NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH"

Transkrypt

1 Konferencja Nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim za³o enia do projektu NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH marca 2010, hotel Polonia Palace, Warszawa Prelegenci Konferencji: Najnowsze za³o enia do projektu ustawy o kredycie konsumenckim Najwa niejsze konsekwencje wprowadzenia nowelizacji ustawy dla Kredytodawców i sektora finansowego przeanalizuje Norbert Jeziolowicz ze Zwi¹zku Banków Polskich Efektywne Ÿród³a pozyskiwania wyczerpuj¹cych informacji o klientach i badanie zdolnoœci kredytowej w kontekœcie nowej ustawy omówi Anna Marcinkowska z Krajowego Rejestru D³ugów Iwona Mirosz z Handelsbanken Oddzia³ w Polsce w praktyczny sposób przedstawi obowi¹zki informacyjne kredytodawców na etapie przedumownym Skuteczna ochrona konsumenta w œwietle implementacji dyrektywy. Leszek Rydzewski z kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz powie jak poprawnie konstruowaæ umowy z klientami wg nowych zasad Partner: Patronat Medialny: Informedia Polska Sp. z o.o., ul. Kijowska 1, Warszawa tel.: , fax: , Jerzy Bañka Dyrektor Departamentu Legislacyjno- Prawnego, Zwi¹zek Banków Polskich Monika Durka Radca Prawny, Departament Prawa Korporacyjnego, FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespo³u Ochrony Konsumenta i Rozwoju Rynków Finansowych, Zwi¹zek Banków Polskich dr Alicja Kopeæ Dyrektor Departamentu Prawnego, Doradca Zarz¹du, Provident Polska Aleksandra ukasiewicz Prezes Zarz¹du, Home Broker Doradcy Finansowi dr Micha³ Macierzyñski Dyrektor Programowy, Bankier.pl Anna Marcinkowska Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Prawnych, Krajowy Rejestr D³ugów Katarzyna Marczyñska Arbiter Bankowy, Bankowy Arbitra Konsumencki Iwona Mirosz Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Svenska Handelsbanken AB SA Oddzia³ w Polsce ukasz Molenda Dyrektor ds. Kredytów dla Ludnoœci, BZ WBK Patrycja Rogowska-Tomaszycka Ekspert w Departamencie Prawnym, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Andrzej Roter Dyrektor Generalny, Konferencja Przedsiêbiorstw Finansowych Leszek Rydzewski Adwokat, Wspólnik, Szef Departamentu Instytucji Finansowych i Restrukturyzacji, FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Miros³awa Szakun Doradca Prawny, Konferencja Przedsiêbiorstw Finansowych w Polsce; Cz³onek Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwoœci

2 , œroda PROGRAM KONFERENCJI , œroda 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa Skutki wprowadzenia nowej ustawy STANOWISKO ZWI ZKU BANKÓW POLSKICH WOBEC NOWYCH PRZEPISÓW DOTYCZ CYCH KREDYTU KONSUMENCKIEGO Przewidywane konsekwencje implementacji ustawy dla banków i sektora finansowego Czy ustawa ograniczy dostêp do kredytu Spadek konkurencyjnoœci produktów bankowych Potencjalne zmiany w organizacji banków po stronie operacji Norbert Jeziolowicz, Dyrektor Zespo³u Ochrony Konsumenta i Rozwoju Rynków Finansowych, Zwi¹zek Banków Polskich NOWE ZASADY UDZIELANIA KREDYTU KONSUMENCKIEGO I SPOSÓB DZIA ANIA POLSKICH BANKÓW Nowe obowi¹zki kredytodawców wobec konsumentów Relacje pomiêdzy bankami a poœrednikami (oczekujemy na potwierdzenie prelegenta) Przerwa na kawê KREDYT KONSUMENCKI I UPAD OŒÆ KONSUMENCKA NA RYNKU US UG FINANSOWYCH UE Implementacja Dyrektywy PE i Rady 2008/48/WE do polskiego porz¹dku prawnego Upad³oœæ konsumencka doœwiadczenia europejskie i rozwi¹zania przyjête w polskiej ustawie Ochrona konsumenta i zaspokojenie wierzycieli czy mo na to pogodziæ? Patrycja Rogowska-Tomaszycka, Ekspert w Departamencie Prawnym, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Praktyczne aspekty zawierania umowy wg nowych zasad INFORMACJE UDZIELANE KONSUMENTOWI PRZED ZAWARCIEM UMOWY Obowi¹zki w zakresie reklamy Arkusz informacyjny Objaœnianie udzielanych informacji Iwona Mirosz, Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Svenska Handelsbanken AB SA Oddzia³ w Polsce OCHRONA KONSUMENTA W PROCESIE ZAWIERANIA UMOWY O KREDYT Poprawna treœæ umowy kredytowej Najczêstsze b³êdy pope³niane w praktyce bankowej Niedozwolone klauzule w umowach kredytowych Ujednolicenie praw konsumenta do odst¹pienia od umowy Leszek Rydzewski, Wspólnik, Szef Departamentu Instytucji Finansowych i Restrukturyzacji, kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz WZROST RESTRYKCYJNOŒCI PROCEDUR UDZIELANIA KREDYTU Pojêcie odpowiedzialnego udzielania kredytu Odpowiedzialne udzielanie kredytu w praktyce krajów europejskich Odpowiedzialne udzielanie kredytu w œwietle dyrektywy o kredycie konsumenckim Obowi¹zkowe badanie zdolnoœci kredytowej ukasz Molenda, Dyrektor ds. Kredytów dla Ludnoœci, BZ WBK Przerwa na kawê Dostosowanie do szczególnych przepisów Dyrektywy CCD MODEL HARMONIZACJI PRZYJÊTY W NOWEJ DYREKTYWIE CCD I WYNIKAJ CY Z TEGO MODELU ZAKRES SWOBODY USTAWODAWCY KRAJOWEGO KONKRETNE PRZYK ADY Kredyt wi¹zany (art. 3 pkt n Dyrektywy, art. 15 ust. 1 Dyrektywy) Prawo konsumenta do dochodzenia swoich uprawnieñ wobec kredytodawcy je eli dochodzenie praw wobec dostawcy towarów lub us³ug (zwi¹zanych z niewykonaniem lub nienale ytym wykonaniem umowy sprzeda y lub umowy o œwiadczenie us³ug) nie odnios³o skutku (art. 15 ust. 2 Dyrektywy) Miros³awa Szakun, Doradca Prawny, Konferencja Przedsiêbiorstw Finansowych w Polsce; Cz³onek Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwoœci PRAKTYCZNE PROBLEMY ZWI ZANE Z DOSTOSOWANIEM SIÊ DO NIEKTÓRYCH ZAPISÓW DYREKTYWY CCD Prawo odst¹pienia od umowy (art. 14 dyrektywy) Przedterminowa sp³ata (art. 16 dyrektywy) Obowi¹zek przekazywania konsumentowi zestawienia w formie tabeli sp³at (art. 10 ust. 1 pkt.i) dr Alicja Kopeæ, Dyrektor Departamentu Prawnego, Doradca Zarz¹du, Provident Polska Lunch Zakoñczenie pierwszego dnia Konferencji Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o., Dzia³ ECU Marketing, ul. Kijowska 1, Warszawa

3 Konferencja NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH , czwartek 9.30 Rejestracja uczestników i poranna kawa Lunch PROGRAM KONFERENCJI , czwartek Problem nadmiernego zad³u enia gospodarstw domowych OCENA BIE CEJ SYTUACJI NA RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH I ZJAWISKA NADMIERNEGO ZAD U ENIA W BADANIACH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE Andrzej Roter, Dyrektor Generalny, Konfederacja Przedsiêbiorstw Finansowych INFORMACJE O WIARYGODNOŒCI KONSUMENTA I ICH ROLA W PROCESACH ZARZ DZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM ród³a informacji o wiarygodnoœci konsumentów Zmiany otoczenia prawnego wymiany informacji Anna Marcinkowska, Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Prawnych, Krajowy Rejestr D³ugów Przerwa na kawê ROZWÓJ RYNKU KART KREDYTOWYCH, A WZRASTAJ CE OBCI ENIE FINANSOWE KONSUMENTÓW Rynek kart kredytowych w Polsce analiza Ryzyko kredytowe zwi¹zane z kartami kredytowymi Rekomendacja T i jej wp³yw na rynek kart kredytowych Rozwój rynku kart kredytowych mo liwe scenariusze dr Micha³ Macierzyñski, Dyrektor Programowy, Bankier.pl REKOMENDACJA T JAKO REGULATOR ZASAD ZARZ DZANIA RYZYKIEM KREDYTOWYM Problem przekredytowania gospodarstw domowych Dobre praktyki zarz¹dzania ryzykiem kredytowym dla gospodarstw domowych prawid³owy pomiar ryzyka przez bank Rzetelna ocena zdolnoœci klienta do sp³aty rat kredytu Uwzglêdnienie w mo liwoœciach finansowania warunków gospodarczych i indywidualnej sytuacji kredytobiorcy Za³o enie dodatkowego buforu bezpieczeñstwa przy udzielaniu kredytów walutowych Aleksandra ukasiewicz, Prezes Zarz¹du, Home Broker Doradcy Finansowi SANKCJE DARMOWEGO KREDYTU PO ZMIANACH Konsekwencje braku informacji o uprawnieniu do wczeœniejszej sp³aty kredytu Gwarancja dla konsumenta o przestrzeganiu jego praw Jerzy Bañka, Dyrektor Departamentu Legislacyjno- Prawnego, Zwi¹zek Banków Polskich Jak skutecznie rozstrzygaæ spory z kredytodawc¹ ROZSTRZYGANIE SPORÓW Z KREDYTODAWC ORZECZNICTWO ARBITRA BANKOWEGO W SPRAWACH UMÓW O KREDYT KONSUMENCKI Wyjaœnianie i wskazywanie dróg wyjœcia z nieporozumieñ pomiêdzy klientami a bankami Przypadki roszczeñ z tytu³u niewykonania lub niew³aœciwego wykonania czynnoœci bankowych zawartych w umowie Przyk³ady rozstrzygniêæ Katarzyna Marczyñska, Arbiter Bankowy, Bankowy Arbitra Konsumencki Upad³oœæ konsumencka a kredyt konsumencki ZAGRO ENIE UPAD OŒCI JAKO RYZYKO ZWI ZANE Z KREDYTEM KONSUMENCKIM Przes³anki upad³oœci konsumenckiej Procedura upad³oœci konsumenckiej Monika Durka, Radca Prawny, Departament Prawa Korporacyjnego, kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Zakoñczenie Konferencji i wrêczenie certyfikatów Wszystkie treœci zawarte w programie Konferencji stanowi¹ w³asnoœæ Informedia Polska Sp. z o.o. oraz powi¹zanych z ni¹ podmiotów. O ile Organizator nie postanowi inaczej, nie wolno adnych materia³ów stanowi¹cych w³asnoœæ Informedia Polska odtwarzaæ, wykorzystywaæ, tworzyæ pochodnych prac na bazie materia³ów umieszczonych w programie, ani te ponownie ich publikowaæ, zamieszczaæ w innych materia³ach czy te w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniaæ bez uprzedniej pisemnej zgody Informedia Polska. tel.: fax:

4 DLACZEGO warto wzi¹æ udzia³ Dziêki udzia³owi w tej Konferencji zyskuj¹ Pañstwo mo liwoœæ zapoznania siê z najnowszymi za³o eniami do projektu ustawy o kredycie konsumenckim, które przedstawi¹ Miros³awa Szakun z Komisji Kodyfikacyjnej oraz Jerzy Bañka ze Zwi¹zku Banków Polskich To niepowtarzalna okazja, aby w gronie decydentów i praktyków rynku w osobach m.in.: Norberta Jeziolowicza z ZBP, Patrycji Rogowskiej-Tomaszyckiej z PKPP Lewiatan i dr Alicji Kopeæ z Provident Polska, przedyskutowaæ najwa niejsze konsekwencje nowelizacji ustawy dla kredytodawców i sektora finansowego Specjalnie dla Pañstwa ukasz Molenda z banku BZ WBK przedstawi praktyczne skutki wprowadzenia unijnej dyrektywy o kredycie konsumenckim w kontekœcie wzrostu restrykcyjnoœci procedur udzielania kredytu Efektywne Ÿród³a pozyskiwania wyczerpuj¹cych informacji o klientach i badanie zdolnoœci kredytowej w kontekœcie nowej ustawy omówi Anna Marcinkowska z Krajowego Rejestru D³ugów Obowi¹zki informacyjne kredytodawców wzglêdem konsumentów na etapie przedumownym przybli y Iwona Mirosz z Handelsbanken Oddzia³ w Polsce, a Katarzyna Marczyñska, Arbiter Bankowy wyjaœni jak skutecznie rozstrzygaæ spory z kredytodawc¹ Przewidywane skutki wprowadzenia Rekomendacji T w kontekœcie zagro enia przekredytowaniem gospodarstw domowych szczegó³owo zanalizuje Aleksandra ukasiewicz z Home Broker Doradcy Finansowi KTO powinien wzi¹æ udzia³ Odbiorcy Konferencji: Prezesi, Cz³onkowie Zarz¹du oraz Wy sza i Œrednia Kadra Mened erska banków komercyjnych A w szczególnoœci departamenty: Przedstawiciele firm udzielaj¹cych po yczek Firm prowadz¹cych sprzeda rataln¹ Kancelarii prawnych Kredytów Ryzyka kredytowego Kredytów trudnych Bankowoœci detalicznej Sprzeda y, produktów, marketingu, consumer finance Prawne, compliance O NAS Informedia Polska Sp. z o.o. jest liderem na polskim rynku presti owych konferencji i kongresów. Si³a Informedia Polska to po³¹czenie miêdzynarodowego doœwiadczenia z doskona³¹ znajomoœci¹ lokalnego rynku i jego know-how. Informedia posiada szerok¹ wiedzê o ró nych sektorach i jest organizatorem ca³ej gamy presti owych konferencji w wielu bran ach, wœród których s¹: telekomunikacja i media, farmacja, energetyka, finanse & bankowoœæ, IT, retailing, paliwa & gaz, nieruchomoœci oraz FMCG. ZAPRASZAM do udzia³u w konferencji Katarzyna Czapska - Project Manager tel , fax ZAPRASZAMY do wspó³pracy w zakresie sponsoringu Dzia³ Sponsoringu tel , fax www

