RECENZJA rozprawy doktorskiej Mgr inż. Macieja Antczaka pt. Algorytmiczne aspekty modelowania i ewaluacji biomolekuł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RECENZJA rozprawy doktorskiej Mgr inż. Macieja Antczaka pt. Algorytmiczne aspekty modelowania i ewaluacji biomolekuł"

Transkrypt

1 Data: Toruń, 20 kwietnia, 2013 L. Dz. Prof. dr hab. Wiesław Nowak Zespół Teoretycznej Biofizyki Molekularnej Instytut Fizyki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Toruń, ul. Grudziądzka 5 RECENZJA rozprawy doktorskiej Mgr inż. Macieja Antczaka pt. Algorytmiczne aspekty modelowania i ewaluacji biomolekuł Współczesna nauka nie może w zasadzie obyć się bez komputerów. Obliczenia numeryczne czy inne analizy prowadzone na wysokowydajnym sprzęcie przynoszą informacje niemożliwe do uzyskania innymi sposobami. Ogromny postęp w dziedzinie badań komputerowych zawdzięczamy z jednej strony rewolucji technologicznej i błyskawicznie spadającym cenom sprzętu, z drugiej strony wysiłkowi programistów, którzy poświęcają życie by tworzyć coraz lepsze i wydajniejsze kody. Trudno jest przecenić znaczenie metod komputerowych w biologii strukturalnej. Odkrywanie tajników DNA, RNA, białek jest możliwe dzięki wspieranej komputerowo analizie struktury tych typów biocząsteczek. Walczymy o poznanie struktur, bo one warunkują funkcje biologiczne. Z kolei dobre zrozumienie funkcji podstawowych elementów komórek pozwala żywić nadzieję na opracowanie metod zachowania przez długi czas w dobrej sprawności rozmaitych organizmów żywych, w tym nas samych. Stawka walki o prawdę na temat struktur jest zatem wysoka. Niestety, natura fizyczna i matematyczna problemu poznania struktur natywnych biocząsteczek jest skomplikowana. Znamy już blisko 100 milionów sekwencji różnych białek czy DNA. Niekiedy subtelne zmiany w budowie biopolimeru prowadzą do dramatycznej zmiany funkcji. Poznanie metodami doświadczalnymi tych wszystkich układów jest obecnie z wielu względów niemożliwe, a nasze bazy zawierają zaledwie ok struktur przestrzennych (0.1 % znanych sekwencji). Marzeniem badaczy-biologów jest znalezienie algorytmu pozwalającego w sposób pewny i wiarygodny przewidzieć czy obliczyć strukturę 3D biocząsteczki ze znanej wcześniej sekwencji aminokwasów czy nukleotydów. Problem ten, mimo znacznych wysiłków wielu grup badawczych, nie jest jeszcze rozwiązany, chociaż należy do najważniejszych i najpopularniejszych problemów bioinformatyki. Badania w tym zakresie prowadzone są w wielu czołowych laboratoriach światowych, obejmują poszukiwanie algorytmów zwijania białek czy kwasów nukleinowych, oraz (bardzo ważne zadanie) konstrukcji i oceny wiarygodności modeli komputerowych biopolimerów. 1

2 Przedstawiona mi do oceny praca doktorska mgr inż. Macieja Antczaka, napisana pod kierunkiem dr hab. inż. Marty Kasprzak, prof. PP oraz promotora pomocniczego dr inż. Piotra Łukasiaka, w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, wpisuje się w ten ważny i aktualny nurt badań. Rozprawa poświecona jest poszukiwaniu nowych metod i algorytmów numerycznego przewidywania struktur trzeciorzędowych cząsteczek RNA oraz nowych komputerowych metod oceny jakości modeli przestrzennych struktur biopolimerów. Zadanie jakie otrzymał doktorant do rozwiązania jest zatem ważne, aktualne i ambitne. Szczegółowymi celami recenzowanej rozprawy było (i) opracowanie nowego sposobu przewidywania struktury RNA w oparciu o sekwencję i strukturę drugorzędową, w szczególności zaprojektowanie oraz implementacja specjalnej obiektowo-relacyjnej bazy danych (ii) opracowanie nowej metody wspierającej identyfikację prawidłowo lub nieprawidłowo zbudowanych motywów hipotetycznych struktur biopolimerów (iii) opracowanie i implementacja nowej metody obliczeniowej do ewaluacji jakości modeli przestrzennych białek bez odwoływania się do struktury referencyjnej. Należy podkreślić, że cele te obejmowały zaprojektowanie nowych algorytmów, implementacje nowych metod w postaci nowych programów komputerowych, korzystających w części z danych uzyskiwanych z innych kodów. Badane były problemy optymalizacji obliczeń i problemy zwiększania wydajności poprzez obliczenia współbieżne. Moim zdaniem, cel ogólny i cele szczegółowe, sprecyzowane w rozdziale 1.2 rozprawy, zostały w pełni osiągnięte. Praca, licząca 228 stron (+16 stron nie numerowanych), składa się z czterostronicowego streszczenia w jęz. angielskim, spisu treści, spisu rysunków, spisu tabel, spisu algorytmów, sześciu rozdziałów, podsumowania, trzech dodatków oraz bibliografii liczącej 226 pozycji. Tytuł rozprawy jest, moim zdaniem, nieco zbyt skrótowy, być może zamiast frazy ewaluacji biomolekuł należałoby użyć dokładniejszego sformułowania ewaluacji struktury biomolekuł. Podział i układ treści jest prawidłowy. Brakuje często zamieszczanego w tego typu rozprawach wykazu skrótów. Przedstawię kolejno ocenę rozdziałów i uwagi merytoryczne na ich temat. Uwagi formalne podam w dalszej części recenzji. 2

3 Streszczenie angielskie poprawnie przedstawia problemy badawcze, zastosowane podejście, główne wątki analizowane w rozprawie i najważniejsze rezultaty. W rozdziale 1.1 Autor z dużą swadą, a nawet nieco pompatycznie ( wybuch bezprecendensowej aktywności dotyczącej sekwencjonowania genomów ) opisał znacznie bioinformatyki we współczesnej biologii molekularnej. Podrozdział ten zawiera dużo pożytecznych odnośników, świadczy o dobrej orientacji w literaturze i daje odpowiednie tło historyczne do dalszych wywodów. Znalazłem w nim kilka nieścisłości, np. chemiczne próbkowanie metodą SHAPE wprowadza raczej więzy strukturalne, niż wiązania strukturalne (str. 8). W metodzie Floresa przewidywania struktury RNA stosuje się dynamikę molekularną w przestrzeni współrzędnych wewnętrznych, a nie wewnątrzcząsteczkową dynamikę przestrzeni współrzędnych. W rozdziale 2, ( Podstawowe pojęcia biologiczne, 20 str.) przedstawiono w zwięzły sposób główne pojęcia biologiczne wymagane do zrozumienia dziedziny, do której stosowane są rozwijane algorytmy i metody. Informacje tam zebrane mają w znacznej części charakter podręcznikowy, jednak ich przytoczenie uważam za celowe. W podrozdziale 2.3 pojawia się opis ważnej koncepcji lokalnych deskryptorów struktur białkowych, stosowanych w dalszej części rozprawy. Rozdział ten czyta się dobrze. Mam pewne zastrzeżenia do jakości rysunku 2.1, na którym zasady azotowe DNA i RNA są przedstawione w wysoce amatorski sposób. Na dodatek we wzorach strukturalnych przykładowych nukleotydów brakuje zaznaczonych ładunków ujemnych w grupie fosforanowej, co może wywołać wrażenie, iż w tych cząsteczkach tlen jest jednowartościowy. Pewne sformułowania zastosowane w tym rozdziale są nieścisłe ( zasady budują cząsteczki kwasów nukleinowych, str. 14), ( struktura chemiczna.. powstała w efekcie spojenia.., ibid.). Wiązania wodorowe nie zachodzą pomiędzy zasadami, a występują (str. 17). W opisie translacji (str. 19) powinna być informacja, że białka są produktami, a nie jak błędnie podano substratami. Zadanie kod genetyczny występuje w postaci.. chromosomu (str. 21) jest moim zdaniem mylące kod genetyczny to tabela tłumacząca jak zasady kodują aminokwasy. W analizach funkcji energii białek nie uwzględnia się wagi a raczej masę aminokwasów (str. 28). Miejsca, w których wiążą się ligandy biochemicy nazywają miejscami wiązania (ang. binding sites), nie są to jak pisze Autor miejsca dowiązania (termin informatyczny) (str. 29). Nie jest dla mnie jasne co Autor rozumie przez termin stosunkowo inny geometryczny kształt opisują pojęcie grup deskryptorów (str. 34). 3

4 Rozdział 3, jak głosi jego tytuł, zawiera podstawowe definicje z zakresu kombinatoryki i informatyki. Mogłoby się wydawać, że ten fragment rozprawy nie jest potrzebny, bowiem wszystko i tak jest w Wikipedii. Uważam jednak, że ten słusznie poświęcono tych 16 stron na spójne przedstawienie głównych pojęć informatycznych, jakie są stale używane w dalszej części rozprawy. Oczywiście wprawny informatyk wie to wszystko, co zawiera ten rozdział, jednak potencjalnymi czytelnikami recenzowanej rozprawy mogą być też biolodzy parający się bioinformatyką i analizą struktur bimolekularnych, a w tym przypadku, zgrabnie napisany przegląd pojęć i definicji informatycznych będzie miłą pomocą w studiowaniu metod zaproponowanych przez doktoranta. W szczególności przydatna jest, opisana w tym rozdziale, praktyka optymalizacji przetwarzania i projektowania algorytmów współbieżnych. Zasadniczo nowe rozważania i wyniki znajdziemy w rozdziale 4 ( Nowe rozwiązania informatyczne dla modelowania struktur przestrzennych RNA ) i następnych. Przedstawiono w nim główne cechy systemu RNAComposer do przewidywania struktur przestrzennych 3D RNA oraz wyniki eksperymentów obliczeniowych przeprowadzonych przy pomocy tego systemu. System ten został opracowany w ośrodku poznańskim przez szersze grono badaczy, jest opublikowany w prestiżowym czasopiśmie Nucleic Acids Res. (M.Popenda, M.Szachniuk, M. Antczak i in. 40 (2012) e112), zaś w rozdziale 4 znajduje się ciekawa analiza informatyczna tego systemu. Nie znalazłem informacji, jaką część systemu stworzył osobiście doktorant, jednak sam pomysł, co najmniej dwie implementacje pozwalające na prace w trybie serwera sieciowego i przetwarzanie wsadowe, możliwości wizualizacyjne, a przede wszystkim skuteczność modelowania i wydajność przewyższające rozwiązania konkurencyjne oceniam bardzo wysoko. System ten na pewno jest potrzebny społeczności naukowej i na pewno z upływem lat będzie zyskiwał na popularności wśród użytkowników z całego świata. Jednym ze wstępnych kroków w modelowaniu RNA jest budowa słownika fragmentów, tutaj zrealizowanego w postaci relacyjno-obiektowej bazy danych (FraBabe) zawierającego ponad 190 tys. motywów przestrzennych. Do optymalizacji fragmentów zastosowano pole siłowe CHARMM (która wersja?). Byłbym ciekaw, czy system pozwala na tym etapie tworzyć alternatywne modele fragmentów, optymalizowane dowolnym polem siłowym (np. AMBER). Następnie program RNAComposer dokonuje fragmentacji struktury drugorzędowej badanego RNA, wyszukuje wg wielu kryteriów odpowiednie bloki strukturalne w basie i łączy wybrane motywy przestrzenne w hipotetyczne modele RNA, które są potem optymalizowane ze względu na pewne funkcje energii najpierw w przestrzeni kątów torsyjnych (CYANA) a na końcu w przestrzeni kartezjańskiej. Pan mgr inż. M. Antczak w omawianym rozdziale prezentuje bardzo ciekawe i potrzebne analizy jakości modeli przestrzennych uzyskanych przy pomocy 4

5 tego systemu. Zgodnie z intuicją modele budowane z bloków o dużym podobieństwie sekwencyjnym mają wysoką jakość, natomiast gorzej wypadają te przypadki gdzie podobnych wzorców brakuje. Na tle konkurencyjnych programów (MC/Fold, ifoldrna) jakość stereochemiczna (Tab.4.7) analizowanych modeli jest bardzo dobra. Grupa badawcza ( adamiak ) brała udział w konkursie przewidywania struktur RNA, wyniki przewidywania lokują program w środku stawki. Oczywiście analizy tutaj omawiane są z natury rzeczy ograniczone i trudno ekstrapolować, że RNAComposer stanie się dominującym narzędziem bioinformatycznym, Jednak pewne cechy tego systemu dają sporą wartość naukową: możliwość badania bardzo dużych modeli (do 500 nt) oraz zapewnienie dobrej wydajności w przetwarzaniu współbieżnym. Wyniki eksperymentów obliczeniowych doktoranta, prezentowane w rozdziale 4 pokazują, że skalowanie ładnie zbliża się do liniowego. Uzyskano to, m.in., dzięki algorytmom (A6 i A7, str. 75 i 77) współbieżnego wykonywania zapytań do bazy (programowanie dynamiczne - algorytm plecakowy) i współbieżnego przetwarzania samej konstrukcji modelu. Osiągnięcia informatyczne przedstawione w tym rozdziale, a zwłaszcza fakt uruchomienia dobrej jakości wydajnego serwera RNAComposer oceniam bardzo wysoko. Nieco inną tematykę rozwija doktorant w obszernych rozdziałach 5 (18 str.) i 6 (42 strony). Zajmuje się tutaj problemem oceny (ewaluacji) uzyskanych z modelowania komputerowego struktur przestrzennych biomolekuł. Temat ten jest aktualny, zwłaszcza w kontekście konkursów CASP. W rozdziale 5 analizowane są przypadki w których ewaluacja może być oparta o jakąś wzorcową strukturę referencyjną, zaś w rozdziale 6 zadnie jest znacznie trudniejsze: jak ocenić model, jeśli nie ma do czego porównać. Niestety, w szybko rozwijającej się biologii molekularnej coraz częściej mamy do czynienia z tą drugą sytuacją. Dyskusja problemu ewaluacji, typowych miar, stosowanych w literaturze podejść jest na bardzo wysokim poziomie i pokazuje oczytanie i erudycja doktoranta w tej tematyce. W rozdziale 5 opisana jest nowa metoda ewaluacji jakości modeli. Nowością jest tutaj zastosowanie swobody w definiowaniu zakresu przestrzennego porównywanych modeli zaimplementowane w wyborze tzw. wektora poziomów szczegółowości analizy. Sam pomysł wydaje się dość prosty, jego implementacja już nie jest trywialna. Autor rozprawy prezentuje narzędzia napisane w języku Java oraz szereg (obecnie 5) pomysłowych sposobów graficznej reprezentacji wyników analizy modelu (narzędzie Gnuplot). Nie warto w tej recenzji omawiać szczegółów technicznych przyjętych rozwiązań, chcę tylko zwrócić uwagę na jedną pozytywną cechę programista skupia się tutaj na wygodzie użytkownika, widać troskę o elastyczność w reprezentowaniu danych i silną współpracę z praktykami zajmującymi się ocenianiem modeli. 5

6 Realizując ten software doktorant pokazał, że jego umiejętności informatyczne nie są abstrakcyjne, zaś opracowane kody są dostępne (WWW) ogółowi badaczy. (NB. Próbowałem korzystając ze strony WWW utworzyć wykresy z analiz z białym tłem, nadające się do wstawienia do drukowanego raportu czy publikacji nie wiem czy jest to możliwe, na pewno byłby przydatne.) Bardzo ciekawy jest rozdział 6, a zwłaszcza szeroko opisany problem oceny jakości modeli przestrzennych w sytuacji gdy nie ma wzorca. Autor proponuje by skorzystać z podejścia deskryptorowego, rozwijanego w grupie dr Fidelisa. Deskryptory w białkach są liczne i przy odpowiedniej definicji dobrze opisują konformacje przestrzenne (kształty). Najpierw w oparciu o dostępne dane strukturalne ( domen białkowych) buduje się bibliotekę deskryptorów (> 1.5 mln), z których zachowuje się do dalszych analiz tylko wybrany podzbiór deskryptorów trójsegementowych. Z deskryptorów tworzy się grupy. Dobór algorytmu podziału na grupy był przedmiotem badań doktoranta, wybrano algorytm oparty na drzewie przeszukiwań. W oparciu o ten algorytm utworzono użyteczną bibliotekę grup różnych konformacji. W rozdziale tym analizowana jest też procedura współbieżnego budowania takiej przykładowej biblioteki. Wersja równoległa uzyskała spodziewane przyśpieszenie. Zastanawia mnie jednak celowość wkładania wysiłku w optymalizację budowy biblioteki wydaje się, że proces ten jest robiony w gruncie rzeczy tylko raz, i nawet jeśli budowanie jest kosztowne, to nie zdarza się ono często. Ciekawym pomysłem jest zaproponowanie, aby rolę struktury referencyjnej w procedurze oceny stanowiła właśnie ta biblioteka. W każdej grupie deskryptorów określa się rozkłady statystyczne a następnie bada się odchylenia analizowanego motywu strukturalnego od tych rozkładów, obliczonych dla strukturalnie podobnych grup. W gruncie rzeczy autor stosuje kilka metod ewaluacji opartych na tym ogólnym schemacie. Szkoda, że metody te nie zostały w pracy jakoś konkretnie nazwane, np. metoda M1, M2, M2a itd., łatwiej byłoby je omawiać i porównywać. Dodatkowym problemem związanym z prezentacją wyników jest to, że ewaluacje można robić na poziomie lokalnym i globalnym, co dodatkowo zwiększa rozmaitość badanych metod/opcji i utrudnia dyskusję. W rozdziale tym widzę spore zacięcie badawcze doktoranta próbowane są różne pomysły i podejścia, pisane kody realizujące te pomysły, analizowana jest efektywność numeryczna proponowanych metod ewaluacji jakości struktur. Do oceny metod oceny zaprzęgnięto elementy analizy statystycznej i program STATISTICA (podrozdz. 6.4). Dobrze uzasadniony jest dobór białek testowych. Uzyskano obszerne wyniki, które prowadza do kilku wniosków praktycznych: okazuje się, m.in. ze najlepiej w zagadnieniach oceny opartej na funkcjach molekularnych sprawdza się DIFREQA ponieważ zawiera ona w sobie efektywną wiedzę o energii swobodnej badanych konformacji 6

7 białkowych. Innym cennym spostrzeżeniem jest zalecenie, by konstruować biblioteki grup deskryptorów w oparciu o minimalną liczbę deskryptorów w grupie. Ważne jest też ostrzeżenie przy bardzo błędnych strukturach, lub mało zróżnicowanych modelach proponowana metoda ewaluacji zawodzi. Ciekawe dla mnie było też zgromadzanie argumentów z doświadczeń komputerowych, za tym, że w niektórych sytuacjach ewaluacja dokonywana przy pomocy pojedynczych cech, np. podobieństwo sekwencyjne czy współczynnik hydrofobowości, daje najbardziej wiarygodne wyniki. Doktorant opracował też prototypowe narzędzie realizujące opisywane metody ewaluacji i wykorzystał je w dobrze rozbudowanym przykładzie pewnego syntetycznego białka Molybdopterin guanine (z CASP9). Wydaje się, że to potencjalnie użyteczne narzędzie to nie jest jeszcze udostępnione w internecie. Podsumowując merytoryczną ocenę pracy stwierdzam, ze pan mgr inż. Maciej Antczak przeanalizował dogłębnie od strony metodologicznej i algorytmicznej kilka poważnych problemów naukowych ważnych we współczesnej bioinformatyce, Zaproponował rozwiązania tych problemów i wraz z zespołem napisał odpowiednie programy. Wykonał też wiele testów komputerowych pozwalających zrozumieć lepiej naturę badanych problemów i wnoszących cenne wskazówki informatyczne do tworzenia jeszcze lepszych narzędzi dla biologii strukturalnej. Prezentowane badania, oparte na dobrym rozumieniu algorytmów i informatyki, mają dużą wartość formalną i praktyczną. Praca napisana jest na ogół poprawnym językiem, chociaż zdarzają się miejsca ze zbyt kwiecistym stylem czy wyrażenia żargonowe. Miejscami opis jest bardzo złożony, więc nie jest to prosta lektura. Redakcja pracy jest bardzo staranna, niemal nie ma w niej typowych literówek. Pewne zastrzeżenia można mieć do rysunków: na ogół teksty są podane w obcym języku (np. rys. 2.8, rys. 5.1, rys. 5.2, rys. 6.5), część jest tak mała, że staje się nieczytelna (np. rys. 1.2), część wykresów nie ma opisanych osi (rys. 6.11). Tabele czy schematy algorytmów w pseudokodzie zredagowane są starannie i nie budzą moich zastrzeżeń. Lektura rozprawy prowadzi do uwag i pytań szczegółowych, głównie o charakterze stylistycznym i edytorskim: - Str. 2 zdjęcia krystalografii rentgenowskiej niepoprawny termin (?zdjęcia kryszałów? dyfraktogramy??) - Str. 3 W efekcie impetu działania nowych technologii na polu sekwencjonowania styl - Str. 5 Koniec lat 80-tych.. był bardzo urodzajnym okresem nastąpił znaczący rozkwit wielu nowych źródeł danych.. - i styl i sens, zdanie to liczy 10 (!) linijek 7

8 - Str. 5 wybuch bezprecedensowej aktywności styl - Str. 5 dla specyficznych organizmów co to są specyficzne organizmy? - Str. 6 jest obszerny opis ale nigdzie nie pada nazwa bazy UniProt - Str. 17 w chemii raczej nie piszemy o podwójnych czy potrójnych wiązaniach wodorowych (pary mają dwa lub trzy wiązania wodorowe, wszystkie one sa pojedyncze) - Str. 17 interakcje oddziaływania - Str. 17 tą cząsteczkę tę cząsteczkę - Str.19 białka i kwasy nukleinowe są całkowicie innymi cząsteczkami biologicznymi czy są niecałkowicie inne? - Str. 23 pętle (ang coils) a nie loops? - Str. 24 ruch --. Ruchu - Str. 24 białka są krytycznie istotne? kalka? - Str. 29 sugerowaniećcząsteczek itd. błędy edytorskie w zdaniu - Str. 33 spr font we wzorze Str w rozdziale - Str. 93 natomiast - Str. 135 atomy traktowane są jako naładowane cząsteczki nie cząsteczki tylko jak już to cząstki, ale tak naprawdę w tym przybliżeniu są to ładunki punktowe. W Bibliografii, wyczerpującej, aktualnej i b. starannie zredagowanej wykryłem tylko jedną dodatkową spacje w [Bult i in. 1996] oraz braki spacji w [Hvidsten i in. 2003] oraz [Hvidsten i in. 2009b]. Pragnę zaznaczyć, że uwagi te nie pomniejszają zasadniczo wysokiej oceny całości badań. Pomimo podanych powyżej, w istocie drobnych, uwag krytycznych, uważam, że mgr inż. Maciej Antczak przygotowując swoją rozprawę doktorską wykonał wiele różnorodnych, trudnych badań i obliczeń. Opracował szereg unikatowych algorytmów przydatnych w analizie struktur biomolekuł. Uzyskał wartościowe i oryginalne wyniki. Spora część dokonań doktoranta została już opublikowana lub jest przygotowywana do publikacji w bardzo dobrych lub dobrych recenzowanych czasopismach o zasięgu światowym ( Foundations of Computing and Decision Science, Nucleic Acids Res.). 8

9 Stwierdzam, że przedłożona mi do oceny rozprawa doktorska mgr inż. Macieja Antczaka pt. Algorytmiczne aspekty modelowania i ewaluacji biomolekuł stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną doktoranta w naukach technicznych (informatyce) oraz wykazuje umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, tj. spełnia w zupełności wymagania ustawowe [Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zm. w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz oraz w Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455] i zwyczajowe stawiane rozprawom doktorskim. Wnoszę zatem o dopuszczenie Pana Macieja Antczaka do dalszych etapów przewodu doktorskiego. Uważam, że praca ta zasługuje na wyróżnienie, jeśli spełnia warunki formułowane przez Politechnikę Poznańską. 9

Spis treści. Przedmowa... XI. Wprowadzenie i biologiczne bazy danych. 1 Wprowadzenie... 3. 2 Wprowadzenie do biologicznych baz danych...

Spis treści. Przedmowa... XI. Wprowadzenie i biologiczne bazy danych. 1 Wprowadzenie... 3. 2 Wprowadzenie do biologicznych baz danych... Przedmowa... XI Część pierwsza Wprowadzenie i biologiczne bazy danych 1 Wprowadzenie... 3 Czym jest bioinformatyka?... 5 Cele... 5 Zakres zainteresowań... 6 Zastosowania... 7 Ograniczenia... 8 Przyszłe

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Pradeep Kumar pt. The Determinants of Foreign Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister inżynier 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA.

INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO

CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 DLA LO CZAS NA MATURĘ Z BIOLOGII 2015 dla LO Termin egzaminu maturalnego z biologii 7 maja 2015 (czwartek) godz. 14:00 Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r.

Podstawa formalna recenzji: pismo Pana Dziekana Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej z dnia 25.02.2013 r. Prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Zakład Logistyki i Systemów Transportowych Wyb. Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław Wrocław, 1.05.2013

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 10 czerwca 2016

Gdańsk, 10 czerwca 2016 ( Katedra Chemii Analitycznej Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska e-mail: piotr.konieczka@pg.gda.pl Gdańsk, 10 czerwca 2016 RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Michała

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Aspekty kształcenia WIEDZA I stopień II stopień III stopień Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Lingwistyczny system definicyjny wykorzystujący korpusy tekstów oraz zasoby internetowe.

Lingwistyczny system definicyjny wykorzystujący korpusy tekstów oraz zasoby internetowe. Lingwistyczny system definicyjny wykorzystujący korpusy tekstów oraz zasoby internetowe. Autor: Mariusz Sasko Promotor: dr Adrian Horzyk Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Cele pracy 3. Rozwiązanie 3.1. Robot

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie 1 Egzamin maturalny Egzamin maturalny, zastąpi dotychczasowy egzamin dojrzałości, czyli tzw. starą maturę i przeprowadzany będzie: od roku 2005 dla absolwentów

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego pt.: Wykorzystanie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach

Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego pt.: Wykorzystanie otwartych innowacji w polskich przedsiębiorstwach Warszawa, dn. 28.04.2017 r. Prof. dr hab. Andrzej Piotr Wiatrak Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Recenzja pracy doktorskiej Mgr Macieja Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

NOWY egzamin maturalny

NOWY egzamin maturalny NOWY egzamin maturalny z BIOLOGII Komentarze ekspertów Poniżej znajdziesz komentarze naszych ekspertów do Informatora CKE na temat matury 2015. Zobacz, jakie umiejętności i wiadomości będą sprawdzane podczas

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2

Opisy efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 Opisy efektów w obszarze nauk przyrodniczych Załącznik 2 WIEDZA Wiedza dotycząca fundamentów nauk przyrodniczych (fizyki, chemii, na poziomie ponadlicealnym) Zaawansowana wiedza z fizyki, chemii; wyspecjalizowana

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

tel. (+4861) fax. (+4861)

tel. (+4861) fax. (+4861) dr hab. inż. Michał Nowak prof. PP Politechnika Poznańska, Instytut Silników Spalinowych i Transportu Zakład Inżynierii Wirtualnej ul. Piotrowo 3 60-965 Poznań tel. (+4861) 665-2041 fax. (+4861) 665-2618

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy

Ocena rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarz Małgorzaty Marii Skuzy Dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz, prof. nadzw. Warszawa, 6 lipca 2016 Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie Ocena rozprawy na stopień doktora nauk

Bardziej szczegółowo

Sposoby przedstawiania algorytmów

Sposoby przedstawiania algorytmów Temat 1. Sposoby przedstawiania algorytmów Realizacja podstawy programowej 5. 1) wyjaśnia pojęcie algorytmu, podaje odpowiednie przykłady algorytmów rozwiązywania różnych problemów; 2) formułuje ścisły

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ EFEKTY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ 1. Umiejscowienie studiów w obszarze nauki Studia podyplomowe, realizowane są jako kierunek kształcenia obejmujący wybrane

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA

Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Opis kierunkowych efektów kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych na I stopniu kierunku BIOLOGIA Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów BIOLOGIA o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej Szczecin, 20.04. 2015 Prof. Dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Artura Jastrzębowskiego pt. Zakres i znaczenie współcześnie

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI: TEMAT LEKCJI: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym

SCENARIUSZ LEKCJI: TEMAT LEKCJI: Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. Interpretacja danych w arkuszu kalkulacyjnym Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI: OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Bioinformatyka II Modelowanie struktury białek

Bioinformatyka II Modelowanie struktury białek Bioinformatyka II Modelowanie struktury białek 1. Który spośród wymienionych szablonów wybierzesz do modelowania dla każdego z podanych przypadków? Dlaczego? Struktura krystaliczną czy NMR (to samo białko,

Bardziej szczegółowo

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO

RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO RECENZJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO Recenzent: Jolanta Lazar doradca metodyczny Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Akt prawny, w oparciu o który sporządzono recenzję programu:

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy 2016/2017 BARTOSZ JABŁOŃSKI

Projekt przejściowy 2016/2017 BARTOSZ JABŁOŃSKI Projekt przejściowy 2016/2017 BARTOSZ JABŁOŃSKI Kto, co, jak i kiedy Kto? dr inż. Bartosz Jabłoński bartosz.jablonski@pwr.edu.pl s. P0.2, C-16 http://jablonski.wroclaw.pl O co chodzi? Celem przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring autorstwa mgr inż.

Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical Network for Structural Health Monitoring autorstwa mgr inż. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl Katedra Robotyki i Mechatroniki Akademia Górniczo Hutnicza Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Kraków 26.05.2011 Opinia o pracy doktorskiej pt. Damage Identification in Electrical

Bardziej szczegółowo

Recenzja. promotor: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk

Recenzja. promotor: dr hab. Marianna Kotowska-Jelonek, prof. PŚk dr hab. Tadeusz Dyr, prof. nadzw. Radom, 11-04-2017 Katedra Ekonomii Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Recenzja rozprawy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM

Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM Studia doktoranckie nowe regulacje prawne, nowe rozwiązania a jakość kształcenia - PRZYKŁAD UAM SEMINARIUM BOLOŃSKIE dla prorektorów ds. kształcenia Uczelnie wobec zmiany systemu kształcenia Warszawa-Miedzeszyn,

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława Warszawa RECENZJA

dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława Warszawa RECENZJA dr hab. inż. Andrzej Żyluk, prof. ITWL Warszawa 14.01.2015 r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych ul. Ks. Bolesława 6 01-494 Warszawa RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Tadeusza MIKUTELA p.t.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7

SPIS TREŚCI. Do Czytelnika... 7 SPIS TREŚCI Do Czytelnika.................................................. 7 Rozdział I. Wprowadzenie do analizy statystycznej.............. 11 1.1. Informacje ogólne..........................................

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I. KONTROLI PODLEGAJĄ ZARÓWNO SPRA2WNOŚCI PRODUKTYWNE (MÓWIENIE I PISANIE), JAK I RECEPTYWNE (ROZUMIENIE I PISANIE TEKSTU CZYTANEGO I SŁUCHANEGO). 1a. Mówienie. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik architektury krajobrazu 321[07]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik architektury krajobrazu 321[07] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik architektury krajobrazu 321[07] Załączniki do zadania 2 3 2. Oceniane elementy pracy egzaminacyjnej W pracach egzaminacyjnych

Bardziej szczegółowo

Recenzja mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej

Recenzja mgr Anny ŚLIWIŃSKIEJ Ilościowa ocena obciążeń środowiskowych w procesie skojarzonego wytwarzania metanolu i energii elektrycznej Dr hab. inż. Jolanta Biegańska, prof. nzw. w Pol. Śl. Gliwice, 25.07.2013 Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

Bioinformatyka II Modelowanie struktury białek

Bioinformatyka II Modelowanie struktury białek Bioinformatyka II Modelowanie struktury białek 1. Który spośród wymienionych szablonów wybierzesz do modelowania? Dlaczego? Struktura krystaliczną czy NMR (to samo białko, ta sama rozdzielczość)? Strukturę

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Zapisywanie algorytmów w języku programowania Temat C5 Zapisywanie algorytmów w języku programowania Cele edukacyjne Zrozumienie, na czym polega programowanie. Poznanie sposobu zapisu algorytmu w postaci programu komputerowego. Zrozumienie, na czym

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane programowanie w języku C++

Zaawansowane programowanie w języku C++ Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: C/ADV Zaawansowane programowanie w języku C++ Dni: 3 Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodami wytwarzania oprogramowania z użyciem zaawansowanych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów badawczych w obszarze innowacji technicznych

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów badawczych w obszarze innowacji technicznych Prof. dr hab. Michał Trocki Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ludmiły Walaszczyk pt.: Model ewaluacji programów

Bardziej szczegółowo

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO

Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Projekt interdyscyplinarny chemia-informatyka KIERUNEK PRZEBIEGU REAKCJI I JEJ KINETYKA A ZNAK EFEKTU ENERGETYCZNEGO Streszczenie Celem projektu jest uzmysłowienie uczniom w możliwie prosty sposób, bez

Bardziej szczegółowo

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK

Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Projekt przejściowy 2015/2016 BARTOSZ JABŁOŃSKI, TOMASZ JANICZEK Kto? dr inż. Tomasz Janiczek tomasz.janiczek@pwr.edu.pl s. P1.2, C-16 dr inż. Bartosz Jabłoński bartosz.jablonski@pwr.edu.pl s. P0.2, C-16

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny

Wydział Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Zdrowie Publiczne. Poziom studiów: drugi. Profil: ogólny LISTA PRZEDMIOTÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZNANE NA PODSTAWIE OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ ZDOBYTYCH NA DRODZE EDUKACJI POZAFORMALNEJ I NIEFORMALNEJ NA ROK AKADEMICKI 2016/2017 Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Zdrowie

Bardziej szczegółowo

Kodowanie produktów - cz. 1

Kodowanie produktów - cz. 1 Kodowanie produktów - cz. 1 25.07.2005 r. Wstęp Do identyfikacji wyrobów od dawna używa się różnego rodzaju kodów i klasyfikacji. Obecnie stosuje się m.in. natowską kodyfikację wyrobów, kodowanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole

Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Informatyka wspomaga przedmioty ścisłe w szkole Prezentuje : Dorota Roman - Jurdzińska W arkuszu I na obu poziomach występują dwa zadania związane z algorytmiką: Arkusz I bez komputera analiza algorytmów,

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI Przesuwanie paraboli - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT

Podstawy fizyki: Budowa materii. Podstawy fizyki: Mechanika MS. Podstawy fizyki: Mechanika MT. Podstawy astronomii. Analiza matematyczna I, II MT Zajęcia wyrównawcze z matematyki Zajęcia wyrównawcze z fizyki Analiza matematyczna I, II MS Analiza matematyczna I, II MT Podstawy fizyki: Budowa materii Podstawy fizyki: Mechanika MS Podstawy fizyki:

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG Katedra Elektroniki Morskiej Akademia Morska w Gdyni

Gdynia, dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG Katedra Elektroniki Morskiej Akademia Morska w Gdyni Gdynia, 2016-03-24 dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG Katedra Elektroniki Morskiej Akademia Morska w Gdyni Ocena rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Waleckiego nt. "Zastosowanie wielowejściowych

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Symbol BD1A_W01 BD1A_W02 BD1A_W03 BD1A_W04 BD1A_W05 BD1A_W06 BD1A_W07 BD1A_W08 ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI

OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Autoreferat do rozprawy doktorskiej OPTYMALIZACJA HARMONOGRAMOWANIA MONTAŻU SAMOCHODÓW Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWANIA W LOGICE Z OGRANICZENIAMI Michał Mazur Gliwice 2016 1 2 Montaż samochodów na linii w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z fizyki dla klasy I:

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z fizyki dla klasy I: Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z fizyki dla klasy I: I. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego, która

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Ochrona Środowiska I stopień

Ochrona Środowiska I stopień Załącznik nr 4 do Uchwały nr 49/2015 Senatu UKSW z dnia 23 kwietnia 2015 r. Ochrona Środowiska I stopień Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI ŁUCJA JAROCH MOTYWY WYBORU ZAWODU PRZEZ UCZNIÓW KLAS III GIMNAZJALNYCH Z RÓŻNYCH ŚRODOWISK SPOŁECZNYCH Praca magisterska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Danuty Trybuch pt. Proces audytu i warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie urzędów

Bardziej szczegółowo

JAKIEGO RODZAJU NAUKĄ JEST

JAKIEGO RODZAJU NAUKĄ JEST JAKIEGO RODZAJU NAUKĄ JEST INFORMATYKA? Computer Science czy Informatyka? Computer Science czy Informatyka? RACZEJ COMPUTER SCIENCE bo: dziedzina ta zaistniała na dobre wraz z wynalezieniem komputerów

Bardziej szczegółowo

Zadania badawcze prowadzone przez Zakład Technik Programowania:

Zadania badawcze prowadzone przez Zakład Technik Programowania: Zadania badawcze prowadzone przez Zakład Technik Programowania: - Opracowanie metod zrównoleglania programów sekwencyjnych o rozszerzonym zakresie stosowalności. - Opracowanie algorytmów obliczenia tranzytywnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Anny Popko pod tytułem Dolistne nawozy mineralno-organiczne na bazie hydrolizatu białka keratyny

RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Anny Popko pod tytułem Dolistne nawozy mineralno-organiczne na bazie hydrolizatu białka keratyny Prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski Kraków 2015-08-24 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Anny Popko pod tytułem Dolistne

Bardziej szczegółowo

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5

IMiIP - Informatyka Stosowana - opis kierunku 1 / 5 IMiIP Informatyka Stosowana opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia I stopnia na kierunku Informatyka Stosowana powinien posiadać kompetencje

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas

Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017. Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Analiza i projektowanie obiektowe 2016/2017 Wykład 10: Tworzenie projektowego diagramu klas Jacek Marciniak Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 1 Plan wykładu 1. Projektowy

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu

Seminarium doktoranckie. Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Seminarium doktoranckie Metodyka pracy naukowej etap doktoratu Plan Wymagania ustawowe Wymagania zwyczajowe opinia promotora i recenzje Egzaminy doktorskie Metodyka pracy naukowej 2 USTAWA z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: O czym mówią współczynniki funkcji liniowej? - wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego na lekcjach matematyki SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY w RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE i OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C++ obliczanie pola trójkąta

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Projektowanie rozwiązania prostych problemów w języku C++ obliczanie pola trójkąta SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Tomasz Kapelak Nr albumu: 187404 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej

Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI DLA DOKTORANTÓW 2015/2016 Kompetencje akademickie Wprowadzenie do komunikacji naukowej Rok akademicki: 2015/2016 Semestr zimowy: 30 h Limit miejsc: 100 Prowadzący: dr Emanuel

Bardziej szczegółowo