SPIS TRESCI PAKIET SPOLECZNOSCIOWY WSTEP PRODUKTY CLICK COMMUNITY FACEBOOK - INFORMACJE CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TRESCI PAKIET SPOLECZNOSCIOWY WSTEP PRODUKTY CLICK COMMUNITY FACEBOOK - INFORMACJE CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ..."

Transkrypt

1 2012

2 SPIS TRESCI WSTEP PRODUKTY CLICK COMMUNITY FACEBOOK - INFORMACJE CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:...

3 Informacje Ogólne Znowu zainwestowa³eœ w beskuteczn¹ reklamê sporo pieniêdzy? SKOÑCZ Z TYM! Promocja Twojej firmy wcale nie musi byæ kosztowna a efekty marne! PRZYJD DO NAS! Doradzimy przygotujemy i wdro ymy profesjonaln¹ kampaniê w ramach najpopularniejszych serwisów spo³ecznoœciowych na ca³ym œwiecie! Z NAMI WYJDZIESZ NA PLUS! Internet jest w zasiêgu rêki równie dla Twoich klientów! Daj siê odnaleÿæ w sieci - zacznij siê reklamowaæ w najpopularniejszych serwisach spo³ecznoœciowych na œwiecie! Dlaczego warto zaistnieæ w mediach spo³ecznoœciowych? - nigdzie indziej nie uzyskasz w legalny sposób dostêpu do wiêkszej bazy potencjalnych Klientów - szacuje siê e na portalach spo³ecznoœciowych jest zarejestrowanych ok 35 % polskich internautów (ponad 9 mln!) - pod¹ asz za trendami i postêpem technologicznym - nie dajesz siê zaskoczyæ konkurencji bo jesteœ tam gdzie s¹ Twoi Klienci! - jesteœ w sta³ym kontakcie ze znajomymi - budujesz zaufanie i siln¹ wiêÿ ze swoimi potencjalnymi Klientami - szybko i skutecznie nawi¹zujesz nowe znajomoœci poszerzaj¹c dotychczasowe horyzonty sprzeda owe i odnajduj¹c nowe kana³y odbioru - stajesz siê bardziej medialny i rozpoznawalny przez Klientów - "podgl¹daczy Twojego profilu" na wybranym portalu spo³ecznoœciowym co ma realne prze³o enie na wzrost Twoich zysków ze sprzeda y - poznajesz gusta i oczekiwania konsumentów a przez to dopasowujesz swoje produkty do ich odbiorców - konto na portalu spo³ecznoœciowym to najpopularniejsza forma darmowej reklamy i promocji Twojej firmy - najlepsze miejsce na przeprowadzenie z³o onej i przemyœlanej kampanii reklamowej która nie pozostanie w sieci bez echa!

4 Informacje Ogólne Chcesz zaistnieæ w najbardziej obleganych internetowych mediach spo³ecznoœciowych typu Facebook Nk Google+ czy Youtube? NIC PROSTSZEGO! Zbuduj z nami kompletn¹ siatkê komunikacyjn¹ z internautami! ZBUDUJ SILNE ZAPLECZE I POZYCJÊ W SIECI! Pora rozpocz¹æ Social Mediaplan (SM) - internetow¹ kampaniê spo³ecznoœciow¹ z prawdziwego zdarzenia! W ramach Social Mediaplan zostan¹ dla Pañstwa uruchomione nastêpuj¹ce kana³y: - komunikacyjny: - za³o enie stron firmowych i ich konfiguracja ze stron¹ firmow¹ Klienta w ramach portali spo³ecznoœciowych Facebook Nk oraz Google+ - za³o enie konta firmowego w ramach telewizji internetowej Youtube.com - moderowanie za³o onych kont (za dop³at¹) - informacje w odrêbnej ofercie Kana³ komunikacyjny pozwoli na bie ¹c¹ interakcjê z wieloma u ytkownikami kont spo³ecznoœciowych a tak e spopularyzowanie Twojej marki i oferowanych produktów w sieci za pomoc¹ ofert reklamowych konkursów rabatów a tak e filmów krótkometra owych i prezentacji multimedialnych - informacyjny: - utworzenie wizytówki teleadresowej Klienta w ramach Google Maps Kana³ informacyjny pozwoli na ³atwe zlokalizowanie siedziby firmy Klienta przez u ytkowników korzystaj¹cych z Internetu stacjonarnie (komputer) i mobilnie (telefon komórkowy z wbudowan¹ nawigacj¹) a tak e przez u ytkowników nawigacji samochodowych - reklamowy: - utworzenie i konfiguracja konta do prowadzenia zorientowanych na s³owa kluczowe kampanii reklamowych w wyszukiwarce Google za pomoc¹ platformy Google AdWords

5 Informacje Ogólne Kana³ reklamowy pozwoli Ci zaistnieæ w wyszukiwarce Google jako reklama obok wyników wyszukiwania (prawa czêœæ wyszukiwarki) za ka dym razem gdy u ytkownik wybierze frazê zwi¹zan¹ z Twoj¹ bran ¹ produktem dzia³alnoœci¹. Wybieraj¹c reklamê w Google AdWords masz pewnoœæ e trafisz ze swoj¹ ofert¹ do Klientów którzy na wstêpie s¹ zainteresowani szukaj¹ us³ugodawców w³aœnie w Twojej bran y! - sprzeda owy: - utworzenie i uruchomienie indywidualnej strony dla aukcji Allegro i po³¹czenie jej ze stron¹ www Klienta oraz firmowymi kontami spo³ecznoœciowymi w ramach Facebooka Nk i Google+ Kana³ sprzeda owy pozwoli na wypromowanie Pañstwa produktów i us³ug na najpopularniejszych systemach spo³ecznoœciowych oraz zwiêkszenia obrotów z ich wielokana³owej sprzeda y (Allegro Facebook Nk Google+ Youtube) - statystyczny: - uruchomienie i konfiguracja konta do œledzenia bie ¹cych statystyk odnoœnie odwiedzalnoœci strony www Klienta w ramach platformy Google Analytics Kana³ statystyczny pozwoli Pañstwu na sta³e monitorowanie efektów wdro onej kampanii Social Mediaplan

6 Produkty ClickCommunity PORTALE SPO ECZ. VIRAL MARKETING BLOGI APLIKACJE BAZY DANYCH e PR BUZZ MARKETING

7 Produkty ClickCommunity Strategiê Social Media opieramy o specjalnie dobrane najbardziej popularne narzêdzia spo³ecznoœciowe takie jak:

8 Facebook LOGO FIRMY LINKI SPONSOROWANE KOMENTARZE U YTKOWNIKÓW MODYFIK. ZAK ADKI MULTIMEDIA FUNKCJONALNOSC I KREATYWNOSC Rozwi¹zania kreatywne Rozwi¹zania funkcjonalne

9 Facebook ZDJECIA PROFILOWE Przygotowujemy profesjonalne zdjêcia profilowe zawieraj¹ce logo Twojej firmy. Landing Page to interaktywna strona powitalna na której umieszczone sà linki do strony Klienta i dodatkowych portali spoùecznoúciowych. W trakcie kampanii aktualizujemy i zmieniamy grafikæ. INTERAKTYWNE ZAKLADKI PRZEKIEROWANIE DO STRONY WWW PRZEKIEROWANIE DO PROGRAMU DO WYSY ANIA POCZTY

10 Facebook NASZE APLIKACJE Video - kana³y YouTube Zak³adka uaktywnia siê po klikniêciu w Lubiê to

11 Facebook KONKURSY Organizujemy konkursy na Facebooku - zwiêkszenie lojalnoœci klientów - wzrost sprzeda y - budowa pozytywnych skojarzeñ - atrakcyjna forma reklamy - wzrost œwiadomoœci marki

12 Facebook WYDARZENIA Promujemy wydarzenia na Facebooku

13 KONTAKT AGENCJA REKLAMOWA KAMELOT W razie jakichkolwiek pytañ b¹dÿ w¹tpliwoscia takze w celu z³ozenia zamówienia prosimy o kontakt z : PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Tomasz Za³êcki Dane teleadresowe: WWW. Dane FIRMY: Kamelot S.C. INFOLINIA: TEL.: ZAWIERCIE 0s UL. OBR. POCZTY GD. 20 NIP: REGON: Numer konta Wygrywaj z nami na: facebook.com/kamelotpl

SPIS TRESCI MAILING. WSTEP, o programie co to jest cennik zasady

SPIS TRESCI MAILING. WSTEP, o programie co to jest cennik zasady www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI WSTEP, o programie co to jest cennik zasady Kamelot radzi: Jesteœ otwarty i zdeterminowany na sukces w bran y? Zacznij powa nie myœleæ o Internecie jak o kluczowej i sta³ej

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI DOMENY WSTEP LISTA DOMEN CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI DOMENY WSTEP LISTA DOMEN CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl 2012 2012, SPIS TRESCI WSTEP LISTA DOMEN CENNIK KONTAKT, Kamelot radzi:... 2012 Informacje Ogólne a stanowi podstawê budowania wizerunku w Internecie. Zapewni ona Tobie unikalny adres internetowy,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Oferta pozycjonowania

Oferta pozycjonowania www.kamelot.pl 2012 Oferta pozycjonowania Iloœæ stron w Google Iloœæ stron Iloœæ linków w Google Iloœæ linków podstron w Pañstwa strony w wyszukiwarce google: podstron w Pañstwa strony wed³ug Majesticseo:

Bardziej szczegółowo

Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów

Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów 2010 Portfolio marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES www.duonet.eu Tarnów Nasze portfolio Identyfikacja wizualna 1 Identyfikacja wizualna realizacje 2 Identyfikacja wizualna realizacje cd. 3 Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

VII Kongres E-marketing

VII Kongres E-marketing Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y 22-23 czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

.838- &< 8 <7.2:1,&< 75( û 0$5.(7,1*,Ã635=('$

.838- &< 8 <7.2:1,&< 75( û 0$5.(7,1*,Ã635=('$ 14 Interia rofil dzia³alnoœci truktura portalu ortal jest miejscem pozyskiwania informacji w sieci. Z jednej strony, internauci ³¹cz¹ siê z portalem w celu znalezienia interesuj¹cych ich treœci i informacji.

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

Amadeus Polska Sp. z o.o.

Amadeus Polska Sp. z o.o. Amadeus Polska Sp. z o.o. Your technology partner Broszura informacyjna Spis treœci 1. Wstêp Zainspiruj siê 1 2. Historia dzia³alnoœci w Polsce i na œwiecie 3 3. Amadeus - Your technology partner 8 a.

Bardziej szczegółowo

p acalnych biznesów BIZNESNACZASIE

p acalnych biznesów BIZNESNACZASIE BIZNESNACZASIE Interesów bez wykorzystania internetu nie da siê ju robi. Ale nie ma te e-firmy bez korzeni zapuszczonych w tradycyjnym biznesie. Kto chce zarabia, musi gra na dwa fronty. p acalnych biznesów

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Facebook. Daj siê poznaæ

Facebook. Daj siê poznaæ Facebook. Daj siê poznaæ Autor: ukasz Suma ISBN: 978-83-246-2634-2 Format: A5, stron: 232 Ludzie na ca³ym œwiecie dos³ownie oszaleli na punkcie serwisów spo³ecznoœciowych. Nie mieæ konta na jednym z nich

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

Marketing wielokanałowy przepisem na sukces firmy w Internecie.

Marketing wielokanałowy przepisem na sukces firmy w Internecie. Marketing wielokanałowy przepisem na sukces firmy w Internecie. Blue Vision Internet Marketing ul. Popiołka 16, 01-496 Warszawa Tel: 22 423 11 11, 22 425 32 32 E:mail: info@bluevision.pl www.bluevision.pl

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem 9 (58) 2013 Piotr Szamrowski Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Adam Pawlewicz Uniwersytet Warmi sko Mazurski w Olsztynie Znaczenie blogów firmowych w komunikacji mi dzy przedsi biorstwem a klientem

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl

Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl Opis strony www.mediasolutionsgroup.pl 1 O NAS Misją Media Solutions Group są kompleksowe, skuteczne i przejrzyste rozwiązania reklamowe. Nie jesteśmy agencją sieciową dlatego pozwala nam to głęboko zaangażować

Bardziej szczegółowo

raport u ytecznoϾ w internecie Sponsor Partnerzy

raport u ytecznoœæ w internecie Sponsor Partnerzy raport u ytecznoœæ w internecie Sponsor Partnerzy lipiec 2010 spis treœci 6 Najlepsze polskie strony internetowe. Pod k¹tem u ytecznoœci Bran owy ranking u ytecznych wzorów do naœladowania. 29 Trudno o

Bardziej szczegółowo

Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II

Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II Autorzy: Wojciech Kyciak (wstêp, rozdzia³y 1 36), Karol Przeliorz (dodatek A) ISBN: 978-83-246-2490-4 Format: 158 235, stron: 264 Zostañ

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

SOCIAL MEDIA KLUCZEM DO PROMOCJI BIZNESU

SOCIAL MEDIA KLUCZEM DO PROMOCJI BIZNESU SOCIAL MEDIA KLUCZEM DO PROMOCJI BIZNESU Michał Majek, Tomasz Bakalarz Akademia Morska w Gdyni Streszczenie Istnieje wiele możliwości promowania przedsiębiorstw za pomocą social media. Dysponują one bowiem

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo