S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)"

Transkrypt

1 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW W ZAKRESIE HEMATOLOGII, BIOCHEMII, IMMUNODIAGNOSTYKI, ANALIZY MOCZU I ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ORAZ DZIERŻAWĄ SIECI KOMPUTEROWEJ DLA POTRZEB LABORATORIUM KRAPKOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Zamawiający: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Os. XXX lecia Krapkowice Nazwa zadania: CPV: Nr postępowania: PN 1/I/2014 Zatwierdzam: Prezes Zarządu Marcin Misiewicz Data zatwierdzenia: r.

2 I NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Os. XXX lecia 21, Krapkowice II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą oraz aktów wykonawczych do ustawy. III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW W ZAKRESIE HEMATOLOGII, BIOCHEMII, IMMUNODIAGNOSTYKI, ANALIZY MOCZU I ANALIZATORA PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH ORAZ DZIERŻAWĄ SIECI KOMPUTEROWEJ DLA POTRZEB LABORATORIUM KRAPKOWICKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. 1) CPV: Odczynniki laboratoryjne Analizatory 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w poniższych zapisach, w załączniku nr 2 do SIWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. 2 Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 1) Dzierżawa analizatorów: a) Analizator hematologiczny 2 szt., wyposażone w moduł 3 GIFF, z których jeden fabrycznie nowy (rok produkcji 2014 lub 2013), drugi nie starszy niż 4 letni. b) Analizator biochemiczny 2 szt., z których jeden z modułem ISE fabrycznie nowy (rok produkcji 2014 lub 2013), drugi bez modułu ISE, max 3 letni, ten sam model analizatora, c) Analizator parametrów krytycznych - 2 szt., z których jeden fabrycznie nowy(rok produkcji 2014 lub 2013) bez modułu ISE, drugi max 3 letni z modułem COOX i ISE (K, Na, Ca, CL), d) Analizator analizy moczu 2 szt., z których jeden fabrycznie nowy (rok produkcji 2014 lub 2013), drugi ma. 3 letni, e) Analizator immunodiagnostyczny 1 szt. ze stołem, max 3 letni. 2) Dzierżawione analizatory w pełni sprawne w dniu protokolarnego przekazania Zamawiającemu. 3) Analizatory danej grupy (hematologiczne / immunologiczne / biochemiczne / służące do analizy moczu) muszą pracować w oparciu o te same odczynniki. Oferent może zaproponować analizatory różnych marek lub modeli, przy spełnieniu parametrów granicznych i pod warunkiem pracy w oparciu o te same odczynniki w danej grupie i możliwości pracy (kompatybilność) z jednym wspólnym oprogramowaniem laboratoryjnym. 4) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej, w celu zapoznania się z powierzchnią i pomieszczeniami, jakimi dysponuje laboratorium, a także wyposażeniem (meble). 5) Zaoferowane przez Wykonawcę analizatory nie mogą powodować konieczności dokonywania w laboratorium Zamawiającego prac adaptacyjnych, np. wyburzania ścian, przeróbek instalacji wod-kan, zakup nowych mebli, itp. 6) Wykonawca będzie miał do dyspozycji wyłącznie obecną powierzchnię i pomieszczenia laboratorium, a także wyposażenie (meble). Wszelkie dodatkowe wyposażenie niezbędne do zainstalowania urządzeń Wykonawcy oraz ich montaż obciążają kosztami Wykonawcę. 7) Sieć komputerowa powinna zostać zamontowana do 7 dni po dostawie aparatów do Zamawiającego. Zamawiający posiada sieć komputerową rozumianą jako okablowanie w laboratorium. Nie posiada natomiast sprzętu komputerowego stacji roboczych, serwera, oprogramowania służącego do wymiany informacji, danych pomiędzy użytkownikami systemu w laboratorium i dostarczonymi przez Wykonawcę analizatorami. 8) Podłączenie i uruchomienie analizatorów oraz sieci komputerowej musi być wykonane w taki sposób, by zapewnić ciągłą pracę laboratorium, tzn. w sposób, który nie pozbawi szpitala możliwości wykonywania badań i otrzymywania wyników na dotychczas używanym sprzęcie, tym samym nie zagrozi zdrowiu i życiu pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych Zamawiającego.

3 9) Podłączenie (spięcie) sieci komputerowej laboratoryjnej z siecią Zamawiającego na automatyczne przekazywanie danych do programu Mediom nastąpić winno poprzez interfejs typu HL-7 (lub równoważny, o parametrach nie mniejszych niż wymieniony).ewentualne koszty związane automatycznym przekazywaniem danych do programu Medicom po stronie Wykonawcy. 10) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić umożliwienie podglądu wyników wykonanych badań (niezależnie od danych przesyłanych do systemu Medicom), pracownikom oraz kontrahentom Zamawiającego dla których wykonywane są badania laboratoryjne. Podgląd z dowolnego miejsca dającego dostęp do sieci internet poprzez bezpieczne łącze. 11) Całość urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę winna zostać spięta i funkcjonować w jednej sieci komputerowej. 12) Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie w całości zamówienia przez podwykonawców Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie część zamówienia realizowanego przez podwykonawcę. 13) Wykonawca w ramach dzierżawy sprzętu i sieci komputerowej zobowiązany jest do zagwarantowania pełnego serwisu i ponoszenia w związku z tym wszelkich kosztów w ramach opłat dzierżawnych. 14) Wykonawca zobowiązany jest ponosić wszystkie koszty związane dostawą towaru będącego przedmiotem zamówienia do Zamawiającego. 15) W przypadku zużycia większej, niż zadeklarowana przez Wykonawcę, ilości opakowań do wykonania wskazanej ilości badań oraz zużycia większej ilości materiałów zużywalnych w trakcie realizacji umowy, ich koszt obciąża Wykonawcę. 3 Wymagania stawiane Wykonawcy odnoszące się do wykonania zamówienia publicznego: 1) Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zamówienia, w szczególności za terminowe wykonanie zamówienia. 2) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3) Wykonawca zobowiązany jest do dochowania najwyższej staranności przy realizacji zamówienia. 4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, IV INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. V TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. VI OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW, A TAKŻE WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Warunki udziału w postępowaniu 1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia działalności lub czynności b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn. wykażą się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie niższej niż 80% wartości składanej oferty każda z dostaw,

4 c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w siwz) dołączonych do oferty. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania lub oferta podlegałaby odrzuceniu. 2. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy 1) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy: a) oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 3a do SIWZ oświadczenie Wykonawcy) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik Nr 3b do SIWZ oświadczenie Pełnomocnika), b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co najmniej dwóch dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie niższej niż 80% wartości składanej oferty, w oparciu o druk stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie, 2) Dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 3a do SIWZ oświadczenie Wykonawcy) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik Nr 3b do SIWZ oświadczenie Pełnomocnika), b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dot. wszystkich Wykonawców, d) aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5 e) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w lit. a-d. 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2 lit. b-d SIWZ, składa: a) w zakresie dokumentu potwierdzającego, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy - wykonawca przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) w zakresie dokumentu potwierdzającego, że nie orzeczono wobec wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienie - wykonawca przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) opis przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem załącznika nr 2 do SIWZ. Parametry opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do SIWZ są parametrami granicznymi. Brak wypełnienia pozycji w kolumnie Oferowany parametr będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia. W przypadku niespełnienia parametrów technicznych przez oferowany przedmiot zamówienia oferta zostanie odrzucona, b) dokumenty dopuszczające oferowane produkty do obrotu na terenie Rzeczpospolitej, c) deklarację Wykonawcy (producenta) o spełnieniu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem). 5) Inne dokumenty niewymienione wyżej: a) dowód wniesienia wadium, b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej dołączonych do oferty, c) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, d) wypełniony i podpisany formularz cenowy z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2 do SIWZ, e) oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z załączonym wzorem umowy, który Wykonawca przyjmuje bez zastrzeżeń - załącznik nr 1 do SIWZ, f) wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej,

6 g) wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca zamówienia będzie realizował bez udziału podwykonawców na załączniku nr 5 wpisuje nie dotyczy i dołącza do oferty. VII PODWYKONAWCY Wykonawca w ofercie zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom załącznik nr 5 do SIWZ. VIII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 1) W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, faksem, elektronicznej, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 2) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy. 3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać do Zamawiającego: a) za pomocą faksu: na nr b) elektronicznie: c) pisemnie na adres: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Os. XXX lecia 21, Krapkowice 4) Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. 5) Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pani Alicja Maciejewska Kierownik Laboratorium tel Pani Iwona Wymysłowska, tel od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 8:00 14:00 6) Adres strony internetowej, na której zamieszczone jest ogłoszenie oraz SIWZ: Na ww. stronie Zamawiający będzie zamieszczał również inne informacje wymagane prawem zamówień publicznych związane z niniejszym postępowaniem. IX WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Zasady wnoszenia wadium 1) W oparciu o art. 45 ust. 2 ustawy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł wadium w wysokości ,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). Wadium powinno być wniesione w terminie, który został podany w pkt XII. 2) Wadium można wnieść w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek Zamawiającego w banku:

7 Bank Spółdzielczy w Gogolinie Nr z adnotacją Wadium sprawa PN 1/I/ ) Wadium wniesione w gotówce Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w gotówce uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli zostało zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu. 5) Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w osobnej kopercie (z opisem WADIUM) przed upływem terminu na składanie ofert. Do oferty należy załączyć potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 2. Zasady zwrotu wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 3. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. X TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 2, nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XI SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

8 2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w SIWZ oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. 3. Zaleca się, aby: 1) załączyć spis treści oferty oraz ułożyć wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z kolejnością podaną w SIWZ, 2) każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była parafowana i ponumerowana kolejno stronami przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo, 3) każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem etc. była parafowana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo, 4) kartki oferty były trwale ze sobą połączone (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty). 4. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo przez osobę uprawnioną), a w przypadku składania oferty wspólnej przez pełnomocnika Wykonawców składających ofertę wspólną. 5. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej. 6. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: Oferta na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie hematologii, biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu i analizatora parametrów krytycznych oraz dzierżawy sieci komputerowej dla potrzeb laboratorium KCZ Sp. z o.o. nie otwierać przed r. godz Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany lub zostanie inaczej opisana, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie, czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. 8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 10. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie. XII MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. adres: Krapkowice, Os. XXX lecia 21, sekretariat w terminie do dnia r. do godz. 10:00. W przypadku dostarczenia oferty przez pocztę lub innego doręczyciela, za przesyłkę doręczoną uważa się przesyłkę, która wpłynie do Zamawiającego w terminie określonym w zdaniu poprzednim. Ryzyko niedostarczenia przesyłki w terminie obciąża Wykonawcę. 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. adres: Krapkowice, Os. XXX lecia 21 sala posiedzeń w dniu r. o godz. 10: Po otwarciu ofert Zamawiający odczyta i odnotuje w protokole postępowania informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.

9 4. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone Wykonawcom nieobecnym, jednak wyłącznie na ich wniosek. XIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym i Formularzu cenowym stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ.. 2. Cena oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w treści SIWZ, jest niezmienna i nie podlega żadnym negocjacjom. 3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w formularzu ofertowym są stałe na czas realizacji zamówienia i nie podlegają waloryzacji. 4. Wszystkie wartości w formularzu ofertowym winny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Celem obliczenia końcowej ceny oferty Wykonawca zsumuje wartości dostaw. 6. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. W ofercie należy podać wartość w PLN. XIV OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone SIWZ, 2) z treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone SIWZ, 3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione, 4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 5) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 2. Zamawiający poprawi w ofercie 1) oczywiste omyłki pisarskie, 2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 3. Kryteria oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium cena () 100 % wg poniższego wzoru tj.: najniższa cena oferowana punktowa kryterium = x 100 cena badanej oferty 2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium cena otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Realizacja zamówienia powierzona zostanie Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie na to samo zadanie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych. 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

10 5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XV INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 2) Informacje, o których mowa w pkt 1 zostaną zamieszczone na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 3) Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4) Jeżeli jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do przedstawienia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę. 2. Zawarcie umowy 1) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została wybrana. 2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający uprawniony jest do wybrania oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 3. Wzór umowy Wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ będący jej integralną częścią. XVI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVII WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA I ODRZUCENIE OFERTY 1. Wykluczenie z postępowania Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców wyszczególnionych w art.24 ustawy. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

11 2. Odrzucenie ofert Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 1) jest niezgodna z ustawą; 2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XVIII WARUNKI I USTALENIA, KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa w zakresie stawek podatku VAT poprzez dostosowanie stawki podatku VAT określonej w umowie do zgodnej z powszechnie obowiązującymi przepisami, przy czym cena nie ulegnie zmianie. XIX ŚRODKI ODWOŁAWCZE Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy Środki ochrony prawnej. XX LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ: Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załącznik nr 2 - Formularz cenowy Załącznik nr 3a i 3 b - Oświadczenie Wykonawcy/Pełnomocnika Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień Załącznik nr 6 - Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Załącznik nr 7 - Wzór umowy

12 Znak sprawy: PN 1/I/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy), data FORMULARZ OFERTOWY Dane Wykonawcy: Nazwa: Siedziba: Strona internetowa.... Adres ... Numer telefonu (**)... Numer faksu (**)... Numer REGON... Numer NIP Nazwa i numer konta bankowego Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania... Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów w zakresie hematologii, biochemii, immunodiagnostyki, analizy moczu i analizatora parametrów krytycznych oraz dzierżawy sieci komputerowej dla potrzeb laboratorium KCZ Sp. z o.o. nr sprawy 1/I/2014, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za cenę: łączna wartość oferty Cena :...zł (słownie:...), VAT:... zł (słownie:...), Cena :......zł (słownie:....), Termin płatności : 30 dni od daty dostarczenia faktury. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) jest: Stanowisko imię i nazwisko tel. (**).

13 fax. (**). Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1. Oświadczam/y/, że zapoznaliśmy się z SIWZ nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 2. Oświadczam/y/, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 3. Oświadczam/y/, że załączony do SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczam/y/, że wszystkie złożone przez nas dokumenty są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 5. Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu przetargowym oświadczenia i dokumenty złożyłem/liśmy/ ze świadomością odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych oświadczeń w celu uzyskania korzyści majątkowych (zamówienia publicznego). Na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w SIWZ do oferty załączam następujące dokumenty - załączniki stanowiące integralna cześć oferty: Zastrzeżenie Wykonawcy: Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy)..., dnia... Oferta zawiera. kolejno ponumerowanych i podpisanych stron... (data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

14 Znak sprawy: PN 1/I/2014 Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć firmy) Miejscowość, data... FORMULARZ CENOWY Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy.. I. Hematologia Arkusz cenowy I/1. Ceny odczynników hematologicznych Lp. Odczynnik Ilość badań w ciągu 48 m-cy Niezbędna ilość opakowań Cena 1 opakowania (kol. 4 x kol. 5) podatku VAT (kol. 6 + kol. 7) Razem: I/2. Analizator hematologiczny 2 szt. wyposażone w moduł 3 GIFF, jeden fabrycznie nowy (rok produkcji 2014 lub 2013), drugi nie starszy niż 4 letni. Zestawienie parametrów granicznych Lp. Parametry wymagane Wymagana odpowiedź 1. Analizator 3 diff- jeden nowy, drugi nie starszy niż 4 letni Tak 2. Analizatory pochodzące od jednego producenta, pracujące w oparciu o te same odczynniki Tak 3. Analizator 3 diff 18 parametrowy wraz z wydrukiem i histogramami dla RBC, WBC, PLT Tak 4. Wydajność min. 80 oznaczeń/godz. Tak 5. objętość aspirowanej próbki w trybie manualnym max. 100 ul. Tak 6. Pomiar hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym, gwarantującym brak interferencji ze strony krwinek białych Tak 7. Analizatory pracujące w oparciu o odczynniki bezwzględne, bezcyjankowe, udokumentowane kartami charakterystyki Tak 8. Rozdział WBC na 3 populacje w oparciu o pływające dyskryminatory Tak 9. Automatyczne płukanie końcówki pobierającej Tak 10. Możliwość instalacji podajnika do probówek zamkniętych systemów pobrań Tak 11. Wbudowana drukarka Tak 12. Instrukcje obsługi w języku polskim Tak Bezpłatna gwarancja techniczna przez cały okres dzierżawy z uwzględnieniem bezpłatnych przeglądów serwisowych Tak 13. oraz bezpłatną wymianą stosownych części zużywalnych analizatora 14. Podłączenie obu analizatorów do systemu informatycznego na koszt oferenta Tak Wyposażenie pracowni hematologii w mikroskop do oceny elementów morfotycznych krwi z oświetleniem Tak 15. halogenowym I/3 materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli niezbędnych do przewidzianej ilości oznaczeń Lp. Nazwa Ilość opakowań Cena 1 opakowania (kol. 3 x kol. 4) podatku VAT Odpowiedź Wykonawcy (kol. 5 + kol. 6)

15 II II. x III IV Łącznie materiały x Czynsz miesięczny Czynsz miesięczny Czynsz dzierżawny Razem: (suma) odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory, dzierżawa Biochemia Arkusz cenowy czynszu za 48 m-cy podatku VAT czynszu za 48 m-cy II/1 Ceny odczynników biochemicznych Ilość badań Lp. Parametr w ciągu 48 m-cy Niezbędna ilość opakowań Cena 1 opakowania (kol. 4 x kol. 5) podatku VAT (kol. 6 + kol. 7) Cholesterol całkowity Cholesterol HDL Cholesterol LDL Trójglicerydy(TG) Kraetynina Kwas moczowy Mocznik Bilirubina całk Bilirubina bezpośrednia Białko całkowite Magnez całkowity(mg) Fosfor nieograniczony Wapń całkowity(ca) Glukoza z hemolizatu, z krwi włośniczkowej Żelazo(FE) Aminotransferaza asparaginianowa(aspat) Aminotransferaza alaninowa (ALAT) Foafotoza alkaliczna(alp) Amylaza w surowicy Kinaza fosfokreatynowa(ck) Albuminy Alk. etylowy HBA1c CRP ASO RF Białko w moczu i PMR D-Dimer Glukoza w surowicy GGTP Amoniak 400 RAZEM II/2 Analizator biochemiczny 2 szt., jeden z modułem ISE fabrycznie nowy (rok produkcji 2014 lub 2013),, drugi bez modułu ISE, max 3- letni, ten sam model analizatora Zestawienie parametrów granicznych Lp. Parametry wymagane Wielkość wymagana Odpowiedź Wykonawcy 1. Analizatory pracujące w oparciu o te same odczynniki Tak 2. Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie,,pacjent po pacjencie Tak 3. Wieloparametrowy, typu,,random access o praktycznej wydajność co najmniej 300 oznaczeń/godzinę; bez ISE Tak 4. Typ pomiarów: Fotometryczne, monochromatyczne,i bichromatyczne: punktu końcowego i kinetyczne: FP lub metodyka Tak równoważna: ISE minimum Na, K, CI nowe elektrody 5. Kuwety jednorazowe Tak 6. Oprogramowanie w języku polskim Tak 7. Odczynniki gotowe do użycia Tak 8. Badania wykonane systemem,,mokrej chemii Tak

16 9. Możliwości analityczne: a) Biochemia-enzymy, substraty, b) ISE wymóg dotyczący nowego aparatu c) Białka specyficzne d) Monitorowanie leków e) Oznaczenie środków uzależniających i trucizn 10. Możliwość pracy w sieci komputerowej Tak Odczynniki predefiniowane w analizatorze i nie podlegające, żadnym zabiegom 11. dostosowawczym. Tak Wykonywanie badań w surowicy, osoczu, hematolizacie 12. moczu, PMR i krwi pełnej Tak 13. Barokodowe identyfikowanie próbek Tak 14. Nie mniej niż 30 kanałów analitycznych aktywnych jednocześnie Tak Możliwość dostawienia lub wymiany odczynników 15.,,dostępnych na pokładzie bez przerywania pracy analizatora Tak 16. Podtrzymanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania Tak 17. Możliwość jednoczesnego wstawienia co najmniej 60 próbek Tak Automatyczne rozcieńczenie bądź zmiana objętości, próbek 18. po przekroczeniu liniowości metody Tak 19. Priorytetowe badania,,próbek CITO Tak 20. Możliwość podawania próbek w naczynkach 1-2 ml Tak 21. Możliwość wykorzystania próbek pierwotnych Tak 22. Wyposażenie pracowni w stację wody Tak 23. Podłączenie do sieci laboratoryjnej i spięcie z siecią szpitalną Tak Wyposażenie pracowni w wirówkę laboratoryjną z regulacją obrotów i czasu wirowania, na 24 próbki. Wymiary 270mmx355x435 mm Uczestnictwo w międzynarodowej kontroli zewnątrz laboratoryjnej oznaczeń biochemicznych z dodatkowym pakietem podstawowym tarczycy (TSH, FT3, FT4,) i PSA- kontrola 17 parametrowa 26. Przegląd techniczny i naprawa serwisowa, wymiana filtra wody w dzierżawie aparatu Tak a) Tak b) Tak c) Tak d) Tak e) Tak II/3 materiałów zużywanych, kalibratorów, kontroli i modułu ISE, niezbędnych do przewidzianej ilości oznaczeń/rok Lp. Nazwa Ilość opakowań Cena 1 opakowania (kol. 3 x kol. 4) Tak Tak podatku VAT (kol. 5 + kol. 6) II x Łącznie materiały x Czynsz miesięczny Czynsz miesięczny III Czynsz dzierżawny IV Razem;(suma) odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory, dzierżawa czynszu za 48 m-cy podatku VAT czynszu za 48 m-cy II/4 Analizator parametrów krytycznych 2 szt., jeden fabrycznie nowy(rok produkcji 2014 lub 2013) bez modułu ISE, drugi max. 3-letni z modułem COOX i ISE (K,NA,Ca,CL) Zestawienie parametrów granicznych Lp. Parametry wymagane Wielkość wymagana Odpowiedź Wykonawcy 1. Parametry mierzone:ph,pco2, po2, Hct, Hb, SO2, Ka, K, Cl kooksymetryczne Tak 2. Pomiar wszystkich wyszczególnionych parametrów gazometrii i jonów jednocześnie oraz możliwość zlecenia pojedynczych modułów Tak 3. Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary Tak 4. Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych Tak 5. System kontroli jakości z pamięcią wyników kontroli Tak 6. Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane zależnie od zużycia Tak 7. Termin ważności odczynników po instalacji w aparacie nie krótszy niż 30 dni Tak 8. Zamknięte niezależne ścieki Tak 9. Przejrzyste oprogramowanie prosta komunikacja z operatorem Tak 10. Możliwość wpisania szczegółowych danych demograficznych pacjenta Tak 11. Dotykowy ekran Tak 12. Podłączenie aparatu do istniejącego systemu komputerowego w laboratorium, Tak 13. Zużycie odczynników w przeliczeniu na tyś. oznaczeń rocznie Tak 14. Przeglądy techniczne i naprawa serwisowa w dzierżawie aparatu Tak

17 II/5 Arkusz cenowy Lp. Wyszczególnienie Deklarowana roczna ilość oznaczeń Niezbędna ilość opakowań Cena 1 opakowania (kol. 4 x kol. 5) podatku VAT (kol. 6 + kol. 7) Odczynniki Materiały kontrolne, kalibrator x 3. Materiały eksploatacyjne x II Łącznie materiały x III IV x Czynsz dzierżawny Łącznie (suma) odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory, dzierżawa Czynsz miesięczny Czynsz miesięczny czynszu za 48 m-cy czynszu za 48 m-cy podatku VAT III. Mocze III/1 Arkusz cenowy Paski do moczu Lp. Wyszczególnienie Ilość badań w ciągu 48 m-cy Ilość testów z 1 opakowania Ilość opakowań Cena jedn. op. (kol. 5 x kol. 6) podatku VAT (kol. 7+kol. 8) Pasek do moczu cio parametrowy RAZEM III/2 Analizator moczu 2 szt., jeden fabrycznie nowy (rok produkcji 2014 lub 2013), drugi max 3 letni Zestawienie parametrów granicznych Lp. Parametry wymagane Wielkość wymagana Odpowiedź Wykonawcy 1. Wydajność min 100 ozn/godz. Tak 2. Odczyt 10 parametrów fizykochemicznych moczu Tak 3. Możliwość wydruku w wybranych jednostkach Tak 4. Możliwość połączenia czytnika kodów kreskowych Tak 5. Możliwość połączenia do systemu komputerowego laboratoryjnego i szpitalnego Tak 6. Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki Tak 7. Kompensacja własnego zabarwienia moczu Tak 8. Analizatory pracujące w oparciu o te same odczynniki Tak 9. Wyposażenie pracowni w wirówkę laboratoryjną z regulacją obrotów i czasu wirowania, na 24 Tak próbki, wymiary 270x355x435 mm 10. Wyposażenie pracowni w mikroskop do oceny osadu moczu oświetlenie halogenowe Tak III/3. materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli niezbędnych do przewidzianej ilości oznaczeń Lp. Nazwa Ilość opakowań Cena 1 opakowania (kol. 3 x kol. 4) podatku VAT kol. 5 + kol. 6) II x Łącznie materiały x Czynsz miesięczny Czynsz miesięczny czynszu za 48 m-cy podatku VAT czynszu za 48 m-cy III Czynsz dzierżawny IV Łącznie odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory, dzierżawa

18 IV. Immunologia IV/1. Arkusz cenowy Parametr Lp. Ilość oznaczeń na 48 m-cy Cena jednostkowa (kol. 3 x kol. 4) podatku VAT (kol. 5 +kol. 6) TSH FT FT Troponina Prolaktyna CKMBM Beta HCG PSA Ca HBs Ag Anty-TPO Ca 19, Prokalcytonina NT-proBNP 100 Razem IV/2 Analizator immunodiagnostyczny 1 szt. ze stołem, max 3-letni Zestawienie parametrów granicznych Lp. Parametry wymagane Wielkość wymagana Odpowiedź Wykonawcy 1. Szybkość otrzymania pierwszego wyniku max 20 min. Tak 2. Wydajność minimalna (ozn/godz.) 80/h Tak 3. Ciągły system podawania próbek (rakowy) Tak 4. Możliwość wykonania oznaczeń z jednej próbki Tak 5. Minimum 15 odczynników na pokładzie Tak 6. Możliwość bezpośredniego pobierania materiałów z probówek Tak pierwotnych 7. Redukcja inteferencji anty- mysich przeciwciał heterofilnych Tak 8. Detektor wykrywania skrzepów i mikroskrzepów w surowicy Tak 9. Jednorazowe końcówki pipetora Tak 10. Automatyczne monitorowanie stanu odczynników Tak 11. Możliwość oznaczeń próbek pilnych Tak 12 Odczynniki gotowe do użycia Tak 13. Możliwość oznaczeń: TSH 3 gen ft3, ft4, T3, T4, Anty TPO, LH, FSH, Prolaktyna, Progesteron, PSA, Estriadiol, Testosteron, bhcg, Troponina 14. Krzywa kalibracyjna zapisana w kodzie paskowym Tak 15. Komputerowe opracowywanie danych z możliwością współpracy z zewnętrznym oprogramowaniem lub systemem Tak 16. Materiał kontrolny wieloparametrowy Tak 17. Szeroki zakres pomiarowy Tak 18. Fabryczna prekalibracja odczynników w kodzie kreskowym Tak 19. Naprawa i przegląd serwisowy w dzierżawie aparatu Tak 20. Analizatory pracujące w oparciu o te same odczynniki Tak IV/3. materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli niezbędnych do przewidzianej ilości oznaczeń Lp. Nazwa Ilość opakowań Cena 1 opakowania (kol. 3 x kol. 4) podatku VAT Tak (kol. 5 + kol. 6) II x Łącznie materiały x Czynsz miesięczny Czynsz miesięczny czynszu za 48 m-cy podatku VAT czynszu za 48 m-cy

19 III Czynsz dzierżawny IV Łącznie odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory, dzierżawa V. Dostawa sprzętu, oprogramowania i wdrożenie Laboratoryjnego Systemu Informatycznego spełniającego następujące warunki: Lp. Wymagane funkcje Wymagana odpowiedź Odpowiedź oferenta Laboratoryjny System Informatyczny w technologii tak 1. wielodostępu - Sprzęt tak - Oprogramowanie tak - Wdrożenie tak Połączenie on-line wszystkich pracowni laboratorium (łącznie z serologią i zewnętrznym punktem tak 2. poboru krwi) 3. Dwukierunkowa komunikacja on-line z analizatorami przy użyciu protokołu HL-7 tak Kodowanie próbek i pacjentów kodami paskowymi, identyfikacja pobranego materiału za pomocą tak 4. naniesionego identyfikatora 5. Rejestracja pacjentów wraz z danymi demograficznymi tak - Automatycznie tak - Manualnie tak Możliwość wyszukiwania zleceń wg. Imienia i nazwiska, daty zlecenia lub planowanej daty tak 6. wykonania 7. Kontrola kompletności danych zlecenia tak 8. Nadzór nad stanem wykonania poszczególnych zleceń tak 9. Możliwość oznaczenia pozycji próbek na statywach pracowni i wyszukiwania ich tak 10. Identyfikacja i wyszukiwanie zleceń na podstawie kodu kreskowego tak 11. Sumaryczne zestawienie wszystkich badań w aparatach tak 12. Zróżnicowany system uprawnień dla użytkowników systemu pracownik/kierownik tak 13. Dostęp do jednoczesnego podglądu poprzednich wyników pacjenta tak 14. Sposób akceptacji wyników tak - Automatycznie tak - Manualnie tak -zdalny (zewnętrzny) tak 15. Prezentacja wyników na wykresach skumulowanych tak 16. Możliwość wykonywania obliczeń statystycznych tak 17. Możliwość prowadzenia księgi zleceń tak 18. Możliwość eksportu raportów statystycznych tak 19. System posiada zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem tak System posiada mechanizmy umożliwiające zapis i przeglądanie danych o logowaniu użytkownika tak 20. do systemu 21. Raportowanie ilości wykonanych badań w wybranym przedziale czasowym tak 22. Raportowanie kosztów wykonywanych badań tak 23. Raportowanie kosztów wykonanych badań według płatnika tak 24. Automatyczna kontrola wiarygodności wyników badań i graficzna prezentacja wyników tak 25. Archiwizacja wyników badań i kontroli przez okres min. 1 roku tak 26. Możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej tak - Automatycznie tak - Manualnie tak 27. Możliwość administrowania działu księgowości tak - Automatycznie tak -Manualnie tak Przyłączenie do aktualnie działającego systemu szpitalnego w celu umożliwienia oddziałom 28. szpitalnym zlecania badań laboratoryjnych i odbierania wyników tych badań przez sieć tak informatyczną 29. Możliwość odczytywania wyników przez kontrahentów zewnętrznych tak 30. Rejestracja, zestawienie wyników kontroli wewnątrzlaboratoryjnej tak 31. Zebranie i wydruk wyników kontroli w postaci kart kontrolnych i analiz wyników tak Lp. x Czynsz miesięczny Czynsz miesięczny czynszu za 48 miesięcy podatku VAT czynszu za 48 miesięcy I Czynsz dzierżawny sieci informatycznej

20 VI. Łączna wartość za całość zamówienia x Łączna wartość za całość zamówienia (odczynniki, czynsz dzierżawny analizatorów, materiały zużywalne, kalibratory, kontrole, czynsz sieci informatycznej) Słownie : Słownie : w okresie 48 miesięcy w okresie 48 miesięcy UWAGA: wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku. z pozycji Łączna wartość za całość zamówienia należy przenieść do Formularza ofertowego. W przypadku zużycia większej, niż zadeklarowana przez Dostawcę, ilość opakowań do wykonania podanej ilości badań oraz zużycia większej ilości materiałów zużywalnych w trakcie realizacji umowy ich koszt obciąża Dostawcę (data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

21 Znak sprawy: PN 1/I/2014 Załącznik nr 3a do SIWZ (pieczęć firmowa Wykonawcy), data OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Data:... Nazwa Wykonawcy:... Siedziba Wykonawcy:... Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.... (podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputera przenośnego (notebooka) i akcesoriów komputerowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2016-04-15 07:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) 1. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1.1. Zamawiającym jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 12

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-02-01 10:36 Olsztyn: Implanty neurochirurgiczne wraz z instrumentarium do implantacji Numer ogłoszenia: 44218-2013; data zamieszczenia: 01.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Otwock ul. Karczewska 48 Telefon: (22) 779 42 96. Fax: (22) 779 42 96wew.

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kolno: Dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Laboratorium Szpitala Ogólnego w Kolnie Numer ogłoszenia: 153042-2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza Α w Chojnicach 89-600 Chojnice, ul. Leśna 10 tel. centrala (0 52) 39 56 500 tel. sekr. dyr. (0 52) 39 56 769; fax (0 52) 39 56 569 e-mail: szpital@chojnice.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 18.04.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9542/AB/13 serwis samochodów osobowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sosnowiec: Dostawa i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM Emotion 6 Numer ogłoszenia: 266760 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Oznaczenie postępowania: WIChiP/390-5/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę goniometru optycznego do pomiarów kąta zwilżania oraz energii powierzchniowej Zatwierdził: prof. dr hab. inż. Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Organizacja międzynarodowej konferencji Zakopane Conference on Nuclear Physics

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi Warszawa: Dostawa tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych do

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dzp.uw.edu.pl/ Warszawa: Sprzedaż i dostawa sprzętu AGD do jednostek socjalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Kruklanki dnia: 10.11.2010r. Numer sprawy: PBO-341-10/10 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie (odśnieżanie) dróg gminnych w sezonie 2010/2011 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo