Usługi Multimedialne/ Multimedia Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi Multimedialne/ Multimedia Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form"

Transkrypt

1 Informacje ogólne/ General Details Usługi Multimedialne/ Multimedia Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form ACE European Group Ltd. ACE Oddział w Polsce Ul.Królewska 16 Warszawa Nazwa przedsiębiorstwa/ Name of Company: 2 Adres siedziby/ Principal office address: Miasto/ City: Województwo/ County: Kod pocztowy/ Postcode: Numer telefonu/ Tel: Adres strony internetowej/ Corporate website: 3 Kiedy firma została założona?/ When established? 4 Prosimy podać następujące dane na temat Partnerów/ Dyrektorów/ Kierowników w Spółce./ Please give the following details of all Partners/Directors/Principals of the Firm? Nazwisko/ Kwalifikacje zawodowe/ Liczba lat w branży/ Od jak dawna na tym Name Qualifications Years in the industry stanowisku?/ How long a partner, principal, director Jeżeli Partner/ Dyrektor/ Kierownik pracuje w branży krócej niż 3 lata, prosimy załączyć krótkie CV wskazujące szczegóły kariery zawodowej. / Where a Partner/ Director/ Principal has been working in the relevant industry for less than 3 years, we will require a brief resume outlining career details: 5 Czy w okresie ostatnich 6 lat zmianie uległa nazwa Spółki bądź jakakolwiek fuzja lub przejęcie miało miejsce? / During the past 6 years has the name of the Firm(s) been changed or has any amalgamation take over taken place? Jeśli Tak, prosimy o podanie szczegółów./ If Yes, please provide details. 6 a) Prosimy podać całkowitą liczbę Partnerów/ Dyrektorów oraz pracowników./ Please give total numbers of Partners/ Principals and staff. Całkowita liczba dyrektorów/ Total number of principals: Całkowita liczba pracowników/ Total number of staff:

2 b) Prosimy pogrupowac pracowników i scharakteryzować charakter wykonywanej pracy:/ Please categorise the staff and explain the nature of their work: Grupy pracowników/ Categories of staff Dyrektorzy, Partnerzy, Managerowie/ Directors, partners, managers Pracownicy/ Employees Pomoc/ Assistance Sprzedaż/marketing/ Sale/marketing Liczba/ Number Charakter pracy/ Nature of work Sekcja dla działalności nadawczej / Broadcasters Section (prosimy wypełnić tą część jedynie w przypadku wykonywania działalności nadawczej) / (complete this section only if you have a broadcasting operation) 7 Prosimy o wskazanie rocznego obrotu z tytułu wykonywania działalności nadawczej / Please advise annual turnover from broadcasting services: Telewizja / Television Broadcasting Radio / Radio Broadcasting Radiofonia i telewizja satelitarna / Satellite Broadcasting Inne, prosimy wyszczególnić / Other, please specify Usługi agencji reklamowej/ Advertising agency services Poprzedni rok / Past Year Obecny rok / Current year Następny rok / Projection Razem / Total a) Działalności firmy/ Activities of Company: b) Charakteru dostarczanego oprogramowania i jego finalnego użytku/ Nature of software provided and its end use: _ c) Gdzie widzą Państwo potencjalne narażenie na roszczenia?/ Where do you see your potential exposure to claims? _ 9 Prosimy podać wielkość przychodów Spółki w poszczególnych okresach:/ Please provide Company s total turnover for each of the following periods: Ostatni pełny rok obrotowy:/ Last complete Financial Year: Szacunek na obecny rok obrotowy:/ Estimate for Current Financial Year: Szacunek na kolejny rok obrotowy:/ Estimate for Next Financial Year:

3 10 Prosimy o podanie procentowego udziału przychodów, które były wygenerowane z:/ Please provide a percentage of last year s fee income that was generated from: Prace wykonane dla Klientów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Kanadzie, zgodnie z prawem w Stanach Zjedonoczonych Ameryki/Kanadzie/ Work carried out for US/Canadian clients subject to US/Canadian Law: % Prace wykonane dla Klientów w Polsce/ Work carried out for Polish Clients: % Prace wykonane dla Klientów z Unii Europejskiej (włączając Norwegię i Szwajcarię)/ Work carried out for other Clients in European Union (including Norway and Switzerland): % Prace wykonane dla Klientów z pozostałych państw/ Work carried out for Clients anywhere else in the world: % 11 Prosimy o podanie podziału przychodu Spółki z okresu ostatniego roku obrotowego, zgodnie z poniższym:/ Please provide a split of turnover which reflects the services performed within Company s last financial year, as below: Sprzęt komputerowy/ Hardware: Sprzedaż/ Sales: Instalacja/ Installation: Oprogramowanie/ Software: Sprzedaż produktów gotowych/ Off the shelf product sales: Usługi/ Services: Istalacja i konfiguracja oprogramowania/ Software installation and configuration: Opracowanie produktów oprogramowania na zamówienie/ Development of bespoke software products: Prace konserwacyjne/ Maintenance: Porady/ Consultancy: Udostępnianie pracowników/ Supply of staff: Zarządzanie wyposażeniem/ Facilities Management: Szkolenia/ Trainings Services: Projektowanie stron internetowych/ Web Design: Usługi e-commerce/ E-commerce services: Przychody ze sprzedaży internetowej/ Internet Sales Revenue: Przychody z reklam internetowych/ Internet Marketing Revenue: Inne (prosimy podać szczegóły)/ Other work (please provide details): Razem/ Total: 100% 12 Prosimy o podzielenie działalności Spółki ze względu na poszczególne sektory rynku/ Please split the Company s business between the following market sectors: Sektor/ Sector Bieżący rok/ Current Year Następne 12 miesięcy/ Next 12 months i Prace dla Rządu/ Government Work % % ii Kontrakty dla sił zbrojnych/ Military Contracts % % iii Towarzystwa finansowe/ Finance Houses % % iv Przedsiębiorstwa komercyjne/ Commercial Firms % % v Przedsiębiorstwa produkcyjne/ Manufacturing / Industrial Firms % % vi Architektoniczne (budowanie modeli i projekcja)/ % % Architectural (Model building/projection) vii Inżynieria (elektryczna, mechaniczna)/ % % Engineering (electrical/mechanical) viii Budownictwo, Kopalnie, Rolnictwo/ % % Construction/Mining/Agriculture ix Przemysł lotniczy i kosmiczny/ Aerospace Industry % % x Służba zdrowia i usługi medyczne/ Health Care/Medical Services % % xi Handel: hurt i detal/ Trade: Wholesale/Retail % % xii Inne prosimy wyszczególnić/ Others - please specify % % Strona 3 z 8

4 13 Prosimy podać szczegóły dotyczące 3 największych kontraktów Spółki w okresie ostatnich 3 lat/ Please provide details of the three largest contracts which you have undertaken within the last three years: Nazwa Klienta/ Name/ Business of Client Rodzaj dostarczonych usług/ Nature of services performed Wartość kontraktu/ Contract value Czas trwania kontraktu/ Length of contract 14 Prosimy określić/ Please provide information: Najwyższe wynagrodzenie otrzymane od jednego klienta/ Highest revenue received from one client: Średnie wynagrodzenie otrzymane od jednego Klienta/ Average revenue received from one client: Wynagrodzenie brutto wypłacane podwykonawcom/ Gross fees paid to subcontractors: 15 Czy Spółka zazwyczaj zawiera kontrakty na okres dłuższy niż 2 lata?/ Does the company typically undertake contract engagements that are in excess of two years duration? 16 Czy błąd w Państwa produkcie lub usłudze może skutkować poniższym/ Is the failure of your products or any services likely to result in any of the following outcomes: Zniszczenie mienia/ Damage or destruction to physical property: Śmierć lub uszkodzenie ciała/ Death or Physical Injury: Natychmiastowa i znaczna strata finansowa/ Immediate and significant financial loss: Niewielka strata finansowa/ Insignificant financial loss: 17 Czy spółka świadczy usługi w poniższym zakresie/ Does the Company undertake any work in the following areas: a) Usługi doradcze w zakresie inwestycji/ Investment business/ investment advice in respect of any: Produktów Finansowych, planów pracowniczych/ Financial products including, employees benefit plans Planów opieki zdrowotnej lub emerytalnych/ Health care plans or pensions b) Związanych w jakikolwiek sposób z Lloyd s of London/ Any activities involving any Lloyd s of London entity or organisation or any other company connected with Lloyd s of London c) Szczególne prace wykonywane dla określonej grupy klientów?/ Any specialised work for any specific type of business activity or for any specific group of clients? 18 Szczegóły dotyczące podwtkonawstwa/ Subcontractors details: a) Prosimy podać jaka część działalności firmy wymaga przekazania prac podwykonawcom/ Please state what proportion of the firms business involves the subcontracting of work to others: b) Jeśli podwykonawstwo istnieje, prosimy szczegółowo opisać usługi oraz dostarczyć wzór kontraktu dotyczącego tych usług/ If subcontracting exist, please describe, in detail, the services undertaken and provide a specimen of the contract terms applicable to this work: c) Czy ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za prace prowadzone przez podwykonawców?/ Do you assume full responsibility for the work carried out by subcontractors? d) Czy wymagają Państwo od swoich podwykonawców, żeby mieli zawartą swoją polisę oc zawodowego?/ Do you require your subcontractors to have their own PI policy? 19 Czy Spółka zawsze zawiera pisemne umowy ze swoimi Klientami?/ Do you always contract with all clients in writing? _

5 20 Czy kiedykolwiek Klient odmówił płatności bądź zażądał zwrotu pieniędzy lub odwołał się do klauzuli kar umownych?/ Have any customers refused to pay or requested a refund or invoked contract penalty clauses outside the normal course of business? 21 Czy Państwa prawnicy sprawdzają prawa autorskie, znaki firmowe/towarowe przed wprowadzeniem oprogramowania na rynek?/ Do you require legal counsel to review copyright, trademark and service mark issues prior to release of your software? 22 Czy podejmują Państwo którekolwiek z poniższych procedur przed wprowadzeniem oprogramowania na rynek?/ Do you undertake any of the following procedures prior to release of software? i) zmiana poleceń, które nie są zintegrowane z ostatecznym kontraktem/ change in orders which are not integrated into final contract ii) Arbitraż/ Dispute Arbitration/ Resolution iii) Wykorzystanie niestandardowych lub specjalnie dostosowanych umów/ Use of non-standard or customised contracts iv) Porada prawna pod względem sprawdzenia różnic w zapisach kontraktu/ Legal counsel to review of any variation in contract wording v) Ograniczenia odpowiedzialności za szkody następcze/ Limitation of liability for consequential damages vi) Testy Alpha/ Alpha testing vii) Testy Beta/ Beta testing viii) Oficjalne i pisemne procedury akceptacji przez Klienta/ Formal and written customer acceptance procedures _ 23 Czy Spólka ma ustaloną procedurę sprawdzania zawartości Państwa stron internetowych prowadzoną przez prawnika?/ Does your company have an established procedure for the formal review of content on your Web site(s) which is reviewed by a qualified attorney? 24 Czy Spółka ma ustaloną procedurę edytowania i usuwania z Państwa stron internetowych lub Internetu treści zniesławiających i oszczerczych bądź treści naruszających Prawa Własności Intelektualnej osób trzecich (prawa autorskie, znaki firmowe, tajemnice handlowe)?/ Does your company have an established procedure for editing or removing from your Web site or Internet Service libelous or slanderous content, or content that infringes the Intellectual Property rights of others (copyright, trademark, trade name, trade secrets)? 25 Czy Spółka używa oprogramowania antywirusowego na wszystkich sprzętach komputerowych (przenośnych i stacjonarnych) oraz ważnych serwerach i czy jest ono uaktualniane zgodnie z zaleceniami dostawcy oprogramowania?/ Does your company use anti-virus software on all desktops/ portable computer devices and mission-critical servers and is it updated in accordance with the software provider s recommendations? 26 Czy Spółka używa programów firewall jako część systemu zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem?/ Does your company have firewalls in place as part of your security system to prevent unauthorised access?/ 27 Czy procedury do systemów kopii zapasowych i odzyskiwania danych są udokumentowane i testowane na wszystkich systemach krytycznych w działalności Spółki?/ Are system backup and recovery procedures documented and tested for all mission-critical systems? 28 Czy spółka ma oficjalny Regulamin/ Politykę Bezpieczeństwa?/ Do you have a formal security policy? 29 Czy Spółka ma pisemny Regulamin korzystania z poczty internetowej i Internetu?/ Does your company have a written policy on and Internet use? 30 Czy Spółka sprzedaje lub udostępnia informacje innym podmiotom w ramach subskrypcji indywidualnej lub użytkowników zidentyfikowanych?/ Does your company sell or share individual subscriber or user identifiable information with any other company? Strona 5 z 8

6 31 Czy na stronie internetowej Spółki znajduje się oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności?/ Do you emloy a privacy disclosure statement on your website? 32 Czy okresowe kontrole systemów komputerowych przeprowadzane są przez zewnętrznych audytorów lub zaufane osoby trzecie?/ Are the regular security reviews of IT systems by internal audit personnel or a trusted third party? Wspólne przedsięwzięcia/ Joint ventures 33 Czy firma lub jej partner, wspólnik lub dyrektor jest członkiem jakiegoś konsorcjum lub czy ma udziały w jakiejkolwiek innej firmie?/ Is the company or any of its Directors/ Partners/ Managers involved in joint venture or has shares in any other company? If yes, please provide details./ Jeśli Tak, prosimy o podanie szczegółów. 34 Jeżeli na pytanie 1 odpowiedź brzmi Tak, czy firma podejmuje prace na rzecz takiej firmy?/ If question 1 was answered Yes, does the Company undartake any work for such companies? 35 Jeśli odpowiedź na pytanie 2 brzmi Tak, prosimy o podanie szczegółów takich prac oraz procentu przychodów generowanych z takich prac/ If question 2 was answered Yes, please provide detailed information about such works and percentage of total turnover. Kontrola Wewnętrzna/ Internal Control Procedures 36 Czy w spółce był kiedykolwiek przeprowadzony audyt, badanie lub dochodzenie przez dowolny organ regulacyjny?/ Has ever audit, survey or proceeding by regulatory authority been made in Company? Jeśli Tak, prosimy o podanie szczegółów./ If yes, please provide details. 37 Czy w ramach niniejszego ubezpieczenia potrzebują Państwo ochrony uwzględniającej nieuczciwość pracowników?/ Do you require Employees dishonesty to be covered under this policy? Jeśli Nie, prosimy o przejście do kolejnej sekcji Wniosku./ If No, please go to the another Section of this proposal form. 38 Czy Spółka poniosła kiedykolwiek szkodę wynikającą z nieuczciwości pracownika?/ Has ever Company suffered a loss because of employee s dishonesty? 39 Czy Spółka zna jakikolwiek zarzut lub możliwość wystąpienia sprzeniewierzenia lub nieuczciwości w dowolnym momencie czasu popełnionej przez byłych lub obecnych partnerów/ dyrektorów/ wspólników bądź pracowników?/ Does the Company know or is aware of any allegation or possibility of fraud or dishonesty committed in any time by previous or current Partners/ Managers/ Directors or employees?/ Jeśli Tak, prosimy o podanie szczegółów i określenie środków zapobiegawczych podjętych aby uniknąć zajścia takiego zdarzenia w przyszłości./ If yes, please provide details and information what preventive measures have been taken to avoid similar situations in future? 40 Czy Spółka zawsze wymaga satysfakcjonujących pisemnych referencji czy wyłącznie przy zatrudnianiiu pracowników na wyższe stanowiska?/ Does the Company always require satisfactory written references or only in case of hiring people to managerial positions? Zawsze/ Always Tylko wyższe stanowiska/ Only managerial positions Nigdy/ Never 41 Czy pracownik jest upoważniony do samodzielnego podpisywania weksli, czeków?/ Is the employee authorized to independently signing cheques, notes?

7 42 Prosimy o podanie nazwy zewnętrzych audytorów Spółki./ Please provide the name of Company s external auditors. 43 Czy cała działalość firmy podlega audytowi?/ Are all Company s activities audited by external auditors? Jeśli Tak, jak często przeprowadzane są audyty?/ If Yes, how often are audits carried out? 44 Czy w rezultacie jakiegokolwiek audytu zostały wydane rekomendacje?/ Has any recommendations been made as a result of an audit?/ Jeśli Tak, prosimy o podanie szczegółów i potwierdzenie, że rekomendacje zostały wypełnione./ If Yes, please provide details and confirm the recommendations have been fulfilled. Poprzednie ubezpieczenie/ Previous coverage 45 Prosimy o podanie szczegółów dotyczących poprzedniego posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej./ Please give particulars of previous Professional Indemnity Insurance carried. Okres/ Period 2011 Ubezpieczyciel/ Insurer Limit Franszyza/ Excess Składka/ Premium 46 Czy kiedykolwiek zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej zostało odmówione spółce, jej prawnym poprzednikom, obecnym partnerom lub dyrektorom bądź czy taka umowa ubezpieczenia kiedykolwiek została wypowiedziana lub odmówiono jej odnowienia?/ Has any proposal for Professional Indemnity Insurance made on behalf of the Firm or any predecessors in the business, or present partners or principals, ever been declined or has such insurance ever been cancelled or renewal refused? Jeżeli tak, prosimy o podanie powodów i załączenie odpowiedniej korespondencji./ If yes, please advise reason(s) and attach any written communications that may be of use. Oświadczenie o Roszczeniach/ Claims & Circumstances 47 Czy kiedykolwiek zostało wniesione roszczenie przeciwko wnioskodawcy, jego prawnym poprzednikom bądź obecnym lub poprzednim partnerom i dyrektorom?/ To the best of you knowledge and belief have any claims ever been made against the Proposer or their predecessors in business or any of the present or former partners/directors? 48 Czy wnioskodawcy lub któremukolwiek z jego partnerów wiadomo o jakichkolwiek okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą dać podstawę do roszczenia przeciwko wnioskodawcy lub jego prawnym poprzednikom bądź obecnym lub poprzednim partnerom lub dyrektorom?/ Is the principal or any of the partners after inquiry, aware of any circumstances or occurrences which may give rise to a claim against the Proposer or their predecessors in business or any of the present or former partner/directors? Strona 7 z 8

8 Oświadczenie/ Declaration Niniejszym oświadczam(y), że wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe i, że żadne fakty nie zostały pominięte bądź zmienione. Zgadzam(y) się, że niniejszy formularz wraz z innymi dostarczonymi informacjami powinien stanowić podstawę umowy ubezpieczenia, o ile zostanie wystawiona polisa./ I/We declare that the statements and particulars in this proposal are true and that no materials facts have been mis-stated or suppressed after enquiry. I agree that this proposal, together with any other information supplied shall form the basis of any contract of insurance effected thereon. Podpisano/ Signed Stanowisko/ Title Spółka/ Company Prosimy załączyć do niniejszego wniosku:/ Please enclose with this Proposal Form: 1. Prezentacji firmy (jeśli jest dostępna)/ A brochure (if available). 2. Kopię warunków standardowej umowy/ Copy standard contract terms/ standard letter of engagement Data/ Date...

Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form

Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form Informacje ogólne/ General Details Konsultanci Komputerowi IT Designers Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form ACE European Group Ltd. ACE Oddział w Polsce Ul.Królewska 16 Warszawa 00-103 1 Nazwa przedsiębiorstwa/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ POŚREDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH/ INSURANCE BROKERS PROFESSIONAL LIABILITY APPLICATION

WNIOSEK O UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ POŚREDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH/ INSURANCE BROKERS PROFESSIONAL LIABILITY APPLICATION WNIOSEK O UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ POŚREDNIKÓW UBEZPIECZENIOWYCH/ INSURANCE BROKERS PROFESSIONAL LIABILITY APPLICATION Prosimy odpowiedzieć na wszystkie pytania/ Please answer all questions,

Bardziej szczegółowo

Wniosek O Ubezpieczenie Odpowiedzialności Zawodowej Pośredników Ubezpieczeniowych

Wniosek O Ubezpieczenie Odpowiedzialności Zawodowej Pośredników Ubezpieczeniowych Chubb European Group Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa Polska T +48 22 452 3999 F +48 22 452 3989 poland.office@chubb.com Wniosek O Ubezpieczenie Odpowiedzialności Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Usługi Multimedialne / Multimedia

Usługi Multimedialne / Multimedia Chubb European Group Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa Polska T +48224523999 F +48224523989 poland.office@chubb.com Usługi Multimedialne / Multimedia Wniosek ubezpieczeniowy/

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / RISK ASSESMENT QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / RISK ASSESMENT QUESTIONNAIRE ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZAWODOWA INNE/ MISCELLANOUS PROFESSIONS INDEMNITY KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / RISK ASSESMENT QUESTIONNAIRE ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. ROZWADOWSKIEGO 35C 05-230 OSSÓW, POLSKA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność Zawodowa Chubb Tech Pro

Odpowiedzialność Zawodowa Chubb Tech Pro Chubb European Group Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa Polska T +48 22 452 3999 F +48 22 452 3989 poland.office@chubb.com Odpowiedzialność Zawodowa Chubb Tech Pro Professional

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa

ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ LUB DYREKCJI SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ- CLAIMS MADE POLICY Directors and Officers-

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers

Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers Kwestionariusz samooceny dostawcy Self-rating form for suppliers 1. Ogólne informacje dotyczące przedsiębiorstwa 1. General information on the company 1.1 Adres firmy (Address) Nazwa (Name): Ulica (Street):

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016

LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 1 p a g e LICENCJA 2016 ROYALTIES 2016 Zaproszona Grupa The guest group Potwierdzam, że program prezentowany przez Zespół ma charakter tracycyjny, stanowi część folkloru kraju pochodzenia i jest wolny

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER INVITATION TO TENDER To whom it may concern, AAM Poland Sp. Z o.o. has successfully been awarded a major new vehicle program by a European based OEM and we would be pleased to receive your interest for

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

General Details / Informacje ogólne. Audit & corporate governance / Audyt wewnętrzny i ład korporacyjny

General Details / Informacje ogólne. Audit & corporate governance / Audyt wewnętrzny i ład korporacyjny General Details / Informacje ogólne FraudProtector Proposal Form / Wniosek ubezpieczeniowy 1 Name of Company / Nazwa przedsiębiorstwa: 2 Principal office address / Adres siedziby: City / Miasto: County

Bardziej szczegółowo

Wniosek o Ubezpieczenie Allianz Cyber Protect / Allianz Cyber Protect Proposal Form

Wniosek o Ubezpieczenie Allianz Cyber Protect / Allianz Cyber Protect Proposal Form Wniosek o Ubezpieczenie Allianz Cyber Protect / Allianz Cyber Protect Proposal Form Proszę odpowiedzieć na wszelkie pytania zawarte w niniejszym Wniosku. Wypełnienie i podpisanie Wniosku nie zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical

Free global tenders for Medical Equipment by The Hospital. Charles Jonschera University Of Medical Poland tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa niesterylnego sprzętu medycznego do Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu - PN 39/11 Miejscowość Poznań Numer ogłoszenia 275645 Data zamieszczenia

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja nowy wymiar pośrednictwa

Dystrybucja nowy wymiar pośrednictwa Dystrybucja nowy wymiar pośrednictwa Projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń Beata Balas-Noszczyk, radca prawny, Partner Zarządzający Sopot, 10 maja 2017 r. Agenda: Projekt ustawy o dystrybucji a obecny

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Nr/ APPLICATION FOR PAYMENT No. Annex no 8 to the Contract for the realization of the Project within the framework of the Lithuania, Poland and Kaliningrad Region of Russian Federation Neighbourhood Programme Standard form of payment

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016

MIL SUP 60/16 (MIL ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 11 AUG 2016 Obowiązuje do / Effective to 15 AUG 2016 POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax: +48-22-574-5619, AFS: EPWWYOYX NOTAM Office: +48-22-574-7174, Fax: +48-22-574-7179,

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Modele bancassurance na wybranych rynkach europejskich na podstawie analizy Polskiej Izby Ubezpieczeń Anna Tarasiuk-Flodrowska, radca prawny, Counsel październik 2012 r. Departament Instytucji Finansowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL WERSJA W JĘZ. ANGIELSKIM W CENIE 29,99 ZŁ WERSJA DWUJĘZYCZNA PL/ENG 49,99 ZŁ OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo

Software package and information systems

Software package and information systems Software package and information systems Info Version 3 Url http://com.mercell.com/permalink/30571025.aspx External tender id 5330-2012 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH EN 14899-2:2006 0086 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Rodzaj produktu: Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Fibremesh 650 S 02 14 05 05 100 0 000081 2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2 Marzena Kanclerz Microsoft Channel Executive Zachowanie ciągłości procesów biznesowych z Windows Server 2012R2 Rejestracja urządzenia w usłudze Company Portal dająca dostęp do aplikacji firmowych

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE

ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE Section 1: Basic Information This section requests basic information related to your company Full legal name of your company, as registered with your Government:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta --

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: OXtender dla SyncML-a -- beta -- Data wydania Thursday, 23. December 2010Wersja 6.18.2 Copyright 2006-2010

Bardziej szczegółowo