73A. RÓWNOWAGA MIĘDZY KONKURENCJĄ, SOLIDARNOŚCIĄ I ROZWOJEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "73A. RÓWNOWAGA MIĘDZY KONKURENCJĄ, SOLIDARNOŚCIĄ I ROZWOJEM"

Transkrypt

1 73A. RÓWNOWAGA MIĘDZY KONKURENCJĄ, SOLIDARNOŚCIĄ I ROZWOJEM Rodzaj dokumentu Szkoła średnia I stopnia 1 Poziom uczących się Szkoła średnia II stopnia 2 Dorośli 3 Europa stanowi mozaikę obszarów, na których kontaktują się ze sobą obywatele silnie różniący się pochodzeniem, własną historią, językiem i wreszcie także standardem życia oraz wzrostem ekonomicznym. Stworzenie poczucia wspólnej przynależności na poziomie kontynentu jest prawie niemożliwe. Być może Unia Europejska do dzisiaj w niewystarczającym stopniu walczyła z tym zjawiskiem? Podczas gdy polityka Unii w głównej mierze koncentrowała się na swobodnym przepływie osób i towarów, specyficzna polityka sektorowa ukierunkowana była przede wszystkim na jednostkę jako mobilnego i wymiennego obywatela. Europa to jedyny kontynent, na którego obszarze występuje tak wielka różnorodność w zakresie rozwoju i standardu życia. W wyniku rozszerzeń Unia Europejska stanowi obecnie imitację planety w zminiaturyzowanej formie: po przystąpieniu Bułgarii i Rumunii stała się terytorium, na którym występują największe na świecie różnice społeczne. Przystąpienie do UE dziesięciu nowych państw członkowskich w roku 2004 spowodowało, że liczba ludności Unii Europejskiej wzrosła o 20%, natomiast produkt krajowy brutto tylko o 5%. Nierówności, z jakimi mamy do czynienia w obrębie UE, są od tego czasu ogromne. Po wstąpieniu Bułgarii w roku 2007 bułgarski produkt krajowy brutto na mieszkańca był siedmiokrotnie niższy niż w Luksemburgu. Dodatkowo różnice te nie oddają w pełni nierówności na poziomie regionów, częstokroć bardzo znacznych. Moduł 7: Dorobek wspólnotowy: Zasady działania UE 1 z 6

2 enlargeducation: Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE PRODUKT KRAJOWY BRUTTO NA MIESZKAŃCA (PSN) Porównanie PKB na mieszkańca mierzonego wg. parytetu siły nabywczej (PSN) daje ogólne wyobrażenie o standardzie życia w Unii Europejskiej. Dla takiego porównania stosuje się fikcyjną wspólną walutę zwaną standardem siły nabywczej (Purchasing Power Standard, PPS) Na pewno rozszerzenie UE nie spowodowało zwiększenia tych różnic. Jednakże w związku z rozszerzeniem zostały one w pełnym zakresie ujawnione w danych statystycznych Eurostatu. Również w przypadku, gdyby nie doszło do rozszerzenia, UE-15 pozostałaby motorem rozwoju gospodarczego. Koncentruje się on na geograficznie ograniczonym obszarze i rozciąga się od Piemontu aż do regionu wokół Londynu., na wschodzie sięga do Bawarii i Rotterdamu, a na południu do Île de France (łuk ten zwany jest ze względu na swój kształt niebieskim bananem, patrz mapka poniżej). Tak więc mimo zniesienia granic w obrębie UE, nadal istnieją w Europie niewidoczne, jednakże trwale zaznaczone różnice. Moduł 7: Dorobek wspólnotowy: Zasady działania UE 2z6

3 EUROPEJSKIE MEGALOPOLIS (ZWANE TAKŻE NIEBIESKIM BANANEM ) (OBSZARY GOSPODARCZE W EUROPIE, KLETT) Do ciągłości podziału gospodarczego dochodzą budzące nie mniejsze obawy podziały natury mentalnościowej. Europejczycy jeszcze nie postrzegają siebie jako obywateli kontynentalnej unii, której publiczne europejskie poglądy znajdowałyby odzwierciedlenie na płaszczyźnie politycznej. Wprost przeciwnie, wyniki badań opinii publicznej pokazują, że wykrystalizowuje się obywatelskie poczucie przynależności do państwa, i to nie tylko na płaszczyźnie narodowej, ale również w coraz większym stopniu na płaszczyźnie regionalnej i lokalnej. Moduł 7: Dorobek wspólnotowy: Zasady działania UE 3 z 6

4 ROZWÓJ NIERÓWNOŚCI REGIONALNYCH ROZWÓJ REGIONALNY PKB NA MIESZKAŃCA (PPS) Legenda: w roku 1995 Sycylia wykazywała PKB/mieszkańca między 75% a 100% średniego PKB w UE, natomiast w roku 2007 od 50% do 75% średniego PKB. Unia Europejska wobec swojego terytorium napotyka pewną trudność, zarówno gospodarczej, jak i politycznej natury: ponieważ bowiem na całym kontynencie mamy obecnie zapewniony pokój, to nadrzędnym celem w nadchodzących dekadach jest bez wątpienia sprostanie temu nowemu wyzwaniu: obecnie poczucie więzi terytorialnej stanowi wzbogacenie więzi gospodarczej i społecznej, uzupełniając je o dodatkowy wymiar, przebiegający w poprzek całego terytorium. Unia Europejska stawia na lokalne poczucie przynależności obywateli i pobudza w możliwie skuteczny sposób ich pozytywny stosunek do instytucji publicznych. Poprzez potwierdzenie roli więzi terytorialnej, Unia Europejska nawiązuje do bardzo starej i wciąż żywej tradycji, która w Europie miast i wsi stworzyła kuźnię świadomości obywatelskiej. Jest rzeczywiście rzeczą słuszną, że UE prowadząc swoją politykę regionalną porusza się tu na solidnym gruncie, co powoduje, że jest lepiej rozumiana i oceniana, a także zyskuje na popularności. Polityka regionalna stanowi jeden z obszarów polityki ogólnoeuropejskiej, a jej rezultaty czynią na obywatelach wrażenie, ponieważ mają duże znaczenie dla ich codziennego życia. Dzięki ok. 100 miliardom euro w skali rocznej (w latach ), a więc w wysokości prawie jednej trzeciej przychodów budżetu Francji, budżet unijny umożliwia podejmowanie niezliczonych działań. W przeciwieństwie do budżetów narodowych, budżet unijny jest przeznaczany prawie wyłącznie na wydatki interwencyjne. Dotyczy to w szczególności funduszy strukturalnych, bowiem właśnie one są w głównej mierze przeznaczane na inwestycje związane projektami dotyczącymi infrastruktury i kapitału ludzkiego. Starania te pozwalają zapewnić symetrię pomiędzy byłymi a nowymi państwami członkowskimi. Polityka regionalna ma rzeczywiście sens tylko wówczas, gdy ma do zaoferowania wyrównanie poziomu na całym terytorium europejskim. Moduł 7: Dorobek wspólnotowy: Zasady działania UE 4 z 6

5 enlargeducation: Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE Obecny plan finansowy obejmuje tylko jeszcze trzy duże cele: konwergencję, konkurencję i pracę na poziomie regionalnym, oraz współpracę terytorialną. Ich znaczenie jest różnorakie: ok. 78% wydatków dotyczy celu pierwszego, 18% drugiego, a 4% przeznacza się na cel trzeci. ALCHEMIA SKUTECZNOŚCI MIĘDZY SOLIDARNOŚCIĄ, SPÓJNOŚCIĄ I ROZWOJEM PROJEKTY ROZBUDOWY TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO W PRZYSZŁOŚCI: SPÓJNOŚĆ CZY KONKURENCYJNOŚĆ? CEL KONWERGENCJI. Starania ukierunkowane na dogonienie bogatszych przez najmniej rozwinięte gospodarki narodowe koncentrują się właśnie na tym celu. Jest on realizowany w Europie ŚrodkowoWschodniej, ale również w regionach położonych na Zachodzie, wszędzie tam, gdzie PKB jest niższy niż 75% średniego poziomu europejskiego. Umiejętne wykorzystywanie funduszy umożliwia skuteczny cykl inwestycyjny i rozwojowy, którego wyniki dają się odczuć w całej Europie. Poszukiwanie rzeczywistej gospodarczej konwergencji między gospodarkami narodowymi nie ogranicza się jedynie do jednostronnego transferu funduszy. Zasadę solidarności leżącą u podstaw konwergencji należy tutaj rozumieć zarówno w sensie politycznym, jak i organizacyjnym: wysiłek budżetowy krajów będących płatnikami netto świadczy o odnowionym braterstwie między narodami w obrębie Unii Europejskiej. Z drugiej strony zasada solidarności dzięki korelacji narodowych systemów gospodarczych, które w coraz większym stopniu ulegają wzajemnemu przemieszaniu, uzyskuje w pełnym zakresie swą legitymizację. Kwalifikacje zawodowe pracowników stanowią decydujący czynnik w uzyskaniu sukcesu w obecnej światowej gospodarce. Również EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) wspiera inwestycje w to, co ekonomiści nazywają kapitałem ludzkim. Programy EFS pozwoliły już uzyskać imponujące wyniki, w szczególności w Irlandii. EFS jest ukierunkowany na obszary o kluczowym znaczeniu: 1. umiejętność wzajemnego dostosowania się pracowników i przedsiębiorstw; 2. tworzenie miejsc pracy i wzrost udziału w rynku pracy we wszystkich dziedzinach (poprawa dostępu do pracy, zapobieganie bezrobociu, przedłużenie życia zawodowego); 3. walkę z wykluczeniem społecznym poprzez wspieranie integracji osób niepełnosprawnych w świecie pracy oraz walkę przeciwko dyskryminacji; 4. wspieranie partnerstwa i reform odnoszących się do świata pracy i inkluzji socjalnej. Moduł 7: Dorobek wspólnotowy: Zasady działania UE 5z6

6 EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) wnosi wkład w finansowanie inwestycji i projektów infrastrukturalnych. Kładzie przy tym nacisk na duże sieci, ukierunkowane na poprawę obiegu towarów i gospodarki. Myślą przewodnią programu jest stymulowanie przedsiębiorczości. W tym celu wsparcie uzyskują materialne i niematerialne sieci gospodarcze. W zakresie transportu program ten służy działaniom na rzecz równomiernego rozkładu. Odbywa się to poprzez wspieranie europejskich sieci transportowych oraz przyjaznych dla środowiska systemów transportu miejskiego. Oprócz tego w centrum zainteresowania znajduje się również gospodarka cyfrowa: wsparcie otrzymują w tym przypadku nowe technologie informacyjne i komunikacyjne. PRZYKŁADY: SKYPE Jeżeli chce się wypróbować nowe technologie, a następnie sprzedać je nowym klientom, trzeba z reguły mieć nie tylko tęgą głowę, jasne cele i wiele odwagi, ale także sporo kapitału. W zależności od branży i produktu może upłynąć kilka lat, zanim nowy produkt przedsiębiorstwu rzeczywiście się opłaci. Zwłaszcza w przypadku tych przedsiębiorstw, które są na rynku nowe, jest często trudno pozyskać od inwestorów potrzebne środki i długoterminowe wsparcie finansowe. Unia Europejska jest w stanie w takiej sytuacji w pewnym zakresie udzielić pomocy za pośrednictwem tak zwanych funduszy kapitału dużego ryzyka. Komisja Europejska nabyła na przykład na jakiś czas udziały w wówczas jeszcze młodym przedsiębiorstwie, przyczyniając się w ten sposób skutecznie do tego, że możecie obecnie częściowo bezpłatnie prowadzić rozmowy telefoniczne przez Internet. TARYFY ZA ROAMING Jeżeli ktoś zawodowo lub prywatnie ma się bez przeszkód poruszać po europejskim rynku wewnętrznym, musi się móc porozumiewać z innymi osobami po możliwych do zaakceptowania kosztach. Dotyczy to zarówno komunikacji mobilnej w postaci telefonów komórkowych i smartfonów, jak i szybkiego dostępu do Internetu. Komisja Europejska opracowała w tym celu tzw. agendę cyfrową, w której jako cel nakreślono najważniejsze kroki na drodze do szybkiej komunikacji w Europie. Część tych działań stanowi stała kontrola cen za telefonię i korzystanie z Internetu oraz zapewnienie swobodnego dostępu nowych przedsiębiorstw do rynku telekomunikacyjnego. Dzięki temu na przykład koszt telefonowania za granicę w obrębie Europy uległ już znacznemu obniżeniu. ZADANIA Polityka regionalna Unii Europejskiej: zbierzcie informacje, gdzie i kiedy w Waszym regionie wykorzystane zostały środki finansowe z UE z przeznaczeniem na inwestycje w infrastrukturę i dokształcanie pracowników (EFRE). Tyle konkurencji, ile potrzeba, tyle solidarności, ile tylko możliwe. Albo może: Tyle solidarności, ile potrzeba, tyle konkurencji, ile tylko możliwe. Zastanówcie się w grupach, które z obu sformułowań lepiej oddaje współczesną podstawową zasadę Unii Europejskiej. Zaprezentujcie wasz wynik całej klasie i uzasadnijcie waszą decyzję. Autor: RICHARD STOCK, Centrum Europejskie Roberta Schumana, Scy-Chazelles, 2012 Za treść tej publikacji wyłączną odpowiedzialność ponoszą jej autorzy i nie można jej w żaden sposób uznawać za odzwierciedlenie punktu widzenia Unii Europejskiej. Umowa dotycząca swobodnego udostępniania na zasadzie licencji Creative Commons: dokument może być udostępniany bez ograniczeń pod warunkiem, że wskaże się na autora wymienionego z nazwiska/nazwy; zezwala się wyłącznie na udostępnianie niekomercyjne (korzystanie w celach komercyjnych wymaga uzyskania zgody); zmiany należy wyraźnie zaznaczyć i będą one podlegać takim samym warunkom licencyjnym Creative Commons, jak dokument wyjściowy. Dokument ten stanowi wyciąg z ENLARGEDUCATION: EUROPEJSKA WALIZKA NA RZECZ ROZSZERZENIA UE. enlargeducation: Europejska walizka na rzecz rozszerzenia UE powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej (program PRINCE). Moduł 7: Dorobek wspólnotowy: Zasady działania UE 6 z 6

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości Zestaw narzędzi dla Eurotrenerów Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości EPSU FSESP EGÖD Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

EUROPA, KTÓRA DZIAŁA

EUROPA, KTÓRA DZIAŁA EUROPA, KTÓRA DZIAŁA W roku 2014 staniemy przed szansą kształtowania przyszłości Europy w decydującym momencie historii naszego kontynentu. Nasz głos w nadchodzących wyborach może Europę osłabić lub wzmocnić.

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa 2014 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Polskie 10 lat w Unii raport

Polskie 10 lat w Unii raport Polskie 10 lat w Unii raport 2014 Polskie 10 lat w Unii Wydaje: Copyright Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2014 Przygotowano w: Departament Ekonomiczny Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik

Komisja Europejska. Podejście Leader : podstawowy poradnik Komisja Europejska Podejście Leader : podstawowy poradnik 1 Cel dokumentu/broszury Niniejszy dokument przedstawia podejście Leader, objaśniając jego zastosowanie na rzecz rozwoju społeczności wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków

Raport na temat wielkich miast Polski. Kraków Raport na temat wielkich miast Polski Kraków Spis treści 3 Wstęp 5 4 Metodologia 7 Najważniejsze rekomendacje 5 10 Ludzie 14 Jakość życia 5 18 Wizerunek 22 Instytucje 5 26 Infrastruktura 30 Finanse 5 34

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo