Sarmacki skarb na Rakowcu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sarmacki skarb na Rakowcu"

Transkrypt

1 b Pozytywnie o planie dla Opaczewskiej b Kol dowanie w OKO b Rondo kpt. Malessy b NASZA fot. Joanna Wojdowicz 8/S/ lutego 2012 Nr 3 (340) BEZP ATNY DWUTYGODNIK ISSN Rok XVI Sarmacki skarb na Rakowcu We wtorek 24 stycznia na w Domu Kultury Rakowiec w ramach Zimy w mieêcie zgromadzili si prawdziwi poszukiwacze skarbów Cudownie uda a si gra terenowo-- zr cznoêciowa Sarmacki skarb, poprowadzona przez Tomasza Smoka Wolskiego na Êwie ym powietrzu. Mi dzy sobà rywalizowa y trzy frakcje: WiÊniowieckich, Kozaków i Dworskich. Sprzed budynku Rakowca dochodzi y okrzyki: Vivat Jarema!, Chmielnicki z nami!, Za Jana Kazimierza!. Oj, by o goràco, mimo zimowej aury. Ma e Waçpanny i WaszmoÊciowie rzucali do Turka, biegali z szablami, a nawet walczyli w szlacheckim pojedynku! Musieli si równie wykazaç wiedzà historycznà, dotyczàcà XVII w. Losowania pytaƒ odbywa y si za pomocà maszyny losujàcej Teodor ludzkiej czaszki. Na koniec na poszukiwaczy czeka a s odka niespodzianka, czyli ukryty skarb! Natomiast na sali tanecznej podczas warsztatów plastycznych zwiàzanych tematycznie z Sarmatami mo na by o nauczyç si taƒców dworskich, sporzàdziç w asny ryngraf oraz karabel. Atrakcji by o co niemiara, niestety ferie ju si skoƒczy y. (DK Rakowiec ) Kozia cha upka Artystyczna niedziela z mamà i tatà jest cyklicznà imprezà organizowanà w Domu Kultury Rakowiec (ul. WiÊlicka 8, tel ). Spotkanie podzielone jest na dwa bloki: prezentacj teatralnà i warsztaty plastyczne. W niedziel 12 lutego o godz rozpocznie si spektakl teatralny Kozia cha upka. Lalkowy Teatrzyk Raz-Dwa-Trzyk zaprasza dzieci na skraj lasu, do koziej cha upki, w której ma a kózka Bebe czeka na swojà mamusi. Oj, ktoê puka! Kto to? Czy Bebe otworzy drzwi? A o godz inspiracjà dla warsztatów plastycznych Goràce rytmy Afryki b dzie barwna, pe na ycia sztuka afrykaƒska. Masa leczniczy Gimnastyka lecznicza Wizyty domowe /S/2011 Miejsce spo eczne-sto eczne OÊrodek Kultury Arsus w dzielnicy Ursus (ul. Traktorzystów 14, tel ) przygotowa w marcu trzy gwiazdorskie wyst py. W piàtek 2 marca o godz wystàpi kabaret NEO-NÓWKA, czyli Gawliƒski, urek i Bielecki, w programie The Sejm z towarzyszeniem zespo u arówki. Tydzieƒ póêniej 9 marca o godz podczas Gali trzech tenorów wszystko dla Paƒ w specjalnym koncercie wystàpià: Bogus aw Morka, Krzysztof Marciniak, Jan Zakrzewski. Artystom b dzie akompaniowa zespó Allegro pod dyrekcjà Andrzeja P onczyƒskiego. Trwa druga edycja plebiscytu miejsce spo eczne-sto eczne. Na proêb o zaproponowanie miejsc, które integrujà, aktywizujà, odpowiadajà na zró nicowane potrzeby sto- ecznej spo ecznoêci, organizatorzy otrzymali niemal 60 propozycji. Teraz ujawnili ranking pierwszych 10 miejsc, podajàc liczb g osów. Ró nice sà niewielkie, wi c wszystko jeszcze mo e si zdarzyç. A konkurencja jest silna. Rywalizujà m.in. z Dom Spotkaƒ z Historià, Centrum Nauki Kopernik i Centrum Sztuki Wspó czesnej Zamek Ujazdowski. Kierujàc si lokalnym sentymentem, mieszkaƒcy Ochoty mogà wesprzeç Bibliotek Przystanek ksià ka, mieszkaƒcy W och Artystyczny OÊrodek Animacji ADA, a mieszkaƒcy Ursusa OÊrodek Kultury Arsus. G osy mo na oddawaç do 5 lutego 2012 r. ka dy uczestnik wskazuje pi ç miejsc i mo e g osowaç tylko raz. Wi cej informacji na: Marcowe gwiazdy Arsusa W programie najpi kniejsze pieêni i piosenki oraz wiàzanki w oskie i hiszpaƒskie. W kolejny piàtek 16 marca o godz wystàpi z koncertem The best of Renata Przemyk. Jako support zagra zespó Back to the Ocean. Sprzeda, rezerwacja biletów i informacje w sekretariacie (pok. 15) O.K. Arsus we wtorki i czwartki w godz , a w pozosta e dni w godz oraz od poniedzia ku do piàtku pod nr tel.: tel (zamówienia indywidualne i zbiorowe). 256/GK/2011

2 str. 2 3 lutego 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i W och Nr 3 Na Ochocie Plan dla Opaczewskiej W stolicy latami wlecze si uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Tak te by o z planem rejonu ulicy Opaczewskiej. Po latach prac rada Ochoty zaopiniowa a go pozytywnie. Przybyli na styczniowà sesj rady Ochoty przedstawiciele miejskiego biura architektury i planowania przestrzennego oraz pracowni, która sporzàdza projekt planu, z trudem si gali pami cià poczàtków prac i nie by o im atwo okreêliç, czego dotyczy y wprowadzone zmiany. W trakcie obrad podkreêlano, e mimo e sprawy zwiàzane z miejscowym planem rejonu ul. Opaczewskiej by y omawiane wielokrotnie, to niedobrze si sta o, e nie odby a si zapowiadana ostatnia przedsesyjna komisja przestrzenna, która mia a uporzàdkowaç zg oszone postulaty. ZaÊ poczàtek ferii zimowych i zdarzenia losowe sprawi y, e na sesji zabrak o najbardziej kompetentnych w tej materii osób. Dlatego mocno zdezorientowani ochoccy radni, opiniujàcy projekt uchwa y Rady Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania rejonu ul. Opaczewskiej, pozostawieni sami sobie z plikiem nowych uwag, zabiegali o od o enie decyzji i ponowne przeanalizowanie materia ów w komisji przestrzennej. Propozycja ta nie zyska a jednak poparcia wi kszoêci rady, poniewa dla w adz miasta uchwalenie tego planu, obejmujàcego teren targowiska Banacha, by o rzeczà pilnà (po- udniowa cz Êç tzw. Zieleniaka ju od wiosny br. ma byç modernizowana). Przystàpiono wi c do serii g osowaƒ nad wnioskami. Zaakceptowano wszystkie osiem przygotowane przez zarzàd, które poprawia y pomy ki pisarskie i zaleca y uczynienie tekstu projektu planu bardziej jasnym i klarownym, gdy wersja przed o ona do zaopiniowania jest trudna do zrozumienia. Inne wnioski dotyczy y: zieleni (m.in. w odniesieniu do pomnika przyrody oraz rezygnacji z dwóch szpalerów drzew, w tym z wrysowanego wewnàtrz placu targowego); wa nego ustalenia o zachowaniu przejêcia lub pasa u na Êladzie dawnej ul. Opaczewskiej oraz mo liwoêci alternatywnego zagospodarowania jednej z jednostek w planie pod us ugi kultury, a tak e jako teren us ug i gara y ze wzgl du na znaczny deficyt miejsc postojowych w dzielnicy. Ledwo przeszed zg oszony dodatkowo przez burmistrza W. Komorowskiego wniosek Tramwajów Warszawskich, obawiajàcych si likwidacji p tli na pl. Narutowicza i przy ul. Banacha. Chodzi o o to, aby zapisaç dla ul. Dickensa (na zachód od ul. Grójeckiej) oraz przylegajàcych do niej od pó nocy terenów zielonych dopuszczalnoêç poprowadzenia komunikacji tramwajowej pod warunkiem zastosowania rozwiàzaƒ maksymalizujàcych wartoêç estetycznà trasy i minimalizujàcych jej ucià liwoêç dla otoczenia (np. tzw. torowiska trawiaste i s upy trakcyjne o oryginalnej formie architektonicznej). Przyj to te uwagi zg oszone przez dwie ochockie wspólnoty mieszkaniowe z czteropi trowych bloków przy ul. Geodetów 12 oraz Grójeckiej 124. Postulowa y one, aby na przed u eniu ich podwórka okre- Êliç maksymalnà wysokoêç budynków na 5 m, czyli jednà kondygnacj. A dla terenu bli ej ul. Grójeckiej 126 okreêliç maksymalnà wysokoêç ewentualnego nowego budynku na 17 m, czyli pi ç pi ter. Zdaniem mieszkaƒców dotychczasowa mo liwoêç postawienia tam oêmiokondygnacyjnego bloku (do 25 m) pogorszy aby na- Êwietlenie lokali z oknami od podwórza oraz nawietrzanie. Zaakceptowano te 7 wniosków komisji polityki przestrzennej. Jednym z najwa niejszych by zapis ustala si (zamiast dopuszcza si ) realizacj hali targowej powiàzanej funkcjonalnie z placem targowym przy ukszta towaniu pierzei zabudowy od strony ul. Grójeckiej. W innym wniosku wydzielono z terenu ul. Hankiewicza osobny teren, w miejscu gdzie ulica ta poszerza si w nieregularny plac po o- ony mi dzy XXI Liceum Ogólnokszta càcym im. H. Ko àtaja a halami Banacha. W dotyczàcych go zapisach znajdzie si sformu owanie ustala si urzàdzenie placu targowego. Wa nym dla mieszkaƒców jest te wniosek o pozostawienie przejazdu asfaltowego na przed u eniu ul. Orzeszkowej dla samochodów na terenie parku Opaczewska oraz nie oznaczanie symbolem na rysunku planu terenu drogi wewn trznej, gdy jest to teren ogrodzony i nale y do budynku Majewskiego 9. Z kolei inny teren (przy liceum), obecnie oznaczony 5.2 ZP, zamiast funkcji zieleni urzàdzonej zdaniem radnych powinien zyskaç funkcje us ugowe z zakresu sportu i rekreacji lub oêwiaty z wyznaczeniem parametrów, które umo liwi yby realizacj inwestycji kubaturowych (dopuszczalna wysokoêç obiektów 6-12 m). Jeden g os wi cej klubów PO i SLD przesàdzi o tym, e nie przesz y dwie inne propozycje radnych. ukasz KwaÊniewski (PiS) zabiega o to, aby w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Opaczewskiej na terenie hal Banacha nie wpisywaç funkcji mieszkaniowej (pozosta a wi c, tak jak by a, handlowo-us ugowo-mieszkaniowa). Natomiast Anna Zbytniewska z Ochockiej Wspólnoty Samorzàdowej (przeciwniczka budowy TBS) dopomina a si o to, aby w naro niku ul. Grójeckiej i Banacha nie wprowadzaç funkcji wielorodzinnej mieszkaniowej. Podobnie jak kupcy z targowiska Banacha wola aby w tym miejscu hal targowà. Przyglàdajàcy si opiniowaniu projektu miejscowego planu zagospodarowania, architekt K. Domaradzki przypomnia radnym, e w pierwszej wersji w tym miejscu proponowano funkcje us ugowo-biurowe. Podkre- Êla te, e ostatecznà decyzj o zabudowie podejmie miasto. Dziwi si zarazem radnym, e poparli wspólnotowy postulat w sprawie po udniowej cz Êci targowiska tj. terenu Zieleniaka i ustalenia tam zabudowy maksymalnie jednokondygnacyjnej (z dopuszczeniem ró nych rozwiàzaƒ zarówno hali targowej, jak i pawilonów czy stoisk handlowych). Jego zdaniem to w przysz oêci ograniczy mo liwoêci inwestycyjne. Po goràcej debacie ochoccy radni wi kszoêcià 12 g osów (przy 9 wstrzymujàcych si ) pozytywnie zaopiniowali projekt uchwa y Rady m. st. Warszawy w sprawie mpzp rejonu ul. Opaczewskiej wraz z do àczonymi wnioskami. Ma on byç uchwalony w lutym. (PON) Dom Kultury W ochy ul. Boles awa Chrobrego 27, tel i , og asza Dzielnicowy konkurs s recytatorski 2012 Konkurs recytatorski obejmuje: Eliminacje do XXXV Konkursu Warszawska Syrenka (dzieci ze szkó podstawowych i gimnazjum) Eliminacje do LVII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego (m odzie ze szkó ponadgimnazjalnych i doroêli) Przes uchania konkursowe odb dà si 20 lutego 2012 roku w Domu Kultury W ochy od godz Karty zg oszeƒ nale y dostarczyç do 10 lutego 2012 r. na adres: Dom Kultury W ochy, Warszawa, ul. Boles awa Chrobrego 27 Prosimy o dok adne i czytelne wype nienie kart zg oszeƒ. Ka da prezentacja musi byç przes ana na osobnej karcie zg oszenia. Grafik prezentacji zostanie umieszczony na stronie internetowej Domu Kultury W ochy (www.dkwlochy.pl) do 17 lutego 2012 r. Laureaci zakwalifikowani do nast pnego etapu konkursów zostanà poinformowani o miejscu i terminie eliminacji w oddzielnym piêmie. Rozstrzygni cie i wr czenie dyplomów odb dzie si 24 lutego 2012 roku o godz w Domu Kultury W ochy. Regulamin i karty zg oszeƒ sà dost pne na stronie: w zak adce Konkursy Festiwale oraz w D.K. W ochy w pokoju nr 1 KRONIKA KRYMINALNA Przedstawiciel Policjanci z W och zatrzymali m czyzn, który okrada swojego pracodawc. 40-letni Piotr S. by zatrudniony na stanowisku przedstawiciela handlowego w firmie, która zajmuje si dystrybucjà elektronarz dzi. Pobiera z firmy towar, który mia trafiç do klientów. Faktycznie sprzedawa go przypadkowo napotkanym osobom, a pieniàdze trafia y do jego kieszeni. W ten sposób narazi swojego pracodawc na straty ponad 50 tys. z otych. Policjanci pojechali do siedziby firmy, zatrzymali Piotra S. i przewieêli do komisariatu. Przedstawili m czyênie cztery zarzuty. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolnoêci. By wczeêniej karany za podobne przest pstwa. Z no em TWÓJ JUBILER Z OCHOTY Oferuje: Atrakcyjne wyroby z ote po cenach producenta Us ugi jubilerskie: przerób z ota, naprawy, renowacje * Po yczki pod zastaw z ota i kosztownoêci nowe korzystne warunki Wytwórnia Jubilerska TOMASZ K OCZEWIAK ul. Glogera 2 (wejêcie od Wawelskiej) tel Czynne: dni powszednie Damian. zosta zatrzymany przez policjantów z oddzia ów prewencji zaraz po tym, jak usi owa dokonaç rozboju na 22-latku. Na ulicy Filtrowej podszed do niego, przystawi mu do brzucha nó i za- àda wydania wszystkich wartoêciowych rzeczy. Na szcz Êcie zobaczy nadje d ajàcy patrol policji i uciek. Zosta zatrzymany po krótkim poêcigu. Szybko okaza o si, e Damian. kilkanaêcie minut wczeêniej, w podobny sposób na ulicy Kaliskiej usi owa okraêç 70-letniego m czyzn. Poniewa ten nie przestraszy si napastnika, m ody cz owiek uciek. Rozbójnik, rozpoznany przez pokrzywdzonych podczas okazania, us ysza w prokuraturze zarzuty usi owania rozboju z u yciem niebezpiecznego narz dzia. Sàd zastosowa wobec niego tymczasowy areszt. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolnoêci. Jeden telefon Du y spadek temperatury i bardzo zimne noce to warunki pogodowe zagra- ajàce yciu ludzi. Ka dego roku, w naszym kraju odnotowywane sà przypadki Êmierci osób bezdomnych i samotnych. Ich przyczynà jest najcz Êciej wyzi bienie organizmu. Sto eczna policja apeluje o przekazywanie informacji o osobach bezdomnych, a tak e samotnych, które wymagajà pomocy. Widzàc osob Êpiàcà na przystanku, parkowej awce lub w altanie Êmietnikowej nie wahaj si! Wybierz numer 112 (telefony komórkowe) lub 997 (aparaty stacjonarne). Twoja informacja mo e byç bezcenna jak ludzkie ycie. Pod bezp atnym numerem telefonu 987 pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarzàdzania Kryzysowego udzielajà osobom bezdomnym informacji o mo liwych formach wsparcia. Pod numer 987 mo e równie zadzwoniç ka dy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. 20/S/ /S/2011

3 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i W och Nr 3 Na styczniowej sesji radni Ursusa nieco zmienili planowany porzàdek obrad. Jednym z trzech nowych punktów by y, zaproponowane przez zarzàd i jednog oênie pozytywnie zaopiniowane przez rad, zmiany w tegorocznym za àczniku bud etowym dzielnicy. W planie wydatków bie àcych 36 tys. z zaoszcz dzone z zimowego oczyszczania ulic postanowiono przeznaczyç na utrzymanie parków. Wniesiono te o przesuni cie kwoty 7120 z z roku 2011 na rok 2012 na realizacj unijnego projektu Tygrysy rynku pracy. W planie wydatków majàtkowych dokonano trzech zmian. Dysponentem budowy kana u deszczowego w rejonie ul. S upskiej zamiast wydzia u ochrony Êrodowiska sta si wydzia infrastruktury. Jemu te powierzono dwa nowe zadania: przebudow ul. Dzieci Warszawy wraz z wykupem gruntu (za blisko 1,9 mln z ) oraz budow ul. Zielonej G si wraz z wykupem gruntu (z kwotà 4 tys. z na odszkodowanie). Ârodki na te inwestycje jako niewykorzystane zosta y przeniesione z ubieg ego roku. Upami tnienie kpt. Malessy Zespó nazewnictwa miejskiego i komisja ds. nazewnictwa miejskiego dwa lata si stara y o upami tnienie 3 lutego 2012 W Ursusie Rondo kpt. AK Emilii Malessy Radni Ursusa na styczniowej sesji wi kszoêcià g osów (przy jednym przeciwnym i dwóch wstrzymujàcych si ) wnieêli o nadanie nazwy rondu zlokalizowanemu na skrzy owaniu ulic Kazimierza Gierdziejewskiego, Lalki i Cierlickiej. Nazwa ma brzmieç Rondo kpt. AK Emilii Malessy, co jest równoznaczne z negatywnà opinià dla zaproponowanej przez w adze miasta nazwy Rondo Emilii Malessy Marcysi. Emilii Malessy Marcysi w nazewnictwie Warszawy. Z wnioskiem wystàpi a grupa radnych m. st. Warszawy w marcu 2010 roku. Do tej inicjatywy pozytywnie odnios y si Rada Ochrony Pami ci Walk i M czeƒstwa oraz Âwiatowy Zwiàzek o nierzy Armii Krajowej. Ale ze wzgl du na kontrowersyjnoêç tej postaci w listopadzie 2010 roku rada oliborza negatywnie zaopiniowa a propozycj nazwania jednego z oliborskich rond imieniem E. Malessy Marcysi. Tak e druga zaproponowana lokalizacja nazwania jej imieniem ronda na skrzy owaniu ulic Widawskiej i Obroƒców Tobruku zosta a latem ub. roku negatywnie zaopiniowana przez rad dzielnicy Bemowo. Natomiast radni Ursusa zdecydowali si uczciç t kontrowersyjnà postaç. Jednak rondo na skrzy owaniu ulic Kazimierza Gierdziejewskiego, Lalki i Cierlickiej chcà nazwaç imieniem kpt. AK Emilii Malessy, a nie, jak chcia o miasto, Emilii Malessy Marcysi. W uzasadnieniu podkreêlano, e choç w nawiàzaniu do przed o onego projektu uchwa y Rady Warszawy z satysfakcjà przyj to nadanie imienia E. Malessy bezimiennemu ursuskiemu rondu, niemniej z uwagi na upami tnienie jej dzia alnoêci i zas ug podczas pe nienia s u by wojskowej w szeregach Armii Krajowej oraz stopnia wojskowego, na jaki zosta a awansowana, proponuje si nadanie bardziej adekwatnej nazwy. U ycie w niej oprócz imienia i nazwiska jednego z pseudonimów, którymi si pos ugiwa a w zale noêci od pe nionej s u by, nie charakteryzuje dok adnie osoby ani stopnia wojskowego. Zdaniem zarzàdu Ko a nr 6 Helenów w Ursusie Âwiatowego Zwiàzku o nierzy Armii Krajowej ta ma a poprawka podniesie rang ca ej nazwy obiektu i podkreêli wojskowy charakter konspiracyjnej dzia alnoêci bohaterki. JednoczeÊnie po zapoznaniu si z yciorysem zarzàd podkreêli, e kpt. AK Emilia Malessa w pe ni zas uguje na upami tnienie w proponowanej formie. Warto przypomnieç, e ju wcze- Êniej, we wrzeêniu 2010 roku, Zarzàd G ówny Âwiatowego Zwiàzku o nierzy Armii Krajowej wyrazi pe ne poparcie dla zamiaru warszawskich radnych i oêwiadczy, e nie istniejà adne przes anki do podwa enia szlachetno- Êci i bezinteresownoêci wszelkich dzia- aƒ E. Malessy w okresie II wojny Êwiatowej i powojennym. W ocenie Zarzàdu G ównego postawa i zachowanie E. Malessy zarówno w okresie ZTM informuje Dwa nowe punkty obs ugi Od 30 stycznia 2012 roku dzia ajà dwa nowe Punkty Obs ugi Pasa erów dodatkowy punkt na stacji metra Centrum oraz wi kszy na w êle komunikacyjnym M ociny. Na stacji metra Centrum drugi ju POP odcià y dotychczas dzia ajàcy, który by mocno obcià ony praktycznie przez ca y dzieƒ. Nowy punkt jest zlokalizowany przy zachodniej antresoli handlowej, w pawilonie 2002 H. Do dyspozycji pasa erów sà trzy zintegrowane okienka obs ugi informacyjno-kasowej, w tym jedno stanowisko dla osób niepe nosprawnych. POP Centrum 2 jest otwarty od poniedzia ku do piàtku w godzinach , w soboty b dzie nieczynny. POP Centrum 1 (pawilon 2010 B) jest otwarty od poniedzia ku do piàtku w godzinach , awsoboty od 7.00 do Natomiast na w êle komunikacyjnym M ociny Punkt Obs ugi Pasa erów zosta znacznie powi kszony. Do dyspozycji pasa erów jest szeêç okienek infomacyjno-kasowych, w tym trzy dla osób niepe nosprawnych (dotychczas by o jedno okienko kasowe i jedno informacyjne). POP zlokalizowany jest na poziomie 0, w poczekalni dworca autobusowego. Otwarty jest od poniedzia ku do piàtku, od godz do 20.00, a w soboty od 9.30 do POP Centrum 2 jest dziewiàty w stolicy. Do dyspozycji pasa erów sà jeszcze punkty: w siedzibie ZTM ( elazna 61), Centrum 1 (stacja metro Centrum), metro Âwi tokrzyska, metro Ratusz Arsena, metro Dworzec Gdaƒski, metro Plac Wilsona, metro Marymont i na w êle komunikacyjnym M ociny. We wszystkich punktach mo na za- atwiç wszystkie sprawy: kupiç bilety, karty miejskie i rozk ady jazdy, uzyskaç informacje, odwo aç si od wystawionych wezwaƒ za jazd bez wa nego biletu, z o yç skarg lub wniosek oraz przekodowaç bilet. (ZTM) , jak i po wojnie, a tak e jej tragiczna Êmierç nie budzà adnych zastrze eƒ moralnych i potwierdzajà jej patriotyzm. * * * Przypomnijmy, Emilia Marcelina Malessa ( ) bra a udzia w obronie Warszawy w 1939 roku iwpowstaniu warszawskim; nale a a do AK, a potem do WiN. Aresztowana przez Urzàd Bezpieczeƒstwa w trakcie Êledztwa ujawni a swojà dzia alnoêç, co póêniej przez Êrodowiska akowskie sta o si podstawà do oskar enia jej o sypanie. W 1947 roku w I procesie kierownictwa WiN zosta a skazana na 2 lata wi zienia, po czym u askawiona. Jej starania o uwolnienie zasypanych pozosta y bezskuteczne. Odrzucona przez Êrodowiska AK prze ywa a kryzys psychiczny i w czerwcu 1949 roku pope ni a samobójstwo. Obronili radnego Ca a rada Ursusa jednog oênie (zainteresowany nie bra udzia u w g osowaniu) w podj tej uchwale nie wyrazi a zgody na rozwiàzanie stosunku pracy z radnym dzielnicy Dariuszem Grylakiem, zatrudnionym na stanowisku g ównego specjalisty ds. rynków finansowych w Banku Ochrony Ârodowiska SA w Warszawie. Sam radny, pracujàcy w tym banku od 15 lat (a na wspomnianym stanowisku od 14 lat) by mocno zaskoczony pismem dyrektora do biura rady. Do tej pory bowiem nie spotka si z zarzutami wobec swej pracy i by nagradzany. Dlatego z braku przekonujàcych powodów, najpierw ursuska komisja kultury, a potem ca a rada, nie wyrazi y zgody na rozwiàzanie umowy o prac str. 3 z D. Grylakiem, za co radny wszystkim podzi kowa. Dotacja dla OSiR-u Radni jednog oênie zaopiniowali dodatkowo wprowadzony projekt uchwa y Rady Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorzàdowego zak adu bud etowego OÊrodka Sportu i Rekreacji w dzielnicy Ursus na 2012 rok. Z przedstawionej przez g ównà ksi gowà informacji wynika, e OSiR w tym roku otrzyma dotacj w kwocie z. W kalkulacji uwzgl dniono 9 przedmiotów dotacji: us ugi rekreacyjne na dwóch p ywalniach Skalar i Albatros, us ugi fitness w sali budynku Skalar, us ugi sportowo-rekreacyjne na stadionie przy ul. Sosnkowskiego i na orliku, a tak e realizacj programu Senior starszy, sprawniejszy i upowszechniania p ywania dla m odzie owych klubów sportowych (UKS), bezp atne zaj cia dla dzieci i m odzie y w ramach akcji Sportowa zima i lato w mieêcie oraz koszty organizacji ogólnodost pnych imprez sportowych. O metrze Propozycj Wawra, budowy 7 km metra w wykopie od Mi dzylesia do Józefowa, przedstawi radnym Andrzej Kie czewski ze Stowarzyszenia na rzecz Budowy Metra. Dok adnie majà zapoznaç si z nià radni na komisji gospodarki przestrzennej i komunalnej. Niemniej ju dziê wiadomo, e w adze Ursusa popierajà wszelkie inicjatywy zwiàzane z rozbudowà metra. Czynià te starania o przed u enie II linii metra z ostatniej stacji Mory na Bemowie do swej dzielnicy. (PON) Szukacie propozycji na goràce WALENTYNKI? Dom Kultury Rakowiec ma coê dla Was! PrzenieÊcie si do Hiszpanii, w lutym poczujcie palàce s oƒce Andaluzji! Goràca atmosfera, porywajàce taƒce i melodyjny Êpiew w wykonaniu energetycznego zespo u ze Âlàska. 16/S/2012 Zbadaj s uch! PRZYCHODNIA Lekarsko Stomatologiczna Amodent zaprasza wszystkie osoby majàce trudnoêci ze s yszeniem na bezp atne badania s uchu wraz z konsultacjà protetyka s uchu i mo liwoêcià przymierzenia aparatu s uchowego, które odbywajà si w co drugi piàtek w Przychodni w Ursusie przy ul. Dzieci Warszawy 29 oraz Piastowie przy ul. Paderewskiego 13. Rejestracja telefoniczna: (Ursus), (Piastów). Zapraszamy tak e do naszych lekarzy rodzinnych oraz laryngologa, okulisty, kardiologa, urologa, ginekologa i diabetologa i lekarzy innych specjalizacji.

4 str. 4 3 lutego 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i W och Nr 3 Dlaczego utworzono Obszar Ograniczonego U ytkowania? Zgodnie z ustawà z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Êrodowiska, Obszar Ograniczonego U ytkowania dla lotniska ustanawiany jest wówczas, gdy mimo zastosowania dost pnych rozwiàzaƒ technicznych, technologicznych i organizacyjnych, nie mogà byç dotrzymane standardy jakoêci Êrodowiska poza portem lotniczym. Obszar Ograniczonego U ytkowania dla Lotniska Chopina wwarszawie obejmuje te tereny, na których w wyniku startów, làdowaƒ i przelotów statków powietrznych naruszane sà normy ha asu. W przyj tej uchwale Sejmik Województwa Mazowieckiego okre- Êli granice obszaru, ograniczenia w zakresie przeznaczenia terenu oraz wymagania techniczne dotyczàce budynków. Co oferuje Lotnisko Chopina w zwiàzku z uchwa à w sprawie OOU? Zarzàdzajàce Lotniskiem Chopina Przedsi biorstwo Paƒstwowe Porty Lotnicze uznaje potrzeb zrekompensowania okolicznym mieszkaƒcom ucià liwoêci zwiàzanych z yciem w pobli u lotniska. Dlatego w uzasadnionych przypadkach proponujemy popraw izolacji akustycznej w mieszkaniach i domach zlokalizowanych w granicach Obszaru Wiele ptaków, które widzimy zimà, przylecia o do nas z pó nocy i wschodu naszego kontynentu, gdzie warunki pogodowe sà bardziej surowe. Sà to np. jemio uszki, gile, sikory, orzechówki, sójki, wrony, gawrony, kawki, ab dzie krzykliwe, nurog si, mewy siod ate i wiele, wiele innych. Wi kszoêç z nich nie korzysta z naszej pomocy. Warto jednak dokarmiaç te, które szukajàc po ywienia, trzymajà si blisko naszych domów i podwórek. Czym zastawiaç zimowy stó dla ptaków? Tym, co im nie zaszkodzi, zatem powinien byç to pokarm jak najbardziej zbli ony do tego, który jedzà w naturze. Absolutnie nie mo e zawieraç soli ani konserwantów. Ptasi Lotnisko zap aci za... ROZMOWA Z MIROS AWEM MAGNUCKIM EKSPERTEM PP Porty Lotnicze Ograniczonego U ytkowania. Po otrzymaniu odpowiedniego wniosku PP Porty Lotnicze zleci ekspertyz w celu okreêlenia czy w danym obiekcie przekroczone sà dopuszczalne normy ha asu i na jej podstawie okreêli rodzaj izolacji akustycznych, jakie nale y zastosowaç. PP Porty Lotnicze poniesie koszty realizacji tej inwestycji. Formularz wniosku o wykonanie izolacji akustycznych, dost pny jest na stronie internetowej: oraz w siedzibie PP Porty Lotnicze przy ul. 17 stycznia 49. Jakie dokumenty nale y do àczyç do wniosku? Przede wszystkim aktualny odpis ksi gi wieczystej, a w przypadku braku ksi gi inny dowód prawa w asnoêci nieruchomoêci np. akt notarialny. Prosimy równie, by osoby sk adajàce wnioski o izolacje akustyczne, wype niajàc wniosek, podawa y w adresie do korespondencji numer telefonu. Wa ne jest tak e podpisanie wniosku oraz wyra enie zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy przez PP Porty Lotnicze zgodnie z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Na czym b dzie polega o wykonanie izolacji akustycznych? Zimowy stó dla ptaków W przypadku stwierdzenia, e w danym obiekcie przekroczone sà dopuszczalne normy ha asu, to ekspertyza okre- Êli rodzaj izolacji akustycznych, jakie nale y zastosowaç w konkretnym przypadku. W mojej opinii poprawa izolacji akustycznej b dzie polegaç g ównie na wymianie okien. Kto poniesie koszty wykonania ekspertyzy? Za wykonanie ekspertyzy zap aci PP Porty Lotnicze. Jak d ugo trzeba czekaç na rozpatrzenie wniosku o wykonanie izolacji akustycznej? Trudno w tej chwili powiedzieç, wnioski wp ywajà sukcesywnie. Staramy si je rozpatrywaç bez zb dnej zw oki. Wniektórych przypadkach czas rozpatrywania wniosków wyd u a si z powodu braku stosownych dokumentów np. odpisu ksi gi wieczystej lub braku podpisu w aêciciela nieruchomoêci na wniosku itp. Czy wszyscy mieszkaƒcy OOU mogà liczyç na wykonanie izolacji akustycznych? Nie. Tylko ci mieszkaƒcy, u których ekspertyza wyka e, e w obiekcie mieszkalnym przekroczone sà dopuszczalne normy ha asu. Rozmawia a: Iwona Zaniewska Zima jest trudnà porà dla wszystkich stworzeƒ. Jak radzà sobie z nià ptaki? Natura w rozmaity sposób zadba a o to, by mog y jà przetrwaç. Te gatunki, które nie potrafià prze yç mroênych i Ênie nych miesi cy, odlecia y póênym latem na po udnie: do Afryki, Azji lub bli ej, nad Morze Âródziemne. Te, które zosta y, sà na ogó dobrze przystosowane do naszych zimowych warunków. Jesienià zgromadzi y pewne zapasy t uszczu i wiedzà, jak unikaç nadmiernych wydatków energii. Bardzo prosty i tani karmnik mo na zrobiç z dwóch plastikowych butelek organizm nie potrafi ich wydalaç, by- yby wi c dla niego truciznà. Najlepsze sà ziarna zbó np. pszenica i proso, mogà byç te kasze i czyste p atki owsiane oraz nasiona zawierajàce du o t uszczu, jak s onecznik i siemi lniane. Mo na skorzystaç z gotowych mieszanek oferowanych przez sklepy zoologiczne. Dobrym rozwiàzaniem jest s onina wieszana w karmnikach czy bezpoêrednio na drzewach. Powinna byç surowa i Êwie a (nie mo e wisieç d u ej ni 3-4 tygodnie), w adnym wypadku nie solona i nie w dzona. Przy temperaturze powy ej zera trzeba jà zdjàç, gdy szybko je czeje i staje si szkodliwa. Urozmaiconym daniem b dzie ziarno zbo a lub s onecznika zatopione w smalcu z olejem i podane w wiszàcych plastikowych pojemnikach. Ptaki preferujàce pokarm roêlinny, jak np. kosy, rudziki, gile, cz stujemy owocami jarz biny, g ogu, rokitnika i ligustru, a tak e pokrojonym jab kiem i rodzynkami. Owoce mogà byç suszone, ale korzystniejsze sà mro one, które zachowujà wi cej wartoêci od- ywczych i nie p czniejà w o àdkach ptaków. ab dzie i kaczki krzy ówki ch tnie posilà si ziarnem zbó i pokrojonymi warzywami. Karmienie chlebem nie jest korzystne, a jeêli ju, to tylko bia ym i podsuszonym. Pami tajmy o tym, by podawane jedzenie nie by o stare, spleênia e lub skwaênia e. Trzeba je podawaç w takich iloêciach, by si nie psu o le àc d u szy czas i nie zamarza o. Pilnujmy te, by dostarczaç je regularnie. Jest to ogromnie wa ne podczas du ych ch odów, gdy ptaki przyzwyczajajà si do sto ówki icz sto pokonujà znaczne odleg o- Êci, by si w niej posiliç. Wydatkujà wtedy du o energii i jeêli nie znajdà tam pokarmu, który pozwoli jà uzupe niç, zginà. Gdzie dokarmiaç? Powinno byç to miejsce zaciszne, np. os oni te domem lub krzewami, gdzie ptaki atwo skryjà si w przypadku ataku drapie nika. Najlepiej urzàdziç ptasià sto ówk w specjalnie przygotowanym karmniku. JeÊli karmimy bezpoêrednio na ziemi, trzeba to miejsce oczyêciç ze Êniegu i po o- yç np. kawa ek tektury czy desk, eby pokarm nie uleg zabrudzeniu i zawilgoceniu. Kto pokocha Pep? DziÊ szukamy przyjaciela i opiekuna dla suczki, o której ju dwukrotnie pisaliêmy w Naszej Gazecie. Najpierw, w grudniu 2011 roku prosiliêmy owsparcie dla znalezionej w Rumunii Pepy, która jako bezdomne i bardzo chore szczeni nie mia a tam szansy na prze ycie. Dzi ki pomocy wielu osób uda o si nam przywieêç jà do Warszawy i wyleczyç. Dwa miesiàce póêniej relacjonowaliêmy Paƒstwu post py w jej rekonwalescencji. Teraz szukamy dla Pepy szcz Êliwego miejsca do ycia. Suczka przebywa w domu tymczasowym i czuje si wybornie. Jest oko o siedmiomiesi cznà pannà Êredniego wzrostu, drobnà i Êlicznà: czekoladowa sierêç w be owe plamki, bràzowy nosek i bursztynowe oczka. Ma ywio- Jak powinien wyglàdaç karmnik? Konieczny jest daszek chroniàcy pokarm przed opadami atmosferycznymi oraz os ona przed zachodnim i pó nocnym wiatrem. JednoczeÊnie musi byç zapewniony swobodny dolot i odlot (ucieczka!). Karmnik powinien mieç wysuwanà, atwà do umycia pod og. Bez tego ptaki zjadajà pokarm zanieczyszczony odchodami wczeêniejszych goêci i zara ajà si niebezpiecznymi dla nich paso ytami i bakteriami. Bardzo prosty i trwa y karmnik z dozownikiem ka dy mo e zrobiç samodzielnie jedynie przy u yciu dwóch plastikowych butelek, kawa ka drucika lub sznurka i patyczka: 1. Jednà butelk przecinamy w taki sposób, by cz Êç z szyjkà mia a 2/3, a cz Êç z denkiem 1/3 d ugoêci. Cz Êç z szyjkà, która b dzie magazynem ziarna, odwracamy szyjkà w dó iwgórnej cz Êci robimy w Êciankach dwie dziurki (po przeciwnych stronach), przez które przewleczemy drucik bàdê sznurek do zawieszania karmnika. 2. Drugà butelk przecinamy w po owie i wykorzystujemy cz Êç z denkiem. Na wysokoêci 2,5 3 cm wycinamy w Êciankach dwa okienka, owy charakter i potrzebuje du o ruchu i zabawy. Jest radosna i kontaktowa wsz dzie chcia aby pobiec, wszystko zobaczyç i obwàchaç, z wszystkimi si zaprzyjaêniç. Urwis, ale pos uszny. Bardzo lubi inne zwierz ta. Uwielbia te jeêç, bo g odowa a, kiedy by a malutka. Jest to nieco k opotliwe, bo rzuca si na jedzenie i podkrada je, gdy tylko nadarzy si okazja. Szukamy dla Pepy odpowiedzialnych opiekunów, którzy jà pokochajà i b dà pracowaç nad jej rozwojem. Jest inteligentna, szybko si uczy, by- aby idealnym sportowcem agility. Histori Pepy mo na przeczytaç na stronie Fundacji Noga w ap. Kontakt w sprawie adopcji: Magda Renata Karmnik z plastikowych butelek nie jest mo e szczytem elegancji, ale jest bardzo funkcjonalny przeciwlegle do siebie. Ka de z nich ma wielkoêç ok. 3,5 x 5,5 cm. Przez te okienka ptaki b dà pobiera y ziarno. Poni ej przez dwie dziurki przeciàgamy patyczek, na którym ptaki b dà siada y, co u atwi im korzystanie ze sto ówki. Ten fragment karmnika stanowiç b dzie jego spód. Nak adamy go od do u na odwróconà do góry nogami cz Êç z szyjkà. 3. Ostatni etap to wsypanie przez otwartà gór ziarna i zamkni cie otworu pozosta à 1/3 cz Êcià pierwszej butelki. Karmnik jest tani, atwy w obs udze i doêç trwa y. Mo na go bez problemu powieliç w dowolnej liczbie i powiesiç w ró nych miejscach, np. na drzewach lub w oknach. Dokarmiajàc zimà ptaki, pomagamy im doczekaç w dobrej kondycji do wiosny, ale te zyskujemy coê w zamian. Czerpiemy przyjemnoêç z obserwacji goêci odwiedzajàcych nasz karmnik, uczymy si ich odró niaç, poznajemy g osy i zwyczaje. Renata Markowska Fundacja Noga w ap

5 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i W och Nr 3 3 lutego 2012 Zdrowie i uroda O technice nordic walking Lepiej chodziç z kijami ni o kiju twierdzi autor ksià ki Nordic Walking. Program treningowy dla seniorów Ulrich Pramann. W poprzednim wydaniu staraliêmy si zaciekawiç Paƒstwa tym wyjàtkowym sportem. Teraz chcemy nieco rozszerzyç temat. Zajmiemy si wa nà kwestià odpowiedniego sprz tu i technikà norweskiego spaceru. Zaczniemy od doboru kijków. Ich d ugoêç dobieramy mno àc wzrost osoby w centymetrach przez 0,68 (poczàtkujàcy) lub 0,72 (zaawansowani). W uproszczeniu mo na przyjàç, e powinny one mieç oko o dwóch trzecich wzrostu w centymetrach. Kije sà produkowane w d ugoêciach co pi ç centymetrów (105, 110, 115 cm). Je eli z wyliczeƒ otrzymaliêmy wynik poêredni, zaokràglamy do mniejszego wymiaru. Dobór kija mo emy sprawdziç stawiajàc go przed sobà prostopadle do pod o a (trzymamy za r kojeêç). R ka powinna byç ugi ta pod kàtem prostym, to znaczy rami u o one wzd u cia a, a przedrami od okcia zgi te pod kàtem 90 stopni. D oƒ trzyma kijek oparty prostopadle o ziemi. Kije muszà mieç r kawiczk lub podwójne paski (wersja mniej wygodna). R kawiczka jest niezb dna do w aêciwej techniki nornic walking. W koƒcowym momencie odepchni cia nie trzymamy r kojeêci w zaciêni tej garêci. D oƒ w aênie za pomocà r kawiczki przymocowanej do kija odpycha si od niego. Ten sposób pozwala na wyd u enie ruchu ramienia bez nadwyr ania nadgarstka. Nast pnà cechà kijka jest grot. Powinien byç wymienialny i wygi ty pod w aêciwym kàtem. W komplecie sà te specjalne nak adki na koƒcówki, które pozwalajà chodziç bez stukania po twardym pod o u. Osoby o wi kszej wadze powinny u ywaç kijków o wi kszej zawartoêci w ókien w glowych najlepiej, aby trzonki by y w stu procentach karbonowe. Wa nym czynnikiem uprawiania nordic walking jest dobór ubrania i obuwia. Buty, najlepiej powy ej kostki, aby jà zabezpiecza y, na p askiej podeszwie, dostosowane do pory roku i pogody, muszà byç wygodne. Ubranie, najlepiej sportowe oddychajàce nie b dàc spoceni nie nara amy si na przezi bienie. Mo emy równie trenowaç w ka dej innej odzie y, najwa niejsze, eby nie ogranicza a nam ruchów. Kije do nordic walking powinny mieç r kawiczki dobrze dopasowane do d oni Teraz przybli ymy samà technik chodzenia. W ogólnym zarysie: zaczynamy, ciàgnàc za sobà kijki zawieszone na r kawiczce, w którà mamy wsuni tà d oƒ. Prawa noga, lewa r ka i tak na zmian, jak podczas swobodnego marszu. Nast pnie apiemy kije palcami i kiedy d oƒ wysuwa si do przodu, wbijamy pod kàtem 60 stopni przed sobà (r ka z przodu jest maksymalnie na wysokoêci stopy nogi wykrocznej). Potem odpychanie. Kiedy r ka z kijkiem zostaje z ty u, puszczamy kijek i odpychamy si od niego poprzez r kawiczk. Dlatego wa ne jest, by by- a ona dopasowana do naszej d oni. Nast puje wtedy wyraêne odepchni cie w koƒcowej fazie ruchu r ka i kijek tworzà jednà lini. W aênie do tego jest niezb dna r kawiczka. Przeniesienie ci aru na kijek pozwoli nam odcià yç stawy. Otwarcie d oni w momencie odepchni cia rozluênia r ce i pozwala wyd u yç dêwigni, poniewa odpychamy si od kija czubkami palców. Krok staje si ywszy i bardziej spr ysty. Przy prawid owej technice ka dy kijek wbijamy w ciàgu minuty 42 razy. Norweski spacer po dobrym opanowaniu techniki uaktywnia 600 mi Êni, co stanowi oko o 90 proc. mi Êni naszego cia a. Dla porównania: p ywanie przeci tnie aktywizuje 65 proc., a jogging Êrednio 60 proc. mi Êni. Poza tym przy nieporównanie mniejszym wysi ku spalamy wi cej kalorii (400 kcal), podczas gdy zwyk y chód poch ania w tym samym czasie 280 kcal. Nordic walking zwi ksza pobór tlenu o proc. w zale noêci od intensywnoêci wbijania kijów. T tno wzrasta 5-17 uderzeƒ na minut, dzi ki czemu wzrasta sprawnoêç uk adu krà- enia i zmniejsza si tym samym ryzyko zawa u. Kolejnà zaletà tego sportu jest zredukowanie obcià enia stawów i kr gos upa o 5-20 kilogramów w zale no- Êci od dynamiki marszu. No i na koniec ostatnie, ale jak e istotne spacer norweski pomaga zwalczaç stres i depresj (ruch, Êwie e powietrze i kontakty towarzyskie). Andrzej Bednarczyk chiropraktyk, masa ysta str. 5 Infraterapia przeciwko mia d ycy Mia d yca to przewlek a choroba, której dolegliwoêci sà ucià liwe i trudne do wyleczenia. W niektórych krajach du ym powodzeniem cieszy si nieinwazyjna, bezpieczna i skuteczna metoda terapii za pomocà infradêwi ków. Przenikajàc przez p yny ustrojowe, uruchamiajà one procesy, których efektem jest poprawa krà enia. Seria zabiegów likwiduje ró ne dolegliwoêci (np. bóle i skurcze nóg, stop cukrzycowà, szumy uszne, dusznoêci w klatce piersiowej). Infraterapia dzia a równie prewencyjnie. Stanis aw T. lat 81 Niedokrwienny ból lewej ydki nie pozwala mi nawet na stanie przy goleniu. Zdecydowa em si na zabiegi infraterapii i ju w trakcie kuracji ból ca kowicie minà. Alicja S. lat 55 Mia d ycowe przew enie t tnicy wieƒcowej (do 80%) spowodowa o, i zosta am skierowana na wstawienie stentów. Obawa przed ryzykiem zabiegu popchn a mnie w kierunku infraterapii. Po kuracji, ju w szpitalu, stwierdzono cofni cie si przew enia o 25% i operacja sta a si zb dna. Przy okazji min y mi nocne napady wysokiego ciênienia. Stanis aw B. lat 58 Mia em skurcze i bóle wywo ane przez stop cukrzycowà. Zdecydowa- em si na 60 zabiegów, podczas których rany zacz y si zasuszaç. Po zakoƒczeniu kuracji lekarz stwierdzi, e przep yw krwi jest w normie, a ja chodz bez bólu. Stefan M. lat 70 Zabiegi rozpoczà em z dokuczliwymi szumami w uszach i niemo liwoêcià spania na obu bokach. Obecnie po dolegliwoêciach nie ma Êladu. Us ugi Êwiadczy Centrum Infraterapii Venomed. Informacje i zapisy tel , Idàc w stron s oƒca 12/S/2012 Zamawianie og oszeƒ tel.: , fax /S/2012 Chiropraktyka Kr garstwo Masa Andrzej Bednarczyk tel Centrum Artystyczne Radomska13 zaprasza na wernisa wystawy Ma gorzaty Kowalczyk Idàc w stron s oƒca... 4 lutego 2012 r. o godz w sali widowiskowej (ul. Radomska 13/21, wejêcie C). Prezentowane prace powsta y latem 2011 roku w S onecznym Brzegu i Neseberze w Bu garii. Akwarele sà wakacyjnym wspomnieniem, zapisem prze yç, wra eƒ, doznaƒ, zachwytem nad odwiedzonymi miejscami, ch cià zatrzymania uciekajàcego czasu. Ich autorka, Ma gorzata Kowalczyk, ukoƒczy a PLSP w Warszawie. Jest równie absolwentkà Instytutu Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie. Uzyska a dyplom z malarstwa w 1993 r. w pracowni profesora M. Stelmasika. Zajmuje si malarstwem, rysunkiem, tkaninà artystycznà i nauczaniem rysunku i malarstwa. OÊrodek Kultury Ochoty i filie zapraszajà: Dom Kultury Rakowiec ul. WiÊlicka 8 3 lutego (piàtek) godz George F. Walker Zakochani kryminali- Êci w re yserii Johna Weisgerbera z Kanady. Premiera spektaklu dyplomowego studentów Szko y Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. 4 lutego (sobota) godz George F. Walker Zakochani kryminali- Êci w re yserii Johna Weisgerbera z Kanady. II premiera spektaklu dyplomowego studentów Szko y Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. 5 lutego (niedziela) godz W samo po udnie z Melpomenà : Prosto z talerza, warsztaty teatralne dla dzieci i rodziców. 6 lutego (poniedzia ek) godz George F. Walker Zakochani kryminaliêci w re yserii Johna Weisgerbera z Kanady. III premiera spektaklu dyplomowego studentów Szko y Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich. 12 lutego (niedziela) godz Artystyczna niedziela z mamà i tatà : spektakl teatralny Kozia cha upka, Fundacja Sto Pociech. Warsztaty plastyczne Goràce rytmy Afryki. godz Bal Karnawa owy. 14 lutego (wtorek) godz Por mi corazon hiszpaƒskie Walentynki z zespo em Viva Flamenco koncert. 16 lutego (czwartek) godz Dostatki w Ostatki : spektakl Gargantua i Pantagruel Stowarzyszenie Teatralne Badów. 17 lutego (piàtek) godz Dostatki w ostatki wernisa wystawy malarstwa Igora Yelpatova; godz Dostatki w ostatki koncert pieêni pasyjnych i karnawa- owych chóru Imprevisti. 19 lutego (niedziela) godz Rodzinne zabawy taneczne. 24 lutego (czwartek) godz Pi kny piàtek : koncert Aleksandra Evseeva, solisty Chóru Aleksanrdowa. OÊrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka 75 3 lutego (piàtek) godz Spektakl dyplomowy III roku Szko y Haliny i Jana Machulskich W imi ojca i syna w re yserii Adama Biernackiego. 4 lutego (sobota) godz Spektakl dyplomowy III roku Szko y Haliny i Jana Machulskich W imi ojca i syna w re yserii Adama Biernackiego. 5 lutego (niedziela) godz Spektakl dyplomowy III roku Szko y Haliny i Jana Machulskich W imi ojca i syna w re yserii Adama Biernackiego. 11 lutego (sobota) godz Wernisa wystawy akwareli Rafa a Rudko i Dominiki uczak Kolory po udnia. 12 lutego (niedziela) godz (sala widowiskowa, ul. Radomska 13/21) Karnawa owe spotkanie z kulturà Indii. 18 lutego (sobota) godz Sobotnie spotkania muzyczne; godz Klub M odego Naukowca; godz W amerykaƒskim stylu. 19 lutego (niedziela) godz Koncert zespo u Pinakoteka. Klub Seniora BaÊniowa 18 lutego (sobota) godz (sala widowiskowa, ul. Radomska 13/21) przedstawienie Weso e Kumoszki zwindsoru.

6 str. 6 3 lutego 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i W och Nr 3 TECHNIK FARMACEUTYCZNY ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA * uprawnienia szkó publicznych Warszawa, ul. Saska 78, (budynek Zespo u Szkó Nr 21) tel. 22/ w. 105, lub Zamawianie og oszeƒ tel.: , , faks /S/2011 Praca dodatkowa przy kolporta u gazet (co dwa tygodnie) dla sprawnych m czyzn z samochodem zg oszenia faxem pod nr lub Og oszenia drobne A PRZEPROWADZKI 24h/7, UTYLIZACJA mebli, AGD i RTV, monta i demonta mebli tel A PRZEPROWADZKI SPRZÑTANIE PIWNIC, WYWÓZ mebli, tel GROTA SOLNA Klimatyczno- -inhalacyjna. Pomaga w leczeniu: górnych dróg oddechowych, zatok, astmy, alergii, nerwicy i zmian skórnych. Tel ; Warszawa ul. Dzieci Warszawy 48 PRANIE DYWANÓW, WYK ADZIN, TAPICERKI meblowej, samochodowej, tel.: , , TANIO. SZYBKO. GWARANCJA. Protezy z bowe: proteza szkieletowa 500 z, proteza ca kowita 300 z, naprawa, tel Dom Kultury W ochy ul. Boles awa Chrobrego Warszawa tel i Ok cka Sala Widowiskowa ul. 1 Sierpnia 36A tel ADA Kino Studyjne Artystyczny Dom Animacji filia DK W ochy ul. ks. J. ChroÊcickiego 14 tel.: , 3 lutego (piàtek) godz oraz 5 lutego (niedziela) godz Szpieg (Wielka Brytania 2011, 117 min., 14 lat; re.: Tomas Alfredson). Obsada: Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy. Wst p 10 z. 10 lutego (piàtek) godz Kino konesera : Na kredyt (re.: Przemys aw Nowakowski; obsada: ukasz Garlicki, Magdalena Pop awska, Magdalena Górska, Karolina Gorczyca); Trzy uêciski d oni (re.: Marcin Lata o, obsada: Dominika Biernat, Izabella Budryn, Magdalena aska, Stanis aw Drozdowski, David 5 lutego (niedziela) godz W karnawa owym nastroju przeboje operetkowe w wykonaniu Agnieszki Gabrysiak (sopran), Tomasza Raka (baryton) i Magdaleny Brzeziƒskiej (fortepian). Wi cej o koncercie na stronie: ww.dkwlochy.pl 19 lutego (niedziela) godz Powroty i marzenia standardy muzyki rockowej i blues gra zespó ComeBack. W programie: w asny repertuar grupy oraz przeboje rocka i bluesa (m.in.: Animals, Jimy Hendrix, Cream, Roling Stones, Deep Purple ). Wystàpià: Marysia G uchowska-staszak vocal, gitara; Piotrek Janek perkusja, Mirek Jankowski gitara, Jacek Laudaƒski bass, Zbyszek Werczyƒski organy Hammonda. Wi cej o koncercie na stronie: 19 lutego (niedziela) godz Cykl widowisk teatralnych dla dzieci Baju Baj : spektakl Zajàc Wiercipi ta przygotowany przez Teatr Kuffer. Ekologiczna bajka o perypetiach leênych zwierzàt posiadajàcych zabawne ludzkie cechy, o przyjaêni i porach roku. Ciep o, kabaretowo i wiosennie. Tytu owy Zajàc Wiercipi ta mieszka w lesie i tam spotyka go wiele zaskakujàcych przygód. Jest sowa, która uczy w leênej szkole, motyl chwalipi ta, który po ycza Wiercipi cie swoje skrzyd a, kaczor, który uczy wszystkich gimnastyki i oczywiêcie przebieg y wilk, któremu nigdy nie udaje si z apaç zajàca. Interakcja, weso e piosenki, kabaretowa forma. Wst p 5 z. 4 lutego (sobota) godz Koncert Szlagiery Operetkowe i Nie Tylko w wykonaniu solistów i kwintetu d tego Favori z towarzyszeniem par tanecznych. Wej- Êciówki do odbioru w OSW 31 stycznia w godzinach lutego (niedziela) godz W cyklu Bajkowe niedziele : spektakl dla dzieci O S owiku i Cesarzu Pik Piku w wykonaniu Teatru Kuffer. Przedstawienie interaktywne. Wst p: 5 z. 12 lutego (niedziela) godz Kino Aviator: film Cz owiek, który gapi si na kozy (re. Grant Heslov, 2009 r.) lutego (poniedzia ek, wtorek) godz Spektakl teatralny dla dzieci Stragan z bajkami w wykonaniu Artystów Stowarzyszenia Studia Teatralnego im. Ireny Solskiej. Wst p: 10 z. Lynch; Przyj cie (dokument, re.: Maciej Bochniak). W najnowszym cyklu Kino ADA prezentuje trudno dost pne filmowe pere ki i ciekawostki: filmy debiutantów i studentów, stare kino, animacje dla doros ych, dokumenty lutego (niedziela) godz Kobiety z 6. pi tra (Francja 2010, 104 min., 14 lat; re.: Jean-Philippe Le Guay). Wst p 10 z. 14 lutego (wtorek) godz Listy do M. (Polska 2011, 116 min., 14 lat; re.: Mitja Okorn). Obsada: Maciej Stuhr, Roma Gàsiorowska, Pawe Ma aszyƒski. Wst p 10 z. 19 lutego (niedziela) godz Belcanto (Polska 2010, 110 min., 14 lat; re.: Ryszard Maciej Nyczka). Obsada: Cezary Pazura, Magdalena Ró czka, Piotr Gàsowski, Agnieszka Wosiƒska. Wst p 10 z. OÊrodek Kultury Arsus w dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Traktorzystów 14, tel Dom Kultury MiÊ OÊrodka Kultury Arsus Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ul. Zag oby 17, tel lutego (piàtek) godz (sala kameralna) Wieczór autorski i promocja ksià ki Kochanek malutki AURELI ES w ramach cyklu Co nam w duszy Êpiewa. Prowadzi Bo ena Iwaniukowicz. 6 lutego (poniedzia ek) godz (sala klubowa) Warsztaty poetyckie w Klubie Literackim Metafora. Prowadzi Tadeusz Maryniak, cz onek Zwiàzku Literatów Polskich. 10 lutego (piàtek) godz (sala kameralna) Koncert piosenek o mi oêci w wykonaniu Anny Ka u nej i Ewy Lo yƒskiej Mi oêç Ci wszystko wybaczy. W programie piosenki z repertuaru Kabaretu Starszych Panów, Hanny Banaszak, Agnieszki Osieckiej i innych polskich twórców. 11 lutego (sobota) godz (sala widowiskowa) Koncert karnawa- owy w wykonaniu uczniów Ogólnokszta càcej Szko y Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Pokazy indywidualne i zespo owe. Bilet: 10 z. godz (galeria Ad-Hoc ) Wernisa wystawy karnawa owej prac artystów plastyków Gra yny Kostawskiej i Piotra Sza kowskiego (rysunek, malarstwo, grafika). Wystawie towarzyszà warsztaty taneczne tanga argentyƒskiego. Mile widziane stroje karnawa owe. Wystawa czynna do 29 lutego 2012r. 12 lutego (niedziela) godz (sala widowiskowa) Bajka Izabeli Wilczak dla dzieci (3 8 lat) Czarownica Mistrella i Muchomorki w wykonaniu artystów Agencji Aktorskiej Pro Arte. Bilet: 10 z. Dawno, dawno temu y a straszna czarownica Mistrella, która postanowi a zaczarowaç jednà z roêlin, aby sta a si trujàca dla ludzi. Wybór pad na najpi kniejszego, czerwonego z bia ymi plamkami grzyba muchomorka. Muchomorek o ma o nie przyp aci yciem praktyk czarownicy, na szcz Êcie uratowa go je z pogotowia leênego. Muchomorek prze y, ale trucizna czarownicy pozosta a w nim na zawsze. Nie móg pogodziç si z tym, e jest taki niedoskona y. Na szcz Êcie pomogli mu do 19 lutego Wystawa prac plastycznych, pasteli, oraz akwareli Kariny Bajkowskiej. Czynna w dni powszednie w godz lutego (niedziela) godz Niedzielne po udnie z teatrem: bajka dla dzieci Kopciuszek. Wszystko dobre, co si dobrze koƒczy. W bajce w aênie si tak dzieje. Poniewa samotna i zaniedbana dziewczynka przemienia si w pi knà, szcz Êliwà dziewczyn. Która z dziewczynek nie marzy o tym, by zamieniç si w ksi niczk? I nigdy wi cej nie byç przezywanà Kopciuch albo jeszcze gorzej. Wst p: 10 z. 9 lutego (czwartek) godz Dzieƒ Babci i Dziadka wyst py dzieci z grup rytmicznych Domu Kultury MiÊ oraz Punktu Przedszkolnego Stokrotka. 11 lutego (sobota) godz Mi- oêç Ci wszystko wybaczy. Walentynkowy wieczór taneczny w kawiarence Seniora. Wst p: 10 z. 18 lutego (sobota) godz Po- egnanie karnawa u. Bal kostiumowy w kawiarence Seniora. Wst p: 10 z. 20 lutego (poniedzia ek) godz Radosne zakoƒczenie karnawa u, muzyczno-taneczne popo udnie z zespo ami artystycznymi Domu Kultury MiÊ : Weso e nutki, Prymka, Bella Polonia. Dom Kultury Kolorowa ul. gen. K. Sosnkowskiego 16 tel lutego (sobota) godz Wernisa wystawy malarstwa Anny SzczeÊniak. Wystawa b dzie czynna do 14 marca 2012 r. przyjaciele. Czas trwania bajki 45 min. 16 lutego (czwartek) godz (sala klubowa) Spotkanie warsztatowe twórców Stowarzyszenia Autorów Polskich. Prowadzi Janina Wielogurska (pisarka). godz (sala kameralna) Kabaret Pó serio Wandy Staƒczak w programie Jest karnawa jest zabawa. 17 lutego (piàtek) godz (sala widowiskowa) Program rozrywkowy Karnawa z polskà piosenkà w wykonaniu zespo u teatralno-kabaretowego Z yna. W programie: piosenki z repertuaru Marii Koterbskiej, Jerzego Po omskiego, zespo- ów: Partita, Lady Pank, Kombi oraz innych znanych wykonawców. Re yseria i prowadzenie Bo- ena Kupis-Kucharska. Sprzeda, rezerwacja biletów i informacje w sekretariacie (pok. 15) O.K. Arsus we wtorki i czwartki w godz , a w pozosta e dni w godz oraz od poniedzia ku do piàtku pod nr tel.: tel (zamówienia indywidualne i zbiorowe). 10 lutego (piàtek) godz (O.K. Arsus ) Konkurs kol d uczniów sekcji pianistycznej Brilliante z D.K. Kolorowa. 11 lutego (sobota) godz (Zespó Szkó z Oddzia ami Integracyjnymi nr 80) VII Karnawa owy Turniej Taƒca Nowoczesnego o puchar Burmistrza Dzielnicy Ursusa m. st. Warszawy. 15 lutego (Êroda) godz Koncert Walentynkowy w wykonaniu zespo u operetkowego Belcanto. 19 lutego (niedziela) godz Bal karnawa owy dla dzieci. Wst p: 10 z. 19 lutego (niedziela) godz Z cyklu Niedzielne Spotkania z Muzykà Kameralnà : koncert Muzyka z europejskich dworów. PieÊni, taƒce i fantazje z czasów Renesansu w wykonaniu Trombastic w sk adzie: Piotr Wawreniuk puzon altowy; Piotr Dàbrowski puzon tenorowy, Êpiew; Micha Kiljan puzon tenorowy; Robert Krajewski puzon basowy; Roman Miller puzon basowy, inst. Perkusyjne.

7 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i W och Nr 3 3 lutego 2012 str od 3 do 16 lutego 2012 r. WODNIK (21 I 19 II) Przed Tobà dobre tygodnie. Nawet je eli coê Ci dr czy, nie b dziesz mia kiedy si nad Tym zastanawiaç. Nawa obowiàzków zawodowych zmusi Ci do koncentracji na tej sferze ycia. Je eli wyka esz si szybkà i skutecznà reakcjà na trudne i zaskakujàce sytuacje, mo esz liczyç na awans i podwy k. Dla równowagi tak e Twoje sprawy prywatne ruszà z miejsca. Zdrowie w porzàdku. RYBY (20 II 20 III) To dobry czas dla przedsi wzi ç zawodowych i finansowych. PowinnaÊ jednak bardziej wierzyç w siebie i nie tylko realizowaç si w pracy, ale tak e bardziej zadbaç o swoje finanse. Twoje oczekiwania zostanà zaspokojone. W uczuciach zmienne nastroje, ale gwiazdy sprzyjajà raczej rozwiàzywaniu konfliktów. Nie martw si o swoje zdrowie wszystko w porzàdku. BARAN (21 III 20 IV) Najbli sze tygodnie up ynà Ci raczej na sprawach zawodowych. B dziesz du o pracowaç i poczujesz przedsmak spe nienia. Niestety nie finansowego. Ale je eli uda Ci si dalej màdrze pokierowaç swoimi sprawami w pracy, zostaniesz doceniony tak e materialnie. Dla równowagi w sprawach uczuç raczej zastój. Nie b dziesz mia czasu i g owy, eby zajmowaç si tà sferà. BYK (21 IV 20 V) B dziesz chcia teraz skupiç si na swoich problemach i jak zwykle sam je rozwiàzaç. Mo e tym razem pozwolisz jednak sobie pomóc? Odcinanie si od bliskich i ich wsparcia nikomu nie wychodzi na dobre, dlaczego mia oby Tobie pomóc. Zastanów si tylko, czego oczekujesz i daj temu wyraz. B dzie Ci atwiej otworzyç si przed bliskimi. Zdrowie w normie, tak jak i finanse. BLIèNI TA (21 V 21 VI) Nie licz na spokój i wytchnienie. Czekajà Ci raczej zaskakujàce sytuacje i du o zamieszania. Aby nie ponieêç strat, musisz dzia aç systematycznie i niczego nie odk adaç na póêniej. Stosuj t zasad zarówno do spraw zawodowych, jak i sercowych, towarzyskich, domowych. Wykorzystuj ka dà wolnà chwil na relaks to pomo e Ci przetrwaç ten wymagajàcy du ej aktywnoêci okres. RAK (22 VI 22 VII) Najbli sze dni przysporzà Ci nieco k opotów. Nie b dziesz w stanie skupiç si na dzia aniu i rozwiàzywaniu swoich problemów. W efekcie b dziesz zaj ty, ale osiàgni cia raczej mizerne. Mo e to prowadziç do konfliktów z bliskimi i wspó pracownikami. Nie ma wyjêcia trzeba to przeczekaç. Uwa aj na nerwy i chroƒ si przed zazi bieniem. Finanse bez wi kszych zmian. LEW (23 VII 23 VIII) W Twoim yciu na pierwszy plan wysunà si sprawy finansowe. Staniesz przed trudnym wyborem: zaryzykowaç, inwestujàc du e pieniàdze z nadziejà na du y zysk, czy powoli i bezpiecznie powi kszaç swój stan posiadania. Uwa aj, by wszystkiego nie straciç. Âwietny interes mo e okazaç si pu apkà. W uczuciach nowe rozdanie. Zdrowie bez zmian. PANNA (24 VIII 22 IX) Czekajà Ci dobre tygodnie gwiazdy Ci sprzyjajà i mo esz wiele osiàgnàç. Wykorzystaj swojà màdroêç yciowà i doêwiadczenie. Je eli skupisz si na konkretnym celu, jednej sferze ycia, gwarantowany sukces i stabilizacja. Tak e w sferze materialnej. Mo liwe wa ne rodzinne wydarzenia. Zatroszcz si o swoje zdrowie mogà odezwaç si stare dolegliwoêci. WAGA (23 IX 23 X) Twoja uwaga powinna si teraz koncentrowaç na sprawach zawodowych. Zrezygnuj ze wszystkiego, co okaza o si nierealne i tylko zajmuje Ci czas, nie wró àc sukcesu i korzyêci. W pozosta ych projektach zwróç si po pomoc do przyjació. Oka à si bardzo pomocni. W uczuciach dobre dni. Jest nadzieja, e na d u ej. Zdrowie w porzàdku, ale zadbaj o kondycj. SKORPION (24 X 22 XI) W kwestiach zawodowych los chwilowo raczej ci nie sprzyja. Je eli wi c masz w planach jakieê powa ne zmiany lub podj cie nowych dzia aƒ, od ó to na nast pny miesiàc. Zw aszcza jeêli dotyczà pieni dzy. Teraz powinieneê dokoƒczyç rozpocz te prace, dopracowaç pomys y. W uczuciach dobre dni, pe ne harmonii i zrozumienia oraz towarzyskich przyjemnoêci. Dobre zdrowie. STRZELEC (23 XI 21 XII) PowinieneÊ byç zadowolony z tego, co szykuje Ci los. Nie tylko masz szans na awans i rozwój zawodowy, ale te pojawi si mo liwoêç dodatkowego zarobku, który rozwià e Twoje bie àce problemy finansowe. Âmia o wi c wcielaj w ycie swoje plany i si gaj po to, czego pragniesz. W uczuciach równie same mi e niespodzianki. Zdrowie bez wi kszych zmian, ale dobrze by oby zadbaç o diet. KOZIORO EC (22 XII 20 I) Wiele spraw uda Ci si doprowadziç do szcz Êliwego fina u. Niestety nie t jednà, na której naprawd Ci bardzo zale y. Musisz uzbroiç si w cierpliwoêç. Do koƒca miesiàca nic si nie wyjaêni. W pracy nowe obowiàzki i zaskakujàce Ci odkrycia. Natomiast w uczuciach mo esz si spodziewaç k ótni lub cichych dni. Ale to nic powa nego. Zdrowie nie przysporzy Ci k opotów. Za atwiamy formalnoêci w domu klienta Wola, Staszica 7/9, tel ÂródmieÊcie, Ho a 41, tel ÂródmieÊcie, Orla 5, tel /S/2010 Mi dzynarodowy Transport Zmar ych CA ODOBOWO: po àczenia bezp atne , Warszawa, ul. Reja 9 tel./fax , tel Informuje, e w zwiàzku z remontem siedziby przy ul. Reja dzia a tymczasowo przy ul. Walentego Skorochód-Majewskiego 34. Natomiast spektakle zosta y przeniesione na sceny: Teatru Powszechnego i Studia Teatralnego Ko o Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5-8 lat, b dàce cz Êcià projektu Charms / Wiertow / Strawiƒski: 4 lutego (sobota) w godz Aaaabstrakcja potrzebna od zaraz! 25 lutego (sobota) w godz Z wizytà w Stumilowym Lesie: projekcja rosyjskiego filmu animowanego Wini Puch (1969, na podstawie Kubusia Puchatka ) oraz przygotowanie gry planszowej. * * * 16 lutego (czwartek) godz Aleksandra Ekster. Pokaz filmu Aelita pierwszego w rosyjskiej kinematografii niemego filmu science-fiction oraz wyk ad Karoliny Sulej. Wszystkie wydarzenia odb dà si w tymczasowej siedzibie, ul. Skorochód-Majewskiego Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 1 do 17 utworzà rozwiàzanie Poziomo: 1) dramat Zygmunta Krasiƒskiego, 7) ma y drapie nik s odkowodny, 8) znawca budowy i czynnoêci komórek, 9) bogini przeznaczenia, 10) paƒstwo w Pirenejach, 12) k amca), 14) Or-Ot ( ), poeta, pu kownik WP, piewca starej Warszawy, 16) czerwona p achta na byka, 19) gruczo krokowy, prostata, 21) podzia paƒstwa mi dzy zaborców, 22) kicz), 23) strofa. Pionowo: 1) rodzaj zamszu, 2) port w Szwecji z promem do ÂwinoujÊcia, 3) maszyna prz dzalnicza, 4) koƒczyna dolna, 5) zwolnienie robotników w celu zmuszenia ich do przyj cia gorszych warunków pracy, 6) bia a krwinka, 11) obdarzanie krewnych stanowiskami, 13) po o nik, 15) czarodziej, 17) kraj królowej Kleopatry 18) g ówna t tnica wychodzàca z lewej komory serca, 20) stek. Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej plac Zamkowy 4, tel , zaprasza na wystaw : Stanis aw August, ostatni król Polski. Polityk, mecenas, reformator do 19 lutego 2012 Wystawa gromadzi ponad 260 dzie sztuki (w tym szeêç p ócien z Francji, Ukrainy i Litwy): obrazów, rzeêb, miniatur, obiektów sztuki u ytkowej i dokumentów. Ma pomóc w lepszym poznaniu i zrozumieniu Stanis awa Augusta, którego wizerunek zastyg w kilku stereotypach Warszawa, ul. Grójecka 65 tel i 6 lutego (sobota, poniedzia ek) godz Koza albo kim jest Sylwia? 5 lutego (niedziela) godz Koza albo kim jest Sylwia? 7 lutego (wtorek) godz Szelmostwa Skapena 8 lutego (Êroda) godz To nie jest kraj dla wielkich ludzi 10 i 13 lutego (piàtek, poniedzia ek) godz Bia a bluzka 11 i 12 lutego (sobota, niedziela) godz Bia a bluzka 14, 15, 16 i 17 lutego (wtorek, Êroda, czwartek, piàtek) godz The Rocky Horror Show. Po egnanie z tytu em! 18 i 19 lutego (sobota, niedziela) godz Wassa eleznowa Och-Cafe Teatr 4 lutego (sobota) godz oraz 18 lutego (sobota) godz Wszystko, co chcielibyêcie wiedzieç o teatrze, a boicie si zapytaç Uwaga! Repertuar mo e ulec zmianie. Rezerwacja i sprzeda biletów odbywa si codziennie w godz w siedzibie teatru, tel , MINI-informator NASZA Horoskop POGOTOWIA Ratunkowe % 999 Ratunkowe Warszawa % (022) Oddzia Ochota, ul. Joteyki 9 % (022) Oddzia Ursus, ul. gen. Sosnkowskiego 18 % (022) Gazowe % 992, (022) Ciep ownicze % 993, (22) Energetyczne % (022) Wodno-kanalizacyjne % 994, (022) Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia % (022) Zg aszanie wypadków % (022) do 27 POLICJA % 997 Komenda, ul. Opaczewska 8 % (022) (56), STRA MIEJSKA % 986 STRA PO ARNA % 998 Jednostka Ratunkowo-GaÊnicza nr 16, ul. Traktorzystów 1 % (022) , BEZP ATNY DWUTYGODNIK Adres redakcji (do korespondencji): Redakcja Naszej Gazety Woli i Bemowa Warszawa 102 skrytka pocztowa 13 tel , faks Redaguje zespó Wydawca: AWI GAZETY Sp. z o.o. (adres jak wy ej) Reklamy i og oszenia: tel , , faks Ceny og oszeƒ: Modu podstawowy (5x5) cm 106 z Pierwsza strona + 100% Ostatnia strona + 50% Og oszenia drobne: 1 10 s ów 15 z, s ów 25 z. Dla sta ych klientów du e rabaty Powy sze ceny nie zawierajà podatku VAT. Og oszenia p atne z góry. Za treêç og oszeƒ, reklam i artyku ów sponsorowanych redakcja nie odpowiada.

8 Fot. Rod Branekovi Fot. Andrzej Klimkowski str. 8 3 lutego 2012 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i W och Nr 3 Czestita Nova Godina! Bu garskie kol dowanie w OKO Z oto, mofeta i Paƒstwo Muszyƒskie Muszyna miasteczko w Karpatach, s ynie ze swych z otek dru yny siatkówki kobiet, które cztery lata z rz du zdobywa y Mistrzostwo Polski. Jest to najmniejsze miasto w Polsce, szczyczàce si zespo em w najwy szej klasie mistrzowskiej. Psie zaprz gi We wtorek 17 stycznia OÊrodek Kultury Ochoty wype ni si po brzegi publicznoêcià. Tego wieczoru niepodzielnie królowa a Bu garia i noworoczne kol dowanie. Dzi ki niezawodnym popularyzatorom bu garskich tradycji, pani El biecie Piskorz- -Branekovej i jej m owi Piotrowi, mieliêmy okazj poznaç ciekawe zwyczaje i obrz dy. G ównà atrakcjà imprezy by wyst p oêmioosobowego, m odzie owego zespo u z Paƒstwowej Szko y Folklorystycznej Shiroka Lyka. Jest to jedna z najbardziej znanych uczelni tego typu w Bu garii. Na samym poczàtku widzów czeka y slajdy i krótki film przedstawiajàcy dawne bu garskie tradycje okresu od Âwiàt Bo ego Narodzenia do Âwi ta Jordanu. Fachowym komentarzem s u y a pani El bieta Piskorz- -Branekova, wieloletni pracownik Muzeum Etnograficznego i znawca folkloru Europy. Po tym wst pie pani El bieta przedstawi a zespó oraz jego instrumentarium, a na przyk adzie ubioru cz onków grupy pokaza a ró ne odmiany stroju ludowego noszonego w Bu garii. Dalsza cz Êç imprezy up yn a pod znakiem muzyki. Dziewcz ta z zespo u oczarowa y s uchaczy wielog osowym Êpiewem i taƒcem. Ch opcy równie popisywali si wo- Miasteczko ma wyêmienite warunki do uprawiania sportu, jak równie poprawy zdrowia i urody. Od lat dwudziestych XX w. s ynie jako uzdrowisko. Zawdzi cza to swojemu ówczesnemu burmistrzowi Antoniemu Jurczakowi jak równie lekarzowi doktorowi Sewerynowi MÊciwujewskiemu. To oni rozs awili tutejszà wod, której Muszyna ma kilka uj ç. Najbardziej znane to Antoni nazwane na czeêç burmistrza oraz Wanda od imienia ony doktora MÊciwujewskiego. Sanatoria, góry, szlaki turystyczne oraz alejki parkowe wzd u górskich potoków sprzyjajà aktywnoêci i zwiedzaniu miejscowych atrakcji. Jednà z nich jest park Zdrojowy Baszta, który miasto wyposa y o w stylowe altany, aweczki oraz si owni na powietrzu ze wspania- ym widokiem na pobliski potok. Tu przy parku, na wzniesieniu, wznoszà si ruiny XIV-wiecznego zamku, który zamieszkiwali biskupi krakowscy. Król W adys aw Jagie o, chcàc sobie zjednaç duchowieƒstwo, darowa koêcio owi tzw. klucz muszyƒski (dwa miasta i 35 wsi). Od tej chwili ziemie te by y traktowane jako samodzielne jednostki z w asnà administracjà, wojskiem i sàdownictwem, dzi ki czemu obszar ten nazywany by Paƒstwem Muszyƒskim. W imieniu biskupów rzàdy sprawowali starostowie, z których najbardziej znany by Stanis aw K piƒski, przyjaciel Jana Kochanowskiego, który imi jego utrwali na wieczne czasy we fraszce Do starosty muszyƒskiego. Zamek dziê to malownicze ruiny, które miasto odkrywa spod ziemi, chcàc odnaleêç to, co pozosta o po jego dawnej ÊwietnoÊci. Odnalezione skarby zamku mo emy podziwiaç w muszyƒskim muzeum. Kustosz Barbara Rucka osobiêcie nadzorowa a odkrywanie fundamentów zamkowych, dzi ki temu mo emy poznaç wiele kalnie, ale przed wszystkim grali na ciekawych instrumentach takich jak kawa (instrument d ty drewniany), gajda (instrument d ty), tambura (instrument strunowy szarpany) i gadu ka (instrument strunowy). Repertuar spotkania stanowi y oczywiêcie g ównie kol dy. Pod koniec widzów czeka a niespodzianka zebrano na bok krzes a z sali i zaproszono do uczestnictwa w rytuale. Ka dy móg zostaç wysmaganym dereniowà ga àzkà na szcz Êcie. W trakcie uderzania tzw. surovackà kol dnik recytuje yczenia na Nowy Rok, w zamian za co póêniej otrzymuje datek. Jest to bardzo popularny i kultywowany do dziê w Bu garii zwyczaj zwany Survakari. PublicznoÊç w sali OÊrodka Kultury Ochoty by a mile zaskoczona i do survakarów ustawi a si d uga kolejka. W tym czasie zespó przygrywa do taƒca, a kilkanaêcie osób do- àczy o do prowadzonego przez wokalistki tradycyjnego bu garskiego taƒca w kr gu (choro) i wirowa o po ca ej sali. Oklaskom nie by o koƒca. Zapowiada si dobry rok, bo nikogo z przyby ych nie omin o rytualne uderzenie surovackà na szcz - Êcie i zdrowie. (OKO) ciekawych historii i obejrzeç m.in. zdobione kafle kominkowe, kielichy, monety. Prace nadal trwajà, wi c skarbów mo- e przybywaç. Muzeum to równie historia emków nap ywowego ludu Rusinów z Zakarpacia i Rumunii, którzy w po owie XVI wieku zasiedlili te tereny, przynoszàc ze sobà odmiennà kultur oraz religi. Byli oni wyznania greckokatolickiego, czego widoczny Êlad stanowi kilka zachowanych w najbli szej okolicy cerkwi. W cerkwi z XVII wieku w Powroêniku mo na podziwiaç polichromi przedstawiajàcà Chrystusa wje d ajàcego do Jerozolimy w stroju emkowskim. SpuÊciznà po emkach jest te niewàtpliwie ich j zyk, który do dziê mo emy us yszeç w pobliskiej Krynicy-Zdroju, jak równie posmakowaç emkowskich potraw przy dêwi kach Êpiewu w tym e j zyku w emkowskiej Karczmie. B dàc w Krynicy, koniecznie trzeba odwiedziç muzeum Nikifora s ynnego malarza prymitywisty którego osoba na sta e wpisa a si w krynicki pejza. Jego prace, wr cz genialne w swej prostocie, jak równie historia ycia i bogate zbiory zdj ç bawià i wzruszajà zarazem. Muzeum znajduje si w drewnianej willi Romanówka przy g ównym deptaku. W okolicy Muszyny na szczególnà uwag zas uguje mofeta w Z ockiem. Czym jest mofeta? To suche eskalacje dwutlenku w gla, który z g bokich powulkanicznych warstw geologicznych wydostaje si na zewnàtrz w postaci wydechu lub miesza si z wodà jako bàbelkujàce êród o. P ynàcy poni ej drogi potok Z ocki swoimi wodami cz - Êciowo zakrywa miejsca wydobywania Stacja Narciarska Dwie Doliny Muszyna Wierchomla Sanatorium Korona w Muszynie si CO 2, co pozwala z atwoêcià zauwa- yç zjawisko. Doskonale widoczne sà tu rozrywajàce si i syczàce bàble gazu. Dzi ki wyst pujàcym êród om mineralnym bagniste dno potoku zabarwione jest na kolor rdzawopomaraƒczowy. Zainstalowane na miejscu tablice informacyjne opisujà szczegó owo zjawisko, a schodki i mostek chronià przed pobrudzeniem butów i przypadkowà dewastacjà pomnika. Mofeta w Z ockiem jest najwi ksza na tych terenach, atwo dost pna, jak równie uznawana za najefektowniejszà w Polsce. O ciekawostkach i zabytkach Muszyny i jej okolic mo na pisaç i pisaç. Mo na je podziwiaç o ka dej porze roku. Zimà dodatkowà atrakcjà jest kompleks narciarski i sankostrada dla dzieci. Joanna Modliborek Fot. Sanatorium Korona fot. Andrzej Klimkowski

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.)

Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Scenariusz lekcji Wychowania Fizycznego Opracowanie: Barbara Bączek-Motała Mirosław Hajdel Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy 3 BLO( 12 marca 2014r.) Temat lekcji: Nauka i doskonalenie techniki

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO UWAGA!!! I EDYCJA KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO MISTRZ PIÓRA I PĘDZLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO DYREKTORZY, NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE SZKÓŁ Z POWIATU LEGIONOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce NP. 5563.38-1.2012.AP REGULAMIN KONKURSU Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO Załącznik nr 2 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ oraz o przebiegu realizacji przedsięwzięć POWIATU SANDOMIERSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 R Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77

Spis treści. 1. Czym jest głos? 11. 2. Jak powstaje głos? 29. 3. W jaki sposób przygotować się do pracy nad głosem? 77 Spis treści Dla kogo przeznaczona jest ta książka? 5 Wstęp jak korzystać z poradnika? 7 1. Czym jest głos? 11 Głos jako mieszanka tonów i szumów 12 Głos jako fala 15 Głos jako jedna z funkcji krtani 17

Bardziej szczegółowo

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz

OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz OBSZAR 1 Lekcja wychowania fizycznego - Nordic Walking. Przykładowy scenariusz Temat lekcji: Nauka techniki marszu Nordic Walking. Cele główne: Wzmacnianie ogólnej sprawności fizycznej Doskonalenia koordynacji

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1

Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni. Przepisy wstępne & 1 Regulamin świetlicy i stołówki szkolnej w Zespole Szkół w Gostyni Przepisy wstępne Regulamin opracowano na podstawie: & 1 1. Art. 67 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO

OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO OFERTA SPRZEDAŻY DZIAŁEK INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W CZĘSTOCHOWIE ULICA KORFANTEGO 1. Informacje o nieruchomości Lokalizacja ogólna: Częstochowa, ulica Korfantego. Częstochowa, ulica Korfantego Źródło:

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTASZEWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o treść ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów.

Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. 1 Likwidacja barier architektonicznych to usuwanie tego, co przeszkadza ci korzystać z budynków, chodników, ulic i innych miejsc oraz mebli i sprzętów. Likwidacja barier architektonicznych to na przykład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI W PUBLICZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Postawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, art. 20

Bardziej szczegółowo

czasu pracy 1/2 etatu

czasu pracy 1/2 etatu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór na wolne stanowisko robotnika gospodarczego w Ośrodku Pomocy Społecznej wymiarze OPS 1100.6.2015 Wymiar etatu: 1/2 Liczba stanowisk pracy -1 czasu pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych

DOPALACZE. - nowa kategoria substancji psychoaktywnych DOPALACZE - nowa kategoria substancji psychoaktywnych CZYM SĄ DOPALACZE? Dopalacze stosowana w Polsce, potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują

Bardziej szczegółowo

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ

JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ REGULAMIN Konkursu Plastycznego W ramach projektu: Polska wieś w Unii Europejskiej realizowanego ze środków Pomorskiego na lata 2007-2013 Ogłasza się konkurs plastyczny JAK ZMIENIŁA SIĘ MOJA MAŁA OJCZYZNA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością

Fundusze Europejskie bez barier. Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Fundusze Europejskie bez barier Usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością Dostępne Fundusze Europejskie Osoby z niepełnosprawnościami stanowią ok. 12 proc. mieszkańców Polski. Osoby z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej.

gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. gra miejska, Instrument aktywizacji społecznej, element w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego, silny argument przy dyskusji budżetowej. UMOWA SPOŁECZNA: Mieszkańcy Prezydent Miast/ Burmistrz organ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia... 2015 r. Projekt Druk Nr 12/4 UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Rady Pedagogicznej Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoły Policealnej i Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017

Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Regulamin rekrutacji do Gimnazjum w Chwaliszewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA

REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA REGULAMIN PROGRAMU - NOWA JA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu Nowa Ja, zwany dalej Programem, jest Klub Sportowy Centrum Sp. z o.o. al. Róż 5, 41-300 Dąbrowa Górnicza NIP: 629-241- 26-51

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N

II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N II WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD AMATORSKIEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW II NYSKA SENIORIADA R E G U L A M I N 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r.

Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. Zarządzenie Nr 0151/18/2006 Wójta Gminy Kornowac z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Gminy Kornowac w sprawie realizacji programu zdrowotnego: Ty

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE. Organizator konkursu REGULAMIN KONKURSU NA LOGO CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE 1 Organizator konkursu Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Krystian Nehrebecki, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego?

Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Temat: Czy jedzenie, węgiel i wiatr mają ze sobą coś wspólnego? Czas trwania: 45 min. Tematyka szczegółowa: 1) Jak wiele rzeczy w życiu człowieka jest związanych z zużyciem energii? 2) Wskazanie na obszary

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Agnieszka Kwiatkowska II rok USM Proces starzenia Spadek beztłuszczowej masy ciała, wzrost procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, Spadek siły mięśniowej,

Bardziej szczegółowo