The variability of selected physical and mechanical parameters of the substrate within the BCC V-120 nursery containers

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The variability of selected physical and mechanical parameters of the substrate within the BCC V-120 nursery containers"

Transkrypt

1 International Conference REFORESTATION CHALLENGES Belgrade, Serbia June 2015 The variability of selected physical and mechanical parameters of the substrate within the BCC V-120 nursery containers Mariusz Kormanek, Stanisław Małek, Grzegorz Durło, Józef Barszcz, Krystyna Jagiełło- Leńczuk, Katarzyna Dudek, Rafał Czuchta Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy im H. Kołłątaja w Krakowie, Polska

2 Introduction Container nursery production in Poland is developing intensively since the early 90's. Factor which contributed to the rapid development of container nursery production in Poland was a fire in the Forest District Rudy Raciborskie. It burned nearly 9 thousand hectares of forest, and there was an urgent need to produce a substantial number of seedlings. Then it was established a large container nursery enterprise in Nędza, District Rudy Raciborskie which was gradually expanded and modified. Forest It was the second Nursery enterprise in Poland with this technology after nursery in Forest District Śnieżka. Currently container nursery enterprise Nędza annually produce 10 million seedlings with covered root system. In addition to the nursery enterprise Nędza in Poland is still 10 container nurseries that produce seedlings from 1 million to 10 million seedlings. Altogether, the production of container plants in Poland covers 10% of demand for planting.

3 Advantages of seedlings with covered root system: characterized by stronger growth, have a better root system, the young plants are not exposed to large shock after transplanting, using this seedlings reduce by 40% the need of seedlings to the surface renewal, adroitness established by seedlings with covered root system is almost 100%, surfaces with this seedlings do not require to perform costly and time- consuming corrections in subsequent years, this system provides an easy way to apply mycorrhiza.

4 Container nursery enterprise Nędza, Forest District Rudy Raciborskie

5 Containers in this type of nursery technology are prepared on automated lines for sowing seeds, from which most often used in Poland are products made by BCC AB from Sweden. Photo -

6 This type of automated line for sowing the seeds in containers consist of the following components: a mixer to prepare a substrate, washers to containers, dispenser of substrate together with the elements for compacting the substrate: chute, which decreases the substrate, brush which blades for excess substrate, vibrating table, thickening fingers, seeder of seeds, a device for backfilling containers with perlite, a device for dosing chemicals.

7 High -temperature disinfection of containers Container washer

8 Container dryer Mixer for preparing the substrate

9 Dispenser of substrate with thickening elements (vibrating table, thickeng fingers, brush scraper)

10 Seed seeder

11 Device for backfilling containers with perlite Device for aplication chamicals

12 Transportation of containers Pallete Rack for pellets

13 Substrat Suitable for breeding nursery container production substrate should have: air capacitance in the range of 20-25%, capilary water capacity in the range of % by weight, total porosity of at least 70% by volume, bulk density kg/m 3 constant ph in the range of 4,5 5,5. In the nursery enterprise Nędza where the research took place suitable substrate is the composition of: peat moss 90-95%, perlite 5-10%, dolomite 2,5-3,5 kg, Substrate moisture from the mixer at approx 69%.

14 Objective of reseach During the growing season in 2014, it was observed in some cells in the containers after irrigation, long time staying the water. It was decided to determine differences in the parameters of the substrate in particular cells in containers. It was assumed to determine the size of this diversity. Whether these differences may be the result of BCC line work.

15 Objective of reseach The objective was set to achieve by the measurements of the basic physical -mechanical parameters of substrate: in individual cells in the containers (4 repetitions), for 2 species: pine (Pinus sylvestris L.) and spruce (Picea abies L.) on various dates of taking the containers (July, September, October). It was assumed to determine for each cell in the container: volume of substrat; volume of the root system; dry bulk density; total porosity; capillary water capacity; air capacity; brevity.

16 Methods Coding cells

17 Soaking the substrate

18 Penetrometer Cone penetrometer Eijkelkamp 0606 Measuring range: kpa The diameter of the base of the cone: 0,762 cm 1,127 cm

19 Measurements of brevity in cells

20 Measurement of the substrate level in cells

21 Measurement of root system volume

22 Measurement of wet and dry weight of substrate

23 Results Fig. 1. Ratio of cell volume without substrate to cell volume

24 Results Fig. 2. Ratio of substrat with root system volume to cell volume

25 Results Fig. 3. Substrat bulk density

26 Results Fig. 4. Porosity

27 Results Fig. 5. Capilary water holding capacity

28 Results Fig.6. Air capacity

29 Results Pine Spruce Fig.7. Change in time parameters of the substrate

30 Results Fig. 8. Penetration resistance

31 Results Fig. 9. Change in time penetration resistance of substrate

32 Conclusions Based on analyzes of substrates, taken from container s cells with pine and spruce seedlings, we conclude that: the biggest reduction in the level of the substrate was observed in the cells at the edges of containers. Difference between cells in the middle and at the edges of containers reaches 9% for pine seedlings and 8% for spruce seedlings. this loss could be caused by: uneven filling of the cells with substrate on the production line, the loss of the substrate during transportation on pallets. the growth of the root system of seedlings, heavy rain that washes the substrate and the natural settling of the substrate increase over time the loss of the substrate in the cells in the cassette.

33 Conclusions bulk density and total porosity take the values of the optimal recommended range, approaching its minimum value (bulk density) or maximum (porosity). capillary water capacity over time, constantly takes on lower values that do not reach optimal values, in turn, increases air volume always give a higher value. This causes an increase of non capillary water capacity that can lead to faster water draining from the substrate. with time is an increase in brevity of the substrate which is particularly evident for pine seedlings. It is related with a strong proliferation of the root system.

34 Thank You

35 Wyniki pomiarów

36 Results Ryc. 2. Objętości systemu korzeniowego w celach w kasetach

37 Results Ryc. 3. Zmiana w czasie objętości systemu korzeniowego w kasetach

38 Results Ryc. 5. Zmiana w czasie objętości zajmowanej w celach przez substrat

39 Results Ryc. 7. Zmiana w czasie gęstości objętościowej substratu w kasetach

40 Results Ryc. 9. Zmiana w czasie porowatości w kasetach

41 Results Ryc. 11. Zmiana kapilarnej pojemności wodnej w kasetach

42 Results Ryc. 13. Zmiana w czasie pojemności powietrznej w kasetach

43 Results Ryc. 15. Zmiana w czasie zwięzłości substratu w kasetach

44 Introduction Szkółkarstwo kontenerowe w Polsce rozwija się intensywnie od początku lat 90 tych. Czynnikiem który przyczynił się do gwałtownego rozwoju szkółkarstwa kontenerowego w Polsce był pożar w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Spłonęło blisko 9 tyś. ha lasu i wystąpiła nagła potrzeba wyprodukowania znacznej liczby sadzonek. Powstała wówczas duża szkółka kontenerowa w Nędzy w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie stopniowo rozbudowywana i modyfikowana. Była to druga w Polsce Śnieżka. szkółka tego typu po szkółce w Nadleśnictwie Obecnie w Szkółce Nędza produkowanych jest rocznie 10 milionów sadzonek w systemie z zakrytym systemie korzeniowym. Poza szkółka w Nędzy w Polsce jest jeszcze 11 szkółek kontenerowych, które produkują od 1 mln sadzonek do 10 mln sadzonek. Łącznie produkcja sadzonek kontenerowych w Polsce pokrywa 10% zapotrzebowania na materiał sadzeniowy.

45 Zalety sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym: charakteryzują się silniejszym wzrostem, mają lepiej ukształtowany system korzeniowy, młode rośliny nie są narażone na duży szok po przesadzeniu, stosując te sadzonki zmniejsza się o 40% zapotrzebowanie sadzonek na powierzchnie odnowienie, udatnośd upraw założonych sadzonkami z zakrytym systemem korzeniowym jest prawie stuprocentowa, powierzchnie te nie wymagają wykonywania kosztownych i pracochłonnych poprawek w następnych latach, system ten pozwala w łatwy sposób stosowad mikoryzy.

46 Tego typu linie technologicznych do wysiewu nasion w kontenerach składają się z następujących elementów: mieszalnika do przygotowania substratu, myjki do kaset, dozownik substratu wraz z elementami zagęszczającymi substrat: zsypu, z którego spada substrat, szczotki zgarniającej nadmiar substratu, stołu wibracyjnego, palców zagęszczających. siewnika nasion, urządzenia do zasypywanie kaset perlitem, urządzenie do dozowania środków chemicznych.

47 Mieszalnik do przygotowania substratu Dezynfekcja wysoko - temperaturowa kaset

48 Myjka do kaset Osuszacz do kaset

49 Dozownik substratu wraz z elementami zagęszczającymi (stół wibracyjny, palce zagęszczające, szczotka zgarniająca)

50 Siewnik nasion

51 Urządzenie do zasypywanie kaset perlitem Urządzenie do aplikowania środków chemicznych

52 Transport sadzonek

53 Kodowanie komórek

54 Nasączanie substratu w kasetach

55 Pomiar zwięzłości Penetrometr stożkowy Eijkelkamp typ 0606 Zakres pomiaru: kpa Średnica podstawy stożka : 0,762 mm 1,127 cm

56 Pomiary zwięzłości w komórkach w kasetach

57 Pomiary obniżenia poziomu substratu w komórkach

58 Pomiary objętości sytemu korzeniowego

59 Pobieranie substratu z komórek, pomiar masy przed oraz po suszeniu substratu

60 Kasety w szkółkach kontenerowych przygotowywane są na zautomatyzowanych liniach technologicznych do wysiewu nasion, z których najczęściej w Polsce wykorzystywane są produkty firmy BCC.

61 Substrat Odpowiedni do kontenerowej hodowli szkółkarskiej substrat powinien mied: pojemnośd powietrzną w zakresie 20 25% objętości, pojemnośd wodną w zakresie % wagi, porowatośd ogólną co najmniej 70% objętości, gęstośd objętościowa od kg/m 3 stałe ph w przedziale 4,5 5,5. W szkółce w Nędzy gdzie odbywały się badania stosowny jest substrat o następującym składzie: torf wysoki 90-95%, perlit 5-10%, dolomit 2,5-3,5 kg, wilgotnośd substratu z mieszalnika na poziomie ok 69%.

62 Cel badao W trakcie sezonu wegetacyjnego w roku 2014 zaobserwowano, iż w niektórych komórkach w kasetach, po deszczowaniu, przez dłuższy czas utrzymuje się woda. Postanowiono określid, czy różnice te można wiązad z różnicami w wypełnianiu substratem poszczególnych komórek w kasetach na linii napełniającej. Założono określid rozmiar tego zróżnicowania.

63 Cel badao Cel założono osiągnąd przez określeni podstawowych parametrów fizyko - mechanicznych substratu: w poszczególnych komórkach w kasetach, (po 4 kasety dla 2 gatunków: sosny i świerka); w różnych terminach pobierania kaset (3 terminy: lipiec, wrzesieo, listopad). Założono wyznaczyd dla każdej komórki w kasecie: objętośd zajmowaną przez substrat w celach w kasetach; objętośd systemu korzeniowego; gęstośd objętościową suchą; porowatośd ogólną; kapilarną pojemnośd wodną; pojemnośd powietrzną; zwięzłośd.

64 Metodyka pomiarów Kolejne etapy wykonywanie pomiarów: kodowanie komórek w kasecie; nasączenie substratu w kasetach; pomiar poziomu substratu w komórkach; pomiar zwięzłości w komórkach; wyciąganie sadzonek z substratem; pomiar objętości systemu korzeniowego; pomiar masy substratu nasączonego; suszenie substratu; pomiar masy substratu wysuszonego.

65 Metodyka pomiarów Kolejne etapy wykonywanie pomiarów: kodowanie komórek w kasecie; nasączenie substratu w kasetach; pomiar poziomu substratu w komórkach; pomiar zwięzłości w komórkach; wyciąganie sadzonek z substratem; pomiar objętości systemu korzeniowego; pomiar masy substratu nasączonego; suszenie substratu; pomiar masy substratu wysuszonego.

66 Wnioski gęstośd objętościowa oraz porowatośd ogólna przyjmują wartości z zakresu zalecanego, optymalnego zbliżając się do jej wartości minimalnej (gęstośd) lub maksymalnej (porowatośd). kapilarna pojemnośd wodna z upływem czasu przyjmuje coraz to niższe wartości, które nie osiągają wartości optymalnych, z kolei pojemnośd powietrzna rośnie uzyskując zawsze wartości wyższe. Powoduje to wzrost niekapilarnej pojemności wody, która może prowadzid do szybszego odpływania wody z substratu. średnia objętośd systemu korzeniowego od lipca do września rośnie dla sosny o 2,3% a świerka 7,2% po czym w listopadzie zauważalny jest spadek objętości dla obu gatunków poniżej wartości zanotowanych w sierpniu, co wymaga potwierdzenia w kolejnych badaniach. wraz z upływem czasu następuje wzrost zwięzłości substratu w szczególności widoczne jest to przy hodowli sosny, co wiąże się z mocnym rozrostem systemu korzeniowego.

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements Możliwości spełnienia norm emisji Euro 6 przez obecnie produkowane europejskie lekkie pojazdy... Piotr BIELACZYC Andrzej SZCZOTKA PTNSS-2012-SS4-403 The potential of current european light duty CNG-fuelled

Bardziej szczegółowo

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 1 Ochrona Środowiska Environmental Protection 3 01 Przyjaźni środowisku Environmentally friendly PGE Polska Grupa Energetyczna to największy holding

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 227-238

Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 227-238 Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 227-238 227 VOLUME AND STRUCTURE OF TRAINING LOADS OF TOP SWIMMERS IN DIRECT STARTING PREPARATION PHASE FOR MAIN COMPETITION Training loads of swimmers in preparation for

Bardziej szczegółowo

Biostimulators IN MODERN AGRICULTURE. Field Crops. E D I T O R : Zbigniew T. Dąbrowski

Biostimulators IN MODERN AGRICULTURE. Field Crops. E D I T O R : Zbigniew T. Dąbrowski Biostimulators IN MODERN AGRICULTURE Field Crops E D I T O R : Zbigniew T. Dąbrowski W a r s a w 2 0 0 8 1 Biostimulators IN MODERN AGRICULTURE Field crops EDITOR: Zbigniew T. Dabrowski Warsaw 2008 2 The

Bardziej szczegółowo

Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta Winiarska-Grabosz. Łamanie Alina Gebel. Projekt okładki Monika Trypuz

Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta Winiarska-Grabosz. Łamanie Alina Gebel. Projekt okładki Monika Trypuz Organizatorzy: Instytut Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Komitet Techniki Rolniczej PAN oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Opracowanie redakcyjne i korekta Elżbieta

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY

STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 1/2012 vol. 4 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MELCER

Bardziej szczegółowo

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka

D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Deliverable: D3.4 Short guide on methods and sources of biogas production in Małoposka Author(s): Radoslaw POMYKAŁA, AGH-UST, with

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Starczewski, Agnieszka Affek-Starczewska

Krzysztof Starczewski, Agnieszka Affek-Starczewska 117 Acta Sci. Pol., Agricultura 10(2) 2011, 117-125 EFFECT OF AGRONOMIC FACTORS ON THE PERENNIAL RYEGRASS LAWN COLOUR Krzysztof Starczewski, Agnieszka Affek-Starczewska Siedlce University of Natural Sciences

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 2/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK IWAŃSKI,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09 Strategiczny projekt badawczy

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09 Strategiczny projekt badawczy Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego POIG 01.01.02-24-078/09 Strategiczny projekt badawczy Integrated Support System for Management and Protection of Water Dam Reservoir

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU

STRESZCZENIA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁTOWANIA PRZYLEGAJĄCYCH STRUKTUR SZKLARNIOWYCH I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ BUDYNKU CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXII, z. 62 (2/15), kwiecień-czerwiec 2015 STRESZCZENIA Joanna BIEDROŃSKA

Bardziej szczegółowo

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading

A Polish case study for biogas to biomethane upgrading A Polish case study for biogas to biomethane upgrading Łukasz KOWALSKI Barbara SMERKOWSKA PTNSS-2012-SS1-115 A Polish case study for biogas to biomethane upgrading The article presents the results of a

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH OBUDOWANYCH FASADĄ PODWÓJNĄ

OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU CIEPLNEGO W POMIESZCZENIACH OBUDOWANYCH FASADĄ PODWÓJNĄ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z 59 (3/12/III) 2012 STRESZCZENIA Dariusz HEIM, Marcin JANICKI Politechnika Łódzka OBLICZENIOWA OCENA PARAMETRÓW KOMFORTU

Bardziej szczegółowo

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 3, 2014 www.ers.edu.pl ORIGINAL ARTICLE ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING

Bardziej szczegółowo

Number 120 Numer 120 Volume XVI Rok XVI JULY 2013 LIPIEC 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 120 Numer 120 Volume XVI Rok XVI JULY 2013 LIPIEC 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

Badania i Rozwój. Research and Development

Badania i Rozwój. Research and Development Badania i Rozwój Research and Development Badania i Rozwój / Research and Development Spis treści / Table of Contents Mostostal Warszawa S.A. / Mostostal Warszawa S.A. O firmie / About the Company 2 Słowo

Bardziej szczegółowo

Part B Objectives and expected results

Part B Objectives and expected results LIFE + Environment Policy and Governance TECHNICAL APPLICATION FORMS Part B Objectives and expected results All forms in this section may be lengthened, so as to include all essential information. LIFE+

Bardziej szczegółowo

Agricultural Engineering

Agricultural Engineering Scientific quarterly journal I S N N 1 4 2 9-7 2 6 4 Agricultural Engineering 2 0 1 4 : 4 ( 1 5 2 ) : 5 5-6 0 H o m e p a g e : http://ir.ptir.org DOI: http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.152.080 RESULTS

Bardziej szczegółowo

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OGNIWA PALIWOWEGO PEM DO ZASILANIA POJAZDU PODWODNEGO

KONCEPCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OGNIWA PALIWOWEGO PEM DO ZASILANIA POJAZDU PODWODNEGO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ SCIENTIFIC JOURNAL OF POLISH NAVAL ACADEMY 2014 (LV) 1 (196) Adam Polak 1) KONCEPCJA ZASTOSOWANIA SYSTEMU OGNIWA PALIWOWEGO PEM DO ZASILANIA POJAZDU PODWODNEGO

Bardziej szczegółowo

Number 105 Numer 105 Volume XIV Rok XIV OCTOBER 2011 PAŹDZIERNIK 2011 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 105 Numer 105 Volume XIV Rok XIV OCTOBER 2011 PAŹDZIERNIK 2011 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

elektrownie wiatrowe

elektrownie wiatrowe Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-2020 odnawialne źródła energii

Bardziej szczegółowo

język publikacji streszczenie streszczenie

język publikacji streszczenie streszczenie tytuł czasopisma tytuł artykułu (polski) NAFTA-GAZUwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych tytuł artykułu (angielski) Determinants of the development of gas recovery from Polish

Bardziej szczegółowo

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP 439 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 4, 439 451 Ewa Szeliga 1,2, Monika Bal-Bocheńska 1,2, Ewelina

Bardziej szczegółowo

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems Article citation info: STOECK, M., OSIPOWICZ, T. The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems. Combustion Engines. 2014, 159(4),

Bardziej szczegółowo

Managing the production of natural gas using gas storage in Poland

Managing the production of natural gas using gas storage in Poland POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 16 Zeszyt 4 2013 ISSN 1429-6675 Piotr KOSOWSKI*, Jerzy STOPA**, Stanis³aw RYCHLICKI** Managing the production of natural gas using gas storage in Poland ABSTRACT. Managing natural

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN

REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN REGIONALNY ZINTEGROWANY PLAN POLICENTRYCZNEGO ROZWOJU OBSZARÓW WOKÓŁ MAZOWIECKIEGO PORTU LOTNICZEGO WARSZAWA MODLIN THE INTEGRATED REGIONAL POLYCENTRIC DEVELOPMENT PLANS FOR THE WARSAW MODLIN AIRPORT CATCHMENT

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS BADANIA PRZYCZYN USZKODZEŃ MINIPŁYTEK TYTANOWYCH STOSOWANYCH W CHIRURGII

SPIS TREŚCI CONTENTS BADANIA PRZYCZYN USZKODZEŃ MINIPŁYTEK TYTANOWYCH STOSOWANYCH W CHIRURGII SPIS TREŚCI CONTENTS BADANIA PRZYCZYN USZKODZEŃ MINIPŁYTEK TYTANOWYCH STOSOWANYCH W CHIRURGII szczękowo-twarzowej 2 Jarosław Bieniaś, Barbara Surowska, Piotr Świeć, Bożena Pałysewicz, Grażyna Maślanko,

Bardziej szczegółowo