Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC300"

Transkrypt

1 Moduł obsługowy EMS plus O Instrukcja montażu dla instalatora Logamatic RC (2013/06) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do instalacji.

2 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. 3 2 Informacje o produkcie Opis produktu Rodzaje regulacji Możliwości zastosowania w różnych instalacjach ogrzewczych Ważne wskazówki dot. zastosowania Deklaracja zgodności Zakres dostawy Dane techniczne Charakterystyka czujnika temperatury Dodatkowy osprzęt Zakres obowiązywania dokumentacji technicznej Utylizacja Instalacja Sposoby instalacji Miejsce instalacji modułu obsługowego Instalacja w pomieszczeniu wiodącym Podłączenie elektryczne Założenie lub zdjęcie modułu obsługowego Instalacja na urządzeniu grzewczym Instalacja czujnika temperatury zewnętrznej Ważne ustawienia dotyczące systemu przygotowania c.w.u Ważne ustawienia dotyczące instalacji solarnej Ważne ustawienia dotyczące systemu hybrydowego Przeprowadzanie testów działania Sprawdzenie wartości monitorowanych Odbiór instalacji Wyłączenie instalacji z ruchu/wyłączanie Menu serwisowe Ustawienia ogrzewania Menu "Dane instalacji" Menu "Dane kotła" Menu "Obieg grzewczy " Menu "Suszenie jastrychu" Ustawienia dla c.w.u Ustawienia dla instalacji solarnej Ustawienia systemów hybrydowych Menu diagnostyczne Menu "Testy działania" Menu "Wartości monitorowane" Menu "Wskazania usterek" Menu "Informacje systemowe" Menu konserwacja Menu "Reset" Menu "Kalibracja" Usuwanie usterek Podstawy obsługi Przegląd elementów obsługi Przegląd symboli na wyświetlaczu Obsługa menu serwisowego Przegląd menu serwisowego Uruchomienie Zestawienie czynności związanych z uruchomieniem Ogólne uruchomienie modułu obsługowego Uruchomienie instalacji przy użyciu asystenta konfiguracji Pozostałe ustawienia podczas uruchomienia Lista kontrolna: dostosowanie ustawień do wymagań klienta Ważne ustawienia dotyczące ogrzewania Ochrona środowiska/utylizacja Protokół uruchomienia Indeks Logamatic RC (2013/06)

3 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1.1 Objaśnienie symboli Wskazówki ostrzegawcze Zdefiniowane zostały następujące wyrazy ostrzegawcze używane w niniejszym dokumencie: WSKAZÓWKA oznacza ryzyko wystąpienia szkód materialnych. OSTROŻNOŚĆ oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała o stopniu lekkim lub średnim. OSTRZEŻENIE oznacza ryzyko wystąpienia ciężkich obrażeń ciała lub nawet zagrożenie życia. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała zagrażających życiu. Ważne informacje Inne symbole Wskazówki ostrzegawcze oznaczono w tekście trójkątem ostrzegawczym. Dodatkowo wyrazy te oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy następstw zaniechania działań zmierzających do uniknięcia zagrożenia. Ważne informacje, które nie zawierają ostrzeżeń przed zagrożeniami dotyczącymi osób lub mienia, oznaczono symbolem znajdującym się obok. Symbol Znaczenie Czynność Odsyłacz do innych fragmentów dokumentu Pozycja/wpis na liście Pozycja/wpis na liście (2. poziom) Tab Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niniejsza instrukcja montażu adresowana jest do monterów instalacji wodnych oraz urządzeń grzewczych i elektrotechnicznych. Przed rozpoczęciem montażu należy przeczytać instrukcje montażu (urządzeń grzewczych, modułów itp.). Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ostrzegawczymi. Przestrzegać odpowiednich przepisów oraz zasad i wytycznych stanowionych na szczeblu krajowym i regionalnym. Wykonane prace należy udokumentować. Użycie zgodne z przeznaczeniem Produkt przeznaczony jest wyłącznie do regulacji instalacji ogrzewczych w domach jedno- i wielorodzinnych. Jakiekolwiek inne użytkowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Szkody powstałe w wyniku takiego stosowania są wyłączone z odpowiedzialności producenta. Montaż, uruchomienie i konserwacja Montaż, uruchomienie i konserwację może wykonywać tylko uprawniona firma instalacyjna. Nie montować produktu w pomieszczeniach wilgotnych. Montować tylko oryginalne części zamienne. Prace przy instalacji elektrycznej Prace przy instalacji elektrycznej mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac przy instalacji elektrycznej należy: Odłączyć napięcie sieciowe (wszystkie fazy) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem. Potwierdzić, że instalacja jest odłączona od napięcia. W żadnym wypadku nie podłączać produktu do napięcia sieciowego. Stosować się również do schematów połączeń elektrycznych innych części instalacji. Odbiór przez użytkownika W trakcie odbioru należy udzielić użytkownikowi informacji na temat obsługi i warunków eksploatacji instalacji ogrzewczej. Należy objaśnić mu sposób obsługi, podkreślając w szczególności znaczenie wszelkich środków bezpieczeństwa. Zwrócić uwagę na fakt, że prace związane z przebudową lub naprawami mogą być wykonywane wyłącznie przez firmę specjalistyczną posiadającą odpowiednie uprawnienia. Zwrócić uwagę na konieczność wykonywania przeglądów i konserwacji celem zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji i wyeliminowania jej uciążliwości dla środowiska. Przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i konserwacji do przechowywania. Logamatic RC (2013/06) 3

4 2 Informacje o produkcie Uszkodzenia wskutek działania mrozu Jeżeli instalacja nie pracuje, istnieje niebezpieczeństwo jej zamarznięcia: Przestrzegać wskazówek dotyczących ochrony przed zamarzaniem. Instalację należy zawsze pozostawiać włączoną z uwagi na dodatkowe funkcje, np. przygotowanie c.w.u. lub zabezpieczenie przed blokadą. Niezwłocznie usuwać usterki. 2 Informacje o produkcie 2.1 Opis produktu Moduł obsługowy RC300 służy do regulacji jednej instalacji ogrzewczej wyposażonej w maksymalnie cztery obiegi grzewcze, dwa obiegi ładowania zasobnika do przygotowania c.w.u., układ solarnego przygotowania c.w.u. oraz układ solarnego wspomagania ogrzewania. Moduł obsługowy posiada programy czasowe: Ogrzewanie: dla każdego obiegu grzewczego 2 programy czasowe z 6 czasami przełączania na dzień C.w.u.: dla każdego obiegu c.w.u. jeden program czasowy dla przygotowania c.w.u. i jeden program czasowy dla pompy cyrkulacyjnej, w obu przypadkach z 6 czasami przełączania na dzień. Moduł obsługowy służy do wskazywania informacji dotyczących urządzenia grzewczego i instalacji ogrzewczej oraz do zmiany ustawień. Możliwości instalacji: Na urządzeniu grzewczym ze złączem magistrali EMS lub EMS plus (System Zarządzania Energią) Na ścianie, z połączeniem magistralowym z urządzeniem grzewczym ze złączem magistrali EMS lub EMS plus. Po 1 ½ godzinie pracy moduł obsługowy dysponuje rezerwą zasilania wystarczającą na co najmniej 8 godzin. Jeżeli przerwa w zasilaniu trwa dłużej niż rezerwa, następuje skasowanie godziny i daty. Wszystkie pozostałe ustawienia pozostają zachowane. Zakres funkcji i tym samym także struktura menu modułu obsługowego zależne są od budowy instalacji. W niniejszej instrukcji opisany jest maksymalny zakres funkcji. W stosownych miejscach zwraca się uwagę na tę zależność. Zakresy ustawień i ustawienia podstawowe mogą różnić się od podanych w niniejszej instrukcji Rodzaje regulacji Istnieją urządzenia grzewcze ze zintegrowanym układem regulacji wg temperatury zewnętrznej. W tego typu urządzeniach grzewczych należy zdezaktywować regulację wg temperatury zewnętrznej. Dostępne są następujące główne tryby regulacji: Regulacja wg temperatury w pomieszczeniu: automatyczna regulacja temperatury zasilania lub mocy cieplnej urządzenia grzewczego w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Konieczna jest instalacja modułu obsługowego w pomieszczeniu wiodącym. Regulacja wg temperatury zewnętrznej: automatyczna regulacja temperatury zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej. Regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu: automatyczna regulacja temperatury zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej i w pomieszczeniu. Konieczna jest instalacja modułu obsługowego w pomieszczeniu wiodącym. Regulacja stała: automatyczna regulacja temperatury zasilania do ogrzewania basenu lub instalacji wentylacyjnej ze stałą temperaturą. Ten tryb regulacji nie jest zależny od temperatury w pomieszczeniu ani temperatury zewnętrznej. Zwrócić uwagę na dodatkowe informacje dotyczące trybów regulacji ( Rodzaje regulacji, str. 31) Możliwości zastosowania w różnych instalacjach ogrzewczych W jednym systemie magistrali BUS kalkulacja obiegu grzewczego może być dokonywana tylko przez jedno z podłączonych do niej urządzeń. Z tego względu w jednej instalacji ogrzewczej można zainstalować tylko jeden moduł. Służy on jako regulator w: instalacjach z jednym obiegiem grzewczym, np. w domu jednorodzinnym instalacjach z dwoma obiegami grzewczymi lub ich większą liczbą, np.: ogrzewanie podłogowe na jednym piętrze, kaloryfery na innym piętrze mieszkanie połączone z warsztatem ( rys. 1, [1]) instalacjach z kilkoma obiegami grzewczymi z modułami zdalnego sterowania, np.: dom z oddzielnym mieszkaniem, z modułem RC300 w charakterze regulatora i modułem RC200 w charakterze modułu zdalnego sterowania (instalacja 4 Logamatic RC (2013/06)

5 Informacje o produkcie 2 modułu RC300 w pomieszczeniu wiodącym domu, a modułu RC200 w pomieszczeniu wiodącym oddzielnego mieszkania, rys. 1, [2]) dom z kilkoma mieszkaniami (RC300 w charakterze regulatora, a RC200 w charakterze modułu zdalnego sterowania, instalacja RC300 na urządzeniu grzewczym). 1 2 RC200 HK 1 HK 2 RC300 RC300 HK 1 HK 1 HK o Rys. 1 Przykłady instalacji ogrzewczych z jednym obiegiem grzewczym lub z dwoma obiegami grzewczymi [1] RC300 w charakterze regulatora dla kilku (tutaj dwóch) obiegów grzewczych (HK 1 i HK 2). [2] RC200 w charakterze modułu zdalnego sterowania dla drugiego obiegu grzewczego (HK 2) i RC300 w charakterze regulatora dla pierwszego obiegu grzewczego (HK 1). 2.2 Ważne wskazówki dot. zastosowania OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo poparzenia! Jeśli temperatura ciepłej wody zostanie ustawiona powyżej 60 C lub włączono dezynfekcję termiczną, należy zainstalować mieszacz. W ramach systemu magistrali BUS można używać tylko produktów Buderus. Pomieszczenie z instalacją musi być dostosowane do stopnia ochrony IP Deklaracja zgodności Konstrukcja i charakterystyka robocza tego produktu spełniają wymagania dyrektyw europejskich i uzupełniających przepisów krajowych. Zgodność potwierdzono oznakowaniem CE. Deklarację zgodności produktu można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać we właściwym oddziale firmy Buderus. WSKAZÓWKA: Uszkodzenia podłogi! Używać ogrzewania podłogowego tylko z dodatkowym termostatem temperatury maksymalnej. Moduł obsługowy można podłączyć wyłącznie do urządzenia grzewczego ze złączem magistrali EMS lub EMS plus (System Zarządzania Energią). Moduł obsługowy nie służy do połączenia z urządzeniami grzewczymi z serii produktów GB112, GB132, GB135, GB142 GB152. Logamatic RC (2013/06) 5

6 2 Informacje o produkcie 2.4 Zakres dostawy B U S ii O Rys. 2 Zakres dostawy [1] Uchwyt do instalacji na ścianie [2] Moduł obsługowy [3] Materiały instalacyjne [4] Dokumentacja techniczna 2.5 Dane techniczne auto menu man info fav o Rys. 3 Wymiary w mm 6 Logamatic RC (2013/06)

7 Informacje o produkcie 2 Zakres dostawy rozdział 2.4, str. 6 Wymiary mm ( rys. 3) Napięcie znamionowe V DC Prąd znamionowy (bez 9 ma oświetlenia) Złącze magistrali BUS EMS plus Zakres regulacji 5 C C Dop. temperatura otoczenia 0 C C Klasa ochrony III Stopień ochrony przy instalacji na ścianie przy instalacji na urządzeniu grzewczym Tab. 2 Dane techniczne IP20 IPX2D 2.6 Charakterystyka czujnika temperatury Podczas pomiaru czujników temperatury należy uwzględnić następujące wymogi: Przed pomiarem wyłączyć instalację z prądu. Rezystancję należy mierzyć na końcach kabli. Wartości rezystancji tworzą wartości średnie i są obarczone tolerancjami. C C C C Tab. 3 Wartości rezystancji czujnika temperatury zewnętrznej C C C C Tab. 4 Wartości rezystancji czujników temperatury zasilania i ciepłej wody 2.7 Dodatkowy osprzęt Z katalogu można pobrać dokładne informacje dotyczące odpowiedniego osprzętu dodatkowego. Moduły funkcyjne i moduły obsługowe systemu regulacyjnego EMS plus: moduł obsługowy RC100 jako zwykły moduł zdalnego sterowania moduł obsługowy RC200 jako komfortowy moduł zdalnego sterowania MM100: moduł dla obiegów grzewczych ze zmieszaniem, obiegów ładowania zasobnika i stałych obiegów grzewczych MS100: moduł dla solarnego przygotowania c.w.u. MS200: moduł dla rozszerzonych instalacji solarnych (tylko montaż naścienny). Moduły funkcyjne systemu regulacyjnego EMS: np. ASM10, DM10 i EM10. Nie jest możliwe połączenie z następującymi produktami systemu regulacyjnego EMS: MM10, WM10, SM10, MCM10 RC20, RC20 RF, RC25, RC35. Zastosowanie niniejszej instrukcji do modułów zdatnych dla EMS plus Ta instrukcja obejmuje również współpracę modułu obsługowego z modułem sterowania obiegu grzewczego MM100 (osprzęt dodatkowy). Jeżeli instalacja ogrzewcza wyposażona jest w inne moduły (np. moduł solarny MS100, osprzęt dodatkowy), w niektórych menu można wprowadzić dodatkowe ustawienia. Są one opisane w dokumentacji technicznej tych modułów. Czujnik temperatury zewnętrznej Czujnik temperatury zewnętrznej do regulacji wg temperatury zewnętrznej nie znajduje się w zakresie dostawy. Czujnik temperatury zewnętrznej dostępny jest jako osprzęt dodatkowy. 2.8 Zakres obowiązywania dokumentacji technicznej Wskutek używania niniejszego modułu obsługowego mogą wystąpić odchylenia od dokumentacji technicznej urządzenia grzewczego. Jeśli opis różni się, w zakres dostawy wchodzi specjalna wkładka. We wkładce ujęto odbiegające dane. Wszelkie inne dane w dokumentacji technicznej urządzeń grzewczych, sterowników bazowych (np. RC35) lub systemu magistrali EMS są również obowiązujące dla niniejszego modułu obsługowego, jeśli nie zostały ujęte w uzupełnieniu jako odbiegające. 2.9 Utylizacja Opakowanie zutylizować zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. W przypadku wymiany podzespołu lub części: stary podzespół lub starą część poddać utylizacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. Logamatic RC (2013/06) 7

8 3 Instalacja 3 Instalacja Szczegółowy schemat instalacji do montażu podzespołów i części hydraulicznych oraz przynależnych elementów sterujących znajduje się w materiałach projektowych lub dokumentacji projektowej instalacji. OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia! Jeśli temperatura ciepłej wody zostanie ustawiona powyżej 60 C lub włączono dezynfekcję termiczną, należy zainstalować mieszacz. NIEBEZPIECZEŃSTWO: Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed instalacją produktu: urządzenie grzewcze i wszystkie inne urządzenia magistrali odłączyć od napięcia sieciowego (wszystkie fazy). Moduł obsługowy musi być zainstalowany na ścianie wewnętrznej. Jeżeli dla wszystkich obiegów grzewczych stosowane są moduły zdalnego sterowania, moduł obsługowy można zainstalować na urządzeniu grzewczym. W przypadku zaworów ręcznych z nastawą wstępną w pomieszczeniu wiodącym: Moc grzejników ustawić możliwie jak najniższą. Dzięki temu pomieszczenie wiodące nagrzewa się tak samo jak pozostałe pomieszczenia. W przypadku zaworów termostatycznych w pomieszczeniu wiodącym: Całkowicie otworzyć zawory termostatyczne i przez złącze gwintowane po stronie powrotu ustawić możliwie najniższą moc grzejników. Dzięki temu pomieszczenie wiodące nagrzewa się tak samo jak pozostałe pomieszczenia. Jeżeli nie ma odpowiedniego pomieszczenia wiodącego, zaleca się regulację tylko wg temperatury zewnętrznej. 3.1 Sposoby instalacji Właściwy sposób instalacji modułu obsługowego zależny jest od zastosowania modułu oraz budowy instalacji ogrzewczej ( rozdział 2, str. 4). 3.2 Miejsce instalacji modułu obsługowego Jeżeli aktywny jest tryb regulacji wg temperatury zewnętrznej (bez uwzględnienia temperatury w pomieszczeniu), w celu zapewnienia bezpośredniego dostępu i łatwej obsługi zalecamy instalację modułu obsługowego w pomieszczeniu mieszkalnym. Alternatywnie w tym trybie regulacji możliwa jest również instalacja modułu obsługowego na urządzeniu grzewczym. Pomieszczenie wiodące to pomieszczenie w mieszkaniu, w którym zainstalowano moduł obsługowy (w charakterze regulatora). Jeśli regulacja wg temperatury pomieszczenia jest włączona, temperatura w tym pomieszczeniu służy jako wielkość sterująca całej instalacji. Jeśli jest włączona regulacja wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu, temperatura w pomieszczeniu służy jako dodatkowa wielkość sterująca. W przypadku regulacji wg temperatury pomieszczenia i regulacji wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu jakość pracy sterownika zależy od miejsca instalacji. Miejsce instalacji (= pomieszczenie wiodące) musi być odpowiednie do regulacji instalacji ogrzewczej ( rys. 4, str. 9). 8 Logamatic RC (2013/06)

9 Instalacja O Rys. 4 Miejsce instalacji w pomieszczeniu wiodącym Logamatic RC (2013/06) 9

10 3 Instalacja 3.3 Instalacja w pomieszczeniu wiodącym Powierzchnia instalacyjna na ścianie musi być równa. W przypadku instalacji na puszce podtynkowej: Wypełnić puszkę podtynkową materiałem izolacyjnym, aby zapobiec pogorszeniu pomiaru temperatury w pomieszczeniu przez przewiew. Zainstalować uchwyt na ścianie ( rys. 5). 3.4 Podłączenie elektryczne Moduł obsługowy jest zasilany elektrycznie przez przewód magistrali BUS. Biegunowość żył jest dowolna. Jeżeli maksymalna długość całkowita połączeń magistrali BUS pomiędzy wszystkimi urządzeniami magistrali zostanie przekroczona lub system magistrali BUS posiada strukturę pierścieniową, uruchomienie instalacji nie jest możliwe. 6 mm 6 mm 3,5 mm Maksymalna długość całkowita połączeń magistrali BUS: 100 m przy przekroju przewodu 0,50 mm m przy przekroju przewodu 1,50 mm 2. Jeśli zainstalowano kilka urządzeń na magistrali, pomiędzy poszczególnymi urządzeniami na magistrali zachować minimalny odstęp wynoszący 100 mm. Jeśli zainstalowano kilka urządzeń na magistrali, podłączyć je opcjonalnie szeregowo lub gwiaździście. Aby uniknąć zakłóceń indukcyjnych: wszystkie kable niskonapięciowe kłaść z dala od kabli doprowadzających napięcie sieciowe (minimalna odległość 100 mm). W przypadku zewnętrznych zakłóceń indukcyjnych (np. z instalacji fotowoltaicznych) użyć kabla ekranowanego (np. LiYCY) i z jednej strony uziemić ekran. Ekran podłączyć do uziemienia budynku, np. wolnego zacisku przewodu ochronnego lub rur wodnych, a nie do zacisku przyłączeniowego dla przewodu ochronnego w module. Utworzyć połączenie magistrali z urządzeniem grzewczym. RC 300 BUS BUS 1) 3,5 mm O Rys. 5 BUS Instalacja cokołu Przyłącze magistrali BUS O Rys. 6 Podłączenie modułu obsługowego do urządzenia grzewczego 1) W UBA3.x, UBA4.x, BC10, BC20, BC25, MC10, MC40 i MC100 znajduje się oznakowanie końcówek instalacji elektrycznej EMS 10 Logamatic RC (2013/06)

11 Instalacja 3 Czujnik temperatury zewnętrznej (osprzęt dodatkowy) podłącza się do urządzenia grzewczego. Przy wykonywaniu podłączenia elektrycznego przestrzegać instrukcji dot. urządzenia grzewczego. Do przedłużania przewodów czujnikowych należy używać przewodów o następujących przekrojach: Do 20 m przy przekroju przewodu 0,75 mm 2 do 1,50 mm 2 20 m do 100 m przy przekroju przewodu 1,50 mm 2. Zdjęcie modułu obsługowego Wcisnąć przycisk na dole uchwytu. Pociągnąć moduł obsługowy do przodu. Zdjąć moduł obsługowy ku górze Założenie lub zdjęcie modułu obsługowego Założenie modułu obsługowego Założyć moduł obsługowy u góry. Zatrzasnąć moduł obsługowy na dole O fav Rys. 8 Zdjęcie modułu obsługowego Rys. 7 Założenie modułu obsługowego O 3.6 Instalacja na urządzeniu grzewczym Jeżeli urządzenie grzewcze wyposażone jest w System Zarządzania Energią EMS lub EMS plus, moduł obsługowy można zainstalować bezpośrednio na urządzeniu grzewczym. W instalacjach z jednym obiegiem grzewczym takie rozwiązanie jest zasadne tylko w przypadku regulacji wyłącznie wg temperatury zewnętrznej. W przypadku regulacji wg temperatury w pomieszczeniu lub regulacji wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu niezbędny jest jeden moduł zdalnego sterowania dla każdego obiegu grzewczego w danym pomieszczeniu wiodącym. Przed instalacją modułu obsługowego: Zapoznać się z instrukcją montażu urządzenia grzewczego. Logamatic RC (2013/06) 11

12 3 Instalacja 3.7 Instalacja czujnika temperatury zewnętrznej Jeżeli moduł obsługowy używany jest w charakterze regulatora prowadzonego wg temperatury zewnętrznej, niezbędny jest czujnik temperatury zewnętrznej. W celu zapewnienia prawidłowego pomiaru temperatury zewnętrznej: Przy wyborze miejsca instalacji czujnika temperatury zewnętrznej uwzględnić punkty przedstawione na rys. 9. W NW SW N S NE SE E 1/2H(min 2m) 1/2 Y H Y H 1/2 H (min 2m) O Rys. 9 Miejsce instalacji czujnika temperatury zewnętrznej (w przypadku regulacji wg temperatury zewnętrznej z uwzględnieniem temperatury w pomieszczeniu lub bez) 12 Logamatic RC (2013/06)

13 Podstawy obsługi 4 4 Podstawy obsługi 4.1 Przegląd elementów obsługi auto man fav menu info O Rys. 10 Elementy obsługi [1] Przycisk fav (funkcje ulubione) [2] Przycisk man (tryb pracy ręcznej) [3] Przycisk auto (tryb automatyczny) [4] Przycisk menu (wywołanie menu) [5] Przycisk info (menu informacyjne i pomoc) [6] Przycisk "Powrót" [7] Pokrętło nastawcze Gdy podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, naciśnięcie elementu obsługowego powoduje wykonanie danej operacji i włączenie podświetlenia. Naciśnięcie pokrętła nastawczego po raz pierwszy powoduje jedynie włączenie oświetlenia. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden element obsługowy, podświetlenie wyświetlacza wyłącza się automatycznie. rys. 10, str. 13 Poz. Element Nazwa Objaśnienie 1 Przycisk fav Nacisnąć, aby wywołać funkcje ulubione dla obiegu grzewczego 1. fav Przytrzymać wciśnięty, aby dostosować menu ulubionych do indywidualnych potrzeb ( instrukcja obsługi modułu obsługowego). 2 Przycisk Nacisnąć, aby włączyć tryb ręczny dla długotrwałej wartości zadanej temperatury man man pomieszczenia. Przytrzymać wciśnięty, aby aktywować pole do wprowadzania czasu trwania trybu ręcznego (maksymalnie 48 godzin od aktualnego czasu zegarowego). 3 Przycisk Nacisnąć, aby włączyć automatyczny tryb pracy z programem czasowym. auto auto 4 Przycisk menu menu Nacisnąć, aby otworzyć menu główne. Nacisnąć i przytrzymać, aby otworzyć menu serwisowe. Tab. 5 Elementy obsługi Logamatic RC (2013/06) 13

14 4 Podstawy obsługi rys. 10, str. 13 Poz. Element Nazwa Objaśnienie 5 Przycisk info info Tab. 5 6 Przycisk "Powrót" 7 Pokrętło nastawcze Elementy obsługi 4.2 Przegląd symboli na wyświetlaczu Gdy otwarte jest menu: Nacisnąć, aby wywołać dodatkowe informacje na temat aktualnie wybranej pozycji. Gdy aktywny jest ekran standardowy: Nacisnąć, aby otworzyć menu informacyjne. Nacisnąć, aby przejść do nadrzędnego poziomu menu lub porzucić zmienioną wartość. Gdy wyświetlany jest komunikat o koniecznym serwisie lub usterce: Nacisnąć, aby przejść z ekranu standardowego do wskazania usterek i odwrotnie. Nacisnąć i przytrzymać przycisk, aby przejść z menu do ekranu standardowego. Przekręcić, żeby zmienić wartość nastawy (np. temperaturę) lub wybrać menu bądź punkty menu. Gdy podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone: Nacisnąć, aby włączyć podświetlenie wyświetlacza. Gdy podświetlenie wyświetlacza jest włączone: Nacisnąć, aby otworzyć menu lub punkt menu, potwierdzić ustawioną wartość (np. temperatury) lub komunikat bądź zamknąć okienko pop-up. Gdy aktywny jest ekran standardowy: Nacisnąć, aby w ekranie standardowym aktywować pole wprowadzania danych służące do wyboru obiegu grzewczego (tylko w instalacjach posiadających co najmniej dwa obiegi grzewcze), instrukcja obsługi modułu obsługowego O Rys. 11 Przykład ekranu standardowego w przypadku instalacji z kilkoma obiegami grzewczymi 14 Logamatic RC (2013/06)

15 Podstawy obsługi 4 rys. 11, str. 14 Poz. Symbol Nazwa Objaśnienie 1 Wskazanie wartości Wskazanie aktualnej temperatury: Temperatura w pomieszczeniu w przypadku instalacji na ścianie Temperatura urządzenia grzewczego w przypadku instalacji na urządzeniu grzewczym. 2 Wiersz informacji Wskazanie godziny, dnia tygodnia i daty. 3 Dodatkowe wskazanie temperatury 4 Informacje tekstowe Wskazanie temperatury zewnętrznej (można zmienić na wskazanie temperatury kolektora słonecznego lub systemu przygotowania c.w.u., więcej informacji instrukcja obsługi modułu obsługowego). Na przykład nazwa aktualnie wyświetlanej temperatury ( rys. 11, [1]); dla temperatury w pomieszczeniu nazwa nie jest wyświetlana. Gdy występuje usterka, aż do momentu jej usunięcia wyświetlana jest w tym miejscu informacja. 5 Symbol informacyjny Pompa solarna pracuje. Blokada przycisków jest aktywna (przytrzymać wciśnięte przycisk "auto" i pokrętło nastawcze, aby włączyć lub wyłączyć blokadę przycisków). 6 Program czasowy Graficzna prezentacja aktywnego programu czasowego dla wyświetlanego obiegu grzewczego. Paski oznaczają przedziały czasowe, w których aktywny jest dany 12 tryb pracy. Paski na górze odnoszą się do trybu grzania, paski na dole natomiast do trybu obniżenia. 7 Wskaźnik czasu Wskaźnik czasu wskazuje w programie czasowym aktualny czas w 15- minutowych odstępach (= podział skali czasu). 8 auto Tryb pracy Instalacja z jednym obiegiem grzewczym w trybie automatycznym (ogrzewanie zgodnie z programem czasowym). Tab. 6 OG2auto Lato (wył.) Wskazywany obieg grzewczy pracuje w trybie automatycznym. Ekran standardowy odnosi się wyłącznie do wskazywanego obiegu grzewczego. Jeżeli na ekranie standardowym naciśnięty zostanie przycisk "man", przycisk "auto" lub zmieniona zostanie temperatura zadana w pomieszczeniu, to operacje te będą miały wpływ tylko na wskazywany obieg grzewczy. We wskazywanym obiegu grzewczym w trybie automatycznym aktywny jest tryb grzania. We wskazywanym obiegu grzewczym w trybie automatycznym aktywny jest tryb obniżenia. Instalacja z jednym obiegiem grzewczym w trybie letnim (ogrzewanie wyłączone, przygotowanie c.w.u. aktywne) OG2 Lato (wył.) Wskazywany obieg grzewczy pracuje w trybie letnim (ogrzewanie wyłączone, przygotowanie c.w.u. aktywne). Ekran standardowy odnosi się wyłącznie do wskazywanego obiegu grzewczego. Symbole używane na ekranie standardowym Logamatic RC (2013/06) 15

16 4 Podstawy obsługi rys. 11, str. 14 Poz. Symbol Nazwa Objaśnienie Tab. 6 ręczny OG2ręczny Urlop do OG2Urlop do Symbole używane na ekranie standardowym Instalacja z jednym obiegiem grzewczym w trybie ręcznym. Wskazywany obieg grzewczy pracuje w trybie ręcznym. Ekran standardowy odnosi się wyłącznie do wskazywanego obiegu grzewczego. Jeżeli na ekranie standardowym naciśnięty zostanie przycisk "man", przycisk "auto" lub zmieniona zostanie temperatura zadana w pomieszczeniu, to operacje te będą miały wpływ tylko na wskazywany obieg grzewczy. W instalacji z jednym obiegiem grzewczym aktywny jest program urlopowy ( instrukcja obsługi modułu obsługowego). Dla wskazywanego obiegu grzewczego i ew. także dla systemów przygotowania c.w.u. aktywny jest program urlopowy ( instrukcja obsługi modułu obsługowego). Ekran standardowy odnosi się wyłącznie do wskazywanego obiegu grzewczego. 4.3 Obsługa menu serwisowego Gdy podświetlenie wyświetlacza jest wyłączone, naciśnięcie elementu obsługowego powoduje wykonanie danej operacji i włączenie podświetlenia. Naciśnięcie pokrętła nastawczego po raz pierwszy powoduje jedynie włączenie oświetlenia. Jeżeli nie zostanie naciśnięty żaden element obsługowy, podświetlenie wyświetlacza wyłącza się automatycznie. Otwieranie i zamykanie menu serwisowego Otwieranie menu serwisowego menu Przytrzymać wciśnięty przycisk "menu", aż wyświetlone zostanie menu serwisowe. Zamykanie menu serwisowego Jeżeli nie jest otwarte żadne podmenu, nacisnąć przycisk "Powrót", aby powrócić do ekranu standardowego. -lub- Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk "Powrót", aby przejść do ekranu standardowego. Nawigacja w menu Zmiana wartości nastaw Aby zaznaczyć menu lub punkt menu, obracać pokrętło nastawcze. Nacisnąć pokrętło nastawcze. Wyświetlone zostanie dane menu lub dany punkt menu. Aby przejść do nadrzędnego poziomu menu, nacisnąć przycisk "Powrót". Wybór Aby zaznaczyć określoną pozycję, obracać pokrętło nastawcze. Suwak Obracać pokrętło nastawcze, aby ustawić wartość pomiędzy minimum a maksimum. 16 Logamatic RC (2013/06)

17 Podstawy obsługi 4 & Wybór za pomocą suwaka (suwak wyświetlany na ekranie) Aby zaznaczyć określoną pozycję, obracać pokrętło nastawcze. Aby potwierdzić wybór, nacisnąć pokrętło nastawcze. Aktywne są pole wprowadzania danych i suwak. Obracać pokrętło nastawcze, aby ustawić wartość pomiędzy minimum a maksimum. Wybór wielokrotny Aby zaznaczyć określoną pozycję, obracać pokrętło nastawcze. Nacisnąć pokrętło nastawcze, aby wybrać daną pozycję. Aby anulować wybór, ponownie nacisnąć pokrętło nastawcze. Powtarzać powyższe operacje do momentu, aż wybrane zostaną żądane pozycje. Program czasowy Aby zaznaczyć czas przełączenia lub przynależny tryb pracy, obracać pokrętło nastawcze. Aby aktywować pole do wprowadzania czasu przełączenia lub trybu pracy, nacisnąć pokrętło nastawcze. Aby zmienić wartość nastawy, nacisnąć pokrętło nastawcze. Zatwierdzanie lub porzucanie zmian Zatwierdzanie zmian & Aby aktywować zaznaczoną pozycję lub zatwierdzić zmianę, nacisnąć pokrętło nastawcze. Obrócić pokrętło nastawcze, aby zaznaczyć Dalej lub nacisnąć pokrętło nastawcze. Na wyświetlaczu pojawi się nadrzędny poziom menu. Moduł obsługowy pracuje ze zmienionym ustawieniem. Porzucanie zmian Aby porzucić zmiany, nacisnąć przycisk "Powrót". Logamatic RC (2013/06) 17

18 4 Podstawy obsługi 4.4 Przegląd menu serwisowego Menu Przeznaczenie menu Strona Uruchomienie Uruchomić asystenta konfiguracji i sprawdzić, ew. dostosować 19 najważniejsze ustawienia dotyczące konfiguracji instalacji. Ustawienia ogrzewania 1) Dane instalacji Ustawienia dotyczące całej instalacji, np. minimalna temperatura zewnętrzna i rodzaj budynku. W tym menu znajdują się dodatkowe ustawienia dla obiegu grzewczego 1 i systemu przygotowania c.w.u. I (o ile podłączone są bezpośrednio do urządzenia grzewczego). Dane kotła Specyficzne ustawienia dotyczące zainstalowanego urządzenia grzewczego, np. rodzaj pompy lub czas wybiegu pompy. Obieg grzewczy Specyficzne ustawienia dotyczące zainstalowanych obiegów grzewczych 1 do 4, np. ochrona przed zamarzaniem i krzywa grzewcza. Suszenie jastrychu Konfigurowalny program do suszenia nowej posadzki jastrychowej w przypadku ogrzewania podłogowego. Ustawienia System c.w.u. I lub II Możliwości osobnych ustawień dla dwóch systemów przygotowania c.w.u. 1) c.w.u., np. maksymalna temperatura c.w.u., czas dezynfekcji termicznej i konfiguracja pompy cyrkulacyjnej. Ustawienia solarne Jeżeli zainstalowana jest instalacja solarna: zob. dokumentację techniczną modułów solarnych. Ustawienia hybrydowe Jeżeli zainstalowany jest system hybrydowy: zob. dokumentację techniczną systemu hybrydowego. Diagnoza 1) Diagnostyka instalacji: Test działania poszczególnych urządzeń wykonawczych (np. pomp). Porównanie wartości zadanych z rzeczywistymi. Sprawdzenie aktualnych wskazań usterek i historii usterek. Sprawdzenie wersji oprogramowania urządzeń podłączonych do magistrali. Pozostałe funkcje: Definiowanie częstotliwości konserwacji. Wprowadzanie adresu kontaktowego. Kasowanie różnych ustawień. Kalibracja czujnika pokojowego i zegara. Tab. 7 Przegląd menu serwisowego 1) W zależności od zastosowanego urządzenia grzewczego możliwe jedynie w ograniczonym zakresie Logamatic RC (2013/06)

19 Uruchomienie 5 5 Uruchomienie Przykładowe instalacje można znaleźć w instrukcjach montażu i konserwacji do modułów MM100 i MS100/MS200. Schematy innych możliwych instalacji przedstawione są w dokumentacji projektowej. 5.1 Zestawienie czynności związanych z uruchomieniem 1. Wykonanie instalacji (przestrzegać instrukcji do wszystkich podzespołów i części) 2. Pierwsze napełnienie płynami i kontrola szczelności 3. Okablowanie elektryczne 4. Zakodowanie modułów (przestrzegać instrukcji do modułów) 5. Włączenie instalacji 6. Odpowietrzenie instalacji 7. Ustawienie na urządzeniu grzewczym maksymalnej temperatury zasilania i temperatury c.w.u. (przestrzegać instrukcji do urządzenia grzewczego) 8. Uruchomienie modułów zdalnego sterowania (przestrzegać instrukcji do tych modułów) 9. Uruchomienie modułu obsługowego RC300 ( rozdział 5.2, str. 19) 10. Uruchomienie instalacji z modułem obsługowym ( rozdział 5.3, str. 19) 11. Sprawdzenie i ew. dostosowanie ustawień w menu serwisowym modułu obsługowego RC300 oraz przeprowadzenie konfiguracji (np. instalacji solarnej) ( rozdział 5.4, str. 21) 12. Ew. skasowanie wskazań ostrzegawczych i wskazań usterek i zresetowanie historii usterek 13. Oznaczenie obiegów grzewczych ( instrukcja obsługi) 14. Wypełnienie protokołów uruchomienia ( rozdział 10 od str. 52 i instrukcja obsługi) 15. Odbiór instalacji ( rozdział 5.7, str. 21). 5.2 Ogólne uruchomienie modułu obsługowego Tab. 8 & Ustawienie języka Obracać pokrętło nastawcze, aby wybrać język, i nacisnąć pokrętło. Ustawienie daty Obracać i nacisnąć pokrętło nastawcze, aby ustawić dzień, miesiąc i rok. Oznaczenie znajduje się na Dalej. Gdy data zostanie prawidłowo ustawiona, nacisnąć pokrętło nastawcze, aby zapisać ustawienia. Ustawienie godziny Obracać i nacisnąć pokrętło nastawcze, aby ustawić godzinę i minuty. Oznaczenie znajduje się na Dalej. Gdy godzina zostanie prawidłowo ustawiona, nacisnąć pokrętło nastawcze, aby zapisać ustawienia. Konfiguracja systemu Obracać i nacisnąć pokrętło nastawcze, aby uruchomić (Tak) lub pominąć (Nie) asystenta konfiguracji. Gdy asystent konfiguracji zostanie uruchomiony, moduł obsługowy automatycznie wykrywa zainstalowane urządzenia magistrali (analiza systemu) i dostosowuje menu i ustawienia wstępne do instalacji. Przeprowadzić uruchomienie instalacji ( rozdział 5.3). Ustawienia ogólne podczas uruchomienia 5.3 Uruchomienie instalacji przy użyciu asystenta konfiguracji Asystent konfiguracji automatycznie wykrywa zainstalowane urządzenia magistrali. Asystent konfiguracji odpowiednio dostosowuje menu i ustawienia wstępne. Analiza systemu trwa maksymalnie jedną minutę. Po zakończeniu analizy systemu przez asystenta konfiguracji wyświetlane jest menu Uruchomienie. W tym menu należy koniecznie sprawdzić i ew. dostosować ustawienia, po czym zatwierdzić je. Jeżeli analiza systemu została pominięta, wyświetlane jest menu Uruchomienie. Wyświetlane w tym menu ustawienia należy dokładnie dostosować do istniejącej instalacji. Na zakończenie należy zatwierdzić ustawienia. Dalsze informacje na temat ustawień: rozdział 7 od str. 22. Logamatic RC (2013/06) 19

20 5 Uruchomienie Punkt menu Pytanie Odpowiedź/ustawienie Uruchomić asystenta konfigur.? Obieg grzewczy 1 zainstal. Sposób regul. obiegu grz. 1 Przed uruchomieniem asystenta konfiguracji należy sprawdzić: Czy moduły są zainstalowane i zaadresowane? Czy moduł zdalnego sterowania jest zainstalowany i ustawiony? Czy czujniki temperatury są zainstalowane? Czy uruchomić asystenta konfiguracji? Czy obieg grzewczy 1 jest zainstalowany? Gdzie jest podłączony elektrycznie obieg grzewczy 1? W jaki sposób ma być regulowana temperatura zapewniana przez obieg grzewczy 1? Tak Nie Nie Na kotle Na module Prowadzenie wg temp. zewn. Temp. zewn. z pkt początk. Prowadzenie wg temp. pom. Temp. pomieszczenia moc Stały Zawór miesz. obieg grz.1 Czy obieg grzewczy 1 jest obiegiem ze zmieszaniem? Tak Nie Czas przest. z. miesz. OG1 Jak długo trwa obrót zaworu mieszającego w obiegu s grzewczym 1 od jednej pozycji krańcowej do drugiej? System grzewczy OG 1 Jaki rodzaj ogrzewania obsługuje obieg grzewczy 1? Grzejnik Konwektor Podłoga Stała wart. zadana OG1 Jeżeli obieg grzewczy 1 jest skonfigurowany jako stały obieg C grzewczy: jaka ma być temperatura zadana? Moduł obsługi ob. grz. 1 Jaki moduł obsługowy lub moduł zdalnego sterowania jest RC300 RC200 RC100 zainstalowany dla obiegu grzewczego 1? Obieg grzewczy 2 jak w przypadku obiegu grzewczego 1 zainstal.,... Obieg grzewczy 3 jak w przypadku obiegu grzewczego 1 zainstal.,... Obieg grzewczy 4 jak w przypadku obiegu grzewczego 1 zainstal.,... System c.w.u. I zainstal. Czy zainstalowany jest system przygotowania c.w.u.? Gdzie Nie Na kotle Na module jest podłączony elektrycznie system przygotowania c.w.u. I? Konfig. c.w.u. na kotle W jaki sposób system przygotowania c.w.u. I jest podłączony hydraulicznie? Brak c.w.u. Zawór 3-drogowy Pompa ładująca System c.w.u. II zainstal. Czy zainstalowany jest drugi system przygotowania c.w.u.? Nie Na module System sol. zainstalow. Czy zainstalowana jest instalacja solarna? Nie Tak Zatwierdź konfigurację Czy wszystkie ustawienia są zgodne z zamontowaną instalacją? Tab. 9 Uruchomienie przy użyciu asystenta konfiguracji Zatwierdź Wstecz 20 Logamatic RC (2013/06)

21 Uruchomienie Pozostałe ustawienia podczas uruchomienia Jeżeli określone funkcje nie są aktywne, a moduły, podzespoły czy części nie są zainstalowane, niepotrzebne punkty menu zostaną ukryte przy wprowadzaniu pozostałych ustawień Lista kontrolna: dostosowanie ustawień do wymagań klienta Uruchomienie należy zawsze przeprowadzać w taki sposób, aby klient był usatysfakcjonowany, a instalacja pracowała stosownie do potrzeb i nie było podstaw do reklamacji. Z naszego doświadczenia wynika, że dla zadowolenia użytkownika bardzo istotne są następujące ustawienia: W chwili dostawy modułu obsługowego system przygotowania c.w.u. I jest aktywowany. Jeżeli system przygotowania c.w.u. I nie jest zainstalowany, ale jest aktywowany, na module obsługowym wyświetlane jest wskazanie usterki. Jeśli w instalacji nie jest zamontowany żaden system przygotowania c.w.u., należy zdezaktywować system przygotowania c.w.u. I w menu uruchomienia lub c.w.u. Punkt menu Wymagania klienta/ustawienia Sposób regulacji Według temperatury zewnętrznej, według temperatury w pomieszczeniu, stała ( str. 31) Ustaw krzywą grzewczą Dostosować krzywą grzewczą ( str. 31). Prezentowana krzywa grzewcza odnosi się do temperatury w pomieszczeniu wynoszącej 21 C. Typ budynku (tłumienie Lekki, Średni, Ciężki ( str. 27) i szybkie nagrzewanie) Częstotl. włącz. pompy Stale, 1 x 3... ( str.) cyrk (pompa cyrkulacyjna) Priorytet c.w.u. Tak Nie ( str. 30) Program czasowy (godziny) Tab. 10 Dostosować ustawienia podstawowe/własny program czasowy do wymagań klienta ( instrukcja obsługi modułu obsługowego). Lista kontrolna: ważne ustawienia; określenie wymagań klienta Dostosować pozostałe ustawienia w menu głównym do wymagań klienta ( instrukcja obsługi) Ważne ustawienia dotyczące ogrzewania Przy uruchomieniu należy koniecznie sprawdzić i ew. dostosować ustawienia w menu "Ogrzewanie". Tylko w ten sposób można zagwarantować prawidłowe działanie instalacji ogrzewczej. Zasadne jest sprawdzenie wszystkich wyświetlanych ustawień. Sprawdzić ustawienia w menu "Dane instalacji" ( rozdział 7.1.1, str. 25). Sprawdzić ustawienia w menu "Dane kotła" ( rozdział 7.1.2, str. 27). Sprawdzić ustawienia w menu "Obieg grzewczy " ( rozdział 7.1.3, str. 28) Ważne ustawienia dotyczące systemu przygotowania c.w.u. Przy uruchomieniu należy koniecznie sprawdzić i ew. dostosować ustawienia w menu "c.w.u.". Tylko w ten sposób można zagwarantować prawidłowe działanie systemu przygotowania c.w.u. Sprawdzić ustawienia w menu "System przygotowania c.w.u. I... II" ( rozdział 7.2, str. 39) Ważne ustawienia dotyczące instalacji solarnej Ustawienia te są dostępne tylko wówczas, gdy instalacja solarna jest w odpowiedni sposób zamontowana i skonfigurowana. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej MS100/MS200. Sprawdzić ustawienia w menu instalacji solarnej ( rozdział 7.3, str. 41 i instrukcja montażu MS100 lub MS200) Ważne ustawienia dotyczące systemu hybrydowego Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy uwzględnić wskazówki podane w dokumentacji technicznej systemu hybrydowego (np. Logatherm WPLSH) i rozdziale 7.4, str Przeprowadzanie testów działania Dostęp do testów działania można uzyskać z menu diagnostycznego. Dostępne punkty menu w znacznym stopniu zależne są od wyposażenia instalacji. W menu tym można np. wykonać test: : / ( rozdział, str.). 5.6 Sprawdzenie wartości monitorowanych Dostęp do wartości monitorowanych można uzyskać z menu Diagnoza ( rozdział 7.5.2, str. 42). 5.7 Odbiór instalacji Upewnić się, że na urządzeniu grzewczym nie jest ustawione ograniczenie temperatur ogrzewania i c.w.u. Tylko wówczas możliwa jest regulacja temperatury c.w.u. i temperatury zasilania przez moduł obsługowy. Logamatic RC (2013/06) 21

22 6 Wyłączenie instalacji z ruchu/wyłączanie Wprowadzić w menu Diagnoza > Konserwacja > Adres kontaktowy dane kontaktowe właściwej firmy instalacyjnej, np. nazwę firmy, numer telefonu i adres pocztowy lub ( rozdział 7.5.5, str. 44). Objaśnić klientowi sposób działania i obsługi modułu obsługowego i osprzętu dodatkowego. Poinformować klienta o wybranych ustawieniach. Ustawienia podstawowe przedstawiono wytłuszczonym drukiem w kolumnie ( roz. 7.2 do 7.5). Zalecamy przekazanie klientowi niniejszej instrukcji montażu instalacji ogrzewczej. 6 Wyłączenie instalacji z ruchu/ wyłączanie Moduł obsługowy zasilany jest prądem przez połączenie magistrali BUS i pozostaje cały czas włączony. Instalacja jest wyłączana tylko np. w celu wykonania prac konserwacyjnych. Odłączyć zasilanie całej instalacji i wszystkie urządzenia magistrali. Po dłuższej awarii zasilania lub wyłączeniu należy w razie konieczności znów ustawić godzinę i datę. Wszystkie pozostałe ustawienia pozostają zachowane. 7 Menu serwisowe Menu modułu obsługowego zostaje automatycznie dostosowane do instalacji. Niektóre punkty menu są dostępne tylko wówczas, gdy instalacja posiada odpowiednie wyposażenie, a moduł obsługowy jest prawidłowo ustawiony. Punkty te są wyświetlane tylko w przypadku instalacji, w których zamontowane są odpowiednie elementy, np. instalacja solarna lub pompa ciepła. Opis poszczególnych pozycji menu i ustawień znajduje się w przynależnej instrukcji. Jeżeli do określonego obiegu grzewczego przyporządkowany zostanie RC200 jako moduł zdalnego sterowania, to możliwości dokonywania ustawień dla tego obiegu za pomocą modułu RC300 są ograniczone. Niektóre ustawienia, które można zmienić za pomocą modułu RC200, nie są wyświetlane w menu modułu RC300. Szczegółowe informacje o tym, których ustawień to dotyczy, można znaleźć w instrukcjach do modułu RC200. Informacje dotyczące obsługi menu serwisowego znajdują się w rozdziale 4 od str Logamatic RC (2013/06)

23 Menu serwisowe 7 Menu serwis Uruchomienie Uruchomić asystenta konfigur.? Obieg grzewczy Obieg grzewczy zainstal. Sposób regul. obiegu grz Zawór miesz. obieg grz Czas przest. z. miesz. OG System grzewczy OG Stała wart. zadana OG ) Moduł obsługi ob. grz System c.w.u. I zainstal. Konfig. c.w.u. na kotle System c.w.u. II zainstal. System sol. zainstalow. Zatwierdź konfigurację Ustawienia ogrzewania Dane instalacji Zainst. czujnik sprz. hydr. Konfig. c.w.u. na kotle Konfig. ob. grz. 1 na kotle Pompa kotła Min. temp. zewn. Tłumienie Typ budynku Dane kotła Typ pompy Czas wybiegu pompy Temp.algor.ster. pomp Modulacja pompy PM10 Sposób regulacji PM10 PM10 nap. min. objęt. PM10 nap. maks. objęt. Obieg grzewczy zainstal. Sposób regulacji Moduł obsługi Zastosuj wartość min. System grzewczy Stała wartość zadana Maks. temp. zasilania Ustaw krzywą grzewczą Temperatura projektowa Punkt końcowy Punkt początkowy Maks. temp. zasilania Wpływ solarny Wpływ pomieszczenia Korekta temp. pom. Szybkie rozgrzewanie Sposób obniżenia Tryb ograniczony poniżej Grzanie stałe poniżej Ochrona przed zamarz. Temp. gr. ochr.zamarz. Zawór mieszający Czas pracy zaworu miesz. Podn. zaworu miesz. Priorytet c.w.u. Widoczny we wskaz. stand. Wykryw. otwartego okna Charakterystyka PID O Rys. 12 Przegląd menu serwisowego 1/3 1) Dostępne tylko w przypadku stałych obiegów grzewczych. Logamatic RC (2013/06) 23

24 7 Menu serwisowe Suszenie jastrychu Ustawienia c.w.u. Aktywne System c.w.u. I... II Czas oczekiwania na start System c.w.u. I zainstal. (... II...) Czas fazy startowej Konfig. c.w.u. na kotle Temp. fazy startowej Maks. temp. c.w.u. Wielk. kroków fazy nagrz. C.W.U. Różnica temp. fazy nagrz. Redukcja c.w.u. Czas fazy utrzymywania Różnica temp. załączania Temp. fazy utrzymywania Zwiększenie temp. zasil. Wielk. kroków fazy chłodz. Uruch. pompy ład. zasobnik Różn. temp. fazy chłodz. Pompa cyrkulac. zainstal. Czas fazy końcowej Pompa cyrkulacyjna Temp. fazy końcowej Tryb pracy pompy cyrk. Maks. czas przerwy Częstotl. włącz. pompy cyrk Suszenie jastrychu instal. Dezynfekcja termiczna Suszenie jastrychu ob.grz Temp. dezynf. termicznej Utrzymanie Dzień dezynf. termicz. Czas dezynf. termicznej Codzienne nagrzewanie 1) Czas codz. nagrzewania 1) Ustawienia solarne System sol. zainstalow. Zmień konfigurację solarną Aktualna konfiguracja solarna Parametry solarne... Uruchom system solarny Ustawienia hybrydowe O Rys. 13 Przegląd menu serwisowego 2/3 1) Dostępne tylko w przypadku urządzenia grzewczego z EMS plus. 24 Logamatic RC (2013/06)

25 Menu serwisowe 7 Diagnoza Wskazania usterek Test działania Aktualne usterki Aktywuj testy działania Historia usterek Kocioł/palnik Informacje systemowe Obieg grzewczy Konserwacja... Wskazanie konserw. System c.w.u. I... II Data konserwacji... Czas pracy wskaz. kons. Solar Czas pracy kotła... Adres kontaktowy Hybr. Reset... Historia usterek Wartości monitorowane Wskazania konserwacji Kocioł/palnik Godz. pracy/starty palnika... Program czasowy OG Obieg grzewczy Program czasowy c.w.u.... System solarny System c.w.u. I... II Ustawienia podstawowe... Kalibracja Solar Synchr. czuj. temp. pom.... Korekta godziny O Rys. 14 Przegląd menu serwisowego 3/3 7.1 Ustawienia ogrzewania Menu "Dane instalacji" W tym menu można wprowadzić ustawienia dla całej instalacji ogrzewczej. Ustawia się w nim np. wysokość minimalnej temperatury zewnętrznej lub pojemność cieplną ogrzewanego budynku. W tym menu znajdują się dodatkowe ustawienia dla obiegu grzewczego 1 i systemu przygotowania c.w.u. I (o ile podłączone są bezpośrednio do urządzenia grzewczego) O Rys. 15 Menu "Ustawienia ogrzewania" Logamatic RC (2013/06) 25

26 7 Menu serwisowe Punkt menu Zakres ustawień Opis Zainst. czujnik sprz. Nie Brak sprzęgła hydraulicznego hydr. Na kotle Zainstalowane sprzęgło hydrauliczne, czujnik temperatury podłączony do kotła Na module Zainstalowane sprzęgło hydrauliczne, czujnik temperatury podłączony do modułu Sprzęgło bez czujnika Zainstalowane sprzęgło hydrauliczne, brak czujnika temperatury Gdy występuje zapotrzebowanie na ciepło, pompa c.o. pracuje w trybie ciągłym. Konfig. c.w.u. na Brak c.w.u. Podłączenie hydrauliczne systemu przygotowania c.w.u. I do kotła kotle Zawór 3-drogowy Pompa ładująca Konfig. ob. grz. 1 na kotle (tylko w przypadku urządzeń grzewczych z EMS plus) Brak obiegu grzewczego Brak własnej pompy ob. grz. Własna pompa Hydrauliczne i elektryczne przyłącze obiegu grzewczego 1 do kotła Obieg grzewczy 1 niepodłączony bezpośrednio do kotła Wewnętrzna pompa kotła spełnia również funkcję pompy c.o. w obiegu grzewczym 1 Obieg grzewczy 1 jest zasilany przez własną pompę c.o. (podłączoną do urządzenia grzewczego) Pompa kotła Brak Dostępne tylko wówczas, gdy w instalacji zainstalowane jest sprzęgło Pompa syst. hydrauliczne (pompa c.o. = pompa obiegu kotłowego). Min. temp. zewn C Minimalna temperatura zewnętrzna w przypadku regulacji wg temperatury zewnętrznej wpływa na krzywą grzewczą ( Min. temp. zewnętrzna, str. 26 i Menu do ustawienia krzywej grzewczej, str. 31). Tłumienie Tak Ustawiony rodzaj budynku oddziałuje na mierzoną wartość temperatury zewnętrznej. Temperatura zewnętrzna jest obniżona (stłumiona). Nie Zmierzona temperatura zewnętrzna bezpośrednio wpływa na regulację wg temperatury zewnętrznej. Typ budynku Miara pojemności cieplnej ogrzewanego budynku ( Typ budynku, str. 27). Ciężki Duża pojemność cieplna Średni Średnia pojemność cieplna Lekki Mała pojemność cieplna Tab. 11 Ustawienia w menu "Dane instalacji" Min. temp. zewnętrzna Minimalna temperatura zewnętrzna jest wartością średnią najniższych temperatur z ostatnich lat i ma wpływ na krzywą grzewczą. Wartość dla regionu można pobrać z koniecznych dla każdego budynku obciążeń grzewczych, z mapy stref klimatycznych lub z tab. 12. Ustawienie minimalnej temperatury zewnętrznej przy konfiguracji ogrzewania. Min. temperatura zewnętrzna w C Ateny 2 Marsylia 6 Berlin 15 Moskwa 30 Bruksela 10 Neapol 2 Budapeszt 12 Nicea 0 Tab. 12 Minimalne temperatury zewnętrzne dla Europy Min. temperatura zewnętrzna w C Bukareszt 20 Paryż 10 Hamburg 12 Praga 16 Helsinki 24 Rzym 1 Stambuł 4 Sewastopol 12 Kopenhaga 13 Sztokholm 19 Lizbona 0 Warszawa 20 Londyn 1 Wiedeń 15 Madryt 4 Zurych 16 Tab. 12 Minimalne temperatury zewnętrzne dla Europy 26 Logamatic RC (2013/06)

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Sterownik osprzętu do rekuperatorów

Sterownik osprzętu do rekuperatorów Instrukcja montażu i obsługi Sterownik osprzętu do rekuperatorów CA J + J Fire Therm. J + J4 + J5 +V D+ D T Power In Input Damper Damper ModBus R Open Open P J6 USB R Input CO Status OK R AUX J7 Filter

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL Regulator pompy ciepła 6 720 644 795-00.1T 6 720 648 323 (2013/08) PL Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowny Kliencie!

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Moduł obsługowy Logamatic EMS Moduł obsługowy RC25 Dla obslugującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 6 720 642 742 (05/2010) PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120

Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120 Instrukcja instalacji i obsługi Regulator pogodowy ze sterowaniem solarnym FW 120 dla urządzeń grzewczych z układem sterującym Heatronic 3 lub 4 z magistralą US lub ze złączem analogowym 1-2-4 6 720 612

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D

PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D HRT-177WS PROGRAMATOR TYGODNIOWY ALPHA 7D Instrukcja instalacji i użytkowania strona 2 PL WIRED - manual issue 02/2013 rev. 03 . PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Dziękujemy za wybór tygodniowego programatora

Bardziej szczegółowo

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44

Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Programator tygodniowy cyfrowy Brennenstuhl, 3680 W, 20 programów, max. 23 h/59 min, IP44 Instrukcja obsługi Numer produktu: 611762 Strona 1 z 11 Przed podłączeniem programatora do urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

Regulator temperatury pomieszczenia ze sterowaniem solarnym FR 100 / FR 110

Regulator temperatury pomieszczenia ze sterowaniem solarnym FR 100 / FR 110 Instrukcja instalacji i obsługi Regulator temperatury pomieszczenia ze sterowaniem solarnym FR 100 / FR 110 dla urządzeń grzewczych z układem sterującym Heatronic 3 z magistralą US lub ze złączem analogowym

Bardziej szczegółowo

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika

Pogodowy regulator kotłowy 2379Z01C. DB Komunikacja Bus (LPB) N Zero. B9 Czujnik temperatury zewnetrznej F5 Faza 2-stopień palnika Pogodowy regulator kotłowy 2 390 RVA43.222 AATROS RVA 43.222 jest regulatorem przeznaczonym do sterowania instalacji kotłowych wyposażonych w : 1 lub 2- stopniowy palnik, zasobnik ciepłej wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów.

Produkty oraz części zamienne należy usuwać w przyjazny dla środowiska sposób. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów. Dane kontaktowe HEL-WITA Sp. z o.o. Zielonka, ul. Biznesowa 22 86-005 Białe Błota www.hel-wita.com.pl CENTRALA: tel. +48 52 564 09 00 fax +48 52 564 09 22 biuro@hel-wita.com.pl DZIAŁ HANDLOWY: tel. +48

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Instrukcja obsługi i montażu Inteligentny termostat elektroniczny z możliwością zdalnego sterowania smartfonem lub tabletem SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasilanie 230 V~ / 50 Hz Max. obciążenie regulatora 16

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ ETHERNET W STANDARDZIE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ZDALNY DOSTĘP DO TWOJEGO KOTŁA POPRZEZ INTERNET

NOWOŚĆ ETHERNET W STANDARDZIE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ZDALNY DOSTĘP DO TWOJEGO KOTŁA POPRZEZ INTERNET INSTRUKCJA URUCHOMIENIA USŁUGI w PLATFORMIE e-multifun NOWOŚĆ ETHERNET W STANDARDZIE BEZ DODATKOWYCH OPŁAT ZDALNY DOSTĘP DO TWOJEGO KOTŁA POPRZEZ INTERNET Strona 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI E-MULTIFUN OPIS PANELU

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER KRÓTKI PRZEWODNIK KONFIGURACJI MODUŁU ZARZĄDZAJĄCEGO INSTALACJĄ EXAMASTER 1. Instalacja z dwoma strefami grzewczymi o identycznej temperaturze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Regulator pogodowy ze sterownikiem solarnym FW 200 do kotłów z systemem Heatronic 3 przystosowanym do magistrali BUS

Regulator pogodowy ze sterownikiem solarnym FW 200 do kotłów z systemem Heatronic 3 przystosowanym do magistrali BUS Instrukcja instalacji i obsługi Regulator pogodowy ze sterownikiem solarnym FW 200 do kotłów z systemem Heatronic 3 przystosowanym do magistrali US 6 720 612 481-00.1R Przegląd elementów obsługowych i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB172-24 T50. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB172-24 T50. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 644 018-00-1O Logamax plus GB172-24 T50 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 644 035 (11/2010) PL Wstęp Wstęp

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima

Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima Oryginalna instrukcja obsługi Jasopels Q-VEX Clima 1. Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UE Producent: Jasopels A / S Tel. +45 76 94 35 00 Adres: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Urządzenie: Jasopels

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Logamatic web KM200. EMS plus

Logamatic web KM200. EMS plus EMS plus 6 70 647 836-00.1O 6 70 805 486 (013/01) Logamatic web KM00 [cs] Návod k instalaci [da] Installationsvejledning 6 [de] Installationsanleitung 10 [en] Installation instructions 14 [et] Paigaldusjuhend

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania FB 100

Moduł zdalnego sterowania FB 100 Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania F 100 dla modulu FW 100 lub FW 200 na kotle z systemem Heatronic przystosowanym do magistrali US OSW 6 720 612 481-00.1R Przegląd elementów obsługowych

Bardziej szczegółowo

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 PL Dla operatora Instrukcja obsługi auromatic 620 VRS 620/3 Spis treści Spis treści 1 Wskazówki do dokumentacji... 3 1.1 Zachowanie dokumentacji... 3 1.2 Zastosowane symbole...

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 100 VITOTRONIC 300-K. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 100 VITOTRONIC 300-K. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja wielokotłowa z regulatorami stałotemperaturowymi (Vitotronic 100, typ GC1B, GC4B lub HC1B) oraz regulatorem kaskadowym sterowanym pogodowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja serwisowa. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej 60 6303 9031 09/2002 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M AUTOMATIK 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA INSTRUKCJA MONTAŻOWA ZESTAW PRACY NAPRZEMIENNEJ ZP-SN2A GRUPA PRODUKTOWA KLIMATYZATORY SPLIT/MULTI FUJI () Spis treści 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 2. DANE TECHNICZNE... 3 3. ZASADA DZIAŁANIA... 3 4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOLADENS VITOPEND. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITODENS VITOLADENS VITOPEND. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza z regulatorem Vitotronic 200, typ HO1B do eksploatacji pogodowej VITODENS VITOLADENS VITOPEND 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla użytkownika Logavent

Instrukcja obsługi dla użytkownika Logavent Rekuperator do wentylacji budynku z odzyskiem ciepła 6 720 811 373-00.1O Instrukcja obsługi dla użytkownika Logavent HRV2-140 HRV2-230 HRV2-350 6 720 813 663 (2015/01) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

WAŻNE INFORMACJE Drogi Kliencie, dziękujemy za wybór wagi elektronicznej UMA firmy Casa Bugatti. Jak każde urządzenie domowe, waga ta musi być używana z zachowaniem ostrożności i uwagi, aby zapobiec jej

Bardziej szczegółowo

calormatic 400 VRC 400 PL; CZ; SK

calormatic 400 VRC 400 PL; CZ; SK calormatic 400 VRC 400 PL; CZ; SK Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji calormatic 400 Regulator pogodowy VRC 400 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji....

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

calormatic 470 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dla użytkownika Regulator pogodowy Wydawca / producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dla użytkownika Regulator pogodowy Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 470 Regulator pogodowy PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50.

Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe. Zdalne sterowanie dialogowe FM 50. FR DE EN PL FM 50 Polski (strona 2 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 12 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 22 Zdalne sterowanie dialogowe Polski (strona 32 Zdalne sterowanie dialogowe

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200-H. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Sterowane pogodowo regulatory obiegów grzewczych Vitotronic 200-H, typ HK1B i HK3B VITOTRONIC 200-H 4/2011 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U.

INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. STRONA 1 P.P.U.H. Geco spółka z.o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 112 A tel. 012 6369811, 6361290 fax. 012 6362002 INSTRUKCJA SERWISOWA OBSŁUGI STEROWNIKA Z-531 DO STEROWANIA OBIEGAMI C.W.U. Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści 2. 1. Spis treści. 2. Obsługa 3. 3. Wskazówki instalacyjne 4. 3.1 Instalacja 5 / 6. 3.2 Podłączenie 7. 3.3 Wymiana baterii 8 / 9

1. Spis treści 2. 1. Spis treści. 2. Obsługa 3. 3. Wskazówki instalacyjne 4. 3.1 Instalacja 5 / 6. 3.2 Podłączenie 7. 3.3 Wymiana baterii 8 / 9 1. Spis treści 2 Szare pole oznacza zakres czyności użytkownika 1. Spis treści 2. Obsługa 3 3. Wskazówki instalacyjne 4 3.1 Instalacja 5 / 6 3.2 Podłączenie 7 3.3 Wymiana baterii 8 / 9 4. Ustawianie aktualnego

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator OMEGA S1

Mikroprocesorowy regulator OMEGA S1 UWAGA! Mikroprocesorowy regulator OMEGA S1 Urządzenie przeznaczone jest do sterowania systemem grzewczym CWU z wykorzystaniem zespołu paneli fotowoltaicznych wyposażonego we własne, ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logatherm WPLS6-13.2 RT/RTS/RB/RE

Instrukcja obsługi Logatherm WPLS6-13.2 RT/RTS/RB/RE Pompa ciepła powietrze-woda 6 720 814 461-00.2I 6 720 818 615(2015/12)PL Instrukcja obsługi Logatherm WPLS6-13.2 RT/RTS/RB/RE Jednostki zewnętrzne i wewnętrzne 230 V 1N~/400 V 3N~ Przeczytać uważnie przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla użytkownika CERAPURMIDI. gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 644 062-00.1O ZWB 24-1 AR 6 720 812 510 (2014/08) PL

Instrukcja obsługi dla użytkownika CERAPURMIDI. gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 644 062-00.1O ZWB 24-1 AR 6 720 812 510 (2014/08) PL Instrukcja obsługi dla użytkownika CERAPURMIDI gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 644 062-00.1O ZWB 24-1 AR 6 720 812 510 (2014/08) PL Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji. Manager kaskadowy WCM-KA 3.0 83258448 1/2013-04

Instrukcja montażu i eksploatacji. Manager kaskadowy WCM-KA 3.0 83258448 1/2013-04 83258448 1/2013-04 1 Wskazówki dla użytkownika... 6 1.1 Prowadzenie użytkownika... 6 1.1.1 Symbole... 6 1.1.2 Przeznaczenie instrukcji... 6 1.1.3 Rękojmia i odpowiedzialność... 7 2 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

ST 2801 instrukcja obsługi

ST 2801 instrukcja obsługi Tech 1 ST 2801 instrukcja obsługi I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis urządzenia... 4 III. Montaż sterownika... 5 IV. Obsługa sterownika... 6 Va) Zasada działania... 6 Vb) Opis ekranu głównego... 6 V. Funkcje

Bardziej szczegółowo

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem

088U0214. PL Instrukcja obsługi Termostat ścienny CF-RD z wyświetlaczem 088U0214 PL Instrukcja obsługi 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ649 Danfoss 03/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji.................................... 4 2. Instalacja..........................................

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza i system wentylacji mieszkań z regulatorem pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C VITOTRONIC 200 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015

INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015 NANO+ INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI do wersji regulatora u1.x, wydanie 1, sierpień 2015 CYFROWY MODUŁ STERUJĄCY Z FUNKCJĄ TERMOSTATU POKOJOWEGO PRACA W PROTOKOLE C14 Pb COMPIT, ul. Wielkoborska 77, 42-280

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania z LCD

Pilot zdalnego sterowania z LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania z LCD Nr produktu 646488 Strona 1 z 8 Używaj zgodnie z instrukcjami producenta. Pilot zdalnego sterowania może bezprzewodowo przełączyć bezprzewodowo odpowiedni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa

Instrukcja serwisowa POZIOM SERWISU. Obieg grzewczy 2. Sterownik Logamatic /2000 PL Instrukcja serwisowa Temp. kotła 10 C 6300 7516 07/2000 PL Instrukcja serwisowa Instrukcja serwisowa terownik Logamatic 4211 POZIOM ERWIU Obieg grzewczy 2 45 C Temp. zewnętrzna Przeczytać uważnie przed uruchomieniem Wstęp

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu

Roth Termostat zegarowy. Basicline T. Instrukcja montażu Roth Termostat zegarowy Basicline T Instrukcja montażu 1 Zawartość Legenda ikon Bezpieczeństwo Instrukcja dostępna jest na www.roth-polska.com Zawartość Ważna informacja Dostawa Wstęp Na własny użytek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ

STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 1 Instrukcja obsługi urządzenia STRAŻNIK MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD Instrukcja obsługi STRAŻNIKA MOCY UMOWNEJ w wersji STANDARD 2 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowe regulatory temperatury

Pomieszczeniowe regulatory temperatury 3 035 Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem tygodniowym do instalacji ogrzewania RDE10... Regulacja 2-stawna z wyjściem ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania ryby pracy: tryb normalny i energooszczędny Program

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Licznik amperogodzin ETM-01.1. ELEKTROTECH Dzierżoniów. 1. Zastosowanie 1. Zastosowanie INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik amperogodzin ETM-01.1 Licznik ETM jest licznikiem ładunku elektrycznego przystosowanym do współpracy z prostownikami galwanizerskimi unipolarnymi. Licznik posiada

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Arkusz Informacyjny ECL Comfort 200 230 V a.c. i 24 V a.c. Zastosowanie ECL Comfort 200 jest regulatorem wstępnie zaprogramowanym do pracy w różnorodnych układach ciepłowniczych. Dla poszczególnych układów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com

Podręcznik użytkownika. DEVIreg 550. Inteligentny termostat elektroniczny. www.devi.com Podręcznik użytkownika DEVIreg 550 Inteligentny termostat elektroniczny www.devi.com Spis treści 1 Wstęp................... 4 1.1 Instrukcje bezpieczeństwa... 6 2 Ustawienia................ 7 2.1 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP. Wersja CA16 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-4S UNIWERSALNY REGULATOR STEROWANIA POMP Wersja CA16 1. Przeznaczenie. Moduł UMS-4S jest mikroprocesorowym urządzeniem przeznaczonym do sterowania pompą obiegu ogrzewania CO oraz

Bardziej szczegółowo

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego

DomoCommand DC 112. Dodatek do Informacji Technicznej. Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego Sterownik pogodowy obiegu kot³owego i obiegu grzewczego DomoCommand Dodatek do Informacji Technicznej DC 11 Instrukcja obs³ugi dla u ytkownika instalacji Instrukcja obs³ugi dla instalatora Niniejszy dodatek

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł wiszący

Gazowy kocioł wiszący 6720608216-0607 (users).fm Page 1 Thursday, August 31, 2006 2:30 PM Gazowy kocioł wiszący OS 23-1 AE 23 OW 23-1 AE 23 OS 23-1 KE 23 OW 23-1 KE 23 PL (06.07) SM 6720608216-0607 (users).fm Page 2 Thursday,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo