2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1922 r.. TRRYP1\ OaÓLNI\ ez~ść II. w S TĘP.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1922 r.. TRRYP1\ OaÓLNI\ ez~ść II. w S TĘP."

Transkrypt

1 r 756 Dziennik Ustaw. Poz. 428 ' j ' Rozporządzenie 428. Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 lutego 1922 r. W sprawie nowego brzmienia części l UJ taryfy ogólnej na przewóz towarów zwłok i zwierząt. Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi <':omunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów bagażu towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P N2 14 poz. 152) zarządza się V porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu ł Handlu co następuje: 1. Części i -ela Taryfy ogólnej na przewóz towarów zwłok i zwierząt polskiemi kolelaml państwowemi oraz znajdującemi się pod zarządem państwowym kolejami prywatnemi o torze normalnej szerokości (Dz. U. R. P. z 1920 r. N~ 40 poz. 243) otrzymują brzmienie według załącznika do ninięj Hego rozpqrzcl\dzenia. 2. Rozporządzenie nnejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 sierpnia 1922 r.. Jednocześnie tracą moc obowiązującą: części i taryfy ogólnej na przewóz towarów zwłok i. zwierząt podane w rozporządzeniu fw:\inistra Kolei Zelaznych w przedmiocie wprowadzenia Taryfyogólnej na przewóz towarów zwłok i zwierząt z dnia 24 kwietnia 1920 roku (Dz. U. R. P. N2 40 poz. 243) wraz z wszystkiemi późniejszemi ' odnoszącemi się do tych części zmianami i uzupełnieniami (Dz. U. R. P. z 1920 r.: Ng 51 poz. 313; N2 51 poz. 315; N2 60 poz. 375; Ng 88 poz. 581; N2 117 poz. 775; Ng 119 poz. 792; Dz. U. R. P. z 1921 r.: Ng 41 poz. 253; Ng 43 poz. 265 Ng 64 poz. 410; Ng 78 poz. 536; N2 82 poz. 580; N.l 85 poz. 624; N2 93 poz. 689; Dz. U. R. P. z 1922 r.: Ng 6 po.z. 41; N!l 6 poz. 44; N!l 7 poz. 51 i N!l 18 poz. 157). Minister Kolei Żelaznych: w z. J. Eberbardt. Minister Skarbom Micbalskl Minister Przemy słu i Hąndlu: w z. Henryk Strasburget do rozporządzena Minstra Kolei Z8ł~c:z:nik 1:elamych z dnia 22 lutego 1~22 r. poz TRRYP1\ OaÓLN\ na przewóz towarów zwłok i ' zwierząt Polskiemi Kolejami Państwowemi oraz ~nąj dującemi się pod zarządem Państwowym kolejami prywałnemi. ez~ść. o W 1\ Q 1\. Wprowadzone z dniem 1 sierpnia 1922 r. znaczniejsze zmiany uzupelnlenhl stosunku do poprzedniego wydlijoią nll1iejszęj taryfy Q~naqone są na marginesie grubą inją (). w S TĘP.. f'łilliejs~a Taryfa Ogólna obowiązuje pr1:y pm~wqlie pr~esyłęk ppśp!e$2aych wyą.jrlyg w k o m u n k a c J i m e j s c o w e j następujących kolęi normalnotofowycn oraz szerpl<ętorowych. otw.lrtyd dla ry<;n~ prawiqłowęgo: - A. Kolei p a ń s t w o w y c h: Okr~gu Gdańskiego.. Krakowskiego fi Lwowskiego

2 -1'& 48. Dziennik Ustaw. Poz '7 Okręgu Poznańskiego.. Radomskiego.. Stanisławowskiego.. Warszawskiego.. Wileńskiego. B. Kolei pozostających pod zarządem WOJSKowym. C. Kolei p r y wat n y c h pozostających pod zarządem państwowym ft mianowicie: a) w o kr ę g u Kra k o w s k i m: 1. Chabówka-Zakopane Nowy Targ-Granica Państwa pod Suchąhorą 2. Kraków-Kocmyrzów z odgałęzieniem Czyżyny-Mogiła 3. Muszyna'-Krynica 4. Tarnów-Szczucin 5. Trzebinia-Skawce z łącznicą Trzebinia dworzec kolei lokalnej Trzebinia dwo.rzec główny Trzebinia-Siersza Wodnf1 i Piła-Jaworzno; b) w ok r ę g u L w o w s k i rn: 1. Borki Wielkie-Grzymałów 2. Drohobycz-Truskawiec Zdr6j 3. Lwów-Bełżec 4. Lwów (Kleparów)-Jaworów 5. Lwów-Podhajce 6. Lwów-Stojanów 7. Tarnopol-Zbaraż; c) w ok r ~ gu S t a n i S la w o w s k m: 1. Delatyn-Kołomyja-Stefanówka 2. Dolina-Wygoda (patrz punkt 95 części -ej niniejszej taryfy) 3. Kołomyjskie koleje miejscowe: Kołomyja-Słoboda Rungurska Kopalnia z edg8łązieniem Kołomyja-Przedmieście Nadwórniańskie-Szeparowce-Kniatdw6r 4. Pałahicze- rłumacz (patrz punkt 95 części -ej niniejszej taryfy) 5. Wschodnio-Galicyjskie koleje miejscowe; a) Biała Czortkowska-Zaleszczyki ~) Tarnopol-Kopyczyńce C) Wygnanka-wanie Puste z odgałęzieniem Tęresin-Skałii; d) w ok r ę g u R a d o m s k m: inja Częstochowa-Kieke e) w okręgu Warszawskim: kolei Herbsko-Kieleckiejj l. inja Herby-Częstoc;howa kolei Herbsko...Kielecki.ej 2. inje kolei Łódzkiej.. W k o m u n i k a c j i b e z p o ś r e d n e j pomiędzy stacjami kolei państwowych wszystkich t')kr~gów stosuje sie niniejszą Taryfę Ogólną z obliczeniem przewoźnego za całą odległość ' przewozu. Natomiast w komunikacji bezpośredniej pomiędzy stacjami kolei państwowych z jednej strony a stacjami kolei wojskowych oraz kolei prywatnych wymienionych pod p. C z drugiej - przewoźne wraz z opłatami stacyjnemioblicza się według niniejszej taryfy: a) oddzielnie za odległość kolei państwo- wych b) oddzielnie z~ odległość kolei wojskowych i c) oddzielnie za odległość kolei ptywatnych. Długość odcinków kolei państwowych powinna być przytem sumowana i obliczenie przewożnego dokonywane za łączną ich długość bez względu na to czy odcinki te stykają się z sobą C'l.y też są oddzielone od siebie koleją prywatną. Wyjątek stanowią przewozy w komunikacji kolei państwowych z nast~pującemi kolejami prywatneml przy których przewofne oblicza si~ za og6lną odległość przewozu: z koleją Her.bsko- Kielecką Łódzką.. Lwów-Bełżec. W komunikacji pomiędzy stacjami kolei lokalnej L w 6 w - P o d h e j c ę i L w ó w - S t o j a~ n 6 w (z wyjątkiem stacji Lwów i Lwów Podzamcze) a stacjami kolei państwowych położoneml na zachód l południe od Lwowa przewofne obllcza się oddzielnie do i od stacji Lwów. W komunikacji między stacjami W s c h o d n i o - G al je y j s k i c h k o l e i lok ą l n y c h (z wy Jettklem stacji 6el'ezowica-Ostrów). 8 stacjami kolei państwowych (z wyjątkiem st. Tarnopol) przewotne oblicza się oddzielnie do i od st. Tarnopol

3 pzlennik Ostaw. Poz N2 48. t ' Część. POSTf\NOWENR TR.RYFOWE. 1\. POSTRNOWENf\ Tl\RYFOWE OGÓL.NE.. Zasady obliczania przewoźnego za przesyłki pośpieszne ł zwyczajne. 1. W zależności od sposobu przewozu przesyłek-zwyczajnym pociągiem towarowym czy te~ pocl~giem towarowym przyśpieszonym mieszanym lub pociągiem osobowym - przesyłki kolejowe dzielą sl~ na przesył ki pośpieszne i zwyczajne.. ; 2. W zależności od wagi przesyłki dzielą się: na przesyłki drobne - o wadze mniejnii kg.; półwagonowe - o wadze 7500 kg. i więcej i cał owagonowe... o wadze kg. i więcej. fi 3. P rzewoźne oblicza się według wagi rzeczywistej przesyłki o ile w taryfie nie jest przewidziany inny sposób obliczania najmniej jednak za następują ce ilości: przy przesyłkach pośpiesznych-za 30 kg; i przy przes yłkach zwyczajnych-za 50 kg. Wagę zaokrągla si ę w ten sposób że przy przesyłkach drobnych każde zaczęte 10 kg. liczy się za p e łne 10 kg. zaś ' przy przesyłkach pół-i całowagonowych każde zaczelte 100 kg. liczy się za 100 kg.. 4. Przewoźne zaokrągla się w sumie ostatecznej do pełnych marek wzwyż.. 5. Za odl egłość prz e wozową kolei mniejszą niż 10 km. prz e wożne oblicza się za 10 km. z wyjl\tkami wskazanemi w taryfie niniejszej.. '. J 6. W razie nadania zą jednym listem przewozowym towarów różnorodnych ale taryfowanych jednakowo przy obliczaniu przewoźnego wagi posl::czególne dodaje się i sumę ogólną zaokrągla się według p P r z e s y ł k i P o ś P i e s z n e dzielą się pod względem taryfowym' na dwie kategorie: F\. P rzesyłki pośpieszne normalne. Do tych zaliczone są wszystkie przesytki poś p ieszne ni ewymienione w punkcie B. Przewożne za takie przesyłki przewoż one poci ąg ami towarowemi przyśpieszonemi pociągami' mieszanemi lub osobowemi zwykłemi oblicza się według klasy ustanowionej dla przewozu przesyłek po ~ śpiesznych (Tablice opł at przewozowych część V Taryfy). B. Przesyłki pośpieszne ulgowe. Do tych należą przesyłki następujących towarów o wadze ogólnej nie przenoszącej 5000 kg.: a) chleb oprócz sucharów. (z grupy 115); b) drożdże suche i płynne (grupa 21); c) grzyby świeże (z grupy 119); d) jarzyny świeże następujące: fasola zielona groch zielony w strączkach kalafjory pomidory; szczaw sałata i szpinak (z g rupy 6); e) lód (z grupy 57);. f) mleko śmietanka serwatka masł o niesolone twaróg i śmietana ~z grupy 27); g) nasiona siewne zbóż i traw (z grl!p 1 i 2) za świadectwami. Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych Towarzystw Rolniczych w Warszawie Krakowie i Wilnie Towa-. rzystwa Gospodarczego we Lwowie oraz z b Rolniczych;. - h) nasiona ogrodowe i warzywne oraz nasiona drzew. owocowych i leśnych (grupa 8) za świadectwami Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr P aństw owych Towarzystw Rolniczych i t. d. (jak wyżej w p. g); i) owoce i jagody świeże (z grupy 7); j) ps z czoły w ulach (grupa 26); k) rośliny żywe jako to: drzewa owocowe i leśne sadzonki i szqepy tych drzew krzewy jagodowe rozsada kapusty i innych warzyw o ile nie są zasadzone w garnki doniczki. kubły i t. p. i o ile długość pojedyńczych sztuk nie przekracza 3.'5 m. a waga 150 kg. (z grupy 9); ) ryby i raki świeże oraz ryby żywe i za rybek w wodzie (z grupy 25); m) sadzeniaki ziemniaczane (z grupy 3) za świadectwami Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowyc h Towarzystw Rolniczych i t. d. (jak wyżej w p. g); n) woda zwykła do picia (z grupy 57). ' Przew o źne za te przesyłki przewożone pociągami towarowemiprzyśpieszonemi pociągami. mieszanemi lub osobowemi zwykłemi oblicza s ię według klasy l-ej ustanowionej dla przewozu przesyłek zwyczajnych (Tablice opłat przewozowych część V Taryfy). 8. Za przewóz przesyłek pośpiesznych ulgowych pociągami osobowemi pośpiesznemi przewoźne oblicza się według kl asy dla przesyłek pośpiesznych. ~. P r z e s y ł k i z w y c z; i n e dzielą się pod \vzględ em taryfowym na' 6 klas. O zaliczeniu przesy łki do właściwej klasy objaśnia Nomenklatura i klasyfikacja towarów (część 1 Taryfy).

4 Hl Ozlenńik Ustaw. Poz ~l Na z wat o war u podana przez nadawcę w liście przewozowym powinna możliwie ściśle odpowiadać Nomenklaturze i klasyfikacji towarów (część Taryfy). W razie niedostatecznie ścisłego określenia w liście przewozowym nazwy towaru stosowaną jest klasa riajwyższa taryfy przewidzianej dla odpowiedniej kategorji lub danej grupy towarów. 11. Do przesyłek towarów zupełnie w Nomenklaturze towarowej niewymienionych stosuje sit=:: przy przesyłkach drobnych i półwagonowych - klasa przy przesyłkach r:ałowagonowych - klasa. 12. W razie nadania za jednym listem przewozowym towarów taryfowanych różnie i połączonych w jedną sztukę przesyłki przewoźne oblicza się za ogólną wagę przesyłki według najwyżej taryfowanego towaru znajdującego się w danej przesyłce. 13. Przewoźne za p r z e s y ł k i pół wag o n o w e stosuje się tylko do przesyłek nadawanych bądź w opakowaniu bądź bez opakowania lecz w obu wypadkach według ilości sztuk należycie cecho. wanych iub numerowanych i oblicza się według odpowiednich klas taryfy pó/wagonowej za rzeczywistą wagę przesyłki nie mniej jednak niż za 7500 kg. o ile obliczenie według taryf dla przesyłek drobnych i'l'ie da opłaty tańszej. ' Wagon załadowany ' przesyłką pół wagonową może być przez kolej doładowany innemi towa'. rami do całkowitej ładowności wagonu. 14. Za p r z e s y ł k i c a ł o wag o n o w e-oprócz przewozu towarów. wyszczególnionych w p. 17 i 80-przewóźne oblicza się za wagę rzeczywistą przesyłek w e dług taryfy c a łowagonow e j n ie mniej jednak niż za kg. Do przesyłek mniejszych niż kg. stosuje się ten sposób obliczenia przewoźnego który daje opłatę mniejszą. 15. Za przesyłki całowagonowe uważane są również przesyłki wszelkiej wagi dla których nadawca zażądał w liście przewozowym podstawienia wagonu do swego wyłącznego użytkll. Wagon taki nie mo.że być przez kolej doładowywany i nadawcy przysługuje prawo zamknięcia go na własną kłódkę. l 16. Jeżeli dla przesyłek całowagonowych podstawiony został wagon o mniejszej ładowności niż kg. to przewożne oblicza się według stawek całowagonowych za wagę rzeczywistą przesyłki. nie mniej jednak niż za ładowność podstawionego wagonu. Za przesyłki załadowane do wagonów specjalnych (oprócz cystern) jak wagony-chłodnie wagony de przewozu piwa mleka owoców mięsa ryb i t. d. przewożne oblicza się za wagę rzeczywistą przesyłki najmniej jednak za kg. z wy. jątkiem wypadków osobno omówionych w taryfie. 17. Przewoźne za przesyłki niżej wyszczególnionych towarów nadawanych u z e m (bez opakowania i bez wskazania ilości sztuk należycie cechowanych lub numerowanych) oblicza się zawsze za rzeczywistą wagę lecz nie mniej nii za całkowitą ładowność podstawionego wagonu: a) asfalt surowy (z grupy 51); ' b) buraki cukrowe i pastewne świeże (z grupy 4); c) cegły dachówki i dreny (sączki): gliniane piaskowe cementowe i wapienne (z grup i 61); d) dolomit (z grupy 55); e) gips i alabaster (z grupy 52); f) kamienie surowe nieobrobione i szaber czyli tłuczeń (z grup 55 i 56): g) kreda (z grupy 52); h) lód i śnieg (z grupy 57);. i) rudy (z grupy 48); j) rumowisko budowlane (gruz) oraz szkło wyroby porcelanowe fajansowe gliniane cementowe i betonowe: tłuczone w kawałkach i skorupach (grupa 62): ~) sól kamienna (z grupy 50);.!) wapień i wapno (z grupy 53); m) węgiel kamienny i brunatny (z grupy 47); n) wytłoki ziemniaczane i buraczane (z grup 17 f 18); o) ziemia żwir piasek i glina surowa (z grupy 56); p) ziemniaki świeże (z grupy 3); r) żelazo i stal surowe i w półfabrykatach oraz żelastwo stare czyli szmelc (z grupy 63); s) żużle szlaka przepałki pirytowe (prażonka z pirytu) oraz inne odpadki z wytapiania rud (z grupy 48). 18. Za przesyłki zbiorowe t. j. za przesyłki towarów różnie taryfowanych nadawanych za jednym listem przewozowym dla których nadawca nie żądał podstawienia wagonu do swego wył~cznego użytku przewożne oblicza się 'a) jeżeli waga poszczególna każdego towaru była w liście. przewozowym podana - ~ za wagę osobno każdego towaru według właściwej klasy (drobnicowej pół- lub calowa gonowej) i b) jeżeli wagi poszczególnych towarów nie podano - za wagę łączną przesyłki według właściwej (drobnicowej pół- lub cało w agonowej) klasy najwyżej taryfowanego towarlol.

5 760 D?:lennik Ustaw. Poz ~r-' ~ 19. Za przesyłki zbjorowe dla których nadawca zażądał w liście przewozowym podstawieni.' wagonu do swego wyłącznego użytku stosuje się wskazane wyżej w p. 18 sposoby oblicząnia przewoź nego al~ z ~a $ t:zeż.eniem aby przewoźne w obu wypadkach nie. był? n:n~ejsze niż za wagę rzeczywistą przesyłk najmmej Jednak za kg. według klasy wagonowej najwyzej taryfowanego towaru. n. Załadowanie wyładowanie. 20. Załadowania przesyłek pół- i całowagonowych dokonywa nadawca wyładowania - 9dbiorca towaru. W tych jednak wypadkach kiedy w m y śl p. 13 pr ze s y łka półwagonow 3 została przez kolej doładowana do pełnej ładowności może kolej dokon a ć w yład owa n i a ' jednocześnie i pierwotnej przesyłki półw3gonowej z pobraniem za to opłaty przewidzianej w Wykazie opłat dodatkowych (część U Taryfy). 21. Pozatem nadawca i odbiorca winni są załadować i wyład0wać: a) przesyłki zawierające przedmioty dłuższe niż 7 m. lub też przedmioty ważąće w jednej sztuce więcej niż 300 kg; b) przesyłki w ilościach poniżej 7500 kg. nadane za jednym listem przewozowym dla załadowania których został podstawiony oddzielny wagon do wyłącznego użytku nadawcy zgodnie z jego żądaniem wyrażon e m w liście przewozowymj c) beczki napełnione ładowane leżąco (siodłane); d) środki strzelnicze i rozsadzające; e) przesyłki zwłok oraz zwierząt żywych. 22. Czynności ładunkowe powinny być przez nadawcę względnie odbiorcę wykonane w terminie. podanym w Wykazie opłat dodatkowych (czę ść Taryfy). W razie.przekroczenia tych terminów kolej pobiera opaty za przetrzymanie wagonu (postojowe) wskazane w tymże Wykazie opłat dodatkowych. Kolei przysługuje również prawo wyładowania na koszt i odpowiedzi ą lność nadawcy względnie odbiorcy przesyłek niezaładowanych lub niewyładow anych w ustalonym terminie z pobraniem za to opłaty przewidzianej w Wykazie opłat dodatkowych (część Taryfy) nie mniej jednak niż zwrot kosztów rzeczywistych oraz doliczeniem skł łl dowego lub placowego za cały czas przekroczeni~ terminu. 23. Kolej obowiąząna jest do załadowania j wyładowania tylko przesyłek pośpiesznych oraz zwyczajnych drobnych oprócz wymienionych w p. 21. i za dokonanie tych czynności pobiera opłaty przewidziane w Wykazie opłat dodatkowych (część Taryfy). 24. W wypadkach wyjątkowych może kolej na żądanie nadawcy lub odbiorcy dostarczyć sił roboczych. potrzebnych do załadowania lub wyładowania przes y łek które według przepisów obowiązani są załadować i wyładować nadawca i odbiorca. \ Za takie załadowanie względnie wyładowanie pobiera się opiaty przewidziane w Wykazie opłat dodatkowych (część Taryfy) nie mniej jednak niż zwrot kosztów rzeczywistych. Robotników zajętych załadowaniem lub wyładowaniem takich przesy.łek nie uważa się za pracowników kolejowych lecz za pracowników nadawcy względnie odbiorcy. Kolei przysługuje zarazem prawo rozstrzygania jaka ilość danego towaru ma być do wagonu załadowana. 25. W tych wypadkach gdy załadowanie i wyładowanie obciąża kolej mogą być czynności te dokonane przez nadawcę lub odbiorcę tylko za zgodą kolei ecz z tego tytu ł u nie mogą oni rościć sobie prawa do odszkodowania. Jeżeli jednak wysyłaj ą cy wz ględnie odbiorca przyjętego ną siebie naładowania lub wyładowania nie dokona w ciągu terminu okr e ślonegp dla towaró\'.(~ które wi!lny być przez nadawcę załadowane lub przez odbiorcę wyładowane. to za przeluoczenie tego terminu pobiera się postojowe względnie także i składowe określone w Wykazie opła t dodatkowych (część tflryfy) Środków do umocowania pr z esyłek oraz przyborów potrzebnych do załadowania np.: klinów desek gwoździ klamer belek obowiązany jest dostarczyć nadawca.. Przewóz towarów w wagonach niekrytych. 27. W wagonach niekrytych przewoz1 się: a) towary prze~ozu których w wagonach niekrytych wymagają Przepisy dotyczące przedmiotów przyjmowanych do przewozu warunkowo (zał~cznik B do części Taryfy); b) przedmioty które z powodu swojej nadmiernej obj ę tości lub wagi nie mogą być załadowane do wagonów krytych; c) towary do przewozu których istnieją specjalne wagony niekryte. Ponadto w wagonach niekrytych może kolej przewo z ić nast~pujące towary wymienione w Nomenklaturze i klasyfikacji towarów (część Taryfy): Z grupy 3-ej: ziemniaki świeże i suszone oraz obierzyny; 4-ej - buraki cukrowe oraz buraki i marchew pastewne; 5-ej - słoma i siano prasowane (pod oponami nadaw::y); 6-ej drzewka owocowe i leśne sadzonki j ich szczepy oraz: krzewy jagqdowei 12-ej cykorja w korzeniach.

