YA-S10. Instrukcja Obsługi. Urządzenie do korekcji geometrycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "YA-S10. Instrukcja Obsługi. Urządzenie do korekcji geometrycznej"

Transkrypt

1 Urządzenie do korekcji geometrycznej Pl YA-S10 Instrukcja Obsługi Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia korekcji geometrycznej i systemu projektora należy się zapoznać ze środkami ostrożności zamieszczonymi w Przewodniku konfiguracji YA-S10. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia korekcji geometrycznej i systemu projektora należy wykonać czynności opisane w Przewodniku konfiguracji YA-S10. Upewnij się, czy posiadasz całą dokumentację użytkownika, w celu otrzymania niezbędnych informacji. Najnowszą wersję podręcznika można pobrać z podanej poniżej strony. DLP jest zastrzeżonym znakiem towarowym Texas Instruments w Stanach Zjednoczonych. HDMI, logo HDMI oraz High-Definition Multimedia Interface są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC. XGA jest zastrzeżonym znakiem towarowym IBM Corporation w Stanach Zjednoczonych. Crestron jest zastrzeżonym znakiem towarowym Crestron Electronics, Inc. w Stanach Zjednoczonych. Inne nazwy firm i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Niektóre elementy tego produktu są częściowo oparte na pracach zespołu Independent JPEG Group. Treść niniejszego przewodnika użytkownika może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kopiowanie niniejszego podręcznika, we fragmentach lub w całości, jest zakazane. Podręcznik można wykorzystywać wyłącznie do osobistego użytku. Inne wykorzystanie jest zakazane bez uprzedniej zgody CASIO COMPUTER CO., LTD. CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści lub roszczenia stron trzecich, wynikających z używania niniejszego produktu lub podręcznika. CASIO COMPUTER CO., LTD. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści związane z utratą danych spowodowanych przez wadliwe działania lub obsługę techniczną niniejszego produktu, ani z jakiegokolwiek innego powodu. Przykładowe ekrany w niniejszym podręczniku zamieszczono wyłącznie w celach instruktażowych i mogą się one różnić od rzeczywistych ekranów. 1

2 Spis treści Wykonywanie operacji urządzenia sterującego... 3 Pilot zdalnego sterowania urządzenia sterującego... 3 Klawisze i wskaźniki urządzenia sterującego... 3 Aby zmienić źródło sygnału (INPUT)... 4 Automatyczna regulacja sygnału wejściowego RGB (AUTO)... 4 Wygaszenie obrazu i wyciszenie dźwięku (BLANK)... 4 Zatrzymanie obrazu (FREEZE)... 4 Zmiana współczynnika kształtu obrazu ze źródła wejściowego (ASPECT)... 5 Regulacja poziomu głośności... 6 Tworzenie własnego logo użytkownika... 6 Używanie menu konfiguracyjnego... 8 Podstawowe operacje menu konfiguracyjnego... 8 Ustawienia menu konfiguracyjnego... 8 Używanie przewodowej sieci LAN w celu sterowania systemem projektora Obsługiwane urządzenia zewnętrzne...11 Używanie komputera w celu skonfigurowania ustawień sieci LAN urządzenia sterującego...11 Obsługiwanie systemu projektora przy użyciu poleceń RS-232C Format przesyłania komend...14 Lista komend...15 Wskaźnik Rozwiązywanie problemów Załącznik Obsługiwane sygnały...18 Terminologia i konwencje Termin system projekcji w tym przewodniku odnosi się do następujących elementów. XJ-SK600 Dual Projection System XJ-SK650 Dual Projection System Systemów projekcji tworzonych przez urządzenie do korekcji geometrycznej YA-S10 (które w niniejszej instrukcji nazywane jest urządzeniem sterującym ) podłączone do jednego lub dwóch dostępnych osobno projektorów CASIO Za pomocą przycisków [ ], [ ], [ ] oraz [ ] na pilocie zdalnego sterowania urządzenia sterującego (YT-200) wybierz ustawienia w oknie dialogowym lub menu wyświetlanym na ekranie projekcyjnym. Użyj przycisków, gdy w instrukcji pojawi się polecenie wybierz xxx. Niektóre modele, o których mowa w niniejszym przewodniku mogą być niedostępne na pewnych obszarach. 2

3 Wykonywanie operacji urządzenia sterującego Operacje urządzenia sterującego można kontrolować za pomocą pilota zdalnego sterowania (YT-200) lub przycisków urządzenia sterującego. Pilot zdalnego sterowania urządzenia sterującego umożliwia kontrolowanie systemu projektora tak, jakby był to pojedynczy projektor. Pilot zdalnego sterowania urządzenia sterującego Z tyłu i z przodu urządzenia sterującego znajdują się odbiorniki sygnałów. Podczas wykonywania wszystkich operacji należy skierować źródło sygnału pilota urządzenia sterującego na jeden z odbiorników Nadajnik sygnału pilota zdalnego sterowania 2 Klawisze [ALL], [1], [2], [3], [4] Służą do włączania i wyłączania zasilania. Więcej informacji, patrz Przewodnik konfiguracji YA-S10. 3 Klawisze [INPUT], [AUTO], [ ], [ ], [ ], [ ], [ENTER], [MENU], [ESC], [BLANK], [FREEZE], [ASPECT] Służą do wykonywania różnych operacji podczas projekcji. Te operacje zostały dokładniej opisane w dalszej części niniejszej instrukcji. 4 Klawisze [CORRECT], [POSITION], [A B], [IMAGE] Służą do kształtowania obrazu podczas projekcji. Więcej informacji, patrz Przewodnik konfiguracji YA-S10. 4 Aby uniknąć zużywania baterii, należy przechowywać pilota w taki sposób, aby uniemożliwić przypadkowe naciskanie klawiszy. Klawisze i wskaźniki urządzenia sterującego Wskaźnik POWER/STANDBY 2 Klawisz [ENTER] 3 Klawisz [MENU] 4 Klawisz [P] (Zasilanie) 5 Klawisz [INPUT] 6 Klawisz [AUTO] 7 Klawisze kursora (q/w/u/i) 8 Klawisz [ESC] 3

4 Aby zmienić źródło sygnału (INPUT) 1. Naciśnij klawisz [INPUT]. 2. W oknie dialogowym Wejście, które się pojawi, wybierz odpowiednie źródło wejściowe, a następnie wciśnij klawisz [ENTER]. Automatyczna regulacja sygnału wejściowego RGB (AUTO) Jeżeli obraz sygnału RGB wysyłanego z komputera nie jest prawidłowo wyświetlany, naciśnij klawisz [AUTO], aby go automatycznie dopasować. Jeżeli nie spowoduje to poprawienia obrazu, należy sprawdzić poniższe punkty. Upewnić się, że typ sygnału jest obsługiwany przez urządzenie sterujące. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale Obsługiwane sygnały (strona 18). W menu konfiguracyjnym zmienić ustawienie Ustawienia opcji 3 Automatyczna regulacja (strona 9). Wygaszenie obrazu i wyciszenie dźwięku (BLANK) Naciśnięcie klawisza [BLANK] powoduje wyłączenie obrazu i dźwięku* 1 ze źródła wejściowego. Powoduje to zmianę obrazu projekcji na pusty ekran (ustawienie domyślne), niebieski ekran, wstępnie ustawione logo lub logo użytkownika.* 2 Aby przywrócić normalny obraz i dźwięk, naciśnij klawisz [BLANK] ponownie lub klawisz [ESC]. *1 Po wybraniu źródła wejściowego HDMI system projektora podłączony do urządzenia sterującego będzie generować dźwięk z głośników projektora. *2 Projekcję pustego ekranu można skonfigurować za pomocą ustawienia Ustawienia ekranu 3 Pusty ekran (strona 9). Zatrzymanie obrazu (FREEZE) Naciśnięcie przycisku [FREEZE] powoduje zatrzymanie bieżącego obrazu źródła wejściowego. Aby przywrócić rzeczywisty obraz ze źródła, należy nacisnąć przycisk [FREEZE] ponownie lub przycisk [ESC]. 4

5 Zmiana współczynnika kształtu obrazu ze źródła wejściowego (ASPECT) Każde naciśnięcie klawisza [ASPECT] powoduje przełączanie współczynnika kształtu obrazu ze źródła wejściowego w kolejności przedstawionej poniżej. Źródło HDMI (PC) lub RGB: 3 Normalny 3 Pełny Źródło HDMI (DTV) lub komponentowe: 3 Normalny 3 Pełny 3 16:9 3 Letter Box Wybierz opcję Normalny, aby zachować oryginalny współczynnik kształtu obrazu ze źródła lub opcję Pełny, aby wyświetlić obraz o maksymalnym rozmiarze, który zmieści się na ekranie docelowym. Opcja Letter Box zmienia obraz w poziomie na szerokość 1280 punktów, zachowując współczynnik kształtu obrazu źródłowego. Górne i dolne części obrazu źródłowego są odcięte, tak że w wyświetlanym obrazie widać jedynie pionowy środek o szerokości 800 punktów. Wybranie opcji 16:9 zmienia obraz ze źródła na obraz projekcji o współczynniku 16:9. Należy pamiętać, że powiększanie lub zmniejszanie rozmiaru obrazu w celach komercyjnych lub podczas publicznych prezentacji może stanowić naruszenie prawnie chronionych praw autorskich właściciela oryginalnego materiału. 5

6 Regulacja poziomu głośności Wykonując poniższe procedury, można dopasować poziom głośności dźwięku emitowanego przez głośniki projektora albo wyciszyć dźwięk. Projektor emituje dźwięk tylko po wybraniu wejścia HDMI, gdy sygnał urządzenia sterującego i sygnał HDMI audio są doprowadzane do systemu projektora. Aby dopasować poziom głośności głośników projektora 1. Naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić menu konfiguracyjne. 2. Wybierz Regulacja głośności i naciśnij klawisz [ENTER]. 3. Użyj klawiszy [ ] i [ ], aby ustawić poziom głośności. Po ustawieniu żądanego poziomu naciśnij klawisz [MENU]. Aby wyciszyć głośniki projektora 1. Naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić menu konfiguracyjne. 2. Wybierz Regulacja głośności i naciśnij klawisz [ENTER]. 3. Wybierz Wycisz i naciśnij klawisze [ ] oraz [ ], aby zmienić ustawienie na Wł.. 4. Naciśnij klawisz [MENU]. Aby wyłączyć wyciszenie głośnika projektora, użyj klawiszy [ ] i [ ] w kroku 3 powyższej procedury, aby zmienić ustawienie na Wył. lub wykonaj operację opisaną w rozdziale Aby dopasować poziom głośności głośników projektora. Tworzenie własnego logo użytkownika Istnieje możliwość przechwycenia ekranu i zapisania go jako obrazu we wbudowanej pamięci urządzenia sterującego. Obraz zapisany w pamięci urządzenia sterującego nazywa się Własne logo. Własnego logo można wykorzystać w opisany poniżej sposób. Jako Ekran przy braku sygnału, wyświetlany wtedy, gdy do urządzenia sterującego nie dociera sygnał wejściowy. Jako Pusty ekran wyświetlany po naciśnięciu klawisza [BLANK]. Należy pamiętać, że używanie urządzenia sterującego do rejestrowania obrazu w celach komercyjnych lub podczas publicznych prezentacji może stanowić naruszenie prawnie chronionych praw autorskich właściciela oryginalnego materiału. 6

7 Przechwytywanie ekranu i zapisywanie go jako własne logo Natychmiast po rozpoczęciu przechwytywania obrazu w opisany poniżej sposób, własne logo przechowywane dotychczas w pamięci urządzenia sterującego zostaje usunięte. Jeżeli operacja przechwytywania zostanie z jakiegoś powodu przerwana przed ukończeniem, własne logo powróci do domyślnych ustawień fabrycznych (jasnozielony obraz). Jednakże, w zależności od momentu, w którym nastąpiło przerwanie, może dojść do częściowego przechwycenie ekranu i zapisania części obrazu jako własnego logo. 1. Wyświetl na ekranie obraz, który chcesz zarejestrować jako własne logo. W przypadku używania źródła wejściowego RGB lub HDMI (PC), użyj jednej z następujących rozdzielczości: , , lub mniejszej. Wykonanie operacji przechwytywania ekranu nie będzie możliwe, jeżeli wyświetlany obraz będzie mieć inną rozdzielczość niż zdefiniowane powyżej. Przechwytywać można jedynie następujące sygnały komponentowe: 480i, 480p, 576i, 576p. Nie można wykonać przechwycenia z wykorzystaniem źródła komponentowego sygnału wejściowego innego niż powyższy. Wykonanie operacji przechwytywania ekranu nie jest możliwe podczas wyświetlania chronionej zawartości. 2. Naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić menu konfiguracyjne. 3. Wybierz Ustawienia opcji i wciśnij klawisz [ENTER]. 4. Wybierz Przechwycenie własnego logo i naciśnij klawisz [ENTER]. 5. W odpowiedzi na okno dialogowe Rozpoczyna przechwytywanie bieżącego ekranu? Kontynuować?, które się pojawi, wybierz odpowiedź Tak i naciśnij klawisz [ENTER]. Obraz wyświetlane w momencie naciśnięcia klawisza [ENTER] zostanie zatrzymany na ekranie i rozpocznie się przechwytywanie. Jeżeli obraz zostanie zapisany pomyślnie, pojawi się komunikat Przechwytywanie ekranu zakończone.. Ustawianie własnego logo jako ekranu przy braku sygnału lub pustego ekranu Naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić menu konfiguracyjne, a następnie wykonaj jedną z poniższych procedur. Użyj opcji Ustawienia ekranu 3 Ekran przy braku sygnału (strona 9), aby wybrać Własne logo. Użyj opcji Ustawienia ekranu 3 Pusty ekran (strona 9), aby wybrać Własne logo. 7

8 Używanie menu konfiguracyjnego Naciśnięcie klawisza [MENU] powoduje wyświetlenie na ekranie projekcyjnym menu konfiguracyjnego przedstawionego poniżej. Za pomocą tego menu można dokonać regulacji wyświetlanego obrazu (jasność, kontrast itd.) oraz zmienić ustawienia urządzenia sterującego. Główne menu Element menu (Podmenu) Podświetlenie Podstawowe operacje menu konfiguracyjnego Aby: Wyświetlanie menu konfiguracyjnego Wyjście z menu konfiguracyjnego Wybór elementu menu Konfiguracja ustawienia elementu menu Wykonaj następującą operację: Naciśnij klawisz [MENU]. Naciśnięcie klawisza [MENU] w celu wyjścia z menu konfiguracyjnego powoduje zapisanie ustawień skonfigurowanych podczas jego wyświetlania. Użyj klawiszy [ ] i [ ], aby podświetlić menu, które zawiera element menu, który chcesz wybrać, a następnie naciśnij klawisz [ENTER]. Następnie użyj klawiszy [ ] i [ ], aby podświetlić element menu, który chcesz wybrać. W przypadku elementu menu, po którego prawej stronie znajdują się strzałki i, użyj klawiszy [ ] i [ ], aby zmienić ustawienie. W przypadku elementu menu, po którego prawej stronie znajduje się opcja Modyfikuj[ENTER] lub OK[ENTER], naciśnij klawisz [ENTER], aby wyświetlić okno dialogowe umożliwiające skonfigurować ustawienie. Ustawienia menu konfiguracyjnego Litera w nawiasach po prawej stronie nazwy elementu menu wskazuje źródło wejściowe obrazu. Ustawienie tego elementu menu jest stosowane tylko po wybraniu określonego źródła. Znaczenie poszczególnych liter to: R dla wejścia RGB, C dla wejścia komponentowego, H dla wejścia HDMI (PC) oraz D dla wejścia HDMI (DTV). Element menu, obok którego nie znajduje się żadna litera, jest uaktywniany niezależnie od źródła wejściowego obrazu. Użyj elementu menu: Właściwości obrazu 3 Jasność Właściwości obrazu 3 Kontrast Właściwości obrazu 3 Tryb koloru* 1 Właściwości obrazu 3 Balans kolorów Właściwości obrazu 3 Przywróć ustawienia domyślne Aby wykonać następującą operację: Regulacja jasności wyświetlanego obrazu. Regulacja kontrastu wyświetlanego obrazu. Wybór jednego z następujących trybów koloru wyświetlanego obrazu: Standard, Grafika, Teatr, Tablica, Gra. Wybór jednego z następujących ustawień balansu kolorów: Ciepły, Normalny, Zimny. Za pomocą tej opcji można także osobno regulować kolor czerwony, zielony i niebieski. Przywraca domyślne ustawienia opcji Jasność, Kontrast, Tryb koloru i Balans kolorów. 8

9 Użyj elementu menu: Ustaw pozycję 3 Pozycja pionowa (RC) Ustaw pozycję 3 Pozycja pozioma (RC) Ustaw pozycję 3 Częstotliwość (R) Ustaw pozycję 3 Faza (R) Ustaw pozycję 3 Przywróć ustawienia domyślne (RC) Regulacja głośności 3 Głośność (HD) Regulacja głośności 3 Wycisz (HD) Regulacja głośności 3 Przywróć ustawienia domyślne (HD) Ustawienia ekranu 3 Współczynnik kształtu Ustawienia ekranu 3 Ekran przy braku sygnału Ustawienia ekranu 3 Pusty ekran Ustawienia ekranu 3 Kształtowanie obrazu Ustawienia ekranu 3 Przywróć ustawienia domyślne Ustawienia wejścia 3 Wejście COMPUTER (RC) Ustawienia wejścia 3 Wskaźnik nazwy sygnału Ustawienia wejścia 3 Przywróć ustawienia domyślne Ustawienia opcji 3 Automatyczna regulacja (R) Ustawienia opcji 3 Wyszukiwanie sygnału (R) Aby wykonać następującą operację: Regulacja pionowej i poziomej pozycji obrazu źródłowego względem ekranu docelowego. Regulacja częstotliwości sygnału wejściowego RGB, gdy na wyświetlanym obrazie pojawiają się pionowe linie, ponieważ urządzenie sterujące nie obsługuje częstotliwości sygnału wejściowego RGB. Jeżeli wyświetlany obraz zniknie z wyświetlacza podczas regulacji, należy nacisnąć klawisz [AUTO], aby przywrócić ustawienie sprzed regulacji. Więcej informacji znajduje się w rozdziale Automatyczna regulacja sygnału wejściowego RGB (AUTO) (strona 4). Regulacja fazy sygnału wejściowego RGB, gdy obraz migocze, ponieważ faza urządzenia sterującego i faza sygnału wejściowego RGB nie są dopasowane. Przywrócenie ustawień domyślnych opcji Pozycja pionowa, Pozycja pozioma, Częstotliwość i Faza. Dalsze informacje znajdują się w rozdziale Regulacja poziomu głośności (strona 6). Przywrócenie ustawień domyślnych opcji Głośność i Wycisz. Zmiana współczynnika kształtu obrazu źródła wejściowego. To ustawienie jest identyczne z ustawieniem klawisza [ASPECT] (strona 5). Ustawienie typu ekranu wyświetlanego, gdy do urządzenia sterującego nie dopływa sygnał wejściowy (Ekran przy braku sygnału) lub gdy ekran został wykasowany przez naciśnięcie przycisku [BLANK] (Pusty ekran). Dostępne opcje to Niebieski (niebieski ekran), Czarny (czarny ekran), Logo (ekran z wstępnie skonfigurowanym logo) oraz Własne logo (strona 6). Wyświetlenie tego samego menu Kształtowanie obrazu, które pojawia się po naciśnięciu klawisza [CORRECT]. Więcej informacji, patrz Przewodnik konfiguracji YA-S10. Przywrócenie ustawień domyślnych opcji Ekran przy braku sygnału oraz Pusty ekran. Ta operacja nie wpływa na ustawienia menu Kształtowanie obrazu. Określenie czy sygnał wejściowy terminala COMPUTER powinien być identyfikowany automatycznie, czy ma być stale stosowany sygnał RGB lub sygnał komponentowy. Określenie czy nowy wybrany typ sygnału wejściowego powinien być wyświetlany (Wł.), czy nie (Wył.) po naciśnięciu klawisza [INPUT] w celu zmiany sygnału wejściowego. Przywrócenie ustawień domyślnych opcji Wejście COMPUTER oraz Wskaźnik nazwy sygnału. Ustawienie automatycznej regulacji częstotliwości i fazy. Wł.: Automatyczna regulacja włączona. Wył.: Automatyczna regulacja wyłączona. Tego ustawienia należy użyć, gdy urządzenie sterujące ma problemy z automatycznym wykrywaniem sygnału wejściowego RGB. 1: Ustawienie domyślne 2: Wybrać w przypadku problemów z wyświetlaniem sygnału lub : Wybrać w przypadku problemów z wyświetlaniem sygnału

10 Użyj elementu menu: Ustawienia opcji 3 Tryb eko* 1 Ustawienia opcji 3 Automatyczne wyłączenie Ustawienia opcji 3 Natychmiastowe włączanie Ustawienia opcji 3 Przechwycenie własnego logo Ustawienia opcji 3 Liczba zdalnych połączeń Ustawienia opcji 3 Język Ustawienia opcji 3 Przywróć ustawienia domyślne Ustaw. przewodowej sieci LAN 3 Pilot włączony Aby wykonać następującą operację: Ustawienie priorytetu oszczędzania energii lub jasności projekcji. Wł.: Oszczędzanie energii włączone. Wył. (Zwykły): Oszczędzanie energii wyłączone, normalna jasność. Wył. (Jasny): Oszczędzanie energii wyłączone, maksymalna jasność. Włączenie lub wyłączenie automatycznego wyłączania zasilania funkcja, która wyłącza system projektora po upływie 10 minut braku aktywności (brak wykonywanych operacji i brak sygnału wejściowego). Dostępne opcje to Wył. (automatyczne wyłączanie wyłączone) oraz 10 min (automatyczne wyłączanie po upływie 10 minut braku aktywności). Włączenie (Wł.) i wyłączenie (Wył.) automatycznego włączania urządzenia sterującego po podłączeniu przewodu zasilania urządzenia sterującego do gniazda zasilania. Projektory podłączone do urządzenia sterującego także zostaną w tym momencie włączone. Patrz Tworzenie własnego logo użytkownika (strona 6). Ustawienie, który z przycisków zasilania na pilocie zdalnego sterowania ([1], [2], [3], [4]) włącza urządzenie sterującego. Patrz Zasilanie urządzenia sterującego Wł./Wył. w Przewodnik konfiguracji YA-S10. Ustawienie języka wyświetlania. angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, szwedzki, portugalski, niderlandzki, norweski, polski, fiński, czeski, turecki, rosyjski, chiński (uproszczony), chiński (tradycyjny), koreański, japoński Przywrócenie ustawień domyślnych opcji Tryb eko, Automatyczne wyłączenie, Natychmiastowe włączanie oraz Liczba zdalnych połączeń. Jeżeli źródło wejściowe to RGB, ta operacja inicjalizuje także ustawienie Automatyczna regulacja. Ta operacja nie powoduje usunięcia własnego logo zapisanego za pomocą funkcji Przechwycenie własnego logo. Ustawienie, czy zasilanie urządzenia sterującego może być włączane zdalnie przez przewodową sieć LAN. Wybranie opcji Włącz umożliwia zdalne uruchamianie, natomiast opcji Wyłącz uniemożliwia je. Ustaw. przewodowej sieci LAN 3 Informacje o przewodowej sieci LAN Ustaw. przewodowej sieci LAN 3 Zainicjuj ustawienia przewodowej sieci LAN Informacje operacyjne Ustawienia domyślne 3 Ustawienia domyślne Ten element jest automatycznie ustawiany na Wyłącz po wykonaniu operacji Ustaw. przewodowej sieci LAN 3 Zainicjuj ustawienia przewodowej sieci LAN lub Ustawienia domyślne 3 Ustawienia domyślne. Podczas korzystania z systemu projektora przez przewodową sieć LAN, należy po uruchomieniu zmienić ponownie ustawienie na Włącz. Wyświetlenie informacji opisanych poniżej. Nazwa urządzenia: Nazwa urządzenia sterującego Adres MAC: Unikatowy adres MAC urządzenia sterującego Adres IP: Adres IP urządzenia sterującego Inicjalizacja ustawienia Pilot włączony i ustawień sieci LAN urządzenia sterującego (patrz Ustawienia sieci LAN na stronie 13). Wyświetlenie informacji opisanych poniżej. Informacje o rozdzielczości są dostępne tylko wtedy, gdy źródło wejściowe to RGB lub HDMI (PC). Sygnał wejściowy, Nazwa sygnału, Rozdzielczość, Częstotliwość pozioma, Częstotliwość pionowa, System skanowania, Czas pracy lampy (A), Czas pracy lampy (B) Inicjalizacja wszystkich ustawień elementów menu konfiguracyjnego, z wyjątkiem tych wymienionych poniżej. Ustawienia ekranu 3 Kształtowanie obrazu Ustawienia opcji 3 Język Własne logo użytkownika zapisane za pomocą funkcji Przechwycenie własnego logo *1 Ustawienia tej pozycji nie można skonfigurować za pomocą urządzenia sterującego podłączonego do jednego z poniższych modeli projektorów. XJ-A131, XJ-A141, XJ-A146, XJ-A241, XJ-A246, XJ-A251, XJ-A256 Do zmiany odpowiednich ustawień projektora można posłużyć się pilotem zdalnego sterowania projektora. 10

11 Używanie przewodowej sieci LAN w celu sterowania systemem projektora Systemem projektora można sterować przez komputer lub inne urządzenie zewnętrzne, podłączając urządzenie do portu LAN urządzenia sterującego. Obsługiwane urządzenia zewnętrzne System projektora obsługuje polecenia sterownika Crestron Electronics i oprogramowanie (RoomView ). Informacje na temat rodzajów urządzeń zewnętrznych, które można podłączyć do portu LAN i wykorzystać do sterowania systemem projektora oraz polecenia sterujące dla każdego urządzenia zewnętrznego będą opublikowane na poniżej stronie CASIO, gdy tylko takie informacje będą dostępne. Używanie komputera w celu skonfigurowania ustawień sieci LAN urządzenia sterującego W tej sekcji objaśniono sposób nawiązania połączenia LAN między urządzeniem sterującym a komputerem, a następnie wykorzystania przeglądarki sieci web na komputerze w celu skonfigurowania ustawień sieci LAN urządzenia sterującego. Jeżeli komputer jest po raz pierwszy podłączany do urządzenia sterującego lub podłączenie następuje po wykonaniu polecenia Zainicjuj ustawienia przewodowej sieci LAN w menu Ustaw. przewodowej sieci LAN, należy przed próbą skorzystania z urządzenia sterującego przez połączenie LAN wykonać poniższe kroki. 1. Podłączyć urządzenie sterujące i komputer do sieci, w które znajduje się urządzenie z funkcją serwera DHCP. 2. Wykorzystując adres IP automatycznie przydzielony do urządzenia sterującego przez serwer DHCP, wyświetlić stronę administracyjną urządzenia sterującego. 3. Skonfigurować ustawienia LAN urządzenia sterującego, posługując się poniższą procedurą. 11

12 Aby skonfigurować połączenie LAN między urządzeniem sterującym a komputerem 1. Połączyć port LAN urządzenia sterującego do tego samego hubu LAN lub innego urządzenia sieciowego, do którego podłączony jest komputer. Hub LAN Do portu LAN urządzenia sterującego Komputer W konfiguracji takiej jak na ilustracji powyżej, należy użyć kabla prostego. Jeżeli port LAN urządzenia sterującego jest podłączony bezpośrednio do portu LAN komputera, należy użyć kabla krzyżowego. 2. Wykonać poniższe kroki, aby uzyskać adres IP urządzenia sterującego. (1) Naciśnij klawisz [MENU], aby wyświetlić menu konfiguracyjne. (2) Wybrać Ustaw. przewodowej sieci LAN 3 Informacje o przewodowej sieci LAN. 3. W komputerze należy otworzyć przeglądarkę internetową. 4. W pasku adresu przeglądarki internetowej należy wprowadzić adres IP urządzenia sterującego, a następnie nacisnąć klawisz [Enter]. Na przykład, jeśli adres IP urządzenia sterującego to , wpisać Spowoduje to wyświetlenie strony administracyjnej systemu urządzenia sterującego. Informacje na temat czynności, które należy wykonać w dalszej kolejności, patrz Aby skonfigurować ustawienia sieci LAN urządzenia sterującego poniżej. Aby skonfigurować ustawienia sieci LAN urządzenia sterującego 1. Używając przeglądarki sieci web na komputerze, wyświetlić stronę administracyjną systemu urządzenia sterującego. Patrz Aby skonfigurować połączenie LAN między urządzeniem sterującym a komputerem (strona 12). 2. Kliknij Administrator systemu. Pojawi się ekran, na którym należy wprowadzić hasło (hasło domyślne: admin) i kliknąć przycisk [Login]. Spowoduje to wyświetlenie ekranu Stan. 3. W lewej części okna kliknąć opcję Konfiguracja, aby wyświetlić ekran Konfiguracja. 4. Zmień ustawienie wprowadzając wartość lub wybierając opcję. Szczegółowe informacje na temat każdego elementu ustawień, patrz Ustawienia sieci LAN poniżej. 5. Aby zastosować skonfigurowane ustawienia, należy kliknąć przycisk [Apply]. 12

13 Ustawienia sieci LAN Konfiguracja IP Nazwa skrzynki Nazwa ustawienia Pobierz adres IP automatycznie/ Użyj podanego adresu IP Adres IP Maska podsieci Brama domyślna Zdalne sterowanie włączone Opis Określa czy adres IP ma być otrzymywany automatycznie czy ma zostać wpisany ręcznie. Wybór Użyj podanego adresu IP powoduje użycie adresu IP, maski podsieci i bramki domyślnej, które zostały wprowadzone ręcznie. Określenie adresu IP, maski podsieci i bramki domyślnej nie jest koniecznie (i jest wyłączone), gdy wybrano opcję Pobierz adres IP automatycznie. Ustawienie domyślne: Pobierz adres IP automatycznie Określa adres IP urządzenia sterującego. Określa wartość maski podsieci, która precyzuje zakres adresu IP podsieci, do której należy urządzenie sterujące. Określa domyślną bramkę podsieci. Identyfikator urządzenia sterującego o maksymalnej długości 20 znaków. Określa, czy urządzenie sterujące może zostać uruchomione przez przewodową sieć LAN z trybu czuwania (urządzenie sterujące wyłączone zasilanie dostarczane). Włącz: Włączenie zasilania jest możliwe. Wyłącz: Włączenie zasilania nie jest możliwe (ustawienie domyślne). Aby zmienić hasło logowania 1. Używając przeglądarki sieci web na komputerze, wyświetlić stronę administracyjną systemu urządzenia sterującego. Patrz Aby skonfigurować połączenie LAN między urządzeniem sterującym a komputerem (strona 12). 2. Kliknij Zmień hasło. 3. Na wyświetlonym ekranie wpisz dwukrotnie nowe hasło, jeden raz w polu Nowe hasło i ponownie w polu Wprowadź ponownie hasło. Hasło może zawierać do ośmiu jednobitowych znaków. Hasło będzie potrzebne przy następnym logowaniu do strony administracyjnej. Nie wolno zapomnieć wprowadzonego hasła. Jeżeli hasło zostanie zapisane, należy uważać, aby go nie zgubić lub aby nie wpadło w niepowołane ręce. 4. Aby zastosować zmianę hasła, kliknij przycisk [Apply]. Aby przywrócić domyślne ustawienia sieci LAN urządzenia sterującego 1. Używając przeglądarki sieci web na komputerze, wyświetlić stronę administracyjną systemu urządzenia sterującego. Patrz Aby skonfigurować połączenie LAN między urządzeniem sterującym a komputerem (strona 12). 2. Kliknij Przywróć ustawienia fabryczne. 3. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk [Apply]. 13

14 Obsługiwanie systemu projektora przy użyciu poleceń RS-232C W celu połączenia komputer z urządzeniem sterującym można użyć dostępnego w handlu kabla szeregowego (krzyżowego), a następnie używać poleceń RS-232C do sterowania systemem projektora. Format przesyłania komend Protokół komunikacyjny Komenda odczytu Komenda zapisu Należy skonfigurować port szeregowy komputera za pomocą poniższych ustawień. Szybkość danych Bit danych Parzystość Bit stopu Sterowanie przepływem bps 8 bitów Brak 1 bit Brak Komendę należy przesłać w celu uzyskania informacji na temat aktualnej konfiguracji urządzenia sterującego. Format wysyłanej komendy Format odbieranej komendy (<komenda>?) (<możliwy zakres ustawień>,<aktualne ustawienie>) Przykład wysyłania komendy ( VOL? ) wysłana z komputera do urządzenia sterującego. ( 0-30,15) komputera. 4 zwrócona z urządzenia sterującego do Komendę należy wysyłać w celu sterowania urządzeniem sterującym (włączanie/wyłączanie zasilania) i zmieniania ustawień. Format wysyłanej komendy (<komenda><wartość ustawiana>) Przykład wysyłania komendy ( VOL 0 ) wysłana z komputera do urządzenia sterującego. 4 Ustawienie głośności urządzenia sterującego przyjmuje wartość 0. Wszystkie komendy używają znaków ASCII i całkowitych liczb dziesiętnych. Jeżeli urządzenie sterujące nie rozpozna prawidłowo komendy, to zwróci znak zapytania (?). Komendy usiłujące ustawić wartość poza dozwolonym zakresem są ignorowane. Jeżeli urządzenie sterujące wykonuje polecenie otrzymane za pomocą komendy, przycisków na panelu sterowania lub pilota, wysłanie kolejnej komendy musi poczekać do zakończenia wykonywania poprzedniego procesu. 14

15 Lista komend Gdy urządzenie sterujące jest wyłączone, obsługiwane są wyłącznie poniższe funkcje. Nie należy przesyłać do urządzenia sterującego innych komend. Włączanie/wyłączanie zasilania: odczyt Włączanie zasilania: zapis R: możliwy odczyt W: możliwy zapis Funkcja Komenda RW Zakres ustawienia Włączanie/wyłączanie zasilania: PWR RW 0: Wył., 1: Wł. Przełączanie sygnału: 0: Przełącza źródło sygnału wejściowego na złącze COMPUTER i zmienia ustawienia złącza COMPUTER na tryb RGB. 1: Przełącza źródło sygnału wejściowego na złącze COMPUTER i zmienia ustawienia złącza COMPUTER na tryb Component. 6: Przełącza źródło sygnału wejściowego na złącze COMPUTER i zmienia ustawienia złącza COMPUTER na tryb Auto. 7: Przełącza źródło sygnału wejściowego na tryb HDMI. Pusty ekran: Włącza i wyłącza pusty ekran. Głośność: Określa poziom głośności wyjściowej dla wejścia dźwięku HDMI do urządzenia sterującego, gdy jest on emitowany przez głośniki projektora lub wyjście liniowe. Tryb koloru: Wybiera trybu koloru. SRC RW 0: RGB, 1: Komponentowy, 6: Auto1 (RGB/Komponentowy), 7: HDMI BLK RW 0: Wył., 1: Wł. VOL RW 0 do 30* 1 PST RW 1: Grafika, 2: Teatr, 3: Standard, 4: Tablica, 5: Gra Współczynnik kształtu: ARZ RW 0: Normalny, 1: 16:9, Określa współczynnik kształtu obrazu.* 2 3: Letter Box, 4: Pełny Czas pracy lampy: Wykonanie tej komendy powoduje pobranie czasu podświetlenia z projektora podłączonego do urządzenia sterującego. Jeżeli są dostępne dwa projektory, zostaje pobrany dłuższy czas z obu. LMP R 0- Jednostka: godziny *1 Wartość maksymalnego dopuszczalnego poziomu zależy od podłączonych projektorów. *2 To ustawienie jest jednoznaczne z ustawieniem skonfigurowanym przy użyciu opcji Zmiana współczynnika kształtu obrazu ze źródła wejściowego (ASPECT) (strona 5). 15

16 Wskaźnik Wskaźnik POWER/STANDBY urządzenia sterującego świeci, miga i wyłącza się zgodnie z poniższym opisem, informując o bieżącym stanie urządzenia sterującego. Nie świeci: Urządzenie sterujące nie jest podłączone do gniazda zasilania Miga kolorem czerwonym: Inicjalizowanie urządzenia sterującego (w tym czasie nie można włączyć zasilania.) Świeci kolorem czerwonym: Urządzenie sterujące działa w trybie czuwania (jest gotowe do włączenia) Miga kolorem zielonym: Uruchamianie urządzenia sterującego (bezpośrednio po włączeniu zasilania) Świeci kolorem zielonym: Zasilanie jest włączone i urządzenie sterujące działa prawidłowo Wskaźnik POWER/STANDBY migający kolorem pomarańczowym informuje o wystąpieniu krytycznego błędu w urządzeniu sterującym. Gdy to nastąpi, należy wyłączyć urządzenie sterujące i skontaktować się z dystrybutorem lub wyznaczonym serwisem naprawczym. 16

17 Rozwiązywanie problemów W przypadku problemów z systemem projektora należy sprawdzić następujące elementy. Problem Zasilanie nie włącza się. Pilot zdalnego sterowania nie działa. Brak dźwięku. Brak projekcji obrazu. Rozmazany obraz projekcji. Przyczyna i sposób działania Upewnić się, że przewody zasilania urządzenia sterującego i projektora są podłączone do gniazda zasilania. Przyczyną może być naciskanie przycisku włączania zasilania na pilocie z numerem innym niż przypisany do urządzenia sterującego przy użyciu ustawienia Ustawienia opcji 3 Liczba zdalnych połączeń. Naciśnij klawisz [ALL] na pilocie zdalnego sterowania lub klawisz [P] (Zasilanie) na urządzeniu sterującym. Po włączeniu urządzenia sterującego użyj menu konfiguracyjnego (strona 10), aby sprawdzić, do którego klawisza przypisano tę funkcję. Urządzenie sterujące nie może być podłączone do projektorów za pomocą kabli RS-232C. Skorzystaj z sekcji Okablowanie w Przewodniku konfiguracji YA-S10 i sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowe. Jeżeli po sprawdzeniu powyższego wciąż nie jest możliwe włączenie zasilania, problemem może być krytyczny błąd urządzenia sterującego. Należy skontaktować się z dystrybutorem lub wyznaczonym serwisem naprawczym. Możliwe, że próbujesz użyć pilota zdalnego sterowania projektora (YT-120). Użyj pilota urządzenia sterującego (YT-200), aby sterować operacjami urządzenia sterującego. Baterie pilota mogą być zużyte. Należy wymienić baterie. W przypadku tego systemu projektora dźwięk jest emitowany przez głośniki projektora (lub terminal z wyjściem liniowym) tylko wtedy, gdy źródłem wejściowym jest HDMI. Dźwięk nie jest emitowany przez projektory, gdy źródłem jest sygnał RGB lub sygnał komponentowy. Jeżeli dźwięk nie jest emitowany, gdy źródłem jest sygnał HDMI, spróbuj ustawić poziom głośności urządzenia sterującego (strona 6). Sprawdź także, czy źródło wejściowe wysyła sygnał dźwięku. Urządzenie sterujące nie może być podłączone do projektorów za pomocą kabli HDMI. Skorzystaj z sekcji Okablowanie w Przewodniku konfiguracji YA-S10 i sprawdź, czy wszystkie połączenia są prawidłowe. Jeżeli do urządzenia sterującego są podłączone dwa projektory, ustawienia pozycji i/lub Kształtowanie obrazu tych dwóch projektorów mogą nie być wyrównane. Należy wykonać procedury opisane w części Aby kształtować obraz tak, aby pasował do ekranu projekcyjnego (dwa projektory) oraz Aby wyregulować pozycję projektora (dwóch projektorów) w Przewodniku konfiguracji YA-S10. 17

18 Obsługiwane sygnały Załącznik Nawet jeżeli sygnał znajduje się na poniższej liście, nie stanowi to gwarancji, że poprawne wyświetlenie obrazów będzie możliwe. Sygnał RGB Wartości po lewej stronie symbolu ukośnika (/) oznaczają rozdzielczość, a wartość po prawej stronie oznacza częstotliwość pionową (Hz). VESA Nazwa sygnału * /60 31, /72 37, /75 37, /85 43, /56 35, /60 37, /72 48, /75 46, /85 53, /60 48, /70 56,5 Nazwa sygnału * 1 Nazwa sygnału * / /60 47, /85 68, /A* 2 65, /75 67, /60 55, /60 47, / /60 49, /60 65, / /85 85,9 Inne /60 64 Nazwa sygnału * / / /85 91, /B* /60 47,7 64 Wartość po prawej stronie symbolu ukośnika (/) w nazwie sygnału poniżej oznacza częstotliwość pionową (Hz). Sygnał komponentowy Sygnał HDMI (PC) Sygnał HDMI (DTV) Nazwa sygnału * 1 HDTV 1080p/50 56,3 HDTV 1080p/60 67,5 HDTV 720p/50 37,5 HDTV 720p/60 45 HDTV 1080i/50* 3 28,1 HDTV 1080i/60 33,7 SDTV 576p/50 31,3 SDTV 576i/50* 3 16,6 SDTV 480p/60 31,5 SDTV 480i/60 15,7 Nazwa sygnału * /60 37, /60 48, /60 47, /60 49, / / /60 65,3 Nazwa sygnału * 1 SDTV 480p/60 31,5 SDTV 576p/50 31,25 HDTV 720p/50 37,5 HDTV 720p/60 45 HDTV 1080i/50* 3 28,13 HDTV 1080i/60 33,75 HDTV 1080p/50 56,25 HDTV 1080p/60 67,5 *1: Częstotliwość pozioma (khz) *2: Częstotliwość pionowa 60 Hz *3: Podczas projekcji tych sygnałów może wystąpić zniekształcenie obrazu. W takim przypadku należy włączyć ustawienie wyjścia progresywnego urządzenia będącego źródłem obrazu (odtwarzacz DVD, itp.). Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji użytkownika dołączonej do urządzenia. 18

19 GPL i LGPL (1) Niniejszy produkt wykorzystuje oprogramowanie (Oprogramowanie) objęte licencjami GNU General Public License (GPL) oraz GNU Lesser General Public License (LGPL). Zgodnie z licencjami GPL i LGPL, kod źródłowy Oprogramowania jest otwartym kodem źródłowym. Każdy kto chce zapoznać się z otwartym kodem źródłowym może go pobrać ze strony domowej projektora CASIO. Kopiując, modyfikując lub dystrybuując Oprogramowanie należy to robić zgodnie z warunkami licencji GPL i LGPL. (2) Oprogramowanie jest dostarczane takie, jakie jest bez żadnych wyraźnych lub domniemanych gwarancji. Jednak niniejsze oświadczenie nie dotyczy warunków gwarancji dla samego produktu (włączając wadliwe funkcjonowanie z powodu Oprogramowania). (3) Poniżej tekst licencji GPL i LGPL obowiązujących dla Oprogramowania. 19

20 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA , USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone s free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. 20

21 TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The Program, below, refers to any such program or work, and a work based on the Program means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term modification.) Each licensee is addressed as you. Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.) 21

22 These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 22

23 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License. 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and any later version, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 23

24 10.If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. NO WARRANTY 11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 24

Bezprzewodowy transmiter WiFi/HDMI (HDMI Stick)

Bezprzewodowy transmiter WiFi/HDMI (HDMI Stick) Bezprzewodowy transmiter WiFi/HDMI (HDMI Stick) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego transmitera. Dzięki niemu można przesyłać ekran ze smartfona do telewizora. Oglądaj ulubione filmy,

Bardziej szczegółowo

A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40

A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40 A3050 ZE WiFi APP_IB_04218A-00_PL.indd 1 2013-11-15 19:48:40 Funkcje sieciowe klimatyzatora SMART Wygodne sterowanie przy użyciu aplikacji Smart A/C w smartfonie! Aplikacja Smart A/C umożliwia łatwe i

Bardziej szczegółowo

KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player

KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player english KiSS DP-1100 Compact DVD & Media Player Official DivX Certified TM with optimized playback for high definition TV w w w. k i s s - t e c h n o l o g y. c o m KiSS Technology - 2005 - P/N: 710000300

Bardziej szczegółowo

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy WL-520GU/GC Szerokopasmowy router bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji P3188 Wydanie pierwsze Marzec 2007 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Adres firmy: 15 Li-Te

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N12U. Bezprzewodowy router modem ADSL 11N 300Mbps

Podręcznik użytkownika DSL-N12U. Bezprzewodowy router modem ADSL 11N 300Mbps Podręcznik użytkownika DSL-N12U Bezprzewodowy router modem ADSL 11N 300Mbps PL7218 Druga edycja Luty 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router (Dla ASUS EZ User Interface) Podręcznik użytkownika PL4862 Wydanie poprawione V1 Czerwiec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE

2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE 2nd IRIVER STORY COVER STORY USER GUIDE Spis treści 01 Rozpoczęcie pracy 03 Dodatkowe informacje Elementy składowe Rozmieszczenie elementów sterujących Zarządzanie energią Ładowanie akumulatora Podłączanie

Bardziej szczegółowo

ipolis mobile Polski Android wer. 2.2

ipolis mobile Polski Android wer. 2.2 ipolis mobile Polski Android wer. 2.2 Aplikacja ipolis mobile firmy Samsung Techwin to specjalna aplikacja do smartfonów oraz tabletów z systemem Android przeznaczona do zdalnego monitorowania i sterowania

Bardziej szczegółowo

BR-6208AC Instrukcja Szybkiej Instalacji

BR-6208AC Instrukcja Szybkiej Instalacji BR-6208AC Instrukcja Szybkiej Instalacji 03-2014 / v1.0 Zawartość Opakowania Zanim zaczniesz używać naszego produktu, proszę sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wyienione poniżej elementy. W razie

Bardziej szczegółowo

ipolis mobile Polski Android wer. 2.5.2

ipolis mobile Polski Android wer. 2.5.2 Polski ipolis mobile Android wer. 2.5.2 Aplikacja ipolis mobile firmy Samsung Techwin to specjalna aplikacja do smartfonów oraz tabletów z systemem Android przeznaczona do zdalnego monitorowania i sterowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

IC-3140W Instrukcja Szybkiej Instalacji

IC-3140W Instrukcja Szybkiej Instalacji IC-3140W Instrukcja Szybkiej Instalacji 07-2014 / v1.0 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co, LTD. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana, transmitowana,

Bardziej szczegółowo

BR-6288ACL Instrukcja Szybkiej Instalacji

BR-6288ACL Instrukcja Szybkiej Instalacji BR-6288ACL Instrukcja Szybkiej Instalacji 09-2014 / v1.0 Zawartość opakowania Zanim zaczniesz używać naszego produktu, proszę sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie wyienione poniżej elementy. W razie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Jest to wersja skrócona, oprogramowanie jak i funkcje urządzenia są przedmiotem ciągłych udoskonaleń i zmian producenta i moga się różnić od

Jest to wersja skrócona, oprogramowanie jak i funkcje urządzenia są przedmiotem ciągłych udoskonaleń i zmian producenta i moga się różnić od Podręcznik użytkownika (skrócony) (własność i prawa C4i Consultants for Industry, ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA BEZ ZGODY C4i CONSULTANTS FOR INDUSTRY ) TViX HD M-6500A Jest to wersja skrócona,

Bardziej szczegółowo

EW-7438RPn Instrukcja szybkiej instalacji

EW-7438RPn Instrukcja szybkiej instalacji EW-7438RPn Instrukcja szybkiej instalacji 06-2012 / v1.2 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika RT-N10 Bezprzewodowy router ASUS EZ N RT-N10 150M High Speed AIR WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 Podręcznik użytkownika PL4941_RT-N10_Manual.indd 1 7/0/09 10:08:55 AM PL4941 Wydanie poprawione V2 Lipiec 2009 Copyright

Bardziej szczegółowo

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N

RT-N16. Podręcznik użytkownika. Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N RT-N16 Podręcznik użytkownika Wielofunkcyjny router bezprzewodowy Gigabit N Elegancka biało-szara obudowa routera RT-N16 2,4GHz zawiera dużej mocy procesor, zapewniający wysoką przepustowość; obsługa do

Bardziej szczegółowo

DSL-N55U. Podręcznik użytkownika. Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi

DSL-N55U. Podręcznik użytkownika. Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi DSL-N55U Dwuzakresowy modem/router ADSL Wi-Fi Stylowy router DSL-N55U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie strumieni HD; serwer SMB, serwer UPnP AV

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H

EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EMTEC ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY MOVIE CUBE HDD S120H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit

RT-N65U. Podręcznik użytkownika. Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-N65U Podręcznik użytkownika Dwupasmowy bezprzewodowy router N750 Gigabit RT-65U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniając jednoczesne bezprzewodowe przesyłanie strumieni HD; serwer

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika EMTEC MOVIE CUBE V800H http://pl.yourpdfguides.com/dref/2377466

Twoja instrukcja użytkownika EMTEC MOVIE CUBE V800H http://pl.yourpdfguides.com/dref/2377466 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla EMTEC MOVIE CUBE V800H. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja szybki start

Instalacja szybki start Instalacja szybki start SUSE Linux Enterprise Server 12 Dokument zawiera spis wymagań systemowych oraz przewodnik krok po kroku po instalacji systemu SUSE Linux Enterprise Server z dysku DVD lub z obrazu

Bardziej szczegółowo