Sekcja Technologii działu TOP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sekcja Technologii działu TOP"

Transkrypt

1 1.Document format: PDF version less than PDF 1.2 or more than 1.4 Document is damaged and needs repair on open 2.Document info: Producer is Acrobat PDFWriter Creator is... 3.Security: Document uses security on this type any 4.Page info: Page is empty ignore graphics elements outside of the - trim box Number of pages more than Process color: RGB is used Calibrated Gray or Calibrated RGB is used Lab color is used ICC based color is used Ink coverage is hagher than 240% - restrict to elements within trim box Indexed color is used RGB gray or inpure CMYK gray is used RGB black or impure CMYK black is used 6.Spot color: Spot color used restrict to elements within trim box 7.Multi channel: nchanel color space is used 8.ICC color: Text on line-art is ICC tagged Image is ICC tagged 9.Transparency: Graphic elements is transparent Graphic elements uses a spot color and is transparent Graphic elements is set to overprint and is transparent Page contains transparent graphics elements and has no blending color space defined 10.Font type: True type font ignore double byte fonts Type3 font Double byte fonts check all types City fonts 11.Font embedding: Font is not embedded Embedded font is subset 12.Text: Text is smaller than 6 points Text is smaller than 8 points and is colored with 2 or more separations Black text does not overprint ignore text larger than 12 points White text does not knock out Text is invisible (text has fill nor stroke color)

2 13.Line art: Line weight is less 0.50 points Line weight is less 2 points and is colored with 2 or more separations 14.Image resolution: Resolution of color or grayscale image is below 180 dpi Resolution of color or grayscale image is above 300 dpi Resolution of black and white image is below 1200 dpi Image has alternated defined Image uses 16 bits per channel 15.OPI: OPI is used OPI used is incompatible with version 1.3 and 2.0 High resolution image pointed to by OPI path is missing 16.Annotations: Document contains annotatioon of type text note markup (e.g. free text,line) hyperlink Document contains annotatioon of type movie, sound and 3d trapnet printer marks file atachments screen watermark custom Annotation is set to print External hyperlink is used (hyperlink pointing to other document or internet address)

3 1.Document format PDF version less than PDF 1.2 or more than 1.4 Check the different Adobe Acrobat or PDF versions with which the document is compatible. Use the version lists to select a particular version or to define a range of versions. If you attempt to view a PDF file in an Adobe Acrobat version not compatible with the PDF level used in the document, it may not display correctly. Sprawdza różnicę w wersji oprogramowania Adobe Acrobat albo wersję PDF a z którą document jest kompatybilny. Użyj listy wersji w celu wybrania konkretnej wersji lub zdefiniuj przedział wersji. Przy próbie przeglądania pliku PDF w programie Adobe Acrobat, którego wersja nie jest kompatybilna z wersją oglądanego PDF a, podgląd pliku może wyświetlać się niepoprawnie. Document is damaged and needs repair on open There are several ways in which a PDF document can be damaged, and this check enables you to find out whether the document has incurred such damage. A PDF file can be damaged, for example, if you downloaded it from the Internet and the file transfer was incomplete. Adobe Acrobat automatically detects such damage, and attempts to repair it when the PDF document is opened. In this repair process, the document's index file is regenerated. However, these repairs may not suffice in some cases. Solution Redistill your PDF document or save it in Adobe Acrobat. Choose File > Save as and save your file with the same name. In some cases, however, Acrobat will not be able to repair the PDF file. You will then have to recreate it. Jest kilka momentów podczas których dokument PDF może ulec uszkodzeniu, a ta zaznaczona opcja umożliwia sprawdzenie czy dokument uległ takiemu uszkodzeniu. Plik PDF może być uszkodzony np. jeśli został ściągnięty z Internetu a transfer pliku był niekompletny. Adobe Acrobat automatycznie wykrywa takie uszkodzenie i sugeruje naprawę pliku podczas otwierania. W procesie naprawy pliku dochodzi do ponownego wytworzenia indeksu pliku. Jednakże, w niektórych przypadkach taka naprawa może nie wystarczyć. Rozwiązanie Przedestyluj ponownie PDF a lub zapisz go w Adobe Acrobat. Wybierz Plik>zapisz jako i zapisz swój plik z tą samą nazwą. Jednakże w niektórych przypadkach Acrobat nie będzie w stanie naprawić pliku. Wówczas będzie trzeba stworzyć go ponownie.

4 2.Document Info Producer is Acrobat PDFWriter When viewing a PDF document, you can review some basic information on the file, such as the title, the author, the subject of the document, etc. Some of this information is set by the person who created the PDF document, some by Acrobat. The producer field shows the application used to generate the PDF file (e.g. Acrobat Distiller 5.0). Podczas oglądania dokumentu PDF istnieje możliwość podejrzenia kilku podstawowych informacji o pliku, takich jak tytuł, autor, temat dokumentu, itp. Niektóre z tych informacji są podawane przez użytkownika, inne przez program Acrobat. Pole producenta pokazuje aplikację zastosowaną do wygenerowania pliku PDF (np. Acorbat Distiller 5.0) Creator When viewing a PDF document, you can review some basic information on the file, such as the title, the author, the subject of the document, etc. Some of this information is set by the person who created the PDF document, some by Acrobat. The creator field shows the authoring application in which the original document was created (e.g., Adobe FrameMaker, Microsoft Word, etc.). Podczas oglądania dokumentu PDF istnieje możliwość podejrzenia kilku podstawowych informacji o pliku, takich jak tytuł, autor, temat dokumentu, itp. Niektóre z tych informacji są podawane przez użytkownika, inne przez program Acrobat. Pole twórcy pokazuje aplikację, w której powstał dokument źródłowy (np. QuarkXpress) 3.Security Document uses security on this type any You can check a PDF's security settings by choosing File > Document Security and clicking the Display Settings button, or you can automate this process by including this check in your PDF Profile. Security settings for PDF documents can restrict certain features such as: - Printing the PDF document. - Changing the PDF document. - Selecting text and graphics. - Adding or changing notes and form fields. Możesz sprawdzić ustawienia ochrony dokumentu PDF wybierając Plik>Ochrona dokumentu i klikając na przycisk pokaż ustawienia, lub moższe zautomatyzować ten process stosując tę opcję w profilu sprawdzania PDF ów. Opcje ochrony PDF ów mogą ograniczać konkretne czynności, takie jak: Drukowanie dokumentu PDF Dokonywanie zmian w dokumencie

5 Wybieranie tekstów i grafiki 4.Page info Page is empty ignore graphics elements outside of the - trim box This checks whether any of the pages in the document is empty, and warns you if any empty pages are found. Optionally, you can instruct the preflight engine to ignore all graphic elements outside the page box of your choice. By using this option, you can make sure that pages containing only registration marks (which are graphic elements outside the visible or printable page area) are considered empty. Ta opcja sprawdza czy którakolwiek ze stron w dokumecie jest pusta i ostrzega o tym fakcie. Opcjonalnie możesz poinstruować preflight żeby ignorował elementy leżące poza ramką strony, której definicję moższe wybrać. Używając tej opcji możesz być pewien, że stony zawierające tylko znaki pasowania (które są elementami graficznymi leżącymi poza polem zadruku) będą traktowane jako puste. Number of pages more than - 1 This check allows you to check one of the following: - The exact number of pages in the document. - Whether the number of pages in the document is odd or even. - Whether the number of pages in the document is a multiple of a number of your choice. To zaznaczenie pozwala spradzić jedno z poniższych: Konkretną liczę stron w dokumencie PDF Czy licza stron w dokumencie jest parzysta lub niepażysta Czy liczba stron w dokumecie jest wielokrotnością liczby wskazanej przez Ciebie 5.Process Color RGB is used Check for all occurrences of RGB colors in the PDF document. RGB colors are best suited for on-screen viewing, whereas for documents that will eventually be printed, CMYK colors are the appropriate choice. Sprawdza występowanie barw RGB w dokumencie Barwy RGB najbardziej nadają się do oglądania dokumentu na ekranie monitora podczas gdy dokument, który potancjalnie ma być przeznaczony do druku powinien być w przestrzeni CMYK. Calibrated Gray or Calibrated RGB is used This check allows you to trace all occurrences of calibrated gray or calibrated RGB colors.

6 Every input and output device reproduces color and grayscales in a slightly different way. As a result, the colors you see in a PDF file on your screen may not match the colors produced when you print the PDF to an output device. To avoid this, calibrated colors contain information about the exact way each device (i.e. a specific color monitor) compensates its standard settings in order to reproduce the colors correctly (for example, the calibrated color states that monitor X needs to add 5% surplus red color to achieve the desired color). Note that calibrated colors are only useful when applied in a fully calibrated workflow. In this scenario, all the in- and output devices used in the workflow, as well as the monitors on which the document is displayed, are calibrated. Zaznaczenie umożliwia sprawdzenie występowania kalibrowanych szarości i kalibrowanych kolorów RGB. Każde urządzenie wejściowe i wyjściowe reprodukuje barwy i szarości w nieco inny sposób. Rezultatem jest to, że barwy występujące w PDF ie, który oglądasz na monitorze mogą się różnic od barw wydrukowanego PDF a. Żeby tego uniknąć, skalibrowane kolory zawierają informację o tym, w jaki sposób każde urządzenie (np. konkretny monitor) kompensuje swoje standardowe ustawienia w celu reprodukcji barw w poprawny sposób (np. monitor X potrzebuje dodać 5% czerwonego kanału, żeby wyświetlić poprawnie barwę). Istotne jest, że skalibrowane kolory są użyteczne tylko wówczas, kiedy są stosowane w całym workflow. W takim przypadku wszytskie urządzenia wejściowe i wyjściowe stosowane w workflow, w tym monitory na których prace są wyświetlane, są skalibrowane. Lab color is used This check allows you to trace all occurrences of Lab colors. The (CIE) LAB color space is a device-independent color space, used as a reference point by color management systems. Using LAB colors as a reference, the color management engine can compare the different color gamuts used in different devices. The LAB color space is large enough to include all colors that are visible to the human eye. Zaznaczenie pozwala sprawdzić występowanie barw opisanych w przestrzeni CIELAB w dokumencie. Przestrzeń CIELAB jest niezależną od urządzeń matematyczną przestrzenią barw (sposobem ich opisu) stosowaną jako przestrzeń połączeń między profilami w systemach sterowania barwą. Stosując barwy opisane w CIELAB jako referencyjne, system sterowania barwą jest w stanie porównać różne przestrzenie barw reprodukowane przez różne urządzenia. Przestrzeń CIELAB jest na tyle duża, że zawiera wszystkie barwy, które ludzkie oko jest w stanie zobaczyć. ICC based color is used This check detects all occurrences of ICC profile based colors. Every input and output device reproduces color and grayscales in a slightly different way. As a result, the colors you see in a PDF file on your screen may not match the colors produced when you print the PDF to an output device. Several options are available to avoid this problem of device dependency, one of which is using ICC color profiles. An ICC color profile is a mathematical description of the color space used by a specific device. In other words, the color profile describes how the colors produced by the device relate to the reference CIE LAB color space (a device-independent color space).

7 Sprawdza występowanie barw w dokumencie opartych na profilach ICC. Każde urządzenie wejściowe i wyjściowe reprodukuje kolory i szarości w nieco inny sposób. Rezultatem tego jest może być niezgodność wyświetlanych barw na monitorze z barwami wydrukowanymi. Jest kilka sposobów, które pomagają uniknąć tego typu problemów. Jednym z nich jest stosowanie profili ICC. Profil ICC jest matematycznym opisem przestrzeni barw stosowanej przez konkretne urządzenie. Innymi słowy, profile ICC opisują zależności pomiędzy barwami możliwymi do uzyskania na danym urządzeniu a ich opisem w przestrzeni niezależnej CIELAB. Ink coverage is hagher than 240% - restrict to elements within trim box This check will work for CMYK text and line-art only and it will check all objects on their own, ignoring overlap and/or overprint. Combine process inks to produce a given color. In theory, for example, you could create black by combining 100% of cyan, magenta and yellow. In practice, however, it is recommended not to create process colors with high ink contents for two reasons: - Ink pigments are by nature imperfect and, consequently, the resulting colors might not be sharp. Black created from 100 % cyan, magenta and yellow, for example, will be muddy brown. - Printing too much ink on a page will cause oversaturation: a large quantity of ink will build up, which will dry slowly and the oversaturated part of the paper is more likely to stretch, warp, wrinkle or tear. - Using unnecessary ink adds unnecessary cost to a printing job. To avoid these problems, you can limit the total ink coverage for CMYK colors. Optionally, you can restrict this ink coverage check to include only the items in the page box of your choice. Ta opcja będzie działać tylko z tekstem CMYK i obiektami wektorowymi. Sprawdza obiekty same w sobie, ignorując nachodzenie na siebie obiektów czy nadrukowywanie. Teoretycznie, na przykład, można uzyskać czarny łącząc ze sobą po 100 C, M, Y. W praktyce zaleca się nie tworzyć kombinacji kolorów CMY z dużą ich zawartością z dwóch powodów: Pigmenty znajdujące się w farbie/atramencie nie są z natury idealne, wobec tego barwa wypadkowa może nie być ostra. Np. czarny powstały z 100% C, M, Y będzie wyglądał na ciemno brązowy. Drukowanie zbyt dużą ilością farby będzie powodować przesycenie: problemy z utrwalaniem farby, mniejsza wytrzymałość papieru, itp. Stosowanie zbyt dużej ilości farby powoduje wzrost kosztów produkcji. W celu uniknięcia tego typu problemów, można zastosować limit maksymalnego całkowitego pokrycia powierzchni. Opcjonalnie, sprawdzenie limitu pokrycia można ograniczyć do obiektów znajdujących się w ramce strony przez ciebie sprecyzowanej. Indexed color is used Find all indexed colors in the document. The indexed color space uses no more than 256 colors, and is as such particularly suited for use in Web applications. Images are typically converted to indexed color mode in order to decrease their file sizes. When an image is converted to indexed color, a color lookup table is created, in which the colors that were used in the image

8 are stored and indexed. Using an indexed color table lets you reduce the file size of an image while maintaining the visual quality that you need. Opcja wyszukuje wszystkie indeksowane kolory w dokumencie. Przestrzeń barw indeksowana używa nie więcej niż 256 kolorów i jest szczególnie przydatna do zastosowań webowych. Obrazy konwertuje się do przestrzeni indeksowanej szczególnie w celu zmniejszenia ich rozmiarów zajmowanej pamięci. W momencie konwertowania obrazu do przestrzeni indeksowanej, tworzona jest tablica look up, w której zapisane są kolory obrazu przed konwersją i odpowiadające im idneksowane kolory docelowe. Stosowanie kolorów indeksowanych pozwala na redukcję rozmiarów pliku obrazu przy zachowaniu wizualnego odbioru ich jakości. RGB gray or inpure CMYK gray is used Trace all the occurrences of RGB-based gray or impure CMYK gray colors. Shades of gray can be reproduced on-screen by combining a specific percentage of the red, green, and blue channels. However, the print equivalent, produced by mixing a certain amount of cyan, magenta, and yellow inks, may result in a muddy brown color due to impurities in the inks used. This undesired effect can be avoided by using the gray colorspace or by only using the black component for CMYK colors. This way, shades of gray are produced by adding more or less black ink without using any other inks. Wyszukuje występowanie nieczystych szarości zapisanych jako RGB lub CMYK. Szare przejścia tonalne mogą być reprodukowane na monitorze za pomocą konkretnej kombinacji barw czerwonej, zielonej i niebieskiej, które tworzą obraz. Stosowanie, w przypadku CMYK, odpowiednich ilości komponentów C, M, Y, K w celu zrealizowania szarych przejść tonalnych, może spowodować ich lekkie zbrązowienie na skutek nieczystości barw C, M, Y, K. Problemom takim można zapobiec stosując albo przestrzeń typu gray lub stosując, w przypadku przestrzeni CMYK, tylko komponent czarny. W takich przypadkach szarości są realizowane tylko poprzez zastosowanie większej, bądź mniejszej ilości komponentu czarnego bez dodatku innych barw. RGB black or impure CMYK black is used Trace all the occurrences of RGB-based black in the document. Also find all CMYK black that unnecessarily uses the CMY components. Wyszukuje występowanie koloru czarnego zapisanego jako RGB w dokumencie. Również wyszukuje wszytskie kolory czarne, które zawierają w swoim składzie komponenty C, M, Y. 6.Spot Color Spot color used restrict to elements within trim box Check for the use of spot colors in your PDF documents. Optionally, you can limit the search operation to the contents of one of the page boxes of your choice. Spot colors are printed with special premixed inks, used instead of, or in addition to, CMYK inks (process colors). Spot color printing requires a separate plate for every spot color, whereas process color printing only uses four plates, one for each of the four basic CMYK colors. Spot colors are especially well suited for offset printing, but

9 should be used with caution when creating documents for digital output or monitor display. Note that spot colors are also more expensive to print. Sprawdza występowanie kolorów specjalnych w dokumencie PDF. Opcjonalnie można wyznaczyć limit miejsca sprawdzania do konkretnych ramek w dokumencie. Kolory specjalne są drukowane przy użyciu specjalnie wcześniej wymieszanych farb, zamiast farb triadowych. Drukowanie za pomocą farb specjalnych wymaga stworzenia osobnych form drukowych dla każdej z separacji koloru specjalnego, podczas gdy drukowanie triadą wymaga tylko czterech form drukowych dla każdej z separacji C, M, Y, K. Drukowanie przy użyciu kolorów specjalnych jest szczególnie popularne w arkuszowym drukowaniu offsetowym na maszynach więcej niż 4 kolorowych. Nie zaleca się stosowania kolorów specjalnych dla plików, których przeznaczeniem będzie drukowanie cyfrowe czy też internet. Należy również dodać, że drukowanie więcej niż czterema kolorami (triadą), przy użyciu kolorów specjalnych jest droższe od tradycyjnego druku. 7.Multi channel nchanel color space is used This option allows you to check whether an NChannel color space is used. NChannel color spaces give applications greater flexibility when representing colors that are not available on a target device. Sprawdza występowanie w dokumencie obiektów zapisanych w przestrzeniach wielokanałowych (np. Hi-Fi) 8.ICC Color Text on line-art is ICC tagged Trace all text or line art that has been tagged with an ICC profile. Every input and output device reproduces color and grayscales in a slightly different way. As a result, the colors you see in a PDF file on your screen may not match the colors produced when you print the PDF to an output device. ICC color profiles are used to avoid this. An ICC color profile is a mathematical description of the color space used by a specific device. In other words, the color profile describes how the colors produced by the device relate to the reference CIE LAB color space (a device-independent color space). Wskazuje występowanie osadzonych profili ICC w tekście i obiektach wektorowych. Każde urządzenie wejściowe i wyjściowe reprodukuje kolory i szarości w nieco inny sposób. Rezultatem tego jest może być niezgodność wyświetlanych barw na monitorze z barwami wydrukowanymi. Jest kilka sposobów, które pomagają uniknąć tego typu problemów. Jednym z nich jest stosowanie profili ICC. Profil ICC jest matematycznym opisem przestrzeni barw stosowanej przez konkretne urządzenie. Innymi słowy, profile ICC opisują zależności pomiędzy barwami możliwymi do uzyskania na danym urządzeniu a ich opisem w przestrzeni niezależnej CIELAB. Image is ICC tagged Trace all bitmap images that have been tagged with an ICC profile. Every input and output device reproduces color and grayscales in a slightly different way. As a result, the colors you see in a PDF file on your screen may not match the colors produced when you print the PDF to an output

10 device. ICC color profiles are used to avoid this. An ICC color profile is a mathematical description of the color space used by a specific device. In other words, the color profile describes how the colors produced by the device relate to the reference CIE LAB color space (a device-independent color space). Wskazuje występowanie osadzonych profili ICC w obrazach bitmapowych. Każde urządzenie wejściowe i wyjściowe reprodukuje kolory i szarości w nieco inny sposób. Rezultatem tego jest może być niezgodność wyświetlanych barw na monitorze z barwami wydrukowanymi. Jest kilka sposobów, które pomagają uniknąć tego typu problemów. Jednym z nich jest stosowanie profili ICC. Profil ICC jest matematycznym opisem przestrzeni barw stosowanej przez konkretne urządzenie. Innymi słowy, profile ICC opisują zależności pomiędzy barwami możliwymi do uzyskania na danym urządzeniu a ich opisem w przestrzeni niezależnej CIELAB. 9.Transparency Graphic elements is transparent Search the document for transparent objects. Wyszukuje w dokumecie obiekty przeźroczyste. Graphic elements uses a spot color and is transparent Search the document for objects that use spot colors but are set to be transparent nevertheless. Wyszukuje w dokumecie obiekty zbudowane z kolorów specjalnych, które mają jednak zadaną przeźroczystość. Graphic elements is set to overprint and is transparent Trace any graphic elements that overprint, yet are transparent. Wyszukuje elementy transparentne, które mają zadaną opcję nadrukowywania. Page contains transparent graphics elements and has no blending color space defined Find out whether there are pages in the document that contain transparent elements, yet have no blending color space defined. Wyszukuje obiekty, które mają zadaną przeźroczystość bez wskazania przestrzeni barw przy pomocy której opisana jest barwa przeźroczystości. 10.Font Type True Type Font Check the PDF file for the presence of TrueType fonts. TrueType fonts are scalable fonts that are built into Windows and Mac OS, and print well on both PostScript and non-postscript printers. They are used widely, and are integrated in almost all desktop office software applications for the Windows and Mac operating systems. However, some professional prepress service providers are reluctant

11 to support TrueType fonts, because they need to be converted to PostScript outlines in order to print well on PostScript devices, which may affect the quality of the resulting font. Sprawdza w dokumencie obecność tekstów uzyskanych z fontów typu True Type. Fonty True Type są skalowanlymi fontami wbudowanymi w systemy operacyje takie jak Windows i Mac OS i drukują się dobrze zarówno na postscriptowych jak i niepostscriptowych drukarkach. Są stosowane szeroko będąc zaiplementowanymi w prawie wszystkich aplikacjach biurowych pracujących na platformach Windows i Mac. Jednakże, niektórzy profesjonaliści prepress są nieprzychylnie do nich nastawieni, ponieważ fonty true type muszą być przekonwertowane na szkice postscriptowe w celu poprawnego ich zinterpretowania na urządzeniach postscriptowych, która to konwersja może wpłynąć na jakość otrzymywanych rezultatów. Type 1 font Check the PDF file for the presence of Adobe Type 1 fonts. Type 1 fonts are scalable outline fonts designed by Adobe Systems, Inc. and are widely used by professional digital designers. The main advantages of Type 1 fonts over TrueType fonts are: - They have smaller definition files, occupying less space on your hard disk. - They are scalable to almost any size, while remaining clear and smooth. - They are the industry standard in professional publishing and are supported by most high-end output devices. Sprawdza w dokumencie występowanie fontów typu Adobe Type 1. Fonty typu Type 1 są skalowalnymi szkicami fontów zaprojektownymi przez firmę Adobe Systems. Są szeroko stosowane przez profesjonalnych grafików. Głównymi ich zaletami, w porównaniu do fontów typu True Type są: Zajmują mniej miejsca na dysku, Są dowolnie skalowalne, zachowując idealne proporcje, Są standardem w profesjonalnym prepressie, kompatybilne z niemal wszytskimi high-endowymi urządzeniami wyjściowymi. Type3 font Check the PDF file for the presence of Adobe Type 3 fonts. Type 3 fonts are mostly ornamental and decorative fonts with complex shapes and fills. Some even contain tonal gradations, whereas all TrueType and Type 1 fonts are entirely black. Type 3 fonts: - Have large definition file sizes and take up more hard disk space than Type 1 or TrueType fonts. - May take longer to print or output. - May reproduce less smoothly or clearly at small type sizes and at low printer resolutions. Sprawdza w dokumencie obecność fontów typu Adobe Type 3. Fonty Adobe Type 3 w większości przypadków mają charakter onramentalny, dekorujący ze skoplikowanymi kształtami i wypełnieniami. Niektóre z nich zawierają nawet wypełnienia tonalne, podczas gdy fonty true type i type 1 są jednotonalne. Cechy Type 3: Zajmują więcej miejsca na dysku w porównaniu do zarówno True Type jak i Type 1,

12 Interpretacja pliku przebiega wolniej, Jakość reprodukcji może być niższa w przypadku stosowania małych stopni pisma przy małych rozdzielczościach urządzeń wyjściowych. Multiple Master Font Check the PDF file for the presence of Multiple Master fonts. Multiple Master fonts are an extension of the Type 1 font format. This kind of fonts allows you to create many variations of the same font. A font definition of this type contains four masters, the four cornerstones of the font design matrix. This matrix typically has two design axis (font width and font weight): the light condensed master is the first cornerstone of the matrix, and at the other side of the matrix, the fourth cornerstone or master is the bold expanded variation. To define any of the steps that lie between the four masters, you need to use Adobe Type Manager. Sprawdza w dokumencie obecność fontów typu Multiple Master. Fonty typu Multiple Master są rozszerzeniem fontów typu Type 1. Tego rodzaju fonty pozwalają tworzyć wiele odmian tego samego fontu. Double byte fonts check all types Check the PDF file for the presence of double byte fonts. Double byte fonts are composite 16-bit fonts, that are typically used in Asian character sets. Because Asian characters will not always be supported by the rest of the workflow for the PDF document, checking for double byte fonts is a useful warning for the presence of Asian characters. Sprawdza w dokumencie obecność fontów typu double byte. Tego typu fonty są zapisane w formacie 16-bitowym, w szczególności stosowane dla azjatyckich odmian pisma. Ponieważ pisma azjatyckie nie zawsze są kompatybilne przez stosowany workflow, dlatego sprawdzanie obecności fontów typu double byte jest użyteczne w celu określenia obecności znaków azjatyckich. City fonts Check whether City fonts occurs anywhere in the document. City fonts were derived from bitmap fonts, and they should not normally be used, because there are better alternative fonts available. A few examples of city fonts are Geneva and Chicago. Sprawdza w dokumencie obecność fontów typu City. Tego rodzaju fonty pochodzą od fontów bitmapowych i normalnie nie powinny być stosowane, ponieważ są lepsze alternatywy w stosowaniu fontów. Przykładem fontów City są Geneva i Chicago. 11.Font Embedding Font is not embedded Detect fonts that have not been embedded in the PDF document, with several parameters to refine the search operation.

13 Wskazuje fonty, które nie są zaszyte (podłączone) w dokumencie. Wyszukiwanie takie może opierać się na kilku opcjach. Embedded font is subset Trace whether fonts are embedded completely, or as a subset only. Embedding a font implies that the entire font, i.e. every single character of the font, is copied into your PDF document. This is an option that is very useful if you are creating documents that need to be viewed and printed on different PCs, that do not always have all the same fonts installed. Also, if a font has been embedded, you can still edit the text in the PDF file that uses the font in question, even though the font has not been installed on your computer. Embedding one entire standard font increases PDF file size by approximately 30k to 40k for Type 1 fonts, and more for TrueType fonts. Sprawdza czy font został podłączony całościowo, czy wybiórczo. Kompletne podłączanie fontów zakłada, że każdy znak występujący w danym foncie jest podłączany do dokumentu. Taka opcja jest bardzo użyteczna jeśli dokument PDF jest tworzony na innym komputerze niż docelowo ma być przeglądany czy drukowany (na którym niekoniecznie muszą być zainstalowane konkretne fonty). Ponadto, jeśli font został kompletnie podłączony do dokumentu, daje to możliwość edycji tekstu dokumentu nawet w sytuacji, w której edycja dokumentu odbywa się na komputerze bez zainstalowanego fontu. Podłączanie fontu do dokumentu typowo zwiększa rozmiar pracy między 30k a 40k (dla fontów typu Type 1) i więcej dla fontów typu True Type. 12.Text Text is smaller than... points Search the PDF document for text that is smaller than the number of points you specify in the PDF Profile. Wyszukuje w dokumencie tekst o stopniu pisma mniejszym od wskazanego. Text is smaller than... points and is colored with... or more separations. Search the PDF document for text that is smaller than the number of points of your choice, not including text that occurs on fewer than the number of separations you specify in the PDF Profile. Wyszukuje w dokumencie teksty mniejsze od wskazanej wartości, nie biorąc pod uwagę tekstów, które zbudowane są z mniejszej niż wskazana, liczby separacji. Black text does not overprint Search the PDF document for text that does not overprint. Optionally, you can disregard text of a certain size or within a size range. Text in small type sizes on a colored background is extremely difficult to print in exact register. The slightest misregistration may result in small gaps appearing between the text and the underlying colored elements. To avoid this problem, you can force all black text to overprint, that is, to print on top of the colored background. Overprinting preserves the legibility of the text even when misregistrations occur.

14 Wyszukuje w dokumencie czarne teksty, które nie są nadrukowywane. Opcjonalnie można wskazać wielkość stopnia pisma, który nie będzie brany pod uwagę. Teksty, w szczególności złożone z małych stopni pisma, występujące na jakimś zabarwionym tle są szczególnie trude w druku pod względem pasowania kolorów. Nawet niewielkie rozpasowania w druku powodować będą widoczne białe bliki pomiędzy tekstem a zabarwionym tłem, z którego wybrano kolory w miejscu występowania tesktu. W celu uniknięcia takich problemów tekst czarny powinien być nadrukowany na tło (z tła nie powinny być wybrane elementy tekstu). Wówczas rozpasowanie wynikające niekiedy z danej technologii drukowania, nie spowoduje pojawienia się rzucających się w oczy białych prześwitów. White text does not knock-out Search the PDF document for white text that does not knock-out. When printing white text, the colors behind the text should not be printed. If these underlying colors were to be printed, even the slightest misregistration of the color plates might result in deformed white text characters. Instead, the white text should be cut from the color underlying the text: it knocks out the color. Wyszukuje w dokumencie białe teskty, które nie wybierają kolorów z tła znajdującego się pod nimi. Podczas drukowania białych tekstów, barwy tła występujące pod nim nie powinny być drukowane. W przeciwnym przypadku powodować to może problemy w druku, a także kłopoty z interpretacją pracy na RIP-ie. Text is invisible (text has fill nor stroke color) Find invisible text in the PDF document. Invisible text is text that has no fill or stroke color associated with it. Wyszukuje w dokumencie teksty, które nie posiadają żadnego wypełnienia (są niewidoczne) 13.Line Art Line weight is less than Search the PDF document for lines with a stroke weight of less than the number of points of your choice. Depending on the resolution of the printer device on which the document is printed, certain very small stroke weights may not show up in the output document. Wyszukuje w dokumencie lini wektorowych, których grubość jest mniejsza od zadanej wartości (w punktach). W zależności od rozdzielczości urządzenia wyjściowego a także technologii drukowania, zbyt cienkie linie mogą reprodukować się niepoprawnie. Line weight is less than... points and is colored with... or more separations Search the PDF document for lines with a stroke weight of less than the number of points of your choice, that occur on more than one (or a number of your choice) color separations. Depending on the resolution of the printer device on which the document is printed, certain very small stroke weights may not show up in the output document. Wyszukuje w dokumencie linie wektorowe, których grubość jest mniejsza od wskazanej oraz w swym składzie zawierają wskazaną liczbę separacji (składają się ze wskazanej liczby barw, które tworzą separacje).

15 14.Image Resolution Resolution of color or grayscale image is below 180 dpi Trace all grayscale and color images that have a resolution lower than a value of your choice. The resolution of an image is the amount of information or detail it contains, expressed in dots per inch (dpi). Wyszukuje w doumencie obrazy bitmapowe zarówno wielobarwne jak i w skali szarości, których rozdzielczość jest niższa od wskazanej wartości. Rozdzielczość obrazów, to ilość informacji i szczegółów, które zawierają w swoich pikselach. Jednostką rozdzielczości jest dpi (liczba punktów - pikseli występująca w jednostce długości - calu) Resolution of color or grayscale image is above Trace all grayscale and color images that have a resolution greater than the value of your choice. High-resolution images result in large file sizes, so it may be appropriate to reduce unnecessary high resolutions. The resolution of an image is the amount of information or detail it contains, expressed in dots per inch (dpi). Wyszukuje w dokumencie zarówno obrazy wielobarwne jak i w skali szarości, których rozdzielczość jest większa od wskazanej wartości. Obrazy o wysokich rozdzielczościach znacznie zwiększają wielkości plików. Resolution of black and white image is below 1200 dpi Trace all black-and-white images that have a resolution lower than a value of your choice. The resolution of an image is the amount of information or detail it contains, expressed in dots per inch (dpi). Wyszukuje obrazy czarno białe (1-bitowe), których rozdzielczość jest niższa od wskazanej. Image has alternates defined Alternate images can be used to store both a viewing-resolution and printing-resolution version of an image. Obrazy alternatywne mogą być stosowane w celu przechowywania dwóch wersji obrazu: o rodzielczości do przeglądania i wysokiej rozdzielczości do drukowania. Image uses 16 bits per channel Image uses 16 bits per channel. Wyszukuje obrazy, które są zapisane w postaci 16-bitowej na kanał. 15.OPI OPI is used Open Prepress Interface (OPI) allows you to work with documents that contain only low-resolution images in the design process, that are replaced with high-resolution images when the separations are printed for the documents.

16 If you use OPI to work with files containing only small, low-resolution images in your page lay-out applications (e.g. Adobe InDesign), you can reduce the processing time when you are working with the files. OPI pozwala na pracę z dokumentami, które zwierają tylko obrazy niskiej rozdzielczości, które są podmieniane podczas wypuszczania (tworzenia plików postscriptowych) pliów. Stosowanie systemu OPI pozwala na szybszą pracę aplikacji do łamania stron. OPI used is incompatible with Open Prepress Interface (OPI) allows you to work with documents that contain only low-resolution images in the design process, that are replaced with high-resolution images when the separations are printed for the documents. If you use OPI to work with files containing only small, low-resolution images in your page lay-out applications (e.g. Adobe InDesign), you can reduce the processing time when you are working with the files. With this check, you can detect whether the type of OPI information used in the PDF document is incompatible with the OPI standard used in your workflow: 1.3, 2.0, or both. Wskazuje w dokumencie obrazy pracujące w systemie OPI o określonym standardzie. 16.Annotations Document contains annotatioon of type text note markup (e.g. free text,line) hyperlink Find any basic annotations made in the PDF document: - text notes - graphic markup (Free Text, Stamp, Line, Square, Circle, Strike Out, Highlight, Underline, Ink, Squiggly, Caret, PolyLine or Polygon) - hyperlinks Wyszukuje w dokumencie podstawowe adnotacje w postaci: Notatek tekstowych Znaków graficznych (np. pieczątek) Odnośników Document contains annotatioon of type movie, sound and 3d trapnet printer marks file atachments screen watermark custom Find all annotations of certain types made in the PDF document. Select one or more of the annotation types to trace. Wyszukuje w dokumencie wskazany przez użytkownika rodzaj adnotacji Annotation is set to print Trace all the annotations that are set to print, or that are not set to print, according to your choice.

17 Annotations made in a PDF document can be set to print, in which case they will show up on the printed output document, or not to print, in which case they will not be included in any printed versions of the document. Wyszukuje adnotacje, które są wskazane do drukowania lub które nie mają być drukowane, w zależności od wyboru. External hyperlink is used (hyperlink pointing to other document or internet address) Trace all external links in the PDF document. An external hyperlink is a hyperlink that points to another PDF document, or to a location on the internet. Wskazuje w dokumencie występowanie zewnętrznych odnośników odnoszących się do innych dokumentów lub konkretnej lokalizacji w sieci Internet.