JĘZYK POLSKI - PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV VI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK POLSKI - PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV VI"

Transkrypt

1 JĘZYK POLSKI - PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV VI Przedmiot oceny Prace kontrolne Kartkówki Zakres oceny, sposób oceniania W każdym semestrze odbywają się co najmniej trzy godzinne prace klasowe. Oceny z tych prac zapisywane są w dzienniku kolorem czerwonym. Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału, z którego będzie sprawdzian, z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń nieobecny na sprawdzianie (teście, wypracowaniu klasowym, dyktandzie) przystępuje do niego w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły. Nauczyciel w porozumieniu z uczniem ustala formę zaliczenia. Jeżeli w trakcie sprawdzianu uczeń korzystał z niedozwolonej pomocy, to otrzymuje ocenę niedostateczną. Nauczyciel sprawdza i ocenia pracę w ciągu 14 dni, wypracowania 21 dni. Formą sprawdzenia bieżących wiadomości jest kartkówka, której nauczyciel nie musi zapowiadać lub odpowiedź ustna obejmująca zakres wiedzy z trzech ostatnich lekcji, lub znajomości lektury. Poprawa ocen Nauczyciel przewiduje poprawę oceny, którą uczeń otrzymał. Termin i formę poprawy wyznacza nauczyciel (w ciągu dwóch tygodni od uzyskania oceny) w porozumieniu z zainteresowanym poprawą uczniem. Uczeń może przystąpić do poprawy uzyskanej oceny tylko raz. Poprawa odbywa się w wyznaczonym terminie. Jeżeli uczeń nie stawi się na poprawę, uznaje się, że rezygnuje z poprawy oceny. Odpowiedzi ustne Oceniane są przynajmniej raz w semestrze. Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia literackiego, kulturowego, językowego, treści lektury, aktywności na lekcji oraz recytacji utworów literackich, według wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny, na każdym poziomie nauczania. Prace domowe Obowiązkiem ucznia jest systematyczne, terminowe i samodzielne odrabianie prac domowych. Brak pracy domowej, zgłoszony nauczycielowi na początku lekcji, łączy się z otrzymaniem minusa nie dotyczy to prac zadanych podczas dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności ucznia. Niezgłoszenie nauczycielowi braku pracy domowej na początku lekcji powoduje otrzymanie przez ucznia oceny niedostatecznej. Uczeń zobowiązany jest uzupełnić brak pracy domowej w określonym przez nauczyciela terminie. Nie podlega powyższym czytanie lektur oraz wykonywanie prac domowych zadawanych z wyprzedzeniem np.: opowiadania, recytacji... Uczeń otrzymuje minus także w przypadku nieposiadania potrzebnych do lekcji pomocy, zeszytu, zeszytu ćwiczeń. Praca domowa nie zawsze jest oceniana w skali 1 6, jako sprawdzenie pracy domowej uznaje się znak

2 Zeszyt przedmiotowy Aktywność podczas zajęć Inne ustalenia Ocenianie parafki, postawionej przez nauczyciela. Zeszyt może być sprawdzany raz w semestrze. Na ocenę ma wpływ: kompletność notatek, ich poprawność merytoryczna i ortograficzna oraz estetyka. Uczeń ma obowiązek uzupełniania notatek z lekcji i prac domowych za czas swojej nieobecności w szkole. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z tego obowiązku. Nauczyciel może wyznaczyć dłuższy termin uzupełnienia zaległości powstałych w wyniku długiej nieobecności ucznia w szkole po uprzednim usprawiedliwieniu przez rodziców nieprzygotowania dziecka do zajęć. Uczeń otrzymuje plus za aktywne uczestniczenie w zajęciach. Uczeń może uzyskać dodatkowe oceny za udział w przedstawieniach, konkursach, kole języka polskiego, kole teatralnym, dodatkową pracę (ale praca przepisana z dodatkowych źródeł słowo w słowo nie będzie oceniana). Kontroli i ocenie podlegają również prace praktyczne (recytacje, dramy) według wymagań edukacyjnych na poszczególnych poziomach.. Ocena jest wystawiona zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne oceny na każdym poziomie edukacyjnym, a w przypadku sprawdzianów, kartkówek, prac pisemnych według skali procentowej. Uczeń oceniany jest według skali ocen od jeden do sześć. Na pracy (teście) podana jest punktacja: 0 29 % - ndst., % - dop., % - dst., % - db., 90 98% - bdb., % - cel. UWAGA!!! Na ocenę testu mogą wpłynąć błędy ortograficzne. Przy ocenianiu prac pisemnych pod uwagę brane są: forma, zgodność pracy z tematem, treść, poprawność gramatyczna i stylistyczna, logika wypowiedzi, styl, estetyka oraz poprawna ortografia i interpunkcja. Na podstawie nagromadzonych plusów i minusów (wpisywanych do odrębnego zeszytu, do wglądu rodziców) wystawiana jest ocena (10 plusów = celujący, 5 plusów = bardzo dobry, 4 plusy = dobry itd.). Tylko 3 razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie, każde kolejne skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. Za udział w konkursie uczeń otrzymuje +. Za udział w II etapie konkursu szkolnego uczeń otrzymuje ocenę cząstkową (5), za zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca uczeń otrzymuje ocenę cząstkową (6). Za udział w konkursie (II etap) dzielnicowym, powiatowym, ogólnopolskim uczeń otrzymuje ocenę cząstkową (6). Ocena śródroczna / roczna jest oceną wynikającą z ocen cząstkowych. Na ocenę śródroczną / roczną przede

3 wszystkim wpływają oceny uzyskane za samodzielną pracę ucznia w czasie lekcji. Ocena ta nie jest średnią arytmetyczną wynikającą z ocen cząstkowych. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasyfikacji śródrocznej i rocznej. KLASA IV KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE FLEKSJA I SKŁADNIA OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował umiejętności wymagane na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - proponuje oryginalne rozwiązania - posługuje się sprawnie środkami stylistycznymi - nie powiela cudzych poglądów, potrafi ustosunkować się do danego problemu - podejmuje działalność literacką lub kulturalną na terenie szkoły lub poza nią - prace pisemne są bezbłędne - biegle posługuje się słownikami i różnymi źródłami wiedzy, selekcjonuje i wartościuje zdobyty materiał - odnosi sukcesy w konkursach (ortograficzny, literacki) poza szkołą - bezbłędnie rozpoznaje i stosuje we właściwej formie części mowy (odmienne i nieodmienne) - biegle rozpoznaje i używa wszystkie rodzaje zdań - zna wszystkie zasady ortografii i potrafi je zastosować w praktyce - pisownia bezokoliczników o trudnych zakończeniach - pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - pisownia wyrazów z - ą, - ę - pisownia nie z różnymi częściami mowy - pisownia wyrazów wielką i mała literą osoby i tytuły, nazwy

4 geograficzne, tytuły czasopism - znaki interpunkcyjne kończące zdanie, cudzysłów, wielokropek, kursywę KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE FLEKSJA I SKŁADNIA OCENA BARDZO DOBRA Uczeń opanował umiejętności wymagane na ocenę dobrą a ponadto: - wypowiedzi ustne i pisemne formułuje poprawnie pod względem językowym i merytorycznym - w bardzo dobrym stopniu zna treść omawianych lektur i tekstów - potrafi samodzielnie zanalizować i zinterpretować utwory poetyckie i prozatorskie - biegle posługuje się słownikami i encyklopedią - samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy - rozumie i bezbłędnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice (narrator, autor, świat przedstawiony, akcja, wątek, bohater, wydarzenia prawdopodobne, wydarzenia fantastyczna) i wierszu (podmiot liryczny, wers, strofa, rymy - dokładne i niedokładne, adresat, ożywienie, uosobienie, epitet, onomatopeja, nastrój wiersza) - wyjaśnia pojęcia poznane podczas lekcji (związek frazeologiczny, komiks, baśń, prasa, redaktor, introligator, wyrazy pokrewne, bliskoznaczne, antonimy) - zna historię pisma i książki - potrafi bezbłędnie redagować poznane formy wypowiedzi pisemnych - rozpoznaje i poprawnie używa odmiennych (rzeczownik, czasownik, przymiotnik) i nieodmiennych (przysłówek, przyimek, spójnik) części mowy - odróżnia rzeczowniki własne od pospolitych, poprawnie je

5 odmienia - bezbłędnie dzieli wyraz na sylaby, głoski i litery, -odróżnia zdania złożone od pojedynczych, pojedyncze rozwinięte od nierozwiniętych - bezbłędnie opanował i rozróżnia główne części zdania - poprawnie stosuje przecinek w zdaniu pojedynczym - potrafi zamienić zdanie na równoważnik zdania - bezbłędnie wskazuje w zdaniu grupę podmiotu i orzeczenia - bezbłędnie wykonuje wykres zdania pojedynczego KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE - zna i stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne dotyczące pisowni: - pisownia bezokoliczników o trudnych zakończeniach - pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - pisownia wyrazów z - ą, - ę - pisownia nie z różnymi częściami mowy - pisownia wyrazów wielką i mała literą osoby i tytuły, nazwy geograficzne, tytuły czasopism - znaki interpunkcyjne kończące zdanie, cudzysłów, wielokropek, kursywę OCENA DOBRA Uczeń opanował umiejętności wymagane na ocenę dostateczną a ponadto: - w stopniu dobrym zna treść omawianych lektur i tekstów - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i interpunkcji - zna terminy w zakresie wiedzy o epice i wierszu (wymienione w wymaganiach na ocenę bardzo dobrą) - wskazuje w wierszu poznane środki stylistyczne - dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze

6 FLEKSJA I SKŁADNIA opowiadanie losów bohaterów oraz omówienie elementów świata przedstawionego - rozumie i zazwyczaj poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice (narrator, autor, świat przedstawiony, akcja, wątek, bohater, wydarzenia prawdopodobne, wydarzenia fantastyczna) i wierszu (podmiot liryczny, wers, strofa, rymy - dokładne i niedokładne, adresat, ożywienie, uosobienie, epitet, onomatopeja, nastrój wiersza) - zna pojęcia poznane podczas lekcji (związek frazeologiczny, komiks, baśń, prasa, redaktor, introligator, wyrazy pokrewne, bliskoznaczne, antonimy) - zazwyczaj poprawnie wypowiada się w formach określonych podstawą programową (dialog, opis postaci, opis przedmiotu, opis budynku, opis zwierzęcia i inne poznane) - w miarę poprawnie redaguje poznane formy wypowiedzi pisemnych - rozpoznaje i wskazuje w tekście odmienne i nieodmienne części mowy - rozpoznaje zdania pojedyncze i złożone - rozróżnia główne części zdania - wyróżnia w zdaniu grupę podmiotu i orzeczenia - potrafi wykonać wykres zdania pojedynczego - dzieli wyraz na sylaby, głoski i litery, - poprawnie stosuje przecinek w zdaniu pojedynczym - potrafi zamienić zdanie na równoważnik zdania - dobrze opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne i w większości potrafi je zastosować - pisownia bezokoliczników o trudnych zakończeniach - pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - pisownia wyrazów z - ą, - ę

7 KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE - pisownia nie z różnymi częściami mowy - pisownia wyrazów wielką i mała literą osoby i tytuły, nazwy geograficzne, tytuły czasopism - znaki interpunkcyjne kończące zdanie, cudzysłów, wielokropek, kursywę. OCENA DOSTATECZNA - opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się, opanował umiejętności wymagane na ocenę dopuszczającą a ponadto: - potrafi samodzielnie odtworzyć treść utworu w czasie jego omawiania na lekcji - przeczytał większość lektur - jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu - posługuje się właściwymi słownikami -wskazuje elementy świata przedstawionego - odróżnia poezję od prozy - odróżnia podmiot liryczny od bohatera literackiego - zna większość form wypowiedzi pisemnej i w stopniu dostatecznym potrafi się nimi posługiwać -zna większość terminów zakresie wiedzy o epice (narrator, autor, świat przedstawiony, akcja, wątek, bohater, wydarzenia prawdopodobne, wydarzenia fantastyczna) i wierszu (podmiot liryczny, wers, strofa, rymy - dokładne i niedokładne, adresat, ożywienie, uosobienie, epitet, onomatopeja, nastrój wiersza) i w stopniu dostatecznym potrafi się nimi posługiwać - zna większość pojęć poznanych podczas lekcji (związek frazeologiczny, komiks, baśń, prasa, redaktor, introligator, wyrazy pokrewne, bliskoznaczne, antonimy) - z niewielką pomocą nauczyciela potrafi zredagować większość

8 FLEKSJA I SKŁADNIA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE poznanych form wypowiedzi - zna zasady zachowania w miejscach publicznych. - właściwie używa form gramatycznych poznanych części mowy - potrafi wskazać przyimki i wyrażenia przyimkowe - rozpoznaje w zdaniu części mowy odmienne i nieodmienne Zazwyczaj: - rozpoznaje zdania pojedyncze i złożone - rozróżnia główne części zdania - wyróżnia w zdaniu grupę podmiotu i orzeczenia - potrafi wykonać wykres prostego zdania pojedynczego - poprawnie dzieli wyraz na sylaby, głoski i litery, - poprawnie stosuje przecinek w zdaniu pojedynczym - potrafi zamienić zdanie na równoważnik zdania - zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne i stosuje je w prostych przykładach w zakresie: - pisownia bezokoliczników o trudnych zakończeniach - pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - pisownia wyrazów z - ą, - ę - pisownia nie z różnymi częściami mowy - pisownia wyrazów wielką i mała literą osoby i tytuły, nazwy geograficzne, tytuły czasopism - znaki interpunkcyjne kończące zdanie, cudzysłów, wielokropek, kursywę i stosuje je w prostych przykładach. OCENA DOPUSZCZAJĄCA - posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności - potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania, dotyczące analizowanego tekstu lub lektury

9 FLEKSJA I SKŁADNIA - technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu - względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia - potrafi nazwać podstawowe elementy świata przedstawionego - wśród podanych tekstów potrafi wskazać wiersz - w poznanych formach wypowiedzi popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie - przy pomocy nauczyciela potrafi zdefiniować pojęcie baśni, prasy - zna pojęcia związane z książką i prasą - zna zasady zachowania w miejscach publicznych - korzystając ze wzoru potrafi zredagować poznane formy wypowiedzi - przy pomocy nauczyciela rozpoznaje podstawowe części mowy - potrafi odmieniać podstawowe części mowy według podanego wzoru - odróżnia zdania pojedyncze od złożonych - układa proste zdania pojedyncze rozwinięte i nierozwinięta - rozpoznaje w zdaniu podmiot i orzeczenie - dzieli wyraz na sylaby, głoski i litery według wzoru, -odróżnia zdania złożone od pojedynczych - potrafi zamienić zdanie na równoważnik zdania według wzoru - przy pomocy nauczyciela wykonuje wykres zdania pojedynczego - zna podstawowe zasady ortograficzne, ale ma trudności z ich zastosowaniem - pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch

10 KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE FLEKSJA I SKŁADNIA - pisownia nie z różnymi częściami mowy - pisownia wyrazów wielką i małą literą - znaki interpunkcyjne kończące zdanie, cudzysłów, wielokropek, kursywę. OCENA NIEDOSTATECZNA - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą - nie przeczytał lektur przewidzianych programem klasy IV - nie zna treści utworów lirycznych i epickich omawianych na lekcji - nie potrafi zredagować poprawnie form wypowiedzi pisemnej - ma ubogi zakres słownictwa i nie podejmuje prób wzbogacenia go - nie potrafi, nawet pod kierunkiem nauczyciela, sformułować dłuższej wypowiedzi - w ostentacyjny sposób lekceważy obowiązki związane z nauką przedmiotu, nie odrabia prac domowych, nie prowadzi zeszytu - nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji i składni - nie rozróżnia części mowy, ani nie potrafi ich odmienić - nie odróżnia zdań złożonych od pojedynczych - nie rozpoznaje głównych części zdania - nie potrafi dzielić wyrazów na głoski, sylaby i litery - nie zna i nie stosuje w wypowiedziach pisemnych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

11 KLASA V KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE FLEKSJA I SKŁADNIA OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - proponuje oryginalne rozwiązania - posługuje się sprawnie środkami stylistycznymi - nie powiela cudzych poglądów, potrafi ustosunkować się do danego problemu - podejmuje działalność literacką lub kulturalną na terenie szkoły lub poza nią - prace pisemne są bezbłędne - biegle posługuje się słownikami i różnymi źródłami wiedzy, selekcjonuje i wartościuje zdobyty materiał - odnosi sukcesy w konkursach (ortograficzny, literacki) poza szkołą - bezbłędnie rozpoznaje i stosuje we właściwej formie części mowy (odmienne i nieodmienne) - biegle rozpoznaje i używa wszystkie rodzaje zdań - zna wszystkie zasady ortografii i potrafi je zastosować w praktyce - pisownia trudnych form czasowników, rzeczowników i przymiotników - pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - pisownia zakończeń rzeczowników: - i, - ii, - ji - pisownia cząstki -by - pisownia - ą, - ę oraz en, - em, - on, - om - pisownia nie z różnymi częściami mowy - pisownia wyrazów wielką i mała literą

12 OCENA BARDZO DOBRA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE FLEKSJA I SKŁADNIA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę dobrą a ponadto: - wypowiedzi ustne i pisemne formułuje poprawnie pod względem językowym i merytorycznym - potrafi samodzielnie zanalizować i zinterpretować utwory poetyckie i prozatorskie - sprawnie posługuje się słownikami i encyklopedią - samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy - rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice (narrator, powieść, świat przedstawiony, akcja, wątek, bohater) i wierszu (podmiot liryczny, wers, strofa, rymy - dokładne i niedokładne, adresat, ożywienie, uosobienie, epitet, porównanie, nastrój wiersza) - wyjaśnia pojęcia poznane podczas lekcji (związek frazeologiczny, komiks, mit, bajka, morał, teatr, dramat) - potrafi bezbłędnie redagować gratulacje, zaproszenie, opowiadanie z dialogiem, wywiad, streszczenie, kartkę z życzeniami - zna rodzaje i gatunki filmu - rozumie takie pojęcia jak: wyrazy dźwiękonaśladowcze, wiersz biały, dziennik, legenda nazywa jej cechy, internet - wie, jak zachować się w kinie, muzeum - redaguje: opis krajobrazu, opis postaci, notatki, sprawozdanie - rozpoznaje i poprawnie używa odmiennych (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik) i nieodmiennych (przysłówek, przyimek, wykrzyknik) części mowy - potrafi stopniować przymiotniki - rozpoznaje typy liczebnika, poprawnie zapisuje datę

13 - odróżnia rzeczowniki własne od pospolitych, poprawnie je odmienia - zna różne zastosowania kropki, wykrzyknika i pytajnika - rozpoznaje związki wyrazów w zdaniu -odróżnia zdania złożone współrzędnie od zdań złożonych podrzędnie - bezbłędnie opanował i rozróżnia części zdania - poprawnie stosuje przecinek w zdaniu pojedynczym - potrafi zamienić zdanie na równoważnik zdania KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE - zna i stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne dotyczące pisowni: - pisownia trudnych form czasowników, rzeczowników i przymiotników - pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - pisownia zakończeń rzeczowników: - i, - ii, - ji - pisownia cząstki -by - pisownia - ą, - ę oraz en, - em, - on, - om - pisownia niez różnymi częściami mowy - pisownia wyrazów wielką i małą literą OCENA DOBRA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę dostateczną a ponadto: - w stopniu dobrym zna treść omawianych lektur i tekstów - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i interpunkcji - zna terminy w zakresie wiedzy o epice i wierszu (wymienione w wymaganiach na ocenę bardzo dobrą) - wskazuje w wierszu poznane środki stylistyczne - dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów oraz omówienie elementów

14 FLEKSJA I SKŁADNIA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE świata przedstawionego - zazwyczaj poprawnie wypowiada się w formach określonych podstawą programową (gratulacje, zaproszenie, opowiadanie z dialogiem, wywiad, kartka z życzeniami, streszczenie) - potrafi nazwać większość rodzajów i gatunków filmowych - rozumie takie pojęcia jak: wyrazy dźwiękonaśladowcze, wiersz biały, dziennik, legenda nazywa jej cechy, internet - wie, jak zachować się w kinie, muzeum - w miarę poprawnie redaguje: opis krajobrazu, opis postaci, notatki, sprawozdanie - rozpoznaje i wskazuje w tekście odmienne i nieodmienne części mowy - poprawnie stosuje przymiotniki, wie czemu służy stopniowanie - podaje przykłady różnych typów liczebników, poprawnie zapisuje datę - rozpoznaje i stosuje zdania pojedyncze i złożone - rozróżnia części zdania - wyróżnia w zdaniu związki wyrazowe - dobrze opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne i w większości potrafi je zastosować - pisownia trudnych form czasowników, rzeczowników i przymiotników - pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - pisownia zakończeń rzeczowników: - i, - ii, - ji - pisownia cząstki -by - pisownia - ą, - ę oraz en, - em, - on, - om - pisownia niez różnymi częściami mowy - pisownia wyrazów wielką i mała literą OCENA DOSTATECZNA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę dopuszczającą a ponadto:

15 FLEKSJA I SKŁADNIA - opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się - potrafi samodzielnie odtworzyć treść utworu w czasie jego omawiania na lekcji - przeczytał większość lektur - jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu - posługuje się właściwymi słownikami - wskazuje elementy świata przedstawionego - odróżnia poezję od prozy - odróżnia podmiot liryczny od bohatera literackiego - zna większość form wypowiedzi pisemnej i w stopniu dostatecznym potrafi się nimi posługiwać (gratulacje, zaproszenie, opowiadanie z dialogiem, wywiad, kartka z życzeniami, streszczenie) - wie co to jest legenda, dziennik, internet - z niewielką pomocą nauczyciela potrafi zredagować opis krajobrazu, opis postaci, notatki, sprawozdanie i innych poznanych form wypowiedzi - zna zasady zachowania w miejscach publicznych - właściwie używa form gramatycznych poznanych części mowy - stopniuje przymiotniki - potrafi wskazać przyimki i wyrażenia przyimkowe - rozpoznaje w zdaniu przysłówki, przymiotniki i liczebniki; potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym - układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych - na prostych przykładach nazywa części zdania i związki wyrazowe - wśród zdań złożonych rozróżnia zdania złożone podrzędnie i współrzędnie - potrafi przeprowadzić analizę składniową prostych przykładów

16 KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE zdań pojedynczych - zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne i stosuje je w prostych przykładach w zakresie: - pisownia trudnych form czasowników, rzeczowników i przymiotników - pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - pisownia zakończeń rzeczowników: - i, - ii, - ji - pisownia cząstki -by - pisownia - ą, - ę oraz en, - em, - on, - om - pisownia nie z różnymi częściami mowy - pisownia wyrazów wielką i mała literą OCENA DOPUSZCZAJĄCA - posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności - potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania, dotyczące analizowanego tekstu lub lektury - technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu - względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia - potrafi nazwać podstawowe elementy świata przedstawionego - wśród podanych tekstów potrafi wskazać wiersz - w poznanych formach wypowiedzi popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie - przy pomocy nauczyciela potrafi zdefiniować pojęcie legendy, dziennika - zna pojęcia związane z Internetem

17 FLEKSJA I SKŁADNIA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE FLEKSJA I SKŁADNIA - zna zasady zachowania w miejscach publicznych - korzystając ze wzoru potrafi zredagować opis postaci, opis krajobrazu, sprawozdanie - przy pomocy nauczyciela rozpoznaje podstawowe części mowy - potrafi odmieniać podstawowe części mowy według podanego wzoru - odróżnia zdania pojedyncze od złożonych - układa proste zdania pojedyncze i złożone - potrafi nazwać części zdania - rozpoznaje w zdaniu podmiot i orzeczenie - zna podstawowe zasady ortograficzne, ale ma trudności z ich zastosowaniem - pisownia cząstki -by - pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - pisownia wyrazów wielką i małą literą OCENA NIEDOSTATECZNA - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą - nie przeczytał lektur przewidzianych programem klasy V - nie zna treści utworów lirycznych i epickich omawianych na lekcji - nie potrafi zredagować poprawnie żadnych form wypowiedzi pisemnej - ma ubogi zakres słownictwa i nie podejmuje prób wzbogacenia go - nie potrafi, nawet pod kierunkiem nauczyciela, sformułować dłuższej wypowiedzi - nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji i składni - nie rozróżnia części mowy, ani nie potrafi ich odmienić

18 KLASA VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE FLEKSJA I SKŁADNIA - nie odróżnia zdań złożonych od pojedynczych - nie rozpoznaje części zdania - nie zna i nie stosuje w wypowiedziach pisemnych żadnych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy - posługuje się sprawnie środkami stylistycznymi - nie powiela cudzych poglądów, potrafi ustosunkować się do danego problemu - podejmuje działalność literacką lub kulturalną na terenie szkoły lub poza nią - prace pisemne są bezbłędne - biegle posługuje się słownikami i różnymi źródłami wiedzy, selekcjonuje i wartościuje zdobyty materiał - bezbłędnie rozpoznaje i stosuje we właściwej formie części mowy (odmienne i nieodmienne) - biegle rozpoznaje i używa wszystkie rodzaje zdań - dokonuje analizy składniowej wszystkich rodzajów zdań - zna wszystkie zasady ortografii i potrafi je zastosować w praktyce - pisownia trudnych form czasowników, rzeczowników i przymiotników - pisownia wyrazów wielką i mała literą - pisownia nie z różnymi częściami mowy - pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - pisownia zakończeń rzeczowników: - i, - ii, - ji

19 KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE - pisownia - ą, - ę oraz en, - em, - on, - om - pisownia cząstek s-, z-, ws-, wz-, wes-, wez-, roz-, bez- - pisownia wyrazów obcych OCENA BARDZO DOBRA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę dobrą a ponadto: - wypowiedzi ustne i pisemne formułuje poprawnie pod względem językowym i merytorycznym - potrafi samodzielnie zanalizować i zinterpretować utwory poetyckie i prozatorskie - sprawnie posługuje się słownikami i encyklopedią - samodzielnie sporządza notatki z lekcji, selekcjonuje materiał rzeczowy - rozumie i poprawnie posługuje się terminami w zakresie wiedzy o epice (narrator, powieść, świat przedstawiony, akcja, wątek, fabuła, fikcja literacka, narracja 1 osobowa i 3 - osobowa) i wierszu (podmiot liryczny, wers, strofa, rymy - dokładne i niedokładne, wiersz biały, adresat, puenta, ożywienie, uosobienie, epitet, fraszka, metafora, nastrój wiersza) - wyjaśnia pojęcia poznane podczas lekcji (związek frazeologiczny, komiks, dyskusja, wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne synonimy i antonimy) - potrafi bezbłędnie redagować teksty reklamowe, gratulacje, zaproszenie, opowiadanie z dialogiem, list oficjalny i prywatny, instrukcję, sprawozdanie, opis przedmiotu oraz tworzyć plan ramowy i szczegółowy - zna rodzaje audycji radiowych - rozumie takie pojęcia jak: onomatopeja, rytm, sytuacja oficjalna i nieoficjalna, aforyzm, przysłowie, pytanie retoryczne, rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne - rozróżnia różne dziedziny twórczości artystycznej (sztuki

20 FLEKSJA I SKŁADNIA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE plastyczne a sztuka użytkowa, muzyka, literatura) - redaguje: ogłoszenie, opis postaci, notatki, artykuły - rozpoznaje i poprawnie używa odmiennych (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek) i nieodmiennych (przysłówek, przyimek, spójnik) części mowy - zna różne zastosowania kropki, wykrzyknika i pytajnika - bezbłędnie opanował i rozróżnia części zdania - poprawnie stosuje przecinek w zdaniu pojedynczym i złożonym - określa rodzaje wypowiedzeń - odróżnia zdania złożone współrzędnie od zdań złożonych podrzędnie oraz wykonuje wykresy tych wypowiedzeń - rozróżnia spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne, twarde i miękkie, ustne i nosowe - zna i stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne dotyczące pisowni: - trudnych form czasowników, rzeczowników i przymiotników - wyrazów wielką i mała literą - nie z różnymi częściami mowy - wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - zakończeń rzeczowników: - i, - ii, - ji - - ą, - ę oraz en, - em, - on, - om - cząstek s-, z-, ws-, wz-, wes-, wez-, roz-, bez- - wyrazów obcych OCENA DOBRA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę dostateczną a ponadto: - w stopniu dobrym zna treść omawianych lektur i tekstów - czyta poprawnie, stosując zasady prawidłowej intonacji i interpunkcji - zna terminy w zakresie wiedzy o epice i wierszu (wymienione

21 FLEKSJA I SKŁADNIA w wymaganiach na ocenę bardzo dobrą) - wskazuje w wierszu poznane środki stylistyczne - dobra znajomość tekstu pozwala mu na odtwórcze opowiadanie losów bohaterów oraz omówienie elementów świata przedstawionego - poprawnie pisze plan ramowy i szczegółowy - zazwyczaj poprawnie wypowiada się w formach określonych podstawą programową (teksty reklamowe, gratulacje, zaproszenie, opowiadanie z dialogiem, list oficjalny i prywatny, instrukcja, sprawozdanie, opis przedmiotu) - potrafi nazwać większość audycji radiowych - zna takie pojęcia jak: onomatopeja, rytm, sytuacja oficjalna i nieoficjalna, aforyzm, przysłowie, pytanie retoryczne, rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne - potrafi wskazać różne dziedziny twórczości artystycznej - w miarę poprawnie redaguje: ogłoszenie, opis postaci, notatkę, artykuł - rozpoznaje i wskazuje w tekście odmienne i nieodmienne części mowy - wyróżnia przysłówki wśród innych części mowy, wskazuje sposób ich utworzenia - poprawnie stosuje przymiotniki, wie czemu służy stopniowanie - podaje przykłady różnych typów liczebników, odmienia liczebnik złożony i nieokreślony - rozpoznaje i stosuje zdania pojedyncze i złożone - na konkretnych przykładach omawia sposób wyrażenia orzeczenia i podmiotu - wyróżnia w zdaniu związki wyrazowe - zna rodzaje spółgłosek i potrafi podać ich przykłady - dobrze opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne i w większości potrafi je zastosować

22 KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE - pisownia trudnych form czasowników, rzeczowników i przymiotników - pisownia wyrazów wielką i mała literą - pisownia nie z różnymi częściami mowy - pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - pisownia zakończeń rzeczowników: - i, - ii, - ji - pisownia - ą, - ę oraz en, - em, - on, - om - pisownia cząstek s-, z-, ws-, wz-, wes-, wez-, roz-, bez- - pisownia wyrazów obcych OCENA DOSTATECZNA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę dopuszczającą a ponadto: - opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się - potrafi samodzielnie odtworzyć treść utworu w czasie jego omawiania na lekcji - przeczytał większość lektur - jego technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu - posługuje się właściwymi słownikami - wskazuje elementy świata przedstawionego - odróżnia poezję od prozy - odróżnia podmiot liryczny od bohatera literackiego - zna większość form wypowiedzi pisemnej i w stopniu dostatecznym potrafi się nimi posługiwać (teksty reklamowe, gratulacje, zaproszenie, opowiadanie z dialogiem, list oficjalny i prywatny, instrukcja, sprawozdanie, opis przedmiotu - wie co to jest onomatopeja, aforyzm, przysłowie, pytanie retoryczne - z pomocą nauczyciela potrafi zredagować opis postaci, ogłoszenie, notatkę

23 FLEKSJA I SKŁADNIA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE - właściwie używa form gramatycznych poznanych części mowy - stopniuje przymiotniki - potrafi wskazać przyimki i wyrażenia przyimkowe - buduje poprawnie zdania pojedyncze i złożone - wyróżnia w zdaniach podmiot, orzeczenie i ich określenia - rozpoznaje w zdaniu zaimki, przysłówki, przymiotniki i liczebniki; potrafi rozpoznać ich związek z wyrazem określanym - rozpoznaje zdania bezpodmiotowe - układa zdania złożone z podanych zdań pojedynczych - na prostych przykładach nazywa części zdania - wśród zdań złożonych rozróżnia zdania złożone podrzędnie i współrzędnie - potrafi przeprowadzić analizę składniową prostych przykładów zdań pojedynczych i złożonych - zna podstawowe zasady ortograficzne i interpunkcyjne i stosuje je w prostych przykładach w zakresie: - pisowni trudnych form czasowników, rzeczowników i przymiotników - pisowni wyrazów wielką i mała literą - pisowni nie z różnymi częściami mowy - pisowni wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - pisowni zakończeń rzeczowników: - i, - ii, - ji - pisowni - ą, - ę oraz en, - em, - on, - om - pisowni cząstek s-, z-, ws-, wz-, wes-, wez-, roz-, bez- - pisowni wyrazów obcych OCENA DOPUSZCZAJĄCA - posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności - potrafi udzielić odpowiedzi na proste pytania, dotyczące

24 FLEKSJA I SKŁADNIA analizowanego tekstu lub lektury - technika głośnego i cichego czytania pozwala na zrozumienie tekstu - względna poprawność językowa i rzeczowa wypowiedzi ustnych świadczy o zrozumieniu przez niego analizowanego zagadnienia - potrafi nazwać podstawowe elementy świata przedstawionego - wśród podanych tekstów potrafi wskazać wiersz - w poznanych formach wypowiedzi popełniane błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne nie przekreślają wartości prac i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie - przy pomocy nauczyciela potrafi zdefiniować pojęcie onomatopei i pytania retorycznego - korzystając ze wzoru potrafi zredagować opis postaci i ogłoszenie oraz formy wypowiedzi określone w podstawie programowej - przy pomocy nauczyciela rozpoznaje podstawowe części mowy - potrafi odmieniać podstawowe części mowy według podanego wzoru - odróżnia zdania pojedyncze od złożonych - układa proste zdania pojedyncze i złożone - potrafi nazwać części zdania - rozpoznaje w zdaniu podmiot i orzeczenie - zna podstawowe zasady ortograficzne, ale ma trudności z ich zastosowaniem - pisownia wyrazów wielką i mała literą - pisownia nie z różnymi częściami mowy - pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch - pisownia - ą, - ę oraz en, - em, - on, - om OCENA NIEDOSTATECZNA

25 KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE - nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą - nie przeczytał lektur przewidzianych w klasie VI - nie zna treści utworów lirycznych i epickich omawianych podczas lekcji - nie potrafi zredagować poprawnie żadnych form wypowiedzi pisemnej - ma ubogi zakres słownictwa i nie podejmuje prób wzbogacenia go - nie potrafi, nawet pod kierunkiem nauczyciela, sformułować dłuższej wypowiedzi FLEKSJA I SKŁADNIA - nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji i składni - nie rozróżnia części mowy, ani nie potrafi ich odmienić - nie odróżnia zdań złożonych od pojedynczych - nie rozpoznaje części zdania - nie zna i nie stosuje w wypowiedziach pisemnych żadnych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych OCENIANIE DZIECI Z DYSFUNKCJAMI: Nauczyciel dostosowuje wymagania do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, pracuje zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej lub z wytycznymi indywidualnych planów pracy z uczniem dysfunkcyjnym. W związku z tym nauczyciel w ocenie pracy ucznia uwzględnia: a) w zakresie prac pisemnych: - wydłużyć czas przeznaczony na pisanie pracy - nie oceniać estetyki pisma - poprawiać, lecz nie uwzględniać w ocenie błędów ortograficznych w dyktandach i pracach stylistycznych - pomóc w przeczytaniu tekstu bazowego liczącego więcej niż 250 słów - udostępnić dodatkowe słowniki i inne pomoce b) w zakresie słuchania i mówienia:

26 - wydłużyć czas wypowiedzi - zadawać dodatkowe pytania ukierunkowujące - oceniać merytoryczną wiedzę, a nie formę przekazu informacji - podkreślać nawet minimalne postępy ucznia c) w zakresie czytania: - zachęcać do czytania - sprawdzać znajomość treści a nie technikę czytania - podkreślać nawet minimalne postępy ucznia

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻNOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻNOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROŻNOWICACH OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Jego wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr Agnieszka Węgrzynowicz Obowiązujący program nauczania : Jutro pójdę w świat, WSiP Przedmiotem oceny z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI I. Ocena celująca KLASA V Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje ciekawe i oryginalne rozwiązania. Wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI rok szkolny 2016/2017 NAUCZYCIEL: mgr IWONA BOBOROWSKA mgr AGNIESZKA MIKULAK SZCZODRA mgr BOŻENA OLICHWER 1. OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował w 100

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Stopień szkolny Kryteria przyznania oceny - zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY

ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY ORGANIZACJA PROCESU OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W LEGNICY 1. Uczeń otrzymuje oceny za: sprawdziany(ortograficzne, gramatyczne wypracowania z lektur),kartkówki, aktywność, czytanie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Opracowano na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP Klasa IV OCENA celująca UCZEŃ: Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV TREŚCI PROGRAMOWE: Kształcenie literackie i kulturowe: nastrój wiersza budowa utworu poetyckiego: wers i strofa literackie środki wyrazu: epitet

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA:

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy czwartej, samodzielnie i twórczo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełnym stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o o głośne i wyraziste, ciche

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej otrzymuje uczeń, który: OCENĘ CELUJĄCĄ doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy VI 1. PODRĘCZNIK I ZESZYT W klasie VI na lekcjach języka polskiego korzystamy z podręczników do języka polskiego Oglądam świat wydawnictwa Nowe Era. Ponadto

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski

Przedmiotowy System Oceniania w SP 77. w klasach IV - VI. język polski Przedmiotowy System Oceniania w SP 77 w klasach IV - VI język polski Spis treści I. Główne założenia PSO... 2 II. Obszary aktywności podleające ocenie... 2 III. Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA Uczeń: - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. - Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Aktualnego rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Podstawy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; - proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Wymagania edukacyjne z języka polskiego Klasa IV Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomi Marcin Paprota, Anna Karczewska Kontrakt między uczniem i nauczycielem z języka polskiego w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce - Leszczynach 1 I. Ocena celująca Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski Kryteria oceny dyktanda: KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Język polski KLASA IV W klasie IV, jako błąd zasadniczy traktuje się niezgodny z zasadami pisowni zapis: - ó, u, rz, ż, h, ch - nie z rzeczownikami,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY IV W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I okres OCENA CELUJĄCA -ocenę tę otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza materiał, który

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE LITERACKIE

KSZTAŁCENIE LITERACKIE uwagi Wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną i roczną Rok szkolny 2008/2009 klasy szóste SP 9 Nowy Sącz WIEDZA UCZNIA OPANOWANE UMIEJĘTNOŚCI I OKRES- ocena śródroczna - celujący Uczeń przeczytał wszystkie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa 1 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo oraz samodzielnie rozwija

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI KLAS IV OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych.

OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który osiągnął poziom wymagań koniecznych. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ Otrzymuje uczeń, który: nie opanował poziomu wymagań koniecznych w zakresie wiadomości z fleksji, słownictwa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO 1.Obszary aktywności oceniane na lekcjach j. polskiego: prace klasowe (np. wypracowanie z lektury), sprawdziany (np. ortograficzne), kartkówki, odpowiedzi ustne (np.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowanie wiadomości przewidziane w programie nauczania, - ocena umiejętności, postawa,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Klasa I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka polskiego dla klas 4-6 do cyklu "Jutro pójdę w świat" Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka polskiego dla klas 4-6 do cyklu Jutro pójdę w świat Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z języka polskiego dla klas 4-6 do cyklu "Jutro pójdę w świat" Zasady ogólne 1. Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego Na lekcjach języka polskiego ocenie podlega:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka

KRYTERIA OCENY PRAC DOMOWYCH I KLASOWYCH - samodzielność, zgodność z tematem oraz oryginalność ujęcia tematu i estetyka KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO na rok szkolny 2017/2018 1. Podstawą do uzyskania oceny semestralnej i końcoworocznej są oceny otrzymane z różnych działów programowych i form wypowiedzi (odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. -

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, muzeum, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 5 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego

Kryteria ocen z języka polskiego Kryteria ocen z języka polskiego OCENA CELUJĄCA Uczeń twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające poza materiał programowy. Jego

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. IV Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem;

-zna i stosuje w swoich wypowiedziach pojęcia i terminy związane z filmem, teatrem, książką, Internetem; WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 4 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Oceny bieżące, śródroczne, roczne i końcowe z przedmiotów nauczania ustala się w stopniach według następującej skali: celujący cel 6 bardzo dobry bdb 5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH 4-6 Nauczyciele uczący języka polskiego w klasach IV VI ustalili wspólne kryteria szczegółowe dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz:

Bardziej szczegółowo

Kształcenie literackie i kulturowe: - Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy

Kształcenie literackie i kulturowe: - Proponuje oryginalne rozwiązania, wykraczające poza materiał programowy KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania oraz zna lektury spoza programu,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury; wykorzystując

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego opracowany został na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Edukacji Narodowej programu

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE* I ROCZNE** WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY VI

ŚRÓDROCZNE* I ROCZNE** WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY VI ŚRÓDROCZNE* I ROCZNE** WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY VI * na ocenę śródroczną obowiązują wiadomości i umiejętności niepodkreślone ** na ocenę roczną obowiązują

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć"

Czytać, myśleć, uczestniczyć Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej opracowane na podstawie programu nauczania Marleny Derlukiewicz Czytać, myśleć, uczestniczyć" Ocena celująca - Opanował umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA z języka mniejszości narodowej niemieckiego dla klas z 3 godzinami języka mniejszości w tygodniu FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW NA JĘZYKU MNIEJSZOŚCI ORAZ

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja PSO język polski

Weryfikacja PSO język polski Weryfikacja PSO język polski Kryteria oceniania Ocena celująca - ma wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania; - samodzielnie rozwija zainteresowania i zdobywa dodatkową wiedzę; - formułuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J EZYKA POLSKIEGO DLA KLASY 6 OCENA CELUJĄCA Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponad to: -czyta lektury dodatkowe (dwie w roku szkolnym); z przeczytanych lektur sporządza

Bardziej szczegółowo

Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe

Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe Realizacja podstawy programowej w repetytorium Sprawdzian na 100%! wymagania ogólne i szczegółowe Rozdziały powtórkowe w repetytorium 1. Tydzień z humorem Kształcenie literackie: Zwrotka (strofa). Osoba

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4A, 4B. rok szkolny 2016/2017

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4A, 4B. rok szkolny 2016/2017 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4A, 4B rok szkolny 2016/2017 Przedmiotowy system oceniania został opracowany na podstawie: Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLAS IV VI na lekcjach języka polskiego W związku ze złożonością przedmiotu, jakim jest język polski, nauczyciel sprawdza i ocenia osiągnięcia oraz pracę ucznia w ich różnorodnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Mastkach Niniejszy dokument jest zgodny z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania będącymi częścią Statutu Szkoły. 1.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE V Formy sprawdzania osiągnięć uczniów a) czytanie głośne, wyraziste, z akcentowaniem,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2.

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZ. POLSKIEGO W KLASACH IV-VIII 1. Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka polskiego są zgodne z WZO. 2. Uczeń jest oceniany w następujących obszarach: a) mówienie, b) słuchanie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania:

Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4. Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Kryteria ocen z języka polskiego w klasie 4 Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący program nauczania: Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach szkolnych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO:

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO: 1. SPRAWDZIANY gramatyczne, językowe, literackie, pisemne dłuższe formy wypowiedzi. Sprawdziany obejmują większą partię materiału,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo