Programowanie w języku Java WYKŁAD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programowanie w języku Java WYKŁAD"

Transkrypt

1 Programowanie w języku Java WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa Certyfikowany Konsultant IBM/Rational www:

2 WYKŁAD 13 Refleksja Data Access Object (DAO)

3 Refleksja

4 Refleksja Zakład Inżynierii Oprogramowania Refleksja jest jedną z cech charakterystycznych języka Java. Jednak wsparcie ze strony tego języka dla refleksji jest dość ograniczone charakter tych ograniczeń zostanie przedstawiony na kolejnych slajdach na tle cech charakterystycznych refleksji.

5 Refleksja Zakład Inżynierii Oprogramowania Jest to pojęcie z dziedziny informatyki oznaczające proces, dzięki któremu program komputerowy może być modyfikowany w trakcie działania w sposób zależny od własnego kodu oraz od zachowania w trakcie wykonania. Paradygmat programowania ściśle związany z mechanizmem refleksji to programowanie refleksyjne. Refleksja jest więc cechą interfejsu programistycznego i techniką programistyczną posiadającą dwa aspekty: Możliwość dynamicznego uzyskania podczas wykonywania programu jego meta-danych, np. struktury klas, dostępnych metod w klasie, typów argumentów metod, informacji o nadklasach danego obiektu, interfejsów do obiektów Możliwość wykorzystania powyższych informacji w programie np. przez utworzenie w czasie wykonania stringu zawierającego kod do wykonania w tym samym programie w czasie tej samej sesji programu

6 Refleksja Zakład Inżynierii Oprogramowania Refleksja jest jednym z mechanizmów wykorzystywanych w dynamicznych językach programowania, takich jak np. Groovy Scala Ruby (w tym JRuby) Eiffel Erlang Lisp Perl Prolog Pyton (w tym Jyton) Smalltalk Clojure

7 Refleksja Zakład Inżynierii Oprogramowania W przypadku języka Java należy wziąć pod uwagę ograniczenie polegające na zjawisku zacierania typów (wspomniane na wykładzie o typach uogólnionych i o kontenerach). Zjawisko to osłabia mechanizm refleksji. Kolejne ograniczenie dotyczyło możliwości wstrzykiwania kodu do wersji Java 7. Ograniczenie to zostało jednak w znacznym stopniu zniesione za pomocą wyrażeń Lambda w Java 8. W ten sposób znacznie osłabiono problemy w Java związane z drugim aspektem refleksji. Jest to zarazem znaczący krok w stronę tzw. języków dynamicznych.

8 Refleksja Zakład Inżynierii Oprogramowania Mechanizm refleksji został zaimplementowany w bibliotekach standardowych Java w pakietach: java.lang.reflect java.lang

9 Refleksja dynamiczne ładowanie klas Wszystkie klasy Java dziedziczą z klasy Object. Dlatego właśnie możliwe było wprowadzenie mechanizmu refleksji. Każdy obiekt ma metodę getclass() zaimplementowaną w klasie Object. Zwraca ona informację o klasie danego obiektu. Informacja ta znajduje się w obiekcie java.lang.class, a wspomniana metoda zwraca referencję do tego obiektu. Po uzyskaniu referencji do tego obiektu można na nim wykonywać szereg operacji, np. getsuperclass() - zwracającą obiekt klasy Class oznaczający klasę bazową danej klasy, getinterfaces() - zawracającą tablicę obiektów, zawierającą interfejsy danej klasy, newinstance() - tworzącą nowy obiekt danej klasy. Zakład Inżynierii Oprogramowania

10 Refleksja dynamiczne ładowanie klas Warto zwrócić uwagę na metodę newinstance() jedyną, za pomocą której możemy tworzyć nowe obiekty w ramach mechanizmu refleksji. Nie możemy korzystać z operatora new().

11 Refleksja Zakład Inżynierii Oprogramowania Podstawową metodą umożliwiającą realizowanie wywołań metod w ramach mechanizmu refleksji jest invokemethod(), której argumentami są obiekt, na którym ma zostać wywołana metoda oraz argumenty wywoływanej metody. Przykład. Statyczne wywołanie: o.getdata(); Dynamiczne wywołanie: o.invokemethod("getdata");

12 Refleksja Zakład Inżynierii Oprogramowania Klasy pakietu java.lang.reflect Array Constructor uzyskiwanie informacji i dostęp do konstruktora danej klasy przydatne przy dynamicznym tworzeniu obiektu Field informacja i dostęp do wartości pola Method informacja o metodzie danej klasy i dynamiczne jej wywołanie na rzecz wskazanego obiektu Modifier infomacja o modyfikatorach składowej obiektu lub klasy

13 Refleksja Zakład Inżynierii Oprogramowania Przydatne metody klasy java.lang.class getclasses()/getdeclaredclasses() zwracają tablicę obiektów klasy Class, które są składowymi danej klasy getconstructors()/getdeclaredconstructors() zwracają tablicę obiektów klasy Constructor; są to konstruktory danej klasy getconstructor(class[])/getdeclaredconstructor(class[]) - zwracają obiekt konstruktor (obiekt klasy konstruktor), który ma podane typy argumentów getmethods()/getdeclaredmethods() - zwracają tablicę, zawierającą odnośniki do metod klasy. Metody są obiektami klasy Method. getmethod(string, Class[])/getDeclaredMethod(String, Class[]) - zwracają metodę o podanej nazwie i podanych argumentach jako obiekt klsy Method.

14 Refleksja Zakład Inżynierii Oprogramowania Uwaga: Metody z Declared zwracają wszystkie metody zadeklarowane w danej klasie (wraz z prywatnymi) ale bez dziedziczonych Metody bez Declared zwracają wszystkie metody publiczne wraz z publicznymi dziedziczonymi

15 Refleksja Zakład Inżynierii Oprogramowania Przykład zastosowania mechanizmu refleksji podany na stronie internetowej wykładu.

16 Dalej wykorzystano w znacznym stopniu: oraz: aw.kuchta/pai/laboratorium_nr_6.pdf

17 Jest to wzorzec architektoniczny wspierający operacje na warstwie danych. Wprowadza do oprogramowania dodatkową warstwę odpowiedzialną za dostęp do danych. Został wprowadzony najpierw do Java EE przez firmę Sun, jest jednak dostępny w większości technologii.

18 Wzorzec DAO służy do odseparowania informacji o danych aplikacji od sposobu, w jaki zapewniany jest dla nich mechanizm trwałości. Innymi słowy, aplikacja (jej warstwa logiki biznesowej) odwołuje się do danych w sposób niezależny od tego jak ani czy zapewniono ich trwałość. Zastosowanie takiego wzorca pozwala w konsekwencji na zmianę technologii zapewniania trwałości. W przypadku zastosowania technologii Hibernate wraz z DAO warstwa logiki biznesowej nie wie o fakcie zastosowania Hibernate do zapewnienia trwałości. Zmiana technologii trwałości dzięki użyciu DAO zawęża obszar zmian w kodzie do klas warstwy DAO i nie ma wpływu na warstwę logiki biznesowej. W praktyce zapewnienie aż tak daleko idącego uniezależnienia warstwy logiki biznesowej od mechanizmu trwałości może okazać się trudne do osiągnięcia. Dalej scharakteryzowano trudności.

19 Zakresy połączeń DAO (DAO connection scope) Jakie są możliwe relacje pomiędzy elementami DAO i połączeniami z bazą danych: Zakres metody każda metoda zarządza swoim połączeniem Zakres instancji każdy obiekt DAO zarządza swoim połączeniem Zakres wątku cała grupa obiektów DAO używanych przez dany wątek dla danej sesji z bazą danych zarządza swoim wątkiem

20 Zakres metody public class PersonDao{ protected DataSource datasource = null; public PersonDao(DataSource datasource){ this.datasource = datasource; public Person readperson(long personid){ Connection connection = this.datasource.getconnection(); try{ Person person =... return person; finally { connection.close();

21 Problemy: Wywołanie jednej metody DAO w drugiej marnowanie połączeń Jeśli dwie metody mają być wykonane w tej samej transakcji, to muszą używać tego samego połączenia jak to zapewnić w tym podjściu?

22 Zakres instancji public class PersonDao{ protected Connection connection = null; public PersonDao(Connection connection){ this.connection = connection; public Person readperson(long personid){ Person person =... return person;

23 Problemy: Warstwa DAO nie wie jak zarządzać otwieraniem/zamykaniem połączeń Warstwa logiki biznesowej nie powinna zajmować się otwieraniem/zamykaniem połączeń, ponieważ ma być od nich niezależna Możliwość zastosowania wzorca projektowego Metody Wytwórczej do otwierania połączeń, ale każdy obiekt DAO zamyka połączenie: PersonDao persondao = daofactory.createpersondao(); Person person = persondao.readperson(666);... persondao.close(); Co zrobić gdy musimy zapewnić wielu obiektom DAO skorzystanie z tego samego połączenia?

24 Zakres wątku daofactory.beginconnectionscope(); PersonDao persondao = daofactory.createpersondao(); VehicleDao vehicledao = daofactory.createvehicledao(); //... daofactory.endconnectionscope();

25 Transakcje w DAO Obsługę transakcji można w naturalny sposób wpasować w realizację DAO z zakresem wątku. daofactory.beginconnectionscope(); daofactory.begintransaction(); PersonDao persondao = daofactory.createpersondao(); VehicleDao vehicledao = daofactory.createvehicledao(); //... daofactory.endtransaction(); daofactory.endconnectionscope();

26 W ramach jednego połączenia można zrealizować wiele transakcji. Spośród przedstawiony powyżej rozwiązań zarówno zakres wątku jak i zakres transakcji pozwalają ukryć przed warstwą logiki biznesowej sposób realizacji warstwy trwałości. Jednak nadal pozostają nierozwiązane dwa problemy: Demarcation of the connection Zakresy transakcji Ich rozwiązanie zostanie przedstawione w ramach DAOManager.

27 Obsługa wyjątków DAO W rozwiązaniach podanych wyżej jako zakres wątku lub zakres transakcji zgłoszenie wyjątku w jednej z metod DAO powoduje nieprawidłowe zachowanie aplikacji. Prawidłowy sposób obsługi wyjątków podano na następnym slajdzie.

28 try{ daofactory.beginconnectionscope(); try{ daofactory.begintransaction(); PersonDao persondao = daofactory.createpersondao(); VehicleDao vehicledao = daofactory.createvehicledao(); daofactory.endtransaction(); catch(exception e){ daofactory.aborttransaction(e); finally { daofactory.endconnectionscope();

29 DAOManager Pozwala rozwiązać problemy nie rozwiązane wcześniej z wykorzystaniem fabryk.

30 public class DaoManager{ protected Connection connection = null; protected PersonDao persondao = null; public DaoManager(Connection connection){ this.connection = connection; public PersonDao getpersondao(){ if(this.persondao == null){ this.persondao = new PersonDao(this.connection); return this.persondao;

31 Zakres połączenia DAOManager Sposób użycia w warstwie logiki biznesowej: DaoManager daomanager = daofactory.createdaomanager(); Person person = daomanager.getpersondao().readperson(666); Jak widać nie wykonano operacji close(). Aby ją zaimplementować warto zastosować wzorzec projektowy Metoda szablonowa. Jego realizację przedstawiono dalej.

32 public class DaoManager{... public Object executeandclose(daocommand command){ try{ return command.execute(this); finally { this.connection.close();

33 public interface DaoCommand { public Object execute(daomanager daomanager); Sposób korzystania: DaoManager daomanager = daofactory.createdaomanager(); Person person = (Person) daomanager.executeandclose(new DaoCommand(){ public Object execute(daomanager manager){ return manager.getpersondao().readperson(666); );

34 Zakres transakcji DAOManager Podobnie jak dodano do DAOManager a metodę zarządzania połączeniami, można dodać metodę zarządzania transakcjami i ponownie wykorzystać tym razem dla transakcyjności wzorzec projektowy metoda szablonowa. Dodanie tej metody pokazano na następnym slajdzie, jednak z obsługą wyjątków bardzo uproszczoną i nie działającą poprawnie w niektórych sytuacjach.

35 public class DaoManager{... public Object transaction(daocommand command){ try{ this.connection.setautocommit(false); Object returnvalue = command.execute(this); this.connection.commit(); return returnvalue; catch(exception e){ this.connection.rollback(); throw e; //or wrap it before rethrowing it finally { this.connection.setautocommit(true);

36 Sposób wykorzystania tej metody: DaoManager daomanager = daofactory.createdaomanager(); daomanager.transaction(new DaoCommand(){ public Object execute(daomanager manager){ Person person = manager.getpersondao().readperson(666); ); person.setlastname("nick"); manager.getpersondao().updateperson(person);

37 Zamknięcie połączenia można zrealizować przez analogię do poprzedniego rozwiązania: public class DaoManager{ //... public Object transactionandclose(daocommand command){ executeandclose(new DaoCommand(){ public Object execute(daomanager manager){ ); manager.transaction(command);

38 Podsumowanie DaoManager daomanager = daofactory.createdaomanager(); daomanager.transaction(new DaoCommand(){ public Object execute(daomanager manager){ Person person = manager.getpersondao().readperson(666); person.setlastname("nick"); manager.getpersondao().updateperson(person); );

39 Problemy rozwiązane za pomocą DAOManager a: Zaznaczenie zakresu życia połączenia Zaznaczenia zakresu transakcji Automatyzacja otwierania/zamykania połaczenia Automatyzacja zatwierdzania/odrzucania transakcji Centralizacja obsługi wyjątków Centralizacja dostępu do DAO ułatwienie identyfikacji wszystkich DAO lub ułatwienie ich ponownego użycia

40 Wykorzystanie DAO we frameworkach Javy: Hibernate Spring pport/daosupport.html Apache Hibernate Generic DAO: https://code.google.com/p/hibernate-generic-dao/

41 Generalizacje DAO. Wiele implementacji DAO opiera się na typach generycznych parametryzowanych klasą DAO. Podejście takie uważane jest za dobrą praktykę.

42 Wzorce danych

43 Wzorce danych Zakład Inżynierii Oprogramowania Istnieje wiele wzorców związanych ze współpracą warstwy logiki biznesowej z warstwą danych. Są to wzorce architektoniczne lub architektoniczne wzorce korporacyjne. Warto zwrócić uwagę na dużo mniejsze uporządkowanie i usystematyzowanie tych wzorców w porównania z wzorcami projektowymi.

44 Wzorce danych Zakład Inżynierii Oprogramowania Martin Fowler [http://martinfowler.com/eaacatalog/]: Data Transfer Object (DTO) Active Record Data Mapper Table Data Gateway Row Data Gateway

45 Wzorce danych Zakład Inżynierii Oprogramowania Core J2EE patterns Data Access Objects (DAO) Transfer Object Value List Handler Domain Store Eneterprise Integration Patterns

46 Koniec

Programowanie w języku Java WYKŁAD

Programowanie w języku Java WYKŁAD Programowanie w języku Java WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa Certyfikowany Konsultant IBM/Rational e-mail: pzabawa@pk.edu.pl www: http://www.pk.edu.pl/~pzabawa 28.04.2014 WYKŁAD 9 Trwałość w Java cz. 2 wykład

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ODWRÓCENIA STEROWANIA ZALEŻNOŚCIAMI W JĘZYKU PROGRAMOWANIA GO INVERSION OF CONTROL OF DEPENDENCIES STRATEGY IN GO PROGRAMMING LANGUAGE

STRATEGIA ODWRÓCENIA STEROWANIA ZALEŻNOŚCIAMI W JĘZYKU PROGRAMOWANIA GO INVERSION OF CONTROL OF DEPENDENCIES STRATEGY IN GO PROGRAMMING LANGUAGE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Ireneusz J. JÓŹWIAK, Przemysław SASNAL Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection

Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Dependency Injection Katedra InŜynierii Oprogramowania InŜynieria Oprogramowania i Bazy Danych Sławomir Zabkiewicz Nr albumu 5081 Kontener Inversion Of Control dla obiektów Ruby realizujący wzorzec projektowy Depency Injection

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Łukasz Kidziński Nr albumu: 234151 Wykorzystanie języka Objective-C w tworzeniu aplikacji mobilnych na przykładzie aplikacji społecznościowej

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki. Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Kierunek studiów: Informatyka Specjalność: Systemy komputerowe

Bardziej szczegółowo

System do uzgadniania terminów spotkań

System do uzgadniania terminów spotkań Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Paweł Wrzeszcz Nr albumu: 209308 System do uzgadniania terminów spotkań Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe. Projektowanie. wykład prowadzi Mikołaj Morzy. Projektowanie

Zaawansowane aplikacje internetowe. Projektowanie. wykład prowadzi Mikołaj Morzy. Projektowanie Projektowanie wykład prowadzi Mikołaj Morzy Projektowanie 1 Plan wykładu Projektowanie warstwy prezentacji Sesja, kontrola dostępu, duplikacja, walidacja Złe praktyki w warstwie prezentacji Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Laboratorium z przedmiotu Programowanie obiektowe - zestaw 01 Cel zajęć. Celem zajęć jest zapoznanie z praktycznymi aspektami projektowania oraz implementacji klas i obiektów. Wprowadzenie teoretyczne.

Bardziej szczegółowo

Thinking in Java. Wydanie 3. Edycja polska

Thinking in Java. Wydanie 3. Edycja polska IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TRE CI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWO CIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

Coraz więcej programistów poznaje programowanie

Coraz więcej programistów poznaje programowanie Olaf Spinczyk Daniel Lohmann Matthias Urban AspectC++: aspektowe rozszerzenie C++ Na CD: Na płycie dołączonej do numeru znajduje się wersja próbna dodatku AspectC++ dla Visual Studio.NET, darmowy zestaw

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTU

DOKUMENTACJA PROJEKTU Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Informatyka DOKUMENTACJA PROJEKTU CERN-THESIS-2012-342 01/02/2012 Autorzy: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++

Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Podstawy programowania obiektowego w języku Java dla programujących w C++ Wykład 8 Użyte przykłady częściowo zaczerpnięte z książki: T. Lis: "Java - Ćwiczenia praktyczne", Helion 2004 - wszystkie można

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.)

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.) GWT w Praktyce GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS M A N N I N G Greenwich (74 w. long.) GWT in Practice ISBN-13: 978-1933988290 ISBN-10: 1-933988-29-0 Original edition Copyright 2008 by Manning

Bardziej szczegółowo

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera

Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Technologie tworzenia internetowych aplikacji działających po stronie serwera Piotr Kołaczkowski e-mail: P.Kolaczkowski@elka.pw.edu.pl Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

ibatis jest propozycją fundacji Apache na

ibatis jest propozycją fundacji Apache na Biblioteka miesiąca David de Rosier ibatis bazodanowy robotnik ibatis jest propozycją fundacji Apache na współpracę aplikacji Java,.Net i Ruby z bazami danych. Podstawową ideą przy tworzeniu biblioteki

Bardziej szczegółowo

Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++

Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++ Szybki wstęp do OOP na przykładzie C++ (wersja 0.1) Marcin Kośmider Instytut Fizyki Uniwersytet Zielonogórski M.Kosmider@proton.if.uz.zgora.pl 8 grudzień 2010 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Spis treści 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu

Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Oracle EBS mechanizmy dostosowywania i rozszerzania systemu Barbara Reimschűssel-Wąs Softbank S.A. e mail: b.was@softbank.pl Streszczenie Sesja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

POLSKO JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

POLSKO JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH POLSKO JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH KATEDRA INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA PIOTR STERNA NR ALBUMU 5976 UDOSTĘPNIANIE USŁUG KORPORACYJNYCH W OPARCIU O JĘZYK SPML Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT!

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT! REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo