Rewitalizacja miasta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rewitalizacja miasta"

Transkrypt

1 Rewitalizacja miasta Kalisz tytułowa architekci Migasiewicz & Wierzbicki Kalisz 2014

2 definicja Słowo rewitalizacja wywodzi się od dwóch łacińskich słów re + vitalis, gdzie re oznacza znowu oraz vitalis zdolny do życia. Nawet wśród architektów i konserwatorów zabytków często rozumienie tego pojęcia zawęża się do poprawy estetyki. To błąd, dziś to zagadnienie o wiele bardziej złożone. Dotyczy też estetyki budynków i ładu przestrzennego ale nie jest kompletne bez działań w tak ważnych sferach jak: warunki ekonomiczne, zjawiska gospodarcze w skalach małych średnich i dużych; relacje społeczne, czy warunki ekologiczne. Ważne jest też by miasto cechowało się unikalnym dla niego duchem miejsca, na który składa się wiele subiektywnych cech, zjawisk, nastrojów, atrakcyjnych dla mieszkańców ale też dla turystów

3 Czym nie jest rewitalizacja remontem czyli przywrócenie takiego stanu budynku, jaki istniał na pocątku modernizacją - remont uzupełniony o wprowadzeniem nowych, sprawniejszych lub dodatkowych elementów, podnoszących jakość obiektu, rewaloryzacją to jest przywrócenie wartości obiektów o szczególnej wartości zabytkowej. oraz wyeksponowanie tych cech termomodernizacją budynków remontem lub modernizacją infrastruktury komunalnej miasta remonem lub modernizacją układu komunikacyjnego miasta Sprzątaniem ulic czy dbaniem o estetykę elewacji budynków Czy nawet kompleksową estetyzacją przestrzeni miasta Trzeba jednak pamiętać, że każde z tych działań może być koniecznym elementem skutecznie przeprowadzonego programu rewitalizacji miasta

4 różne obszary działań rewitalizacyjnch Rewitalizacja w odróżnieniu od projektowania nowego odnosi się do obszarów przestrzeni które są lub były użytkowane, powstały dawniej przez świadome działanie człowieka lub spontanicznie. Proces rewitalizacji może dotyczyć różnych przestrzeni Ziemi w szczególności zurbanizowanych które zostały już przekształcone i zagospodarowane przez człowieka a które uległy degradacji z różnych przyczyn do których należą: dekapitalizacja techniczna, zniszczenia wojenne, dewastacje spowodowane rewoltami, buntami, zjawiskami kryzysowymi w gospodarce, negatywnymi zjawiskami socjologicznymi, bezrobociem, degradacja środowiska przyrodniczego czy skutkami upadku systemów polityczno gospodarczych. Dziś dotyczy to najczęściej obszarów takich jak: zdegradowane dzielnice staromiejskie bokowiska z wielkiej płyty Opuszczone tereny powojskowe, pokolejowe; poprzemysłowe i po- PGR owskie

5 nowe a już potrzebuje REWITALIZACJI Wszelkie błędy w kształtowaniu przestrzeni osiedli ludzkich oraz stosunków społecznych panujących w nich, mogą skutkować degradacją wymagającą wdrożenia procesów naprawczych o charakterze rewitalizacyjnym. W XX wieku w skutek kryzysów gospodarczych i błędnych decyzji planistycznych pustoszały całe dzielnice miast USA, potem z wysiłkiem przywracano je życiu. Dziś uważny obserwator zauważy zalążki błędów nawet w najnowszych nowoczesnych dzielnicach metropolii. W Warszawie też można zauważyć takie zjawiska. Powstają tu kompleksy mieszkaniowo biurowe, zorganizowane jak twierdze lub zamknięte oazy na pustyni. W nich koncentruje się życie i praca ale ich ulice są puste i wymarłe. Pieszy, z natury podejrzany, bacznie jest obserwowany prze służby ochrony, ulicami przemykają samochody jadące z podziemnych parkingów do bezpiecznych enklaw handlu i wypoczynku galerii, z za ich szyb nowa arystokracja przyglądają się ze zdziwieniem osobnikom spoza ich sfery społecznej. Niby życie a jak na cmentarzu. To obraz skrajnie przejaskrawiony? Ale czy nie do tego zdążają metropolie świata?

6 KONTRASTY stare nadal żywe Warszawa Uniwersytet Krakowskie Przedmieście Nowe a już martwe Warszawa nowe blockhausy korporacyjno mieszkaniowe 6

7 KONTRASTY stare nadal żywe Warszawa Krakowskie Przedmieście Nowe a już martwe Warszawa nowe blockhausy korporacyjno mieszkaniowe 7

8 PODSTAWOWE NARZĘDZIA REWITALIZACJI Programy i działania regulacyjne Są to wszelkie przepisy prawa miejscowego i powszechnego czy regulacje techniczne, dedykowane do tego celu, oraz specyficzne regulacyjnej narzędzia urbanistyki. Jest to zadanie dla architektów-urbanistów,specjalistów gospodarki komunalnej, historyków architektury, regionalistów, inżynierów infrastruktury komunalnej wielu specjalności. Programy i działania operacyjne Wskazują jak takie procesy przeprowadzić. Kto ma robić, kiedy, z jakiśśrodków sfinansować, jak skoordynować działania, jak zdefiniować konflikty, negocjować ich rozwiązanie, pogodzić rozbieżne oczekiwania. Jest to domena managerów, ekonomistów, organizatorów, prawników, działaczy polityki lokalnej

9 NARZĘDZIA REWITALIZACJI DLA OBSZARÓW SRÓDMIEŚCIA MIAST HISTORYCZNYCH Rewitalizacja tego typu obszarów miejskich wywodzi się z konserwacji, ochrony i rewaloryzacji zabytków architektury. Początki takiego podejścia do zastanej przestrzeni w której żyjemy, należy upatrywać w XIX wieku gdy pojawiające się wówczas nurty myślowe spowodowały uznanie wartości jakie pozostawili nam przodkowie zwłaszcza w kulturze i sztuce. W konsekwencji tego, zaczęto doceniać zachowane relikty epok minionych nie tylko pomniki, pałace czy zamki ale też mniej efektowną zabudowę zespołów urbanistycznych miast. W Polsce mamy niemałe osiągnięcia w dziedzinie ochrony dóbr kultury materialnej człowieka ale trzeba zauważyć, że ta dziedzina w nowych warunkach po odrzuceni utopii państwa realnego socjalizmu, w warunkach dominacji prymitywnie rozumianego prymaty kapitału, nie znalazła skutecznych narzędzi i metod działania w aktualnych realiach społecznych politycznych i gospodarczych

10 abynie wyważaćotwartych drzwi, warto przyjrzeć się temujak to robią inni Francja posiada uznawane za najlepsze w Europie regulacja prawne oraz struktury administracji dla zachowania i naprawy zabytkowych miast. Efekt ich działania jest widoczny dla wszystkich odwiedzających ten kraj Celowi temu służy temu urząd ABF(Architekt Budynków Francji). Któremu odpowiada mu w polskich realiach, Urząd Konserwatora Zabytków w zakresie pieczy nad zabytkami nieruchomymi czyli zabytkami architektury i urbanistyki. francuskie urzędy ABF nadzorują: - stosowanie prawa z zakresu architektury, urbanistyki, zabytków i stref krajobrazu chronionego oraz ich otoczenia - Wspomagają architektów odpowiedzialnych za obiekty zabytkowe w nadzorowaniu stanu technicznego budynków wpisanych do rejestru w ich rejonie - Przygotowują i kierują pracami renowacyjnymi i zwykłymi remontami obiektów uznawanych za zabytkowe podczas gdy prowadzenie inwestycji jest zapewnione przez służby Ministerstwa Kultury lub gdy właściciele otrzymują pomoc finansową od państwa - Prowadzą prace remontowe w zabytkach państwowych i budynkach w gestii Ministra Kultury - Są konserwatorami obiektów zabytkowych, które w ich rejonie należą do państwa prawdopodobną przyczyną skuteczności tej instytucji skoncentrowanie tej służby na szerokim spektrum problemów w tym architektury, techniki komunalnej a nie tylko na historii sztuki czy estetyki

11 Francuskie narzędzia regulacyjne Francuskie prawo przewiduje hierarchiczność struktury planowania przestrzennego. Podstawą tak jak w Polsce jest : POS-Plan d Occupation des Sols - Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla celów rewitalizacji stosuje się koleiny stopień planowania: PSMV - Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur Plan Ochrony i waloryzacji. Najważniejszym narzędziem regulacyjnym jest: ZPPAUP - Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager - Strefa Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego, Urbanistycznego i Krajobrazowego. ZPPAUP wprowadza następujące ustalenia: Obowiązek wykonywania prac remontowych, renowacyjnych, wymiany dachów, sadzenia drzew Zakaz lub ograniczenie prawa zabudowy np. nakaz rozbiórki, wycinki drzew, modernizacji budynków; Obowiązek stosowania pewnych materiałów lub technologii niezbędnych do dobrego utrzymania budynków istniejących lub do zharmonizowania z nimi nowych obiektów, sposób utrzymania przestrzeni publicznych, terenów zieleni, sieci miejskich, oświetlenia, elewacji obiektów usługowych i handlowych. W obszarach ZPPAUP tworzone są szczegółowe i wymagalne regulaminy dotyczące dozwolonego sposobu użytkowi i kształtowania parceli oraz ścisłe regulacje w zakresie architektury budynków nowych oraz przekształcania istniejących. Przepisy regulaminu odnoszą się do wszystkich zewnętrznych elewacji budynku, do rodzaju ogrodzenia i do gruntów położonych poza bryłą budynku. Mogą one odnosić się do wnętrza budynku tylko wówczas, gdy zmieniają jego wygląd zewnętrzny. Przepisy te są formułowane rysunków, wytycznych graficznych rekomendacji formy i detalu architektonicznego, wzorników typologicznych form charakterystycznych dla miejsca itp. Podstawą do ich tworzenia są szeroko zakrojone studia z zakresu urbanistyki, historii formy i detalu architektury typowych dla miejsca. Nie są to gotowe projekty typowe do zastosowania ale ścisłe wytyczne stanowiące prawo miejscowe obowiązujące i egzekwowane przez urzędników posiadających kwalifikacje do oceny czy przedstawiane propozycje są zgodne z regulaminem miejsca. Czyli stosuje się tam tak znienawidzone przez doktryny prawne, oceny subiektywne ładne czy brzydkie, stosowne do miejsca czy nie. I jest to możliwe w kraju demokratycznym?

12 Francja ZPPAUP Limoges studia historyczne rozwoju miasta

13 Francja ZPPAUP Limoges Wskazanie stref dla których ustalono szczegółowe wymagania

14 Francja ZPPAUP - Limoges szczegółowe wymagania dla detali architektonicznych

15 Francja Limoges analizy typologii detalu architektury budynków - zalecenia do stosowania

16 Francja ZPPAUP - Limoges szczegółowe wymagania dla ulic PENETRANTES : AVENUE DE LA REVOLUTION

17 Czego nie mamy w Polsce brak ustawy o rewitalizacji miast, jej projekt tuła się od 14 lat po sejmie brak przepisów wykonawczych co jest oczywistością wobec braku ustawy posiadamy jedynie ustawę o zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy wykonawcze do niej. To narzędzie do niepełne i ułomne. Dodatkowo ustawa deregulacyjna obniżyła rangę planowania przestrzennego, likwidując zawód rangę urbanisty jako zawód zaufania publicznego i umożliwiła działanie w tym obszarze praktycznie każdemu chętnemu obniżając wymogi wiedzy doświadczenia i wykształcenia w tej dziecinie do niespotykanego gdzie indziej niskiego poziomu. Proces ten zaczął się od likwidacji struktur dawnych Wojewódzkich Biur Planowania Przestrzennego. Za symbolicznym momentem początku procesu demontażu regulacji chroniących przestrzeń można uznać likwidacja w prawie budowlanym z roku 1974 słynnego artykułu 4, który mówił: Forma architektoniczna obiektów budowlanych powinna być zharmonizowana z otoczeniem, uwzględniać walory krajobrazu i wpływać na podniesienie estetyki otoczenia. Uzasadniano to tym, że prawo nie może regulować kwestii subiektywnych jakim niewątpliwie jest piękno i szpetota. Może i jest to racjonalny argument, ale w takim razie co zamiast. Prawnik zwykle uważa, że wszystko można i trzeba opisać artykułami i paragrafami i tylko takie sformułowanie regulacji jest dopuszczalna. W innych dziedzinach takie podejście jest niedorzecznością, bez rysunków, modeli materialnych lub wirtualnych, wszelakich baz danych czy to na fiszkach bibliotekarskich, w formie rysunków czy współczesnych baz i modeli numerycznych a zwłaszcza bez użycia oceny subiektywnej czyli mówiąc brutalnie bez użycia rozumu, wyczucia atmosfery miejsca, odczucia piękna, a nawet emocji, nic nie da się zdziałać. Zlikwidowano stanowiska architektów miejskich, plastyków miejskich w Kaliszu te mocno wadzące władzy stanowiska zlikwidowano na samym początku przemian

18 Czy w Polsce i w Kaliszu Rewitalizacja to koleiny kaganek jaki dzikim tubylcom zapaliła światła Europa Odbudowa miasta po zburzeniu w 1914 roku, wtedy nie używano wtedy tak mądrych słów, to co i jak zrobiono w latach 20 i 30 XX wieku to była właśnie rewitalizacja i nie chodzi jedynie o fizyczną odbudowę ale o cały zrealizowany proces z konkursowym planem regulacyjnym, systemem finansowania przez Towarzystwo Kredytowe Kalisza, nadzorem i koordynacją działań przez władze miasta przez podległym im urzędników Wydziału Inspekcyjno Budowlanego, realizacją programu społeczno gospodarczego z budową szpitala, miejskiego, gruźliczego w lesie miejskim na Wolicy czy miejskich zakładów mięsnych. Zachowane archiwum tego wydziału świetnie ilustruje jak to przebiegało, jakie występowały problemy i jak je rozwiązywano. Doświadczenia te przyczyniły się do sformułowania metod pracy architektów i urbanistów w sytuacji konieczności działania w skali całego zespołu miejskiego, a nie tylko w odniesieniu do jego fragmentów czy pojedynczych obiektów. Tu powstała POLSKA SZKOŁĄ ODBUDOWY MIAST HISTORYCZNYCH która dała teoretyczne podstawy do odbudowy polskich miast po II Wojnie Światowej. Również w czasach PRL przynajmniej w tej dziedzinie można wskazać pewne osiągnięcia. W systemie socjalistycznej doktryny centralnego planowania społeczno - gospodarczego jednym z jego działów było silnie rozwinięte planowanie przestrzenne. O ile system ten w gospodarce nie sprawdził się, to w planowaniu przestrzennym urbanistyce miał osiągnięcia a nawet niektóre opracowane metody teorii planowania zostały nawet przejęte przez państwa kapitalistyczne. W latach 70 XX wieku po uroczystościach 1000 lecia Państwa Polskiego zgodnie z europejskimi tendencjami modne stały się akcje poprawy stanu polskich miast historycznych. Głośna była prowadzona akcja rewitalizacji Krakowa ale też w Kaliszu powołano zespół do spraw Rewaloryzacji Kaliskiej Starówki. Patronat naukowy powierzono pracownikom Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej zespół ten działał w strukturze Urzędu Miejskiego. Skupiono się na sanacji poszczególnych kwartałów starówki. Było to o tyle proste, że ówczesne władze miasta nie musiały przejmować się prawami własności, skomplikowanymi relacjami własności działek we wnętrzach kwartałów, obowiązywał przymusowy państwowy zarząd prywatnych nieruchomości, a dbałość o porządek i estetykę minimum fasad było ambicją władzy ludowej by udowodnić jej wyższość od rządów sanacyjnych II RP. Władza ówczesna miały mniejsze możliwości gospodarcze, ale większe możliwości wymuszenia realizacji swych pomysłów, z tamta władzą dyskusja była trudna a całkiem niemożliwa gdy decyzje dotyczył zagadnień takich jak przebieg infrastruktury komunalnej czy wykonania koniecznego remontu

19 Co i jak można zrobić dziś W warunkach wolności, świętego prawa własności a zwłaszcza nieuniknionego odreagowywania despotyzmu gospodarczego poprzedniego systemy. Ład przestrzenny a nawet konieczne i obopólnie korzystne ograniczenie w dysponowaniu prywatna własnością dla interesu publicznego nie ma szans z doraźnym interesem nowych i starych właścicieli. O ile ulice zyskują, remontowane są ich nawierzchnie, chodniki, elewacje frontowe kamienic, przestrzeń publiczna pięknieje. Gorzej jest z działaniami koniecznymi dla zapewnienia długotrwałych podstaw ekonomicznych funkcjonowania starówki. Dziś wiele kamienic egzystuje tylko dzięki dochodom uzyskiwanym z czynszów wynajmu lokali handlowych w parterach i nielicznych lokali komercyjnych na wyższych piętrach. Powstanie dużych marketów i galerii handlowych nawet w obszarze starówki spowodowało, że i ten element finansowania kończy się w Kaliszu. Czynsze z najmu lokali mieszkalnych które w durzmy stopniu są nadal ograniczone administracyjnie dobrze jeżeli pozwolą na bieżące utrzymanie nieruchomości. Jak to naprawić to jeden z większych problemów rewitalizacji

20 Jakie są największe problemy Kalisza W Kaliszu rewitalizacji wymaga starówka oraz poszczególne fragmenty starej zabudowy poza ścisłym centrum. Nie występują u nas w znaczącej skali negatywne zjawiska dzielnicach mieszkaniowych powstałych w okresie PRL tzw. blokowiskach. Obecny stan tej zabudowy i relacji społecznych w niej zachodzących nie stwarza większych problemów, ich spółdzielcza administracja spełnia swą rolę. Również nie ma w Kaliszu opuszczonych i zdegradowanych terenów powojskowych czy pokolejowych. Tereny wokoło dworca PKP w całości zostały zagospodarowane a nieliczne jak teren po fabryce domów czy fabryce fortepianów Calisja oczekują na nową funkcję i nie ma większych przeszkód by je użyć gdy pojawi się dla nowy pomysł na ich zagospodarowanie. Teren po dawnej jednostce wojskowej w Kościelnej Wsi został w całości zagospodarowany na potrzeby Wyższej Szkoły Zawodowej, odbyło się to bez głośnych programów rewitalizacyjnych ale skutecznie. Szkoła jest i działa a o to przecież chodziło. Najgorzej jest z ładem przestrzeni wnętrz kwartałów staromiejskich. Gdy porówna się widok satelitarny kaliskich śródmiejskich podwórek z podobnymi w miastach takich jak Berlin Wiedeń Paryż czy nawet polskich takich jak Kraków Wrocław czy Gdańsk, pierwsze co zauważa się to brak zieleni we wnętrzach kwartałów atrakcyjnego zagospodarowania małą architekturą, miejsc odpoczynku czy nawet ogródków restauracji dominuje chaotyczna zabudowa gospodarcza i na siłę wciskane kopytem budy powiększające powierzchnię sklepów zlokalizowanych w parterach, chaotycznie stalowe kominy agregaty klimatyzacji, czerpnie wentylacji mechanicznych lokali gastronomicznych. W wszystko co się dało zabudowano i zabrukowano. Na mapie własności kaliskiej starówki widać zespoły miniaturowych działeczek które powstały gdy w latach 90 wydzielono pod garażami działki i uwłaszczono na nich ich właścicieli. Budowa garaży dla samochodów osobowych we wnętrzach historycznych kwartałów miast to ewenement, wynikły z traktowania w państwach realnego socjalizmu samochodu jako dobra o niespotykanej gdzie indziej wartości. A uwłaszczenie ich właścicieli na prywatnych gruntach tworzących oczywistą całość z kamienicami to skrajny absurd. Zasadą jest scalanie patologicznie rozdrobnionej własności, co jest elementarnym wymogiem skutecznego gospodarowania i zarządzania. W efekcie to co za II RP odbudowano a za PRL udało się uporządkować dziś jest tracone. 20

21 Kalisz a inne miasta widok z nieba Kalisz podwórka z garażami Wiedeń zielone dwórka Kalisz zabudowane podwórka Berlin zieleń w kwartałach 21

22 Kalisz działki działeczki W Kaliszu występują patologiczne wtórne podziały geodezyjne pierwotnych parceli kwartałów - wynik wydzielenia działek pod garażami dla samochodów osobowych. Stan taki uniemożliwia zagospodarowanie wnętrz dla potrzeb mieszkańców kamienic

23 Co będzie trudne Problemy techniczne da się rozwiązać, to kwestia środków i wiedzy. W procesie rewitalizacji Kaliskiej starówki najtrudniejszymi będzie: Uporządkowanie wnętrz śródmiejskich kwartałów, ten drugi wymaga pogodzenia często sprzecznych oczekiwań mieszańców, najemców i właścicieli sklepów i biur. To trudne, dziś nie ma narzędzi jakie miały władze miejskie w II RP. Nie można też posłużyć się przymusem jak za PRL. Dziś trzeba negocjować wyjaśniać oświecać. Trzeba korzystać z każdej okazji inicjatywy społecznej jaka pojawia się.. Znalezienie ekonomicznych podstaw do samodzielnego funkcjonowania kamienic, nie z dotacji miejskich czy funduszy unijnych lub państwowych. Przekształcenia już zagospodarowanych i terenów wymagają pogodzenia często wykluczających się potrzeb i oczekiwań. To rola władz miast, proces ten musi być jawny, by nie dochodziło do konfliktów. Śródmieścia to skupisko wielu funkcji, są mieszkania i są sklepy restauracje kawiarnie czy biura, małe punkty bankowe. Błędem jest jeżeli inwestorzy z kapitałem wypierają pierwotnych mieszkańców zaczyna dominować handel i biura a wieczorem śródmieścia zamiera. Dobre przeprowadzona rewitalizacja zachowuje to co dobre i atrakcyjne, co stwarza nastrój miejsca jest unikalne i charakterystyczne. Śródmieścia to nie miejsce dla handlu wielkopowierzchniowego, fabryk wielkich mono-funkcyjnych obiektów. Problemem zwłaszcza dla miast bardzo atrakcyjnych bywają bogaci inwestorzy. Lokowanie kapitału w nieruchomości jest inwestycja pewną i dochodową ale może prowadzić do negatywnych skutków, gdy nowy właściciel wymusza decyzje korzystne dla siebie a niekoniecznie dla miasta. Dla władz miejskich to trudny problem, bo nie da się nic zrobić bez kapitału ale też nie można pozwolić na dyktat bogatych inwestorów zainteresowanym szybkim zyskiem, których nie interesują mniej dochodowe a konieczne zabiegi rewitalizacyjne. Z drugiej strony zwłaszcza gdy miasto należy do bardzo atrakcyjnych, może stawiać warunki. W szwajcarskim mieście Zug, najbogatszym choć nie największym w tym kraju, pytaliśmy architekta miasta w jaki sposób uzyskuje zgodę inwestorów na realizację w realizowanych przez nich budynkach, bardzo ścisłych i kosztownych wymogów ich formy, wysokości, wykonania i udostępnienia ogółowi fragmentów publicznych i zieleńców kosztem tego co można by skomercjalizować, wymogu realizacji kosztownych podziemnych parkingów, nakazu stosowania bardzo wysokiej jakości drogich materiałów przez co ulice i place miasta mają zachwycającą estetykę. Odpowiedz była banalna jak ktoś nie chce realizować naszych wytycznych to nie musi u nas budować

24 Wizja - jak to zrobić w Kaliszu? Konieczne jest stworzenie w ramach Urzędu Miast struktury proces rewitalizacji Roboczo nazywamy go: Zespół koordynujący d.s.rewitalizacji W ramach takiej struktury powinny powstać dwa potoki działania operacyjny który zajął by się głownie budową głównej strategii: pozyskiwaniem; środków, analizami prawnych; możliwości działania itp. regulacyjny w którym powstały by lub który koordynował by powstanie konkretnych dokumentów planistycznych takich jak : inwentaryzacje w skali mapy zasadniczej w pełnej jej treści \ analizy historyczno urbanistyczne w skalach geodezyjnych (1:500 ; 1:250) inwentaryzacje budowlane pełnobranżowe (architektura; instalacje ewentualnie oceny stanu technicznego obiektów i sieci) W formie klasycznej 2D i nowoczesnej 3D czy nawet w systemach BIM (ang. Building Information Modeling) modelowanie informacji o budynkach i budowlach, co będzie wymagane dyrektywami UE od 2016 r analizy architektoniczne konserwatorsko - historyczne, w zakresie architektury nazywane badaniami architektonicznymi, analizy typologii formy i detalu architektonicznego, analizy stratygrafii przekształceń, analizy archeologiczne

25 Wizja - jak to zrobić w Kaliszu? Kolejnym elementem takiej struktury powinna byś Rada Rewitalizacji. Ciało doradcze i opiniujące w której skład powinny wejść osoby ze środowisk zawodowych ale nie powiązanych bezpośrednio z administracją, posiadające stosowną wiedzę i doświadczenie: architekci urbaniści zawód wymarły oraz które reprezentują środowiska nieprofesjonalne ale którego głos jest istotny w tym procesie organizacji właścicieli nieruchomości przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych stowarzyszenia których statutu wynika zainteresowanie historią i przestrzeni Kalisza. Ponieważ istotna część potencjalnego obszaru rewitalizacji znajduje się w strefie zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego wskazanym było by powołanie miejskiego konserwatora zabytków na bazie umowy z WKZ w Poznaniu. Miejskich konserwatorów zabytków mają wszystkie większe miasta, nawet sąsiedzki Ostrów Wielkopolski

26 Faza realizacji Miasto posiada dla realizacji własnych inwestycji stosowne narzędzia w postaci Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji w zakresie ulic Zarządu Dróg Miejskich są też na terenie miasta przedsiębiorstwa odpowiedzialne za sieć sanitarne, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne. Niestety w Polsce nie istnieją struktury gminne znane z miast niemieckich austriackich czy niemieckich pod nazwą Tiefbauamt. W tamtych miastach są to wydziały gminne zarządzające całą infrastrukturą medii komunalnych, posiadające wiedzę i decyzyjność wobec wszystkich operatorów i użytkowników sieci zlokalizowanych w mieście. Utrudnia to koordynację budowy remontu i utrzymania sieci. Zmiana tej sytuacji nie zależy od władz lokalnych, mogą jedynie być mediatorem koordynującym wszystkich. Jak i pod czyim nadzorem miała by przebiegać realizacja zadań rewitalizacyjnych w strefie własności prywatnej to następne zagadnienie organizacyjne do zaprogramowania. Istnieje Państwowy Nadzór Budowlany oraz Delegatur Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, są też plany legislacyjne by na wzór rozwiązań francuskich zadania Nadzoru Budowlanego w odniesieniu do stref zabytkowych przekazać Wojewódzkim Konserwatorom Zabytków co uprościło by zależności ale na dziś Urzędy Konserwatorskie nie posiadają żadnych możliwości zwłaszcza kadrowych dla realizacji takich zadań

27 Jakie atuty ma Kalisz? Stare dobre doświadczenia z II RP i okresu działania zespołu do spraw Rewaloryzacji Kaliskiej Starówki, pod patronatem naukowym Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w czasach PRL Archiwalia z czasów odbudowy miasta po 1914 roku. Zespół akt Wydziału Inspekcyjno Budowlanego od 1920 do 1945 Materiały z okresu pracy zespołu d.s rewitalizacji w PRL. Archiwalia WBPP w Kaliszu. Większość tych materiałów znajduje się w Archiwum Akt Dawnych, część może znajdować się w archiwum zakładowym ratusza, część według relacji architekta Feliksa Herza została przejęta prze pracowników Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w okresie współpracy z miastem, część niestety uległą rozproszeniu a nawet zniszczeniu Narzędzia współczesne : Kompletna mapa numeryczna miasta i budowany na jej bazie system informacji przestrzennej. Doświadczenia osób które działały w okresie PRL w zespole - niektórzy są czynni zawodowo do dziś

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin

Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji. na przykładzie Miasta Szczecin Mieszkalnictwo w programach rewitalizacji na przykładzie Miasta Szczecin SPECYFIKA REWITALIZACJI OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ aspekty społeczne głęboka ingerencja w życie mieszkańców duży opór przed

Bardziej szczegółowo

Lubliniec - rewitalizacja starówki obejmująca. komunikacyjnego. p. Edward Maniura Burmistrz Miasta Lublińca. Urząd Miejski w Lublińcu 1

Lubliniec - rewitalizacja starówki obejmująca. komunikacyjnego. p. Edward Maniura Burmistrz Miasta Lublińca. Urząd Miejski w Lublińcu 1 Lubliniec - rewitalizacja starówki obejmująca przebudowę układu komunikacyjnego p. Edward Maniura Burmistrz Miasta Lublińca Urząd Miejski w Lublińcu 1 25 maja 2005r. Rada Miejska w Lublińcu uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007

Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe. Warszawa, listopad 2007 Miasto Stołeczne Warszawa dziedzictwo kulturowe Warszawa, listopad 2007 Ochrona zabytków Przygotowane i uzgodnione porozumienie pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem m. st. Warszawy poszerzające

Bardziej szczegółowo

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r.

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Zmiany przepisów w budownictwie Kodeks urbanistyczno budowlany Wiesław Bocheńczyk Zadanie nowej normy prawnej w budownictwie,,kodeks urbanistyczno

Bardziej szczegółowo

Plac Kolegiacki w Poznaniu 15.05.2015

Plac Kolegiacki w Poznaniu 15.05.2015 Plac Kolegiacki w Poznaniu 15.05.2015 Przeszłość Plac Kolegiacki w przestrzeni miasta Kolegiata Św. Marii Magdaleny Teraźniejszość Podobne place w innych miastach Struktura własności gruntów Sposób użytkowania

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE

Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Biała Rawska OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 111 Zintegrowany program rewitalizacji Miasta Białą Rawska OBSZAR PRIORYTETOWY DO REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA Wybrany obszar stanowi najważniejszy teren przekształceń

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Partycypacyjne zarządzanie rzeczywistość czy wciąż wyzwanie?

Partycypacyjne zarządzanie rzeczywistość czy wciąż wyzwanie? Partycypacyjne zarządzanie rzeczywistość czy wciąż wyzwanie? Mgr Ewa M. Boryczka Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytet Łódzki www.region.uni.lodz.pl Miasto (nie)pełnosprawne VIII Dzień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście IVb w Opolu Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH:

FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: FRAGMENT USTALEŃ OGÓLNYCH: 3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury: 1)cały teren planu połoŝony jest w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1480/S

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/138/2012 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 14 grudnia 2012r. PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE NA LATA 2012-2016 1 Opiece nad zabytkami w Gminie

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO

ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO Rys historyczny, najważniejsze elementy struktury miasta Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych oraz secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta Konina z dnia. 2015 r. ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIASTA KONINA w sprawie listy nieuwzględnionych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia

Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia Rola i zadania polityki mieszkaniowej Miasta Poznania w rozwoju i odnowie śródmieścia referuje: Aleksandra Konieczna Zastępca Dyrektora WGKiM ds. mieszkaniowych Na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r.

Rewitalizacja Bielskiej Starówki. Sosnowiec czerwiec 2007r. Rewitalizacja Bielskiej Starówki Sosnowiec czerwiec 2007r. Bielska Starówka z lotu ptaka Informacje ogólne historia miasta Miasto Bielsko lokowane było na prawie niemieckim w XIII w. Od XVII w. datuje

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji obszaru starej rzeźni miejskiej w Toruniu

Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji obszaru starej rzeźni miejskiej w Toruniu Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Koncepcja zagospodarowania i rewitalizacji obszaru starej rzeźni

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji?

Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? Czy i jakie korzyści przyniesie przekształcenie ZPR w gminny program rewitalizacji? dr Aleksandra Jadach-Sepioło Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Instytut Rozwoju Miast Plan prezentacji Narzędzia ZPR

Bardziej szczegółowo

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA

AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY MIASTA AMAZING CITY ŁÓDŹ OSTATNIE NIEODKRYTE MIASTO RYS HISTORYCZNY, NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY STRUKTURY Łódź posiada jedyny w swoim rodzaju, autentyczny zespół historyzujących, eklektycznych i secesyjnych kamienic

Bardziej szczegółowo

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego

Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację terenu pohutniczego Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Jak odczarować hutę? Czyli poszukiwanie sposobu na rewitalizację

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

UNIA METROPOLII POLSKICH / TUP WARSZAWA 4/5 lipca 2016 r.

UNIA METROPOLII POLSKICH / TUP WARSZAWA 4/5 lipca 2016 r. WARSZTATY URBANISTYCZNE OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ UNIA METROPOLII POLSKICH / TUP WARSZAWA 4/5 lipca 2016 r. BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA, ul. Szymanowskiego 2, 71-418

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Przedsięwzięcia rewitalizacyjne Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka 1 Rewitalizacja definicja Struktura prezentacji Plan rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Maciej Mycielski Daniel Piotrowski WARSZTATY CHARRETTE: ZRÓWNOWAŻONA URBANISTYKA W PRAKTYCE

Maciej Mycielski Daniel Piotrowski WARSZTATY CHARRETTE: ZRÓWNOWAŻONA URBANISTYKA W PRAKTYCE Maciej Mycielski Daniel Piotrowski WARSZTATY CHARRETTE: ZRÓWNOWAŻONA URBANISTYKA W PRAKTYCE MAU to biuro projektowe i konsultingowe specjalizujące się w zrównoważonej urbanistyce jako sztuce planowania

Bardziej szczegółowo

I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem wniosku na etapie jego weryfikacji przez Wydział Rozwoju Miasta:

I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem wniosku na etapie jego weryfikacji przez Wydział Rozwoju Miasta: KRYTERIA WERYFIKACJI WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH, WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW. I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem

Bardziej szczegółowo

Zakres i forma opracowania

Zakres i forma opracowania Załącznik nr 2 do ogłoszenia z dnia r. Zakres i forma opracowania Tytuł opracowania: Inwentaryzacja i waloryzacja historycznie ukształtowanych elementów przestrzeni miejskiej na potrzeby sporządzenia czterech

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE,,Zagospodarowanie centrum Miasta Zgorzelec ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Bohaterów Getta. Zgorzelec, dnia 26 marca 2014r. REWITALIZACJA ZGORZELECKIEGO ŚRÓDMIEŚCIA TO, CO JUŻ

Bardziej szczegółowo

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Przestrzeń powierzchni ziemi widziana z pewnego punktu ( widok okolicy )

Bardziej szczegółowo

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska

Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów. mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Podwórko. Jedno miejsce, wiele pomysłów mgr inż. architekt krajobrazu Ewa Szadkowska Plan prezentacji Co zawiera projekt zieleni, na co zwrócić uwagę w rozmowie z architektem Etapy pracy nad projektem:

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PROBLEMU

IDENTYFIKACJA PROBLEMU PREZENTACJA IDENTYFIKACJA PROBLEMU Problematyka rewitalizacji terenów zdegradowanych dotyczy każdego regionu poprzemysłowego. Również władze Miasta Piekary Śląskie zauważyły, że problem terenów przekształconych

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Krystyna Guranowska-Gruszecka ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Warszawa, lipiec 2013 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Spis treści STRESZCZENIE... 11 SUMMARY... 15 WPROWADZENIE... 19 CZĘŚĆ I EWOLUCJA

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r.

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339//P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia r. WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PABIANICE POŁOŻONEJ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA TERENU dla zadania:

INWENTARYZACJA TERENU dla zadania: INWENTARYZACJA TERENU dla zadania: BUDOWA PLACU ZABAW WRAZ Z EDUKACYJNĄ CZĘŚCIĄ MUZYCZNĄ NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 20 PRZY UL. KŁODNICKIEJ 36 WE WROCŁAWIU ADRES : ul. Kłodnicka 36, Wrocław działka nr

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

Nadzór budowlany w Chorwacji

Nadzór budowlany w Chorwacji Nadzór budowlany w Chorwacji 1. proces planowania i zgoda na planowanie efektem planowania są tzw. fizyczne dokumenty planistyczne, których celem jest: - ustalenie organizacji, wykorzystania i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Krajobrazy miejskie w politykach publicznych: Francja / Polska PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Jerzy Zbiegień Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie Strefy, obszary i układy podlegające ochronie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka wczoraj dziś - jutro Płock, 27 marca 2015 roku Rewitalizacja kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian społecznych,

Bardziej szczegółowo

S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich. (zgodnie z załącznikiem KT/1) II/2

S1- Teren dominacji funkcji śródmiejskich. (zgodnie z załącznikiem KT/1) II/2 /1 STREFA A strefa śródmieścia/centrum A /3 TEREN A / 1.S1 TERENU /1 DOMNUJĄCE Teren zabudowy mieszanej: mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej o charakterze śródmiejskim wraz z zielenią towarzyszącą,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław

Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław Wrocław, 27 października 2015 r. Przemysław Filar Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia Prezydent Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław Niniejszym w imieniu Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA,

PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA, PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA, MAREK WĘGLARZ TEMAT: Zieleń jako 'tworzywo' w kompozycji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O KONKURSIE Katowice: Opracowanie koncepcji rewaloryzacji i adaptacji na cele biurowo-usługowe budynku willowego z początku XX w. położonego w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont Oddziału Klinicznego Endokrynologii na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 54/PP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2017 roku REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ 1

Bardziej szczegółowo

Pałac Kultury Zagłębia

Pałac Kultury Zagłębia Dworzec PKP CH Pogoria Pałac Kultury Zagłębia Wyższa Szkoła Biznesu FABRYKA PEŁNA ŻYCIA, to przełomowy projekt w ponad 100-letniej historii Dąbrowy Górniczej, który ma szanse zrewolucjonizować życie w

Bardziej szczegółowo

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego LOKALNE PROGRAMY REWITALIZACJI REALIZOWANE PRZY UDZIALE WSPARCIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-20132013 Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne

Bardziej szczegółowo

Rola opracowań planistycznych w kształtowaniu przestrzeni wiejskiej

Rola opracowań planistycznych w kształtowaniu przestrzeni wiejskiej Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Rola opracowań planistycznych w kształtowaniu przestrzeni wiejskiej dr inż. Lech Kotlewski Przekształcenia w okolicach

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Łukasz Mikuła Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Projekt częściowo finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne 9 grudnia 2016 r., Zatorze 15 grudnia 2016 r., Stare Miasto

Spotkanie konsultacyjne 9 grudnia 2016 r., Zatorze 15 grudnia 2016 r., Stare Miasto Projekt Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa realizowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 2020 oraz budżetu Państwa. Spotkanie konsultacyjne

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PODOBSZARU FUNKCJONALNEGO KWARTAŁU PODZAMCZA GARNCARSKA PRACOWNIA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Opracowanie : kwiecień 2014r. Zespół autorski: mgr inż. arch. Beata Kuźmińska, mgr

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Wytyczne konserwatorskie

Wytyczne konserwatorskie Załącznik nr 4 CZĘŚĆ A - osiedle Księży Młyn Wytyczne ogólne Wytyczne konserwatorskie - Proces adaptacji zespołu powinien uwzględnić dążenia Miasta do wpisania zespołu osiedla Księży Młyn na listę pomników

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich

Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania. Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2015 r. nowe wyzwania Jolanta Latała Towarzystwo Urbanistów Polskich A. Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę Szacuje się chłonność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach.

Dz.U Nr 56 poz. 322 USTAWA. z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1990 Nr 56 poz. 322 USTAWA z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy o ochronie dóbr kultury i o muzeach. Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

SŁOWO PODSUMOWUJĄCE IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 ZYGMUNT UŻDALEWICZ SIGMA -SYSTEM

SŁOWO PODSUMOWUJĄCE IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 ZYGMUNT UŻDALEWICZ SIGMA -SYSTEM IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 SŁOWO PODSUMOWUJĄCE ZYGMUNT UŻDALEWICZ SIGMA -SYSTEM 24 lutego 2010 Politechnika Warszawska Mała Aula, Plac Politechniki 1 Zatłoczenie miast Problemy

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

NOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UL. DŁUGIEJ W RACIBORZU

NOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UL. DŁUGIEJ W RACIBORZU NOWE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ UL. DŁUGIEJ W RACIBORZU Źródło: raciborz.pttk.pl Racibórz, 15.03.2016 RAMOWY PLAN SPOTKANIA Prezydent Miasta Racibórz Mirosław Lenk przywitanie i wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR 1 PODSTAWOWE MATEMATYKA 2 2 4 15 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 2 2

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014

TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014 ZGŁOSZENIE DO KONKURSU TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2014 1.ZGŁASZANA INWESTYCJA Program MIA100 KAMIENIC program remontowy dla nieruchomości gminnych zlokalizowanych w strefie wielkomiejskiej Łodzi na lata

Bardziej szczegółowo

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Dr Piotr Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa 1 Planowanie przestrzenne jako Jedyny sposób osiągania

Bardziej szczegółowo

O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach

O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach O potrzebie odbudowy bądź gruntownych remontów części budynków Starej Ustki, o charakterystycznej architekturze wartej zachowania, w kręgach samorządowych Ustki zaczęto mówić już w 2002 roku ( Zał. nr

Bardziej szczegółowo

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina.

Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014. Akcja pilotażowa. Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. Projekt HerMan Seminarium Kraków, 15.12.2014 Akcja pilotażowa Reklama w przestrzeni historycznej Lublina. I. Problematyka akcji pilotażowej. - akcja pilotażowa dotyczyła wspólnego z interesariuszami opracowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r.

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń wspólna sprawa

Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń to nie tylko estetyka czy tzw. marketing miejsca. Planowanie przestrzenne jest fundamentem rozwoju miast i dotyka wielu sfer życia społeczno gospodarczego, jak choćby

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów

Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Rewitalizacja na obszarach mieszkaniowych i o mieszanych funkcjach problemy obszarów Obszary mieszkaniowe obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej ( blokowiska ) obszary z przeważającą funkcją mieszkaniową

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII

OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII OSTATNIA SZANSA NA NOWE ŻYCIE CRACOVII Kraków 6 czerwca 2013 NOWA CRACOVIA 2 1. Echo Investment 2. Ocena techniczna istniejącego budynku 3. Wpis do ewidencji zabytków 4. Projekt planu miejscowego Błonia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Próba godzenia inwestycji telekomunikacyjnych z ładem przestrzennymw planie miejscowym

Próba godzenia inwestycji telekomunikacyjnych z ładem przestrzennymw planie miejscowym Próba godzenia inwestycji telekomunikacyjnych z ładem przestrzennymw planie miejscowym Inwestycje telekomunikacyjne, a ład przestrzenny praktyczne wskazania dla dokumentów planistycznych Gdańsk, 12.04.2011

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

STARE MIASTO w Lublinie Długa historia rewitalizacji. Ewa Kipta Lublin, 14 grudnia 2015

STARE MIASTO w Lublinie Długa historia rewitalizacji. Ewa Kipta Lublin, 14 grudnia 2015 STARE MIASTO w Lublinie Długa historia rewitalizacji Ewa Kipta Lublin, 14 grudnia 2015 Rewaloryzacja 1970-1990 Dobry MPZP (zachowanie podziałów własności z powodów historycznych, oparty na wnikliwych

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa

ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa PRAGA - DOSKONAŁE MIEJSCE DLA TWOJEJ FIRMY - Praga jest zlokalizowana bardzo blisko centrum Warszawy. - Praga to historyczna Warszawa z zachowanym porządkiem architektonicznym,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM

PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 PROBLEMY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBSZARZE ŚRÓDMIEJSKIM JOLANTA LATAŁA Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo