Sarmacki skarb na Rakowcu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sarmacki skarb na Rakowcu"

Transkrypt

1 b Pozytywnie o planie dla Opaczewskiej b Kol dowanie w OKO b Rondo kpt. Malessy b NASZA fot. Joanna Wojdowicz 8/S/ lutego 2012 Nr 3 (340) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN Rok XVI Sarmacki skarb na Rakowcu We wtorek 24 stycznia na w Domu Kultury Rakowiec w ramach Zimy w mieêcie zgromadzili si prawdziwi poszukiwacze skarbów Cudownie uda a si gra terenowo-- zr cznoêciowa Sarmacki skarb, poprowadzona przez Tomasza Smoka Wolskiego na Êwie ym powietrzu. Mi dzy sobà rywalizowa y trzy frakcje: WiÊniowieckich, Kozaków i Dworskich. Sprzed budynku Rakowca dochodzi y okrzyki: Vivat Jarema!, Chmielnicki z nami!, Za Jana Kazimierza!. Oj, by o goràco, mimo zimowej aury. Ma e Waçpanny i WaszmoÊciowie rzucali do Turka, biegali z szablami, a nawet walczyli w szlacheckim pojedynku! Musieli si równie wykazaç wiedzà historycznà, dotyczàcà XVII w. Losowania pytaƒ odbywa y si za pomocà maszyny losujàcej Teodor ludzkiej czaszki. Na koniec na poszukiwaczy czeka a s odka niespodzianka, czyli ukryty skarb! Natomiast na sali tanecznej podczas warsztatów plastycznych zwiàzanych tematycznie z Sarmatami mo na by o nauczyç si taƒców dworskich, sporzàdziç w asny ryngraf oraz karabel. Atrakcji by o co niemiara, niestety ferie ju si skoƒczy y. (DK Rakowiec ) Kozia cha upka Artystyczna niedziela z mamà i tatà jest cyklicznà imprezà organizowanà w Domu Kultury Rakowiec (ul. WiÊlicka 8, tel ). Spotkanie podzielone jest na dwa bloki: prezentacj teatralnà i warsztaty plastyczne. W niedziel 12 lutego o godz rozpocznie si spektakl teatralny Kozia cha upka. Lalkowy Teatrzyk Raz-Dwa-Trzyk zaprasza dzieci na skraj lasu, do koziej cha upki, w której ma a kózka Bebe czeka na swojà mamusi. Oj, ktoê puka! Kto to? Czy Bebe otworzy drzwi? A o godz inspiracjà dla warsztatów plastycznych Goràce rytmy Afryki b dzie barwna, pe na ycia sztuka afrykaƒska. Masa leczniczy Gimnastyka lecznicza Wizyty domowe /S/2011 Miejsce spo eczne-sto eczne OÊrodek Kultury Arsus w dzielnicy Ursus (ul. Traktorzystów 14, tel ) przygotowa w marcu trzy gwiazdorskie wyst py. W piàtek 2 marca o godz wystàpi kabaret NEO-NÓWKA, czyli Gawliƒski, urek i Bielecki, w programie The Sejm z towarzyszeniem zespo u arówki. Tydzieƒ póêniej 9 marca o godz podczas Gali trzech tenorów wszystko dla Paƒ w specjalnym koncercie wystàpià: Bogus aw Morka, Krzysztof Marciniak, Jan Zakrzewski. Artystom b dzie akompaniowa zespó Allegro pod dyrekcjà Andrzeja P onczyƒskiego. Trwa druga edycja plebiscytu miejsce spo eczne-sto eczne. Na proêb o zaproponowanie miejsc, które integrujà, aktywizujà, odpowiadajà na zró nicowane potrzeby sto- ecznej spo ecznoêci, organizatorzy otrzymali niemal 60 propozycji. Teraz ujawnili ranking pierwszych 10 miejsc, podajàc liczb g osów. Ró nice sà niewielkie, wi c wszystko jeszcze mo e si zdarzyç. A konkurencja jest silna. Rywalizujà m.in. z Dom Spotkaƒ z Historià, Centrum Nauki Kopernik i Centrum Sztuki Wspó czesnej Zamek Ujazdowski. Kierujàc si lokalnym sentymentem, mieszkaƒcy Ochoty mogà wesprzeç Bibliotek Przystanek ksià ka, mieszkaƒcy W och Artystyczny OÊrodek Animacji ADA, a mieszkaƒcy Ursusa OÊrodek Kultury Arsus. G osy mo na oddawaç do 5 lutego 2012 r. ka dy uczestnik wskazuje pi ç miejsc i mo e g osowaç tylko raz. Wi cej informacji na: Marcowe gwiazdy Arsusa W programie najpi kniejsze pieêni i piosenki oraz wiàzanki w oskie i hiszpaƒskie. W kolejny piàtek 16 marca o godz wystàpi z koncertem The best of Renata Przemyk. Jako support zagra zespó Back to the Ocean. Sprzeda, rezerwacja biletów i informacje w sekretariacie (pok. 15) O.K. Arsus we wtorki i czwartki w godz , a w pozosta e dni w godz oraz od poniedzia ku do piàtku pod nr tel.: tel (zamówienia indywidualne i zbiorowe). 256/GK/2011

2 str. 2 3 lutego 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i W och Nr 3 Na Ochocie Plan dla Opaczewskiej W stolicy latami wlecze si uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tak te by o z planem rejonu ulicy Opaczewskiej. Po latach prac rada Ochoty zaopiniowa a go pozytywnie. Przybyli na styczniowà sesj rady Ochoty przedstawiciele miejskiego biura architektury i planowania przestrzennego oraz pracowni, która sporzàdza projekt planu, z trudem si gali pami cià poczàtków prac i nie by o im atwo okreêliç, czego dotyczy y wprowadzone zmiany. W trakcie obrad podkreêlano, e mimo e sprawy zwiàzane z miejscowym planem rejonu ul. Opaczewskiej by y omawiane wielokrotnie, to niedobrze si sta o, e nie odby a si zapowiadana ostatnia przedsesyjna komisja przestrzenna, która mia a uporzàdkowaç zg oszone postulaty. ZaÊ poczàtek ferii zimowych i zdarzenia losowe sprawi y, e na sesji zabrak o najbardziej kompetentnych w tej materii osób. Dlatego mocno zdezorientowani ochoccy radni, opiniujàcy projekt uchwa y Rady Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania rejonu ul. Opaczewskiej, pozostawieni sami sobie z plikiem nowych uwag, zabiegali o od o enie decyzji i ponowne przeanalizowanie materia ów w komisji przestrzennej. Propozycja ta nie zyska a jednak poparcia wi kszoêci rady, poniewa dla w adz miasta uchwalenie tego planu, obejmujàcego teren targowiska Banacha, by o rzeczà pilnà (po- udniowa cz Êç tzw. Zieleniaka ju od wiosny br. ma byç modernizowana). Przystàpiono wi c do serii g osowaƒ nad wnioskami. Zaakceptowano wszystkie osiem przygotowane przez zarzàd, które poprawia y pomy ki pisarskie i zaleca y uczynienie tekstu projektu planu bardziej jasnym i klarownym, gdy wersja przed o ona do zaopiniowania jest trudna do zrozumienia. Inne wnioski dotyczy y: zieleni (m.in. w odniesieniu do pomnika przyrody oraz rezygnacji z dwóch szpalerów drzew, w tym z wrysowanego wewnàtrz placu targowego); wa nego ustalenia o zachowaniu przejêcia lub pasa u na Êladzie dawnej ul. Opaczewskiej oraz mo liwoêci alternatywnego zagospodarowania jednej z jednostek w planie pod us ugi kultury, a tak e jako teren us ug i gara y ze wzgl du na znaczny deficyt miejsc postojowych w dzielnicy. Ledwo przeszed zg oszony dodatkowo przez burmistrza W. Komorowskiego wniosek Tramwajów Warszawskich, obawiajàcych si likwidacji p tli na pl. Narutowicza i przy ul. Banacha. Chodzi o o to, aby zapisaç dla ul. Dickensa (na zachód od ul. Grójeckiej) oraz przylegajàcych do niej od pó nocy terenów zielonych dopuszczalnoêç poprowadzenia komunikacji tramwajowej pod warunkiem zastosowania rozwiàzaƒ maksymalizujàcych wartoêç estetycznà trasy i minimalizujàcych jej ucià liwoêç dla otoczenia (np. tzw. torowiska trawiaste i s upy trakcyjne o oryginalnej formie architektonicznej). Przyj to te uwagi zg oszone przez dwie ochockie wspólnoty mieszkaniowe z czteropi trowych bloków przy ul. Geodetów 12 oraz Grójeckiej 124. Postulowa y one, aby na przed u eniu ich podwórka okre- Êliç maksymalnà wysokoêç budynków na 5 m, czyli jednà kondygnacj. A dla terenu bli ej ul. Grójeckiej 126 okreêliç maksymalnà wysokoêç ewentualnego nowego budynku na 17 m, czyli pi ç pi ter. Zdaniem mieszkaƒców dotychczasowa mo liwoêç postawienia tam oêmiokondygnacyjnego bloku (do 25 m) pogorszy aby na- Êwietlenie lokali z oknami od podwórza oraz nawietrzanie. Zaakceptowano te 7 wniosków komisji polityki przestrzennej. Jednym z najwa niejszych by zapis ustala si (zamiast dopuszcza si ) realizacj hali targowej powiàzanej funkcjonalnie z placem targowym przy ukszta towaniu pierzei zabudowy od strony ul. Grójeckiej. W innym wniosku wydzielono z terenu ul. Hankiewicza osobny teren, w miejscu gdzie ulica ta poszerza si w nieregularny plac po o- ony mi dzy XXI Liceum Ogólnokszta càcym im. H. Ko àtaja a halami Banacha. W dotyczàcych go zapisach znajdzie si sformu owanie ustala si urzàdzenie placu targowego. Wa nym dla mieszkaƒców jest te wniosek o pozostawienie przejazdu asfaltowego na przed u eniu ul. Orzeszkowej dla samochodów na terenie parku Opaczewska oraz nie oznaczanie symbolem na rysunku planu terenu drogi wewn trznej, gdy jest to teren ogrodzony i nale y do budynku Majewskiego 9. Z kolei inny teren (przy liceum), obecnie oznaczony 5.2 ZP, zamiast funkcji zieleni urzàdzonej zdaniem radnych powinien zyskaç funkcje us ugowe z zakresu sportu i rekreacji lub oêwiaty z wyznaczeniem parametrów, które umo liwi yby realizacj inwestycji kubaturowych (dopuszczalna wysokoêç obiektów 6-12 m). Jeden g os wi cej klubów PO i SLD przesàdzi o tym, e nie przesz y dwie inne propozycje radnych. ukasz KwaÊniewski (PiS) zabiega o to, aby w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Opaczewskiej na terenie hal Banacha nie wpisywaç funkcji mieszkaniowej (pozosta a wi c, tak jak by a, handlowo-us ugowo-mieszkaniowa). Natomiast Anna Zbytniewska z Ochockiej Wspólnoty Samorzàdowej (przeciwniczka budowy TBS) dopomina a si o to, aby w naro niku ul. Grójeckiej i Banacha nie wprowadzaç funkcji wielorodzinnej mieszkaniowej. Podobnie jak kupcy z targowiska Banacha wola aby w tym miejscu hal targowà. Przyglàdajàcy si opiniowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania, architekt K. Domaradzki przypomnia radnym, e w pierwszej wersji w tym miejscu proponowano funkcje us ugowo-biurowe. Podkre- Êla te, e ostatecznà decyzj o zabudowie podejmie miasto. Dziwi si zarazem radnym, e poparli wspólnotowy postulat w sprawie po udniowej cz Êci targowiska tj. terenu Zieleniaka i ustalenia tam zabudowy maksymalnie jednokondygnacyjnej (z dopuszczeniem ró nych rozwiàzaƒ zarówno hali targowej, jak i pawilonów czy stoisk handlowych). Jego zdaniem to w przysz oêci ograniczy mo liwoêci inwestycyjne. Po goràcej debacie ochoccy radni wi kszoêcià 12 g osów (przy 9 wstrzymujàcych si ) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwa y Rady m. st. Warszawy w sprawie mpzp rejonu ul. Opaczewskiej wraz z do àczonymi wnioskami. Ma on byç uchwalony w lutym. (PON) Dom Kultury W ochy ul. Boles awa Chrobrego 27, tel i , og asza Dzielnicowy konkurs s recytatorski 2012 Konkurs recytatorski obejmuje: Eliminacje do XXXV Konkursu Warszawska Syrenka (dzieci ze szkó podstawowych i gimnazjum) Eliminacje do LVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (m odzie ze szkó ponadgimnazjalnych i doroêli) Przes uchania konkursowe odb dà si 20 lutego 2012 roku w Domu Kultury W ochy od godz Karty zg oszeƒ nale y dostarczyç do 10 lutego 2012 r. na adres: Dom Kultury W ochy, Warszawa, ul. Boles awa Chrobrego 27 Prosimy o dok adne i czytelne wype nienie kart zg oszeƒ. Ka da prezentacja musi byç przes ana na osobnej karcie zg oszenia. Grafik prezentacji zostanie umieszczony na stronie internetowej Domu Kultury W ochy (www.dkwlochy.pl) do 17 lutego 2012 r. Laureaci zakwalifikowani do nast pnego etapu konkursów zostanà poinformowani o miejscu i terminie eliminacji w oddzielnym piêmie. Rozstrzygni cie i wr czenie dyplomów odb dzie si 24 lutego 2012 roku o godz w Domu Kultury W ochy. Regulamin i karty zg oszeƒ sà dost pne na stronie: w zak adce Konkursy Festiwale oraz w D.K. W ochy w pokoju nr 1 KRONIKA KRYMINALNA Przedstawiciel Policjanci z W och zatrzymali m czyzn, który okrada swojego pracodawc. 40-letni Piotr S. by zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego w firmie, która zajmuje si dystrybucjà elektronarz dzi. Pobiera z firmy towar, który mia trafiç do klientów. Faktycznie sprzedawa go przypadkowo napotkanym osobom, a pieniàdze trafia y do jego kieszeni. W ten sposób narazi swojego pracodawc na straty ponad 50 tys. z otych. Policjanci pojechali do siedziby firmy, zatrzymali Piotra S. i przewieêli do komisariatu. Przedstawili m czyênie cztery zarzuty. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolnoêci. By wczeêniej karany za podobne przest pstwa. Z no em TWÓJ JUBILER Z OCHOTY Oferuje: Atrakcyjne wyroby z ote po cenach producenta Us ugi jubilerskie: przerób z ota, naprawy, renowacje * Po yczki pod zastaw z ota i kosztownoêci nowe korzystne warunki Wytwórnia Jubilerska TOMASZ K OCZEWIAK ul. Glogera 2 (wejêcie od Wawelskiej) tel Czynne: dni powszednie Damian. zosta zatrzymany przez policjantów z oddzia ów prewencji zaraz po tym, jak usi owa dokonaç rozboju na 22-latku. Na ulicy Filtrowej podszed do niego, przystawi mu do brzucha nó i za- àda wydania wszystkich wartoêciowych rzeczy. Na szcz Êcie zobaczy nadje d ajàcy patrol policji i uciek. Zosta zatrzymany po krótkim poêcigu. Szybko okaza o si, e Damian. kilkanaêcie minut wczeêniej, w podobny sposób na ulicy Kaliskiej usi owa okraêç 70-letniego m czyzn. Poniewa ten nie przestraszy si napastnika, m ody cz owiek uciek. Rozbójnik, rozpoznany przez pokrzywdzonych podczas okazania, us ysza w prokuraturze zarzuty usi owania rozboju z u yciem niebezpiecznego narz dzia. Sàd zastosowa wobec niego tymczasowy areszt. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolnoêci. Jeden telefon Du y spadek temperatury i bardzo zimne noce to warunki pogodowe zagra- ajàce yciu ludzi. Ka dego roku, w naszym kraju odnotowywane sà przypadki Êmierci osób bezdomnych i samotnych. Ich przyczynà jest najcz Êciej wyzi bienie organizmu. Sto eczna policja apeluje o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, a tak e samotnych, które wymagajà pomocy. Widzàc osob Êpiàcà na przystanku, parkowej awce lub w altanie Êmietnikowej nie wahaj si! Wybierz numer 112 (telefony komórkowe) lub 997 (aparaty stacjonarne). Twoja informacja mo e byç bezcenna jak ludzkie ycie. Pod bezp atnym numerem telefonu 987 pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarzàdzania Kryzysowego udzielajà osobom bezdomnym informacji o mo liwych formach wsparcia. Pod numer 987 mo e równie zadzwoniç ka dy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. 20/S/ /S/2011

3 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i W och Nr 3 Na styczniowej sesji radni Ursusa nieco zmienili planowany porzàdek obrad. Jednym z trzech nowych punktów by y, zaproponowane przez zarzàd i jednog oênie pozytywnie zaopiniowane przez rad, zmiany w tegorocznym za àczniku bud etowym dzielnicy. W planie wydatków bie àcych 36 tys. z zaoszcz dzone z zimowego oczyszczania ulic postanowiono przeznaczyç na utrzymanie parków. Wniesiono te o przesuni cie kwoty 7120 z z roku 2011 na rok 2012 na realizacj unijnego projektu Tygrysy rynku pracy. W planie wydatków majàtkowych dokonano trzech zmian. Dysponentem budowy kana u deszczowego w rejonie ul. S upskiej zamiast wydzia u ochrony Êrodowiska sta si wydzia infrastruktury. Jemu te powierzono dwa nowe zadania: przebudow ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu (za blisko 1,9 mln z ) oraz budow ul. Zielonej G si wraz z wykupem gruntu (z kwotà 4 tys. z na odszkodowanie). Ârodki na te inwestycje jako niewykorzystane zosta y przeniesione z ubieg ego roku. Upami tnienie kpt. Malessy Zespó nazewnictwa miejskiego i komisja ds. nazewnictwa miejskiego dwa lata si stara y o upami tnienie 3 lutego 2012 W Ursusie Rondo kpt. AK Emilii Malessy Radni Ursusa na styczniowej sesji wi kszoêcià g osów (przy jednym przeciwnym i dwóch wstrzymujàcych si ) wnieêli o nadanie nazwy rondu zlokalizowanemu na skrzy owaniu ulic Kazimierza Gierdziejewskiego, Lalki i Cierlickiej. Nazwa ma brzmieç Rondo kpt. AK Emilii Malessy, co jest równoznaczne z negatywnà opinià dla zaproponowanej przez w adze miasta nazwy Rondo Emilii Malessy Marcysi. Emilii Malessy Marcysi w nazewnictwie Warszawy. Z wnioskiem wystàpi a grupa radnych m. st. Warszawy w marcu 2010 roku. Do tej inicjatywy pozytywnie odnios y si Rada Ochrony Pami ci Walk i M czeƒstwa oraz Âwiatowy Zwiàzek o nierzy Armii Krajowej. Ale ze wzgl du na kontrowersyjnoêç tej postaci w listopadzie 2010 roku rada oliborza negatywnie zaopiniowa a propozycj nazwania jednego z oliborskich rond imieniem E. Malessy Marcysi. Tak e druga zaproponowana lokalizacja nazwania jej imieniem ronda na skrzy owaniu ulic Widawskiej i Obroƒców Tobruku zosta a latem ub. roku negatywnie zaopiniowana przez rad dzielnicy Bemowo. Natomiast radni Ursusa zdecydowali si uczciç t kontrowersyjnà postaç. Jednak rondo na skrzy owaniu ulic Kazimierza Gierdziejewskiego, Lalki i Cierlickiej chcà nazwaç imieniem kpt. AK Emilii Malessy, a nie, jak chcia o miasto, Emilii Malessy Marcysi. W uzasadnieniu podkreêlano, e choç w nawiàzaniu do przed o onego projektu uchwa y Rady Warszawy z satysfakcjà przyj to nadanie imienia E. Malessy bezimiennemu ursuskiemu rondu, niemniej z uwagi na upami tnienie jej dzia alnoêci i zas ug podczas pe nienia s u by wojskowej w szeregach Armii Krajowej oraz stopnia wojskowego, na jaki zosta a awansowana, proponuje si nadanie bardziej adekwatnej nazwy. U ycie w niej oprócz imienia i nazwiska jednego z pseudonimów, którymi si pos ugiwa a w zale noêci od pe nionej s u by, nie charakteryzuje dok adnie osoby ani stopnia wojskowego. Zdaniem zarzàdu Ko a nr 6 Helenów w Ursusie Âwiatowego Zwiàzku o nierzy Armii Krajowej ta ma a poprawka podniesie rang ca ej nazwy obiektu i podkreêli wojskowy charakter konspiracyjnej dzia alnoêci bohaterki. JednoczeÊnie po zapoznaniu si z yciorysem zarzàd podkreêli, e kpt. AK Emilia Malessa w pe ni zas uguje na upami tnienie w proponowanej formie. Warto przypomnieç, e ju wcze- Êniej, we wrzeêniu 2010 roku, Zarzàd G ówny Âwiatowego Zwiàzku o nierzy Armii Krajowej wyrazi pe ne poparcie dla zamiaru warszawskich radnych i oêwiadczy, e nie istniejà adne przes anki do podwa enia szlachetno- Êci i bezinteresownoêci wszelkich dzia- aƒ E. Malessy w okresie II wojny Êwiatowej i powojennym. W ocenie Zarzàdu G ównego postawa i zachowanie E. Malessy zarówno w okresie ZTM informuje Dwa nowe punkty obs ugi Od 30 stycznia 2012 roku dzia ajà dwa nowe Punkty Obs ugi Pasa erów dodatkowy punkt na stacji metra Centrum oraz wi kszy na w êle komunikacyjnym M ociny. Na stacji metra Centrum drugi ju POP odcià y dotychczas dzia ajàcy, który by mocno obcià ony praktycznie przez ca y dzieƒ. Nowy punkt jest zlokalizowany przy zachodniej antresoli handlowej, w pawilonie 2002 H. Do dyspozycji pasa erów sà trzy zintegrowane okienka obs ugi informacyjno-kasowej, w tym jedno stanowisko dla osób niepe nosprawnych. POP Centrum 2 jest otwarty od poniedzia ku do piàtku w godzinach , w soboty b dzie nieczynny. POP Centrum 1 (pawilon 2010 B) jest otwarty od poniedzia ku do piàtku w godzinach , awsoboty od 7.00 do Natomiast na w êle komunikacyjnym M ociny Punkt Obs ugi Pasa erów zosta znacznie powi kszony. Do dyspozycji pasa erów jest szeêç okienek infomacyjno-kasowych, w tym trzy dla osób niepe nosprawnych (dotychczas by o jedno okienko kasowe i jedno informacyjne). POP zlokalizowany jest na poziomie 0, w poczekalni dworca autobusowego. Otwarty jest od poniedzia ku do piàtku, od godz do 20.00, a w soboty od 9.30 do POP Centrum 2 jest dziewiàty w stolicy. Do dyspozycji pasa erów sà jeszcze punkty: w siedzibie ZTM ( elazna 61), Centrum 1 (stacja metro Centrum), metro Âwi tokrzyska, metro Ratusz Arsena, metro Dworzec Gdaƒski, metro Plac Wilsona, metro Marymont i na w êle komunikacyjnym M ociny. We wszystkich punktach mo na za- atwiç wszystkie sprawy: kupiç bilety, karty miejskie i rozk ady jazdy, uzyskaç informacje, odwo aç si od wystawionych wezwaƒ za jazd bez wa nego biletu, z o yç skarg lub wniosek oraz przekodowaç bilet. (ZTM) , jak i po wojnie, a tak e jej tragiczna Êmierç nie budzà adnych zastrze eƒ moralnych i potwierdzajà jej patriotyzm. * * * Przypomnijmy, Emilia Marcelina Malessa ( ) bra a udzia w obronie Warszawy w 1939 roku iwpowstaniu warszawskim; nale a a do AK, a potem do WiN. Aresztowana przez Urzàd Bezpieczeƒstwa w trakcie Êledztwa ujawni a swojà dzia alnoêç, co póêniej przez Êrodowiska akowskie sta o si podstawà do oskar enia jej o sypanie. W 1947 roku w I procesie kierownictwa WiN zosta a skazana na 2 lata wi zienia, po czym u askawiona. Jej starania o uwolnienie zasypanych pozosta y bezskuteczne. Odrzucona przez Êrodowiska AK prze ywa a kryzys psychiczny i w czerwcu 1949 roku pope ni a samobójstwo. Obronili radnego Ca a rada Ursusa jednog oênie (zainteresowany nie bra udzia u w g osowaniu) w podj tej uchwale nie wyrazi a zgody na rozwiàzanie stosunku pracy z radnym dzielnicy Dariuszem Grylakiem, zatrudnionym na stanowisku g ównego specjalisty ds. rynków finansowych w Banku Ochrony Ârodowiska SA w Warszawie. Sam radny, pracujàcy w tym banku od 15 lat (a na wspomnianym stanowisku od 14 lat) by mocno zaskoczony pismem dyrektora do biura rady. Do tej pory bowiem nie spotka si z zarzutami wobec swej pracy i by nagradzany. Dlatego z braku przekonujàcych powodów, najpierw ursuska komisja kultury, a potem ca a rada, nie wyrazi y zgody na rozwiàzanie umowy o prac str. 3 z D. Grylakiem, za co radny wszystkim podzi kowa. Dotacja dla OSiR-u Radni jednog oênie zaopiniowali dodatkowo wprowadzony projekt uchwa y Rady Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorzàdowego zak adu bud etowego OÊrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Ursus na 2012 rok. Z przedstawionej przez g ównà ksi gowà informacji wynika, e OSiR w tym roku otrzyma dotacj w kwocie z. W kalkulacji uwzgl dniono 9 przedmiotów dotacji: us ugi rekreacyjne na dwóch p ywalniach Skalar i Albatros, us ugi fitness w sali budynku Skalar, us ugi sportowo-rekreacyjne na stadionie przy ul. Sosnkowskiego i na orliku, a tak e realizacj programu Senior starszy, sprawniejszy i upowszechniania p ywania dla m odzie owych klubów sportowych (UKS), bezp atne zaj cia dla dzieci i m odzie y w ramach akcji Sportowa zima i lato w mieêcie oraz koszty organizacji ogólnodost pnych imprez sportowych. O metrze Propozycj Wawra, budowy 7 km metra w wykopie od Mi dzylesia do Józefowa, przedstawi radnym Andrzej Kie czewski ze Stowarzyszenia na rzecz Budowy Metra. Dok adnie majà zapoznaç si z nià radni na komisji gospodarki przestrzennej i komunalnej. Niemniej ju dziê wiadomo, e w adze Ursusa popierajà wszelkie inicjatywy zwiàzane z rozbudowà metra. Czynià te starania o przed u enie II linii metra z ostatniej stacji Mory na Bemowie do swej dzielnicy. (PON) Szukacie propozycji na goràce WALENTYNKI? Dom Kultury Rakowiec ma coê dla Was! PrzenieÊcie si do Hiszpanii, w lutym poczujcie palàce s oƒce Andaluzji! Goràca atmosfera, porywajàce taƒce i melodyjny Êpiew w wykonaniu energetycznego zespo u ze Âlàska. 16/S/2012 Zbadaj s uch! PRZYCHODNIA Lekarsko Stomatologiczna Amodent zaprasza wszystkie osoby majàce trudnoêci ze s yszeniem na bezp atne badania s uchu wraz z konsultacjà protetyka s uchu i mo liwoêcià przymierzenia aparatu s uchowego, które odbywajà si w co drugi piàtek w Przychodni w Ursusie przy ul. Dzieci Warszawy 29 oraz Piastowie przy ul. Paderewskiego 13. Rejestracja telefoniczna: (Ursus), (Piastów). Zapraszamy tak e do naszych lekarzy rodzinnych oraz laryngologa, okulisty, kardiologa, urologa, ginekologa i diabetologa i lekarzy innych specjalizacji.

4 str. 4 3 lutego 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i W och Nr 3 Dlaczego utworzono Obszar Ograniczonego U ytkowania? Zgodnie z ustawà z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska, Obszar Ograniczonego U ytkowania dla lotniska ustanawiany jest wówczas, gdy mimo zastosowania dost pnych rozwiàzaƒ technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie mogà byç dotrzymane standardy jakoêci Êrodowiska poza portem lotniczym. Obszar Ograniczonego U ytkowania dla Lotniska Chopina wwarszawie obejmuje te tereny, na których w wyniku startów, làdowaƒ i przelotów statków powietrznych naruszane sà normy ha asu. W przyj tej uchwale Sejmik Województwa Mazowieckiego okre- Êli granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu oraz wymagania techniczne dotyczàce budynków. Co oferuje Lotnisko Chopina w zwiàzku z uchwa à w sprawie OOU? Zarzàdzajàce Lotniskiem Chopina Przedsi biorstwo Paƒstwowe Porty Lotnicze uznaje potrzeb zrekompensowania okolicznym mieszkaƒcom ucià liwoêci zwiàzanych z yciem w pobli u lotniska. Dlatego w uzasadnionych przypadkach proponujemy popraw izolacji akustycznej w mieszkaniach i domach zlokalizowanych w granicach Obszaru Wiele ptaków, które widzimy zimà, przylecia o do nas z pó nocy i wschodu naszego kontynentu, gdzie warunki pogodowe sà bardziej surowe. Sà to np. jemio uszki, gile, sikory, orzechówki, sójki, wrony, gawrony, kawki, ab dzie krzykliwe, nurog si, mewy siod ate i wiele, wiele innych. Wi kszoêç z nich nie korzysta z naszej pomocy. Warto jednak dokarmiaç te, które szukajàc po ywienia, trzymajà si blisko naszych domów i podwórek. Czym zastawiaç zimowy stó dla ptaków? Tym, co im nie zaszkodzi, zatem powinien byç to pokarm jak najbardziej zbli ony do tego, który jedzà w naturze. Absolutnie nie mo e zawieraç soli ani konserwantów. Ptasi Lotnisko zap aci za... ROZMOWA Z MIROS AWEM MAGNUCKIM EKSPERTEM PP Porty Lotnicze Ograniczonego U ytkowania. Po otrzymaniu odpowiedniego wniosku PP Porty Lotnicze zleci ekspertyz w celu okreêlenia czy w danym obiekcie przekroczone sà dopuszczalne normy ha asu i na jej podstawie okreêli rodzaj izolacji akustycznych, jakie nale y zastosowaç. PP Porty Lotnicze poniesie koszty realizacji tej inwestycji. Formularz wniosku o wykonanie izolacji akustycznych, dost pny jest na stronie internetowej: oraz w siedzibie PP Porty Lotnicze przy ul. 17 stycznia 49. Jakie dokumenty nale y do àczyç do wniosku? Przede wszystkim aktualny odpis ksi gi wieczystej, a w przypadku braku ksi gi inny dowód prawa w asnoêci nieruchomoêci np. akt notarialny. Prosimy równie, by osoby sk adajàce wnioski o izolacje akustyczne, wype niajàc wniosek, podawa y w adresie do korespondencji numer telefonu. Wa ne jest tak e podpisanie wniosku oraz wyra enie zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy przez PP Porty Lotnicze zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Na czym b dzie polega o wykonanie izolacji akustycznych? Zimowy stó dla ptaków W przypadku stwierdzenia, e w danym obiekcie przekroczone sà dopuszczalne normy ha asu, to ekspertyza okre- Êli rodzaj izolacji akustycznych, jakie nale y zastosowaç w konkretnym przypadku. W mojej opinii poprawa izolacji akustycznej b dzie polegaç g ównie na wymianie okien. Kto poniesie koszty wykonania ekspertyzy? Za wykonanie ekspertyzy zap aci PP Porty Lotnicze. Jak d ugo trzeba czekaç na rozpatrzenie wniosku o wykonanie izolacji akustycznej? Trudno w tej chwili powiedzieç, wnioski wp ywajà sukcesywnie. Staramy si je rozpatrywaç bez zb dnej zw oki. Wniektórych przypadkach czas rozpatrywania wniosków wyd u a si z powodu braku stosownych dokumentów np. odpisu ksi gi wieczystej lub braku podpisu w aêciciela nieruchomoêci na wniosku itp. Czy wszyscy mieszkaƒcy OOU mogà liczyç na wykonanie izolacji akustycznych? Nie. Tylko ci mieszkaƒcy, u których ekspertyza wyka e, e w obiekcie mieszkalnym przekroczone sà dopuszczalne normy ha asu. Rozmawia a: Iwona Zaniewska Zima jest trudnà porà dla wszystkich stworzeƒ. Jak radzà sobie z nià ptaki? Natura w rozmaity sposób zadba a o to, by mog y jà przetrwaç. Te gatunki, które nie potrafià prze yç mroênych i Ênie nych miesi cy, odlecia y póênym latem na po udnie: do Afryki, Azji lub bli ej, nad Morze Âródziemne. Te, które zosta y, sà na ogó dobrze przystosowane do naszych zimowych warunków. Jesienià zgromadzi y pewne zapasy t uszczu i wiedzà, jak unikaç nadmiernych wydatków energii. Bardzo prosty i tani karmnik mo na zrobiç z dwóch plastikowych butelek organizm nie potrafi ich wydalaç, by- yby wi c dla niego truciznà. Najlepsze sà ziarna zbó np. pszenica i proso, mogà byç te kasze i czyste p atki owsiane oraz nasiona zawierajàce du o t uszczu, jak s onecznik i siemi lniane. Mo na skorzystaç z gotowych mieszanek oferowanych przez sklepy zoologiczne. Dobrym rozwiàzaniem jest s onina wieszana w karmnikach czy bezpoêrednio na drzewach. Powinna byç surowa i Êwie a (nie mo e wisieç d u ej ni 3-4 tygodnie), w adnym wypadku nie solona i nie w dzona. Przy temperaturze powy ej zera trzeba jà zdjàç, gdy szybko je czeje i staje si szkodliwa. Urozmaiconym daniem b dzie ziarno zbo a lub s onecznika zatopione w smalcu z olejem i podane w wiszàcych plastikowych pojemnikach. Ptaki preferujàce pokarm roêlinny, jak np. kosy, rudziki, gile, cz stujemy owocami jarz biny, g ogu, rokitnika i ligustru, a tak e pokrojonym jab kiem i rodzynkami. Owoce mogà byç suszone, ale korzystniejsze sà mro one, które zachowujà wi cej wartoêci od- ywczych i nie p czniejà w o àdkach ptaków. ab dzie i kaczki krzy ówki ch tnie posilà si ziarnem zbó i pokrojonymi warzywami. Karmienie chlebem nie jest korzystne, a jeêli ju, to tylko bia ym i podsuszonym. Pami tajmy o tym, by podawane jedzenie nie by o stare, spleênia e lub skwaênia e. Trzeba je podawaç w takich iloêciach, by si nie psu o le àc d u szy czas i nie zamarza o. Pilnujmy te, by dostarczaç je regularnie. Jest to ogromnie wa ne podczas du ych ch odów, gdy ptaki przyzwyczajajà si do sto ówki icz sto pokonujà znaczne odleg o- Êci, by si w niej posiliç. Wydatkujà wtedy du o energii i jeêli nie znajdà tam pokarmu, który pozwoli jà uzupe niç, zginà. Gdzie dokarmiaç? Powinno byç to miejsce zaciszne, np. os oni te domem lub krzewami, gdzie ptaki atwo skryjà si w przypadku ataku drapie nika. Najlepiej urzàdziç ptasià sto ówk w specjalnie przygotowanym karmniku. JeÊli karmimy bezpoêrednio na ziemi, trzeba to miejsce oczyêciç ze Êniegu i po o- yç np. kawa ek tektury czy desk, eby pokarm nie uleg zabrudzeniu i zawilgoceniu. Kto pokocha Pep? DziÊ szukamy przyjaciela i opiekuna dla suczki, o której ju dwukrotnie pisaliêmy w Naszej Gazecie. Najpierw, w grudniu 2011 roku prosiliêmy owsparcie dla znalezionej w Rumunii Pepy, która jako bezdomne i bardzo chore szczeni nie mia a tam szansy na prze ycie. Dzi ki pomocy wielu osób uda o si nam przywieêç jà do Warszawy i wyleczyç. Dwa miesiàce póêniej relacjonowaliêmy Paƒstwu post py w jej rekonwalescencji. Teraz szukamy dla Pepy szcz Êliwego miejsca do ycia. Suczka przebywa w domu tymczasowym i czuje si wybornie. Jest oko o siedmiomiesi cznà pannà Êredniego wzrostu, drobnà i Êlicznà: czekoladowa sierêç w be owe plamki, bràzowy nosek i bursztynowe oczka. Ma ywio- Jak powinien wyglàdaç karmnik? Konieczny jest daszek chroniàcy pokarm przed opadami atmosferycznymi oraz os ona przed zachodnim i pó nocnym wiatrem. JednoczeÊnie musi byç zapewniony swobodny dolot i odlot (ucieczka!). Karmnik powinien mieç wysuwanà, atwà do umycia pod og. Bez tego ptaki zjadajà pokarm zanieczyszczony odchodami wczeêniejszych goêci i zara ajà si niebezpiecznymi dla nich paso ytami i bakteriami. Bardzo prosty i trwa y karmnik z dozownikiem ka dy mo e zrobiç samodzielnie jedynie przy u yciu dwóch plastikowych butelek, kawa ka drucika lub sznurka i patyczka: 1. Jednà butelk przecinamy w taki sposób, by cz Êç z szyjkà mia a 2/3, a cz Êç z denkiem 1/3 d ugoêci. Cz Êç z szyjkà, która b dzie magazynem ziarna, odwracamy szyjkà w dó iwgórnej cz Êci robimy w Êciankach dwie dziurki (po przeciwnych stronach), przez które przewleczemy drucik bàdê sznurek do zawieszania karmnika. 2. Drugà butelk przecinamy w po owie i wykorzystujemy cz Êç z denkiem. Na wysokoêci 2,5 3 cm wycinamy w Êciankach dwa okienka, owy charakter i potrzebuje du o ruchu i zabawy. Jest radosna i kontaktowa wsz dzie chcia aby pobiec, wszystko zobaczyç i obwàchaç, z wszystkimi si zaprzyjaêniç. Urwis, ale pos uszny. Bardzo lubi inne zwierz ta. Uwielbia te jeêç, bo g odowa a, kiedy by a malutka. Jest to nieco k opotliwe, bo rzuca si na jedzenie i podkrada je, gdy tylko nadarzy si okazja. Szukamy dla Pepy odpowiedzialnych opiekunów, którzy jà pokochajà i b dà pracowaç nad jej rozwojem. Jest inteligentna, szybko si uczy, by- aby idealnym sportowcem agility. Histori Pepy mo na przeczytaç na stronie Fundacji Noga w ap. Kontakt w sprawie adopcji: Magda Renata Karmnik z plastikowych butelek nie jest mo e szczytem elegancji, ale jest bardzo funkcjonalny przeciwlegle do siebie. Ka de z nich ma wielkoêç ok. 3,5 x 5,5 cm. Przez te okienka ptaki b dà pobiera y ziarno. Poni ej przez dwie dziurki przeciàgamy patyczek, na którym ptaki b dà siada y, co u atwi im korzystanie ze sto ówki. Ten fragment karmnika stanowiç b dzie jego spód. Nak adamy go od do u na odwróconà do góry nogami cz Êç z szyjkà. 3. Ostatni etap to wsypanie przez otwartà gór ziarna i zamkni cie otworu pozosta à 1/3 cz Êcià pierwszej butelki. Karmnik jest tani, atwy w obs udze i doêç trwa y. Mo na go bez problemu powieliç w dowolnej liczbie i powiesiç w ró nych miejscach, np. na drzewach lub w oknach. Dokarmiajàc zimà ptaki, pomagamy im doczekaç w dobrej kondycji do wiosny, ale te zyskujemy coê w zamian. Czerpiemy przyjemnoêç z obserwacji goêci odwiedzajàcych nasz karmnik, uczymy si ich odró niaç, poznajemy g osy i zwyczaje. Renata Markowska Fundacja Noga w ap

5 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i W och Nr 3 3 lutego 2012 Zdrowie i uroda O technice nordic walking Lepiej chodziç z kijami ni o kiju twierdzi autor ksià ki Nordic Walking. Program treningowy dla seniorów Ulrich Pramann. W poprzednim wydaniu staraliêmy si zaciekawiç Paƒstwa tym wyjàtkowym sportem. Teraz chcemy nieco rozszerzyç temat. Zajmiemy si wa nà kwestià odpowiedniego sprz tu i technikà norweskiego spaceru. Zaczniemy od doboru kijków. Ich d ugoêç dobieramy mno àc wzrost osoby w centymetrach przez 0,68 (poczàtkujàcy) lub 0,72 (zaawansowani). W uproszczeniu mo na przyjàç, e powinny one mieç oko o dwóch trzecich wzrostu w centymetrach. Kije sà produkowane w d ugoêciach co pi ç centymetrów (105, 110, 115 cm). Je eli z wyliczeƒ otrzymaliêmy wynik poêredni, zaokràglamy do mniejszego wymiaru. Dobór kija mo emy sprawdziç stawiajàc go przed sobà prostopadle do pod o a (trzymamy za r kojeêç). R ka powinna byç ugi ta pod kàtem prostym, to znaczy rami u o one wzd u cia a, a przedrami od okcia zgi te pod kàtem 90 stopni. D oƒ trzyma kijek oparty prostopadle o ziemi. Kije muszà mieç r kawiczk lub podwójne paski (wersja mniej wygodna). R kawiczka jest niezb dna do w aêciwej techniki nornic walking. W koƒcowym momencie odepchni cia nie trzymamy r kojeêci w zaciêni tej garêci. D oƒ w aênie za pomocà r kawiczki przymocowanej do kija odpycha si od niego. Ten sposób pozwala na wyd u enie ruchu ramienia bez nadwyr ania nadgarstka. Nast pnà cechà kijka jest grot. Powinien byç wymienialny i wygi ty pod w aêciwym kàtem. W komplecie sà te specjalne nak adki na koƒcówki, które pozwalajà chodziç bez stukania po twardym pod o u. Osoby o wi kszej wadze powinny u ywaç kijków o wi kszej zawartoêci w ókien w glowych najlepiej, aby trzonki by y w stu procentach karbonowe. Wa nym czynnikiem uprawiania nordic walking jest dobór ubrania i obuwia. Buty, najlepiej powy ej kostki, aby jà zabezpiecza y, na p askiej podeszwie, dostosowane do pory roku i pogody, muszà byç wygodne. Ubranie, najlepiej sportowe oddychajàce nie b dàc spoceni nie nara amy si na przezi bienie. Mo emy równie trenowaç w ka dej innej odzie y, najwa niejsze, eby nie ogranicza a nam ruchów. Kije do nordic walking powinny mieç r kawiczki dobrze dopasowane do d oni Teraz przybli ymy samà technik chodzenia. W ogólnym zarysie: zaczynamy, ciàgnàc za sobà kijki zawieszone na r kawiczce, w którà mamy wsuni tà d oƒ. Prawa noga, lewa r ka i tak na zmian, jak podczas swobodnego marszu. Nast pnie apiemy kije palcami i kiedy d oƒ wysuwa si do przodu, wbijamy pod kàtem 60 stopni przed sobà (r ka z przodu jest maksymalnie na wysokoêci stopy nogi wykrocznej). Potem odpychanie. Kiedy r ka z kijkiem zostaje z ty u, puszczamy kijek i odpychamy si od niego poprzez r kawiczk. Dlatego wa ne jest, by by- a ona dopasowana do naszej d oni. Nast puje wtedy wyraêne odepchni cie w koƒcowej fazie ruchu r ka i kijek tworzà jednà lini. W aênie do tego jest niezb dna r kawiczka. Przeniesienie ci aru na kijek pozwoli nam odcià yç stawy. Otwarcie d oni w momencie odepchni cia rozluênia r ce i pozwala wyd u yç dêwigni, poniewa odpychamy si od kija czubkami palców. Krok staje si ywszy i bardziej spr ysty. Przy prawid owej technice ka dy kijek wbijamy w ciàgu minuty 42 razy. Norweski spacer po dobrym opanowaniu techniki uaktywnia 600 mi Êni, co stanowi oko o 90 proc. mi Êni naszego cia a. Dla porównania: p ywanie przeci tnie aktywizuje 65 proc., a jogging Êrednio 60 proc. mi Êni. Poza tym przy nieporównanie mniejszym wysi ku spalamy wi cej kalorii (400 kcal), podczas gdy zwyk y chód poch ania w tym samym czasie 280 kcal. Nordic walking zwi ksza pobór tlenu o proc. w zale noêci od intensywnoêci wbijania kijów. T tno wzrasta 5-17 uderzeƒ na minut, dzi ki czemu wzrasta sprawnoêç uk adu krà- enia i zmniejsza si tym samym ryzyko zawa u. Kolejnà zaletà tego sportu jest zredukowanie obcià enia stawów i kr gos upa o 5-20 kilogramów w zale no- Êci od dynamiki marszu. No i na koniec ostatnie, ale jak e istotne spacer norweski pomaga zwalczaç stres i depresj (ruch, Êwie e powietrze i kontakty towarzyskie). Andrzej Bednarczyk chiropraktyk, masa ysta str. 5 Infraterapia przeciwko mia d ycy Mia d yca to przewlek a choroba, której dolegliwoêci sà ucià liwe i trudne do wyleczenia. W niektórych krajach du ym powodzeniem cieszy si nieinwazyjna, bezpieczna i skuteczna metoda terapii za pomocà infradêwi ków. Przenikajàc przez p yny ustrojowe, uruchamiajà one procesy, których efektem jest poprawa krà enia. Seria zabiegów likwiduje ró ne dolegliwoêci (np. bóle i skurcze nóg, stop cukrzycowà, szumy uszne, dusznoêci w klatce piersiowej). Infraterapia dzia a równie prewencyjnie. Stanis aw T. lat 81 Niedokrwienny ból lewej ydki nie pozwala mi nawet na stanie przy goleniu. Zdecydowa em si na zabiegi infraterapii i ju w trakcie kuracji ból ca kowicie minà. Alicja S. lat 55 Mia d ycowe przew enie t tnicy wieƒcowej (do 80%) spowodowa o, i zosta am skierowana na wstawienie stentów. Obawa przed ryzykiem zabiegu popchn a mnie w kierunku infraterapii. Po kuracji, ju w szpitalu, stwierdzono cofni cie si przew enia o 25% i operacja sta a si zb dna. Przy okazji min y mi nocne napady wysokiego ciênienia. Stanis aw B. lat 58 Mia em skurcze i bóle wywo ane przez stop cukrzycowà. Zdecydowa- em si na 60 zabiegów, podczas których rany zacz y si zasuszaç. Po zakoƒczeniu kuracji lekarz stwierdzi, e przep yw krwi jest w normie, a ja chodz bez bólu. Stefan M. lat 70 Zabiegi rozpoczà em z dokuczliwymi szumami w uszach i niemo liwoêcià spania na obu bokach. Obecnie po dolegliwoêciach nie ma Êladu. Us ugi Êwiadczy Centrum Infraterapii Venomed. Informacje i zapisy tel , Idàc w stron s oƒca 12/S/2012 Zamawianie og oszeƒ tel.: , fax /S/2012 Chiropraktyka Kr garstwo Masa Andrzej Bednarczyk tel Centrum Artystyczne Radomska13 zaprasza na wernisa wystawy Ma gorzaty Kowalczyk Idàc w stron s oƒca... 4 lutego 2012 r. o godz w sali widowiskowej (ul. Radomska 13/21, wejêcie C). Prezentowane prace powsta y latem 2011 roku w S onecznym Brzegu i Neseberze w Bu garii. Akwarele sà wakacyjnym wspomnieniem, zapisem prze yç, wra eƒ, doznaƒ, zachwytem nad odwiedzonymi miejscami, ch cià zatrzymania uciekajàcego czasu. Ich autorka, Ma gorzata Kowalczyk, ukoƒczy a PLSP w Warszawie. Jest równie absolwentkà Instytutu Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie. Uzyska a dyplom z malarstwa w 1993 r. w pracowni profesora M. Stelmasika. Zajmuje si malarstwem, rysunkiem, tkaninà artystycznà i nauczaniem rysunku i malarstwa. OÊrodek Kultury Ochoty i filie zapraszajà: Dom Kultury Rakowiec ul. WiÊlicka 8 3 lutego (piàtek) godz George F. Walker Zakochani kryminali- Êci w re yserii Johna Weisgerbera z Kanady. Premiera spektaklu dyplomowego studentów Szko y Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. 4 lutego (sobota) godz George F. Walker Zakochani kryminali- Êci w re yserii Johna Weisgerbera z Kanady. II premiera spektaklu dyplomowego studentów Szko y Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. 5 lutego (niedziela) godz W samo po udnie z Melpomenà : Prosto z talerza, warsztaty teatralne dla dzieci i rodziców. 6 lutego (poniedzia ek) godz George F. Walker Zakochani kryminaliêci w re yserii Johna Weisgerbera z Kanady. III premiera spektaklu dyplomowego studentów Szko y Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. 12 lutego (niedziela) godz Artystyczna niedziela z mamà i tatà : spektakl teatralny Kozia cha upka, Fundacja Sto Pociech. Warsztaty plastyczne Goràce rytmy Afryki. godz Bal Karnawa owy. 14 lutego (wtorek) godz Por mi corazon hiszpaƒskie Walentynki z zespo em Viva Flamenco koncert. 16 lutego (czwartek) godz Dostatki w Ostatki : spektakl Gargantua i Pantagruel Stowarzyszenie Teatralne Badów. 17 lutego (piàtek) godz Dostatki w ostatki wernisa wystawy malarstwa Igora Yelpatova; godz Dostatki w ostatki koncert pieêni pasyjnych i karnawa- owych chóru Imprevisti. 19 lutego (niedziela) godz Rodzinne zabawy taneczne. 24 lutego (czwartek) godz Pi kny piàtek : koncert Aleksandra Evseeva, solisty Chóru Aleksanrdowa. OÊrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka 75 3 lutego (piàtek) godz Spektakl dyplomowy III roku Szko y Haliny i Jana Machulskich W imi ojca i syna w re yserii Adama Biernackiego. 4 lutego (sobota) godz Spektakl dyplomowy III roku Szko y Haliny i Jana Machulskich W imi ojca i syna w re yserii Adama Biernackiego. 5 lutego (niedziela) godz Spektakl dyplomowy III roku Szko y Haliny i Jana Machulskich W imi ojca i syna w re yserii Adama Biernackiego. 11 lutego (sobota) godz Wernisa wystawy akwareli Rafa a Rudko i Dominiki uczak Kolory po udnia. 12 lutego (niedziela) godz (sala widowiskowa, ul. Radomska 13/21) Karnawa owe spotkanie z kulturà Indii. 18 lutego (sobota) godz Sobotnie spotkania muzyczne; godz Klub M odego Naukowca; godz W amerykaƒskim stylu. 19 lutego (niedziela) godz Koncert zespo u Pinakoteka. Klub Seniora BaÊniowa 18 lutego (sobota) godz (sala widowiskowa, ul. Radomska 13/21) przedstawienie Weso e Kumoszki zwindsoru.

6 str. 6 3 lutego 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i W och Nr 3 TECHNIK FARMACEUTYCZNY ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA * uprawnienia szkó publicznych Warszawa, ul. Saska 78, (budynek Zespo u Szkó Nr 21) tel. 22/ w. 105, lub Zamawianie og oszeƒ tel.: , , faks /S/2011 Praca dodatkowa przy kolporta u gazet (co dwa tygodnie) dla sprawnych m czyzn z samochodem zg oszenia faxem pod nr lub Og oszenia drobne A PRZEPROWADZKI 24h/7, UTYLIZACJA mebli, AGD i RTV, monta i demonta mebli tel A PRZEPROWADZKI SPRZÑTANIE PIWNIC, WYWÓZ mebli, tel GROTA SOLNA Klimatyczno- -inhalacyjna. Pomaga w leczeniu: górnych dróg oddechowych, zatok, astmy, alergii, nerwicy i zmian skórnych. Tel ; Warszawa ul. Dzieci Warszawy 48 PRANIE DYWANÓW, WYK ADZIN, TAPICERKI meblowej, samochodowej, tel.: , , TANIO. SZYBKO. GWARANCJA. Protezy z bowe: proteza szkieletowa 500 z, proteza ca kowita 300 z, naprawa, tel Dom Kultury W ochy ul. Boles awa Chrobrego Warszawa tel i Ok cka Sala Widowiskowa ul. 1 Sierpnia 36A tel ADA Kino Studyjne Artystyczny Dom Animacji filia DK W ochy ul. ks. J. ChroÊcickiego 14 tel.: , 3 lutego (piàtek) godz oraz 5 lutego (niedziela) godz Szpieg (Wielka Brytania 2011, 117 min., 14 lat; re.: Tomas Alfredson). Obsada: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy. Wst p 10 z. 10 lutego (piàtek) godz Kino konesera : Na kredyt (re.: Przemys aw Nowakowski; obsada: ukasz Garlicki, Magdalena Pop awska, Magdalena Górska, Karolina Gorczyca); Trzy uêciski d oni (re.: Marcin Lata o, obsada: Dominika Biernat, Izabella Budryn, Magdalena aska, Stanis aw Drozdowski, David 5 lutego (niedziela) godz W karnawa owym nastroju przeboje operetkowe w wykonaniu Agnieszki Gabrysiak (sopran), Tomasza Raka (baryton) i Magdaleny Brzeziƒskiej (fortepian). Wi cej o koncercie na stronie: ww.dkwlochy.pl 19 lutego (niedziela) godz Powroty i marzenia standardy muzyki rockowej i blues gra zespó ComeBack. W programie: w asny repertuar grupy oraz przeboje rocka i bluesa (m.in.: Animals, Jimy Hendrix, Cream, Roling Stones, Deep Purple ). Wystàpià: Marysia G uchowska-staszak vocal, gitara; Piotrek Janek perkusja, Mirek Jankowski gitara, Jacek Laudaƒski bass, Zbyszek Werczyƒski organy Hammonda. Wi cej o koncercie na stronie: 19 lutego (niedziela) godz Cykl widowisk teatralnych dla dzieci Baju Baj : spektakl Zajàc Wiercipi ta przygotowany przez Teatr Kuffer. Ekologiczna bajka o perypetiach leênych zwierzàt posiadajàcych zabawne ludzkie cechy, o przyjaêni i porach roku. Ciep o, kabaretowo i wiosennie. Tytu owy Zajàc Wiercipi ta mieszka w lesie i tam spotyka go wiele zaskakujàcych przygód. Jest sowa, która uczy w leênej szkole, motyl chwalipi ta, który po ycza Wiercipi cie swoje skrzyd a, kaczor, który uczy wszystkich gimnastyki i oczywiêcie przebieg y wilk, któremu nigdy nie udaje si z apaç zajàca. Interakcja, weso e piosenki, kabaretowa forma. Wst p 5 z. 4 lutego (sobota) godz Koncert Szlagiery Operetkowe i Nie Tylko w wykonaniu solistów i kwintetu d tego Favori z towarzyszeniem par tanecznych. Wej- Êciówki do odbioru w OSW 31 stycznia w godzinach lutego (niedziela) godz W cyklu Bajkowe niedziele : spektakl dla dzieci O S owiku i Cesarzu Pik Piku w wykonaniu Teatru Kuffer. Przedstawienie interaktywne. Wst p: 5 z. 12 lutego (niedziela) godz Kino Aviator: film Cz owiek, który gapi si na kozy (re. Grant Heslov, 2009 r.) lutego (poniedzia ek, wtorek) godz Spektakl teatralny dla dzieci Stragan z bajkami w wykonaniu Artystów Stowarzyszenia Studia Teatralnego im. Ireny Solskiej. Wst p: 10 z. Lynch; Przyj cie (dokument, re.: Maciej Bochniak). W najnowszym cyklu Kino ADA prezentuje trudno dost pne filmowe pere ki i ciekawostki: filmy debiutantów i studentów, stare kino, animacje dla doros ych, dokumenty lutego (niedziela) godz Kobiety z 6. pi tra (Francja 2010, 104 min., 14 lat; re.: Jean-Philippe Le Guay). Wst p 10 z. 14 lutego (wtorek) godz Listy do M. (Polska 2011, 116 min., 14 lat; re.: Mitja Okorn). Obsada: Maciej Stuhr, Roma Gàsiorowska, Pawe Ma aszyƒski. Wst p 10 z. 19 lutego (niedziela) godz Belcanto (Polska 2010, 110 min., 14 lat; re.: Ryszard Maciej Nyczka). Obsada: Cezary Pazura, Magdalena Ró czka, Piotr Gàsowski, Agnieszka Wosiƒska. Wst p 10 z. OÊrodek Kultury Arsus w dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 14, tel Dom Kultury MiÊ OÊrodka Kultury Arsus Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Zag oby 17, tel lutego (piàtek) godz (sala kameralna) Wieczór autorski i promocja ksià ki Kochanek malutki AURELI ES w ramach cyklu Co nam w duszy Êpiewa. Prowadzi Bo ena Iwaniukowicz. 6 lutego (poniedzia ek) godz (sala klubowa) Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim Metafora. Prowadzi Tadeusz Maryniak, cz onek Zwiàzku Literatów Polskich. 10 lutego (piàtek) godz (sala kameralna) Koncert piosenek o mi oêci w wykonaniu Anny Ka u nej i Ewy Lo yƒskiej Mi oêç Ci wszystko wybaczy. W programie piosenki z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, Hanny Banaszak, Agnieszki Osieckiej i innych polskich twórców. 11 lutego (sobota) godz (sala widowiskowa) Koncert karnawa- owy w wykonaniu uczniów Ogólnokszta càcej Szko y Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Pokazy indywidualne i zespo owe. Bilet: 10 z. godz (galeria Ad-Hoc ) Wernisa wystawy karnawa owej prac artystów plastyków Gra yny Kostawskiej i Piotra Sza kowskiego (rysunek, malarstwo, grafika). Wystawie towarzyszà warsztaty taneczne tanga argentyƒskiego. Mile widziane stroje karnawa owe. Wystawa czynna do 29 lutego 2012r. 12 lutego (niedziela) godz (sala widowiskowa) Bajka Izabeli Wilczak dla dzieci (3 8 lat) Czarownica Mistrella i Muchomorki w wykonaniu artystów Agencji Aktorskiej Pro Arte. Bilet: 10 z. Dawno, dawno temu y a straszna czarownica Mistrella, która postanowi a zaczarowaç jednà z roêlin, aby sta a si trujàca dla ludzi. Wybór pad na najpi kniejszego, czerwonego z bia ymi plamkami grzyba muchomorka. Muchomorek o ma o nie przyp aci yciem praktyk czarownicy, na szcz Êcie uratowa go je z pogotowia leênego. Muchomorek prze y, ale trucizna czarownicy pozosta a w nim na zawsze. Nie móg pogodziç si z tym, e jest taki niedoskona y. Na szcz Êcie pomogli mu do 19 lutego Wystawa prac plastycznych, pasteli, oraz akwareli Kariny Bajkowskiej. Czynna w dni powszednie w godz lutego (niedziela) godz Niedzielne po udnie z teatrem: bajka dla dzieci Kopciuszek. Wszystko dobre, co si dobrze koƒczy. W bajce w aênie si tak dzieje. Poniewa samotna i zaniedbana dziewczynka przemienia si w pi knà, szcz Êliwà dziewczyn. Która z dziewczynek nie marzy o tym, by zamieniç si w ksi niczk? I nigdy wi cej nie byç przezywanà Kopciuch albo jeszcze gorzej. Wst p: 10 z. 9 lutego (czwartek) godz Dzieƒ Babci i Dziadka wyst py dzieci z grup rytmicznych Domu Kultury MiÊ oraz Punktu Przedszkolnego Stokrotka. 11 lutego (sobota) godz Mi- oêç Ci wszystko wybaczy. Walentynkowy wieczór taneczny w kawiarence Seniora. Wst p: 10 z. 18 lutego (sobota) godz Po- egnanie karnawa u. Bal kostiumowy w kawiarence Seniora. Wst p: 10 z. 20 lutego (poniedzia ek) godz Radosne zakoƒczenie karnawa u, muzyczno-taneczne popo udnie z zespo ami artystycznymi Domu Kultury MiÊ : Weso e nutki, Prymka, Bella Polonia. Dom Kultury Kolorowa ul. gen. K. Sosnkowskiego 16 tel lutego (sobota) godz Wernisa wystawy malarstwa Anny SzczeÊniak. Wystawa b dzie czynna do 14 marca 2012 r. przyjaciele. Czas trwania bajki 45 min. 16 lutego (czwartek) godz (sala klubowa) Spotkanie warsztatowe twórców Stowarzyszenia Autorów Polskich. Prowadzi Janina Wielogurska (pisarka). godz (sala kameralna) Kabaret Pó serio Wandy Staƒczak w programie Jest karnawa jest zabawa. 17 lutego (piàtek) godz (sala widowiskowa) Program rozrywkowy Karnawa z polskà piosenkà w wykonaniu zespo u teatralno-kabaretowego Z yna. W programie: piosenki z repertuaru Marii Koterbskiej, Jerzego Po omskiego, zespo- ów: Partita, Lady Pank, Kombi oraz innych znanych wykonawców. Re yseria i prowadzenie Bo- ena Kupis-Kucharska. Sprzeda, rezerwacja biletów i informacje w sekretariacie (pok. 15) O.K. Arsus we wtorki i czwartki w godz , a w pozosta e dni w godz oraz od poniedzia ku do piàtku pod nr tel.: tel (zamówienia indywidualne i zbiorowe). 10 lutego (piàtek) godz (O.K. Arsus ) Konkurs kol d uczniów sekcji pianistycznej Brilliante z D.K. Kolorowa. 11 lutego (sobota) godz (Zespó Szkó z Oddzia ami Integracyjnymi nr 80) VII Karnawa owy Turniej Taƒca Nowoczesnego o puchar Burmistrza Dzielnicy Ursusa m. st. Warszawy. 15 lutego (Êroda) godz Koncert Walentynkowy w wykonaniu zespo u operetkowego Belcanto. 19 lutego (niedziela) godz Bal karnawa owy dla dzieci. Wst p: 10 z. 19 lutego (niedziela) godz Z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzykà Kameralnà : koncert Muzyka z europejskich dworów. PieÊni, taƒce i fantazje z czasów Renesansu w wykonaniu Trombastic w sk adzie: Piotr Wawreniuk puzon altowy; Piotr Dàbrowski puzon tenorowy, Êpiew; Micha Kiljan puzon tenorowy; Robert Krajewski puzon basowy; Roman Miller puzon basowy, inst. Perkusyjne.

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników,

prezydent Bronis aw Komorowski wraz z aktorkà Danutà Szaflarskà ods onili rzeêb Haliny Miko ajskiej cz onkini Komitetu Obrony Robotników, b Frontem do ekonomika b Bezp atne czipowanie zwierzàt b Wiecha przy Krasiƒskiego b NASZA 8 czerwca 2012 Nr 11 (128) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 Rok VIII WolnoÊç wpisana w ulice Warszawy Zamawianie

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9

Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 03 11 2011 Numer: 22/364 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Rozpoczà si projekt Dogoniç dzisiaj str. 9 71-latek z Polkowic nie wyobra a sobie

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne

Kanonizacja Jana Paw a II. Srebrne CCC Polkowice. str. 8-9. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 30 04 2014 Numer: 9/429 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Historia jednego, niezwyk ego listu. str. 7 Majówka w Polkowicach zapowiada si atrakcyjnie.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic!

Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! R E K L A M A Ze z amanym nosem po pomoc do Katowic! O tym, e w Cz stochowie nie warto wdawaç si w sprzeczki z kolegami przekona si 14-letni Micha. Nastolatek ze z amanym i krwawiàcym nosem trafi do Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC

NR 3 (63) ISSN 1428 1198 MIESI CZNIK GMINNY MARZEC ceg a klinkier dachówka p ytka elew. posadzka schody parapety Warszawa, ul. gi 1 (na ty ach TESCO) tel. 722 06 55; 664 31 55; fax 722 08 42 www.keramik.pl; e-mail: keramik@keramik.pl zaprawy kleje GABINET

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

na zdj ciu) i zastali go przy tym Êniegu. Szef zataƒczy z niedêwiedziem, bo to daje szcz Êcie, i z pannà m odà, bo kto by sobie

na zdj ciu) i zastali go przy tym Êniegu. Szef zataƒczy z niedêwiedziem, bo to daje szcz Êcie, i z pannà m odà, bo kto by sobie NR 2 (275) 30.01 19.02 ROK 2013 (XXV) NAJSTARSZA GAZETA W OPOLU I OKOLICY RozmyÊlania o Êmieciach Sporo si ostatnio mówi o sposobie ustalania op at za Êmieci. To dra liwy temat. Podejrzewam, e wiele jest

Bardziej szczegółowo

Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y OPOLAN. Sierpieƒ 2007 NR 79 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341

Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y OPOLAN. Sierpieƒ 2007 NR 79 EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Wybitny Wielkopolanin Zbigniew Kosmatka Prezydent miasta Pi y EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Sierpieƒ 2007 NR 79 OPOLAN PI A miastem sportu na europejskim poziomie MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne

Pi karze halowi zaczynajà walk o awans. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice» W NUMERZE Polkowickie dzieci odwiedzi y lwa Hektora we wroc awskim ogrodzie zoologicznym. str.2 Rozmowa ze znanà aktorkà Ewà Kasprzyk. Rozmowa z Szymonem Ko eckim, sztangistà

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s.

Panika cenowa. Radny z promilami za kierownic s. 5. S D PRACY DO LIKWIDACJI s. 7. 5,59 z 1,99 z 3,97 z 2,29 z 1,79 z. TA CZ CY NAUCZYCIELE s. GMINA RAWICZ Co z budow drogi na Hazach? s. 10 Radny z promilami za kierownic s. 5 OG OSZENIE Nr 12 (536) ISSN 1641-4802 25 marca 2011 e-mail: redakcja@zycie-rawicza.pl Cena 2,80 z (w tym 8 % VAT) Panika

Bardziej szczegółowo

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 nr 2 (11), luty 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl POLICJA 997 luty 2006 r, 3 S u ba Sier ant

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Chcà wydzier awiç miejski szpital

Chcà wydzier awiç miejski szpital R E K L A M A Nr 73 (127) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 26-27 CZERWCA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! 26 czerwca od godz. 10 do

Bardziej szczegółowo

MRÑGOWO MIKO AJKI PIECKI SORKWITY. PowstaliÊmy po to, by pisaç dla Was i o Was Zawsze blisko Waszych spraw

MRÑGOWO MIKO AJKI PIECKI SORKWITY. PowstaliÊmy po to, by pisaç dla Was i o Was Zawsze blisko Waszych spraw www.wm.pl w sobot w Gazecie Olsztyƒskiej dodatek JA i TY plebiscyt na najpopularniejszà par moje najpi kniejsze Bo e Narodzenie - sonda tradycje Êwiàteczne na Warmii m czyzna elegancki prezent dla dziecka

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei R E K L A M A Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei Czy III Aleja powinna byç otwarta czy zamkni ta dla samochodów i autobusów? Rozpocz y si w aênie konsultacje spo eczne, których celem jest

Bardziej szczegółowo