Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form"

Transkrypt

1 Informacje ogólne/ General Details Konsultanci Komputerowi IT Designers Wniosek ubezpieczeniowy/ Proposal Form ACE European Group Ltd. ACE Oddział w Polsce Ul.Królewska 16 Warszawa Nazwa przedsiębiorstwa/ Name of Company: 2 Adres siedziby/ Principal office address: Miasto/ City: Województwo/ County: Kod pocztowy/ Postcode: Numer telefonu/ Tel: Adres strony internetowej/ Corporate website: 3 Kiedy firma została założona?/ When established? 4 Czy istnieją podmioty zależne bądź spółki stowarzyszone, które miałyby zostać objęte ochroną ubezpieczeniową?/ Are there any subsidiaries or associated companies for which the Proposer requires cover? 5 Czy w ciągu ostatnich 3 lat spółka przejęła lub połączyła się z inną firmą lub została przejęta lub przyłączona do innej firmy?/ Has the Proposer been involved in any mergers and acquisitions within the last three years? Jeśli Tak, prosimy o podanie szczegółów./ If Yes, please provide details. 6 Czy jakakolwiek firma/ osoba kontroluje powyżej 50% akcji lub udziałów w Spółce lub głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy/ udziałowców Spółki?/ Does any company/ person control over 50% of Company s shares or votes at the shareholders meeting? 7 a) Prosimy podać całkowitą liczbę Partnerów/ Dyrektorów oraz pracowników./ Please give total numbers of Partners/ Principals and staff. Całkowita liczba dyrektorów/ Całkowita liczba pracowników/ Total number of principals: Total number of staff: b) Prosimy pogrupowac pracowników i scharakteryzować charakter wykonywanej pracy:/ Please categorise the staff and explain the nature of their work: Grupy pracowników/ Categories of staff Dyrektorzy, Partnerzy, Managerowie/ Directors, partners, managers Pracownicy/ Employees Pomoc/ Assistance Sprzedaż/ Marketing/ Sale/marketing Liczba/ Number Charakter pracy/ Nature of work

2 Działalność zawodowa oraz szczegóły dotyczące przychodów/ Professional Activities & Income details 8 Prosimy podać jasny opis:/ Please provide a clear description of: a) Działalności firmy/ Activities of Company: b) Charakteru dostarczanego oprogramowania i jego finalnego użytku/ Nature of software provided and its end use: c) Gdzie widzą Państwo potencjalne narażenie na roszczenia?/ Where do you see your potential exposure to claims? _ 9 Prosimy podać wielkość przychodów Spółki w poszczególnych okresach:/ Please provide Company s total turnover for each of the following periods: Ostatni pełny rok obrotowy:/ Last complete Financial Year: Szacunek na obecny rok obrotowy:/ Estimate for Current Financial Year: Szacunek na kolejny rok obrotowy:/ Estimate for Next Financial Year: 10 Prosimy o podanie procentowego udziału przychodów, które były wygenerowane z:/ Please provide a percentage of last year s fee income that was generated from: Prace wykonane dla Klientów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Kanadzie, zgodnie z prawem w Stanach Zjedonoczonych Ameryki/Kanadzie/ Work carried out for US/Canadian clients subject to US/Canadian Law: % Prace wykonane dla Klientów w Polsce/ Work carried out for Polish Clients: % Prace wykonane dla Klientów z Unii Europejskiej (włączając Norwegię i Szwajcarię)/ Work carried out for other Clients in European Union (including Norway and Switzerland): % Prace wykonane dla Klientów z pozostałych państw/ Work carried out for Clients anywhere else in the world: % 11 Prosimy o podanie podziału przychodu Spółki z okresu ostatniego roku obrotowego, zgodnie z poniższym:/ Please provide a split of turnover which reflects the services performed within Company s last financial year, as below: Sprzęt komputerowy/ Hardware: Sprzedaż/ Sales: _ Instalacja/ Installation: Oprogramowanie/ Software: Sprzedaż produktów gotowych/ Off the shelf product sales: Usługi/ Services: _ Istalacja i konfiguracja oprogramowania/ Software installation and configuration: Opracowanie produktów oprogramowania na zamówienie/ Development of bespoke software products: Prace konserwacyjne/ Maintenance: Porady/ Consultancy: Udostępnianie pracowników/ Supply of staff: Zarządzanie wyposażeniem/ Facilities Management: Szkolenia/ Trainings Services: Projektowanie stron internetowych/ Web Design: Usługi e-commerce/ E-commerce services: Przychody ze sprzedaży internetowej/ Internet Sales Revenue: Przychody z reklam internetowych/ Internet Marketing Revenue: Inne (prosimy podać szczegóły)/ Other work (please provide details): Razem/ Total: 100%

3 12 Prosimy o podzielenie działalności Spółki ze względu na poszczególne sektory rynku/ Please split the Company s business between the following market sectors: Sektor/ Sector Bieżący rok/ Current Year Następne 12 miesięcy/ Next 12 months i Prace dla Rządu/ Government Work % % ii Kontrakty dla sił zbrojnych/ Military Contracts % % iii Towarzystwa finansowe/ Finance Houses % % iv Przedsiębiorstwa komercyjne/ Commercial Firms % % v Przedsiębiorstwa produkcyjne/ Manufacturing / Industrial Firms % % vi Architektoniczne (budowanie modeli i projekcja)/ % % Architectural (Model building/projection) vii Inżynieria (elektryczna, mechaniczna)/ % % Engineering (electrical/mechanical) viii Budownictwo, Kopalnie, Rolnictwo/ % % Construction/Mining/Agriculture ix Przemysł lotniczy i kosmiczny/ Aerospace Industry % % x Służba zdrowia i usługi medyczne/ Health Care/Medical Services % % xi Handel: hurt i detal/ Trade: Wholesale/Retail % % xii Inne prosimy wyszczególnić/ Others - please specify % % 13 Prosimy podać szczegóły dotyczące 3 największych kontraktów Spółki w okresie ostatnich 3 lat/ Please provide details of the three largest contracts which you have undertaken within the last three years: Nazwa Klienta/ Name/ Business of Client Rodzaj dostarczonych usług/ Nature of services performed Wartość kontraktu/ Contract value Czas trwania kontraktu/ Length of contract 14 Prosimy określić/ Please provide information: Najwyższe wynagrodzenie otrzymane od jednego klienta/ Highest revenue received from one client: Średnie wynagrodzenie otrzymane od jednego Klienta/ Average revenue received from one client: Wynagrodzenie brutto wypłacane podwykonawcom/ Gross fees paid to subcontractors: 15 Czy Spółka zazwyczaj zawiera kontrakty na okres dłuższy niż 2 lata?/ Does the company typically undertake contract engagements that are in excess of two years duration? 16 Czy błąd w Państwa produkcie lub usłudze może skutkować poniższym/ Is the failure of your products or any services likely to result in any of the following outcomes: Zniszczenie mienia/ Damage or destruction to physical property: Śmierć lub uszkodzenie ciała/ Death or Physical Injury: Natychmiastowa i znaczna strata finansowa/ Immediate and significant financial loss: Niewielka strata finansowa/ Insignificant financial loss: 17 Czy spółka świadczy usługi w poniższym zakresie/ Does the Company undertake any work in the following areas: a) Usługi doradcze w zakresie inwestycji/ Investment business/ investment advice in respect of any: Produktów Finansowych, planów pracowniczych/ Financial products including, employees benefit plans Planów opieki zdrowotnej lub emerytalnych/ Health care plans or pensions b) Związanych w jakikolwiek sposób z Lloyd s of London/ Any activities involving any Lloyd s of London entity or organisation or any other company connected with Lloyd s of London Strona 3 z 7

4 c) Szczególne prace wykonywane dla określonej grupy klientów?/ Any specialised work for any specific type of business activity or for any specific group of clients? 18 Szczegóły dotyczące podwtkonawstwa/ Subcontractors details: a) Prosimy podać jaka część działalności firmy wymaga przekazania prac podwykonawcom/ Please state what proportion of the firms business involves the subcontracting of work to others: b) Jeśli podwykonawstwo istnieje, prosimy szczegółowo opisać usługi oraz dostarczyć wzór kontraktu dotyczącego tych usług/ If subcontracting exist, please describe, in detail, the services undertaken and provide a specimen of the contract terms applicable to this work: c) Czy ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność za prace prowadzone przez podwykonawców?/ Do you assume full responsibility for the work carried out by subcontractors? d) Czy wymagają Państwo od swoich podwykonawców, żeby mieli zawartą swoją polisę oc zawodowego?/ Do you require your subcontractors to have their own PI policy? 19 Czy Spółka zawsze zawiera pisemne umowy ze swoimi Klientami?/ Do you always contract with all clients in writing? _ 20 Czy kiedykolwiek Klient odmówił płatności bądź zażądał zwrotu pieniędzy lub odwołał się do klauzuli kar umownych?/ Have any customers refused to pay or requested a refund or invoked contract penalty clauses outside the normal course of business? 21 Czy Państwa prawnicy sprawdzają prawa autorskie, znaki firmowe/towarowe przed wprowadzeniem oprogramowania na rynek?/ Do you require legal counsel to review copyright, trademark and service mark issues prior to release of your software? 22 Czy podejmują Państwo którekolwiek z poniższych procedur przed wprowadzeniem oprogramowania na rynek?/ Do you undertake any of the following procedures prior to release of software? i) zmiana poleceń, które nie są zintegrowane z ostatecznym kontraktem/ change in orders which are not integrated into final contract ii) Arbitraż/ Dispute Arbitration/ Resolution iii) Wykorzystanie niestandardowych lub specjalnie dostosowanych umów/ Use of non-standard or customised contracts iv) Porada prawna pod względem sprawdzenia różnic w zapisach kontraktu/ Legal counsel to review of any variation in contract wording v) Ograniczenia odpowiedzialności za szkody następcze/ Limitation of liability for consequential damages vi) Testy Alpha/ Alpha testing vii) Testy Beta/ Beta testing viii) Oficjalne i pisemne procedury akceptacji przez Klienta/ Formal and written customer acceptance procedures _ 23 Czy Spólka ma ustaloną procedurę sprawdzania zawartości Państwa stron internetowych prowadzoną przez prawnika?/ Does your company have an established procedure for the formal review of content on your Web site(s) which is reviewed by a qualified attorney? 24 Czy Spółka ma ustaloną procedurę edytowania i usuwania z Państwa stron internetowych lub Internetu treści zniesławiających i oszczerczych bądź treści naruszających Prawa Własności Intelektualnej osób trzecich (prawa autorskie, znaki firmowe, tajemnice handlowe)?/ Does your company have an established procedure for editing or removing from your Web site or Internet Service libelous or slanderous content, or content that infringes the Intellectual Property rights of others (copyright, trademark, trade name, trade secrets)?

5 25 Czy Spółka używa oprogramowania antywirusowego na wszystkich sprzętach komputerowych (przenośnych i stacjonarnych) oraz ważnych serwerach i czy jest ono uaktualniane zgodnie z zaleceniami dostawcy oprogramowania?/ Does your company use anti-virus software on all desktops/ portable computer devices and mission-critical servers and is it updated in accordance with the software provider s recommendations? 26 Czy Spółka używa programów firewall jako część systemu zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem?/ Does your company have firewalls in place as part of your security system to prevent unauthorised access?/ 27 Czy procedury do systemów kopii zapasowych i odzyskiwania danych są udokumentowane i testowane na wszystkich systemach krytycznych w działalności Spółki?/ Are system backup and recovery procedures documented and tested for all mission-critical systems? 28 Czy spółka ma oficjalny Regulamin/ Politykę Bezpieczeństwa?/ Do you have a formal security policy? 29 Czy Spółka ma pisemny Regulamin korzystania z poczty internetowej i Internetu?/ Does your company have a written policy on and Internet use? 30 Czy Spółka sprzedaje lub udostępnia informacje innym podmiotom w ramach subskrypcji indywidualnej lub użytkowników zidentyfikowanych?/ Does your company sell or share individual subscriber or user identifiable information with any other company? 31 Czy na stronie internetowej Spółki znajduje się oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności?/ Do you emloy a privacy disclosure statement on your website? 32 Czy okresowe kontrole systemów komputerowych przeprowadzane są przez zewnętrznych audytorów lub zaufane osoby trzecie?/ Are the regular security reviews of IT systems by internal audit personnel or a trusted third party? Wspólne przedsięwzięcia/ Joint ventures 33 Czy firma lub jej partner, wspólnik lub dyrektor jest członkiem jakiegoś konsorcjum lub czy ma udziały w jakiejkolwiek innej firmie?/ Is the company or any of its Directors/ Partners/ Managers involved in joint venture or has shares in any other company? If yes, please provide details./ Jeśli Tak, prosimy o podanie szczegółów. 34 Jeżeli na pytanie 1 odpowiedź brzmi Tak, czy firma podejmuje prace na rzecz takiej firmy?/ If question 1 was answered Yes, does the Company undartake any work for such companies? 35 Jeśli odpowiedź na pytanie 2 brzmi Tak, prosimy o podanie szczegółów takich prac oraz procentu przychodów generowanych z takich prac/ If question 2 was answered Yes, please provide detailed information about such works and percentage of total turnover. Kontrola Wewnętrzna/ Internal Control Procedures 36 Czy w spółce był kiedykolwiek przeprowadzony audyt, badanie lub dochodzenie przez dowolny organ regulacyjny?/ Has ever audit, survey or proceeding by regulatory authority been made in Company? Jeśli Tak, prosimy o podanie szczegółów./ If yes, please provide details. 37 Czy w ramach niniejszego ubezpieczenia potrzebują Państwo ochrony uwzględniającej nieuczciwość pracowników?/ Do you require Employees dishonesty to be covered under this policy? Jeśli Nie, prosimy o przejście do kolejnej sekcji Wniosku./ If No, please go to the another Section of this proposal form. Strona 5 z 7

6 38 Czy Spółka poniosła kiedykolwiek szkodę wynikającą z nieuczciwości pracownika?/ Has ever Company suffered a loss because of employee s dishonesty? 39 Czy Spółka zna jakikolwiek zarzut lub możliwość wystąpienia sprzeniewierzenia lub nieuczciwości w dowolnym momencie czasu popełnionej przez byłych lub obecnych partnerów/ dyrektorów/ wspólników bądź pracowników?/ Does the Company know or is aware of any allegation or possibility of fraud or dishonesty committed in any time by previous or current Partners/ Managers/ Directors or employees?/ Jeśli Tak, prosimy o podanie szczegółów i określenie środków zapobiegawczych podjętych aby uniknąć zajścia takiego zdarzenia w przyszłości./ If yes, please provide details and information what preventive measures have been taken to avoid similar situations in future? 40 Czy Spółka zawsze wymaga satysfakcjonujących pisemnych referencji czy wyłącznie przy zatrudnianiiu pracowników na wyższe stanowiska?/ Does the Company always require satisfactory written references or only in case of hiring people to managerial positions? Zawsze/ Always Tylko wyższe stanowiska/ Only managerial positions Nigdy/ Never 41 Czy pracownik jest upoważniony do samodzielnego podpisywania weksli, czeków?/ Is the employee authorized to independently signing cheques, notes? 42 Prosimy o podanie nazwy zewnętrzych audytorów Spółki./ Please provide the name of Company s external auditors. 43 Czy cała działalość firmy podlega audytowi?/ Are all Company s activities audited by external auditors? Jeśli Tak, jak często przeprowadzane są audyty?/ If Yes, how often are audits carried out? 44 Czy w rezultacie jakiegokolwiek audytu zostały wydane rekomendacje?/ Has any recommendations been made as a result of an audit?/ Jeśli Tak, prosimy o podanie szczegółów i potwierdzenie, że rekomendacje zostały wypełnione./ If Yes, please provide details and confirm the recommendations have been fulfilled. Poprzednie ubezpieczenie/ Previous coverage 45 Prosimy o podanie szczegółów dotyczących poprzedniego posiadanego ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej./ Please give particulars of previous Professional Indemnity Insurance carried. Okres/ Period Ubezpieczyciel/ Insurer Limit Franszyza/ Excess Składka/ Premium Czy kiedykolwiek zawarcie ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej zostało odmówione spółce, jej prawnym poprzednikom, obecnym partnerom lub dyrektorom bądź czy taka umowa ubezpieczenia kiedykolwiek została wypowiedziana lub odmówiono jej odnowienia?/ Has any proposal for Professional Indemnity Insurance made on behalf of the Firm or any predecessors in the business, or present partners or principals, ever been declined or has such insurance ever been cancelled or renewal refused? Jeżeli tak, prosimy o podanie powodów i załączenie odpowiedniej korespondencji./ If yes, please advise reason(s) and attach any written communications that may be of use.

7 Oświadczenie o Roszczeniach/ Claims & Circumstances 47 Czy kiedykolwiek zostało wniesione roszczenie przeciwko wnioskodawcy, jego prawnym poprzednikom bądź obecnym lub poprzednim partnerom i dyrektorom?/ To the best of you knowledge and belief have any claims ever been made against the Proposer or their predecessors in business or any of the present or former partners/directors? 48 Czy wnioskodawcy lub któremukolwiek z jego partnerów wiadomo o jakichkolwiek okolicznościach lub zdarzeniach, które mogą dać podstawę do roszczenia przeciwko wnioskodawcy lub jego prawnym poprzednikom bądź obecnym lub poprzednim partnerom lub dyrektorom?/ Is the principal or any of the partners after inquiry, aware of any circumstances or occurrences which may give rise to a claim against the Proposer or their predecessors in business or any of the present or former partner/directors? Oświadczenie/ Declaration Niniejszym oświadczam(y), że wszystkie informacje podane we wniosku są prawdziwe i, że żadne fakty nie zostały pominięte bądź zmienione. Zgadzam(y) się, że niniejszy formularz wraz z innymi dostarczonymi informacjami powinien stanowić podstawę umowy ubezpieczenia, o ile zostanie wystawiona polisa./ I/We declare that the statements and particulars in this proposal are true and that no materials facts have been mis-stated or suppressed after enquiry. I agree that this proposal, together with any other information supplied shall form the basis of any contract of insurance effected thereon. Podpisano/ Signed Stanowisko/ Title Spółka/ Company Prosimy załączyć do niniejszego wniosku:/ Please enclose with this Proposal Form: 1. Prezentacji firmy (jeśli jest dostępna)/ A brochure (if available). 2. Kopię warunków standardowej umowy/ Copy standard contract terms/ standard letter of engagement Data/ Date... Strona 7 z 7

ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa

ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa ACE European Group Limited Oddział w Polsce ul. Królewska 16 00-103 Warszawa UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ LUB DYREKCJI SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ- CLAIMS MADE POLICY Directors and Officers-

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku depozytowego Deposit Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku

Bardziej szczegółowo

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE

DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE DAYCO GLOBAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE GLOBALNE ZASADY I WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW PRZEZ FIRMĘ DAYCO A. Parties, Items A. Strony, przedmioty zakupu 1. Parties: Dayco Products, LLC or any of its

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw 1 Zakres Zastosowania 1. Wszystkie transakcje sprzedaży i dostaw towarów realizowane przez Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, Kronospan Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT Opracowanie publikacji Preparation of the publication GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT STUDIÓW MAKROEKONOMICZNYCH I FINANSÓW CENTRAL STATISTICAL OFFICE MACROECONOMIC STUDIES AND FINANCE DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders,

- 1 - 2) outlet the Bank s outlet servicing Account Holders, Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów Bankowości Korporacyjnej w Banku Millennium S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Przykładowe sprawozdanie finansowe

Przykładowe sprawozdanie finansowe KPMG W POLSCE Przykładowe sprawozdanie finansowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kpmg.pl Przykładowe sprawozdanie finansowe a O publikacji Wersja oryginalna anglojęzyczna niniejszego

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76

Legal basis of the UFG s operational activity... 16. Cooperation with domestic financial market institutions... 76 Contents FOREWORD FROM THE CHAIRMAN OF THE FUND S COUNCIL.............. 4 FOREWORD FROM THE CHAIRPERSON OF THE FUND S EXECUTIVE BOARD.... 8 ROLE OF GUARANTEE FUNDS IN INSURANCE...........................

Bardziej szczegółowo

WZÓR VOID. Application Form

WZÓR VOID. Application Form Application Form Please provide your answers in English. Prosimy o wype nienie lewej cz Êci wniosku w j zyku angielskim. Wersja polska zosta a wype niona przyk adowo. Thank you for applying for Citibank

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish

PRINCE2 2004 Glossary of Terms English - Polish English Description Translated Term Translated Description Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final Kryteria akceptacji Ułożona według priorytetu lista kryteriów, które product(s)

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Ogólne warunki umowne SoftwareONE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Zakres obowiązywania Niniejsze ogólne warunki umowne - w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia - są wiążące

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

czarno na białym white on black

czarno na białym white on black Raport roczny 2008 Annual report czarno na białym white on black List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 Zwięzła ocena sytuacji Spółki Akcyjnej Amica Wronki S.A. w 2008 roku 6 Skład osobowy Zarządu oraz

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo