tel./fax. (0-18)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tel./fax. (0-18) 3375-850 www.pup.limanowa.pl e-mail krli@praca.gov.pl"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Limanowa, ul. J. Marka 9 tel./fax. (0-18)

2 2

3 Bezrobocie stanowi najbardziej złożony i dotkliwy problem nie tylko w wymiarze ekonomicznym, ale i społecznym. Utrzymujący się od początku lat dziewięćdziesiątych jego wysoki poziom, wymaga podejmowania rozważnych decyzji i wielorakich działań, zmierzających do poprawy sytuacji osób bezrobotnych, zarówno na poziomie regionu, jak i w skali kraju. Nowe wymagania gospodarcze, cywilizacyjne i demograficzne z jednej strony i wciąż wzrastające oczekiwania zarówno osób poszukujących pracy jak i pracodawców, stawiają przed władzami samorządowymi oraz urzędami pracy trudne wyzwania. Dzięki ścisłej i efektywnej współpracy Zarządu Powiatu z dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej pozyskujemy środki, które są wykorzystywane na tworzenie nowych lub utrzymanie istniejących miejsc pracy, a także promocję i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. Jan Puchała Starosta Limanowski Jednym z ważniejszych instrumentów prowadzonej na rynku pracy polityki jest sprawny system informacyjny. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom oddajemy w Państwa ręce poradnik dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy stanowiący skondensowany zbiór informacji i porad dla wszystkich osób zarejestrowanych w PUP. Wyrażam nadzieję, że będzie on pomocny w pozyskaniu podstawowych informacji na temat praw i obowiązków osób bezrobotnych oraz usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez PUP osobom zarejestrowanym. Warunkiem skutecznej pomocy udzielonej przez Urząd Pracy jest jednak aktywny udział bezrobotnego w procesie własnej aktywizacji. Marek Młynarczyk Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej 3

4 4

5 Spis treści Status osoby bezrobotnej..6 Rejestracja osoby bezrobotnej i poszukującej pracy.8 Sprawdź termin wizyty.. 13 Prawa osoby bezrobotnej 14 Obowiązki osoby bezrobotnej.15 Zasady i terminy nabycia prawa do zasiłku..16 Centrum Aktywizacji Zawodowej 20 Pośrednictwo pracy..21 Poradnictwo zawodowe...22 Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy..23 Organizacja szkoleń.23 Staż.24 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.25 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Prace subsydiowane 26 Finansowanie studiów podyplomowych 27 Podjęcie i kontynuacja nauki..27 Opieka nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi..28 Przygotowanie zawodowe dorosłych...29 Formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych.30 Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy.31 Kreator CV.32 Dane kontaktowe PUP.33 5

6 STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ Bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub lit. i, j, l, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: ukończyła 18 lat, nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz art. 27 ust. 3 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz z późn. zm.), nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub 6 domownik w takim gospodarstwie,

7 STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis: zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej, nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 70 ust. 6, nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników. 7

8 REJESTRACJA OSOBY BEZROBOTNEJ I POSZUKUJĄCEJ PRACY Zasady rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, (Dz. U. z 26 listopada 2012 r., poz. 1299), przepisy dotyczące rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, wchodzą w życie od 27 maja 2013r. Będzie on dostępny na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy (w BIP) lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-puap. Osoba bezrobotna zgłasza się w celu dokonania rejestracji w urzędzie pracy właściwym, ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie. Jeśli nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do urzędu pracy, na którego obszarze przebywa i składa tutaj oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji: 1. dowód osobisty albo inny dokument tożsamości, 2. odpowiednio: świadectwa ukończenia szkoły, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje lub zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, 3. świadectwa pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy, 4. dokumenty stwierdzające przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli takie posiada, 5. osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa w pk-cie 1-4, przedkłada dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności, 6. osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy, 7. osoby transferująca zasiłek dla bezrobotnych z innego państwa przedkłada do wglądu dokumenty wymienione w pk-cie 1,2,4 oraz 5 i 6. POWIATOWY URZĄD PRACY MOŻE SPORZĄDZAĆ KSEROKOPIE ORAZ DOKONAĆ ZESKANOWANIA DOKUMENTÓW, O KTÓRYCH MOWA WYŻEJ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO USTALENIA STATUSU I UPRAWNIEŃ 8

9 REJESTRACJA OSOBY BEZROBOTNEJ I POSZUKUJĄCEJ PRACY Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane: 1. imię albo imiona i nazwisko oraz płeć, 2. obywatelstwo albo obywatelstwa, 3. numer PESEL, 4. imiona rodziców, 5. datę i miejsce urodzenia, 6. nazwisko rodowe, 7. stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, 8. liczbę dzieci na utrzymaniu, 9. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji, 10. wykształcenie, 11. ukończone szkoły; 12. zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy, 13. poziom znajomości języków obcych, 14. posiadane uprawnienia zawodowe, 15. rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy, 16. okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy, 17. okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, 18. inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie, 19. sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, 20. kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 21. fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy, 22. numer rachunku bankowego, jeżeli posiada. 9

10 REJESTRACJA OSOBY BEZROBOTNEJ I POSZUKUJĄCEJ PRACY Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji dane, określone w pkt 1-6 i Cudzoziemiec ubiegający się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji dane określone w pkt 1 i 2 oraz 4 22, numer PESEL, o ile posiada. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy może przekazać również numer telefonu i adres , celem ułatwienia kontaktu z urzędem pracy, oraz złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w badaniach rynku pracy prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia, organy administracji rządowej lub samorządowej lub na ich zlecenie. Osobie ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy jest zakładana, w postaci elektronicznej, karta rejestracyjna bezrobotnego albo poszukującego pracy. Dane zawarte w kartach rejestracyjnych tworzą rejestr bezrobotnych i poszukujących pracy. Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba: zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/poszukującego pracy. 10

11 REJESTRACJA OSOBY BEZROBOTNEJ I POSZUKUJĄCEJ PRACY Jeżeli osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy była wcześniej zarejestrowana w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy, ponowna rejestracja polega na dokonaniu uzupełnienia lub modyfikacji danych dotyczących osoby istniejących w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. Jeżeli nie nastąpiła zmiana w danych przekazanych w trakcie ostatniej rejestracji, osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy przedkłada do wglądu pracownika powiatowego urzędu pracy dowód osobisty albo inny dokument tożsamości wraz z oświadczeniem, że przekazane uprzednio dane nie uległy zmianie. Powiatowy urząd pracy przekazuje osobie zarejestrowanej: kopię lub wydruk złożonego przez nią oświadczenia, wydruk danych z karty rejestracyjnej oraz informację o przysługujących jej prawach i obowiązkach wynikających z ustawy oraz formach pomocy określonych w ustawie. Osoba zarejestrowana jako bezrobotny albo poszukujący pracy zawiadamia powiatowy urząd pracy o wszelkich zmianach w danych przekazanych w trakcie rejestracji oraz w złożonych oświadczeniach, w terminie 7 dni od dnia ich wystąpienia. UWAGA!!! Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy nie dokonuje się w przypadku: nieprzedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy przekazania wymaganych danych, odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń Bezrobotnego albo poszukującego pracy wyłącza się z rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy w przypadku utraty odpowiednio statusu bezrobotnego albo poszukującego pracy. 11

12 REJESTRACJA OSOBY BEZROBOTNEJ I POSZUKUJĄCEJ PRACY Rejestracji można dokonać również poprzez stronę internetową w zakładce REJESTRACJA BEZROBOTNEGO ONLINE. Po zalogowaniu na Portalu CRM i wybraniu opcji Rejestracja w PUP Limanowa należy wypełnić odpowiednie pola formularza. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. W przypadku błędów należy dokonać korekty. Następnie aplikacja Portal CRM automatycznie wyznaczy wizytę w PUP, tj. termin stawienia się na wizytę, datę i godzinę, miejsce w urzędzie celem złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej finalizując tym samym proces rejestracji. Po naciśnięciu opcji Dokumenty wymagane do rejestracji, w zależności od statusu osoby rejestrującej się, otworzy się okno z wykazem wszystkich dokumentów, jakie należy zabrać ze sobą, aby proces rejestracji mógł być pozytywnie zakończony. Jeżeli w momencie rejestracji został podany adres , to jednocześnie ww. informacje zostaną wysłane na wskazany adres. UWAGA! Trzeba pamiętać, aby zatwierdzić podany przez system termin wizyty zielonym przyciskiem Status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany po poświadczeniu, w dniu wizyty w urzędzie, przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej. WAŻNE!! OSOBY REJESTRUJĄCE SIĘ ONLINE SĄ OBSŁUGIWANE POZA KOLEJNOŚCIĄ, PONIEWAŻ MAJĄ WYZNACZONĄ KONKRETNĄ GODZINĘ STAWIENIA SIĘ W PUP LIMANOWA W przypadku niestawienia się w PUP na wizytę rejestracyjną w wyznaczonym czasie lub nieprzedłożenia wymaganych do rejestracji dokumentów wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte z ewidencji, a ponownej rejestracji przez Internet można dokonać dopiero następnego dnia 12

13 SPRAWDŹ TERMIN WIZYTY Dla osób będących w ewidencji urzędu portal CRM umożliwia poprzez funkcję BENEFICJENT PUP LIMANOWA : SPRAWDZENIE TERMINU NAJBLIŻSZEJ ZAPLANOWANEJ WIZYTY Poprzez wpisanie nr PESEL system wygeneruje klientowi wyznaczony dla niego termin stawiennictwa w PUP UZYSKANIE INFORMACJI O OFERTACH PRACY DOSTĘPNYCH W URZĘDZIE, WRAZ Z INFORMACJĄ O PROCENTOWYM ICH DOPASOWANIU DO POSIADANYCH PRZEZ OSOBĘ ZAINTERESOWANĄ KWALIFIKACJI ORAZ MOŻLIWOŚCIĄ WYDRUKU LUB WYSYŁANIA OFERT NA WSKAZANY ADRES 13

14 PRAWA OSOBY BEZROBOTNEJ Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP ma prawo do: uzyskania informacji dotyczącej usług i instrumentów rynku pracy oraz statusu osoby bezrobotnej i poszukującej pracy, otrzymania pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z pośrednictwa pracy, w tym usług EURES (sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach EOG), korzystania z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, korzystania z możliwości szkolenia i przekwalifikowania, uczestnictwa w zajęciach z zakresu aktywnego poszukiwania pracy (Klub Pracy, zajęcia aktywizacyjne). W razie braku możliwości uzyskania odpowiedniej pracy bezrobotny ma prawo: uzyskania innej formy pomocy określonej w ustawie, ubiegania się o zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, ubiegania się o dotację na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, skierowania do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, skierowania do odbycia stażu u pracodawcy, otrzymania zasiłku dla bezrobotnych i innych świadczeń pieniężnych po spełnieniu warunków określonych w ustawie. Osoby objęte w Powiatowym Urzędzie Pracy ubezpieczeniem zdrowotnym posiadają prawo do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej UWAGA!!! Odpowiednia praca, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to: zatrudnienie lub inna praca zarobkowa, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu i do wykonywania, których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkiem transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięcznie wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. 14

15 OBOWIĄZKI OSOBY BEZROBOTNEJ Osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP ma obowiązek: aktywnego poszukiwania pracy, zgłaszania się w PUP w wyznaczonych terminach w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia swej gotowości do podjęcia pracy, składania lub przesyłania pisemnego oświadczenia o osiąganych przychodach w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów, przyjęcia propozycji zatrudnienia, do którego ma niezbędne kwalifikacje, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym ustalającym jej zdolność do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie. W ciągu 7 dni należy poinformować Urząd o: uzasadnionej przyczynie niestawienia się w wyznaczonym terminie, podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmianie miejsca zameldowania lub pobytu, podjęciu nauki w systemie dziennym, podjęciu pozarolniczej działalności gospodarczej, tymczasowym aresztowaniu oraz odbywaniu karty pozbawienia wolności, niezdolności do pracy - przedkładając druk ZUS ZLA, wyjeździe za granicę, lub innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia każdej zmianie miejsca swojego pobytu lub zamieszkania, zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. Osoba zamierzająca uczestniczyć bez skierowania starosty w szkoleniu organizowanym przez inny podmiot niż PUP jest zobowiązana powiadomić o tym fakcie PUP na 7 dni przed rozpoczęciem tego szkolenia W przypadku nienależnie pobranego świadczenia osoba zobowiązana jest do jego zwrotu. Odmowa lub przerwanie z własnej winy udziału w formie pomocy określonej w ustawie oraz nie stawienie się w Urzędzie w wyznaczonym terminie i nie powiadomienie w okresie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego na okres: 120 dni w przypadku pierwszej odmowy/niestawiennictwa, 180 dni w przypadku drugiej odmowy/niestawiennictwa, 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy/niestawiennictwa. 15

16 ZASADY I TERMINY NABYCIA PRAWA DO ZASIŁKU Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy, po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy, jeżeli: nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych, w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni: o o o był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni; wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, jeżeli podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, opłacał składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, jeżeli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wynosiła, co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia, o wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności i osiągał wynagrodzenie w wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i zarejestrował się w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia z zakładu karnego lub aresztu śledczego, o o o opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granica u pracodawcy zagranicznego w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia, był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant, był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągnął wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy. 16

17 d ZASADY I TERMINY NABYCIA PRAWA DO ZASIŁKU Zasiłek przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy, po spełnieniu w/w warunków: po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, po spełnieniu warunków określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, po okresie 90 dni, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy bezrobotny rozwiązał stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem, albo na mocy porozumienia stron lub zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy, w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, po okresie 180 dni, jeżeli w okresie 6 miesięcy poprzedzających rejestrację w PUP spowodował rozwiązanie ze swojej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia, po upływie okresu, za który otrzymał jednorazowy ekwiwalent pieniężny, odprawę lub odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia. Do 365 dni, od których zależy nabycie prawa do zasiłku zalicza się również okresy: urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego, jeśli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota, co najmniej minimalnego wynagrodzenia, za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę. 17

18 ZASADY I TERMINY NABYCIA PRAWA DO ZASIŁKU Wysokość zasiłku zależy od udokumentowanego stażu pracy wg zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy (art. 72) i wynosi: STAŻ PRACY WYSOKOŚĆ ZASIŁKU do 5 lat od 5 do 20 lat co najmniej 20 lat 80% podstawowej wysokości zasiłku 100% podstawowej wysokości zasiłku 120% podstawowej wysokości zasiłku Wysokość zasiłku od r. jest dwustopniowa: w wyższej wysokości w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku, w wysokości obniżonej w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku. 18

19 ZASADY I TERMINY NABYCIA PRAWA DO ZASIŁKU WAŻNE!!! W przypadku utraty statusu osoby bezrobotnej z powodu podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej lub osiągnięcia przychodów powyżej połowy minimalnego wynagrodzenia z innego tytułu niż praca na okres krótszy niż 365 dni (w okresie gdy jest pobierany zasiłek) wznowienie jego wypłaty może nastąpić, jeżeli osoba zarejestruje się w PUP w ciągu 14 dni od daty ustania wymienionych okoliczności. Wówczas następuje kontynuacja wypłaty przyznanego uprzednio zasiłku dla bezrobotnych. Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu. Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy 19

20 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ramach PUP funkcjonuje Centrum Aktywizacji Zawodowej, które świadczy usługi i instrumenty rynku pracy z zakresu: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń, przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, organizacji subsydiowanych miejsc pracy (refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne), stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, finansowania studiów podyplomowych, przyznania stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 i osobami zależnymi, zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania. Celem działania Centrum Aktywizacji Zawodowej jest: ukierunkowanie na realizację podstawowych usług rynku pracy pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, wzmocnienie działań aktywizujących na rzecz osób bezrobotnych, w tym niepełnosprawnych, koncentracja na potrzebach klientów i ich aktywizacji, zindywidualizowanie działań urzędu. 20

21 POŚREDNICTWO PRACY Pośrednictwo pracy jest usługą polegającą na nieodpłatnym udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Pośrednictwo pracy prowadzone jest nieodpłatnie i zgodnie z zasadami: dostępności, dobrowolności, równości i jawności Zadaniem pośrednika pracy jest jak najszybsze skierowanie osoby bezrobotnej do pracy, bądź w przypadku braku odpowiedniej oferty przedstawienie innej możliwości aktywizacji (m. in. odbycia stażu, skierowania: na szkolenie, do prac subsydiowanych, przedstawienia propozycji uczestnictwa w programach realizowanych przez PUP, skorzystania z usług doradcy zawodowego lub lidera klubu pracy, rozpoczęcia Indywidualnego Planu Działania). Na stronie internetowej PUP Limanowa można sprawdzić aktualne oferty pracy oraz uruchomić portal NewsLetter Logując się na portalu NewsLetter osoba ma możliwość otrzymywania na wskazany przez nią adres informacji o nowych ofertach pracy dostępnych w PUP 21

22 PORADNICTWO ZAWODOWE Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy w: o podjęciu decyzji co do: wyboru zawodu i szkoły, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, wybraniu drugiego kierunku studiów, rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, o o poszukiwaniu odpowiedniej pracy, określeniu własnych predyspozycji zawodowych. Doradca zawodowy dysponuje różnego rodzaju testami i kwestionariuszami badającymi zainteresowania, umiejętności, preferencje i uzdolnienia zawodowe. Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami dobrowolności i bezpłatności DORADCY ZAWODOWI PUP LIMANOWA ZAPRASZAJĄ OSOBY BEZROBOTNE NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU GRUPOWEGO PORADNICTWA ZAWODOWEGO ORAZ GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych tematów zajęć znajdują się na stronie internetowej w BANK PROGRAMÓW PORAD GRUPOWYCH I GRUPOWYCH INFORMACJI ZAWODOWYCH można również wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA ZAJĘCIA GRUPOWE dostępny na stronie w zakładce Dla bezrobotnych/doradztwo Zawodowe/Poradnictwo Grupowe 22

23 POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY Jest procesem mającym na celu przygotowanie i aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia oraz umożliwienie im skorzystanie z baz danych i informacji. Usługa realizowana jest poprzez: organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy (KLUB PRACY), zajęcia aktywizacyjne. ORGANIZACJA SZKOLEŃ Szkolenia to pozaszkolne zajęcia mające na celu doskonalenie posiadanych oraz zdobywanie nowych preferencji i kwalifikacji zawodowych. Formy organizacji szkoleń: indywidualne, grupowe. Uprawnienia osoby kierowanej na szkolenie: stypendium szkoleniowe zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania i wyżywienia. Bezrobotnemu z prawem do zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia (zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium) 23

24 STAŻ Osoby bezrobotne mające problem ze znalezieniem zatrudnienia w związku z dłuższą przerwą zawodową lub brakiem doświadczenia zawodowego mogą skorzystać z możliwości odbycia stażu u pracodawcy. Celem stażu jest nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wypełnianie powierzonych zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Okres odbywania stażu od 3 do 12 miesięcy Uprawnienia osoby kierowanej na staż: stypendium, dwa dni wolne za każde 30 dni odbywania stażu, ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, Osoba odbywająca staż może ubiegać się także o zwrot kosztów przejazdu lub zakwaterowania. O możliwość skierowania na staż można pytać pośrednika pracy, doradcę zawodowego lub specjalistę ds. aktywizacji. 24

25 JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoby bezrobotne mające pomysł na własny biznes mogą wnioskować o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (tzw. dotację bezzwrotną). Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 6-ciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę. REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE Jest to instrument rynku pracy mający na celu wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych. Oznacza zwrot kosztów poniesionych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na utworzenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 25

26 PRACE SUBSYDIOWANE Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej nakierowane są także na tworzenie u pracodawców miejsc pracy finansowanych z Funduszu Pracy na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Miejsca pracy finansowane są w ramach: robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych. 26

27 FINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli bezrobotny uprawdopodobni, że ukończenie danych studiów zapewni uzyskanie odpowiedniej pracy. Osobie bezrobotnej, której przyznano dofinansowanie wypłacane jest stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych. PODJĘCIE I KONTYNUACJA NAUKI Osobom bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, które w okresie 12 miesięcy od rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy podjęły dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej gdzie studiują w formie studiów niestacjonarnych, możliwe jest wypłacanie stypendium w wysokości 100% zasiłku przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki. Aby ubiegać się o stypendium dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać wysokości uprawniającej do korzystania z pomocy społecznej. 27

28 OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 7 I OSOBAMI ZALEŻNYMI Bezrobotny samotnie wychowujący, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, po udokumentowaniu poniesionych kosztów, może starać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7. Wysokość refundacji nie może być wyższa niż połowa zasiłku, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę. Refundacja przysługuje na okres do 6 miesięcy. W przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 następuje na okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia. Na wniosek osoby bezrobotnej PUP może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem. Na zasadach wyżej określonych może nastąpić również refundacja kosztów opieki nad osobą zależną. 28

29 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Przygotowanie Zawodowe Dorosłych Uczestnik przygotowania zawodowego w trakcie nauki zawodu otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku wypłacane przez PUP. UWAGA!!! Szczegółowe warunki dotyczące realizacji aktywnych programów rynku pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej określają KRYTERIA zatwierdzone przez Powiatową Radę Zatrudnienia 29

30 FORMY WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może korzystać z/ze: 1) szkoleń, 2) stażu, 3) prac interwencyjnych, 4) przygotowania zawodowego dorosłych, 5) środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 6) zatrudnienia w ramach wyposażenia stanowiska pracy, 7) dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej albo własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego, 8) badań lekarskich, 9) zwrotu kosztów przejazdu lub zakwaterowania, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji, 10) finansowania kosztów przejazdu, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji. Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy są finansowane w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako: bezrobotne ze środków Funduszu Pracy, poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 30

31 OSOBY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 69 poz. 415 (jednolity tekst z 2008 r. z późn. zm.) osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy to bezrobotni: do 25 roku życia, długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, niepełnosprawni. 31

32 SPORZĄDŹ SWOJE CV KREATOR CV Na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy Limanowej osoby mogą za pośrednictwem Kreatora CV sporządzić swoje CV (w formacie PDF), który można wydrukować lub wysłać bezpośrednio do pracodawcy 32

33 POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ Szczegółowe informacje dotyczące usług i instrumentów rynku pracy świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców można uzyskać u specjalistów zajmujących się daną forma aktywizacji (telefon centrala ) oraz na naszej stronie internetowej Można z niej również pobrać niezbędne druki 33

34 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (teks jedn. z 2011 r. Dz. U. nr 127 poz. 721 z późn. zm.) Wydawca: Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Kwiecień 2013 Opracowała: Ewa Matras Doradca Zawodowy I stopnia Zatwierdziła: Anna Cuper Zastępca Dyrektora 34

35 35

36 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej Limanowa, ul. J. Marka 9 tel./fax. (0-18) Godziny urzędowania Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej 36 pon. pt. 07:30 15:30

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE UL. ZAKŁADOWA 4, TEL. 63 24 77 800 FAX

Bardziej szczegółowo

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna?

Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego 2014-12-06 12:19 Kto może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Status bezrobotnego nabywa osoba która: 1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców Redaktor prowadzący: Justyna Brylewska Redaktor techniczny: Paweł Banasiak Korekta: Zespół Projekt okładki: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki bezrobotnych

Prawa i obowiązki bezrobotnych Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Prawa i obowiązki bezrobotnych Informator Warszawa 2014 Prawa i obowiązki bezrobotnych. Informator Autorzy: Iwona Kalinowska

Bardziej szczegółowo

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE:

JEŚLI TA SYTUACJA DOTYCZY CIEBIE: Rejestracja I. Uzyskanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy Aby uzyskać status bezrobotnego lub poszukującego pracy, należy osobiście dokonać rejestracji w Urzędzie Pracy właściwym, ze względu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZROBOTNEGO

PORADNIK BEZROBOTNEGO PORADNIK BEZROBOTNEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w KWIDZYNIE www.bip.pupkwidzyn.pl Rejestracja bezrobotnego Jakie dokumenty do rejestracji? Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/128 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Autorzy: Magdalena Woźniak Marcin Sroka Bożena Szilder Ewelina Żytniak Justyna Sekuła Podstawą działania urzędów pracy była

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE REALIZOWANYCH W 2012 ROKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla bezrobotnych

Świadczenia dla bezrobotnych Świadczenia dla bezrobotnych Art. 71. 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy

Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: bezrobotna lub poszukująca pracy Osoba niepełnosprawna może zarejestrować się w Powiatowym Urzędze Pracyw Poznaniu jako: POŚREDNICTWA PRACY PORADNICTWA ZAWODOWEGO SZKOLEŃ SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI POSZUKIWANIA PRACY I ZAJĘĆ AKTYWIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo