SPIS TREŚCI - CONTENTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI - CONTENTS"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Shengkui ZENG, Bo SUN, Chuan TONG Zmodyfikowany model prognozowania niezawodności urządzeń elektronicznych A modified model of electronic device reliability prediction... 4 Norbert RADEK Badania eksploatacyjne bijaków stalowych obrobionych elektroiskrowo Determining the operational properties of steel beaters after electrospark deposition Ruiying LI, Rui KANG, Ning HUANG, Weiwei CHEN, Yang CHEN Praktyczne podejście do oceny niezawodności aplikacji sieciowych A practical approach for network application reliability assessment Arkadiusz STACHOWIAK, Wiesław ZWIERZYCKI Weryfikacja modelu obliczeniowego dla zużywania korozyjno-mechanicznego Verification of computational model for corrosive and mechanical wear Zhonglai WANG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoping DU Projektowanie niezawodnościowe z wykorzystaniem kilku strategii utrzymania Reliability - based design incorporating several maintenance policies Zdzisław CHŁOPEK, Andrzej JAKUBOWSKI Badania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego pojazdu samochodowego A study of the particulate matter emission from the braking systems of motor vehicles Zhao-Jun YANG, Jian-Ying LIU Ocena niezawodności operacji nagniatania stopu aluminium Reliability assessment of burnishing operation of aluminum alloy Yimin SHAO, Xiaoxia LI, Chris K. MECHEFSKE, Zaigang CHEN Prognozowanie uszkodzeń przekładni mostu napędowego z wykorzystaniem wstępnego przetwarzania sygnału drgań w połączeniu z sieciami neuronowymi typu RBF Rear axle gear damage prediction using vibration signal preprocessing coupled with RBF neural networks Kazimierz ZALESKI Wpływ dynamicznego nagniatania rozproszonego na trwałość zmęczeniową elementów ze stopu tytanu Ti-6Al-4V The effect of shot peening on the fatigue life of parts made of titanium alloy Ti-6Al-4V Yifan ZHOU, Lin MA, Joseph MATHEW, Yong SUN, Rodney WOLFF Prognozowanie trwałości środków technicznych z wykorzystaniem wielu wskaźników degradacji i zdarzeń awaryjnych w ujęciu modelu ciągłej przestrzeni stanów Asset life prediction using multiple degradation indicators and failure events: a continuous state space model approach Andrzej MARCZUK Komputerowy system optymalizacji transportu owoców miękkich w sieci rozproszonego skupu A computer system for optimisation of soft fruit transportation in diffused purchasing networks MAINTENANCE AND RELIABILITY NR 4/2009 1

2 W SKRÓCIE - ABSTRACTS ZENG S., SUN B., TONG C.:Zmodyfikowany model prognozowania niezawodności urządzeń elektronicznych: Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: 4-9. Prognozowanie niezawodności urządzeń elektronicznych oparte na modelu fizyki uszkodzeń (PoF) jest obarczone niepewnościami. Opierając się na połączeniu testu Kołmogorowa-Smirnowa (testu K-S) i metody symulacji Monte Carlo, w niniejszej pracy zaprezentowano zmodyfikowaną metodę prognozowania niezawodności urządzeń elektronicznych, która bierze pod uwagę ograniczoną liczbę danych testowych o uszkodzeniach. Ilościową charakterystykę głównych czynników niepewności modelu stworzono na podstawie wskaźnika zdolności procesu (Cpk). W pierwszej części pracy badano stopień dopasowania pomiędzy teoretycznym rozkładem podobieństwa uszkodzeń urządzeń elektronicznych obliczanym w oparciu o PoF przy użyciu metody symulacji Monte-Carlo a empirycznym rozkładem podobieństwa uszkodzeń urządzeń elektronicznych uzyskanym na podstawie testowych lub terenowych danych o uszkodzeniach przy użyciu metody K-S. W części drugiej, dokonano optymalizacji skorygowanego współczynnika modelu. Wreszcie, na podstawie przykładu modelu oceny termicznej wytrzymałości zmęczeniowej połączenia lutowanego oraz wybranych danych testowych o uszkodzeniach dokonano weryfikacji proponowanej metody. Wyniki prognoz uzyskane na podstawie zmodyfikowanego modelu są zgodne z wynikami testowymi. RADEK N.: Badania eksploatacyjne bijaków stalowych obrobionych elektroiskrowo; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych bijaków stalowych pracujących w młynie młotkowym odpadów papierowych. Badano stopień oraz rozwój procesów zużyciowych bijaków z powłoką naniesioną elektroiskrowo i bez powłoki. Powłoki nanoszone były przy pomocy urządzenia EIL-8A, natomiast elektrodę roboczą stanowił węglik spiekany WC-Co. Ocenę własności eksploatacyjnych przeprowadzono na podstawie obserwacji mikrostruktury, pomiarów mikrotwardości, chropowatości oraz badań odporności na zużycie. Wyniki pracy ukierunkowały dalsze poszukiwania skutecznych metod podwyższenia trwałości bijaków młyna młotkowego. LI R., KANG R., HUANG N., CHEN W., CHEN Y.: Praktyczne podejście do oceny niezawodności aplikacji sieciowych; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: Wiele różnych aplikacji może być obsługiwanych przez tę samą sieć. Wymagania użytkowników i kryteria uszkodzeń mogą być odmienne dla różnych aplikacji. Ocena sieci winna być przeprowadzana z punktu widzenia aplikacji. W niniejszym artykule, zaproponowano metodologię oceny niezawodności aplikacji sieciowych opartą na indeksach warstwowych (layered indices). Pierwszym krokiem w omawianej metodzie jest osobne obliczenie niezawodności poszczególnych aplikacji w sieci. Następnie ocenia się niezawodność sieci biorąc pod uwagę związki pomiędzy różnymi aplikacjami. Jako swój wkład niniejszy artykuł (1) przedstawia naukową i praktyczną metodę oceny niezawodności aplikacji sieciowych; (2) tworzy hierarchiczną strukturę do oceny niezawodności aplikacji sieciowych; (3) proponuje i analizuje cztery kluczowe technologie doboru komponentów, upraszczania sieci, modelowania profilu aplikacji oraz oceny niezawodności aplikacji; (4) ilustruje proponowany proces oceny na przykładzie sieci komputerowej. STACHOWIAK A., ZWIERZYCKI W.: Weryfikacja modelu obliczeniowego dla zużywania korozyjno-mechanicznego; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: W pierwszej części artykułu przedstawiono koncepcję modelowania procesu zużywania korozyjno-mechanicznego elementów węzła ślizgowego typu pin-on-disc. Model ten stanowi autorską syntezę rozwiązań cząstkowych uzyskanych przez innych badaczy. Celem syntezy było opracowanie skutecznego narzędzia do prognozowania skutków zużywania korozyjnomechanicznego. Model zakłada, że mechanizmami determinującymi zużywanie są niskocyklowe zmęczenie deformowanych (w strefie styku) przypowierzchniowych warstw materiału oraz korozja równomierna świeżo odsłoniętej powierzchni. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań zużycia korozyjno-mechanicznego stali AISI 430 i AISI 321 w roztworze 0,5M H 2 SO 4. Eksperymenty wykonano z wykorzystaniem specjalistycznego stanowiska z węzłem modelowym typu pin-on-disc. Stanowisko zaprojektowano i wykonano w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej. W artykule zaprezentowano cząstkowe wyniki badań. Wybrane rezultaty umożliwiają identyfikację zależności między czynnikami wymuszającymi i szybkością zużywania korozyjno-mechanicznego. Dodatkowo wyniki badań posłużyły do weryfikacji metody badawczej oraz modelu obliczeniowego. WANG Z., HUANG H-Z., DU X.: Projektowanie niezawodnościowe z wykorzystaniem kilku strategii utrzymania; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: Tradycyjna optymalizacja projektowania niezawodnościowego (RBDO) minimalizuje funkcję celu opisującą koszty w zależności od ograniczeń niezawodności. Ograniczenia niezawodności oparte są na modelach fizycznych, takich jak symulacja z wykorzystaniem metody elementów skończonych, których używa się do określania stanu komponentu lub systemu. Stąd niezawodność oznacza tu tzw. niezawodność fizyczną. Ograniczenia niezawodności są zazwyczaj statyczne i nie wyjaśniają problemów związanych z cyklem życia produktu. W niniejszej pracy zaproponowano kilka modeli optymalizacji projektowania niezawodnościowego wykorzystujących kilka strategii utrzymania. Koszt cyklu życia produktu w omawianych modelach został zminimalizowany przy jednoczesnym spełnieniu wymogów niezawodności i dostępności podczas cyklu życia produktu. Do obliczenia czasowo zależnej niezawodności wykorzystano metodę analizy niezawodności pierwszego rzędu (FORM). Możliwość praktycznego wykorzystania proponowanych modeli zilustrowano przykładem. CHŁOPEK Z., JAKUBOWSKI A.: Badania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego pojazdu samochodowego; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: W pracy przedstawiono problem emisji cząstek stałych, związanej z ruchem pojazdów samochodowych. Zwrócono uwagę na szczególne zagrożenie przez pyły emitowane z par trybologicznych pojazdu, przede wszystkim z układu hamulcowego. W celu zbadania zjawiska emisji cząstek stałych z układu hamulcowego opracowano i wykonano specjalne stanowisko badawcze, umożliwiające pomiar emisji cząstek stałych dla różnych warunków pracy par trybologicznych. Opracowano układ do zmniejszania emisji cząstek stałych z układu hamulcowego w postaci specjalnej ssawki, umieszczonej za zaciskiem tarczy hamulcowej. W wyniku przeprowadzonych badań wstępnych stwierdzono możliwość zmniejszenia emisji cząstek stałych z układu hamulcowego nawet więcej niż o 70% dzięki zastosowaniu opracowanego układu. ZENG S., SUN B., TONG C.: A modified model of electronic device reliability prediction; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: 4-9. There exist uncertainties in the prediction of electronic device reliability based on PoF (physics of failure) model. Based on the combination of Kolmogorov-Smirnov test (KS-test) and Monte-Carlo simulation method, this paper presents a modified method for reliability prediction of electronic devices considering limited test failure data. The process capability index (Cpk) is used to quantitatively characterize the main factors of model uncertainties. Firstly the degree of fitting between the theoretical probability distribution of electronic device failures based on PoF by using the Monte-Carlo simulation method and the practical probability distribution of electronic device failures based on test or field failure data is tested by using K-S test method. Secondly the corrected coefficient of the model is optimized. Finally, a solder thermal fatigue life assessment model and some test failure data are used to verify the proposed method in the illustrative example. The prediction results calculated by modified model are consistent with test results. RADEK N.: Determining the operational properties of steel beaters after electrospark deposition; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: The tests were conducted to analyze the operational properties of steel beaters used in a hammer mill for waste paper recycling. The degree of wear and the development of wear processes were studied for specimens with and without electrospark deposited coatings. The coatings were produced using an EIL-8A; the working electrode was WC-Co sintered carbide. The operational properties of the specimens were assessed by analyzing their micostructure, microhardness, roughness and wear resistance. The results show that more effective methods are required to increase the durability of beaters for hammer mills. LI R., KANG R., HUANG N., CHEN W., CHEN Y.: A practical approach for network application reliability assessment; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: Many different applications may be handled by the same network. For different applications, the user requirements and failure criterions may be different. The network reliability assessment needs to be conducted from the application point of view. In this paper, a methodology for network application reliability assessment based on layered indices is proposed. Firstly, the individual application reliability is calculated for each application on the network. Then the network reliability is evaluated considering the relationships among different applications. The contributions of this paper are: (1) a scientific and practical network application reliability assessment method is proposed based on network applications; (2) a hierarchical structure for network application reliability assessment is constructed; (3) four key technologies, component selection, network simplification, application profile modeling, and application reliability assessment, are proposed and analyzed; (4) a computer network is used to illustrate the proposed assessment process. STACHOWIAK A., ZWIERZYCKI W.: Verification of computational model for corrosive and mechanical wear; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: The first part of the paper presents a corrosive and mechanical wear process of sliding pair elements type pin-on-disc. This model is the author s synthesis of partial solutions obtained by other research workers. The aim of the synthesis was to elaborate an effective instrument for forecasting the effects of the corrosive and mechanical wear. The model assumes that the mechanisms determining the wear is low-cycle fatigue of deformed (in the contact zone) nearsurface material layers and uniform corrosion of a newly exposed surface. The second part of the paper presents tests results of corrosive and mechanical wear of steel AISI 430 and AISI 321 in solution of 0.5M H 2 SO 4. The experiments were performed with the use of a technical stand with a model pair type pin-on-disc. The stand was designed and executed in Institute of Machines and Motor Vehicles of Poznań University of Technology. The paper presents partial tests results. The selected results enable to identify the dependence between forcing factors and corrosive and mechanical wear speed. Moreover, the tests results were also used for the verification of the applied test method and computational model. WANG Z., HUANG H-Z., DU X.: Reliability - based design incorporating several maintenance policies; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: Traditional reliability-based design optimization (RBDO) minimizes a cost-type objective function subject to reliability constraints. The reliability constraints are based on physical models, such as finite element simulation, which are used to specify the state of a component or a system. Hence the reliability is the so-called physical reliability. The reliability constraints are usually static without accounting for product lifecycle issues. In this work, several reliability-based design optimization models incorporating several maintenance policies are proposed. The product lifecycle cost is minimized while the constraints of product lifecycle reliability or availability are satisfied. The First Order Reliability Method (FORM) is employed to calculate the time dependent reliability. An engineering example is used to illustrate the proposed models. CHŁOPEK Z., JAKUBOWSKI A.: A Study of the Particulate Matter Emission from the Braking Systems of Motor Vehicles; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: This paper looks at the question of particulate matter emission in connection with motor vehicle traffic. Attention is called to the special threat posed by particulate matter emitted from a vehicle s tribological vapors, primarily as stemming from the braking system. A special test stand allowing the measurement of particulate matter emission subject to various modes of tribological vapor activity was designed and built in order to examine the phenomenon of the emission of particulate matter by braking systems. A system for decreasing the emission of particulate matter from braking systems has been developed in the form of special suction nozzles placed behind the disc brake caliper. Preliminary tests as conducted show that it is possible to decrease the emission of particulate matter from braking systems by even more than 70% thanks to the application of the developed system. 2 EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ NR 4/2009

3 W SKRÓCIE - ABSTRACTS YANG Z-J., LIU J-Y.: Ocena niezawodności operacji nagniatania stopu aluminium; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: Na trwałość i niezawodność obrabianych komponentów i elementów wielki wpływ wywiera stan warstwy wierzchniej. Powierzchnie obrabiane w tradycyjnych procesach wytwórczych, takich jak toczenie czy frezowanie nieodłącznie charakteryzują się nierównościami i defektami w postaci śladów po narzędziach i zadrapań, które powodują rozpraszanie energii (tarcie) oraz niszczenie powierzchni (zużycie). Nagniatanie jest rodzajem obróbki bezwiórowej, która poprawia stan warstwy wierzchniej obrabianych komponentów. Chcąc propagować stosowanie tego procesu, przedstawiamy w niniejszym artykule badania teoretyczne i eksperymentalne oceny niezawodności nagniatania. Metodologię stworzono w oparciu o modelowanie probabilistyczne i wyniki eksperymentów. Przeanalizowano niezawodność dwóch procesów nagniatania (nagniatania z dociskiem sztywnym i nagniatania z dociskiem sprężystym) i dokonano ich porównania za pomocą proponowanej metodologii. SHAO Y., LI X., MECHEFSKE C. K., CHEN Z.: Prognozowanie uszkodzeń przekładni mostu napędowego z wykorzystaniem wstępnego przetwarzania sygnału drgań w połączeniu z sieciami neuronowymi typu RBF; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: Przekładnia mostu pędnego stanowi kluczową część samochodowego układu przeniesienia napędu, a trafne przewidywanie uszkodzeń jest istotne dla bezpiecznego użytkowania samochodu. Jednakże precyzja przewidywania uszkodzenia przekładni jest obecnie niska ze względu na zmienne prędkości obrotowe i zmieniające się obciążenia występujące podczas używania pojazdu. W celu zredukowania zmienności drgań i zwiększenia trafności przewidywania trwałości resztkowej przekładni, w artykule zaproponowano nową metodę predykcyjną, która łączy sieć neuronową o radialnych funkcjach bazowych (RBF) i rekurencyjne przetwarzanie wstępne. Metoda rekurencyjnego przetwarzania wstępnego zmniejsza wpływ zmienności chwilowego obciążenia i prędkości na charakterystyczne parametry uzyskane z sygnałów drganiowych. Sieć neuronowa typu RBF modeluje nieliniowe charakterystyki przenoszenia napędu przez przekładnię mostu pędnego. Sieć taka charakteryzuje się zachowaniem samoadaptacyjnym i szybką zbieżnością. Wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych pokazują, że ta nowa metoda może pozwolić na udoskonalenie tradycyjnych metod predykcyjnych oraz osiąganie wysokiej precyzji w przewidywaniu uszkodzeń przekładni mostu pędnego. ZALESKI K.: Wpływ dynamicznego nagniatania rozproszonego na trwałość zmęczeniową elementów ze stopu tytanu Ti-6Al-4V; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: W pracy przedstawiono metodę kontrolowanego dynamicznego nagniatania rozproszonego, która umożliwia kontrolę ruchu narzędzi nagniatających oraz zachowanie sposobu nanoszenia odcisków na obrabianą powierzchnię charakterystycznego dla nagniatania rozproszonego. Metoda ta umożliwiła przeprowadzenie badań wpływu energii zderzenia narzędzia nagniatającego z obrabianym przedmiotem oraz liczby zderzeń przypadających na jednostkę powierzchni obrabianej, nazywanej gęstością zderzeń, na trwałość zmęczeniową próbek ze stopu tytanu Ti- 6Al-4V. Trwałość zmęczeniową badano na specjalnym stanowisku, umożliwiającym obustronne, cykliczne zginanie badanej próbki. Stwierdzono, że w przyjętym zakresie badanych parametrów energia zderzenia w większym stopniu wpływa na trwałość zmęczeniową niż gęstość zderzeń. Z porównania trwałości zmęczeniowej próbek nagniatanych i szlifowanych wynika, że obróbka nagniataniem dynamicznym powoduje kilkakrotny wzrost trwałości zmęczeniowej próbek ze stopu Ti-6Al-4V. Badania doświadczalne wykazały, że obróbka kulkowaniem wibracyjnym umożliwia uzyskanie podobnego wzrostu trwałości zmęczeniowej jak po kontrolowanym dynamicznym nagniataniu rozproszonym. ZHOU Y., MA L., MATHEW J., SUN Y., WOLFF R.: Prognozowanie trwałości środków technicznych z wykorzystaniem wielu wskaźników degradacji i zdarzeń awaryjnych w ujęciu modelu ciągłej przestrzeni stanów; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: Prognozowanie trwałości środków z wykorzystaniem wskaźników degradacji wiąże się z dwoma zagadnieniami praktycznymi: (1) identyfikacją progów niepewnego uszkodzenia dla wskaźników degradacji oraz (2) łączeniem licznych wskaźników degradacji ortzymanych na podstawie danych z monitorowania stanu. Model degradacji w przestrzeni stanów stanowi efektywne podejście do tych dwóch zagadnień. Aby uniknąć konieczności zakładania dyskretnego czasu i dyskretnych stanów, w niniejszej pracy zaproponowano model przestrzeni stanów oparty na procesie Gamma. Proces Gamma charakteryzuje własność monotoniczna rosnącą, która odpowiada nieodwracalnym procesom degradacji środków technicznych w trakcie jednego cyklu serwisowego. Własność monotoniczna rosnąca ułatwia również ustalenie funkcji prawdopodobieństwa, gdy brane są pod uwagę czasy uszkodzeń. W artykule sformułowano algorytmy estymacji parametrów oraz prognozowania czasu życia dla modelu przestrzeni stanów opartego na procesie Gamma. Dodatkowo określono metodę oceny efektywności wskaźników w modelowaniu degradacji. Proponowany model przestrzeni stanów oparty na procesie Gamma oraz jego algorytmy weryfikowano przy użyciu danych symulacyjnych oraz danych terenowych pozyskanych z przedsiębiorstwa zajmującego się ciekłym gazem ziemnym. MARCZUK A.: Komputerowy system optymalizacji transportu owoców miękkich w sieci rozproszonego skupu; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: W opracowaniu przedstawiono system optymalizacji pracy środków transportu przemieszczających świeże owoce malin z punktów skupu do chłodni. Metoda została wykorzystywana do planowania tras przejazdów środków transportu zgodnie z określonym kryterium celu, którym może być np. minimalizacja kosztów, czasu, czy nakładów energetycznych. W prezentowanym systemie uznano, że minimalizowana będzie długość tras przejazdu środków transportu biorących udział w realizacji zadania przewozowego. Przyjęcie takiej funkcji celu prowadzi w praktyce również do minimalizacji kosztów, czasu, oraz nakładów energetycznych. Mniej przejechanych kilometrów to mniej zużytego paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych, zmniejszone zużycie techniczne pojazdów, krótszy czas pracy kierowcy a więc i obniżenie ponoszonych kosztów. Dokonując rozdziału środków transportu, na podstawie analiz symulacyjnych dla każdego dnia okresu skupu, można podjąć decyzję dotyczącą ich zakupu lub wynajmu, czyli określenia samowystarczalności transportowej przedsiębiorstwa. Efekty działania programu wykazały, że zastosowanie proponowanego systemu w analizowanym roku skróciłoby łączną długość drogi przebytej przez samochody ciężarowe uczestniczące w kampanii skupu malin dla chłodni o 9%. Poprawa efektywności pracy pojazdów przekłada się na wymierne kwoty, które obniżają koszty wytworzenia produktu i zwiększają jego konkurencyjność na rynku. YANG Z-J., LIU J-Y.: Reliability assessment of burnishing operation of aluminum alloy; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: The life and reliability of machined components or elements are affected greatly by the surface integrity. Machined surfaces by conventional manufacturing processes such as turning and milling have inherent irregularities and defects like tool marks and scratches that cause energy dissipation (friction) and surface damage (wear). Burnishing is a kind of chip-less processing which improves the surface integrity of machined components. To promote the application of this process, reliability assessment of burnishing is investigated theoretically and experimentally in this paper. The methodology was developed based on probabilistic modeling and experimental results. The reliabilities of two burnishing processes (rigid burnishing and elastic burnishing) are analyzed and compared with the methodology proposed. SHAO Y., LI X., MECHEFSKE C. K., CHEN Z.: Rear axle gear damage prediction using vibration signal preprocessing coupled with RBF neural networks; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: The rear axle gear is a key part of the automobile transmission system and accurate damage prediction is important for car safety. However, the precision of gear damage prediction is currently low because of the varying rotating speeds and the changing loads when a truck is in use. In order to reduce the fluctuation of vibrations and enhance the predicting accuracy of gear residual life, a new predictive method, which combines the Radial Basis Function (RBF) neural network with recursive preprocessing is proposed in this paper. The recursive preprocessing method reduces the effects of instantaneous load and speed fluctuations on the characteristic parameters extracted from vibration signals. The RBF neural network models the non-linear characteristics of the rear axle gear transmission. The RBF neural network is characterized by its self-adaptive behavior and its rapid convergence. The simulated and experimental results have shown that this new method can enhance traditional prediction methods and obtain high precision for the damage prediction of rear axle gears. ZALESKI K.: The effect of shot peening on the fatigue life of parts made of titanium alloy Ti-6Al-4V; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: The study presents a method of controlled random shot peening which enables control of the movement of peening tools and preserves the manner of impacting the machined surface that is characteristic of shot peening. This method has made it possible to conduct studies of the influence of the energy with which the peening tool impacts the target workpiece and the number of impacts per unit of machined area, called impact density, on the fatigue life of specimens of titanium alloy Ti-6Al-4V. Fatigue life was examined on a special stand enabling symmetrical (double-sided) cyclic bending of the tested specimen. It was observed that within the adopted range of the tested parameters, impact energy affected fatigue life to a greater degree than did impact density. A comparison of fatigue life of shot peened and of polished specimens showed that shot peening caused a several-times increase in the fatigue life of specimens of titanium alloy Ti-6Al-4V. Experimental studies showed that vibratory ball peening allowed obtaining a similar increase in fatigue life as the one obtained for controlled shot peening. ZHOU Y., MA L., MATHEW J., SUN Y., WOLFF R.: Asset life prediction using multiple degradation indicators and failure events: a continuous state space model approach; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: Two practical issues are involved in asset life prediction using degradation indicators: (1) identifying uncertain failure thresholds of degradation indicators and (2) fusing multiple degradation indicators extracted from condition monitoring data. The state space degradation model provides an effective approach to address these two issues. However, existing research on the state space degradation model largely adopts a discrete time or states assumption which requires equal inspection intervals or discretising continuous degradation indicators. To remove the discrete time and states assumptions, this paper proposes a Gamma-based state space model. The Gamma process has a monotonic increasing property that is consistent with the irreversible degradation processes of engineering assets within a single maintenance cycle. The monotonic increasing property also makes the establishment of the likelihood function more straightforward when failure times are considered. In this paper, parameter estimation and lifetime prediction algorithms for the Gamma-based state space model are developed. In addition, an effectiveness evaluation approach for indicators in degradation modelling is established. The proposed Gamma-based state space model and algorithms are validated using both simulated data and a field dataset from a liquefied natural gas company. MARCZUK A.: A computer system for optimisation of soft fruit transportation in diffused purchasing networks; Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability 2009; 4: This elaboration presents a system for work optimisation of transportation means delivering fresh raspberries from collection points to cold stores. The method was applied to plan transportation means delivery routes according to a specified target criterion, which may be e.g. minimisation of costs, time, or energy consumption. It was assumed in the presented system that the length of delivery routes will be minimised for the transportation means participating in accomplishing of the delivery task. Adopting such a target function leads in practice also to minimisation of costs, time, and energy consumption. A lower number of kilometres driven means less consumed fuel and other operating materials, decreased technical wear of vehicles, shorter drivers work time, and thus also a decrease of the costs spent. Dividing transportation means, on the basis of simulation analysis for each day of purchasing period, a decision can be made to buy or rent them, i.e. to specify transportation self-sufficiency of an enterprise. The effects of the program work have shown that the application of the suggested system in the analysed year would shorten the total length of the distance covered by trucks participating in the raspberry purchasing campaign for the cold stores by 9%. Improvement of vehicle work efficiency renders measurable amounts, which decrease the product manufacturing costs and increase its marketing competitiveness. MAINTENANCE AND RELIABILITY NR 4/2009 3

4 NAUKA I TECHNIKA Shengkui ZENG Bo SUN Chuan TONG ZMODYFIKOWANY MODEL PROGNOZOWANIA NIEZAWODNOŚCI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH A MODIFIED MODEL OF ELECTRONIC DEVICE RELIABILITY PREDICTION Prognozowanie niezawodności urządzeń elektronicznych oparte na modelu fi zyki uszkodzeń (PoF) jest obarczone niepewnościami. Opierając się na połączeniu testu Kołmogorowa-Smirnowa (testu K-S) i metody symulacji Monte Carlo, w niniejszej pracy zaprezentowano zmodyfi kowaną metodę prognozowania niezawodności urządzeń elektronicznych, która bierze pod uwagę ograniczoną liczbę danych testowych o uszkodzeniach. Ilościową charakterystykę głównych czynników niepewności modelu stworzono na podstawie wskaźnika zdolności procesu (Cpk). W pierwszej części pracy badano stopień dopasowania pomiędzy teoretycznym rozkładem podobieństwa uszkodzeń urządzeń elektronicznych obliczanym w oparciu o PoF przy użyciu metody symulacji Monte-Carlo a empirycznym rozkładem podobieństwa uszkodzeń urządzeń elektronicznych uzyskanym na podstawie testowych lub terenowych danych o uszkodzeniach przy użyciu metody K-S. W części drugiej, dokonano optymalizacji skorygowanego współczynnika modelu. Wreszcie, na podstawie przykładu modelu oceny termicznej wytrzymałości zmęczeniowej połączenia lutowanego oraz wybranych danych testowych o uszkodzeniach dokonano weryfi kacji proponowanej metody. Wyniki prognoz uzyskane na podstawie zmodyfi kowanego modelu są zgodne z wynikami testowymi. Słowa kluczowe: prognozowanie niezawodności, modyfi kacja modelu, fi zyka uszkodzeń, urządzenie elektroniczne, test K-S, testy cenzurowania losowego. There exist uncertainties in the prediction of electronic device reliability based on PoF (physics of failure) model. Based on the combination of Kolmogorov-Smirnov test (KS-test) and Monte-Carlo simulation method, this paper presents a modifi ed method for reliability prediction of electronic devices considering limited test failure data. The process capability index (Cpk) is used to quantitatively characterize the main factors of model uncertainties. Firstly the degree of fi tting between the theoretical probability distribution of electronic device failures based on PoF by using the Monte- Carlo simulation method and the practical probability distribution of electronic device failures based on test or fi eld failure data is tested by using K-S test method. Secondly the corrected coeffi cient of the model is optimized. Finally, a solder thermal fatigue life assessment model and some test failure data are used to verify the proposed method in the illustrative example. The prediction results calculated by modifi ed model are consistent with test results. Keywords: reliability prediction, model modifi cation, physics of failure, electronic device, K-S test, random censored tests. 1. Introduction The reliability prediction of electronic device based on U.S. military standards MIL-HDBK-217F has been widely used in practice [4, 6]. However, there are some disadvantages of this method, e.g., the delayed update of model parameters, product failures due to the neglect of non-components failures, and the design misleading due to imprecise prediction. Moreover it has been under increasing doubt recently [11, 13]. As a result, the update of MIL-HDBK-217F was terminated in 1995, and MIL -HDBK-217F was eliminated from supplier contracts by the Army in February 1996, which marked the end of a time for MIL-HDBK-217F in reliability prediction. The fade of MIL-HDBK-217F provided the impetus to the rising of physics of failure. This approach can be applied in various reliability fields, i.e., electronic device reliability design, analysis, test, assessment and failure prediction [5, 12]. Failure physics models of electronic components are the basis of reliability prediction methods based on physics of failure and various failure physics models have been developed with the development of microelectronic technology. These models can describe quantitatively fa- 4 EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ NR 4/2009

5 SCIENCE AND TECHNOLOGY ilure physics process of electronic components, i.e., mechanical, electronical, thermodynamic and chemical process. However, due to the limitation of human cognitive ability and the complexity of objective world, it is difficult to build a perfect model to accurately describe the failure process of electronic components. Moreover some improper assumptions are used for facilitating the calculation in the modeling of PoF. Therefore some subjective coefficients or modified parameters are considered in the PoF model. These coefficients have great impact on the accuracy of prediction and must be determined before using the PoF model to predict reliability of electronic devices. Generally speaking, a recommendable value interval or mean value can be determined through the comparison between mean value of experimental results and mean value of model prediction. However, due to sample disparity, the prediction of the model with the coefficients determined by mean comparison is far away with the practical results. Furthermore, not all the technological parameters of various electronic components can be obtained through the measurement in engineering practice. Some technological parameters are difficult to be measured in some extreme situations. Therefore it demands that group characteristics should be considered in the determination of model empirical coefficients. The modification and optimization of these parameters are essential and critical to obtain precise reliability prediction by using PoF model. This paper presents a modified method of PoF model with limited test failure data to deal with the above-mentioned problems. Based on the source analysis of PoF model uncertainty, the proposed method combines Kolmogorov-Smirnov test (KStest) and Monte-Carlo simulation techniques. In the numerical example, a solder thermal fatigue life assessment model and some failure data obtained in solder accelerated life testing of Plastic Ball Grid Array (PBGA) are utilized for case study and method verification. The modified method proposed in this paper is a general method and can be extended to PoF model parameters modification and optimization of other electronic components. 2. Model uncertainty and product process capability Common source of model uncertainty comprises two categories: cognitive uncertainty and product uncertainty. Firstly, failure of electronic products is a complex process and involves multi-discipline, e.g., mechanics, thermodynamics, electrics and chemistry. Due to the limitation of human cognitive ability, firstly it is impossible to obtain precise physics model to describe product failure mechanism quantitatively. Secondly, due to different process conditions, there exist different process parameters of electronic products, e.g., geometric dimensions and material properties, inherent uncertainties. Even though process condition can Failure date in test (censored random samples ) Survival ratio method Or Mean rank order Practical distribution based on test F n (t) Kolmogorov-Smirnov test Optimization of Correctional parameter F Geometric dimensions and material properties of samples Random values of Geometric parameters Monte-Carlo simulation Theoretical distribution based on model F(t) Optimal value? be the same, process parameter of a product may have some certain disparity. These uncertainties can lead to deflection of prediction, even unreasonable results. To guarantee a reasonable prediction in practice, it is necessary to properly modify and optimize PoF model to reflect product failure mechanism. In the production process of electronic products, some assessment methods can be used to manage quality and reliability of electronic components, e.g., process capability index assessment, statistical process control (SPC), Parts per Million (PPM). Process capability index, represented as C pk, reflects practical Process capability of electronic components and describe quantitatively the uncertainty of product process parameters. It can be calculated by [14]: where USL and LSL are the upper bound and the lower bound of product process parameter criterion, respectively. σ is the standard deviation and μ is the mean of process parameter distribution. The larger C pk, the higher process capability, which reflects the uniformity of products. Generally speaking, when C pk = 2, it corresponds to 6σ of process level. Based on the PoF model, the uncertainty of products is the chief factor. Therefore in the following section, C pk is used to represent the uncertainty of product process parameters. 3. Model modification Fig. 1. The process of model modification method Accounting for the above model uncertainty, a new model based on the modification method is presented in this paper. The main process is shown in Fig. 1. Generally, based on empirical knowledge of failure mechanism, firstly failure physics models, describing failure process of electronic products quantitatively, can be obtained. Secondly theoretical distribution function of failure is determined according to corresponding failure physics model. Meanwhile, the practical probability distribution of electronic device failures can be evaluated based on test or field failure data of a product. Due to model uncertainty, No F i Yes Process capability index (Cpk) PoF PoF PoF model 模 型 initial value of correctional parameter F 0 Obtain optimal value F* PoF model 修 正 后 after 的 PoF correction 模 型 PoF (1) practical probability distribution and theoretical distribution function can not be always consistent. Therefore a reasonable approach is to find an optimized modified parameter so as to make two distributions as similar as possible. In this paper, the Kolmogorov- Smirnov test (KS-test) is used to optimize the model and obtain modified parameters. The modified method will be illustrated in detail in the following sub-sections. MAINTENANCE AND RELIABILITY NR 4/2009 5

6 NAUKA I TECHNIKA 3.1. Theoretical distribution based on model F(t) Theoretical distribution function is the probability cumulative function of product failure. Determined by product failure mechanism beforehand, it can be determined by the following steps: (1) According to the mean assessment of product geometric dimension and material properties, determine the initial value of modified parameter F 0 in the given PoF model. (2) Obtain the random values of product geometric dimension and material properties through random samples, e.g., normal distribution. Calculate random values of product life through Monte-Carlo simulation according to the predefined PoF model and F 0. (3) Determine theoretical distribution function F(t) according to the random values of product life. (4) Different theoretical distribution functions can be obtained according to different modified parameters. The optimum modified parameter corresponds to the most desirable theoretical distribution function. In this case, the degree of fitting between theoretical distribution function and practical distribution function will match best Practical distribution based on test F n (t) Reliability test for electronic product in practice usually uses censored random model, which has some deleted samples. These deleted samples can be the lost data for some reasons in the product process, or some data which are not product life data are inserted. When the total number of samples is very large, e.g., n 20, practical distribution function F n (t) and reliability function R(t) can be calculated by survival ratio method [1]. Specifically, a practical distribution function at t i is given as follows: where S(t i ) is survival probability of the product in (t i-1,t i ). S(t i ) is a conditional probability and represents probability that the product functioning properly at t i-1 can continue to work at t i. It can be calculated by (2) H: theoretical distribution function F(t) = practical distribution function F n (t), K-S test has group characteristic. Considering the difference D n between theoretical distribution and practical distribution in each point, the larger D n is used to determine whether the hypothesis can be validated. Test statistic can be constructed by using censored random samples: where t 0 is the censored time of the test. Further, denote by R c = nf(t 0 ) censored point, which is the theoretical failure number at censored time t 0. The criterion is where α is the significance level and T n,α is critical value needed to be tested. T n,α can be obtained by T n,α = k/n, where k can be obtained by checking Reliability Test Table [2] according to R c and α. If test statistic T 0 satisfies T 0 < T n,α, the original hypothesis can be accepted, which means theoretical distribution and practical distribution are consistent. 4. Numerical example Surface Mount Technology (SMT) has been widely applied in modern electronic products. Modified Coffin-Manson model can be used to evaluate thermal fatigue life of solder joints in Ball Grid Array (BGA). Generally speaking, failure physic models have some degree of similarities. Without loss of generality, 54-pin device of Plastic Ball Grid Array (PBGA) is chosen to validate the proposed modified method Test samples and preparation before the test 4 PCBs (Printed Circuit Boards) and 15 PBGA devices are prepared before the test. Solder of the 15 PBGA devices to the PCB and set up monitoring circuit of test samples are shown in Fig. 2. There are two monitoring circuits in each device and there are 30 monitoring circuits in total. Geometric dimensions and material properties of PCB and PBGA devices are shown in Table 1. (5) (6) (3) where n s (t i-1 ) is the number of samples which operate properly at t i-1. Δr(t i ) is the number of samples failed in (t i-1,t i ). n s (t i ) can be obtained by Monitoring Circuit 1 where n is the total number of samples and Δk(t j ) is the number of deleted samples in (t i-1,t i ) K-S test of censored random samples The Kolmogorov-Smirnov test (KS-test) is used to determine whether two data sets differ significantly [1, 7]. The KS-test has the advantage that no basic assumption is necessary about the distribution of data. Therefore, K-S test between theoretical distribution and practical distribution can be undergone with limited failure data. The original hypothesis is as follows. (4) Bridge PCB Fig. 2 Monitoring circuit with bridge Monitoring Circuit 2 6 EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ NR 4/2009

7 SCIENCE AND TECHNOLOGY Tab. 1. Geometric dimensions and material properties of PCB and PBGA devices [3] Parameters Array dimension Pitch (mm) Diameter of solder ball (mm) Height of Collapse solder ball (mm) Mean value 54 balls Upper and lower limits (6 9) ±0.04 ±0.05 ±0.06 Parameters Package Size (mm) Package thickness (mm) PCB marital and thermal expansion parameters (ppm/ºc) thermal expansion parameters of Si (ppm/ºc) Mean value FR4/ Upper and lower limits ± Test condition and results Temperature stress is the main environment stress which affects fatigue failure of PCB. In the test, high-low temperature cycle box is used to simulate the changing of environment stress. The typical temperature stress profile is shown in Fig. 3. In Fig. 3, The temperature cycle is 60 minutes, including 15 minutes resident in high temperature (125ºC) and 15 minutes resident in low temperature ( 40ºC). In the test, 4 PCBs are placed at the box and the function of circuits is in real time monitoring. In 1500 temperature cycles, there were 26 monitoring circuits failed, including 4 circuits which were confirmed as bridge failures and were deleted. The numbers of temperature cycles before failures in 30 monitoring circuits are shown in Table Fatigue life assessment model On the basis of simplification and assumption, Engelmaier model, called as corrected Coffin-Manson model, is used to evaluate thermal fatigue life of electronic devices. Thermal fatigue life can be represented by the numbers of temperature cycles before failures caused by thermal fatigue fracture of solder joint. The following model is applicable to all types of BGA solder joints [8, 9]. (7) where N f is thermal fatigue life (the numbers of temperature cycles before failures). ε f is a Material constant and ε f = for eutectic solder materials, e.g., 63Sn37Pb. L D is the effective length of the device and is half of external diagonal. h is the height of solder joint. α c and α s are the linear thermal expansion coefficients of devices and PCB, respectively. ΔT c and ΔT s are temperature cycle amplitudes of devices and PCB, respectively. T sj is the mean value of cycle temperature and T sj = (T max +T min )/2. t D is the residence time in high temperature. F is empirical correction coefficient of the model and recommended values range from (0.5~1.5) [9] Model modification and results Simulation is conducted in MatLab according to the above modified method and process. Geometric dimensions and material properties of PCB and PBGA devices are shown in Table 1. Due to the process level of samples in the test, let C pk = 0.33 and a set of random values of geometric technical parameters are obtained in each sampling. Each value of modified parameter F corresponds to a group of random life. Repeat this process and theoretical distribution based on model F(t) can be obtained. In the test, let censored random time of the test 1500 cycles and n = 30, according to steps discussed in section 3.1, F(t 0 ) and R c = nf(t 0 ) are obtained. Let significance level α = 0.05, and the T n,α corresponding to each correctional parameter F is obtained. Compare test statistic T 0 with critical value T n,α, the correctional parameter which makes T 0 the smallest and T 0 < T n,α at the same time is determined. T( ) Heating and cooling time 15 minutes Resident time 15 minutes Resident time 15 minutes T (min) Fig.3 The typical temperature stress profile in the test MAINTENANCE AND RELIABILITY NR 4/2009 7

8 NAUKA I TECHNIKA Table 2. Failure data of PBGA in the test [3] Circuit Number The number of cycles before failures Circuit Number The number of cycles before failures Circuit Number The number of cycles before failures NF** BD* BD* BD* NF** BD* NF** NF** BD*: Bridge Defect NF**: No Failure Modification results of the model According to the above simulation and K-S test, the optimized modified parameter corresponding to the case is calculated and F* = 0.76 shown in Fig. 4. From the view of this point, the difference of theoretical distribution function (deep dotted line shown in Fig. 4) and practical distribution function (Solid line shown in Fig. 4) is the smallest and the K-S test is accepted (H = 0). In Fig.4, the distribution functions (shown in light dotted line) when F = 0.7 and F = 0.8 are given. It can be seen that the difference between two distribution functions is very large and the K-S hypothesis is rejected (H=1) Modification results comparison In practice, mean comparison method is often used to determine modified parameter, i.e., compare the mean value of test results of samples in accelerated life test with the prediction value of the model, and determine modified parameter. In the numerical example, using mean comparison method, modified parameter F avg = In [10], the recommended modified parameter of PBGA device F calce = In Fig. 5, Cumulative failure probability distribution curves corresponding to three correctional parameters are given. From Fig. 5, the K-S test with F avg and F calce can not be accepted (H=1). However, the K-S test with the correctional parameter F* = 0.76 using the proposed method is accepted (H=0), which means that the prediction using the model with F* has smaller difference with the practical result. In addition, the PBGA samples used in [10] are the solder joint in the form of full area array, which is different with the samples used in this paper. It is one of the reasons causing difference of modified parameters. According to the practical use in the project, the samples in the form of non-full area array are chosen for study. 5. Conclusion In this paper, according to the failure data in accelerated life test, PBGA solder thermal fatigue life assessment model is optimized and modified using the proposed modified method. From the result of the numerical example, the conclusions are given as follows: 1) After discrete process of parameters, the PoF model can be used to predict/assess reliability and obtain the confidence interval. However, the determination of modified parameter is critical for reliability prediction accuracy. The mean comparison method based on correctional parameter can not obtain precise prediction due to product uncertainty. 2) K-S test has group characteristic. In this paper, combining KS-test and Monte-Carlo simulation, a modified method of electronic device reliability prediction model with limited test failure data is presented. The prediction result has smaller difference with test result and this method can be applied into practical use caused by more accurate reliability prediction or assessment. Cumulative distribution function Cumulative distribution function Practical distribution Theoretical distribution Practical distribution Theoretical distribution Fig. 4 Modification results of the model Life (cycles) Life (cycles) Fig.5. Comparison of modification results in different methods 8 EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ NR 4/2009

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Zhong HAN, Jianmin GAO, Liudong XING, Fumin CHEN Optymalna alokacja zasobów zapewniająca bezpieczeństwo w złożonych rozproszonych systemach elektromechanicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Georgij TARANENKO, Wiktor TARANENKO, Antoni ŚWIĆ, Jakub SZABELSKI Modelowanie układów dynamicznych obróbki skrawaniem wałów o małej sztywności Modelling of dynamic

Bardziej szczegółowo

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK

Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG. Pavel FUCHS, Jaroslav ZAJICEK Spi s tr e ś c i Co n t e n t s Science and Technology Abstracts... III Wenke GAO, Zhisheng ZHANG, Yifan ZHOU, Rujiao WANG, Lei JIANG Optimal combinatorial replacement policy under a given maintenance

Bardziej szczegółowo

Structural reliability analysis using fuzzy sets theory Analiza niezawodnościowa konstrukcji z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych...

Structural reliability analysis using fuzzy sets theory Analiza niezawodnościowa konstrukcji z wykorzystaniem teorii zbiorów rozmytych... Spi s tr e ś c i Co n t e n t s Science and Technology Abstracts... II Andrzej Komorek, Paweł Przybyłek Examination of the influence of cross-impact load on bend strength properties of composite materials,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS From the Editorial Board New members of the Scientific Board... 2 Science and Technology Abstracts... 3 Leonas Povilas LINGAITIS, Sergey MJAMLIN, Denis BARANOVSKY, Virgilijus JASTREMSKAS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Joanna MYSTKOWSKA, Jan R. DĄBROWSKI Charakterystyki tribologiczne układu kinematycznego ząb materiał kompozytowy na stałe wypełnienia stomatologiczne Tribological

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006

Dr inż. Andrzej KAMIŃSKI, Eur Ing 1948-2006 SPIS TREŚCI Karol NADOLNY, Zbigniew CHMIELEWSKI, Jan NIKONIUK Prognozowanie trwałości silnika spalinowego na podstawie zmian własności fizykochemicznych oleju silnikowego Forcasting durability of ic engine

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH OBUDOWANYCH FASADĄ PODWÓJNĄ

OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH OBUDOWANYCH FASADĄ PODWÓJNĄ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z 59 (3/12/III) 2012 STRESZCZENIA Dariusz HEIM, Marcin JANICKI Politechnika Łódzka OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 289, Elektrotechnika 33 RUTJEE, z. 33, styczeń-grudzień 2013 STRESZCZENIA Robert BĘBEN 1 OCENA WPŁYWU GENERATORA SYNCHRONICZNEGO W URZĄDZENIACH KOGENERACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

RADA PROGRAMOWA. Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RADA PROGRAMOWA PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM w Olsztynie prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK

Bardziej szczegółowo

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS

AN ANALYSIS OF REVERSE AND GREEN LOGISTICS: THEORETICAL ASPECTS Leonas Povilas Lingaitis 1, Darius Bazaras 2 Vilnius Gediminas Technical University 1 Faculty of the Transport Engineering leonasl@ti.vtu.lt 2 Department of Business Technology dbazaras@vv.vtu.lt AN ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

XVI METODY ILOŚCIOWE QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS W BADANIACH EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

XVI METODY ILOŚCIOWE QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS W BADANIACH EKONOMICZNYCH SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO XVI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ ZASTOSOWAŃ INFORMATYKI I MATEMATYKI KATEDRA EKONOMETRII I STATYSTYKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 2/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK IWAŃSKI,

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL Nr 3(59)/211 RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents

TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH. SPIS TREŚCI - Contents TRANSPORT W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH SPIS TREŚCI - Contents L e o n a s P o v i l a s, L i n g a i t i s, D a r i u s B a z a r a s An analysis of reverse and green logistics: theoretical aspects....................................................................

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA Czesław CEMPEL Ryszard MICHALSKI Jan ADAMCZYK Wojciech MOCZULSKI Roman BARCZEWSKI Stanisław NIZIŃSKI Walter BARTELMUS Vasyl OSADCHUK

RADA PROGRAMOWA Czesław CEMPEL Ryszard MICHALSKI Jan ADAMCZYK Wojciech MOCZULSKI Roman BARCZEWSKI Stanisław NIZIŃSKI Walter BARTELMUS Vasyl OSADCHUK prof. dr hab. inż. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie dr inż. Roman BARCZEWSKI Politechnika Poznańska prof. dr hab. inż. Walter BARTELMUS Politechnika Wrocławska prof. dr hab. inż. Wojciech BATKO AGH w Krakowie

Bardziej szczegółowo

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI

WIELKOŚĆ EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ Z PRZELEWÓW BURZOWYCH KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ NA PRZYKŁADZIE ŁODZI STRESZCZENIA CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/I/14), lipiec-wrzesień 2014 Agnieszka BRZEZIŃSKA

Bardziej szczegółowo

Plano-parallel models of the electrical systems with non-uniform heat exchange on a perimeter Part II. Transient temperature field

Plano-parallel models of the electrical systems with non-uniform heat exchange on a perimeter Part II. Transient temperature field ARTYKULY CZRKAJĄCE W KOLEJCE NA DRUK PAPERS WAITING IN A QUEUE FOR PRINT 4447 Piotr HELT 1, Krzysztof KOŁODZIEJCZYK 2, Piotr ZDUŃCZYK 2, Dominik FALKOWSKI 3, Sławomir NOSKE 3 Politechnika Warszawska, Instytut

Bardziej szczegółowo

The operating parameters of internal combustion engines in the road test

The operating parameters of internal combustion engines in the road test The operating parameters of internal combustion engines... Jarosław MAMALA Sebastian BROL Jerzy JANTOS PTNSS-2011-SS3-306 The operating parameters of internal combustion engines in the road test A characteristic

Bardziej szczegółowo

Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii

Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii Jan Acedański Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Metod Statystyczno-Matematycznych w Ekonomii WŁASNOŚCI TESTU WARUNKOWEJ ZDOLNOŚCI PROGNOSTYCZNEJ W SKOŃCZONYCH PRÓBACH W pracy rozważane są własności

Bardziej szczegółowo

Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA

Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO PODCZAS POLEROWANIA MAGNETOŚCIERNEGO NA WYBRANE CECHY WARSTWY WIERZCHNIEJ PRZEDMIOTU INFLUENCE OF A MAGNETIC FIELD

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD MIĘDZYNARODOWA RADA PROGRAMOWA INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE

ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD MIĘDZYNARODOWA RADA PROGRAMOWA INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE ZESPÓŁ REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD Przewodniczący (redaktor naczelny) Editor-in-chief Michał STYP-REKOWSKI Redaktorzy Działowi Branch editors: Eksploatacja Maszyn Machine Operating and Maintenance Bogdan

Bardziej szczegółowo