Turystyka w działaniach Województwa Małopolskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Turystyka w działaniach Województwa Małopolskiego"

Transkrypt

1 Turystyka w działaniach Województwa Małopolskiego Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki Urz du Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

2 Pozycja Małopolski na tle innych województw Polski 1 miejsce pod wzgl dem ilo ci obiektów hotelarskich (375 obiektów) 1 miejsce pod wzgl dem liczby turystów korzystaj cych z miejsc zbiorowego zakwaterowania ( osób) 1 miejsce pod wzgl dem ilo ci parków narodowych (6 parków) 1 miejsce pod wzgl dem ilo ci obiektów wpisanych na List UNESCO (8 miejsc) 2 miejsce pod wzgl dem ilo ci miejscowo ci uzdrowiskowych (9 miejscowo ci) 3 miejsce pod wzgl dem liczby przedsi biorców wpisanych do Rejestru Organizatorów Turystyki i Po redników Turystycznych (371 przedsi biorców)

3 Potencjał turystyczny Województwa Małopolskiego Zmiany wielkoğci ruchu turystycznego w latach : liczba goğci odwiedzających MałopolskĊ spadek o 5,6% w porównaniu z rokiem 2007 (w roku 2008: 12,5 mln, rok ,2 mln) liczba turystów odwiedzających MałopolskĊ spadek o 5% w porównaniu z rokiem 2007 (w roku 2008: 8,1 mln, rok 2007: 8,6 mln) wpływy z turystyki spadek o 12% (w roku 2008: 7,8 mld zł, rok ,8 mld zł) Szre ni aw Przem sza a Szre ni aw Przem sza a D³ ub nia ła Wis ła Wis D³ ub nia ec Duna j ec Szrenia wa Ruda wa n Pr ¹ d Ruda wa i k ła Wis ła Wis Wis ła Wis ła Bi aa ³ Bi aa ³ c Dun ie zyc k pa pa wsk i e Ro Ro a je c je c Bia³ y Duna Wis³oka Wi s³oka a Bia ³ c ra d Bia³ y Duna m kó wk a m kó wk a pa Ro P op Duna jec ra d Duna jec P a Bia ³ Ra b a op Du n a je Ska wa Ra b a pa Ro i J. Kl Du n a je c i J. Kl Ska wa C za rny Duna je c Sk aw C za rny Duna je c Sk no Ro J. a a je Bi a ³a Dun no Ro J. aw a je c bc Do wsk i e J. J a aw Sk km szlaków turystycznych, w tym km szlaków tematycznych, km szlaków rowerowych, szlaków górskich o.d e yc ki bcz Bi a ³a a aw Sk Główne atrakcje regionu: Kraków stolica regionu 8 miejsc UNESCO 6 Parków Narodowych 8 miejscowoğci uzdrowiskowych *stan w dniu 25 listopada 2008 r. Duna j Szrenia wa nik Pr ¹ d Baza turystyczna*: 365 obiektów w skategoryzowanej bazie noclegowej 375 organizatorzy/poğrednicy turystyczni: pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

4 Kraków Kraków Auschwitz Auschwitz Binarowa Kalwaria Kalwaria Z. Z. Wieliczka Wieliczka

5 Dziedzictwo Jana Pawła II Miejsca pielgrzymek i kultu religijnego Sanktuarium Bo ego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej Sanktuarium Grobu Bo ego w Miechowie Sanktuarium Matki Bo ej Królowej Podhala w Lud mierzu Sanktuarium w. Kingi w Starym S czu Szlaki pielgrzymkowe Małopolski Szlak Papieski Szlak w. Jakuba w Małopolsce Szlak w. Szymona w Lipnicy Murowanej Małopolski Szlak Bo ogrobców Szlak Cysterski Szlak Maryjny Mariazell - Jasna Góra

6 Ł czna długo ok km 249 obiektów Szlak samochodowy 4 ko cioły wpisane na List wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO: Lipnica Murowana, S kowa, Binarowa, D bno Podhala skie. Zasi g całe Województwo Małopolskie, poł czenie z Podkarpackim i l skim oraz Krajem Preszowskim (Słowacja)

7 Ropa J. Klimkówka Ropa Nidzica Wolbrom Miechów a is W ł Skała Dunaj c a e W ł is Hamernia KRAKÓW Radłów Tarnów Wisła Raba cza ski Biała KanałŁ Dunajec J. Dobczyckie nianka Pae l osna Łos i Raba Zarabie nowskie J o. R Mszana Dolna Nowy S cz Raba Biała Dunajec Rdzawka Poprad Dunajec Białka Le a nic Łapszanka ajec Bi n ały u D CzarnyDunajec Dolinki Podkrakowskie Tatry km szlaków rowerowych km szlaków pieszych Ple na ZAKOPANE Siary Beskid Niski

8 Rozwój turystyki w regionie - Dokumenty strategiczne i badania wyj ciowe 1. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata Kierunki Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

9 Kierunki Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego na lata CELE NADRZ DNE Cel 1 - Rozwój strategicznych, markowych produktów turystycznych Rozwój produktu markowego turystyka miejska, kulturowa oraz pielgrzymkowa Rozwój produktu markowego - turystyka rekreacyjna, aktywna i specjalistyczna Utworzenie produktu markowego turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna Cel 2 - Rozwój uzupełniaj cych i lokalnych produktów turystycznych Rozwój produktu markowego - turystyka na terenach wiejskich Rozwój produktu markowego - turystyka biznesowa Wzrost znaczenia produktu markowego - turystyka tranzytowa i przygraniczna Cel 3 - Zorganizowanie zintegrowanej, łatwodost pnej informacji turystycznej oraz jednolita promocja turystyczna województwa Cel 4 - Wzmocnienie podmiotów i struktur sektora regionalnej turystyki Cel 5 Wspomaganie rozwoju produktów markowych

10 Kierunki Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego na lata Główne grupy docelowe: 1 - mieszka cy Województwa Małopolskiego (20% ogółu odwiedzaj cych region) 2 - mieszka cy Polski (interesuj ce rynki: Województwo l skie, Mazowieckie, Województwo Wielkopolskie, Łódzkie, Dolno l skie, Podkarpackie, Pomorskie) 3 - mieszka cy spoza granic Polski (interesuj ce rynki: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, USA, Hiszpania, Austria, Holandia, Rosja, Litwa, Szwecja, Izrael, Japonia, Korea, W gry, Norwegia, Ukraina, Białoru, Czechy, Słowacja oraz kraje dalekiego wschodu: Chiny i Indie) 4 - tury ci z kraju i zagranicy przebywaj cy w atrakcyjnych miejscach Małopolski

11 Małopolski Regionalny Program Operacyjny lata % dofinansowanie z funduszów UE 15% wkład własny beneficjenta

12 Małopolski Regionalny Program Operacyjny lata

13 Małopolski Regionalny Program Operacyjny lata

14 Małopolski Regionalny Program Operacyjny lata

15 Małopolski Regionalny Program Operacyjny lata

16

17 Otwarty Szlak Architektury Drewnianej Cykl koncertów muzyki dawnej w obiektach na Szlaku Wybrane 30 obiektów udost pnione dla zwiedzaj cych od 15 maja do 15 pa dziernika br. Wymiana oznakowania turystycznego Kwota: 550 tys. zł

18 Kategoryzacja i certyfikacja obiektów agroturystycznych (ok 150 gospodarstw) Oznakowanie obiektów skategoryzowanych Intensyfikacja promocji - logo akcji Małopolska Agroturystyka - atlas gospodarstw agroturystycznych - promocja na targach turystycznych - Internet Portal Regionalny Wrota Małopolski Kwota: 100 tys. zł

19 Rozwój turystyczny Karpat

20 Rozwój produktów turystycznych efekty Małopolska GoĞcinna?! " ( " $. "+ 6! " $ :. 6 ) " : $ < 6 $ 6 & % 6 : $ 3. : A $ #

21 Promocja oferty turystycznej regionu 1. Targi zagraniczne 2. Targi krajowe 3. Wydawnictwa produktowe 4. Wizyty studyjne 5. Plebiscyty 6. Internet Wyró nienie za oryginalne i profesjonalne stoisko targowe na targach Warszawa Lato 2006 Warszawa Lato 2008 oraz GTT Gda sk 2008

22 Nazwa Targów Miejsce Termin targów w 2009 Reiseliv Oslo stycznia Ferien Messe Wiede stycznia Opera Romana Pellegrinaggi Rzym stycznia FITUR Madryt 28 stycznia - 2 lutego Salon de Vacances Bruksela 5-9 lutego BIT Milano Mediolan lutego ITB MITT MAP Berlin Moskwa Pary marca marca marca SITC Travel Market Ukraine Barcelona Kijów kwietnia 6-8 pa dziernika Warszawa Lato WTM London Londyn 9-12 listopada

23 Promocja oferty turystycznej regionu - wydawnictwa promocyjne Foldery produktowe Przewodniki Atlasy Mapy turystyczne w 2007: - nakład: 130 tys. egzemplarzy - 8 wersji j zykowych: polska, angielska, niemiecka, francuska, rosyjska, włoska, hiszpa ska, w gierska NOWO CI 2008 Atlas szlaków rowerowych - polska wersja j zykowa Odkryj Małopolsk. Małopolska sanktuaria i miejsca kultu religijnego - 5 wersji j zykowych: polska, angielska, niemiecka, włoska, hiszpa ska; nakład 25 tys. Seria mini przewodników Odkryj Małopolsk - Małopolska uzdrowiska. Wyprawy po zdrowie i urod - Przewodnik po wybranej ofercie kulturowej - Przewodnik po wybranych trasach i szlakach turystycznych

24 Promocja oferty turystycznej regionu Plebiscyt Najlepsza stacja narciarska w Małopolsce Celem plebiscytu jest wyłonienie i promocja najlepszych stacji narciarskich w Małopolsce w kategoriach: Du e stacje narciarska Małe stacje narciarska Pojedyncze wyci gi Współorganizatorzy: Gazeta Krakowska, POT, MOT, TVP3 Kraków, Radio Kraków Małopolska Laureat Nagrody Głównej w 2008 r. - Rodzinna Stacja Narciarska CZORSZTYN-SKI

25 Promocja oferty turystycznej regionu Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Małopolski Celem plebiscytu jest wyłonienie i promowanie najciekawszych i najbardziej warto ciowych ofert dla turysty goszcz cego w Małopolsce, w nast puj cych kategoriach: Miejscowo turystyczna Atrakcja turystyczna Baza noclegowa Baza gastronomiczna Wydarzenie - kulturalne, artystyczne, sportowe etc. Agroturystyka Współorganizatorzy: Gazeta Krakowska, POT, MOT, TVP3 Kraków, Radio Kraków Małopolska Zako czenie plebiscytu podczas Małopolskich Obchodów wiatowego Dnia Turystyki Laureat Nagrody Głównej Gmina Czorsztyn

26 SUKCES!!! Festiwal Miast i Regionów ZŁOTE FORMATY 2008

27 Badania wizerunku polskich regionów (wg bada PART)

28

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej

Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej Elżbieta Kantor Dyrektor Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 1 Działania

Bardziej szczegółowo

Promocja oferty turystycznej regionu oraz stymulowanie rozwoju produktów turystycznych w Małopolsce

Promocja oferty turystycznej regionu oraz stymulowanie rozwoju produktów turystycznych w Małopolsce Promocja oferty turystycznej regionu oraz stymulowanie rozwoju produktów turystycznych w Małopolsce Krzysztof Markiel Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Turyzm 2009, 19/1 2 Włodzimierz Kurek Robert Pawlusiński Uniwersytet Jagielloński Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej w.kurek@interia.pl r.pawlusinski@geo.uj.edu.pl STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA AGROTURYSTYKI I TURYSTYKI WIEJSKIEJ W ŚWIETLE MARKETINGOWEJ STRATEGII POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015

PROMOCJA AGROTURYSTYKI I TURYSTYKI WIEJSKIEJ W ŚWIETLE MARKETINGOWEJ STRATEGII POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna www. pot. gov. pl PROMOCJA AGROTURYSTYKI I TURYSTYKI WIEJSKIEJ W ŚWIETLE MARKETINGOWEJ STRATEGII POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 2015 Cezary Molski Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013

KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 PROJEKT KIERUNKI ROZWOJU TURYSTYKI dla WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO na lata 2008-2013 Zarząd Województwa Małopolskiego Opracowanie Zespół w składzie: Elżbieta Kantor, dr Marek Łabaj, Anna Niedźwieńska, Mateusz

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA. 2011-2012 (grudzieo 2010)

PLAN DZIAŁANIA NA LATA. 2011-2012 (grudzieo 2010) PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2011-2012 (grudzieo 2010) 1 Spis treści 1. Wstęp trendy... 4 2. Budżet zadaniowy a Plan działania... 6 3. Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki... 10 3.1. Podzadanie 6.4.1.

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURSYTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2010 ROKU RAPORT KOŃCOWY

BADANIE RUCHU TURSYTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2010 ROKU RAPORT KOŃCOWY BADANIE RUCHU TURSYTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2010 ROKU Sopot, listopad 2010 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. METODOLOGIA I DOBÓR PRÓBY... 4 3. OSZACOWANIE LICZBY TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji na rynkach: brytyjskim, niemieckim i francuskim. Diagnoza oraz raport z badań jakościowych.

Strategia komunikacji na rynkach: brytyjskim, niemieckim i francuskim. Diagnoza oraz raport z badań jakościowych. Strategia komunikacji na rynkach: brytyjskim, niemieckim i francuskim. Diagnoza oraz raport z badań jakościowych. na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015

MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 Polska Organizacja Turystyczna www. pot. gov. pl MARKETINGOWA STRATEGIA POLSKI W SEKTORZE TURYSTYKI NA LATA 2008-2015 dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek - Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Nowe ramy

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji marketingowej. na rynkach szwedzkim i holenderskim

Strategia komunikacji marketingowej. na rynkach szwedzkim i holenderskim Strategia komunikacji marketingowej na rynkach szwedzkim i holenderskim raport z projektu Przeprowadzenie analizy desk research oraz badań jakościowych na rynkach: holenderskim i szwedzkim przygotowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/525/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2009 r.

UCHWAŁA NR XXX/525/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2009 r. UCHWAŁA NR XXX/525/09 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Samorządu Województwa Świętokrzyskiego do realizacji przez Regionalną Organizację Turystyczną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ POLSKICH OŚRODKÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ POLSKICH OŚRODKÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH NA PODSTAWIE SPRAWOZDAŃ POLSKICH OŚRODKÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 2013 1 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Austria...4 3. Belgia... 14 4. Chiny... 49 5. Francja... 66 6. Hiszpania...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2005 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT

PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2014-2015 PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ POT W DNIU 18.02.2014 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Aktualna sytuacja w turystyce międzynarodowej... 4 1.2. Rezultaty działao promocyjnych POT...

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W KRAKOWIE NA LATA 2014 2020 1 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Prof. dr hab. Jacek Majchrowski ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Magdalena Sroka WYDZIAŁ INFORMACJI, TURYSTYKI I PROMOCJI

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020

Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 DOKUMENT STRATEGICZNY III ETAP PROJEKTU Projekt realizowany na zlecenie Biura Promocji Zakopanego Warszawa, marzec 2012 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKÓW za rok 2014 OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (ZOPOT).

ANALIZA RYNKÓW za rok 2014 OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (ZOPOT). ANALIZA RYNKÓW za rok 2014 OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (ZOPOT). OPIS I REKOMENDACJE INNYCH WYBRANYCH RYNKÓW TRENDY, WIZERUNEK POLSKI, PRODUKTY, KOMERCJALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna Polska Organizacja Turystyczna ANALIZY RYNKÓW ZAGRANICZNYCH 2011 na bazie sprawozdań Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej Maj 2012 Spis treści 1. AUSTRIA 6 1.1. Analizy 6 1.1.1. Trendy i nowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE DZIAŁANIA ROT W 2015 ROKU

KLUCZOWE DZIAŁANIA ROT W 2015 ROKU KLUCZOWE DZIAŁANIA ROT W 2015 ROKU REALIZACJA PROJEKTU Turystyczna promocja Regionu Świętokrzyskiego poprzez produkcje audiowizualne, PR, reklamę oraz inne nowoczesne instrumenty i narzędzia Beneficjent:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU. Wykreowanie i promocja markowych produktów turystycznych Województwa Świętokrzyskiego oraz ich kompleksowe oznakowanie

REALIZACJA PROJEKTU. Wykreowanie i promocja markowych produktów turystycznych Województwa Świętokrzyskiego oraz ich kompleksowe oznakowanie REALIZACJA PROJEKTU Wykreowanie i promocja markowych produktów turystycznych Województwa Świętokrzyskiego oraz ich kompleksowe oznakowanie Beneficjent: ROT WŚ Okres realizacji: 15.05.2009 28.02.2013 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY DEPARTAMENT TURYSTYKI INFORMACJA o stanie realizacji w roku 2003 zadań zapisanych w dokumencie rządowym Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od MSZ. Kraków 2014

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od MSZ. Kraków 2014 Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od MSZ Kraków 2014 Dokumentacja, opracowanie i moderacja debat, opracowanie scenariuszy i prezentacji: Krzysztof Tenerowicz, Maciej Zdziarski Organizacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA POSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012

ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA POSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012 ANALIZA RYNKÓW ZAGRANICZNYCH TRENDY, KOMERCJALIZACJA NA POSTAWIE RAPORTÓW PRZEDSTAWICIELSTW POT ZA ROK 2012 WARSZAWA, MAJ 2013 1 PRZYJAZDY DO POLSKI W 2012 ROKU SYNTEZA WYNIKÓW BADAŃ Badania wykonało konsorcjum

Bardziej szczegółowo

9. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 10. Wybierz w a ciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadaj c jej liter np. gdy wybra e odpowied "A":

9. Tylko jedna odpowied jest poprawna. 10. Wybierz w a ciw odpowied i zamaluj kratk z odpowiadaj c jej liter np. gdy wybra e odpowied A: Zawód: technik obs ugi turystycznej Symbol cyfrowy zawodu: 341[05] Wersja arkusza: X Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 341[05]-0X-121 Czas trwania egzaminu: 120

Bardziej szczegółowo

Merytoryczny plan działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego na 2012 rok

Merytoryczny plan działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego na 2012 rok Merytoryczny plan działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego na 2012 rok Wszystkie działania podejmowane przez biuro Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Turystyka biznesowa w Polsce Opracowała: Karolina Kłębek 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. Uwarunkowania rozwoju turystyki biznesowej w Polsce... 4 1. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Merytoryczny plan działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego na 2011 rok

Merytoryczny plan działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego na 2011 rok Merytoryczny plan działania Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego na 2011 rok Wszystkie działania podejmowane przez biuro Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI

SPRAWOZDANIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z REALIZACJI Załącznik do Uchwały 386 / 14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI

Bardziej szczegółowo

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020

Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012 2020 Dokument przyjęty przez Radę Polskiej Organizacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo