Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300"

Transkrypt

1 Moduł obsługowy EMS plus O Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC (2013/06) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji.

2 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 3 2 Informacje o produkcie Opis produktu Rodzaje regulacji Możliwości zastosowania w różnych instalacjach ogrzewczych Ważne wskazówki dot. zastosowania Deklaracja zgodności Zakres dostawy Dane techniczne Charakterystyka czujnika temperatury Dodatkowy osprzęt Zakres obowiązywania dokumentacji technicznej Utylizacja Instalacja Sposoby instalacji Miejsce instalacji modułu obsługowego Instalacja w pomieszczeniu wiodącym Podłączenie elektryczne Założenie lub zdjęcie modułu obsługowego Instalacja na urządzeniu grzewczym Instalacja czujnika temperatury zewnętrznej Ważne ustawienia dotyczące systemu przygotowania c.w.u Ważne ustawienia dotyczące instalacji solarnej Ważne ustawienia dotyczące systemu hybrydowego Przeprowadzanie testów działania Sprawdzenie wartości monitorowanych Odbiór instalacji Wyłączenie instalacji z ruchu/wyłączanie Menu serwisowe Ustawienia ogrzewania Menu "Dane instalacji" Menu "Dane kotła" Menu "Obieg grzewczy " Menu "Suszenie jastrychu" Ustawienia dla c.w.u Ustawienia dla instalacji solarnej Ustawienia systemów hybrydowych Menu diagnostyczne Menu "Testy działania" Menu "Wartości monitorowane" Menu "Wskazania usterek" Menu "Informacje systemowe" Menu konserwacja Menu "Reset" Menu "Kalibracja" Usuwanie usterek Podstawy obsługi Przegląd elementów obsługi Przegląd symboli na wyświetlaczu Obsługa menu serwisowego Przegląd menu serwisowego Uruchomienie Zestawienie czynności związanych z uruchomieniem Ogólne uruchomienie modułu obsługowego Uruchomienie instalacji przy użyciu asystenta konfiguracji Pozostałe ustawienia podczas uruchomienia Lista kontrolna: dostosowanie ustawień do wymagań klienta Ważne ustawienia dotyczące ogrzewania Ochrona środowiska/utylizacja Protokół uruchomienia Indeks Logamatic RC (2013/06)

3 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1.1 Objaśnienie symboli Wskazówki ostrzegawcze Zdefiniowane zostały następujące wyrazy ostrzegawcze używane w niniejszym dokumencie: WSKAZÓWKA oznacza ryzyko wystąpienia szkód materialnych. OSTROŻNOŚĆ oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała o stopniu lekkim lub średnim. OSTRZEŻENIE oznacza ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń ciała lub nawet zagrożenie życia. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała zagrażających życiu. Ważne informacje Inne symbole Wskazówki ostrzegawcze oznaczono w tekście trójkątem ostrzegawczym. Dodatkowo wyrazy te oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy następstw zaniechania działań zmierzających do uniknięcia zagrożenia. Ważne informacje, które nie zawierają ostrzeżeń przed zagrożeniami dotyczącymi osób lub mienia, oznaczono symbolem znajdującym się obok. Symbol Znaczenie Czynność Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu Pozycja/wpis na liście Pozycja/wpis na liście (2. poziom) Tab Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsza instrukcja montażu adresowana jest do monterów instalacji wodnych oraz urządzeń grzewczych i elektrotechnicznych. Przed rozpoczęciem montażu należy przeczytać instrukcje montażu (urządzeń grzewczych, modułów itp.). Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ostrzegawczymi. Przestrzegać odpowiednich przepisów oraz zasad i wytycznych stanowionych na szczeblu krajowym i regionalnym. Wykonane prace należy udokumentować. Użycie zgodne z przeznaczeniem Produkt przeznaczony jest wyłącznie do regulacji instalacji ogrzewczych w domach jedno- i wielorodzinnych. Jakiekolwiek inne użytkowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Szkody powstałe w wyniku takiego stosowania są wyłączone z odpowiedzialności producenta. Montaż, uruchomienie i konserwacja Montaż, uruchomienie i konserwację może wykonywać tylko uprawniona firma instalacyjna. Nie montować produktu w pomieszczeniach wilgotnych. Montować tylko oryginalne części zamienne. Prace przy instalacji elektrycznej Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac przy instalacji elektrycznej należy: Odłączyć napięcie sieciowe (wszystkie fazy) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Potwierdzić, że instalacja jest odłączona od napięcia. W żadnym wypadku nie podłączać produktu do napięcia sieciowego. Stosować się również do schematów połączeń elektrycznych innych części instalacji. Odbiór przez użytkownika W trakcie odbioru należy udzielić użytkownikowi informacji na temat obsługi i warunków eksploatacji instalacji ogrzewczej. Należy objaśnić mu sposób obsługi, podkreślając w szczególności znaczenie wszelkich środków bezpieczeństwa. Zwrócić uwagę na fakt, że prace związane z przebudową lub naprawami mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie uprawnienia. Zwrócić uwagę na konieczność wykonywania przeglądów i konserwacji celem zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji i wyeliminowania jej uciążliwości dla środowiska. Przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i konserwacji do przechowywania. Logamatic RC (2013/06) 3

4 2 Informacje o produkcie Uszkodzenia wskutek działania mrozu Jeżeli instalacja nie pracuje, istnieje niebezpieczeństwo jej zamarznięcia: Przestrzegać wskazówek dotyczących ochrony przed zamarzaniem. Instalację należy zawsze pozostawiać włączoną z uwagi na dodatkowe funkcje, np. przygotowanie c.w.u. lub zabezpieczenie przed blokadą. Niezwłocznie usuwać usterki. 2 Informacje o produkcie 2.1 Opis produktu Moduł obsługowy RC300 służy do regulacji jednej instalacji ogrzewczej wyposażonej w maksymalnie cztery obiegi grzewcze, dwa obiegi ładowania zasobnika do przygotowania c.w.u., układ solarnego przygotowania c.w.u. oraz układ solarnego wspomagania ogrzewania. Moduł obsługowy posiada programy czasowe: Ogrzewanie: dla każdego obiegu grzewczego 2 programy czasowe z 6 czasami przełączania na dzień C.w.u.: dla każdego obiegu c.w.u. jeden program czasowy dla przygotowania c.w.u. i jeden program czasowy dla pompy cyrkulacyjnej, w obu przypadkach z 6 czasami przełączania na dzień. Moduł obsługowy służy do wskazywania informacji dotyczących urządzenia grzewczego i instalacji ogrzewczej oraz do zmiany ustawień. Możliwości instalacji: Na urządzeniu grzewczym ze złączem magistrali EMS lub EMS plus (System Zarządzania Energią) Na ścianie, z połączeniem magistralowym z urządzeniem grzewczym ze złączem magistrali EMS lub EMS plus. Po 1 ½ godzinie pracy moduł obsługowy dysponuje rezerwą zasilania wystarczającą na co najmniej 8 godzin. Jeżeli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż rezerwa, następuje skasowanie godziny i daty. Wszystkie pozostałe ustawienia pozostają zachowane. Zakres funkcji i tym samym także struktura menu modułu obsługowego zależne są od budowy instalacji. W niniejszej instrukcji opisany jest maksymalny zakres funkcji. W stosownych miejscach zwraca się uwagę na tę zależność. Zakresy ustawień i ustawienia podstawowe mogą różnić się od podanych w niniejszej instrukcji Rodzaje regulacji Istnieją urządzenia grzewcze ze zintegrowanym układem regulacji wg temperatury zewnętrznej. W tego typu urządzeniach grzewczych należy zdezaktywować regulację wg temperatury zewnętrznej. Dostępne są następujące główne tryby regulacji: Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu: automatyczna regulacja temperatury zasilania lub mocy cieplnej urządzenia grzewczego w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Konieczna jest instalacja modułu obsługowego w pomieszczeniu wiodącym. Regulacja wg temperatury zewnętrznej: automatyczna regulacja temperatury zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej. Regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu: automatyczna regulacja temperatury zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej i w pomieszczeniu. Konieczna jest instalacja modułu obsługowego w pomieszczeniu wiodącym. Regulacja stała: automatyczna regulacja temperatury zasilania do ogrzewania basenu lub instalacji wentylacyjnej ze stałą temperaturą. Ten tryb regulacji nie jest zależny od temperatury w pomieszczeniu ani temperatury zewnętrznej. Zwrócić uwagę na dodatkowe informacje dotyczące trybów regulacji ( Rodzaje regulacji, str. 31) Możliwości zastosowania w różnych instalacjach ogrzewczych W jednym systemie magistrali BUS kalkulacja obiegu grzewczego może być dokonywana tylko przez jedno z podłączonych do niej urządzeń. Z tego względu w jednej instalacji ogrzewczej można zainstalować tylko jeden moduł. Służy on jako regulator w: instalacjach z jednym obiegiem grzewczym, np. w domu jednorodzinnym instalacjach z dwoma obiegami grzewczymi lub ich większą liczbą, np.: ogrzewanie podłogowe na jednym piętrze, kaloryfery na innym piętrze mieszkanie połączone z warsztatem ( rys. 1, [1]) instalacjach z kilkoma obiegami grzewczymi z modułami zdalnego sterowania, np.: dom z oddzielnym mieszkaniem, z modułem RC300 w charakterze regulatora i modułem RC200 w charakterze modułu zdalnego sterowania (instalacja 4 Logamatic RC (2013/06)

5 Informacje o produkcie 2 modułu RC300 w pomieszczeniu wiodącym domu, a modułu RC200 w pomieszczeniu wiodącym oddzielnego mieszkania, rys. 1, [2]) dom z kilkoma mieszkaniami (RC300 w charakterze regulatora, a RC200 w charakterze modułu zdalnego sterowania, instalacja RC300 na urządzeniu grzewczym). 1 2 RC200 HK 1 HK 2 RC300 RC300 HK 1 HK 1 HK o Rys. 1 Przykłady instalacji ogrzewczych z jednym obiegiem grzewczym lub z dwoma obiegami grzewczymi [1] RC300 w charakterze regulatora dla kilku (tutaj dwóch) obiegów grzewczych (HK 1 i HK 2). [2] RC200 w charakterze modułu zdalnego sterowania dla drugiego obiegu grzewczego (HK 2) i RC300 w charakterze regulatora dla pierwszego obiegu grzewczego (HK 1). 2.2 Ważne wskazówki dot. zastosowania OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo poparzenia! Jeśli temperatura ciepłej wody zostanie ustawiona powyżej 60 C lub włączono dezynfekcję termiczną, należy zainstalować mieszacz. W ramach systemu magistrali BUS można używać tylko produktów Buderus. Pomieszczenie z instalacją musi być dostosowane do stopnia ochrony IP Deklaracja zgodności Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu spełniają wymagania dyrektyw europejskich i uzupełniających przepisów krajowych. Zgodność potwierdzono oznakowaniem CE. Deklarację zgodności produktu można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać we właściwym oddziale firmy Buderus. WSKAZÓWKA: Uszkodzenia podłogi! Używać ogrzewania podłogowego tylko z dodatkowym termostatem temperatury maksymalnej. Moduł obsługowy można podłączyć wyłącznie do urządzenia grzewczego ze złączem magistrali EMS lub EMS plus (System Zarządzania Energią). Moduł obsługowy nie służy do połączenia z urządzeniami grzewczymi z serii produktów GB112, GB132, GB135, GB142 GB152. Logamatic RC (2013/06) 5

6 2 Informacje o produkcie 2.4 Zakres dostawy B U S ii O Rys. 2 Zakres dostawy [1] Uchwyt do instalacji na ścianie [2] Moduł obsługowy [3] Materiały instalacyjne [4] Dokumentacja techniczna 2.5 Dane techniczne auto menu man info fav o Rys. 3 Wymiary w mm 6 Logamatic RC (2013/06)

7 Informacje o produkcie 2 Zakres dostawy rozdział 2.4, str. 6 Wymiary mm ( rys. 3) Napięcie znamionowe V DC Prąd znamionowy (bez 9 ma oświetlenia) Złącze magistrali BUS EMS plus Zakres regulacji 5 C C Dop. temperatura otoczenia 0 C C Klasa ochrony III Stopień ochrony przy instalacji na ścianie przy instalacji na urządzeniu grzewczym Tab. 2 Dane techniczne IP20 IPX2D 2.6 Charakterystyka czujnika temperatury Podczas pomiaru czujników temperatury należy uwzględnić następujące wymogi: Przed pomiarem wyłączyć instalację z prądu. Rezystancję należy mierzyć na końcach kabli. Wartości rezystancji tworzą wartości średnie i są obarczone tolerancjami. C C C C Tab. 3 Wartości rezystancji czujnika temperatury zewnętrznej C C C C Tab. 4 Wartości rezystancji czujników temperatury zasilania i ciepłej wody 2.7 Dodatkowy osprzęt Z katalogu można pobrać dokładne informacje dotyczące odpowiedniego osprzętu dodatkowego. Moduły funkcyjne i moduły obsługowe systemu regulacyjnego EMS plus: moduł obsługowy RC100 jako zwykły moduł zdalnego sterowania moduł obsługowy RC200 jako komfortowy moduł zdalnego sterowania MM100: moduł dla obiegów grzewczych ze zmieszaniem, obiegów ładowania zasobnika i stałych obiegów grzewczych MS100: moduł dla solarnego przygotowania c.w.u. MS200: moduł dla rozszerzonych instalacji solarnych (tylko montaż naścienny). Moduły funkcyjne systemu regulacyjnego EMS: np. ASM10, DM10 i EM10. Nie jest możliwe połączenie z następującymi produktami systemu regulacyjnego EMS: MM10, WM10, SM10, MCM10 RC20, RC20 RF, RC25, RC35. Zastosowanie niniejszej instrukcji do modułów zdatnych dla EMS plus Ta instrukcja obejmuje również współpracę modułu obsługowego z modułem sterowania obiegu grzewczego MM100 (osprzęt dodatkowy). Jeżeli instalacja ogrzewcza wyposażona jest w inne moduły (np. moduł solarny MS100, osprzęt dodatkowy), w niektórych menu można wprowadzić dodatkowe ustawienia. Są one opisane w dokumentacji technicznej tych modułów. Czujnik temperatury zewnętrznej Czujnik temperatury zewnętrznej do regulacji wg temperatury zewnętrznej nie znajduje się w zakresie dostawy. Czujnik temperatury zewnętrznej dostępny jest jako osprzęt dodatkowy. 2.8 Zakres obowiązywania dokumentacji technicznej Wskutek używania niniejszego modułu obsługowego mogą wystąpić odchylenia od dokumentacji technicznej urządzenia grzewczego. Jeśli opis różni się, w zakres dostawy wchodzi specjalna wkładka. We wkładce ujęto odbiegające dane. Wszelkie inne dane w dokumentacji technicznej urządzeń grzewczych, sterowników bazowych (np. RC35) lub systemu magistrali EMS są również obowiązujące dla niniejszego modułu obsługowego, jeśli nie zostały ujęte w uzupełnieniu jako odbiegające. 2.9 Utylizacja Opakowanie zutylizować zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. W przypadku wymiany podzespołu lub części: stary podzespół lub starą część poddać utylizacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Logamatic RC (2013/06) 7

8 3 Instalacja 3 Instalacja Szczegółowy schemat instalacji do montażu podzespołów i części hydraulicznych oraz przynależnych elementów sterujących znajduje się w materiałach projektowych lub dokumentacji projektowej instalacji. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia! Jeśli temperatura ciepłej wody zostanie ustawiona powyżej 60 C lub włączono dezynfekcję termiczną, należy zainstalować mieszacz. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed instalacją produktu: urządzenie grzewcze i wszystkie inne urządzenia magistrali odłączyć od napięcia sieciowego (wszystkie fazy). Moduł obsługowy musi być zainstalowany na ścianie wewnętrznej. Jeżeli dla wszystkich obiegów grzewczych stosowane są moduły zdalnego sterowania, moduł obsługowy można zainstalować na urządzeniu grzewczym. W przypadku zaworów ręcznych z nastawą wstępną w pomieszczeniu wiodącym: Moc grzejników ustawić możliwie jak najniższą. Dzięki temu pomieszczenie wiodące nagrzewa się tak samo jak pozostałe pomieszczenia. W przypadku zaworów termostatycznych w pomieszczeniu wiodącym: Całkowicie otworzyć zawory termostatyczne i przez złącze gwintowane po stronie powrotu ustawić możliwie najniższą moc grzejników. Dzięki temu pomieszczenie wiodące nagrzewa się tak samo jak pozostałe pomieszczenia. Jeżeli nie ma odpowiedniego pomieszczenia wiodącego, zaleca się regulację tylko wg temperatury zewnętrznej. 3.1 Sposoby instalacji Właściwy sposób instalacji modułu obsługowego zależny jest od zastosowania modułu oraz budowy instalacji ogrzewczej ( rozdział 2, str. 4). 3.2 Miejsce instalacji modułu obsługowego Jeżeli aktywny jest tryb regulacji wg temperatury zewnętrznej (bez uwzględnienia temperatury w pomieszczeniu), w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu i łatwej obsługi zalecamy instalację modułu obsługowego w pomieszczeniu mieszkalnym. Alternatywnie w tym trybie regulacji możliwa jest również instalacja modułu obsługowego na urządzeniu grzewczym. Pomieszczenie wiodące to pomieszczenie w mieszkaniu, w którym zainstalowano moduł obsługowy (w charakterze regulatora). Jeśli regulacja wg temperatury pomieszczenia jest włączona, temperatura w tym pomieszczeniu służy jako wielkość sterująca całej instalacji. Jeśli jest włączona regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu, temperatura w pomieszczeniu służy jako dodatkowa wielkość sterująca. W przypadku regulacji wg temperatury pomieszczenia i regulacji wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu jakość pracy sterownika zależy od miejsca instalacji. Miejsce instalacji (= pomieszczenie wiodące) musi być odpowiednie do regulacji instalacji ogrzewczej ( rys. 4, str. 9). 8 Logamatic RC (2013/06)

9 Instalacja O Rys. 4 Miejsce instalacji w pomieszczeniu wiodącym Logamatic RC (2013/06) 9

10 3 Instalacja 3.3 Instalacja w pomieszczeniu wiodącym Powierzchnia instalacyjna na ścianie musi być równa. W przypadku instalacji na puszce podtynkowej: Wypełnić puszkę podtynkową materiałem izolacyjnym, aby zapobiec pogorszeniu pomiaru temperatury w pomieszczeniu przez przewiew. Zainstalować uchwyt na ścianie ( rys. 5). 3.4 Podłączenie elektryczne Moduł obsługowy jest zasilany elektrycznie przez przewód magistrali BUS. Biegunowość żył jest dowolna. Jeżeli maksymalna długość całkowita połączeń magistrali BUS pomiędzy wszystkimi urządzeniami magistrali zostanie przekroczona lub system magistrali BUS posiada strukturę pierścieniową, uruchomienie instalacji nie jest możliwe. 6 mm 6 mm 3,5 mm Maksymalna długość całkowita połączeń magistrali BUS: 100 m przy przekroju przewodu 0,50 mm m przy przekroju przewodu 1,50 mm 2. Jeśli zainstalowano kilka urządzeń na magistrali, pomiędzy poszczególnymi urządzeniami na magistrali zachować minimalny odstęp wynoszący 100 mm. Jeśli zainstalowano kilka urządzeń na magistrali, podłączyć je opcjonalnie szeregowo lub gwiaździście. Aby uniknąć zakłóceń indukcyjnych: wszystkie kable niskonapięciowe kłaść z dala od kabli doprowadzających napięcie sieciowe (minimalna odległość 100 mm). W przypadku zewnętrznych zakłóceń indukcyjnych (np. z instalacji fotowoltaicznych) użyć kabla ekranowanego (np. LiYCY) i z jednej strony uziemić ekran. Ekran podłączyć do uziemienia budynku, np. wolnego zacisku przewodu ochronnego lub rur wodnych, a nie do zacisku przyłączeniowego dla przewodu ochronnego w module. Utworzyć połączenie magistrali z urządzeniem grzewczym. RC 300 BUS BUS 1) 3,5 mm O Rys. 5 BUS Instalacja cokołu Przyłącze magistrali BUS O Rys. 6 Podłączenie modułu obsługowego do urządzenia grzewczego 1) W UBA3.x, UBA4.x, BC10, BC20, BC25, MC10, MC40 i MC100 znajduje się oznakowanie końcówek instalacji elektrycznej EMS 10 Logamatic RC (2013/06)

11 Instalacja 3 Czujnik temperatury zewnętrznej (osprzęt dodatkowy) podłącza się do urządzenia grzewczego. Przy wykonywaniu podłączenia elektrycznego przestrzegać instrukcji dot. urządzenia grzewczego. Do przedłużania przewodów czujnikowych należy używać przewodów o następujących przekrojach: Do 20 m przy przekroju przewodu 0,75 mm 2 do 1,50 mm 2 20 m do 100 m przy przekroju przewodu 1,50 mm 2. Zdjęcie modułu obsługowego Wcisnąć przycisk na dole uchwytu. Pociągnąć moduł obsługowy do przodu. Zdjąć moduł obsługowy ku górze Założenie lub zdjęcie modułu obsługowego Założenie modułu obsługowego Założyć moduł obsługowy u góry. Zatrzasnąć moduł obsługowy na dole O fav Rys. 8 Zdjęcie modułu obsługowego Rys. 7 Założenie modułu obsługowego O 3.6 Instalacja na urządzeniu grzewczym Jeżeli urządzenie grzewcze wyposażone jest w System Zarządzania Energią EMS lub EMS plus, moduł obsługowy można zainstalować bezpośrednio na urządzeniu grzewczym. W instalacjach z jednym obiegiem grzewczym takie rozwiązanie jest zasadne tylko w przypadku regulacji wyłącznie wg temperatury zewnętrznej. W przypadku regulacji wg temperatury w pomieszczeniu lub regulacji wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu niezbędny jest jeden moduł zdalnego sterowania dla każdego obiegu grzewczego w danym pomieszczeniu wiodącym. Przed instalacją modułu obsługowego: Zapoznać się z instrukcją montażu urządzenia grzewczego. Logamatic RC (2013/06) 11

12 3 Instalacja 3.7 Instalacja czujnika temperatury zewnętrznej Jeżeli moduł obsługowy używany jest w charakterze regulatora prowadzonego wg temperatury zewnętrznej, niezbędny jest czujnik temperatury zewnętrznej. W celu zapewnienia prawidłowego pomiaru temperatury zewnętrznej: Przy wyborze miejsca instalacji czujnika temperatury zewnętrznej uwzględnić punkty przedstawione na rys. 9. W NW SW N S NE SE E 1/2H(min 2m) 1/2 Y H Y H 1/2 H (min 2m) O Rys. 9 Miejsce instalacji czujnika temperatury zewnętrznej (w przypadku regulacji wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu lub bez) 12 Logamatic RC (2013/06)

13 Podstawy obsługi 4 4 Podstawy obsługi 4.1 Przegląd elementów obsługi auto man fav menu info O Rys. 10 Elementy obsługi [1] Przycisk fav (funkcje ulubione) [2] Przycisk man (tryb pracy ręcznej) [3] Przycisk auto (tryb automatyczny) [4] Przycisk menu (wywołanie menu) [5] Przycisk info (menu informacyjne i pomoc) [6] Przycisk "Powrót" [7] Pokrętło nastawcze Gdy podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, naciśnięcie elementu obsługowego powoduje wykonanie danej operacji i włączenie podświetlenia. Naciśnięcie pokrętła nastawczego po raz pierwszy powoduje jedynie włączenie oświetlenia. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden element obsługowy, podświetlenie wyświetlacza wyłącza się automatycznie. rys. 10, str. 13 Poz. Element Nazwa Objaśnienie 1 Przycisk fav Nacisnąć, aby wywołać funkcje ulubione dla obiegu grzewczego 1. fav Przytrzymać wciśnięty, aby dostosować menu ulubionych do indywidualnych potrzeb ( instrukcja obsługi modułu obsługowego). 2 Przycisk Nacisnąć, aby włączyć tryb ręczny dla długotrwałej wartości zadanej temperatury man man pomieszczenia. Przytrzymać wciśnięty, aby aktywować pole do wprowadzania czasu trwania trybu ręcznego (maksymalnie 48 godzin od aktualnego czasu zegarowego). 3 Przycisk Nacisnąć, aby włączyć automatyczny tryb pracy z programem czasowym. auto auto 4 Przycisk menu menu Nacisnąć, aby otworzyć menu główne. Nacisnąć i przytrzymać, aby otworzyć menu serwisowe. Tab. 5 Elementy obsługi Logamatic RC (2013/06) 13

14 4 Podstawy obsługi rys. 10, str. 13 Poz. Element Nazwa Objaśnienie 5 Przycisk info info Tab. 5 6 Przycisk "Powrót" 7 Pokrętło nastawcze Elementy obsługi 4.2 Przegląd symboli na wyświetlaczu Gdy otwarte jest menu: Nacisnąć, aby wywołać dodatkowe informacje na temat aktualnie wybranej pozycji. Gdy aktywny jest ekran standardowy: Nacisnąć, aby otworzyć menu informacyjne. Nacisnąć, aby przejść do nadrzędnego poziomu menu lub porzucić zmienioną wartość. Gdy wyświetlany jest komunikat o koniecznym serwisie lub usterce: Nacisnąć, aby przejść z ekranu standardowego do wskazania usterek i odwrotnie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby przejść z menu do ekranu standardowego. Przekręcić, żeby zmienić wartość nastawy (np. temperaturę) lub wybrać menu bądź punkty menu. Gdy podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone: Nacisnąć, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza. Gdy podświetlenie wyświetlacza jest włączone: Nacisnąć, aby otworzyć menu lub punkt menu, potwierdzić ustawioną wartość (np. temperatury) lub komunikat bądź zamknąć okienko pop-up. Gdy aktywny jest ekran standardowy: Nacisnąć, aby w ekranie standardowym aktywować pole wprowadzania danych służące do wyboru obiegu grzewczego (tylko w instalacjach posiadających co najmniej dwa obiegi grzewcze), instrukcja obsługi modułu obsługowego O Rys. 11 Przykład ekranu standardowego w przypadku instalacji z kilkoma obiegami grzewczymi 14 Logamatic RC (2013/06)

15 Podstawy obsługi 4 rys. 11, str. 14 Poz. Symbol Nazwa Objaśnienie 1 Wskazanie wartości Wskazanie aktualnej temperatury: Temperatura w pomieszczeniu w przypadku instalacji na ścianie Temperatura urządzenia grzewczego w przypadku instalacji na urządzeniu grzewczym. 2 Wiersz informacji Wskazanie godziny, dnia tygodnia i daty. 3 Dodatkowe wskazanie temperatury 4 Informacje tekstowe Wskazanie temperatury zewnętrznej (można zmienić na wskazanie temperatury kolektora słonecznego lub systemu przygotowania c.w.u., więcej informacji instrukcja obsługi modułu obsługowego). Na przykład nazwa aktualnie wyświetlanej temperatury ( rys. 11, [1]); dla temperatury w pomieszczeniu nazwa nie jest wyświetlana. Gdy występuje usterka, aż do momentu jej usunięcia wyświetlana jest w tym miejscu informacja. 5 Symbol informacyjny Pompa solarna pracuje. Blokada przycisków jest aktywna (przytrzymać wciśnięte przycisk "auto" i pokrętło nastawcze, aby włączyć lub wyłączyć blokadę przycisków). 6 Program czasowy Graficzna prezentacja aktywnego programu czasowego dla wyświetlanego obiegu grzewczego. Paski oznaczają przedziały czasowe, w których aktywny jest dany 12 tryb pracy. Paski na górze odnoszą się do trybu grzania, paski na dole natomiast do trybu obniżenia. 7 Wskaźnik czasu Wskaźnik czasu wskazuje w programie czasowym aktualny czas w 15- minutowych odstępach (= podział skali czasu). 8 auto Tryb pracy Instalacja z jednym obiegiem grzewczym w trybie automatycznym (ogrzewanie zgodnie z programem czasowym). Tab. 6 OG2auto Lato (wył.) Wskazywany obieg grzewczy pracuje w trybie automatycznym. Ekran standardowy odnosi się wyłącznie do wskazywanego obiegu grzewczego. Jeżeli na ekranie standardowym naciśnięty zostanie przycisk "man", przycisk "auto" lub zmieniona zostanie temperatura zadana w pomieszczeniu, to operacje te będą miały wpływ tylko na wskazywany obieg grzewczy. We wskazywanym obiegu grzewczym w trybie automatycznym aktywny jest tryb grzania. We wskazywanym obiegu grzewczym w trybie automatycznym aktywny jest tryb obniżenia. Instalacja z jednym obiegiem grzewczym w trybie letnim (ogrzewanie wyłączone, przygotowanie c.w.u. aktywne) OG2 Lato (wył.) Wskazywany obieg grzewczy pracuje w trybie letnim (ogrzewanie wyłączone, przygotowanie c.w.u. aktywne). Ekran standardowy odnosi się wyłącznie do wskazywanego obiegu grzewczego. Symbole używane na ekranie standardowym Logamatic RC (2013/06) 15

16 4 Podstawy obsługi rys. 11, str. 14 Poz. Symbol Nazwa Objaśnienie Tab. 6 ręczny OG2ręczny Urlop do OG2Urlop do Symbole używane na ekranie standardowym Instalacja z jednym obiegiem grzewczym w trybie ręcznym. Wskazywany obieg grzewczy pracuje w trybie ręcznym. Ekran standardowy odnosi się wyłącznie do wskazywanego obiegu grzewczego. Jeżeli na ekranie standardowym naciśnięty zostanie przycisk "man", przycisk "auto" lub zmieniona zostanie temperatura zadana w pomieszczeniu, to operacje te będą miały wpływ tylko na wskazywany obieg grzewczy. W instalacji z jednym obiegiem grzewczym aktywny jest program urlopowy ( instrukcja obsługi modułu obsługowego). Dla wskazywanego obiegu grzewczego i ew. także dla systemów przygotowania c.w.u. aktywny jest program urlopowy ( instrukcja obsługi modułu obsługowego). Ekran standardowy odnosi się wyłącznie do wskazywanego obiegu grzewczego. 4.3 Obsługa menu serwisowego Gdy podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, naciśnięcie elementu obsługowego powoduje wykonanie danej operacji i włączenie podświetlenia. Naciśnięcie pokrętła nastawczego po raz pierwszy powoduje jedynie włączenie oświetlenia. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden element obsługowy, podświetlenie wyświetlacza wyłącza się automatycznie. Otwieranie i zamykanie menu serwisowego Otwieranie menu serwisowego menu Przytrzymać wciśnięty przycisk "menu", aż wyświetlone zostanie menu serwisowe. Zamykanie menu serwisowego Jeżeli nie jest otwarte żadne podmenu, nacisnąć przycisk "Powrót", aby powrócić do ekranu standardowego. -lub- Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk "Powrót", aby przejść do ekranu standardowego. Nawigacja w menu Zmiana wartości nastaw Aby zaznaczyć menu lub punkt menu, obracać pokrętło nastawcze. Nacisnąć pokrętło nastawcze. Wyświetlone zostanie dane menu lub dany punkt menu. Aby przejść do nadrzędnego poziomu menu, nacisnąć przycisk "Powrót". Wybór Aby zaznaczyć określoną pozycję, obracać pokrętło nastawcze. Suwak Obracać pokrętło nastawcze, aby ustawić wartość pomiędzy minimum a maksimum. 16 Logamatic RC (2013/06)

17 Podstawy obsługi 4 & Wybór za pomocą suwaka (suwak wyświetlany na ekranie) Aby zaznaczyć określoną pozycję, obracać pokrętło nastawcze. Aby potwierdzić wybór, nacisnąć pokrętło nastawcze. Aktywne są pole wprowadzania danych i suwak. Obracać pokrętło nastawcze, aby ustawić wartość pomiędzy minimum a maksimum. Wybór wielokrotny Aby zaznaczyć określoną pozycję, obracać pokrętło nastawcze. Nacisnąć pokrętło nastawcze, aby wybrać daną pozycję. Aby anulować wybór, ponownie nacisnąć pokrętło nastawcze. Powtarzać powyższe operacje do momentu, aż wybrane zostaną żądane pozycje. Program czasowy Aby zaznaczyć czas przełączenia lub przynależny tryb pracy, obracać pokrętło nastawcze. Aby aktywować pole do wprowadzania czasu przełączenia lub trybu pracy, nacisnąć pokrętło nastawcze. Aby zmienić wartość nastawy, nacisnąć pokrętło nastawcze. Zatwierdzanie lub porzucanie zmian Zatwierdzanie zmian & Aby aktywować zaznaczoną pozycję lub zatwierdzić zmianę, nacisnąć pokrętło nastawcze. Obrócić pokrętło nastawcze, aby zaznaczyć Dalej lub nacisnąć pokrętło nastawcze. Na wyświetlaczu pojawi się nadrzędny poziom menu. Moduł obsługowy pracuje ze zmienionym ustawieniem. Porzucanie zmian Aby porzucić zmiany, nacisnąć przycisk "Powrót". Logamatic RC (2013/06) 17

18 4 Podstawy obsługi 4.4 Przegląd menu serwisowego Menu Przeznaczenie menu Strona Uruchomienie Uruchomić asystenta konfiguracji i sprawdzić, ew. dostosować 19 najważniejsze ustawienia dotyczące konfiguracji instalacji. Ustawienia ogrzewania 1) Dane instalacji Ustawienia dotyczące całej instalacji, np. minimalna temperatura zewnętrzna i rodzaj budynku. W tym menu znajdują się dodatkowe ustawienia dla obiegu grzewczego 1 i systemu przygotowania c.w.u. I (o ile podłączone są bezpośrednio do urządzenia grzewczego). Dane kotła Specyficzne ustawienia dotyczące zainstalowanego urządzenia grzewczego, np. rodzaj pompy lub czas wybiegu pompy. Obieg grzewczy Specyficzne ustawienia dotyczące zainstalowanych obiegów grzewczych 1 do 4, np. ochrona przed zamarzaniem i krzywa grzewcza. Suszenie jastrychu Konfigurowalny program do suszenia nowej posadzki jastrychowej w przypadku ogrzewania podłogowego. Ustawienia System c.w.u. I lub II Możliwości osobnych ustawień dla dwóch systemów przygotowania c.w.u. 1) c.w.u., np. maksymalna temperatura c.w.u., czas dezynfekcji termicznej i konfiguracja pompy cyrkulacyjnej. Ustawienia solarne Jeżeli zainstalowana jest instalacja solarna: zob. dokumentację techniczną modułów solarnych. Ustawienia hybrydowe Jeżeli zainstalowany jest system hybrydowy: zob. dokumentację techniczną systemu hybrydowego. Diagnoza 1) Diagnostyka instalacji: Test działania poszczególnych urządzeń wykonawczych (np. pomp). Porównanie wartości zadanych z rzeczywistymi. Sprawdzenie aktualnych wskazań usterek i historii usterek. Sprawdzenie wersji oprogramowania urządzeń podłączonych do magistrali. Pozostałe funkcje: Definiowanie częstotliwości konserwacji. Wprowadzanie adresu kontaktowego. Kasowanie różnych ustawień. Kalibracja czujnika pokojowego i zegara. Tab. 7 Przegląd menu serwisowego 1) W zależności od zastosowanego urządzenia grzewczego możliwe jedynie w ograniczonym zakresie Logamatic RC (2013/06)

19 Uruchomienie 5 5 Uruchomienie Przykładowe instalacje można znaleźć w instrukcjach montażu i konserwacji do modułów MM100 i MS100/MS200. Schematy innych możliwych instalacji przedstawione są w dokumentacji projektowej. 5.1 Zestawienie czynności związanych z uruchomieniem 1. Wykonanie instalacji (przestrzegać instrukcji do wszystkich podzespołów i części) 2. Pierwsze napełnienie płynami i kontrola szczelności 3. Okablowanie elektryczne 4. Zakodowanie modułów (przestrzegać instrukcji do modułów) 5. Włączenie instalacji 6. Odpowietrzenie instalacji 7. Ustawienie na urządzeniu grzewczym maksymalnej temperatury zasilania i temperatury c.w.u. (przestrzegać instrukcji do urządzenia grzewczego) 8. Uruchomienie modułów zdalnego sterowania (przestrzegać instrukcji do tych modułów) 9. Uruchomienie modułu obsługowego RC300 ( rozdział 5.2, str. 19) 10. Uruchomienie instalacji z modułem obsługowym ( rozdział 5.3, str. 19) 11. Sprawdzenie i ew. dostosowanie ustawień w menu serwisowym modułu obsługowego RC300 oraz przeprowadzenie konfiguracji (np. instalacji solarnej) ( rozdział 5.4, str. 21) 12. Ew. skasowanie wskazań ostrzegawczych i wskazań usterek i zresetowanie historii usterek 13. Oznaczenie obiegów grzewczych ( instrukcja obsługi) 14. Wypełnienie protokołów uruchomienia ( rozdział 10 od str. 52 i instrukcja obsługi) 15. Odbiór instalacji ( rozdział 5.7, str. 21). 5.2 Ogólne uruchomienie modułu obsługowego Tab. 8 & Ustawienie języka Obracać pokrętło nastawcze, aby wybrać język, i nacisnąć pokrętło. Ustawienie daty Obracać i nacisnąć pokrętło nastawcze, aby ustawić dzień, miesiąc i rok. Oznaczenie znajduje się na Dalej. Gdy data zostanie prawidłowo ustawiona, nacisnąć pokrętło nastawcze, aby zapisać ustawienia. Ustawienie godziny Obracać i nacisnąć pokrętło nastawcze, aby ustawić godzinę i minuty. Oznaczenie znajduje się na Dalej. Gdy godzina zostanie prawidłowo ustawiona, nacisnąć pokrętło nastawcze, aby zapisać ustawienia. Konfiguracja systemu Obracać i nacisnąć pokrętło nastawcze, aby uruchomić (Tak) lub pominąć (Nie) asystenta konfiguracji. Gdy asystent konfiguracji zostanie uruchomiony, moduł obsługowy automatycznie wykrywa zainstalowane urządzenia magistrali (analiza systemu) i dostosowuje menu i ustawienia wstępne do instalacji. Przeprowadzić uruchomienie instalacji ( rozdział 5.3). Ustawienia ogólne podczas uruchomienia 5.3 Uruchomienie instalacji przy użyciu asystenta konfiguracji Asystent konfiguracji automatycznie wykrywa zainstalowane urządzenia magistrali. Asystent konfiguracji odpowiednio dostosowuje menu i ustawienia wstępne. Analiza systemu trwa maksymalnie jedną minutę. Po zakończeniu analizy systemu przez asystenta konfiguracji wyświetlane jest menu Uruchomienie. W tym menu należy koniecznie sprawdzić i ew. dostosować ustawienia, po czym zatwierdzić je. Jeżeli analiza systemu została pominięta, wyświetlane jest menu Uruchomienie. Wyświetlane w tym menu ustawienia należy dokładnie dostosować do istniejącej instalacji. Na zakończenie należy zatwierdzić ustawienia. Dalsze informacje na temat ustawień: rozdział 7 od str. 22. Logamatic RC (2013/06) 19

20 5 Uruchomienie Punkt menu Pytanie Odpowiedź/ustawienie Uruchomić asystenta konfigur.? Obieg grzewczy 1 zainstal. Sposób regul. obiegu grz. 1 Przed uruchomieniem asystenta konfiguracji należy sprawdzić: Czy moduły są zainstalowane i zaadresowane? Czy moduł zdalnego sterowania jest zainstalowany i ustawiony? Czy czujniki temperatury są zainstalowane? Czy uruchomić asystenta konfiguracji? Czy obieg grzewczy 1 jest zainstalowany? Gdzie jest podłączony elektrycznie obieg grzewczy 1? W jaki sposób ma być regulowana temperatura zapewniana przez obieg grzewczy 1? Tak Nie Nie Na kotle Na module Prowadzenie wg temp. zewn. Temp. zewn. z pkt początk. Prowadzenie wg temp. pom. Temp. pomieszczenia moc Stały Zawór miesz. obieg grz.1 Czy obieg grzewczy 1 jest obiegiem ze zmieszaniem? Tak Nie Czas przest. z. miesz. OG1 Jak długo trwa obrót zaworu mieszającego w obiegu s grzewczym 1 od jednej pozycji krańcowej do drugiej? System grzewczy OG 1 Jaki rodzaj ogrzewania obsługuje obieg grzewczy 1? Grzejnik Konwektor Podłoga Stała wart. zadana OG1 Jeżeli obieg grzewczy 1 jest skonfigurowany jako stały obieg C grzewczy: jaka ma być temperatura zadana? Moduł obsługi ob. grz. 1 Jaki moduł obsługowy lub moduł zdalnego sterowania jest RC300 RC200 RC100 zainstalowany dla obiegu grzewczego 1? Obieg grzewczy 2 jak w przypadku obiegu grzewczego 1 zainstal.,... Obieg grzewczy 3 jak w przypadku obiegu grzewczego 1 zainstal.,... Obieg grzewczy 4 jak w przypadku obiegu grzewczego 1 zainstal.,... System c.w.u. I zainstal. Czy zainstalowany jest system przygotowania c.w.u.? Gdzie Nie Na kotle Na module jest podłączony elektrycznie system przygotowania c.w.u. I? Konfig. c.w.u. na kotle W jaki sposób system przygotowania c.w.u. I jest podłączony hydraulicznie? Brak c.w.u. Zawór 3-drogowy Pompa ładująca System c.w.u. II zainstal. Czy zainstalowany jest drugi system przygotowania c.w.u.? Nie Na module System sol. zainstalow. Czy zainstalowana jest instalacja solarna? Nie Tak Zatwierdź konfigurację Czy wszystkie ustawienia są zgodne z zamontowaną instalacją? Tab. 9 Uruchomienie przy użyciu asystenta konfiguracji Zatwierdź Wstecz 20 Logamatic RC (2013/06)

21 Uruchomienie Pozostałe ustawienia podczas uruchomienia Jeżeli określone funkcje nie są aktywne, a moduły, podzespoły czy części nie są zainstalowane, niepotrzebne punkty menu zostaną ukryte przy wprowadzaniu pozostałych ustawień Lista kontrolna: dostosowanie ustawień do wymagań klienta Uruchomienie należy zawsze przeprowadzać w taki sposób, aby klient był usatysfakcjonowany, a instalacja pracowała stosownie do potrzeb i nie było podstaw do reklamacji. Z naszego doświadczenia wynika, że dla zadowolenia użytkownika bardzo istotne są następujące ustawienia: W chwili dostawy modułu obsługowego system przygotowania c.w.u. I jest aktywowany. Jeżeli system przygotowania c.w.u. I nie jest zainstalowany, ale jest aktywowany, na module obsługowym wyświetlane jest wskazanie usterki. Jeśli w instalacji nie jest zamontowany żaden system przygotowania c.w.u., należy zdezaktywować system przygotowania c.w.u. I w menu uruchomienia lub c.w.u. Punkt menu Wymagania klienta/ustawienia Sposób regulacji Według temperatury zewnętrznej, według temperatury w pomieszczeniu, stała ( str. 31) Ustaw krzywą grzewczą Dostosować krzywą grzewczą ( str. 31). Prezentowana krzywa grzewcza odnosi się do temperatury w pomieszczeniu wynoszącej 21 C. Typ budynku (tłumienie Lekki, Średni, Ciężki ( str. 27) i szybkie nagrzewanie) Częstotl. włącz. pompy Stale, 1 x 3... ( str.) cyrk (pompa cyrkulacyjna) Priorytet c.w.u. Tak Nie ( str. 30) Program czasowy (godziny) Tab. 10 Dostosować ustawienia podstawowe/własny program czasowy do wymagań klienta ( instrukcja obsługi modułu obsługowego). Lista kontrolna: ważne ustawienia; określenie wymagań klienta Dostosować pozostałe ustawienia w menu głównym do wymagań klienta ( instrukcja obsługi) Ważne ustawienia dotyczące ogrzewania Przy uruchomieniu należy koniecznie sprawdzić i ew. dostosować ustawienia w menu "Ogrzewanie". Tylko w ten sposób można zagwarantować prawidłowe działanie instalacji ogrzewczej. Zasadne jest sprawdzenie wszystkich wyświetlanych ustawień. Sprawdzić ustawienia w menu "Dane instalacji" ( rozdział 7.1.1, str. 25). Sprawdzić ustawienia w menu "Dane kotła" ( rozdział 7.1.2, str. 27). Sprawdzić ustawienia w menu "Obieg grzewczy " ( rozdział 7.1.3, str. 28) Ważne ustawienia dotyczące systemu przygotowania c.w.u. Przy uruchomieniu należy koniecznie sprawdzić i ew. dostosować ustawienia w menu "c.w.u.". Tylko w ten sposób można zagwarantować prawidłowe działanie systemu przygotowania c.w.u. Sprawdzić ustawienia w menu "System przygotowania c.w.u. I... II" ( rozdział 7.2, str. 39) Ważne ustawienia dotyczące instalacji solarnej Ustawienia te są dostępne tylko wówczas, gdy instalacja solarna jest w odpowiedni sposób zamontowana i skonfigurowana. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej MS100/MS200. Sprawdzić ustawienia w menu instalacji solarnej ( rozdział 7.3, str. 41 i instrukcja montażu MS100 lub MS200) Ważne ustawienia dotyczące systemu hybrydowego Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy uwzględnić wskazówki podane w dokumentacji technicznej systemu hybrydowego (np. Logatherm WPLSH) i rozdziale 7.4, str Przeprowadzanie testów działania Dostęp do testów działania można uzyskać z menu diagnostycznego. Dostępne punkty menu w znacznym stopniu zależne są od wyposażenia instalacji. W menu tym można np. wykonać test: : / ( rozdział, str.). 5.6 Sprawdzenie wartości monitorowanych Dostęp do wartości monitorowanych można uzyskać z menu Diagnoza ( rozdział 7.5.2, str. 42). 5.7 Odbiór instalacji Upewnić się, że na urządzeniu grzewczym nie jest ustawione ograniczenie temperatur ogrzewania i c.w.u. Tylko wówczas możliwa jest regulacja temperatury c.w.u. i temperatury zasilania przez moduł obsługowy. Logamatic RC (2013/06) 21

22 6 Wyłączenie instalacji z ruchu/wyłączanie Wprowadzić w menu Diagnoza > Konserwacja > Adres kontaktowy dane kontaktowe właściwej firmy instalacyjnej, np. nazwę firmy, numer telefonu i adres pocztowy lub ( rozdział 7.5.5, str. 44). Objaśnić klientowi sposób działania i obsługi modułu obsługowego i osprzętu dodatkowego. Poinformować klienta o wybranych ustawieniach. Ustawienia podstawowe przedstawiono wytłuszczonym drukiem w kolumnie ( roz. 7.2 do 7.5). Zalecamy przekazanie klientowi niniejszej instrukcji montażu instalacji ogrzewczej. 6 Wyłączenie instalacji z ruchu/ wyłączanie Moduł obsługowy zasilany jest prądem przez połączenie magistrali BUS i pozostaje cały czas włączony. Instalacja jest wyłączana tylko np. w celu wykonania prac konserwacyjnych. Odłączyć zasilanie całej instalacji i wszystkie urządzenia magistrali. Po dłuższej awarii zasilania lub wyłączeniu należy w razie konieczności znów ustawić godzinę i datę. Wszystkie pozostałe ustawienia pozostają zachowane. 7 Menu serwisowe Menu modułu obsługowego zostaje automatycznie dostosowane do instalacji. Niektóre punkty menu są dostępne tylko wówczas, gdy instalacja posiada odpowiednie wyposażenie, a moduł obsługowy jest prawidłowo ustawiony. Punkty te są wyświetlane tylko w przypadku instalacji, w których zamontowane są odpowiednie elementy, np. instalacja solarna lub pompa ciepła. Opis poszczególnych pozycji menu i ustawień znajduje się w przynależnej instrukcji. Jeżeli do określonego obiegu grzewczego przyporządkowany zostanie RC200 jako moduł zdalnego sterowania, to możliwości dokonywania ustawień dla tego obiegu za pomocą modułu RC300 są ograniczone. Niektóre ustawienia, które można zmienić za pomocą modułu RC200, nie są wyświetlane w menu modułu RC300. Szczegółowe informacje o tym, których ustawień to dotyczy, można znaleźć w instrukcjach do modułu RC200. Informacje dotyczące obsługi menu serwisowego znajdują się w rozdziale 4 od str Logamatic RC (2013/06)

23 Menu serwisowe 7 Menu serwis Uruchomienie Uruchomić asystenta konfigur.? Obieg grzewczy Obieg grzewczy zainstal. Sposób regul. obiegu grz Zawór miesz. obieg grz Czas przest. z. miesz. OG System grzewczy OG Stała wart. zadana OG ) Moduł obsługi ob. grz System c.w.u. I zainstal. Konfig. c.w.u. na kotle System c.w.u. II zainstal. System sol. zainstalow. Zatwierdź konfigurację Ustawienia ogrzewania Dane instalacji Zainst. czujnik sprz. hydr. Konfig. c.w.u. na kotle Konfig. ob. grz. 1 na kotle Pompa kotła Min. temp. zewn. Tłumienie Typ budynku Dane kotła Typ pompy Czas wybiegu pompy Temp.algor.ster. pomp Modulacja pompy PM10 Sposób regulacji PM10 PM10 nap. min. objęt. PM10 nap. maks. objęt. Obieg grzewczy zainstal. Sposób regulacji Moduł obsługi Zastosuj wartość min. System grzewczy Stała wartość zadana Maks. temp. zasilania Ustaw krzywą grzewczą Temperatura projektowa Punkt końcowy Punkt początkowy Maks. temp. zasilania Wpływ solarny Wpływ pomieszczenia Korekta temp. pom. Szybkie rozgrzewanie Sposób obniżenia Tryb ograniczony poniżej Grzanie stałe poniżej Ochrona przed zamarz. Temp. gr. ochr.zamarz. Zawór mieszający Czas pracy zaworu miesz. Podn. zaworu miesz. Priorytet c.w.u. Widoczny we wskaz. stand. Wykryw. otwartego okna Charakterystyka PID O Rys. 12 Przegląd menu serwisowego 1/3 1) Dostępne tylko w przypadku stałych obiegów grzewczych. Logamatic RC (2013/06) 23

24 7 Menu serwisowe Suszenie jastrychu Ustawienia c.w.u. Aktywne System c.w.u. I... II Czas oczekiwania na start System c.w.u. I zainstal. (... II...) Czas fazy startowej Konfig. c.w.u. na kotle Temp. fazy startowej Maks. temp. c.w.u. Wielk. kroków fazy nagrz. C.W.U. Różnica temp. fazy nagrz. Redukcja c.w.u. Czas fazy utrzymywania Różnica temp. załączania Temp. fazy utrzymywania Zwiększenie temp. zasil. Wielk. kroków fazy chłodz. Uruch. pompy ład. zasobnik Różn. temp. fazy chłodz. Pompa cyrkulac. zainstal. Czas fazy końcowej Pompa cyrkulacyjna Temp. fazy końcowej Tryb pracy pompy cyrk. Maks. czas przerwy Częstotl. włącz. pompy cyrk Suszenie jastrychu instal. Dezynfekcja termiczna Suszenie jastrychu ob.grz Temp. dezynf. termicznej Utrzymanie Dzień dezynf. termicz. Czas dezynf. termicznej Codzienne nagrzewanie 1) Czas codz. nagrzewania 1) Ustawienia solarne System sol. zainstalow. Zmień konfigurację solarną Aktualna konfiguracja solarna Parametry solarne... Uruchom system solarny Ustawienia hybrydowe O Rys. 13 Przegląd menu serwisowego 2/3 1) Dostępne tylko w przypadku urządzenia grzewczego z EMS plus. 24 Logamatic RC (2013/06)

25 Menu serwisowe 7 Diagnoza Wskazania usterek Test działania Aktualne usterki Aktywuj testy działania Historia usterek Kocioł/palnik Informacje systemowe Obieg grzewczy Konserwacja... Wskazanie konserw. System c.w.u. I... II Data konserwacji... Czas pracy wskaz. kons. Solar Czas pracy kotła... Adres kontaktowy Hybr. Reset... Historia usterek Wartości monitorowane Wskazania konserwacji Kocioł/palnik Godz. pracy/starty palnika... Program czasowy OG Obieg grzewczy Program czasowy c.w.u.... System solarny System c.w.u. I... II Ustawienia podstawowe... Kalibracja Solar Synchr. czuj. temp. pom.... Korekta godziny O Rys. 14 Przegląd menu serwisowego 3/3 7.1 Ustawienia ogrzewania Menu "Dane instalacji" W tym menu można wprowadzić ustawienia dla całej instalacji ogrzewczej. Ustawia się w nim np. wysokość minimalnej temperatury zewnętrznej lub pojemność cieplną ogrzewanego budynku. W tym menu znajdują się dodatkowe ustawienia dla obiegu grzewczego 1 i systemu przygotowania c.w.u. I (o ile podłączone są bezpośrednio do urządzenia grzewczego) O Rys. 15 Menu "Ustawienia ogrzewania" Logamatic RC (2013/06) 25

26 7 Menu serwisowe Punkt menu Zakres ustawień Opis Zainst. czujnik sprz. Nie Brak sprzęgła hydraulicznego hydr. Na kotle Zainstalowane sprzęgło hydrauliczne, czujnik temperatury podłączony do kotła Na module Zainstalowane sprzęgło hydrauliczne, czujnik temperatury podłączony do modułu Sprzęgło bez czujnika Zainstalowane sprzęgło hydrauliczne, brak czujnika temperatury Gdy występuje zapotrzebowanie na ciepło, pompa c.o. pracuje w trybie ciągłym. Konfig. c.w.u. na Brak c.w.u. Podłączenie hydrauliczne systemu przygotowania c.w.u. I do kotła kotle Zawór 3-drogowy Pompa ładująca Konfig. ob. grz. 1 na kotle (tylko w przypadku urządzeń grzewczych z EMS plus) Brak obiegu grzewczego Brak własnej pompy ob. grz. Własna pompa Hydrauliczne i elektryczne przyłącze obiegu grzewczego 1 do kotła Obieg grzewczy 1 niepodłączony bezpośrednio do kotła Wewnętrzna pompa kotła spełnia również funkcję pompy c.o. w obiegu grzewczym 1 Obieg grzewczy 1 jest zasilany przez własną pompę c.o. (podłączoną do urządzenia grzewczego) Pompa kotła Brak Dostępne tylko wówczas, gdy w instalacji zainstalowane jest sprzęgło Pompa syst. hydrauliczne (pompa c.o. = pompa obiegu kotłowego). Min. temp. zewn C Minimalna temperatura zewnętrzna w przypadku regulacji wg temperatury zewnętrznej wpływa na krzywą grzewczą ( Min. temp. zewnętrzna, str. 26 i Menu do ustawienia krzywej grzewczej, str. 31). Tłumienie Tak Ustawiony rodzaj budynku oddziałuje na mierzoną wartość temperatury zewnętrznej. Temperatura zewnętrzna jest obniżona (stłumiona). Nie Zmierzona temperatura zewnętrzna bezpośrednio wpływa na regulację wg temperatury zewnętrznej. Typ budynku Miara pojemności cieplnej ogrzewanego budynku ( Typ budynku, str. 27). Ciężki Duża pojemność cieplna Średni Średnia pojemność cieplna Lekki Mała pojemność cieplna Tab. 11 Ustawienia w menu "Dane instalacji" Min. temp. zewnętrzna Minimalna temperatura zewnętrzna jest wartością średnią najniższych temperatur z ostatnich lat i ma wpływ na krzywą grzewczą. Wartość dla regionu można pobrać z koniecznych dla każdego budynku obciążeń grzewczych, z mapy stref klimatycznych lub z tab. 12. Ustawienie minimalnej temperatury zewnętrznej przy konfiguracji ogrzewania. Min. temperatura zewnętrzna w C Ateny 2 Marsylia 6 Berlin 15 Moskwa 30 Bruksela 10 Neapol 2 Budapeszt 12 Nicea 0 Tab. 12 Minimalne temperatury zewnętrzne dla Europy Min. temperatura zewnętrzna w C Bukareszt 20 Paryż 10 Hamburg 12 Praga 16 Helsinki 24 Rzym 1 Stambuł 4 Sewastopol 12 Kopenhaga 13 Sztokholm 19 Lizbona 0 Warszawa 20 Londyn 1 Wiedeń 15 Madryt 4 Zurych 16 Tab. 12 Minimalne temperatury zewnętrzne dla Europy 26 Logamatic RC (2013/06)

NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY. LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY. LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY KOCIOŁ GRZEWCZY LogoBloc L 20-40 C LSL 20-25 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Sterowane pogodowo regulatory obiegów grzewczych Vitotronic 200-H, typ HK1B i HK3B VITOTRONIC 200-H 4/2011 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługi BM. Dla użytkownika Instrukcja obsługi

Moduł obsługi BM. Dla użytkownika Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł obsługi BM WOLF GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Nr art.: 3062602_0709 Zmiany zastrzeżone PL Spis treści Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2 Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza Państwa korzyści: Instalacja krok po kroku przedstawiona na ilustracjach Od strony 29 Prosta konstrukcja Niewiele elementów, szybki montaż 6 720 808 717

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza i system wentylacji mieszkań z regulatorem pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C VITOTRONIC 200 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Najpierw zamontować regulator pokojowy RRG, następnie wykonać podłączenie elektryczne. elektrycznych posiadającego stosowne uprawnienia.

Uwaga! Najpierw zamontować regulator pokojowy RRG, następnie wykonać podłączenie elektryczne. elektrycznych posiadającego stosowne uprawnienia. Montaż / Nastawy Regulator pokojowy RRG Uwaga! Instalacja elektryczna: Pierwsze uruchomienie: Instalacja elektryczna: Ważne wskazówki: Najpierw zamontować regulator pokojowy RRG, następnie wykonać podłączenie

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09

Instrukcja montażu i eksploatacji GSM VA1 VA2 VA3 24V. Moduł komunikacyjny WCM-COM 1.0 expert 83270048 3/2011-09 VA1 VA2 VA3 24V GSM 83270048 3/2011-09 1 Wskazówki dla użytkownika...5 1.1 Prowadzenie użytkownika...5 1.1.1 Symbole...5 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji...5 1.2 Rękojmia i odpowiedzialność...5 2 Bezpieczeństwo...6

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

WLM2 WLTA WLTD WLTP WLCT2

WLM2 WLTA WLTD WLTP WLCT2 57719 11/08 (DJU) Instrukcja Montażu WLM2 WLTA WLTD WLTP WLCT2 Developed by OJ Electronics A/S - www.oj.dk 1 GRATULACJE Gratulujemy zakupu nowoczesnego systemu kontroli ogrzewania i chłodzenia podłogowego.

Bardziej szczegółowo

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna

Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna Instrukcja montażu i obsługi Regulator DULCOMETER Compact Wielkość pomiarowa: Przewodność indukcyjna PL A1860 Proszę najpierw dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nie wyrzucać. Odpowiedzialność za błędy

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P

Instrukcja obs ugi. Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Instrukcja obs ugi Analizatory zawartości wilgoci HR83 i HR83-P Widok ogólny halogenowego analizatora zawartości wilgoci HR83 27 28 29 30 31 32 33 26 25 24 23 33 22 21 12 13 14 20 19 18 17 16 15 6 7 8

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA EKCO.M1z EKCO.M1Nz EKCO.TM Spis treści Uwagi wstępne 3 Podstawowe informacje o kotle 3 Instrukcja dla instalatora Dane techniczne 4 Instalacja kotła 4 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus

Instrukcja obsługi. Wagosuszarka Excellence Plus HX204. Excellence Plus Instrukcja obsługi Wagosuszarka Excellence Plus HX204 Excellence Plus Spis treści 1 Wstęp 7 1.1 Konwencje i symbole użyte w instrukcji 7 2 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 8 2.1 Definicje sygnałów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny

Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny Synco 200 Regulatory uniwersalne RLU2 Opis techniczny Wydanie 2.3 CE1P3101pl 29.08.2008 Building Technologies Siemens Sp. z o.o. Building Technologies HVAC Products ul. Żupnicza 11 03-821 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3

Polska pl. Instrukcja instalacji i konserwacji. Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP-2 MIV-3 Polska pl Instrukcja instalacji i konserwacji Pompa ciepła odwracalna powietrze/woda typu split inverter ALEZIO EVOLUTION AWHP- MIV-3 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup urządzenia. Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo