Research & Technology Organisation (RTO)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Research & Technology Organisation (RTO)"

Transkrypt

1 1 Research & Technology Organisation (RTO) HUMAN FACTORS & MEDICINE PANEL (HFM)

2 2 OUTLINE RTO HFM organizacja RTO misja, miejsce, Place and Tools IST Mission & Scope IST Membership IST Technical Activities

3 BOARD LEVEL EXPERT LEVEL 3 NATO Defence R&T Organisation North Atlantic Council (NAC) Military Committee (MC) Conference of National Armaments Directors (CNAD) Research and Technology Board (RTB) SAS SCI SET IST AVT HFM MSG System, Analysis and Studies Systems Concepts & Integration Sensors and Electronics Technology Information System Technology Applied Vehicle Technology Human Factors and Medicine Panel Modeling & Simulation Group Symposia Task Groups Lecture Series Other Symposia Task Groups Lecture Series Other Symposia Task Groups Lecture Series Other Symposia Task Groups Lecture Series Other Symposia Task Groups Lecture Series Other Symposia Task Groups Lecture Series Other RSY RTG RLS Other

4 4 THE HFM PANEL-MISJA Optymalizacja: Poziomu wykonania zadania Dobrostanu Bezpieczeństwa Zdrowia Człowieka (żołnierza) w warunkach operacyjnych

5 5 THE HFM PANEL MISSION Misją Panelu HFM jest na podsatwie ustaleń naukowych i zdobyczy technologicznych optymalizację zdrowia żołnierza, jego ochrony, dobrostanu i poziomu wykonania zadań w kontekście środowiska operacyjnego. To oczywiście pociąga za sobą rozumienie i uwzględnienie fizycznych, fizjologicznych psychologicznych, i poznawczych odnoszonych do personelu wojskowego, systemów technologicznych, misji i środowiska. Sposoby osiągania tych celów dotyczą wymiany informacji pomiędzy koalicjantami, wspólne eksperymenty naukowe i współprace podczas prób polowych Te cele odnosza się przede wszystkim do takich obszarów jak czynnik ludzki (human factors), medycyna wojskowa (operational medicine) i ohcrona człowieka w niekorzystnych warunkach środowiska and (human protection in adverse environments).

6 25 Panel Business Meeting HFM RTO NATO i Sympozjum 6 25 Panel Business Meeting HFM RTO NATO i Sympozjum Human Performance Enhancement for NATO Military Operations -Science, Technology, and Ethics (poprawa poziomu wykonywania zadań w misjach NATO-nauka, technologia, etyka) odbyły się w Sofii, Bułgaria w dniach r.

7 7 Sympozjum Sympozjum naukowe dotyczyła problematyki, która wzbudza także duże zainteresowanie w Polsce. Już pierwsze wystapienie Płk Karla FRIEDLA z,telemedicine and Advanced Technology Research Center, US Army Medical Research and Materiel Command, Fort Detrick, Maryland (USA) dotyczyło kwestie żołnierza przyszłości w kontekście zdobyczy medycyny

8 8 Sympozjum Ta niezwykła wizja dotyczy przede wszystkim takich kwestii jak: -rozwijanie u żołnierza odporności fizjologicznej i psychologiczne na czynniki stresowe na polu walki (resiliance), -zminimalizowanie ryzyka zranienia (lub zabicia) poprzez synchronizację doktryn wojskowych i wyposażenia (zarówno bojowego jak i indywidualnego) pojedynczego żołnierza, -dostarczenie technologii, która wspierałaby żołnierza w nadzwyczajnych (ponadprzeciętnych) wysiłkach ale była jednocześnie bezpieczna dla jego zdrowia. W tym ostatnim kontekście rozważane były następujące metody inżynieria genetyczna, bionika, farmakologia.