5 prelegenci konferencji Jerzy Bañka Dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego, Zwi¹zek Banków Polskich Radca Prawny, specjalista z zakresu Prawa bankowego. Sta³y wspó³pracownik Centrum Prawa Bankowego i Informacji (poprzednio Bankowa Spó³ka Prawnicza). Stale wspó³pracuje z wieloma bankami i instytucjami finansowymi. Uczestniczy³ reprezentuj¹c ZBP w pracach legislacyjnych nad ustawami Prawo bankowe, ustawa o NBP, Ordynacja podatkowa, ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawa o kredycie konsumenckim, prawo upad³oœciowe i naprawcze i innych. Monika Durka Radca Prawny, Departament Prawa Korporacyjnego, kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Specjalizuje siê w prawie spó³ek, prawie cywilnym oraz postêpowaniach s¹dowych. Posiada doœwiadczenie w doradztwie z zakresu fuzji i przejêæ (M&A) oraz prawa upad³oœciowego. Doradza³a, m.in. jednemu z wiod¹cych banków w postêpowaniu upad³oœciowym klienta banku zwi¹zanym z transakcjami opcyjnymi, wiod¹cemu producentowi z bran y spo ywczej w zwi¹zku z zamierzonym przejêciem producenta napojów bezalkoholowych w upad³oœci oraz w toku jego postêpowania upad³oœciowego, a tak e inwestorowi hiszpañskiemu w postêpowaniu upad³oœciowym jego klienta. Prowadzi³a postêpowania s¹dowe, upad³oœciowe i egzekucyjne dla grupy spó³ek z bran y transportowo-spedycyjnej. Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespo³u Ochrony Konsumenta i Rozwoju Rynków Finansowych, Zwi¹zek Banków Polskich Koordynuje dzia³alnoœæ ZBP w obszarze rozwoju rynku finansowego (w tym standaryzacji instrumentów finansowych), wspierania rozwoju przedsiêbiorczoœci i ochrony konsumenta us³ug finansowych. Reprezentuje polski sektor bankowy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej, w tym Consumer Affairs Committee oraz Financial Markets Committee oraz kilku grup roboczych. Jest cz³onkiem Rady Nadzorczej MTS-CeTO S.A. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie. dr Alicja Kopeæ Dyrektor Departamentu Prawnego, Doradca Zarz¹du, Provident Polska Radca Prawny, doktor prawa; pracuje w Provident Polska SA od lutego 2003 r. Jest wspó³autork¹ komentarzy do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Swoj¹ karierê zawodow¹ zaczyna³a jako pracownik naukowy Uniwersytetu Jagielloñskiego. Nastêpnie pracowa³a jako Dyrektor Departamentu Prawnego grupy ubezpieczeniowej Commercial Union oraz Zurich Financial Services, a tak e w miêdzynarodowej kancelarii prawnej Linklaters, gdzie by³a odpowiedzialna za praktykê w zakresie prawa ubezpieczeniowego oraz funduszy emerytalnych. Jest absolwentk¹ Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukoñczy³a równie podyplomowe studia w zakresie biznesu i gospodarki rynkowej Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz Uniwersytetu Hartford USA. Aleksandra ukasiewicz Prezes Zarz¹du, Home Broker Doradcy Finansowi Do grudnia 2009 r. by³a Cz³onkiem Zarz¹du i Dyrektorem ds. Produktów Bankowych w Open Finance SA. oraz Wiceprezesem Zwi¹zku Firm Doradztwa Finansowego. Karierê zaczyna³a w 2004 r. jako doradca finansowy. Absolwentka Stosunków Miêdzynarodowych oraz Finansów i Bankowoœci w Szkole G³ównej Handlowej (SGH). Studiowa³a tak e na University of Sussex w Wielkiej Brytanii. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich z ekonomii w SGH. dr Micha³ Macierzyñski Dyrektor Programowy, Bankier.pl Doktor nauk ekonomicznych, analityk w firmie Bankier.pl SA, Wiceprezes Fundacji InternetPR.pl, Cz³onek Zarz¹du Zwi¹zku Firm Doradztwa Finansowego. Za³o yciel i Redaktor Naczelny wortalu finansowego PRNews.pl i Przegl¹du Finansowego Bankier.pl. Absolwent Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi zajêcia Public Relations finansów i Dziennikarstwo gie³dowe w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Laureat Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka w 2007 roku. Dziennikarz Roku 2008 wg Kongresu Gospodarki Elektronicznej przy ZBP. Autor licznych raportów, analiz, publikacji naukowych i artyku³ów prasowych na temat bankowoœci, a tak e marketingu i PR bankowego i bankowoœci elektronicznej. Autor ksi¹ ki "Public relations w bankach wirtualnych". Anna Marcinkowska Pe³nomocnik Zarz¹du ds. Prawnych, Krajowy Rejestr D³ugów Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wroc³awskiego. Doœwiadczenie zawodowe zdobywa³a w jednej z firm windykacyjnych, koncernie Saint-Gobain oraz kancelarii prawnej specjalizuj¹cej siê w obs³udze instytucji finansowych. Od 2006 r. pe³nomocnik Zarz¹du Krajowego Rejestru D³ugów ds. Prawnych. Bra³a i bierze czynny udzia³ w pracach nad nowelizacj¹ ustaw, m.in. Prawo upad³oœciowe i naprawcze, Prawo bankowe, Ustawa o udostêpnianiu informacji gospodarczych. Jako ekspert wspó³pracuje z Ministerstwem Gospodarki, Rad¹ Rozwoju Rynku Finansowego przy Ministerstwie Finansów i Konferencji Przedsiêbiorstw Finansowych w Polsce, zaœ jako wyk³adowca ze Szko³¹ G³ówn¹ Handlow¹ w Warszawie i Wy sz¹ Szko³¹ Bankow¹ we Wroc³awiu. Konferencja NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH Katarzyna Marczyñska Arbiter Bankowy, Bankowy Arbitra Konsumencki Absolwentka prawa na Uniwersytecie ódzkim. W latach Sêdzia S¹du Rejonowego i Okrêgowego w Warszawie Wydzia³u Gospodarczego oraz Naczelnik Wydzia³u w Ministerstwie Sprawiedliwoœci. Od 2002 r. pe³ni funkcjê Arbitra Bankowego. Wyk³adowca Warszawskiego Instytutu Bankowoœci i Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Cz³onek kapitu³y Programu Gospodarczo Konsumenckiego SOLIDNA FIRMA/BIA A LISTA, którego celem jest propagowanie zasad etyki biznesu. Iwona Mirosz Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance, Svenska Handelsbanken AB SA Oddzia³ w Polsce Od ponad 15 lat zwi¹zana z bankowoœci¹, Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance w Svenska Handelsbanken Oddzia³ w Polsce od 2001 r. Wczeœniej zwi¹zana z Bankiem Handlowym w Warszawie SA, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego. Autorka przedakcesyjnego Raportu dla Komisji Europejskiej o dostosowaniu prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej w zakresie kredytu konsumenckiego. Prowadzi szkolenia w zakresie kredytu konsumenckiego. ukasz Molenda Dyrektor ds. Kredytów dla Ludnoœci, BZ WBK Od ponad 12 lat na rynku kredytów detalicznych. Posiada doœwiadczenie zarówno w procesie jak i analizie kredytowej w zakresie produktów kredytowych dla ludnoœci. Prowadzi³ równie projekty optymalizuj¹ce proces podejmowania decyzji i automatyzuj¹ce dzia³ania w obszarze monitoringu i windykacji. Obecnie Dyrektor ds. Kredytów dla Ludnoœci w BZWBK S.A. Odpowiada za sprzeda kredytów detalicznych, kszta³t produktu, jego wizerunek marketingowy oraz koordynacjê wspó³pracy kana³ów dystrybucji. Absolwent prawa UAM i ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Patrycja Rogowska-Tomaszycka Ekspert w Departamencie Prawnym, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Absolwentka Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Bankowego WPIA UW. Od 2007r. ekspert prawny W Departamencie Prawnym Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Uczestniczy³a w pracach legislacyjnych nad ustawami reguluj¹cymi rynek finansowy tj. Prawo Bankowe, ustawa o Praniu Pieniêdzy, ustawa o Upad³oœci Konsumenckiej, ustawa o Kredycie Konsumenckim, ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Andrzej Roter Dyrektor Generalny, Konferencja Przedsiêbiorstw Finansowych Praktyk gospodarczy, Dyrektor Finansowy i Cz³onek Zarz¹du takich firm, jak SPORTIS S.A., Jacob Gerhardt Polonia Sp. z o.o., BEST S.A., PHZ NAVIMOR Sp. z o.o. Doœwiadczenia w bran y finansowej zebrane w pracy w BRE Banku S.A., BEST S.A. oraz w Kredyt Banku S.A. Od 2004 r. Dyrektor Generalny w Konferencji Przedsiêbiorstw Finansowych w Polsce, od 2005 r. Cz³onek Zarz¹du europejskiej organizacji samorz¹dowej EUROFINAS. Zainicjowa³ w 2006 r. powo³anie do ycia cyklu wydawniczego Biblioteka Kongresu Consumer Finance. Inicjator oraz wspó³autor wskaÿnika ogólnogospodarczego: Barometr Rynku Consumer Finance (Barometr KPF-IRG). Inicjator i koordynator unikalnych projektów badawczych realizowanych z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH oraz KRD BIG SA, opisuj¹cych co kwarta³ sytuacjê na rynku consumer finance oraz jakoœæ nale noœci polskich przedsiêbiorstw. Leszek Rydzewski Adwokat, Wspólnik, Szef Departamentu Instytucji Finansowych i Restrukturyzacji, kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Szef departamentów instytucji finansowych i restrukturyzacji oraz nowych technologii i IP. Oprócz wykszta³cenia prawniczego w kraju, ukoñczy³ studia podyplomowe Negocjacje i mediacje na SWPS oraz studia podyplomowe LL.M. International Trade and Business Law na Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie (Portugalia). Wpisany na listê arbitrów S¹du Arbitra owego przy PKPP Lewiatan. Pomaga we wszelkich formach finansowania przedsiêwziêæ i jego restrukturyzacji oraz zagadnieniach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ instytucji finansowych. Ponadto doradza w dziedzinie nowych technologii i prawa w³asnoœci intelektualnej. Wg rankingu Legal 500 EMEA, jest szczególnie ceniony za doœwiadczenie w zakresie umów kredytowych oraz projektów dla banków inwestycyjnych. Miros³awa Szakun Doradca Prawny, Konferencja Przedsiêbiorstw Finansowych w Polsce; Cz³onek Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwoœci Ukoñczy³a studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Miko³aja Kopernika w Toruniu. W roku 1981 uzyska³a uprawnienia radcy prawnego. Ukoñczy³a Studia podyplomowe prawa gospodarczego na Uniwersytecie Gdañskim. Od pocz¹tku pracy zawodowej zajmuje siê zagadnieniami dotycz¹cymi rynku finansowego i prowadzi indywidualn¹ kancelariê radcy prawnego, wyspecjalizowan¹ w obs³udze prawnej podmiotów z tego rynku. Uczestniczy³a w pracach legislacyjnych dotycz¹cych m.in. nowelizacji prawa bankowego, ustawy o kredycie konsumenckim i ustawy o upad³oœci konsumenckiej. Od 2002 r. pe³ni funkcjê Doradcy Prawnego Konferencji Przedsiêbiorstw Finansowych w Polsce, a od 2008 r. jest cz³onkiem Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministrze Sprawiedliwoœci. Cz³onek Komitetu Prawnego EUROFINAS. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: www www.

6 FORMULARZ ZG OSZENIOWY Konferencja NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH marca 2010, hotel Polonia Palace, Warszawa TAK, chcê wzi¹æ udzia³ w Konferencji NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH Termin: marca 2010 r. Cena: 3495 PLN + 22% VAT do 19 lutego 2010 r PLN + 22% VAT po 19 lutego 2010 r. ZAMAWIAM szeœciomiesiêczn¹ prenumeratê dziennika Puls Biznesu w promocyjnej cenie 314,22 z³* + VAT** dla uczestników Konferencji NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH TAK, chcê otrzymaæ wiêcej informacji o Konferencji NOWE REGULACJE RYNKU KREDYTÓW KONSUMENCKICH Termin: marca 2010 r. NIE, nie wezmê udzia³u w prezentowanej Konferencji, jednak proszê o informowanie mnie o planowanych wydarzeniach skierowanych do bran y bankowoœci i finansów. *Cena mo e ulec nieznacznym wahaniom na + lub 3% w zale noœci o dnia rozpoczêcia prenumeraty oraz liczby wydañ w jej okresie, cena standardowa 461,00 z³ netto **VAT 7% wydanie papierowe; VAT 22% wydanie elektroniczne Wyœlij dziœ na nr faksu Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament: Firma:... Ulica:... Kod pocztowy:...miasto:... Tel:... Fax: Dane nabywcy, potrzebne do wystawienia Faktury VAT: Nazwa firmy:... Siedziba:... Adres:... NIP:... Warunki uczestnictwa: 33% zni ki na prenumeratê Pulsu Biznesu dla uczestników Konferencji 1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji wynosi: 3495 PLN + 22% VAT przy rejestracji do 19 lutego 2010 r., 3995 PLN + 22% VAT przy rejestracji po 19 lutego 2010 r. 2. Cena obejmuje prelekcje, materia³y szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch. 3. Przes³anie do Informedia Polska faxem lub poczt¹ elektroniczn¹, wype³nionego i podpisanego formularza zg³oszeniowego, stanowi zawarcie wi¹ ¹cej umowy pomiêdzy zg³aszaj¹cym a Informedia Polska. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysy³ana faxem po otrzymaniu formularza zg³oszeniowego. 4. Prosimy o dokonanie wp³aty w terminie 14 dni od wys³ania zg³oszenia, ale nie póÿniej ni przed rozpoczêciem Konferencji. 5. Wp³aty nale y dokonaæ na konto: FORTIS BANK POLSKA SA ul. Suwak 3,Warszawa PL Rezygnacjê z udzia³u nale y przesy³aæ listem poleconym na adres Organizatora. 7. W przypadku rezygnacji do 24 lutego 2010 r. obci¹ ymy Pañstwa op³at¹ administracyjn¹ w wysokoœci 450 PLN + 22% VAT. 8. W przypadku rezygnacji po 24 lutego 2010 r. pobierane jest 100% op³aty za udzia³. 9. Nieodwo³anie zg³oszenia i niewziêcie udzia³u w Konferencji powoduje obci¹ enie pe³nymi kosztami udzia³u. 10. Niedokonanie wp³aty nie jest jednoznaczne z rezygnacj¹ z udzia³u. 11. Zamiast zg³oszonej osoby w Konferencji mo e wzi¹æ udzia³ inny pracownik firmy. 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwo³ania Konferencji. 13. W przypadku zamówienia prenumeraty Pulsu Biznesu w celu ustalenia szczegó³ów dostawy i obs³ugi prenumeraty w ci¹gu 3 dni po wp³yniêciu zg³oszenia skontaktuje siê z Pani¹/ em konsultant telefoniczny. Prosimy o podanie numery telefonu kontaktowego w formularzu. 5. Komu jeszcze zdaniem Pana/Pani mo emy przes³aæ informacje o tym wydarzeniu: Imiê i nazwisko:... Stanowisko:... Departament:... Tel:... Fax: Informedia Polska Sp. z o. o. z siedzib¹ w Warszawie (03-738), ul. Kijowska 1, wpisana jest do Rejestru Przedsiêbiorców prowadzonego przez S¹d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem KRS , NIP , wysokoœæ kapita³u zak³adowego: ,00 z³. piecz¹tka i podpis Zgodnie z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997r. Nr 133 poz. 833) Informedia Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie (dalej Informedia), informuje, e jest administratorem danych osobowych. Wyra amy zgodê na przetwarzanie danych osobowych w celach promocji i marketingu dzia³alnoœci prowadzonej przez Informedia, œwiadczonych us³ug oraz oferowanych produktów, a tak e w celu promocji ofert klientów Informedia. Wyra amy równie zgodê na otrzymywanie drog¹ elektroniczn¹ ofert oraz informacji handlowych dotycz¹cych Informedia oraz klientów Informedia. Wyra aj¹cemu zgodê na przetwarzanie danych osobowych przys³uguje prawo kontroli przetwarzania danych, które jej dotycz¹, w tym tak e prawo ich poprawiania. Równoczeœnie oœwiadczamy, e zapoznaliœmy siê z warunkami uczestnictwa oraz zobowi¹zujemy siê do zap³aty ca³oœci kwot wynikaj¹cych z niniejszej umowy. Adres do korespondencji: Informedia Polska Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, Warszawa tel: fax: www www.

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Konferencja NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO Prelegenci Konferencji: 16 17 marca 2010, Hotel Polonia Palace, Warszawa Zakres nowych zadañ i kompetencji Prezesa URE w œwietle nadchodz¹cych zmian Prawa Energetycznego

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji:

Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji. Prelegenci Konferencji: Nowa ustawa o systemie zarz¹dzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji Konferencja Dyrektywa IPPC, LCP, Technologie CCS Prelegenci Konferencji: 12-13 paÿdziernika 2009, Hotel Polonia Palace,

Bardziej szczegółowo

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta

Konferencja MODERN CLIENT SERVICE. Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta Innowacyjne metody komunikacji z klientem Konferencja MODERN CLIENT SERVICE Jak zbudowaæ zintegrowany system zarz¹dzania obs³ug¹ Klienta 30 31 marca 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH Gdzie szukaæ oszczêdnoœci, jak budowaæ relacje z dostawcami VI KONGRES OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZAKUPOWYCH 26-27 paÿdziernika 2010 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa W jaki sposób wejœæ na rynki wschodnioazjatyckie

Bardziej szczegółowo

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku

Konferencja PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji sprzeda y, stosowane przez czo³owych graczy na rynku Udana promocja: komponenty trafnej komunikacji PROMOCJA SPRZEDA Y Szerokie spojrzenie na najskuteczniejsze narzêdzia promocji, stosowane przez czo³owych graczy na rynku 14 15 wrzeœnia 2010, Hotel Le Méridien

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies

STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies STRATEGIE WINDYKACYJNE Case studies 26-27 paÿdziernika 2011, Warszawa Hotel Jan III Sobieski II Skuteczne metody dzia³ania w postêpowaniu upad³oœciowym study Pekao Bank Hipoteczny SA Bezpieczne umowy jako

Bardziej szczegółowo

MARKETING ZINTEGROWANY

MARKETING ZINTEGROWANY II Forum NAJWIÊKSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRAN Y MARKETINGOWEJ MARKETING ZINTEGROWANY Nowa era komunikacji z klientem 27 28 kwietnia 2010, Hotel Sofitel Victoria, Warszawa GOŒCIE SPECJALNI Alastair Tempest

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym Wyj¹tkowa debata! Kluczowi eksperci! W konferencji udzia³ bior¹: Wojciech Dziomdziora Kancelaria Cottyn - Lecoutre Eugeniusz Gaca KIGEiT Wojciech Ha³ka Instytut ¹cznoœci Tadeusz Jarmuziewicz Sejm RP Zbigniew

Bardziej szczegółowo

FACILITY MANAGEMENT. III Konferencja. Optymalizacja kosztów zarz¹dzania nieruchomoœciami. case studies i praktyczne doœwiadczenia Dyrektorów HR

FACILITY MANAGEMENT. III Konferencja. Optymalizacja kosztów zarz¹dzania nieruchomoœciami. case studies i praktyczne doœwiadczenia Dyrektorów HR case studies i praktyczne doœwiadczenia Dyrektorów HR III Konferencja FACILITY MANAGEMENT Optymalizacja kosztów zarz¹dzania nieruchomoœciami 6 7 kwietnia 2011 r., Hotel Le Méridien Bristol, Warszawa Jak

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

VII Kongres E-marketing

VII Kongres E-marketing Najwiêkszy doroczny kongres dla ca³ej bran y 22-23 czerwca 2006 Hotel Jan III Sobieski Warszawa VII Kongres E-marketing sprawdzone rozwi¹zania najskuteczniejsze kampanie on-line case studies m.in.: Grupa

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE

PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE wiedza stwarza mo liwoœci wiedza stwarza mo liwoœci PODATKI 2011 KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŒCI W POLSCE 15-16 listopada 2010, Warszawa, FUNDACJA BATOREGO, ul. Sapie yñska 10a NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

GHS NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH. Konferencja

GHS NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH. Konferencja D-32_PO8** Centrum Konferencyjno Kongresowe, ul. Bobrowiecka 9, Warszawa NOWY SYSTEM OZNAKOWANIA SUBSTANCJI I MIESZANIN* CHEMICZNYCH NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Wstêp do i CLP podstawy prawne (definicje,

Bardziej szczegółowo

PR & Media. Efektywna komunikacja SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY. w tradycyjnych i nowych kanałach. 24-25 kwietnia 2013 r., hotel Hyatt Regency, Warszawa

PR & Media. Efektywna komunikacja SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY. w tradycyjnych i nowych kanałach. 24-25 kwietnia 2013 r., hotel Hyatt Regency, Warszawa www.trioconferences.pl PR & Media SKUTECZNY MODEL WSPÓ PRACY Efektywna komunikacja w tradycyjnych i nowych kanałach W ród prelegentów mi dzy innymi: W programie mi dzy innymi: 1 Selling stories - czyli

Bardziej szczegółowo

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH

PODATKI 2011 NOWELIZACJA USTAW PODATKOWYCH Konferencja w WARSZAWIE Dowiedz siê wiêcej Gdzie i kiedy Hotel Ibis al. Solidarnoœci 165, Warszawa 2-3 marca 2011 NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku Zmiany

Bardziej szczegółowo

zmiany prawa farmaceutycznego

zmiany prawa farmaceutycznego KONFERENCJA Przyjęte oraz planowane zmiany prawa farmaceutycznego 25 marca 2015 r., Warszawa, Hotel Marriott Tomasz Latos Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia Irena Rej Prezes Izby

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Kredyt konsumencki i hipoteczny

Kredyt konsumencki i hipoteczny 29-30 listopada 2011r. Warszawa Kredyt konsumencki i hipoteczny Ostatnie spojrzenie na implementację najnowszych regulacji W programie Sympozjum: Prelegenci Sympozjum: Dr Tadeusz Białek, Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY

KREDYT KONSUMENCKI I HIPOTECZNY Szanowni Państwo Mam przyjemność zaprosić Państwa na Sympozjum podsumowujące najnowsze zmiany prawne i regulacyjne w obrębie kredytów konsumenckich i hipotecznych. Spotkanie ma na celu zweryfikowanie wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

2. edycja. E-commerce Legal. Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie!

2. edycja. E-commerce Legal. Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie! 2. edycja E-commerce Legal Dowiedz się, co musisz zmienić w swoim e-sklepie! Warsztaty, 1 października 2014 r., Warszawa, siedziba Pulsu Biznesu UWAGA NIE TYLKO DLA PRAWNIKÓW! Już wkrótce wejdzie w życie

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S

WARSZTATY PROBLEMATYCZNE ASPEKTY KREDYTOWANIA NIERUCHOMOŚCI W ŚWIETLE NOWELIZACJI REKOMENDACJI S 28 lutego-1 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa prelegenci Aleksandra Łukasiewicz Home Broker Agnieszka Nierodka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego dr Beata Paxford Kancelaria Adwokacka Röhrenschef

Bardziej szczegółowo

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO?

CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? SEMINARIUM PRAKTYCZNY E-BIZNES: CO WARTO (I TRZEBA) WIEDZIEÆ O SEO? s E o 16-17 wrzeœnia WARSZAWA Centrum Biurowe Kaskada W PROGRAMIE: Warsztat SEO, Wyst¹pienia merytoryczne ekspertów dotycz¹ce pozycjonowania,

Bardziej szczegółowo

Reklamacje produktów konsumpcyjnych

Reklamacje produktów konsumpcyjnych Warsztat Reklamacje produktów konsumpcyjnych 10-11 czerwca2014 r., siedziba Pulsu Biznesu, Warszawa Szeroko rozumiany proces zarządzania reklamacjami produktów konsumpcyjnych nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI

ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI 18-19 marca 2010 roku ZARZ DZANIE INFRASTRUKTUR PRZEDSIÊBIORSTWA I INSTYTUCJI NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA: Audyt Infrastruktury Przedsiêbiorstwa Metoda szacowania ryzyka w zarz¹dzaniu procesami Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI

NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KONFERENCJA NOWOCZESNE ROZWI ZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI PRAWO. DOBRA PRAKTYKA. FINANSE. 20-21 kwietnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa

Oferuj¹cy. KBC Securities N.V. (Spó³ka Akcyjna) Oddzia³ w Polsce ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa UNIA EUROPEJSKA Projekt wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego SPO WKP 2.1 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI sporz¹dzony w formie zestawu dokumentów obejmuj¹cego dokument podsumowuj¹cy,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo