Katowice. Opł&ceas) ryezaifew..

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katowice. Opł&ceas) ryezaifew.."

Transkrypt

1 Opł&ceas) ryezaifew.. T K aid f abonent ^STRZECHY RODZINNEJ* jest n b M E p ie e lo iiy na podstawi polisy,! #w, lasssp,»prsyisdtolć Sp. Akc. w Warszawie» Oddział w Krakowie, oraz Polskiego I W. Aselairac^lnejge.- i Re- M e k a n e y jii^ o Sp. Akc. Patria" w Warszawie» Oddział w Katowicach; które; winien oteym&es i f na wypadek śmierci, spowodowanej nieszczęśliwym wypad* kiep, lab zupełnego Inwalidztwa i f na wypadek stałego częściowego kalectwa m na wypadek śmierci naturalnej Katowice Równocześnie ubezpieczone ssą tę* żony abonentów na podstawie polis; I I aa wy padek Śmierci» spowodowane! ni«h szczęśliwym wypadkiem» lab zepełscgo Inwalidztwa. fis iii ii na wypadek stałego częściowego kalectwa na wypadek Śmierci nataraliłej, posiada w e. wszystkich większych miastach Rzeczypospolitej swe Filje i Generalne _Zastępstwa. Petksńto aa Górnym kląsku jest w każdej nawet wiosce przedstawiciel tego Wydawnictwa. W większych środowiskach przemysłowych na Śląsku znajdują się bezpłatne biura porad prawnych, kierowane przez adwokatów przysięgłych

2 J o n a ę j z y c b C a s y t e l n i k f t z ę! Związek Wydawnictw Polskich oznajmia, iż z powodu ciągłego, od Miku miesięcy trwającego nacisku ze stfoay Wydawców zmuszonym jest, podw yższyć ceny gazet od h października. >Nie będziemy roztrząsać, jakie, ßzynniki powodują to zarządzenie. Oznajmiamy naszym P. T. Abonentom,' iż 'kierowani względami cięż«kich w&ruaków bytu,, w jakich si w ifteość naszych czytelników zapewne- znajduje, nie idziemy za tem ogólnem -zarządzeniem prasowem i» podw yższam y kosztów abonam entu»strzechy Rodzinnej. Jednakowoż dla umożliwienia dalszego istnienia naszego pisma, zmuszeni jesteśmy przejściowo, zamiast jak dotychczas co tygodnia, w ydaw ać tygodnik nasz co dni 14 i to dwa -zeszyty, jeden tylko w języku polskim, dragi w polskim i niem ieckim. Czytelnicy reflektujący na czysto p o lskie w y d an ie zechcą nas o d w ro tn ie kartką zaw iadom ić. _ Sądzimy, że rozwiązanie to znajdzie nznanie naszych Czytelników, i mamy nadzieję, źe z chwilą przejścia kryzysu gospodarczego będziemy mogli z powrotem tygodnik nasz wydawać jak dotychczas. Wydawnictwo Strzechy Ro<dkmmej.M A a ssissere Leser! Der Verband der polnischen Verlagsanstalten hat, dem seit Monaten anhaltenden Drängen der Zeitungsverleger nachgebend, beschlossen, die Zeitungspreise vom 1. Oktober zu erhöhe». Auf _die Sründe ffir diese notwendige Massnahme einzugehen, ist hier nicht der Ort. In Berücksichtigung der schwierigen Lage der meisten unserer Leser wollen w ir ihnen eine Erhöhung de«a honaem entapreisea nicht zum uten, müssen aber dafür einen anderen Ausweg suchen, der die Existenz der»strzecha Rodzinna möglich macht. Ä h 1. O k to b er d. J. wird die Strzecha Rodzinna daher vorübergehend^ in Abständen Tön 1.4 T agen zweimal im Monat erscheinen, und zwar sowohl in einer polnischen als auch in einer zweisprachigen Ausgabe, Wer von unseren Lesern die te m polnische Ausgabe wünscht, wolle uns das umgehend durch Pastk a rte mitteilen.. Wir hoffen, dass diese Lösung der Frage den Beifall unserer Leser finden wird und dass wir bei Besserung der allgemeinen Wirtschaftslage bald zu dem bisherigen Modus der Wochenausgabe zurückkehren äöxl l'q" D er V erlag der Strzecha R odzinn a Hasse biura porady prawnej: Katowice» ul, Staw ow a 14, Tel. 796 i 1874, kancelarja adwokata Dr. Eugeniusza Kasińskiego, codziennie w godzinach urzędowych. Mysłowice, ul. Pszczyńska, kancelarja adwokata i notaijusza Alfonsa Laskowskiego, we wtorki i piątki od godz. 2 4 popoł. T arn o w sk ie G óry, kancelarja adwokata Kempki codziennie od 7 8 po południu, W odzisław, kancelarja adwokata Dr. Filipka, codziennie w obowiązujących zwykłych godzinach urzędowych. Ponadto biura naszej redakcji w Katow icach-zaw odziu, ul. K rakow ska 48, oraz w Król. Hucie, ul. G im nazjalna 32 Biuro ludowe są przez cały dzień (od 9-12 i od 2 Gpopoł.) Czynne, gdzie ustnie i pisemnie można wszelkie sprawy załatwiać. Na pisemne zapytania dajemy odpowiedzi w zeszytach w dziale Odpowiedzi Redakcji jakoteż wykonujemy Wszelkie wnioski do urzędów i władz, tłomaczenia, polsko-niem. i. odwrotnie, reklamacje podatkowe itd. Sprawy te załatwiamy też listownie za zwrotem kosztów za portorja. STRZECHA RODZINNA Bezpłatne egzemplarze okazowe Strzechy R odzinnej* wysyła się na żądanie do; sanatoriów, szpitali, lekarzy, dalej koszar, więzień, oraz czytelń, po nadesłaniu dokładnego adresu. Prosimy więc Szanownych Czytelników o podawanie nam adresów takich instytucji, za co będziemy bardzo wdzięczni.. W ydaw nictw o Strzecha Rodzinna Freiexemplare der Śtragpcha R odzinna41 werden an Sanatorien, K rankenhäuser, Sprechzimmer der Ärzte, K asernen und Strafanstalten, Lesehallen auf Anforderung unter genauer A dressenangabe laufend geliefert. Für Übermittelung von Adressen sind wir stets dankbar. D er V erlag d e r Strzecha Rodzinna

3 N r G l u t i n! U n t r i f c t y Rok II ** Katowice-Zawodzie.» Krakowska 46 Telefon Konto czekowe P. K. O. Katowice Nr Czasopismo poświęcone chwili bieżącej, nauce i rozrywce K ażd y a b o n e n t S trz e c h y R o d z in n e j je s t d a rm o, n a p o d s ta w ie p o lis y P o ls k ie g o T w a A se k u ra c y jn e g o P A T R IA w W a rsza w ie O d d z ia ł w K ato w ic ach, u bezpieczony na z ł. 2, w razie śm ierteln eg o w ypadku (zu p ełn e inw alidztw o je st rów noznaczne ze śm iercią ) d o z ł, w razie stałeg o częścio w eg o k a le c tw a p rz e z n ie s z c z ę ś liw y w y p a d e k sp o w o d o w a n e g o. Ż o n y a b o n e n tó w s ą również n a tych sam y c h w a ru n k a c h u b e z p ie c z o n e. N a d to k a ż d y a b o n e n t u b e z p ie c z o n y je s t w T -w ie U b eżp iec zen io w em P r z y s z ło ś ć w K rak o w ie n a w y p a d e k imerci 'naturalnej ua z ł, z a ś żo n a je g o n a z ł W a ru n k i z n a jd u ją się w p o lis ie. C1 Nasz pieniądz. Pieniądze poszczególnych państw opierają się, jak już mówiliśmy na złocie, które jest właściwym pieniądzem międzynarodowym. Surogatem pieniędzy złotych są banknoty, które mogą być emitowane na podstawie posiadanego przez bank emisyjny złota, pełnowartościowych pieniędzy zagranicznych oraz dobrych weksli kupieckich. Weksel jest, podobnie jak banknot, surogatem pieniądza, gdyż spełnia te same funkcje gospodarcze co pieniądz. Weksel zastępuje pieniądz od chwili, kiedy fabrykant nabywa celem przeróbki surowca, aż do chwili, kiedy gotowy towar przez pośrednictwo kupca, znajdzie się w rękach konsumenta. Weksel kupiecki jest zawsze kryty towarem i dlatego też reprezentuje wartości realne, za które uzyskać można to tak powszechnie pożądane złoto. *) Banki emisyjne państw europejskich posiadają dzisiaj, w stosunku do emitowanych banknotów, nieznaczne zapasy złota i [dlatego też banknoty tych państw są przeważnie zdewaluowane, to znaczy wartość ich jest niższą od wartości pieniądza złotego. Wyjątek stanowią właściwie tylko te państwa, które w czasie wojny zachowały neutralność jak np. Szwajcarja, zaś z państw prowadzących wojnę tylko Anglja, która dzięki swem kolonjom zamorskim, zdołała już uzupełnić zapasy swego złota. Nieuregulowane dotąd jeszcze u większości państw europejskich stosunki monetarne, bardzo niekorzystnie wpływają na handel światowy. Najidealniejszem rozwiązaniem zawiłych kwestji walutowych byłoby wprowadzenie jednej międzynarodowej waluty i powołanie do życia "jednego centralnego banku emisyjnego. Sprawa ta była już na forum międzynarodowem poruszana, przebrzmiała jednak, jak narazie, bez echa. Polska jest jednem z tych niewielu państw w Europie, które o własnych silach wprowadziło pełnowartościową, bo opartą na złocie, walutę. Szybkie przeprowadzenie sanacji naszej waluty spotkało się z pełnem uznaniem wszystkich państw oraz wzmocniło nasze mocarstwowe stanowisko. Przypatrzmy się bliżej powstaniu naszego banku *) S zcz eg ó ło w em o m ó w ie n iem z n a s tę p n y c h n u m e ró w. is to ty w e k s la, z a jm ie m y s ię w je d n y m Ciąg dalszy. emisyjnego, Bank Polski został powołany do życia przy udziale szerokich warstw społeczeństwa, które wpłacały swe udziały (akcje) w walutach zagranicznych i w złocie. Tą drogą zebrał Bank Polski kapitał zakładowy w łącznej sumie 100 miljonów złotych. Na wykupienie marek polskich, które zostały wymienione na banknoty złotowe, dostarczył rząd Bankowi Polskiemu 70 miljonów złotych w złocie. Z końcem roku 1924 posiadał Bank Polski złota w wartości 103 miljonów i 254 miljony w pieniądzach zagranicznych (przeważnie dolarów). Banknotów było w tym czasie w obiegu na łączną sumę zł 675 miljonów, czyli że na głowę przypadało zł 25, W porównaniu z innemi państwami jest u nas, w stosunku do zaludnienia, obieg banknotów bardzo nieznaczny, co każdy z nas sam bardzo dobrze odczuwa. W Anglji np. przypada na głowę zł 78, w Stanach Zjednoczonych zł 108 a w Szwajcarji zł 216. Dotychczas mówiliśmy, w jaki sposób nasz bank emisyjny zdobył początkowe fundusze złota i walut. Obecnie nasuwa się pytanie, w jaki sposób można fundusze te powiększyć, aby móc emitować więcej banknotów. W kraju znajduje się jeszcze dosyć dużo złota, przeważnie w postaci dawnych monet zaborczych, stanowiącego własność osób prywatnych. Brak zaufania do nowej waluty, który się zrodził w okresie dewaluacji, spowodowanej wojną, utrudnia wydobycie z rąk prywatnych tych bezużytecznie spoczywających kapitałów, która mogłyby się przyczynić do ogólnego dobra. Kraj nasz riie posiada kopalni złota, któreby mogły dostarczyć złota dia celów monetarnych i dlatego jesteśmy zmuszeni złoto sprowadzać do kraju z zagranicy. Próby produkowania złota drogą chemiczną, które zajmowały już od najdawniejszych czasów' umysły ludzkie, nie doprowadziły do żadnych praktycznych rezultatów. Przyroda nie obdarzyła coprawda naszego kraju złotem, ale obdarzyła nas natomiast hojnie innemi skarbami zawartemi w swem łonie, z których wymienimy tylko najważniejsze a mianowicie czarne djamenty (węgiel), naftę i sól. Skarby te posiadamy w takiej ilości, że możemy większą część ich produkcji wywozić do innych państw. (Ciąg dalszy nastąpi.) 581

4 i S. p. Paweł Dombek W «biegłą niedzielę nieubłagana śm ierć w yrw ała z szeregów śląskich jed nego z wybitnych działaczy polskich. W klinice uniwersyteckiej w Krakowie, zm arł pierwszy burmistrz Królewskiej Huty P aw eł Dom bek, przeżywszy lat 61. Ś. p. P aw eł wrodził się w roku w Rosbarku, jako syn ubogich rodziców. Do gim nazjum uczęszczał w Bytomiu, a nastąpnie do szk oły górniczej w Tar* nowskich Górach. Po krótkiej praktyce w kopalni w stąpił do redakcji Oberschlesische A nzeiger w Raciborzu, gdzie pracow ał do roku 1897, opracowując w tym dzienniku sprawy lokalne okręgu przem ysłow ego. Następnie jako już dośw iadczony dziennikarz śląski, pracow ał z Adam em Napieralskim w redakcji K atolika stając w obronie praw i potrzeb robotnika. W ów czas redagow ał też sp. P a w eł organ robotniczej organizacji W zajem na Pom oc p. t. Praca, w której zam ieścił w iele p ow ażnych publikacji- na tem at kw estji socjalnej. W roku 1912 otrzym ał m andat do parlamentu niem ieckiego z okręgu by tom skiego. W czasie wojny wystąpiwszy z K atolika objął kierownictwo ak tyw istycznego dziennika Kraj w Lesznie, gdzie został też burmistrzem. W okresie pow stania państw a P olskiego, na praw ach przyznanych w szystkim c zło n kom K oła Polskiego w Berlinie, w szedł do Sejmu U staw odaw czego R zeczypospolitej Polskiej. Gdy osiadł z powrotem na Śląsku został burmistrzem w Król. H ucie, na którem to stanow isku do ostatnich dni sw ego żyw otu przeb yw ał. S. p. P aw eł Dom bek przynależny b ył do Narodowej Partii Robotniczej, której niew ątpliw ie o d d a ł duże zasługi. Z szedł z nim do grobu rzadki typ wybitnego działacza śląskiego, służącego w iern ie O jczyźnie i N arodow i, Cześć jego pam ięci. i Mikołów Nawiązując do naszego poprzedniego artykułu o Pszczynie, uzupełniamy go niniejszym, omawiającym dwa miasta leżące w tym powiecie. Początek Mikołowa wyprowadza podanie od obozowiska mołdawskich handlarzy bydła, którzy tu mieli wznieść kościołek św. Mikołaja. Rzeczywiście Mikołów w XVI, wiekn był ważnym targowiskiem dla handlu bydłem, solą i wódką. Pożar, jaki zniszczył dokumenty, przechowane w ratuszu, pogrzebał i historję miasta. Wiadomo tylko, że osada była stara, bo wspomina o niej dokument z r Szwedzi w r spustoszyli tak miasto, jak znajdujący się obok niego klasztor żeński. Mikołów liczy 7000 mieszkańców i byl na, wskroś prawie niemiecki. Są w nim dwa kościoły katolickie, synagoga, szkoła 8-klasowa, i gimnazjum. Miasto ma charakter fabryczny, znajdują się w niem bowiem; fabryka maszyn i kotłów parowych, papiernia, fabryka przetworów chemicznych, prócz tego posiada wielki młyn amerykański i kilka tartaków. W Mikołowie, rozwinęły się wydawnictwa polskie. Tu niezapomniany Karol Miarka wydawał swego Katolika i»monikę, Potem Mikołów prawie wyłącznie dostarczał Bieruń. dla Śląska, a w części dla Galicji, książek do nabożeństwa i wydawnictw zabawnych straganowych, po odpustach i jarmarkach sprzedawanych. Wydawca, drukarz Nowacki, zarzucał sklepiki i księgarnie pod gołem niebem śpiewnikami, sennikami, Genowefami, żartami poradnikami korespondencji miłosnej. O dawnych stosunkach Mikołowa z Krakowem świadczy do dziś dnia istniejąca ulica Krakowska. Jest tu stacja koleji Katowicko-Eaciborski ej. Bieruń, liczy okołc 3000 mieszkańców, posiada fabrykę dynamitu i zapałek, farbi&raię, fabryki sukna. Źródłem jego zamożności są również i wielkie stawy rybne. Wznosi się w nim kościół katolicki. Cmentarz zdobi kaplica, odnowiona z zapisu ks. Żychonia. W pobliżu miasta znajduje się góra Bieruń, mająca wysokości 731 stóp paryskich. Wspomnieć jeszcze należy o Goczałkowicach Dolnych. Wieś ta położona nad Wisłą, przy drodze z Pszczyny do Galicji, znana była jedynie jako komora celna. Po odkryciu w niej solanki bromowojodowej, stała się w krótkim czasie licznie odwiedzanem uzdrowiskiem. Józef Piernikarczyk,

5 Z Teatru Polskiego w Katowicach, Knajpa Trzy premiery. Dramat w' 3 aktach Z, Parvi ego. Zwykłe, szare życie prowincjonalnego»galicyjskiego ^miasteczka i.. Wśród codziennych, zawodowych zajęć, przerywanych wizytkami z kawą i plotką jałowo i gnuśnie upływa życie ludzkie, marnieją płomienne ognie sił, dusz i serc człowieczych, przepadają i giną bez śladu i owocu. W związku z brakiem silniejszych impulsów w zakresie życia umysłowego, potężnych bodźców do życia społecznego, do pełnego zużytkowania wysiłków i dążeń, powstają z strzępów obdartej z szerszego lotu egzystencji jednostek grzyby instytucje, w których skupia się gromadne życie w małych miasteczkach. Wyrosłe najczęściej na gruzach ludzkiego szczęścia, zdrowia fizycznego i moralnego, rozrastają się grzyby knajpy niepomiernie, popiołem zgasłych dążeń zasypują dusze ludzkie i wieją zatrutym, jadowitym zapachem... Z rozmaitych rzeczy zaś powstają o n e często rodzi je koszmar nudy, głód bujnych, coraz to potężniejszych wrażeń życiowych częstokroć tęsknota za oderwaniem się od ciężkich, monotonią wrażeń przesyconych dni. czasem powstają mornenta krótkiej swawoli radością życia zwanej a zawsze zmieniają sie-w ciężkie łańcuchy przyzwyczajenia, które, jak brudna, błotnista lepka maź czepia się piersi, głowy i dłoni człowieka, zmieniając się w siłę przemożną w służbę jedynemu celowi: zadowoleniu swoich zmysłów i pożądań, Jak wszystko to, co powstało z sił człowieka i niemi się karmi tak i grzyby knajpy mają zapewniony żywot trwały, nieustanny, bo źródłem ich nie są siły zewnętrzne ale wewnętrzne, płynące z popędów, doznań i instynktów ludzkich, psychologicznych pobudek czynów i zamierzeń. Dlatego też umieszczone w piwnicach lub zaułkach miejskich, pozbawione blasków słońca, obdarte z światła, piękna i ciepła są mimo tego związane z światem górnym, gdzie w blaskach ciepła i światła mieszczą się osiedla ludzkie, Ten świat nizin łączy się z światem jasnych pokoików mieszkaniowych przez pierś człowieka, wspólnego ich mieszkańca, pierś, w której wre burza uczuć i namiętności. Ich wzajemny stosunek zarysowuje się tu w jasnych, ściśle określonych ramach i proporcjonalnym układzie. Im więcej bowiem rosną, powiększają się, pęcznieją grzyby knajpy tem, w i ę c e j kurczą się i zmniejszają się do najmniejszych rozmiarów siedziby ludzkie obniżają poziom swego życia społecznego tak, że spadają w dól że stoją na równi z poziomem molocha, króry je pożarł a który z podziemi i zaułków wyciąga swoje polipie macki, aby niemi zabrać i zniszczyć ze szczętem w swoje pazury pochwycony łup. Na grozach zmarnotrawionego szczęścia ludzkiego, pożartych idywidualnych istnień knajpa nasycona i nakarmiona żywą krwią i łzą swoich ofiar rozrasta się częstokroć niebywale wychodzi z przepastnych jam i ciemnych piwnic i zmienia się w olbrzymią, sztuką artystów zdobną, tysiącem jarzących świateł oświetloną, błyszczącą taflą szklanych szyb i luster.,. pierwszorzędną restaurację czy kawiarnię, gdzie rozpoczynają ginąć, przepadać, niszczeć już nie dziesiątki ale setki, tysiące jednostek, porwanych wirem życia wielkomiejskiego w taniec-szał pijaństwa i rozpusty. Jak tam tak i tu różnica tkwi tylko w formach zewnętrznych* bo niema różnicy ani w treści, ani w istocie. Podzielone bowiem na różne odcienia i kategorje»knajpy*, w istocie swej są zawsze jednem i temsamem, naszą wspólną cechę jadu i rozkładu jak kwiat trujący, w kręgu którego wszystko zamrzeć, zwiędnąć, sczeznąć ze szczętem musi... W krąg przemożnego wpływu tego kwiatu dostaje się wraz z innymi i nieszczęśliwa rodzina Karpińskiego bohatera Knajpy pracownika sądowego w małem miasteczku. Ongi, kwitła w tym domu radość, szczęście i spokój, dopóki robak pijackiej namiętności nie wpełzł do duszy Karpińskiego, aby z czasem podpo rządkować sobie wszystko jego myśli, uczucia, wolę - zabić wszystkie lepsza pierwiastki jego duszy, a wreszcie doprowadzić do ruiny całą rodzinę. Korzeniami potwora knajpy nie wstrząśnie nawet przedśmiertny krzyk konającej przedwcieśnie z powodu ojca pijaka, córki jego Heli - ni jęk matki samobójczyni po stracie dziecka, żony Karpińskiego nie mogącej dłużej borykać się z losem, który - jak starożytne, nieubłagane w wyrokach swoich fastum zawisło nad jej głową ani wreszcie ostatni spazm ginącego w odmętach zbrodniczego gniazda młodego syna Karpińskiego. Poprzez krzyki, jęki, i spazmy rozpaczy i bólu, poprzez ostatnie, przedśmiertne konwulsje konających na gruncie zniszczonej ze szczętem doli ludzkiej tryumfuje tylko knajpa., pysznym dumnym, całkowitym tryumfem i rozrastając się na pobojowisku, zasłanem ludzkim trupem ogląda się za świeżemi ofiarami i zmienia się w żywy, widomy symbol molocha, karmionego siłami ludzkiemu Knajpa Parvi ego mogła w Teatrze Polskim w Katowicach święcić nietytko tryumfy z powodu swojej ideologji, związanej z rezolucjami obrad Kongresu Przeciwalkoholowego, jaki odbywał się równocześnie w Katowicach, ale również z powodu, swego omal że nie ćwierćwiekowego jubileuszu (napisana w x, 1902), Ponieważ jednak jak to zresztą często wykazywano ze sztukami i ich sceniczną wartością ma się rzecz zgoła inaczej, niż ze starem winem fakt ten odbił się i na sztuce Parvi ego, która nie tracąc swej wartości pod względem ideologji nie odpowiada już wymaganiom nowoczesnej techniki dramatycznej, oraz postulatom dzisiejszych środków artystycznych, uwzględniających zarówno podłoże psychiki bohaterów, jak i widza. To nagromadzenie w jednej sztuce maksymalnej ilości nieboszczyków, (o ile się nie mylę 5 trupów) waijatów i warjatek, szaleńców i idjotów z powodu 583 jednosfajności dostarczanych emocji nie działa na współczesnego widza tak, jak mogłaby podziałać śmierć jednego człowieka w dramacie, gdyby... autor zabił go dobrze, to jest z całą, konsekwentnie przeprowadzoną psychologiczną linją rozwoju momentów dramatycznych, z przedstawieniem ich szerokiej skali, aż do ostatecznego roztrzygnięcia węzła dramatu. Sztuka nie może być, jak to miało miejsce w literaturze o naturalistvcznym kierunku odbiciem wycinku ze szpalt gazety, zamieszczającej kryminalną kronikę, rejestrem morderstw, zabójstw, bo wtedy tak zwana prawda życia zabija stokroć od niej ważniejszą w dramacie prawdę psychologiczną. Rezultatem tego bywa zazwyczaj, że zamiast uczucia zgrozy wywołuje się ńa widowni uczucie śmiertelnego znużenia, o ile nie znudzenia a zamiast entuzjastycznego stosunku widza do problemów sztuki sceptyczny uśmiech niewiernych Tomaszów, przyglądających się ze zdziwieniem i niewiarą akcji scenicznej. Wogóle w myśl wskazań budowy nowoczesnego dramatu rozmach autorów w uśmiercania swoich bohaterów

6 musi być hamowany, bo na takie rozwiązanie węzłów wszystko rwało się i rozlatywało na wszystkie strony. dramatycznych mogli sobie pozwolić tylko najwięksi, Każdy artysta podczas sceny zbiorowej zamykał się jak Słowacki, Ibsen itd. Dodać należy, że Ibsen, tylko w kręgu własnej roli, pozbywając się jej przez kreśląc w Upiorach również dramat rodzinno-społeczny, mniej lub więcej szczęśliwe jej wydeklamowanie tak, ustrzegł się przed zbyt jaskrawemi efektami i rozwiązaniem ostatecznych konkluzji swej podstawowej idei padały się, zamiast się skupiać, tężać i łączyć w jednym że poszczególne momenty ogniwa w sztuce roz w sposób ostry, a zarazem nieprawdopodobny. Któż ognisku. Brakło też w sztuce umiejętnego stosowania jednak z nas, kto widział Upiory na scenie mógłby zapomnieć o ostatniej scenie obłąkania Oskara *-~ dużą rolę. świateł i cieni, co w Knajpie powinno było odgrywać komuź z nas mogłoby zniknąć z pamięci wspomnienie Co do gry artystów, to dźwigający ciężar pierwszych jego szalonego bełkotu, czy bodaj jeden giest jego bohaterów p, Michorowska i p. Gliński w roli małżonków; Karpińskich ugięli się pod brzemieniem własnej żywej a nad miarę ludzkiej niedoli, nieszczęśliwej matki? Wszakże tutaj dopiero otwiera się przed nami, niedoli i to odbiło się w ich grze, która poza kilku odsłonięta ręką geniusza-dramaturgs otchłanna, grozą ziejąca przepaść człowieczego bytu, z głębi której momentami lepszymi i prawdziwie szczerymi, grzeszyła wyłania się rozpaczliwy ruch wołających o ratunek patosem. Nadto, zamiast cieniować zbytnio przez dwóch żywych trupów, dla których prawdziwa autora przejaskrawione momenty akcji, podkreślano je tak wybitnie, że dramat Karpińskich nie rozwijał się, śmierć byłaby tylko błyskiem szczęścia,,. Dlatego ale od początku do końca był ujęty w szablon gry też bije z Upiorów prawda życia i prawda tragedji chłodnej i konwencjonalnej. Tosamo cechowało i ludzkiej okrutna w swej potędze, żelazna i nieugięta grę Karola p. Ulińskiego, która była pozbawiona w swej konsekwencji i ona to musi wstrząsnąć każdem ekspresji i siły i stąd wypadła mdło i bezbarwnie, sercem zatargać każdą piersią tego, kto na nią choć artysta mógł przepoić swoją kreację i ratować spogląda. jej wartość przez podkreślenie uroku smutku cichego W naturalistycznym* dramacie Parvi ego wyłania a głębokiego, wzmocnionego odpowiednią mimiką. się natomiast na plan pierwszy tendencja samego P. Senowski jako narzeczony Heleny dość udatnie autora, która mimo całego szlachetnego zabarwienia, oddał rolę papinka swej mamusi, natomiast p, Kliraczej szkodzi, aniżeli pomaga dramatowi, zwłaszcza, szewska w roli Narwińskiej przejaskrawiła i tak już że autor przy tem popełnia jedną z największych jaskrawą postać małomiasteczkowej kumoszki. niekonsekwencji, bo gra sobie na sentymentalno-romantycgnej fujarce, stwarzając typ kelnera Karola Pod adresem młodziutkich artystek sceny katowickiej prosi się również jedna uwaga. Niemożliwe (umierającego śmiercią naturalną) który po 18 latach służby w Knajpie wzdycha do tych pól pozłacanych jest, aby dziewczyna, która jest dzieckiem niedoli, zbożem rozmaitem, lasów, łąk, pastwisk itd, słowem burzy i rozkładów szczęścia rodzinnego, dzieckiem w tym czterdziestoletnim mężczyźnie objawił się nagle naznaczonem piętnem przedwczesnej śmierci, mogła pastuszek, opowiadający dziwy o swej tęsknocie do mieć na kilka chwil przed skonaniem tak kwitnące wsi, uderzający w stosunku do przybyłego z niej rumieńce na twarzyczce, jak p. Żeromska w roli Heli. kolegi Antosia, w rytm słów wiersza Lenartowicza: Za cenę utraty nawet połowy wdzięku zewnętrznego p i Zachwycenie B: musi artystka zespolić się i rolę przez wygląd zewnętrzny harmonizować z postulatami typu, jaki odtwarza. Matulu moja powiedzcie przecie Coście widzieli na tamtym świecie.., Te same uwagi co do wyglądu zewnętrznego p. Żeromskiej, dotyczą i Antosia p. Ludwiżanki, która I znowu stwierdzieć musimy, że jeżeli założeniem dała typ miłego, wdzięcznego pazika, ale nie chłopca dramatu byłoby stworzenie prawdy życia to każdy ze wsi dopiero co przybyłego do miasta. z nas, kto widział Żywego kelnera po 18 latach Wprawdzie Antoś zapewnia, że ukończył 6 wydziałowych, ale ktokolwiek z nauczycieli był w teatrze i jego pracy stwierdzić może, że wiąże on silniej reminiscencje, dotyczące napiwków z tęsknotą do otworzenia sobie gdzieś, w jakimś zakątku miasta jakiejś, słyszał jego zapewnienia, musiał westchnąć z tęsknotą do onych dni z przyszłości, kiedy wiejskie chłopcy choćby małej knajpki ale indywidualnie prowadzonej aniżeli wspomnienia o ptakach, strumykach 6 klasy powszechnej będą przedstawiali takich kulturalnych, wymownych, lirycznie nastrojonych paziów. i borach z tęsknotą do wycieczki na wieś, na "którą, o ile się bierze pod uwagę przeciętne wypadki Całość gry z powodu braku sharmonizowania się osiadłą w mieście ludność wiejską żadna moc ludzka poszczególnych typów wypadła słabo i bezbarwnie, ni boska nie zdoła wypędzić, oprócz perspektywy od sceny wiała sztuczność i nienaturalność, patos zaopatrzenia się w opał na zimę, w tańsze zierniaki koturnowy, ale nie szczere, głębokie ujęcie istoty czy kapustę - lub potańczenia sobie na weselu dramatu. Wątpić też należy, czy Knajpa mogła krewniaka czy krewniaczki. wywrzeć wpływ poważniejszy, pominąwszy grono W związku z momentami braku szczerego, bezpośredniego stosunku autora do prawdy psychologicznej nie potrzebują a raczej wypadałoby się zapytać, czy członków Kongresu, którzy przecież już tego wpływu oraz poważnemi usterkami w budowie dramatu jako epilog przedstawienia "nie lepiej wypadłoby jako»knajpa w Teatrze Polskim w Katowicach, przedstawiała duże usterki i pod względem reżyserji i gry objęliby widzowie, w razie gdyby autor zadeklamował ostatnia taka scena zbiorowa, w której rolę artystów artystów. Pod adresem pierwszej powinna być im w końcu satyrę niepospolitego znawcy dusz ludzkich, skkrowana uwaga co do staranniejszego reżyserowania księdza biskupa Krasińskiego pt. Pijaństwo, Jak scen zbiorowych, masowych, do których w dzisiejszym wiadomo w satyrze tej, po długim morale i przekonywujących wywodach jednej strony, słyszymy odpowiedź dramacie przywiązuje się olbrzymią wagę. Winny one być tak opracowane, aby stanowiły jedną sym- skruszonego grzesznika... Bądź zdrów f Gdzie fonję pieśni, złączonej razem, złożonej z akordów, idziesz? napiję się wódki!... Kio wie, czy taka jakie tworzą poszczególne grupy i jednostki a których scena zbiorowa, wyreżyserowana umiejętnie po przedstawieniu Knajpy nie wypadłaby.,. najlepiej. akordem głównym będzie gra bohatera centrum skupienia wszystkich sił artystycznych. Tymczasem w»knajpie reżyserowanej przez p. Leśniewskiego 684

7 M azepa, opera w 4 aktach, Adam a Minhejmer&. Pan N aczelnik- to ja!.1 Korne J ja w 3 aktach M oncey a, tłum. W. Perayńskiego. Nie wiem, z jakich powodów sezon operow y rozpoczęto H alką a nie Mazepą, chociaż dość szum nie i długo rekom endow ano tą operę. W i docznie p. Górzyński,, kierow nik artystyczny opery, nie zdążył z przygotow aniem Mazepy i dlatego sezon zainaugurow ano gotową już zapewne Halką. Poniew aż w szystkie pism a p o daw ały już dokładne spraw ozdania z przedstaw ienia Halki, unosząc się nad zacnością spektaklu, wobec tego nie będę pisał szczegółowej oceny o sukcesach naszej braci artystycznej z tego dzieła, zwłaszcza że H alkę wszyscy znam y jako perłę twórczości nieśm iertelnego M oniuszki, w dziale operow ym. Przedstaw ienie H alki dało nam dokładny przegląd całego zespołu artystycznego naszej opery, który zaliczyć należy do bardzo dobrego. Takie nazw iska jak: pp. Zom orska, W olska, Bedlewicz, Dolnicki, Płoński, M azanek i inni, to siły o ustalonej marce, które dają gw arancję pełnych walorów artystycznych. W ystawienie Mazepy M inheim era m ożem y kłaść n a k a rb tego, że kierownictwo opery zapragnęło rozpocząć sezon oparow y repertuarem rodzimym, szczex*o polskim, narodow ym. Pod względem w artości muzycznej M azepa nie dom inuje w szereg u arcydzieł, po n ieważ poza kilku chóralnem i pieśniam i (polonez w akcie 1) i piękneroi duetam i oraz sekstetem na tle chórów w akcie IV, niem a mocniejszych arji, niem a zacięcia operow ego Toteż M inheimera nie możemy postaw ić w szeregu pierw szorzędnych kom pozytorów polskich. Spektakl był bardzo udatny, co jest wielką zasługą reżysera K arbow skiego i kierow nika ope ry Zdzisław a G órzyńskiego, Tło do tej trag icznej opery czerpał M aksym. R adziszew ski ze zn a nej legendy Słowackiego. Sprzedaw ane w kasie teatralnej broszurki, szumnie nazw ane librettem, p o d a ją w skróceniu treść opery. G dy chodzi o szczegółow e om ów ienie w ykonawców, to palm ę pierw szeństw a zdobyła bez sprzecznie p. Zamorska, k tó ra zaprezentow ała się nam jako pierw szorzędni artystka operowa, śpiew aczka pierw szej klasy. P a rtję Amelji w ykonała z praw dziw em niewieściem u czuciem, a duety ze Zbigniewem i M azepą były poprosili cackiem w swoim rodzaju, P. Bedlewicz jako M azepa był niezrów nany, pomimo, iż w arunkam i zew nętrznem i nie odpow iadał tej roli. P. Mazanek śpiew ał Wojewodę, w ykazując wielki zdolności artystyczne, przyczem u dow odnił, że um ie nietylko w ładać swoim pięknym b a sem, o wielkiej rozpiętości skali, (dół nieco słaby) lecz że jest także dobrym aktorem, zwłaszcza, w rolach kontuszow ych. Zbigniew miał doskonałego przedstaw iciela w osobie p. B o I n i c k I ego, który w ykazał piękną szkołę i uttiiętność frazow ania. Król p. Płońskiego był w swoim m ajestacie trochę zm odernizow any. R eszta zespołu dostosowywała się znakomicie do pierw szoplanow ych solistów. B alet nie nadzw yczajny i oprócz kilku p ię k nych figur w Krako wiaku, nie pokazał nic nowego. Specjalne uznanie należy się Dyr. G órzyńskiem u za cudowne, w prost bajeczne w yszkolenie chórów. Tak tłum y jak i wszystkie inne ensem blowe sceny b y ły w yreżyserow ana znakom icie, statyści p o ru szali się na scenie jak rutynow ani aktorzy, Jestto zasługą Dyr. Karbowskiego, który reżyserow ał Mazepę. O zaletach i zdolnościach artystycznych k a p e l m istrza Górzyńskiego pisaliśmy już niejednokrotnie i z przyjem nością podkreślić muszę, że nie zaw iódł n as w oczekiw aniach. Zgoła co innego powiedzieć należy o ostatniej p rem ierze: «Pań Naczelnik to ja», F arsa ta niewiadom o dlaczego nazw ana komedją, zalicza się do szablonowych banalnych płodów francuskich lekkich hum oresek, g d n e prócz steku zaw iklań i nieporozum ień, brak nietylko treści, ale ezasam f sensu. Rzecz dzieje się na pewnej francuskiej małej stacji kolejowej, gdzie ukryty posażer bez biletu, ra tu ją c się p rzed możliwościami aresztowania, przebiera się w m undur zawiadowcy stacji grając tą rolę przez jedną noc, wskutek czego pow staje m asą zawiłych sytuacji, ai cykomicznych. Ja k zwykle tak i w tej frasie rzecz kończy się pom yślnie dla aw anturnika, i cała akcja kończy się dość sprytnem rozw iązaniem trw ającego przea Irzy ak ty qui p ro quo. W ykonawców ocenić należycie niepodobna, bo głów na rola, k tó rą kreow ał p, Puchalski, zalicza się do tak zw. sam ograjów, do których nie trzeba w ybitnego talentu i inwencji aktorskiej. Inne role mniej lub więcej dobrze obsadzone, w ypadły mdło, tak, że całość robiła w rażenie dobrze zgranego teatru am atorskiego. O ile zespół operow y mamy pierw szorzędny, o tyle dram at i kom edja z bardzo małymi w yjątkam i szw ankuje pod względem talentów artystycznych. Podczas gdy na przedstaw ieniach opery widownia w dnie powszednie świeci pustkam i, tego rodzaju bujda jak «Pan Naczelnik to ja», była praw ie w ysprzedana. Spectator. O teatr ludowy na Śląsku. Że najlepszą szkołą ducha narodow ego i że zespołowi Tow arzystw Polskich w Ki ólewskiej najbardziej odpow iedzialną placówką kulturalno- Hucie udało się stw orzyć tam Towarzystw o P rzy oświatow ą jest teatr, wiemy o tem wszyscy. Wobec jaciół Teatru, które m a za zadanie zrealizować trudności technicznych niemożliwe jest Teatrow i m yśl stw orzenia T eatru Ludow ego na Śląsku. Polskiem u w Katowicach objechać cały G órny Dzięki wstępnym pracom pp. Nowaka, Schpalten- Śląsk, ażeby wszystkich tych, którzy p rag n ą steina, Pieza, Syndorka, prof, Ligonia, red. P rzy zdrow ego p o k arm u dla ducha, obdzielić tą straw ą były i innych, udało się w krótkim czasie zebrać i w całym tego słowa znaczeniu spełnić obowiązek zespół artystyczny do tego teatru, do czego też narodow y. w wielkiej mierze przyczynił się znany ze swej D latego z p rzyjem nością dow iadujem y się, artystycznej działalności w Katow icach, a rty stą 585

8 dram atu, p, Mieczysław Petrzycki. Ja k nas informują, p. Petrzycki uszeregował między innemi pierw szorzędne siły, Jak: pp Godlewską R ozw adow ską Cedzyfiską, W ysocką, K a mińska., Petrycką, dalej pp. Frankow skiego, Bienina, Nowakowskiego, Oharlińskiego i wielu innych, którzy z zapałem, godnym dobrej spraw y przystąpili do przedw stępnych grac nad szerzeniem ludowej sztuki polskiej na Śląsku. T eatr ten, z siedzibą w Królewskiej Hucie będzie daw ał przedstaw ienia we w szystkich miejscowościach Górnego śląska, uw zględniając przedewszystkiem rep ertu ar popularny, ludowy, autorów polskich. Nad doborem sztuk czuwać będzie specjalna kom isja teatralna. Otwarcie nastąpiło we czw artek 15 bm. w sali Domu Polskiego w Królewskiej Hucie inauguracyjnem przedstaw ieniem ludowej sztuki Sew era: p. t. «Dla Świętej Ziemi». Treść osnuta na tle walki o ziemię chłopów polskich, którzy w yjeżdżali n a robotę w głąb kraju, by po powrocie, za ętężko zapracow any grosz wykupić kaw ałek ziemi z rąk obcych. Sztuka zagrana świetnie, jak na tam tejsze w a runki trafiła do serc G órnoślązaków i mamy nadzieję, że teatr ten spełni swe doniosłe zadanie należycie. Szczegółową recenzją z tej sztuki podam y w następnym numerze. Na razie komunikujemy, że w przygotow aniu są : P an Poseł Hajduezek, Ogniem i Mieczem, Towarzysz pancerny, Ułani księcia Józefa, C zartow ska Ł aw a i inne. Nowej placówce kulturalno-oświatow ej redakcjan asza składa n a tej drodze najszczersze życzenia pow odzenia, o raz «Szczęść Boże». Co Polakowi najdroższe w świecie, O, o tem wszyscy najlepiej wiecie, I każdy z skronią wzniesioną przyzna, Że nam najdroższe Wiara i Ojczyzna. Wiara i Ojczyzna. I choćby przyszedł antychryst z piekła, 1 choćby nowa struga krwi ciekła, Śmierć, krew, ni męki nas nie ustraszą, Zginiem za Wiarę i Ojczyznę naszą. Kto duszy polskiej dobrze zva głębie, 1 kto zna ludu serce gołębie, Ten przyznać musi ze serca szczerze, Że Polak służy Ojczyźnie i Wierze, Więc w górę serca i w górę czoła, Chór Archaniołów z niw rajskich woła, Niebo i ziemia Polakom przyzna, Że im najdroższe Wiara i Ojczyzna. Przegląd pism i książek. Iskry Ilustrowany Tygodnik dla M łodzieży, pod red. Władysława Kopczewskiego R. III. Nr. 40., nakład Książnicy Atlas Warszawa, Warecka 14. zaznajamia w sposób przystępny młodzież z wypadkami najważniejszemi w Polsce i w świecie oraz pięknemi opisami przyrody rodzimej, uczy dziecko kochać i podziwać kraj ojczysty. Bogaty dział literacki oraz piękne ilustracje skupiają, całkowicie zainteresowanie młodzieży dlatego możemy gorąco Wydawnictwo to polecić rodzicom, czuwającym nad rozwojem duszy i umysłu dziecka. Niechaj prenumerata Iskry będzie nagrodą dla dziecka za pilną naukę i bodźcem do pracy! Bibłjoteka Iskry nakł. Książnicy Atlas. J. H. Fabre Szkodniki Tłum. Z. Bohusiewiczowa. Jan Henryk Fabre, przyrodnik franc., który spędził całe swe życie na badaniu życia i obyczajów owadów, podaje w sposób popularny w Szkodnikach rozwój owadów i ich zgubny wpływ na rośliny. Dalszym ciągiem są Nasi Sprzymierzeńcy z której to książki dowiadujemy się, jak niektóre zwierzątka zwalczają szkodniki, niszczące nasze plony dalej zapoznaje nas z rozwojem i życiem tych sprzymierzeńców człowieka w jego pracy na roli, ich obyczajami i uzdolnieniami. Dziecko czyta książki barwnie i przystępnie napisane z dużem zainteresowaniem, zaznajamiając się w sposób łatwy z tajnikami przyrody. Bibłjoteka Iskry Br. Ostrowska Przygoda niedźwiadka na wojnie książka dla dzieci. Przeżywamy w niej wraz z Misiem dziwne jego przygody od chwili urodzenia w artystycznej Wytwórni zabawek, dalej pierwszą podróż na wystawę Grunwaldzką do Lwowa, pobyt jego później u Stasia i Heli, wrażenia przy wybuchu wojny światowej przeżycia podczas inwazji rosyjskiej, jak znalazł w nim upodobanie generał rosyjski, który go potem chciał zabrać do Rosji. Na gorącą jednak modlitwę Misia, oddział legionów zatrzymał sługę generała, wiozącego transport, którzy w tryumfie zabierają naszego misia do kasarni, następnie darowują go małej zbłąkanej dziewczynce. Po długich tarapatach dostaje się z powrotem w ręce Stasia i w jego domu doczekał się wreszcie spełnienia swych najgorętszych pragnień i marzeń powstania wolnej i nie podległej Polski! Książkę tę polecamy naszym Milusińskim, uczy ich ona w sposób ogromnie barwny historji wojny światowej aż do powitania państwa Polskiego, Czem dla ogrodnika ziem ia, tem dla o g ła sza ją ceg o jest g a zeta nie trzeba ża ło w a ć w ydatków, jeśli się ch ce ciągnąć zyski. 586

9 illlll Nieszczęśliwa* M S ł P ow ieść w sp ółczesna, napisał' Boruta. J 0 ROZDZIAŁ i. R adość i ból. Wicher wył, jak rozszalały. Huczał po pustych ulicach, rozbijał się po parkach, dzwonił o szyby mieszkań pociskami gradu, który zalega! już boki ulic i siekł latarnie, migotające lękliwym światełkiem. Pastą ulicą szedł szybko jakiś człowiek. Wysoki, Smukły, o arystokratycznej postawie, człowiek ten odziany był w szeroki płaszcz, którego poły co chwila rozchylał wicher, jakby je chciał potargać, zerwać z drżącej postaci mężczyzny, który całą twarz miał mokrą, bo z kapelusza spływały na nią prawdziwe strumienie wody, a deszcz z gradem siekł ze wszystkich stron. Mimo to jednak, ktoby się był tej twarzy przyjrzał bliżej, byłby się zdumiał jej szlachetnym wyrazem, jej klasycznie pięknie rzeźbionymi rysami, których wdzięku nie zdołały osłabić wyryte na tej twarzy troski i ciężkie przejścia, jakich odbiciem byl rzewny smutek, ro zlany zwłaszcza w oczach. Doszedł do mostu. Poprzez szum wichru słychać tam było szmer wzburzonych fal, dochodzący z głębi, jak ponure pomrukiwanie olbrzyma, marzącego na zimnie i wietrze. Na środku mostu płonęły bladem światłem dwie latarnie, których płomienie chybotały się w takt przewalających się z szumem lal wichru, Samotny ów człowiek oparł się o balustradę mostu i nie zważając na deszcz i wichurę przystanął, zapatrzony w ciemne nurty rzeki. Ciężkie myśli musiała dźwigać ta piękna kształtna głowa, kiedy ją zdołały pochylić swem brzemieniem w taką noc, w którą człowiek nie wypędziłby na pole psa, bo żal by mu było zwierzęcia. Musiał tę wyniosłą, dumną pierś rozpierać ból nielada, kiedy przez chwilę zdawało się, że się podnosi pod jego nadmiarem.. Chwycił się kurczowo balustrady, wspiął się na nią.,. Zdawało się, że moment jeszcze, a przechyli się poza nią i runie w ciemną przepaść, zionącą z popod mostu, w nurty rzeki,., lecz wstrzymał się. Kurczowo trzymając się balustrady, odwrócił głowę. Widać było. że w piersi jego szalała burza nie mniejsza od szalejącej w powietrzu, że jednak w tej właśnie chwili dokonało się w tej biednej, znękanej duszy coś, co stanowić miało o jego życiu lub śmierci. Widocznie była jakaś siła, która w ostatnim momencie zdołała go powstrzymać od samobójstwa. Ścigany myślami, zerwał się i zaczął przyspieszonym krokiem uciekać z mostu. Nie szedł, ale biegł poprostu, jakby chciał jaknajprędzej znaleźć się najdalej od tego miejsca. I nie zatrzymał się, aż gdy się znalazł w cichej przedmiejskiej dzielnicy will, przed prześliczną, na kształt zamku zbudowaną willą. Okna parterowe willi były jasno oświetlone. Odbijało to silnym kontrastem od ciemności nocy i wywrzeć musiało na każdym, ktoby się w taką noc tam znalazł, silne wrażenie jakiegoś cichego szczęścia, jakie niewątpliwie poza temi jasnemi oknami się rozsiadło. Miody samotnik zatrzymał się po drugiej stronie ulicy i wlepił wzrok w jaśniejące światłem okna, jakgdyby sam się dziwił, skąd się tu nagle znalazł Byłże to przypadek, który go sprowadził, czy pociąg serca, które go tu bez jego woli,, i wiedzy przywiodło? Na ustach młodzieńca ukazał się bolesny skurcz. We willi wre zabawa zdawały się mówić te boleśnie skrzywione usta a ją, ja, który mam prawo władać tą willą, ja syn i spadkobierca, muszę się tułać i stać w taką straszną noc jak żebrak u progu swego własnego domostwa! Dlaczego? Dlaczego? Oto dlatego, że śmiał zerwać więzy szablonu i kastowe przesądy, że wbrew woli dumnego, nieugiętego ojca poślubił dziewczynę bez majątku i nazwiska, Czy wówczas, przed dwoma laty, pytał o zdanie świata? Z młodzieńczą wiarą w swe siły był zdecydowany przedsięwziąć walkę z życiem o swoją miłość. Przecież i tak nie brakowało mu środków do tego. Chociaż ojciec odtrącił go od siebie i wydziedziczył, nie mógł mu odebrać dziedzictwa po matce. Pierwsze miesiące przeżyła młoda para w niczem niezmącoriem szczęściu. Dzisiaj, kiedy głodny i drżący i zimna stał w tę zawieruchę przed progiem ojcowskiego domu, Janusz hrabia Dembski przypomniał sobie z uczuciem bóiu i goryczy te przecudne dnie na dalekiem południu, kiedy, przechadzając się pośród palm i bujnie kwitnących róż, przeżywał ze swą młodą, ubóstwioną żoną miodowe miesiące. Wówczas nie myślał wcale o zmienności fortuny. Umiał tylko wydać pieniądze, a nie miał pojęcia, jak na nie zarobić; wierzył, że spuścizna po matce nigdy się nie wyczerpie. Marysia ostrzegała go często. Jako jedyne dziecię ubogiej wdowy po nauczycielu zaczęła ona wcześnie zarabiać na życie jako nauczycielka. Do ciężkiej walki o byt była lepiej przygotowana niż mąż. Ostrzeżenia jej nie pomagały jednak wiele. Ale byli tacy szczęśliwi 1 Zwłaszcza gdy niebo pobłogosławiło ich związek dwojgiem dzieci, słodkim jasnowłosym chłopczykiem i prześliczną córeczką, zdawało się, że słońce ich szczęścia nigdy zajść nie może. I tem sfraszniejszero było przebudzenie z pięknego snu. Majątek ich był prawie wyczerpany. Wszystkie wysiłki Janusza, by powstrzymać ruinę, były daremne. Po niespełna dwóch latach opuścili zajmowane dotąd zbytkowe mieszkanie i z resztą pozostałych mebli przenieśli do się małego mieszkania, znajdującego się w oficynach domu, w najuboższej dzielnicy miasta. Ale i tam ścigała ich bieda. Posprzedawali resztę mebli, bez których się mogli obejść. Pomimo to w ostatnich czasach często kładli się spać głodni i tylko potęga miłości, silnej i prawdziwej, uchroniła ich od ostatniego zwątpienia. I przed chwilą tylko myśl o żonie i dzieciach powstrzymała zrozpaczonego człowieka od popełnienia samobójstwa. Ale teraz nie ma już sił. Jutro przypada wypłata czynszu, a on nie posiada nawet tyle pieniędzy, by dla siebie i swoich kupić choćby najskromniejszą wieczerzę. Jeśli Bóg jakimś cudem nie przyjdzie mu z pomocą, jutro o tym samym czasie będzie razem z żoną i dziećmi bez dachu nad głową. Spoglądał na oświetlone okna ojcowskiej wilii z uczuciem pożądania. Przez chwilę pomyślał, czyby nie iść do tego człowieka o twardern sercu, by mu się rzucić do nóg i błagać o przebaczenie i pomoc: przecież to chodzi o chleb dla jego biednych niewinnych dzieci, dla jego młodej żony, która oczekuje w domu z trwogą jego powrotu i której musi powiedzieć, że przychodzi bez pieniędzy, że wszystkie jego starania o jakieś zajęcie spełzły na niczem. (Ciąg dalszy nastąpi).

10 Jezioro Boden jako kulisy. W teatrze, dającym przedstawienia na wolnem powietrzu we Friedrichshafen, służyło jezioro Boden zamiast teatralnych kulis w sztuce Kupiec Wenecki. Der Bodetisee als Kulisse. Im Naturtheater in Friedrichshafen am Bodensee fand eine Aufführung des Kaufmanns von Venedig statt, zu der der Bodensee als natürliche Kulisse diente. Interesujący budynek w Indjach. Pałac Wichrów w Jaipore. Hindusi przeważnie buddhyści, wielbią przeważnie naturę bożkami ich są siły przyrody w jej różnorodnej odmianie, np. słonce, wiatr, burza itd. Ein interessantes Gebäude in Indien. Das Palais der Winde in Jaipore. Die indische Religion, die in der Hauptsache der Lehre des Buddhismus folgt, verehrt vorwiegend Naturgottheiten, die Kräfte der Natur in ihren manigfaltigen Aeusserungen, z. B die Sonne, das Gewitter, den Wind usw. 588

11 Siatek, który się nigdy nie przewraca. Po Morzu Śródziemnem we Włoszech płyną teraz łodzie, które się nigdy nie wywracają. Łódź taka składa się z dwu małych łódek połączonych ze sobą ławkami. Das Boot, das nie kentert S In den italienischen Mittelmeerbädern fährt man jetzt auf Booten, d e nie kentern können. Das Fahrzeug besteht aus zwei kleinen Booten, die durch Sitzbänke miteinander verbunden sind Tydzień Związku żeglarzy na Hawlu. Jakkolwiek wyścigi odbywały się przy świeżym wietrze, były jednak pewne wypadki, a nawet jedna łódka wywróciła się. Zwyciężył Baldur (Hayeck) w czasie 2 : 30 : 05 przeciw,,trumpfowi (Borek). Die Verbands-Herbstwoche auf der Havel. Obwohl die Rennen bei frischer 4 m Brise von sich gingen, gab es einige Havarien und ein Jolle kenterte sogar. In der 30 qm Klasse siegte Baldur (Hayeck) in der Zeit 2 : 80 : 05 vor Trumpf (Borck). 589

12 Oszmelła, mistrz niemiecki. Na placu wyścigowym w Kolonji odbyły się przy wspaniałej pogodzie i 9000 publiczności wyścigi cyklistów. Na rycinie widzimy Oszmełlę, który zdobył w wyścigach mistrzostwo niemieckie. Gszmella, deutscher Meister. Die deutschen Amateur Baftnmeisterschaften im Kölner Stadion wurden bei prächtigem Wetter ausgetragen, wozu sich eine 9000 köpfige. Zuschauermenge eingefunden hatte. Unser Bild zeigt Oszaiella, welcher den deutschen Meistertitel errang. Latarnia morska jako sidło na ptaki. Latarnie morskie na wyspach są dla ptaków, ciągnących na wiosnę lub jesienią z południa na północ lub przeciwnie bardzo niebezpieczne. Ptaszki, łaknące światła, uderzają główkami napróźno w szyby a potem zmęczone opadają na skały lub wodę. Der Leuchtturm als Vogelfalle. Die Leuchttürme an den Meeresküsten sind für die Tierwelt, insbesondere für die im Frühjahr und Herbst vom Süden nach Norden oder umgekehrt ziehenden Vögel grosse Gefahren, Die Vögel streben nach dem Licht und stossen mit ihren Köpfen an die harten Glasscheiben, von wo sie ermattet und betäubt auf die Felsen oder ins Wasser stürzen. Największy szpichlerz świata. Powyższa rycina przedstawia jeden z największych szpichlerzy świata, który znajduje się w Buenos-Aires. Die grösste Kornkammer der Welt. Das Bild zeigt die grössten Getreidespeicher der Welt in BuenosAires, die sich jetzt nach der Ernte wieder fällen.

13 Das jugendliche Abendkleid» Die Naht, die sich von der Achselhöhe bis zur Hüfte mit der Regelmäßigkeit eines Bleifadens hinzog, macht nach und nach einer betonten Linie Platz, indem sie den natürlichen Formen des weiblichen Körpers mehr Einfluss einräumt. Das Problem des Taillensitzes ist nun keine brennende Frage mehr, denn man kann eigentlich garnicht mehr von einer ausgesprochenen Taillenlinie sprechen, Auf unseren Modellen lässt sich jedenfalls deutlich erkennen, dass sich die Taille einen beträchtlichen Teil nach oben verschoben hat, Dessenungeachtet bleibt Schlankheit die Parole, aber diese Schlankheit garniert sich mit Bandschluppen mit Puffs, mit Schleifen, mit horizontalen Drapierungen und mit Kaskaden von Kräuselungen. Das eine unserer heutigen Modelle zeigt eine solche Schluppenkaskade, die zu beiden Seiten von der Taille des reizenden, rosa Tüllkleides über Spitzenvolants herabrieselt. Grosse rosa Blumen unterbrechen in anmutiger Weise diesen samtenen Wasserfall, der die Aera zu einem neuen Stilkleid einleitet. Die Herbstsaison bringt uns eine wahre Flut von neuen Stoßen mit eigenartigen Mustern. Stilisierte Blumen, geometrische Figuren, zwei oder drei neben einandergestellte Pastelltöne schaffen eine ganz sejtepo modische Abwechslung. Unser zweites Model, das jugendliche Abendkleid, ist aus einer weichen, schwarzgrün-weissen Seide, die fast einem Schuppenpanzer gleicht. Der schillernde, in denselben Nuancen gehaltene Metallgitrtel, erhöht noch den nixenhaften Charakter dieses Kleides. Man beachte auch hier wieder die fast auf ihren normalen Sitz angelangte Taille. Neu für Abendkleider sind auch die Satincrepes, die, verschiedenseitig, glänzend und matt, eine Fülle neuer Ideen zur Verarbeitung bieten. Lames zeigen eine Oberfläche, auf der goldene und silberne Motive Relief bilden und auf denen das Metall ein crepiertes Assehen erhält. Die Frauen sehen in solchen Abendgewändern wie modernisierte Märchenprinzessinnen aus. W as für den Gärtner der B oden ist, ist für den 'A nzeigenden d is Z eitung: feineinstecken, w enn m an etw a s herausfeolen will» Man muss etw as

14 Das weite und das enge Kleid, Es war einmal eia enges Kleid, das wollte breit werden, denn es hatte gehört, dass es in diesem Winter gang unmodern sein and von keiner Frau mehr angezogen werden würde. Aber wie alle Gerüchte, so war auch dieses stark übertrieben,, denn wenn das weite Kleid auch ganz entschieden den Sieg über das enge davontragen wird, so kann sich auch dieses immernoch seines Daseins erfreuen, besonders wenn man es unten mit tütenförmigen Glocken und Fächerfalten versieht, Das weite Kleid setzt die Taille herauf und lässt das Röckchen angekrausst oder in Falten gelegt herabfallen. Eines unserer Modelle zeigt das für die neue Mode itvpische, sehr originelle Nachmittagskleid aus dunkelblauem Gabardine mit altrosa Samtmedaillons, altrosa Samtkragen und Aermelaufschlägen. Die Binse bauscht sich leicht über dem Gürtel. Es ist im Grande genommen die beliebte Jumperform, nur dass der dazu, gehörige Rock nicht eng, sondern weit fällt. Beim Gehen gibt das eine anmutige, wippende Bewegung, die an das graziöse Vorrecht der Baletteusen erinnert. Unser zweites Modell gibt durchaus den Eindruck des engen Kleides, obwohl der Rock in Harmonikafalten plissiert ist. Auch hier ist es wieder die Jumperform, von der sich die Frauen nicht zu trennen vermögen, nur dass die Bluse von dem Rock in Farbe und Stoff abweichend gehalten ist und der Rock der Mode insofern Konzessionen macht, als er durch die feinen Fältchen wenigstens eine gewisse Weite erreicht. Der Rock ist ans leichtem schwarzem Wollstoff, die Bluse aus breit gemustertem, sehwarz-weissem Crepe mit Bordüre. Denn die Bordütenstofie spielen in dieser Saison eine grosse Rolle. Es gibt einfarbige Gewebe, an denen die Bordüre so breit ist, dass sie einfach als kurzes Röckchen dient, was sehr fesch aussieht und gemusterte, bei denen sie die Zeichnung umgrenzt oder durchquert. Sehr hübsch sind an unserem Modell die schwarzen Achselträger, die den wieder modern gewordenen viereckigen Ausschnitt kleidsam umrahmen. Ein gu t gew äh lte R eklam e ist ein Goldgräber» denn sie sticht G räben aus für flie ß e n d e s G old nach unserem G eldschrank. 592 :

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

PRACA SZKOLNA REDAKCJI

PRACA SZKOLNA REDAKCJI Rok IX. Warszawa* Wrzesień 1931 r. Nr. 7 PRACA SZKOLNA DODATEK -MIESIĘCZNY Jfci&^Efii D0>GŁO5U ŃAUCZYCIELSKIEOOr KjigE POŚWIĘCONY SPRAWOM Mp Ml MEDAGCKJONOWDAKTYCZhIYM W1MM9 wrmagmzpraktykacszkolwą. M

Bardziej szczegółowo

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg

wa^rangch na loterii atmosferycznych przy lądowaniu. Pierwsze zdjęcie, nadesłane drogą radiow ą do E uropy z katastrofy sterow ca H indenburg Dziś tabela V. _ DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O W SZYSTK IM. WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCL " -ŁLUiJ.k.l. ------------------------ -------------------- Rak VI. Niedziela, 9 maja 1937 r.

Bardziej szczegółowo

Ks. Michal Moskwa ODBLASKI. Wspomnienia misjonarza

Ks. Michal Moskwa ODBLASKI. Wspomnienia misjonarza Ks. Michal Moskwa ODBLASKI Wspomnienia misjonarza Ks. Michał Moskwa ODBLASKI Wspomnienia misjonarza Skład komputerowy, żywe paginy, projekt okładki Tomasz Kubik Fotografie 1-40, 45, 47-58 z poprzedniego

Bardziej szczegółowo

GAZ INFORMACYJNA ..NIKLO-CHBOIH AN T E N A

GAZ INFORMACYJNA ..NIKLO-CHBOIH AN T E N A OPŁATA POCZTOWA UISZCZONA RYCZAŁTEM. 0 * ' 5^" W ychodzi 1-go i 15-go każdego m iesiąca GAZ INFORMACYJNA Redakcja i administracja: Kraków, ul. G arbarska 7 Tel. 171-55 Rok 1. K R A K Ó W, D N I A 1 5-3

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Tadeusz Łomnicki

Bardziej szczegółowo

r 1 I A MIESIĘCZNIK http://rcin.org.pl CENA 1zł 50 gr WAR S Z AWA

r 1 I A MIESIĘCZNIK http://rcin.org.pl CENA 1zł 50 gr WAR S Z AWA D ZW W I o r 1 CENA 1zł 50 gr I A MIESIĘCZNIK WAR S Z AWA M A R Z E C r« V D źw ignia MARZEC 19 27 Nr. 1. Zadaniem,,Dżwigni jest skupienie tych pracowników kultury (literatów, plastyków i t. d.), którzy

Bardziej szczegółowo

ZACHODNI. Prusy W schodnie a Polska. Cena. Rok I. 50 gr Nr. 17/18. P it m o POŚWIĘCONE ŚPRPUUO m UÜZflJEfTINEGO ŚTOŚUNKU POLŚKI i NIEfTlIEC

ZACHODNI. Prusy W schodnie a Polska. Cena. Rok I. 50 gr Nr. 17/18. P it m o POŚWIĘCONE ŚPRPUUO m UÜZflJEfTINEGO ŚTOŚUNKU POLŚKI i NIEfTlIEC ZACHODNI P it m o POŚWIĘCONE ŚPRPUUO m UÜZflJEfTINEGO ŚTOŚUNKU POLŚKI i NIEfTlIEC Rok I WARSZAWA Cena KATOWICE C en a KRAKÓW POZNAN 5 0 gr LWÓW Dnia 1. listopada r. 1933 50 gr Nr. 17/18 TORUŃ B. S. Trudno

Bardziej szczegółowo

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p.

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p. Naleiytość pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 77 Kraków, czwartek 3 kwietnia 1924 roku K U R I E R W I E C Z O R N Y w y c h o d z i c o d z ie n n ie p o p o ł u d n i u z w g ją lh le iy n ie d z ie l 1

Bardziej szczegółowo

ZACHODNI. PI*mO POŚWIECONE * P R «W O m UJZflJEmNEGO *TO*UNKU.POLSKI i NIEfTlIEC

ZACHODNI. PI*mO POŚWIECONE * P R «W O m UJZflJEmNEGO *TO*UNKU.POLSKI i NIEfTlIEC /i ZACHODNI PI*mO POŚWIECONE * P R «W O m UJZflJEmNEGO *TO*UNKU.POLSKI i NIEfTlIEC R o k III M AJ 1935 N r. 5 Do Zarządów Okręgów, Obwodów, K ół i Członków Pol. Związku Zachodniego Dnia 12 maja br. zmarł

Bardziej szczegółowo

Wieża Holderlina i inne miejsca

Wieża Holderlina i inne miejsca Wieża Holderlina i inne miejsca WOJCIECH DUDZIK WY DA W NI CTWO Copyright O by Wojciech Dudzik, Warszawa 2000 Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000 Projekt graficzny Maria

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO POŚWIĘCONE POPULARYZACJI NAUK PRZYRODN. I TECHNICZNYCH WSZELKIE PRAW A ZASTRZEŻONE. PRZEDRUK DOZWOLONY ZA PODANIEM ŹRÓDŁA.

CZASOPISMO POŚWIĘCONE POPULARYZACJI NAUK PRZYRODN. I TECHNICZNYCH WSZELKIE PRAW A ZASTRZEŻONE. PRZEDRUK DOZWOLONY ZA PODANIEM ŹRÓDŁA. ROK XIII. LUTY 1934. ZESZYT 2. PRZYRODA I TECHNIKA CZASOPISMO POŚWIĘCONE POPULARYZACJI NAUK PRZYRODN. I TECHNICZNYCH WSZELKIE PRAW A ZASTRZEŻONE. PRZEDRUK DOZWOLONY ZA PODANIEM ŹRÓDŁA. liiż. dr. STANISŁAW

Bardziej szczegółowo

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO. ROK IV WARSZAWA z e s z y t 10

ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO. ROK IV WARSZAWA z e s z y t 10 ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO 1 9 2 9 ROK IV WARSZAWA z e s z y t 10 Informacji udziela sliicfj 'W alcowni Sźlacfjy Cyn fazo e j ckaiowice u l %O G i e z o ó d z f i a 5 8. HONTSCH i S-ka Poznań Rataje 109

Bardziej szczegółowo

RESTAURACJA >STARY TEATR-

RESTAURACJA >STARY TEATR- ^ależ ytość pocztow a opłacona ryczałtem Nr. 205 Kraków, środa 10 wrześnta 1924 roku Rok W K i i r j i p W i e c z o r n y wychodzi codziennie popołudnia z wuj$(hfiem niedziel l Swiaf Naczelny redaktor:

Bardziej szczegółowo

Gen. Franco zdobył Geronę

Gen. Franco zdobył Geronę V IIE N N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKIM. w ia d o m o śc i z e Ś w iata -s e n s a c y jn e p o w ieści. W ythbh Ä Cena eazemnlarza 10 nr. KREDYT dla przemysłu polskiego Nowy Jork, 4. 2. TeL

Bardziej szczegółowo

Ignacy Rosner. krytycznej chwili. (Drukowane jako rękopis.) Drukiem J. N. V ernay a, Towarzystwo akcyjne, W iedeń, IX/4. o

Ignacy Rosner. krytycznej chwili. (Drukowane jako rękopis.) Drukiem J. N. V ernay a, Towarzystwo akcyjne, W iedeń, IX/4. o ^ t i O i ^ U ^ J l U O m O I I I O I ł l O I t l O t U O ł ł l O M I O t U O H I O l H O t l l O I M O H I O I l t g i l ł O i l i O i t l O M I O I I I O l I l C - i /.O l H O K I O l l l O I I I O I1łU

Bardziej szczegółowo

MAJ -LISTOPAD 1937 R. W *rfffflp rr. W drukarni Kurjera Warszawskiego" Krakowskie Przedmieście 40.

MAJ -LISTOPAD 1937 R. W *rfffflp rr. W drukarni Kurjera Warszawskiego Krakowskie Przedmieście 40. MAJ -LISTOPAD 1937 R. W *rfffflp rr W drukarni Kurjera Warszawskiego" Krakowskie Przedmieście 40. Redaktorowie n a czeln i: Ferdynand Hneslck i Konrad O lchowic*. Wydawcy : F elik s M rozowski i Konrad

Bardziej szczegółowo

^ Nr 38 20 września 1936. -^B^^^HL ^ jł ^ h b y I. ^^^^ v«k V ^MMMiBMIlL. ^Bl JJ n, ^ ^ ^ AS K t \ 1 m - mm W. I M Allen Hollywood WASZYNGT

^ Nr 38 20 września 1936. -^B^^^HL ^ jł ^ h b y I. ^^^^ v«k V ^MMMiBMIlL. ^Bl JJ n, ^ ^ ^ AS K t \ 1 m - mm W. I M Allen Hollywood WASZYNGT i v AS K t \ 1 m - mm W ^Bl JJ n, ^ ^ ^ -^B^^^HL ^ jł ^ h b y I ^ Nr 38 20 września 1936 K ^ ^ ^ H / i i- ' ^ H H M Joan Croweford ^^IRIuGSSw Z CZASC WASZYNGT I M Allen Hollywood Joan Crawford. - Allen,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Pub Biblioteka. zapraszają na

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Pub Biblioteka. zapraszają na Rok 16 Nr 11 (140) 11-12 października 2012 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi oraz Pub Biblioteka zapraszają na Szanowni Państwo, Pierwsza edycja Dni Gutenberga

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Młodzież

Dolnośląska Młodzież Dolnośląska Młodzież 35 prac wybranych losowo z nagrodzonych i wyróżnionych w X Dolnośląskich Konkursach Literackich o Laur Złotego Pióra My Polacy, My Dolnoślązacy z lat 2005-2014 Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

PARAFJA I SZKOŁA PARAFJALNA WŚRÓD EMIGRACJI POLSKIEJ W AMERYCE

PARAFJA I SZKOŁA PARAFJALNA WŚRÓD EMIGRACJI POLSKIEJ W AMERYCE PARAFJA I SZKOŁA PARAFJALNA WŚRÓD EMIGRACJI POLSKIEJ W AMERYCE JÓZEF CHALASINSKI - WARSZAWA. STUDJUM DZIELNICY POLSKIEJ W POL. CHICAGO. 1. Południowe Chicago Studjum moje dotyczy jednej dzielnicy Chicago,

Bardziej szczegółowo

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?!

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Szósty Zmysł Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Włączasz komputer, gdy tylko się przebudzisz? Z Facebooka, Twittera i skrzynki pocztowej wylogowujesz się tylko na czas spania? Ile razy w ciągu dnia

Bardziej szczegółowo

MÓWIĆ JĘZYKAMI DZIESIĘĆ ROZMÓW O DWUJĘZYCZNOŚCI POLSKO-NIEMIECKIEJ. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

MÓWIĆ JĘZYKAMI DZIESIĘĆ ROZMÓW O DWUJĘZYCZNOŚCI POLSKO-NIEMIECKIEJ. Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej MÓWIĆ JĘZYKAMI DZIESIĘĆ ROZMÓW O DWUJĘZYCZNOŚCI POLSKO-NIEMIECKIEJ Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Mówić językami Dziesięć rozmów o dwujęzyczności polsko-niemieckiej Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Bardziej szczegółowo