2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1922 r.. TRRYP1\ OaÓLNI\ ez~ść II. w S TĘP.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1922 r.. TRRYP1\ OaÓLNI\ ez~ść II. w S TĘP."

Transkrypt

1 r 756 Dziennik Ustaw. Poz. 428 ' j ' Rozporządzenie 428. Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 lutego 1922 r. W sprawie nowego brzmienia części l UJ taryfy ogólnej na przewóz towarów zwłok i zwierząt. Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi <':omunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów bagażu towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P N2 14 poz. 152) zarządza się V porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu ł Handlu co następuje: 1. Części i -ela Taryfy ogólnej na przewóz towarów zwłok i zwierząt polskiemi kolelaml państwowemi oraz znajdującemi się pod zarządem państwowym kolejami prywatnemi o torze normalnej szerokości (Dz. U. R. P. z 1920 r. N~ 40 poz. 243) otrzymują brzmienie według załącznika do ninięj Hego rozpqrzcl\dzenia. 2. Rozporządzenie nnejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1922 r.. Jednocześnie tracą moc obowiązującą: części i taryfy ogólnej na przewóz towarów zwłok i. zwierząt podane w rozporządzeniu fw:\inistra Kolei Zelaznych w przedmiocie wprowadzenia Taryfyogólnej na przewóz towarów zwłok i zwierząt z dnia 24 kwietnia 1920 roku (Dz. U. R. P. N2 40 poz. 243) wraz z wszystkiemi późniejszemi ' odnoszącemi się do tych części zmianami i uzupełnieniami (Dz. U. R. P. z 1920 r.: Ng 51 poz. 313; N2 51 poz. 315; N2 60 poz. 375; Ng 88 poz. 581; N2 117 poz. 775; Ng 119 poz. 792; Dz. U. R. P. z 1921 r.: Ng 41 poz. 253; Ng 43 poz. 265 Ng 64 poz. 410; Ng 78 poz. 536; N2 82 poz. 580; N.l 85 poz. 624; N2 93 poz. 689; Dz. U. R. P. z 1922 r.: Ng 6 po.z. 41; N!l 6 poz. 44; N!l 7 poz. 51 i N!l 18 poz. 157). Minister Kolei Żelaznych: w z. J. Eberbardt. Minister Skarbom Micbalskl Minister Przemy słu i Hąndlu: w z. Henryk Strasburget do rozporządzena Minstra Kolei Z8ł~c:z:nik 1:elamych z dnia 22 lutego 1~22 r. poz TRRYP1\ OaÓLN\ na przewóz towarów zwłok i ' zwierząt Polskiemi Kolejami Państwowemi oraz ~nąj dującemi się pod zarządem Państwowym kolejami prywałnemi. ez~ść. o W 1\ Q 1\. Wprowadzone z dniem 1 sierpnia 1922 r. znaczniejsze zmiany uzupelnlenhl stosunku do poprzedniego wydlijoią nll1iejszęj taryfy Q~naqone są na marginesie grubą inją (). w S TĘP.. f'łilliejs~a Taryfa Ogólna obowiązuje pr1:y pm~wqlie pr~esyłęk ppśp!e$2aych wyą.jrlyg w k o m u n k a c J i m e j s c o w e j następujących kolęi normalnotofowycn oraz szerpl<ętorowych. otw.lrtyd dla ry<;n~ prawiqłowęgo: - A. Kolei p a ń s t w o w y c h: Okr~gu Gdańskiego.. Krakowskiego fi Lwowskiego

2 -1'& 48. Dziennik Ustaw. Poz '7 Okręgu Poznańskiego.. Radomskiego.. Stanisławowskiego.. Warszawskiego.. Wileńskiego. B. Kolei pozostających pod zarządem WOJSKowym. C. Kolei p r y wat n y c h pozostających pod zarządem państwowym ft mianowicie: a) w o kr ę g u Kra k o w s k i m: 1. Chabówka-Zakopane Nowy Targ-Granica Państwa pod Suchąhorą 2. Kraków-Kocmyrzów z odgałęzieniem Czyżyny-Mogiła 3. Muszyna'-Krynica 4. Tarnów-Szczucin 5. Trzebinia-Skawce z łącznicą Trzebinia dworzec kolei lokalnej Trzebinia dwo.rzec główny Trzebinia-Siersza Wodnf1 i Piła-Jaworzno; b) w ok r ę g u L w o w s k i rn: 1. Borki Wielkie-Grzymałów 2. Drohobycz-Truskawiec Zdr6j 3. Lwów-Bełżec 4. Lwów (Kleparów)-Jaworów 5. Lwów-Podhajce 6. Lwów-Stojanów 7. Tarnopol-Zbaraż; c) w ok r ~ gu S t a n i S la w o w s k m: 1. Delatyn-Kołomyja-Stefanówka 2. Dolina-Wygoda (patrz punkt 95 części -ej niniejszej taryfy) 3. Kołomyjskie koleje miejscowe: Kołomyja-Słoboda Rungurska Kopalnia z edg8łązieniem Kołomyja-Przedmieście Nadwórniańskie-Szeparowce-Kniatdw6r 4. Pałahicze- rłumacz (patrz punkt 95 części -ej niniejszej taryfy) 5. Wschodnio-Galicyjskie koleje miejscowe; a) Biała Czortkowska-Zaleszczyki ~) Tarnopol-Kopyczyńce C) Wygnanka-wanie Puste z odgałęzieniem Tęresin-Skałii; d) w ok r ę g u R a d o m s k m: inja Częstochowa-Kieke e) w okręgu Warszawskim: kolei Herbsko-Kieleckiejj l. inja Herby-Częstoc;howa kolei Herbsko...Kielecki.ej 2. inje kolei Łódzkiej.. W k o m u n i k a c j i b e z p o ś r e d n e j pomiędzy stacjami kolei państwowych wszystkich t')kr~gów stosuje sie niniejszą Taryfę Ogólną z obliczeniem przewoźnego za całą odległość ' przewozu. Natomiast w komunikacji bezpośredniej pomiędzy stacjami kolei państwowych z jednej strony a stacjami kolei wojskowych oraz kolei prywatnych wymienionych pod p. C z drugiej - przewoźne wraz z opłatami stacyjnemioblicza się według niniejszej taryfy: a) oddzielnie za odległość kolei państwo- wych b) oddzielnie z~ odległość kolei wojskowych i c) oddzielnie za odległość kolei ptywatnych. Długość odcinków kolei państwowych powinna być przytem sumowana i obliczenie przewożnego dokonywane za łączną ich długość bez względu na to czy odcinki te stykają się z sobą C'l.y też są oddzielone od siebie koleją prywatną. Wyjątek stanowią przewozy w komunikacji kolei państwowych z nast~pującemi kolejami prywatneml przy których przewofne oblicza si~ za og6lną odległość przewozu: z koleją Her.bsko- Kielecką Łódzką.. Lwów-Bełżec. W komunikacji pomiędzy stacjami kolei lokalnej L w 6 w - P o d h e j c ę i L w ó w - S t o j a~ n 6 w (z wyjątkiem stacji Lwów i Lwów Podzamcze) a stacjami kolei państwowych położoneml na zachód l południe od Lwowa przewofne obllcza się oddzielnie do i od stacji Lwów. W komunikacji między stacjami W s c h o d n i o - G al je y j s k i c h k o l e i lok ą l n y c h (z wy Jettklem stacji 6el'ezowica-Ostrów). 8 stacjami kolei państwowych (z wyjątkiem st. Tarnopol) przewotne oblicza się oddzielnie do i od st. Tarnopol

3 pzlennik Ostaw. Poz N2 48. t ' Część. POSTf\NOWENR TR.RYFOWE. 1\. POSTRNOWENf\ Tl\RYFOWE OGÓL.NE.. Zasady obliczania przewoźnego za przesyłki pośpieszne ł zwyczajne. 1. W zależności od sposobu przewozu przesyłek-zwyczajnym pociągiem towarowym czy te~ pocl~giem towarowym przyśpieszonym mieszanym lub pociągiem osobowym - przesyłki kolejowe dzielą sl~ na przesył ki pośpieszne i zwyczajne.. ; 2. W zależności od wagi przesyłki dzielą się: na przesyłki drobne - o wadze mniejnii kg.; półwagonowe - o wadze 7500 kg. i więcej i cał owagonowe... o wadze kg. i więcej. fi 3. P rzewoźne oblicza się według wagi rzeczywistej przesyłki o ile w taryfie nie jest przewidziany inny sposób obliczania najmniej jednak za następują ce ilości: przy przesyłkach pośpiesznych-za 30 kg; i przy przes yłkach zwyczajnych-za 50 kg. Wagę zaokrągla si ę w ten sposób że przy przesyłkach drobnych każde zaczęte 10 kg. liczy się za p e łne 10 kg. zaś ' przy przesyłkach pół-i całowagonowych każde zaczelte 100 kg. liczy się za 100 kg.. 4. Przewoźne zaokrągla się w sumie ostatecznej do pełnych marek wzwyż.. 5. Za odl egłość prz e wozową kolei mniejszą niż 10 km. prz e wożne oblicza się za 10 km. z wyjl\tkami wskazanemi w taryfie niniejszej.. '. J 6. W razie nadania zą jednym listem przewozowym towarów różnorodnych ale taryfowanych jednakowo przy obliczaniu przewoźnego wagi posl::czególne dodaje się i sumę ogólną zaokrągla się według p P r z e s y ł k i P o ś P i e s z n e dzielą się pod względem taryfowym' na dwie kategorie: F\. P rzesyłki pośpieszne normalne. Do tych zaliczone są wszystkie przesytki poś p ieszne ni ewymienione w punkcie B. Przewożne za takie przesyłki przewoż one poci ąg ami towarowemi przyśpieszonemi pociągami' mieszanemi lub osobowemi zwykłemi oblicza się według klasy ustanowionej dla przewozu przesyłek po ~ śpiesznych (Tablice opł at przewozowych część V Taryfy). B. Przesyłki pośpieszne ulgowe. Do tych należą przesyłki następujących towarów o wadze ogólnej nie przenoszącej 5000 kg.: a) chleb oprócz sucharów. (z grupy 115); b) drożdże suche i płynne (grupa 21); c) grzyby świeże (z grupy 119); d) jarzyny świeże następujące: fasola zielona groch zielony w strączkach kalafjory pomidory; szczaw sałata i szpinak (z g rupy 6); e) lód (z grupy 57);. f) mleko śmietanka serwatka masł o niesolone twaróg i śmietana ~z grupy 27); g) nasiona siewne zbóż i traw (z grl!p 1 i 2) za świadectwami. Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych Towarzystw Rolniczych w Warszawie Krakowie i Wilnie Towa-. rzystwa Gospodarczego we Lwowie oraz z b Rolniczych;. - h) nasiona ogrodowe i warzywne oraz nasiona drzew. owocowych i leśnych (grupa 8) za świadectwami Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr P aństw owych Towarzystw Rolniczych i t. d. (jak wyżej w p. g); i) owoce i jagody świeże (z grupy 7); j) ps z czoły w ulach (grupa 26); k) rośliny żywe jako to: drzewa owocowe i leśne sadzonki i szqepy tych drzew krzewy jagodowe rozsada kapusty i innych warzyw o ile nie są zasadzone w garnki doniczki. kubły i t. p. i o ile długość pojedyńczych sztuk nie przekracza 3.'5 m. a waga 150 kg. (z grupy 9); ) ryby i raki świeże oraz ryby żywe i za rybek w wodzie (z grupy 25); m) sadzeniaki ziemniaczane (z grupy 3) za świadectwami Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowyc h Towarzystw Rolniczych i t. d. (jak wyżej w p. g); n) woda zwykła do picia (z grupy 57). ' Przew o źne za te przesyłki przewożone pociągami towarowemiprzyśpieszonemi pociągami. mieszanemi lub osobowemi zwykłemi oblicza s ię według klasy l-ej ustanowionej dla przewozu przesyłek zwyczajnych (Tablice opłat przewozowych część V Taryfy). 8. Za przewóz przesyłek pośpiesznych ulgowych pociągami osobowemi pośpiesznemi przewoźne oblicza się według kl asy dla przesyłek pośpiesznych. ~. P r z e s y ł k i z w y c z; i n e dzielą się pod \vzględ em taryfowym na' 6 klas. O zaliczeniu przesy łki do właściwej klasy objaśnia Nomenklatura i klasyfikacja towarów (część 1 Taryfy).

4 Hl Ozlenńik Ustaw. Poz ~l Na z wat o war u podana przez nadawcę w liście przewozowym powinna możliwie ściśle odpowiadać Nomenklaturze i klasyfikacji towarów (część Taryfy). W razie niedostatecznie ścisłego określenia w liście przewozowym nazwy towaru stosowaną jest klasa riajwyższa taryfy przewidzianej dla odpowiedniej kategorji lub danej grupy towarów. 11. Do przesyłek towarów zupełnie w Nomenklaturze towarowej niewymienionych stosuje sit=:: przy przesyłkach drobnych i półwagonowych - klasa przy przesyłkach r:ałowagonowych - klasa. 12. W razie nadania za jednym listem przewozowym towarów taryfowanych różnie i połączonych w jedną sztukę przesyłki przewoźne oblicza się za ogólną wagę przesyłki według najwyżej taryfowanego towaru znajdującego się w danej przesyłce. 13. Przewoźne za p r z e s y ł k i pół wag o n o w e stosuje się tylko do przesyłek nadawanych bądź w opakowaniu bądź bez opakowania lecz w obu wypadkach według ilości sztuk należycie cecho. wanych iub numerowanych i oblicza się według odpowiednich klas taryfy pó/wagonowej za rzeczywistą wagę przesyłki nie mniej jednak niż za 7500 kg. o ile obliczenie według taryf dla przesyłek drobnych i'l'ie da opłaty tańszej. ' Wagon załadowany ' przesyłką pół wagonową może być przez kolej doładowany innemi towa'. rami do całkowitej ładowności wagonu. 14. Za p r z e s y ł k i c a ł o wag o n o w e-oprócz przewozu towarów. wyszczególnionych w p. 17 i 80-przewóźne oblicza się za wagę rzeczywistą przesyłek w e dług taryfy c a łowagonow e j n ie mniej jednak niż za kg. Do przesyłek mniejszych niż kg. stosuje się ten sposób obliczenia przewoźnego który daje opłatę mniejszą. 15. Za przesyłki całowagonowe uważane są również przesyłki wszelkiej wagi dla których nadawca zażądał w liście przewozowym podstawienia wagonu do swego wyłącznego użytkll. Wagon taki nie mo.że być przez kolej doładowywany i nadawcy przysługuje prawo zamknięcia go na własną kłódkę. l 16. Jeżeli dla przesyłek całowagonowych podstawiony został wagon o mniejszej ładowności niż kg. to przewożne oblicza się według stawek całowagonowych za wagę rzeczywistą przesyłki. nie mniej jednak niż za ładowność podstawionego wagonu. Za przesyłki załadowane do wagonów specjalnych (oprócz cystern) jak wagony-chłodnie wagony de przewozu piwa mleka owoców mięsa ryb i t. d. przewożne oblicza się za wagę rzeczywistą przesyłki najmniej jednak za kg. z wy. jątkiem wypadków osobno omówionych w taryfie. 17. Przewoźne za przesyłki niżej wyszczególnionych towarów nadawanych u z e m (bez opakowania i bez wskazania ilości sztuk należycie cechowanych lub numerowanych) oblicza się zawsze za rzeczywistą wagę lecz nie mniej nii za całkowitą ładowność podstawionego wagonu: a) asfalt surowy (z grupy 51); ' b) buraki cukrowe i pastewne świeże (z grupy 4); c) cegły dachówki i dreny (sączki): gliniane piaskowe cementowe i wapienne (z grup i 61); d) dolomit (z grupy 55); e) gips i alabaster (z grupy 52); f) kamienie surowe nieobrobione i szaber czyli tłuczeń (z grup 55 i 56): g) kreda (z grupy 52); h) lód i śnieg (z grupy 57);. i) rudy (z grupy 48); j) rumowisko budowlane (gruz) oraz szkło wyroby porcelanowe fajansowe gliniane cementowe i betonowe: tłuczone w kawałkach i skorupach (grupa 62): ~) sól kamienna (z grupy 50);.!) wapień i wapno (z grupy 53); m) węgiel kamienny i brunatny (z grupy 47); n) wytłoki ziemniaczane i buraczane (z grup 17 f 18); o) ziemia żwir piasek i glina surowa (z grupy 56); p) ziemniaki świeże (z grupy 3); r) żelazo i stal surowe i w półfabrykatach oraz żelastwo stare czyli szmelc (z grupy 63); s) żużle szlaka przepałki pirytowe (prażonka z pirytu) oraz inne odpadki z wytapiania rud (z grupy 48). 18. Za przesyłki zbiorowe t. j. za przesyłki towarów różnie taryfowanych nadawanych za jednym listem przewozowym dla których nadawca nie żądał podstawienia wagonu do swego wył~cznego użytku przewożne oblicza się 'a) jeżeli waga poszczególna każdego towaru była w liście. przewozowym podana - ~ za wagę osobno każdego towaru według właściwej klasy (drobnicowej pół- lub calowa gonowej) i b) jeżeli wagi poszczególnych towarów nie podano - za wagę łączną przesyłki według właściwej (drobnicowej pół- lub cało w agonowej) klasy najwyżej taryfowanego towarlol.

5 760 D?:lennik Ustaw. Poz ~r-' ~ 19. Za przesyłki zbjorowe dla których nadawca zażądał w liście przewozowym podstawieni.' wagonu do swego wyłącznego użytku stosuje się wskazane wyżej w p. 18 sposoby oblicząnia przewoź nego al~ z ~a $ t:zeż.eniem aby przewoźne w obu wypadkach nie. był? n:n~ejsze niż za wagę rzeczywistą przesyłk najmmej Jednak za kg. według klasy wagonowej najwyzej taryfowanego towaru. n. Załadowanie wyładowanie. 20. Załadowania przesyłek pół- i całowagonowych dokonywa nadawca wyładowania - 9dbiorca towaru. W tych jednak wypadkach kiedy w m y śl p. 13 pr ze s y łka półwagonow 3 została przez kolej doładowana do pełnej ładowności może kolej dokon a ć w yład owa n i a ' jednocześnie i pierwotnej przesyłki półw3gonowej z pobraniem za to opłaty przewidzianej w Wykazie opłat dodatkowych (część U Taryfy). 21. Pozatem nadawca i odbiorca winni są załadować i wyład0wać: a) przesyłki zawierające przedmioty dłuższe niż 7 m. lub też przedmioty ważąće w jednej sztuce więcej niż 300 kg; b) przesyłki w ilościach poniżej 7500 kg. nadane za jednym listem przewozowym dla załadowania których został podstawiony oddzielny wagon do wyłącznego użytku nadawcy zgodnie z jego żądaniem wyrażon e m w liście przewozowymj c) beczki napełnione ładowane leżąco (siodłane); d) środki strzelnicze i rozsadzające; e) przesyłki zwłok oraz zwierząt żywych. 22. Czynności ładunkowe powinny być przez nadawcę względnie odbiorcę wykonane w terminie. podanym w Wykazie opłat dodatkowych (czę ść Taryfy). W razie.przekroczenia tych terminów kolej pobiera opaty za przetrzymanie wagonu (postojowe) wskazane w tymże Wykazie opłat dodatkowych. Kolei przysługuje również prawo wyładowania na koszt i odpowiedzi ą lność nadawcy względnie odbiorcy przesyłek niezaładowanych lub niewyładow anych w ustalonym terminie z pobraniem za to opłaty przewidzianej w Wykazie opłat dodatkowych (część Taryfy) nie mniej jednak niż zwrot kosztów rzeczywistych oraz doliczeniem skł łl dowego lub placowego za cały czas przekroczeni~ terminu. 23. Kolej obowiąząna jest do załadowania j wyładowania tylko przesyłek pośpiesznych oraz zwyczajnych drobnych oprócz wymienionych w p. 21. i za dokonanie tych czynności pobiera opłaty przewidziane w Wykazie opłat dodatkowych (część Taryfy). 24. W wypadkach wyjątkowych może kolej na żądanie nadawcy lub odbiorcy dostarczyć sił roboczych. potrzebnych do załadowania lub wyładowania przes y łek które według przepisów obowiązani są załadować i wyładować nadawca i odbiorca. \ Za takie załadowanie względnie wyładowanie pobiera się opiaty przewidziane w Wykazie opłat dodatkowych (część Taryfy) nie mniej jednak niż zwrot kosztów rzeczywistych. Robotników zajętych załadowaniem lub wyładowaniem takich przesy.łek nie uważa się za pracowników kolejowych lecz za pracowników nadawcy względnie odbiorcy. Kolei przysługuje zarazem prawo rozstrzygania jaka ilość danego towaru ma być do wagonu załadowana. 25. W tych wypadkach gdy załadowanie i wyładowanie obciąża kolej mogą być czynności te dokonane przez nadawcę lub odbiorcę tylko za zgodą kolei ecz z tego tytu ł u nie mogą oni rościć sobie prawa do odszkodowania. Jeżeli jednak wysyłaj ą cy wz ględnie odbiorca przyjętego ną siebie naładowania lub wyładowania nie dokona w ciągu terminu okr e ślonegp dla towaró\'.(~ które wi!lny być przez nadawcę załadowane lub przez odbiorcę wyładowane. to za przeluoczenie tego terminu pobiera się postojowe względnie także i składowe określone w Wykazie opła t dodatkowych (część tflryfy) Środków do umocowania pr z esyłek oraz przyborów potrzebnych do załadowania np.: klinów desek gwoździ klamer belek obowiązany jest dostarczyć nadawca.. Przewóz towarów w wagonach niekrytych. 27. W wagonach niekrytych przewoz1 się: a) towary prze~ozu których w wagonach niekrytych wymagają Przepisy dotyczące przedmiotów przyjmowanych do przewozu warunkowo (zał~cznik B do części Taryfy); b) przedmioty które z powodu swojej nadmiernej obj ę tości lub wagi nie mogą być załadowane do wagonów krytych; c) towary do przewozu których istnieją specjalne wagony niekryte. Ponadto w wagonach niekrytych może kolej przewo z ić nast~pujące towary wymienione w Nomenklaturze i klasyfikacji towarów (część Taryfy): Z grupy 3-ej: ziemniaki świeże i suszone oraz obierzyny; 4-ej - buraki cukrowe oraz buraki i marchew pastewne; 5-ej - słoma i siano prasowane (pod oponami nadaw::y); 6-ej drzewka owocowe i leśne sadzonki j ich szczepy oraz: krzewy jagqdowei 12-ej cykorja w korzeniach.

6 M 48. Dziennik Ustaw. Poz r z grupy 14-ej 16-ej rf.. li 't l'... n p 17-ej ls-ej 19-ej 21-ej 38-ej 41 ej 42-ej 43-ej 44-ej 46-ej 47-ej 48-ej 49-ej 51-ej 5i ej 53-ej. 54-ej 55-ej 56-ej 57-ej 5S-ej 59-ej 6O-ej 61-ej 62-ej 63-ej 65-ej 69-ej 70-ej 73-ej 83-ej 84-ej 86-ej 95-ej 125-ej 126-ej poślad z ziarna plewy i otręby (w beczkach); oleje i tłuszcze roślinne fusy olejne i osad z substancyj roślinnych (w beczkach); melasa w beczkach pastewne mieszaniny cukrowe wytłoki buraczane ł inne odpadk1 cukrownicze; braha w beczkach wytłoki ziemniaczane i inne odpadki gorzelnicze; wywar piwny w beczkach i słodowiny; drożdże płynne w beczkach; ~ości rogi i kopyta włosień koński (grzywy i ogony) oddzierki i wióry skórzane rogowe i kościane oraz garbowiny; budulec drzewny obrobiony i nieobrobiony podkłady kolejowe drzewo kopalniane drzewo celulozowe kostki brukowe słupy telegraficzne i telefoniczne; drzewo opałowe i karpina (pnie i korzenie); wyroby ciesielskie bednarskie i ko.łodzie j skie rozebrane i nierozebrane beczki skrzynie i paki pospolite trumny niemalowane i gonty; smoła drzewna dzi e gieć i żywica (w beczkach); tektura (papa) dachowa i ścienna srnołowcowana lub asfaltowana; węgiel kamienny i brunatny koks (oprócz naftowego)': torf oraz brykiety wszelkie; rudy wszelkie (oprócz rud złotych srebrnych i platynowych) żużle szlaka przepalki pirytowe (prażonka z pirytu) braz inne odpadki z wytapiania rud; asfalt naftowy smoła naftowa gudron i koks naftowy; asfalt (oprócz naftowego) i wyroby z niego; alabaster gips i kreda surowa w kawałkach; wapień surowy oraz cegły i dachówki wapienne; azbest surowy papa azbestowa i masa izol iilcyjna; kamienie surowe nieobrobione lub zgruba obrobione kamienie obrobione szlifowane 1 polerowane oraz talk; piasek żwir tłuczeń (szaber) oraz glina surowa i ziemia (oprócz farbiarskiej); woda zwykła i morska oraz lód i śnieg; butelki i butle szklane w opakowaniu; kafle i płytki fajansowe oraz izolatory telegraficzne w opakowaniu; masa kamienna' i szamotowa glina ogniotrwała palona polewa cegły dachówki rury dreny kafle płyty tafle i naczynia gliniane i kamienne oraz klinker; wyroby cementowe i betonowe oraz kamień budowlany sztuczny: szkło tłuczone oraz wyroby porcelanowe fajansowe gliniane i t. d. w kawałkach skorupach okruchach i rumowisko budowlane; żelazo i stal surowe oraz w półfabrykatach i żelazo stare (szmelc); przęsła i dźwigary mostowe arki belki kadzie zbiorniki pancerze okrętowe beczki kotły parowe rury wały <iesony szyny i przybory kolejowe i tramwajowe części zapasowe taboru kuchnie i kużnie przenośne; kwas siarkowy solny i karbolowy czarny ałuny wszelkie oraz chlorek cynku (w beczkach); smoła węglowa surowa i preparowana oraz pak (w beczkach); gnój kompost szlam i fosforyty niemielone; bawełna naturalna i sztuczna w belach (pod oponami nadawcy); len i konopie w belach (pod oponami nadawcy); welna naturalna i sztuczna w belach lub workach (pod oponami nadawcy); - szmaty obrzynki i odpadki przędzalnicze w opakowaniu; - karawany zamknięte ze zwłokami oraz skrzynie ze zwłokami do prosektorjów; - wozy omnibusy furgony teatrów wędrownych cyrków panoram zwierzyńców powozy sanie i samochody nierozebrane; 127-ej statki łodzie oraz sa.moloty i balony nierozebrane; 128-ej baraki i domy składane oraz karuzele; ej tabor kolejowy tramwajowy i kolej~k przenośnych oraz pomosty wagowe; 13O-ej działa i tabor wojswwy. Pozatem kolei przysługuje prawo przewożenia w wagonach niekrytych (pod oponami lub bez QPon) wszelkich innych towarów ale bez ograniczenia odpowiedzialności przewidzianego w p. la) art. 86 Przepisów przewozowych (część Taryfy). 28. Na żądan ie nadawcy kolej obowiązana jest użyczyć do przykrycia przesyłki' załadowanej na wagon niekryty opon własnych ale tylko w miarę możności i w razie pewności iż rodzaj towaru nie grali u$zkodzeniem opon. Za wynajem opon pobiera się opłaty przewidziane w Wykazie opłat Qodatkowych (c~e:ść Taryfy). Okrycia przesyłki oponi!l dokonywa ten kto ładuje. 29. Jeżeli przesyłka której przewóz powinien być dokonany w wagonie krytym b~dzle w _braku takich wagonów załadowaną do wagonu niekrytego pod oponą kolei to za wynaje~ opony kołej opłaty ni~ pobiera.

7 762 Dzennik Ustaw. Poz Jeżeli przesyłka s kł ada si ~ CZęSCOWO z towarów które według p. 27 przewożone -hyc mogą w wagonach niekrytych częśc i owo zaś z towarów przewożonych w wagonach krytych to kolej ma prawo załadować całą przesyłkę do wagonu niekrytego.. i 31. Jeżeli towary które kolej ma prawo przewozić w wagonach niekrytych będą jednak na _ skutek wymagań policyjnych celnych lub podatkowych albo na żądanie nadawcy wyrażone w liście przewozowym przewiezione w wagonach krytych to przew oźne za taką przesyłkę podwyższa sie: O lep/o. ' V. Opony prywatnych właścicieli przybory do ładowania środki ochronne od ciepła i zimna. 32. Przy użyciu opon dostarczonych przez wysyłającego obowiązują następujące przepisy: a) opony winny być opatrzone trwałym i wyraźnym napisem wskazującym nazwisko i adres właściciela (stację kolejową); b) opony służące do ochrony przesyłki i idące wraz z przesyłką są od opłat przewozowych wolne. Za opony zwracane przed upływem 30 dni od chwili przybycia przesyłki ze stacji odbiorczej do stacji nadawczej jako przesyłka zwyczajna pobiera sie: opłatę przewozową w wysokości 100 mk. od każdej opony. c) ilość opon winna byc wymieniona w listach przewozowych przez nadawcę; Na stacji przeznaczenia opony będą wydane odbiorcy razem z ładunkiem; d) przy zvrocie opon odbiorca winien sporządzić list przewozowy z podaniem adresu właściciela i zarządać zastosowania opłaty przewozowej wskazanej w p. b) przedstawiając jednocześnie perwotny list przewozowy do ostemplowania i składając kopjf; tegoż listu przewozowego dla kontroli. W razie braku żądania?:astosowania takiej opłat y lub w razie gdyby pierwotny list przewozowy nie był_ przedstawiony przy nadaniu opon do zwrotu lub gdyby opony były wy syłane jako przesyłka pośpieszna wtedy przewoźne pobiera się na zasadach ogólnych; e) jeżeli przykrycie przesyłki oponą wysyłającego uniemożliwia doładowanie wagonu przez kolej przewoźne za towar pobiera się jako za przesyłkę całowagonową. 33. Przybory ładunkowe dostarczone przez nadawcę jako to: nakrywki rusztowania zastawy~ belki stolki łańcuchy liny powrozy deski i t. p. jak równi e ż środki ochronne od ciepła lub zimna jak: naczynia ż lodem lub wodą gorącą słoma siano wióry maty opony filcowe i t. p. przewożone są w ilości nieprzenoszącej 50f0 ogólnej wagi przesyłki-bezp łatnie... Przybory ładunkowe i środki ochronne przenoszące więcej niż 50f0 ogólnej wagi p rż esyłki uważać należy jako część przesyłki za którą pobiera się przewoźne według tej samej taryfy co i za przewożony towar. Przybory i środki powyższe winny być wyszczególnione przez nadawcę w liście przewozowym i wydane odbiorcy na stacji przeznaczenia wraz z przesyłką. Przy zwrocie przyborów ładunkowych i środków ochronnycb-z wyjątkiem lodu siana - słomy trawy morskiej wiorów trocin i obrzynków papierowych - odbiorcy przysługuje prawo w ciągu 30 dni po przybyciu przesyłki żą d an ia bezpłatnego ich przewozu w przesyłce zwyczajnej. W tym celu win ~ en on sporządz i ć - list przewozowy pod adresem pierwotnego nadawcy zamieścić w nim żądanie bezpłatnego przewozu tych przyborów i przedstawić do ostemplowania pierwotny list przewozowy składając. kopje: tegoż -listu przewozowego dla kontroli. W razie braku ż ą dania bezpłatnego przewozu oraz w razie gdyby pierwotny list przewozowy nie był przedstawiony lub gdyby przybory były nadawane jako przesy ł ka pośpieszna-przewożne powinno być pobrane na zasadach ogólnych Przy bezpłatnym zwrotnym przewozie przyborów ładunkowych oraz środków ochronnych kolej nie ponosi odpowiedzi a lności. za ich zagubienie brak lub uszkodzenie jak również za opóźnienie terminu dostawy. V. Opakowanie zwrotne. 35. Przewoźne za przedmioty stanowiące opakowanie przewiezionych towarów jak: próżne beczki drewniane lub źelazne. skrzynie. pudła i paki drewniane. butle i gąsiory szklane lub gliniane butle żelazne stalowe lub miedziane butelki bidony konwie i stągw ie blaszane worki i t. p. w razie zwrotu ich odrazu w całej ilości sztuk lub c z ęściami ze stacji przezn a cżen ia towaru z powrotem na stację nadawczą jak o p r z e s y ł k i z w Y c z a j n e - ~ob)jcza się w wysokości 500;0 taryfy normalnej ustalonej na przewóz odnośnych przedmiotów pod warunkiem zachowania przepisów następujących: a) zwrot powinien nastąpić przed upływem 60 dni od chwili przybycia przesyłki na stac.ję odbiorczą; b) przy wysyłaniu opakowania zwrotnego odbiorca powinien w liście przewozowym zaznaczyć żądanie zastosowania opłaty zniźonej i przedstawić jednocześnie pierwotny -list przewozowy do ostemplowania i oznaczenia ilości zwracanych sztuk opakowani'a składając nadto kopję tegoż listu dla kontroli. Od obowiązku okazania pierwotnego listu przewozowego zwalniane są zwrotne przesyłki opakowania zaopatrzonego w cechy i adres właściciela.

8 ffg 48. Dziennik Ustaw. Poz W razie niespełnienia jednego z tych warunków do przewozu tego rodzaju przedmiotów należy stosować taryfy normalne. 36. Za naczynia bl aszane służące do przewozu mleka (bidony konwie i stągwie) próżne używane zaopatrzone cechą właściciela nadawane do przewozu jako przesyłki zwrotne p'ośpieszne o wadze nie przenoszącej 500 kg. przewoźne oblicza się według klasy -ej ustanowionej dla przewozu przesyłek zwyczajnych.. Wyj ątek stano w ią naczynia służące do przewozu mleka śmietanki oraz śmietany za biletami (wymienione w punk. 52 do 63 rozdz. X niniejszych Postanowień taryfowych) przewóz których odbywa si~ bezpłatnie. 37. W razie przewozu opakowania wyszczególnionego w p. 35 w stanie próżnym pod na ładunek przewożne oblicza się według taryfy normalnej z tern jednak że po dokonaniu następnie prze wozu w tern opakowaniu ładunku na tę samą stację nadawcy przysługuje prawo żądania zwrotu 50% uiszczonej za przewóz próżnego opakowania opłaty pod warunkiem okazania tak pierwotnego listu przewozowego na przewóz opakowania. jak i listu przewozowego świadczącego o przewozie w tern opakowaniu ładunku wraz ze złożeniem kopji tych listów dla kontroli.. V. Dozorcy towarzyszący przesyłkom kolejowym. 38. Przesyłkom wymagającym specjalnych zabiegów podczas przewozu mogą 8 w niektórych wypadkach obowiązani są towarzyszyć osobni dozorcy wyznaczeni przez nadawcę w ilości nie więcej Jak jeden na każdy wagon. Przepisy przewozowe Postanowienia taryfowe określają ściśle ładunki przy których dozorcy są przewidziani. wyznaczeniu dozorcy nadawca powinien zamieścić w liście przewozowym odpowiednie oświadczenie z wskazaniem imienia i nazwiska dozorcy oraz w razie życzenia N!L-.. _... _ jego paszportu lub legitymacji. Na podstawie takiego oświadczenia stacja nadawcza sporządza dowód dla dozorcy na formularzu następującym: Dowód dla dozorcy. Okaziciel nmlejszego--- (lmle; nazwisko) Jest dozorc~ przy przesyłce przewoło nej za listem przewozowym N!. z dnia..._.. _... _ r. ze stacjl.... ~...-_._... po stacji ~----_. Stempel stacji nadawczej. On _f. Ekspedytor towarowy (podpis) Stosownie do życzenia nadawcy wyrażonego w liście przewozowym dozorcy mogą jechać bądf w wagonie do którego załadowano przesyłkę której towarzyszą bądź też V innym wagon ie. Za przejazd dozorcy w wagonie towarowym nadawca opłaca należność w wysokości wartości biletu klasy l ej za całą odległość przejazdu otrzymując wzamian bilet blankietowy. W braku biletu opłatę wpi' suje się do listu przewozowego w rubryce Opłaty dodatkowe. Od opłaty tej zwolnieni są dozorcy towarzyszący tabqrowi kolejowemu na własnych koła<h i mieszczący się w tym taborze. W razie zgody nadawcy przesyłki na zajęcie przez dozorcę miejsca w wagonie osobowym (przy przewozie przesyłki pociągiem mies~anym lub osobowym) powinien on zaznaczyć to w liście przewozowym i wykupić bilet tej klasy którą pojedzie dozorca. 40. W razie przejazdu dozorcy - na życzenie nadawcy wyrażone w liście przewozowym - W wagonie do którego załadowano przesyłkę wago taki nie może być doładowany przez kolej innemi towarami i uważany jest za oddany nadawcy do wyłącznego użytku. W zależności od tego przeważne oblicza się za wagę rzeczywistą przesyłki najmniej Jednak za kg. według taryfy wagonowej. W razie przejazdu dozorcy w innym wagonie wagon z przesyłką może być doładowany przez kolej innemi towarami i powinien być wówczas zamknięty i zaplombowany. Prawo dost :pu do tak załadowanej przesyłki w drodze otrzymuje dozorca jedynie w obecności obsługi pociągowej lub stacyjnej l tylko w tych wypadkach kiedy zauważono uszkodzenie wagonu lub plomby.

9 .1' 164 Oziennik Ustaw. Poz '9 B.POSTRNOWENf\ TARYFOWE 5PECJf\LNE. /. V'ł'. Zwłoki..41. Przewot ne za zwłoki w trumnie ustawionej w ~krzyni abliczą si~ ze 7500 kg. 0<;1 tr'ijhm~ a) przy przesyłk ac h pośpies znyc h w tej liczbie prz ew ożonych i w pociq91'ch C?'~bOwych według stawek przewozowych dla przesyłek pośpiesznych; ' b) przy przes yłl~ą<; h zwyczajnych wedhj9 klasy ; > c) przy przes y łk ach prze w oż on ych w poś pie szn yc h pociągach osobowych we~ł~g staweliprzewozowych dla p'rzesyłek p ośpiesznych pod wyższo nych o 500/0. ' ' Przy nadaniu za jednym listem przewozowym 2 lub wie:cej trumien przewoźne pobiera się według kiesy 111 za kg. ' ' 42. Przewożne za zwł o ki w skrzyni ach przesyłane przez ur zędy policyjne zakłady k~tj1e s ~J?> it a le i ' t. p. do prosektorjów wyż s zych zakładów naukowych lub przez te zakłady przesyłane dalej óbllcza 5ię za wagę 3000 kg. od każdęj skrzyni: a) przy pr ze s y ł kac h p ośpiesznych według stawek dla przesyłek pośpiesznych / b) przy przesyłk a ch zwyczajnych według klasy. 43. Przewóz za pop ioły w urnach oblicza sie: za wage: rzeczywi stą: a) przy prz esyłkac h pośpiesznych wedł ug stawek dla przesyłe k pośpiesznych; b) przy przesyłkach zwyczajnych według klasy. vm. ZWierzęta iywe. R. Zwierzęta domowe i drób. 44. Za.zwierzęta d0mowe żywe oraz drób przewoźn e oblicza si~ na Z6sadath l w wysokoścl/ PQdaoej w Nomęnkląturze i klasyfikacji towarów (cz ą ść łl Taryfy). ' B. Zwierzęta dzi'kie. 45. Za zwierzęta dzikie duże w klatkach lub zwi e rzyńcach jak rówmez za zwierzęta dzikie drobne (sarny zającę króliki i t. p.) oraz ptaki załadowane do klatek przewoźne oblicza sie: na zasa dach i w wysokości wskazanej w Nomenklaturze i klasyfikacji towarów (część Taryfy). C. ~yby tywe ł zarył}ek w nacllynią.ch z wod~. 46. Przesyłki ryb żywych i zarybku w wodzie przyjmuje się do prze\y0zu w natzynłath cechowanych których pojemność nie przekracza 350 ltrów a waga 350 kg. ti\opattźonych w mocne' ucha i w przykrycia zabezpieczające od wycieku i wytryskiwania wody. 47. Przesyłki w naczyniach o pojemności 150 litrów lub o Wadze brutto 150 kg. i więcej winny być naładowane prze~ nadawtę l wy1ac1ówmle przez odbiorce: Przewóz przes~łek ryp żywych i zarybku w wodzie uskutecznia się zwykle przyśpieszonem i pociągami towarowemi. Dla przewozu pociągami osobowemi i pośpięsznemi wymagane jest przedwstępne ' porozumienie z koleją. Kolej zastrzega sobie prawo wagony załadowane rybami żywe mi doładować innemi towarami według swe:gq uznania. 49. Przewożne oblicża się za' wagę brutto (naczyń i ryb) według tafyf wskazanych w Nomenktaturze i klasyfikacji towi;lrów (ClE:ŚĆ Taryfy). '. D. Dozorcy XWieH2t %apb$y past)'. 50. Warunki przejazdy dozorców okręśla fozd~iał V ~apasy ŻY\y1l0śch nięzpędnę do żywierlla zwierząt w drodze. w ilo~ci wskazanej V Nomenklaturze i kla~yfik~cji (~zęść!!-<;!a T~ryfy) pr; ę.woione JQ bezpłatnie V tym ornym wzagoic. Vi którym załadc;>wane są zwier~ęta. X. Przewóz: mleka ta biletami. ' '. ~2. 'flewó! mleka kolejami nielal 'eżhie od óg6ln~go śposabu 'jego ptzewbzu za kwitamr ba~~żowe~1 i 26 list~rni 'f~ew~loweml dokohyw~ się 1'0 wyjednaniu uprzednio tezw~lenła odrra~ńej Dy. rekcji takzl! za odcłfłelnemł blełęrr)i według taryfy dla pn:ewozu przesyłek póśpre!5znyc:h ulgoviych (punkt 7-13 nin. Postano taryf.) Kelej ma prawo wstrtymać przewóz młeka za biletami w ktlide!j thwiłl jeżeli tego wymaga4 be:dą wigł~dy n.icnu lub jeieli nadawca wżgl~dnie odblortl!l ne zastc)~uje się do hll'liejsżyc:h przeł'!!$ów 53. Bilety na prtew6z tnl~ka skład a j~ się i. tr~~cli cz~sć l ; grżbj ~ tu. właściw ego biletu óc1ćlnka do biletu. Na biletac:h winny ' być wydrukowahe kolejne numery tudzież serje oraz nazwy stat y) nadawczych. Nazwy stacyj przeznaczenia ilo!e beń z mlekiem wagę oraz wysokość pobranej opłaty przewozowej - wpisuje się odr~cznie w przeznaczonych do tego miejscach. PrzC?d wydaniem biletu

10 .. Dziennik Ustaw. Poz. 428 wszystkie jego części. należy ostemplować stemplem kalendarzowym (datownikiem). Po zapełnieniu r.ubryk pierw~za ~z~ (; pjletu (grzpiet) pozostaję na stacji nadania drugą cz~ść (właściwy bilet) stacja l1~a~w~z:a przyrnocowtlje do jednego z naćzyń l'tanewją~ych daną przesyłkę z którym to na~zynh~m częsć tą id?ię (;ja ~tacji przęznaczenią trzedą zaś (odcinek) wydaje nadąwcy na dowag przyjęcia mleka ' do przewozu. Tenże odcinek biletu służy również jako dowód do zgłaszania roszczeń do kolei z tytułu tego rodzaju przewozów. Obciążanie przesyłek mleka zaliczeriij;l'mi jest niedozwolone. 54. Naczynia do prżewozu mleka powinny być zaopafrzone w przylutowane do nich tabliczki metalowe ze wskazaniem wagi naczynia próżnego wagi naczynia z mlekiem nazwy stacji nadawczej i przeznaczenia oraz firmy lub nazwiska nadawcy i odbiorcy. Zamiast firmy lub nazwiska odhiorcy mleka na tąbliczkach moźna oznaczać jakąkolwiek liczbę lub literę; w tym 'razie nadawca składa stacji nadania deklarację komu ma być wydawane mleko na stacji przeznaczenia a stac;:ja nadania niezwłocz nie przesyła taką deklarację do stacji przeznaczenia. 55. Rozmiar forma oraz rodzaj naczyń z mlekiem mogą być dow~tne. Waga katdej napełnionej mlekiem bani nie powinna przekraczać 50 kilogramów. Dla tjłatwienia orjentowarlia się przy zwrocie próżnych i wydawaniu pełnych bań na stacjach przeznaczenia banie wraz z pokrywkami winny być W górnej części pomalowane (kosztem właścicieli) ną wskazany prtez Dyrekcję kolor. 56. Wagę naczyń próżnych tudzież wagę naczyl'l z mlekiem napełnionych do całkowitej ich pojemności określa stacja nadawcza przed rozpoczęciem zamierzonych pr z ~woz6w. W tym celu jak również dla kontroli prawidłowości przewidzianych w punkt. 54 i 55 tabliczek i zabarwień. nadawcy obowiązani są zgłaszać swe naczynia uprzednio próżne a następnie napełnione mlekiem do pełnej pojemności na odpowiednie stacje z których zamierzają mleko wysyła~. ' 57. Przesyłki mleka nadawane ' do przewozu za biletami w n?lc;;zyniach odpowiadających żądaniom punkt i 56 kolej przyjmuje b~z wążenia zastrzegając sobie jednak prawo dokony wania sprawdzenia wagi stosownie do art. 58 Przepisaw przewqzowych (część Taryfy). Wagę każdej przesyłki określa się w kilogramach z zaokrągleniem do pełnych dziesiątków wzwyż. 58. Naładowywąnię i wyładowywanie przesyłek mleka uskutecznia nadawca wiglądhie odbiorca. Mleko powinno być dostarczane na stacj~ nadawczą nie później niż na 90dzin~ przed odejściem odnośnego pociągu. Stacja męt prawo odmówić wysyłki mleka dostarczonego pó2niej. 59. W razie wysyłania mleka z przystanków otwartych tylko dla ruchu osobowego formalności przewidziane w punkcie 56 załatwia najbliższa od danego ' przystanku stacja taryfowa. 60. Stacja przeznaczenia wydaje przesyłki mleka odbiorcy wskazanemu przez nadawcę lub też osobie uprawnionej przez odbiorcę za pokwitowaniem. Okazywania odcinka biletu wydawanego nadawcy (punkt 53) nie wymaga się. Jednocześnie odbiorcy wydaje się dowód na prawo b.eżpłatnego powrotnego przewozu do stacji nadania próżnych bań w ilości otrzymanych pełnych. O przybyciu przesyłek mleka stacja przeznaczenia żewledamia odbiorcę w sposób przez niego wskazany i na jego koszt tylko wówczas gdy tego żądał piśmiennie. r ' 61. Próżne naczynia przewozi się do stacyj nac:ląw«:;~yg:h bezpłatnie bez formowania dowodów ecz tylko za okazaniem przez wysyłającego otrzymanego stosownie do punktu 60 dowodu. Przyjmo wj!'l!e j'qh odbywił!iiel onqlogicznie jak pełnych bań (punkt 58) wydawaril~za pokwitowaniem. 62. Do przewozu.za -biletami z zastosowaniem niniejszych prle~isów dozwala si~ przyjmować oprócz mleka tak~~ śmietankę świeżą oraz śmiemnę jedntlkż w spe'cjalnie prżeznaczonych do tego baniach przyczem koleje odpowiadają za brak tych produ~tów nie według ich wsrtotcl rżec2:ywistej le~z tylko do wysokości mleka zwyczajnego. 63. Brak lub uszkodzenie pełnej lub próżnej bani nalety zgłoste; sta~ji w ciągu pierwszego ('jni!! odbioru. Późniejsze reklamacje uwzględniane nię będą. x.. Środki strzelnicze rozsadzające. 64. Przewożne za przedmioty wyszczególnione w rozdz. a grupa i w rozdz. b grupa załącznika B. do Przepisów przewozowych (część Taryfy) oblicza 'si~ przy przesyłkach d r o b n y c h (zwyczajnych lub pośpiesznych) za podwójną z80krąglcmą wagę prze:syłki najmniej jednak za 3000 kg. od listu przewozowego według odnośnej klasy taryfy. 65. Zało1dowanie i wyładow1inię środków strzelni~zych rq2$adzają<;y~łt j«l!lt Qbowiukien1J ~adawc;y wzgj~dnie odbiorcy. X. Ciecze żrące trujące.' 66. Za przesyłki d r o b n e (zwyczajne lub pośpieszne) kwasu siarkowego kwasu saletrowego (azotowego) i mies;:an :k z nich kwasu solnego i octowego ługów gryzących amonjaku płynnego oraz płyn- nyc;h.:wiązk6w ar~ zc!ni kowy<:!1 w naqyniach szklal1ych hjp glinianych umieszczonyc.h w ko$zach o wadze pfiev~ y~szajflc~j 75 kg. w Jednej $ztuce przewożne oblicza si(ł według taryf obowiątują<:yeł\ najmniej jednak ia 2000 kg. ed istll pl'tewó.20wegol w pozostałych 18Ś przypadkllch za rzeczywistą W2!.g~ prtes~nd.

11 ./ Dziennik OsŁaw. PO X. Towary lekke przestrzenne Niżej wymienione przedmioty które wzgle:dnie do wagi swojej zajmuji!l dużo miejsca w wagone zaliczone są do towarów lekkich i przestrzennych za które przy przesyłkach d r o b n y c h (zwyczajnych lub pośpiesznych) przewoźne oblicza sie: według taryf odnośnych podwyższonych o 500/0. Do towarów tych należą: - bawełna naturalne i sztuczna nieprasowana (z grupy 83):. beczki') i kadzie drewniane próżne (z grupy 43): chm!q nieprasowany (z grupy 11); dekoracje teatralne (z grupy 128); figury modele z gipsu (z grupy 52); gnslory (balony butle) szklane próżne ) (z grupy 58); gonty (z grupy 43);. kapelusze niezłoż~e do skrzyń (z grupy 96); klatkl*) (z grup 43 i 65); kolebki dla d~ieci (z grupy 43); koro drzewa korkowego i wyroby z korka (z grupy 41); koue*) kufry próżne (z grup 43 i 113); kwiaty sztuczne i żywe (z grup 9 i 96); meble drewn1ane g.ie:te i plecionenierozebrane (z grupy 43); obręcze drewniane (z grupy 43): odplldki prz~dzalnicze nieprasowane (z grupy 95): erze i pueh (fjrupa 30);.. przetaki i sita (z grup 40 i 65); pudła drewniane*) i kartonowe próżne nieułożone jedno w drugie (z grup ): siano słoma i trawy suche (z grupy 5);. skrzynie drewniane*) próżne nieułożone jedna w drugą (z grupy 43); ~rodki przewozowe dla dróg kołowych i wodnych jako to: wozy powozy sanie samochody rowery motocykle łodzie i statki nierozebrane próźne (z grup 120 i 127);... trumny drewniane próżne nieułożone jedna w drugą (z grup 43 i 125):. trzcina sitowie i choinki ści~te (z grupy 42); w8ta(a grup 80 i 83); wełna naturalna i sltuczna (z grupy 86); węgiel drzewny (z grupy 44); wózki dziecinne (z grupy 112); wyroby koszykarski~ (z grup 43 i 113); zwierzęta ptitki wypchane (z grupy 37):.x. Kruszce szlachetne kosztowności. 68. Srebro i złoto V sztabach płatyna pieniądze i monety ze szlachetnych metali papiery wartośdowe dokumenty kamienie drogocenne wyroby złote srebrne i platynowe oraz inne kosztowności przewozi się wyłącznie jako przesyłki pośpieszne i tylko pociągami osobowemi. Przewoźne oblicza si~ wedłu.g zasad następujących :.. a) za przesyłki od 3000 kg. i wyżej-za wag~ rzecz-ywistą według stawek przewozowych dla przesyłek pośpiesznych podwyższonych o 50%;. b) za przesyłki poniżej 3000 kg. - za wagę rzeczywistą co najmniej jednak za 1000 kg. według stawek przewozowych dla przesyłek pośpiesznych podwyższonych o 100% o ile przewoźne obliczone na zasadzie p. a) za 3000 kg. nie wypada taniej; c) za przewóz w osobowych pociągach pośpiesznych. --:- przewożne przypadające według powyżej przytoczonych przepisów podwyższa sie: o 50%. XV. Przedmioty długości ponad 7 m. 69. Za przedmioty długości ponad 7 m. w tej liczbie takie furgony łodzie samoloty balony nadawane jako przesyłki d r o b n e (zwyczajne lub pośpieszne t. j. o wadze mniej nii 7500 kg.) przewożne oblicza się we dług taryf obowiązujących za wagę rzeczywistą przesyłki ' - z uwzględnieniem ponadto w stosunku do przedmiotów przestrzennych sposobu obliczania przewożnego według punk. 67- nie mniej jednak niż za 5000.kg. od każdego zajętego wagol'lu.. *) Podwyższen i e przewoźnego o 50% nie dotyczy przedmiotów lekkich i przestrzennych używanych. =YCh. stanowiących opakowanie zwrotne. mianowicie: beczek drewnianych. gąsiorów (balon6w. butli) szklanych. klatek. uelol ł :skr~ d:..~ p'zew<lionyc:h nil zaladach. podflł'l~ch w POZCil. V (p; p ) aia. Postano tal'jf.

12 .1 Dzennik OstaW. PO!. _ Określone w punk. 69 obliczenie przewoźnego za wag~ najmniej 5000 kg. od wagonu stosuje się również w tym wypadku gdy z przedmiotami długości ponad 7 m. nadane są inne towary za tym samym listem przewozowym. ' Jeżeli przesyłka taka załadowana została do jednego wagonu ale według uznania kolei koniecz- nem jest wstawienie wagonu ochronnego to za wagon taki pobiera się dodatkowo po 50 mk. od wagonu i kilometra przyczem kolei przysługuje prawo załadowania wagonu ochronnego innemi przesyłkami. 71. Za przedmioty długości ponad ' 7 m. nadawane jako przesyłki pół- i całowagonowe przewoźne oblicza się według taryf obowiązujących nie' mniej ' jednak niż za kg. ód każdego zajętego wagonu. Jeżeli według uznania kolei konieczne jest wstawienie oprócz wagonów załadowanych także wagonów ochronnych to niezależnie od przewoźnego przypadającego za kaźdy załadowany wagon po. biera się opłatę po 50 mk. od każdego wagonu ochronnego i kilometra z prawem kolei załadowania ich innemi przesyłkami. 72. Załadowanie przęz nadawcę wagonów ochronnych innemi towarami zezwala się pod warunkiem iż towary te będą nadawane za oddzielnym listem przewozowym i adresowane do odbiorcy ładunku głównego; w tym wypadku opłaty dodatkowej za wagon ochronny\ nie pobiera się a przewoźne za towary załadowane oblicza si~ według taryf obowiązujących. ' xv. Towary załadowane do wozów meblowych furgonów cyrkowych i t. p. 73. Za wozy meblowe furgony teatrów wędrownych cyrków panoram i t. p. załadowane meblami przyborami lub towarami przewoźne oblicza się za łączną wagę wozu i towaru według taryfy; ustanowionej dla naładowanego towaru nie mniej jednak niż za kg.. XV. Tabor kolejowy. 74. Przewoźne za wagony i parowozy kolejowe biegnące na własnych kołach oblicza według klas wskazanych w Nomenklaturze i klasyfikacji towarów (część Taryfy) za rzeczywistą wag~. Za wagony i parowozy załadowane na wagony niekryte przewoźne oblicza się również za wag~ rlł1czywist'ł lecz nie mniej niż za całkowitą ładowność wagonu użytego do przewozu. 75. Dozorcy przy wagonach lub parowozach o ile zajmują miejsca w tychże wagonach iw.owozach przewożeni są bezpłatnie. xvn. Okazy towarów i zwierząt przewożone na wystawy lub z ' wystaw. 16. Przy przewozie przedmiotów i zwierząt przeznaczonych na wystawy lub targi - wystawy Oarmarki-wystawy) o charakterze użyteczności publicznej mają zastosowanie poniżej przytoczone ulgi przyznawane przez D.yrekcje Kolejowe na skutek uprzednich starall Komitetu Wystawowego. 1\. Warunki: a) Wystawy obejmujące okazy tylko jednej firmy nie są uważane ta wystawy o charakterze użyteczności publicznej. b) Przy przewozie na wystawę winien nadawca przy określaniu zawartości przesyłk \V liście przewozowym zamieścić uwagę że jest to towar przeznaczony na wystawę. c) Do powrotnego przewozu towary winny być nadane w ci ą gu 4-ch tygodni po. zamknięciu wystawy na tę stację z której dany towar był pierwotnie wysłany. Przytem winien rudawca dołączyć pierwotny list przewozowy kopję tegoż listu przewozowego dla kontroli 'oraz zaświadczenie Komitetu Wystawowego że zwracane przedmioty były wystawione i nie zostały ani sprzedane ani wylosowane. d) Prze\vóz zwrotny winien być dokonany pod adresem nadawcy wymienionego w pierwotnym liście przewozowym i w jednej przesyłce. Zwrot w kilku przesyłkach (częściami) nie jest dozwolony. Pierwotny list przewozowy powinien być przy nadaniu towaru do przewozu zwrotnego ostemplowany lub t-=ż opatrzony w odpowiednią adnotacją. W liście przewozowym na zwrotną przesyłkę nadawca winien żądać zastosowania ulgi; sto.'sownie do art. 89 Przepisów przewozowych (część Taryfy). Przy obliczaniu odszkodowania za towary wystawowe w drodze powrotnej przyjmuje się za pod staw~ zwyczajną wartość handlową towaru bez uwzgl~dnienia specjalnych- cech danego okazu. B. Obliczanie przewoinego: a) Przewoźne za towary przewożone na wystawy oblicza si~ w pełnej wysokości według taryf obowiązujących. ił) Przewóz powrotny z wystawy dokonywa się bezpłatnie na tym samym szlaku na którym uskutecżniony był przewóz pierwotny na wystawę.. ł Bezpłatny przewóz powrotny dokonywa si~ tylko w przesyłkach zwyczajnych. sf~ ich ich

13 Dziennik Ustaw. Poz ( <\' '1'.; ~_ c) Jeżeli do powrotnego przewozu prze.dmiotówwystawowych użyte są wozy meblow~ fo za przewóz ppbiera się takie opłaty jakie wypadną za ptzewóz próżnych. wagof}ó~ meblowych. \ d) W ~azie bezpłatnego zwrotu. za wszystkie czynno~ci dodatkowe (ważenie naładowanie ek.) pobiera się opłaty według taryfy. XVH. Towary; przewotone żsypem. 77. Przewóz zboża roślin strączkowych łuskanych otrąb słodu i nasion 0łeistych i pastew~ Dych isypem dokonywa Sę według wyb-oru kolei albo W specjalnie urządtonych YagohaGh zsypowych ajbó W zwykłych krytych wagonach towarowych do których nadawca winien dostarctyć zastaw petrzebl1ych. do zastonlt::cia drzwi wagonowych. 'Zabezpieczenie od rozsypania załadowanego towaru obewiązuje nadawc~ ;>o jednego wagonu może być żaładowane zsypem zboże tylko jednego rodżaju jak rownleż cały ładunek każdego wagonu winien być adresowany do jednego odbiorcy i do jednej stacji przezńaczenia ; 79. Brak opakowania winien być stwierdzony przez nadawcę stosownie do art. 62 Przepisów Przewozowych (część Taryfy) Przewo~ne oblicza si~ według ustanowionych dla załadowanego towaru stawek przewozowych zawsze za rzeczywistą wagę lecz nie mniej niż. za całkowitą ładowność podstawionego wagonu. 81. Jeżeli kolej dbkohywa wyładowania i workowcińia na żądanie uprawnionego. do dyspozycji prześyłką albo czynności te wypełnia po upływie terinlmi wyładowania pobiera się koszły zakupu worków lub też o ile kolej dostarczy na ten cel śwoich worków. opłatę dzierżawną która wynosi po 20 mk. za sztuke: i każdą 'dobt:: w pierwszych lo-ciu dniach a po upływie tego terminu - po 40 mk. za sztukę i każdą następną dobę... Oprócz 'narosłeg~ pos~ojowego i na~eż~ości za wyła?~wanie według o/ykazu opłat dodatkowych pobiera rowniez kolej nałeznoścj za żaworkowame w wysokoscl 10 rok. za kcizde zatzęte 100 kg.. Naleiności la wyładówanie. zaworkowanie jak również zwrot kosżtów ti3 żakupicme. worki wżgl~dnie 'opłatę dzietżawn~ za werki nalezą się kolei takie w fym wypadku j~ieli kolej wyładuje przesyłke: zsypem z powodu prżeszkód W przewozie powst a łych nie ż winy kolei (j ile zawiadbrtiitloy o ptzeszkodzie nadawca nie dał dyspozycji w terminie określonym watt. 74 Przepisów ptzewozowych. Oprócz tego pobiera się narosłe postojowe i składowe. Przesyłki ' zaworkowane przez odbiorcą mogą być złożone do magazynów kolejowych tylko na zasadzie odd~ielnej umowy. XX. Towary przewożone luzem. 82. Przew9źne za towary przewożone luzem t. j. bez opakowania oraz bez wskazania ności sztuk i bez należytego. cechowania lub numerowania każdej sztuki oblicza się za wagę rzeczywistą nie lillii!j Jednak. niż ża kg.. 'o Wyjątek stanowią towary przewożone luzem wymienione w punk. 17 niniejszych Postanowień tatyfówych. ta przewóz których opłatę oblicza si~ żawsze za rzeczywistą Wagą. lecz nie mniej niż za eałko-w itcj ładowność podstawionego wagonu.. Xx. Towary przewożone w wagonaoh specjalnych prywatnych właścicieli. 83. Wagony specjalne (wagony - cysterny chłodnie. ogrzewane służące do przewozu mięsa r ' Wa; OWoców i t. p.). należące do prywatnych właścicieli. poininny być ialiczone do taboru pewnej kolei posiadać obok wyraźhie oznac:żonej firmy właściciela także cechy (znaki) danej kolei oraz nazwę stacji matierzyśtej Właściciel wagonu specjalnego rria prawo dysponowania nim. Odnośne zlecenia winien on dawać kolei pisemnie za pośrednictwem statji macierzystej. 85. Kolej nie przyjmule odpowiedzialności za techniczne urz.ądzenie wewnątrzne specjalnych wagon6w prywatnych właścicieli n/e odpowiada tez za brak lub uszkodżenie towaru powstałe wskutek niedokładności w takiem urządzeniu. 86. Załadowania i wyładowania towarów w wagonach specjalnych prywatliyćh właścicieli dokonywa nadawca względnie odbiorca ponosząc całą odpowiedzialnośc: za sposób dokonania tych czynności órai la zachowanie ptzy tern niezbędnych warunków bezpieczeńst wa. ' 87. Przewoźne za towary. przewożone w wagonach Specjalnych prywatnych właścicieli oblicza się według taryf obowiązujących wskazanych w Nomenklaturze i klasyfikacji towarów (część Taryfy) oraz w niniejszych Postanowieniach taryfowych.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. PRAWO PRZEWOZOWE Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 Data wydania: 2000.05.29 Nienaniesione zmiany: Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1452, stan prawny na dzień: 2001.01.01 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o.

REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o. REGULAMIN PRZEWOZÓW TOWAROWYCH I INNYCH UŁUG KOLEJOWYCH ŚWIADCZONYCH przez RAIL POLSKA Sp.zo.o. Regulamin przyjęty do stosowania przez Rail Polska. Niniejszy dokument jest własnością Rail Polska. Zabrania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią Regulamin w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy

Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy 1 Kup bilety autokarowe EUROLINES online: www.biletyautokarowe.uk EUROLINES Regulamin Eurobus - Eurolines Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy UWAGA! Treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O.

REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. Koleje Wielkopolskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT - KOLEJE WIELKOPOLSKIE SP. Z O.O. (KW-ROP) Tekst jednolity Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Praca zbiorowa pod red. Konrada Misztala,

Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Praca zbiorowa pod red. Konrada Misztala, Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Praca zbiorowa pod red. Konrada Misztala, 1 Składniki suprastruktury Różnorodny sprzęt i środki techniczne używane przy pracach przeładunkowych dzielą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez spółkę Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. (RPO-WKD) Grodzisk Maz., sierpień 202r. Uchwała nr 7/202 Zarządu spółki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej. 1 Zakres obowiązywania Warunków 1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN

Regulamin przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO-SKM) REGULAMIN Załącznik nr 1 Uchwały nr 53/2014 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o. o. z dnia 07 lutego 2014r. PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Spółka z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez

Bardziej szczegółowo

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej

Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej Warunki Świadczenia Usług Schenker Sp. z o.o. w zakresie międzynarodowej spedycji drogowej. 1 Zakres obowiązywania Warunków 1. Niniejsze Warunki Świadczenia Usług mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity)

Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) Regulamin EUROLINES Polska Sp. z o.o. w Katowicach dotyczący ogólnych warunków przewozu osób i rzeczy (tekst jednolity) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW REGULAMIN STRONA 1/6 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 1 Postanowienia ogólne K-EX Spółka z o.o., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, zarejestrowany pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic Załącznik do Uchwały Nr 97 /2014 Zarządu PKP Intercity Spółka Akcyjna z dnia 7 lutego 2014 r. Tekst ujednolicony, obowiązuje od dnia 15 lutego 2014 r. REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR)

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT ARRIVA RP SP. Z O.O. (RAR) Obowiązuje od 12 grudnia 2010r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 27/2010 Zarządu Arriva RP Sp. z o.o. w sprawie wprowadzenia Taryfy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM 2z6 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W TRANSPORCIE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Hellmann Worldwide Logistics Polska Sp. z o.o. Sp.k. stanowią wzorzec umowy w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. OBSŁUGI PODRÓZNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZAT Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka z o. o. (RPO - ŁKA) Tekst jednolity

REGULAMIN. OBSŁUGI PODRÓZNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZAT Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka z o. o. (RPO - ŁKA) Tekst jednolity REGULAMIN OBSŁUGI PODRÓZNYCH, ODPRAWY ORAZ PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZAT Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej spółka z o. o. (RPO - ŁKA) Tekst jednolity Obowiązuje od dnia 1 września 2014 r. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 marca 2015 r. Koleje Małopolskie sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH

REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK 1 REGULAMIN PRZESYŁKEK SPEDYCYJNYCH Świadczenia usług w zakresie przesyłania, przewozu i doręczania Przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla przez P.H.U. D.L.M. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PKP Intercity Spółka Akcyjna. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Obowiązuje od dnia 19 marca 2013 r.

PKP Intercity Spółka Akcyjna. REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Obowiązuje od dnia 19 marca 2013 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Obowiązuje od dnia 19 marca 2013 r. Uchwała Nr 122/2013 Zarządu Spółki pod firmą PKP Intercity

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 83 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 września 2001 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 83 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 września 2001 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 83 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 19 września 2001 r. REGULAMIN świadczenia usługi EMS w obrocie zagranicznym przez jednostki organizacyjne Poczty Polskiej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.ic.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podróżni osoby fizyczne) Centrum Informacji Służby Celnej sierpień 2014 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez Fresh Logistics Sp. z o.o. Fresh Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Robakowie k. Poznania, przy ul. Zbożowa 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych:

1.1.3. w ruchu kabotażowym na podstawie niżej podanych warunków szczególnych: OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO SAMOCHODAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2006 PL) (zwanych dalej ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES

Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES 1 Zakres przedmiotowy Ogólnego Regulaminu Świadczenia Usług PEKAES Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych w zakresie usług drogowej spedycji krajowej i międzynarodowej zawartych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE Opracowano w Departamencie Ceł Ministerstwa Finansów Wersja 1.6 z dnia 05.07.2005r. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA I STOSOWANIA DOKUMENTU SAD CZĘŚĆ I UWAGI OGÓLNE A. Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej przesyłka pobraniowa dla klientów z zawartą pisemną umową ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin świadczenia usługi pocztowej niepowszechnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ PRZEZ PKP INTERCITY SPÓŁKA AKCYJNA zwany Regulaminem e-ic Rozdział 1 Zasady i warunki korzystania z systemu e-ic 1. Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki przewozu

Ogólne warunki przewozu Ogólne warunki przewozu 1 Spis treści Wstęp Informacje dotyczące znaczenia określonych wyrażeń wykorzystanych w niniejszym dokumencie, Artykuł 1 Zastosowanie, Artykuł 2 Bilety, Artykuł 3 Ceny, opłaty,

Bardziej szczegółowo