Szkolenie z zakresu BHP DLA NAUCZYCIELI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie z zakresu BHP DLA NAUCZYCIELI"

Transkrypt

1 Szkolenie z zakresu BHP DLA NAUCZYCIELI

2 Szkolenie bhp Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeszkolenie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ( art k.p. ). wstępne okresowe

3 Cel szkolenia Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiadomości i umiejętności, w szczególności w zakresie: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp, postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

4 Prawa i obowiązki pracowników i dyrektorów placówek w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp

5 Podstawowe obowiązki dyrektora szkoły, placówki Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, szkołą/placówką kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przełożonym służbowym wszystkich pracowników. Na podstawie przepisów zawartych w kodeksie pracy kodeksie pracy, dyrektor jako pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole/placówce.

6 Podstawowe obowiązki dyrektora szkoły, placówki Jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, a w szczególności: organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy zapewnić przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp zapewnić wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy

7 Podstawowe obowiązki dyrektora szkoły, placówki Szczegółowe obowiązki dyrektora w zakresie bhp to: planowanie środków niezbędnych do realizacji zasad bhp zapoznanie nauczycieli z obowiązującymi zarządzeniami, instrukcjami i wytycznymi władz oświatowych w zakresie bhp ustalenie, przy współudziale rady pedagogicznej, przepisów wewnętrznych, które w ramach danej placówki są niezbędne do utrzymania wymaganego stanu bhp zapewnić bezpieczeństwo podczas opieki nad uczniami

8 Podstawowe obowiązki dyrektora szkoły, placówki Szczegółowe obowiązki dyrektora w zakresie bhp cd. nadzorowanie działalności personelu w zakresie stosowania zasad bhp kontrola terenu placówki i stanu obiektów okresowa kontrola wyposażenia placówki, stanu urządzeń technicznych (maszyn, sprzętu, instalacji) i organizacji zajęć na stanowisku pracy wyłączenie z użycia maszyn i urządzeń nie odpowiadających obowiązującym normom spowodowanie przerwania zajęć w przypadku ujawnienia stanu zagrożenia bezpieczeństwa

9 Uprawnienia dyrektora Dyrektor placówki jest uprawniony do: wymierzania kar porządkowych za: - nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, - nieprzestrzeganie regulaminu pracy, przepisów bhp oraz ppoż., - opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, - stawienia się do pracy w stanie nietrzeźwym lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy przyznawania nagród występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników

10 Obowiązki pracowników szkoły/placówki znać przepisy i zasady bhp brać udział w szkoleniu i instruktażu bhp oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych

11 Obowiązki pracowników szkoły/placówki dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy stosowaćśrodki ochrony zbiorowej i używaćśrodków ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z ich przeznaczeniem poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego

12 Obowiązki nauczycieli Realizować podstawowe funkcje szkoły/placówki: * dydaktyczną * wychowawczą * opiekuńczą

13 Obowiązki nauczycieli podejmować stosowne decyzje zapobiegające powstawaniu zagrożeń wypadkowych zarówno przed rozpoczęciem zajęć, jak i w czasie ich prowadzenia przed dopuszczeniem uczniów do zajęć przy maszynach, w pracowniach szkolnych, zapoznać ich z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bhp przy wykonywaniu czynności na stanowisku zabezpieczyć uczniów wykonujących pracę w pracowniach szkolnych, w przypadku konieczności w niezbędne środki ochrony indywidualnej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych czynników dla zdrowia

14 Obowiązki nauczycieli zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami pomieszczenia, w którym przechowywane są substancje chemiczne, tj. trujące,żrące, materiały wybuchowe, itp. przestrzegać liczebności grup uczniowskich, na zajęciach praktycznych w laboratoriach i pracowniach szkolnych nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzić uczniów z miejsca zagrożenia, w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów i otoczenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.

15 Prawa pracowników w zakresie bhp

16 Uprawnienia związane z rodzicielstwem Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego (wyjątek zwolnienie dyscyplinarne). UWAGA: przepisu nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

17 Uprawnienia związane z rodzicielstwem Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w porze nocnej i godzinach nadliczbowych. Nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy. Pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej oraz delegować poza stałe miejsce pracy.

18 Urlop macierzyński tygodnie jedno dziecko dwoje dzieci troje dzieci czworo dzieci pięcioro i więcej dzieci

19 Urlop macierzyński DODATKOWY URLOP MACIERZYŃSKI jedno dziecko przy jednym porodzie więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie 2011 r i 2013 r. od 2014 r r i 2013 r. od 2014 r. do 2 tygodni do 4 tygodni do 6 tygodni do 3 tygodni do 6 tygodni do 8 tygodni

20 Urlop wychowawczy Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

21 Karmienie piersią - przerwy 2 x 30 minut wliczane do czasu pracy - pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko: 2 x 45 minut - przerwy mogą być udzielane łącznie - pracownica zatrudniona przez czas krótszy niż 4 h przerwy nie przysługują - jeżeli czas pracy nie przekracza 6 h jedna przerwa na karmienie.

22 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp kara upomnienia kara nagany Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bhp, przepisów ppoż., a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. kara pieniężna Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów ppoż., opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy

23 Kara pieniężna Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.

24 Odpowiedzialność porządkowa

25 Odpowiedzialność porządkowa Kara nie może być zastosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

26 Odpowiedzialność materialna Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę. Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

27 Odpowiedzialność za powierzone mienie Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: 1) pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, 2) narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu.

28 Odpowiedzialność wykroczeniowa

29 Odpowiedzialność karna

30 Odpowiedzialność dyscyplinarna Karta nauczyciela Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są: - nagana z ostrzeżeniem; - zwolnienie z pracy; - zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania; - wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

31 Odpowiedzialność dyscyplinarna Karta nauczyciela W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekają w pierwszej instancji komisje dyscyplinarne przy wojewodach dla nauczycieli wszystkich szkół na terenie województwa. Drugą instancją w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli jest odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania, a w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli szkół artystycznych - odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

32 Odpowiedzialność dyscyplinarna Karta nauczyciela Istnieje możliwość odwołania się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia uzyskania przez właściwy organ wiadomości o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary i po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu. Jeżeli jednak czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa.

33 Bezpieczeństwo w szkole/placówce Najwięcej wypadków zdarza się w wyniku: - niezdyscyplinowania młodzieży / dzieci - niezamierzonych kolizji - nieprzestrzegania zasad bhp - braku nadzoru ze strony nauczyciela - złego stanu obiektów sportowych - złego stanu sprzętu sportowego, urządzeń i sprzętu technicznego, laboratoryjnego - złego stanu zdrowia ucznia W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków w czasie zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych prowadzonych na terenie szkoły, wymaga się przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich pracowników szkoły!

34 Bezpieczeństwo w szkole/placówce W pracowniach fizycznych, chemicznych, technicznych należy zwrócić uwagę na: - wyłączenie głównego zaworu gazu (gaz nie może dochodzić do palników czy kuchenek po zakończeniu zajęć) - należyte zabezpieczenie maszyn i urządzeń, chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem - uniemożliwienie uczniom dostępu do substancji trujących - przed przystąpieniem do zajęć przy maszynach i urządzeniach należy każdorazowo przeprowadzić z uczniami instruktaż na temat bezpiecznego wykonywania pracy

35 Bezpieczeństwo w szkole/placówce Podczas prowadzenia zajęć wychowania fizycznego nauczyciele zobowiązani są do: - dostosowania form prowadzenia zajęć do wymiarów i wyposażenia sal gimnastycznych i terenowych obiektów sportowych - sprawdzenie każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć sprawności sprzętu i urządzeń sportowych - usuwania z sali i obiektów terenowych sprzętu ruchomego nie wykorzystywanego na zajęciach Nie wolno wydawać uczniom, bez obecności nauczyciela: kuli, oszczepu, dysku, ciężarów oraz innego sprzętu zagrażającego ich zdrowiu i życiu

36 Zasady BHP w szkole/placówce Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły lub placówki zakrywa się odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny sposób.

37 Zasady BHP w szkole/placówce Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach szkoły lub placówki przeprowadza się pod nieobecność w tych pomieszczeniach osób, którym szkoła lub placówka zapewniają opiekę.

38 Zasady BHP w szkole/placówce W razie opadów śniegu przejścia na terenie szkoły i placówki oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz posypuje piaskiem.

39 Zasady BHP w szkole/placówce Pomieszczenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej.

40 Zasady BHP w szkole/placówce Gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach wydzielonych w tym celu. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

41 Zasady BHP w szkole/placówce Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela.

42 Zasady BHP w szkole/placówce W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18 C C

43 Zasady BHP w szkole/placówce Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

44 Zasady BHP w szkole/placówce Przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu wywiesza się w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznej obsługi.

45 Wypadek uczniowski kogo zawiadomić Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy. - o każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika służby bhp, organ prowadzący szkołę lub placówkę, radę rodziców, - o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, - o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego

46 Wypadek uczniowski postępowanie Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych. Członków zespołu powołuje dyrektor. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się: 1) poszkodowanego pełnoletniego; 2) rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego. Jeżeli poszkodowany pełnoletni zmarł lub nie pozwala mu na to stan zdrowia, z materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się jego rodziców (opiekunów).

47 Wypadek uczniowski postępowanie WAŻNE: Przeanalizować zaistniały wypadek! Badanie wypadku ma na celu rozpoznanie rodzaju wydarzenia powodującego wypadek oraz zdarzeń, które doprowadziły do tego wydarzenia. Rozpoznanie okoliczności i przyczyn wypadku pozwala na ukierunkowanie działań profilaktycznych.

48 Pojęcie wypadku przy pracy Wypadek przy pracy Świadczenia wypadkowe odszkodowanie z ZUS i 100% płatne L-4

49 Pojęcie wypadku przy pracy Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się - w zakresie uprawnień do świadczeń - wypadek, któremu pracownik uległ: 1. w czasie trwania podróży służbowej, w okolicznościach innych niż określone wyżej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostawało w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań, 2. w związku z odbywaniem służby w zakładowych i resortowych formacjach samoobrony albo w związku z przynależnością do obowiązkowej lub ochotniczej straży pożarnej działającej w zakładzie pracy, 3. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające w zakładzie pracy organizacje polityczne lub zawodowe, lub uczestnicząc w organizowanych przez nie czynach społecznych.

50 Rodzaje wypadków przy pracy

51 podjąćdziałania eliminujące lub ograniczające zagrożenie zapewnićudzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym zastosowaćodpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom Pracodawca powinien niezwłocznie zawiadomićwłaściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy systematycznie analizowaćprzyczyny wypadków przy pracy i na podstawie wyników tych analiz stosowaćwłaściwe środki zapobiegawcze zapewnićustalenie okoliczności i przyczyn wypadku (koszty z tym zawiązane ponosi pracodawca) nie później niż w ciągu 14 dni od momentu uzyskania zawiadomienia o wypadku, zespół powypadkowy sporządza protokółpowypadkowy, z którego treścią jest obowiązany zapoznać poszkodowanego pracownika (członków rodziny w razie śmierci pracownika)

52 Wypadek w drodze do pracy i z pracy Świadczenia wypadkowe 100% płatne L-4

53 Wyłączenie prawa do świadczeń

54 Choroby zawodowe Są to choroby określone w wykazie chorób zawodowych, które zostały spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat: Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego 2 lata - guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią.

55 Choroby zawodowe Nauczyciele zwykle dużo mówią i w czasie mówienia oddychają przez usta, pomijając fizjologiczny kanał oddychania przez nos. Powietrze wdychane przez nos, jest w nim oczyszczane, nawilżane i nagrzewane. Przy oddychaniu ustami gardło nie spełnia tych funkcji, dlatego do dróg oddechowych dostaje się suche powietrze zawierające zanieczyszczenia, które osiadają na błonie śluzowej gardła i krtani powodując jej wysychanie i podrażnienie. Objawia się to uporczywym chrząkaniem, uczuciem dławienia, a czasami zanikaniem głosu.

56 Choroby zawodowe Jeżeli lekarz laryngolog stwierdzi u nauczyciela zmiany typu: - guzki śpiewacze, - niedowłady fałdów głosowych, - zmiany przerostowe z towarzyszącymi objawami dysfonii (zmiany jakości głosu, której objawami jest chrypka), powinien skierować takiego pacjenta na badania laryngologiczne i foniatryczne do Poradni Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Jeśli dodatkowo wywiad środowiskowy potwierdzi narażenie zawodowe (związek przyczynowy między schorzeniem, a wykonywaną pracą) to rozpoznaje się chorobę zawodową.

57 Choroby zawodowe Po otrzymaniu decyzji o uznaniu choroby zawodowej kieruje się nauczyciela do ZUS, gdzie lekarz orzecznik określa procentowy uszczerbek na zdrowiu (na tej podstawie przysługuje nauczycielowi jednorazowe odszkodowanie) lub orzeka o niezdolności do pracy w zawodzie nauczyciela. Według postanowień Kodeksu pracy nie można wtedy zatrudnić nauczyciela w narażeniu na czynniki, które wywołały chorobę zawodową. Nauczyciel może przejść na rentę chorobową lub starać się o pracę w szkole nie wymagającą wysiłku głosowego (na przykład w bibliotece lub w świetlicy szkolnej).

58 Urlop dla poratowania zdrowia dla kogo? Nabycie prawa do takiego urlopu następuje po łącznym spełnieniu warunków: - zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć, czas nieokreślony, - staż pracy w szkole 7 lat - uzyskanie orzeczenia lekarskiego o potrzebie przeprowadzenia zaleconego leczenia Dopiero po spełnieniu tych warunków możliwe jest złożenie stosownego wniosku do dyrektora szkoły oraz podjęcie przez dyrektora szkoły decyzji o udzieleniu urlopu dla poratowania zdrowia.

59 Profilaktyczna ochrona zdrowia Wstępne badania lekarskie: osoba przyjmowana do pracy, pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy, pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Okresowe badania lekarskie: wszyscy pracownicy, pracownicy zatrudnieni w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających, także po: zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami, rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami. Kontrolne badania lekarskie: pracownicy po niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

60 Zagrożenia występujące na stanowiskach pracy

61 Czynniki szkodliwe i niebezpieczne FIZYCZNE oświetlenie, mikroklimat, wibracja, hałas, pyły, promieniowanie, pole elektrostatyczne, napięcie w obwodzie elektrycznym - zdewastowane urządzenia sportowe, - pęknięcia ścian, - wypadające ościeżnice okienne, - szkoło butelki, szyby, lustra, - ubytki płytek PCV, poprzecierane wykładziny, obluzowany i wybrzuszony parkiet, - wyślizgane stopnie klatek schodowych, - oświetlenie, - porażenie prądem.

62 Czynniki szkodliwe i niebezpieczne CHEMICZNE toksyczne, drażniące, rakotwórcze, mutagenne / przenikające przez drogi oddechowe, przez skórę i błony śluzowe, przez układ pokarmowy - szafki, w których przechowuje się odczynniki nie są zamykane i zabezpieczane przed dostępem uczniów, - substancje chemiczne i trucizny przechowywane są w słoikach po produktach spożywczych (nie w oryginalnych opakowaniach), - bardzo często w pracowniach przedmiotowych brak jest wentylacji mech.

63 Czynniki szkodliwe i niebezpieczne BIOLOGICZNE mikroorganizmy (bakterie, wirusy, grzyby), makroorganizmy (rośliny, zwierzęta) - po zajęciach sportowych i wychowaniu fizycznym dzieci piją w toaletach surową wodę prosto z kranu, - brak środków dezynfekujących, mydła, papieru toaletowego, wilgoć, grzyb - nieprawidłowa pielęgnacja ciała, przy wzmożonym wysiłku na zajęciach wychowania fizycznego i w pracowniach, może prowadzić do wystąpienia chorób skóry, choroby brudnych rąk, a nawet chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową lub oddechową. Zakażenia skóry mogą być powodowane nie tylko nieprzestrzeganiem zasad higieny osobistej, ale również niedostatecznym stanem higienicznym sprzętu np. sportowego materaców, - zatrucia pokarmowe w wyniku infekcji bakterii salmonelli, laseczek zgorzeli gazowej i gronkowca złocistego

64 Czynniki szkodliwe i niebezpieczne CZYNNIKI PSYCHOFIZYCZNE obciążenie fizyczne (statyczne i dynamiczne), obciążenie nerwowo psychiczne (obciążenie umysłu, niedociążenie lub przeciążenie percepcyjne), obciążenie emocjonalne. - zmęczenie, które jest następstwem nadmiernej pracy fizycznej i umysłowej, powoduje obniżenie sprawności fizycznej i psychicznej organizmu, - incydenty oraz ostre konflikty między nauczycielami, a uczniami, - przeciążenie pracą

65 Ryzyko zawodowe

66 Obciążenie narządu mowy Przyczyna: - brak umiejętności operowania głosem, jako narzędziem pracy, - przeciążenie strun głosowych, - wysuszenie błon śluzowych, - podrażnienie górnych dróg oddechowych kurzem i pyłem kredowym. Skutki: - choroba zawodowa, - przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym, - choroby dróg oddechowych (astma, zapalenie oskrzeli). Ochrona: - nieprzekrzykiwanie uczniów, częste picie letniej wody mineralnej, herbaty ziołowej w trakcie zajęć, wycieranie tablicy tylko na mokro, utrzymanie miejsc gromadzenia się kurzu w czystości, częste wietrzenie sal, zastępowanie tablic kredowych tablicami białymi i stosowanie pisaków, niepalenie papierosów i nieprzebywanie w zadymionych dymem tytoniowym pomieszczeniach.

67 Obciążenie narządu wzroku Przyczyna: - niewłaściwe oświetlenie sztuczne pomieszczeń, migotanie świetlówek, - sprawdzanie prac pisemnych, opracowywanie materiałów dydaktycznych, - wzmożona koncentracja uwagi (obserwowanie zachowania uczniów), - obsługiwanie urządzeń audiowizualnych Skutki: - pogorszenie ostrości widzenia, - zmęczenie, rozdrażnienie psychiczne, - ból głowy, - mikroolśnienie spojówek Ochrona: - dostosowanie oświetlenia sztucznego do wymagań norm, - utrzymanie w czystości szyb okiennych, opraw oświetleniowych oraz niezasłanianie okien firanami, - w razie nasłonecznienia stosować żaluzje przeciwsłoneczne, - przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy z urządzeniami audiowizualnymi.

68 Obciążenie nerwowo - psychiczne Przyczyna: - agresja, nieakceptowane postawy uczniów, - brak dyscypliny, konflikty w relacjach przełożony podwładny, uczeń nauczyciel, nauczyciel rodzice, - odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów Skutki: - depresja, - dyskomfort psychiczny, - choroby układu wegetatywnego, - nerwice, stres, pobicia. Ochrona: - ćwiczenie relaksacyjne dla nauczycieli, - pogadanki pedagogizujące dla rodziców, uczniów i nauczycieli na temat uzależnień, przestępczości nieletnich itp.

69 Zagrożenia biologiczne Przyczyna: - nieodpowiedni stan urządzeń sanitarno higienicznych, - brak środków higieny (płynne mydło, papier toaletowy, środki odkażające, itp.), - kontakt z uczniami chorymi na choroby wirusowe, bakteryjne i grzybiczne. Skutki: - choroby zakaźne (zapalenie wątroby typu B, ospa, półpasiec, grypa, różyczka, pałeczka czerwonki, gronkowiec złocisty, paciorkowiec ropotwórczy Ochrona: - utrzymanie należytego stanu sanitarno higienicznego szkoły, - profilaktyczna opieka lekarska nauczycieli w ramach badań dla celów higieniczno sanitarnych, - stosowanie szczepień ochronnych przeciw grypie i WZW.

70 Obciążenie dynamiczne Przyczyna: - prowadzenie instruktażu dla uczniów, - sędziowanie rozgrywek, aktywny udział w zajęciach sportowych, rajdach pieszych i turystyce Skutki: - przeciążenie kręgosłupa i układu mięśniowo szkieletowego, - urazy, stłuczenia, złamania, skręcenia lub zwichnięcia kończyn, skaleczenia lub krwotoki, utrata przytomności, omdlenia Ochrona: - właściwa rozgrzewka, przestrzeganie zasad metodyki prowadzenia zajęć, - używanie profesjonalnego obuwia sportowego, - dbanie o sprawność sprzętu sportowego, wyposażenie sal i boisk sportowych oraz ich dobry stan techniczny, - poddawanie się lekarskim badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym.

71 Obciążenie statyczne Przyczyna: - monotonia czynności wykonywanych w pozycji siedzącej, - długotrwałe przebywanie w określonej nie zawsze korzystnej dla nauczyciela pozycji np. przy klawiaturze, - nie ergonomiczne stanowisko pracy, - brak przerw w pracy. Ochrona: Skutki: - dyskomfort silnie wpływa na mięśnie pleców, ramion, obciąża kręgosłup, powoduje bóle kręgosłupa oraz bóle nadgarstka. - organizacja stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, - kobiety w ciąży nie mogą pracować przy komputerze dłużej, niż cztery godziny dziennie, - 5 minutowa przerwę po każdej przepracowanej godzinie, -ćwiczenia ciała (powstanie i przeciąganie się) i wzroku co jakiś czas podczas pracy.

72 Hałas Przyczyna: - prowadzenie zajęć na sali sportowej równolegle dla kilku klas, - duża akustyka pomieszczeń, - hałas czyniony przez uczniów na przerwie Skutki: - przeciążenie zmysłu słuchu, - rozdrażnienie psychiczne, - zmęczenie, apatia Ochrona: - stosowanie zróżnicowanych ćwiczeń podczas zajęć, - niekumulowanie rozgrywek zespołowych w tym samym czasie i miejscu, - w miarę możliwości korzystanie z boiska sportowego i prowadzenie zajęć w terenie, - regenerowanie sił podczas celowo zaplanowanych okienek w planie lekcji.

73 Ostre krawędzie, ruchome elementy urządzeń Przyczyna: - prowadzenie instruktażu w zakresie posługiwania się elektronarzędziami, - przygotowanie materiałów do zajęć, - ostrzenie narzędzi (wiertła, dłuta itp.) Ochrona: Skutki: - skaleczenie, amputacje urazowe, - zmiażdżenia, stłuczenia palców dłoni, - wplatanie, wciągnięcie nie podpiętych włosów lub luźnych części garderoby, - urazy oka - przestrzeganie zasad bhp i metodyki prowadzenia zajęć, - używanie obuwia roboczego i dobrej jakości odzieży roboczej oraz ochronnej, sprzętu ochrony indywidualnej, - dbanie o sprawność sprzętu technicznego, wyposażenia pracowni przedmiotowych i laboratoriów.

74 Czynniki chemiczne Przyczyna: - brak ewidencji jakościowej i ilościowej posiadanych substancji, - przechowywanie substancji w słoikach - nie oznakowanie ich oraz składowanie obok odczynników niewiadomego pochodzenia lub nieokreślonej reakcji chemicznej, - brak zabezpieczenia szafek lub pomieszczeń przed dostępem uczniów. Ochrona: Skutki: - ostre lub przewlekłe zatrucia toksykologiczne, - narażenie na choroby skóry, oparzenia chemiczne lub termiczne zewnętrzne lub wewnętrzne (opary, mgły). - prowadzenie zeszytu kontroli trucizn, - zapewnienie dla substancji kart charakterystyki chemicznej, - zabezpieczenie i przechowywanie substancji zgodnie z przepisami.

75 Ostre, szorstkie powierzchnie Przyczyna: - ostre części urządzeń biurowych, papier - ostre noże, tarki w kuchni Ochrona: - prawidłowe obchodzenie się ze sprzętem biurowym, - ostrożność, - zachowanie szczególnej uwagi podczas krojenia, siekania itp.

76 Gorąca woda, posiłki Przyczyna: - posiłki i napoje przyrządzane w kuchni, jadalni Ochrona: - zachowanie szczególnej ostrożności przy obchodzeniu się z gorącymi mediami

77 Przeciążenie układu ruchu

78 Przeciążenie układu ruchu Normy dla kobiet w ciąży lub w okresie karmienia 3 kg (praca stała) 5 kg (praca dorywcza do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej)

79 Zmienne warunki atmosferyczne Przyczyna: - przeciągi, zajęcia na powietrzu, spacery, wycieczki Ochrona: - odpowiednie ubranie, - napoje ciepłe, zimne

80 Upadek na niższy poziom Przyczyna: - używanie drabin - upadek ze schodów Ochrona: - dobry stan drabin, - wzmożona uwaga podczas poruszania się po schodach

81 Poślizgnięcia, upadki Przyczyna: - śliska, nierówna posadzka, - nierówno ułożona wykładzina Ochrona: - natychmiastowe sprzątanie mokrej, zatłuszczonej posadzki, - uwaga, - naprawa nierównych posadzek, wygładzenie wykładzin itp.

82 Porażenie prądem elektrycznym

83 Obowiązki w wypadku pożaru lub innego zagrożenia Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę ochrony przeciwpożarowej, bądź policję lub wójta albo sołtysa.

84 Obowiązki w wypadku pożaru lub innego zagrożenia zachować spokój, ostrzec współpracowników, zaalarmować straż pożarną, odłączyć spod napięcia urządzenia elektryczne, wyłączyć instalacje wentylacyjne, transportowe i grzewcze, zamknąć główny zawór gazowy, zablokować rurociągi, natychmiast opuścić miejsca niebezpieczne oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi, w razie zadymienia przemieszczać się trzymając głowę na wysokości ok. 1 m (ochrona przed dymem i ciepłem), nie używać wind

85 Alarmowanie straży y pożarnej Aby zaalarmować straż pożarną należy: nacisnąć ręczny sygnalizator pożaru z najbliższego telefonu połączyć się ze stanowiskiem alarmowania straży pożarnych lub centralą zakładową i zgłosić: - co się pali? (rodzaj pomieszczenia lub jaki budynek itp. względnie rodzaj innego zdarzenia przy którym niezbędna jest interwencja służb ratowniczych), - gdzie się pali? adres, jakie jest zagrożenie? czy w obiekcie znajdują się ludzie, jakie obiekty są w sąsiedztwie i czy są zagrożone? - kto zgłasza?

86 Zasady postępowania powania podczas pożaru Nie narażając własnego bezpieczeństwa, uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych, aż do czasu przybycia straży pożarnej. Okrywać i zawijać palące się osoby w koce gaśnicze, płaszcze itp. (W razie konieczności gaszenia ognia - obracać osobę poszkodowaną) Nigdy nie gasić płonącego tłuszczu wodą. Z chwilą przybycia straży pożarnej udzielić dowódcy sekcji stosownych informacji, przekazać plany budynku, dróg ewakuacyjnych i ratunkowych, a także właściwe klucze.

87 Zasady postępowania powania w czasie gaszenia pożaru Odłączyć urządzenia odbiorcze elektryczności, zamknąć zawory gazowe, zamknąć okna i drzwi, wyłączyć instalacje wentylacyjne lub klimatyzacyjne. Gaśnice uruchamiać dopiero przy źródle pożaru. W miarę możliwości należy ustawić się plecami do kierunku wiatru. Zachować ostrożność przy otwieraniu zamkniętych drzwi: 1. Najpierw ostrożnie, tworząc wąską szczelinę, uchylić drzwi, chowając się jednocześnie za ościeżnicą drzwi lub: 2. Wpuścić przez szczelinę krótki strumieńśrodka gaśniczego, następnie otworzyć drzwi i rozpocząć gaszenie pożaru.

88 Zasady postępowania powania w czasie gaszenia pożaru Gaśnicę należy trzymać pionowo. Gasić strumieniem skierowanym od dołu do góry i od przodu do tyłu. W przypadku pożaru silników pojazdów mechanicznych: nie kierować strumienia na zamkniętą pokrywę silnika, lecz gasić przez otwory chłodzące lub od spodu. Pożary cieczy nie znajdujących się w ruchu: nie rozpraszać cieczy silnym strumieniem, lecz pokrywać ognisko pożaru gaszącym obłokiem (rozpylonym środkiem gaśniczym). Gasić wyłącznie za pomocą przeznaczonego do tego celu podręcznego sprzętu gaśniczego.

89 Łańcuch pierwszej pomocy Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny, czy oddycha, czy ma wyczuwalne tętno. Wezwij natychmiast pomoc oraz pogotowie Jeżeli poszkodowany nie oddycha ratunkowe. Zabezpiecz miejsce wypadku. i ma zatrzymanie krążenia krwi - Nie opuszczaj osoby poszkodowanej. daj szansę ratunku - masz 4 minuty na uratowanie mózgu przed niedotlenieniem, niezwłocznie rozpocznij podstawowe czynności ratunkowe. Prowadź zastępcze oddychanie i masaż pośredni serca. Unieś nogi poszkodowanego. Kontynuuj działania do momentu przybycia pogotowia ratunkowego.

90 Badanie tętna i oddychania Odchyl głowę nieprzytomnego do tyłu, podtrzymaj żuchwę. Sprawdź, czy słyszysz, czujesz wydech osoby poszkodowanej. Zaobserwuj, czy są widoczne ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha. Nie korzystaj z pomocy piórka, lusterka lub szkła, bo mogą dać fałszywy wynik. Jeżeli nieprzytomny nie oddycha, rozpocznij zastępcze oddychanie. Sprawdź tętno na tętnicach szyjnych. Czterema złożonymi palcami, na przedniej powierzchni szyi. Symetrycznie, po lewej i po prawej stronie krtani. Jeżeli masz kłopoty z lokalizacją miejsca, porównaj u siebie. Jeżeli tętno nie jest wyczuwalne po obu stronach, poszkodowany nie oddycha i jest nieprzytomny, rozpocznij natychmiast masaż pośredni serca i zastępcze oddychanie.

91 Udrożnienie dróg g oddechowych Z jamy ustnej osoby nieprzytomnej należy usunąć ewentualne ciała obce (również protezy zębowe). W tym celu odchylamy głowę na bok, otwieramy usta i dwoma palcami wygarniamy zawartość na zewnątrz. Wskazane jest uprzednie włożenie rękawiczek ochronnych. Nie wolno stosować żadnych narzędzi. W celu udrożnienia górnych dróg oddechowych, odchyl głowę nieprzytomnego do tyłu. Podciągnij żuchwę do góry. Można ewentualnie zawiesić dolne zęby na górnych. Można podłożyć niewielki wałek z ubrania pod kark.

92 Resuscytacja U nieprzytomnego kontrolujemy obecność oddychania i tętna na tętnicach szyjnych. Osobę nie oddychającą ratujemy zastępczym oddychaniem techniką usta-usta. Odchylamy głowę poszkodowanego do tyłu. Oczyszczamy jamę ustną z ewentualnych ciał obcych. O ile to możliwe korzystamy z maseczek jednorazowych do sztucznego oddychania. Uszczelniamy usta wokół ust. Zaciskamy nos poszkodowanego. Wykonujemy wdech (około 0,3-0,5 litra powietrza), tak aby uniosła się klatka piersiowa. Robimy przerwę na wydech. Powtarzamy z częstością oddechów na minutę. Osobę z zatrzymaniem krążenia układamy na twardym podłożu. Unosimy wysoko jej nogi, opierając np. o stół. Odsłaniamy jej klatkę piersiową. Opieramy dłonie na dolnej połowie mostka, 2-3 cm od kąta podżebrowego. Uciskamy rytmicznie na głębokość 3-5 cm, nie odrywając dłoni. Częstotliwość uciskania: uciśnięć na minutę. Proporcja ucisku do rozluźnienia jak 1:1. Co 30 uciśnięć mostka robimy 2 zastępcze oddechy. Kontynuujemy działania ratownicze do czasu przybycia lekarza.

93 Układanie w pozycji bocznej bezpiecznej (1) Przed ułożeniem osoby nieprzytomnej na boku w pozycji bezpiecznej, należy wykluczyć uraz kręgosłupa szyjnego. Możemy to ocenić według przyczyny wypadku. U leżącego na plecach zginamy nogę w kolanie. Posługując się nogą jak dźwignią, odchylamy biodro. Pod pośladek i plecy wsuwamy ramię i dłoń. Chwytamy za drugie ramię i biodro. Korzystając z osi obrotu wokół "dolnego" ramienia przewracamy poszkodowanego na bok.

94 Układanie w pozycji bocznej bezpiecznej (2) U leżącego na boku, "dolne" ramię wysuwamy za plecy, aby ustabilizować pozycję ciała. Głowę odchylamy, a pod twarz podkładamy dłoń "górnej" ręki. Poszkodowanego nie pozostawiajmy bez opieki. Chrońmy przed wychłodzeniem. Kontrolujmy tętno i oddychanie. Co 1-2 godziny obracajmy delikatnie na drugi bok.

95 Urazy głowy i klatki piersiowej Osobę przytomną z raną głowy należy ułożyć w pozycji półsiedzącej podpartej. Ranę osłonić jałową gazą. Nie wolno uciskać rany, ponieważ grozi to uszkodzeniem mózgu. Osobę z raną klatki piersiowej należy ułożyć w pozycji półsiedzącej podpartej. Ranę przykryć jałową gazą i ucisnąć. Opatrunek trzeba dodatkowo przykryć folią, a jej brzegi dokładnie uszczelnić plastrem. Zapobiega to ewentualnej odmie opłucnowej.

96 Urazy brzucha i wstrząs Poszkodowanego z raną brzucha należy ułożyć na plecach, z lekko ugiętymi nogami, by zmniejszyć napięcie mięśni ściany brzucha. Ranę przykryć dużym jałowym opatrunkiem z gazy lub chusty trójkątnej. Nie uciskać rany, nawet gdyby doszło do wytrzewienia. Poszkodowanych we wstrząsie nigdy nie pozostawiać bez opieki. W celu ochrony przed utratą ciepła można okryć chorego kocem lub folią termoizolacyjną NRC. Aby poprawić krążenie krwi, należy unieść wyżej nogi.

97 Opatrywanie złamań Opatrywanie zwichnięć i złamań Złamaną kończynę górną należy unieruchomić do klatki piersiowej, np. połą bluzy, koszuli. Złamaną nogę należy unieruchomić wiążąc z drugą zdrową nogą za pomocą bandaża lub chusty. Uraz kręgosłupa Podejrzewając złamanie kręgosłupa należy unikać przenoszenia poszkodowanego. Ustabilizować głowę wałkami z ubrania. Nogi można związać razem ze sobą. O ile to możliwe, transport powinien się odbywać po usztywnieniu kręgosłupa szyjnego kołnierzem usztywniającym.

98 Opatrywanie rany urazowej (1) Zranioną kończynę dobrze jest unieść powyżej poziomu serca. Ranę trzeba ucisnąć opatrunkiem z gazy, tak aby zatamować krwotok. Ratownik nie powinien zapominać o rękawiczkach ochronnych.

99 Opatrywanie rany urazowej (2) Opatrunek z gazy należy silnie przywiązać bandażem lub chustą trójkątną. Jeżeli opatrunek przekrwawia, na pierwszą warstwę można przyłożyć wałek z bandaża lub gazy i silnie przywiązać następnym bandażem.

100 Ciało o obce w ranie Jeżeli w ranie utkwił jakiś kawałek metalu, drewna, szkła (ciało obce), nie należy go z rany wyrywać. Na ostrzu obkurczyły się mięśnie, może ono tkwić pomiędzy naczyniami krwionośnymi i nerwami. Wyrywanie grozi silnym krwotokiem i uszkodzeniem nerwów. Wokół ciała obcego układamy gazę jałową, rolki bandaża, tak aby stabilizować, a nie przemieszczać je w ranie. Dociskając brzegi rany tamujemy krwotok. Opatrunek z gazy mocujemy delikatnie bandażem lub chustą trójkątną. Stabilizujemy zranioną część ciała.

101 Amputacja urazowa W razie amputacji urazowej należy zachować spokój. Unieść zranioną kończynę powyżej poziomu serca. Poniżej rany zacisnąć opaską uciskową z taśmy lub chusty trójkątnej. Na ranę położyć gruby opatrunek z gazy sterylnej i mocno docisnąć bandażem. Opaskę uciskową należy rozluźniać raz na godzinę, żeby nie doszło do martwicy tkanek. Amputowane części ciała umieszczamy w plastikowym worku, a ten w następnym worku z wodą z lodem. Tak zabezpieczone być może uda się jeszcze replantować.

102 Oparzenie termiczne Płonącą odzież należy ugasić wodą lub kocem gaśniczym. Oparzenie natychmiast schłodzić zimną wodą. Zdjąć obrączki, pierścionki, zegarek. Po schłodzeniu okryć oparzenie jałowym opatrunkiem. Nie smarować kremem, nie dezynfekować spirytusem.

TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla nauczycieli sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole ponosi: a) pracownik służby bhp b) dyrektor szkoły c) każdy pracownik 2. Prawo

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie Załącznik nr 2 Do zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program instruktażu ogólnego W zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp b) pracodawca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych

Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników administracyjno-biurowych EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl Szczegółowy program szkolenia okresowego Pracowników

Bardziej szczegółowo

TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami

TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami TEST dla Pracodawców i osób kierujących pracownikami 1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi: a) pracownik służby bhp c) każdy pracownik 2. Prawo do powstrzymania

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU. Klasa 2

INNOWACJA PEDAGOGICZNA ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU. Klasa 2 INNOWACJA PEDAGOGICZNA "ABC MAŁEGO RATOWNIKA ROZKŁAD MATERIAŁU Klasa 2 Uczeń: Treści edukacyjne potrafi ocenić sytuację w miejscu wypadku potrafi zadbać o swoje bezpieczeństwo w miejscu wypadku potrafi

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych specjalistów Cel szkolenia: Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, )

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) ...... (oznaczenie pracodawcy)... (miejscowość i data) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Pan/Pani..... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) Z dniem / / rozwiązuję z Panem/Panią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują: pracowników, studentów Akademii Wychowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM Procedura nr 1 SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM PRZYBYCIE NA MIEJSCE ZDARZENIA I ROZPOZNANIE EWENTUALNE UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA I RATOWNIKÓW DOTARCIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... XI XIII XV Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły (Stanisław Wójcik)... 1 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik)

Rozdział II. Organizacja służby bhp w szkole (Stanisław Wójcik) Spis treści Przedmowa Wykaz autorów Wykaz skrótów Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI. Klasa 1 TLS. Opracował: Dariusz Troka. Kościerzyna rok szkolny 2015/2016. L.p. Moduł-dział.

Przedmiot: LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI. Klasa 1 TLS. Opracował: Dariusz Troka. Kościerzyna rok szkolny 2015/2016. L.p. Moduł-dział. Przedmiot: LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI Klasa TLS Opracował: Dariusz Troka Kościerzyna rok szkolny 205/206 L.p. Moduł-dział Lp. godz. Zakres treści Moduł I Lekcja organizacyjna Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

WIEDZA Skala: /P-(pamięta nazwę); R- (rozumie, umie wyjaśnić, porównać, wskazać); S- (stosuje, wykorzystuje)/

WIEDZA Skala: /P-(pamięta nazwę); R- (rozumie, umie wyjaśnić, porównać, wskazać); S- (stosuje, wykorzystuje)/ ARKUSZ KOMPETENCJI UCZNIA W ZAKRESIE UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Data badania... Nazwisko i imię ucznia... Płeć M/K... klasa Uczeń ze specjalnymi potrzebami

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjnobiurowych

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjnobiurowych Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjnobiurowych Cel szkolenia: Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu: oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metody

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP SZKOLENIE WSTĘPNE BHP Spis treści Prawo pracy i BHP, obowiązki, odpowiedzialność Ochrona przed zagrożeniami Pierwsza pomoc przedmedyczna Zagrożenia pożarowe, zasady obsługi środków gaśniczych, ewakuacja

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ Pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Obowiązek udzielania pierwszej pomocy Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Uniwersytecie Wrocławskim należy do:

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Uniwersytecie Wrocławskim należy do: Zarządzenie Nr 49/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz osób studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE DO KONKURSU PIERWSZA POMOC DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM Edukacja w zakresie pierwszej pomocy, to działania dydaktyczno - wychowawcze szkoły, mające na celu przygotowanie młodzieży do działania

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti

OGÓLNA INSTRUKCJA BHP. dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38 /2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti z dnia 01. grudnia 2010 roku OGÓLNA INSTRUKCJA BHP dla Chełmskiej Biblioteki Publicznej im.

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU. Procedura V

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU. Procedura V PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA W PRZEDSZKOLU Procedura V Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE KRĄŻENIA KRWI. Szkolenia bhp w firmie Zatrzymanie krążenia krwi 1

ZATRZYMANIE KRĄŻENIA KRWI. Szkolenia bhp w firmie Zatrzymanie krążenia krwi 1 ZATRZYMANIE KRĄŻENIA KRWI Szkolenia bhp w firmie Zatrzymanie krążenia krwi 1 Podstawa prawna Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU DZIECKA W ŻŁOBKU SAMORZADOWYM NR 18 W KRAKOWIE Pierwszym i podstawowym obowiązkiem, jaki powstaje w sytuacji wypadku, jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRACY KOBIET

OCHRONA PRACY KOBIET OCHRONA PRACY KOBIET Ochrona pracy kobiet uwzględnia w szczególności: ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego, zakaz zatrudniania kobiet w ciąży w godzinach nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych Załącznik nr 3 PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno-biurowych 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1. Przybycie na miejsce zdarzenia

Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1. Przybycie na miejsce zdarzenia Sekwencja założeń taktycznych w ratownictwie medycznym Procedura 1 Przybycie na miejsce zdarzenia : - zabezpieczenie ratowników - identyfikacja zagrożeń - liczba poszkodowanych - potrzebne dodatkowe siły

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia okresowego nauczycieli

Program szkolenia okresowego nauczycieli Program szkolenia okresowego nauczycieli Lp. Temat szkolenia Liczba godzin * 1 3 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem: a) praw i obowiązków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12

Spis treści. Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 Spis treści Wstęp 11 Wykaz skrótów użytych w treści 12 Literatura 12 I. Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Międzynarodowe źródła prawa 13 Dyrektywy UE 14

Bardziej szczegółowo

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r.

- W Z O R C O W Y. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW. opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zaopiniował: Kraków, styczeń 2011 r. TARBONUS Sp. z o.o. ul. Lublańska 34 31-476 KRAKÓW - W Z O R C O W Y PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO OGÓLNEGO (INSTRUKTAŻU OGÓLNEGO) Opracował: opracowano w TARBONUS Sp. z o.o. Zatwierdził: Zaopiniował: Program

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYPADEK UCZNIA W SZKOLE

PROCEDURA WYPADEK UCZNIA W SZKOLE I. Podstawa prawna PROCEDURA WYPADEK UCZNIA W SZKOLE Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły

Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły Stanisław Wójcik Rozdział I. Obowiązki z zakresu bhp wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły 1. Obowiązki dyrektora szkoły jako pracodawcy i sprawującego opiekę nad uczniami w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI

Procedura w sprawie wypadków przy pracy oraz wypadku ucznia w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. CEL PROCEDURY II. III. IV. ZAKRES STOSOWANIA DEFINICJE OBOWIĄZKI V. POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE VI. VII. VIII. AKTY PRAWNE OPROGRAMOWANIE ZAŁĄCZNIKI. Wzór zgłoszenia wypadku ucznia, 2. Wzór

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy: Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. Załącznik nr 1 Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 4 PROGRAM szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Nazwa formy kształcenia Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze mgr Adam Błęka Liczba wypadków przy pracy w Polsce w latach 2000-2010 Dane statystyczne wskazują,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w Urzędzie Miejskim w

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABORZE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABORZE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABORZE Podstawa prawna Definicja Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli

Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli Postępowanie w sprawach chorób zawodowych Choroby zawodowe nauczycieli Opracowanie ZGZNP Choroby zawodowe nauczycieli problem społeczny Według danych Instytutu Medycyny Pracy, przewlekłe choroby narządu

Bardziej szczegółowo

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22

TQM filozofia zarządzania System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy... 22 I. PRAWO PRACY 1. Źródła prawa pracy Podstawowe zasady prawa pracy... 9 2. Stosunek pracy... 9 Umowa o pracę... 10 Zmiany istniejącego stosunku pracy... 10 3. Podstawowe obowiązki pracownika... 11 4. Regulamin

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10

Spis treści. Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 Spis treści Spis treści Wstęp 9 Wykaz skrótów użytych w treści 10 Literatura 10 I. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 1. Obowiązki pracodawcy z zakresu bhp 11 2. Obowiązki i uprawnienia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

ZAŁ1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

ZAŁ1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAŁ1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 112. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI ODPOWIEDZIALNOŚĆ PORZĄDKOWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA NAUCZYCIELI ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (KP) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (KN) Odpowiedzialność porządkowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 2007 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz osób studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Krzysztof Zamajtys BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Zadania, obowiązki, zakres świadczeń oraz sposób finansowania służby medycyny

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. WYPADKOZNAWSTWO Ireneusz Pawlik RODZAJE WYPADKÓW wypadek przy pracy wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy wypadek do lub z pracy WYPADKI PRZY PRACY Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Warunki BHP w warsztatach, laboratoriach i pracowniach.

Warunki BHP w warsztatach, laboratoriach i pracowniach. ZASADY BHP W SZKOLE 1. Dyrektor i nauczyciele zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 43 JANTAREK W GDYNI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 43 JANTAREK W GDYNI PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU NR 43 JANTAREK W GDYNI Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pierwsza pomoc przedmedyczna c.d. -zagrożenia dla ratownika INFORMACJE INSPEKTORATU BHP

Pierwsza pomoc przedmedyczna c.d. -zagrożenia dla ratownika INFORMACJE INSPEKTORATU BHP Pierwsza pomoc przedmedyczna c.d. -zagrożenia dla ratownika INFORMACJE INSPEKTORATU BHP Zagrożenia dla ratownika Podczas udzielania pierwszej pomocy może dojść do zakażenia patogenami przenoszonymi przez

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie UCHWAŁA NR 9 /2014/15 z dnia 07. 08. 2015r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie Podstawa prawna: Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Materiały dydaktyczne do szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Autor Marek Gałusza Literatura... 7 Wykaz skrótów użytych w tekście... 8 I. PRAWO PRACY 1. Źródła i

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla

Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim Śmigla Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Śmigla Nr 300/09 z dnia 09.10.2009 r. Szczegółowy program szkolenia (instruktaŝu) ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych w

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO Sporządzono dnia, 15.11.2011r. OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO na stanowisku SPRZĄTACZKA 1. NAZWA I ADRES ZAKŁADU PRACY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 76-248 Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 26 2. NAZWA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach

Zespół Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach Zespół Szkół Samorządowych w Wyśmierzycach Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia Podstawa prawna Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH 1 Zasady postępowania w razie zaistnienia wypadku w szkole opracowano na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w

Bardziej szczegółowo

KOMPLEX WYPADKI W Y P A D K I Wypadek przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się: - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą i które skutkowało urazem. 1.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZINIE I. Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w

Bardziej szczegółowo

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy. Pracodawca ponosi odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W WARSZAWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W WARSZAWIE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z KALKUTY W WARSZAWIE Podstawa prawna : Rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJA ZAJĘĆ ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA Poniższe obszary aktywności ucznia: 1. Ocenieniu podlegają: Poruszanie się w języku przedmiotu Aktywność na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Kara porządkowa - Kodeks pracy

Kara porządkowa - Kodeks pracy Kara porządkowa - Kodeks pracy Opracowanie: Maria Węglowska - Wojt Pracownik czyli kto? Osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM

ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU EDUKACJA DLA BEZEPIECZEŃSTWA KLASA III GIMNAZJUM I. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach Nr lekcji. Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach zasady bezpieczeństwa Kryteria

Bardziej szczegółowo

Szkoły Europejskie we Wrocławiu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE I W CZASIE GDY UCZEŃ POZOSTAJE POD OPIEKĄ SZKOŁY

Szkoły Europejskie we Wrocławiu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE I W CZASIE GDY UCZEŃ POZOSTAJE POD OPIEKĄ SZKOŁY Szkoły Europejskie we Wrocławiu PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE I W CZASIE GDY UCZEŃ POZOSTAJE POD OPIEKĄ SZKOŁY Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZU

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZU PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU UCZNIÓW OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZU 1 PROCEDURY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z LEKCJI W TRAKCIE ICH TRWANIA 1.Rodzic może osobiście zwolnić

Bardziej szczegółowo

BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK

BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK BHP - PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW SZKÓŁ / PLACÓWEK KADRY I PŁACE Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno biurowych i innych (w tym nauczycieli)

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole

Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Zespół Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Wiolinowa 6 02-785 Warszawa Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia w szkole Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE

PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE PROCEDURA ORGANIZACJI PIERWSZEJ POMOCY W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 10 W JAŚLE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych

Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych R E S U S C Y T A C J A K R Ą Ż E N I O W O - O D D E C H O W A ALGORYTM RKO U DOROSŁYCH Wariant A: Na miejscu zdarzenia znajdują się osoby postronne Wariant B: Na miejscu zdarzenia nie ma osób postronnych

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM Procedura nr 1 SEKWENCJA ZAŁOŻEŃ TAKTYCZNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM PRZYBYCIE NA MIEJSCE ZDARZENIA I ROZPOZNANIE EWENTUALNE UZNANIE ZDARZENIA ZA MASOWE ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA I RATOWNIKÓW DOTARCIE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE BHP PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH EKOL-BHP Firma Usługowo Doradcza Siedziba: ul. Sielecka 63, 42-500 Będzin Tel.: 32 724 08 07; kom.: 506 127 827 e-mail: biuro@ekol-bhp.pl www.ekol-bhp.pl SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: Grażyna Gugała

KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II. TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy. Autor: Grażyna Gugała KURS STRAŻKÓW RATOWNIKÓW OSP część II TEMAT 7: Elementy pierwszej pomocy Autor: Grażyna Gugała Niedrożne drogi oddechowe. Utrata przytomności powoduje bezwład mięśni, wskutek czego język zapada się i blokuje

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Białej Podlaskiej WYPADEK UCZNIA W SZKOLE PROCEDURA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Białej Podlaskiej WYPADEK UCZNIA W SZKOLE PROCEDURA Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Białej Podlaskiej WYPADEK UCZNIA W SZKOLE PROCEDURA I. Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - Obowiązki pracodawców w. zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - Obowiązki pracodawców w zakresie zabezpieczenia bezpiecznych warunków pracy Proces pracy moŝe wiązać się z zagroŝeniem dla stanu psychofizycznego pracowników, ich zdrowia, a

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III. I półrocze Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa kl. III Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą. I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny)

001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) 001-013 Szkolenie wstępne ogólne (instruktaŝ ogólny) Cena 240 zł I. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1. NajwaŜniejsze definicje a. Bezpieczeństwo b. Higiena pracy c. Ochrona pracy 2. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania w razie wypadku w szkole

Procedura postępowania w razie wypadku w szkole Załącznik 17 Procedura postępowania w razie wypadku w szkole Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach

Bardziej szczegółowo