Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020"

Transkrypt

1 Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

2 Plan prezentacji 1 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie 2 3 Działania wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego w projekcie RPO WP Aktualne propozycje działań wspierających e-biznes i edukację 2

3 1 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie

4 Program e-podlaskie Dnia 8 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął do realizacji Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego do roku 2020 e-podlaskie Celem programu jest: ukierunkowanie i zintegrowanie działań zmierzających do budowy społeczeństwa informacyjnego w województwie podlaskim tak, aby w jak największym stopniu przyczyniały się do wzrostu konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jakości życia mieszkańców 4

5 Program e-podlaskie Sieci teleinformatyczne e-zdrowie e-administracja E-edukacja E-biznes W programie określono cele i działania w podziale na osie priorytetowe: e-administracja e-biznes e-zdrowie e-edukacja sieci teleinformatyczne 5

6 Program e-podlaskie 6

7 Działania z obszaru e-biznes Rozwój kompetencji sprzyjających rozwojowi e-biznesu Modernizacja oferty programowej szkół wyższych i ponadgimnazjalnych na potrzeby e-biznesu Uruchomienie nowych kierunków studiów, w tym studiów podyplomowych Szkolenia i doradztwo z zakresu technik informatycznych skierowane do podlaskich przedsiębiorców i ich pracowników Kampania promocyjnoinformacyjna Rozwój sektora TIK w regionie Utworzenie inkubatorów small e-biznesu Badania i rozwój nowoczesnych technologii w zakresie e-biznesu Rozwój współpracy przedsiębiorstw z uczelniami i instytucjami naukowobadawczymi w zakresie e-biznesu Budowanie wizerunku województwa Podlaskiego jako zagłębia e-biznesu (e-podlaskie) i przyciąganie inwestorów zewnętrznych Podniesienie poziomu wykorzystania TIK w przedsiębiorstwach Dotacje dla przedsiębiorstw na wdrażanie, rozbudowę i unowocześnienie systemów informatycznych Tworzenie, rozwój i wdrażanie innowacji w zakresie e-biznesu w przedsiębiorstwach 7

8 Działania z obszaru e-administracja Wdrożenie nowoczesnych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań TIK w jednostkach realizujących zadania administracji publicznej na terenie województwa podlaskiego Zapewnienie powszechnego dostępu do usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną Zwiększenie kompetencji kierowników i pracowników jednostek administracji publicznej w zakresie roli TIK w procesie usprawniania funkcjonowania administracji Budowa wspólnej, elektronicznej platformy administracji publicznej województwa podlaskiego Rozwój wspólnej platformy administracji publicznej województwa podlaskiego Redukcja dokumentów papierowych w komunikacji pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne Określenie standardów komunikacyjnych z zachowaniem zgodności z krajowymi i europejskimi ramami interoperacyjności Optymalizacja świadczenia usług Udostępnienie jednolitego katalogu usług publicznych administracji województwa podlaskiego Udostępnienie zasobów rejestrów publicznych innym podmiotom publicznym oraz klientom administracji na drodze elektronicznej Udostępnianie usług masowych Promocja usług e-administracji Utworzenie centrum doradczego e-administracji publicznej województwa podlaskiego Promocja e-administracji dedykowana decydentom oraz kierownikom jednostek administracji publicznej województwa podlaskiego Szkolenia pracowników administracji Specjalizacja w zakresie nowoczesnych technologii w administracji na uczelniach wyższych Badanie potrzeb, oczekiwań i satysfakcji klientów oraz oceny jakości i efektywności świadczonych e-usług przez administrację 8

9 Działania z obszaru e-edukacja Zapewnienie mieszkańcom ( ) infrastruktury technicznej edukacji Utworzenie struktury niematerialnej PPEdu Dostosowanie kompetencji nauczających do nowych możliwości edukacyjnych z wykorzystaniem TIK Dostosowanie kompetencji uczących się do nowych możliwości edukacyjnych z wykorzystaniem TIK Zapewnienie dostępu do bezprzewodowego Internetu na całym terenie placówki edukacyjnej Wyposażenie placówek edukacyjnych zestaw niezbędnych urządzeń multimedialnych w każdej klasie Zapewnienie dostępu do komputerów i internetu dorosłym mieszkańcom w ramach istniejących publicznych pracowni komputerowych w każdej gminie województwa podlaskiego. Utworzenie Podlaskiej Elektronicznej Platformy Edukacyjnej (PEPE) Udostępnienie na PEPE pakietu nieodpłatnych materiałów dydaktycznych w szczególności realizujących cele e - administracji, e-zdrowia czy e-biznesu Udostępnienie w ramach sieci bibliotek publicznych z wykorzystaniem PEPE zdigitalizowanych zasobów Książnicy Podlaskiej Szkolenia i kursy dla nauczycieli przedmiotowych, nauczycieli praktycznej nauki zawodu i trenerów dotyczące nowych metodyk nauczania z wykorzystaniem TIK i PEPE Szkolenia i kursy dla administracji placówek edukacyjnych przygotowujące do korzystania z PPEdu Szkolenia i kursy komputerowe dla grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym Modernizacja programów nauczania uwzględniająca kształtowanie umiejętności uczenia się przygotowująca nowe pokolenie do uczenia się przez całe życie Kampania informacyjnoedukacyjna dotycząca przygotowania mieszkańców województwa do korzystania z rozwiązań e-edukacji, e-administracji, e-biznesu, e-zdrowia i sieci teleinformatycznych 9

10 Działania z obszaru e-zdrowie Usprawnienie zarządzania służbą zdrowia dzięki IT Usprawnienie i podniesienie jakości opieki nad pacjentem Udostępnienie mieszkańcom woj. możliwości korzystania z telemedycyny i teleopieki Wzrost poziomu zdrowia mieszkańców dzięki upowszechnieniu zachowań profilaktycznych i promocji zdrowia poprzez TIK Wdrożenie wybranych zarządczych narzędzi TIK do obsługi systemów w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e Zdrowie. Wdrożenie nowoczesnego wystandaryzowanego i kompleksowego oprogramowania zarządczego we wszystkich jednostkach leczniczych oraz pełny rozwój zarządczych narzędzi TIK w szpitalach. Szkolenia personelu zarządzającego i medycznego z obsługi narzędzi TIK do zarządzania i wspomagania pracy placówek ochrony zdrowia. Wdrożenie wybranych narzędzi TIK do obsługi pacjenta w ochronie zdrowia w szpitalach poprzez realizację projektu Podlaski system informacyjny e- Zdrowie. Tworzenie, rozwój i wdrażanie innowacji w zakresie e-zdrowia związanych z podniesieniem i usprawnieniem opieki nad pacjentem Udostępnienie narzędzia TIK do teleopieki ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi do telediagnostyki Wyposażenie podmiotów leczniczych w narzędzia niezbędne do stosowania rozwiązań z zakresu telemedycyny ze szczególnym uwzględnieniem teleobrazowania Dofinansowanie projektów związanych z tworzeniem ośrodków telemedycyny i świadczeniem przez nie usług telemedycznych Budowa i późniejsze rozwijanie portalu tematycznego dla pacjenta o profilaktykę i promocję zdrowia Promocja w społeczeństwie zdrowego stylu życia i badań profilaktycznych z wykorzystaniem TIK Stworzenie narzędzi TIK do monitorowania korzystania z programów profilaktycznych Wspieranie procesów wczesnego wykrywania zakażeń szpitalnych Wspieranie zarządzania chorobami przewlekłymi 10

11 Działania z obszaru sieci teleinformatyczne Zapewnienie konkurencji na rynku hurtowego dostępu do sieci szkieletowej i dystrybucyjnej klasy NGN i tradycyjnym na obszarze woj. podlaskiego Zapewnienie konkurencji na rynku regionalnych sieci dostępowych tradycyjnych i klasy NGA stymulowane działaniami instytucji publicznych Tworzenie bezpłatnych publicznych punktów dostępu do Internetu Budowa infrastruktury regionalnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) Budowa infrastruktury regionalnej sieci szkieletowej i dystrybucyjnej uzupełniającej wybudowaną infrastrukturę SSPW) Uruchomienie działalności operatora sieci samorządowej Opracowanie dokumentacji umożliwiającej sprawną budowę konkurencyjnego rynku szerokopasmowych usług dostępowych na terenie całego województwa podlaskiego Budowa sieci dostępowych klasy NGA na terenie wszystkich gmin województwa podlaskiego. Opracowanie dokumentacji umożliwiającej sprawną budowę przez samorządy lokalne bezprzewodowych, bezpłatnych obszarów dostępu do Internetu Budowa przez samorządy terytorialne województwa podlaskiego publicznych, bezpłatnych punktów dostępowych do Internetu 11

12 Powstawanie zapisów dokumentów strategicznych 12

13 Cele Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku

14 2 Działania wspierające rozwój społeczeństwa informacyjnego w projekcie RPO WP

15 Zakres regionalnych programów operacyjnych wg propozycji linii demarkacyjnej Na poziomie regionalnym nacisk będzie położony przede wszystkim na: wspieranie przedsiębiorczości (cel tematyczny 3.) wynikającej z regionalnych specjalizacji; Na regiony scedowana została przeważająca część interwencji na rzecz: edukacji (cel tematyczny 10.) zatrudnienia (cel tematyczny 8.) włączenia społecznego (cel tematyczny 9.) w zakresie: upowszechnienia technologii TIK (cel tematyczny 2.) infrastruktury ochrony środowiska (cel tematyczny 5. i 6.) energetyki (cel tematyczny 4.) oraz transportu (cel tematyczny 7.) Działania podejmowane na poziomie regionalnym będą uzupełniały działania programowane na poziomie krajowym

16 OŚ I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU Działanie Priorytet Inwestycyjny Alokacja [mln EUR] 1.1 Wsparcie na rzecz gospodarki opartej na wiedzy , Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach , Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach , Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa 1.5. Wspieranie rozwoju i implementacji technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności przedsiębiorstw (e-biznes) 1.6.Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura , , ,00 Razem dla osi 242,37

17 Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach P.I Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w B+I, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi ( ), wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji w dziedzinie kluczowych technologii Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Wspieranie działalności B+R w przedsiębiorstwach Wspieranie transferu wiedzy i komercjalizacji wyników B+R Wskaźnik rezultatu Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w sektorze przedsiębiorstw 28,87 mln euro

18 Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.2. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach Przykładowe typy operacji doradztwo specjalistyczne (np. audyty technologiczne, prawo własności intelektualnej, vouchery na innowacje, tzw. konsulting technologiczny itd.), wspieranie tworzenia i rozwój działów B+R w przedsiębiorstwach wspieranie projektów B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa wspieranie projektów związanych z wdrożeniem wyników prac B+R 28,87 mln euro

19 Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach P.I wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Zapewnienie dostępu do kapitału na działalność inwestycyjną i innowacyjną przedsiębiorstw Wspieranie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych Promowanie postaw i działań sprzyjających efektywności wykorzystania zasobów naturalnych Ograniczanie energo- i materiałochłonności Wskaźnik rezultatu Zyskowności sprzedaży brutto 120 mln euro

20 Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.3. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach Przykładowe typy operacji innowacje techniczne (produktowe i technologiczne), marketingowe i organizacyjne (ukierunkowanie na innowacje otwarte, innowacje związane ze specjalizacjami regionalnymi lub lokalnymi) ekoinnowacje inwestycje ograniczające materiało- i energochłonność, odzysk surowców wtórnych, wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego i BAT 120 mln euro

21 forumebiznesu.pl Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa P.I promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowych firm Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Promowanie postaw proinnowacyjnych oraz rozwój współpracy w sferze innowacji i inwestycji Dostępność terenów inwestycyjnych Promocja gospodarcza regionu Wskaźnik rezultatu Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych Nakłady na działalność innowacyjną pochodzące z funduszy seed capital 42,5 mln euro

22 forumebiznesu.pl Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa Przykładowe typy operacji wsparcie działalności gospodarczej na wczesnym etapie rozwoju (w tym rozwój funduszy kapitałowych) uzbrojenie terenów inwestycyjnych promocja gospodarcza regionu 42,5 mln euro

23 Hdmax.pl Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.5. Wspieranie rozwoju i implementacji technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności przedsiębiorstw (e-biznes) P.I Rozwój produktów i usług opartych na TIK, handlu elektronicznego oraz zwiększanie zapotrzebowania na TIK Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu Rozwój sektora e-biznesu w województwie podlaskim Podniesienie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach na rzecz wzrostu ich konkurencyjności Wskaźnik rezultatu Zyskowność sprzedaży brutto 12 mln euro

24 Hdmax.pl Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie 1.5. Wspieranie rozwoju i implementacji technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności przedsiębiorstw (e-biznes) Przykładowe typy operacji przedsięwzięcia dotyczące wdrażania, rozbudowy i unowocześnienia systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, rozwój produktów i usług opartych na TIK, sprzedaż produktów i usług w Internecie, zastosowanie ICT w relacjach z innymi podmiotami (B2B, B2G) oraz konsumentami (B2C) 12 mln euro

25 OŚ II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA Działanie Priorytet Inwestycyjny Alokacja [mln EUR] 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, w tym osób odchodzących z rolnictwa przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy , Działania na rzecz work-life balance , Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych , Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian , Przedłużanie okresu aktywności zawodowej ,00 Razem dla osi 122,52

26 Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, w tym osób odchodzących z rolnictwa przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy P.I zapewnianie dostępu do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo, w tym podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia Podniesienie mobilności zasobów pracy Wskaźnik rezultatu: 50 mln euro Liczba osób zatrudnionych po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób posiadających zatrudnienie 6 miesięcy po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu Liczba osób nieaktywnych zawodowo, poszukujących pracy po opuszczeniu programu

27 Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.1. Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, w tym osób odchodzących z rolnictwa przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Przykładowe typy operacji aktywizacja zawodowa z uwzględnieniem indywidualizacji wsparcia wspieranie zatrudnienia i mobilności zasobów pracy 50 mln euro

28 weblog.infopraca.pl kobieta.onet.pl Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.2. Działania na rzecz work-life balance P.I równouprawnienie płci oraz godzenie życia zawodowego i prywatnego Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej Ułatwienie godzenia życia zawodowego i prywatnego 10,52 mln euro Wskaźnik rezultatu: Liczba osób zatrudnionych po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób posiadających zatrudnienie 6 miesięcy po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu

29 kobieta.onet.pl Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.2. Działania na rzecz work-life balance Przykładowe typy operacji wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia elastyczne formy zatrudnienia wspieranie aktywizacji osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz po okresie opieki nad osobami zależnymi 10,52 mln euro

30 Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych P.I samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Cel odpowiadający priorytetowi inwestycyjnemu: Tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości Wskaźnik rezultatu: 16 mln euro Liczba osób zatrudnionych po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) Liczba utworzonych mikroprzedsiębiorstw działających 30 miesięcy po uzyskaniu wsparcia finansowego Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej

31 Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Przykładowe typy operacji wsparcie szkoleniowo-doradcze i finansowe dla osób fizycznych w zakresie uruchomienia działalności gospodarczej, finansowanie pomostowe w początkowej fazie funkcjonowania przedsiębiorstwa wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 16 mln euro

32 eeepraca.blog.onet.pl Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.4. Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian P.I adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Cel odpowiadający priorytetowi inwestycyjnemu: Rozwój przedsiębiorstw w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, w szczególności z zastosowaniem TIK Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 40 mln euro Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu

33 eeepraca.blog.onet.pl Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.4. Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian Przykładowe typy operacji wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników zgodnie z potrzebami przedsiębiorstw wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez związki pracodawców i związki zawodowe, mające na celu zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie: organizacji pracy, form świadczenia pracy, promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, godzenia życia zawodowego i prywatnego promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, szkolenia i doradztwo z zakresu e-biznesu 40 mln euro

34 kolbuszowskimagiel.blogspot.com Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.5. Przedłużanie okresu aktywności zawodowej P.I Aktywne i zdrowe starzenie się Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Poprawa jakości kapitału ludzkiego poprzez zdrowotne działania profilaktyczne oraz wsparcie powrotu do pracy Przeciwdziałanie przerwaniu aktywności zawodowej osób starszych Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu Liczba osób posiadających zatrudnienie 6 miesięcy po opuszczeniu programu (w tym samozatrudnieni) 6 mln euro

35 kolbuszowskimagiel.blogspot.com Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działanie 2.5. Przedłużanie okresu aktywności zawodowej Przykładowe typy operacji priorytetowe programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej programy zdrowotne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej ze względów zdrowotnych, programy rehabilitacji leczniczej ułatwiające powrót do pracy działania skierowane do osób w wieku produkcyjnym w celu umożliwienia/ wsparcia powrotu na rynek pracy i tym samym zapobiegania wykluczeniu społecznemu realizacja programów skierowanych na kształtowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, w szczególności adresowane do dzieci i młodzieży (edukacja zdrowotna, promocja aktywności fizycznej, zdrowego żywienia, higieny jamy ustnej itp.) 6 mln euro

36 OŚ III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE Działanie Priorytet Inwestycyjny Alokacja [mln EUR] 3.1 Kształcenie i edukacja , Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu ,00 Razem dla osi 80,00

37 Oś III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja P.I ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, kształcenia podstawowego i ponadpodstawowego wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez podnoszenie kompetencji cyfrowych Wskaźnik rezultatu: Udział dzieci w wieku 3-4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola, punkty i zespoły przedszkolne) Młodzież niekontynuująca nauki Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK 20 mln euro

38 Oś III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja Przykładowe typy operacji poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwiększenie dostępności stabilnej i wysokiej jakości edukacji przedszkolnej zwłaszcza na obszarach, w których liczba miejsc/ placówek edukacji przedszkolnej jest niewystarczająca poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji ogólnej (podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej) także poprzez wdrażanie programu Cyfrowa szkoła w obszarze e-nauczyciel i e-szkoła programy poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz doradztwo inicjatywy wspierające rozwój kreatywności i budowę społeczeństwa obywatelskiego wśród dzieci i uczniów 20 mln euro

39 Oś III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu P.I poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie, podniesienie umiejętności i kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy, zwiększenie dopasowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy m.in. przez poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz utworzenia i rozwijanie systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Wzmocnienie atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie go do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty kształcenia ustawicznego Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez podnoszenie kompetencji cyfrowych Wskaźnik rezultatu: Liczba osób świadczących usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego po opuszczeniu programu Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 60 mln euro

40 Oś III Kompetencje i kwalifikacje Działanie 3.2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Przykładowe typy operacji poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji zawodowej oraz wsparcie systemu kształcenia zawodowego w powiązaniu z rynkiem pracy (szkoła, pracodawca, otoczenie szkoły) w tym rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi rozwój oferty kształcenia ustawicznego usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej dostosowanie kompetencji uczących się do nowych możliwości edukacyjnych z wykorzystaniem TIK rozwój kompetencji w zakresie świadczenia usług doradztwa edukacyjno-zawodowego 60 mln euro

41 OŚ VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ Działanie Priorytet Inwestycyjny Alokacja [mln EUR] 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji , Rozwój usług społecznych , Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społecznogospodarczym województwa podlaskiego 9.8 8, Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego ,00 Razem dla osi 75,00

42 OŚ VIII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Działanie Priorytet Inwestycyjny Alokacja [mln EUR] 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną , Uzupełnienie edukacyjnej i szkoleniowej deficytów w zakresie infrastruktury , Efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego , Infrastruktura ochrony zdrowia , Rewitalizacja ,00 Razem dla osi 107,50

43 Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną P.I wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-integracji, e-kultury i e-zdrowia Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Upowszechnienie technik informatycznokomunikacyjnych w opiece zdrowotnej, administracji, kulturze, edukacji, integracji społecznej Zwiększenie poziomu korzystania z usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Wzrost efektywności działania podmiotów i służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa Wskaźnik rezultatu: Odsetek spraw załatwianych drogą elektroniczną (jako % z 20 podstawowych usług) Odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną 35 mln euro

44 Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Przykładowe typy operacji informatyzacja świadczenia usług medycznych (e-zdrowie) rozwój usług elektronicznych w administracji (e-administracja) wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w zakresie digitalizacji zasobów publicznych 35 mln euro

45 m.katowice.gazeta.pl Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej P.I inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Cele odpowiadające priorytetowi inwestycyjnemu: Poprawa dostępności do wysokiej jakości kształcenia i szkolenia dostosowanego do potrzeb rynku pracy Wskaźnik rezultatu: Udział dzieci w wieku 3-4 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola, punkty i zespoły przedszkolne) Młodzież niekontynuująca nauki 22,50 mln euro

46 m.katowice.gazeta.pl Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2. Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Przykładowe typy operacji poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej inwestycje w infrastrukturę w obszarze kształcenia zawodowego i szkoleń 22,50 mln euro

47 Nowelizacjia ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Rozszerzenie listy podmiotów, które będą uprawnione za zgodą ministra ds. informatyzacji do potwierdzania profilu zaufanego epuap: operator pocztowy banki instytucje kredytowe Dopuszczenie możliwości posługiwania się skanami dokumentów Organ wskazany do określenia wzoru dokumentu ma obowiązek udostępniania ( ) formularza elektronicznego umożliwiającego wygenerowanie dokumentu elektronicznego w celu złożenia go za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzenie obowiązku udostępniania i korzystania przez podmioty publiczne z elektronicznych skrzynek podawczych 47

48 Proponowana alokacja w podziale na osie RPOWP Oś priorytetowa Fundusz/Cel tematyczny Priorytety Inwestycyjne EFRR [mln EUR] EFS [mln EUR] Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa EFRR: CT 1, 2, 3, 8 1.1, 1.2, 2.2, 3.1, 3.3, ,37 - EFS: CT 8 8.5, 8.7, 8.8, 8.9, ,52 Oś III Kompetencje i kwalifikacje EFS: CT , ,00 Oś IV Poprawa dostępności transportowej EFRR: CT 7 7.2, 7.3, ,00 - Oś V Gospodarka niskoemisyjna EFRR: CT 4 4.1, 4.2, 4.3, ,53 - Oś VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami EFRR: CT 6 6.1, 6.2, 6.4, ,00 - Oś VII Poprawa spójności społecznej EFS: CT 9 9.4, 9.7, 9.8, ,00 Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej EFRR: CT 2, 6, 9, , 6.3, 9.1, 9.2, ,50 - Oś IX Pomoc techniczna EFS Nie dotyczy - 38,08 772,40 315,60 Razem RPOWP 1088

49 Konsultacje trwają do 2 stycznia 2014 r.

50 Konsultacje trwają do 2 stycznia 2014 r.

51 3 Aktualne propozycje działań wspierających e-biznes i edukację

52 Promocja e-biznesu Propozycja dla firm i instytucji otoczenia biznesu CeBIT - miejsce spotkań przedstawicieli sektora IT z całego świata Organizatorzy wyróżniają cztery obszary tematyczne: pro innowacyjne rozwiązania IT dla biznesu. gov innowacyjne rozwiązania IT dla instytucji publicznych i ochrony zdrowia. lab prezentacje wyników międzynarodowych projektów badawczych oraz forum dialogu między ludźmi nauki, biznesu i polityki. life pokaz trendów, technologii oraz aplikacji mobilnych i inteligentnych. Targi informatyczne CeBIT 2014 w Hanowerze Marzec 2014 Udział w stoisku regionalnym (Opłata podwystawcy 4000 PLN) Podwystawcami mogą być: Giełda kooperacyjna Future Match W giełdzie mogą wziąć udział: Parki Klastry Instytucje otoczenia biznesu Firmy ICT (opłata ok. 500 PLN) Potencjalni nabywcy usług ICT (bez opłat) 52

53 Promocja e-biznesu CeBIT 2014 Udział w stoisku regionalnym Stoiska regionalne mogą być udostępniane podwystawcom: parkom, klastrom, instytucjom otoczenia biznesu (opłata 770 Euro+VAT) Każdy podwystawca dysponuje ladą wystawienniczą i stojakami, na których może dystrybuować materiały promocyjne konkretnych firm (same firmy takimi podwystawcami zostać nie mogą) Wszystkie polskie podmioty obecne na targach znajdą się w wydawanym przez nas katalogu. (Wystawcy indywidualni, niezależni od naszego stoiska, nasi podwystawcy, inne instytucje i firmy obecne na targach, polscy uczestnicy Future Match) Osoby do kontaktu w woj. podlaskim: Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP Bożena Ignatowska, tel Białostocki Park Naukowo-Technologiczny: Grzegorz Rubin, tel

54 Promocja e-biznesu CeBIT 2014 Udział w Future Match Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza: firmy instytuty badawcze oraz szkoły wyższe z branży ICT do udziału w giełdzie kooperacyjnej Future Match 2014 organizowanej podczas targów CeBIT Zapraszani są również potencjalni nabywcy usług ICT przedstawiciele branż: motoryzacyjnej, transportu i logistyki, biotechnologicznej, farmaceutycznej, elektrycznej, środowiskowej, spożywczej, meblarskiej, maszynowej, turystycznej, chemicznej, kosmicznej oraz nanotechnologii. Giełda Future Match, to okazja do: pozyskania nowych zleceń zapoznania się z nowymi technologiami promocji firmy na rynkach zagranicznych wymiany doświadczeń z ekspertami z branży ICT. WAŻNE TERMINY do 23 lutego 2014 r. rejestracja uczestników marca 2014 r. spotkania b2b KOSZTY Opłata rejestracyjna wynosi %VAT. Opłata zawiera bilety wstępu na targi. Bezpłatnie w giełdzie mogą wziąć udział przedstawiciele spoza branży ICT - potencjalni nabywcy usług ICT oraz osoby zainteresowane zakupem produktów oferowanych przez uczestników giełdy. 54

55 Promocja e-biznesu CeBIT 2014 Udział w Future Match Pomoc PARP wsparcie przy procesie rejestracji i opracowywaniu profilu współpracy walidacja profilu współpracy szacowane koszty przedsiębiorcy: przejazd i pobyt, opłata VAT, w ramach opłaty: zapewnione bilety wstępu na targi CEBIT 2014 wsparcie merytoryczne, techniczne i logistyczne podczas spotkań kooperacyjnych bieżące doradztwo i pytania przed, w trakcie i po spotkaniach pomoc przy poszukiwaniu partnerów do rozmów. Informacje i wskazówki dr inż. Bartosz Sokół, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Enterprise Europe Network, tel , kom , 55

56 Realizacja e-podlaskie Propozycja dla instytucji edukacyjnych Trwa nabór wniosków do działania Wizyty Przygotowawcze Wizyty Przygotowawcze to krótkie wizyty przedstawicieli instytucji edukacyjnych, mające na celu nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami ( ) oraz przygotowanie wspólnego projektu. Wnioskodawcy: Z Polski o dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje zajmujące się kształceniem formalnym na wszystkich poziomach (podstawowym, średnim, wyższym, zawodowym, osób dorosłych): szkoły (w tym również dla dorosłych; publiczne, niepubliczne, niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej); technika; szkoły wyższe (publiczne i niepubliczne); instytucje prowadzące studia trzeciego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (uczelnie, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze lub instytuty naukowe); publiczne placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego. Czas trwania projektu: Czas trwania wizyty do 5 dni roboczych. Koszty uprawnione: W ramach wizyty kwalifikowalne będą koszty: podróży i ubezpieczenia w wysokości maksymalnej 500 utrzymania w wysokości 250 za dzień. Nabór trwa do 3 lutego 2014 r. 56

57 Realizacja Programu e-podlaskie Działania Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP Realizacja trzech projektów infrastrukturalnych w partnerstwie z prawie wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego w województwie Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami i stowarzyszeniami, przedstawicielami biznesu m.in. w ramach Grupy roboczej ds. realizacji idei e-podlaskie Promocja idei społeczeństwa informacyjnego na spotkaniach, konferencjach, w mediach regionalnych, poprzez informowanie o ogłaszanych konkursach i innych działaniach dot. IT Podejmowanie inicjatyw mających na celu uwzględnienie zapisów programu e-podlaskie w kontrakcie terytorialnym i kolejnej perspektywie finansowej 57

58 Dziękuję za uwagę! Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 58

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. www.wzp.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Czym jest Regionalny Program Operacyjny? Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to jedna z dróg

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR)

Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz jego priorytety inwestycyjne (EFRR) Priorytet inwestycyjny Priorytet 1.1. (EFRR) wzmacnianie infrastruktury B+R (

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, kwiecień 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie

Dotacje w latach 2007-2013. Wprowadzenie Dotacje w latach 2007-2013 Wprowadzenie Dotacje w latach 2007-2013 Wprowadzenie PLAN 1. Vento Consulting, czyli kim jesteśmy? 2. Dotacje 2007-2013, Wstęp 3. Dotacje 2007-2013, Projekty 4. Złote zasady

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro)

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu kwota dofinansowania publicznego w złotówkach 2 (euro) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na 2015 rok 1 wersja z dnia 19 maja 2015 r. Ogłoszenie naborów wniosków w trybie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 PROJEKT SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania

Nowy okres programowania Nowy okres programowania - moŝliwości finansowania projektów organizacji pozarządowych Kraków, 24 czerwca 2015 r. Plan spotkania Wprowadzenie do tematyki spotkania Aktywizacja społeczna i zawodowa w nowym

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis Uzasadnienie uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Nazwa instytucji

Dotychczasowy zapis Proponowany zmieniony zapis Uzasadnienie uwagi Od kogo wpłynęła uwaga- Nazwa instytucji Załącznik nr 1 do Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Tabela uwag zgłoszonych w ramach

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Program Działanie Termin Kto może składać wsnioski Typ realizowanych projektów: Wartość dofinansowania Strona internetowa Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw IV kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 662/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 lipca 2008 r. Plan Działania na lata 2007-2008 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo