Rola technologii informacyjnej w budowaniu uk adów partnerskich na rynku B2B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rola technologii informacyjnej w budowaniu uk adów partnerskich na rynku B2B"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 757 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych Rola technologii informacyjnej w budowaniu uk adów partnerskich na rynku B2B 1. Wprowadzenie Do kanonów ekonomii i marketingu nale y rozwa anie wp ywu ró norodnych czynników otoczenia firmy determinujàcych jej funkcjonowanie. WÊród nich coraz wi kszà rol, oprócz przemian spo eczno-demograficznych, odgrywajà uwarunkowania o charakterze technologicznym. W szczególny sposób dotyczy to równie omawianej w niniejszym tekêcie firmy handlowej. Celem artyku u jest opis znaczenia technologii informacyjnej w relacjach przedsi biorstw handlowych z ich dostawcami oraz próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób i w jakich warunkach technologia ta pos u y budowaniu uk adów partnerskich mi dzy nimi. W rozwa aniach skoncentrowano si na technologii wykorzystywanej w realizacji polityki zakupowej przedsi biorstw handlowych, ze szczególnym uwzgl dnieniem modeli rynków elektronicznych B2B. A. Grandys zauwa a, e spotyka si dwojakie t umaczenie terminu technologia informacyjna (IT Information Technology) [4, s. 48]. IT oznacza technologi informacyjnà, je eli akcentowana jest kompleksowoêç dziedziny i jej ukierunkowanie na sfer aplikacyjnà. IT mo e te stanowiç synonim technologii informatycznej, o ile koncentrujemy si na zagadnieniach techniczno- -technologicznych zastosowania komputerów. W niniejszym artykule wykorzystano pierwsze podejêcie. I. Gordon wymienia technologi informacyjnà jako jeden z komponentów marketingu partnerskiego, obok kultury organizacyjnej i systemu wartoêci, kierownictwa, strategii, struktury organizacyjnej, ludzi, wiedzy oraz procesów. Znajduje ona zastosowanie zarówno wewnàtrz firmy, jak i w jej kontaktach z otoczeniem. Tworzàce jà elementy, tj. komunikacja wewn trzna, zewn trz-

2 120 na, przetwarzanie danych i przechowywanie informacji, sà uwarunkowane rozwojem i wzrostem zastosowania technologii informatycznych oraz Internetu. JednoczeÊnie wzrost mo liwoêci technologicznych sprzyja pog bianiu wiedzy, wp ywa te na wszystkie pozosta e komponenty marketingu partnerskiego [3, s ]. W literaturze przedmiotu funkcjonuje równie szeroko rozumiane okreêlenie technologia informacyjno-komunikacyjna (ICT Information and Communication Technology), zaczerpni te z literatury angloj zycznej. Pos ugujà si nim m.in. instytucje i agendy europejskie, w tym Komisja Europejska 1. ICT bywa te t umaczone jako techniki informacyjne i komunikacyjne. W tym drugim uj ciu k adzie si nacisk na narz dzia i metody z zakresu informatyki i telekomunikacji znajdujàce zastosowanie w wielu dziedzinach ycia, nie tylko gospodarczego. Trzy g ówne obszary zastosowania technologii informacyjnej w przedsi biorstwie handlowym obejmujà komunikacj, zarzàdzanie danymi oraz realizacj transakcji. 2. Obszary stosowania narz dzi technologii informacyjnej Odpowiednia jakoêç informacji jest kluczem do sukcesu rynkowego wspó czesnych firm. Informacja wysokiej jakoêci powinna posiadaç atrybuty, tj.: szybkoêç, konkretnoêç, kompletnoêç, dopasowanie formà oraz zdolnoêç trafienia do w aêciwego adresata. W warunkach globalizacji po àdanà jakoêç informacji mo e zapewniç tylko dobrze zorganizowany system wykorzystujàcy nowe technologie informacyjno-komunikacyjne, m.in. Internet [13]. Powszechnie funkcjonuje przekonanie, e procesy informatyzacji dzia alno- Êci sà domenà du ych przedsi biorstw. Okazuje si jednak, e coraz wi cej nawet ma ych podmiotów handlowych sk onnych jest inwestowaç w oprogramowanie pomocne im w prowadzeniu biznesu, co skutkuje wzrostem poda y mniej skomplikowanych i taƒszych aplikacji dostosowanych do potrzeb MÂP. Aplikacje te obejmujà zarzàdzanie procesami wewn trznymi firm, uczestnictwo w elektronicznych platformach handlowych B2B, czy te mo liwoêç wymiany w ramach aƒcucha dostaw [13]. Badajàc poziom technologii informacyjnej, dokonuje si pomiaru dwóch wielkoêci: mo liwoêci technologicznych przedsi biorstw, czyli przyswojenia sobie przez nie technologii, oraz zakresu wykorzystania posiadanej technologii. Przyk adowo, do mierników grupy pierwszej b dzie nale a odsetek firm posiadajàcych dost p do Internetu, do drugiej procent firm kupujàcych produkty i us ugi przez Internet. 1 ICT jest m.in. u ywane w obliczaniu tzw. wskaênika e-business dla gospodarek wybranych paƒstw europejskich. Szczegó owy opis jego konstruowania oraz wyniki dotychczasowych badaƒ mo na znaleêç w serii artyku ów M. Jerczyƒskiej, opublikowanych na amach czasopisma Logistyka.

3 Rola technologii informacyjnej Narz dzia technologii informacyjnej, rozumiane jako programy u ytkowe, rozwiàzania systemowe, bazy danych oraz Internet, wp ywajà na sposób komunikowania si firmy z jej otoczeniem, jak równie zarzàdzanie informacjà wewnàtrz jednostki handlowej. IT dostarcza u ytkownikowi narz dzi, za pomocà których mo e on pozyskiwaç informacje, selekcjonowaç je, gromadziç, analizowaç, przetwarzaç i przekazywaç innym u ytkownikom. A. Âwierczek wêród rozwiàzaƒ technologii informacyjno-komunikacyjnej wyró nia sieci informatyczne (Internet, extranet, intranet), portale korporacyjne, rozproszone systemy bazodanowe, systemy eksportowe, graficzne interfejsy, informacje w kompatybilnym formacie elektronicznym przekazywane w czasie rzeczywistym on-line oraz inne systemy dedykowane [14, s. 12]. Tabela 1. Podstawowe narz dzia nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej stosowane w MÂP handlowych (w % stosujàcych je przedsi biorstw) Przedsi biorstwa Stosowane narz dzia wybrane kraje UE ma e Êrednie ma e (bez mikro) Polska Êrednie Komputery Internet Strona internetowa Intranet Extranet LAN Local Area Network a a LAN lokalna sieç àczàca komputery znajdujàce si w niewielkiej odleg oêci od siebie èród o: The European e-business Report, July 2003, European Commission oraz badania IRWiK z 2004 r., cyt. za: [13]. Jak mo na zaobserwowaç na podstawie danych z tabeli 1, polskie ma e i Êrednie firmy w zasadzie nie odbiegajà poziomem wykorzystania narz dzi technologii informacyjnej od ich europejskich odpowiedników (Niemcy, Francja, W ochy, Wielka Brytania, Hiszpania). Przyk adowo, 90% ma ych firm handlowych w Polsce posiada komputery, 71% dost p do sieci, a prawie 2/3 korzysta z korespondencji drogà owà. Niestety jedynie co trzecia taka firma posiada w asnà stron internetowà. Równie ma o optymistycznie przedstawia si stosowanie w MÂP sektora handlu w Polsce sieci: extranet, LAN oraz intranet, dla których to rozwiàzaƒ wskaêniki aplikacyjne by y nawet kilkakrotnie ni sze ni w przypadku przedsi biorstw pi ciu badanych paƒstw UE.

4 122 Relacje na rynku B2B, w których stronà sà przedsi biorstwa handlowe, mo na przedstawiç jako swoiste àcza w obr bie triady: producent-dostawca, hurtownik-dystrybutor, detalista. Technologia dostawcy (producenta) mo e wspomóc handel w kilku obszarach. Po pierwsze, w obszarze produktowym. Dzi ki technologii detalista otrzymuje towary oznaczane kodem kreskowym, czy te w przysz oêci indywidualnym chipem, co u atwi prac placówkom handlowym, ale jednoczeênie postawi przed nimi problem przeprowadzenia koniecznych procesów dostosowawczych (zakup skanera). Ponadto przep yw informacji o stanach magazynowych obu stron u atwia im realizacj bie àcej polityki zakupowej, co skutkuje lepszym dopasowaniem oferty producenta do potrzeb rynku, brakiem zwrotów wymuszonych z à politykà wyprzeda y itp. Po drugie, technologia wspomaga polityk cenowà. Przyk adowo, realizacja zamówieƒ poprzez Internet daje wi kszà przejrzystoêç kalkulacji cenowych, a narz dzia u atwiajà automatyczne narzucanie mar y w zale noêci od przyj tych uprzednio kryteriów. Usprawnieniu podlega tak e obs uga klienta. Szybsze i skuteczniejsze stajà si procedury za atwiania reklamacji, mo liwy jest nawet bie àcy ich monitoring. Jako beneficjenta nale y równie wymieniç obszar promocji. Pe ne i prawid owe wykorzystanie mo liwoêci technologii gwarantuje lepsze dostosowanie narz dzi promocyjnych do potrzeb konkretnego sklepu i jego klientów, dzi ki informacjom pochodzàcym z baz danych oraz zapewnieniu sklepom dost pu do specyficznych i bogatszych informacji za pomocà extranetu [3, s. 110]. Aspekt technologiczny pojawia si równie w uj ciach strategicznych, wskazujàcych kierunki rozwoju krajowych firm handlowych. Ju od wielu lat za g ówne wyznaczniki ich strategii proponuje si niezmiennie trzy drogi. Oprócz orientacji na potrzeby lokalnego klienta, zwrócenia wi kszej uwagi na jakoêç jego obs ugi, podkreêla si znaczenie dzia aƒ integracyjnych. Za szczególnie wartoêciowà uznaje si integracj polegajàcà na àczeniu si firm handlowych pod wspólnà markà. Taka forma wià e si cz sto z dostosowaniami technologicznymi wspó pracujàcych firm, polegajàcymi na ujednolicaniu wyglàdu placówek czy systemów informatycznych m.in. w celu umo liwienia sk adania zamówieƒ on-line. Trzecia postulowana droga rozwoju krajowych przedsi biorstw handlowych wià e si z szeroko rozumianà ich modernizacjà, w stopniu proporcjonalnym do mo liwoêci firm i rzeczywistych oczekiwaƒ klientów. Przejawia si przyk adowo w zagospodarowaniu ekspozycji, realizacji polityki promocyjnej itp. przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, czyli w informatyzacji firmy. W tym uj ciu technologia informacyjna oznacza korzystanie z nowoczesnych rozwiàzaƒ i programów zakupowo-magazynowych, a tak e sklepowych urzàdzeƒ od najprostszych, tj. skaner, terminale kart p atniczych, kasy samoobs ugowe, a na RFID skoƒczywszy 2. 2 RFID, Radio Frequency Identification Technology, oznacza technologi rozpoznawania produktów na podstawie identyfikacji cz stotliwoêci radiowych i nale y do grupy technologii okreêlanych jako Auto-ID, czyli automatycznego identyfikowania obiektów, osób lub lokalizacji.

5 Rola technologii informacyjnej Poszczególne ogniwa aƒcucha dostaw, poczàwszy od producentów, poprzez poêredników handlowych a do ostatecznych nabywców, wià à ze sobà transakcje kupna-sprzeda y. Coraz cz Êciej realizowane sà one przy wykorzystaniu informacji zdobytych poprzez Internet oraz za pomocà oprogramowania b dàcego w asnoêcià sprzedawcy, kupujàcego bàdê firmy udost pniajàcej stronom platform wymiany. Transakcje w Internecie rozwa ane sà g ównie w dwóch przekrojach: handlu B2C oraz B2B, przy czym wymiana mi dzy organizacjami stanowi obecnie wi kszoêç obrotów rynku internetowego. Internet sprzyja pozyskiwaniu informacji pomocnych w realizacji wymiany, przyspiesza, u atwia i porzàdkuje jej przebieg na wszystkich etapach. Jednak oprócz samego usprawnienia transakcji oraz obni enia ich kosztu, technologia powinna przyczyniaç si do budowania relacji partnerskich pomi dzy kontrahentami. 3. E-platformy B2B charakterystyka, zawieranie transakcji, funkcjonowanie Drogà technicznej realizacji zakupów czy sprzeda y on-line jest uczestnictwo firm handlowych w tzw. e-platformach B2B, które, gromadzàc oferty dostawców, umo liwiajà kupujàcym przeglàd ofert oraz wybór tej najlepszej, a tak e szybkie i uproszczone sk adanie zamówieƒ, dystrybutorom z kolei poszerzenie grona odbiorców i wzrost obrotów. Mo na wprowadziç wiele podzia- ów tych internetowych miejsc wymiany, zwanych równie e-marketplaces, czyli rynkami bàdê platformami elektronicznymi (tabela 2). Rynki publiczne sà rynkami otwartymi, na których rejestracja jest zazwyczaj formalnoêcià zwiàzanà z koniecznoêcià pozostawienia danych. Transakcji dokonuje na nich wielu kupujàcych i sprzedajàcych. Rynki prywatne sà zamkni te ze wzgl du na ograniczony do nich dost p. Sà stworzone przez jednà firm do kontaktu z jej dostawcami bàdê odbiorcami. Mo liwoêç uczestnictwa w takim rynku wià e si z koniecznoêcià spe nienia okreêlonych kryteriów (przyk adowo dotyczàcych wysokoêci realizowanych obrotów) bàdê wr cz imiennym zaproszeniem otrzymanym od konkretnego uczestnika, np. organizatora aukcji. Rynki publiczne najcz Êciej bywajà jednoczeênie rynkami neutralnymi, gdy sà tworzone i prowadzone przez strony trzecie, b dàce niezale nymi podmiotami. Rynki konsorcjalne cz Êciej prywatne zak adane sà przez kilka(naêcie) firm tradycyjnych, zazwyczaj z jednej bran y. Przyk adem mo e byç Rubbernetwork.com (Goodyear, Michelin, Bridgestone). W warunkach polskich rynki takie powo ywane sà cz sto do ycia przez jednà firm, dla usprawnienia obs u- Dotychczas powszechnie stosowanym rozwiàzaniem tego typu by y kody kreskowe. Wi cej informacji nt. technologii wykorzystywanej w zarzàdzaniu i funkcjonowaniu firm handlowych, zw aszcza detalicznych, ze specjalnym uwzgl dnieniem RFID, znaleêç mo na m.in. w pracach: [7, s ], [8] oraz [12, s ].

6 124 gi jej zakupów (Marketplanet), bàdê dwie lidera bran y w porozumieniu z firmà informatycznà dostawcà oprogramowania (Netbrokers). Tabela 2. Typologia platform elektronicznych B2B Charakterystyka Dost p do rynku Podmiot tworzàcy rynek Tematyka szerokoêç oferty Forma realizacji transakcji Odp atnoêç uczestnictwa Klasyfikacja e-rynków B2B publiczne otwarte prywatne zamkni te neutralne niezale ne konsorcjalne wertykalne, w tym niszowe tematyczne horyzontalne katalogowe aukcyjne aukcyjno-przetargowe gie dowe wolne p atne èród o: opracowanie w asne na podstawie [9, s ; ]. Rynki wertykalne, zwane równie bran owymi z uwagi na wàskà tematyk, której sà poêwi cone, stanowià odpowiednik wortali (tematycznych serwisów internetowych), rozszerzonych o modu transakcyjny. Przyk adem takich rynków mogà byç platformy transportowe, w których modu informacyjny jest szczególnie bogato rozbudowany, w dodatku mo liwa jest wymiana informacji pomi dzy uczestnikami oraz skorzystanie z doradztwa ekspertów. Ponadto mo na te za ich poêrednictwem znaleêç partnerów handlowych i zawrzeç transakcje kupna-sprzeda y np. na obs ug wybranego odcinka trasy, czy te zape nienie wolnej powierzchni Êrodka transportu. Pod wzgl dem formalnym platformy elektroniczne B2B sà wirtualnym odpowiednikiem rynków i transakcji zawieranych poza siecià. Modele handlu elektronicznego, które mogà wykorzystywaç rynki elektroniczne, organizujàc transakcje handlowe na nich zawierane, charakteryzujà si zró nicowanym stopniem trudnoêci i ró norodnoêcià rozwiàzaƒ. Najprostszà formà sà katalogi sieciowe polegajàce na udost pnianiu poprzez sieç aktualnej oferty wielu dostawców, z mo liwoêcià jej przeszukiwania pod ró norodnym kàtem. Nale y jednak zastanowiç si, czy formu a ta spe nia wymogi, by zyskaç miano handlu on-line. Tak naprawd jest to forma rozbudowanych og oszeƒ internetowych i je eli nie jest uzupe niona o modu zamówieƒ, tak powinna byç traktowana. Na tym etapie rozwa aƒ warto odnieêç si do etapów transakcji, które sà realizowane za poêrednictwem sieci. Aby w pe ni realizowaç transakcj na rynku wirtualnym, wszystkie jej fazy powinny byç prowadzone za pomocà Inter-

7 Rola technologii informacyjnej netu. Je eli firma poprzestanie tylko na udost pnieniu oferty na platformie, a dalsze etapy transakcji przeniesie poza sieç i b dà one realizowane drogà standardowà, Internet b dzie stanowi jedynie alternatywnà w stosunku do innych noêników (takich jak: mass media, telefon, katalogi itp.) form udost pniania informacji. Podobnie jak w hybrydowym systemie transakcji, gdzie media zapoznania si z ofertà i z o enia zamówienia sà ró ne. Modele handlu elektronicznego B2B przenoszà na grunt rozwiàzaƒ sieciowych sposoby negocjowania i zawierania transakcji znane z handlu off-line, tj. aukcje (oparte na systemie licytacji), przetargi czy te gie dy. Formu y aukcji oraz przetargów sieciowych sà bardzo zbli one, bioràc pod uwag techniczny sposób ich realizacji, g ówna ró nica dotyczy przedmiotu b dàcego obiektem transakcji. Ponadto aukcje stosunkowo cz Êciej organizujà podmioty chcàce sprzedaç towar, a przetargi organizacje, które pragnà znaleêç wykonawc projektów i us ug. Wiele aukcji (przetargów) internetowych B2B jest dost pnych jedynie na podstawie zaproszenia. Grupa firm zostaje wskazana przez organizatora aukcji lub wyselekcjonowana z katalogu udost pnionego przez platform. W tym drugim przypadku grono uczestników licytacji poszerza si kosztem spadku ich Êredniej wiarygodnoêci. Niestety w Polsce funkcjonuje niewiele gie d internetowych z prawdziwego zdarzenia. Jako przyk ad mo na wymieniç Internetowà Gie d Odpadów Zielonymost.pl, gdzie w trakcie sesji gie dowych mo na sprzedaç lub kupiç odpady i zagospodarowaç odzysk. Rozwa ajàc p atnoêci, jakie ponoszà uczestnicy rynków wirtualnych, mo na zauwa yç, e w Polsce funkcjonuje system majàcy s u yç zach ceniu do uczestnictwa w wielu przypadkach brakuje op at wst pnych, a op aty operacyjne sà raczej niskie. Cz sto za to wprowadza si p atnoêci za ró norodne formy reklamowe banery, wyró nienia i pozycjonowanie oferty. Im lepsza platforma, tym wy szych op at mo na si spodziewaç za jej poêrednictwo w znalezieniu partnerów handlowych i zawieraniu transakcji. Lepsza oznacza platform znanà, z doêwiadczeniem popartym wieloletnim funkcjonowaniem, która notuje znacznà liczb odwiedzajàcych i poêredniczy w odpowiedniej liczbie transakcji, a tym samym notuje wysokie obroty. Takie e-rynki gwarantujà uczestniczàcym w nich podmiotom wymierne korzyêci w postaci szybkiego znalezienia rzetelnych kontrahentów, u atwieƒ w przeprowadzaniu i rozliczaniu transakcji, zapewniajàc jednoczeênie ich bezpieczeƒstwo oraz oszcz dnoêç kosztów i podwy szenie efektywnoêci transakcji. Platformy mi dzynarodowe, zw aszcza o ustalonej renomie, pobierajà op aty w ró nej formie 3 : za przystàpienie do platformy (rejestracj ), za dzier aw, zakup lub instalacj odpowiedniego oprogramowania, w postaci prowizji od transakcji zawartych poprzez platform, za prezentacj katalogów produktowych, jako abonament miesi czny (sta e cz onkostwo). 3 Rodzaje op at zaczerpni to z kilku opracowaƒ nt. e-platform B2B, a w szczególnoêci: [6, s ] oraz [9].

8 126 Dodatkowe êród a przychodów dla organizatorów rynków to wp ywy z tytu u Êwiadczenia us ug dodatkowych reklamowych, logistycznych, finansowych, doradczych, czy te ze sprzeda y raportów rynkowych. Reasumujàc, op aty, z którymi powinien liczyç si uczestnik e-rynku, mo na podzieliç na: wst pne na zakup i wdro enie aplikacji umo liwiajàcych korzystanie z systemu, przystàpienie do platformy, sta e zwiàzane z bie àcà obs ugà transakcji oraz okresowe zwiàzane z reklamà czy organizacjà us ug dodatkowych. 4. Znaczenie technologii w polityce zakupowej przedsi biorstw handlowych Poniewa w artykule skupiono si na relacjach uczestników rynku B2B, pomini to zatem aspekt wykorzystania technologii w handlu detalicznym on-line oraz technologii na potrzeby detalistów 4. Dalsze rozwa ania poêwiecono przeglàdowi rozwiàzaƒ technologii informacyjnej s u àcych realizacji dzia aƒ zakupowych firm handlowych w Polsce, równie w porównaniu z przedsi biorstwami innych paƒstw. Narz dziem szeroko poj tej logistyki staje si coraz cz Êciej system informatyczny usprawniajàcy zarzàdzanie zamówieniami i dostawami. Mo liwoêci, jakie oferuje Internet w procesie zakupowym, to przede wszystkim szybkoêç i niski koszt przekazu (importu lub eksportu) danych oraz ich analizy, a tak e redukcja b dów. Dlatego te zagraniczne sieci w znakomitej ju wi kszoêci posiadajà zaimplementowane systemy zaopatrzeniowe. PrzeÊledêmy, w jaki sposób technologia informacyjna, a zw aszcza Internet, mo e byç wykorzystywana na poszczególnych etapach dzia aƒ zakupowych firm handlowych. Po pierwsze, Internet jest bogatym êród em informacji o potencjalnych dostawcach. Jego zasoby udost pniane sà internautom za poêrednictwem wyszukiwarek, witryn bran owych zwanych vortalami, katalogów bran owych zamieszczanych na portalach, baz danych w postaci np. ksià ek teleadresowych, czy wreszcie stron internetowych producentów i poêredników handlowych. Za pomocà dost pnych w sieci informacji mo na wst pnie dokonaç oceny i porównania dostawców, czy te Êledziç tendencje dotyczàce czynników kszta tujàcych warunki zakupu (tj. ceny surowców, regulacje transportowe, plany obcià eƒ podatkowych itp.). W internetowych zbiorach danych napotkaç mo na opisy strategii zakupowych, wskazówki, a nawet narz dzia s u àce dokonywaniu transakcji, tj. gotowe formularze dokumentów wraz z przyk adami ich wype niania. Wykorzystanie Internetu skraca wydatnie proces pozyskiwania informacji, gdy do wielu danych firma jest w stanie dotrzeç samodzielnie. Poniewa uzyskuje je z wielu êróde na w asnà r k, sà one cz sto bardziej wiarygodne ni te, które sà przekazywane przez dostawc. Informacje znajdujàce si w sieci sà 4 Szerzej na ten temat m.in. w opracowaniach: [7], [8].

9 Rola technologii informacyjnej bardziej kompleksowe, coraz wi cej firm zamieszcza dodatkowe pliki do Êciàgni cia, zawierajàce bardzo szczegó owe dane o w asnej ofercie. Spó ki gie dowe, a tak e inne podmioty, publikujà w sieci swoje wyniki finansowe, informujà o zdobytych nagrodach i certyfikatach, pozyskanych partnerach, z którymi wspó pracujà i zrealizowanych projektach. Firmy tworzà tzw. FAQ, czyli list najcz Êciej zadawanych pytaƒ odnoênie do sposobu i warunków realizacji transakcji, a cz sto zamieszczajà inne u atwienia, np. w postaci prezentacji multimedialnych wyjaêniajàcych zastosowanie produktu. Pozyskiwanie informacji mo e odbywaç si równie poprzez prowadzenie badaƒ marketingowych. I w tym obszarze odpowiednie oprogramowanie, wspomagane potencja em Internetu, usprawnia oraz przyspiesza zarówno prowadzenie badaƒ, jak i analiz zgromadzonych w ten sposób danych. Po drugie, komunikacja mi dzy stronami w fazie kontaktów przedtransakcyjnych jest u atwiona oraz taƒsza i szybsza dzi ki technologiom wykorzystujàcym Internet, tj. , formularze kontaktowe, mapki dojazdu do siedziby firmy zamieszczane na stronach internetowych, konferencje on-line, czy technologia VoIP (Voice over Internet Protocol) 5, którà wykorzystujà komunikatory typu Skype, gadu-gadu. Za poêrednictwem Internetu mo na komunikowaç si z dostawcami, gromadzàc dodatkowe, szczegó owe informacje. Z kolei extranet mo e byç wykorzystywany do przekazywania bardziej szczegó owych informacji zarejestrowanym kontrahentom. Za jego pomocà mo na organizowaç bie àcà pomoc w rozwiàzywaniu problemów technicznych (w postaci np. helpdesku internetowej goràcej linii), czy te przeprowadzaç szkolenia on- -line. Sieç wewn trzna, zwana intranetem, pomaga w sprawnym przekazywaniu i udost pnianiu informacji wszystkim osobom bioràcym udzia w procesie zakupu oraz decydentom zainteresowanym Êledzeniem post pu dzia aƒ. Po trzecie, w przypadku wykonawstwa projektów, zakupu dóbr niestandardowych, Internet i wykorzystujàce go aplikacje wspierajà pracowników obu stron, sprzedajàcego oraz kupujàcego, we wspólnej pracy nad adaptacjà produktu do potrzeb nabywcy. Narz dzia, tj. wideokonferencje on-line, system white board (czyli rodzaj tablicy rysunkowej, którà widzà wszystkie osoby do niej pod àczone, a u ytkownicy mogà wprowadzaç zmiany obrazu lub tekstu, widziane przez wszystkich partnerów) umo liwiajà zdalnà prac zespo owà. Programy u atwiajà ponadto dokonywanie symulacji testowanych rozwiàzaƒ. Internet i aplikacje go wykorzystujàce sà jednak nie tylko narz dziami wspomagajàcymi komunikacj mi dzy partnerami handlowymi, ale przede wszystkim s u à jako platforma zamawiania i dokonywania zakupów. Do realizacji transakcji w Internecie wykorzystywane sà najbardziej zró nicowane i cz sto bardzo zaawansowane technologie. Obejmujà one proste modele pozwalajàce na jednorazowe zakupy w sieci, przyk adowo w e-hurtowni, poprzez sta e uczestnictwo w gie dach internetowych, a po systemy informatyczne in- 5 VoIP, popularnie okreêlana mianem telefonii internetowej, umo liwia przesy anie dêwi ku (g osu) za pomocà àczy internetowych.

10 128 tegrujàce obie strony transakcji w procesie powtarzajàcych si aktów kupna- -sprzeda y. Tabela 3 prezentuje stosowane na Êwiecie rozwiàzania technologiczne w zakresie zakupów za poêrednictwem Internetu. Tabela 3. Technologie wykorzystywane do zamawiania dóbr on-line w 2000 r. (w %) Wyszczególnienie EDI Extranet Web E mail USA Japonia Wielka Brytania Francja Niemcy W ochy Szwecja Min-max Ârednia 19,3 13,9 72,6 73,1 èród o: opracowanie w asne na podstawie: [1, s ]. Do najprostszych rozwiàzaƒ nale y wysy anie zamówieƒ drogà owà. Nawet we Francji, notujàcej najni szy wskaênik w tym zakresie, do sk adania zamówieƒ stosowa o 55% przedsi biorstw. Wzrasta równie popularnoêç sk adania zamówieƒ bezpoêrednio na stronie www dostawcy. W Stanach Zjednoczonych sposób ten wykorzysta o 91% badanych firm. Ârednio trzy na cztery przedsi biorstwa do sk adania zamówieƒ wykorzystywa y witryny internetowe i (minimum po owa). Technologie EDI oraz extranet sà kilkakrotnie rzadziej wykorzystywane przez firmy do nabywania dóbr i us ug poprzez sieç. Tabela 4 przedstawia porównawcze zestawienie przedsi biorstw handlowych dzia ajàcych na terenie Polski oraz pi ciu wybranych paƒstw UE-15 pod wzgl dem stopnia wykorzystania technologii internetowej w procesie zakupu. Poziom stosowania badanych rozwiàzaƒ w Polsce nie odbiega od zaobserwowanego w przedsi biorstwach unijnych (oprócz pos ugiwania si extranetem), a nawet je przewy sza w dzia aniach zakupowych on-line. Dwie trzecie przedsi biorstw reprezentujàcych sektor handlu w Polsce korzysta o ze stron internetowych dostawców w procesie zakupu (nie jest to Êredni odsetek, ale procent jednostek wa onych liczbà zatrudnionych), 45% wymienia o dokumenty ze swoimi dostawcami (zamówienia, faktury, czy innà korespondencj ), a prawie 40% sk ada o zamówienia on-line. Jednak wdra anie systemów informatycznych w zaopatrzeniu drobnych detalistów napotyka nadal ró ne przeszkody. Pomimo zalet kupowania przez In-

11 Rola technologii informacyjnej ternet, badani detaliêci wykazujà si przywiàzaniem do tradycyjnych form sk adania zamówieƒ. Jedynie 4% przy tej okazji korzysta o bàdê korzysta z Internetu, czyli a 96% zadeklarowa o, e nigdy nie sk ada o zamówieƒ przez sieç [11, s ]. Tabela 4. Wskaêniki charakteryzujàce wykorzystanie e-biznesu w sektorze handlu w Polsce w 2003 r. na tle wybranych krajów UE (Niemcy, Francja, W ochy, Wielka Brytania, Hiszpania) Przedsi biorstwa Wybrane kraje UE Êrednio Polska Korzystajàce ze stron internetowych dostawców Pos ugujàce si extranetem Korzystajàce z platformy B2B Stosujàce IT do wymiany dokumentów z dostawcami Sk adajàce zamówienia on-line èród o: Electronic Business in the Retail Sector European Commission, Enterprise publication, Sector Report, May 2004, cyt. za: [13]. Zjawisko s abego wykorzystania sieci w realizowaniu zamówieƒ dotyczy ma ych lub Êrednich podmiotów handlowych. Przyczyn takiej sytuacji nale a- oby szukaç w kilku obszarach: nieznajomoêci technologii, braku stosownej wiedzy, braku zaufania do pos ugiwania si Internetem, satysfakcji z obecnie stosowanych technik po àczonej z niech cià do poznawania nowych technik, niskim poziomie komputeryzacji mniejszych detalicznych jednostek handlowych. Pomimo tak, wydawa oby si, niesprzyjajàcego podejêcia kupców do upowszechniania Internetu, firmy hurtowe oraz niezale ni operatorzy rozwijajà coraz wi cej systemów wykorzystujàcych Internet jako narz dzie usprawniajàce kontakt dostawca detal. Coraz wi cej producentów oferuje mo liwoêç kupowania on-line, roênie te liczba hurtowni internetowych. Pojawiajà si te bardziej zaawansowane rozwiàzania funkcji zakupowych àczàce sklepy z hurtownià wspólnym systemem informatycznym, co umo liwia handlowcom sk adanie zamówieƒ drogà elektronicznà. Przyk adowo, Grupa Konsument skupiajàca kilka hurtowni ró nych bran z województwa ódzkiego proponuje e-hurt system sk adania zamówieƒ przez Internet. Us uga ta dzia a od dawna, choç w ograniczonym zakresie. Niestety, z e-hurtu korzysta bardzo niewielu klientów. Z kolei warszawska sieç Vitam mo liwoêç sk adania zamówieƒ przez Internet uwa a za du y

12 130 atut dystrybutora. Dlatego g ównym ich dostawcà jest oferujàca takie rozwiàzania hurtownia Eldorado 6. Internetowa platforma ehurtownia stworzona przez lubelskà firm Eldorado SA rozpocz a dzia alnoêç w koƒcu 2000 r. z zadaniem u atwiania kontaktów handlowych pomi dzy dystrybutorem hurtowym a wspó pracujàcymi z nim sklepami 7. Prezentujà na niej swoje oferty dystrybutorzy artyku ów z ró nych bran, a korzystajàcy z niej detaliêci mogà zamawiaç towary (nawet 80 90% potrzebnych w ka dym sklepie) przez ca à dob, 7 dni w tygodniu. Wszystkie umowy o udost pnienie platformy B2B innym dystrybutorom podpisywane sà na zasadach komercyjnych, ale dla detalistów przystàpienie do sieci jest nieodp atne. Hurtownia stanowi centrum handlowe umo liwiajàce z o enie zamówienia, po uprzednim wybraniu dystrybutora i zapoznaniu si z indywidualnie przygotowanà dla sklepu ofertà. Oprócz lepszego zaopatrzenia sklepu, korzystanie z tej internetowej aplikacji zapewnia detaliêcie oszcz dnoêci kosztów oraz eliminacj b dów. W pe ni elektroniczna wymiana danych z dystrybutorem zmniejsza te czas potrzebny na wprowadzenie towaru do obrotu. Rok po uruchomieniu wirtualna hurtownia obs ugiwa a ponad 630 klientów detalicznych. Dzia ajàcy na platformie dystrybutorzy oceniali wzrost obrotów klientów zamawiajàcych tà drogà na 30%, przy jednoczesnym spadku kosztów o prawie 3 pkt. proc. Oprócz ehurtowni od 2001 r. funkcjonuje platforma obejmujàca transakcje mi dzy producentami a hurtem lub sieciami eproducent. Dzi ki stosowanym ró norodnym formom wymiany oferuje pe nà integracj z systemami komputerowymi po stronie producenta i odbiorcy. Na bazie kartoteki podstawowej producent mo e definiowaç dowolnà liczb ofert ze zró nicowanym asortymentem oraz cenami. Zamówienia, faktury, potwierdzenia, informacje handlowe, o p atnoêciach, promocje wymieniane sà za pomocà plików dbf, txt, przez EDI i XML. Z systemu korzystajà równie przedstawiciele odpowiadajàcy za grup odbiorców. Dzi ki dwóm wersjom platformy mo liwe sà ró ne formy po àczenia z systemem producenta, od wykorzystania stron www poczàwszy, poprzez pliki eksportowe, a do pe nej integracji z systemem. Obie platformy sà elementami globalnego systemu producent detal Opracowano na podstawie: [2, s ] oraz informacji uzyskanych drogà elektronicznà, Wi cej szczegó ów znajduje si na stronie spó ki Infinite powo anej przez Eldorado do obs ugi platform ehurtownia oraz eproducent, a tak e zintegrowanych programów sklepowych Sezam

13 Rola technologii informacyjnej Budowanie partnerstwa dzi ki wykorzystaniu technologii informacyjnej Technologia informacyjna odgrywa coraz wi kszà rol w transakcjach firm handlowych. Wp ywa na poziom kosztów transakcyjnych, a tak e przeobra a sposób komunikowania si przedsi biorstw handlowych z ich partnerami rynkowymi w procesie wymiany. Sprzyja budowaniu relacji i partnerskich stosunków na rynku B2B. Wed ug I. Gordona rola technologii informacyjnej w zacieênianiu partnerstwa przejawia si zw aszcza w rozwoju narz dzi komunikowania si i zwi kszeniu dost pu do informacji. U ycie technologii w transakcji poprawia szybkoêç komunikacji oraz gwarantuje pewnoêç przesy u i otrzymania informacji (poprzez udokumentowanie kontaktów). Mniej pomy ek oraz automatyczna, szybka aktualizacja baz danych pozwalajà na efektywniejsze zagospodarowanie czasu i poêwi cenie wi kszej uwagi wspólnemu rozwiàzywaniu istotnych problemów. JednoczeÊnie IT redukuje koszty komunikacji, prawie ca kowicie eliminujàc dokumentacj papierowà i ograniczajàc obieg dokumentów. Mo na sàdziç, e wa nà dla polskiego rynku korzyêcià z rozwoju e-platform jest wzrost przejrzystoêci procesu wyboru dostawcy, a dla drugiej strony jawnoêci kszta towania warunków cenowych. Regu y transakcji muszà byç jasne, bioràc pod uwag wysokoêç cen, rabatów czy warunki przetargów. Prymat obiektywizmu nad uznaniowoêcià w transakcjach i wyborze kontrahentów z pewnoêcià sprzyja rozwojowi relacji partnerskich na rynku B2B. Podobnie pozytywny wp yw na umacnianie partnerstwa ma bezpieczeƒstwo transakcji i wiarygodnoêç partnerów handlowych, które zapewnia handel wykorzystujàcy technologi informacyjnà. Nale y jednak zauwa yç, e ten atrybut IT przez wiele firm jest podwa any. Zastosowanie narz dzi technologicznych w transakcjach handlowych jest kosztowne w poczàtkowym okresie ich wdra ania, wymaga te czasu na dostosowanie systemów, implementacj rozwiàzaƒ, przeszkolenie pracowników. Nie zawsze op aca si wi c ich stosowanie w przypadku pojedynczych transakcji. Im kosztowniejsze oprogramowanie i bardziej czasoch onne jego wdro- enie, tym relacja, która wià e partnerów handlowych, powinna byç planowana d ugoterminowo. Firmy muszà przekazaç sobie pewne informacje, czy udost pniç zasoby, tj. dost p do baz danych, co wymaga wzajemnego zaufania. I w takich przypadkach technologia pomaga budowaç partnerstwo. Wraz z upowszechnianiem si Internetu oraz towarzyszàcych temu post powi rozwiàzaƒ technologicznych, stajà si one integralnà cz Êcià systemów operacyjnych obu stron, które wspólnymi systemami transakcyjnymi wià à si ze swoimi partnerami, pog biajàc istniejàcà wspó prac. Procesowi integracji technologicznej towarzyszy wzrastajàcy poziom i zakres wspó pracy z klientami oraz wartoêç transakcji i inwestycji. Tym samym mo na postawiç tez, e platformy elektroniczne sà najbardziej zaawansowanym przejawem wykorzystania Internetu w relacjach partnerskich rynku B2B.

14 132 Niewàtpliwe jednym z pozytywnych aspektów implementacji technologii dla rozwoju partnerstwa na rynku B2B jest mo liwoêç prowadzenia marketingu opartego na bazach danych. Gdyby nie IT, to niemo liwe by oby zarzàdzanie danymi, b dàce podstawà i narz dziem dzia aƒ marketingu partnerskiego oraz tworzenia zindywidualizowanych ofert. Cz stym zjawiskiem w uk adach partnerskich na linii dostawca odbiorca jest wzajemne Êwiadczenie us ug, czyli wyst powanie przez podmioty w podwójnej roli kupca i sprzedawcy. Taka sytuacja dodatkowo uzasadnia ponoszenie nak adów na inwestycje we wspólne rozwiàzania informatyczne. Podstawà budowania relacji partnerskich jest cz sto dostarczanie indywidualnych rozwiàzaƒ, tworzonych dla danego klienta, a proces dopasowywania produktu jest atwiejszy i efektywniejszy dzi ki zastosowaniu technologii informacyjnej, której rozwiàzania sprzyjajà pracy zespo owej nad wspólnymi projektami. Przeprowadzone w 2001 r. w USA badania 152 firm realizujàcych sprzeda swych produktów i us ug poprzez rynki internetowe i platformy zaopatrzeniowe (eprocurement) wykaza y wiele korzyêci wykorzystania internetowych kana ów dystrybucji 8. Dla wielu z nich jest to taƒsza alternatywa budowania i prowadzenia w asnych witryn sprzeda y. Korzystajà tutaj z doêwiadczeƒ specjalistów, a problemy zwiàzane z bie àcym funkcjonowaniem platformy przeniesione zostajà na jej operatora. Trzy najistotniejsze korzyêci wed ug badanych to szybkoêç transakcji, zacieênienie relacji z klientem oraz ni sze koszty transakcyjne. Zatem oprócz wymiernych skutków wykorzystania technologii informacyjnej badani dostrzegli jej znaczenie dla rozwoju relacji partnerskich. Nale y jednak pami taç, e technologia wypiera lub przynajmniej redukuje kontakt osobisty, co utrudnia budowanie wi zi partnerskich. Standaryzujàc proces przekazywania informacji oraz zawierania transakcji, wprowadza porzàdek, ale cz sto musi byç uzupe niana kontaktami osobistymi, które pozwolà na przekazanie informacji nie uj tych w schematach i nawiàzanie nieformalnych relacji. Czy rynki elektroniczne majà szans staç si alternatywà dla wymiany tradycyjnej? Opinie na ten temat sà skrajne. Niektórzy upatrujà w e-rynkach inicjatora przemian handlu i recepty na wszelkie problemy. Warto jednak pami taç, e w Polsce istnieje kilka istotnych przeszkód w powodzeniu takiego scenariusza. Po pierwsze, nadal jednà z g ównych jest niezbyt wysoki poziom dost pu do Internetu w firmach handlowych, a przede wszystkim niezadowalajàce wykorzystanie potencja u sieci i posiadanej infrastruktury informatycznej. Po drugie, wieloêç systemów integracyjnych b dàca konsekwencjà istnienia wielu bran owych rynków internetowych, wielu rozwiàzaƒ technicznych (standardów EDI, struktur i oznaczeƒ wewnàtrz katalogów) podra a uczestnictwo w rynkach elektronicznych. Wymaga posiadania ró nych systemów zale - 8 Pe ny opis wyników badania przeprowadzonego przez Andersen, Knowledge Systems & Research wspólnie z Blue Martini Software znaleêç mo na w pracy: [9, s ].

15 Rola technologii informacyjnej nych od oprogramowania partnera handlowego. Ogranicza to mo liwoêç wspó pracy z wieloma platformami, czyli wymusza zwiàzanie si z jednym e-rynkiem, partnerem, zw aszcza je eli firma uczyni z wdro onej technologii informacyjnej zasób o charakterze strategicznym. Wydaje si, e z tego powodu sukces odnoszà platformy, które nie wymagajà inwestycji sprz towych i programowych, gdy pozwalajà doraênie czerpaç korzyêci z platformy, tylko na jednà transakcj, ale wtedy nie ma przes anek do rozwoju partnerstwa. Przeciwieƒstwo stanowi rozwój bardzo zaawansowanych rynków prywatnych. Nie nadajà si one jednak do wykorzystania przez niewielkie sieci, gdy ich wdro- enie op aca si jedynie przy cz stych i wartoêciowych kontaktach z danym partnerem handlowym. Technologia informacyjna wspomaga budowanie oraz rozwijanie partnerstwa w przypadku zawierania d ugoterminowych kontraktów, rutynowych i powtarzalnych zakupów produktów, pracy nad projektami, gdy pomaga koordynowaç wspó prac, usprawnia i obni a koszty komunikacji oraz przeprowadzania transakcji, a tak e wymaga dzielenia si informacjami i innymi zasobami. A przecie wzajemna zale noêç, zaufanie, wspó dzia anie, relacje d ugoterminowe oraz wspólne dzielenie zarówno ryzyka, jak i zasobów sà podstawà uk adów partnerskich. Zaobserwowaç mo na równie sprz enie zwrotne uk ad partnerski uzasadnia podejmowanie inwestycji w zakresie technologii informacyjnej. Technologia informacyjna mo e przynieêç zyski partnerom handlowym równie w warunkach obrotu standardowymi produktami, poprzez u atwienie im dost pu do informacji oraz poprzez mechanizmy usprawniajàce transakcje i gwarantujàce ich przejrzystoêç i bezpieczeƒstwo, tj. aukcje i gie dy internetowe. Literatura [1] Addo T.B.A., Chen M.M., Leu Y-Y., B2B e-commerce in the United States, Europe, and Japan: A Comparative Study, Journal of Academy of Business and Economics [2] Boruc R., Druga rewolucja internetowa, Handel 2002, nr 1. [3] Gordon I.H., Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa [4] Grandys A.J., Marketing i technologia informacyjna. O zwiàzkach strategii marketingowych i strategii IT, Wydawnictwo Politechniki ódzkiej, ódê [5] Gregor B., Stawiszyƒski M., e-commerce, Oficyna Wydawnicza Brandta, Bydgoszcz ódê [6] Jerczyƒska M., Soko owska K., Jak wybieraç elektronicznà platform handlowà, Logistyka 2006, nr 1. [7] Kubacka D., Wp yw nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicznych na jakoêç Êwiadczonej us ugi handlowej [w:] Paƒstwo i spo eczeƒstwo w XXI wieku. Zarzàdzanie i marketing w XXI wieku, red. D. Surówka-Marsza ek, W. Adamus i W. Krawczyk, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków [8] Kubacka D., Zastosowanie technologii w dzia alnoêci detalicznych firm handlowych, Âwiat Marketingu 2004, [9] Logistyka on-line, red. K. Rutkowski, PWE, Warszawa 2002.

16 134 [10] Morris M., West S., E-biznes, Wydawnictwo Komunikacji i àcznoêci, Warszawa [11] Olejniczak R., Poradnik Handlowca pyta handlowców o zakupy w hurtowniach, Poradnik Handlowca 2004, nr 6. [12] Rutkowski I.P., Marketingowe systemy informacyjne w handlu, Wydawnictwo AE we Wroc awiu, Wroc aw [13] S omiƒska B., Nowoczesne technologie informacyjne, Poradnik Handlowca 2005, nr 1. [14] Âwierczek A., Elektroniczne aƒcuchy dostaw, Gospodarka Materia owa i Logistyka 2005, nr 4. The Role of Information Technology in Building Partner Systems on the B2B Market This article is devoted to technology, especially internet technology, and its influence on the quality and form of transactions between commercial companies on the B2B market and also relations between contracting parties. The author describes electronic B2B platforms, various models and theoretical aspects of their functioning, and supports her deliberations with examples from the technological solutions market. The article concentrates on purchasing activities, with comparative tables of Polish and European enterprises being presented.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1

Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Kupno spółki Metodologia Azimutus Warszawa 2008 1 Zakres prac przy kupnie spółki Oferowany przez nas zakres prac obejmuje przegląd branży oraz szczegółową analizę operacyjnofinansową potencjalnych celów

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Magdalena Weremczuk Koordynator Punktu Konsultacyjnego KSU Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie doradcze w Punkcie Konsultacyjnym

Bardziej szczegółowo

Inspiracje i wskazówki dla uczestników case study. Katarzyna Nosal Politechnika Krakowska CIVINET POLSKA

Inspiracje i wskazówki dla uczestników case study. Katarzyna Nosal Politechnika Krakowska CIVINET POLSKA Inspiracje i wskazówki dla uczestników case study Katarzyna Nosal Politechnika Krakowska CIVINET POLSKA Warszawa, 15-16 października 2014 planów mobilności dla miejsc pracy (1) Działania dotyczące transportu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO Marketing bezpośredni. Koncepcja, zarządzanie, instrumenty. Autor: Mariusz Trojanowski Wstęp CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 1. Istota i reguły marketingu bezpośredniego 1.1. Mity

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł zakup cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE

Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE Regulamin Sprzedawcy Wszystko.pl I. DEFINICJE 1. Sprzedawca Sklep Motoryzacyjny REGMOT inż. Wiesław Ptak z siedzibą w 31-571 Kraków ul. Mogilska 121c, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 676-103-16-84,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny

GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny 1 GOSPODARKA ELEKTRONICZNA I AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA Handel elektroniczny PRZEBIEG SZKOLENIA 2 wprowadzenie i podstawowe definicje, sektory i relacje e-biznesu, klasyfikacja modeli e-biznesu, e-handel

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Przetarg ograniczony 2015-03-16 13:00:32

Przetarg ograniczony 2015-03-16 13:00:32 Przetarg ograniczony 2015-03-16 13:00:32 2 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Abu Dhabi, Al Mariah Island Sowwah Square, Al Maqam Tower, Office 3519 ogłasza zamówienie w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny.

1. ZAKŁADANIE FIRMY Nowa Nowa Firma Następny. 1. ZAKŁADANIE FIRMY Zakładając nową firmę należy wprowadzić informacje, które będą wykorzystywane w trakcie pracy. Na ich podstawie program zaproponuje m.in. odpowiedni plan kont, układ bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi ZP/TESLA/09/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/uslugi Przeprowadzenie kursu pt.:

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

dla Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców

W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców W dobie postępującej digitalizacji zasobów oraz zwiększającej się liczby dostawców i wydawców oferujących dostępy do tytułów elektronicznych, zarówno bibliotekarze jak i użytkownicy coraz większą ilość

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r.

Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych. Warszawa, 10 maja 2016 r. Zamówienia publiczne w PKP PLK S.A. w obszarze inwestycji kolejowych Warszawa, 10 maja 2016 r. Główne cele i misja PLK Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest administratorem infrastruktury kolejowej.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy pn. Program

Program sektorowy pn. Program POMIĘDZY FASCYNACJĄ A KRYTYCYZMEM ITIL W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA Strategia Rozwoju Krakowa 13 kwietnia 2005 r. Rada Miasta Krakowa Cel operacyjny I-8 Rozwój samorządności lokalnej i doskonalenie metod

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT?

IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? IBM Global Financing Jak sfinansować projekt IT? Marta Brańska-Rybicka Dyrektor IBM Global Financing Mirosław Osuch Specjalista ds. finansowania IBM Global Financing IBM Global Financing (IGF) zarządzając

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo