POWIAT PRZEWORSKI SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIAT PRZEWORSKI SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE ISSN 1509-4421"

Transkrypt

1 Egzemplarz bezpłatny Nr 3 (18) ISSN POWIAT PRZEWORSKI SAMORZĄDOWE CZASOPISMO INFORMACYJNE Święta Bożego Narodzenia to czas radości i pokoju. Niech ta chwila wyzwoli w Nas to, co najlepsze i da siły do podejmowania z powodzeniem wyzwań jakie przyniesie Nowy Rok. Niech biały opłatek z wigilijnego stołu stanie się znakiem miłości rodzinnej, a Gwiazda Betlejemska rozjaśni codzienność. Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Przeworskiego pogody ducha, spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności w Nowym 2008 Roku. życzą Starosta i Zarząd Powiatu Przeworskiego

2 Strona 2 PRZEWORSKI Szanowni Państwo Minął rok kadencji. To dobra okazja aby podsumować dokonania, którymi spłacamy mandat zaufania jakim obdarzyliście nas Państwo. Przekazujemy kolejny numer czasopisma, w którym mamy przyjemność przedstawić jakie prace remontowe, inwestycje czy zadania zostały zrealizowane w ostatnim roku przez wszystkie jednostki Starostwa Powiatowego w Przeworsku. Mamy nadzieję, że podjęte działania chociaż w części spełniły Państwa oczekiwania jakie pokładacie we władzach powiatu. Rok wspólnej pracy z samorządami miast i gmin na terenie powiatu zaowocował takimi inwestycjami jak remont dróg, chodników czy mostu. Za tę współpracę kierujemy dzisiaj podziękowanie do wszystkich samorządów na terenie naszego powiatu. Starosta Wicestarosta Zbigniew Kiszka Marek Frączek Scalenie gruntów w Krzeczowicach Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka decyzją nr GG /07 z dnia zatwierdził projekt scalenia gruntów wsi KRZECZOWICE gmina KAŃCZUGA o ogólnym obszarze ha. Na podstawie tej decyzji rolnikom okazano nowo wydzielone działki i drogi śródpolne. W miesiącu lipcu 2007 roku Starosta Przeworski pozyskał dodatkowe środki na prace dotyczące wykonanie dróg poscaleniowych śródpolnych w wysokości : zł na rok zł na rok 2008 W miesiącu listopadzie 2007 roku Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym przystąpił do wykonania w/w zadania. Na koniec 2007 roku we wsi Krzeczowice zostanie 3.5 km dróg śródpolnych utwardzonych i rekultywacja gruntów zgodnie z projektem. Do końca maja 2008 roku zostaną zakończone prace dotyczące zagospodarowania poscaleniowego we wsi Krzeczowice, w tym 20 km pozostało 16,5 km (łącznie 20 km) dróg śródpolnych utwardzonych i rekultywacja gruntów za kwotę zł. Maciej Lipski Geodeta Powiatowy Tworzymy bazę firm powiatu Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych informuje, że na stronie internetowej starostwa dostępna jest ankieta, która posłuży do opracowania aktualnej bazy firm z terenu powiatu przeworskiego. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do wypełnienia ankiety, której formularz dostępny jest na w/w stronie internetowej w oknie Ankieta dla firm. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres lub pocztową na adres starostwa (ul. Jagiellońska 10, Przeworsk) z dopiskiem na kopercie Ankieta dla firm. Zebrane dane po zweryfikowaniu zostaną zamieszczone w internetowej bazie firm. Uchwalono strategię powiatu W październiku br. zakończono prace nad przygotowaniem projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata ", dokumentu wyznaczającego podstawowe kierunki działań władz powiatu w perspektywie najbliższych lat. Końcowym etapem prac nad strategią były konsultacje społeczne dokumentu. Przy opracowywaniu ostatecznej wersji strategii uwzględniono dotychczas przedstawione opinie i sugestie. Dzięki nim strategia stała się dokumentem kompletnym i merytorycznie poprawnym. Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata ", została przyjęta uchwałą na Sesji Rady Powiatu w dniu 22 listopada 2007 roku i zamieszczona na stronie internetowej starostwa Strategia powiatu będzie podlegać systematycznemu monitorowaniu i ewaluacji. Dzięki takim działaniom uniknie się problemu dezaktualizacji jej założeń. Ponadto władze samorządowe będą informować mieszkańców powiatu o postępach w realizacji tego dokumentu. Systematyczne przekazywanie wiadomości będzie elementem niezbędnym w tworzeniu korzystnego klimatu wokół podejmowanych przedsięwzięć. Istotne jest również przyjmowanie wszystkich uwag i sygnałów płynących od mieszkańców, organizacji i lokalnych władz samorządowych oraz uwzględnienie wszystkich możliwych do realizacji postulatów. Rafał Anklewicz

3 PRZEWORSKI Strona 3 Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Gospodarka nieruchomościami: Starostwo Powiatowe w Przeworsku przygotowuje się do realizacji zadania wynikającego z dwóch ustaw znowelizowanej 24 sierpnia 2007 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami i uchwalonej w dniu 7 września 2007 r. ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności do uregulowania przy dużym nakładzie pracy, regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego. Sporządzenie wykazu nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego. Obowiązek sporządzenia takiego wykazu ustawodawca określił na sześć miesięcy od dnia wejście w życie znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Równocześnie ustawa zobowiązuje do ujawnienia praw własności wyżej wymienionych nieruchomości w księgach wieczystych, synchronizacji z księgami wieczystymi oraz wskazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości. Lasy osób fizycznych: Starosta Przeworski przystąpił w czerwcu 2007 roku do sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych zlokalizowanych na terenie gmin Jawornik Polski, Gać, Kańczuga, Przeworsk i Zarzecze. Planowany termin oddania przedmiotowego palu zgodnie z umową z wykonawcą ustalono na dzień 30 listopad Uproszczony plan urządzania lasu opracowywany jest dla lasów o obszarze co najmniej 10 ha, stanowiącego zwarty kompleks leśny, zawierający skrócony opis lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej między innymi: przebudowa drzewostanu, pielęgnowanie i ochrona lasu, zalesianie i odnowienia. Uproszczony plan urządzania lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot grupowych sporządza się na 10 lat. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zarząd Powiatu Przeworskiego udzielił pomocy finansowej zgodnie z porozumieniem z Zarządem Województwa Podkarpackiego - Województwu Podkarpackiemu, w formie dotacji w wysokości zł (słownie: sto tysięcy złotych) w 2007 roku na zabezpieczenie powodziowe i usuwanie skutków powodzi na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, przepływających przez teren powiatu przeworskiego z podziałem na gminy: rzeka Mleczka Kańczudzka - Miasto Przeworsk, Miasto i Gmina Kańczuga, Gmina Jawornik Polski; rzeka Mleczka Zarzecka - Gmina Zarzecze; potok Lubenia - Miasto i Gmina Sieniawa; potok Pawłowa Gmina Adamówka; potok Przykopa Gmina Tryńcza. W związku z trudną zaistniałą sytuacją finansową w Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Zarząd Powiatu w 2007 roku podjął decyzję o sfinansowanie wysadzeń letnich kwiatów rabatowych na terenie zabytkowego parku oraz zabezpieczył środki na realizację zadania pn. Prace pielęgnacyjno-konserwatorskie drzew uznanych za pomniki przyrody na terenie zabytkowego parku w Przeworsku kontynuacja prac z lat poprzednich w formie dotacji w wysokości 10% kosztów realizacji całego zadania. Ryszard Wiśniowski Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych i dostępnych instytucji oświatowych. Organem nadzorującym przeworską poradnię w sprawach merytorycznych jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zaś finansowo i administracyjnie podporządkowana jest Starostwu Powiatowemu w Przeworsku. Zasadniczym celem działania poradni jest udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży we wczesnych stadiach powstawania problemów oraz podejmowanie działań profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i konsultacyjnych. Jedyną formalnością, która gwarantuje przeprowadzenie badania psychologiczno - pedagogicznego lub logopedycznego jest złożenie wniosku zgłoszenia, którego formularze skierowań na badania znajdują się w sekretariacie poradni. Do poradni na badania lub zajęcia terapeutyczne może zgłosić dziecko rodzic lub opiekun prawny, nauczyciel, wychowawca po wyrażeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodnie z rozp MENiS z dnia i 6 Poradnia wydaje Opinie na pisemny wniosek rodziców dziecka. Na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, poradnia przekazuje kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko. Pani Dyrektor Ewa Strączek wraz z pracownikami Poradni Z usług poradni najczęściej korzystają: - rodzice i nauczyciele, którzy napotykają trudności w pracy wychowawczej jak również ci, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności wychowawcze (warsztaty, prelekcje, konsultacje), - dzieci, które mają trudności w nauce oraz sprawiające trudności wychowawcze, dzieci zdolne, które pragną rozwijać swe mocne strony (porady indywidualne) oraz dzieci, które mają trudności w mówieniu (profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna), - uczniowie szukający porad w wyborze kierunku kształcenia i w planowaniu dalszej kariery zawodowej (warsztaty, konsultacje indywidualne), - dzieci i młodzież niepełnosprawna; placówki opiekuńczowychowawcze, które bez orzeczeń kwalifikacyjnych poradni nie mogą przyjąć dzieci (orzecznictwo, diagnoza, porady), - szkoły, które bez opinii poradni nie mogą odroczyć nauki, przyspieszyć obowiązku szkolnego czy indywidualizować wymagań edukacyjnych i zasad oceniania, - rady pedagogiczne, które proszą o zorganizowanie na terenie szkół pogadanek dla rodziców, uczniów i nauczycieli (rozwiązywanie trudności wychowawczych uczniów, profilaktyka i rozpoznawanie wad wymowy). Ewa Strączek Dyrektor PPP w Przeworsku

4 Strona 4 PRZEWORSKI Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Przeworsku informuje!!! Zastanów się... zanim coś kupisz przez internet. Kupując towary i usługi przez internet masz większy wybór produktów i możesz łatwiej porównywać ceny. Korzystaj z elastyczności zakupów przez internet, ale pamiętaj przy tym o zagrożeniach. CO ROBIĆ 1. Musisz wiedzieć z kim prowadzisz interesy. Na stronie internetowej powinny znajdować się następujące informacje: nazwa (nazwisko) kontrahenta, adres pocztowy, adres , numer telefonu i numer z rejestru handlowego lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 2. Musisz poznać parametry towarów lub usług. Przysługuje Ci prawo do uzyskania na stronie internetowej firmy opisu towarów lub usług. 3. Poznaj zasady płatności i dostawy. Strona internetowa powinna zawierać jednoznaczne informacje o wszystkich warunkach umowy, na przykład o warunkach płatności i terminie dostawy. 4. Wiedz o tym, że możesz odstąpić od umowy. Generalnie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni bez podania przyczyn. Ale pamiętaj o wyjątkach od tej reguły, np. w przypadku rozpakowanej zamówionej płyty CD z muzyką lub oprogramowaniem komputerowym. W przypadku wniesienia jakichkolwiek przedpłat sprzedający musi je zwrócić w możliwie najkrótszym terminie, a najpóźniej w ciągu 14 dni. 5. Uzyskaj na piśmie potwierdzenie powyższych punktów. Musisz uzyskać na piśmie potwierdzenie powyższych punktów przed podpisaniem umowy, a najpóźniej przy odbiorze towarów. Potwierdzenie to powinno zawierać informacje o sposobie odstąpienia od umowy, adres pod który należy zgłaszać reklamacje oraz inne istotne informacje. Zachowaj i wydrukuj wszystkie informacje na temat kontrahenta i swojego zamówienia! 6. Płać w sposób bezpieczny - pamiętaj o zasadach i bezpieczeństwie płatności. Istnieją różne formy płatności począwszy od tradycyjnej metody płacenia przy odbiorze (z którą mogą się wiązać dodatkowe koszty) poprzez płatności dokonywane przez Internet przy pomocy karty kredytowej (tu należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa). CZEGO UNIKAĆ 1. Nie kupuj w firmie, która nie podaje wystarczających danych kontaktowych. Nigdy nie polegaj wyłącznie na adresie poczty elektronicznej lub numerze skrzynki kontaktowej. Może to oznaczać, że kontrahent chce uniknąć kontaktu w przypadku niepomyślnej transakcji. 2. Nie podawaj nikomu numeru PIN swojej karty. Nikt nie może żądać podania numeru PIN Twojej karty - nawet, gdy podaje się za pracownika banku lub funkcjonariusza policji. NIGDY nie przesyłaj nikomu przez Internet swojego numeru PIN! 3. Nie stwarzaj zagrożenia dla swojej prywatności! Jeżeli kupując przez Internet musisz podać wiele swoich danych osobowych - to zastanów się, czy warto kupować w takiej firmie! Zachowaj ostrożność, jeżeli nie możesz uzyskać potwierdzenia co do danych osobowych (imię, nazwisko, adres, rodzaj transakcji, wiek, itp.), które sprzedający zachowa i z których będzie korzystać. Nigdy nie podawaj swoich danych osobowych tym kontrahentom, do których nie masz zaufania! 4. Nie daj się zmusić do otrzymania informacji reklamowych pocztą! Musisz potwierdzić swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pocztą od kontrahentów. Nie wolno nikogo zmuszać do przyjmowania takiej poczty stawiając to za warunek dokonania zakupu przez Internet od danej firmy! 5. Pamiętaj, że poza terytorium Polski mogą Ci przysługiwać inne prawa. Musisz upewnić się, czy przysługują Ci takie same prawa konsumenta, gdy kupujesz w firmie z siedzibą poza terytorium Polski. Stosowane zasady będą również różnić się zależnie od tego, czy firma ma siedzibę w UE czy poza jej terytorium. W praktyce odzyskanie pieniędzy od firmy zagranicznej może okazać się bardzo trudne. 6. Pamiętaj, że przy zakupie na aukcji internetowej Twoje prawa są ograniczone! Kupując towary na aukcji internetowej z reguły nabywasz ich od firmy obsługującej aukcje na stronie internetowej. To ważne, gdyż Twoje prawa różnią się w zależności od tego, czy kupujesz towar od przedsiębiorcy czy prywatnego sprzedawcy. Przysługuje Ci mniej praw, gdy kupujesz prywatnie! Materiał powstał na podstawie publikacji UOKiK dofinansowanej ze środków UE. Rafał Anklewicz Powiatowy Rzecznik Konsumentów Wyspiański po latach Ekspozycją W Roku Wyspiańskiego Biblioteka Pedagogiczna w Przeworsku włączyła się w nurt obchodów setnej rocznicy śmierci twórcy dramaturga, malarza, inscenizatora. Rocznica ta stała się podstawą do nowego z Nim spotkania. Celem ekspozycji jest uświadomienie młodzieży, środowiskom szkolnym tego, że w szerokości swych zainteresowań Wyspiański w dalszym ciągu pozostaje artystą wyjątkowym i budzącym podziw. Ekspozycja umieszczona w holu biblioteki przedstawia Wyspiańskiego jako plastyka, twórcę teatru i dramaturga. Ekspozycja zdjęć na temat twórczości Wyspiańskiego w Bibliotece Pedagogicznej w Przeworsku Wyspiański w pełni korzystał z całej tradycji europejskiego teatru, jednak nie możemy zapominać o tym, że jego utwory są przecież głęboko zakorzenione w polskiej historii i obyczajowości. W teatrze interesowało Wyspiańskiego przede wszystkim stworzenie spektaklu pełnego wzniosłości i tragizmu; spektaklu prawdziwie monumentalnego, za którego niedościgły wzór służyła twórczość Wagnera; spektaklu, który zdolny będzie wyzwolić w widzach doświadczenie współudziału w scenicznym rytuale i związać ich na nowo w kolektywnie przeżywającą wspólnotę, dzielącą tę samą tradycję i historię. Warto zauważyć, że wielkie sceny polskie w swoim repertuarze prezentują twórczość dramatyczną Wyspiańskiego. Gabriela Cieplińska

5 PRZEWORSKI Strona 5 O P I S D Z I A Ł A L N O Ś C I Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku w okresie od r. do r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku realizował w szerokim zakresie swoje cele statutowe. Był to kolejny udany rok działalności jednostki, która pomyślnie przeszła proces restrukturyzacji. Szpital świadczył usługi medyczne w oparciu o zawarty kontrakt z Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Budynek szpitala w Przeworsku Funduszu Zdrowia w Rzeszowie oraz zgodnie z przyjętym planem finansowym na 2007r. Aktualnie jesteśmy w trakcie procesu kontraktowania świadczeń zdrowotnych z NFZ na przyszły rok. Dotychczas zaproponowano umowę wyższą od poprzedniej o 4 %. Wysokość kontraktu nie w pełni nas zadowala, ponieważ od nowego roku wzrosną opłaty za media, dostawy czy usługi, a także Szpital będzie musiał zawrzeć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Sytuacja ekonomiczna placówki poprawia się. W roku bieżącym, podobnie, jak w dwóch ubiegłych latach, SP ZOZ w Przeworsku wypracuje zysk. Przychody ze sprzedaży usług i materiałów w okresie od do r. wyniosły ,42 zł. Zobowiązania ogółem zamknęły się kwotą 6 492,131 zł. W tym zobowiązania wymagalne wynoszą zł. Jest to niezrealizowany z lat ubiegłych odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Darowizny pieniężne i rzeczowe wyniosły ,94 zł. W ramach poprawy jakości usług medycznych zakupiony został wysokiej klasy sprzęt i aparatura diagnostyczna, na co łącznie wydano ,87 zł. W br. zrealizowaliśmy wiele inwestycji i modernizacji na kwotę ,22 zł. Szpital świadczy usługi lecznicze w 12 oddziałach szpitalnych, funkcjonujących obecnie w oparciu o 306 łóżek. W ciągu III kwartałów 2007r. z usług medycznych w naszym Zakładzie skorzystało pacjentów. W poradniach specjalistycznych przyjęto chorych. Przeprowadzono zabiegów operacyjnych, przyjęto 637 porodów. Podpisaniem porozumienia płacowego zakończył się strajk lekarzy, a także spór zbiorowy w jaki wszedł Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych działający przy SP ZOZ w Przeworsku. Pamiętać jednak trzeba, że tylko odpowiednio wysoki kontrakt z NFZ na przyszły rok pozwoli Dyrekcji na wywiązanie się z powyższych porozumień. Nasz Oddział Położniczo-Ginekologiczny, jako jeden z nielicznych w województwie podkarpackim otrzymał II st. referencyjności, co umożliwia wykonywanie procedur wysokospecjalistycznych. W ostatnich latach przeworska placówka przeszła restrukturyzację zatrudnienia. Przeprowadzono analizę i weryfikację zatrudnienia w poszczególnych komórkach organizacyjnych. W drodze przetargu przekazano część usług firmom zewnętrznym. Czynności wykonywane przez podmioty zewnętrzne są stale nadzorowane i monitorowane przez administrację Szpitala. Warto także wspomnieć, że w dniu r. odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa Samodzielność zawodowa, partnerstwo w działaniu organizowana przez Zespół ds. Jakości i standardów opieki pielęgniarskiej przy Podkarpackiej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku, nad którą patronat honorowy objął Starosta Powiatu Przeworskiego Pan Zbigniew Kiszka. Poprawiamy organizację pracy, wprowadzamy nowe technologie medyczne, zwracamy uwagę na przestrzeganie praw pacjenta. Szczególnie cenne są dla nas uwagi i opinie pacjentów, dlatego też w ostatnich latach przeprowadziliśmy anonimowe badania ankietowe wśród hospitalizowanych w trakcie ich pobytu w naszym Zakładzie. Przeworski Szpital, realizujący zadania ochrony zdrowia i ratowania życia na najwyższym poziomie, jest istotnym ogniwem służby zdrowia w naszym województwie. Prezentuje wysoki poziom usług medycznych, podejmuje ciągle działania pozwalające na utrzymanie dotychczasowego wysokiego poziomu świadczonych usług i dąży równocześnie do ich stałego rozwoju, dostosowując je do wymogów europejskich. Placówka w poprzednich latach oraz w bieżącym roku wzbogaciła się o kolejne urządzenia medyczne. Wprowadzono nowe procedury medyczne, a także nastąpił wyraźny wzrost świadczonych usług w oddziałach, poradniach i pracowniach diagnostycznych. Udało się również zrealizować zadania remontowo-inwestycyjne. Poprawia się stale opinia o Szpitalu, czego dowodem są wysokie wyniki badań Konferencja w sali Starostwa Powiatowego w Przeworsku ankietowych. Mówiąc o pozytywnych aspektach działalności Zakładu dodać należy, że są one możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu i kwalifikacjom wszystkich pracowników SP ZOZ w Przeworsku. mgr Sylwia Czwartkowska Kierownik Działu Metodyczno - Organizacyjnego

6 Strona 6 PRZEWORSKI Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Przeworsku Kampania w zakresie HIV/AIDS 2007 W życiu jak w tańcu. Każdy krok ma znaczenie W Polsce najczęściej do zakażenia HIV dochodzi poprzez kontakt seksualny. Biorąc to pod uwagę skoncentrowaliśmy się w tym roku na zminimalizowaniu tego ryzyka. Głównym zadaniem kampanii społecznej W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie jest zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV drogą kontaktów seksualnych. Kampania W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie jest kontynuacją zeszłorocznych działań i będzie również, tak jak co roku, promować wykonanie testu na HIV. Odbiorcami kampanii są osoby dorosłe (18-39 lat) aktywne seksualnie, które planują związek, a także są w związkach zarówno formalnych, jak i tych nieformalnych. PUNKT KONSULTACYJNO - DIAGNOSTYCZNY WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W RZESZOWIE, UL. WIERZBOWA 16, RZESZÓW PUNKT DZIAŁA W CZWARTEK OD 15 DO 18 ( gabinet doradcy- pokój 141, gabinet zabiegowy- pokój 138 ) OGÓLNOPOLSKI CAŁODOBOWY TELEFON ZAUFANIA AIDS - (22) PORADNIA INTERNETOWA HIV/AIDS STOP MENINGOKOKOM Zakażenie meningokokowe wywoływane są przez bakterie zwane meningokokami, które mogą spowodować zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. U około 20-40% zdrowych ludzi (nosicieli) meningokoki występują w jamie nosowo-gardłowej nie powodując żadnych dolegliwości ani objawów. Pierwsze objawy zakażenia meningokokowego są podobne do przeziębienia, mogą dołączyć: bóle głowy, nudności, biegunka, wymioty, sztywność karku, drgawki. Charakterystycznym objawem w postępującym zakażeniu jest wysypka wybroczynowa. U dzieci poniżej 2 roku życia powyższe objawy mogą być mniej widoczne, a dominują takie jak brak apetytu, biegunka, wymioty, spowolnienie, rozdrażnienie, rozpaczliwy płacz, senność lub drażliwość, odchylenie głowy do tyłu, pulsujące ciemiączko u niemowląt, wybroczyny na skórze. Dlatego tak istotne jest wczesne rozpoznanie i podjęcie właściwego leczenia! Osoby narażone na zachorowania to: dzieci w wieku od 0 do 4 roku życia młodzież, duże skupiska osób przebywających w zamkniętych pomieszczeniach (koszary, akademiki, internaty, kluby itp. ).Jednak pamiętać należy, że zachorować może każdy człowiek, bez względu na wiek. Najbardziej narażone są osoby mające bliskie, bezpośrednie kontakty z chorymi lub nosicielami. Najważniejszymi sposobami zabezpieczenia się przed zachorowaniem są: 1. Przestrzeganie zasad przedstawionych w załączonej ulotce. 2. Uodpornienie się poprzez szczepienie. Dostępne szczepionki: NeisVac-C zalecana dla dzieci od 2miesiąca życia, młodzieży i dorosłych, Meningo A+C - zalecana dla dzieci od 18 miesiąca życia, młodzieży i dorosłych. Szczepionki dostępne są za pośrednictwem ZOZ-ów, NZOZ-ów oraz aptek. O Szczegóły pytaj swojego lekarza. Jerzy Gniewek Dyrektor PSSE w Przeworsku

7 PRZEWORSKI Strona 7 Bezrobocie w Powiecie Przeworskim Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przeworsku według stanu na dzień r. wyniosła 4437 osób ogółem, w tym 2630 kobiet. Oznacza to, iż w analizowanej populacji bezrobotnych Powiatu Przeworskiego przeważają kobiety i stanowią 59% ogółu. Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku wyniosła 358 osób, w tym 173 kobiet. Pod koniec grudnia 2006r. stopa bezrobocia oscylowała wokół 16%, natomiast na koniec września 2007r. wyniosła 13,9%. Największą liczbę osób bezrobotnych zarejestrowano we wrześniu 2007r. 656 osób, natomiast największą liczbę osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych zanotowano w miesiącu kwietniu 2007r. 798 osób. Należy podkreślić, iż stopa bezrobocia w Powiecie Przeworskim ma tendencję spadkową. Sytuacja na rynku pracy na przestrzeni ostatnich miesięcy uległa znacznej poprawie. Główną przyczyną tych pozytywnych zmian są nie tylko procesy emigracyjne, ale przede wszystkim poprawiająca się kondycja gospodarki zarówno krajowej, jak i regionalnej. Rynek pracy zmienia swój charakter i staje się rynkiem pracownika.w wielu zawodach pojawiają się poważne problemy rekrutacyjne. Aktywizacja osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy prowadzi w szerokim zakresie działania mające na celu aktywizację osób bezrobotnych oraz łagodzenia skutków bezrobocia. Działanie Urzędu Pracy, formy pomocy adresowane są do różnych grup osób bezrobotnych, zwłaszcza znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Aktywne formy pomocy bezrobotnym realizowane były z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, PFRON. Na przestrzeni 10 miesięcy skierowano: 626 osób na staż (kwota ok zł) 343 osoby na przygotowanie zawodowe ( zł) 184 osoby na prace interwencyjne ( zł) 247 osób do prac społecznie użytecznych (ok zł) 175 osób na szkolenia (ok zł) Ponadto: 44 osoby (ok zł) skorzystały z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej zatrudniono 39 osób ( zł) w ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Możliwości Europejskiego Funduszu Społecznego w latach Zakończony został okres programowania funduszy strukturalnych i wchodzimy w nowy Całość wsparcia przyznana Polsce z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) realizowana będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Celem głównym tego Programu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Będzie on realizowany m.in. poprzez aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej. Jest on kontynuacją celów Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) oraz Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W ramach programu wsparciem objęte zostaną następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, adaptacyjność przedsiębiorstw, zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz partnerskiego państwa, a także z promocją postaw zdrowotnych wśród osób pracujących i doskonaleniem zawodowym kadr medycznych. Nabór projektów będzie odbywać się systemowo lub w trybie konkursowym. Powiatowe Urzędy Pracy realizować będą projekty systemowe, które muszą być zgodne z Planami Działań ogłoszonymi dla odpowiednich Priorytetów przez Instytucję Pośredniczącą. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako pierwszy w kraju zainaugurował Program Operacyjny Kapitał Ludzki, ogłaszając w dniu 17 października 2007 konkursy dla Priorytetów: VI, VII, VIII i IX. Natomiast po przygotowaniu i ogłoszeniu Planu Działań dla Priorytetu VI Powiatowy Urząd Pracy będzie mógł przystąpić do składania projektów systemowych i rozpocząć realizację programu w naszym powiecie. Adam Zabłocki Dyrektor PUP w Przeworsku Turniej Mikołajkowy Piłki Ręcznej W dniach grudnia 2007r. w halach sportowych w Zarzeczu, Kańczudze, Przeworsku i Sieniawie odbył się XIII Międzynarodowy Mikołajkowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorek i Młodziczek. Organizatorami imprezy byli: Starosta Powiatu Przeworskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa, Wójt Gminy Zarzecze, Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga oraz Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu. W zawodach uczestniczyło 14 drużyn ze Słowacji, Ukrainy i Polski. W sumie w turnieju wzięło udział 220 zawodniczek. Uczestnicy turnieju w Hali Sportowej w Zarzeczu W kategorii juniorek w finale zmierzyła się druga drużyna Mistrzostw Polski Młodzieży Szkolnej Zespół Szkół Rolniczych w Reszlu z czwartą drużyną tych mistrzostw Zespołem Szkół Rolniczych w Zarzeczu. Zwyciężyła drużyna z Reszla. Dziewczęta z ZSR Zarzecze zajęły drugie miejsce. Mecze o trzecie miejsce drużyna słowacka MŠK Vranov pokonała drużynę GOKSiR Wadowice. W kategorii młodziczek w finale zwyciężyła drużyna UKS Fortis Rozbórz Długi, miejsce drugie zajęła drużyna MŠK Vranov, zaś trzecie Juventa Michalowce. Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Przeworsku oraz Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa. Nagrody dla najlepszych zawodniczek ufundowali sponsorzy turnieju, a św. Mikołaj obdarował wszystkich sportowców upominkami. Puchary i nagrody wręczali: Wicestarosta Powiatu Przeworskiego Marek Frączek, Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, Sekretarz Miasta i Gminy Sieniawa Jerzy Mazur oraz Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Zarzeczu Bogumiła Konieczna oraz zaproszeni goście. Zygmunt Szumilak Nauczyciel ZSR w Zarzeczu

8 Strona 8 PRZEWORSKI Inwestycje na drogach powiatowych w 2007 r Miejsce inwestycji Rodzaj inwestycji Zakres robót (mb, m 2 ) Wartość Źródło finansowania robót Starostwo Gmina Inne Uwagi Adamówka Jawornik Polski Kańczuga Razem Sieniawa Gać (Majdan, Pawłowa) 1969 mb realizacja do 1465 mb (Majdan, Adamówka) r Razem 3434 mb usuwanie skutków mb powodzi MSWiA (Hucisko Jawornickie) likwidacja osuwiska (Hucisko Jawornickie) likwidacja osuwiska (Jawornik Polski) (Jawornik Przedmieście, Bazary, Pasterniki) 250 mb mb UE(EBI) UE(EBI) realizacja do r 620 mb realizacja do 200 mb (Zagórze) r Odwodnienie Sączki (Hucisko Jawornickie) 700 mb Razem 1520 mb Remont mostu MSWiA Nakładki bitumiczne (Rączyna, Siedleczka) Profilowanie nawierzchni destruktem (Łopuszka Wielka, Wola Rzeplińska) Remont chodnika (ul. Szkolna, Parkowa) Nakładki bitumiczne (Łopuszka Wielka, Pantalowice, Rączyna) Remont chodnika (ul. Szkolna) Remont kanalizacji burzowej (ul. 11 Listopada) Nakładki bitumiczne (Łopuszka Wielka, Wola Rzeplińska) Nakładki Profilowanie Chodniki Kan. burzowa 759mb 1029 mb mb/384m 2 590mb 266mb/423m mb mb mb 1029 mb 513mb/807m mb realizacja do r (Czerce) 740 mb (Rudka) 1011 mb Razem 1751 mb (Ostrów) 342 mb realizacja do 300 mb (Ostrów, Białoboki) r Razem 642 mb

9 PRZEWORSKI Strona 9 Miejsce inwestycji Tryńcza Zarzecze Razem Rodzaj inwestycji (Gorzyce, Tryńcza, Jagiełła, Głogowiec) (Gniewczyna Grodzisko) (Gniewczyna Świętoniowa) (Gorzyce, Tryńcza, Jagiełła, Głogowiec) Odwodnienie (Gniewczyna Świętoniowa) Zakres robót (mb, m 2 ) Wartość robót Źródło finansowania Starostwo Gmina Inne Uwagi 1167 mb mb mb MT Kruszgeo 800 mb realizacja do r 450 mb Razem (Pełnatycze, Rożniatów) 650 mb usuwanie skutków mb powodzi MSWiA (Zarzecze, Pełnatycze) (Pełnatycze, Rożniatów) Remont chodnika Rożniatów Wykonanie podbudowy, sączków, przepustów Nakładki Chodnik Podbudowa 1148 mb mb 1200 mb 2768 mb 500 mb 1200 mb mb (Rozbórz) Przeworsk Gmina 800 mb (Rozbórz) realizacja do 400 mb (Mirocin) r Razem 1758 mb Przeworsk Miasto Razem ogółem Remont chodników: ul. Misiągiewicza ul. Szpitalna ul. Kościuszki ul. Wiejska ul. Konopnickiej ul. Dworcowa Parking ul. Konopnickiej Parking ul. Szpitalna Nakładki bitumiczne (ul. Zygmuntowska, ul. Misiągiewicza) Chodnik Parking Nakładki Nakładki bitumiczne 336 m m 2 70 m m m m m m mb m m mb mb Współf. ZOZ realizacja do r do wykonania mb Profilowanie destruktem mb Podbudowy 1200 mb Chodniki 2565 m 2 Kanalizacja burzowa 245 mb Parkingi 574 m 2 Odwodnienie 1150 mb

10 Strona 10 PRZEWORSKI Inwestycje w szkołach w 2007 r Szkoła Nazwa zadania Wartość Pochodzenie środków Zespół Szkół 1. Pracownia żywienia 38251,00 Środki budżetowe Zawodowych 30000,00 Środki z MEN w Przeworsku 13725,85 Środki pozabudżetowe 2. Dach na Warsztatach Szkolnych 65862,64 Środki budżetowe 3. Remont sal lekcyjnych: nr 16 z zapl. 18, 19, ,26 Środki budżetowe 15266,02 Środki pozabudżetowe 30000,00 Środki z MEN 4. Podnośnik samochodowy 11955,68 Środki budżetowe 5. Zakup stolików do 4 pracowni komputerowych 9013,43 Środki budżetowe 6. Doposażenie kuchni szkolnej 5916,66 Środki z MOPS Przeworsk 7. Remont laboratorium instalacji elektrycznej 844,58 Środki budżetowe Zespół Szkół 1. Bieżąca konserwacja dachu 1341,00 Organ prowadzący Ogólnokształcących 2. Posadzka w gabinecie medycznym 449,00 Organ prowadzący 3.Korytarz nowego budynku szkolnego II piętro płytki 4330,00 Organ prowadzący i Zawodowych 4. Parapety w oknach sali gimnastycznej 854,00 Organ prowadzący w Przeworsku 5. Renowacja parkietu w 6 salach lekcyjnych 2815,00 Organ prowadzący 6. Farby do malowania sal lekcyjnych, korytarzy, klatki schodowej 1038,00 Organ prowadzący 7. Renowacja parkietu w sali lekcyjnej i pokoju nauczycielskim 2479,00 Organ prowadzący 8. Stoliki do stołówki szkolnej 1330,00 Organ prowadzący 9. Krzesła do stołówki i dwóch sal lekcyjnych 6407,00 Organ prowadzący 10. Zakup zmywarki i szafy przelotowej do stołówki szkolnej 10500,00 Organ prowadzący 11. Wyposażenie zmywalni, częś ciowo kuchni (naczynia stołowe, meble i urządzenia) 47882,44 MOPS w Przeworsku 12. Adaptacja pomieszczeń na stołówkę szkolną jadalnia, korytarz ze sklepikiem szkolnym, wentylacja pomieszczeń bez agregatu nawiewnego 74623,52 Organ prowadzący Zespół Szkół w Kańczudze Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu 1. Remont elewacji budynku głównego ,93 Rada szkoły 2. Zakup stolików i krzeseł do pracowni chemicznej 4 296,77 Rada szkoły 3. Roboty remontowo budowlane w prac. chemicznej 3 834,25 Środki budżetowe 4. Montaż wykładziny podłogowej w prac. chemicznej 3 637,13 Środki budżetowe 5. Zakup biurka demonstracyjnego do prac. chemicznej 2562,00 Środki budżetowe 6. Wykonanie instalacji odgromowej 3 467,25 Środki budżetowe 7. Remont pracowni gastronomicznych okapy do kuchenek gazowych 807,54 Środki budżetowe 8. Projekt Szkoły Jagiellońskie (zakup sprzętu komputerowego, kamera, Szkoły Jagiellońskie ,42 aparat, projektor, drukarki i inne materiały potrzebne do realizacji projektu) 9. Projekt wycieczki edukacyjnej Szlakiem orlich gniazd 7111,67 Szkoły Jagiellońskie, Rada szkoły, uczestnicy 10. Wymiana międzyszkolna Polsko - Niemiecka ,49 Sponsorzy, uczestnicy 1. Prace remontowo - budowlane 23540,00 Środki budżetowe 50687,00 Środki pozabudżetowe 2. Remont dachu 90534,00 Środki budżetowe 50000,00 Urząd Marszałkowski 3. Zagospodarowanie terenu Ogrodów w Przeworsku 39129,00 Gospodarstwo pomocnicze 4. Wymiana w 6 salach lekcyjnych wykładziny podłogowej 11231,00 Środki budżetowe 5. Zakup maszyn rolniczych 6657,00 Środki budżetowe 35343,00 Ministerstwo Rolnictwa VII Ogólnopolski Festiwal Saksofonowy W dniach 4-7 grudnia 2007r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku odbył się VII Ogólnopolski Festiwal Saksofonowy - Przeworsk 2007 którego organizatorami było: Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Przeworsku, Urząd Miasta w Przeworsku, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku i Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku. Jury w składzie: Andrzej Rzymowski - Akademia Muzyczna w Krakowie (przewodniczący), Bernard Steuer - AM w Katowicach, Dariusz Samól - AM w Poznaniu, Ryszard Żołędziewski - AM we Wrocławiu, Łukasz Wójcicki - AM w Łodzi przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych: 1. I kat. uczniowie szkół muzycznych stopnia podstawowego urodzeni w 1995r. i później - I miejsce - Ludwik Mierzejewski Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1 w Warszawie. 2. II kat. uczniowie szkół muzycznych stopnia podstawowego urodzeni w 1991r. i później - II miejsce (I nie przyznało) - Natalia Przystałka Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jaworznie. 3. III kat. uczniowie ogólnokształcących szkół muzycznych i szkół II stopnia urodzeni w 1991r. i później - I miejsce - K a m i l C h y r z y ń s k i Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Katowicach 4. IV kat. uczniowie o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h szkół muzycznych i szkół muzycznych II stopnia u r o d z e n i w r. i później - I miejsce M a t e u s z Ś l i w a - Państwowa Ogólnok s z t a ł c ą c a S z k o ł a Muzyczna w Katowicach. Nagrodę Grand P r i x V I I O g ó l n o - polskiego Festiwalu S a k s o f o n o w e g o - Przeworsk 2007 (saksofon sopranowy ufundowany przez firmę Schagerl z Jaworzna) Jury przyznało Mateuszowi Śliwie z POSM w Katowicach. Wiesław Wojtas Dyrektor Festiwalu

11 PRZEWORSKI Strona 11 Inwestycje w szkołach Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku Adaptacja pomieszczeń na stołówkę szkolną jadalnia, korytarz ze sklepikiem szkolnym, wentylacja pomieszczeń bez agregatu nawiewnego: finansowanie: ,52 zł Organ prowadzący Zespół Szkół Zawodowych w Przeworsku Pracownia elektryczna Pe1 Pracownie zostały sfinansowane z pieniędzy Europejskich Funduszy Strukturalnych Kompleksowo wyposażona pracownia żywienia Zespół Szkół Rolniczych w Zarzeczu Odnowione i wyremontowane pomieszczenie stołówki i korytarza Odnowiono i wyremontowano 15 pokoi sypialnych oraz zakupiono meble do 5 pokoi

12 POWIAT PRZEWORSKI Strona 12 Zespół Szkół w Kańczudze Remont elewacji budynku głównego (ściana główna), instalacja odgromowa Pracownia gastronomiczna Pozostałe inwestycje Chodnik przy ulicy Misiągiewicza Zmodernizowane schody z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych Prace przy osuwisku w Hucisku Jawornickim Betonowa konstrukcja wzmacniająca drogę przy osuwisku w Hucisku Jawornickim

13 POWIAT PRZEWORSKI Widok na wyremontowaną drogę przy osuwisku w Hucisku Jawornickim Strona 13 Wyremontowany most w Lipniku Stary most w Lipniku Nowa koparka zakupiona przez Powiatowy Zarząd Dróg Wyremontowany most w Lipniku Nowoczesny remonter podczas pracy

14 Strona 14 POWIAT PRZEWORSKI UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA, czyli przegląd szkół ponadgimnazjalnych. ZSZ im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Mamy Stypendystów! 22 października 2007 r. W Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji. Z naszej szkoły mamy również stypendystów, są to: - Elżbieta Flis - uczennica kl. III LO - Edyta Mazur - uczennica kl. III Technikum Ekonomiczne - Robert Pusztuk - uczeń klasy III Liceum Profilowane a Naszym Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. okazję zwiedzić stolicę i poznać jej tragiczną historię. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pobytu w Muzeum Katyńskim. Zmiany w szkole Tak szybko minął okres wakacji. Pewnie nikt z nas nawet przez chwilę nie chciał dopuścić do siebie myśli, ze rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Trudno się dziwić, bo ciężko jest zamienić piękne, letnie wakacyjne dni na ciężką szkolną pracę, na czas nauki. Kiedy przekraczaliśmy po Klasa 2 LO na wycieczce w Warszawie Jako uczniowie ZSZ udaliśmy się do Wilanowa, aby odwiedzić rezydencję patrona naszej szkoły. Nowo odremontowana sala biologiczna raz kolejny progi szkoły, a tak było w wypadku pierwszych klas. Robiliśmy, to z ciężkim sercem? Jednak nasze podejście szybko zmieniło się, gdy na szkolnym piętrze zobaczyliśmy coś naprawdę niezwykłego. Staliśmy jak wryci, przecieraliśmy oczy ze zdumienia, nawet przez chwilę wydawało nam się, że pomyliliśmy szkoły. A co wprawiło nas w takie zdumienie i podziw? Otóż nikt z nas nie spodziewał się, że gdy wybije pierwszy dzwonek wraz z nim ujrzymy nowe wyremontowane klasy. Trzeba przyznać panu dyrektorowi Lesławowi Ścisłowiczowi, że spisał się celująco. Kiedy teraz wchodzi się do którejś z wyremontowanych klas, aż chce się uczyć. Poznajemy swój kraj Paweł Rusinek Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego uczestniczył w projekcie ogłoszonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, który dotyczył wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej. Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni. Projekt Śladami Powstania Warszawskiego został opracowany przez panią mgr Marię Głąb i obejmował wyjazd do Warszawy. Młodzież w ciągu trzech dni miała Złożenie kwiatów pod pomnikiem Małego Powstańca Szczególnym wydarzeniem było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, miejsce to przerosło nasze wyobrażenia. Poznaliśmy historię powstania dzień po dniu. Idąc ulicami Starego Miasta mogliśmy zobaczyć, gdzie toczyły się najkrwawsze walki powstańcze, upamiętnione tablicami. Kwiaty złożyliśmy pod pomnikiem Małego Powstańca oraz pomnikiem Powstania Warszawskiego.

15 PRZEWORSKI Strona 15 Zwiedziliśmy również Zamek Królewski i wiele innych wspaniałych miejsc związanych z naszą historią. Mogliśmy również podziwiać nowoczesną architekturę stolicy a nawet przejechać się metrem. Kolejny projekt Roztocze Środkowe krainą burzliwej historii, cerkwi i kapliczek opracowany przez panią mgr Martę Uchman był realizowany na Roztoczu. Celem wycieczki było przybliżenie młodzieży historii oraz popularyzacja walorów krajoznawczo - turystycznych Roztocza Środkowego, kształtowanie u młodzieży szacunku do ojczystej ziemi i kultury małych ojczyzn. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Zamościa, poznaliśmy jego historię i zabytki. Zachwyciliśmy się Ratuszem i Rynkiem Wielkim. Szczególną uwagę zwróciliśmy na Zamojską Rotundę, gdzie mieści się Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny. Te miejsca budzą szczególną refleksję. Zwiedzaliśmy również obóz zagłady Żydów w Bełżcu upamiętniający te dramatyczne wydarzenia. Oprócz tej tragicznej historii poznawaliśmy piękno Roztoczańskiego Parku Narodowego. Znajduje się tu 12 rezerwatów najstarszy to Bukowa Góra, gdzie rośnie i żyje kilkadziesiąt gatunków roślin, ptaków i zwierząt objętych ścisłą ochroną. Trzeci z projektów Galicyjskie Czasy opracowany przez panią mgr Lucynę Kozioł był związany z naszą Małą Ojczyzną. Młodzież dwa dni spędziła w Przemyślu, gdzie mogła zapoznać się z burzliwą historią tego starego grodu nad Sanem. Zwiedzanie renesansowego zamku w Krasiczynie Pielgrzymka maturzystów Maturzyści z ZSZ z Przeworska wraz z dyrektorem szkoły, katechetami oraz wychowawcami wzięli udział w Pielgrzymce Maturzystów Archidiecezji Przemyskiej na Jasną Górę. W programie naszej pielgrzymki znalazł się obóz w Oświęcimiu. W ciszy i skupieniu przekroczyliśmy bramę obozu, na której widnieje pełen ironii napis : Praca czyni wolnym. Z uwagą wsłuchiwaliśmy się w głos przewodnika, który opowiadał o historii obozu. Następnie udaliśmy się do obozu koncentracyjnego Auschwitz II (Birkenau), na terenie wsi Brzezinka-w odległości 3 km od Oświęcimia. Tam mogliśmy się przekonać w jakich warunkach żyli więźniowie. Z Brzezinki wyruszyliśmy na Jasną Górę - głównego punktu naszej pielgrzymki. Hasłem przewodnim pielgrzymki towarzyszyły słowa: Spójrzcie na Chrystusa i zachwyćcie się Nim. Uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich. Klasa 2 LOS na wycieczce w Przemyślu Podziwialiśmy XIX-sto wieczne fortyfikacje jedyne w Europie, zbudowane przez Austriaków, co nadało w owym czasie miastu rangę trzeciej co do wielkości w Europie Twierdzy Przemyśl. O trudnej historii miasta świadczy pomnik Orląt Przemyskich usytuowany na Zasaniu a upamiętniający walki Polaków i Ukraińców o miasto w 1918 roku. Zwiedziliśmy również wspaniały renesansowy zamek w Krasiczynie oraz kościół i klasztor OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej. Dzięki tym projektom młodzież mogła wyjechać i poznawać historię Polski. Podczas wycieczek realizowano elementy wychowania patriotycznego poprzez zwiedzanie zabytków, poznawanie historii, krajoznawstwo i turystykę szkolną, kształtując w ten sposób dojrzałą osobowość uczniów zgodną z wizją szkoły i jej zadaniami. Należy w przyszłości organizować i dofinansowywać tego typu przedsięwzięcia. Uczniowie ZSZ w Przeworsku z klas: II LO, II LOS, II TI Zwiedzanie obozu w Oświęcimiu Po apelu zostało odprawione nabożeństwo różańcowe:,, Różaniec to skarb, który trzeba na nowo odkryć''. Na zakończenie pielgrzymki została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem ks. bpa Mariana Rojka, który wygłosił homilię. Wyjazd do Częstochowy okazał się ogromnym przeżyciem, który na długo pozostanie w pamięci. W imieniu maturzystów z ZSZ w Przeworsku chciałabym złożyć serdeczne podziękowania organizatorom pielgrzymki: siostrze Rafaeli Czarneckiej, księdzu Ryszardowi Platkowi, dyrektorowi Lesławowi

16 Strona 16 PRZEWORSKI Ścisłowiczowi oraz wszystkim wychowawcom za to, że byli z nami w czasie tego duchowego przeżycia, a Wam drodzy rówieśnicy na dalszą drogę życiową przekazuję myśl Jana Pawła II: Niech Maryja Niewiasta Eucharystii i Matka Mądrości, wspiera wasze kroki, rozjaśnia wasze wybory, niech uczy was kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne. Niech zaprowadzi was wszystkich do swojego Syna, który jako jedyny może zaspokoić najskrytsze pragnienia każdego serca i umysłu. Kierujcie się tym drogowskazem, a Bóg obdaruje was wszelkimi łaskami wypływającymi z Jego miłosierdzia. Natalia Duży maturzystka z 3 Lp d Sport szkolny LOS oraz Maj Agata, Cygan Dorota, Panek Magdalena, Janas Anna, Piątek Aneta z kl. III LOS wygrały zawody powiatowe kwalifikując się do zawodów rejonowych. Natomiast chłopcy zajęli 3 miejsce. W miesiącach wrześniu, październiku i listopadzie odbywały się zawody sportowe w ramach Licealiady. Nasza szkoła reprezentowana była w większości dyscyplin. 1. Szachy. Drużyna w składzie: Paulina Siuśta kl. TŻGb, Szular Maciej II TI, Zając Łukasz II TI, Gorzkowicz Grzegorz IIa zajęła 2 miejsce w zawodach powiatowych i 5 w zawodach rejonowych. 2. Indwywidualne Biegi Przełajowe. Piotr Kruk kl. IIILOS, 1 miejsce w kategorii chłopców, Ilona Konieczny II LOS, 1 miejsce wśród dziewcząt. 3. Sztafetowe Biegi Przełajowe. Sztafeta chłopców w składzie: Piotr Kruk, Tomasz Majcher, Hubert Bober, Miłosz Możdżeń z kl. III LOS, Kołodziej Damian, Balawender Paweł, Wilk Piotr z kl. II TEk, Drapała Damian i Hołub Paweł z kl. IIe, Michał Konieczny kl. IILPb, Szczepański Maciej II LOs, Horodecki Konrad II LO zajęła 1 miejsce, a sztafeta dziewcząt 2 miejsce. Obydwie sztafety zakwalifikowały się do zawodów rejonowych, które odbędą się na wiosnę. 4. Piłka ręczna. Drużyna w składzie: Tomasz Morawski I TIb, Miłosz Możdżeń, Tomasz Majcher, Żurawski Grzegorz, z kl. III LOS, Michał Konieczny kl. IILPb, Horodecki Konrad II LO, Olchowy Jakub i Stępak Łukasz z kl. I LOb, Brożbar Marcin i Szpiłyk Bartek z kl. I TIa, Zając Łukasz II TI, Żygadło Dawid II LOS zajęła 1 miejsce kwalifikując się do zawodów rejonowych, gdzie wywalczyła 2 miejsce, a tym samym zagra w półfinale wojewódzkim. Dziewczęta zajęły 2 miejsce. 5. Piłka siatkowa. Drużyna w składzie; Pelc Malwina, Rozpierska Andżelika, Skwara Maria, Bilińska Maria, Gronostaj Magdalena z kl. II Drużyna siatkarek ZSZ 6. Koszykówka. W tej dyscyplinie dziewczęta i chłopcy wygrali zawody powiatowe i zakwalifikowali się do zawodów rejonowych. Dziewczęta wystąpiły w składzie: Rozpierska Andżelika, Bilińska Maria, Jucha Irmina z kl. II LOS, Sandra Gil Amador i Katarzyna Mielech kl.i Lob, Elżbieta Szymańska IIb, Magda Stępak III LP, Magda Jamrozik i Anna Rzepa kl. III LPd. Skład chłopców: Tomasz Majcher, Żurawski Grzegorz, Hubert Bober z kl. III LOS, Olchowy Jakub II LOb, Brożbar Marcin I TIa, Bajda Łukasz, Szarga Patryk i Ferenc Paweł z kl.ii LOS, Delikat Karol kl. IIe, Michał Konieczny kl. IILPb. 7. Tenis stołowy. Również i ta dyscyplina została zdominowana przez naszych reprezentantów. Zajęli dwa pierwsze miejsca i reprezentowali powiat przeworski na zawodach rejonowych, gdzie zajęli 3 miejsce dziewczęta i 7 miejsce chłopcy. Występowali w składzie: Paulina Bałanda II LOS, Anna Rzepa kl. III LPd, Anna Florek z kl. I LOb i Tomasz Kozio kl. II LOS, Daniel Tytuła kl. III LOS, Mateusz Januszewski kl. II TŻGb. O dalszych wynikach naszych sportowców będziemy informować na bieżąco. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!!!!!!! Maj Agata III LOS Ważniejsze wydarzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Przeworsku Mecz piłki siatkowej We współczesnym świecie edukacja ekonomiczna i finansowa oraz zrozumienie podstawowych zjawisk ekonomicznych przez społeczeństwo jest wyzwaniem zarówno dla władz państwowych, jak i jednostek oświatowych. Realizacja projektów edukacyjnych przyczynia się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, co sprzyja podejmowaniu przez nich bardziej racjonalnych wyborów ekonomicznych. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych stara się o uzyskanie Certyfikatu Szkoła Przedsiębiorczości. Certyfikacja odbywa się w czterech obszarach, tj. Przygotowanie do rynku pracy, Gospodarowanie finansami, Współpraca ze środowiskiem, Stosowanie wiedzy ekonomicznej.

17 PRZEWORSKI Strona 17 W ramach realizacji wyżej wymienionego projektu i wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych dnia 19 października 2007r zorganizowano wyjazd do stolicy celem zwiedzania siedziby Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Zwiedzanie siedziby NBP w Warszawie W ramach realizacji projektu Grać, żeby wygrać objętego programem wspierania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, szkolny kącik szachowy wyposażony został w najwyższej klasy sprzęt szachowy, m.in. zegary szachowe, szachy, programy do nauki gry w szachy jak również program do sędziowania zawodów oraz notebook i urządzenie wielofunkcyjne. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych dysponując wyżej wymienionym sprzętem podjął się organizacji turniejów dla różnych grup wiekowych z ternu miasta, powiatu, rejonu i województwa. Dni poprzedzające I Otwarte Mistrzostwa Przeworska w Szachach upłynęły w ZSOiZ w Przeworsku w atmosferze szachowej. 18 października odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Szachach, których celem było wyłonienie reprezentantów szkoły na zawody miejskie i powiatowe. Czołowe miejsca zajęli: Wołowiec Łukasz, Piasek Piotr, Tu-Van Benedykt, Kukla Bogusław, Wołowiec Anna, Gagat Przemysław. Kolejnym dniem pod znakiem szachów był piątek , kiedy to w szkole zostały rozegrane dwie symultany. W pierwszej grał Konrad Kuziemko, a w drugiej Tomasz Pintal. Po zakończeniu symultan został przeprowadzony konkurs rozwiązywania zadań szachowych a do późnego popołudnia toczyły się liczne partie towarzyskie. Wspaniałą atmosferę tego dnia oddają poniższe zdjęcia. Uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć bogaty księgozbiór Biblioteki NBP, zwiedzić Muzeum Numizmatyczne, oglądać zabytkowe maszyny i urządzenia biurowe, sztaby złota, procesy projektowania oraz produkcji banknotów i monet. Młodzież uczestniczyła także w prezentacji, podczas której pracownicy Banku pokazali, w jaki sposób można odróżnić fałszywe banknoty i monety od prawdziwych oraz jak dokonuje się kontroli stanu gotówki. Podczas pobytu w Warszawie młodzież obejrzała zabytki stolicy, a także podziwiała architekturę Starego Miasta. Realizując założenia edukacji finansowej uczniowie aktywnie uczestniczą w ogólnopolskich konkursach związanych z obrotem pieniężnym, tj. Szkolna Internetowa Gra Giełdowa i Banki w Akcji. Przygotowując młodzież do planowania kariery i aktywności zawodowej oraz odnalezienia się na rynku pracy organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych zawodów i wyższych uczelni. Dotychczas gościliśmy przedstawicieli Policji, Państwowej Inspekcji Pracy, Politechniki Rzeszowskiej i Akademii Morskiej w Gdyni. Turniej szachowy w ZSOiZ w Przeworsku Partie towarzyskie po zakończonym turnieju szachowym 20 października 2007 r. odbył się I Otwarty Turniej Szachowy Miasta Przeworska pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta. Udział wzięło około 80 osób z różnych miejscowości, m.in. Przemyśla, Dębicy, Rzeszowa, Łańcuta, Stalowej Woli, Ropczyc, Kańczugi, Sieniawy. Uroczystego otwarcia dokonał Wiceprezes Podkarpackiego Związku Szachowego pan Kazimierz Kozubal, obecny był również Sekretarz Związku pan Marian Bysiewicz. Turniej rozgrywany był w kategoriach: seniorzy, młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci otrzymali puchary i cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez patrona imprezy. Uczestnictwo w turniejach sportowych stwarza młodzieży okazję do ciekawego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, daje wiele radości oraz sił do zmagania się z trudnościami dnia codziennego. Poprzez te spotkania młodzież kształtuje charakter, rozwija myślenie i uczy się rywalizacji sportowej nabywa umiejętności odpowiedzialnego postępowania oraz wzmacnia wiarę we własne siły. mgr Anna Bąk Nauczyciel ZSOiZ w Przeworsku

18 Strona 18 PRZEWORSKI Zespół Szkół w Kańczudze W roku szkolnym 2007/2008 w Zespole Szkół w Kańczudze naukę pobiera 455 uczniów w 17 oddziałach. Szkoła dba nie tylko o poziom wiedzy swoich uczniów, ale również o rozwijanie ich pasji i zainteresowań. Szkoła daje młodemu człowiekowi różne możliwości wykorzystania wolnego czasu, służy temu nie tylko dobrze zorganizowany proces dydaktyczny, ale również bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. Naszym spektakularnym sukcesem jest zakwalifikowanie szkoły do projektu inicjującego Szkoły Jagiellońskie pt. Szkolne Centrum Informacji Zawodowej - wyrównywanie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów. Wysokość dotacji jaką otrzymaliśmy na realizację działań w okresie od 1 września 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wynosi ,90 złotych. Ten autorski program rozwoju, pozytywnie oceniony przez Kapitułę Konkursową, został opracowany przez większość nauczycieli naszej szkoły, w której przewodnią rolę odegrali liderzy- uczestnicy warsztatów prowadzonych przez trenera Uniwersytetu Jagiellońskiego w maju 2007 roku w naszej szkole. Najważniejsze cele programu to: - podniesienie poziomu przygotowania zawodowego dla uczniów i nabycie dodatkowych umiejętności, które pozwolą rozwinąć kreatywność, otwartość i inicjatywę, - zorganizowanie kursów językowych, co spowoduje zwiększenie aspiracji edukacyjnych uczniów oraz wyrównanie szans edukacyjnych, - poznanie oferty edukacyjnej, jaką oferują uczelnie wyższe, uczniowie zdobędą wiedzę na temat kierunków studiów, pomoże im to wybrać odpowiedni dla siebie kierunek studiów, rozbudzi także w nich aspiracje edukacyjne oraz wzmocni zainteresowanie podjęciem dalszej nauki w wielkomiejskich ośrodkach akademickich, - zorganizowanie spotkań ze społecznością lokalną, osobami publicznymi co zwiększy zainteresowanie uczniów, nauczycieli oraz rodziców życiem szkoły, a także umocni wizerunek szkoły w środowisku lokalnym, - wyjazdy do zakładów pracy związanych z nauczanymi zawodami w naszej szkole co umożliwi młodzieży zapoznanie się z praktyczną stroną wykonywania określonych zawodów, rozbudzi wśród uczniów chęć do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, a w końcowym efekcie wpłynie na podjęcie interesującej pracy. Na dzień dzisiejszy w ramach projektu zrealizowano następujące zadania: 1. Zorganizowanie Szkolnego Centrum Informacji Zawodowej, zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego oraz literatury dydaktycznej i filmów edukacyjnych. 2. Zorganizowanie następujących kursów: kurs kroju Kurs operatora obrabiarek CNC w Ropczycach i szycia, kurs w zawodzie fotografia/filmowca, kurs dla operatorów obrabiarek CNC, kursy językowe: j. angielskiego, j. francuskiego, j. niemieckiego. 3. Zorganizowanie warsztatów dla uczniów kl. I LO o profilu medycznym w Szpitalu Rejonowym w Przeworsku. Warsztaty w Szpitalu Rejonowym w Przeworsku 4. Zorganizowanie warsztatów komputerowych umożliwiających uzyskanie europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych (ECDL). 5. Zorganizowanie weekendowych (plenerowych) warsztatów teatralno - muzycznych w Lipniku. Warsztaty teatralno - muzyczne w Lipniku 6. Zapoznanie uczniów klas Technikum Hotelarstwa z pracą Biura Podróży Jowisz w Przeworsku. 7. Zapoznanie uczniów klas II Technikum Hotelarstwa oraz II Technikum Żywienia z funkcjonowaniem Ośrodka Wypoczynkowego w Arłamowie. 8. Zorganizowanie grupowych wyjazdów dla uczniów klas maturalnych do ośrodków naukowych w Krakowie, Lublinie, Przemyślu oraz Rzeszowie. 9. Zorganizowanie warsztatów dziennikarskich dla uczniów pt. Gatunki publicystyczne oraz wyjazdu do Radia Rzeszów. 10. Zorganizowanie festiwalu promującego profile kształcenia w naszej szkole. Niektóre z podjętych działań będą kontynuowane także po zakończeniu realizacji projektu. Podkreślić należy, że nasi nauczyciele jako przedstawiciele szkoły biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Wszechnicę UJ w Krakowie, dotyczących upowszechniania dobrych praktyk edukacyjnych. Wszystkich zainteresowanych

19 PRZEWORSKI Strona 19 realizacją projektu inicjującego Szkoły Jagiellońskie odsyłamy na stronę internetową: Festiwal promujący profile kształcenia Plastycznego Zapobiegajmy pożarom i zakwalifikowało się do etapu centralnego. Warta podkreślenia jest współpraca naszej szkoły ze szkołą partnerską Ignaz - Taschner - Gymnasium w Dachau w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży, którą kontynuujemy od 1991 roku. Dzięki wymianie uczniowie mają jedyną i niepowtarzalną okazję zwiedzać Bawarię, doskonalić umiejętności językowe, a przede wszystkim poznawać zwyczaje i życie codzienne swoich rówieśników z Niemiec. Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym zgłosiła się do II edycji programu społecznego Szkoła bez przemocy, którego głównym celem jest uświadomienie problemu przemocy oraz pokazanie uczniom, nauczycielom i rodzicom, że nie trzeba się na nią godzić. Warunkiem przystąpienia do programu jest zobowiązanie do przestrzegania kodeksu Szkoły bez przemocy, w związku z czym będziemy podejmować działania promujące bezpieczną szkołę. Janina Suberlak Monika Nawojska Katarzyna Kulig Kolejnym realizowanym projektem, na który pozyskaliśmy kwotę 3040 złotych, było zorganizowanie wycieczki edukacyjno - patriotycznej dla młodzieży w miejsca upamiętniające patrona szkoły LO Adama Mickiewicza oraz w miejsca pamięci narodowej pt. SZLAKIEM ORLICH GNIAZD: Kańczuga - Jura - Krakowsko - Częstochowska. Program wycieczki skierowany był do uczniów, których ze względów finansowych nie stać na zapewnienie dodatkowych form spędzania wolnego czasu i kształcenia poza szkołą. Jubileusz 60-lecia ZSR w Zarzeczu 13 października 2007 roku w Zespole Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Zarzeczu odbyła się uroczystość 60-lecia szkoły, połączona z poświęceniem i przekazaniem nowego sztandaru. Podczas Mszy Świętej, która została odprawiona w Kościele pod wezwaniem Michała Archanioła w Zarzeczu ksiądz dziekan Zenon Ruchlewicz dokonał poświęcenia nowego sztandaru, który następnie został przez rodziców przekazany na ręce Pani Dyrektor. Pani Bogumiła Konieczna zapewniła, że tak cenny dar będzie dla naszej szkoły symbolem najwyższych wartości i fundamentem pracy wychowawczej. Podniosłym momentem było przekazanie sztandaru młodzieży, która złożyła ślubowanie w brzmieniu: Będziemy Go nosić dumnie i wysoko, przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów, godnie reprezentować szkołę wobec społeczności. Tak nam dopomóż Bóg!. Uczniowie ZS w Kańczudze podczas wycieczki do Jury Krakowsko - Częstochowskiej Od wielu lat uczniowie naszej szkoły otrzymują wyróżnienia w konkursach literackich organizowanych w ramach Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej. Podczas tegorocznej edycji Regionalnego Konkursu Poetyckiego im. Jerzego Hordyńskiego jedna z uczennic zajęła II miejsce, a druga otrzymała nagrodę specjalną. Uczniowie naszej szkoły z powodzeniem startują również w różnorodnych konkursach przedmiotowych oraz konkursach związanych z nauką zawodu. W ubiegłym roku szkolnym uczennica Jolanta Madej została finalistką szczebla centralnego konkursu zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej Epoka Gomułki, epoka Gierka. Doświadczenia świadka historii. Dwóch uczniów zostało laureatami Wojewódzkiego Konkursu Poświęcenie sztandaru ZSR w Zarzeczu Po Mszy Św. Nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i wszystkich uczestników obchodów Jubileuszu do Hali Sportowej w Zarzeczu. Tu rozpoczęła się akademia o charakterze patriotycznym. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych około 600 zebranych osób odśpiewało hymn państwowy Jeszcze Polska nie zginęła. Myślą przewodnią uroczystości uczyniliśmy słowa, wypowiedziane przez wybitnego Polaka, patrona szkoły Wincentego Witosa: A Polska winna trwać wiecznie. Konferansjerzy oddali głos pani

20 Strona 20 PRZEWORSKI Dyrektor, która gorąco powitała zaproszonych gości, przybyłych absolwentów, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, Nie zapomnieliśmy również o tych, którzy odeszli po nagrodę wieczną do Pana i spacerują już po rajskich wrzosowiskach. Minutą ciszy uczciliśmy pamięć wszystkich bliskich nam zmarłych. Następnie zebrani usłyszeli krótką historię chlubnych dziejów szkoły, która powstała 60 lat temu, a pierwszy egzamin wstępny do Gimnazjum Rolniczo - Mechanicznego odbył się 16 czerwca 1947roku. W 1967 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły, połączone z wręczeniem sztandaru przez Komitet Rodzicielski. Na sztandarze widniało hasło: Nauka. Pokój. Praca.. 3 stycznia 1976 roku zarządzeniem Wojewody Przemyskiego powołano Zespół Szkół Rolniczych, natomiast 18 maja 1986 roku podczas obchodów Święta Szkoły placówce nadano imię Wincentego Witosa. Podczas uroczystości obchodów 60-lecia nastąpiło poświęcenie nowego sztandaru, na którym widnieje napis: A Polska winna trwać wiecznie. Powiatu, Radni Powiatu Przeworskiego, Wójt Gminy Zarzecze pan Wiesław Kubicki, Przewodniczący Klubu PSL Sejmiku Wojewódzkiego pan Mirosław Karapyta, Prezes Zarządu Powiatowego PSL pan Izydor Pieniążek, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy szkół podstawowych, pani Dyrektor Gimnazjum w Zarzeczu i Zespołu Szkół w Żurawiczkach. Następnie głos zabrał p. Maciej Karasiński Kurator Oświaty, który wręczył naszej koleżance, założycielce i dyrygentce szkolnego i parafialnego chóru, aktywnej działaczce na rzecz krzewienia kultury chrześcijańskiej wśród młodzieży, pani pedagog Grażynie Winiarz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Wręczenie medalu KEN Pani Grażynie Winiarz Po odprowadzeniu pocztów sztandarowych zebrani w Hali Sportowej wysłuchali montaż słownomuzyczny zatytułowany: A Polska winna trwać wiecznie, w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Program ten przybliżył sylwetkę Wincentego Witosa - przywódcy chłopów, trzykrotnego premiera Polski, wójta Wierzchosławic, który całym sercem kochał wieś, był z nią związany, a Jego życie to walka o dobro wsi, to bój o Polskę. Duże wrażenie na przybyłych zrobił występ zespołu tanecznego, który wykonał wiązankę tańców i przyśpiewek ludowych. Na scenie zaprezentował się również, występujący u nas gościnnie zespół Gacoki z Gaci. Symboliczne wbicie gwoździa do tablicy pamiątkowej przez Starostę Zbigniewa Kiszkę Komitet Organizacyjny Obchodów i Dyrekcja Szkoły, chcąc upamiętnić tak ważne wydarzenie, zaprosili przybyłych gości do symbolicznego wbicia gwoździa do tablicy pamiątkowej, która obecnie wisi na czołowym miejscu w budynku szkoły. Honorowymi gośćmi byli między innymi: Panowie Mieczysław Golba i Mieczysław Kasprzak posłowie na Sejm RP, pan Maciej Karasiński Podkarpacki Kurator Oświaty, pani Alina Pieniążek Dyrektor ds. Kształcenia Ogólnego i Specjalnego, Starosta Powiatu Przeworskiego pan Zbigniew Kiszka, członkowie Zarządu Występ zespołu tanecznego z ZSR w Zarzeczu Uroczystość obchodów 60-lecia szkoły zbiegła się z Dniem Edukacji Narodowej, dlatego wszyscy zgromadzeni nauczyciele wysłuchali życzeń wygłoszonych przez

Scalenia gruntów w powiecie przeworskim

Scalenia gruntów w powiecie przeworskim Scalenia gruntów w powiecie przeworskim SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY (SPO) Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich na lata 2004-2006 - scalenie gruntów w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo,

PIELGRZYMKA. Szanowni Państwo, PIELGRZYMKA Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na Krajową Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu oraz na debatę środowisk wiejskich pn. Wiejska Polska pod

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU ODBYŁY SIĘ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji nr 6/22/DL8-ODL/2014 z dnia 05.06.2014 otrzymał dofinansowanie w kwocie 5000ZŁ na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 58 osób; etaty 56 i ¾ w tym:

PROTOKÓŁ KONTROLI. Zatrudnienie na dzień 31.12.2010 r. 58 osób; etaty 56 i ¾ w tym: PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lubartowie w dniu 16 kwietnia 2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie. Komisja Rewizyjna w składzie: 1. Grażyna Szafrańska

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce na lata 2017 2022 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna.

Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Regulamin wojewódzkiego konkursu na projekt edukacyjny Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej I Założenia ogólne konkursu Celem konkursów krasomówczych jest zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na potrzebę pielęgnacji języka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 130/2012 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 października 2012 roku

UCHWAŁA NR 130/2012 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 października 2012 roku UCHWAŁA NR 130/2012 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ogłoszenia Powiatowej Olimpiady Wiedzy na temat HIV/AIDS oraz powołania komisji konkursowej Na podstawie art. 4

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Regulamin rekrutacji do projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki nr: WND-POKL.09.01.02-12-087/11

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU

ZESTAWIENIE DOTACJI PLANOWANYCH DO UDZIELENIA Z BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU Załącznik Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 I. Jednostki sektora finansów publicznych 8 116 600 0 41 124 587 1 010 01030 Wpłaty na rzecz izb

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce W latach 2013 2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Moderówce jest strategią działań na wyznaczony okres czasu. Opracowanie koncepcji pracy szkoły pozwoliło

Bardziej szczegółowo

Klub Integracji Społecznej 2010

Klub Integracji Społecznej 2010 Klub Integracji Społecznej 2010 Człowiek Najlepsza Inwestycja Klub Integracji Społecznej równe szanse Grudzień 2010 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zakończył realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom Postanowienia ogólne Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Szkoła przyjazna uczniom 2 Projekt jest realizowany przez Gminę Krasocin/

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji.

UZASADNIENIE. Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4.300,00 zł z tytułu wpłat przez uczestników na organizację Zimowego Festynu Policji. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.281.058,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 825.058,00 zł Dział 750 Administracja publiczna (+) 16.691,00 zł Rozdział 75020 +

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania etatów bezpośrednie ogółem Zakres rzeczowy / Parametry

Bardziej szczegółowo

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie Plan pracy pedagoga na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie L.p. Obszar pracy Zadania Sposób realizacji Termin 1. ZADANIA OGÓLNO- WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2014 WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PŁK. L. LISA-KULI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 12-14 i 25 marca 2014 r. MDK to niepowtarzalny

Bardziej szczegółowo

Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna. dla szkół z województwa małopolskiego w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do zarządzenia Nr 7/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2015 r. Regulamin VI edycji konkursu Małopolska moje miejsce na ziemi, moja mała ojczyzna dla szkół z województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostródzie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 23.05.2012r Opracowanie: mgr Anna Kuźniar 1 PODSTAWA PRAWNA Rezolucja

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W RADOMIU Na podstawie : 1. art. 47 ust.

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/269/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 roku

Uchwała Nr XXXI/269/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 roku Uchwała Nr XXXI/269/06 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały dot. stanu technicznego obiektów oświaty miasta i gminy Kowalewo

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano:

PLACÓWKI OŚWIATOWE. Dotychczas w 2009 r. zrealizowano: PLACÓWKI OŚWIATOWE Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji zajmuję się między innymi prowadzeniem bieżących remontów i konserwacji placówek oświatowych. W zakresie tej opieki nad placówkami są: bieżące

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu zaprasza młodzież szkół gimnazjalnych do udziału w Powiatowym Konkursie Multimedialnym NAUCZANIE JANA PAWŁA II DO MŁODYCH Dekalog dziesięć

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr 125/270/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

Bardziej szczegółowo

TERMIN -4- pod koniec I i II półrocza Do 15-go każdego miesiąca FORMY REALIZACJI -1- LP ZADANIA GŁÓWNE. EWALUACJA -5- Sprawozdanie

TERMIN -4- pod koniec I i II półrocza Do 15-go każdego miesiąca FORMY REALIZACJI -1- LP ZADANIA GŁÓWNE. EWALUACJA -5- Sprawozdanie LP ZADANIA GŁÓWNE FORMY REALIZACJI -1- -2- -3-1. Zadania ogólnowychowawcze Dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole, Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego, szczególna kontrola

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Powiat: Olszanica na sportowo

Powiat: Olszanica na sportowo Powiat: Olszanica na sportowo Ludowy Klub Sportowy Olszanica na podstawie umowy dotacji otrzymał pomoc w wysokości 5000 zł na realizację projektu Olszanica na sportowo dofinansowanego ze środków Programu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r.

Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r. Protokół Nr 11/08 Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Mieście Lub. w dniu 14 listopada 2008r. Na podstawie 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS"

Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS Lokalny Program Profilaktyczny Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS" Realizowany jest w powiecie piotrkowskim od 2007 roku. Program został zainicjowany przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Grażyna Pleban doradca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja organizacji Orlików Brydżowych

Koncepcja organizacji Orlików Brydżowych Koncepcja organizacji Orlików Brydżowych 1. Geneza i cele organizacji Orlików Brydżowych 2 2. Forma organizacyjna Orlików Brydżowych 3 3. Współorganizatorzy, partnerzy, partonat 4 4. Finansowanie 5 5.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DNI KARPIA REGULAMIN. Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy. dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. edycja XVI

DNI KARPIA REGULAMIN. Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy. dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. edycja XVI DNI KARPIA REGULAMIN Regionalnego Konkursu Wiedzy o Dolinie Baryczy dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych edycja XVI 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 stycznia 2018 r. Poz. 535 UCHWAŁA NR LIX/776/18 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU zmieniająca uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2018 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3343 UCHWAŁA NR XXIII/146/2016 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zadania szkół, poradni

Zadania szkół, poradni Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie Zadania szkół, poradni w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Piaseczno, 22 lutego 2016 r. Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16 /2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia 11.09.2017 r. SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Króla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO Informujemy, że 25. kwietnia 2014 roku o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 6 w Rzeszowie odbędzie się III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY W LEŻAJSKU

TARGI PRACY W LEŻAJSKU TARGI PRACY W LEŻAJSKU 24 kwietnia br. odbyły się VII Leżajskie Targi Pracy. Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Oferta Targów była skierowana do osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA

I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA I OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI Z CZARNEGO KRĄŻKA pod hasłem: Andrzej Piaseczny zaprasza do Pionek REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem festiwalu jest: Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach tel. 48 377

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Ze sportowym pozdrowieniem

Szanowni Państwo. Ze sportowym pozdrowieniem Każdy rodzaj sportu niesie za sobą bogaty skarbiec wartości. Ćwiczenie uwagi, kształcenie woli, wytrwałości, odpowiedzialności, znoszenie trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i solidarności, wierność obowiązkom

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. Dz.U.03.5.46 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno pedagogicznych, w tym publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Turniej Wiedzy o Zawodach VII edycja dla szkół ponadgimnazjalnych. Założenia ogólne

REGULAMIN. Turniej Wiedzy o Zawodach VII edycja dla szkół ponadgimnazjalnych. Założenia ogólne REGULAMIN Turniej Wiedzy o Zawodach VII edycja dla szkół ponadgimnazjalnych Założenia ogólne Adresaci: Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w Polsce Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO na wykonanie koncepcji Pomnika Pamięci Zesłańców Sybiru i Niepodległości w Słubicach Przedmiotem konkursu jest zaproponowanie i wykonanie koncepcji pomnika upamiętniającego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie wrzesińskim w 2004 r. 1. Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim. Liczba bezrobotnych w powiecie wrzesińskim na koniec grudnia 2004 r. wynosiła 6438 osób i zmniejszyła

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH. Na lata KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BRZEGACH Na lata 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły została opracowana w oparciu o: 1.Ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krosno: Wybór koordynatora projektu pt. Akademia technologii informatycznych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju na rok szkolny 2012/2013. Przejdź do rekrutacji elektronicznej. *******************************************************

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011

REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 REGULAMIN Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2011. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Maria Mazur-Szczepańska Ewa Grygierczyk Iwona Mazur Marcin Rymaszewski Jerzy Ząbkiewicz Jerzy Szubarga Szymon Sperling

Bardziej szczegółowo

W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu powiatu krapkowickiego.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych terenu powiatu krapkowickiego. Załącznik do uchwały Nr 588/2012 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 19 listopada 2012 r. REGULAMIN X POWIATOWEJ OLIMPIADY WIEDZY O HIV/AIDS pod hasłem GETTING TO ZERO Dążymy do zera. Zero nowych zakażeń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku

Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku Uchwała Nr XIV / 75 / 2003 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2003 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 art. 51 ust. 1 i 2, art. 56 ust 1 pkt 4, ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY ZDUŃSKOWOLSKIEGO 2007 ROK Lp. Nr z dnia w sprawie Zarządzenia 1. 1/07 12 stycznia 2007 r. Powołania Zespołu ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych 2. 2/07 16 stycznia

Bardziej szczegółowo

Czarnków, maj 2010 rok

Czarnków, maj 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDŻETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL II FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim na lata 2011-2016 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010

REGULAMIN. V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 REGULAMIN V Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Tytuł: V Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2010. 2. Organizator: Etap powiatowy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

MENEDŻERSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

MENEDŻERSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MENEDŻERSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UMOWA O KSZTAŁCENIE UCZNIA W MENEDŻERSKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W BYDGOSZCZY zawarta w dniu... w Bydgoszczy pomiędzy: Pierwszym Zespołem Szkół Prywatnych spółką

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu w ramach kampanii szkoleniowej Słońce, wiatr, biomasa, woda, Podkarpaciu energii doda dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa podkarpackiego 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z. KONTROLI ZESPOŁU SZKÓŁ w CHOJNICACH

PROTOKÓŁ z. KONTROLI ZESPOŁU SZKÓŁ w CHOJNICACH BR.1711.4.2014 KOMISJA REWIZYJNA RADY POWIATU CHOJNICKIEGO PROTOKÓŁ z KONTROLI ZESPOŁU SZKÓŁ w CHOJNICACH MARZEC 2014 ROK Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Chojnickiego dokonała kontroli Zespołu Szkół w Chojnicach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina

dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina Załącznik nr 1 SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z II TURNIEJU ORLIKA O PUCHAR PREMIERA DONALDA TUSKA dolnośląskie wołowski wołów województwo Powiat gmina etap: (eliminacje na poziomie ORLIKA / eliminacje wojewódzkie/

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. ul. Mendego 3; 44-300 Wodzisław Śl. tel./fax (32) 456 19 93; e-mail: ppp-wodzislaw@wp.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. ul. Mendego 3; 44-300 Wodzisław Śl. tel./fax (32) 456 19 93; e-mail: ppp-wodzislaw@wp. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl. ul. Mendego 3; 44-300 Wodzisław Śl. tel./fax (32) 456 19 93; e-mail: ppp-wodzislaw@wp.pl www.poradnia.wodzislaw.pl Realizacja doradztwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje:

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala, co następuje: Uchwała Nr XLV/550/2009 RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO z dnia 13 listopada w sprawie zmian w budżecie powiatu łódzkiego wschodniego na rok 2009 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 01.01.2014 rok dysponuje kwotą środków w wysokości: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2013, poz.674 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

M I S J A I W I Z J A

M I S J A I W I Z J A M I S J A I W I Z J A PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 3 PORADNI SPECJALISTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ WZROKU, SŁUCHU I AUTYZMEM W BIELSKU-BIAŁEJ. MISJA Jesteśmy publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy

PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy PROJEKT EDUKACYJNY Irena Sendlerowa pro memoriam. Dialog międzykulturowy 1. ORGANIZATOR:, Al. Tysiąclecia 12 (tel. 23 692 06 41, e-mail: zszrusz@wp.pl). 2. KOORDYNATORZY: Dorota Sobocińska, Anna Świerczewska

Bardziej szczegółowo