Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020"

Transkrypt

1 Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

2 Plan prezentacji 1 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie 2 3 Działania wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego w projekcie RPO WP Aktualne propozycje działań wspierających e-biznes i edukację 2

3 1 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie

4 Program e-podlaskie Dnia 8 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął do realizacji Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2020 e-podlaskie Celem programu jest: ukierunkowanie i zintegrowanie działań zmierzających do budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie podlaskim tak, aby w jak największym stopniu przyczyniały się do wzrostu konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jakości życia mieszkańców 4

5 Program e-podlaskie Sieci teleinformatyczne e-zdrowie e-administracja E-edukacja E-biznes W programie określono cele i działania w podziale na osie priorytetowe: e-administracja e-biznes e-zdrowie e-edukacja sieci teleinformatyczne 5

6 Program e-podlaskie 6

7 Działania z obszaru e-biznes Rozwój kompetencji sprzyjających rozwojowi e-biznesu Modernizacja oferty programowej szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na potrzeby e-biznesu Uruchomienie nowych kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych Szkolenia i doradztwo z zakresu technik informatycznych skierowane do podlaskich przedsiębiorców i ich pracowników Kampania promocyjnoinformacyjna Rozwój sektora TIK w regionie Utworzenie inkubatorów small e-biznesu Badania i rozwój nowoczesnych technologii w zakresie e-biznesu Rozwój współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i instytucjami naukowobadawczymi w zakresie e-biznesu Budowanie wizerunku województwa Podlaskiego jako zagłębia e-biznesu (e-podlaskie) i przyciąganie inwestorów zewnętrznych Podniesienie poziomu wykorzystania TIK w przedsiębiorstwach Dotacje dla przedsiębiorstw na wdrażanie, rozbudowę i unowocześnienie systemów informatycznych Tworzenie, rozwój i wdrażanie innowacji w zakresie e-biznesu w przedsiębiorstwach 7

8 Działania z obszaru e-administracja Wdrożenie nowoczesnych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań TIK w jednostkach realizujących zadania administracji publicznej na terenie województwa podlaskiego Zapewnienie powszechnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną Zwiększenie kompetencji kierowników i pracowników jednostek administracji publicznej w zakresie roli TIK w procesie usprawniania funkcjonowania administracji Budowa wspólnej, elektronicznej platformy administracji publicznej województwa podlaskiego Rozwój wspólnej platformy administracji publicznej województwa podlaskiego Redukcja dokumentów papierowych w komunikacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne Określenie standardów komunikacyjnych z zachowaniem zgodności z krajowymi i europejskimi ramami interoperacyjności Optymalizacja świadczenia usług Udostępnienie jednolitego katalogu usług publicznych administracji województwa podlaskiego Udostępnienie zasobów rejestrów publicznych innym podmiotom publicznym oraz klientom administracji na drodze elektronicznej Udostępnianie usług masowych Promocja usług e-administracji Utworzenie centrum doradczego e-administracji publicznej województwa podlaskiego Promocja e-administracji dedykowana decydentom oraz kierownikom jednostek administracji publicznej województwa podlaskiego Szkolenia pracowników administracji Specjalizacja w zakresie nowoczesnych technologii w administracji na uczelniach wyższych Badanie potrzeb, oczekiwań i satysfakcji klientów oraz oceny jakości i efektywności świadczonych e-usług przez administrację 8

9 Działania z obszaru e-edukacja Zapewnienie mieszkańcom ( ) infrastruktury technicznej edukacji Utworzenie struktury niematerialnej PPEdu Dostosowanie kompetencji nauczających do nowych możliwości edukacyjnych z wykorzystaniem TIK Dostosowanie kompetencji uczących się do nowych możliwości edukacyjnych z wykorzystaniem TIK Zapewnienie dostępu do bezprzewodowego Internetu na całym terenie placówki edukacyjnej Wyposażenie placówek edukacyjnych zestaw niezbędnych urządzeń multimedialnych w każdej klasie Zapewnienie dostępu do komputerów i internetu dorosłym mieszkańcom w ramach istniejących publicznych pracowni komputerowych w każdej gminie województwa podlaskiego. Utworzenie Podlaskiej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (PEPE) Udostępnienie na PEPE pakietu nieodpłatnych materiałów dydaktycznych w szczególności realizujących cele e - administracji, e-zdrowia czy e-biznesu Udostępnienie w ramach sieci bibliotek publicznych z wykorzystaniem PEPE zdigitalizowanych zasobów Książnicy Podlaskiej Szkolenia i kursy dla nauczycieli przedmiotowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i trenerów dotyczące nowych metodyk nauczania z wykorzystaniem TIK i PEPE Szkolenia i kursy dla administracji placówek edukacyjnych przygotowujące do korzystania z PPEdu Szkolenia i kursy komputerowe dla grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Modernizacja programów nauczania uwzględniająca kształtowanie umiejętności uczenia się przygotowująca nowe pokolenie do uczenia się przez całe życie Kampania informacyjnoedukacyjna dotycząca przygotowania mieszkańców województwa do korzystania z rozwiązań e-edukacji, e-administracji, e-biznesu, e-zdrowia i sieci teleinformatycznych 9

10 Działania z obszaru e-zdrowie Usprawnienie zarządzania służbą zdrowia dzięki IT Usprawnienie i podniesienie jakości opieki nad pacjentem Udostępnienie mieszkańcom woj. możliwości korzystania z telemedycyny i teleopieki Wzrost poziomu zdrowia mieszkańców dzięki upowszechnieniu zachowań profilaktycznych i promocji zdrowia poprzez TIK Wdrożenie wybranych zarządczych narzędzi TIK do obsługi systemów w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e Zdrowie. Wdrożenie nowoczesnego wystandaryzowanego i kompleksowego oprogramowania zarządczego we wszystkich jednostkach leczniczych oraz pełny rozwój zarządczych narzędzi TIK w szpitalach. Szkolenia personelu zarządzającego i medycznego z obsługi narzędzi TIK do zarządzania i wspomagania pracy placówek ochrony zdrowia. Wdrożenie wybranych narzędzi TIK do obsługi pacjenta w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e- Zdrowie. Tworzenie, rozwój i wdrażanie innowacji w zakresie e-zdrowia związanych z podniesieniem i usprawnieniem opieki nad pacjentem Udostępnienie narzędzia TIK do teleopieki ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi do telediagnostyki Wyposażenie podmiotów leczniczych w narzędzia niezbędne do stosowania rozwiązań z zakresu telemedycyny ze szczególnym uwzględnieniem teleobrazowania Dofinansowanie projektów związanych z tworzeniem ośrodków telemedycyny i świadczeniem przez nie usług telemedycznych Budowa i późniejsze rozwijanie portalu tematycznego dla pacjenta o profilaktykę i promocję zdrowia Promocja w społeczeństwie zdrowego stylu życia i badań profilaktycznych z wykorzystaniem TIK Stworzenie narzędzi TIK do monitorowania korzystania z programów profilaktycznych Wspieranie procesów wczesnego wykrywania zakażeń szpitalnych Wspieranie zarządzania chorobami przewlekłymi 10

11 Działania z obszaru sieci teleinformatyczne Zapewnienie konkurencji na rynku hurtowego dostępu do sieci szkieletowej i dystrybucyjnej klasy NGN i tradycyjnym na obszarze woj. podlaskiego Zapewnienie konkurencji na rynku regionalnych sieci dostępowych tradycyjnych i klasy NGA stymulowane działaniami instytucji publicznych Tworzenie bezpłatnych publicznych punktów dostępu do Internetu Budowa infrastruktury regionalnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) Budowa infrastruktury regionalnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej uzupełniającej wybudowaną infrastrukturę SSPW) Uruchomienie działalności operatora sieci samorządowej Opracowanie dokumentacji umożliwiającej sprawną budowę konkurencyjnego rynku szerokopasmowych usług dostępowych na terenie całego województwa podlaskiego Budowa sieci dostępowych klasy NGA na terenie wszystkich gmin województwa podlaskiego. Opracowanie dokumentacji umożliwiającej sprawną budowę przez samorządy lokalne bezprzewodowych, bezpłatnych obszarów dostępu do Internetu Budowa przez samorządy terytorialne województwa podlaskiego publicznych, bezpłatnych punktów dostępowych do Internetu 11

12 Powstawanie zapisów dokumentów strategicznych 12

13 Cele Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku

14 2 Działania wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego w projekcie RPO WP

15 Zakres regionalnych programów operacyjnych wg propozycji linii demarkacyjnej Na poziomie regionalnym nacisk będzie położony przede wszystkim na: wspieranie przedsiębiorczości (cel tematyczny 3.) wynikającej z regionalnych specjalizacji; Na regiony scedowana została przeważająca część interwencji na rzecz: edukacji (cel tematyczny 10.) zatrudnienia (cel tematyczny 8.) włączenia społecznego (cel tematyczny 9.) w zakresie: upowszechnienia technologii TIK (cel tematyczny 2.) infrastruktury ochrony środowiska (cel tematyczny 5. i 6.) energetyki (cel tematyczny 4.) oraz transportu (cel tematyczny 7.) Działania podejmowane na poziomie regionalnym będą uzupełniały działania programowane na poziomie krajowym

16 OŚ I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU Działanie Priorytet Inwestycyjny Alokacja [mln EUR] 1.1 Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy , Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach , Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach , Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa 1.5. Wspieranie rozwoju i implementacji technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności przedsiębiorstw (e-biznes) 1.6.Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura , , ,00 Razem dla osi 242,37

17 Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach P.I Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi ( ), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Wspieranie działalności B+R w przedsiębiorstwach Wspieranie transferu wiedzy i komercjalizacji wyników B+R Wskaźnik rezultatu Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w sektorze przedsiębiorstw 28,87 mln euro

18 Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach Przykładowe typy operacji doradztwo specjalistyczne (np. audyty technologiczne, prawo własności intelektualnej, vouchery na innowacje, tzw. konsulting technologiczny itd.), wspieranie tworzenia i rozwój działów B+R w przedsiębiorstwach wspieranie projektów B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa wspieranie projektów związanych z wdrożeniem wyników prac B+R 28,87 mln euro

19 Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach P.I wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Zapewnienie dostępu do kapitału na działalność inwestycyjną i innowacyjną przedsiębiorstw Wspieranie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych Promowanie postaw i działań sprzyjających efektywności wykorzystania zasobów naturalnych Ograniczanie energo- i materiałochłonności Wskaźnik rezultatu Zyskowności sprzedaży brutto 120 mln euro

20 Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Przykładowe typy operacji innowacje techniczne (produktowe i technologiczne), marketingowe i organizacyjne (ukierunkowanie na innowacje otwarte, innowacje związane ze specjalizacjami regionalnymi lub lokalnymi) ekoinnowacje inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność, odzysk surowców wtórnych, wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego i BAT 120 mln euro

21 forumebiznesu.pl Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa P.I promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Promowanie postaw proinnowacyjnych oraz rozwój współpracy w sferze innowacji i inwestycji Dostępność terenów inwestycyjnych Promocja gospodarcza regionu Wskaźnik rezultatu Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Nakłady na działalność innowacyjną pochodzące z funduszy seed capital 42,5 mln euro

22 forumebiznesu.pl Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Przykładowe typy operacji wsparcie działalności gospodarczej na wczesnym etapie rozwoju (w tym rozwój funduszy kapitałowych) uzbrojenie terenów inwestycyjnych promocja gospodarcza regionu 42,5 mln euro

23 Hdmax.pl Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.5. Wspieranie rozwoju i implementacji technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności przedsiębiorstw (e-biznes) P.I Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu Rozwój sektora e-biznesu w województwie podlaskim Podniesienie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach na rzecz wzrostu ich konkurencyjności Wskaźnik rezultatu Zyskowność sprzedaży brutto 12 mln euro

24 Hdmax.pl Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.5. Wspieranie rozwoju i implementacji technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności przedsiębiorstw (e-biznes) Przykładowe typy operacji przedsięwzięcia dotyczące wdrażania, rozbudowy i unowocześnienia systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, rozwój produktów i usług opartych na TIK, sprzedaż produktów i usług w Internecie, zastosowanie ICT w relacjach z innymi podmiotami (B2B, B2G) oraz konsumentami (B2C) 12 mln euro

25 OŚ II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA Działanie Priorytet Inwestycyjny Alokacja [mln EUR] 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, w tym osób odchodzących z rolnictwa przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy , Działania na rzecz work-life balance , Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych , Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian , Przedłużanie okresu aktywności zawodowej ,00 Razem dla osi 122,52

26 Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, w tym osób odchodzących z rolnictwa przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy P.I zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia Podniesienie mobilności zasobów pracy Wskaźnik rezultatu: 50 mln euro Liczba osób zatrudnionych po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób posiadających zatrudnienie 6 miesięcy po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu Liczba osób nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu

27 Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, w tym osób odchodzących z rolnictwa przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Przykładowe typy operacji aktywizacja zawodowa z uwzględnieniem indywidualizacji wsparcia wspieranie zatrudnienia i mobilności zasobów pracy 50 mln euro

28 weblog.infopraca.pl kobieta.onet.pl Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.2. Działania na rzecz work-life balance P.I równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej Ułatwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego 10,52 mln euro Wskaźnik rezultatu: Liczba osób zatrudnionych po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób posiadających zatrudnienie 6 miesięcy po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu

29 kobieta.onet.pl Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.2. Działania na rzecz work-life balance Przykładowe typy operacji wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia elastyczne formy zatrudnienia wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz po okresie opieki nad osobami zależnymi 10,52 mln euro

30 Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych P.I samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Cel odpowiadający priorytetowi inwestycyjnemu: Tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości Wskaźnik rezultatu: 16 mln euro Liczba osób zatrudnionych po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

31 Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Przykładowe typy operacji wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe dla osób fizycznych w zakresie uruchomienia działalności gospodarczej, finansowanie pomostowe w początkowej fazie funkcjonowania przedsiębiorstwa wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 16 mln euro

32 eeepraca.blog.onet.pl Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.4. Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian P.I adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Cel odpowiadający priorytetowi inwestycyjnemu: Rozwój przedsiębiorstw w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, w szczególności z zastosowaniem TIK Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 40 mln euro Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu

33 eeepraca.blog.onet.pl Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.4. Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Przykładowe typy operacji wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: organizacji pracy, form świadczenia pracy, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, godzenia życia zawodowego i prywatnego promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, szkolenia i doradztwo z zakresu e-biznesu 40 mln euro

34 kolbuszowskimagiel.blogspot.com Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.5. Przedłużanie okresu aktywności zawodowej P.I Aktywne i zdrowe starzenie się Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Poprawa jakości kapitału ludzkiego poprzez zdrowotne działania profilaktyczne oraz wsparcie powrotu do pracy Przeciwdziałanie przerwaniu aktywności zawodowej osób starszych Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób posiadających zatrudnienie 6 miesięcy po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) 6 mln euro

35 kolbuszowskimagiel.blogspot.com Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.5. Przedłużanie okresu aktywności zawodowej Przykładowe typy operacji priorytetowe programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych, programy rehabilitacji leczniczej ułatwiające powrót do pracy działania skierowane do osób w wieku produkcyjnym w celu umożliwienia/ wsparcia powrotu na rynek pracy i tym samym zapobiegania wykluczeniu społecznemu realizacja programów skierowanych na kształtowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, w szczególności adresowane do dzieci i młodzieży (edukacja zdrowotna, promocja aktywności fizycznej, zdrowego żywienia, higieny jamy ustnej itp.) 6 mln euro

36 OŚ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działanie Priorytet Inwestycyjny Alokacja [mln EUR] 3.1 Kształcenie i edukacja , Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu ,00 Razem dla osi 80,00

37 Oś III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja P.I ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez podnoszenie kompetencji cyfrowych Wskaźnik rezultatu: Udział dzieci w wieku 3-4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola, punkty i zespoły przedszkolne) Młodzież niekontynuująca nauki Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK 20 mln euro

38 Oś III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja Przykładowe typy operacji poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwiększenie dostępności stabilnej i wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwłaszcza na obszarach, w których liczba miejsc/ placówek edukacji przedszkolnej jest niewystarczająca poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej (podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) także poprzez wdrażanie programu Cyfrowa szkoła w obszarze e-nauczyciel i e-szkoła programy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz doradztwo inicjatywy wspierające rozwój kreatywności i budowę społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i uczniów 20 mln euro

39 Oś III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu P.I poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie go do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty kształcenia ustawicznego Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez podnoszenie kompetencji cyfrowych Wskaźnik rezultatu: Liczba osób świadczących usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 60 mln euro

40 Oś III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Przykładowe typy operacji poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji zawodowej oraz wsparcie systemu kształcenia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy (szkoła, pracodawca, otoczenie szkoły) w tym rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi rozwój oferty kształcenia ustawicznego usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej dostosowanie kompetencji uczących się do nowych możliwości edukacyjnych z wykorzystaniem TIK rozwój kompetencji w zakresie świadczenia usług doradztwa edukacyjno-zawodowego 60 mln euro

41 OŚ VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Działanie Priorytet Inwestycyjny Alokacja [mln EUR] 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji , Rozwój usług społecznych , Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społecznogospodarczym województwa podlaskiego 9.8 8, Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego ,00 Razem dla osi 75,00

42 OŚ VIII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie Priorytet Inwestycyjny Alokacja [mln EUR] 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną , Uzupełnienie edukacyjnej i szkoleniowej deficytów w zakresie infrastruktury , Efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego , Infrastruktura ochrony zdrowia , Rewitalizacja ,00 Razem dla osi 107,50

43 Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną P.I wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Upowszechnienie technik informatycznokomunikacyjnych w opiece zdrowotnej, administracji, kulturze, edukacji, integracji społecznej Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Wzrost efektywności działania podmiotów i służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa Wskaźnik rezultatu: Odsetek spraw załatwianych drogą elektroniczną (jako % z 20 podstawowych usług) Odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną 35 mln euro

44 Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Przykładowe typy operacji informatyzacja świadczenia usług medycznych (e-zdrowie) rozwój usług elektronicznych w administracji (e-administracja) wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w zakresie digitalizacji zasobów publicznych 35 mln euro

45 m.katowice.gazeta.pl Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej P.I inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy Wskaźnik rezultatu: Udział dzieci w wieku 3-4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola, punkty i zespoły przedszkolne) Młodzież niekontynuująca nauki 22,50 mln euro

46 m.katowice.gazeta.pl Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Przykładowe typy operacji poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej inwestycje w infrastrukturę w obszarze kształcenia zawodowego i szkoleń 22,50 mln euro

47 Nowelizacjia ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Rozszerzenie listy podmiotów, które będą uprawnione za zgodą ministra ds. informatyzacji do potwierdzania profilu zaufanego epuap: operator pocztowy banki instytucje kredytowe Dopuszczenie możliwości posługiwania się skanami dokumentów Organ wskazany do określenia wzoru dokumentu ma obowiązek udostępniania ( ) formularza elektronicznego umożliwiającego wygenerowanie dokumentu elektronicznego w celu złożenia go za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzenie obowiązku udostępniania i korzystania przez podmioty publiczne z elektronicznych skrzynek podawczych 47

48 Proponowana alokacja w podziale na osie RPOWP Oś priorytetowa Fundusz/Cel tematyczny Priorytety Inwestycyjne EFRR [mln EUR] EFS [mln EUR] Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa EFRR: CT 1, 2, 3, 8 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.3, ,37 - EFS: CT 8 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, ,52 Oś III Kompetencje i kwalifikacje EFS: CT , ,00 Oś IV Poprawa dostępności transportowej EFRR: CT 7 7.2, 7.3, ,00 - Oś V Gospodarka niskoemisyjna EFRR: CT 4 4.1, 4.2, 4.3, ,53 - Oś VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami EFRR: CT 6 6.1, 6.2, 6.4, ,00 - Oś VII Poprawa spójności społecznej EFS: CT 9 9.4, 9.7, 9.8, ,00 Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej EFRR: CT 2, 6, 9, , 6.3, 9.1, 9.2, ,50 - Oś IX Pomoc techniczna EFS Nie dotyczy - 38,08 772,40 315,60 Razem RPOWP 1088

49 Konsultacje trwają do 2 stycznia 2014 r.

50 Konsultacje trwają do 2 stycznia 2014 r.

51 3 Aktualne propozycje działań wspierających e-biznes i edukację

52 Promocja e-biznesu Propozycja dla firm i instytucji otoczenia biznesu CeBIT - miejsce spotkań przedstawicieli sektora IT z całego świata Organizatorzy wyróżniają cztery obszary tematyczne: pro innowacyjne rozwiązania IT dla biznesu. gov innowacyjne rozwiązania IT dla instytucji publicznych i ochrony zdrowia. lab prezentacje wyników międzynarodowych projektów badawczych oraz forum dialogu między ludźmi nauki, biznesu i polityki. life pokaz trendów, technologii oraz aplikacji mobilnych i inteligentnych. Targi informatyczne CeBIT 2014 w Hanowerze Marzec 2014 Udział w stoisku regionalnym (Opłata podwystawcy 4000 PLN) Podwystawcami mogą być: Giełda kooperacyjna Future Match W giełdzie mogą wziąć udział: Parki Klastry Instytucje otoczenia biznesu Firmy ICT (opłata ok. 500 PLN) Potencjalni nabywcy usług ICT (bez opłat) 52

53 Promocja e-biznesu CeBIT 2014 Udział w stoisku regionalnym Stoiska regionalne mogą być udostępniane podwystawcom: parkom, klastrom, instytucjom otoczenia biznesu (opłata 770 Euro+VAT) Każdy podwystawca dysponuje ladą wystawienniczą i stojakami, na których może dystrybuować materiały promocyjne konkretnych firm (same firmy takimi podwystawcami zostać nie mogą) Wszystkie polskie podmioty obecne na targach znajdą się w wydawanym przez nas katalogu. (Wystawcy indywidualni, niezależni od naszego stoiska, nasi podwystawcy, inne instytucje i firmy obecne na targach, polscy uczestnicy Future Match) Osoby do kontaktu w woj. podlaskim: Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP Bożena Ignatowska, tel Białostocki Park Naukowo-Technologiczny: Grzegorz Rubin, tel

54 Promocja e-biznesu CeBIT 2014 Udział w Future Match Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza: firmy instytuty badawcze oraz szkoły wyższe z branży ICT do udziału w giełdzie kooperacyjnej Future Match 2014 organizowanej podczas targów CeBIT Zapraszani są również potencjalni nabywcy usług ICT przedstawiciele branż: motoryzacyjnej, transportu i logistyki, biotechnologicznej, farmaceutycznej, elektrycznej, środowiskowej, spożywczej, meblarskiej, maszynowej, turystycznej, chemicznej, kosmicznej oraz nanotechnologii. Giełda Future Match, to okazja do: pozyskania nowych zleceń zapoznania się z nowymi technologiami promocji firmy na rynkach zagranicznych wymiany doświadczeń z ekspertami z branży ICT. WAŻNE TERMINY do 23 lutego 2014 r. rejestracja uczestników marca 2014 r. spotkania b2b KOSZTY Opłata rejestracyjna wynosi %VAT. Opłata zawiera bilety wstępu na targi. Bezpłatnie w giełdzie mogą wziąć udział przedstawiciele spoza branży ICT - potencjalni nabywcy usług ICT oraz osoby zainteresowane zakupem produktów oferowanych przez uczestników giełdy. 54

55 Promocja e-biznesu CeBIT 2014 Udział w Future Match Pomoc PARP wsparcie przy procesie rejestracji i opracowywaniu profilu współpracy walidacja profilu współpracy szacowane koszty przedsiębiorcy: przejazd i pobyt, opłata VAT, w ramach opłaty: zapewnione bilety wstępu na targi CEBIT 2014 wsparcie merytoryczne, techniczne i logistyczne podczas spotkań kooperacyjnych bieżące doradztwo i pytania przed, w trakcie i po spotkaniach pomoc przy poszukiwaniu partnerów do rozmów. Informacje i wskazówki dr inż. Bartosz Sokół, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Enterprise Europe Network, tel , kom , 55

56 Realizacja e-podlaskie Propozycja dla instytucji edukacyjnych Trwa nabór wniosków do działania Wizyty Przygotowawcze Wizyty Przygotowawcze to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami ( ) oraz przygotowanie wspólnego projektu. Wnioskodawcy: Z Polski o dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje zajmujące się kształceniem formalnym na wszystkich poziomach (podstawowym, średnim, wyższym, zawodowym, osób dorosłych): szkoły (w tym również dla dorosłych; publiczne, niepubliczne, niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej); technika; szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne); instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe); publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego. Czas trwania projektu: Czas trwania wizyty do 5 dni roboczych. Koszty uprawnione: W ramach wizyty kwalifikowalne będą koszty: podróży i ubezpieczenia w wysokości maksymalnej 500 utrzymania w wysokości 250 za dzień. Nabór trwa do 3 lutego 2014 r. 56

57 Realizacja Programu e-podlaskie Działania Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP Realizacja trzech projektów infrastrukturalnych w partnerstwie z prawie wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego w województwie Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami i stowarzyszeniami, przedstawicielami biznesu m.in. w ramach Grupy roboczej ds. realizacji idei e-podlaskie Promocja idei społeczeństwa informacyjnego na spotkaniach, konferencjach, w mediach regionalnych, poprzez informowanie o ogłaszanych konkursach i innych działaniach dot. IT Podejmowanie inicjatyw mających na celu uwzględnienie zapisów programu e-podlaskie w kontrakcie terytorialnym i kolejnej perspektywie finansowej 57

58 Dziękuję za uwagę! Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 58

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 projekt Projekt przyjęty Uchwałą nr 196/2816/2013 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 8 listopada 2013 r. Minimalne poziomy koncentracji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020

Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Fundusze na e-commerce w perspektywie unijnej 2014-2020 Białystok 27.06.2014 Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego E-commerce E-commerce Europejski Fundusz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Wsparcie sektora MŚP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Liczba złożonych wniosków o dofinansowania:3965

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 SRWP Dokument implementacyjny w obszarze B+R Strategia Transportu RPOWP POWER POIR BP, JST Główne uwarunkowania kształtu projektu

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Wydział Rozwoju Regionalnego Kraków, dn. 10.02.2015 r. Alokacja RPO WSL 2014 2020 projekt v. 7 EFS 978 mln EFRR 2 498,9 mln w sumie

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata

Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w regionalnych i krajowych programach operacyjnych na lata 2014-2020 Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Mielec, 30.05.2014

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Katowice, 16 maja 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 16 maja 2014 r. Alokacja RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT) 2 241,1 mln

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r..

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r.. Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 Frankfurt nad Odrą, 6 czerwca 2013 r.. Strategia Europa 2020 Realizacja polityki spójności w perspektywie na lata 2014-2020 opiera się o Priorytety

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny perspektywa 2014-2020 Szczecin, 07 maja 2014 roku Podział Interwencji EFS kraj/region POZIOM KRAJOWY: 1 krajowy POWER Wsparcie przygotowania i wdrożenia reform Wsparcie szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik nr 1 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Nazwa i nr osi Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka 1.1 Kluczowa dla

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020 na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 48/1720/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 listopada 2015 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Kujawsko-Pomorskie 1.Oś Priorytetowa 1 wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

RAMY PROGRAMOWE DLA INNOWACJI

RAMY PROGRAMOWE DLA INNOWACJI RAMY PROGRAMOWE DLA INNOWACJI Działania Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i możliwości finansowania innowacji społecznych wypracowanych w ramach POKL 2007 2013 Elżbieta Romańczuk Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

RPO WD 2014-2020. Konsultacje społeczne

RPO WD 2014-2020. Konsultacje społeczne RPO WD 2014-2020 Konsultacje społeczne OŚ PRIORYTETOWA 6: INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Cel ogólny Osi Priorytetowej Zapewnienie infrastruktury dla spójności społecznej i poprawy jakości życia, w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. E-Zdrowie karty działań Działanie nr 1 Nazwa Wdrożenie wybranych zarządczych narzędzi TIK obsługi systemów w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e-zdrowie.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Załącznik 1 - Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych Oś Priorytetowa 1.1 Działalność badawczo - rozwojowa jednostek naukowych 1a Udoskonalanie infrastruktury

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa

Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Departament Funduszy Strukturalnych Środki europejskie na edukację - perspektywa finansowa Warszawa, 31 stycznia 2014 roku Fundusze unijne dla oświaty 1. Środki EFS dla edukacji w latach 2007-2013 2. olityka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata na 2016 rok Załącznik do Uchwały Nr 46/1826/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WK-P na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT O p o l e, 4 w r z e ś n i a 2 0 1 4 r. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 1 w zakresie: TRANSFERU WIEDZY DO GOSPODARKI PROJEKTÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH 2 Fundusze zewnętrzne 2014 2020, (projekty programów operacyjnych) 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WYDZIAŁ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Zadania wdrożeniowe EFRR WYDZIAŁ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 1.Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa

Bardziej szczegółowo

Pomoc Rodzinie w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020

Pomoc Rodzinie w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 Pomoc Rodzinie w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020 Adam Koszela Kierownik Zespołu ds. Programowania Perspektywy UE 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Charakterystyka RPO WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Możliwości dla NGO 1 Programy Operacyjne wdrażające polską politykę rozwoju i europejską politykę spójności w latach 2014 2020. PO Infrastruktura i Środowisko, Program

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 3 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projekt z dnia 8 kwietnia 2014 r. Obszary komplementarności oraz mechanizmy koordynacji między funduszami polityki spójności, EFRROW, EFMR oraz innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania oraz EBI Załącznik nr 3 do Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO 2014+ Poznań,10.09.2014 r. 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego DOKUMENTY KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04.

Spotkanie informacyjne. Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020. 01.04. Spotkanie informacyjne Plany wspierające dalszą działalność i rozwój Klastra INNOWATOR Perspektywa programowa na lata 2014-2020 01.04.2015 Kielce Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Program

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Wsparcie przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Opolskiego Agnieszka Okupniak Z-ca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

* STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄGA 2020+ PROGRAMOWANIE 2014-2020

* STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄGA 2020+ PROGRAMOWANIE 2014-2020 * STRATEGIA ROZWOJU ELBLĄGA 2020+ PROGRAMOWANIE 2014-2020 * Cele tematyczne na rzecz realizacji Europa 2020 1. wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; 2. zwiększenie dostępności,

Bardziej szczegółowo

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2.

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Rozwój treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej. Regionalny Program Operacyjny Województwo Opolskie 1.Oś Priorytetowa I Innowacje w gospodarce Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw; Zwiększone urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie. 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny Województwo Podkarpackie 1.Oś Priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Zwiększone urynkowienie działalności badawczo rozwojowej. Zwiększona działalność B+R przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

RZEMIOSŁO W EFS. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja RZEMIOSŁO W EFS Wdrażanie zasady partnerstwa przez poszczególne instytucje zarządzające

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 27 marca 2015 r.

Zielona Góra, 27 marca 2015 r. Zielona Góra, 27 marca 2015 r. RPO Lubuskie 2020 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 906 929 693,00 Finansowanie z EFRR 651 814 747,00 Finansowanie z EFS 255 114 946,00 OP1.

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA

REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ w WIELKOPOLSKIM REGIONALNYM PROGRAMIE OPERACYJNYM NA LATA 2014 2020 WRPO 2014+ Poznań, dnia 3 lutego 2015 roku 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Alokacja WRPO

Bardziej szczegółowo

Edukacja w okresie programowania

Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Katowice, 30 czerwca 2014 roku Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a

Bardziej szczegółowo