Regulamin Promocji 5na5. Postanowienia Ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji 5na5. Postanowienia Ogólne"

Transkrypt

1 infolinia: Regulamin Promocji 5na5 1 Postanowienia Ogólne 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania promocji 5na5 (dalej Promocja ) przeznaczonej dla klientów Domu Maklerskiego mbanku S.A. 2. Organizatorem promocji jest spółka Dom Maklerski mbanku S.A. z siedzibą w Warszawie ( ), ul. Wspólna 47/49, zwany dalej Organizatorem, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII wydział Gospodarczy pod numerem KRS z kapitałem zakładowym w wysokości (opłacony w całości) 3. Promocja trwać będzie od roku do roku. 4. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami prowadzonymi w tym samym czasie przez Organizatora. 1. MDM Dom Maklerski mbanku S.A. 2 Definicje 2. Uczestnik promocji Osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa w Promocji. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby będące członkami organów Organizatora, osoby zatrudnione przez Organizatora, oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa wyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. W razie wątpliwości o wykluczeniu danej osoby z udziału w Promocji rozstrzyga Organizator. 3. Regulamin Niniejszy dokument określający warunki promocji. 4. Instrument finansowy Jest to jeden z instrumentów biorących udział w Promocji, określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 5. Obrót jest to ilość zamkniętych lotów w sztukach na transakcjach zawartych przez Uczestnika promocji w okresie trwania Promocji, na Instrumentach finansowych. 6. Klient osoba fizyczna, która zawarła z MDM umowę świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych OTC. 1

2 7. Wolne Środki dzienna wartość środków dostępnych w danym Okresie Rozliczeniowym na rachunku Klienta prowadzonym na podstawie umowy o prowadzenie rachunku maklerskiego OTC, które nie są zaangażowane jako zabezpieczenie otwartych transakcji o godzinie 24:00 każdego dnia w czasie trwania Promocji. 8. Oprocentowanie roczna stawka oprocentowania środków pieniężnych nie zaangażowanych w transakcje z kapitalizacją równą Okresowi Rozliczeniowemu 9. Okres rozliczeniowy jest to jeden miesiąc kalendarzowy 10. Saldo rachunku - średnie dzienne saldo rachunku o godz 24:00 w danym miesiącu. 3 Szczegółowe warunki promocji 1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania z jednego z 2 wariantów: a. Zwrot prowizji w wysokości 5 zł (pięć złotych) za każdego 1 lota obrotu od transakcji zawieranych na Instrumentach finansowych opartych na parach walutowych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu lub w odpowiadającej wolumenowi jego części ułamkowej, po spełnieniu warunków i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem; albo b. Oprocentowanie Wolnych Środków na rachunku Klienta stawką 5% w czasie trwania Promocji po spełnieniu warunku obrotu w danym Okresie Rozliczeniowym, zależnego od wielkości depozytu opisanego w Załączniku nr 2 Regulaminu. 2. Uczestnicy Promocji muszą spełnić łącznie następujące warunki: 1) Przed dniem nie zawarli z MDM umowy świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych OTC 2) Zawarli z MDM umowę świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych OTC w okresie trwania Promocji, przy czym jako typ rachunku został wybrany Standard zgodnie z informacja na stronie: 3) Dokonali, w okresie trwania Promocji, wpłaty na rachunek OTC uprawniającej do wzięcia udziału w Promocji w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł. 4) Dokonali, w okresie trwania Promocji i przed dokonaniem pierwszej transakcji na rachunku, zgłoszenia chęci uczestnictwa w Promocji na adres mailowy zgłoszenie powinno zawierać imię, nazwisko oraz numer rachunku (login) Uczestnika Promocji oraz wskazanie wyboru jednego wariantu z ust. 1. Organizator nie dopuszcza możliwości zmiany wybranego przez Uczestnika promocji wariantu. 2

3 3. Zwrot kwoty 5 zł od każdego lota, o którym mowa w 3 ust. 1 lit a), dokonywany jest w ciągu 10 dni roboczych po zakończeniu Okresu rozliczeniowego. 4. Zwrot prowizji, o którym mowa w 3 ust. 1 lit a), dokonywany jest poprzez zasilenie rachunku OTC Uczestnika promocji. 5. Naliczenie należnych kwot wynikających z oprocentowania, o których mowa w 3 ust. 1 lit. b) następuje w ciągu 10 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego po spełnieniu minimalnego obrotu wynikającego z Załącznika 2. 4 Reklamacje 1. W przypadku stwierdzenia uznania przez Uczestnika, że naruszone zostały w stosunku do niego zasady określone w niniejszym Regulaminie, Uczestnik może złożyć reklamację. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji. Reklamacje zgłaszane powinny być za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres telefonicznie pod numerem , pisemnie na adres Organizatora lub osobiście w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta Organizatora. 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji jak również opis podstaw reklamacji, numer rachunku, oczekiwania Uczestnika Promocji dotyczące sposobu naprawy szkody, a w przypadku reklamacji składanych na piśmie dodatkowo numer PESEL oraz podpis Uczestnika Promocji. 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji albo w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnikowi przysługuje możliwość zwrócenia się o pomoc do organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta). Organizator podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika, Uczestnik może wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. 5 Ochrona danych osobowych 3

4 Organizator - Dom Maklerski mbanku S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji. Uczestnikowi Promocji, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją. 6 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych OTC. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji bez podawania przyczyn lub do przedłużenia czasu trwania Promocji, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie (w tym zmian Instrumentów finansowych biorących udział w Promocji) w dowolnym czasie podczas trwania Promocji. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika promocji z udziału w Promocji, w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik promocji narusza przepisy prawa, regulaminów obowiązujących Uczestnika lub w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik promocji podejmuje sprzeczne z dobrymi obyczajami działania, zmierzające do uzyskania nieuzasadnionych korzyści w związku z Promocją. 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące niniejszego Regulaminu i warunków Promocji są rozstrzygane przez Organizatora. 6. Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie z datą ogłoszenia. 7. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie oraz w siedzibie Organizatora. 8. W przypadku sporów wynikłych w związku z niniejszą Promocją sądem do rozpatrywania sporów będzie właściwy sąd powszechny. 9. Uczestnictwo w Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 4

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Instrument AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD CADJPY CHFPLN EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURHUF EURJPY EURNOK EURNZD EURPLN EURSEK EURTRY EURUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD GBPPLN GBPUSD NZDJPY NZDUSD USDCAD USDCHF USDHUF USDJPY USDMXN USDNOK USDPLN USDSEK USDTRY USDZAR Opis instrumentu Dolar australijski do Dolara kanadyjskiego Dolar australijski do Franka szwajcarskiego Dolar australijski do Jena japońskiego Dolar australijski do Dolara nowozelandzkiego Dolar australijski do Dolara amerykańskiego Dolar kanadyjski do Jena japońskiego Frank szwajcarski do polskiego Złotego Euro do Dolara australijskiego Euro do Dolara kanadyjskiego Euro do Franka szwajcarskiego Euro do Funta brytyjskiego Euro do Forinta węgierskiego Euro do Jena japońskiego Euro do Korony norweskiej Euro do Dolara nowozelandzkiego Euro do polskiego Złotego Euro do Korony szwedzkiej Euro do Liry tureckiej Euro do Dolara amerykańskiego Funt brytyjski do Dolara australijskiego Funt brytyjski do Dolara kanadyjskiego Funt brytyjski do Franka szwajcarskiego Funt brytyjski do Jena japońskiego Funt brytyjski do Dolara nowozelandzkiego Funt brytyjski do polskiego Złotego Funt brytyjski do Dolara amerykańskiego Dolar nowozelandzki do Jena japońskiego Dolar nowozelandzki do Dolara amerykańskiego Dolar amerykański do Dolara kanadyjskiego Dolar amerykański do Franka szwajcarskiego Dolar amerykański do Forinta węgierskiego Dolar amerykański do Jena japońskiego Dolar amerykański do Peso meksykańskiego Dolar amerykański do Korony norweskiej Dolar amerykański do polskiego Złotego Dolar amerykański do Korony szwedzkiej Dolar amerykański do Liry tureckiej Dolar amerykański do Randa południowoafrykańskiego 5

6 Załącznik nr 2 Minimalny obrót wyliczony jest jako 5 lotów dla każdych rozpoczętych 10000zł (dziesięciu tysięcy) Salda Rachunku w danym okresie rozliczeniowym. Dla przykładu, jeżeli Saldo Rachunku wyniesie 2500pln to wymagany jest obrót min 5 lotów aby oprocentowanie zostało naliczone. W przypadku gdy Saldo Rachunku wyniesie 21000pln wymagany obrotu to min 15 lotów. 6

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji VIP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Promocji VIP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Promocji VIP 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zapisy niniejszego Regulaminu określają warunki i zasady na jakich odbywa się Promocja VIP. 2. Organizatorem promocji jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta

Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta Regulamin Promocji Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta REGULAMIN PROMOCJI KREDYTU GOTÓWKOWEGO GOTÓWKA NA ŚWIĘTA I Organizator Promocji 1. Promocja Kredytu Gotówkowego Gotówka na święta, zwana dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r.

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. Regulamin promocji Limit na start Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Limit na start, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Limit na start

Regulamin Promocji Limit na start Regulamin Promocji Limit na start Regulamin Promocji Limit na start I. Organizator Promocji 1. Promocja Limit na start, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI Forex szyty na miarę (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Forex szyty na miarę (dalej Promocja ) nie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz

REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz REGULAMIN KONKURSU Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz I. Organizator Konkursu 1. Konkurs Program Rekomendujesz wygrywasz i zyskujesz, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK

Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZ WBK Para walutowa Opis Instrumentu Wielkość Nominalna jednego kontraktu Depozyt [%] Minimalna wielkość transakcji [lot] Wielkość zmiany notowań Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Książka za aktywność 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka dla nowych Klientów 24-27.09.2015 r.

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka dla nowych Klientów 24-27.09.2015 r. Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka dla nowych Klientów 24-27.09.2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Walizka dla nowych Klientów 24-27.09.2015 r. (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Gwarancja Najtańszej Oferty (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa w Promocji Gwarancja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) 1 Informacje ogólne i słowniczek 1. Niniejsza Promocja o nazwie Nagrody za Loty (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r.

Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r. Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r. Strona1 z 10 I. Informacje ogólne 1. Promocja mokazje (dalej Promocja ) polega na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Forex Cup Young" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Forex Cup Young POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Forex Cup Young" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Specyfikacja Instrumentów Finansowych Obowi zuje uczestnika Promocji 200% Normy w okresie trwania promocji Przejd do interesuj cej Ci sekcji klikaj c na jej tytu : Grupa instrumentów Specyfikacja Poziom

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU.

WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 23 LIPCA 2015 INFORMUJEMY, ŻE ZGODNIE Z 4 REGULAMINU KONKURSU, KONKURS XSOCIAL ZAKOŃCZY SIĘ 31 SIERPNIA 2015 ROKU. Regulamin Konkursu xsocial - wygrywaj kopiując innych! 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu. Mistrzowie Tradingu POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Programu. Mistrzowie Tradingu POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu Mistrzowie Tradingu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Programie należy przez to rozumieć program lojalnościowy Mistrzowie Tradingu, organizowany

Bardziej szczegółowo