NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH"

Transkrypt

1 Konferencja Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim za³o enia do projektu NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH marca 2010, hotel Polonia Palace, Warszawa Prelegenci Konferencji: Najnowsze za³o enia do projektu ustawy o kredycie konsumenckim Najwa niejsze konsekwencje wprowadzenia nowelizacji ustawy dla Kredytodawców i sektora finansowego przeanalizuje Norbert Jeziolowicz ze Zwi¹zku Banków Polskich Efektywne Ÿród³a pozyskiwania wyczerpuj¹cych informacji o klientach i badanie zdolnoœci kredytowej w kontekœcie nowej ustawy omówi Anna Marcinkowska z Krajowego Rejestru D³ugów Iwona Mirosz z Handelsbanken Oddzia³ w Polsce w praktyczny sposób przedstawi obowi¹zki informacyjne kredytodawców na etapie przedumownym Skuteczna ochrona konsumenta w œwietle implementacji dyrektywy. Leszek Rydzewski z kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz powie jak poprawnie konstruowaæ umowy z klientami wg nowych zasad Partner: Patronat Medialny: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa tel.: , fax: , Jerzy Bañka Dyrektor Departamentu Legislacyjno- Prawnego, Zwi¹zek Banków Polskich Monika Durka Radca Prawny, Departament Prawa Korporacyjnego, FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespo³u Ochrony Konsumenta i Rozwoju Rynków Finansowych, Zwi¹zek Banków Polskich dr Alicja Kopeæ Dyrektor Departamentu Prawnego, Doradca Zarz¹du, Provident Polska Aleksandra ukasiewicz Prezes Zarz¹du, Home Broker Doradcy Finansowi dr Micha³ Macierzyñski Dyrektor Programowy, Bankier.pl Anna Marcinkowska Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Prawnych, Krajowy Rejestr D³ugów Katarzyna Marczyñska Arbiter Bankowy, Bankowy Arbitra Konsumencki Iwona Mirosz Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Svenska Handelsbanken AB SA Oddzia³ w Polsce ukasz Molenda Dyrektor ds. Kredytów dla Ludnoœci, BZ WBK Patrycja Rogowska-Tomaszycka Ekspert w Departamencie Prawnym, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Andrzej Roter Dyrektor Generalny, Konferencja Przedsiêbiorstw Finansowych Leszek Rydzewski Adwokat, Wspólnik, Szef Departamentu Instytucji Finansowych i Restrukturyzacji, FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Miros³awa Szakun Doradca Prawny, Konferencja Przedsiêbiorstw Finansowych w Polsce; Cz³onek Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwoœci

2 , œroda PROGRAM KONFERENCJI , œroda 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa Skutki wprowadzenia nowej ustawy STANOWISKO ZWI ZKU BANKÓW POLSKICH WOBEC NOWYCH PRZEPISÓW DOTYCZ CYCH KREDYTU KONSUMENCKIEGO Przewidywane konsekwencje implementacji ustawy dla banków i sektora finansowego Czy ustawa ograniczy dostêp do kredytu Spadek konkurencyjnoœci produktów bankowych Potencjalne zmiany w organizacji banków po stronie operacji Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespo³u Ochrony Konsumenta i Rozwoju Rynków Finansowych, Zwi¹zek Banków Polskich NOWE ZASADY UDZIELANIA KREDYTU KONSUMENCKIEGO I SPOSÓB DZIA ANIA POLSKICH BANKÓW Nowe obowi¹zki kredytodawców wobec konsumentów Relacje pomiêdzy bankami a poœrednikami (oczekujemy na potwierdzenie prelegenta) Przerwa na kawê KREDYT KONSUMENCKI I UPAD OŒÆ KONSUMENCKA NA RYNKU US UG FINANSOWYCH UE Implementacja Dyrektywy PE i Rady 2008/48/WE do polskiego porz¹dku prawnego Upad³oœæ konsumencka doœwiadczenia europejskie i rozwi¹zania przyjête w polskiej ustawie Ochrona konsumenta i zaspokojenie wierzycieli czy mo na to pogodziæ? Patrycja Rogowska-Tomaszycka, Ekspert w Departamencie Prawnym, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Praktyczne aspekty zawierania umowy wg nowych zasad INFORMACJE UDZIELANE KONSUMENTOWI PRZED ZAWARCIEM UMOWY Obowi¹zki w zakresie reklamy Arkusz informacyjny Objaœnianie udzielanych informacji Iwona Mirosz, Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Svenska Handelsbanken AB SA Oddzia³ w Polsce OCHRONA KONSUMENTA W PROCESIE ZAWIERANIA UMOWY O KREDYT Poprawna treœæ umowy kredytowej Najczêstsze b³êdy pope³niane w praktyce bankowej Niedozwolone klauzule w umowach kredytowych Ujednolicenie praw konsumenta do odst¹pienia od umowy Leszek Rydzewski, Wspólnik, Szef Departamentu Instytucji Finansowych i Restrukturyzacji, kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz WZROST RESTRYKCYJNOŒCI PROCEDUR UDZIELANIA KREDYTU Pojêcie odpowiedzialnego udzielania kredytu Odpowiedzialne udzielanie kredytu w praktyce krajów europejskich Odpowiedzialne udzielanie kredytu w œwietle dyrektywy o kredycie konsumenckim Obowi¹zkowe badanie zdolnoœci kredytowej ukasz Molenda, Dyrektor ds. Kredytów dla Ludnoœci, BZ WBK Przerwa na kawê Dostosowanie do szczególnych przepisów Dyrektywy CCD MODEL HARMONIZACJI PRZYJÊTY W NOWEJ DYREKTYWIE CCD I WYNIKAJ CY Z TEGO MODELU ZAKRES SWOBODY USTAWODAWCY KRAJOWEGO KONKRETNE PRZYK ADY Kredyt wi¹zany (art. 3 pkt n Dyrektywy, art. 15 ust. 1 Dyrektywy) Prawo konsumenta do dochodzenia swoich uprawnieñ wobec kredytodawcy je eli dochodzenie praw wobec dostawcy towarów lub us³ug (zwi¹zanych z niewykonaniem lub nienale ytym wykonaniem umowy sprzeda y lub umowy o œwiadczenie us³ug) nie odnios³o skutku (art. 15 ust. 2 Dyrektywy) Miros³awa Szakun, Doradca Prawny, Konferencja Przedsiêbiorstw Finansowych w Polsce; Cz³onek Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwoœci PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWI ZANE Z DOSTOSOWANIEM SIÊ DO NIEKTÓRYCH ZAPISÓW DYREKTYWY CCD Prawo odst¹pienia od umowy (art. 14 dyrektywy) Przedterminowa sp³ata (art. 16 dyrektywy) Obowi¹zek przekazywania konsumentowi zestawienia w formie tabeli sp³at (art. 10 ust. 1 pkt.i) dr Alicja Kopeæ, Dyrektor Departamentu Prawnego, Doradca Zarz¹du, Provident Polska Lunch Zakoñczenie pierwszego dnia Konferencji Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., Dzia³ ECU Marketing, ul. Kijowska 1, Warszawa

3 Konferencja NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH , czwartek 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa Lunch PROGRAM KONFERENCJI , czwartek Problem nadmiernego zad³u enia gospodarstw domowych OCENA BIE CEJ SYTUACJI NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH I ZJAWISKA NADMIERNEGO ZAD U ENIA W BADANIACH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE Andrzej Roter, Dyrektor Generalny, Konfederacja Przedsiêbiorstw Finansowych INFORMACJE O WIARYGODNOŒCI KONSUMENTA I ICH ROLA W PROCESACH ZARZ DZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM ród³a informacji o wiarygodnoœci konsumentów Zmiany otoczenia prawnego wymiany informacji Anna Marcinkowska, Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Prawnych, Krajowy Rejestr D³ugów Przerwa na kawê ROZWÓJ RYNKU KART KREDYTOWYCH, A WZRASTAJ CE OBCI ENIE FINANSOWE KONSUMENTÓW Rynek kart kredytowych w Polsce analiza Ryzyko kredytowe zwi¹zane z kartami kredytowymi Rekomendacja T i jej wp³yw na rynek kart kredytowych Rozwój rynku kart kredytowych mo liwe scenariusze dr Micha³ Macierzyñski, Dyrektor Programowy, Bankier.pl REKOMENDACJA T JAKO REGULATOR ZASAD ZARZ DZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM Problem przekredytowania gospodarstw domowych Dobre praktyki zarz¹dzania ryzykiem kredytowym dla gospodarstw domowych prawid³owy pomiar ryzyka przez bank Rzetelna ocena zdolnoœci klienta do sp³aty rat kredytu Uwzglêdnienie w mo liwoœciach finansowania warunków gospodarczych i indywidualnej sytuacji kredytobiorcy Za³o enie dodatkowego buforu bezpieczeñstwa przy udzielaniu kredytów walutowych Aleksandra ukasiewicz, Prezes Zarz¹du, Home Broker Doradcy Finansowi SANKCJE DARMOWEGO KREDYTU PO ZMIANACH Konsekwencje braku informacji o uprawnieniu do wczeœniejszej sp³aty kredytu Gwarancja dla konsumenta o przestrzeganiu jego praw Jerzy Bañka, Dyrektor Departamentu Legislacyjno- Prawnego, Zwi¹zek Banków Polskich Jak skutecznie rozstrzygaæ spory z kredytodawc¹ ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KREDYTODAWC ORZECZNICTWO ARBITRA BANKOWEGO W SPRAWACH UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI Wyjaœnianie i wskazywanie dróg wyjœcia z nieporozumieñ pomiêdzy klientami a bankami Przypadki roszczeñ z tytu³u niewykonania lub niew³aœciwego wykonania czynnoœci bankowych zawartych w umowie Przyk³ady rozstrzygniêæ Katarzyna Marczyñska, Arbiter Bankowy, Bankowy Arbitra Konsumencki Upad³oœæ konsumencka a kredyt konsumencki ZAGRO ENIE UPAD OŒCI JAKO RYZYKO ZWI ZANE Z KREDYTEM KONSUMENCKIM Przes³anki upad³oœci konsumenckiej Procedura upad³oœci konsumenckiej Monika Durka, Radca Prawny, Departament Prawa Korporacyjnego, kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Zakoñczenie Konferencji i wrêczenie certyfikatów Wszystkie treœci zawarte w programie Konferencji stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. tel.: fax:

4 DLACZEGO warto wzi¹æ udzia³ Dziêki udzia³owi w tej Konferencji zyskuj¹ Pañstwo mo liwoœæ zapoznania siê z najnowszymi za³o eniami do projektu ustawy o kredycie konsumenckim, które przedstawi¹ Miros³awa Szakun z Komisji Kodyfikacyjnej oraz Jerzy Bañka ze Zwi¹zku Banków Polskich To niepowtarzalna okazja, aby w gronie decydentów i praktyków rynku w osobach m.in.: Norberta Jeziolowicza z ZBP, Patrycji Rogowskiej-Tomaszyckiej z PKPP Lewiatan i dr Alicji Kopeæ z Provident Polska, przedyskutowaæ najwa niejsze konsekwencje nowelizacji ustawy dla kredytodawców i sektora finansowego Specjalnie dla Pañstwa ukasz Molenda z banku BZ WBK przedstawi praktyczne skutki wprowadzenia unijnej dyrektywy o kredycie konsumenckim w kontekœcie wzrostu restrykcyjnoœci procedur udzielania kredytu Efektywne Ÿród³a pozyskiwania wyczerpuj¹cych informacji o klientach i badanie zdolnoœci kredytowej w kontekœcie nowej ustawy omówi Anna Marcinkowska z Krajowego Rejestru D³ugów Obowi¹zki informacyjne kredytodawców wzglêdem konsumentów na etapie przedumownym przybli y Iwona Mirosz z Handelsbanken Oddzia³ w Polsce, a Katarzyna Marczyñska, Arbiter Bankowy wyjaœni jak skutecznie rozstrzygaæ spory z kredytodawc¹ Przewidywane skutki wprowadzenia Rekomendacji T w kontekœcie zagro enia przekredytowaniem gospodarstw domowych szczegó³owo zanalizuje Aleksandra ukasiewicz z Home Broker Doradcy Finansowi KTO powinien wzi¹æ udzia³ Odbiorcy Konferencji: Prezesi, Cz³onkowie Zarz¹du oraz Wy sza i Œrednia Kadra Mened erska banków komercyjnych A w szczególnoœci departamenty: Przedstawiciele firm udzielaj¹cych po yczek Firm prowadz¹cych sprzeda rataln¹ Kancelarii prawnych Kredytów Ryzyka kredytowego Kredytów trudnych Bankowoœci detalicznej Sprzeda y, produktów, marketingu, consumer finance Prawne, compliance O NAS Informedia Polska Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. ZAPRASZAM do udzia³u w konferencji Katarzyna Czapska - Project Manager tel , fax ZAPRASZAMY do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax www

5 prelegenci konferencji Jerzy Bañka Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego, Zwi¹zek Banków Polskich Radca Prawny, specjalista z zakresu Prawa bankowego. Sta³y wspó³pracownik Centrum Prawa Bankowego i Informacji (poprzednio Bankowa Spó³ka Prawnicza). Stale wspó³pracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi. Uczestniczy³ reprezentuj¹c ZBP w pracach legislacyjnych nad ustawami Prawo bankowe, ustawa o NBP, Ordynacja podatkowa, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawa o kredycie konsumenckim, prawo upad³oœciowe i naprawcze i innych. Monika Durka Radca Prawny, Departament Prawa Korporacyjnego, kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Specjalizuje siê w prawie spó³ek, prawie cywilnym oraz postêpowaniach s¹dowych. Posiada doœwiadczenie w doradztwie z zakresu fuzji i przejêæ (M&A) oraz prawa upad³oœciowego. Doradza³a, m.in. jednemu z wiod¹cych banków w postêpowaniu upad³oœciowym klienta banku zwi¹zanym z transakcjami opcyjnymi, wiod¹cemu producentowi z bran y spo ywczej w zwi¹zku z zamierzonym przejêciem producenta napojów bezalkoholowych w upad³oœci oraz w toku jego postêpowania upad³oœciowego, a tak e inwestorowi hiszpañskiemu w postêpowaniu upad³oœciowym jego klienta. Prowadzi³a postêpowania s¹dowe, upad³oœciowe i egzekucyjne dla grupy spó³ek z bran y transportowo-spedycyjnej. Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespo³u Ochrony Konsumenta i Rozwoju Rynków Finansowych, Zwi¹zek Banków Polskich Koordynuje dzia³alnoœæ ZBP w obszarze rozwoju rynku finansowego (w tym standaryzacji instrumentów finansowych), wspierania rozwoju przedsiêbiorczoœci i ochrony konsumenta us³ug finansowych. Reprezentuje polski sektor bankowy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej, w tym Consumer Affairs Committee oraz Financial Markets Committee oraz kilku grup roboczych. Jest cz³onkiem Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie. dr Alicja Kopeæ Dyrektor Departamentu Prawnego, Doradca Zarz¹du, Provident Polska Radca Prawny, doktor prawa; pracuje w Provident Polska SA od lutego 2003 r. Jest wspó³autork¹ komentarzy do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Swoj¹ karierê zawodow¹ zaczyna³a jako pracownik naukowy Uniwersytetu Jagielloñskiego. Nastêpnie pracowa³a jako Dyrektor Departamentu Prawnego grupy ubezpieczeniowej Commercial Union oraz Zurich Financial Services, a tak e w miêdzynarodowej kancelarii prawnej Linklaters, gdzie by³a odpowiedzialna za praktykê w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz funduszy emerytalnych. Jest absolwentk¹ Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukoñczy³a równie podyplomowe studia w zakresie biznesu i gospodarki rynkowej Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz Uniwersytetu Hartford USA. Aleksandra ukasiewicz Prezes Zarz¹du, Home Broker Doradcy Finansowi Do grudnia 2009 r. by³a Cz³onkiem Zarz¹du i Dyrektorem ds. Produktów Bankowych w Open Finance SA. oraz Wiceprezesem Zwi¹zku Firm Doradztwa Finansowego. Karierê zaczyna³a w 2004 r. jako doradca finansowy. Absolwentka Stosunków Miêdzynarodowych oraz Finansów i Bankowoœci w Szkole G³ównej Handlowej (SGH). Studiowa³a tak e na University of Sussex w Wielkiej Brytanii. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich z ekonomii w SGH. dr Micha³ Macierzyñski Dyrektor Programowy, Bankier.pl Doktor nauk ekonomicznych, analityk w firmie Bankier.pl SA, Wiceprezes Fundacji InternetPR.pl, Cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Firm Doradztwa Finansowego. Za³o yciel i Redaktor Naczelny wortalu finansowego PRNews.pl i Przegl¹du Finansowego Bankier.pl. Absolwent Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajêcia Public Relations finansów i Dziennikarstwo gie³dowe w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka w 2007 roku. Dziennikarz Roku 2008 wg Kongresu Gospodarki Elektronicznej przy ZBP. Autor licznych raportów, analiz, publikacji naukowych i artyku³ów prasowych na temat bankowoœci, a tak e marketingu i PR bankowego i bankowoœci elektronicznej. Autor ksi¹ ki "Public relations w bankach wirtualnych". Anna Marcinkowska Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Prawnych, Krajowy Rejestr D³ugów Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroc³awskiego. Doœwiadczenie zawodowe zdobywa³a w jednej z firm windykacyjnych, koncernie Saint-Gobain oraz kancelarii prawnej specjalizuj¹cej siê w obs³udze instytucji finansowych. Od 2006 r. pe³nomocnik Zarz¹du Krajowego Rejestru D³ugów ds. Prawnych. Bra³a i bierze czynny udzia³ w pracach nad nowelizacj¹ ustaw, m.in. Prawo upad³oœciowe i naprawcze, Prawo bankowe, Ustawa o udostêpnianiu informacji gospodarczych. Jako ekspert wspó³pracuje z Ministerstwem Gospodarki, Rad¹ Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów i Konferencji Przedsiêbiorstw Finansowych w Polsce, zaœ jako wyk³adowca ze Szko³¹ G³ówn¹ Handlow¹ w Warszawie i Wy sz¹ Szko³¹ Bankow¹ we Wroc³awiu. Konferencja NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH Katarzyna Marczyñska Arbiter Bankowy, Bankowy Arbitra Konsumencki Absolwentka prawa na Uniwersytecie ódzkim. W latach Sêdzia S¹du Rejonowego i Okrêgowego w Warszawie Wydzia³u Gospodarczego oraz Naczelnik Wydzia³u w Ministerstwie Sprawiedliwoœci. Od 2002 r. pe³ni funkcjê Arbitra Bankowego. Wyk³adowca Warszawskiego Instytutu Bankowoœci i Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Cz³onek kapitu³y Programu Gospodarczo Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA/BIA A LISTA, którego celem jest propagowanie zasad etyki biznesu. Iwona Mirosz Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Svenska Handelsbanken AB SA Oddzia³ w Polsce Od ponad 15 lat zwi¹zana z bankowoœci¹, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance w Svenska Handelsbanken Oddzia³ w Polsce od 2001 r. Wczeœniej zwi¹zana z Bankiem Handlowym w Warszawie SA, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego. Autorka przedakcesyjnego Raportu dla Komisji Europejskiej o dostosowaniu prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej w zakresie kredytu konsumenckiego. Prowadzi szkolenia w zakresie kredytu konsumenckiego. ukasz Molenda Dyrektor ds. Kredytów dla Ludnoœci, BZ WBK Od ponad 12 lat na rynku kredytów detalicznych. Posiada doœwiadczenie zarówno w procesie jak i analizie kredytowej w zakresie produktów kredytowych dla ludnoœci. Prowadzi³ równie projekty optymalizuj¹ce proces podejmowania decyzji i automatyzuj¹ce dzia³ania w obszarze monitoringu i windykacji. Obecnie Dyrektor ds. Kredytów dla Ludnoœci w BZWBK S.A. Odpowiada za sprzeda kredytów detalicznych, kszta³t produktu, jego wizerunek marketingowy oraz koordynacjê wspó³pracy kana³ów dystrybucji. Absolwent prawa UAM i ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Patrycja Rogowska-Tomaszycka Ekspert w Departamencie Prawnym, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Absolwentka Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Bankowego WPIA UW. Od 2007r. ekspert prawny W Departamencie Prawnym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Uczestniczy³a w pracach legislacyjnych nad ustawami reguluj¹cymi rynek finansowy tj. Prawo Bankowe, ustawa o Praniu Pieniêdzy, ustawa o Upad³oœci Konsumenckiej, ustawa o Kredycie Konsumenckim, ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Andrzej Roter Dyrektor Generalny, Konferencja Przedsiêbiorstw Finansowych Praktyk gospodarczy, Dyrektor Finansowy i Cz³onek Zarz¹du takich firm, jak SPORTIS S.A., Jacob Gerhardt Polonia Sp. z o.o., BEST S.A., PHZ NAVIMOR Sp. z o.o. Doœwiadczenia w bran y finansowej zebrane w pracy w BRE Banku S.A., BEST S.A. oraz w Kredyt Banku S.A. Od 2004 r. Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiêbiorstw Finansowych w Polsce, od 2005 r. Cz³onek Zarz¹du europejskiej organizacji samorz¹dowej EUROFINAS. Zainicjowa³ w 2006 r. powo³anie do ycia cyklu wydawniczego Biblioteka Kongresu Consumer Finance. Inicjator oraz wspó³autor wskaÿnika ogólnogospodarczego: Barometr Rynku Consumer Finance (Barometr KPF-IRG). Inicjator i koordynator unikalnych projektów badawczych realizowanych z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH oraz KRD BIG SA, opisuj¹cych co kwarta³ sytuacjê na rynku consumer finance oraz jakoœæ nale noœci polskich przedsiêbiorstw. Leszek Rydzewski Adwokat, Wspólnik, Szef Departamentu Instytucji Finansowych i Restrukturyzacji, kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Szef departamentów instytucji finansowych i restrukturyzacji oraz nowych technologii i IP. Oprócz wykszta³cenia prawniczego w kraju, ukoñczy³ studia podyplomowe Negocjacje i mediacje na SWPS oraz studia podyplomowe LL.M. International Trade and Business Law na Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie (Portugalia). Wpisany na listê arbitrów S¹du Arbitra owego przy PKPP Lewiatan. Pomaga we wszelkich formach finansowania przedsiêwziêæ i jego restrukturyzacji oraz zagadnieniach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ instytucji finansowych. Ponadto doradza w dziedzinie nowych technologii i prawa w³asnoœci intelektualnej. Wg rankingu Legal 500 EMEA, jest szczególnie ceniony za doœwiadczenie w zakresie umów kredytowych oraz projektów dla banków inwestycyjnych. Miros³awa Szakun Doradca Prawny, Konferencja Przedsiêbiorstw Finansowych w Polsce; Cz³onek Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwoœci Ukoñczy³a studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika w Toruniu. W roku 1981 uzyska³a uprawnienia radcy prawnego. Ukoñczy³a Studia podyplomowe prawa gospodarczego na Uniwersytecie Gdañskim. Od pocz¹tku pracy zawodowej zajmuje siê zagadnieniami dotycz¹cymi rynku finansowego i prowadzi indywidualn¹ kancelariê radcy prawnego, wyspecjalizowan¹ w obs³udze prawnej podmiotów z tego rynku. Uczestniczy³a w pracach legislacyjnych dotycz¹cych m.in. nowelizacji prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o upad³oœci konsumenckiej. Od 2002 r. pe³ni funkcjê Doradcy Prawnego Konferencji Przedsiêbiorstw Finansowych w Polsce, a od 2008 r. jest cz³onkiem Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwoœci. Cz³onek Komitetu Prawnego EUROFINAS. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: www www.

6 FORMULARZ ZG OSZENIOWY Konferencja NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH marca 2010, hotel Polonia Palace, Warszawa TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Konferencji NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH Termin: marca 2010 r. Cena: 3495 PLN + 22% VAT do 19 lutego 2010 r PLN + 22% VAT po 19 lutego 2010 r. ZAMAWIAM szeœciomiesiêczn¹ prenumeratê dziennika Puls Biznesu w promocyjnej cenie 314,22 z³* + VAT** dla uczestników Konferencji NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o Konferencji NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH Termin: marca 2010 r. NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanej Konferencji, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach skierowanych do bran y bankowoœci i finansów. *Cena mo e ulec nieznacznym wahaniom na + lub 3% w zale noœci o dnia rozpoczêcia prenumeraty oraz liczby wydañ w jej okresie, cena standardowa 461,00 z³ netto **VAT 7% wydanie papierowe; VAT 22% wydanie elektroniczne Wyœlij dziœ na nr faksu Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:... NIP:... Warunki uczestnictwa: 33% zni ki na prenumeratê Pulsu Biznesu dla uczestników Konferencji 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi: 3495 PLN + 22% VAT przy rejestracji do 19 lutego 2010 r., 3995 PLN + 22% VAT przy rejestracji po 19 lutego 2010 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹ ¹cej umowy pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Konferencji. 5. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: FORTIS BANK POLSKA SA ul. Suwak 3,Warszawa PL Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem poleconym na adres Organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 24 lutego 2010 r. obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 450 PLN + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 24 lutego 2010 r. pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w Konferencji powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w Konferencji mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwo³ania Konferencji. 13. W przypadku zamówienia prenumeraty Pulsu Biznesu w celu ustalenia szczegó³ów dostawy i obs³ugi prenumeraty w ci¹gu 3 dni po wp³yniêciu zg³oszenia skontaktuje siê z Pani¹/ em konsultant telefoniczny. Prosimy o podanie numery telefonu kontaktowego w formularzu. 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament:... Tel:... Fax: Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (03-738), ul. Kijowska 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS , NIP , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³. piecz¹tka i podpis Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: www www.

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW

Temat szkolenia: ZASADY I REGUŁY KSIĘGOWOŚCI PROJEKTOWEJ W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA NIEFINANSISTÓW ECB Firma Doradczo - Consultingowa Biuro: 05-825 Grodzisk Maz. ul. Okrężna 7 tel., (022) 724 78 32 0 604 264 524 fax (0-22) 724 14 77 www.ecbconsulting.pl e-mail: biuro@ecbconsulting.pl NIP: 534-207-07-04

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

"Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy"

Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy "Kredyt konsumencki w świetle przepisów dyrektywy" MSZ CIE, Warszawa, 17 października 2012 r. 1 Spis treści 1. Podstawa prawna 2. Definicje 3. Wyłączenia 4. Informacje podawane w reklamie 5. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK

Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Oferta szkolenia zamkniętego dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku Kontrola zarządcza na tle wyników kontroli RIO i NIK www.dlaadministracji.pl Szanowni Państwo! Zapraszam

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA. po wdrożeniu DRUGA EDYCJA. 14-15 kwietnia 2011. warsztatów. Warszawa. W programie m.in.: Prelegenci warsztatów:

REKOMENDACJA. po wdrożeniu DRUGA EDYCJA. 14-15 kwietnia 2011. warsztatów. Warszawa. W programie m.in.: Prelegenci warsztatów: 14-15 kwietnia 2011 Warszawa REKOMENDACJA po wdrożeniu T JAK WŁAŚCIWIE DOSTOSOWAĆ DZIAŁANIA BANKÓW DO WYMOGÓW NAJNOWSZYCH REGULACJI W programie m.in.: Przegląd różnych ofert: LtV, okres kredytowania, waluty

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się: Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IABC/Poland Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów ds. Komunikacji w Biznesie Polska Przez następujące określenia użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy

EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy Zadbaj o swoją przyszłość zawodową i stań się liderem na rynku pracy. Nowy zawód EFG European Financial Guide- Ekspert w doborze produktów finansowych Certyfikowany Doradca Finansowy KTO MOŻE APLIKOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI 2016 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2014/24/UE I 2014/25/UE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI 2016 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2014/24/UE I 2014/25/UE Warsztaty: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI 2016 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2014/24/UE I 2014/25/UE Sopot, 4-5 lipca 2016 r, Novaskills wraz z Ośrodkiem Doradztwa Zamówień Publicznych zaprasza na dwudniowe

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. DOKUMENTACJA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH. Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 25 lutego 2011 r. w LEGNICY w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona, ul. Sejmowa 5A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ

REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ REGULAMIN KOMISJI ETYKI BANKOWEJ Warszawa kwiecień 2013 Przyjęty na XXV Walnym Zgromadzeniu ZBP w dniu 18 kwietnia 2013 r. 1. Komisja Etyki Bankowej, zwana dalej Komisją, działa przy Związku Banków Polskich

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności bezradność nadzoru czy porażka unijnego prawa?

Bezpieczeństwo żywności bezradność nadzoru czy porażka unijnego prawa? SEMINARIUM SZKOLENIOWE Bezpieczeństwo żywności bezradność nadzoru czy porażka unijnego prawa? Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa ORGANIZATOR REKOMENDACJA PARTNERZY KONFERENCJI

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy.

Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy. Regulamin promocji: Promocja 1973 - od 43 lat produkujemy pompy ciepła. Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Tel: +48 22 755 07 00 Fax: +48 22 755 07 01 E-mail: info@danfoss.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności SEMINARIUM SZKOLENIOWE Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe ul. Bobrowiecka 9, Warszawa Alergeny w zakładzie produkcyjnym Zagrożenia fizyczne i chemiczne Pasteryzacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja ubezpieczeń w bankach

Dystrybucja ubezpieczeń w bankach Dystrybucja ubezpieczeń w bankach Warszawa, 19-20 listopada 2015 r. Hotel Mercure Centrum, sala nr 4, ul. Złota 48/52 Patronat nad seminarium objęła Komisja Nadzoru Finansowego Prelegenci seminarium: Beata

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W DZIAŁANIACH MARKETINGOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/19/7118/1600 Cena netto 490,00 zł Cena brutto 602,70 zł Cena netto za godzinę 81,67 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH Szkolenie przygotowujące wraz z egzaminem w ramach Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23 lata

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r.

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W SZCZECINIE KONFERENCJA I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH 21 22 maja 2015 r. HOTEL WOLIN Ul. NOWOMYŚLIWSKA 76 72-500 MIĘDZYZDROJE ZAPROSZENIE PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka

Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka Regulamin Konkursu Wielka Akcja dla Kamilka 1. Postanowienia ogólne. z siedzibą w Jaśle, ul. Przemysłowa 1, 38-200 Jasło, o kapitale zakładowym 10 750 000 PLN wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r.

zki podatnika w zakresie dokumentowania w 2011r. Prawa i obowią zki podatnika w zakresie dokumentowania w świetle nowelizacji ustawy o VAT obowiązują cych od stycznia 2011r. Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważ niejszymi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.02.2016 godz. 14:47:52 Numer KRS: 0000408869 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013

REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 REGULAMIN KONKURSU BANKIER ROKU 2013 DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Tekst jednolity Regulaminu sporządzony w dniu 05.03.2013 r. Preambuła Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl

Oferta szkoleń wyjazdowych Russell Bedford. www.russellbedford.pl Oferta szkoleń wyjazdowych Russell dla kluczowych Klientów specjalne ceny na wszystkie szkolenia wyjazdowe z naszej oferty Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 242710 Temat: Środki na rozwój firmy, jak je pozyskać? - alternatywne źródła, praktyczne warsztaty 22-23 Czerwiec Warszawa, Centrum Konferencyjne Rondo 1,

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Dla Dyrektorów Szkół Podnoszenie jakości pracy szkoły

Dla Dyrektorów Szkół Podnoszenie jakości pracy szkoły 22 03.2013 Warszawa Ogólnopolska Konferencja Dla Dyrektorów Szkół Podnoszenie jakości pracy szkoły Pod patronatem czasopisma Doradca Dyrektora Szkoły W czasie kongresu zostaną szczegółowo omówione 4 obszary

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak L. dz. DOKJWPR,07311/ :J/l/12/BK (przy udzielaniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.) Warszawa. dnia ~ kwietnia 2012 L Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE

Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH Analiza wybranych zmian w przepisach ustawy o VAT wprowadzonych w 2015 r. oraz tych, które weszły

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Podatki, finanse, prawo pracy, kadry, płace, windykacja i reklamacje.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Podatki, finanse, prawo pracy, kadry, płace, windykacja i reklamacje. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Podatki, finanse, prawo pracy, kadry, płace, windykacja i reklamacje. Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR..

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU mplan NR.. I. PRZEZNACZENIE KREDYTU Zakup Budowa Po yczka Dom Jednorodz Dom jednorodz Refinansowanie Lokal mieszkalny Lokal mieszkalny Inne Dzia³ka budowlana Rynek pierwotny

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT OD PODSTAW

PODATEK VAT OD PODSTAW PODATEK VAT OD PODSTAW Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/02/8058/10134 Cena netto 934,15 zł Cena brutto 934,15 zł Cena netto za godzinę 66,72 zł Cena brutto za godzinę 66,72 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

40-015 Katowice, ul. Starowiejska 11 tel./fax.: 32 253-88-02 Rok założenia ww 1905. www.katowice.oupis.pl e-mail: oupiskat@znp.edu.

40-015 Katowice, ul. Starowiejska 11 tel./fax.: 32 253-88-02 Rok założenia ww 1905. www.katowice.oupis.pl e-mail: oupiskat@znp.edu. Dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz osoby zainteresowane poniższą tematyką na szkolenie w dniu 18 października 2013 r. od 14 00-18 00/piątek/ URLOPY - zasady udzielania i rozliczania urlopów nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Assistance 500+ Obowiązuje od 05.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1 1 Regulamin Promocji Assistance 500+ 1 Organizator Promocji 1. Promocja Assistance 500+, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Trade Finance produkty, rozwiązania

Trade Finance produkty, rozwiązania Trade Finance produkty, rozwiązania Spis treści: Grupo Santander nowy właściciel Banku Zachodniego WBK International Desk grupy Santander na świecie Santander Trade Portal szansa rozwoju dla Klientów BZ

Bardziej szczegółowo

04-05.12.2013 Warszawa. Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej. PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki

04-05.12.2013 Warszawa. Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej. PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki 04-05.12.2013 Warszawa Kodeksspółekhandlowychipełnomocnictwa współcezo.o.iakcyjnej PraktykadziałaniaBiuraZarząduiOrganówSpółki KORZYŚCI Podczas warsztatów dowiesz się: Które regulacje zawarte w KSH są

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Matador w Puchovie z dnia 24.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Matador w Puchovie (dalej jako: Program ) jest programem sprzedaży premiowej. Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach realizuje projekt pt. Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku Bank Spółdzielczy w Przeworsku WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

Seminarium poprowadzi: Cele seminarium: Warszawa, 30 marca 2017 r. Hotel Mercure Centrum sala nr 2, ul. Złota 48/54

Seminarium poprowadzi: Cele seminarium: Warszawa, 30 marca 2017 r. Hotel Mercure Centrum sala nr 2, ul. Złota 48/54 Zmiany na rynku kredytów hipotecznych i kredytów (pożyczek) konsumenckich wprowadzone ustawą o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Warszawa, 30 marca 2017

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania.

Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Edward Szczytowski Edward Szczytowski jest specjalistą w zakresie przekształcania inwestycji i zarządzania. Do października 2008 r. pełnił funkcję członka zarządu HPF Sp. z o.o., gdzie zajmował się przekształceniami

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online Rynek Budowlany Online oferuje dostæp do najswiezszych wiadomosci dotyczacych rynku budowlanego w Polsce. W serwisie znajduja sie informacje na temat wykonawców, dostawców, materialów

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA INNOWACJE? WYCIECZKA PO LABORATORIACH WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ CZĘŚĆ I 10.00 11.30 11.30 12. CZĘŚĆ I 10.00 11.30 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Czym jest innowacja, jak ją wdrażać, jak nad nią pracować i jak ją rozwijać? Rola RTO`s w Polsce Patrycja Radek Innowacja na rynku dr Krystian Żygadło

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI 2016 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2014/24/UE I 2014/25/UE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI 2016 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2014/24/UE I 2014/25/UE Warsztaty: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PO NOWELIZACJI 2016 IMPLEMENTACJA DYREKTYWY 2014/24/UE I 2014/25/UE Warszawa, 16-17 lub 18-19 maja lub 8-9 czerwca 2016 r, Millenium Plaza Novaskills wraz z Ośrodkiem Doradztwa

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO

SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO SEMINARIUM PRAWA BANKOWEGO Rewolucja w kredytach konsumenckich zmiany wprowadzone wdrożeniem Dyrektywy 2008/48/WE do prawa polskiego II edycja Warszawa, 8 listopada 2011 r. Hotel Holiday Inn, ul. Złota

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ

Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ Regulamin i cennik Promocji TV+INTERNET NA PRÓBĘ 1. Organizatorem promocji są: A) EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, dnia 01.07.2013r Dotyczy: Zakupu usługi pralniczej do 6 żłobków w ramach projektu Żuławy przyjazne rodzicom POKL.01.05.00-00-286/12 I. Nazwa i adres zamawiającego: Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-10 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż samochodów Krupski Młyn, grudzień 201 1/ 1 1 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO ML180E28,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu

Rozdział I - Postanowienia ogólne. Przedmiot Regulaminu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie AJP extra!. 2. Organizatorem Programu

Bardziej szczegółowo