9 9 Sympozjum W odniesieniu do optymalizacji odporności żołnierza to rozumiana była we wspomnianym wystąpieniu jako doskonalenie jakości żywienia, treningu wojskowego wypoczynku, wyposażenia i powrotu do zdrowia w wypadku jego utraty. Inne bardzo ważne wystąpienie pt Moral, Ethical, and Legal Considerations With the Use of Drugs for Performance Enhancement in Canada (moralne, etyczne i prawne rozważania na temat używania farmaceutyków w celu poprawy poziomu wykonywania zadań w armii kanadyjskiej zostało wygłoszone przez Płk dr Carla Walkera z National Defence, Ottawa,

10 10 Sympozjum Analizował on m.in. funkcjonowanie pamięci żołnierza w trakcie wykonywania zadań operacyjnych w odmiennych warunkach środowiskowych i kulturowych (np. Iran, Afganistan). Wiadomo, że pamięć jest bardzo ważna ale w pewnych okolicznościach być może ważniejsza staje się umiejętność zapominania, szczególnie negatywnych doświadczeń. Jednakże jak długo pamięć długotrwała jest podtrzymywana przez hormony stresu i wysokie pobudzenie emocjonalne tak długo dramatyczne zdarzenie trwale przeciążają świadomość człowieka i prowadzą do rozwinięcia syndromu stresu pourazowego (PTSD).

11 11 Sympozjum The Importance of Aerobic Fitness in Extending Thermotolerance in Extreme Environments: Connecting Molecular Biology to the Whole Body Response (Istotność sprawności aerobowej w tolerancji temperaturowej w warunkach ekstremalnych). Using Tactile Cueing to Enhance Spatial Awareness under Degraded Visual Environment.(Użycie taktycznych wskaźników polepszających świadomość sytuacyjną w środowisku o obniżonych parametrach wizualnych). Effects of Personal Equipment on Psycho-Physiological Capabilities: A New Approach to performance. Diagnostics in Armament Project. (Wpływ wyposażenia indywidualnego na psychofizjologiczne możliwości żołnierza. Nowe podejście do poziomu wykonania zadania. Diagnostyka uzbrojenia.

12 12 Sympozjum Obecnie testuje się znany beta-blocker propranolol (lek używany w kardiologii) jako środek osłabiający funkcjonowanie pamięci. Podobnie analizuje się możliwość zastosowania CREB supresora aby osiągnąć ten sam cel : zmniejszenie oddziaływania śladów pamięciowych o negatywnie trwałym zabarwieniu. Wymienione wyżej leki mogą mieć zastosowanie także poza wojskiem np. dla ofiar: gwałtów, ataków terrorystycznych ale także żołnierzy z PTSD. Jednakże pojawia się debata o charakterze etycznym, czy sztuczne usunięcie z pamięci nieprzyjemnych wręcz traumatycznych zdarzeń nie będzie miało skutków ubocznych? (np. poczucie, że stało się coś złego ale co dokładnie to nie wiadomo). Kto może decydować o zasięgu stosowania tego rodzaju. Z pewnością potrzebne są w tym zakresie jasne regulacje, aby nie dochodziło do nadużyć. Z kolei zastosowanie do wszystkich żołnierzy wysyłanych do walki rodzi dylemat czy nie będzie to nadużycie. Najmniej kontrowersyjne ale także wzbudzające pytania o charakterze etycznym jest stosowanie leków podtrzymujących poziom czuwania żołnierzy i możliwości wykonywania zadań bojowych przez długi czas.

13 Raporty z poszczególnych grup funkcjonujących w ramach HFM RTO NATO 13 A. Human Effectiveness (HE) - Efektywność Człowieka i Human System Integration (HSI)- Integracja Człowiek- System. Zakres zainteresowań dotyczy tzw. czynnika ludzkiego i jego efektywności funkcjonowania w złożonych systemach bojowych i technicznych. Szczególnie ważne aspekty to psychologiczne, socjologiczne i kulturowe uwarunkowania misji wielonarodowych. Obie podgrupy obradując razem zaakceptowały następujące tematy do realizacji:

14 14 HE HE 205 RSY Mental Health and Well-being Across the Military Spectrum. (Zdrowie i dobrostan psychiczny w kontekście wojska). HE New-1 RTG Emotion and attitudes in constructive behavioral modeling. (Emocje i nastawienie w modelowaniu zachowań człowieka). HE New-1 ET XXX Military and Civilian Personnel Work Culture and Relations in Defence Organizations. (Kultura pracy wojskowego i cywilnego personelu w organizacjach obronnych). HE New-2 ET XXX Field Guide for Command and Control Assessment. (Podręcznik polowy dla oceny dowodzenia i kontroli).

15 15 HSI HSI RTG Synthetic environments for HSI application, assessment and improvement. (Sztuczne środowisko w relacji człowiek-system, jego zastosowanie, ocena i ulepszenie). HIS HFM xxx ET Medical simulation and training (Trening medyczny i symulacje). HIS HFM xxx ET HSI Relevance in the improvement of NATO decision making and operations. (Układ człowiek-system i jego powiązania z procesem podejmowania decyzji w NATO).

16 16 HE 205 RSY Mental Health Dla Polski interesującym tematem jest HE 205 RSY Mental Health and Well-being Across the Military Spectrum. (Zdrowie i dobrostan psychiczny w kontekście wojska). Mentorem tej grupy jest płk dr Olaf Truszczyński, a ostatecznym rezultatem ich aktywności będzie Sympozjum naukowe (RSY), które będzie towarzyszyło spotkaniu Panel Business Meeting (PBM) HFM NATO w Bergen, Norwegia w 2011 r.

17 17 HE 205 RSY Mental Health Rola mentora zgodnie z decyzją PBM bardzo wzrosła i do jego zakresu kompetencji należy umożliwienie spotkania startowego: ( przypadku omawianego tematu ma odbyć się ono w grudniu w Brukselii w 2009). Wsparcie w możliwie największym zakresie przewodniczącego grupy, bieżąca ewaluacja rezultatów aktywności grupy w tym TAP i TOR i wreszcie udzielenie rekomendacji (lub nie) w trakcie następnego PBM.

18 Human Protection. (HP) - Ochrona zdrowia człowieka 18 Grupa ta z kolei zajmuje się zagadnieniami ochrony zdrowia człowieka przed różnymi zagrożeniami, szczególnie o charakterze chemicznym, biologicznym, radiologicznym itp. HP HFM-RTG-198 Injury assessment methods for vehicle active and passive protection systems (Ocena poziomu zranień w pojazdach wojskowych mających pasywny i aktywny system ochronny). HP HFM-TG-199 Integration of CBRN protective measures to lessen the burden on personnel (Integracja metod pomiarowych użycia broni ABC w celu oceny obciążenia personelu narażonego na jej skutki). HP HFM-RTG-200 Risk management of exposure to chemicals under operational conditions. (Analiza ryzyka ekspozycji na skażenie chemiczne w warunkach bojowych)

19 Human Protection. (HP) - Ochrona zdrowia człowieka 19 Protection against vibration (GBR) TAP/ToR will be made available Spring 2010 (GBR) Noise hazards: Prevention and therapy TAP/ToR will be made available Spring 2010 (FRA) New technologies for physiological and/or health status monitoring (revisited) TAP/ToR for a ET will be made available Spring 2010 (HUN) Ergonomic aspects of protective gear Suggestion to consider it for HSI Seeking volunteers in HFM to write TAP/ToR

20 Human Protection. (HP) - Ochrona zdrowia człowieka 20 Just some questions and comments Grow the Force (including Duty to Care Problem) should also include Advanced evacuation methods Advanced field treatment methods Long distance health monitoring and treatment Commanders lack of medical awareness, human limitations Back-to-duty issues Science Foundations for Future NATO Strategic Concept / Doctrine Actually means: Lack of exploitation of scientific products CBRNE threat is not only coming from terrorists

21 Human Protection. (HP) - Ochrona zdrowia człowieka 21 Grupa HP zwróciła także uwagę na potrzebę analizy innych problemów związanych z funkcjonowaniem wojsk koalicyjnych NATO ale w tej chwili nie wskazała na sposób ich realizacji ze względu na trudności w identyfikacji właściwych ekspertów. Problemy te to zaawansowane metody ewakuacji medycznej, zaawansowane metody leczenia na polu walki, monitorowanie stanu zdrowia żołnierzy w długiej perspektywie czasowej (Long distance health monitoring and treatment), brak świadomości medycznej u dowódców, powrót do służby po przebytych chorobach, w tym PTSD

22 22 Operational Medicine (OM) - Medycyna Polowa Medycyna wojskowa obejmuje swoim zakresem medycynę lotniczą, hiperbaryczną i wojskową w celu optymalizacji i podtrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, bezpieczeństwa i przeżycia personelu medycznego Szczególne zainteresowanie dotyczy problemów żywienia, epidemiologii, higieny, sprawności fizycznej, farmakologii (leki, szczepionki, przeciwdziałanie), metod leczniczych i ewakuacji

23 23 Operational Medicine (OM) - Medycyna Polowa Eksperci NATO w/w dziedzinie zaakceptowali następujące problemy do realizacji OM HFM-RSY-XXX. Blast Injury (Zranienia po wybuchach). OM HFM-RSY or SM XXX Best practices in civil-military medical coordination in operations (Najlepsza praktyka w działaniach medycznych o charakterze cywilno-wojskowym). OM HFM-ET-XXX Factors affecting recruitment and retention of NATO military medical professionals (Czynniki wpływające na selekcję kandydatów na lekarzy wojskowych i inny personel medyczny ale także na jak najdłuższe ich utrzymanie w służbie). OM RSY Spring 2012? Immunological Issues in Military Operations- Proposal (Immunologiczne aspekty w operacjach wojskowych)

24 24 Operational Medicine (OM) - Medycyna Polowa Szczególną uwagą proponowałbym zwrócić na temat kadr medycznych. Problem zbyt wczesnego kończenia kariery w wojskowej służbie zdrowia nie jest wyłącznie charakterystyczny dla Polski. Jednakże to właśnie Polska jest w grupie państw NATO o szczególnym nasileniu tego problemu. Likwidacja Wojskowej Akademii Medycznej, zmiana systemu opieki zdrowotnej, nie zbyt jasne kryteria funkcjonowania wojskowej i cywilnej służby zdrowia działających na rzecz wojska. Wszystkie te czynniki powodują pogarszanie się sytuacji w zapewnieniu właściwej opieki medycznej, jak i utrzymaniu personelu wojskowego w służbie Temat ten dopiero startuje i uważam, że strona polska powinna wziąć w nim udział. Drugim tematem wartym zainteresowania Polski jest OM HFM-RSY- XXX. Blast Injury (Zranienia po wybuchach) ze względu na zagrożenie tego typu zranieniami w Afganistanie

25 25 Inne problemy, dyskutowane w ramach Human Faktors and Medicine Panel: W ramach tego punktu został poruszony problem jakie rodzaju produktu należy wymagać od autorów występujących na sympozjach HFM. Ustalono, że w tej sprawie nie będą na razie zalecane żadne zmiany (sugestie coraz częściej pojawiające się dotyczą spełniania wymagań publikacyjnych w związku z listą filadelfijską), ze względu na olbrzymie trudności w spełnieniu wysokich kryteriów naukowych w krótkim czasie. Mogłoby to skutkować znaczącym obniżeniem liczby uczestników i zachwianiem wypracowanego dotychczas systemu. Temat ten będzie jednak nadal analizowany w celu wypracownia kompromisu pomiędzy jakością wystąpień a liczba uczestników sympozjów naukowych.

26 26 Inne problemy, dyskutowane w ramach Human Faktors and Medicine Panel: Bardzo istotną kwestią jest współpraca naukowa pomiędzy krajami NATO a krajami PfP (Partnership for Peace) i MD (Mediterranean Dialog). Z analizy wynika, że największą aktywność z krajów europejskich w ramach PfP wykazuje Szwecja i potem Finlandia, z krajów basenu Morza Śródziemnego Izrael i Algieria. Nową inicjatywą RTO jest kontakt w ramach tzw. cc country (kontakt specjalny) skierowany do Australii, Nowej Zelandii, Południowej Korei i Japonii. Wszystkie te propozycje zmierzają do rozszerzenia naukowej współpracy międzynarodowej (także poza granice NATO). RTO jest na dobrej drodze do intensyfikacji dialogu naukowego, co należy ocenić bardzo pozytywnie.

27 27 Trudne problemy naukowe w HFM RTO NATO Advanced evacuation methods Advanced field treatment methods Long distance health monitoring and treatment Commanders lack of medical awareness, human limitations Back-to-duty issues Science Foundations for Future NATO Strategic Concept / Doctrine Actually means: Lack of exploitation of scientific products CBRNE threat is not only coming from terrorists

28 28 Trudne problemy naukowe w HFM RTO NATO Defence /Security Problem Orientation Threat of psychological and social related health problems after deployment Social media Enhance nations abilities to provide psychiatric / psychological support before, during and after deployments to prevent and treat psychological and social related health problems. OM assumes that the Orientation to the hard problems Command Interoperability Grow the Force (including Duty to Care Problem) Influence / Information Operations Rule of Engagement in Complex NATO Missions Environmental Pressures

29 29 Defence /Security Problem Hard Problems Orientation Threat of psychological and social related health problems after deployment Enhance nations abilities to provide psychiatric / psychological support before, during and after deployments to prevent and treat psychological and social related health problems. OM assumes that the Orientation related to the hard problems Command Interoperability Grow the Force (including Duty to Care Problem) Influence / Information Operations Rule of Engagement in Complex NATO Missions Environmental Pressures include medical aspects and requirements.

30 30 Emerging / Disruptive Technologies Technology Comment Self monitoring and controlling systems for medical use (closed-loop) Closed-Loop systems become more and more common in medical treatment. Their use is a precondition for unmanned vehicles used for patients evacuation. OMICS (Genomics, Proteomics, Metabolomics) Provide basis for broad spectrum of therapeutics and multivalent vaccines, improved diagnostic and detection devices as well as personalized medicine.

31 31 ZASADNICZE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZREALIZOWANE PRZEZ POLSKĘ W RAMACH DZIAŁALNOŚCI HFM NATO HFM-RTG-189 Bio-effects and standardisation of exposure limits of military relevant high energetic electromagnetic pulses (HEEP) HFM 203 RTG Mental Health training HFM 205 RSYMental Health and Wellbeing Across the Military Spectrum HFM 140 RTG Psychosocial, Organisational, and Cultural Aspects of Terrorism PBM i RSY 2002 (płk dr Olaf Truszczyński)

32 HE Activities-1 32 HFM 127 RTG HFM 138 RTG HFM 140 RTG HFM 156 RTG Operational Validation of Command Team Effectiveness Instrument Adaptability in Coalition Teamwork Psychosocial, Organisational, and Cultural Aspects of Terrorism Measuring and Analyzing Command and Control Performance Effectiveness Active On-going Awaiting closeout action Active On-going Active On-going HFM 159 RTG Child Soldiers as the Opposing Force Active On-going HFM 160 RTG HFM 163 RTG HFM 164 RTG HFM 171 RTG HFM 172RWS Measurement of Effectiveness of Information Operations and Psychological Operations Improving the Organisational Effectiveness of Coalition Operations Psychological Aspects of Health Behaviours on Deployed Military Operations Psychological and Physical Selection of Military Special Operations Forces Personnel Social sciences support to military personnel engaged in counter insurgency & counter terrorism operations Active On-going Active On-going Active On-going Active On-going Active On-going

33 HE Activities-2 33 HFM 180 RTC HFM 183 RLS HFM 185 RTG HFM 202 RSY HFM 203 RTG HFM 204 RWS HFM 205 RSY HFMBUL Strategies to Address Recruiting and Retention Issues in the Military Measuring effectiveness of psychological operations Assessment Framework for Outcomes of Multinational Mission Human Modeling for Military Application Mental Health training Effective collaboration in joint, multinational, multiagency teams and staffs Mental Health and Well-being Across the Military Spectrum Understanding Factors that Influence Coalition Teamwork Active On-going Active On-going Active On-going Active On-going Active On-going Active On-going Active On-going Active On-going New-1 RTG XX Emotion and attitudes in constructive behavioral modeling Proposal New-2 ET XXX Military and Civilian Personnel Work Culture and Relations in Defence Organizations Proposal

34 34 LTRC- Enhanced Human Performance Zgodnie z postanowieniami PBM wizja rozwojowa aktywności naukowej HFM powinna skupić się na maksymalizacji zdolności personelu do wykonywania zadań w trakcie operacji bojowych. Oznacza to konieczność zwiększenia odporności żołnierza na zachorowania i możliwość podnoszenia większych ciężarów, poruszania się szybszego i przez dłuższy okres, a przede wszystkim zwiększenia odporności na zdarzenia ekstremalne.

35 35 LTRC- Enhanced Human Performance Szeroki zakres czynników mogących niekorzystnie wpływać na zachowanie żołnierzy na współczesnym polu walki to: deprywacja snu, wyczerpanie mentalne, choroby, ograniczenia jedzenia i wody, wysoka i niska temperatura, zmęczenie fizyczne i nadmiar informacji. Potencjalny system i technologie. Budulcem nowego systemu jest wspomagany system widzenia człowieka (contact sun lens), biotechnologie w prewencji chorób i zmęczenia, medycyna prewencyjna, trening psychologiczny i naukowe osiągnięcia psychologii, wpływom leków na wykonywanie zadań. Wszystkie elementy systemu nie powinny upośledzać zdolności żołnierzy do współpracy z społeczeństwem cywilnym.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH ZIELONA KSIĘGA. Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 14.10.2005 COM(2005) 484 końcowy ZIELONA KSIĘGA Poprawa zdrowia psychicznego ludności Strategia zdrowia psychicznego dla Unii Europejskiej PL PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii

Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania w Poznaniu Człowiek w świecie zdrowia, sportu i ekonomii The human in the world of health, sport and economics Redakcja naukowa Radosław Muszkieta Walery

Bardziej szczegółowo

prof. nadzw. dr hab. Kazimierz W. Frieske Prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

prof. nadzw. dr hab. Kazimierz W. Frieske Prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytut Pracy i Spraw Socjalnych prof. nadzw. dr hab. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Prof. Kazimierz W. Frieske Director of the Institute of Labour and Social Studies prof. nadzw. dr hab. Gertruda Uścińska

Bardziej szczegółowo

Borgis Nowe wyzwanie dla edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

Borgis Nowe wyzwanie dla edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia Borgis Nowe wyzwanie dla edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia *Halina Osińska Prezes Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej The new challenge for health education and health promotion Summary Actions

Bardziej szczegółowo

CZYNNIK LUDZKI W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU LOTNICZEGO

CZYNNIK LUDZKI W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU LOTNICZEGO PRACE INSTYTUTU LOTNICTWA 211, s. 99-119, Warszawa 2011 CZYNNIK LUDZKI W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU LOTNICZEGO ANDRZEJ ILKÓW Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze Streszczenie Lotnictwo jest tym

Bardziej szczegółowo

Evidence-Based Health Care

Evidence-Based Health Care Stowarzyszenie CEESTAHC serdecznie zaprasza do Krakowa na / We heartily invite you for Central and Eastern European Society 2 nd International Symposium Evidence-Based Health Care Patroni / Patrons Minister

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy

Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. raport końcowy Ewaluacja ex-ante Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 raport końcowy Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl

Bardziej szczegółowo

Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU.

Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU. Poradnik został opracowany w ramach projektu PRIMA-EF, który jest projektem badawczo-rozwojowym finansowanym w ramach 6 Programu Ramowego EU. Projekt okładki: Tuula Solasaari-Pekki, Fiński Instytut Zdrowia

Bardziej szczegółowo

RAPID POLICY ASSESSMENT & RESPONSE SZYBKA OCENA POLITYKI I ODPOWIEDŹ

RAPID POLICY ASSESSMENT & RESPONSE SZYBKA OCENA POLITYKI I ODPOWIEDŹ RAPID POLICY ASSESSMENT & RESPONSE SZYBKA OCENA POLITYKI I ODPOWIEDŹ Module V: Research Ethics Moduł V Etyka badań naukowych Training Materials Materiały Szkoleniowe Research Ethics Etyka badań naukowych

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła, 9-11 grudnia 2010 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła,

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING KOLEGIUM REDAKCYJNE EDITORIAL COMMITTEE Redaktor Naczelny Editor-in-Chief dr hab. Maria Danuta Głowacka Zastępcy Redaktora Naczelnego Vice Editor-in-Chief dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zacznij zmiany od siebie!

Zacznij zmiany od siebie! Zacznij zmiany od siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych redakcja Marta Znajmiecka-Sikora,

Bardziej szczegółowo

1918 1950 BELLONA 1950 2007 MYŚL WOJSKOWA BELLONA. Pismo naukowe. wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Rocznik LXXXIX (I) Nr 2/2007 (650)

1918 1950 BELLONA 1950 2007 MYŚL WOJSKOWA BELLONA. Pismo naukowe. wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Rocznik LXXXIX (I) Nr 2/2007 (650) 1918 1950 BELLONA 1950 2007 MYŚL WOJSKOWA BELLONA Pismo naukowe wydawane przez Ministerstwo Obrony Narodowej Rocznik LXXXIX (I) Nr 2/2007 (650) S P I S T R E Ś C I BEZPIECZEŃSTWO RP Dorota Jatczak Przyszłość

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 2 (71) 2014

zeszyty naukowe 2 (71) 2014 zeszyty naukowe 2 (71) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Audyt zachowań jako narzędzie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Audyt zachowań jako narzędzie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Studia Ecologiae et Bioethicae 7(2009)1 Grzegorz EMBROS IEiB WFCh UKSW Warszawa Audyt zachowań jako narzędzie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Wstęp Problematyka ochrony środowiska koncentruje

Bardziej szczegółowo

Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy

Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy O zdrowiu publicznym Od niepamiętnych czasów odróżniano problemy dotyczące zachowania zdrowia poszczególnych osób od problemów dotyczących zachowania zdrowia całych społeczności. Akwedukty, termy, łaźnie

Bardziej szczegółowo

Ochrona zdrowia w Polsce 2020

Ochrona zdrowia w Polsce 2020 Ochrona zdrowia w Polsce 2020 Scenariusze funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po wdrożeniu usług e-zdrowia. Raport Fundacji Instytut Mikromakro Antoni Bielewicz Borys Czerniejewski Sławomir Kosieliński

Bardziej szczegółowo

Public Health and Population Policy

Public Health and Population Policy Public Health and Population Policy Edited by Janusz Szymborski RZĄDOWA RADA LUDNOŚCIOWA Warszawa 2012 Copyright by Rządowa Rada Ludnościowa Warszawa 2012 ISBN 978-83-7027-489-4 Redaktor Władysława Czech-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO W GDYNI ZESZYT 13 BEZPIECZEŃSTWO 1 WSAiB Gdynia 2010 ACADEMIC PUBLICATIONS No. 13 SECURITY 1 Gdynia 2010 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGICZNA POMOC DLA UCZESTNIKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH WNIOSKI Z REALIZACJI PROGRAMU

PSYCHOLOGICZNA POMOC DLA UCZESTNIKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH WNIOSKI Z REALIZACJI PROGRAMU Medycyna Pracy 2009;60(5):405 413 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Aleksandra Mikuczewska-Wośko Dorota Biłyj Jarosław Tomczyk PRACA POGLĄDOWA PSYCHOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

Marzena Netczuk-Gwoździewicz. Pomoc psychologiczna dla żołnierzy wyjeżdżających na misje wojskowe. Wstęp

Marzena Netczuk-Gwoździewicz. Pomoc psychologiczna dla żołnierzy wyjeżdżających na misje wojskowe. Wstęp Marzena Netczuk-Gwoździewicz Pomoc psychologiczna dla żołnierzy wyjeżdżających na misje wojskowe Wstęp Żołnierze biorący udział w działaniach wojennych poza granicami kraju narażeni są na szereg negatywnych

Bardziej szczegółowo

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE

PATRONAT MEDIALNY/MEDIA PATRONAGE PATRONAT HONOROWY/THE HONORARY PATRONAGE Prof. dr hab., dr h. c. mult. Andrzej Książek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prezydent Miasta Lublina Krzysztof Żuk MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Bardziej szczegółowo

Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci

Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci Prace poglądowe Review papers Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci *Ewa Kobos, Mariola Pietrzak, Zofia Sienkiewicz Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski

Bardziej szczegółowo

Kraków Małopolska 2020

Kraków Małopolska 2020 foresight.kpt.krakow.pl» Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Wyzwania rozwojowe 3 Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 www.kpt.krakow.pl» Wyzwania rozwojowe Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE

FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE FORUM WSPÓŁPRACY DLA ROZWOJU INNOWACJI W LIFE SCIENCE NAUKA I INNOWACJE DLA ZDROWIA I JAKOŚCI ŻYCIA KRAKÓW 8/10/2013 MATERIAŁY KONFERENCYJNE Copyright 2013 PerkinElmer, Inc. 400282_01 All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE

MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE MEDYCYNA DYDAKTYKA WYCHOWANIE ISSN 0137-6543 ROK XXXVII AKADEMIA MEDYCZNA W WARSZAWIE NR 6/2005 Zespół redakcyjny (Editorial Staff) Prof. dr hab. Stefan Kruś (Redaktor Honorowy - Honourable Editor) Prof.

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo