Obserwacja i oceny rozwoju w Polsce społeczeństwa informacyjnego w kontekście procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obserwacja i oceny rozwoju w Polsce społeczeństwa informacyjnego w kontekście procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych (Z-11) Obserwacja i oceny rozwoju w Polsce społeczeństwa informacyjnego w kontekście procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej (część II) Spis treści: Załącznik nr 1: Podstawowe elementy obserwacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w świetle wskaźników syntetycznych opracowanych przez World Economic Forum i INSEAD. 1 Załącznik nr 2: Polska na tle Unii Europejskiej (zestaw Tablic syntetycznych). 11 Praca statutowa nr: Opracowanie: dr Józef Wierzbołowski Robert Czarnecki Warszawa, grudzień 2005

2 Źródło: Raporty World Economic Forum: The Global Information Technology Report 2004/2005 The Lisbon Reviev An Assessment of Policies and Reforms in Europe The Global Competitiveness Report 2005/2006 Copyright by Instytut Łączności, Warszawa 2005

3 Załącznik nr 1 Podstawowe elementy obserwacji rozwoju społeczeństwa informacyjnego w świetle wskaźników syntetycznych opracowanych przez World Economic Forum i INSEAD Spis treści: I. Definicje i parametry z zakresu Networked Readiness Index (NRI)... 2 II. Definicje z zakresu The Lisbon Review Ranking 2004 (LRR)... 6 III. Definicje wskaźników z zakresu międzynarodowej konkurencyjności... 8

4 I. Definicje i parametry z zakresu Networked Readiness Index (NRI) 1. Network Readiness Index (NRI) wskaźnik ogólny - wskaźnik stanowiący miernik skłonności kraju do wykorzystywania możliwości rozwojowych, jakie stwarzają technologie informacyjne (ICT) 1 Network Readiness Index (NRI) wskaźnik ogólny wyliczany jest przy uwzględnieniu trzech subindeksów, do których należą: (1) Subindeks: Environment (Stan środowiska społeczno-gospodarczego), który służy do pomiaru, w jakim stopniu stan środowiska społeczno-gospodarczego w danym kraju sprzyja rozwojowi i wykorzystywaniu ICT. Przy ustalaniu wielkości tego subindeksu uwzględnia się: a) subindeks II rzędu: Market Environment (Stan otoczenia rynkowego), który ma na celu oszacowanie, czy i na ile występują w kraju zasoby kapitału ludzkiego i pomocnicze rodzaje działalności gospodarczej wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym zwłaszcza takie czynniki, jak: wykwalifikowana siła robocza, zdolność finansowa gospodarki, poziom rozwoju środowiska biznesowego, b) subindeks II rzędu: Political/Regulatory Environment (Stan środowiska politycznego i regulacyjnego), uwzględniający priorytety krajowe, tak jak znajdują swe odbicie w prowadzonej polityce i w regulacjach prawnych, wspólnie wpływających na stopę wzrostu i na kierunki rozwoju, c) subindeks II rzędu: Infrastructure Environment (Stan infrastruktury), odzwierciedlający poziom osiągalności i jakości infrastruktury zapewniającej dostęp do podstawowych zastosowań ICT w danym kraju. (2) Subindeks: Readiness (Stan gotowości do wykorzystywania ICT), obrazujący stan gotowości kraju do wykorzystywania ICT mierzony zdolnością głównych aktorów społecznych (poszczególnych mieszkańców, środowiska gospodarczego oraz administracji publicznej) do zwiększania roli ICT jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego (to leverage the potential of ICT). Przy ustalaniu tego subindeksu uwzględnia się: a) subindeks II rzędu: Individual Readiness (Stan gotowości mieszkańców do wykorzystywania ICT), ilustrujący stopień gotowości mieszkańców danego kraju do wykorzystywania ICT i zwiększania znaczenia tych technologii w swym życiu, przy czym do czynników branych pod uwagę zalicza się: poziom alfabetyzacji, rodzaj i miejsce korzystania z Internetu, poziom dostępu do sieci (connectivity), b) subindeks II rzędu: Business Readiness (Stan gotowości organizacji gospodarczych do wykorzystywania ICT), ilustrujący stopień gotowości podstawowych działów gospodarki 1 W świetle alternatywnej definicji NRI służy do pomiaru stopnia przygotowania kraju do współudziału w rozwoju ICT i do korzystania z tego rozwoju. 2

5 (a cross section of business) do uczestniczenia w działalności prowadzonej z użyciem ICT, i do odnoszenia korzyści z tej działalności (problem dotyczy nie tylko wielkich korporacji, lecz również małych i średnich przedsiębiorstw i ich skłonności do wykorzystywania ICT i do inwestowania w alfabetyzację cyfrową swych pracowników), c) subindeks II rzędu: Government Readiness (Stan gotowości ze strony władzy politycznej i administracji do wykorzystywania ICT), wskazujący na stopień gotowości aparatu władzy do wykorzystywania ICT, co znajduje swoje odbicie w: mechanizmach podejmowania decyzji politycznych (policy-making machinery) i w wewnętrznych procesach funkcjonowania administracji rządowej 2, dostępności usług administracji rządowej w trybie on-line. (3) Subindeks: Usage (Stan wykorzystywania ICT), obrazujący wpływ, jaki ICT wywierają na podstawowych aktorów życia społeczno-gospodarczego, a więc indywidualnych mieszkańców, organizacje gospodarcze i administrację publiczną, przy czym oszacowaniu podlegają zmiany zachodzące w zachowaniach społecznych i stylu życia, oraz zmiany w innych czynnikach zarówno gospodarczych, jak i pozagospodarczych, na które oddziałują te technologie. Przy ustaleniu tego subindeksu uwzględnia się: a) subindeks II rzędu: Individual Usage (Stan wykorzystywania ICT przez mieszkańców), który obrazuje stopień adaptacji i wykorzystywania ICT przez poszczególnych mieszkańców danego kraju na podstawie oszacowania: stopnia rozpowszechnienia technologii wpływających na wzrost przepływu informacji (connectivity-enchancing technologies), takich jak telefony i urządzenia zapewniające łączność internetową, poziom wykorzystywania Internetu, wydatki ponoszone na wykorzystywanie sieci, b) subindeks II rzędu: Business Usage (Stan wykorzystywania ICT przez organizacje gospodarcze), który obrazuje stopień wykorzystywania ICT we wszystkich dziedzinach gospodarki narodowej na podstawie takich czynników, jak: poziom handlu elektronicznego, zarówno B2B, jak i B2C, wykorzystywanie ICT w działalności marketingowej i w podobnych, poziom transakcji prowadzonych on-line, c) subindeks II rzędu: Government Usage (Podejście administracji publicznej do wykorzystywania ICT), stanowiący odbicie: podejścia do ICT jako priorytetu rozwojowego, wykorzystywania ICT dla usprawnienia pracy samej administracji rządowej i jej kontaktów z obywatelami. Formalna organizacja indeksu i algorytm liczenia pokazane są na poniższym schemacie 2 W przypadku uwzględnienia priorytetu dla rozwoju ICT staje się to widoczne w krótko- i średniookresowych strategiach rozwojowych (policy measures) oraz ustawodawstwie, których celem jest rozbudowa i wykorzystywanie ICT w państwie, w tym w pracach samej administracji publicznej. 3

6 1/3 1/3 1/3 Źródło: World Economic Forum, The Global Information Technology Report , page 4 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 2. Parametry szczegółowe Do wyliczenia poszczególnych subindeksów wykorzystywane są zarówno dane statystyczne, jak i oceny jakościowe wyrażane przez ekspertów i kręgi businessu, a także stosowany jest system wag. W 2004/2005 wykorzystywano następujące parametry: (1) Market Environment dostępność kadr naukowych i inżynierów dostępność kapitału wysokiego ryzyka (venture capital) stopień doskonałości rynków finansowych stopień doskonałości technologicznej stan rozwoju opartego na zasadzie wiązek współzależnych rodzajów produkcji towarów i usług (cluster development) stan współdziałania wewnątrz cluster stan współpracy między organizacjami naukowymi a przemysłem jakość instytucji naukowo badawczych poziom subsydiowania prac B+R prowadzonych przez organizacje gospodarcze drenaż mózgów (wyższa punktacja dla krajów, z których utalentowani ludzie nie wyjeżdżają) stopień łatwości w pozyskaniu kredytu bankowego na podstawie dobrego business planu, lecz bez zabezpieczenia utrudnienia w postaci regulacji administracyjnych (wyższa punktacja przy ich braku) stopień łatwości przy podejmowaniu nowej działalności gospodarczej 4

7 (2) Political/Regulatory Environment efektywność z jaką parlament krajowy ustanawia prawo stan prawa odnoszącego się do ICT efektywność sądów mierzona ich niezależnością od wpływów politycznych ochrona własności intelektualnej (3) Infrastructure Environment liczba telefonicznych linii abonenckich na 1000 mieszkańców liczba bezpiecznych serwerów internetowych na 1 mln mieszkańców liczba hostów internetowych na mieszkańców (4) Individual Readiness jakość edukacji matematycznej i w sferze nauk ścisłych jakość systemu edukacji jakość szkół publicznych dostępność Internetu w szkołach poziom wyrobienia nabywców (najniższa punktacja przy dominacji wyborów na. podstawie ceny) dynamika zachowań nabywców (najwyższa punktacja przy aktywnym poszukiwaniu najnowszych produktów, technologii i procesów) poziom opłat za korzystanie z telefonów domowych dostępność finansowa (affordability) Internetu (5) Business Readiness 5.01 poziom inwestowania w szkolenie pracowników 5.02 dostępność usług zapewniających szkolenie pracowników 5.03 jakość szkół ekonomicznych i w sferze zarządzania 5.04 poziom inwestowania w prace B+R 5.05 wysokość miesięcznego abonamentu telefonicznego dla firm 5.06 wysokość opłat za połączenia telefoniczne dla firm (6) Government Readiness 6.01 stosunek administracji rządowej do ICT jako do priorytetu rozwojowego 6.02 zakupy ICT przez administrację rządową (najwyższa punktacja przy kierowaniu się jakością i nowoczesnością) (7) Individual usage 7.01 abonenci telefonii komórkowej na 100 mieszkańców 7.02 abonenci telefoniczni na 100 mieszkańców 7.03 liczba telefonów publicznych na 1000 mieszkańców 5

8 7.04 liczba telefonicznych linii abonenckich na 100 mieszkańców 7.05 liczba telewizorów (% mieszkań z telewizorami) 7.06 liczba abonentów szerokopasmowego Internetu (na 1000 mieszkańców) 7.07 liczba abonentów modemów internetowych (na 1000 mieszkańców) 7.08 liczba użytkowników Internetu (na 1000 mieszkańców) (8) Business Usage 8.01 powszechność stosowania zagranicznych licencji w rozwoju technologii 8.02 poziom absorpcji nowych technologii przez organizacje gospodarcze 8.03 zdolność organizacji gospodarczych do rozwoju w oparciu o własne innowacje 8.04 zdolność do pozyskiwania nowych linii telefonicznych przez organizacje gospodarcze (dostępność fizyczna i pod względem finansowym) 8.05 zdolność do pozyskiwania nowych linii telefonii komórkowej przez organizacje gospodarcze (dostępność fizyczna i pod względem finansowym) (9) Government Usage 9.01 sukcesy administracji rządowej w realizacji programów wspierających rozwój ICT 9.02 usługi administracji rządowej on-line Uwagi: Dla lat 2002/2003 badaniem objęto 82 kraje, dla lat 2003/ kraje, zaś dla lat 2004/ kraje. Za lata 2002/2003 i 2003/ punktacja (wynik obliczeń) prezentowana była wg skali 1-7; dla okresu 2004/2005 zmieniono sposób dokonywania obliczeń wprowadzając 0 jako punkt graniczny: punktacja powyżej 0 oznacza, że kraje, przy których ona występuje osiągnęły stan rozwoju powyżej średniej dla 104 krajów objętych badaniem, natomiast punktacja poniżej 0 oznacza, że stan rozwoju odpowiednich krajów plasuje je poniżej tej średniej. II. Definicje z zakresu The Lisbon Review Ranking 2004 (LRR) The Lisbon Review Ranking 2004 (LRR) wskaźnik ogólny - wskaźnik zaawansowania poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej w realizacji Strategii Lizbońskiej. Wskaźnik LPR oparty jest na danych statystycznych i wynikach Executive Opinion Survey kierowanych co roku do wybitnych działaczy gospodarczych (business leaders) w ponad 100 krajach, a także na opiniach uzyskiwanych od przedstawicieli sfer gospodarczych wewnątrz poszczególnych badanych krajów. Wyliczany jest na podstawie 8 subindeksów, pokrywających się w zarysie z podstawowymi celami Strategii Lizbońskiej. W skład tych subindeksów wchodzą: 6

9 (1) Subindeks: Information Society stanowiący odbicie działań zmierzających do zapewnienia budowy społeczeństwa informacyjnego z myślą o wszystkich warstwach społecznych (creating an Information Society for all), (2) Subindeks: Innovation and R&D, dotyczący rozwoju europejskiego obszaru innowacyjności, badań naukowych i rozwoju technologicznego, (3) Subindeks: Liberalization, odwzorowujący stan w odniesieniu do: prac zmierzających do zakończenia tworzenia wspólnego rynku, pomocy państwa dla organizacji gospodarczych i strategii konkurencji (4) Subindeks: Network Industries związany z budową przemysłów sieciowych w sektorze telekomunikacji, w sferze związanej z usługami komunalnymi i transportem (in the utilities and transportation) (5) Subindeks: Financial Services dotyczy rozwoju efektywnych zintegrowanych usług finansowych (6) Subindeks: Enterprise Environment określający stan w zakresie usprawniania środowiska gospodarczego: przy podejmowaniu działalności gospodarczej przez nowe przedsiębiorstwa (for business start-ups), w sferze regulacyjnej (7) Subindeks: Social Inclusion obrazujący zmiany poziomu spójności społecznej w wyniku takich działań, jak: przywracanie zdolności ludzi pozbawionych pracy do jej podejmowania (returning people to the workforce), podwyższanie kwalifikacji i umiejętności, unowocześnienie systemów opieki społecznej. (8) Subindeks: Sustainable Development odnoszący się do wzmacniania warunków zrównoważonego rozwoju. Uwaga: Punktacja dla każdego kraju ustalana jest jako średnia z punktacji w każdym z subindeksów I rzędu wg skali 1-7. Do wyliczenia przyjmowane są dane statystyczne oraz wyniki ocen Executive Opinion Survey przeprowadzanego co roku przez The World Economic Forum wśród liderów światowego biznesu z ponad 100 krajów. 7

10 III. Definicje wskaźników z zakresu międzynarodowej konkurencyjności 1. Wskaźnik międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej Wskaźnik międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej obliczany jest na podstawie danych statystycznych i wyników badań sondażowych na podstawie 3 subindeksów: (1) Technology Index (wskaźnik poziomu rozwoju technologicznego), na który składają się: a) Innovation Subindeks:, uwzględniający: pytania sondażowe jaką pozycję zajmuje twój kraj w porównaniu do światowych liderów w tej dziedzinie? czy organizacje gospodarcze w twoim kraju są niezainteresowane/wręcz agresywne w pozyskiwaniu nowych technologii? jak duże środki przeznaczają organizacje gospodarcze w twoim kraju na prace B+R w porównaniu z innymi krajami? w jakim stopniu organizacje gospodarcze współpracują w sferze B+R z lokalnymi instytucjami naukowo-badawczymi? dane statystyczne liczba patentów użytkowych udzielonych w USA na 1 mln mieszkańców liczba studentów na uczelniach pomaturalnych b) Technology Transfer Subindex, na który składają się pytania sondażowe: czy bezpośrednie inwestycje zagraniczne są w twoim kraju ważnym źródłem nowych technologii? czy licencje zagraniczne są w twoim kraju powszechnym środkiem pozyskiwania nowych technologii? c) ICT Subindex, na który składają się: pytania sondażowe jak powszechny jest dostęp do Internetu w szkołach? 3.14 czy ICT stanowią priorytet w polityce administracji rządowej? 3.15 czy programy rządowe odnoszą skutek we wspieraniu rozwoju ICT? 3.16 czy ustawy odnoszące siędo ICT (handel elektroniczny, podpis elektroniczny, zabezpieczenie praw konsumentów) należycie regulują tą problematykę i są wdrożone do stosowania? dane statystyczne 8

11 3.18. liczba abonentów telefonii komórkowej na 100 mieszkańców liczba użytkowników Internetu na mieszkańców liczba hostów internetowych na mieszkańców liczba telefonicznych linii abonenckich na 100 mieszkańców liczba PC-tów na 100 mieszkańców (2) Public Institutions Index (PII) - wskaźnik obrazujący stan i zachowania instytucji publicznych. Wskaźnik PII budowany jest na podstawie badań sondażowych składających się na 2 subindeksy: a) Contracts and law subindex na który składają się pytania sondażowe: czy wymiar sprawiedliwości w twoim kraju jest wolny od nacisków politycznych? czy prawa dotyczące własności, włączając zasoby finansowe, są jesno sformułowane i należycie chronione przez ustawy czy administracja rządowa zajmuje neutralne stanowisko w odniesieniu do uczestników biorących udział w przetargach publicznych 6.18 czy zorganizowana przestępczość narzuca znaczna koszty do ponoszenia przy prowadzeniu działalności gospodarczej b) Corruption subindex na który składają się pytania sondażowe: 6.21 jak powszechne są łapówki płacone przy uzyskiwaniu licencji importowych i eksportowych? jak powszechne są łapówki płacone przy uzyskiwaniu zamówień na usługi publiczne? 6.23 jak powszechne są łapówki płacone w związku z anulowaniem należności podatkowych? (3) Macroeconomic Environment Index (MEI) - wskaźnik uwzględniający poziom stabilności makroekonomicznej i stopień skuteczności polityki administracji rządowej, a także rating kredytowy danego kraju Wskaźnik MEI ustalany jest na następującej podstawie: a) Macroeconomic Stability Subindex na który składają się: pytania sondażowe czy przewiduje się, że gospodarka krajowa wejdzie w przyszłym roku w okres recesji? 2.07 czy uzyskanie kredytu dla twojej firmy stało się łatwiejsze, niż w poprzednim roku? 9

12 2.22. nadwyżka / deficyt w budżecie państwa stopa oszczędności krajowych poziom inflacji realny efektywny kurs waluty dane statystyczne 2.26 zmiany oprocentowania kredytów udzielanych i zaciąganych (na przestrzeni roku) b) rating kredytowy danego kraju korygowany o odpowiedź na pytanie sondażowe: czy układ wydatków publicznych w twoim kraju prowadzi do marnotrawstwa środków, czy też zapewnia niezbędne towary i usługi, bez których nie może zapewnić funkcjonowanie mechanizmów rynkowych? 2. The Business Competitiveness Index (BCI) - wskaźnik konkurencyjności organizacji gospodarczych, uwzględniający: (1) Company operations and strategy ranking (2) Quality of The national business environment ranking 10

13 Załącznik nr 2 Polska na tle Unii Europejskiej (zestaw Tablic syntetycznych) Uwaga: Punktacja w Tablicach prowadzona jest wg skali 1-7

14 Spis tablic: L.p. Nazwa tablicy str. Z.1 Networked Readiness Index (NRI) Indeks zbiorczy 2004/2005 wskaźnik skłonności kraju do wykorzystywania możliwości rozwojowych, jakie stwarzają technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) 15 Z.2 NRI Subindeks: Environment / Stan środowiska społeczno-gospodarczego 15 Subindeks II rzędu: Z.2a Market Environment / Stan otoczenia rynkowego 16 Z.2b Political / Regulatory Environment / Stan środowiska politycznego i regulacyjnego 16 Z.2c Infrastructure Environment / Stan infrastruktury 17 Z.3 NRI Subindeks: Readiness / Stan gotowości do wykorzystywania ICT 17 Subindeks II rzędu: Z.3a Individual Readiness / Stan gotowości mieszkańców do wykorzystywania ICT 18 Z.3b Business Readiness / Stan gotowości organizacji gospodarczych do wykorzystywania ICT 18 Z.3c Government Readiness / Stan gotowości ze strony władzy politycznej i administracji do wykorzystywania ICT 19 Z.4 NRI Subindeks: Usage / Stan wykorzystywania ICT 19 Subindeks II rzędu: Z.4a Individual Usage / Stan wykorzystywania ICT przez mieszkańców 20 Z.4b Business Usage / Stan wykorzystywania ICT przez organizacje gospodarcze 20 Z.4c Government Usage / Podejście administracji publicznej do wykorzystywania ICT 21 Z.5 The Lisbon Strategy Ranking (LSR) Indeks zbiorczy 2004 wskaźnik zaawansowania poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej w realizacji Strategii Lizbońskiej 22 Z.5a Subindeks: Information Society / Społeczeństwo informacyjne 22 Z.5b Subindeks: Innovation and R&D / Innowacyjność, badania naukowe i rozwój technologiczny 23 Z.5c Subindeks: Liberalization / Liberalizacja 23 Z.5d Subindeks: Network Industries / Przemysły sieciowe 24 Z.5e Subindeks: Financial Services / Usługi finansowe 24 Z.5f Subindeks: Enterprise Environment / Środowisko gospodarcze (przedsiębiorstw) 25 Z.5g Subindeks: Social Inclusion / Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 25 Z.5h Subindeks: Sustainable Development / Zrównoważony rozwój 26 12

15 Z.6 Growth Competitiveness Index Ranking (2005/2006) Ranking międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej Z.7 The Business Competitiveness Index Ranking (2005/2006) Ranking międzynarodowej konkurencyjności organizacji gospodarczych Networked Readiness Index (NRI) parametry szczegółowe NRI Subindeks II rzędu: Market Environment Z.8.1a 1.01 Availability of scientists and engineers (2004) Dostępność kadr naukowych i inżynierów Z.8.1b 1.08 Quality of scientific research institutions (2004) Jakość instytucji naukowych Z.8.1c 1.07 University-industry collaboration (2004) Stan współpracy między organizacjami naukowymi a przemysłem Z.8.1d 1.09 Subsidies for firm-level research and development (2004) Poziom subsydiowania prac B+R prowadzonych przez organizacje gospodarcze Z.8.1e 1.10 Brain drain (2004) Drenaż mózgów Z.8.1f 1.04 Technological sophistication (2004) Stopień doskonałości technologicznej Z.8.1g 1.02 Venture capital availability (2004) Dostępność kapitału wysokiego ryzyka Z.8.1h 1.12 Administrative burden (2004) Utrudnienia w postaci regulacji administracyjnych Z.8.1i 1.03 Sophistication of financial markets (2004) Stopień doskonałości rynków finansowych Z.8.1j 1.05 State of cluster development (2004) Stan rozwoju opartego na zasadzie cluster Z.8.1k 1.06 Collaboration in cluster (2004) Stan współdziałania wewnątrz poszczególnych clusters NRI Subindeks II rzędu: Political / Regulatory Environment Z.9a 2.02 Laws relating to ICT (2004) Stan prawa odnoszącego się do ICT (2004) Z.9b 2.01 Effectiveness of lawmaking (2004) Efektywność z jaką parlament krajowy ustanawia prawo (2004) Z.9c 2.03 Effectiveness of judiciary (2004) Efektywność sądów mierzona ich niezależnością od wpływów politycznych NRI Subindeks II rzędu: Individual Readiness Z.10a 4.02 Quality of educational system (2004) Jakość systemu edukacji Z.10b 4.01 Quality of math and science education (2004) Jakość edukacji matematycznej i w sferze nauk ścisłych

16 Z.10c 4.03 Quality of public schools (2004) Jakość szkół publicznych Z.10d 4.04 Internet access in schools (2004) Dostępność Internetu w szkołach NRI Subindeks II rzędu: Business Readiness Z.11a 5.04 Business investment in R&D (2004) Poziom inwestowania organizacji gospodarczych w badania naukowe i prace rozwojowe Z.11b 5.01 Investment in training (2004) Poziom inwestowania w szkolenie pracowników NRI Subindeks II rzędu: Government Readiness Z.12a 6.01 Government prioritization of ICT (2004) Stosunek administracji rządowej do ICT jako do priorytetu rozwojowego Z.12b 6.02 Government procurement of ICT (2004) Zakupy ICT przez administrację rządową (preferencje dla jakości i nowoczesności) NRI Subindeks II rzędu: Business Usage Z.13a 8.02 Firm-level technology absorption (2004) Poziom absorpcji nowych technologii przez organizacje gospodarcze Z.13b 8.01 Prevelence of foreign technology licensing (2004) Powszechność stosowania zagranicznych technologii Z.13c 8.03 Capacity for innovation (2004) Zdolność organizacji gospodarczych do rozwoju w oparciu o własne innowacje

17 NRI Indeks zbiorczy 2004/2005 Tablica nr Z.1 1 Finlandia Dania 1, Szwecja 1, Wielka Brytania 1, Niemcy 1, Portugalia 0, Grecja 0, Włochy 0, Estonia 0, Malta 0, Słowenia 0, Włochy 0, Słowacja 0, Łotwa -0, Polska -0,50 72 x USA 1,58 5 NRI Subindeks: Environment 2004/2005 Tablica nr Z.2 1 Finlandia 2, Dania 1, Szwecja 1, Wielka Brytania 1, Luksemburg 1, Hiszpania 0, Grecja 0, Włochy -0, Estonia 0, Cypr 0, Malta 0, Słowacja -0, Włochy -0, Łotwa -0, Polska -0,51 70 x USA 1,

18 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 2004/2005 Tablica nr Z.2a 1 Finlandia 2, Wielka Brytania 1, Szwecja 1, Dania 1, Holandia 1, Hiszpania 0, Grecja -0, Włochy -0, Estonia 0, Cypr 0, Litwa 0, Łotwa -0, Malta -0, Włochy -0, Polska -0,62 72 x USA 2,07 2 NRI Subindeks II rzędu: Political / Regulatory Environment 2004/ Dania 1, Wielka Brytania 1, Finlandia 1, Szwecja 1, Niemcy 1, Hiszpania 0, Grecja 0, Włochy -0, Estonia 1, Malta 0, Słowenia 0, Litwa -0, Włochy -0, Łotwa -0, Polska -0,75 79 x USA 1,51 10 Tablica nr Z.2b 16

19 NRI Subindeks II rzędu: Infrastructure Environment 2004/2005 Tablica nr Z.2c 1 Dania 2, Finlandia 2, Luksemburg 1, Szwecja 1, Holandia 1, Grecja 0, Portugalia 0, Włochy 0, Cypr 0, Malta 0, Słowenia 0, Łotwa -0, Polska -0, Słowacja -0, Litwa -0,21 42 x USA 2,01 6 NRI Subindeks: Readiness 2004/2005 Tablica nr Z.3 1 Finlandia 1, Dania 1, Niemcy 1, Szwecja 1, Francja 1, Portugalia 0, Grecja 0, Włochy -0, Estonia 0, Słowenia 0, Malta 0, Włochy -0, Cypr -0, Łotwa -0, Polska -0,41 73 x USA 1,

20 NRI Subindeks II rzędu: Individual Readiness 2004/2005 Tablica nr Z.3a 1 Finlandia 1, Dania 1, Belgia 1, Szwecja 1, Francja 1, Grecja 0, Włochy 0, Portugalia 0, Estonia 0, Słowenia 0, Cypr 0, Grecja / Włochy 0, Łotwa 0, Portugalia 0, Polska 0,15 49 x USA 0,91 17 NRI Subindeks II rzędu: Business Readiness 2004/2005 Tablica nr Z.3b 1 Niemcy 1, Finlandia 1, Szwecja 1, Wielka Brytania 1, Dania / Francja 1, Włochy 0, Portugalia 0, Grecja 0, Słowenia 0, Estonia 0, Litwa 0, Cypr 0, Polska 0, Węgry 0, Malta -0,02 59 x USA 1,

21 NRI Subindeks II rzędu: Government Readiness 2004/2005 Tablica nr Z.3c 1 Finlandia 1, Luksemburg 1, Dania 1, Niemcy 1, Francja 0, Portugalia 0, Grecja -0, Włochy -0, Estonia 0, Malta 0, Litwa 0, Włochy -0, Cypr -0, Łotwa -0, Polska -1,46 95 x USA 1,37 7 NRI Subindeks: Usage 2004/2005 Tablica nr Z.4 1 Szwecja 1, Dania 1, Finlandia 1, Niemcy 1, Austria 1, Włochy 0, Hiszpania 0, Grecja 0, Estonia 0, Malta 0, Węgry 0, Słowacja 0, Litwa 0, Łotwa -0, Polska -0,57 72 x USA 1,

22 NRI Subindeks II rzędu: Individual Usage 2004/2005 Tablica nr Z.4a 1 Szwecja 2, Dania 1, Holandia 1, Luksemburg 1, Finlandia 1, Wielka Brytania 0, Irlandia 0, Grecja 0, Malta 0, Cypr 0, Słowenia 0, Polska 0, Litwa 0, Słowacja 0, Łotwa -0,04 46 X USA 1,39 11 NRI Subindeks II rzędu: Business Usage 2004/2005 Tablica nr Z.4b 1 Niemcy 1, Szwecja 1, Finlandia 1, Dania 1, Wielka Brytania 1, Portugalia 0, Grecja 0, Włochy 0, Czechy 0, Estonia 0, Słowacja 0, Włochy 0, Łotwa 0, Malta 0, Polska -0,62 74 x USA 1,

23 NRI Subindeks II rzędu: Government Usage 2004/2005 Tablica nr Z.4c 1 Dania 1, Estonia 1, Malta 1, Finlandia 1, Austria 1, Luksemburg 0, Grecja -0, Hiszpania -0, Estonia 1, Malta 1, Węgry 0, Słowacja -0, Czechy -0, Łotwa -0, Polska -1,24 93 x USA 2,

24 LRR Indeks zbiorczy 2004 a) Tablica nr Z.5 1 Finlandia 5,80 2 Dania 5,63 3 Szwecja 5,62 4 Wielka Brytania 5,30 5 Holandia 5,21 14 Włochy 4,38 18 Portugalia 4,25 22 Grecja 4,00 12 Estonia 4,64 15 Słowenia 4,36 16 Łotwa 4,34 21 Litwa 4,05 22 Grecja 4,00 23 Słowacja 3,89 24 Polska 3,68 x Średnia UE (15) 4,97 x Średnia UE (25) 4,48 x USA 5,55 a) bez Cypru Subindeks: Information Society 2004 a) Tablica nr Z.5a 1 Finlandia 5,78 2 Szwecja 5,71 3 Dania 5,68 4 Holandia 4,99 5 Luksemburg 4,98 16 Portugalia 3,88 17 Hiszpania 3,71 23 Grecja 3,16 8 Estonia 4,92 11 Malta 4,42 12 Słowenia 4,38 21 Słowacja 3,29 22 Węgry 3,24 23 Grecja 3,16 24 Polska 2,95 x Średnia UE (15) 4,61 x Średnia UE (25) 4,29 x USA 5,86 a) bez Cypru 22

25 a) bez Cypru Subindeks: Innovation and R&D 2004 a) 1 Finlandia 5,87 2 Szwecja 5,57 3 Niemcy 4,90 4 Dania 4,87 5 Francja 4, Luksemburg 3, Grecja 3, Portugalia 3,44 12 Słowenia 3,92 14 Łotwa 3,86 15 Estonia 3, Polska 3, Słowacja 3, Węgry 3,34 24 Malta 2,99 x Średnia UE (15) 4,41 x Średnia UE (25) 4,07 x USA 6,08 a) bez Cypru Subindeks: Liberalization 2004 a) 1 Finlandia 5,36 2 Dania 5,14 3 Wielka Brytania 5,11 4 Luksemburg 4,96 5 Holandia 4, Włochy 4, Portugalia 4,10 21 Grecja 3,96 13 Łotwa 4, Estonia 4, Litwa 4, Grecja 3, Czechy 3,96 23 Słowacja 3,84 24 Polska 3,75 x Średnia UE (15) 4,69 x Średnia UE (25) 4,46 x USA 5,11 Tablica nr Z.5b Tablica nr Z.5c 23

26 Subindeks: Network Industries 2004 a) Tablica nr Z.5d 1 Dania 6,51 2 Szwecja 6,37 3 Niemcy 6,36 4 Finlandia 6,33 5 Luksemburg 6,22 13 Włochy 5,30 15 Grecja 4,99 18 Irlandia 4,89 14 Słowenia 5,21 16 Czechy 5,19 17 Estonia 4,98 21 Litwa 4,51 22 Słowacja 4,50 23 Łotwa 4,35 24 Polska 4,00 x Średnia UE (15) 5,81 x Średnia UE (25) 5,38 x USA 5,85 a) bez Cypru Subindeks: Financial Services 2004 a) Tablica nr Z.5e 1 Finlandia 6,13 2 Wielka Brytania 6,10 3 Dania 5,96 4 Szwecja 5,80 5 Luksemburg 5,72 15 Włochy 4,92 16 Portugalia 4,90 20 Gracja 4,74 11 Estonia 5,43 13 Malta 5,27 17 Węgry 4, Litwa 4, Słowacja 4,67 23 Polska 4,39 24 Czechy 4,03 x Średnia UE (15) 5,52 x Średnia UE (25) 5,25 x USA 5,82 a) bez Cypru 24

27 Subindeks: Enterprise Environment 2004 a) Tablica nr Z.5f 1 Wielka Brytania 5,62 2 Dania 5,60 3 Finlandia 5,48 4 Irlandia 5,30 5 Szwecja 5,29 19 Portugalia 3,89 20 Grecja 3,78 22 Włochy 3,64 7 Estonia 4,90 8 Łotwa 4,87 13 Węgry 4,41 21 Słowenia 3,76 22 Włochy 3,64 23 Polska 3,56 24 Słowacja 3,43 x Średnia UE (15) 4,74 x Średnia UE (25) 4,52 x USA 5,71 a) bez Cypru Subindeks: Social Inclusion 2004 a) Tablica nr Z.5g 1 Dania 5, Finlandia 5, Szwecja 5,46 4 Holandia 5,29 5 Luksemburg 5,19 17 Włochy 4,24 20 Portugalia 4,15 21 Grecja 3,90 9 Malta 4,83 12 Łotwa 4,47 13 Czechy 4,40 21 Grecja 3,90 22 Słowacja 3,83 23 Litwa 3,69 24 Polska 3,42 x Średnia UE (15) 4,81 x Średnia UE (25) 4,56 x USA 5,04 a) bez Cypru 25

28 Subindeks: Sustainable Development 2004 a) Tablica nr Z.5h a) bez Cypru 1 Finlandia 5,97 2 Niemcy 5,96 3 Szwecja 5,89 4 Dania 5,78 5 Austria 5,64 17 Irlandia 4,35 19 Portugalia 4,29 22 Grecja 4,00 12 Słowenia 4,60 13 Słowacja 4, Czechy 4,48 21 Węgry 4,09 22 Grecja 4,00 23 Polska 3,99 24 Malta 3,24 x Średnia UE (15) 5,16 x Średnia UE (25) 4,80 x USA 4,96 26

29 Ranking międzynarodowej konkurencyjności gospodarki narodowej (2005/2006) 1 Finlandia 5, Dania 5, Szwecja 5, Holandia 5, Wielka Brytania 5, Belgia 4, Grecja 4, Włochy 4, Estonia 4, Słowenia 4, Cypr / Malta 4, Łotwa 4, Grecja 4, Włochy 4, Polska 4, x USA 5,81 2 Tablica nr Z.6 Tablica nr Z.7 Ranking międzynarodowej konkurencyjności organizacji gospodarczych (2005/2006) a) 1 Finlandia 2 2 Niemcy 3 3 Dania 4 4 Wielka Brytania 6 5 Holandia 9 14 Portugalia Włochy Grecja Estonia Czechy Słowenia Litwa Polska Malta Łotwa 48 x USA 1 a) bez Luksemburga 27

30 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.01 Dostępność kadr naukowych i inżynierów (2004) Tablica nr Z.8.1a Uwaga: 1 Finlandia 6, Francja 6, Szwecja 6, Dania 5, Słowacja 5, Portugalia 4, Włochy 4, Luksemburg 4, Słowacja 5, Węgry 5, Litwa 5, Słowenia 4, Luksemburg 4, Łotwa 4, Malta 4,09 79 x USA 5, Polska 4,98 39 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.08 Jakość instytucji naukowych (2004) Tablica nr Z.8.1b Uwaga: 1 Szwecja 6, Finlandia 5, Wielka Brytania 5, Niemcy 5, Dania 5, Hiszpania 3, Grecja 3, Włochy 3, Czechy 4, Węgry 4, Litwa 4, Malta 3, Łotwa 3, Włochy 3, Cypr 3,05 89 x USA 6, Polska 4,

31 Uwaga: NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.07 Stan współpracy między organizacjami naukowymi a przemysłem (2004) 1 Finlandia 5, Szwecja 5, Niemcy 5, Wielka Brytania 5, Holandia 4, Grecja 3, Luksemburg 3, Włochy 2, Czechy 3, Słowenia 3, Litwa 3, Węgry 2, Łotwa 2, Malta 2, Cypr 2,51 86 x USA 5, Polska 3,09 49 Tablica nr Z.8.1.c NRI Subindeks II rzędu: Market Environment Tablica nr Z.8.1d 1.09 Poziom subsydiowania prac B+R prowadzonych przez organizacje gospodarcze (2004) Uwaga: 1 Luksemburg 5, Finlandia 4, Francja 4, Austria 4, Wielka Brytania 4, Grecja 3, Włochy 3, Szwecja 3, Węgry 3, Słowenia 3, Czechy 3, Malta 2, Cypr 2, Słowacja 2, Łotwa 2,29 81 x USA 4, Polska 2,

32 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.10 Drenaż mózgów (2004) Tablica nr Z.8.1.e 1 Holandia 5, Wielka Brytania 5, Finlandia 5, Luksemburg 4, Belgia 4, Grecja 3, Francja 3, Włochy 3, Estonia 4, Słowenia 4, Malta 4, Łotwa 3, Słowacja 2, Litwa 2, Polska 2,52 87 x USA 6,25 1 x) wyższa punktacja dla krajów z których utalentowani ludzie nie wyjeżdżają NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.04 Stopień doskonałości technologicznej (2004) Tablica nr Z.8.1f 1 Finlandia 6, Szwecja 6, Dania 6, Niemcy 5, Wielka Brytania 5, Włochy 4, Portugalia 3, Grecja 3, Estonia 4, Malta 4, Czechy 4, Polska 3, Litwa 3, Łotwa 3, Grecja 3,25 70 x USA 6,

33 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.02 Dostępność kapitału wysokiego ryzyka (2004) Tablica nr Z.8.1.g 1 Wielka Brytania 5, Finlandia 5, Holandia 4, Dania 4, Szwecja 4, Austria 3, Grecja 3, Włochy 2, Litwa 4, Estonia 3, Cypr 3, Łotwa 3, Włochy 2, Malta 2, Polska 2,71 74 x USA 5,76 1 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.12 Utrudnienia w postaci regulacji administracyjnych (2004) x) Tablica nr Z.8.1h 1 Finlandia 4, Austria 4, Estonia 4, Szwecja 4, Irlandia 3, Grecja 2, Francja 2, Włochy 2, Estonia 4, Cypr 3, Litwa 3, Belgia 2, Polska 2, Francja 2, Włochy 2, x USA 3,20 36 x) Wyższa punktacja przy mniejszych utrudnieniach 31

34 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.03 Stopień doskonałości rynków finansowych (2004) Tablica nr Z.8.1.i 1 Wielka Brytania 6, Luksemburg 6, Szwecja 6, Finlandia 6, Holandia 5, Austria 4, Grecja 4, Włochy 4, Estonia 5, Węgry 4, Cypr 4, Polska 3, Słowenia 3, Czechy 3, Słowacja 3,42 68 x USA 6,66 2 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.05 Stan rozwoju opartego na zasadzie cluster (2004) Tablica nr Z.8.1j Uwaga: 1 Finlandia 5, Włochy 5, Dania 4, Szwecja 4, Irlandia 4, Luksemburg 3, Hiszpania 3, Grecja 2, Cypr 3, Litwa 3, Czechy 3, Grecja 2, Estonia 2, Węgry 2, Malta 2,37 95 x USA 5, Polska 3,

35 NRI Subindeks II rzędu: Market Environment 1.06 Stan współdziałania wewnątrz poszczególnych clusters (2004) Tablica nr Z.8.1.k 1 Finlandia 5, Dania 5, Szwecja 5, Niemcy 5, Belgia 5, Portugalia 4, Hiszpania 3, Grecja 3, Czechy 3, Litwa 3, Słowacja 3, Polska 3, Grecja 3, Węgry 3, Malta 2,67 94 x USA 5,71 3 NRI Subindeks II rzędu: Political / Regulatory Environment 2.02 Stan prawa odnoszącego się do ICT (2004) Tablica nr Z.9a Uwaga: 1 Estonia 5, Finlandia 5, Wielka Brytania 5, Dania 5, Niemcy 5, Hiszpania Włochy 3, Grecja 3, Estonia 5, Malta 4, Słowenia 4, Włochy 3, Cypr 3, Grecja 3, Łotwa 3,35 68 x USA 5, Polska 3,

36 NRI Subindeks II rzędu: Political / Regulatory Environment 2.01 Efektywność z jaką parlament krajowy ustanawia prawo (2004) Tablica nr Z.9b 1 Wielka Brytania 5, Dania 5, Luksemburg 5, Szwecja 5,00 8,-9 5 Francja 4, Portugalia 3,66 4,55 18 Belgia 3, Włochy 2, Estonia 4, Malta 4, Cypr 3, Czechy 2, Łotwa 2, Włochy 2, Polska 2,29 84 x USA 5, NRI Subindeks II rzędu: Political / Regulatory Environment 2.03 Efektywność sądów mierzona ich niezależnością od wpływów politycznych 1 Dania 6, Finlandia 6, Niemcy 6, Holandia 6, Szwecja 6, Grecja 4, Hiszpania 4, Włochy 3, Estonia 5, Malta 5, Cypr 5, Włochy 3, Łotwa 3, Litwa 3, Polska 3,09 72 x USA 5,22 26 Tablica nr Z.9c 34

37 NRI Subindeks II rzędu: Individual Readiness 4.02 Jakość systemu edukacji (2004) Tablica nr Z.10a 1 Finlandia 6, Belgia 5, Dania 5, Szwecja 5, Irlandia 5, Grecja 3, Włochy 3, Portugalia 2, Malta 4, Słowenia 4, Cypr 4, Grecja 3, Włochy 3, Polska 3, Portugalia 2,90 73 x USA 4,40 27 NRI Subindeks II rzędu: Individual Readiness 4.01 Jakość edukacji matematycznej i w sferze nauk ścisłych (2004) Tablica nr Z.10b Uwaga: 1 Finlandia 6, Francja 6, Belgia 5, Dania 5, Czechy 5, Niemcy / Włochy 4, Wielka Brytania 3, Portugalia 3, Czechy 5, Słowacja 5, Węgry 5, Niemcy 4, Włochy 4, Wielka Brytania 4, Portugalia 3,00 86 x USA 4, Polska 4,

38 NRI Subindeks II rzędu: Individual Readiness 4.03 Jakość szkół publicznych (2004) Tablica nr Z.10c 1 Finlandia 6, Belgia 6, Holandia 6, Dania 6, Irlandia 6, Włochy 4, Hiszpania 4, Grecja 4, Estonia 5, Węgry 5, Słowenia 5, Malta 4, Hiszpania 4, Polska 4, Grecja 4,08 46 x USA 4,99 27 NRI Subindeks II rzędu: Individual Readiness 4.04 Dostępność Internetu w szkołach (2004) Tablica nr Z.10d 1 Finlandia 6, Szwecja 6, Dania 6, Estonia 6, Austria 5, Hiszpania 4, Grecja 4, Włochy 3, Estonia 6, Malta 5, Słowenia 5, Słowacja 4, Grecja 4, Włochy 3, Polska 3,41 61 x USA 5,

39 NRI Subindeks II rzędu: Business Readiness 5.04 Business investment in R&D (2004) Tablica nr Z.11a Uwaga: 1 Niemcy 5, Szwecja 5, Finlandia 5, Dania 5, Holandia 4, Grecja 3, Portugalia 2, Włochy 2, Słowenia 4, Litwa 3, Czechy 3, Portugalia 2, Włochy 2, Malta 2, Cypr 2,63 85 x USA 5, Polska 3,00 58 NRI Subindeks II rzędu: Business Readiness 5.01 Poziom inwestowania w szkolenie pracowników (2004) Tablica nr Z.11b 1-2 Niemcy 5, Szwecja 5, Dania 5, Holandia 5, Finlandia 5, Grecja 3, Portugalia 3, Włochy 3, Estonia 4, Słowenia 4, Słowacja 4, Cypr 3, Włochy 3, Węgry 3, Polska 3,40 69 x USA 5,

40 NRI Subindeks II rzędu: Government Readiness 6.01 Stosunek administracji rządowej do ICT jako do priorytetu rozwojowego (2004) 1 Dania 5, Finlandia 5, Malta 5, Estonia 5, Irlandia 5, Grecja 4, Belgia 4, Włochy 3, Malta 5, Estonia 5, Litwa 4, Włochy 3, Cypr 3, Łotwa 3, Polska 2,94 99 x USA 5,21 20 Tablica nr Z.12a NRI Subindeks II rzędu: Government Readiness Tablica nr Z.12b 6.02 Zakupy ICT przez administrację rządową (preferencje dla jakości i nowoczesności) (2004) 1 Luksemburg 5, Finlandia 4, Niemcy 4, Francja 4, Hiszpania 4, Portugalia 3, Grecja 3, Włochy 3, Estonia 4, Słowenia 3, Litwa 3, Włochy 3, Cypr 3, Polska 3, Łotwa 3,01 91 x USA 4,

41 NRI Subindeks II rzędu: Business Usage 8.02 Poziom absorpcji nowych technologii przez organizacje gospodarcze (2004) 1 Szwecja 6, Finlandia 5, Niemcy 5, Dania 5, Wielka Brytania 5, Portugalia 4, Grecja 4, Włochy 3, Słowacja 5, Estonia 5, Węgry 5, Portugalia 4, Grecja 4, Włochy 3, Polska 3,84 82 x USA 6,31 2 Tablica nr Z.13a NRI Subindeks II rzędu: Business Usage 8.01 Powszechność stosowania zagranicznych technologii (2004) Tablica nr Z.13b 1 Niemcy 5, Holandia 5, Wielka Brytania 5, Dania 5, Czechy 5, Luksemburg 4, Włochy 4, Francja 4, Czechy 5, Słowacja 4, Węgry 4, Łotwa 4, Francja 4, Cypr 4, Polska 4, x USA 5,

42 NRI Subindeks II rzędu: Business Usage 8.03 Zdolność organizacji gospodarczych do rozwoju w oparciu o własne innowacje (2004) Uwaga: 1 Niemcy 6, Szwecja 6, Finlandia 5, Dania 5, Wielka Brytania 5, Hiszpania 4, Portugalia 3, Grecja 3, Słowenia 4, Czechy 4, Węgry 3, Łotwa 3, Grecja 3, Cypr 2, Malta 2,76 78 x USA 5, Polska 3,36 46 Tablica nr Z.13c 40

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Anna Stępniak-Kucharska Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. 2. 3. 4. Cel referatu Dane źródłowe Pojęcie wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36%

Udział polityki spójności stale rośnie: - w 1965r. wynosił 6% - w 1988 r. wynosił 17% - w 2013r. wyniesie 36% Jakie zmiany mogą czekać rolników po 2013? Czy będą to zmiany gruntowne czy jedynie kosmetyczne? Czy poszczególne instrumenty WPR będą ewaluować czy też zostaną uzupełnione o nowe elementy? Reforma WPR

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Edukacja a rynek pracy. dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Edukacja a rynek pracy dr Dariusz Danilewicz Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Rynek pracy co to? Zatrudnianie nie jest koniecznością Rynek pracy jako całość to byt

Bardziej szczegółowo

Szara strefa w Polsce

Szara strefa w Polsce Szara strefa w Polsce dr hab. prof. nadzw. Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Rodzaje nierejestrowanej gospodarki Szara strefa obejmuje działania produkcyjne w sensie

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności 2011 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności Nowy Sącz, 3 czerwca 2011 r. Innowacyjność polskiej gospodarki Summary

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Polski sektor bankowy XII Forum Bankowe

Polski sektor bankowy XII Forum Bankowe Polski sektor bankowy XII Forum Bankowe Wojciech Kwaśniak Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego 1 Wyniki finansowe sektora bankowego 12 11,1 25 mld zł 10 8 6 4 2 6,0 5,8 4,2 4,2 3,8 4,5 2,3 2,3 7,9 7,1

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W drugim tygodniu czerwca 2015 r. na rynku krajowym ceny skupu zbóż podstawowych nieco wzrosły. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 05 listopada 2015r. Mierniki dobrobytu gospodarczego MIERZENIE ROZMIARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PKB PKB per capita PNB W gospodarce

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 40/2010 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w skupie Na przełomie września i października 2010 r., w krajowym skupie, monitorowane rodzaje zbóż podstawowych były o około 2% droższe niż tydzień wcześniej.

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI

Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.9.2014 r. C(2014) 6767 final KOMUNIKAT KOMISJI Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych oraz kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl

Marketing międzynarodowy. Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Marketing międzynarodowy Jolanta Tkaczyk www.rynkologia.pl Agenda Analiza szans na rynkach międzynarodowych 3 sposoby wchodzenia na rynek międzynarodowy Marketing mix standaryzacja czy adaptacja 3 sposoby

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 41/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW w dniach 14-20.10.2013 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano średnio po 5,77. Było

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 29/2017 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W trzecim tygodniu lipca br. w krajowym skupie obniżeniu uległy ceny żywca wieprzowego, kurzego i indyczego, niewielki wzrost cen odnotowano natomiast w przypadku

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓś. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 05/2011 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓś Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE Niesłabnący popyt na zboŝa wysokiej jakości przyczynił się do utrzymania wzrostowej tendencji cen zbóŝ podstawowych na rynku krajowym w końcu stycznia

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ Espol Sp. z o.o. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 30.10.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnych

Bardziej szczegółowo

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618

Bardziej szczegółowo

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki,

Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej. Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, Podział środków budżetowych w Unii Europejskiej Politologia, PUW 2008 Wojciech St. Mościbrodzki, www.wojmos.com wojmos@wojmos.com Budżet UE Budżet UE tworzony jest z kilku źródeł. Należą do nich m.in..

Bardziej szczegółowo

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r.

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócone obciążenie art. 199 Dyrektywy VAT 2 Prace budowlane Transakcja Zapewnienie personelu

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL SP. Z O.O. OSOBOM FIZYCZNYM obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba bezpłatnyc h

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej. Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Systemy zarządzania sportem w wybranych krajach Unii Europejskiej Dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko Struktura wykładu Wprowadzenie Wzrost znaczenia sportu jako zjawiska społecznoekonomicznego i politycznego,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła

Wykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce

Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 47/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca W dniach 25.11-01.12.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW) w Polsce za żywiec wieprzowy w skupie otrzymywano średnio

Bardziej szczegółowo

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15

Mariola Banach UNIWERSYTET RZESZOWSKI. STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Promotor: dr Magdalena Cyrek Mariola Banach STUDIA PODYPLOMOWE Mechanizmy funkcjonowania strefy euro VI edycja, rok akademicki 2014/15 przedstawienie istoty ubóstwa i wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 maja 2017 r. (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 17 maja 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej, podpisał dyrektor Jordi

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL

STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL CENNIK USŁUGI TELEFONICZNEJ ESTEL ŚWIADCZONEJ PRZEZ ESPOL POLICE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POLICACH obowiązuje dla umów zawartych od 16.03.2015 STANDARDOWE OPŁATY ABONAMENTOWE ESTEL Plan taryfowy Liczba

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Mariusz Sagan Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Departament Polityki Makroekonomicznej Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 27 lutego 215 ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 32 fax :+48 22 694 36 3 Prawa autorskie Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 43/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W ostatnim tygodniu października 2013 r. w Polsce przeważały spadki cen skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 42/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE W przedostatnim tygodniu października br. w Polsce obniżyły się ceny skupu żywca i zbytu mięsa. Ceny skupu żywca W dniach 21-27.10.2013 r. (według danych Zintegrowanego Systemu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE)

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 11.5.2016 L 121/11 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/699 z dnia 10 maja 2016 r. ustalające na rok 2016 pułapy budżetowe mające zastosowanie do niektórych systemów wsparcia bezpośredniego określonych

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo