Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio 2008"

Transkrypt

1 Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio 2008 Raport listopad 2007 Najnowsze informacje można znaleźć w witrynie

2 Dokument ten ma charakter wstępny i może zostać znacznie zmieniony przed udostępnieniem ostatecznej wersji opisanego w nim produktu. Informacje zawarte w tym dokumencie odzwierciedlają aktualne w dniu publikacji stanowisko korporacji Microsoft w sprawie zagadnień tu przedstawionych. Ponieważ Microsoft musi reagować na zmienne warunki rynku, nie należy interpretować tego tekstu jako zobowiązania ze strony Microsoft. Microsoft nie może gwarantować zgodności przedstawionych tu informacji po dacie publikacji. Dokument ten ma charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DO- MYŚLNIE), W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE. Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich leży w gestii użytkownika. Bez ograniczania praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie można kopiować, przechowywać w systemach przetwarzania danych ani przekazywać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, w postaci fotokopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Microsoft. Firma Microsoft może posiadać patenty lub mieć rozpoczęte postępowania patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej, obejmujące zagadnienia poruszane w tym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków jawnie objętych pisemnymi umowami licencyjnymi, uzyskanymi z firmy Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. O ile nie podano inaczej, nazwy firm, organizacji, produktów, domen, adresy poczty elektronicznej, znaki graficzne, osoby, miejsca lub zdarzenia użyte w przykładach w tym dokumencie mają charakter fikcyjny. Jakakolwiek zbieżność z rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami

3 domen, adresami poczty elektronicznej, znakami graficznymi, osobami, miejscami i zdarzeniami jest niezamierzona Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Expression, Expression Blend, Outlook, Visual Basic, Visual C#, Visual SourceSafe, Visual Studio i Windows Mobile są znakami towarowymi firmy Microsoft. Pozostałe znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

4 Spis treści Wstęp... 1 Tworzenie aplikacji klienckich... 1 Tworzenie aplikacji dla Office... 2 Tworzenie aplikacji internetowych... 4 Tworzenie aplikacji dla urządzeń przenośnych... 5 Zarządzanie cyklem życia aplikacji... 6 Podsumowanie... 7

5 Wstęp Microsoft Visual Studio 2008 pozwala na pełne wykorzystanie możliwości platformy.net Framework 3.5 i produktów rodziny Microsoft Office System do tworzenia charakteryzujących się wysoką jakością i zapewniających użytkownikom bogate doświadczenia aplikacji klienckich, aplikacji opartych na Office, aplikacji internetowych i aplikacji dla urządzeń przenośnych, które podnoszą efektywność procesów biznesowych i procesów podejmowania decyzji. Microsoft Visual Studio Team System 2008 udostępnia zespołom programistycznym narzędzia i procesy zarządzania cyklem życia aplikacji, ułatwiające pracę zespołową, wymianę informacji ze zleceniodawcami projektu i zapewnienie jak najwyższej jakości oprogramowania. W dokumencie tym opisano cechy Visual Studio 2008 ułatwiające tworzenie wysokiej jakości aplikacji klienckich, aplikacji opartych na Office, aplikacji internetowych i aplikacji dla urządzeń przenośnych i zarządzanie cyklem życia tych aplikacji. Opisano także, w jaki sposób Visual Studio 2008 ułatwia rozwiązywanie problemów programistycznych poprzez: podniesienie produktywności programistów, przełomowe techniki zapewniania doświadczeń użytkowników, efektywną pracę zespołową, wyższą jakość oprogramowania, lepszą przejrzystość projektów. Tworzenie aplikacji klienckich Visual Studio 2008 umożliwia budowanie bogatych aplikacji klienckich opartych na platformie.net Framework 3.5. Dzięki temu programiści mogą udoskonalać istniejące aplikacje klienckie, zbudowane w oparciu o klasy Windows Forms, dostępne w.net Framework 2.0. Wewnętrzny zespół programistyczny w firmie świadczącej usługi finansowe może na przykład zajmować się rozwojem i utrzymaniem aplikacji klienckiej do analizy obrotu walutami. Dzięki zastosowaniu.net Framework 3.5, następna wersja aplikacji może zapewnić użytkownikom bogatsze możliwości analityczne oraz funkcję bezpośredniego realizowania wymodelowanych transakcji, bez konieczności wprowadzania ich do osobnego programu. Nowe funkcje.net Framework 3.5, umożliwiające taką rozbudowę aplikacji, to między innymi: Windows Presentation Foundation (WPF) podsystem graficzny.net Framework 3.5 ułatwiający wykorzystanie możliwości współczesnego sprzętu graficznego. Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio

6 Windows Communication Foundation (WCF) podsystem komunikacyjny.net Framework 3.5 ułatwiający implementację komunikacji pomiędzy różnymi systemami i aplikacjami. Multitargeting funkcja umożliwiająca programistom korzystającym z Visual Studio 2008 przygotowywanie aplikacji dla platform.net Framework 2.0, 3.0 i 3.5 za pomocą tego samego zestawu narzędzi. Inne zalety tego nowego środowiska to między innymi: Natychmiastowe tworzenie aplikacji. Dzięki funkcji multitargeting, programiści, korzystając z Visual Studio 2008, mogą opracowywać nowe wersje aplikacji i konserwować starsze ich wersje za pomocą tych samych narzędzi. Dzięki technologiom WPF i WCF programiści mogą podnieść produktywność pracy i uzyskiwać lepsze efekty pisząc mniej kodu. Zgodność operacyjna technologii Windows Forms i WPF pozwala ograniczyć do minimum ilość nowego kodu, jaki trzeba napisać. Przełom w zapewnianiu doświadczeń użytkownikom. Dzięki technologii WPF programiści mogą łatwo wykorzystać bogatą funkcjonalność współczesnych kart graficznych i wyposażyć swoje aplikacje w intuicyjne funkcje modelowania i wizualizacji. Technologia WCF ułatwia integrację aplikacji klienckich z istniejącymi systemami przetwarzania danych, dzięki czemu użytkownicy, chcąc skorzystać z tych systemów, nie muszą stosować osobnych aplikacji. Efektywna praca zespołowa. Graficy projektujący wygląd aplikacji w Microsoft Expression Blend mogą bezpośrednio współpracować z programistami korzystającymi z Visual Studio Projektanci i programiści mogą wymieniać się efektami swojej pracy w taki sposób, że zmiany wyglądu interfejsu użytkownika nie mają negatywnego wpływu na procedury obsługi zdarzeń i logikę biznesową i na odwrót. Tworzenie aplikacji dla Office Oparte na przeglądarkach interfejsy użytkownika korporacyjnych aplikacji branżowych z reguły charakteryzują się długim czasem odpowiedzi na akcje użytkowników i często wymagają stałego dostępu do firmowej sieci intranet. Duży wysiłek, związany z wykorzystaniem takiego interfejsu użytkownika, może zniechęcać do wprowadzania danych, zmniejszając tym samą wartość zgromadzonych wewnątrz aplikacji danych dla innych użytkowników, którzy oczekują precyzyjnych i bieżących informacji. Pakiet Visual Studio Tools for Office (VSTO), zawarty w Visual Studio 2008, to rozbudowany zestaw narzędzi do tworzenia aplikacji biznesowych opartych na Office. Aplikacje takie udostępniają użytkownikom funkcjonalność systemów biznesowych, takich jak ERP (planowanie zasobów przedsiębiorstwa), CRM (zarządzanie relacjami z klientami), SCM (zarządzanie łańcuchem dostaw), za pośrednictwem przyjaznego interfejsu aplikacji Microsoft Office. Pozwalają na budowanie w oparciu o oprogramowanie klienckie i serwerowe Microsoft Office procesów biznesowych realizowanych wewnątrz firmowych aplikacji biznesowych. Programiści mogą na przykład wykorzystać Visual Studio 2008 do stworzenia aplikacji biznesowej Office, zapewniającej dostęp do danych na temat klientów firmy. Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio

7 Rozwiązanie to może być dodatkiem do programu Microsoft Office Outlook narzędzia wykorzystywanego już na co dzień przez handlowców do komunikacji z klientami i kolegami umożliwiającym handlowcom przeglądanie w trybie off-line i aktualizowanie danych CRM, kontaktów i możliwości biznesowych. Po uzyskaniu połączenia z firmową siecią, handlowcy mogliby zsynchronizować zgromadzone dane z główną bazą aplikacji CRM. Rozwiązanie takie może także wyświetlać dane z firmowych systemów raportowania sprzedaży i obsługi klientów, stanowiąc pojedynczy punkt dostępu do danych klienta, składowanych w różnych systemach zaplecza. Do budowy aplikacji biznesowych Office można wykorzystać takie produkty rodziny Visual Studio 2008, jak Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Suite (środowisko programistyczne) i Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server (centralne repozytorium danych projektu). Niektóre z funkcji tego środowiska to: Płynna integracja z interfejsem wstążki w Office Programiści mogą z łatwością dodawać przyciski i inne kontrolki do interfejsu wstążki w Office Regiony formularzy Outlook. Dzięki regionom formularzy nowej funkcji dostosowywania interfejsu użytkownika, wprowadzonej w Office Outlook 2007 programiści mogą udostępnić użytkownikom funkcje przeglądania i edycji danych z aplikacji biznesowych. Wdrażanie metodą ClickOnce. Programiści mogą udostępniać użytkownikom nowe wersje aplikacji do instalacji poprzez proste umieszczenie ich w odpowiednim katalogu na serwerze internetowym. Użytkownicy mogą zainstalować tak udostępnioną aplikację, klikając łącze w wiadomości . Zalety stosowania Visual Studio 2008 do tworzenia aplikacji biznesowych Office to między innymi: Natychmiastowe tworzenie aplikacji. Możliwość tworzenia aplikacji biznesowych Office jako nowych rozwiązań, opartych na aplikacjach rodziny Microsoft Office, pozwala znacznie skrócić czas potrzebny na opracowanie takich rozwiązań. Funkcje takie jak płynna integracja z interfejsem wstążki i regiony formularzy Outlook, ułatwiają rozszerzanie aplikacji Office, umożliwiając programistom udostępnienie niezbędnej funkcjonalności bez potrzeby tworzenia aplikacji od początku. Przełom w zapewnianiu doświadczeń użytkownikom. Pracownicy korzystający z nowych aplikacji biznesowych Office mogąc z łatwością utrzymywać aktualność danych pracują bardziej efektywnie i szybciej realizują cele biznesowe przedsiębiorstwa. Nawet gdy połączenie z siecią firmową nie jest dostępne, mają stały dostęp do danych przechowywanych lokalnie. Funkcje takie jak płynna integracja z interfejsem wstążki pozwalają uzyskać jeszcze lepsze doświadczenia użytkowników, zapewniając jeden model pracy z danymi biznesowymi i innymi rodzajami informacji. Efektywna praca zespołowa. Team Foundation Server usprawnia pracę grupową, zapewniając centralne repozytorium dla wszystkich danych projektu, pozwalające na gromadzenie informacji w ramach realizacji standardowych zadań programistycznych. Rozbudowane, predefiniowane raporty umieszczają te informacje w zasięgu ręki każdej Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio

8 z osób zainteresowanych rozwojem projektu, dzięki czemu mogą one na bieżąco śledzić wszystkie aspekty statusu i jakości projektu. Tworzenie aplikacji internetowych Firmy wykorzystujące technologie internetowe do budowy publicznie dostępnych witryn internetowych i wewnętrznych aplikacji biznesowych powinny stale poszukiwać sposobów zapewnienia użytkownikom końcowym zaawansowanych, bardziej interaktywnych rozwiązań i uzyskania lepszych efektów pracy zespołów programistycznych. Visual Studio 2008, umożliwiając tworzenie aplikacji w oparciu o platformę.net Framework 3.5, udostępnia programistom wszechstronny zestaw narzędzi, pozwalający na efektywne budowanie bogatszych, sprawniej działających wersji zarówno wewnętrznych aplikacji biznesowych, jak i publicznie dostępnych witryn internetowych. Funkcjonalność Visual Studio 2008, ważna z punktu widzenia programistów aplikacji internetowych, obejmuje między innymi: Pełne wsparcie AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) techniki programistycznej pozwalającej przeglądarce na realizację w tle wymiany niewielkich porcji informacji z serwerem internetowym. LINQ (Language-Integrated Query) zapytania do baz danych zintegrowane z językiem programowania. Technika pozwalająca na tworzenie w językach programowania Visual Basic i Visual C# zapytań o składni podobnej do zapytań w języku SQL (Structured Query Language) i stosowanie tej samej metody do pobierania danych z kolekcji obiektów, źródeł danych ADO.NET, plików XML i baz danych SQL Server. Integracja z Microsoft Expression Web pozwalająca na stosowanie kaskadowych arkuszy stylów i wspólnych plików projektów. Do korzyści stosowania Visual Studio 2008 do tworzenia aplikacji internetowych można zaliczyć: Przełom w zapewnianiu doświadczeń użytkownikom. Usprawniona obsługa AJAX, dzięki wyeliminowaniu konieczności przeładowania całej strony internetowej po wprowadzeniu zmiany przez użytkownika, pozwala programistom na tworzenie bogatszych, sprawniej działających aplikacji internetowych, charakteryzujących się bardziej interaktywnym interfejsem użytkownika. Natychmiastowe tworzenie aplikacji. Programiści, stosując technikę AJAX, mogą pracować bardziej produktywnie dzięki wykorzystaniu dostępnej w Visual Studio 2008 technologii IntelliSense podpowiadającej nazwy zmiennych, obiektów i ich metod. Możliwe jest debugowanie kodu JavaScript poprzez proste ustawianie punktów przerwań wewnątrz Visual Studio. Funkcja ta jest kompatybilna z większością popularnych przeglądarek internetowych. Programiści korzystający z LINQ mają w Visual Studio 2008 zapewnioną pełną pomoc w czasie projektowania, obejmującą uzupełnianie składni, inteligentną autokorektę błędów kompilacji oraz technologię IntelliSense, dzięki czemu nie muszą poświęcać czasu na naukę składni języków takich jak T-SQL czy XPATH i mogą skupić się na sposobach wykorzystania pobranych danych. Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio

9 Efektywna praca zespołowa. Projektanci interfejsu użytkownika i programiści mogą bezproblemowo współpracować ze sobą i współdzielić projekty, kod i efekty swojej pracy. Projektanci mogą przygotować interfejs użytkownika za pomocą Microsoft Expression Web i przekazać go programistom mając pewność, że projekt interfejsu i dobudowana do niego logika biznesowa nie będą ze sobą kolidować. Dzięki efektywnej pracy zespołowej firma jako całość może skoncentrować się na zapewnieniu jak najlepszych doświadczeń użytkownika. Tworzenie aplikacji dla urządzeń przenośnych Pracownicy mobilni, którzy pod koniec dnia pracy muszą poświęcić dodatkowy czas na wprowadzenie informacji z papierowych notatek do systemu komputerowego, pracują nieefektywnie. Problem ten można rozwiązać, udostępniając funkcjonalność aplikacji dla stacji roboczych na urządzeniach przenośnych wyposażonych w system Windows Mobile. Cel ten można osiągnąć w oparciu o Visual Studio 2008 i platformę.net Framework 3.5 oraz centralne repozytorium danych projektu, prowadzone z wykorzystaniem Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server. Funkcje środowiska, które można wykorzystać do tego celu, to między innymi: Platforma.NET Compact Framework 3.5 umożliwiająca programistom tworzenie mobilnej wersji aplikacji z wykorzystaniem tych samych technologii, z których korzystali, tworząc wersję aplikacji przeznaczoną dla stacji roboczych np. Windows Communication Foundation (WCF) i LINQ. Obsługa testów jednostkowych programiści mogą korzystać z tych samych testów jednostkowych, które opracowali tworząc aplikację dla stacji roboczych, a także przygotować nowe testy. Udoskonalone kontrolki Windows Forms dla urządzeń przenośnych, ułatwiające modyfikowanie i optymalizowanie okien dialogowych aplikacji przenośnych w celu dostosowania ich do niewielkich ekranów urządzeń. Niektóre z korzyści zapewnianych przez to środowisko programowania to między innymi: Natychmiastowe tworzenie aplikacji. Nakład prac potrzebnych do opracowania aplikacji mobilnej został znacznie zmniejszony. Programiści mogą w dużej części wykorzystać architekturę, kod i testy jednostkowe powstałe na potrzeby wersji aplikacji dla stacji roboczych większość prac może ograniczyć się do opracowania nowego interfejsu użytkownika, przystosowanego do niewielkich rozmiarów wyświetlaczy. Przełom w zapewnianiu doświadczeń użytkownikom. Rozwiązania oparte na systemie Windows Mobile zapewniają pracownikom mobilnym dostęp do funkcji i informacji wtedy, gdy jest on najbardziej potrzebny podczas pracy poza firmą. Nowe kontrolki Windows Forms dla aplikacji dla urządzeń przenośnych umożliwiają programistom optymalizację interfejsu użytkownika aplikacji do określonych zadań i podniesienie w ten sposób produktywności pracy użytkownika. Efektywna praca zespołowa. Gdy wszystkie dane projektu znajdują się w jednym miejscu i są zbierane w ramach standardowych zadań, każdy członek zespołu programistycznego ma pełne i stale aktualne informacje na temat stanu projektu. Dzięki temu może mniej Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio

10 czasu poświęcać na wyszukiwanie i przetwarzanie informacji, a więcej na wykorzystywanie tych informacji. Osoby zainteresowane rozwojem projektu, które nie są członkami zespołu programistycznego i nie korzystają z oprogramowania Team Suite, mogą uzyskać dostęp do informacji na temat projektu za pośrednictwem portalu internetowego. Zarządzanie cyklem życia aplikacji Nawet firmy rozwijające swoje rozwiązania w oparciu o Microsoft Solutions Framework często nie dysponują zunifikowanym zestawem narzędzi do obsługi tej metodologii programowania. Zespół programistyczny może na przykład do rozwoju oprogramowania wykorzystywać Microsoft Visual Studio 2005, do kontroli wersji kodu źródłowego Visual SourceSafe, do śledzenia błędów Microsoft Office Excel, zarządzać elementami pracy z wykorzystaniem poczty elektronicznej, Microsoft Office Project i Excel, kompilować rozwiązanie na komputerach programistów i kopiować efekty kompilacji na serwery testowe, koordynować zadania za pośrednictwem poczty elektronicznej, a raporty o stanie projektu przygotowywać ręcznie i dystrybuować je pocztą elektroniczną. Dostępne w Visual Studio Team System 2008 kompleksowe funkcje zarządzania cyklem życia aplikacji sprawiają, że takie zestawy fragmentarycznych rozwiązań stają się anachroniczne, i dostarczają narzędzia, procesy i wskazówki pozwalające na zwiększenie efektywności pracy wszystkich osób zaangażowanych w projekt. Dzięki Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Suite każdy członek zespołu programistycznego może pełnić w projekcie wiele ról, a Microsoft Visual Studio Team Suite 2008 Team Foundation Server umożliwia budowę centralnego repozytorium wszystkich informacji związanych z projektem. Funkcjonalność tego środowiska rozwoju oprogramowania istotna dla zespołów programistycznych obejmuje między innymi: Śledzenie elementów pracy. Na zarządzanie elementami pracy pozwala Team Foundation Server, a ich status jest aktualizowany automatycznie w czasie zaewidencjonowywania kodu przez programistów. Kompilacja na serwerze. W trybie integracji ciągłej każde zaewidencjonowanie kodu powoduje skompilowanie projektu i uruchomienie zautomatyzowanych testów. W razie wystąpienia problemu wszyscy członkowie projektu są o tym informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej. Raportowanie. Predefiniowane raporty, takie jak wskaźniki jakości czy pozostała do wykonania praca, sprawiają, że informacje niezbędne do oceny postępu prac i jakości oprogramowania znajdują się w zasięgu ręki każdego uczestnika projektu. Korzyści, jakie zapewnia nowe środowisko programowania, to między innymi: Usprawniona praca grupowa. Wszyscy członkowie zespołu programistycznego architekci, programiści, testerzy, specjaliści z zakresu baz danych, menedżerowie projektu mogą bardziej efektywnie ze sobą współpracować. Zasady kontroli wersji pozwalają Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio

11 egzekwować przestrzeganie określonych procesów można na przykład wprowadzić wymaganie, by każda zmiana wprowadzana w kodzie była związana z jakimś elementem pracy. Testerzy są automatycznie powiadamiani o wprowadzanych zmianach oraz o zrealizowanych funkcjach i usuniętych błędach i mogą natychmiast rozpocząć testowanie odpowiednich elementów. Lepsza jakość oprogramowania. Ciągła integracja i zautomatyzowane testy pozwalają na natychmiastowe identyfikowanie błędów kompilacji i problemów integracyjnych, dzięki czemu nie jest trwoniony cenny czas przeznaczony na testowanie. Przed zaewidencjonowaniem kodu programiści mogą skorzystać z wbudowanych w Team Suite narzędzi analizy i profilowania kodu w celu wykrycia potencjalnych problemów z wydajnością i bezpieczeństwem rozwiązania. Lepsza przejrzystość. Gdy wszystkie dane projektu znajdują się w jednym miejscu i są zbierane w ramach standardowych zadań, każdy członek zespołu programistycznego ma pełne i stale aktualne informacje na temat stanu projektu. Dzięki temu może mniej czasu poświęcać na wyszukiwanie i przetwarzanie informacji, a więcej na wykorzystywanie tych informacji. Osoby zainteresowane rozwojem projektu, które nie są członkami zespołu programistycznego i nie korzystają z oprogramowania Team Suite, mogą uzyskać dostęp do informacji na temat projektu za pośrednictwem portalu internetowego. Podsumowanie W dokumencie opisano cechy Visual Studio 2008 ułatwiające rozwiązywanie problemów programistycznych poprzez: podniesienie produktywności programistów, przełomowe techniki zapewniania doświadczeń użytkowników, efektywną pracę zespołową, wyższą jakość oprogramowania, lepszą przejrzystość projektów. Zalety te wynikają z wprowadzonych w Visual Studio 2008 udoskonaleń ułatwiających tworzenie atrakcyjnych aplikacji klienckich, aplikacji opartych na Office, aplikacji internetowych i aplikacji dla urządzeń przenośnych. Najbardziej aktualne informacje na temat Visual Studio 2008 można znaleźć w witrynie Visual Studio pod adresem Przełomowe techniki tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem Microsoft Visual Studio

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM SPRZEDAŻ I MARKETING Moduł Sprzedaż i Marketing w systemie Microsoft Navision zapewnia dostęp do kompletnych i dokładnych informacji,

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

VISUAL STUDIO 2008 I.NET 3.5 NOWOŚCI. Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek

VISUAL STUDIO 2008 I.NET 3.5 NOWOŚCI. Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek VISUAL STUDIO 2008 I.NET 3.5 NOWOŚCI Bartłomiej Filipek www.ii.uj.edu.pl/~filipek plan Szybki start!.net 3.5 Visual Studio 2008 ogólnie Nowe narzędzia Czy zapomniano o C++? Podsumowanie Materiały źródłowe

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0067_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe ITA-103 Wersja 1 Warszawa, październik 2008 2008 Piotr Bubacz. Autor udziela prawa do bezpłatnego kopiowania i dystrybuowania wśród pracowników uczelni oraz studentów objętych programem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Visio 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zaktualizowane szablony Szablony

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurze Przetwarzanie w chmurze Opracował: Zb. Rudnicki 1 Chmura w Internecie 2 1 picasaweb.google.com - Fotografie w chmurze 3 Octave - podobny do Matlaba - także w chmurze (uproszczony) i dostępny w iphone 4

Bardziej szczegółowo

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform

Twórz mobilne aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Ogólna charakterystyka rozwiązania SAP Technologia SAP Mobilna platforma SAP Cele Twórz aplikacje biznesowe dzięki SAP Mobile Platform Wykorzystaj szanse, jakie dają technologie Wykorzystaj szanse, jakie

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV PLATFORMA Microsoft MICROSOFT DYNAMICS NAV TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT DYNAMICS NAV W każdym obszarze systemu Microsoft Dynamics NAV kluczową rolę odgrywają technologie firmy Microsoft.

Bardziej szczegółowo

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie ŁAŃCUCHEM DOSTAW SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM Dzięki systemowi zarządzania magazynem w Microsoft Business Solutions Navision oszczędzasz czas i pieniądze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Autoryzowane kompetencje podstawą rozwoju śląskich MŚP Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach projektu Gdynia, dnia 3 marca 2014r. Spis Treści SZKOLENIE: MS 20411

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1

Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski. Bazy danych ITA-101. Wersja 1 Włodzimierz Dąbrowski, Przemysław Kowalczuk, Konrad Markowski Bazy danych ITA-101 Wersja 1 Warszawa, wrzesień 2009 Wprowadzenie Informacje o kursie Opis kursu We współczesnej informatyce coraz większą

Bardziej szczegółowo

Windows Mobile. Andy Wigley, Daniel Moth, Peter Foot, Microsoft Mobile Development Handbook, Microsoft Press 2007

Windows Mobile. Andy Wigley, Daniel Moth, Peter Foot, Microsoft Mobile Development Handbook, Microsoft Press 2007 Windows Mobile Andy Wigley, Daniel Moth, Peter Foot, Microsoft Mobile Development Handbook, Microsoft Press 2007 Wykład 14-2 Windows CE Modułowy system operacyjny Platform Builder pozwala na wybranie tych

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 1.4-4.1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii Inwestycje w innowacyjne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/05/12 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa oprogramowaniasystemowego i narzędziowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu Platforma

Bardziej szczegółowo

Projekt: MS i CISCO dla Śląska

Projekt: MS i CISCO dla Śląska Projekt: MS i CISCO dla Śląska Ścieżki szkoleniowe planowane do realizacji w projekcie Administracja bazami danych Katowice, październik 2012 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Klient poczty elektronicznej

Klient poczty elektronicznej Klient poczty elektronicznej Microsoft Outlook 2010 wysyłaj i odbieraj pocztę elektroniczną, zarządzaj kalendarzem, kontaktami oraz zadaniami. Aplikacja Outlook 2010 to narzędzie spełniające wszystkie

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

SIŁA PROSTOTY. Business Suite

SIŁA PROSTOTY. Business Suite SIŁA PROSTOTY Business Suite REALNE ZAGROŻENIE Internetowe zagrożenia czyhają na wszystkie firmy bez względu na to, czym się zajmują. Jeśli masz dane lub pieniądze, możesz stać się celem ataku. Incydenty

Bardziej szczegółowo

EasyInput EasyInput wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel. Prezentacja produktu

EasyInput EasyInput wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel. Prezentacja produktu EasyInput EasyInput wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel Prezentacja produktu BCC EXTRA EasyInput jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty,

Bardziej szczegółowo

S Dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie. S Zwiększanie produktywności. S Podnoszenie poziomu konkurencyjności

S Dostosowanie rozwiązań do wymagań procesów zachodzących w firmie. S Zwiększanie produktywności. S Podnoszenie poziomu konkurencyjności MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE WSPÓŁPRACĄ GWARANCJA DOSTĘPU DO KOMPLETNYCH I DOKŁADNYCH INFORMACJI DAJE CI MOŻLIWOŚĆ KONCENTROWANIA SIĘ NA WYBRANYCH SEGMENTACH KLIENTÓW. Kluczowe korzyści:

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

EasyInput Wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel

EasyInput Wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel EasyInput Wydajniejsza praca użytkownika dzięki integracji SAP z MS Excel Prezentacja produktu BCC EXTRA EasyInput jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty, pozwalające

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM

Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION Zarządzanie RELACJAMI Z KLIENTEM ZARZĄDZANIE SERWISEM Moduł Zarządzanie Serwisem stanowi część systemu Microsoft Business Solutions Navision i został zaprojektowany

Bardziej szczegółowo

Uprość korzystanie z programów SAP na dowolnych urządzeniach dzięki łatwym w obsłudze aplikacjom

Uprość korzystanie z programów SAP na dowolnych urządzeniach dzięki łatwym w obsłudze aplikacjom Ogólna charakterystyka rozwiązań SAP SAP Fiori Cele Uprość korzystanie z programów SAP na dowolnych urządzeniach dzięki łatwym w obsłudze aplikacjom Uprość rutynowe zadania dzięki SAP Fiori Uprość rutynowe

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Budowanie aplikacji biznesowych przy użyciu. Presentation Foundation i wzorca MVVM

Budowanie aplikacji biznesowych przy użyciu. Presentation Foundation i wzorca MVVM Budowanie aplikacji biznesowych przy użyciu Windows Presentation Foundation i wzorca MVVM Raffaele Garofalo Przekład: Jakub Niedźwiedź APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2015. Nowości w systemie ERP

Microsoft Dynamics NAV 2015. Nowości w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 Nowości w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 Microsoft Dynamics NAV to system ERP firmy Microsoft, który jest elastyczny, szybki we wdrożeniu, łatwy w obsłudze oraz zawiera

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych i podniesienie poziomu obsługi klienta dzięki przyspieszeniu procesów zarządzania zamówieniami.

Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych i podniesienie poziomu obsługi klienta dzięki przyspieszeniu procesów zarządzania zamówieniami. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION ZARZĄDZANIE MAGAZYNEM Oszczędność czasu i pieniędzy Twojej firmy dzięki efektywnym procesom gospodarki magazynowej. Kluczowe korzyści: S Obniżenie kosztów magazynowych

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA

Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA Zakres tematyczny dotyczący podstaw programowania Microsoft Office Excel za pomocą VBA 1 Rozdział 1 Praca z makropoleceniami Opis: W tym rozdziale kursanci przechodzą przez wprowadzenie do programowania

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument

INTEGRACJA. Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument INTEGRACJA Microsoft Dynamics NAV Korzyści wynikające z integracji z innymi produktami i technologiami firmy Microsoft Oficjalny dokument Integracja innowacyjnych rozwiązań Data: kwiecień 2007 r. www.microsoft.com/dynamics

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DAG/G/20/12 Załącznik nr A do SIWZ Przedmiot zamówienia: dostawa oprogramowaniasystemowego i narzędziowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w ramach Projektu Platforma

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem.

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem. JMK-CRM System zarządzania przedsiębiorstwem. Intuicyjny, przejrzysty interfejs, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów + + elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności

WEBCON Business Process Suite 7.7. Lista zmian i nowych funkcjonalności WEBCON Business Process Suite 7.7 Lista zmian i nowych funkcjonalności Wersja 7.7 systemu WEBCON Business Process Suite niesie ze nową funkcjonalność i znaczące usprawnienia. Całkowitą nowością jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kontraktor - Analityk Biznesowy

Kontraktor - Analityk Biznesowy Kontraktor - Analityk Biznesowy Imię i nazwisko: Antal International_JC Lokalizacja: Warszawa Dostępność: 1 miesiąc Godzinowy koszt współpracy: 110 PLN + VAT Znajomość języków obcych: Angielski - Bardzo

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21

Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1. Plan wykładu. SZBD Oracle 2010-10-21 Organizacja zajęć BAZY DANYCH II WYKŁAD 1 Wykładowca dr inż. Agnieszka Bołtuć, pokój 304, e-mail: aboltuc@ii.uwb.edu.pl Liczba godzin i forma zajęć: 15 godzin wykładu oraz 30 godzin laboratorium Konsultacje:

Bardziej szczegółowo

Pakiet dla Efektywności Energetycznej

Pakiet dla Efektywności Energetycznej Pakiet dla Efektywności Energetycznej Przegląd systemu 2/28/2012 Aplikacje dla spółek energetycznych Audyt Energetyczny Zużycie Mediów Budynki i Instalacje Monitoring Billing Energia elektryczna Multimedia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Programowanie obiektowe Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZIE-1-306-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA 1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA WONDERWARE INTOUCH przemysłowe oprogramowanie klasy HMI/SCADA zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ

WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ WYDAJNOŚĆ I SKALOWALNOŚĆ Skalowalność systemu Microsoft Dynamics CRM 4.0 2008 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE DLA KIEROWNICTWA... 1 PODSUMOWANIE WYNIKÓW... 1 OMÓWIENIE... 2 METODYKA TESTOWANIA... 2 TRANSAKCJE

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 2/IAP )

Zapytanie ofertowe nr 2/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 2/IAP ) Intelix Sp. z o.o. Katowice, 08.04.2013 ul. Witosa 12 40-832 Katowice tel. + 48 32 201 45 44 fax + 48 32 205 81 98 info@intelix.pl www.intelix.pl Zapytanie ofertowe nr 2/IAP/2013 ( dotyczy modułu nr 2/IAP

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania Kancelarią. Doskonały dla małych i średnich Kancelarii

JMK-CRM. System zarządzania Kancelarią. Doskonały dla małych i średnich Kancelarii JMK-CRM System zarządzania Kancelarią. Doskonały dla małych i średnich Kancelarii Intuicyjny, przejrzysty, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA

POLITECHNIKA LUBELSKA POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Elektrotechniki i Informatyki Kierunek Informatyka praca magisterska Temat: Współpraca technologii.net Compact Framework, Flex i PHP w aplikacjach mobilnych na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: oprogramowanie Kategoria obejmuje niezbędne oprogramowanie dla uruchomienia i optymalnego wykorzystania komputera. Dostarczamy systemy operacyjne, pakiety biurowe,

Bardziej szczegółowo

DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór.

DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór. Connecting the Dots DynaDo łączy i organizuje komunikację, zadania i dokumenty wokół klientów i projektów. Usprawnia pracę, zwiększa produktywność i ułatwia nadzór. Obniża koszty, eliminuje frustracje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl

Prezentacja firmy WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ. http://www.qbico.pl Prezentacja firmy { WYDAJNOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ SKUTECZNOŚĆ http://www.qbico.pl Firma ekspercka z dziedziny Business Intelligence Srebrny Partner Microsoft w obszarach Business Intelligence i Data Platform Tworzymy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET Studia podyplomowe Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET I. Charakterystyka kursów Aplikacje bazodanowe dla biznesu (Microsoft Visual Studio.NET 2008) (35 godz.) W ramach kursu słuchacze

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl

Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Dane Klienta: Draszba S.A. Al. Gen. Józefa Hallera 233a 80-502 Gdańsk www.heavyduty.pl Draszba S.A. jest właścicielem marki Heavy Duty (HD) i Marisha oraz dystrybutorem wysokiej jakości obuwia Dr. Martens,

Bardziej szczegółowo

APLIKACJE WEB I MOBILE SYSTEMY INFORMATYCZNE

APLIKACJE WEB I MOBILE SYSTEMY INFORMATYCZNE APLIKACJE WEB I MOBILE SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPARCIE IT OUTSOURCING O NAS Complex is simple W itmore posiadamy doświadczenie w realizowaniu szerokiego zakresu usług IT. Począwszy od wsparcia informatycznego,

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows

IBM SPSS Statistics - Essentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows IBM SPSS Statistics - ssentials for Python: Instrukcje instalacji dla Windows Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for Python w systemach operacyjnych Windows.

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo