Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy"

Transkrypt

1 Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy Tylko 5 od kazdej sumy

2 ZADZWOÑ DO POLSKI Ju od 4 p/min Na telefon stacjonarny p/min Z telefonu komórkowego od p/min 10 Wszystkie dni, wszystkie godziny ze stacjonarnych (domowych) telefonów BT, Telewest, NTL Poniedzia³ek Pi¹tek Cena rozmowy z tel. komórkowego zale y od taryfy jak¹ masz wykupion¹ na Swój telefon. SprawdŸ cenê u swojego opreatora sieci komórkowej!!!! Np. w T Mobile w opcji Enytime 200 cena wynosi 10 p/minutê. Z budki telefonicznej BT p/min Poniedzia³ek Pi¹tek 11 p/min p/min Poniedzia³ek Pi¹tek (w ci¹gu dnia) Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach ze stacjonarnych (domowych) telefonów BT, Telewest,NTL Poniedzia³ek Pi¹tek po (wieczory) Od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach ze stacjonarnych (domowych) telefonów BT, Telewest,NTL Na telefon komórkowy p/min ze stacjonarnych (domowych) telefonów BT, 20 Telewest,NTL Jak to dzia³a??? Po prostu dzwonisz na któryœ z numerów powy ej, a nastêpnie po po³¹czeniu wybierasz numer do Polski. Za rozmowê zap³acisz w swoim rachunku telefonicznym wed³ug podanej taryfy. Pe³ny cennik na stronach: Service provided by IV Response call2call

3 Tytu³em wstêpu Temat Numeru S³ysza³em ostatnio opowieœæ o polskim domu w Londynie, w którym rz¹dzi³o Piwo. Puszkowe piwo marki Stella zadomowi³o siê w lodówce, i wysiedli³o wiêkszoœæ ywnoœci. Mieszkanie okupowa³ ch³opak z dziewczyn¹, m¹ z on¹ i ich piêcioletni syn. Czcigodn¹ towarzyszk¹ panuj¹cego Piwa, by³a K³ótnia. Do wspólnego œniadania z Piwem raÿnie budzi³a ona wszystkich. Potem Piwo sz³o z domownikami do pracy i wieczorem k³ad³o ich do snu. K³ótnia w odró nieniu od Piwa, zajmowa³a ca³e mieszkanie. Oficjalnym jêzykiem w tym pañstwie by³ wrzask. Nawet dziecko wprawnie siê nim pos³ugiwa³o. Jak siê koñczy ta opowieœæ? Nie wiem. Mam nadziejê, e podobnie jak historia Tomka, który znalaz³ sposób na bycie trzeÿwym alkoholikiem, przedstawiona w artykule Roberta Szuksztula pt. "Choroba na Œmieræ". Kolejny tekst z cyklu "Jak to jest naprawdê" koñczy seriê artyku³ów o rynku pracy po 1 maja 2004 roku. Okazuje siê, e nie pozostaje nic innego jak tylko czekaæ. Choæ intencje brytyjskiego rz¹du s¹ jasne, to jednak - jak wiele dziadków i babæ mawia: "Ró nie to w yciu bywa". Dlatego zgodnie z liter¹ prawa warto dalej ubiegaæ siê o biznes wizy, dopóki nie bêdzie prawnego potwierdzenia s³ów o otwarciu angielskiego rynku pracy dla Polaków. Podczas oczekiwania na majow¹ radoœæ z powodu otwarcia granic, warto zrobiæ coœ, co podreperuje Wasz status niewykwalifikowanych pracowników. O szko³ach ucz¹cych budowlanego rzemios³a traktuje artyku³ Paw³a Schaba "Podnieœ swoj¹ wartoœæ". Po podniesieniu kwalifikacji, niestraszne Wam bêd¹ adne londyñskie przeciwnoœci losu! Bez strachu bêdziecie patrzeæ na œwiat dopóki nie wybierzecie siê do London Dungeon. Katarzyna Jaklewicz przeniesie Was na mroczn¹ stronê Londynu. Tekst, mro ¹cy czasem krew z y³ach, zdecydowanie dla osób o mocnych nerwach. Jednak e szron na y³ach z pewnoœci¹ odtaje podczas czytania relacji z konkursu Miss Mokrego Podkoszulka. Gratka dla p³ci brzydkiej i osób wra liwych na piêkno kobiecego cia³a. Szczególnie tych, którzy s¹ nadwra liwi, zapewniam, e dziewczyny s¹ w pe³ni ubrane. Zapraszam wiêc do lektury, pozostawiaj¹c Was sam na sam z najnowszym numerem Goñca Polskiego. Marek Titow Redakcja: M. Titow, K. Frais, A. Kozak Korekta: K. Sikora Wydawca - Goniec Limited Wspó³praca - K. Chowaniec, J.Rybak, T. Kanik, C. Dziadul, P. Schab, H. Szuplak, K. Maroszek, A. Faliñska, A. Kubiak, K. Jaklewicz DTP: A-Project, fot.: PAP, Archiwum 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing London W5 2NR Tel: Fax: Og³. drobne: ISSN , copies. Redakcja Goñca Polskiego nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ publikowanych og³oszeñ. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji og³oszenia bez podania przyczyny. Wykorzystanie materia³ów zamieszczonych w Goñcu Polskim bez pisemnej zgody - zabronione. Goniec Polski does not take responsibility for the advertisment s contents. Reproduction of any part of Goniec Polski without written permission strictly prohibited. w numerze Wiadomoœci: - Z kraju i ze œwiata 4,5 - Z Wielkiej Brytanii 6 To i owo, polski cyrk 6 Idziemy na Andrzejki! 6 Choroba na œmieræ 8 Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy 13 Czekaj¹c na pracê 15 Spotkanie fanów mokrych koszulek 18 Zrozumieæ Pakistañczyka 20 Na w³asnym garnuszku 23 Porady Goñca 24, 25 Piórem i ¹d³em 27 Podnieœ swoj¹ wartoœæ 27 A strach siê baæ 28 Wiadomoœci sportowe 30, 31 Kalendarium Goñca 32 Britpress, English page 33 To warto wiedzieæ 36 Og³oszenia drobne W œwi¹tecznym numerze m.in.: Podsumowanie roku W krainie œw. Milo³aja Œwi¹teczny program TV Superkonkurs Goñca!

4 Rozszerzenie Unii Europejskiej Premier Francji, Jean-Pierre Raffarin, podczas debaty w Zgromadzeniu Narodowym nad ratyfikacj¹ traktatu o rozszerzeniu Unii Europejskiej, w Pary u, 26 listopada. Za przyjêciem traktatu opowiedzia³o siê 505 deputowanych, trzech by³o przeciwnych, a 19 - nieobecnych. "Rozszerzenie Unii Europejskiej to nie tylko akcesja nowych pañstw, ale spotkanie siê ze sob¹ obecnych i przysz³ych cz³onków UE. Chcia³bym, by Francja i Polska wysz³y sobie na spotkanie" - przekonywa³ premier. Premier wspomnia³ o ró nicach miêdzy krajami i jednoczeœnie zaznaczy³: "To normalne, e wœród 25 pañstw s¹ odmienne stanowiska, jeœli chodzi o przysz³oœæ organizacji europejskiej, lecz je eli jakieœ pañstwo powiedzia³oby "nie" reformie instytucji UE, zahamowa³oby dynamikê i nadziejê" - ostrzeg³. Foto: Remy de la Mauviniere na œwiecie Tajemnicze zatrzymania Czterech mê czyzn zosta³o zatrzymanych w Londynie we wtorek rano w sprawie, któr¹ Scotland Yard okreœli³ jako "zwi¹zan¹ z miêdzynarodowym terroryzmem". Operacjê przeprowadzi³a brygada antyterrorystyczna. Oprócz wieku mê czyzn (28-32 lata) nie podano ponadto adnych informacji. Wiadomo, e aresztowañ dokonano w jednej z po³udniowo-zachodnich dzielnic Londynu. Policja nie ujawni³a tak e czy wtorkowe aresztowania maj¹ zwi¹zek z zatrzymaniem w zesz³ym tygodniu w miastach Gloucester i Eastbourne kilku osób. Równie tamte operacje zosta³y przeprowadzone przez oddzia³y antyterrorystyczne policji. Jeden z aresztowanych trzyma³ w domu materia³y wybuchowe; w³adze podejrzewaj¹ go o zwi¹zki z al- Qaid¹. (onet) Poci¹g na poduszce Starcie w Bagdadzie Wrak spalonego samochodu w miejscowoœci Samarra, 100 km na pó³noc od Bagdadu. 54 osoby zginê³y w niedzielnych ( r.) starciach si³ USA z opozycj¹ irack¹ w rejonie tego miasta. By³o to najwiêksze starcie od upadku Bagdadu w kwietniu tego roku. Czêœæ napastników, którzy w trzech punktach miasta, niemal jednoczeœnie zaatakowali oddzia³y USA, by³a ubrana w mundury dawnej armii Saddama Husajna i prosaddamowskiej formacji partyzanckiej tzw. Fedainów Saddama. (TB) PAp/AP Doœwiadczalny japoñski poci¹g na poduszce magnetycznej na torze doœwiadczalnym w mieœcie Tsuru w prefekturze Yamanashi. Poci¹g, 1 grudnia, ustanowi³ kolejny rekord prêdkoœci pojazdu tego typu kilometrów na godzinê. Poci¹g zosta³ skonstruowany i jest testowany w ramach rz¹dowego programu rozwoju superszybkich kolei. Realizacja programu ma kosztowaæ rz¹d Japonii prawie dwa miliardy dolarów. (fal) PAP/AP Spotkanie na szczycie Budapeszt, Wêgry, Œwiêci Miko³ajowie z 10 krajów, które w przysz³ym roku wejd¹ do UE, na konferencji prasowej w Budapeszcie 28 bm., tydzieñ przed Miko³ajkami. Delegat polskich Miko³ajów - drugi z lewej w górnym rzêdzie. (fal) PAP/AP (Imre Foeldi) PowódŸ we Francji Awinion, Francja, Jedynie tablice informacyjne i znaki drogowe wystaj¹ nad powierzchniê wody w Awinionie na po³udniu Francji, 3 bm. Piêæ osób ponios³o œmieræ wskutek spowodowanych przez ulewne deszcze lokalnych powodzi we Francji. Z zalanych i zagro onych zatopieniem miejsc ewakuowano 7600 osób. (pmb)pap/epa (Eric Tschaen) Cenne pióro Londyn, Wielka Brytania, : Modelka trzyma w rêkach "Peace Pen", pióro wykonane w firmie Montegrapa, bêd¹cej najstarszym we W³oszech i najs³ynniejszym producentem piór. Bêdzie wystawione na sprzeda w ekskluzywnym domu towarowym w Londynie, w Harrodsie, a zosta³o wycenione na 933 tysi¹ce euro. Na tê cenê wp³ynê³a oœmioboczna oprawka, której boki s¹ naprzemiennie ozdobione kryszta³em Bacarrat i 859 diamencikami. (TB) PAP/EPA/Yui Mok 4 goniec polski

5 w Polsce Wypadek rz¹dowego œmig³owca Premier Leszek Miller zosta³ ranny w wypadku rz¹dowego œmig³owca, który awaryjnie l¹dowa³ w Chojnowie ko³o Piaseczna, 20 km na po³udnie od Warszawy. Leszek Miller ma uszkodzone krêgi, lecz nie dosz³o do ich przemieszczenia - poinformowa³a lekarka z warszawskiego szpitala MSWiA na ulicy Wo³oskiej. Wci¹ przechodzi rutynowe badania. Premier prawdopodobnie Rywin siê nie przyznaje spêdzi w szpitalu co najmniej tydzieñ. Ranna jest tak e szefowa gabinetu politycznego premiera Aleksandra Jakubowska. Wszyscy ranni w wypadku œmig³owca zostali odwiezieni do dwóch warszawskich szpitali: na ul. Wo³oskiej i ul. Szaserów. Na Wo³oskiej znajduje siê obecnie 9 osób. Pracownica biura prasowego rz¹du ma ranne p³uco i bêdzie operowana. Oficer Biura Ochrony Rz¹du by³ zakleszczony wewn¹trz helikoptera. Stra akom uda³o siê go uwolniæ, jego stan jest powa- ny, ale jego yciu nic nie grozi. Jaka przysz³oœæ? 30 listopada, na Placu Zamkowym w Warszawie odby³y siê Andrzejki. Z ponad 200 litrów wosku przez klucz o d³ugoœci 3 metrów odlano wró bê dla Warszawy. Jednoczeœnie ustanowiono w ten sposób nieoficjalny rekord œwiata w odlewaniu najwiêkszej woskowej wró by. Znane osoby, politycy i artyœci, kwestowali tak e na rzecz osób niepe³nosprawnych. (kp) PAP/Tomasz Gzell Lew Rywin nie przyzna³ siê przed s¹dem do zarzutu p³atnej protekcji wobec Agory. Rywin na razie nie sk³ada wyjaœnieñ przed s¹dem. Zapowiedzia³, e bêdzie odpowiada³ tylko na pytania obroñców, a w dalszej czêœci procesu mo e bêdzie sk³ada³ wyjaœnienia. "Jestem niewinny, chcê udowodniæ, e jestem ofiar¹ intrygi zaplanowanej w celu uzyskania korzystnych zmian w ustawie o RTV, o czym mówi³em w rozmowach biznesowych" - powiedzia³. Rywin doda³, e "nacisk mediów sprawi³, e ju uznano go za winnego", a przed komisj¹ œledcz¹ "pozbawiono go prawa obrony". Zapowiedzia³, e na razie bêdzie odpowiada³ tylko na pytania swych obroñców i e do poszczególnych kwestii, jak np. notatka Rapaczyñskiej i nagranie rozmowy z Adamem Michnikiem, ustosunkuje siê po zeznaniach "g³ównych œwiadków" i e byæ mo e z³o y wyjaœnienia w dalszej czêœci procesu. Foto: Piotr Rybarczyk Dzieñ podchor¹ ego W Warszawie, 29 listopada z okazji 173. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego obchodzono Dzieñ Podchor¹ ego. Przy Grobie Nieznanego o³nierza wystawiono posterunki honorowe w mundurach historycznych. (kp) PAP/Tomasz Gzell Pamiêæ do Guinessa Jêdrzej Cytawa z Lublina 14 paÿdziernika 2002 r. podczas mistrzostw Polski w technikach pamiêci zapamiêta³ w ci¹gu 3 sekund 35 wygenerowanych komputerowo cyfr binarnych/zera i jedynki/ustawionych po 7 cyfr w 5 szeregach. Tym sposobem trafi³ do Ksiêgi Rekordów Guinnessa. (kp) PAP/Andrzej Rybczyñski Kara za zbrodniê Na kary po 15 lat wiêzienia skaza³ w pi¹tek S¹d Okrêgowy w odzi troje nastolatków za dokonanie w Pabianicach zabójstwa mê czyzny. Zdaniem s¹du, zbrodnia by³a zaplanowana, dokonana z premedytacj¹ i z najni szych pobudek. Na zdjêciu Ewelina O., jedna z oskar onych opuszcza salê rozpraw. (kp) PAP/Grzegorz Micha³owski Fa³szerstwo na receptê Ponad 15 tysiêcy fa³szywych recept zabezpieczyli policjanci z Rzeszowa 26 listopada. Wartoœæ leków figuruj¹cych na drukach wstêpnie szacuje siê na oko³o 1 mln z³otych. Siedmioosobowa grupa, która zajmowa³a siê wypisywaniem recept, ich realizacj¹ i póÿniejsz¹ sprzeda ¹ medykamentów jako odbiorców darmowych leków wpisywa³a tzw. "martwe dusze". (kp) PAP/Jerzy Paszkowski Idealna równowaga Neapol, W³ochy, Od lewej w górnym rzêdzie: ministrowie spraw zagranicznych Wêgier - Laszlo Kovacs, Polski - W³odzimierz Cimoszewicz i S³owenii - Dimitrij Rupel rozmawiaj¹ z przedstawicielem Parlamentu Europejskiego przed wykonaniem rodzinnej fotografi, 29 listopada w Neapolu. Minister Cimoszewicz powiedzia³, e zapanowa³a "idealna równowaga" miêdzy zwolennikami i przeciwnikami bronionego przez Polskê nicejskiego systemu g³osowania w Radzie UE. W Neapolu zakoñczy³ siê dwudniowy szczyt ministrów spraw zagranicznych UE i krajów wstêpuj¹cych. (fot) PAP/AP (Corrado Giambalvo) 9 grudnia

6 to i owo Wiemy, e nic nie wiemy Nagrodê za najbardziej bezsensown¹ wypowiedÿ roku otrzyma³ sekretarz obrony USA Donald Rumsfeld. Nagroda, przyznawana przez Plain English Campaign, brytyjsk¹ grupê walcz¹c¹ o zrozumia³y jêzyk angielski w wyst¹pieniach publicznych, dotyczy wypowiedzi amerykañskiego polityka podczas jednej z konferencji prasowych na temat Iraku: "Informacje, z których wynika, e nic siê nie dzieje, uwa am za bardziej interesuj¹ce, poniewa wiemy, e - jak wiadomo - s¹ rzeczy, o których wiemy, e o nich wiemy. Wiemy te, e s¹ znane niewiadome, to znaczy, e s¹ rzeczy, o których wiemy, e nic o nich nie wiemy. Ale s¹ równie nieznane niewiadome - takie, o których nie wiemy, e o nich nie wiemy". Najsilniejszym konkurentem Rumsfelda by³ nowy gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger. Jest on autorem nastêpuj¹cego zdania: "Myœlê, e ma³ eñstwo homoseksualne jest czymœ, co powinno odbywaæ siê miêdzy mê czyzn¹ i kobiet¹". Plain English Campaign nie liczy na udzia³ laureata we wtorkowej uroczystoœci wrêczenia nagrody. 50 lat Playboya Za³o yciel i wydawca magazynu "Playboy", Hugh Hefner w otoczeniu swoich "Króliczków" podczas uroczystej gali w Nowym Jorku z okazji 50- lecia pisma. (pmb)pap/ap (J.Graylock) Ze strachu przed oskar eniem o pedofiliê, organizatorzy przedœwi¹tecznego festynu w ma³ym nowozelandzkim miasteczku postanowili zakazaæ dzieciom siadania na kolanach Œwiêtego Miko³aja. eby podyskutowaæ o swoich prezentach m³odzi mieszkañcy Mosgiel, zamiast na kolanach, bêd¹ musieli usi¹œæ obok Œwiêtego Miko³aja na specjalnie wykonanych na tê okazjê "elfich" krzes³ach. LE GUIDE - Biblia francuskich autostrad Francja posiada sieæ autostrad, która obejmuje 9000 km dróg. Planuj¹c podró po tym kraju, niezbêdna jest wiêc dobra ich znajomoœæ. W marcu 2003 roku, wydawnictwo "Le Guide Publications" wznowi³o ju po raz pi¹ty popularny przewodnik po francuskich autostradach, którego autorem jest Polak - Karol Libura. W tym niezwykle pomocnym informatorze, oprócz precyzyjnie opracowanych map drogowych, mo na znaleÿæ m.in. porady: jak siê bezpiecznie poruszaæ po tamtejszych autostradach, unikn¹æ niebezpieczeñstw czyhaj¹cych na turystów, gdzie zatankowaæ, zjeœæ czy wreszcie spêdziæ noc. Mi³oœnicy francuskiego wina znajd¹ czêœæ traktuj¹c¹ w³aœnie o tym doskona³ym trunku, natomiast dla wszystkich tych, którzy lubi¹ prowadziæ samochód przez d³ugi czas, parê Podstêpny Miko³aj Organizatorka imprezy Gail Thompson przyznaje, e decyzja ta jest "absurdalna", jednak podjê³a j¹ z obawy przed ewentualnymi skargami dzieci. Wcielaj¹cy siê w uwielbian¹ przez dzieci postaæ Graham Glass okreœli³ sytuacjê jako "ca³kowicie bezsensown¹", wyra aj¹c swoje zaskoczenie tak nag³ym zwrotem swoich ziomków w stronê "politycznej poprawnoœci". przestróg o konsekwencjach takiego zachowania. Przewodnik zebra³ doskona³e recenzje w "The Times" oraz jest polecany przez Francuskie Ministerstwo Turystyki. Cena przewodnika wynosi L 9,99, a dla czytelników Goñca L 8,99 wraz z przesy³k¹. Zamówienia z dopiskiem "Goniec Polski", nale y kierowaæ na adres: Le Guide Selected Autoroutes France Le Guide Publications 4A Waterside Close, Northolt Middlesex UB5 6DW Polski cyrk Rokitagate A pozostaj¹c przy temacie afer... Do tej pory mieliœmy jedynie seriê afer z udzia³em dzia³aczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - jacyœ mafiozi w Starachowicach, g³osowanie na dwie rêce, 17 milionów dolarów ³¹pówki dla "grupy trzymaj¹cej w³¹dzê", 10 milionów ³apówki za automaty do gry, bojówkarze bij¹cy dziennikarzy i inne takie tam. Ale nadesz³a chwila rewan u. Dziennikarze "Trybuny" - organu SLD - wytropili aferê z udzia³em jednego z czo³owych przeœladowców polskiej lewicy - Jana Marii Rokity. Otó, dzielni redaktorzy wywêszyli, e nie ma on... dowodu osobistego. Zgubi³ go i - jak twierdzi - nie mia³ czasu wyrobiæ nowego. "Nale y pogratulowaæ "Trybunie" tak b³yskotliwych i dociekliwych dzinnikarzy œledczych. Ju nie mogê doczekac sie kolejnej sensacyjnej informacji. A czy ktos sprawdzi³ czy jak Rokita chodzi³ do szko³y czy mia³ naszyt¹ na fartuszek tarczê szko³y?" - komentuje jeden z czytelników portalu Onet. Albo mo e nie posiada karty p³ywackiej lub (to by by³ skandal) karty rowerowej. To dopiero by³yby sensacje! Balet koparek Victoria! T³umy wiwatuj¹, dzieci siê ciesz¹, notable nie kryj¹ ³ez wzruszenia. Przewodnia si³a narodu odnios³a swój najwiêkszy sukces od przejêcia w³¹dzy, czyli od 2001 roku. Otó premier Leszek Miller i sam minister infrastruktury Marek "Winietu" Pol uroczyœcie otworzyli 30 kilometrowy odcinek ca³kowicie nowej autostrady! Dla uczczenia tego epokowego wydarzenia zaproszeni notable mogli obejrzeæ przedstawienie baletowe w wykonaniu... koparek. Nie ma siê z czego œmiaæ. W³aœciwie mo na by je nawet wystawiæ w Operze Narodowej. Renata nominowana Ze smutkiem egnamy gwiazdê najlepszego polskiego reality show - p. t. "Sejmowa Komisja Œledcza", ulubienicê publicznoœci - Renatê Beger. Niestety, Renata zosta³a nominowana do odejœcia z programu. Wprawdzie nie przez telewidzów, tylko przez swoich kolegów z "Samoobrony" na delikatn¹ sugestiê Sejmu, który odebra³ jej immunitet. Z kolei pos³owie zrobili to na sugestiê prokuratora, który zawraca jej g³owê jakimiœ bzdurami. Podobno fa³szowa³a jakieœ listy wyborcze. To naprawdê przykre. Bez niej "Komisja Œledcza" nie bêdzie ju taka jak dawniej. OPRAC. JAREK SZOBOT 6 goniec polski

7 TRANSFER PIENIÊDZY 29/30 Brixton Village 37/38 Coventry Street Polska SPRZEDAJEMY BILETY DO POLSKI EUROBUSTRAVEL 63 Oxford Street 244 Dagenham Heathway 548 & 550 Oxford Street 71 Gloucester Road 37 Goldhawk Road 313a Green Street 385 Harrow Road Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy Transfer na konto Transfer gotówki z z³otówkowe wyp³at¹ w 49 Tylko 5 oddzia³ach banku od ka dej sumy RAIFFEISEN PROWADZIMY RÓWNIE US UGI KANTOROWE I WYP ACANIE GOTÓWKI Z CZEKÓW ZATRUDNIÊ AGENTA - TRANSFEROWANIE PIENIÊDZY OFERUJEMY Prowizja od transferu Bonusy od obrotu Pomoc ksiêgowa Bezp³atny komputer + opragramownie Interpoland 44 The Mall Ealing Broadway W5 3TJ KONTAKT Jorge , (9:00 and 17:00) NOWI AGENCI: ORBIS Express Group LTD 14 Elizabeth St. Victoria SW1W 9RB 78 Peckham High Street 2 Queensway 441 Tottenham High Road Victoria Station NOWE 49 Ridley Road Dalston 111/113 Tooting Broadway Market Unit 33 Elephant & Castle Shop. Centre 560 Wembley High Road ODDZIA Y Darmowy Telefon

8 Temat Numeru Choroba na œmieræ W Londynie yje siê w specyficznym rytmie. W pi¹tek wieczorem na ulicach robi siê t³oczno. Rozbawione m³ode dziewczyny z buteleczkami Smirnoff Ice, czy Bacardi Breezer, mê czyÿni s¹cz¹cy piwo z puszek - widaæ ich wszêdzie. S¹ w metrze i w autobusach, spiesz¹ siê do klubów, eby poszaleæ w ci¹gu tych trzech weekendowych wieczorów. 8 ROBERT SZUKSZTUL PóŸniej te dziewczyny wymiotuj¹ w toaletach i na ulicach, a ich partnerzy nie mog¹ ustaæ na nogach i zasypiaj¹ na sto³ach. Jeszcze póÿniej to odchorowuj¹, a w poniedzia³ek rano ca³e miasto rusza do pracy - do nastêpnego pi¹tku. To picie cykliczne. Mo na te piæ okazyjnie - œwiêtowaæ narodziny dziecka, jubileusz œlubu albo zarêczyny. Mo na wreszcie piæ permanentnie - od alkoholu zaczynaæ dzieñ i na alkoholu go koñczyæ. Mo na piæ koniaki V.S.O.P i dwunastoletni¹ whisky albo denaturat i spirytus salicylowy. Alkohol ma tyle twarzy, ilu jest pij¹cych. Jest wreszcie taki rodzaj picia, który niszczy pij¹cego, odbiera mu rodzinê, maj¹tek, cele yciowe i ambicje, to picie które fizycznie niszczy pij¹cego, a w koñcu go zabija. Zabija powoli, bowiem cia³o ludzkie jest jednak bardzo silne i poddaje siê bardzo wolno. W koñcu jednak cz³owiek zaczyna piæ coraz wiêcej i coraz taniej, a do granic wytrzyma³oœci. Stany deliryczne, od czasu do czasu detoksykacja, kiedy ca³y organizm trzêsie siê w g³odzie alkoholowym, i powrót do picia. Okresy trzeÿwoœci s¹ coraz krótsze, a w koñcu nastêpuje taki moment, kiedy trzeba siê zdecydowaæ - œmieræ albo wyzdrowienie. Taki rodzaj picia to alkoholizm. Alkoholizm jest chorob¹, bardzo groÿn¹ chorob¹. Chory czêsto nie wie, e cokolwiek mu dolega, a dok³adniej traktuje jako lekarstwo to, co jest rzeczywistym Ÿród³em choroby. Ja nie mia³em problemu z alkoholem; ja mia³em problem z yciem - mówi Tomek. Dopiero póÿniej przekona³ siê, e Ÿród³em jego problemów yciowych by³ alkohol. Pi³em przez 30 lat. Ostatnie 5 lat pi³em rano, dzieñ i noc. Budzi³em siê o trzeciej w nocy i musia³em siê napiæ. Jak nie mog³em znaleÿæ butelki, to chooolera jasna! To by³a bardzo progresywna choroba. Ja ju by³em na odwyku, w ci¹gu trzech, czterech lat by³em na trzech odwykach i za ka dym razem zaczyna³em potem piæ. Szczerze mówi¹c, ja nie patrzy³em siê na siebie, ale na to, co mi ycie robi. Po pierwszym odwyku by³em trzeÿwy trzy miesi¹ce, po drugim krócej, a po trzecim mo e tylko parê tygodni. Myœla³em, e ju wiem o co chodzi, wiêc mogê to kontrolowaæ, ale nie wiedzia³em. Napi³em siê lampkê czerwonego wina, a po tygodniu chla³em ju pó³ litra tu, pó³ tam; pi³em w pó³litrówkach, bo by³o mi je ³atwiej ukrywaæ. Jak cz³owiek pije cztery takie butelki na dzieñ i idzie do pubu, eby coœ jeszcze dostaæ... Wiêkszoœæ ludzi mo e piæ bezpiecznie. Dla mnie alkohol jest trucizn¹. Ja to dzisiaj wiem, ja siê do tego przyzna³em. I powiedzia³em sobie: ja jestem bezsilny wobec alkoholu i ja siê dzisiaj nie napijê. Jestem alkoholikiem! Przyznanie siê wobec samego siebie jest pierwszym krokiem do opanowania alkoholizmu. Nie mówiê wyleczenia, bo wyleczyæ siê z tej choroby nie mo na. Tak w³aœnie dzia³aj¹ grupy Anonimowych Alkoholików. Na spotkaniach uczestnicy przedstawiaj¹ siê z imienia, dodaj¹c "jestem alkoholikiem/alkoholiczk¹". By³em ostatnio na spotkaniu jednej z czterech polskich grup w Londynie, której cz³onkiem jest Tomek. To, co mnie uderzy³o, to spokój tych ludzi oraz emanuj¹ca z nich moc. Chocia ka dy z osobna jest s³aby, nie mówi wrêcz o niczym innym, jak tylko o swoich s³aboœciach, to jednak grupa jako ca³oœæ jest silna. Myœlê, e udziela siê to wszystkim obecnym. Sam, chocia nie mam problemu z alkoholem, wyszed³em wzmocniony i pozytywnie na³adowany. Mimo e w formule Dwanastu Kroków ca³y czas wspomina siê o Bogu, czy sile wy szej, nie jest to grupa religijna, oaza, czy kó³ko ró añcowe. To po prostu grono osób, które spotyka siê, by udzielaæ sobie wzajemnie goniec polski

9 wsparcia. Ja chodzê na mityngi, poniewa bez tego nie mogê zachowaæ trzeÿwoœci. Potrzebujê pobyæ przez pó³tora godziny w bezpiecznym miejscu, pos³uchaæ ludzi, znaleÿæ podobieñstwa, ró nice, sam siê wypowiedzieæ, je eli coœ mnie gnêbi. To bardzo pomaga. Mam te swoj¹ angielsk¹ grupê; chodzê w sumie na trzy mityngi tygodniowo, czasem czêœciej. Jak siê Ÿle czujê, to chodzê na cztery, czy piêæ, a nawet szeœæ, ale to nie szkodzi. Niektórzy z pocz¹tku byli wrêcz niezwykle krytyczni wobec tej instytucji zanim siê do niej przekonali. Myœla³em, e to jakaœ sekta; te ci¹g³e odniesienia do Boga. Myœla³em, e robi¹ tu pranie mózgu. PóŸniej zacz¹³em artowaæ - tak pior¹ tu mózgi, ale mój mózg potrzebowa³ przeprania. Tomek dodaje - chodzi³em na mityngi kiedy musia³em, w ramach terapii. Myœla³em, e to kupa ba³wanów, kupa gnojów, chamów, idiotów. Co oni wiedz¹ o yciu, ja mam takie problemy, e im nawet do g³owy nie przyjdzie. yæ czy umrzeæ? W koñcu przyszed³ na niego czas. Musia³ sobie odpowiedzieæ, czy chce yæ, czy umrzeæ. Mia³ ju za sob¹ okres mieszkania na ulicy, zapaœci alkoholowych (tzw. blackouts). Pomog³o mu w³aœnie AA, ale droga nie by³a ³atwa. Jak sam mówi: ile jest osób, które przychodz¹ raz na spotkanie i wiêcej ich nie widzê. I teraz nie wiem, czy oni poszli na inny mityng, czy te uznali, e ju wiêcej nie przyjd¹. Nie wiem, to jest ich droga. Mnie to zajê³o piêæ lat. Nasz cel jest tylko w tym, abyœmy siê dzisiaj nie napili. To jest ta piêkna rzecz: ja nie myœlê o niepiciu za 5 lat, myœlê, eby nie napiæ siê dzisiaj. Po angielsku jest takie zdanie: ja yjê w "dzisiaj"; "wczoraj" jest histori¹, a "jutro" to tajemnica. Jak dzisiaj bêdê mia³ dobry dzieñ, to jutro siê samo u³o y. Jak d³ugo nie pijesz - pytam. Piêæ lat, ale to nie wa ne, bo alkoholik, który najd³u ej zachowa³ trzeÿwoœæ, to ten który jest trzeÿwy od dzisiaj rano. Czy po tych piêciu latach ³atwiej utrzymaæ trzeÿwoœæ ni na pocz¹tku? Mi odesz³a chêæ picia, to jest jedna rzecz. Dzisiaj mia³em bezpieczny, dobry dzieñ. Jest bia³a linia poœrodku drogi. Dzisiaj ta linia jest doœæ szeroka i ja siê czujê doœæ bezpiecznie. Jak idê t¹ bia³¹ lini¹ ycia, czujê siê bezpiecznie. S¹ dni, e czujê jak rozsadza mi g³owê i nie czujê siê bezpiecznie. Wtedy ta linia jest wê sza. Czasami jest tak w¹ska, e muszê pójœæ na mityng. Czasami 9 grudnia

10 Firma Joseph-Zawadzki Tax Accountants and Solicitors rok za³o enia 1952 Ealing Common, W5 Za³atwia "business visa", zestawienia podatkowe, zwrot "income tax" self assessment, capital gains, inheritance tax, limited companies. Bezp³atne porady. Expert podatkowy. Dopóki nie za³atwisz tych spraw, nie dostaniesz przed³u enia pobytu w Anglii nawet nie wychodzê na dwór bo siê bojê, e coœ siê stanie i siê napijê. Wtedy dzwoniê i czujê siê lepiej. eby siê wypowiedzieæ, eby nie trzymaæ tego jako sekret. Najgorzej jest latem S¹ dni kiedy Tomek myœli, e dobrze by³oby siê napiæ. Czasami nawet œniê o tym, e pijê. Ale wtedy myœlê - co mi to da, e siê napijê? I odgrywam sobie w g³owie wideo, co siê stanie, jak siêgnê po ten pierwszy kieliszek, jakie to by³o szaleñstwo, jaki ja by³em. I przechodzi mi. A na mityngu siê wypowiem i bêdzie lepiej. Najgorzej jest latem. Chce siê cz³owiek czegoœ napiæ, przechodzi siê ko³o knajpy, wszyscy siedz¹ nad morzem, pij¹ piwo, rosa na kuflach, napi³bym siê tego! Ale to dla mnie jest trucizna, ja nie mogê. Równie w jedzeniu muszê uwa aæ na alkohol. Niektórzy mówi¹, e on siê wygotowuje, ale ja nie mogê z powodu smaku. Ja jestem trzeÿwy alkoholik, ale eby byæ pijanym alkoholikiem, to by³by dla mnie koniec œwiata, prawdopodobnie zapi³bym siê na œmieræ, bo kolejny raz mój organizm ju by tego nie wytrzyma³. A wyszed³em z tego bardzo dobrze, nie wszyscy wychodz¹ z tego tak dobrze jak ja. Preambu³a AA Anonimowi Alkoholicy s¹ wspólnot¹ mê czyzn i kobiet, którzy dziel¹ siê nawzajem doœwiadczeniem, si³¹ i nadziej¹, aby rozwi¹zaæ swój wspólny problem i pomagaæ innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chêæ zaprzestania picia. Nie ma w AA adnych sk³adek ani op³at, jesteœmy samowystarczalni poprzez w³asne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest zwi¹zana z adn¹ sekt¹, wyznaniem, dzia³alnoœci¹ polityczn¹, organizacj¹ lub instytucj¹, nie anga uje siê w adne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza adnych pogl¹dów. Naszym podstawowym celem jest trwaæ w trzeÿwoœci i pomagaæ innym alkoholikom w jej osi¹gniêciu. 10 goniec polski

11 Ja siê bojê alkoholu ale to jest dla mnie zdrowe. Widzia³em ju tylu ludzi którzy wypili kieliszek i znikali z pokojów AA. Jeœli wracali po dwóch, trzech latach, czy po tygodniu, to s¹ ci co s¹ szczêœliwi. Reszta zapija siê na œmieræ. Jak jest teraz w twoim yciu osobistym? Dzieci do mnie wróci³y. Dawniej siê ba³y. Ja nigdy nie by³em agresywny fizycznie, ale na nie wp³ywa³em emocjonalnie. I mój synek - mia³ wtedy 14 lat, a ja przesta³em piæ - jak mnie zobaczy³, kiedy próbowa³em go poca³owaæ, schowa³ siê za matk¹. By³ ciut wy szy ode mnie, ale siê schowa³. - Tata nie rusz mnie. Mia³ takie wystraszone oczy, kiedy to mówi³. Teraz oni s¹ z powrotem w moim yciu. Syn ma trochê ³agodniejszy charakter, córka jest taka, jaki ja by³em; ma tê maskê, e wszystko jest OK, ale emocjonalnie czu³em, e nie jest. Nic na to nie mogê poradziæ. Kiedy przeszed³em na trzeÿwoœæ rozwiod³em siê z on¹. Zwykle jest odwrotnie - to partner alkoholika wystêpuje o rozwód, kiedy nie mo e ju wytrzymaæ takiego ycia. Moja ona jeszcze mnie kocha³a; wyrzuci³a mnie z domu, bo mnie kocha³a, po to ebym przesta³ piæ. Ja natomiast stwierdzi³em, e jej nie kocham, tak jak mê czyzna powinien kochaæ onê. Zatem wyst¹pi³em o rozwód cywilny. I teraz ostatnio byliœmy razem w Winchester w katedrze, gdzie wszystko siê zaczê³o z Billem i Bobem (za³o yciele AA - przyp. autora) i gdzie mój syn odbiera³ dyplom rybacki. Zawsze jesteœmy razem na uroczystoœciach zwi¹zanych z naszymi dzieæmi. Mieliœmy fantastyczny dzieñ, mnóstwo rozmawialiœmy i potem ona napisa³a Dwanaœcie Kroków AA 1. Przyznaliœmy, e jesteœmy bezsilni wobec alkoholu, e przestaliœmy kierowaæ w³asnym yciem. 2. Uwierzyliœmy, e Si³a Wiêksza od nas samych mo e przywróciæ nam zdrowie. 3. Postanowiliœmy powierzyæ nasz¹ wolê i nasze ycie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy. 4. Zrobiliœmy gruntowny i odwa ny obrachunek moralny. 5. Wyznaliœmy Bogu, sobie i drugiemu cz³owiekowi istotê naszych b³êdów. 6. Staliœmy siê ca³kowicie gotowi, aby Bóg uwolni³ nas od wszystkich wad charakteru. 7. Zwróciliœmy siê do Niego w pokorze, aby usun¹³ nasze braki. 8. Zrobiliœmy listê osób, które skrzywdziliœmy i staliœmy siê gotowi zadoœæuczyniæ im wszystkim. 9. Zadoœæuczyniliœmy osobiœcie wszystkim, wobec których by³o to mo liwe, z wyj¹tkiem tych przypadków, gdy zrani³oby to ich lub innych. 10. Prowadziliœmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznaj¹c siê do pope³nianych b³êdów. 11. D¹ yliœmy poprzez modlitwê i medytacjê do coraz doskonalszej wiêzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosz¹c jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o si³ê do jej spe³nienia. 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków staraliœmy siê nieœæ pos³anie innym alkoholikom i stosowaæ te zasady we wszystkich naszych poczynaniach. do mnie list. Ja siê strasznie ba³em co jest w tym liœcie. Otworzy³em go i przeczyta³em dopiero na mityngu. Strasznie siê ba³em i rozmawia³em po spotkaniu z koleg¹ z AA. Powiedzia³ mi - cokolwiek zrobisz, b¹dÿ wobec siebie szczery. Jeœli nie bêdziesz szczery, wrócisz do picia. I teraz powoli, powoli, zaczynamy coœ budowaæ. Czy wyjdzie z tego coœ, czy nie, tego nie wiem, ale wierzymy. Tak siê w³aœnie zmienia ycie. Ale musia³em na nie spojrzeæ inaczej. Pracujê w udomowieniu, 7 minut od domu, z ludÿmi którzy szukaj¹ pracy i ja im mogê pomóc. Bo nawet kiedy znajd¹ ju pracê pozostaje mnóstwo problemów. Tak wiêc mam pracê, dosta³em mieszkanie od gminy, yjê pe³ni¹ ycia. Jest wa ne dla cz³onków AA, by mieli tak e ycie poza AA. W koñcu wiem, e moje uczucia mnie nie zabij¹, e mogê z nimi yæ, e wszyscy z nimi yj¹. I wiem, e nie mam powodu siê napiæ. Alkoholizm dotyka nasz¹ emigracjê w nie wiêkszym stopniu ni jak¹kolwiek inn¹ grupê narodowoœciow¹. Przebieg choroby mo e byæ znacznie groÿniejszy pod wzglêdem konsekwencji: z racji obcego œrodowiska, stresu, braku rodziny i samotnoœci. Dlatego jeœli uwa asz lub podejrzewasz, e masz podobny problem, skontaktuj siê z któr¹œ z wymienionych w ramce grup. Tomek i jego przyjaciele z grup AA udowadniaj¹, e z koszmarem alkoholizmu mo na yæ, a drzwi do nich s¹ zawsze otwarte. Dwanaœcie Tradycji AA 1. Nasze wspólne dobro powinno byæ najwa niejsze, wyzdrowienie ka dego z nas zale y bowiem od jednoœci Anonimowych Alkoholików. 2. Jedynym i najwy szym autorytetem w naszej wspólnocie jest mi³uj¹cy Bóg, jakkolwiek mo e siê On wyra aæ w sumieniu ka dej grupy. Nasi przewodnicy s¹ tylko zaufanymi s³ugami, oni nami nie rz¹dz¹. 3. Jedynym warunkiem przynale noœci do AA jest pragnienie zaprzestania picia. 4. Ka da grupa powinna byæ niezale na we wszystkich sprawach, z wyj¹tkiem tych, które dotycz¹ innych grup lub AA jako ca³oœci. 5. Ka da grupa ma jeden g³ówny cel, nieœæ pos³anie alkoholikowi, który wci¹ jeszcze cierpi. 6. Grupa AA nigdy nie powinna popieraæ, finansowaæ ani u yczaæ nazwy AA adnym pokrewnym oœrodkom ani jakimkolwiek przedsiêwziêciom, a eby problemy finansowe, maj¹tkowe lub sprawy ambicjonalne nie odrywa³y nas od g³ównego celu. 7. Ka da grupa AA powinna byæ samowystarczalna i nie powinna przyjmowaæ dotacji z zewn¹trz. 8. Dzia³alnoœæ we wspólnocie AA Temat Numeru Polskojêzyczne spotkania AA w Londynie Poniedzia³ki 20:00 St. John's Hall (POK), Ravenna Road Putney SW15 Wtorki 20:00 Polski Koœció³ Katolicki p.w. A. Boboli 18 Greenside Road, Londyn W7 Kontakt: Marek (020) Leszek (020) Czwartki 20:00 Klub Or³a Bia³ego 211 Balham High Road Londyn SW17, Kontakt: Marek (020) Marek (020) Pi¹tki 20:00 Polski Koœció³ Katolicki p.w. Matki Boskiej Czêstochowskiej 2 Devonia Road, Londyn N1 Kontakt: Tomek (020) Marek (020) Je eli wiesz lub tylko podejrzewasz, e masz problem z alkoholem, skontaktuj siê z któr¹œ grup¹. Pomocna bêdzie te strona internetowa polskiego AA powinna na zawsze pozostaæ honorowa, dopuszcza siê jednak zatrudnianie niezbêdnych pracowników w s³u bach AA. 9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy staæ siê organizacj¹; dopuszcza siê jednak tworzenie s³u b i komisji bezpoœrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym s³u ¹. 10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmuj¹ stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, a eby imiê AA nie zosta³o nigdy uwik³ane w publiczne polemiki. 11. Nasze oddzia³ywanie na zewn¹trz opiera siê na przyci¹ganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywaæ osobist¹ anonimowoœæ wobec prasy, radia i filmu. 12. Anonimowoœæ stanowi duchow¹ podstawê wszystkich naszych Tradycji, przypominaj¹c nam zawsze o pierwszeñstwie zasad przed osobistymi ambicjami. 9 grudnia 2003

12 Anna Kwilecka Rosemount House; Rosemount Avenue; West Byfleet; Surrey KT14 6LB Tel: Po yczki n n a d d omy i i m m ieszkania dla obywateli polskich Emerytury i ubezpieczenia na ycie Zabezpieczenia zarobków (wypadki, choroby) Oszczêdnoœci, Inwestycje Najlepiej, Najszybciej, Najtaniej Wizyty w domu klienta Niep³acenie regularnie sp³at po yczek gwarantowanych hipotecznie stwarza ryzyko utraty Twojego domu. Wydajemy pisemne wyceny na ¹danie. Polisa ubezpieczeniowa na ycie mo e byæ wymagana. Millfield Partnership Limited posiada rejestracjê w The Mortgage Code Compliance Board, jak i jest autoryzowany i regulowany przez Financial Services Authority Jarek Wierzbicki independent mortgage broker nowe biuro: 20A The Mall Ealing, London W5 2PJ tel: mob: direct line: Na przeciwko polskiego koœcio³a na Ealingu 12 goniec polski

13 Informacje: 32 Addison Grove, Chiswick, London W4, Tel: , Mob: , Mob:

14 HARP ISLAND CLOSE NEASDEN NW10 Studio Ground Floor Kitchen Shower Room Parking 99,950 LEASEHOLD CHARTWELL COURT DOLLIS HILL NW2 One Bedroom Second Floor Reception Room Allocated Parking Bay Communal Gardens 169,950 LEASEHOLD MORDAUNT ROAD HARLESDEN NW10 Three Bedrooms Mid Terrace Reception Room Family Bathroom 40ft Rear Garden 249,950 FREEHOLD NEW RANDALL AVENUE NEASDEN NW2 New Instruction Four Bedrooms Ensuite Bathroom 80ft Garden Off Street Parking 359,950 FREEHOLD P E T E R C A R R O L & C O ESTATE AGENTS 564 North Circular Road Neasden London NW2 7QA Szukasz mieszkania lub domu do wynajêcia? Zadzwoñ do nas! Polska obs³uga, minimum formalnoœci, adnych op³at za znalezienie mieszkania! Du o tañsze mieszkania ni w innych rejonach Londynu. NEWFIELD RISE NEASDEN NW2 One Bedroom Ground Floor Reception Room Communal Gardens Parking Facilities 124,950 LEASEHOLD Neasden, NW10 - studio flat, umeblowany, bardzo dobre warunki, blisko transportu i sklepów tyg. Neasden, NW10-1 bed flat, umeblowany, bardzo dobre warunki, blisko transportu i sklepów tyg. Neasden, NW10-1 bed flat z ogrodem, umeblowany, super warunki, blisko transportu i sklepów tyg. Dollis Hill, NW2-1 bed flat, umeblowany, super warunki, umeblowany tyg. NEW GRANGE COURT NEASDEN NW10 New Instruction One Bedroom Second Floor Communal Gardens Parking Facilities 139,950 LEASEHOLD CHIPSTEAD GARDENS CRICKLEWOOD NW2 New Instruction Three Bedrooms 90ft Garden Off Street Parking Chain Free 265,000 FREEHOLD HAWARDEN HILL BROOK ROAD NW2 One Bedroom First Floor Security Entry Phone Communal Gardens Parking Facilities 158,000 LEASEHOLD NEASDEN LANE NEASDEN NW2 Two Bedrooms OLDFIELD ROAD WILLESDEN NW10 Two Bedrooms CHARTWELL COURT NEASDEN NW2 Two Bedrooms Ground Floor First Floor Ground Floor tyg. Reception Room Reception/Diner Reception Room Bathroom Own rear garden Separate WC Chain Free Bathroom Own Rear Garden 182,000 LEASEHOLD 182,000 LEASEHOLD 209,958 LEASEHOLD Neasden, NW10-2 bed flat, dobre warunki, bardzo NORTH blisko CIRCLAR transportu ROAD i sklepów, umeblowany NEASDEN NW tyg. Three/Four Bedrooms Two Reception Rooms Naesden, NW10-2 bed flat, bardzo dobre warunki, Own Drive To umeblowany, Garage Dining Area Chain Free bardzo blisko stacji metra ,950 FREEHOLD tyg. NEW Telephone: Fax: Zobacz pe³n¹ ofertê na stronie: visit - for our full Portfolio of Properties NEW NEW SHEPHERDS WALK NEASDEN NW10 Two Bedroom First Floor Allocated Parking Communal Gardens Chain Free 169,950 LEASEHOLD Willesden, NW10-2 bed flat, West Hamstead, NW6-4 bed dobre warunki, umeblowany, blisko house, dwie ³azienki, umeblowany, transportu i sklepów tyg. super warunki, blisko transportu i Neasden, NW10 GLADSTONE - 2 bed PARKflat, ume- sklepów tyg. DOLLIS HILL LANE HILLCREST GARDENS GARDENS NW2 DOLLIS HILL NW2 DOLLIS HILL NW2 Three Bedrooms To tylko niektóre Four Bedrooms z ofert jakie New posiadamy. Instruction Semi Detached Reception Room One Bedroom Zadzwoñ jeszcze Kitchen dziœ po pe³n¹ Kitchen/Diner listê mieszkañ First Floor i domów do wynajêcia Double Garage via Service Road 80ft Rear Garden Communal Gardens Chain Free Tel. kom. Own Drive to Garage 316 Parking 991Facilities 379,950 FREEHOLD 395,000 FREEHOLD 409,950 FREEHOLD Telefon prosiæ Katrinê, Fax: blowany, super warunki, bardzo blisko stacji metra tyg. Kilburn, NW6-2 bed flat z ogrodem, super warunki, umeblowany, blisko stacji metra i sklepów tyg. Queens Park - 2 bed flat, super warunki, umeblowany, bardzo blisko stacji metra i sklepów NEW ABOYNE ROAD NEASDEN NW2 New Instruction Three Bedrooms Reception Room Garden Off Street Parking 249,950 FREEHOLD Neasden, NW2-3 bed house, super warunki, piêkny ogród, umeblowany, niedaleko transportu tyg. Neasden, NW10-4 bed house, dwie lazienki, umeblowany, bardzo dobre warunki. GLENWOOD Blisko AVENUE transportu i sklepów - KINGSBURY 300 tyg. NW9 New Instruction Four Bedrooms Neasden, Semi Detached NW10-4 bed house, umeblowany, 70ft Rear Garden super warunki, bardzo blisko stacji Shared Drive to Garage 310,000 FREEHOLD metra tyg. DOLLIS HILL LANE DOLLIS HILL NW2 Three Bedrooms Semi Detached Reception Room 70ft Rear Garden Shared Drive to Garage 320,000 FREEHOLD LITCHFIELD GARDENS WILLESDEN NW10 Spacious Mid Terrace Seven Studios Three Open Plan Four Self Contained Ideal Investment 420,000 FREEHOLD 14 goniec polski

15 Czekaj¹c na pracê Oto kolejny artyku³ z cyklu "Jak to naprawdê jest". Po wczeœniejszych wypowiedziach pe³nych entuzjazmu, e wst¹pienie do Unii wi¹ e siê z natychmiastowym, nieograniczonym dostêem do pracy na terytorium Wielkiej Brytanii, oraz ostro nych przewidywaniach w³aœcicieli firm oferuj¹cych pomoc w uzyskaniu biznes wizy, tym razem spróbujemy przybli yæ oficjalne postanowienia Uni Europejskiej w sprawie nowych pañstw cz³onkowskich, i ich prawa pracy na terenie Unii. ROBERT SZUKSZTUL J eœli chodzi o regulacje dotycz¹ce swobodnego przep³ywu osób, po 1 maja 2004 roku Polaków obowi¹zywaæ bêd¹ okresy przejœciowe, maj¹ce chroniæ rynek Unii Europejskiej przed naszymi pracownikami. W tym celu dany kraj cz³onkowski ma do dyspozycji œrodki krajowe i ustalenia wynikaj¹ce z umów dwustronnych, z naszym krajem. Nie oznacza to jednak, e niemo liwe bêdzie w tym czasie uzyskanie tam legalnej pracy. W trakcie trwania okresów przejœciowych w krajach cz³onkowskich, zakazano wprowadzania bardziej restrykcyjnych przepisów dotycz¹cych zatrudniania obcokrajowców ni te, które obowi¹zywa³y w dniu podpisania Traktatu o Przyst¹pieniu. Porównuj¹c zatem z dniem dzisiejszym, sytuacja na pewno nie zmieni siê na gorsze. Polacy, którzy w dniu przyst¹pienia pracuj¹ legalnie w danym kraju cz³onkowskim na mocy kontraktu obejmuj¹cego nieprzerwany okres co najmniej 12 miesiêcy, maj¹ ca³kowicie swobodny dostêp do rynku pracy tego, ale ju nie pozosta³ych krajów cz³onkowskich. To samo dotyczy tych, którzy na analogicznych warunkach zostan¹ dopuszczeni do rynku pracy obecnego pañstwa cz³onkowskiego ju po dniu przyst¹pienia. Trzeba jednak zaznaczyæ, e osoby o których mowa strac¹ swoje uprawnienia, jeœli z w³asnej woli opuszcz¹ rynek pracy danego pañstwa cz³onkowskiego, a powy sze uprawnienia nie obejm¹ tych, których kontrakt jest krótszy ni 12 miesiêcy. Rodziny wy ej wymienionych osób uzyskaj¹ natychmiast pe³ne prawo pracy w okreœlonym kraju cz³onkowskim, je eli w dniu przyst¹pienia zamieszkiwa³y tam legalnie wraz z pracownikiem. Je eli natomiast rodzina zamieszka z pracownikiem po dniu przyst¹pienia, prawo pracy uzyska dopiero po 18 miesi¹cach nieprzerwanego pobytu w tym kraju, wzglêdnie po 3 latach od przyst¹pienia, niezale nie od tego gdzie zamieszkiwa³a wczeœniej. Postanowienia te dotycz¹ tylko cz³onków rodziny okreœlonych w art. 10 ust. 1 a) rozporz¹dzenia EWG 1612/18, a zatem ma³ onka pracownika oraz krewnych w linii prostej poni ej 21 roku ycia, lub bêd¹cych na jego utrzymaniu. Osoby, które nie kwalifikuj¹ siê do powy szych kategorii, bêd¹ obejmowa³y okresy przejœciowe, ograniczaj¹ce mo liwoœæ legalnego zatrudnienia siê w krajach, które je wprowadz¹. Wa ne jest aby sprawdziæ konkretne regulacje w danym kraju cz³onkowskim Unii Europejskiej, poniewa ograniczenia nie bêd¹ dotyczy³y wszystkich sfer dzia³alnoœci zawodowej, i s¹ ró ne w ró nych krajach. Nale y jednak byæ przygotowanym na niespodzianki. Regulacje odnoœnie okresów przejœciowych zawieraj¹ mnóstwo zastrze eñ i warunków, tak wiêc zale nie od okolicznoœci, czas ochrony rynku pracy w danym kraju Unii Europejskiej mo e siê zmieniæ. Ogólnie warunki dotycz¹ce okresów przejœciowych reguluje za³¹cznik XII do artyku³u 24 Traktatu Akcesyjnego. Dotychczasowe kraje cz³onkowskie, które wprowadzi³y okresy przejœciowe, bêd¹ je stosowaæ do koñca okresu dwóch lat po przyst¹pieniu, z mo liwoœci¹ przed³u enia do lat piêciu. Przed koñcem okresu dwuletniego, dokonana zostanie ocena zastosowanych œrodków przejœciowych i nie póÿniej ni z jego koñcem obecne pañstwa cz³onkowskie notyfikuj¹ Komisji Europejskiej, czy bêd¹ nadal stosowaæ œrodki krajowe lub œrodki wynikaj¹ce z umów dwustronnych, czy te od tego czasu bêd¹ stosowaæ artyku³y 1-6 rozporz¹dzenia (EWG) nr 1612/68 o swobodnym przep³ywie osób. Artyku³y te wejd¹ w ycie równie w przypadku braku takiej notyfikacji ze strony danego kraju. W sytuacji, gdy kraj, który utrzyma okresy przejœciowe do piêciu lat mo e, w przypadku zaistnienia powa nych zak³óceñ na rynku pracy lub te groÿby ich wyst¹pienia, oraz po notyfikowaniu Komisji, przed³u yæ ten okres do lat siedmiu. Gdy notyfikacja nie wp³ynie, automatycznie stosuje siê artyku³y 1-6. Jest jednak kilka zastrze eñ. Kraje, które po okresie dwóch lat zlikwiduj¹ okresy przejœciowe mog¹ do siedmiu lat po akcesji nowych cz³onków czêœciowo lub w ca³oœci je przywróciæ gdy mo liwe jest W grudniu 2002 roku Wielka Brytania zapowiedzia³a, e Polacy, jak i reszta z 10 nowowstêpuj¹cych do UE krajów, bêdzie mia³a dostêp do pracy w Wielkiej Brytanii. 13 listopada wesz³a w ycie angielska wersja ustawy ratyfikuj¹cej Traktat Ateñski. Jej treœæ jest dostêpna na stronie: Wed³ug jej drugiego paragrafu: "Minister Spraw Wewnêtrznych musi wprowadziæ przepisy wprowadzaj¹ce w ycie prawo wolnego przep³ywu pracowników przez poprawkê do Immigration Regulations (EEA) 2000." Niestety nie jest powiedziane kiedy dok³adnie odpowiednie decyzje zostan¹ podjête... na pewno przed 1 maja tak¹ odpowiedÿ mo na us³yszeæ w MSW. Dlatego te brakuje ci¹gle podstawy prawnej, co powoduje wydawanie wiz biznesowych - i tych nowych i przed³u eñ z dat¹ koñcow¹ przekraczaj¹c¹ 1 maj Jak to naprawdê jest wyst¹pienie lub te wystêpuj¹ zak³ócenia na tamtejszym rynku pracy, które stanowi¹ powa ne zagro enie dla poziomu ycia lub poziomu zatrudnienia w danym regionie lub zawodzie. W takich wypadkach z inicjatywy kraju wnioskuj¹cego, Komisja mo e zadecydowaæ o zawieszeniu stosowania artyku³ów 1-6 rozporz¹dzenia (EWG) nr 1612/68 w celu unormowania sytuacji. Pañstwo Cz³onkowskie mo e te w nag³ych i wyj¹tkowych przypadkach, natychmiast zawiesiæ stosowanie tych artyku³ów, po czym nastêpuje notyfikowanie "ex post" wraz z uzasadnieniem do Komisji. Polska ma naturalnie prawo do zastosowania równowa nych œrodków wobec pañstw cz³onkowskich UE. Kraje cz³onkowskie mog¹ oczywiœcie zdecydowaæ siê na liberalizacjê prawa przemieszczania siê, w³¹czaj¹c w to pe³ny dostêp do rynku pracy dla obcokrajowców. Wszystkie te problemy powinny omin¹æ osoby samozatrudniaj¹ce siê. Bowiem wraz z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej, przedsiêbiorstwa œwiadcz¹ce us³ugi w innym kraju cz³onkowskim bêd¹ korzysta³y ze swobody œwiadczenia us³ug. Komplikacje wystêpuj¹ gdy polski przedsiêbiorca, który mo e swobodnie prowadziæ dzia³alnoœæ us³ugow¹ za granic¹, chce zatrudniæ polskich pracowników, którym na mocy ograniczeñ przejœciowych prawo pracy nie przys³uguje. Traktat przewiduje jednak w tym wzglêdzie u³atwienia dla naszych przedsiêbiorców. Mog¹ siê oni te powo³aæ na liberalne i korzystne orzecznictwo Trybuna³u Sprawiedliwoœci, w podobnych kwestiach. Jakie jest stanowisko rz¹du Wielkiej Brytanii? Jak dot¹d oficjalnie rz¹d Brytyjski mówi o ca³kowitym otwarciu rynku pracy dla Polaków. Jednak e adne przepisy wykonawcze potwierdzaj¹ce to stanowisko niestety nie istniej¹. Nie jest to bynajmniej spowodowane wahaniem siê co do jego s³usznoœci. Po prostu sprawa wolnego rynku pracy dla Polaków czeka na swój czas w doœæ d³ugiej kolejce w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych. Wiêc pozostaje nam czekaæ. Miejmy nadziejê, e nast¹pi to wkrótce. Tekst powsta³ na podstawie informacji BUWiWM oraz tekstu pt. "Zatrudnianie polskich pracowników w UE po 1 maja 2004 r." autorstwa p. Tomasza Majora z kancelarii prawniczej Wendler Tremml. konsultacje: P.K. Salinger (Salinger Solicitors & Notary Public) opracowanie: Krzysztof Frais Osoby aktualnie prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w WB na podstawie Biznes Wizy: - Aby prowadziæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ na zasadzie samozatrudnienia po 1 maja nie bêdzie potrzeba przed³u aæ wizy biznesowej. (jeœli WB dotrzyma obietnic i otworzy go 1maja, a póÿniej nie zdecyduje siê go ponownie zamkn¹æ). - Osoba, której wiza biznesowa koñczy siê przed 1 maja powinny ubiegaæ siê o jej przed³u enie. Utrzymanie legalnego statusu przez 4 lata udokumentowanego pobytu w WB jest kluczowe przy ubieganiu siê o pobyt sta³y. Po roku pobytu w WB jako rezydent mo na ubiegaæ siê o brytyjski paszport. - Osoby, które spóÿni³y siê z przed³u eniem biznes wizy z uzasadnionych powodów mog¹ ubiegaæ siê o jej przed³u enie, nawet do trzech miesiêcy po wygaœniêciu biznes wizy, je eli w tym czasie w dalszym ci¹gu prowadzi³y dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i s¹ w stanie to udowodniæ. Nie ma pewnoœci, co prawda, otrzymania przed³u enia biznes wizy, poniewa podstaw¹ jest nie ustawa, a jedynie dyrektywa Home Secretary, a decyzja jest podejmowana na zasadzie uznaniowej przez urzêdnika Home Office. 9 grudnia

16 SZKO A JÊZYKA ANGIELSKIEGO SPEAKEASY Angielski 4x szybciej i 4x taniej! Pomoc w za³atwianiu wiz, kont bankowych, pracy! Mo liwoœæ p³acenia na raty! Mówimy po polsku! Klasy wieczorowe: Ma³e grupy PrzyjdŸ i wypróbuj nas za darmo! CAllAN METHOD Zni ka na kurs jeœli wspomnisz Gonca Polskiego! 24 Chiswick High Road, London W4 1TE Tube: Stamford Brook tel: fax: Website: Ucz sie ³atwo, mi³o i przyjemnie! 16 goniec polski

17 9 grudnia

18 Rozrywka Dla fanów mokrych koszulek Czwartek, godzina ósma trzydzieœci wieczorem. Wysiadam na Shepherd's Bush i zmierzam w kierunku pubu O'Neill's. Co tydzieñ, dziêki Oli Wysoczañskiej, miejsce to wype³nia polska muzyka i polski gwar. Prawdziwa polska dyskoteka w Londynie! W tym tygodniu wydarzenie niezwykle ekscytuj¹ce, szczególnie mêsk¹ czêœæ emigracji: wybory Miss Mokrego Podkoszulka! Docieram wreszcie na miejsce. Próbujê wejœæ, jednak spotyka mnie niespodzianka. - Nie wolno - mówi ochroniarz! - Dlaczego? Bo nie mam krawata? - pytam rozdra niony wizj¹ niezobaczenia mokrych koszulek. Po wyjaœnieniach mi³ego bramkarza okaza³o siê, e pub jest wype³niony po brzegi i muszê czekaæ, a zwolni siê choæ trochê w nim miejsca! W podobnej sytuacji jest ponad setka oczekuj¹cych na wejœcie osób. Jestem jednak szczêœciarzem, gdy jako dziennikarz Goñca Polskiego mam specjaln¹ akredytacjê! Wchodzê wiêc i stojê, poniewa nie mogê przecisn¹æ siê ani do baru, ani w pobli e prezentera. Po chwili udaje mi siê jednak tam dotrzeæ. Zaopatruje siê w piwo i witam z g³ównymi sprawcami zamieszania: Robertem Czekalskim, sprawuj¹cym urz¹d prezentera, oraz Jerzym Siwkiem, dbaj¹cym o to, by muzyka bezproblemowo p³ynê³a z g³oœników. Rozpocz¹³ siê w³aœnie nabór kandydatek na miss. Jest pierwsza chêtna! Oceniam wprawnym wzrokiem jej szansê. Oj, s¹ du e! Robert doskonale zachêca kolejne kandydatki do wziêcia udzia³u w zabawie. Atmosfera coraz gorêtsza, wobec czego i moje piwo szybko siê ulatnia. Kiedy torujê sobie drogê do baru s³yszê, e kandydatek jest ju siedem! Ca³y czas parkiet jest pe³ny. Dobra polska muzyka rozgrzewa tañcz¹cych. Wreszcie godz ! Na scenê wkraczaj¹ dziewczêta w jeszcze suchych koszulkach. Robert po kolei dokonuje prezentacji. W pubie panuje ogromny œcisk. Wszyscy chc¹ BVS Barton Visa Services Polsko-Angielskie Biuro Prawno-Ksiêgowe oferuje: Aplikacje dla osób ubiegaj¹cych siê o Business Wizê Przygotowanie Business Planu Rejestracja podatkowa i prowadzenie ksiêgowoœci Pe³na porada prawno-ksiêgowa Generalne doradztwo finansowe Aplikacje o przed³u enie Business Wizy i Pobyt Sta³y Rozliczenia podatkowe i zwrot podatku Otwieranie Kont bankowych Pomoc w uzyskaniu CIS karty i Nat. Insurance Number Za³atwiamy wymagane prawem ubezpieczenia od odpowiedzialnoœci cywilnej dla pracuj¹cych na w³asn¹ rêkê Kredyty mieszkaniowe na kupno w krajach Unii i w Polsce Autoryzowani przez Immigration Services Commissioner, OISC No:F w zakresie doradztwa imigracyjnego i reprezentacji klientów w Home Office zobaczyæ kandydatki. Wreszcie, oddelegowany do tego celu przedstawiciel p³ci mêskiej zaczyna obficie zraszaæ kandydatki szampanem! Muzyka, taniec, wrzawa i brawa zlewaj¹ siê nagle w jedn¹ ca³oœæ - i tak naprawdê dzisiaj ju nie wiem czy z powodu drugiego piwa, czy raczej fiksacji wzroku spowodowanej wpatrywaniem siê w biel roztañczonych, bia³ych koszulek. Panie prezentuj¹ swe wdziêki - mêska czêœæ widowni wyje z zachwytu. Na scenie pojawia siê tak e doœæ obszerna, mocno wymalowana i odziana pani. Jednak szybko zostaje rozpoznana jako przebieraniec. To art organizatorów - kolega Dawid ucharakteryzowany na kobietê. Decyzja, która z kandydatek otrzyma przewidziane dla zwyciê czyni nagrody odbywa siê dwustopniowo. Pierwsz¹ instancj¹ jest publicznoœæ. Od g³oœnoœci ich braw zale y punktacja. Jury s³ucha, bacznie rejestruj¹c poziom g³oœnoœci. Wreszcie po krótkiej, acz burzliwej naradzie jury uzgodni³o werdykt. Szczêœliw¹ nosicielk¹ mokrego podkoszulka okazuje siê Kasia (na zdjêciu po lewej). Reszta kandydatek zajmuje ex-equo drugie miejsce. Zabawa dobiega koñca. Wszystkie misski, a do zakoñczenia dyskoteki s¹ rozchwytywane przez fanów! Rozdaj¹ telefony, autografy i dla niektórych szczêœliwców buziaki. Robert cieszy siê, e zorganizowane po raz pierwszy wybory Miss Mokrego Podkoszulka w Londynie okaza³y siê dobr¹ zabaw¹. Ju nied³ugo - jak publicznie zapowiedzia³ - odbêd¹ siê wybory Mistera, choæ jeszcze nie zapad³a decyzja, która czêœæ garderoby mia³aby byæ mokra WASZ FAN BIA³YCH KOSZULEK UWAGA!!! Pomoc osobom z aplikacjami w Home Office z³o onymi przez nieautoryzowane firmy! Biura w samym sercu Londynu (tu przy Oxford Street). Zapewniamy szybki i profesjonalny serwis oparty na wieloletnim doœwiadczeniu i wysokich kwalifikacjach personelu Konkurencyjne Ceny!!! 50,New Bond Street, London W1S 1RD, , , 18 goniec polski

LUDZIE Z DWORCA STR.10

LUDZIE Z DWORCA STR.10 LUDZIE Z DWORCA STR.10 Tytu³em wstêpu Pierwszy raz przyjecha³am do Londynu dwa lata temu. Dobrze zna³am angielski, pracowa³am wczeœniej za granic¹. Nie mia³am tu znajomych, ani rodziny, nikogo, kto by

Bardziej szczegółowo

SKAZANI NA SUKCES STR.12

SKAZANI NA SUKCES STR.12 SKAZANI NA SUKCES STR.12 Tytu³em wstêpu J ak siê okazuje starzenie siê mo e byæ przyjemne. Jeœli jest siê gazet¹ na przyk³ad. Dziwne bardzo jest to prasowe starzenie siê. Przez lata Goniec rozty³ siê strasznie.

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski Tytu³em wstêpu P amiêtam pierwsz¹ telewizyjn¹ debatê Lecha Wa³êsy szefa oficjalnie nieistniej¹cej jeszcze Solidarnoœci, z szefem oficjalnego OPZZ Alfredem Miodowiczem. Ta wa na rozmowa odby³a siê w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Podziemny Londyn - sk³ot str.12

Podziemny Londyn - sk³ot str.12 Podziemny Londyn - sk³ot str.12 Zamiast wstêpu sychologowie twierdz¹, e to gdzie i jak mieszkamy jest jednym z najwa niejszych czynników decyduj¹cych o naszym samopoczuciu. P To, czy dom jest cudzy, w³asny,

Bardziej szczegółowo

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy

Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy. Tylko 5. od kazdej sumy Chequepoint przeka e 1 od ka dej transakcji na Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy Tylko 5 od kazdej sumy M T Tytu³em wstêpu W ubieg³ym ju roku, jednym z wa niejszych polskich wydarzeñ w Londynie, niew¹tpliwie

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata 4

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata 4 Tytu³em wstêpu M ³odzi Polacy, mieszkaj¹cy w Londynie, z grubsza rzecz bior¹c dziel¹ siê na dwie kategorie. Zadowolonych i niezadowolonych. Ci pierwsi zapewniaj¹, o swoim uwielbieniu dla tego miasta i

Bardziej szczegółowo

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR

Wiadomoœci z kraju i ze œwiata Prosto z Polski. Address: 12 Central Chambers, The Broadway, Ealing, London W5 2NR Tytu³em wstêpu H urra! Czekaliœmy na to d³ugo... i sta³o siê! Nareszcie mo emy powiedzieæ, e spe³ni³y siê nasze nadzieje! Wszyscy wci¹ tylko pytaliœmy: Co to bêdzie niepewni o najbli sz¹ przysz³oœæ. Szczególnie

Bardziej szczegółowo

Tytu³em wstêpu w n u m e r z e

Tytu³em wstêpu w n u m e r z e Tytu³em wstêpu w n u m e r z e U progu macierzyñstwa/ojcostwa rodzice dzieci dwujêzycznych staj¹ przed trudnym problemem: w jakim jêzyku mówiæ do dziecka. W swoim jêzyku rodzimym, czy w jêzyku kraju, który

Bardziej szczegółowo

Czy my jesteœmy tylko do dojenia?

Czy my jesteœmy tylko do dojenia? 2 czerwiec 2014 publicystyka www.jasnet.pl PIÊŒCI W STÓ Czy my jesteœmy tylko do dojenia? Policja nie mo e z³apaæ m³odzieñca, który jeÿdzi po warszawskich ulicach luksusowym samochodem. Rozpêdza go do

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi

Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Obywatelstwo europejskie. Pytania i odpowiedzi Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska 10 a 00-215 Warszawa tel. 48-22 5360200 fax 48-22 5360220 batory@batory.org.pl

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa

BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 32 Kwiecieñ 2005 numer bezp³atny ISSN 1642-8420 Mistrzostwa w tenisie sto³owym SPRAWNI RAZEM Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia Dni Otwartych Drzwi

Bardziej szczegółowo

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów?

Lewicowe partie polityczne. Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje. Najpierw wraca do Polski 3 mln ydów. Nadchodzi cenzura totalna. Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Hebrajski STRONA 1 drugim jêzykiem ZE ŒWIATA urzêdowym w Polsce? Kto rz¹dzi tym domem wariatów? Wierzyæ, e mi³oœæ istnieje BÓG - HONOR - OJCZYZNA Pismo Zwi¹zku Narodowego Polskiego w Kanadzie P O L I S

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.

AKTUALNE I NAJCIEKAWSZE OFERTY BIUR NIERUCHOMOŚCI DODATEK SPECJALNY. Dwutygodnik Informacyjny. Nasza Sonda. www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet. BEZPŁATNY DWUTYGODNIK INFORMACYJNY Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śląski, Żory, Pawłowice, Zebrzydowice, Mszana... 25 lipca 2014/14 (102) NAKŁAD: 25 000 ISSN 2082-5927 www.jasnet.pl www.gazeta.jasnet.pl Nasza

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

Strajk zawieszony. Przylesie bez komisariatu? Koncerty. Za nami dwie kolejki MIEJSKIE SPRAWY. str. 2 AKTUALNOŒCI. str. 7 KULTURA. str.

Strajk zawieszony. Przylesie bez komisariatu? Koncerty. Za nami dwie kolejki MIEJSKIE SPRAWY. str. 2 AKTUALNOŒCI. str. 7 KULTURA. str. MIEJSKIE SPRAWY Strajk zawieszony WINCENTY KO ODZIEJSKI 30 sierpnia dyrekcja szpitala ZOZ w Lubinie podpisa³a porozumienie ze strajkowym komitetem lekarzy. str. 2 AKTUALNOŒCI Przylesie bez komisariatu?

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka

WA MIEDZESZYÑSKI WESOŁA. Nr 6(529) ROK XXI 24.03.2011 r. ISSN 1231-7993 bezp³atny. Szwedzka 37 Tel. 818 07 91 bezbolesne leczenie nowoczesna protetyka RABATY! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022

Bardziej szczegółowo

DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA

DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA DWORZEC PKP ANTYWIZYTÓWKĄ MIASTA NR 1(271) 17 stycznia 2004 r. Cena 2 zł z VAT Nakład 14001 egz. NR IND. 358800 ISSN 1232-4973 DWUTYGODNIK Fakty Opinie Komentarze 2 TEKST SPONSOROWANY * TEKST SPONSOROWANY

Bardziej szczegółowo

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia nauczyciel

Ile zarabia nauczyciel RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Burmistrz goni³ z³odzieja 27-letni

Bardziej szczegółowo

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5.

W numerze: Obok: TERESA KACHNIARZ, dyrektor Oddzia³u Raiffeisen Bank Polska SA we Wroc³awiu. luty 2001 Nr 2 (100) Oni nam, my sobie. s.5. C M Y K Wroc³aw luty 2001 Nr 2 (100) ISSN 1427-0633 BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŒL SKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W numerze: Oni nam, my sobie Fair Play Zysk plus wra liwoœæ Dom Polski przyczó³ek dla biznesu s.5

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA NR 46 (872) TYGODNIK 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu

Dzielenie skóry na niedÿwiedziu 10 CHEMICY SZKLARZE CERAMICY PAPIERNICY FARMACEUCI PA DZIERNIK 2011 GÓRNICY NAFTY I GAZOWNICY PRACOWNICY PRZEMYS U LEKKIEGO PRODUCENCI I DYSTRYBUTORZY PALIW SEKRETARIAT PRZEMYS U CHEMICZNEGO SEKRETARIAT

Bardziej szczegółowo

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.:

Wiktoria Wiktora. Cz³owiek Roku 2004. Ex oriente lux. W numerze m.in.: Ex oriente lux Nr 351 (1(18) (32) 6 ) 2003 2005 r. r. P I S M O S T O W A R Z Y S Z E N I A K U L T U R Y P O L S K I E J W C H A R K O W I E Piêtnaœcie lat po polskim okr¹g³ym stole», po aksamitnej rewolucji»

Bardziej szczegółowo

W numerze dodatek specjalny - Kurier Gospodarczy Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie

W numerze dodatek specjalny - Kurier Gospodarczy Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie W numerze dodatek specjalny - Kurier Gospodarczy Kupując nasze pismo, wspomagasz słowo polskie na Wschodzie WIEŚCI ZE LWOWA, Z ZIEMI LWOWSKIEJ,HALICKO-POKUCKIEJ, WOŁYNIA, BUKOWINY I PODOLA KURIER galicyjski

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo