Obserwacja i oceny rozwoju w Polsce społeczeństwa informacyjnego w kontekście procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obserwacja i oceny rozwoju w Polsce społeczeństwa informacyjnego w kontekście procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Obserwacja i oceny rozwoju w Polsce społeczeństwa informacyjnego w kontekście procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej (część II) Spis treści: Załącznik nr 1: Podstawowe elementy obserwacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w świetle wskaźników syntetycznych opracowanych przez World Economic Forum i INSEAD. 1 Załącznik nr 2: Polska na tle Unii Europejskiej (zestaw Tablic syntetycznych). 11 Praca statutowa nr: Opracowanie: dr Józef Wierzbołowski Robert Czarnecki Warszawa, grudzień 2005

2 Źródło: Raporty World Economic Forum: The Global Information Technology Report 2004/2005 The Lisbon Reviev An Assessment of Policies and Reforms in Europe The Global Competitiveness Report 2005/2006 Copyright by Instytut Łączności, Warszawa 2005

3 Załącznik nr 1 Podstawowe elementy obserwacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w świetle wskaźników syntetycznych opracowanych przez World Economic Forum i INSEAD Spis treści: I. Definicje i parametry z zakresu Networked Readiness Index (NRI)... 2 II. Definicje z zakresu The Lisbon Review Ranking 2004 (LRR)... 6 III. Definicje wskaźników z zakresu międzynarodowej konkurencyjności... 8

4 I. Definicje i parametry z zakresu Networked Readiness Index (NRI) 1. Network Readiness Index (NRI) wskaźnik ogólny - wskaźnik stanowiący miernik skłonności kraju do wykorzystywania możliwości rozwojowych, jakie stwarzają technologie informacyjne (ICT) 1 Network Readiness Index (NRI) wskaźnik ogólny wyliczany jest przy uwzględnieniu trzech subindeksów, do których należą: (1) Subindeks: Environment (Stan środowiska społeczno-gospodarczego), który służy do pomiaru, w jakim stopniu stan środowiska społeczno-gospodarczego w danym kraju sprzyja rozwojowi i wykorzystywaniu ICT. Przy ustalaniu wielkości tego subindeksu uwzględnia się: a) subindeks II rzędu: Market Environment (Stan otoczenia rynkowego), który ma na celu oszacowanie, czy i na ile występują w kraju zasoby kapitału ludzkiego i pomocnicze rodzaje działalności gospodarczej wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym zwłaszcza takie czynniki, jak: wykwalifikowana siła robocza, zdolność finansowa gospodarki, poziom rozwoju środowiska biznesowego, b) subindeks II rzędu: Political/Regulatory Environment (Stan środowiska politycznego i regulacyjnego), uwzględniający priorytety krajowe, tak jak znajdują swe odbicie w prowadzonej polityce i w regulacjach prawnych, wspólnie wpływających na stopę wzrostu i na kierunki rozwoju, c) subindeks II rzędu: Infrastructure Environment (Stan infrastruktury), odzwierciedlający poziom osiągalności i jakości infrastruktury zapewniającej dostęp do podstawowych zastosowań ICT w danym kraju. (2) Subindeks: Readiness (Stan gotowości do wykorzystywania ICT), obrazujący stan gotowości kraju do wykorzystywania ICT mierzony zdolnością głównych aktorów społecznych (poszczególnych mieszkańców, środowiska gospodarczego oraz administracji publicznej) do zwiększania roli ICT jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego (to leverage the potential of ICT). Przy ustalaniu tego subindeksu uwzględnia się: a) subindeks II rzędu: Individual Readiness (Stan gotowości mieszkańców do wykorzystywania ICT), ilustrujący stopień gotowości mieszkańców danego kraju do wykorzystywania ICT i zwiększania znaczenia tych technologii w swym życiu, przy czym do czynników branych pod uwagę zalicza się: poziom alfabetyzacji, rodzaj i miejsce korzystania z Internetu, poziom dostępu do sieci (connectivity), b) subindeks II rzędu: Business Readiness (Stan gotowości organizacji gospodarczych do wykorzystywania ICT), ilustrujący stopień gotowości podstawowych działów gospodarki 1 W świetle alternatywnej definicji NRI służy do pomiaru stopnia przygotowania kraju do współudziału w rozwoju ICT i do korzystania z tego rozwoju. 2

5 (a cross section of business) do uczestniczenia w działalności prowadzonej z użyciem ICT, i do odnoszenia korzyści z tej działalności (problem dotyczy nie tylko wielkich korporacji, lecz również małych i średnich przedsiębiorstw i ich skłonności do wykorzystywania ICT i do inwestowania w alfabetyzację cyfrową swych pracowników), c) subindeks II rzędu: Government Readiness (Stan gotowości ze strony władzy politycznej i administracji do wykorzystywania ICT), wskazujący na stopień gotowości aparatu władzy do wykorzystywania ICT, co znajduje swoje odbicie w: mechanizmach podejmowania decyzji politycznych (policy-making machinery) i w wewnętrznych procesach funkcjonowania administracji rządowej 2, dostępności usług administracji rządowej w trybie on-line. (3) Subindeks: Usage (Stan wykorzystywania ICT), obrazujący wpływ, jaki ICT wywierają na podstawowych aktorów życia społeczno-gospodarczego, a więc indywidualnych mieszkańców, organizacje gospodarcze i administrację publiczną, przy czym oszacowaniu podlegają zmiany zachodzące w zachowaniach społecznych i stylu życia, oraz zmiany w innych czynnikach zarówno gospodarczych, jak i pozagospodarczych, na które oddziałują te technologie. Przy ustaleniu tego subindeksu uwzględnia się: a) subindeks II rzędu: Individual Usage (Stan wykorzystywania ICT przez mieszkańców), który obrazuje stopień adaptacji i wykorzystywania ICT przez poszczególnych mieszkańców danego kraju na podstawie oszacowania: stopnia rozpowszechnienia technologii wpływających na wzrost przepływu informacji (connectivity-enchancing technologies), takich jak telefony i urządzenia zapewniające łączność internetową, poziom wykorzystywania Internetu, wydatki ponoszone na wykorzystywanie sieci, b) subindeks II rzędu: Business Usage (Stan wykorzystywania ICT przez organizacje gospodarcze), który obrazuje stopień wykorzystywania ICT we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej na podstawie takich czynników, jak: poziom handlu elektronicznego, zarówno B2B, jak i B2C, wykorzystywanie ICT w działalności marketingowej i w podobnych, poziom transakcji prowadzonych on-line, c) subindeks II rzędu: Government Usage (Podejście administracji publicznej do wykorzystywania ICT), stanowiący odbicie: podejścia do ICT jako priorytetu rozwojowego, wykorzystywania ICT dla usprawnienia pracy samej administracji rządowej i jej kontaktów z obywatelami. Formalna organizacja indeksu i algorytm liczenia pokazane są na poniższym schemacie 2 W przypadku uwzględnienia priorytetu dla rozwoju ICT staje się to widoczne w krótko- i średniookresowych strategiach rozwojowych (policy measures) oraz ustawodawstwie, których celem jest rozbudowa i wykorzystywanie ICT w państwie, w tym w pracach samej administracji publicznej. 3

6 1/3 1/3 1/3 Źródło: World Economic Forum, The Global Information Technology Report , page 4 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 2. Parametry szczegółowe Do wyliczenia poszczególnych subindeksów wykorzystywane są zarówno dane statystyczne, jak i oceny jakościowe wyrażane przez ekspertów i kręgi businessu, a także stosowany jest system wag. W 2004/2005 wykorzystywano następujące parametry: (1) Market Environment dostępność kadr naukowych i inżynierów dostępność kapitału wysokiego ryzyka (venture capital) stopień doskonałości rynków finansowych stopień doskonałości technologicznej stan rozwoju opartego na zasadzie wiązek współzależnych rodzajów produkcji towarów i usług (cluster development) stan współdziałania wewnątrz cluster stan współpracy między organizacjami naukowymi a przemysłem jakość instytucji naukowo badawczych poziom subsydiowania prac B+R prowadzonych przez organizacje gospodarcze drenaż mózgów (wyższa punktacja dla krajów, z których utalentowani ludzie nie wyjeżdżają) stopień łatwości w pozyskaniu kredytu bankowego na podstawie dobrego business planu, lecz bez zabezpieczenia utrudnienia w postaci regulacji administracyjnych (wyższa punktacja przy ich braku) stopień łatwości przy podejmowaniu nowej działalności gospodarczej 4

7 (2) Political/Regulatory Environment efektywność z jaką parlament krajowy ustanawia prawo stan prawa odnoszącego się do ICT efektywność sądów mierzona ich niezależnością od wpływów politycznych ochrona własności intelektualnej (3) Infrastructure Environment liczba telefonicznych linii abonenckich na 1000 mieszkańców liczba bezpiecznych serwerów internetowych na 1 mln mieszkańców liczba hostów internetowych na mieszkańców (4) Individual Readiness jakość edukacji matematycznej i w sferze nauk ścisłych jakość systemu edukacji jakość szkół publicznych dostępność Internetu w szkołach poziom wyrobienia nabywców (najniższa punktacja przy dominacji wyborów na. podstawie ceny) dynamika zachowań nabywców (najwyższa punktacja przy aktywnym poszukiwaniu najnowszych produktów, technologii i procesów) poziom opłat za korzystanie z telefonów domowych dostępność finansowa (affordability) Internetu (5) Business Readiness 5.01 poziom inwestowania w szkolenie pracowników 5.02 dostępność usług zapewniających szkolenie pracowników 5.03 jakość szkół ekonomicznych i w sferze zarządzania 5.04 poziom inwestowania w prace B+R 5.05 wysokość miesięcznego abonamentu telefonicznego dla firm 5.06 wysokość opłat za połączenia telefoniczne dla firm (6) Government Readiness 6.01 stosunek administracji rządowej do ICT jako do priorytetu rozwojowego 6.02 zakupy ICT przez administrację rządową (najwyższa punktacja przy kierowaniu się jakością i nowoczesnością) (7) Individual usage 7.01 abonenci telefonii komórkowej na 100 mieszkańców 7.02 abonenci telefoniczni na 100 mieszkańców 7.03 liczba telefonów publicznych na 1000 mieszkańców 5

8 7.04 liczba telefonicznych linii abonenckich na 100 mieszkańców 7.05 liczba telewizorów (% mieszkań z telewizorami) 7.06 liczba abonentów szerokopasmowego Internetu (na 1000 mieszkańców) 7.07 liczba abonentów modemów internetowych (na 1000 mieszkańców) 7.08 liczba użytkowników Internetu (na 1000 mieszkańców) (8) Business Usage 8.01 powszechność stosowania zagranicznych licencji w rozwoju technologii 8.02 poziom absorpcji nowych technologii przez organizacje gospodarcze 8.03 zdolność organizacji gospodarczych do rozwoju w oparciu o własne innowacje 8.04 zdolność do pozyskiwania nowych linii telefonicznych przez organizacje gospodarcze (dostępność fizyczna i pod względem finansowym) 8.05 zdolność do pozyskiwania nowych linii telefonii komórkowej przez organizacje gospodarcze (dostępność fizyczna i pod względem finansowym) (9) Government Usage 9.01 sukcesy administracji rządowej w realizacji programów wspierających rozwój ICT 9.02 usługi administracji rządowej on-line Uwagi: Dla lat 2002/2003 badaniem objęto 82 kraje, dla lat 2003/ kraje, zaś dla lat 2004/ kraje. Za lata 2002/2003 i 2003/ punktacja (wynik obliczeń) prezentowana była wg skali 1-7; dla okresu 2004/2005 zmieniono sposób dokonywania obliczeń wprowadzając 0 jako punkt graniczny: punktacja powyżej 0 oznacza, że kraje, przy których ona występuje osiągnęły stan rozwoju powyżej średniej dla 104 krajów objętych badaniem, natomiast punktacja poniżej 0 oznacza, że stan rozwoju odpowiednich krajów plasuje je poniżej tej średniej. II. Definicje z zakresu The Lisbon Review Ranking 2004 (LRR) The Lisbon Review Ranking 2004 (LRR) wskaźnik ogólny - wskaźnik zaawansowania poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej w realizacji Strategii Lizbońskiej. Wskaźnik LPR oparty jest na danych statystycznych i wynikach Executive Opinion Survey kierowanych co roku do wybitnych działaczy gospodarczych (business leaders) w ponad 100 krajach, a także na opiniach uzyskiwanych od przedstawicieli sfer gospodarczych wewnątrz poszczególnych badanych krajów. Wyliczany jest na podstawie 8 subindeksów, pokrywających się w zarysie z podstawowymi celami Strategii Lizbońskiej. W skład tych subindeksów wchodzą: 6

9 (1) Subindeks: Information Society stanowiący odbicie działań zmierzających do zapewnienia budowy społeczeństwa informacyjnego z myślą o wszystkich warstwach społecznych (creating an Information Society for all), (2) Subindeks: Innovation and R&D, dotyczący rozwoju europejskiego obszaru innowacyjności, badań naukowych i rozwoju technologicznego, (3) Subindeks: Liberalization, odwzorowujący stan w odniesieniu do: prac zmierzających do zakończenia tworzenia wspólnego rynku, pomocy państwa dla organizacji gospodarczych i strategii konkurencji (4) Subindeks: Network Industries związany z budową przemysłów sieciowych w sektorze telekomunikacji, w sferze związanej z usługami komunalnymi i transportem (in the utilities and transportation) (5) Subindeks: Financial Services dotyczy rozwoju efektywnych zintegrowanych usług finansowych (6) Subindeks: Enterprise Environment określający stan w zakresie usprawniania środowiska gospodarczego: przy podejmowaniu działalności gospodarczej przez nowe przedsiębiorstwa (for business start-ups), w sferze regulacyjnej (7) Subindeks: Social Inclusion obrazujący zmiany poziomu spójności społecznej w wyniku takich działań, jak: przywracanie zdolności ludzi pozbawionych pracy do jej podejmowania (returning people to the workforce), podwyższanie kwalifikacji i umiejętności, unowocześnienie systemów opieki społecznej. (8) Subindeks: Sustainable Development odnoszący się do wzmacniania warunków zrównoważonego rozwoju. Uwaga: Punktacja dla każdego kraju ustalana jest jako średnia z punktacji w każdym z subindeksów I rzędu wg skali 1-7. Do wyliczenia przyjmowane są dane statystyczne oraz wyniki ocen Executive Opinion Survey przeprowadzanego co roku przez The World Economic Forum wśród liderów światowego biznesu z ponad 100 krajów. 7

10 III. Definicje wskaźników z zakresu międzynarodowej konkurencyjności 1. Wskaźnik międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej Wskaźnik międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej obliczany jest na podstawie danych statystycznych i wyników badań sondażowych na podstawie 3 subindeksów: (1) Technology Index (wskaźnik poziomu rozwoju technologicznego), na który składają się: a) Innovation Subindeks:, uwzględniający: pytania sondażowe jaką pozycję zajmuje twój kraj w porównaniu do światowych liderów w tej dziedzinie? czy organizacje gospodarcze w twoim kraju są niezainteresowane/wręcz agresywne w pozyskiwaniu nowych technologii? jak duże środki przeznaczają organizacje gospodarcze w twoim kraju na prace B+R w porównaniu z innymi krajami? w jakim stopniu organizacje gospodarcze współpracują w sferze B+R z lokalnymi instytucjami naukowo-badawczymi? dane statystyczne liczba patentów użytkowych udzielonych w USA na 1 mln mieszkańców liczba studentów na uczelniach pomaturalnych b) Technology Transfer Subindex, na który składają się pytania sondażowe: czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne są w twoim kraju ważnym źródłem nowych technologii? czy licencje zagraniczne są w twoim kraju powszechnym środkiem pozyskiwania nowych technologii? c) ICT Subindex, na który składają się: pytania sondażowe jak powszechny jest dostęp do Internetu w szkołach? 3.14 czy ICT stanowią priorytet w polityce administracji rządowej? 3.15 czy programy rządowe odnoszą skutek we wspieraniu rozwoju ICT? 3.16 czy ustawy odnoszące siędo ICT (handel elektroniczny, podpis elektroniczny, zabezpieczenie praw konsumentów) należycie regulują tą problematykę i są wdrożone do stosowania? dane statystyczne 8

11 3.18. liczba abonentów telefonii komórkowej na 100 mieszkańców liczba użytkowników Internetu na mieszkańców liczba hostów internetowych na mieszkańców liczba telefonicznych linii abonenckich na 100 mieszkańców liczba PC-tów na 100 mieszkańców (2) Public Institutions Index (PII) - wskaźnik obrazujący stan i zachowania instytucji publicznych. Wskaźnik PII budowany jest na podstawie badań sondażowych składających się na 2 subindeksy: a) Contracts and law subindex na który składają się pytania sondażowe: czy wymiar sprawiedliwości w twoim kraju jest wolny od nacisków politycznych? czy prawa dotyczące własności, włączając zasoby finansowe, są jesno sformułowane i należycie chronione przez ustawy czy administracja rządowa zajmuje neutralne stanowisko w odniesieniu do uczestników biorących udział w przetargach publicznych 6.18 czy zorganizowana przestępczość narzuca znaczna koszty do ponoszenia przy prowadzeniu działalności gospodarczej b) Corruption subindex na który składają się pytania sondażowe: 6.21 jak powszechne są łapówki płacone przy uzyskiwaniu licencji importowych i eksportowych? jak powszechne są łapówki płacone przy uzyskiwaniu zamówień na usługi publiczne? 6.23 jak powszechne są łapówki płacone w związku z anulowaniem należności podatkowych? (3) Macroeconomic Environment Index (MEI) - wskaźnik uwzględniający poziom stabilności makroekonomicznej i stopień skuteczności polityki administracji rządowej, a także rating kredytowy danego kraju Wskaźnik MEI ustalany jest na następującej podstawie: a) Macroeconomic Stability Subindex na który składają się: pytania sondażowe czy przewiduje się, że gospodarka krajowa wejdzie w przyszłym roku w okres recesji? 2.07 czy uzyskanie kredytu dla twojej firmy stało się łatwiejsze, niż w poprzednim roku? 9

12 2.22. nadwyżka / deficyt w budżecie państwa stopa oszczędności krajowych poziom inflacji realny efektywny kurs waluty dane statystyczne 2.26 zmiany oprocentowania kredytów udzielanych i zaciąganych (na przestrzeni roku) b) rating kredytowy danego kraju korygowany o odpowiedź na pytanie sondażowe: czy układ wydatków publicznych w twoim kraju prowadzi do marnotrawstwa środków, czy też zapewnia niezbędne towary i usługi, bez których nie może zapewnić funkcjonowanie mechanizmów rynkowych? 2. The Business Competitiveness Index (BCI) - wskaźnik konkurencyjności organizacji gospodarczych, uwzględniający: (1) Company operations and strategy ranking (2) Quality of The national business environment ranking 10

13 Załącznik nr 2 Polska na tle Unii Europejskiej (zestaw Tablic syntetycznych) Uwaga: Punktacja w Tablicach prowadzona jest wg skali 1-7

14 Spis tablic: L.p. Nazwa tablicy str. Z.1 Networked Readiness Index (NRI) Indeks zbiorczy 2004/2005 wskaźnik skłonności kraju do wykorzystywania możliwości rozwojowych, jakie stwarzają technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) 15 Z.2 NRI Subindeks: Environment / Stan środowiska społeczno-gospodarczego 15 Subindeks II rzędu: Z.2a Market Environment / Stan otoczenia rynkowego 16 Z.2b Political / Regulatory Environment / Stan środowiska politycznego i regulacyjnego 16 Z.2c Infrastructure Environment / Stan infrastruktury 17 Z.3 NRI Subindeks: Readiness / Stan gotowości do wykorzystywania ICT 17 Subindeks II rzędu: Z.3a Individual Readiness / Stan gotowości mieszkańców do wykorzystywania ICT 18 Z.3b Business Readiness / Stan gotowości organizacji gospodarczych do wykorzystywania ICT 18 Z.3c Government Readiness / Stan gotowości ze strony władzy politycznej i administracji do wykorzystywania ICT 19 Z.4 NRI Subindeks: Usage / Stan wykorzystywania ICT 19 Subindeks II rzędu: Z.4a Individual Usage / Stan wykorzystywania ICT przez mieszkańców 20 Z.4b Business Usage / Stan wykorzystywania ICT przez organizacje gospodarcze 20 Z.4c Government Usage / Podejście administracji publicznej do wykorzystywania ICT 21 Z.5 The Lisbon Strategy Ranking (LSR) Indeks zbiorczy 2004 wskaźnik zaawansowania poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej w realizacji Strategii Lizbońskiej 22 Z.5a Subindeks: Information Society / Społeczeństwo informacyjne 22 Z.5b Subindeks: Innovation and R&D / Innowacyjność, badania naukowe i rozwój technologiczny 23 Z.5c Subindeks: Liberalization / Liberalizacja 23 Z.5d Subindeks: Network Industries / Przemysły sieciowe 24 Z.5e Subindeks: Financial Services / Usługi finansowe 24 Z.5f Subindeks: Enterprise Environment / Środowisko gospodarcze (przedsiębiorstw) 25 Z.5g Subindeks: Social Inclusion / Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 25 Z.5h Subindeks: Sustainable Development / Zrównoważony rozwój 26 12

15 Z.6 Growth Competitiveness Index Ranking (2005/2006) Ranking międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej Z.7 The Business Competitiveness Index Ranking (2005/2006) Ranking międzynarodowej konkurencyjności organizacji gospodarczych Networked Readiness Index (NRI) parametry szczegółowe NRI Subindeks II rzędu: Market Environment Z.8.1a 1.01 Availability of scientists and engineers (2004) Dostępność kadr naukowych i inżynierów Z.8.1b 1.08 Quality of scientific research institutions (2004) Jakość instytucji naukowych Z.8.1c 1.07 University-industry collaboration (2004) Stan współpracy między organizacjami naukowymi a przemysłem Z.8.1d 1.09 Subsidies for firm-level research and development (2004) Poziom subsydiowania prac B+R prowadzonych przez organizacje gospodarcze Z.8.1e 1.10 Brain drain (2004) Drenaż mózgów Z.8.1f 1.04 Technological sophistication (2004) Stopień doskonałości technologicznej Z.8.1g 1.02 Venture capital availability (2004) Dostępność kapitału wysokiego ryzyka Z.8.1h 1.12 Administrative burden (2004) Utrudnienia w postaci regulacji administracyjnych Z.8.1i 1.03 Sophistication of financial markets (2004) Stopień doskonałości rynków finansowych Z.8.1j 1.05 State of cluster development (2004) Stan rozwoju opartego na zasadzie cluster Z.8.1k 1.06 Collaboration in cluster (2004) Stan współdziałania wewnątrz poszczególnych clusters NRI Subindeks II rzędu: Political / Regulatory Environment Z.9a 2.02 Laws relating to ICT (2004) Stan prawa odnoszącego się do ICT (2004) Z.9b 2.01 Effectiveness of lawmaking (2004) Efektywność z jaką parlament krajowy ustanawia prawo (2004) Z.9c 2.03 Effectiveness of judiciary (2004) Efektywność sądów mierzona ich niezależnością od wpływów politycznych NRI Subindeks II rzędu: Individual Readiness Z.10a 4.02 Quality of educational system (2004) Jakość systemu edukacji Z.10b 4.01 Quality of math and science education (2004) Jakość edukacji matematycznej i w sferze nauk ścisłych

16 Z.10c 4.03 Quality of public schools (2004) Jakość szkół publicznych Z.10d 4.04 Internet access in schools (2004) Dostępność Internetu w szkołach NRI Subindeks II rzędu: Business Readiness Z.11a 5.04 Business investment in R&D (2004) Poziom inwestowania organizacji gospodarczych w badania naukowe i prace rozwojowe Z.11b 5.01 Investment in training (2004) Poziom inwestowania w szkolenie pracowników NRI Subindeks II rzędu: Government Readiness Z.12a 6.01 Government prioritization of ICT (2004) Stosunek administracji rządowej do ICT jako do priorytetu rozwojowego Z.12b 6.02 Government procurement of ICT (2004) Zakupy ICT przez administrację rządową (preferencje dla jakości i nowoczesności) NRI Subindeks II rzędu: Business Usage Z.13a 8.02 Firm-level technology absorption (2004) Poziom absorpcji nowych technologii przez organizacje gospodarcze Z.13b 8.01 Prevelence of foreign technology licensing (2004) Powszechność stosowania zagranicznych technologii Z.13c 8.03 Capacity for innovation (2004) Zdolność organizacji gospodarczych do rozwoju w oparciu o własne innowacje

17 NRI Indeks zbiorczy 2004/2005 Tablica nr Z.1 1 Finlandia Dania 1, Szwecja 1, Wielka Brytania 1, Niemcy 1, Portugalia 0, Grecja 0, Włochy 0, Estonia 0, Malta 0, Słowenia 0, Włochy 0, Słowacja 0, Łotwa -0, Polska -0,50 72 x USA 1,58 5 NRI Subindeks: Environment 2004/2005 Tablica nr Z.2 1 Finlandia 2, Dania 1, Szwecja 1, Wielka Brytania 1, Luksemburg 1, Hiszpania 0, Grecja 0, Włochy -0, Estonia 0, Cypr 0, Malta 0, Słowacja -0, Włochy -0, Łotwa -0, Polska -0,51 70 x USA 1,

18 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 2004/2005 Tablica nr Z.2a 1 Finlandia 2, Wielka Brytania 1, Szwecja 1, Dania 1, Holandia 1, Hiszpania 0, Grecja -0, Włochy -0, Estonia 0, Cypr 0, Litwa 0, Łotwa -0, Malta -0, Włochy -0, Polska -0,62 72 x USA 2,07 2 NRI Subindeks II rzędu: Political / Regulatory Environment 2004/ Dania 1, Wielka Brytania 1, Finlandia 1, Szwecja 1, Niemcy 1, Hiszpania 0, Grecja 0, Włochy -0, Estonia 1, Malta 0, Słowenia 0, Litwa -0, Włochy -0, Łotwa -0, Polska -0,75 79 x USA 1,51 10 Tablica nr Z.2b 16

19 NRI Subindeks II rzędu: Infrastructure Environment 2004/2005 Tablica nr Z.2c 1 Dania 2, Finlandia 2, Luksemburg 1, Szwecja 1, Holandia 1, Grecja 0, Portugalia 0, Włochy 0, Cypr 0, Malta 0, Słowenia 0, Łotwa -0, Polska -0, Słowacja -0, Litwa -0,21 42 x USA 2,01 6 NRI Subindeks: Readiness 2004/2005 Tablica nr Z.3 1 Finlandia 1, Dania 1, Niemcy 1, Szwecja 1, Francja 1, Portugalia 0, Grecja 0, Włochy -0, Estonia 0, Słowenia 0, Malta 0, Włochy -0, Cypr -0, Łotwa -0, Polska -0,41 73 x USA 1,

20 NRI Subindeks II rzędu: Individual Readiness 2004/2005 Tablica nr Z.3a 1 Finlandia 1, Dania 1, Belgia 1, Szwecja 1, Francja 1, Grecja 0, Włochy 0, Portugalia 0, Estonia 0, Słowenia 0, Cypr 0, Grecja / Włochy 0, Łotwa 0, Portugalia 0, Polska 0,15 49 x USA 0,91 17 NRI Subindeks II rzędu: Business Readiness 2004/2005 Tablica nr Z.3b 1 Niemcy 1, Finlandia 1, Szwecja 1, Wielka Brytania 1, Dania / Francja 1, Włochy 0, Portugalia 0, Grecja 0, Słowenia 0, Estonia 0, Litwa 0, Cypr 0, Polska 0, Węgry 0, Malta -0,02 59 x USA 1,

21 NRI Subindeks II rzędu: Government Readiness 2004/2005 Tablica nr Z.3c 1 Finlandia 1, Luksemburg 1, Dania 1, Niemcy 1, Francja 0, Portugalia 0, Grecja -0, Włochy -0, Estonia 0, Malta 0, Litwa 0, Włochy -0, Cypr -0, Łotwa -0, Polska -1,46 95 x USA 1,37 7 NRI Subindeks: Usage 2004/2005 Tablica nr Z.4 1 Szwecja 1, Dania 1, Finlandia 1, Niemcy 1, Austria 1, Włochy 0, Hiszpania 0, Grecja 0, Estonia 0, Malta 0, Węgry 0, Słowacja 0, Litwa 0, Łotwa -0, Polska -0,57 72 x USA 1,

22 NRI Subindeks II rzędu: Individual Usage 2004/2005 Tablica nr Z.4a 1 Szwecja 2, Dania 1, Holandia 1, Luksemburg 1, Finlandia 1, Wielka Brytania 0, Irlandia 0, Grecja 0, Malta 0, Cypr 0, Słowenia 0, Polska 0, Litwa 0, Słowacja 0, Łotwa -0,04 46 X USA 1,39 11 NRI Subindeks II rzędu: Business Usage 2004/2005 Tablica nr Z.4b 1 Niemcy 1, Szwecja 1, Finlandia 1, Dania 1, Wielka Brytania 1, Portugalia 0, Grecja 0, Włochy 0, Czechy 0, Estonia 0, Słowacja 0, Włochy 0, Łotwa 0, Malta 0, Polska -0,62 74 x USA 1,

23 NRI Subindeks II rzędu: Government Usage 2004/2005 Tablica nr Z.4c 1 Dania 1, Estonia 1, Malta 1, Finlandia 1, Austria 1, Luksemburg 0, Grecja -0, Hiszpania -0, Estonia 1, Malta 1, Węgry 0, Słowacja -0, Czechy -0, Łotwa -0, Polska -1,24 93 x USA 2,

24 LRR Indeks zbiorczy 2004 a) Tablica nr Z.5 1 Finlandia 5,80 2 Dania 5,63 3 Szwecja 5,62 4 Wielka Brytania 5,30 5 Holandia 5,21 14 Włochy 4,38 18 Portugalia 4,25 22 Grecja 4,00 12 Estonia 4,64 15 Słowenia 4,36 16 Łotwa 4,34 21 Litwa 4,05 22 Grecja 4,00 23 Słowacja 3,89 24 Polska 3,68 x Średnia UE (15) 4,97 x Średnia UE (25) 4,48 x USA 5,55 a) bez Cypru Subindeks: Information Society 2004 a) Tablica nr Z.5a 1 Finlandia 5,78 2 Szwecja 5,71 3 Dania 5,68 4 Holandia 4,99 5 Luksemburg 4,98 16 Portugalia 3,88 17 Hiszpania 3,71 23 Grecja 3,16 8 Estonia 4,92 11 Malta 4,42 12 Słowenia 4,38 21 Słowacja 3,29 22 Węgry 3,24 23 Grecja 3,16 24 Polska 2,95 x Średnia UE (15) 4,61 x Średnia UE (25) 4,29 x USA 5,86 a) bez Cypru 22

25 a) bez Cypru Subindeks: Innovation and R&D 2004 a) 1 Finlandia 5,87 2 Szwecja 5,57 3 Niemcy 4,90 4 Dania 4,87 5 Francja 4, Luksemburg 3, Grecja 3, Portugalia 3,44 12 Słowenia 3,92 14 Łotwa 3,86 15 Estonia 3, Polska 3, Słowacja 3, Węgry 3,34 24 Malta 2,99 x Średnia UE (15) 4,41 x Średnia UE (25) 4,07 x USA 6,08 a) bez Cypru Subindeks: Liberalization 2004 a) 1 Finlandia 5,36 2 Dania 5,14 3 Wielka Brytania 5,11 4 Luksemburg 4,96 5 Holandia 4, Włochy 4, Portugalia 4,10 21 Grecja 3,96 13 Łotwa 4, Estonia 4, Litwa 4, Grecja 3, Czechy 3,96 23 Słowacja 3,84 24 Polska 3,75 x Średnia UE (15) 4,69 x Średnia UE (25) 4,46 x USA 5,11 Tablica nr Z.5b Tablica nr Z.5c 23

26 Subindeks: Network Industries 2004 a) Tablica nr Z.5d 1 Dania 6,51 2 Szwecja 6,37 3 Niemcy 6,36 4 Finlandia 6,33 5 Luksemburg 6,22 13 Włochy 5,30 15 Grecja 4,99 18 Irlandia 4,89 14 Słowenia 5,21 16 Czechy 5,19 17 Estonia 4,98 21 Litwa 4,51 22 Słowacja 4,50 23 Łotwa 4,35 24 Polska 4,00 x Średnia UE (15) 5,81 x Średnia UE (25) 5,38 x USA 5,85 a) bez Cypru Subindeks: Financial Services 2004 a) Tablica nr Z.5e 1 Finlandia 6,13 2 Wielka Brytania 6,10 3 Dania 5,96 4 Szwecja 5,80 5 Luksemburg 5,72 15 Włochy 4,92 16 Portugalia 4,90 20 Gracja 4,74 11 Estonia 5,43 13 Malta 5,27 17 Węgry 4, Litwa 4, Słowacja 4,67 23 Polska 4,39 24 Czechy 4,03 x Średnia UE (15) 5,52 x Średnia UE (25) 5,25 x USA 5,82 a) bez Cypru 24

27 Subindeks: Enterprise Environment 2004 a) Tablica nr Z.5f 1 Wielka Brytania 5,62 2 Dania 5,60 3 Finlandia 5,48 4 Irlandia 5,30 5 Szwecja 5,29 19 Portugalia 3,89 20 Grecja 3,78 22 Włochy 3,64 7 Estonia 4,90 8 Łotwa 4,87 13 Węgry 4,41 21 Słowenia 3,76 22 Włochy 3,64 23 Polska 3,56 24 Słowacja 3,43 x Średnia UE (15) 4,74 x Średnia UE (25) 4,52 x USA 5,71 a) bez Cypru Subindeks: Social Inclusion 2004 a) Tablica nr Z.5g 1 Dania 5, Finlandia 5, Szwecja 5,46 4 Holandia 5,29 5 Luksemburg 5,19 17 Włochy 4,24 20 Portugalia 4,15 21 Grecja 3,90 9 Malta 4,83 12 Łotwa 4,47 13 Czechy 4,40 21 Grecja 3,90 22 Słowacja 3,83 23 Litwa 3,69 24 Polska 3,42 x Średnia UE (15) 4,81 x Średnia UE (25) 4,56 x USA 5,04 a) bez Cypru 25

28 Subindeks: Sustainable Development 2004 a) Tablica nr Z.5h a) bez Cypru 1 Finlandia 5,97 2 Niemcy 5,96 3 Szwecja 5,89 4 Dania 5,78 5 Austria 5,64 17 Irlandia 4,35 19 Portugalia 4,29 22 Grecja 4,00 12 Słowenia 4,60 13 Słowacja 4, Czechy 4,48 21 Węgry 4,09 22 Grecja 4,00 23 Polska 3,99 24 Malta 3,24 x Średnia UE (15) 5,16 x Średnia UE (25) 4,80 x USA 4,96 26

29 Ranking międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej (2005/2006) 1 Finlandia 5, Dania 5, Szwecja 5, Holandia 5, Wielka Brytania 5, Belgia 4, Grecja 4, Włochy 4, Estonia 4, Słowenia 4, Cypr / Malta 4, Łotwa 4, Grecja 4, Włochy 4, Polska 4, x USA 5,81 2 Tablica nr Z.6 Tablica nr Z.7 Ranking międzynarodowej konkurencyjności organizacji gospodarczych (2005/2006) a) 1 Finlandia 2 2 Niemcy 3 3 Dania 4 4 Wielka Brytania 6 5 Holandia 9 14 Portugalia Włochy Grecja Estonia Czechy Słowenia Litwa Polska Malta Łotwa 48 x USA 1 a) bez Luksemburga 27

30 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.01 Dostępność kadr naukowych i inżynierów (2004) Tablica nr Z.8.1a Uwaga: 1 Finlandia 6, Francja 6, Szwecja 6, Dania 5, Słowacja 5, Portugalia 4, Włochy 4, Luksemburg 4, Słowacja 5, Węgry 5, Litwa 5, Słowenia 4, Luksemburg 4, Łotwa 4, Malta 4,09 79 x USA 5, Polska 4,98 39 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.08 Jakość instytucji naukowych (2004) Tablica nr Z.8.1b Uwaga: 1 Szwecja 6, Finlandia 5, Wielka Brytania 5, Niemcy 5, Dania 5, Hiszpania 3, Grecja 3, Włochy 3, Czechy 4, Węgry 4, Litwa 4, Malta 3, Łotwa 3, Włochy 3, Cypr 3,05 89 x USA 6, Polska 4,

31 Uwaga: NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.07 Stan współpracy między organizacjami naukowymi a przemysłem (2004) 1 Finlandia 5, Szwecja 5, Niemcy 5, Wielka Brytania 5, Holandia 4, Grecja 3, Luksemburg 3, Włochy 2, Czechy 3, Słowenia 3, Litwa 3, Węgry 2, Łotwa 2, Malta 2, Cypr 2,51 86 x USA 5, Polska 3,09 49 Tablica nr Z.8.1.c NRI Subindeks II rzędu: Market Environment Tablica nr Z.8.1d 1.09 Poziom subsydiowania prac B+R prowadzonych przez organizacje gospodarcze (2004) Uwaga: 1 Luksemburg 5, Finlandia 4, Francja 4, Austria 4, Wielka Brytania 4, Grecja 3, Włochy 3, Szwecja 3, Węgry 3, Słowenia 3, Czechy 3, Malta 2, Cypr 2, Słowacja 2, Łotwa 2,29 81 x USA 4, Polska 2,

32 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.10 Drenaż mózgów (2004) Tablica nr Z.8.1.e 1 Holandia 5, Wielka Brytania 5, Finlandia 5, Luksemburg 4, Belgia 4, Grecja 3, Francja 3, Włochy 3, Estonia 4, Słowenia 4, Malta 4, Łotwa 3, Słowacja 2, Litwa 2, Polska 2,52 87 x USA 6,25 1 x) wyższa punktacja dla krajów z których utalentowani ludzie nie wyjeżdżają NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.04 Stopień doskonałości technologicznej (2004) Tablica nr Z.8.1f 1 Finlandia 6, Szwecja 6, Dania 6, Niemcy 5, Wielka Brytania 5, Włochy 4, Portugalia 3, Grecja 3, Estonia 4, Malta 4, Czechy 4, Polska 3, Litwa 3, Łotwa 3, Grecja 3,25 70 x USA 6,

33 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.02 Dostępność kapitału wysokiego ryzyka (2004) Tablica nr Z.8.1.g 1 Wielka Brytania 5, Finlandia 5, Holandia 4, Dania 4, Szwecja 4, Austria 3, Grecja 3, Włochy 2, Litwa 4, Estonia 3, Cypr 3, Łotwa 3, Włochy 2, Malta 2, Polska 2,71 74 x USA 5,76 1 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.12 Utrudnienia w postaci regulacji administracyjnych (2004) x) Tablica nr Z.8.1h 1 Finlandia 4, Austria 4, Estonia 4, Szwecja 4, Irlandia 3, Grecja 2, Francja 2, Włochy 2, Estonia 4, Cypr 3, Litwa 3, Belgia 2, Polska 2, Francja 2, Włochy 2, x USA 3,20 36 x) Wyższa punktacja przy mniejszych utrudnieniach 31

34 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.03 Stopień doskonałości rynków finansowych (2004) Tablica nr Z.8.1.i 1 Wielka Brytania 6, Luksemburg 6, Szwecja 6, Finlandia 6, Holandia 5, Austria 4, Grecja 4, Włochy 4, Estonia 5, Węgry 4, Cypr 4, Polska 3, Słowenia 3, Czechy 3, Słowacja 3,42 68 x USA 6,66 2 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.05 Stan rozwoju opartego na zasadzie cluster (2004) Tablica nr Z.8.1j Uwaga: 1 Finlandia 5, Włochy 5, Dania 4, Szwecja 4, Irlandia 4, Luksemburg 3, Hiszpania 3, Grecja 2, Cypr 3, Litwa 3, Czechy 3, Grecja 2, Estonia 2, Węgry 2, Malta 2,37 95 x USA 5, Polska 3,

35 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.06 Stan współdziałania wewnątrz poszczególnych clusters (2004) Tablica nr Z.8.1.k 1 Finlandia 5, Dania 5, Szwecja 5, Niemcy 5, Belgia 5, Portugalia 4, Hiszpania 3, Grecja 3, Czechy 3, Litwa 3, Słowacja 3, Polska 3, Grecja 3, Węgry 3, Malta 2,67 94 x USA 5,71 3 NRI Subindeks II rzędu: Political / Regulatory Environment 2.02 Stan prawa odnoszącego się do ICT (2004) Tablica nr Z.9a Uwaga: 1 Estonia 5, Finlandia 5, Wielka Brytania 5, Dania 5, Niemcy 5, Hiszpania Włochy 3, Grecja 3, Estonia 5, Malta 4, Słowenia 4, Włochy 3, Cypr 3, Grecja 3, Łotwa 3,35 68 x USA 5, Polska 3,

36 NRI Subindeks II rzędu: Political / Regulatory Environment 2.01 Efektywność z jaką parlament krajowy ustanawia prawo (2004) Tablica nr Z.9b 1 Wielka Brytania 5, Dania 5, Luksemburg 5, Szwecja 5,00 8,-9 5 Francja 4, Portugalia 3,66 4,55 18 Belgia 3, Włochy 2, Estonia 4, Malta 4, Cypr 3, Czechy 2, Łotwa 2, Włochy 2, Polska 2,29 84 x USA 5, NRI Subindeks II rzędu: Political / Regulatory Environment 2.03 Efektywność sądów mierzona ich niezależnością od wpływów politycznych 1 Dania 6, Finlandia 6, Niemcy 6, Holandia 6, Szwecja 6, Grecja 4, Hiszpania 4, Włochy 3, Estonia 5, Malta 5, Cypr 5, Włochy 3, Łotwa 3, Litwa 3, Polska 3,09 72 x USA 5,22 26 Tablica nr Z.9c 34

37 NRI Subindeks II rzędu: Individual Readiness 4.02 Jakość systemu edukacji (2004) Tablica nr Z.10a 1 Finlandia 6, Belgia 5, Dania 5, Szwecja 5, Irlandia 5, Grecja 3, Włochy 3, Portugalia 2, Malta 4, Słowenia 4, Cypr 4, Grecja 3, Włochy 3, Polska 3, Portugalia 2,90 73 x USA 4,40 27 NRI Subindeks II rzędu: Individual Readiness 4.01 Jakość edukacji matematycznej i w sferze nauk ścisłych (2004) Tablica nr Z.10b Uwaga: 1 Finlandia 6, Francja 6, Belgia 5, Dania 5, Czechy 5, Niemcy / Włochy 4, Wielka Brytania 3, Portugalia 3, Czechy 5, Słowacja 5, Węgry 5, Niemcy 4, Włochy 4, Wielka Brytania 4, Portugalia 3,00 86 x USA 4, Polska 4,

38 NRI Subindeks II rzędu: Individual Readiness 4.03 Jakość szkół publicznych (2004) Tablica nr Z.10c 1 Finlandia 6, Belgia 6, Holandia 6, Dania 6, Irlandia 6, Włochy 4, Hiszpania 4, Grecja 4, Estonia 5, Węgry 5, Słowenia 5, Malta 4, Hiszpania 4, Polska 4, Grecja 4,08 46 x USA 4,99 27 NRI Subindeks II rzędu: Individual Readiness 4.04 Dostępność Internetu w szkołach (2004) Tablica nr Z.10d 1 Finlandia 6, Szwecja 6, Dania 6, Estonia 6, Austria 5, Hiszpania 4, Grecja 4, Włochy 3, Estonia 6, Malta 5, Słowenia 5, Słowacja 4, Grecja 4, Włochy 3, Polska 3,41 61 x USA 5,

39 NRI Subindeks II rzędu: Business Readiness 5.04 Business investment in R&D (2004) Tablica nr Z.11a Uwaga: 1 Niemcy 5, Szwecja 5, Finlandia 5, Dania 5, Holandia 4, Grecja 3, Portugalia 2, Włochy 2, Słowenia 4, Litwa 3, Czechy 3, Portugalia 2, Włochy 2, Malta 2, Cypr 2,63 85 x USA 5, Polska 3,00 58 NRI Subindeks II rzędu: Business Readiness 5.01 Poziom inwestowania w szkolenie pracowników (2004) Tablica nr Z.11b 1-2 Niemcy 5, Szwecja 5, Dania 5, Holandia 5, Finlandia 5, Grecja 3, Portugalia 3, Włochy 3, Estonia 4, Słowenia 4, Słowacja 4, Cypr 3, Włochy 3, Węgry 3, Polska 3,40 69 x USA 5,

40 NRI Subindeks II rzędu: Government Readiness 6.01 Stosunek administracji rządowej do ICT jako do priorytetu rozwojowego (2004) 1 Dania 5, Finlandia 5, Malta 5, Estonia 5, Irlandia 5, Grecja 4, Belgia 4, Włochy 3, Malta 5, Estonia 5, Litwa 4, Włochy 3, Cypr 3, Łotwa 3, Polska 2,94 99 x USA 5,21 20 Tablica nr Z.12a NRI Subindeks II rzędu: Government Readiness Tablica nr Z.12b 6.02 Zakupy ICT przez administrację rządową (preferencje dla jakości i nowoczesności) (2004) 1 Luksemburg 5, Finlandia 4, Niemcy 4, Francja 4, Hiszpania 4, Portugalia 3, Grecja 3, Włochy 3, Estonia 4, Słowenia 3, Litwa 3, Włochy 3, Cypr 3, Polska 3, Łotwa 3,01 91 x USA 4,

41 NRI Subindeks II rzędu: Business Usage 8.02 Poziom absorpcji nowych technologii przez organizacje gospodarcze (2004) 1 Szwecja 6, Finlandia 5, Niemcy 5, Dania 5, Wielka Brytania 5, Portugalia 4, Grecja 4, Włochy 3, Słowacja 5, Estonia 5, Węgry 5, Portugalia 4, Grecja 4, Włochy 3, Polska 3,84 82 x USA 6,31 2 Tablica nr Z.13a NRI Subindeks II rzędu: Business Usage 8.01 Powszechność stosowania zagranicznych technologii (2004) Tablica nr Z.13b 1 Niemcy 5, Holandia 5, Wielka Brytania 5, Dania 5, Czechy 5, Luksemburg 4, Włochy 4, Francja 4, Czechy 5, Słowacja 4, Węgry 4, Łotwa 4, Francja 4, Cypr 4, Polska 4, x USA 5,

42 NRI Subindeks II rzędu: Business Usage 8.03 Zdolność organizacji gospodarczych do rozwoju w oparciu o własne innowacje (2004) Uwaga: 1 Niemcy 6, Szwecja 6, Finlandia 5, Dania 5, Wielka Brytania 5, Hiszpania 4, Portugalia 3, Grecja 3, Słowenia 4, Czechy 4, Węgry 3, Łotwa 3, Grecja 3, Cypr 2, Malta 2,76 78 x USA 5, Polska 3,36 46 Tablica nr Z.13c 40

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI

CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Grzegorz Gołębiowski Piotr Szczepankowski CZYNNIKI ATRAKCYJNOŚCI PÓŁNOCNOEUROPEJSKIEGO MODELU KAPITALIZMU. IMPLIKACJE DLA POLSKI Wprowadzenie Dyskusja nad wyborem skutecznego i atrakcyjnego modelu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Po prostu to zróbmy! Unia Europejska i wyzwanie innowacyjności: rekomendacje dla nowych państw członkowskich

Po prostu to zróbmy! Unia Europejska i wyzwanie innowacyjności: rekomendacje dla nowych państw członkowskich Po prostu to zróbmy! Unia Europejska i wyzwanie innowacyjności: rekomendacje dla nowych państw członkowskich Anna Piesiak i Paweł Świeboda Innowacyjność jest dzisiaj ważnym tematem dla Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce

Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Uwarunkowania prawne i regulacyjne rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Opracował zespół pod kierunkiem: mgr Mirosława Fereńca w składzie: prof. Stanisław Piątek mgr Edward Klimasara mgr

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym

Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym Warsztaty menedżerskie Anna Marszałek Transfer wiedzy i technologii w środowisku innowacyjnym 17 W systemie ekonomicznym każde działanie, ale również i zaniechanie, jest obciążone pewnym kosztem. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

INTERNET W DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

INTERNET W DZIAŁALNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Sylwia Talar Joanna Kos-Łabędowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych sylwia.talar@ue.katowice.pl joanna.kos@ue.katowice.pl INTERNET W DZIAŁALNOŚCI POLSKICH

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODAREK ANALIZA PORÓWNAWCZA I REKOMENDACJE

DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODAREK ANALIZA PORÓWNAWCZA I REKOMENDACJE OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 1 (67) 2014 Anna SACIO-SZYMAŃSKA 1 DETERMINANTY INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODAREK ANALIZA PORÓWNAWCZA I REKOMENDACJE Streszczenie W artykule dokonano analizy niektórych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet

Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Zakład Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (Z-8) Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0 Gdańsk, grudzień 2010 Skutki społeczno-ekonomiczne Future Internet Praca nr 08.30.004.0

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 7 SYSTEM GOSPODARCZY TURCJI W KONTEKŚCIE POTENCJALNEJ AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ PRÓBA OCENY

ROZDZIAŁ 7 SYSTEM GOSPODARCZY TURCJI W KONTEKŚCIE POTENCJALNEJ AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ PRÓBA OCENY Agnieszka Niedziela - Mielniczek ROZDZIAŁ 7 SYSTEM GOSPODARCZY TURCJI W KONTEKŚCIE POTENCJALNEJ AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ PRÓBA OCENY Wprowadzenie Przyszłe członkowstwo kraju kandydującego do zjednoczonej

Bardziej szczegółowo

Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw

Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw dr Marek Daszkiewicz Jednostki badawczo-rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE dr Marek

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, sierpień 2012 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Departament Społeczeństwa Informacyjnego SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W LICZBACH 2009 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa 2009 Departament Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwo Spraw

Bardziej szczegółowo

Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje

Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje 1 Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje zarządzające programami. 2 Spis treści 1. AAL... 5 2. BLUE

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje

Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje Wanda Pełka * Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje Wprowadzenie Jedną z podstawowych barier rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki jest występowanie luki kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011

ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011 Tomasz Białowąs ZRÓŻNICOWANIE KONKURENCYJNOŚCI A POZYCJA EKSPORTOWA KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM W LATACH 1995-2011 Wprowadzenie Kryzys gospodarczy lat 2008-2009 uwydatnił

Bardziej szczegółowo

Raport w sprawie konkurencyjności cyfrowej Europy

Raport w sprawie konkurencyjności cyfrowej Europy Raport w sprawie konkurencyjności cyfrowej Europy Część 1 i2010 Raport roczny na temat społeczeństwa informacyjnego 2009 roku Benchmarking i2010: Tendencje i najważniejsze osiągnięcia Wydanie polskie Tarnów,

Bardziej szczegółowo

Komitet Redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego Przewodniczący. Józef Oleński. Redaktor Główny. Członkowie: Opracowanie publikacji.

Komitet Redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego Przewodniczący. Józef Oleński. Redaktor Główny. Członkowie: Opracowanie publikacji. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE Komitet Redakcyjny Głównego Urzędu Statystycznego Przewodniczący Redaktor Główny Józef Oleński Halina Dmochowska Członkowie: Ewa Adach-Stankiewicz, Wojciech Adamczewski,

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY (PROJEKT)

NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY (PROJEKT) Załącznik nr 2 Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY (PROJEKT) Ministerstwo Infrastruktury ul. T. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Warszawa, kwiecień, 2008 r. SPIS TREŚCI ABSTRAKT...3 WPROWADZENIE...4 1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY POLITYKI NA RZECZ INWESTYCJI

PODSTAWY POLITYKI NA RZECZ INWESTYCJI PODSTAWY POLITYKI NA RZECZ INWESTYCJI ( POLICY FRAMEWORK FOR INVESTMENT ) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka

Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka EURYDICE Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Zarządzanie szkolnictwem wyższym w Europie Strategie, struktury, finansowanie i kadra akademicka Komisja Europejska EURYDICE Zarządzanie szkolnictwem

Bardziej szczegółowo