INFORMACJA I WIEDZA W KSZTAŁTOWANIU RACJONALNO CI DZIAŁA PRZEDSI BIORSTWA POPRZEZ OUTSOURCING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA I WIEDZA W KSZTAŁTOWANIU RACJONALNO CI DZIAŁA PRZEDSI BIORSTWA POPRZEZ OUTSOURCING"

Transkrypt

1 NFRMACJA WEZA W SZTAŁTWANU RACJNALN C ZAŁA PRZES BRSTWA PPRZEZ UTSURCNG EWA SZC CZECH Wy sza Szkoła Handlowa we Wrocławiu Streszczenie nformacja i wiedza jako odr bne ródła decyzji o zastosowaniu outsourcingu do poprawy racjonalno ci działa przedsi biorstwa i wzrostu jego integracji z rynkiem stanowi problematyk artykułu. Na przykładzie organizacji funkcjonalnej racjonalizowanej outsourcingiem, wskazany został niewystarczaj cy charakter informacji jako podstawy podejmowania outsourcingu. Potrzeb zintegrowanego zaanga owania informacji i wiedzy w proces racjonalnych powierze outsourcingowych, autorka udowadnia na przykładzie organizacji zorientowanej procesowo. Słowa kluczowe: racjonalizacja gospodarowania, ryzyko outsourcingu opartego na informacji; ryzyko outsourcingu opartego na wiedzy; efektywno outsourcingu. 1. Wprowadzenie Aktywno przedsi biorstw realizowana na rzecz wzrostu poziomu racjonalno ci gospodarowania jest współczesn d wigni konkurencyjno ci firm. oncepcje dedykowane tej sferze nie pozostaj bez echa w rodowisku rywalizuj cej praktyki. Niektóre z tych koncepcji, jak np. outsourcing zdobywaj na tyle wysok popularno, e w powszechnym odbiorze staj si gwarancj sukcesu przedsi biorstwa. Topow pozycj outsourcing zawdzi cza informacji, która go wykreowała i która dedykowana rodowisku praktyków zdobywa to gremium na tyle skutecznie, e poprzestaje ono na informacji o walorach outsourcingu i prze wiadczeniu, e jego zastosowania doskonal działalno przedsi biorstwa oraz certyfikuj nowoczesno firmy. Zdecydowanie rzadziej praktycy gospodarowania anga uj wiedz, warunkuj c skuteczno i bezpiecze stwo implementacjom outsourcingu, nagła nianego za po rednictwem informacji jego metody rozwi zywania kluczowych problemów z gospodarowaniem przedsi biorstwa działaj cego na globalnym rynku. Błyskawiczna kariera outsourcingu niejednokrotnie dowiodła siły, z jak promuj ca go informacja znieczula [4] [5] wiadomo podejmuj cych outsourcing w zakresie konieczno ci łagodzenia ryzyka, które szczególnie intensywnie towarzyszy implementacjom importowanych filozofii gospodarowania. Udany outsourcing, determinuje cała gama czynników oraz specjalne podej cie do analizy przedsi biorstwa. Przedmiotowa analiza mi dzy innymi identyfikuje ograniczenia stoj ce na drodze efektywno ci planowanego outsourcingu oraz warunki, jakie powinno spełni przedsi biorstwo, aby zastosowanie trendu rekomendowanego jako warto ciowy [1] uprawniało firm do oczekiwania wzrostu racjonalno ci jej działania i oczekiwanie to było postulatem osadzonym na gruncie słusznego (uprawnionego) prze wiadczenia. Analiza firmy na potrzeby decyzji o zastosowaniu outsourcingu jest obszern i wielow tkow realizacj, której prezentacja wymaga wi kszej formy wydawniczej. Z tej przyczyny niniejsze

2 166 Ewa Szkic-Czech nformacja i wiedza w kształtowaniu racjonalno ci działa przedsi biorstwa poprzez outsourcing opracowanie koncentruje si na jej wycinku, który prezentuje osi gni cia outsourcingu zastosowanego pod wpływem: informacji do organizacji funkcjonalnej, informacji i wiedzy przez organizacj zorientowan procesowo. Rezultaty outsourcingu, o których mowa dotycz aspektu poprawy racjonalno ci działa i wzrostu integracji przedsi biorstwa z rynkiem. 2. rganizacja funkcjonalna Funkcjonalna struktura organizacji przedsi biorstwa stworzona na potrzeby zaspokojenia rynku niedoboru (tj. statycznego otoczenia, kształtowanego przez przedsi biorstwa w warunkach braku konkurencji i zorientowanych na realizacj produkcji masowej.) zhierarchizowała system działa. Usankcjonowała wieloszczeblowo nadzoru i kontroli wykonywanych zada podzielonych na czynno ci elementarne, rozdzielonych pomi dzy pracowników: - skupionych głównie na ilo ciowym wykonaniu w skiego zakresu, - na stałe przyporz dkowanych do wyodr bnionego organizacyjnie pionu bran owego. rganizacja przedsi biorstwa wokół jego funkcji okre lana w literaturze przedmiotu podej- ciem tradycyjnym, pionowym, wertykalnym [6] czy klasycznym [7], zilustrowana schematycznym rys nr 1 stała si zasobem polskich przedsi biorstw, z którym wkroczyły na drog rynkowego gospodarowania i za pomoc którego staraj si zaspokoi potrzeby swoich klientów, a tak e skutecznie konkurowa na otwartym rynku. nne Techniczny Handlowy Finansowy Personalny rganizacyjny WE WY ródło: opracowanie własne, Rys.1.rganizacja funkcjonalna,,,,,, -no niki informacji rynkowej, ródła wiedzy wej ciowej przedsi biorstwa stanowi cej podstaw jego wewn trznych decyzji i działa (- konkurenci; - koniunktura; wymagania nabywców; - dostawcy, - outsourcerzy, inne) Z Rys 1, mo na odczyta główne cechy organizacji funkcjonalnej, a przede wszystkim: wyodr bnienie pionów funkcjonalnych (np. technicznego, handlowego, finansowego, personalnego, organizacyjnego i inne),

3 PLSE STWARZYSZENE ZANA WEZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, wysok hierarchiczno i szczegółowy podział w obr bie pionu funkcjonalnego na funkcje elementarne tj. liczne, specjalizowane komórki: działy i oddziały. brak powi za poziomych pomi dzy komórkami jednego pionu z komórkami pionów pozostałych oraz pomi dzy pionami, wolne przestrzenie pomi dzy pionami, wskazuj ce na obszary spraw niezaopiekowanych przez aden z pionów bran owych przedsi biorstwa, niekontrolowany wpływ informacji zewn trznej, brak systemowego zarz dzania przepływem tej informacji tj. takiego, który odpowiadałby za równoczesne konwojowanie informacji do obszarów, dla którym ma ona operacyjne i strategiczne znaczenie, Zorganizowanemu funkcjonalnie przedsi biorstwu łatwo jest ocenia rezultaty uzyskiwane przez poszczególne komórki organizacyjne, trudno natomiast, a nawet niezmiernie trudno (w przypadku du ych firm) wyja ni, dlaczego racjonalno ci cz stkowe uzyskane przez poszczególne komórki przedsi biorstwa nie przekładaj si na ł czn tj. globaln racjonalno firmy. Rozpatrywanemu modelowi organizacji trudno jest okre li wielko udziału i stopie istotno ci poszczególnych funkcji w procesie tworzonej przez przedsi biorstwo warto ci dla klienta. rganizacja funkcjonalna nie dysponuje wiedz o tym, jakiego rodzaju zasobami i kompetencjami zasila ka dy wewn trzny proces gospodarczy przedsi biorstwa oraz jaki jest wystarczaj cy poziom jako- ci i specjalizacji tych zasobów do racjonalnego wytwarzania tych procesów. Racjonalizacja działa i wybór obszarów do racjonalizacji, a tak e okre lanie jej parametrów w rozpatrywanym systemie organizacji staje si głównie intuicyjnym wyborem i subiektywnym, spontanicznym wskazaniem. Mi dzy innymi dlatego, e w funkcjonalny układ organizacji trudno jest zaimplementowa sprawny sposób zasilania i rozprowadzania informacji rynkowej po krwioobiegu informacyjnym przedsi biorstwa, pod wpływem której w czasie rzeczywistym mogłoby si orientowa na oczekiwania otoczenia zewn trznego i zgodnie z ich wytycznymi kształtowa tempo oraz parametry podejmowanej racjonalizacji rganizacja funkcjonalna jako rodowisko zastosowa outsourcingu Słabe strony funkcjonalnego podej cia do organizacji działa przes dziły o potrzebie jego restrukturyzacji. W praktyce obserwowana jest do powszechna racjonalizacja działa rozpatrywanego systemu poprzez outsourcing. mplementacj outsourcingu w funkcjonalny układ organizacji prezentuje Rys 1.1.

4 168 Ewa Szkic-Czech nformacja i wiedza w kształtowaniu racjonalno ci działa przedsi biorstwa poprzez outsourcing nne Techniczny Handlowy Finansowy Personalny rganizacyjny WE?????? WY Rys 1.1. bszary organizacji funkcjonalnej w powierzeniach outsourcingowych, ródło: opracowanie własne bserwacja Rys 1.1. pozwala dostrzec, e restrukturyzowana organizacja gospodarcza stała si mniejsza. Ten rezultat w oczekiwaniu praktyków przyjmowany jest jako zwi kszenie elastyczno- ci, sprawno ci i racjonalno ci w działaniu. To prze wiadczenie wynika z: odst pienia od finansowania wył czonych zasobów materialnych i niematerialnych, uzyskania zdolno ci do wi kszej koncentracji na zmniejszonej ilo ci funkcji. Analiza Rys 1.1. nie potwierdza pierwszego wra enia. Wykazuje, e restrukturyzowana poprzez outsourcing organizacja funkcjonalna, chocia stała si rzeczywi cie mniejsza, ale jak nie była, tak nie stała si skomunikowana wewn trznie (powi zana pionowo i poziomo). Jako mniejsza struktura nie tylko nie zyskała na integracji wewn trznej, ale za spraw wył czonych poza przedsi biorstwo obszarów działania dodatkowo naruszyła spójno pionowych powi za mi dzykomórkowych. utsourcerzy 1, 2, 3, 4, 5, 6 stali si po,,, dodatkowymi dostawcami zewn trznymi, współpraca z którymi nie została zabezpieczona adn konstrukcj organizacyjn, reprezentuj c kompetencje przedsi biorstwa z obszaru poddanego outsourcingowi. W tym układzie outsourcerzy oddzielili przedsi biorstwo od rynku, stali si jego wył cznymi reprezentantami, tj. dyktatorami charakterystyki dostaw i współdziałania. W praktyce przedsi biorstwa nie zabezpieczaj sobie zdolno ci kompetentnej obsługi, monitorowania, doskonalenia i rozwoju outsourcingowego przymierza. W konsekwencji nie potrafi okre li i skonfigurowa parametrów wej ciowych i wyj ciowych do tych fragmentów procesu warto ci tworzonej dla klienta, które zdecydowały si zasila produktami dostarczanymi przez partnerów outsourcingowych. Mimo implementacji outsourcingu nie wydostaj si poza układ organizacji funkcjonalnej i intuicyjnie (spontanicznie) typuj obszary do outsourcingowej racjonalizacji, bezwiednie pogr - aj c zdolno swojego gospodarowania. Nie potrafi potwierdzi wzrostu racjonalno ci działania. dnotowuj natomiast [5] wzrost trudno ci towarzysz cych gospodarowaniu oraz wzrost jego kosztów, uzale nienie od postaw zewn trznego dostawcy usług i dotkliwe skutki dynamiki zmian w strukturze usługodawców. Zmagaj si z codzienno ci i zamiast oczekiwanego rozwoju walcz o przetrwanie. Stwierdzaj brak mo liwo ci odtworzenia utraconych zasobów i rozproszonych kompetencji. U ywaj outsourcingu - nowoczesnego według powszechnej informacji narz dzia

5 PLSE STWARZYSZENE ZANA WEZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, wzrostu efektywno ci działa i integracji z rynkiem, ale tej integracji nie zacie niaj. Wypatruj obiecanej skokowej poprawy racjonalno ci. Funkcjonuj inaczej, ale nie lepiej, nie racjonalniej. Z czasem ogłaszaj rozczarowanie outsourcingiem [5], nie potwierdzaj c jego walorów rekomendowanych rozpowszechnion informacj. kaleczone i słabsze poszukuj informacji o nowych, bardziej doskonałych trendach w działaniu, które gotowe s podejmowa z równie wysok determinacj. 2. rganizacja procesowa Rozwój a nast pnie globalizacja rynków i konkurencji stworzyły diametralnie ró n charakterystyk otoczenia zewn trznego. ały pocz tek nie tylko modernizacjom systemów organizacyjnych firm (np. poprzez outsourcing), a równie zmianom o fundamentalnym charakterze. Przykładem tych ostatnich jest procesualne podej cie do konstruowania organizacji firmy, spotykane w literaturze przedmiotu pod nazw organizacji horyzontalnej, poziomej lub procesowej [6]. lustracj organizacji procesowej przedstawia Rys.2, natomiast struktur procesu przybli a Rys. 2.1 B-T B-H B-F B-inne B-P B- B-HR WE WY ródło: opracowanie własne Rys.2 schemat organizacji procesowej B- epozytariaty ompetencji Bran owych ( B-T - techniczno - technologicznych i wytwórczych ; B-H - handlowych, logistycznych; B-F finansowych, B-HR personalnych; B- -organizacyjnych, B-P -prawnych, B- nne,),,,,, -no niki informacji i oferty rynkowej tj., ródła wiedzy wej ciowej przedsi biorstwa stanowi cej podstaw jego wewn trznych decyzji i działa.( - konkurenci, - koniunktura; - wymagania nabywców; -dostawcy, - outsourcerzy, inni.)

6 170 Ewa Szkic-Czech nformacja i wiedza w kształtowaniu racjonalno ci działa przedsi biorstwa poprzez outsourcing B B B B R Y N E Rys.2.1. Struktura procesu ródło: opracowanie własne bserwacja Rys.2 pozwala dostrzec główne wła ciwo ci organizacji procesowej: 1. Przedsi biorstwo jest układem wyodr bnionych procesów gospodarczych realizowanych w jego strukturze. Proces rozumiany jest jako celowo skonfigurowany zbiór interdyscyplinarnych zasobów i kompetencji: pobieranych z odpowiednich depozytariatów kompetencji bran owych (B) - Rys.2.1, i wystarczaj cych do zrealizowania procesu w jako ci oczekiwanej przez klienta wewn trznego i zewn trznego. ( Proces jest zarz dzany przez wła ciciela procesu, co w przeciwie stwie do organizacji funkcjonalnej oznacza, e podlegaj mu interdyscyplinarne zasoby, tj. zasoby ró nych bran, które anga uje w realizacj procesu). Procesy poziomo przebiegaj przez przedsi biorstwo. a dy z nich ( Rys.2.1) jest zwartym, spójnym i nieprzerwanym ci giem przepływu pracy i informacji, wewn trznie integruj cym przedsi biorstwo. Układ procesowy eliminuje depozytariaty spraw osieroconych, tj. wolne przestrzenie mi dzy pionami organizacyjnymi typowymi dla organizacji funkcjonalnej (Rys.1). 2. Proces (ka dy z procesów) opisany na 2 poziomach szczegółowo ci: organizacji, procesu i stanowiska, jest układem mierzalnym, co sprawia, e mo liwa staje si precyzyjna identyfikacja jego efektywno ci i prognozowanie poziomu jego przyszłej racjonalno ci wraz ze wskazaniem metody uzyskania planowanych parametrów procesu. obór metody racjonalizacji procesu ustala si za pomoc symulacji wariantów składowych procesu, z rozpatrywaniem udziału outsourcingu wł cznie. Mierzalny charakter procesu pozwala na ustalenie efektywno- ci ka dej zasymulowanej metody jego realizacji, co wspomaga wybór ostatecznej opcji, zweryfikowanej ex ante równie w zakresie uwarunkowa determinuj cych jej powodzenie. Rys 2.2. przedstawia przykład zastosowania outsourcingu do racjonalizacji wybranego procesu gospodarczego przedsi biorstwa wraz z powołaniem struktury do obsługi współpracy z outsourcerem.

7 PLSE STWARZYSZENE ZANA WEZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, B B B B we wy C we C wy R Y N E ródło: opracowanie własne Rys usourcing w racjonalizacji organizacji procesowej, C- Centra ompetencji depozytariaty kompetencji przedsi biorstwa z zakresu powierzonego dostawom outsourcingowym: wyznaczaj ce parametry wyj cia WY z procesu firmy do procesu outsourcera i parametry wej cia WE dostarczane racjonalizowanemu procesowi przez outsourcera; monitoruj ce współprac z outsourcerem oraz kształtuj ce kierunki jej rozwoju. 3. Przedsi biorstwo integruje si z otoczeniem poprzez układy bezpo redniego wej cia do procesów oraz wyj cia, dzi ki czemu poszczególne procesy przedsi biorstwa jak i cały system procesowy organizacji pozostaj w bie cym kontakcie z otoczeniem na wej ciu i wyj ciu. znacza to, e w czasie rzeczywistym organizacja zasila si aktualn informacj rynkow i pod jej wpływem dokonuje permanentnej adaptacji do warunków otoczenia zewn trznego. okonuje modyfikacji architektury i charakterystyki swoich procesów gospodarczych, podczas której zwi kszaj one zdolno do wykorzystywanie okazji rynkowych i wzgl dnie stałej obsługi potrzeb rynku. Transparentno i mierzalno procesów gospodarczych firmy sprzyja bezpiecznym zastosowaniom outsourcingu i wobec tego typu organizacji czyni go wysokosprawnym narz dziem wzrostu racjonalno ci działa. W tych warunkach, powierzenia outsourcingowe nie maj spontanicznego charakteru oraz nie stanowi no nika wysokiego ryzyka zmian. ródłem decyzji o outsourcingu staj si symulacje architektury procesu potwierdzaj ce mo liwo uzyskania wzrostu racjonalno ci procesu wspomaganego outsourcingiem. Ta procedura słu y najkorzystniejszym wyborom, poniewa pozwala dobra metod uzyskania oczekiwanych parametrów procesu z u- wzgl dnieniem aspektu zapewnienia bezpiecze stwa realizacyjnego kluczowego procesu biznesowego firmy, któremu podlega ten proces niezale nie od metody, któr przedsi biorstwo postanowiło zwi kszy racjonalno swojego gospodarowania. Analiza organizacji procesowej z punktu widzenia jej predyspozycji do akceptowania bezpiecznego outsourcingu udowadnia, e wspomaganie efektywno ci organizacji procesowej outso-

8 172 Ewa Szkic-Czech nformacja i wiedza w kształtowaniu racjonalno ci działa przedsi biorstwa poprzez outsourcing urcingiem wymaga i opiera si o gruntown wiedz z tego zakresu. nformacja dla tego typu zło- onych realizacji okazuje si niewystarczaj c. Wskazuje jedynie trendy w działaniach, ale nie zdoła przeprowadzi firmy przez wielow tkowy i zło ony zbiór profesjonalnych czynno ci, pozwalaj cych na potwierdzenie słuszno ci rekomendowanego kierunku. nformacja powiadamia organizacj funkcjonaln o tym, e ma konkurentk i alternatyw - organizacj procesow ; e outsourcing jest rozwi zaniem du ych mo liwo ci. Ale nie informuje o celowo ci przekształcenia organizacji funkcjonalnej w system procesowy. Nie anga uje si ju na tyle, by instruowa, tj. przekona, e to przekształcenie jest dla organizacji funkcjonalnych etapem wzmacniaj cym przyszłe zastosowania outsourcingu, podczas którego kształtuje si wewn trzne rodowisko firmy, w którym outsourcing skłonny jest realizowa swoje funkcje ekonomiczne i w którym minimalizuje si ryzyko jego zastosowa. Wa na, chocia niedecyduj ca rola informacji w kształtowaniu decyzji o realizacji outsourcingu wynika z tego, e nie informacja, lecz wiedza posiada dla tego zakresu pakiet merytorycznych argumentów dla skutecznych realizacji nowatorskich rozwi za. 3. Podsumowanie nformacja zintegrowana z wiedz jest podstaw udanych implementacji outsourcingu w ró nych typach organizacji przedsi biorstw. mplementacje te wraz z ich zakresem, uwarunkowane s przez wiele wewn trznych i zewn trznych czynników i ogranicze. W ka dym przypadku wymagaj indywidualnego rozpatrywania i wdra ania specjalnych konstrukcji organizacyjnych (Centrów ompetencji), które komunikuj przedsi biorstwo z rynkiem. rganizacje funkcjonalna i procesowa stwarzaj ograniczone mo liwo ci bezpo redniej, tj. opartej tylko na informacji, racjonalizacji działa poprzez outsourcing. Pierwsza poddaje si współpracy z outsourcingiem, ale nie stanowi rodowiska, które sprzyja swobodnemu uwalnianiu si jego atutów. ruga, chocia jest bardziej przyjazna outsourcingowi, równie nie akceptuje losowych wyborów dla outsourcingowych powierze. bie wymagaj skonfigurowania informacji rekomenduj cej outsourcing z wiedz własn przedsi biorstwa, okre laj c indywidualne mo liwo ci firmy, jej ograniczenia, poziom ryzyka zwi zany z ewentualnym outsourcingiem i działania, jakie musi podj na rzecz maksymalizacji korzy ci z outsourcingu i minimalizacji ryzyka jego zastosowa. Rozczarowania outsourcingiem opartym na informacji [5], do których coraz cz ciej przyznaje si praktyka gospodarcza i które coraz odwa niej rozpatruje w publicznych dyskusjach, dowodz tego, e informacja jako no nik mo liwo ci przedsi biorstwa, traktowana nawet jako zasób ekonomiczny [2], to zbyt mało dla uzyskania korzy ci gospodarczych. opiero anga owana w proces tworzenia wiedzy własnej podmiotu gospodarczego, pozwalaj cej na osadzenie przymierza outsourcingowego w warunkach sprzyjaj cych jego efektywno ci, informacja staje si czynnikiem wytwórczym [3] i w strukturze wiedzy pracuje na rzecz materializowania si po danego przez przedsi biorstwo rezultatu ekonomicznego. Bibliografia 1. Cook M.F., utsourcing funkcji personalnej, ficyna Ekonomiczna, raków 2003, 2. le ski J., Ekonomika informacji, PWE, W-wa 2001, 3. le ski J., nfrastruktura informacyjna pa stwa w gospodarce globalnej, Wyd. Nowy ziennik i Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, Wydanie, W- wa 2006,

9 PLSE STWARZYSZENE ZANA WEZ Seria: Studia i Materiały, nr 8, lszak M., utsourcing w działalno ci bankowej, Wyd. Prawnicze Lexis Nexis, W-wa 2006, 5. Szkic Czech E. utsourcingu w zwierciadle polskich zastosowa. Prezentacja wyników bada, PT Szczyrk Rummler G.A., Bracie A.P. Podnoszenie efektywno ci organizacji, PWE W- wa Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarz dzania, PWE, W-wa 2002 NFRMATN AN NWLEGE N SHAPNG F RATNALZATN F CMPANY FUNCTNNG BY MEANS F UTSURCNG Summary nformation and knowledge as separate sources of decisions in application of outsourcing in improvement of rationalization of company functioning and the growth of its integration with the market, are the problems of this article. n the example of functional organization rationalized by means of outsourcing we point at not sufficient character of information as a basis of taking up outsourcing. The author proves, on the example of process oriented organization, the need of integrated commitment of information and knowledge in the process of rational outsourcing tasks. eywords: rationalization of managing, information outsourcing risk, knowledge outsourcing risk, outsourcing efficiency EWA SZC- CZECH, Wydział Ekonomiczno- Mened erski, atedra Ekonomii, Wy sza Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław ul. Fabryczna 14

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

społeczna odpowiedzialność biznesu?

społeczna odpowiedzialność biznesu? SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 31 stycznia 2012 r. dr Justyna Szumniak-Samolej Samolej mgr Maria Roszkowska-Śliż 1. WPROWADZENIE Z czym kojarzy się Państwu

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Efekty kształcenia dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów turystyka

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia a wyniki pracy

Wynagrodzenia a wyniki pracy Wynagrodzenia a wyniki pracy Olech Bestrzyński Kierownik ds. wynagrodzeń - Kompania Piwowarska S.A. Plan Kontekst Kompania Piwowarska jako organizacja oparta na markach Wizja i priorytety strategiczne

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych

Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych 1 Procedura prowadzenia ewaluacji realizacji polityk i programów publicznych Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organizacji pozarządowych.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 19 czerwca 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO MÓDL SIĘ TAK, JAKBY WSZYSTKO ZALEśAŁO OD

Bardziej szczegółowo

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery

1. Planowanie strategiczne. 4. Monitorowanie i ewaluacja. 3. Wdrażanie polityk. 2. Tworzenie polityk. Wybrane dziedziny. Ochrona klimatu i atmosfery Usprawnienie: Wprowadzenie Procedury planowania i raportowania strategicznego i operacyjnego w resortach Usprawnienie w cyklu polityk publicznych 4. Monitorowanie i ewaluacja 1. Planowanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

HTA (Health Technology Assessment)

HTA (Health Technology Assessment) Krzysztof Łanda 1 z 5 HTA (Health Technology Assessment) Ocena leków stosowanych w okre lonych wskazaniach podlega tym samym generalnym regu om, co inne technologie terapeutyczne, jednak specyfika interwencji

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji?

Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? Trwałość projektu co zrobić, żeby nie stracić dotacji? 2 Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników Wygenerowany przychód Zakaz podwójnego finansowania Trwałość projektu Kontrola po zakończeniu realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Pomagamy zrozumieć. Usługi tłumaczeniowe. Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie. Polska

Pomagamy zrozumieć. Usługi tłumaczeniowe. Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie. Polska Pomagamy zrozumieć Usługi tłumaczeniowe Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie Polska Pomagamy zrozumieć Nasi klienci tak jak my niestrudzenie są aktywni na całym świecie. Pracujemy na nasz wspólny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07

Spis treści. WD_New_000_TYT.indd 13 17-01-12 17:06:07 1 Wprowadzenie.................................. 1 2 Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych..................... 7 2.1 Teorie naukowe a problemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Istota i przedmiot analizy finansowej. Istota i przedmiot analizy finansowej. Istota i przedmiot analizy finansowej

Istota i przedmiot analizy finansowej. Istota i przedmiot analizy finansowej. Istota i przedmiot analizy finansowej Istota i przedmiot analizy finansowej Charakterystyka analizy wskaźnikowej Analiza (gr. análysis- rozbiór)- to metoda postępowania naukowego polegająca na rozbiorze danej całości na części i następnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 79 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariuszy Centralnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 niestacjonarne (wieczorowe i zaoczne) Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Anna Dyląg

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Marketing usług transportowych

Marketing usług transportowych Marketing usług transportowych Marketing to: zintegrowany zbiór instrumentów związanych z badaniem rynku i kształtowaniem go tak, aby osiągnąć wytyczone przez firmę cele. Marketing-mix to zbiór narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ

Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ Skawina, dnia 20.03.2013 r. Zapytanie o propozycję nr 42/CP/2013/TZ Prowadzone wg Procedury Udzielania Zamówień w Podmiotach Grupy CEZ w Polsce I. OGŁASZAJĄCY 1. Pełna nazwa zamawiającego: CEZ Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA HUTNICZEGO

WYBRANE ASPEKTY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA HUTNICZEGO WYBRANE ASPEKTY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA HUTNICZEGO Beata NONAS, Ewa STANIEWSKA, Rafał PRUSAK Streszczenie: W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości integracji

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 729013 Temat: Studia Podyplomowe Menedżer Procesów Biznesowych 5 Październik - 29 Czerwiec Warszawa, Akademii Finansów i Biznesu - Warszawa, ul.stokłosy 3,

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI

4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI 4. PROCESOWE UJĘCIE LOGISTYKI 23 4.1. Pojęcie procesu w przedsiębiorstwie Zarządzanie organizacją, jako zbiorem wzajemnie powiązanych ze sobą procesów, skoncentrowane jest na osiąganiu celów wywodzących

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej

Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Borowej SORE Agata Sopniewska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z dyrektorem

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG

Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO IG Realokacja rodków w ramach 4. osi priorytetowej PO IG dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Gospodarki Wykorzystanie alokacji w dzia aniach 4. osi priorytetowej PO

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej przyznającej środki na rozwój przedsiębiorczości PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012 Starosty Lipnowskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. PROGRAM ZAPEWNIENIA I POPRAWY JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO PROWADZONEGO W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE I JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL

Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL Koszty bezpośrednie rozliczane w ramach PO KL - stawki jednostkowe - Stawka jednostkowa to kwota (stawka) należna za daną usługę, której wysokość jest określona przez Instytucję Zarządzającą w załącznikach

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0747),

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0747), C 8 E/396 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.1.2010 Podatek od wartości dodanej w odniesieniu do opodatkowania usług ubezpieczeniowych i finansowych * P6_TA(2008)0457 Rezolucja legislacyjna Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe. Red.: Wojciech Wrzosek. Wstęp

Strategie marketingowe. Red.: Wojciech Wrzosek. Wstęp Strategie marketingowe. Red.: Wojciech Wrzosek Wstęp Rozdział 1 Istota strategii marketingowych 1.1. Treść strategii marketingowych 1.2. Proces kształtowania strategii marketingowych 1.2.1. Faza opracowywania

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo