich główne obowiązki to składanie w terminie rocznych sprawozdań i raportów. CZY MOGĘ POWOŁAĆ NOWEGO / KOLEJNEGO DYREKTORA PO ZAREJESTROWANIU FIRMY? Udziałowcy mają moc powoływania / usuwania dyrektorów w każdym dowolnym momencie pamiętając o tym, że tę zmianę trzeba zgłosić do Companies House. CZY MOGĘ USUNĄĆ DYREKTORA Z FIRMY? Dyrektor może być usunięty z firmy większością głosów udziałowców lub na podstawie nakazu wydanego przez sąd lub inne ciało rządowe.

5 SEKRETARZ KIM JEST SEKRETARZ? Sekretarz jest generalnie powoływany po to, by wziąć na siebie niektóre z obowiązków dyrektora, takie jak informowanie podmiotu rejestrowego o zmianach w strukturze firmy, itp. KTO MOŻE PEŁNIĆ FUNKCJE SEKRETARZA? Osoba fizyczna lub inna firma może pełnić funkcje sekretarza. Nie ma żadnych wymagań co do kwalifikacji osoby wyznaczonej do tej funkcji, jednak nie może jej pełnić ktoś, kto został powołany do przeprowadzenia audytu w firmie lub był w przeszłości bankrutem. CZY MUSZĘ POWOŁAĆ SEKRETARZA, ABY ZAREJESTROWAĆ FIRMĘ? Od 6 kwietnia 2008 funkcja ta nie jest wymagana prawnie w przypadku formowania standardowej limited company. CZY DYREKTOR MOŻE BYĆ JEDNOCZEŚNIE SEKRETARZEM? Tak, od 1-go października 2009, Companies Act 2006 zezwala, aby jedna osoba pełniła w firmie trzy funkcje: dyrektora, udziałowca i sekretarza. JAKIE SĄ KORZYŚCI Z WYZNACZENIA SEKRETARZA? Wyznaczenie sekretarza może być użyteczne, aby odciążyć dyrektora w zakresie wypełniania statutowych obowiązków spółki. JAKIE SĄ OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SEKRETARZA SPÓŁKI? Jako company officer powołany do wypełniania niektórych obowiązków dyrektora sekretarz może być zazwyczaj odpowiedzialny za: sporządzanie rocznego raportu Annual Return zgłaszanie zmian w strukturze firmy do Companies House dbanie o to, aby wszystkie ważne dokumenty firmy były bezpiecznie przechowywane administrowanie posiedzeniami dyrektorów i udziałowców Należy pamiętać, że pomimo powołania sekretarza to dyrektor firmy jest prawnie odpowiedzialny za wyżej wymienione obowiązki, wymagane rozliczenia i sprawozdania oraz w każdym innym aspekcie zarządzania firma. CZY MOGĘ ODWOŁAĆ SEKRETARZA PO ZAREJESTROWANIU FIRMY? Tak, dodać lub usunąć sekretarza można w każdym dowolnym momencie pamiętając o tym, że zmianę te trzeba zgłosić do Companies House.

6 REJESTRACJA FIRMY JAKIE DANE SĄ POTRZEBNE DO UFORMOWANIA LIMITED COMPANY? Aby zarejestrować firmę LTD należy posiadać adres rejestrowy (registered office address), dane wszystkich dyrektorów i udziałowców, a także sekretarza, jeżeli jest powoływany. JAK DŁUGO TRWA ZAREJESTROWANIE FIRMY? Inkorporacja limited company trwa maksymalnie 2 dni robocze, lecz zazwyczaj jest to kilka godzin. CZY MUSZĘ BYĆ OBECNY PODCZAS PROCESU REJESTRACJI? Nie ma takiej potrzeby, gdyż cały proces odbywa się online. CZY MUSZĘ BYĆ REZYDENTEM UK, ABY ZAREJESTROWAĆ TU FIRMĘ? Nie, nie-rezydent UK może zarejestrować i prowadzić w Wielkiej Brytanii firmę LTD. JAK I KIEDY OTRZYMAM DOKUMENTY REJESTROWE? Po zaakceptowaniu inkorporacji przez urząd rejestrowy wszystkie dokumenty będą dostępne w wersji elektronicznej i przesłane em. Można również otrzymać pocztą oryginały dokumentów.

7 ADRES REJESTROWY (REGISTERED OFFICE) CO TO JEST ADRES REJESTROWY FIRMY I DLACZEGO JEST POTRZEBNY? Adres rejestrowy jest oficjalnym adresem firmy i musi to być fizyczny adres na terenie UK. Wszystkie firmy są prawnie zobowiązane do posiadania adresu rejestrowego, pod który kierowana jest oficjalna korespondencja z Companies House i HMRC. CZY ADRES REJESTROWY JEST PODAWANY DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI? Tak, adres rejestrowy jest podawany do publicznej wiadomości. CZY MOGĘ UŻYĆ SWOJEGO ADRESU DOMOWEGO, JAKO ADRESU REJESTROWEGO FIRMY? Tak, adres domowy może być użyty, należy jednak pamiętać, ze będzie on znany publicznie. Rejestrując firmę pod adresem domowym mogą także wystąpić pewne implikacje w zakresie podatku lokalnego. Więcej informacji na ten temat na stronach gov.uk. GDZIE ADRES REJESTROWY POWINIEN BYĆ PREZENTOWANY? Musi być prezentowany na wszystkich oficjalnych dokumentach firmy, wystawianych rachunkach, itp. JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY ADRESEM REJESTROWYM (REGISTERED OFFICE) A ADRESEM, Z KTÓREGO PROWA- DZONA JEST CODZIENNA DZIAŁALNOŚĆ FIRMY (TZW. TRADING ADDRESS)? Adres rejestrowy to oficjalny adres firmy i musi być w UK. Adres, gdzie firma wykonuje swoją działalność, może być w dowolnym miejscu na świecie.

8 ADRES SERWIS DYREKTORA (DIRECTOR SERVICE ADDRES) JAKIE ADRESY DYREKTOR JEST ZOBOWIĄZANY PODAĆ W PROCESIE REJESTRACJI FIRMY? Dyrektor musi przedstawić swój adres zamieszkania oraz adres serwis. CO TO JEST ADRES SERWIS DYREKTORA (DIRECTOR SERVICE ADDRESS)? Adres serwis jest oficjalnym adresem kontaktowym dyrektora, pod który będzie wysyłana urzędową korespondencja. Jest to adres podawany do publicznej wiadomości. CZY MOGĘ UŻYĆ ADRESU DOMOWEGO, JAKO ADRESU SERWISU DYREKTORA? Tak. Jeśli jednak prywatny adres ma być chroniony przed upublicznieniem warto rozważyć zakup usługi adresu dyrektora w budynku komercyjnym. CZY ADRES SERWIS DYREKTORA I ADRES REJESTROWY FIRMY MOŻE BYĆ TAKI SAM? Tak, to może być ten sam adres. CZY ADRES SERWIS TO MOŻE BYĆ TEN SAM ADRES, Z KTÓREGO PROWADZONA JEST CODZIENNA DZIAŁALNOŚĆ FIRMY (TRADING ADDRESS)? Tak, tak długo jak jest to rzeczywisty adres, pod który może być dostarczona korespondencja przeznaczona dla dyrektora w kwestiach związanych z firmą, którą zarządza. CZY SERWIS ADRES DYREKTORA MUSI BYĆ W UK? Nie, nie ma takiego obowiązku, aby adres serwis był w UK, tak długo jak jest to rzeczywisty adres, pod którym dyrektor będzie mógł odebrać oficjalna korespondencje.

9 ADRES DZIAŁALNOŚCI (TRADING ADDRESS) CO TO JEST TRADING ADDRESS? Jest to miejsce, z którego firma prowadzi codzienną działalność biznesową. CZY TRADING ADDRESS MOŻE BYĆ TAKI SAM JAK REGISTERED OFFICE ADDRESS? Tak, nie ma przeciwskazań, aby adres rejestrowy firmy był taki sam jak adres, z którego prowadzona jest operacyjna działalność firmy.

QUINTUS ACCOUNTING LTD

QUINTUS ACCOUNTING LTD SPÓŁKA LTD (LIMITED) PODATKI, UBEZPIECZENIE I WAŻNE INFORMACJE Ogólne informacje Każda osoba może założyć spółkę Ltd jako formę prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Spółka Ltd musi być zarejstrowana

Bardziej szczegółowo

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl

Invest in Poland www.london.trade.gov.pl Szanowni Państwo, Z niezmierną radością przekazuję w Państwa ręce kolejne wydanie przewodnika dla polskiego przedsiębiorcy stworzonego przez Wydział Promocji Handlu I Inwestycji w Londynie. Jestem szczególnie

Bardziej szczegółowo

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares)

CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) CYPRYJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Private Company Limited by Shares) PRZEWODNIK PRAWNOPODATKOWY wrzesień 2011 Krawczyk i Wspólnicy Spółka Komandytowa Budynek Focus, al. Armii Ludowej 26,

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Wielkiej Brytanii

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Wielkiej Brytanii Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Wielkiej Brytanii ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE. 1. Wprowadzenie ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI VEMMA EUROPE 1. Wprowadzenie Vemma Europe jest podmiotem zajmującym się sprzedażą bezpośrednią na zasadach marketingu sieciowego. Jest to spółka działająca zgodnie z najwyższymi

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe*

Ogólne warunki handlowe* Ogólne warunki handlowe* Spis treści (1) Ostrzeżenie o ryzyku... 3 (2) Wprowadzenie... 4 (3) Postanowienia ogólne... 5 (4) Definicje... 6 (5) Prawo właściwe i właściwość sądów... 6 (6) Rachunki demonstracyjne...

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Tatry mountain resorts, a.s.

Tatry mountain resorts, a.s. Memorandum informacyjne Tatry mountain resorts, a.s. sporządzone w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym

Prawo w NGO. czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym Prawo w NGO czyli jak zgodnie z prawem prowadzić działalność w sektorze pozarządowym 2 Spis treści: CZYM SĄ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE?...5 JAK ZACZĄĆ DZIAŁAĆ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ?...7 RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. Umowę zawarto. w dniu: pomiędzy firmą. Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH

UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. Umowę zawarto. w dniu: pomiędzy firmą. Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL Umowę zawarto w dniu: pomiędzy firmą Moneybookers Ltd Welken House 10-11 Charterhouse Square Londyn EC1M 6EH zwaną dalej Skrill oraz Nazwa partnera handlowego: Siedziba

Bardziej szczegółowo

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited

Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited Warunki dotyczące kart przepłaconych firmy Transact Payments Limited ISTOTNA INFORMACJA: Przed aktywacją Rachunku należy dokładnie przeczytać niniejszą Umowę. Warunki niniejszej Umowy oraz opłaty mają

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie przerobionych dokumentów. w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających

Wykrywanie przerobionych dokumentów. w dziedzinie działań strukturalnych. Praktyczny przewodnik dla instytucji zarządzających KOMISJA EUROPEJSKA EUROPEJSKI URZĄD DS. ZWALCZANIA NADUŻYĆ FINANSOWYCH (OLAF) Dyrekcja D Polityka Dział D.2 Zapobieganie Nadużyciom Wykrywanie przerobionych dokumentów w dziedzinie działań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG Spot Capital Markets Limited Niniejsza umowa z Klientem wraz z wszelkimi załącznikami i dokumentami towarzyszącymi oraz ewentualnymi zmianami w przyszłości (zwana dalej Umową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO obowiązuje od dnia 25.12.2014 Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.sklep.zasun.pl.

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy WIELKA BRYTANIA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Wielkiej Brytanii... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Wielkiej Brytanii... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne

Bardziej szczegółowo

Oddział. 1 art. 85 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 2 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu19931250575

Oddział. 1 art. 85 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 2 http://isap.sejm.gov.pl/detailsservlet?id=wdu19931250575 Szanowni Państwo, Poniżej znajduje się krótkie opracowanie na temat sposobu tworzenia i prowadzenia oddziałów zagranicznych, legalizacji pracy wraz z analizą kwestii problemowych wynikających z tego zagadnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART euroshell Przedstawiony poniżej Regulamin, określa (wraz ze stosowną umową) zasady korzystania z kart paliwowych wydawanych przez Shell Polska oraz z usług dodatkowych.

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife

Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife Przeniesienie portfela ubezpieczeń z Alico UK do MetLife Przewodnik dla ubezpieczających i ubezpieczonych Zawartość 1. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 2 2. Podsumowanie informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 95.015.067 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA KRAJOWY REJESTR SĄDOWY A FUNDACJE I STOWARZYSZENIA Autorka: Aneta Krawczyk (Informatorium) 3w 007, 15.03.2010 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Memorandum Informacyjne

Memorandum Informacyjne Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 115.657.624 akcji zwykłych bez określonej wartości nominalnej ( Nowe Akcje Zwykłe ) UniCredit Società per Azioni, Rzym, Włochy

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ŁAD KORPORACYJNY. na jego wniosek, z powodów osobistych. Rada Dyrektorów:

ŁAD KORPORACYJNY. na jego wniosek, z powodów osobistych. Rada Dyrektorów: ŁAD KORPORACYJNY na jego wniosek, z powodów osobistych. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Na koniec 2007 roku w skład Grupy wchodziła spółka holdingowa ACE S.A. będąca 100-procentowym udziałowcem dwóch spółek operacyjnych:

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA FIRM W WIELKIEJ BRYTANII

REJESTRACJA FIRM W WIELKIEJ BRYTANII Kiedy zaczniesz lub jeśli już prowadzisz działalność w Polsce i co miesiąc oddajesz znaczną część swoich pieniędzy do ZUS-u, ta oferta jest właśnie dla Ciebie! Szanowni Państwo, Oferujemy usługi z zakresu

Bardziej szczegółowo

Fundacje/ organizacje pożytku publicznego i ich finansowanie w Irlandii. Sheila Nordon

Fundacje/ organizacje pożytku publicznego i ich finansowanie w Irlandii. Sheila Nordon Fundacje/ organizacje pożytku publicznego i ich finansowanie w Irlandii Terminologia Sheila Nordon Irish Charities Tax Research Ltd Na samym wstępie należy zaznaczyć, że w Irlandii nie istnieje jedna,

Bardziej szczegółowo

Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 31 października 2013 r. Spis treści: Rozdział I...2 Artykuł 1 Postanowienia ogólne...2 Artykuł 2 Definicje...2 Rozdział IIOrgany

Bardziej szczegółowo