6 M 48. Dziennik Ustaw. Poz r z grupy 14-ej 16-ej rf.. li 't l'... n p 17-ej ls-ej 19-ej 21-ej 38-ej 41 ej 42-ej 43-ej 44-ej 46-ej 47-ej 48-ej 49-ej 51-ej 5i ej 53-ej. 54-ej 55-ej 56-ej 57-ej 5S-ej 59-ej 6O-ej 61-ej 62-ej 63-ej 65-ej 69-ej 70-ej 73-ej 83-ej 84-ej 86-ej 95-ej 125-ej 126-ej poślad z ziarna plewy i otręby (w beczkach); oleje i tłuszcze roślinne fusy olejne i osad z substancyj roślinnych (w beczkach); melasa w beczkach pastewne mieszaniny cukrowe wytłoki buraczane ł inne odpadk1 cukrownicze; braha w beczkach wytłoki ziemniaczane i inne odpadki gorzelnicze; wywar piwny w beczkach i słodowiny; drożdże płynne w beczkach; ~ości rogi i kopyta włosień koński (grzywy i ogony) oddzierki i wióry skórzane rogowe i kościane oraz garbowiny; budulec drzewny obrobiony i nieobrobiony podkłady kolejowe drzewo kopalniane drzewo celulozowe kostki brukowe słupy telegraficzne i telefoniczne; drzewo opałowe i karpina (pnie i korzenie); wyroby ciesielskie bednarskie i ko.łodzie j skie rozebrane i nierozebrane beczki skrzynie i paki pospolite trumny niemalowane i gonty; smoła drzewna dzi e gieć i żywica (w beczkach); tektura (papa) dachowa i ścienna srnołowcowana lub asfaltowana; węgiel kamienny i brunatny koks (oprócz naftowego)': torf oraz brykiety wszelkie; rudy wszelkie (oprócz rud złotych srebrnych i platynowych) żużle szlaka przepalki pirytowe (prażonka z pirytu) braz inne odpadki z wytapiania rud; asfalt naftowy smoła naftowa gudron i koks naftowy; asfalt (oprócz naftowego) i wyroby z niego; alabaster gips i kreda surowa w kawałkach; wapień surowy oraz cegły i dachówki wapienne; azbest surowy papa azbestowa i masa izol iilcyjna; kamienie surowe nieobrobione lub zgruba obrobione kamienie obrobione szlifowane 1 polerowane oraz talk; piasek żwir tłuczeń (szaber) oraz glina surowa i ziemia (oprócz farbiarskiej); woda zwykła i morska oraz lód i śnieg; butelki i butle szklane w opakowaniu; kafle i płytki fajansowe oraz izolatory telegraficzne w opakowaniu; masa kamienna' i szamotowa glina ogniotrwała palona polewa cegły dachówki rury dreny kafle płyty tafle i naczynia gliniane i kamienne oraz klinker; wyroby cementowe i betonowe oraz kamień budowlany sztuczny: szkło tłuczone oraz wyroby porcelanowe fajansowe gliniane i t. d. w kawałkach skorupach okruchach i rumowisko budowlane; żelazo i stal surowe oraz w półfabrykatach i żelazo stare (szmelc); przęsła i dźwigary mostowe arki belki kadzie zbiorniki pancerze okrętowe beczki kotły parowe rury wały <iesony szyny i przybory kolejowe i tramwajowe części zapasowe taboru kuchnie i kużnie przenośne; kwas siarkowy solny i karbolowy czarny ałuny wszelkie oraz chlorek cynku (w beczkach); smoła węglowa surowa i preparowana oraz pak (w beczkach); gnój kompost szlam i fosforyty niemielone; bawełna naturalna i sztuczna w belach (pod oponami nadawcy); len i konopie w belach (pod oponami nadawcy); welna naturalna i sztuczna w belach lub workach (pod oponami nadawcy); - szmaty obrzynki i odpadki przędzalnicze w opakowaniu; - karawany zamknięte ze zwłokami oraz skrzynie ze zwłokami do prosektorjów; - wozy omnibusy furgony teatrów wędrownych cyrków panoram zwierzyńców powozy sanie i samochody nierozebrane; 127-ej statki łodzie oraz sa.moloty i balony nierozebrane; 128-ej baraki i domy składane oraz karuzele; ej tabor kolejowy tramwajowy i kolej~k przenośnych oraz pomosty wagowe; 13O-ej działa i tabor wojswwy. Pozatem kolei przysługuje prawo przewożenia w wagonach niekrytych (pod oponami lub bez QPon) wszelkich innych towarów ale bez ograniczenia odpowiedzialności przewidzianego w p. la) art. 86 Przepisów przewozowych (część Taryfy). 28. Na żądan ie nadawcy kolej obowiązana jest użyczyć do przykrycia przesyłki' załadowanej na wagon niekryty opon własnych ale tylko w miarę możności i w razie pewności iż rodzaj towaru nie grali u$zkodzeniem opon. Za wynajem opon pobiera się opłaty przewidziane w Wykazie opłat Qodatkowych (c~e:ść Taryfy). Okrycia przesyłki oponi!l dokonywa ten kto ładuje. 29. Jeżeli przesyłka której przewóz powinien być dokonany w wagonie krytym b~dzle w _braku takich wagonów załadowaną do wagonu niekrytego pod oponą kolei to za wynaje~ opony kołej opłaty ni~ pobiera.

7 762 Dzennik Ustaw. Poz Jeżeli przesyłka s kł ada si ~ CZęSCOWO z towarów które według p. 27 przewożone -hyc mogą w wagonach niekrytych częśc i owo zaś z towarów przewożonych w wagonach krytych to kolej ma prawo załadować całą przesyłkę do wagonu niekrytego.. i 31. Jeżeli towary które kolej ma prawo przewozić w wagonach niekrytych będą jednak na _ skutek wymagań policyjnych celnych lub podatkowych albo na żądanie nadawcy wyrażone w liście przewozowym przewiezione w wagonach krytych to przew oźne za taką przesyłkę podwyższa sie: O lep/o. ' V. Opony prywatnych właścicieli przybory do ładowania środki ochronne od ciepła i zimna. 32. Przy użyciu opon dostarczonych przez wysyłającego obowiązują następujące przepisy: a) opony winny być opatrzone trwałym i wyraźnym napisem wskazującym nazwisko i adres właściciela (stację kolejową); b) opony służące do ochrony przesyłki i idące wraz z przesyłką są od opłat przewozowych wolne. Za opony zwracane przed upływem 30 dni od chwili przybycia przesyłki ze stacji odbiorczej do stacji nadawczej jako przesyłka zwyczajna pobiera sie: opłatę przewozową w wysokości 100 mk. od każdej opony. c) ilość opon winna byc wymieniona w listach przewozowych przez nadawcę; Na stacji przeznaczenia opony będą wydane odbiorcy razem z ładunkiem; d) przy zvrocie opon odbiorca winien sporządzić list przewozowy z podaniem adresu właściciela i zarządać zastosowania opłaty przewozowej wskazanej w p. b) przedstawiając jednocześnie perwotny list przewozowy do ostemplowania i składając kopjf; tegoż listu przewozowego dla kontroli. W razie braku żądania?:astosowania takiej opłat y lub w razie gdyby pierwotny list przewozowy nie był_ przedstawiony przy nadaniu opon do zwrotu lub gdyby opony były wy syłane jako przesyłka pośpieszna wtedy przewoźne pobiera się na zasadach ogólnych; e) jeżeli przykrycie przesyłki oponą wysyłającego uniemożliwia doładowanie wagonu przez kolej przewoźne za towar pobiera się jako za przesyłkę całowagonową. 33. Przybory ładunkowe dostarczone przez nadawcę jako to: nakrywki rusztowania zastawy~ belki stolki łańcuchy liny powrozy deski i t. p. jak równi e ż środki ochronne od ciepła lub zimna jak: naczynia ż lodem lub wodą gorącą słoma siano wióry maty opony filcowe i t. p. przewożone są w ilości nieprzenoszącej 50f0 ogólnej wagi przesyłki-bezp łatnie... Przybory ładunkowe i środki ochronne przenoszące więcej niż 50f0 ogólnej wagi p rż esyłki uważać należy jako część przesyłki za którą pobiera się przewoźne według tej samej taryfy co i za przewożony towar. Przybory i środki powyższe winny być wyszczególnione przez nadawcę w liście przewozowym i wydane odbiorcy na stacji przeznaczenia wraz z przesyłką. Przy zwrocie przyborów ładunkowych i środków ochronnycb-z wyjątkiem lodu siana - słomy trawy morskiej wiorów trocin i obrzynków papierowych - odbiorcy przysługuje prawo w ciągu 30 dni po przybyciu przesyłki żą d an ia bezpłatnego ich przewozu w przesyłce zwyczajnej. W tym celu win ~ en on sporządz i ć - list przewozowy pod adresem pierwotnego nadawcy zamieścić w nim żądanie bezpłatnego przewozu tych przyborów i przedstawić do ostemplowania pierwotny list przewozowy składając. kopje: tegoż -listu przewozowego dla kontroli. W razie braku ż ą dania bezpłatnego przewozu oraz w razie gdyby pierwotny list przewozowy nie był przedstawiony lub gdyby przybory były nadawane jako przesy ł ka pośpieszna-przewożne powinno być pobrane na zasadach ogólnych Przy bezpłatnym zwrotnym przewozie przyborów ładunkowych oraz środków ochronnych kolej nie ponosi odpowiedzi a lności. za ich zagubienie brak lub uszkodzenie jak również za opóźnienie terminu dostawy. V. Opakowanie zwrotne. 35. Przewoźne za przedmioty stanowiące opakowanie przewiezionych towarów jak: próżne beczki drewniane lub źelazne. skrzynie. pudła i paki drewniane. butle i gąsiory szklane lub gliniane butle żelazne stalowe lub miedziane butelki bidony konwie i stągw ie blaszane worki i t. p. w razie zwrotu ich odrazu w całej ilości sztuk lub c z ęściami ze stacji przezn a cżen ia towaru z powrotem na stację nadawczą jak o p r z e s y ł k i z w Y c z a j n e - ~ob)jcza się w wysokości 500;0 taryfy normalnej ustalonej na przewóz odnośnych przedmiotów pod warunkiem zachowania przepisów następujących: a) zwrot powinien nastąpić przed upływem 60 dni od chwili przybycia przesyłki na stac.ję odbiorczą; b) przy wysyłaniu opakowania zwrotnego odbiorca powinien w liście przewozowym zaznaczyć żądanie zastosowania opłaty zniźonej i przedstawić jednocześnie pierwotny -list przewozowy do ostemplowania i oznaczenia ilości zwracanych sztuk opakowani'a składając nadto kopję tegoż listu dla kontroli. Od obowiązku okazania pierwotnego listu przewozowego zwalniane są zwrotne przesyłki opakowania zaopatrzonego w cechy i adres właściciela.

8 ffg 48. Dziennik Ustaw. Poz W razie niespełnienia jednego z tych warunków do przewozu tego rodzaju przedmiotów należy stosować taryfy normalne. 36. Za naczynia bl aszane służące do przewozu mleka (bidony konwie i stągwie) próżne używane zaopatrzone cechą właściciela nadawane do przewozu jako przesyłki zwrotne p'ośpieszne o wadze nie przenoszącej 500 kg. przewoźne oblicza się według klasy -ej ustanowionej dla przewozu przesyłek zwyczajnych.. Wyj ątek stano w ią naczynia służące do przewozu mleka śmietanki oraz śmietany za biletami (wymienione w punk. 52 do 63 rozdz. X niniejszych Postanowień taryfowych) przewóz których odbywa si~ bezpłatnie. 37. W razie przewozu opakowania wyszczególnionego w p. 35 w stanie próżnym pod na ładunek przewożne oblicza się według taryfy normalnej z tern jednak że po dokonaniu następnie prze wozu w tern opakowaniu ładunku na tę samą stację nadawcy przysługuje prawo żądania zwrotu 50% uiszczonej za przewóz próżnego opakowania opłaty pod warunkiem okazania tak pierwotnego listu przewozowego na przewóz opakowania. jak i listu przewozowego świadczącego o przewozie w tern opakowaniu ładunku wraz ze złożeniem kopji tych listów dla kontroli.. V. Dozorcy towarzyszący przesyłkom kolejowym. 38. Przesyłkom wymagającym specjalnych zabiegów podczas przewozu mogą 8 w niektórych wypadkach obowiązani są towarzyszyć osobni dozorcy wyznaczeni przez nadawcę w ilości nie więcej Jak jeden na każdy wagon. Przepisy przewozowe Postanowienia taryfowe określają ściśle ładunki przy których dozorcy są przewidziani. wyznaczeniu dozorcy nadawca powinien zamieścić w liście przewozowym odpowiednie oświadczenie z wskazaniem imienia i nazwiska dozorcy oraz w razie życzenia N!L-.. _... _ jego paszportu lub legitymacji. Na podstawie takiego oświadczenia stacja nadawcza sporządza dowód dla dozorcy na formularzu następującym: Dowód dla dozorcy. Okaziciel nmlejszego--- (lmle; nazwisko) Jest dozorc~ przy przesyłce przewoło nej za listem przewozowym N!. z dnia..._.. _... _ r. ze stacjl.... ~...-_._... po stacji ~----_. Stempel stacji nadawczej. On _f. Ekspedytor towarowy (podpis) Stosownie do życzenia nadawcy wyrażonego w liście przewozowym dozorcy mogą jechać bądf w wagonie do którego załadowano przesyłkę której towarzyszą bądź też V innym wagon ie. Za przejazd dozorcy w wagonie towarowym nadawca opłaca należność w wysokości wartości biletu klasy l ej za całą odległość przejazdu otrzymując wzamian bilet blankietowy. W braku biletu opłatę wpi' suje się do listu przewozowego w rubryce Opłaty dodatkowe. Od opłaty tej zwolnieni są dozorcy towarzyszący tabqrowi kolejowemu na własnych koła<h i mieszczący się w tym taborze. W razie zgody nadawcy przesyłki na zajęcie przez dozorcę miejsca w wagonie osobowym (przy przewozie przesyłki pociągiem mies~anym lub osobowym) powinien on zaznaczyć to w liście przewozowym i wykupić bilet tej klasy którą pojedzie dozorca. 40. W razie przejazdu dozorcy - na życzenie nadawcy wyrażone w liście przewozowym - W wagonie do którego załadowano przesyłkę wago taki nie może być doładowany przez kolej innemi towarami i uważany jest za oddany nadawcy do wyłącznego użytku. W zależności od tego przeważne oblicza się za wagę rzeczywistą przesyłki najmniej Jednak za kg. według taryfy wagonowej. W razie przejazdu dozorcy w innym wagonie wagon z przesyłką może być doładowany przez kolej innemi towarami i powinien być wówczas zamknięty i zaplombowany. Prawo dost :pu do tak załadowanej przesyłki w drodze otrzymuje dozorca jedynie w obecności obsługi pociągowej lub stacyjnej l tylko w tych wypadkach kiedy zauważono uszkodzenie wagonu lub plomby.

9 .1' 164 Oziennik Ustaw. Poz '9 B.POSTRNOWENf\ TARYFOWE 5PECJf\LNE. /. V'ł'. Zwłoki..41. Przewot ne za zwłoki w trumnie ustawionej w ~krzyni abliczą si~ ze 7500 kg. 0<;1 tr'ijhm~ a) przy przesyłk ac h pośpies znyc h w tej liczbie prz ew ożonych i w pociq91'ch C?'~bOwych według stawek przewozowych dla przesyłek pośpiesznych; ' b) przy przes yłl~ą<; h zwyczajnych wedhj9 klasy ; > c) przy przes y łk ach prze w oż on ych w poś pie szn yc h pociągach osobowych we~ł~g staweliprzewozowych dla p'rzesyłek p ośpiesznych pod wyższo nych o 500/0. ' ' Przy nadaniu za jednym listem przewozowym 2 lub wie:cej trumien przewoźne pobiera się według kiesy 111 za kg. ' ' 42. Przewożne za zwł o ki w skrzyni ach przesyłane przez ur zędy policyjne zakłady k~tj1e s ~J?> it a le i ' t. p. do prosektorjów wyż s zych zakładów naukowych lub przez te zakłady przesyłane dalej óbllcza 5ię za wagę 3000 kg. od każdęj skrzyni: a) przy pr ze s y ł kac h p ośpiesznych według stawek dla przesyłek pośpiesznych / b) przy przesyłk a ch zwyczajnych według klasy. 43. Przewóz za pop ioły w urnach oblicza sie: za wage: rzeczywi stą: a) przy prz esyłkac h pośpiesznych wedł ug stawek dla przesyłe k pośpiesznych; b) przy przesyłkach zwyczajnych według klasy. vm. ZWierzęta iywe. R. Zwierzęta domowe i drób. 44. Za.zwierzęta d0mowe żywe oraz drób przewoźn e oblicza si~ na Z6sadath l w wysokoścl/ PQdaoej w Nomęnkląturze i klasyfikacji towarów (cz ą ść łl Taryfy). ' B. Zwierzęta dzi'kie. 45. Za zwierzęta dzikie duże w klatkach lub zwi e rzyńcach jak rówmez za zwierzęta dzikie drobne (sarny zającę króliki i t. p.) oraz ptaki załadowane do klatek przewoźne oblicza sie: na zasa dach i w wysokości wskazanej w Nomenklaturze i klasyfikacji towarów (część Taryfy). C. ~yby tywe ł zarył}ek w nacllynią.ch z wod~. 46. Przesyłki ryb żywych i zarybku w wodzie przyjmuje się do prze\y0zu w natzynłath cechowanych których pojemność nie przekracza 350 ltrów a waga 350 kg. ti\opattźonych w mocne' ucha i w przykrycia zabezpieczające od wycieku i wytryskiwania wody. 47. Przesyłki w naczyniach o pojemności 150 litrów lub o Wadze brutto 150 kg. i więcej winny być naładowane prze~ nadawtę l wy1ac1ówmle przez odbiorce: Przewóz przes~łek ryp żywych i zarybku w wodzie uskutecznia się zwykle przyśpieszonem i pociągami towarowemi. Dla przewozu pociągami osobowemi i pośpięsznemi wymagane jest przedwstępne ' porozumienie z koleją. Kolej zastrzega sobie prawo wagony załadowane rybami żywe mi doładować innemi towarami według swe:gq uznania. 49. Przewożne oblicża się za' wagę brutto (naczyń i ryb) według tafyf wskazanych w Nomenktaturze i klasyfikacji towi;lrów (ClE:ŚĆ Taryfy). '. D. Dozorcy XWieH2t %apb$y past)'. 50. Warunki przejazdy dozorców okręśla fozd~iał V ~apasy ŻY\y1l0śch nięzpędnę do żywierlla zwierząt w drodze. w ilo~ci wskazanej V Nomenklaturze i kla~yfik~cji (~zęść!!-<;!a T~ryfy) pr; ę.woione JQ bezpłatnie V tym ornym wzagoic. Vi którym załadc;>wane są zwier~ęta. X. Przewóz: mleka ta biletami. ' '. ~2. 'flewó! mleka kolejami nielal 'eżhie od óg6ln~go śposabu 'jego ptzewbzu za kwitamr ba~~żowe~1 i 26 list~rni 'f~ew~loweml dokohyw~ się 1'0 wyjednaniu uprzednio tezw~lenła odrra~ńej Dy. rekcji takzl! za odcłfłelnemł blełęrr)i według taryfy dla pn:ewozu przesyłek póśpre!5znyc:h ulgoviych (punkt 7-13 nin. Postano taryf.) Kelej ma prawo wstrtymać przewóz młeka za biletami w ktlide!j thwiłl jeżeli tego wymaga4 be:dą wigł~dy n.icnu lub jeieli nadawca wżgl~dnie odblortl!l ne zastc)~uje się do hll'liejsżyc:h przeł'!!$ów 53. Bilety na prtew6z tnl~ka skład a j~ się i. tr~~cli cz~sć l ; grżbj ~ tu. właściw ego biletu óc1ćlnka do biletu. Na biletac:h winny ' być wydrukowahe kolejne numery tudzież serje oraz nazwy stat y) nadawczych. Nazwy stacyj przeznaczenia ilo!e beń z mlekiem wagę oraz wysokość pobranej opłaty przewozowej - wpisuje się odr~cznie w przeznaczonych do tego miejscach. PrzC?d wydaniem biletu

10 .. Dziennik Ustaw. Poz. 428 wszystkie jego części. należy ostemplować stemplem kalendarzowym (datownikiem). Po zapełnieniu r.ubryk pierw~za ~z~ (; pjletu (grzpiet) pozostaję na stacji nadania drugą cz~ść (właściwy bilet) stacja l1~a~w~z:a przyrnocowtlje do jednego z naćzyń l'tanewją~ych daną przesyłkę z którym to na~zynh~m częsć tą id?ię (;ja ~tacji przęznaczenią trzedą zaś (odcinek) wydaje nadąwcy na dowag przyjęcia mleka ' do przewozu. Tenże odcinek biletu służy również jako dowód do zgłaszania roszczeń do kolei z tytułu tego rodzaju przewozów. Obciążanie przesyłek mleka zaliczeriij;l'mi jest niedozwolone. 54. Naczynia do prżewozu mleka powinny być zaopafrzone w przylutowane do nich tabliczki metalowe ze wskazaniem wagi naczynia próżnego wagi naczynia z mlekiem nazwy stacji nadawczej i przeznaczenia oraz firmy lub nazwiska nadawcy i odbiorcy. Zamiast firmy lub nazwiska odhiorcy mleka na tąbliczkach moźna oznaczać jakąkolwiek liczbę lub literę; w tym 'razie nadawca składa stacji nadania deklarację komu ma być wydawane mleko na stacji przeznaczenia a stac;:ja nadania niezwłocz nie przesyła taką deklarację do stacji przeznaczenia. 55. Rozmiar forma oraz rodzaj naczyń z mlekiem mogą być dow~tne. Waga katdej napełnionej mlekiem bani nie powinna przekraczać 50 kilogramów. Dla tjłatwienia orjentowarlia się przy zwrocie próżnych i wydawaniu pełnych bań na stacjach przeznaczenia banie wraz z pokrywkami winny być W górnej części pomalowane (kosztem właścicieli) ną wskazany prtez Dyrekcję kolor. 56. Wagę naczyń próżnych tudzież wagę naczyl'l z mlekiem napełnionych do całkowitej ich pojemności określa stacja nadawcza przed rozpoczęciem zamierzonych pr z ~woz6w. W tym celu jak również dla kontroli prawidłowości przewidzianych w punkt. 54 i 55 tabliczek i zabarwień. nadawcy obowiązani są zgłaszać swe naczynia uprzednio próżne a następnie napełnione mlekiem do pełnej pojemności na odpowiednie stacje z których zamierzają mleko wysyła~. ' 57. Przesyłki mleka nadawane ' do przewozu za biletami w n?lc;;zyniach odpowiadających żądaniom punkt i 56 kolej przyjmuje b~z wążenia zastrzegając sobie jednak prawo dokony wania sprawdzenia wagi stosownie do art. 58 Przepisaw przewqzowych (część Taryfy). Wagę każdej przesyłki określa się w kilogramach z zaokrągleniem do pełnych dziesiątków wzwyż. 58. Naładowywąnię i wyładowywanie przesyłek mleka uskutecznia nadawca wiglądhie odbiorca. Mleko powinno być dostarczane na stacj~ nadawczą nie później niż na 90dzin~ przed odejściem odnośnego pociągu. Stacja męt prawo odmówić wysyłki mleka dostarczonego pó2niej. 59. W razie wysyłania mleka z przystanków otwartych tylko dla ruchu osobowego formalności przewidziane w punkcie 56 załatwia najbliższa od danego ' przystanku stacja taryfowa. 60. Stacja przeznaczenia wydaje przesyłki mleka odbiorcy wskazanemu przez nadawcę lub też osobie uprawnionej przez odbiorcę za pokwitowaniem. Okazywania odcinka biletu wydawanego nadawcy (punkt 53) nie wymaga się. Jednocześnie odbiorcy wydaje się dowód na prawo b.eżpłatnego powrotnego przewozu do stacji nadania próżnych bań w ilości otrzymanych pełnych. O przybyciu przesyłek mleka stacja przeznaczenia żewledamia odbiorcę w sposób przez niego wskazany i na jego koszt tylko wówczas gdy tego żądał piśmiennie. r ' 61. Próżne naczynia przewozi się do stacyj nac:ląw«:;~yg:h bezpłatnie bez formowania dowodów ecz tylko za okazaniem przez wysyłającego otrzymanego stosownie do punktu 60 dowodu. Przyjmo wj!'l!e j'qh odbywił!iiel onqlogicznie jak pełnych bań (punkt 58) wydawaril~za pokwitowaniem. 62. Do przewozu.za -biletami z zastosowaniem niniejszych prle~isów dozwala si~ przyjmować oprócz mleka tak~~ śmietankę świeżą oraz śmiemnę jedntlkż w spe'cjalnie prżeznaczonych do tego baniach przyczem koleje odpowiadają za brak tych produ~tów nie według ich wsrtotcl rżec2:ywistej le~z tylko do wysokości mleka zwyczajnego. 63. Brak lub uszkodzenie pełnej lub próżnej bani nalety zgłoste; sta~ji w ciągu pierwszego ('jni!! odbioru. Późniejsze reklamacje uwzględniane nię będą. x.. Środki strzelnicze rozsadzające. 64. Przewożne za przedmioty wyszczególnione w rozdz. a grupa i w rozdz. b grupa załącznika B. do Przepisów przewozowych (część Taryfy) oblicza 'si~ przy przesyłkach d r o b n y c h (zwyczajnych lub pośpiesznych) za podwójną z80krąglcmą wagę prze:syłki najmniej jednak za 3000 kg. od listu przewozowego według odnośnej klasy taryfy. 65. Zało1dowanie i wyładow1inię środków strzelni~zych rq2$adzają<;y~łt j«l!lt Qbowiukien1J ~adawc;y wzgj~dnie odbiorcy. X. Ciecze żrące trujące.' 66. Za przesyłki d r o b n e (zwyczajne lub pośpieszne) kwasu siarkowego kwasu saletrowego (azotowego) i mies;:an :k z nich kwasu solnego i octowego ługów gryzących amonjaku płynnego oraz płyn- nyc;h.:wiązk6w ar~ zc!ni kowy<:!1 w naqyniach szklal1ych hjp glinianych umieszczonyc.h w ko$zach o wadze pfiev~ y~szajflc~j 75 kg. w Jednej $ztuce przewożne oblicza si(ł według taryf obowiątują<:yeł\ najmniej jednak ia 2000 kg. ed istll pl'tewó.20wegol w pozostałych 18Ś przypadkllch za rzeczywistą W2!.g~ prtes~nd.

11 ./ Dziennik OsŁaw. PO X. Towary lekke przestrzenne Niżej wymienione przedmioty które wzgle:dnie do wagi swojej zajmuji!l dużo miejsca w wagone zaliczone są do towarów lekkich i przestrzennych za które przy przesyłkach d r o b n y c h (zwyczajnych lub pośpiesznych) przewoźne oblicza sie: według taryf odnośnych podwyższonych o 500/0. Do towarów tych należą: - bawełna naturalne i sztuczna nieprasowana (z grupy 83):. beczki') i kadzie drewniane próżne (z grupy 43): chm!q nieprasowany (z grupy 11); dekoracje teatralne (z grupy 128); figury modele z gipsu (z grupy 52); gnslory (balony butle) szklane próżne ) (z grupy 58); gonty (z grupy 43);. kapelusze niezłoż~e do skrzyń (z grupy 96); klatkl*) (z grup 43 i 65); kolebki dla d~ieci (z grupy 43); koro drzewa korkowego i wyroby z korka (z grupy 41); koue*) kufry próżne (z grup 43 i 113); kwiaty sztuczne i żywe (z grup 9 i 96); meble drewn1ane g.ie:te i plecionenierozebrane (z grupy 43); obręcze drewniane (z grupy 43): odplldki prz~dzalnicze nieprasowane (z grupy 95): erze i pueh (fjrupa 30);.. przetaki i sita (z grup 40 i 65); pudła drewniane*) i kartonowe próżne nieułożone jedno w drugie (z grup ): siano słoma i trawy suche (z grupy 5);. skrzynie drewniane*) próżne nieułożone jedna w drugą (z grupy 43); ~rodki przewozowe dla dróg kołowych i wodnych jako to: wozy powozy sanie samochody rowery motocykle łodzie i statki nierozebrane próźne (z grup 120 i 127);... trumny drewniane próżne nieułożone jedna w drugą (z grup 43 i 125):. trzcina sitowie i choinki ści~te (z grupy 42); w8ta(a grup 80 i 83); wełna naturalna i sltuczna (z grupy 86); węgiel drzewny (z grupy 44); wózki dziecinne (z grupy 112); wyroby koszykarski~ (z grup 43 i 113); zwierzęta ptitki wypchane (z grupy 37):.x. Kruszce szlachetne kosztowności. 68. Srebro i złoto V sztabach płatyna pieniądze i monety ze szlachetnych metali papiery wartośdowe dokumenty kamienie drogocenne wyroby złote srebrne i platynowe oraz inne kosztowności przewozi się wyłącznie jako przesyłki pośpieszne i tylko pociągami osobowemi. Przewoźne oblicza si~ wedłu.g zasad następujących :.. a) za przesyłki od 3000 kg. i wyżej-za wag~ rzecz-ywistą według stawek przewozowych dla przesyłek pośpiesznych podwyższonych o 50%;. b) za przesyłki poniżej 3000 kg. - za wagę rzeczywistą co najmniej jednak za 1000 kg. według stawek przewozowych dla przesyłek pośpiesznych podwyższonych o 100% o ile przewoźne obliczone na zasadzie p. a) za 3000 kg. nie wypada taniej; c) za przewóz w osobowych pociągach pośpiesznych. --:- przewożne przypadające według powyżej przytoczonych przepisów podwyższa sie: o 50%. XV. Przedmioty długości ponad 7 m. 69. Za przedmioty długości ponad 7 m. w tej liczbie takie furgony łodzie samoloty balony nadawane jako przesyłki d r o b n e (zwyczajne lub pośpieszne t. j. o wadze mniej nii 7500 kg.) przewożne oblicza się we dług taryf obowiązujących za wagę rzeczywistą przesyłki ' - z uwzględnieniem ponadto w stosunku do przedmiotów przestrzennych sposobu obliczania przewożnego według punk. 67- nie mniej jednak niż za 5000.kg. od każdego zajętego wagol'lu.. *) Podwyższen i e przewoźnego o 50% nie dotyczy przedmiotów lekkich i przestrzennych używanych. =YCh. stanowiących opakowanie zwrotne. mianowicie: beczek drewnianych. gąsiorów (balon6w. butli) szklanych. klatek. uelol ł :skr~ d:..~ p'zew<lionyc:h nil zaladach. podflł'l~ch w POZCil. V (p; p ) aia. Postano tal'jf.

12 .1 Dzennik OstaW. PO!. _ Określone w punk. 69 obliczenie przewoźnego za wag~ najmniej 5000 kg. od wagonu stosuje się również w tym wypadku gdy z przedmiotami długości ponad 7 m. nadane są inne towary za tym samym listem przewozowym. ' Jeżeli przesyłka taka załadowana została do jednego wagonu ale według uznania kolei koniecz- nem jest wstawienie wagonu ochronnego to za wagon taki pobiera się dodatkowo po 50 mk. od wagonu i kilometra przyczem kolei przysługuje prawo załadowania wagonu ochronnego innemi przesyłkami. 71. Za przedmioty długości ponad ' 7 m. nadawane jako przesyłki pół- i całowagonowe przewoźne oblicza się według taryf obowiązujących nie' mniej ' jednak niż za kg. ód każdego zajętego wagonu. Jeżeli według uznania kolei konieczne jest wstawienie oprócz wagonów załadowanych także wagonów ochronnych to niezależnie od przewoźnego przypadającego za kaźdy załadowany wagon po. biera się opłatę po 50 mk. od każdego wagonu ochronnego i kilometra z prawem kolei załadowania ich innemi przesyłkami. 72. Załadowanie przęz nadawcę wagonów ochronnych innemi towarami zezwala się pod warunkiem iż towary te będą nadawane za oddzielnym listem przewozowym i adresowane do odbiorcy ładunku głównego; w tym wypadku opłaty dodatkowej za wagon ochronny\ nie pobiera się a przewoźne za towary załadowane oblicza si~ według taryf obowiązujących. ' xv. Towary załadowane do wozów meblowych furgonów cyrkowych i t. p. 73. Za wozy meblowe furgony teatrów wędrownych cyrków panoram i t. p. załadowane meblami przyborami lub towarami przewoźne oblicza się za łączną wagę wozu i towaru według taryfy; ustanowionej dla naładowanego towaru nie mniej jednak niż za kg.. XV. Tabor kolejowy. 74. Przewoźne za wagony i parowozy kolejowe biegnące na własnych kołach oblicza według klas wskazanych w Nomenklaturze i klasyfikacji towarów (część Taryfy) za rzeczywistą wag~. Za wagony i parowozy załadowane na wagony niekryte przewoźne oblicza się również za wag~ rlł1czywist'ł lecz nie mniej niż za całkowitą ładowność wagonu użytego do przewozu. 75. Dozorcy przy wagonach lub parowozach o ile zajmują miejsca w tychże wagonach iw.owozach przewożeni są bezpłatnie. xvn. Okazy towarów i zwierząt przewożone na wystawy lub z ' wystaw. 16. Przy przewozie przedmiotów i zwierząt przeznaczonych na wystawy lub targi - wystawy Oarmarki-wystawy) o charakterze użyteczności publicznej mają zastosowanie poniżej przytoczone ulgi przyznawane przez D.yrekcje Kolejowe na skutek uprzednich starall Komitetu Wystawowego. 1\. Warunki: a) Wystawy obejmujące okazy tylko jednej firmy nie są uważane ta wystawy o charakterze użyteczności publicznej. b) Przy przewozie na wystawę winien nadawca przy określaniu zawartości przesyłk \V liście przewozowym zamieścić uwagę że jest to towar przeznaczony na wystawę. c) Do powrotnego przewozu towary winny być nadane w ci ą gu 4-ch tygodni po. zamknięciu wystawy na tę stację z której dany towar był pierwotnie wysłany. Przytem winien rudawca dołączyć pierwotny list przewozowy kopję tegoż listu przewozowego dla kontroli 'oraz zaświadczenie Komitetu Wystawowego że zwracane przedmioty były wystawione i nie zostały ani sprzedane ani wylosowane. d) Prze\vóz zwrotny winien być dokonany pod adresem nadawcy wymienionego w pierwotnym liście przewozowym i w jednej przesyłce. Zwrot w kilku przesyłkach (częściami) nie jest dozwolony. Pierwotny list przewozowy powinien być przy nadaniu towaru do przewozu zwrotnego ostemplowany lub t-=ż opatrzony w odpowiednią adnotacją. W liście przewozowym na zwrotną przesyłkę nadawca winien żądać zastosowania ulgi; sto.'sownie do art. 89 Przepisów przewozowych (część Taryfy). Przy obliczaniu odszkodowania za towary wystawowe w drodze powrotnej przyjmuje się za pod staw~ zwyczajną wartość handlową towaru bez uwzgl~dnienia specjalnych- cech danego okazu. B. Obliczanie przewoinego: a) Przewoźne za towary przewożone na wystawy oblicza si~ w pełnej wysokości według taryf obowiązujących. ił) Przewóz powrotny z wystawy dokonywa się bezpłatnie na tym samym szlaku na którym uskutecżniony był przewóz pierwotny na wystawę.. ł Bezpłatny przewóz powrotny dokonywa si~ tylko w przesyłkach zwyczajnych. sf~ ich ich

13 Dziennik Ustaw. Poz ( <\' '1'.; ~_ c) Jeżeli do powrotnego przewozu prze.dmiotówwystawowych użyte są wozy meblow~ fo za przewóz ppbiera się takie opłaty jakie wypadną za ptzewóz próżnych. wagof}ó~ meblowych. \ d) W ~azie bezpłatnego zwrotu. za wszystkie czynno~ci dodatkowe (ważenie naładowanie ek.) pobiera się opłaty według taryfy. XVH. Towary; przewotone żsypem. 77. Przewóz zboża roślin strączkowych łuskanych otrąb słodu i nasion 0łeistych i pastew~ Dych isypem dokonywa Sę według wyb-oru kolei albo W specjalnie urządtonych YagohaGh zsypowych ajbó W zwykłych krytych wagonach towarowych do których nadawca winien dostarctyć zastaw petrzebl1ych. do zastonlt::cia drzwi wagonowych. 'Zabezpieczenie od rozsypania załadowanego towaru obewiązuje nadawc~ ;>o jednego wagonu może być żaładowane zsypem zboże tylko jednego rodżaju jak rownleż cały ładunek każdego wagonu winien być adresowany do jednego odbiorcy i do jednej stacji przezńaczenia ; 79. Brak opakowania winien być stwierdzony przez nadawcę stosownie do art. 62 Przepisów Przewozowych (część Taryfy) Przewo~ne oblicza si~ według ustanowionych dla załadowanego towaru stawek przewozowych zawsze za rzeczywistą wagę lecz nie mniej niż. za całkowitą ładowność podstawionego wagonu. 81. Jeżeli kolej dbkohywa wyładowania i workowcińia na żądanie uprawnionego. do dyspozycji prześyłką albo czynności te wypełnia po upływie terinlmi wyładowania pobiera się koszły zakupu worków lub też o ile kolej dostarczy na ten cel śwoich worków. opłatę dzierżawną która wynosi po 20 mk. za sztuke: i każdą 'dobt:: w pierwszych lo-ciu dniach a po upływie tego terminu - po 40 mk. za sztukę i każdą następną dobę... Oprócz 'narosłeg~ pos~ojowego i na~eż~ości za wyła?~wanie według o/ykazu opłat dodatkowych pobiera rowniez kolej nałeznoścj za żaworkowame w wysokoscl 10 rok. za kcizde zatzęte 100 kg.. Naleiności la wyładówanie. zaworkowanie jak również zwrot kosżtów ti3 żakupicme. worki wżgl~dnie 'opłatę dzietżawn~ za werki nalezą się kolei takie w fym wypadku j~ieli kolej wyładuje przesyłke: zsypem z powodu prżeszkód W przewozie powst a łych nie ż winy kolei (j ile zawiadbrtiitloy o ptzeszkodzie nadawca nie dał dyspozycji w terminie określonym watt. 74 Przepisów ptzewozowych. Oprócz tego pobiera się narosłe postojowe i składowe. Przesyłki ' zaworkowane przez odbiorcą mogą być złożone do magazynów kolejowych tylko na zasadzie odd~ielnej umowy. XX. Towary przewożone luzem. 82. Przew9źne za towary przewożone luzem t. j. bez opakowania oraz bez wskazania ności sztuk i bez należytego. cechowania lub numerowania każdej sztuki oblicza się za wagę rzeczywistą nie lillii!j Jednak. niż ża kg.. 'o Wyjątek stanowią towary przewożone luzem wymienione w punk. 17 niniejszych Postanowień tatyfówych. ta przewóz których opłatę oblicza si~ żawsze za rzeczywistą Wagą. lecz nie mniej niż za eałko-w itcj ładowność podstawionego wagonu.. Xx. Towary przewożone w wagonaoh specjalnych prywatnych właścicieli. 83. Wagony specjalne (wagony - cysterny chłodnie. ogrzewane służące do przewozu mięsa r ' Wa; OWoców i t. p.). należące do prywatnych właścicieli. poininny być ialiczone do taboru pewnej kolei posiadać obok wyraźhie oznac:żonej firmy właściciela także cechy (znaki) danej kolei oraz nazwę stacji matierzyśtej Właściciel wagonu specjalnego rria prawo dysponowania nim. Odnośne zlecenia winien on dawać kolei pisemnie za pośrednictwem statji macierzystej. 85. Kolej nie przyjmule odpowiedzialności za techniczne urz.ądzenie wewnątrzne specjalnych wagon6w prywatnych właścicieli n/e odpowiada tez za brak lub uszkodżenie towaru powstałe wskutek niedokładności w takiem urządzeniu. 86. Załadowania i wyładowania towarów w wagonach specjalnych prywatliyćh właścicieli dokonywa nadawca względnie odbiorca ponosząc całą odpowiedzialnośc: za sposób dokonania tych czynności órai la zachowanie ptzy tern niezbędnych warunków bezpieczeńst wa. ' 87. Przewoźne za towary. przewożone w wagonach Specjalnych prywatnych właścicieli oblicza się według taryf obowiązujących wskazanych w Nomenklaturze i klasyfikacji towarów (część Taryfy) oraz w niniejszych Postanowieniach taryfowych.

14 \ Dzionnk Ustąw. 'PO '/ _ ł 759' ' 88 Opróinione wagony sp ecj ~ lne prywatnych właścicieli powinny być... V' braku odmiennego zlecenia właścici ela - zwracane automatycznie na st ację maci e rzystą. Zwrot taki jak również przewóz ' próinegp wagonu na inną sta cj ę pod nał a dunek odbywa si ą bezpł atnie. W razie niezaładowania jednl'lk wagonu na stacji do której dostarczony zost a ł on' w stanie p różnym ża dalszy przewóz próżnego wagonu pobiera się opł a tą niżej wskazaną. Prz ewoźne - wedłu g taryfy za przewóz taboru kolejowego na własnych kołach-pobiera się tylko w wypadkach następ ujących: a) przy pi~rwsźem wysyłaniu wagonu specjalnego do stacji macierzystej celem przydzielenia dq taboru danej kolei; b) przy wysyłaniu wagdnu specjalnego zę stacji macierzystej po wydzieleniu go z taboru danej ' kolei; c) przy przewozie w razie zmiany stacji macierzystej w obrębie tejże kolei; d) przy przewozie powtórnym próżnego wagonu niezaładowanego na stacji do której l ' ' dostarczony on został vj stanie próżn ym pod naładunek; ' e) przy przewozie wagonu specjalnego dla naprawy do warsztatów oraz z powrotem. XX. Towary przewoż one w wagonach-kotłach (cysternach). 89. Przewoźne za towary przewozone w wagonach-kotłach (cysternach) obli eta sie:: a) Z a g a z y: Za wagę własną użytego wagonu-kotła według klasy taryfowej ptzewidzianej dla zą. ładowanego gazu; b) Za ciecze (płyny): Za wag~ rzeczywistą z a ładow anego towaru najmniej Jednak za kg. od wagonu i listo przewozowego; wed ług odpowiedniej dla załadowanego towaru taryfy (porów~ p. 16 Postano taryf.). XX. Pociągi nadżwytzajfle. 90. Zamawianie pociągów nadzwyczajnych i określanie warunków przewozu w nich nast~pule w drodze każdorazowej umowy z Dyrekcjami kolejowemi. Przewoźne za towary przewożone pocią giem zamówionym oblicza się na podstaw)e taryf obowiąz ujących nie mniej jednak niż za kg. według klasy l. - xxm. Wagony i pociągi wojskqwe oraz wagony dodatkowe pocztowe. 91. Za wagony stanowiące własność władz wojskowych jak np: wagony-łaźnie wagony-laboratorja wagony-apteki wagony warsztatowe i t. p. załadowane sprzętami stanowiącemi nieodłączne wyekwipowanie danego wagonu i doczepione do pociągów towarowych przewożne oblicza sit; po 30 marek za każdą oś i każdy kilo'metr. Obsługa wagonów w ilości 2 osób na wagon przewożona jest bezpłatnie; pozostałe osoby znajdujące sit; w wagonie obowiązane są wykupić bilety klasy 3-ej. Na tych samych warunkach przewożone są dodatkowe wagony pocztowe doczepiane do pociągów towarqwych. Za wagony pocztowe dodatkowe doczepiane do pociajgów osobowych' prźewoine oblicza sit; po 40 marek od osi i kilometra. 92. Przewoźne za pociągi wojskowe bądź stale kursujące o pewnym określonym składzie jak pociągi sanitarne szpitalne kąpielowe pancerne budowlane i t. p. bąd ź tei zwarte pociągi służące do ptzewołu óddzialów wojskowych wraz z pr zynależ nym inwentarzem wojskowym jak ~ konie wozy kucihnie polowe armaty amunicja i t. p.-oblicza się po 30 marek za każdą oś ~ k~żdy kilometr przyczem najmniejsza należność za pociąg wynosić ma marek. XXV. Przewóz do i od ładowni poł~czonych ze stacją kolejową osobnemi bocznicami. 93. Za przewóz do i od ładowni połączonych ze stacją kolejow~ osobnemi bocznicami opłaty oblicza się albo na podstawie osobnych umów jeżeli bocznice należą do osób prywatnych albo na zasadach ogólnych o ile odległości ich podane są w Wykazie odległości kilometrycznych. Wyjątek stanowią bocznice podane niżej za przewóz któremi pobiera sit; opłaty następujące:. a) Przewoźne za przesyłki węgla kamiennego i brunatnego koksu i brykietów wysyłane z kopalni Zagłębia Dąbrowskiego bocznicami łączące mi je ze stacją kolejową do dalszego przewozu koleją magistralną oblicza sit;: oddzielnie za odległość rzeczywistą bocznicy według stawki-1 mk. za każdy kilometr i 100 kg. bez opłaty stacyjnej i oddzielnie za odległość kolei magistralnej według stawek wskazanych w tablicach opłat przewozowych z włączoną do nich opłatą stacyjną. b) Za przesyłki węgla kamiennego i brunatnego koksu i brykietów przewożone z kopalni wyłącznie do stacji obs ł ugującej bocznicę lub też z jednej bocznicy na drugą w obrębie tej ż e stacji przewoźne oblicza się na zasadach ogólnych t. j. z zaokrągleniem odległości i z pobraniem opłaty sta.c;yjnej..

15 770 Dziennik Ustaw. Poz Nil 48. / c) Za przewóz pomi<::dzy stacją Lwów - Podzamcze a ładownią Lwów - Podzamcze - Rzeźnia: zwierząt żywych i przesyłek 'wagonowych od wagonu.. ' mk. przesyłek drobnych za 100 kg mk. d) Za przewóz pomi.ędzy stacją Podgórze-Płaszów a ładownią Podgórze-Wisła: przesyłek wagonowych od wagonu mk. ' drobnych za 100 kg mk. e) Za podstawienie wagonów-kotłów (cystern) w Borysławiu-.Tustan~wicach pod nalewaki 'od wagonu mk. XXV. Przewóz linjami kolejowemi stosującemi warunki specjalne. / 94. Za przesyłki zwyczajne wysyłane do Cieszyna w Polsce przez Goleszów przewożne oblicza si~ oddzielnie za koleje polskie do granicy pod Cieszynem według taryfy niniejszej i oddzielnie za odcinek od granicy pod Cieszynem do stacji Cieszyn C. S. D. z pobieraniem za odcinek ten długoś~i 2 km. opłat nastt;pujących za każde rozpocz~te 100 kg.:. a) za przesyłki drobne mk. polskich b) półwagonowe 185 c) całowagonowe u W F\ G F\ : Wysokość powyższych opłat może ulegać zmianie w zależności 00 stosunku kursowego' marek polskich do koron czeskich. O zmianach podobnych ' b~dą na stacjach wywieszane odpowiednie obwieszczenia. 95. Za przewóz towarów kolejami miejscowemi okr~gu St a nisławowskiego: Dolina - Wygoda i Pałahicze - Tłumacz w komunikacji tak wewn~trznej jak i bezpośredniej z innemi kolejami opłaty oblicza si~ według tablicy następującej:. Za odległość kilometrów Op/aty w rnarkach za 100 kilogramów Klasa prze- Klasy przesyłek zwyczajnych sy/ek pośpiesznych V V V t / u W 1\ G 1\: Do opat powyższych włączone są również i odnośne opiaty stacyjne. Za przewóz zaś temii kolejami zwierząt żywych i drobiu opaty przewozowe podane w gr. 22 Nomenklatury i klasyfikacji towarów oraz w odnośnych tablicach opłat przewozowyth za przewóz żywych zwierząt domowych i dzikich oraz drobiu w przesyłkach wagonowych (część V taryfy) oblicza sic: z podwyższeniem o 100%.

16 N248. Dziennik Ustaw. Poz t WYKAZ OPŁRT DODRTKOWYC~. ~.. Mrk. fen ł 1. Ceny druków urzędowych i opłaty za ich stemplowanie lub wypełnianie. (ł\rt i 73 Przep. przewoz.). a) Za formularze listów przewozowych łącznie z ich wtórnikami: 1) za listy przewozowe wewnętrzne za sztuk~ wraz z wtórnikiem 2).. międ4ynarodowe OJ OJ OJ U W F\ G F\. Każdy list przewozowy podlega opłacie stemplowej w wysokości 50 mk. Takąż opłatę pobiera się i od każdego dołączonego do listu przewozowego arkusza dodatkowego. b) za formularze na zlecenia dodatkowe oświadczenia nadawcy i tym podobne B druki za sztukę c) za ostemplowanie kontrolne formularzy listów przewozowych drukowanych do D własnego użytku przez organizacje lub firmy postronne - od każdych 100 sztuk d) za wypełnianie na żądanie nadawcy listu przewozowego oraz jego wtórnika-od sztuki : Opłaty za ważenie (wagowe). (ł\rt Przep. przewoz.). Za ważenie na wadze: a) magazynowej-za każde 100 kg. b) wozowej (pomostowej)-od wozu c) wagonowej-od wagonu ładownego lub próżnego mieszczącego si~ na wadze wagonowej d) wagonowej-od wagonu wymagającego dwukrotnego ważenia. e) wagonowej-od wagonów załadowanych przedmiotami długiemi nie mieszczącemi się na jednym. wagonie opłatę Za ważenie pobiera się za każdy wagon osobno po..... ~ 3. Opłaty za liczenie sztuk. (ł\rt i 77 Przep. przewoz.) Za sprawdzenie na żądanie nadawcy względnie odbiorcy ilości sztuk-za każde rozpoczęte 10 sztuk Opłaty 'za zaopatrzenie przesyłki w napis stacji p.zeznaczenia. (ł\rt. 62 łrzep. przewoz. ). Za zaopatrzenie przesyłki (w żastępstwie nadawcy) w napis stacji przezna a czenla pobiera się od każdej sztuki przesyłki ł 5. Opłaty za załadowanie wyładowanie lub przeładowanie. (ł\rt Przep. przewoz. i dz. V Postan. taryf.). a) Za załadowanie wyładowanie lub przeładowanie przesyłek pośpiesznych i drobnych oraz za dokonanie tychże czynności prz;ez kolej w przypadkach kiedy one obowiązują nadawcę lub odbiorcę kolej pobiera za każde rozpoczęte 100 kg.; za załadowanie za wyładowanie za przeładowanie w drodze lub przy przejściu na kolej o: innej szerokości toru nie mniej jednak nii zwrot kosztów rzeczywistych; b) za wypożyczone przez kolej na życzenie nadawcy wzgh::dnieodbiorcy przyrzzldy.tłuż~c. do załapowania. wyładowania. łub zabezplec:ienia przesyłki pobiera 11_; /

17 f U Dziennik Ustaw. -Poz b f f ' 1) za zastawy do drzwi wagonowych lub pomosty przenośne-od sztuki. 2) za deski belki łańcuchy i t. p.-od sztuki c) za użycie dźwigów (żórawi) stąłych lub ruchomych - od każdych rozpoczętych U 100 kg. wagi przesyłki d) za dostawę dźwigu z innej stacji pobiera się dodatkowo przewoźne w wysokości opłaty za przewóz wagonu na własnych kołach; e) za zatrzymanie dźwigu dłużej niż 24 godziny opłaca się za każdą następną dobę dodatkowo f) za dokonane przez kolej na życzenie nadawcy y.rzględnie odbiorcy wyładowanie lub załadowanie przesyłki na wozy (podwody) pobiera się opłaty wskazane w ust. a). 6. Opłaty za przechowanie przesyłek (składowe i placowe). (1\rt Przep. przewoz. dz. Postan. taryf.)~ Mrk fen. a) Za przechowanie przesyłek na rampach placach składowych i t. p. - za każde rozpoczęte 100 kg. i każdą rozpoczętą dobę po upływie terminu wolnego od b) za przechowanie przesyłek w składach krytych-za 100 kg. i każdą dobę... c) za przetrzymanie zwierząt żywych - stosownie do punktu 18 nin.. Wykazu opłat dodatkowych. składowego W f\ G f\. Przy częśćiowem zabieraniu przesyłek opłatę za przechowanie pobiera się za całkowitą wagę przesyłki i za cały czas jej przechowania. Termin wolny od składowego i placowego stanowi dla przesyłek załadowanych i wyładowanych przez kolej-24 godziny które na stacji nadania liczy się od... chwili rozpoczęcia przyjmowania przesyłki a na stacji przeznaczenia - od chwili zawiadomienia odbiorcy o przybyciu przesyłki. U W f\ G f\. Słupy telegraficzne i telefoniczne oraz inne materjały stanowiące własność Ministerstwa Poczt i Telegrafów składane i przechowywane na placach składowych rampach i t. p. przestrzeniach otwartych na stacjach nadawczych lub przeznaczenia przechowywane są bezpłatnie. Za materjały te o ile przechowywane są w magazynach szopach i t. p. pomie~zq:eniach. krytych opłaty za składowe pobiera się na zasadach ogólnych \ \ 7. Opiaty za przetrzymanie wagonu (postojowe) i zajęcie torów. (1\rt i 81 Przep. przewoz.. i dz. Postan. taryf.). 1\) Postojowe. T e r m i n wo n y od p o s t o j o w e go dla przesyłek załadowywanych przez nadawcę względnie wyładowywanych przez odbiorcę stanowi: a) dla przesyłek ropy nafty benzyny i olejów mineralnych w wagonach kotłach (cysternach) godzin służbowych b) dla przesyłek olejów ciężkich w miesiącach: grudniu styczniu i lutym godzin służbowych c) dla przesyłek wymienionych pod a) w rafinerjach i kopalniach nafty godzin służbowych d) dla przesyłek załadowywanych lub wyładowywanych z wagonów 3D-tonowych f godzili służbowych e) dla przesyłek zwierząt żywych godziny służbowe f) dla wszystkich pozostałych przesyłek godz:in służbowych licząc od chwili podstawienia wagonu do naładowania wzgl~dnie od chwili zawiadomienia odbiorcy o przybyciu przesyłki (patrz art. 63 i 80 Przep. priewoz.) 1. O p ł a t y z a p r z e tr z y m a n i e wag o n ó w w tej liczbie i specjalnych (oprócz wagonów 30 tonowych i wagonów - kotłów. (cystern) używanych do przewozu ropy naftowej i jej przetworów patrz niżej punkt ) pobiera się: a) za rozpocz~tą pierwszą dobę po upływie terminu wolnego od postojowego i za jeden wagon '.. b) za rozpoczętą drugą dobę i za jeden wagon.... c) za rozpocz~tą trzecią i każdą następną dobę i za jeden wagon.'

18 Ni 48. Dzennk Ustaw. PO S O p ł a t yz a p r z e tr z y m a n i e wag o n ó w 30 - t o n o w y c h w a g o n ów- k o t łów (cystern) używanych do przewozu ropy naftowej i jej przetworów pobiera się:. a w tej liczbie i do wagonów-kotłów a) ~a r~zpoczętą pierwszą dobę po upływie terminu wolnego od postojowego l za Jeden wagon.' b) za rozpoczętą drugą dobę i za jeden wagon... c) za rozpoczętą trzecią i każdą następną dobę i za jeden wagon. U W 1\ G F\ 1. Do wszystkich sekwestrowanych wagqnów - kotłów (cystern) (cystern) wydzielonych przez Państwowy Urząd Naftowy do specjalnych przewozów (jako to: ropy z kopalni do rafinerji nafty nafty do celów aprowizacyjnych i t. p.) stosować należy wyżej wskazane terminy i opł a ty. G W F\ G F\ 2. Odnośne terminy zała~owania i wyładowan i a przesył e k oraz wysokość postojowego stosować należy takż e do wagonów (prócz wagonów prywatnych właścicieli) przetrzymanych na bocznicach (torach prywatnych).. G W 1\ G F\ 3. Za przetrzymanie wagonów n a leżąc y ch do k o l e i z a g r a n i c z n y c h wszystkie podane wyżej opł aty pobiera si ę w wymiarze podwój nym. B) Zajęcie torów. Za wagony specjalne prywatnych właścicieli (cysterny chłodnie wagony piwne mięsne i t. p.) zajmujące tory stacyjne pobiera si ę op ł'atę za każdą rozpoczętą dobę i za jedert wagon mianowicie: a) za przetrtymanie wagonów specjalnych na stacji macierzystej ponad 5 dób. b) za przetrzymanie wagonów specjalnych na stacjach oprócz macierzystej ponad c) :a d;~:t;zy~a~je' w'ag;n6w. sp~cj~lnych z~g;anic~yc'h po~ad 3' d~by' : : : : 8. Opłaty za wynajem opon. (f\rt Przep. przewoz. i dz. i V Postan. teryf.). a) Za wynajem opon bez względu na ilość ich użytą do pokrycia jednego wagonu: 1) na odległość do 200 km. - od każdego wagonu ) za każde nast ę pne rozpoczęte 100 km: - od wagonu b) w komunikacji bezpośredniej pomiędzy kolejami o rozmaitej szerokości torów~ opłaty powyższe oblicza się za każdą kolej oddzielnie; c) opłaty za wynajem opon należy uiszczać nawet wówczas gdy nadawca nie żądał dostarezenia opon a jednak w myśl przepisów przewozowych lub celnych kolej była zmuszona do nakr.ycia towarów; d) jeżeli nadawca nie użyje zamówionych opon lub.jeżeli odbiorca zwróci je dopiero po upływie terminu przepisanego do wyładowania przesyłki pobiera się U za każdą oponę i za każdy dzień przetrzymania Kaucja przy zamawianiu wagonu oraz opłaty za jego podstawienie lub przestawienie. (Rrt i 76 Przep. przewoz.). 21) Za każdy zamówiony przez nadawcę wagon pobiera się tytułem kaucji opłatę w wysokości postojowego za 24 godziny pierwszej doby; b) za podstawienie wagonu na żądan i e nadawcy w z ględnie odbiorcy i za zgodą kolei na inny tor aniżeli na ten który jest przeznaczony do z a ładowania lub wyładowania jak również za przestawienie wagonu już podstawionego na inne miejsce w obrębie stacji-od wagonu U W 1\ G F\. Przestawianie wagonu nie wpływa na przedłużenie terminu odbioru przesyłki. 10. Opłaty za dodatkowe zlecenia nadawcy. (f\rt i 81 Przep. przewoz.): a) Za wykonanie zleceń dodatkowych nadawcy pobiera się oprócz należnego przewofnego opłat dodatkowych oraz zwrotu kosztów własnych kolei od każdego zlecenia..... ł. ' Mrk fen. '-- /

19 774 Dziennik Ustaw. Poz _.l. Mrk. fen. C W Pt. G R. Za zlecenie zatrzymania przesyłki w drodze lub skierowania jej na inną stację niż stacja pierwotna stacja przeznaczenia pobiera w myśl p. 11 niniejszego Wykazu opłat dodatkowych: za każde 100 kilogramów.. najmniej od wagonu h) za przesyłanie zleceń nadawcy drogą pocztową lub telegraficzną jak rqwnież ' za powiadomienie go o zaszłych przeszkodach wprzev~ozie lub wydaniu przesyłki pobiera się opłatę według taryfy pocztowej względnie telegraficznej. 11. Opłaty za nowe nadanie przesyłki na zlecenie odbiorcy. (Rrt. 76 Przep. przewoz.). Za przesyłkę nadaną przed wyładowaniem jej na stacji przeznaczenia za nowym listem przewozowym na inną stację pobiera się oprócz przewożnego i opłat dodatkowych: za każde 100 kilogramów '.'... najmniej od wagonu Opłat powyższych nie pobiera się od przesyłek przeekspedjowywanych na stacjach granicznych - zagranicę lub z zagranicy. 12. Opłata za ubezpieczenie dostawy. (fut. 92 i 93 Przep. przewoz.). Za ubezple~zenie strat mogących wyniknąć z nieterminowej dostawy przesyłki oraz za ubezpieczenie uzupełniającego odszkodowania w razie zaginięcia braku lub uszkodzenia przesyłki pobiera się od każdych 100 mk. zadeklarowanej sumy oraz._ od każdych 10 km. odległości przewozu najmniej jednak od przesyłki. 13. Opłaty za zaliczenia oraz za wydatki w gotowiźnie. (flrt Przep. przewoi.). a) Od sumy ;mliczenia obciążającego przesyłkę pobiera kolej jako prowizjęl0j0 najmniej jednak od listu przewozowego ' '.... U W R G Pt.. Zmniejszenie lub unieważnienie zaliczenia dokonane po zawarciu umowy o przewóz w drodze zlecenia dodatkowego nie zmienia wysokości pobieranej przez kolej prowizji. b) od sumy wydatków opłaconych przez kolej w gotowiźnie (z wyjątkami przewidzianemi wart. 68 przepisów przewozowych) - 50f0 najmniej jednak od listu D przewozowego c) za powiadomienie nadawcy o pobraniu zaliczenia kolej otr.zymuje zwrot kosztów powiadomienia Opłaty za zawiadomienie odbiorcy o przybyciu przesyłki. (flrt.79 Przep. przewoz.). Za zawiadomienie odbiorcy kolej pobiera zwrot kosztów ' własnych po czy-. nionych na wysłanie zawiadomienia pocztą telegrafem lub przez posłańca. Za za- D wiadomienie telefoniczne pobiera sie:...' Opłaty za uskutecznienie sprzedaży przesyłek nieodebranych. (flrt.. 81 Przep. przewoz.). Od sumy sprzedażnej pobiera sle: najmniej od przesyłki. Opłata za uskutecznienie sprzedaży przesyłek nie może jednak przekracza~ od jednej przesyłki sumy... ~ Opłaty za' dokonanie formalności celnych. (flrt. 65 Przep. przewoz.). Szczegółowy wykaz opłat za czynności celne podany jest w Tymczasowej Takale Komisowego pobler.nego przel agen~je c:elne

20 'Ha 48.. Dziennik Ustaw. Poz /Y\rk. fen. 17. Opłaty %a dezynfekcje i oczyszczanie wagonów. (ł\rt. 50 i 80 ;PrZep. przewoz). al Za dezynfekcję wagonu o jednej podłodze pobiera się... b za dezynfekcję wagonu o 2 lub więcej podłogach pobiera się.... c za oczyszczenie wagonu przez kolej z pozostałości wyładowanego towaru d za oczyszczenie wagonu z nawozu po przewozie zwierząt żywych... e) za wymycie wagonu f) za nałożenie do wagonu jego części składowych..... W komunikacji bezpośredniej pomiędzy kolejami o rozmaitej szerokości torów opłaty za dezynfekcje i oczyszczanie wagonów pobiera się za każdą kole[ oddzielnie. 18. Opłaty za przetrzymanie zwierząt na stacji. \ (Rrt. 52 Przep. przewoz.). a) Za przetrzymanie na terenach stacyjnych zwierząt niezaładowanych do klatek i niezabranych przez odbiorcę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę po upływie terminu odbioru: 1) za konie muły osły oraz za bydło rogate djjże - od sztuki 2) za bydło drobne trzod~ chlewną i psy - od sztuki. 3) za ptactwo - od sztuk.... b) za przetrzymanie niewyładowanych zwierząt w wagonach pobiera się opłaty przewidziane w p. 7 niniejszego Wykazu opłat dodatkowych; c) za przechowanie na terenach stacyjnych zwierząt niezabranych ' prze~ odbiorcę a załadowanych do 'klatek pobiera się opłaty przewidziane w p. 6 niniejszego Wykazu opłat dodatkowych ~ ;... wożnego 19. Opłaty z~ ~or'zystanie z urządzeń do pojenia zwierząt. (Rrt. 50 Przep. przewoz.). a) Za korzystanie z urządzeń do pojenia zwierząt pobiera się: 1) od koni mułów osłów i bydła rogatego dużego or<lz zwierząt dzikichod sztuki '.. 2) od innych zwierząt: za wagon o 1 piętrze. za wagon o 2 i więcej piętrach... b) w razie dokonywania pojenia przez pracowników dostarc'-onych przez kolej pobiera się ponadto zwrot kosztów robocizny. 20. Opłaty za dostarczenie przesyłki z jednego dworca na drugi lub z jednego magazynu do drugiego w obrębie stacji. a) Za dostarczenie przesyłki na żądanie odbiorcy z jednego dworca na drugi w obrębie węzła kolejowego Warszawskiego pobiera się niezależnie od przenajmniej za prz esy łkę. za każde 100 kg. b) za dostarczenie przesyłki na żądanie nadawcy lub odbiorcy z jednego magazynu do drugiego w obrębie stacji pobiera się la każde 100 kg. najmniej za przesyłkę ''0 U W 1\ G 1: a) Suma ogólna opłat dodatkowych należnych z listu przewozowego zaokrągla się do peł nych marek wzwyż. b) Za każde rozpoczęte 100 kg. wagi i ro z poczętą godzinę względnie rozpoczęty dzień Uczy' się pełtle! opłaty dodatkowe przewidziane za powyższe jednostki.

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;

Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE. 1) rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów; REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT PRZEZ SPÓŁKĘ PKP INTERCITY (RPO-IC) Rozdział 4. PRZESYŁKI KONDUKTORSKIE 27. Rzeczy wyłączone z przewozu 1. Z przewozu jako przesyłka konduktorska wyłączone są:

Bardziej szczegółowo

Tabor Szynowy Opole S.A.

Tabor Szynowy Opole S.A. Strona 1/11 TARYFA TOWAROWA Tabor Szynowy Opole S.A. Obowiązuje od 01.03.2011r. 1 Strona 2/11 Spis treści 1 Zakres i podstawa świadczonych usług... 3 2 Zakres zastosowania Taryfy Towarowej Tabor Szynowy

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013

TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 TARYFA TOWAROWA Warszawa, 2013 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY KOLEJE CZESKIE Sp. z o.o... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT DODATKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A... 3 3 ZASADY USTALANIA OPŁAT PRZEWOŹNEGO I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR?

Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR? Jak prawidłowo wypełnić list przewozowy CMR? Aby móc bezpiecznie dokonywać przewozu towarów Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. 1962 Nr 49,

Bardziej szczegółowo

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r.

TK-2a. Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym. za rok 2015 Przekazać do 14 marca 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 2, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 14 z dnia 23.02.2015 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01.03.2015 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

4. Miejsce ³adowania tory ogólne. Nazwa bocznicy 10. Odbiorca - nazwa, adres. Pozycja taryfowa RID

4. Miejsce ³adowania tory ogólne. Nazwa bocznicy 10. Odbiorca - nazwa, adres. Pozycja taryfowa RID 03 Uwaga: Strony umowy przewozu akceptuj¹ postanowienia Regulaminu przewozu przesy³ek towarowych PKP CARGO S.A. Uwaga: Rubryki obwiedzione grubymi liniami wype³nia nadawca *) Wype³nia kolej jeœli sama

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY LEGNICA (obowiązuje od 01.10.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym

Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym Załącznik Nr 1 do Umowy Nr.. z dnia 2010 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Metropolitalny bilet miesięczny, zwanej dalej biletem metropolitalnym 1. Uprawnieni 1) Bilet metropolitalny wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą.

REGULAMIN. określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. REGULAMIN określa zasady świadczenia usług przez OPTIMA Wiesław Ochal, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin, zwanego dalej Wykonawcą. 1 Obowiązujące akty prawne: 1.Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

Bardziej szczegółowo

Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT. Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT

Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT. Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT Warunki taryfowe oferty specjalnej Regionalne bilety WiT Rozdział I. Regionalne bilety jednorazowe WiT 1. Uprawnieni Regionalne bilety jednorazowe WiT: 1) wg taryfy normalnej może nabyć każda osoba, 2)

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS Przesyłki GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS TK-2 www.stat.gov.pl Sprawozdanie Adresat: o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR

Załącznik nr 2. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR Postanowienia ogólne Dokument niniejszy

Bardziej szczegółowo

TARYFA. i towarowa. do Taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych, jak również w komunikacji ze stacjami kolei, wąskotorowych, wymienionych

TARYFA. i towarowa. do Taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych, jak również w komunikacji ze stacjami kolei, wąskotorowych, wymienionych Załąc z nik do rozporządzeni4 Ministra Komunikacji z dnia 25 marca 1927 r. poz. 253. TARYFA osobowa, bagażowa i towarowa kolei lokalnej Przeworsk - Dynow. Obowiązuje od dnia 1 kwietnia 1927 r. w S TĘP.

Bardziej szczegółowo

3. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według

3. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według Spis szczegółowy: 1. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według poszczególnych rodzajów towarów za rok 1926, cz. I : węgiel kamienny i brunatny, koks węglowy, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku Spółka Akcyjna TARYFA PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W REGULARNEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ PKS W KŁODZKU S.A. 1 Obszar i zakres ważności taryfy 1. Niniejsza Taryfa

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY WAŁBRZYCH

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY WAŁBRZYCH Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY WAŁBRZYCH (obowiązuje od 01.10.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII

UCHWAŁA NR XXII UCHWAŁA NR XXII-208-04 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie: przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Andrychów Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r.

Obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 r. Załącznik 4 Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca (SCIC- NRT) dodatkowe warunki obowiązujące na PKP informacja

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 15 maja 2016 r. do odwołania ) Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY BOLESŁAWIEC

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY BOLESŁAWIEC Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY BOLESŁAWIEC (obowiązuje od 01.12.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2,

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 11 grudnia 2016 r.) oraz (od 01 stycznia 2017 r. dotyczy ceny biletu miesięcznego imiennego wg kolejowej usługi transportowej) Ofertę stosuje

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A. przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

T A R Y F A. przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Obszar i zakres ważności taryfy T A R Y F A przewozu osób i bagażu w komunikacji autobusowej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Taryfa niniejsza obowiązuje na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przy zarobkowym

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.) Warunki stosowania oferty specjalnej Jedź i leć (obowiązują od 15 maja 2016 r.) Ofertę stosuje się w klasie 2 pociągów osobowych uruchamianych przez Koleje Małopolskie przy przejazdach w relacjach od stacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr LX/282/2010 Rady Gminy Poronin z dnia 29 października 2010 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Taksówki oczekują na pasażerów wyłącznie w miejscach, które są ograniczone znakami oznaczającymi:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Taryfa za usługi. Terminalu Promowego Świnoujście. 1 Kwietnia 2013.

ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA. Taryfa za usługi. Terminalu Promowego Świnoujście. 1 Kwietnia 2013. ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA Taryfa za usługi Terminalu Promowego Świnoujście 1 Kwietnia 2013 /Tekst jednolity/ Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. Stosowanie taryfy 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ

Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ Regulamin oferty BILET ZINTEGROWANY KARPACZ (obowiązuje od 15.10.2017 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Słownik użytych pojęć: 1) KD Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą w Legnicy, przy ul. Kolejowej 2, 59-220

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca

Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca Załącznik 4 Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów nie zawierających obowiązkowej rezerwacji miejsca dodatkowe warunki obowiązujące na PKP (SCIC-NRT/PKP)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 295/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 7 grudnia 2015r. Zmiana nr 9

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 295/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 7 grudnia 2015r. Zmiana nr 9 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 295/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 7 grudnia 2015r. Zmiana nr 9 do Taryfy Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r.

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r. Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe i miesięczne liniowe imienne (obowiązują od 16 stycznia 2017r.) 1. Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

UN 10. 5 200 1202, III

UN 10. 5 200 1202, III 1. Częściowe wyłączenie spod działania przepisów Załącznika B ADR, pod warunkiem zachowania określonych limitów ilościowych na jednostkę transportową 1.1.3.6 dotyczy: A) Przewozu towarów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2010 2011 zmiana % 2011/2010 udział % 2010 łącznie 235 469,587 249 348,263 5,89% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa i

Bardziej szczegółowo

1. Opłata za przewóz rzeczy 5,10 0,38

1. Opłata za przewóz rzeczy 5,10 0,38 OPŁATY ZA PRZEWÓZ RZECZY, ROWERÓW, ZWIERZĄT I PRZESYŁEK Nazwa opłaty Opłata brutto w zł 1. Opłata za przewóz rzeczy 5,10 0,38 2. Opłata za przewóz roweru 9,10 1,70 3. Opłata za przewóz psa 15,20 1,13 4.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne. 2 Odkrywcy Win

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne. 2 Odkrywcy Win REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Winny Świat prowadzi sprzedaż win w ramach działalności Winostrady Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Batalionów Chłopskich 14, Pruszcz Gdański (dalej: Winostrada)

Bardziej szczegółowo

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1.

Podanie wszystkich powyższych danych jest niezbędne dla prawidłowego wystawienia faktury. Istotne postanowienia umowy: I. Przedmiot umowy: 1. DO-0133/4/2014 Komunikat nr 4 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 stycznia 2014 roku w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od grudnia 206 r.). Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Część pisemna Moduł 3

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Strykowie

ZARZĄDZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Strykowie ZARZĄDZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA STRYKOWA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Strykowie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa TT-01

Taryfa Towarowa TT-01 Strona 1 z 9 Taryfa Towarowa TT-01 Taryfa Towarowa przyjęta do stosowania przez przewoźników Tekst Jednolity ze zmianami z dnia 11- Niniejszy dokument jest własnością CTL Logistics. Zabrania się dokonywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA PRZEWÓZ RZECZY, ROWERÓW, ZWIERZĄT I PRZESYŁEK. 1. Opłata za przewóz rzeczy 5,10 0,38

OPŁATY ZA PRZEWÓZ RZECZY, ROWERÓW, ZWIERZĄT I PRZESYŁEK. 1. Opłata za przewóz rzeczy 5,10 0,38 OPŁATY ZA PRZEWÓZ RZECZY, ROWERÓW, ZWIERZĄT I PRZESYŁEK 6 Nazwa opłaty Opłata brutto (zawiera odpowiednio 8% lub 23% VAT) w zł 1. Opłata za przewóz rzeczy 5,10 0,38 2. Opłata za przewóz roweru 9,10 1,70

Bardziej szczegółowo

Wzór druku - POŚWIADCZENIE o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd

Wzór druku - POŚWIADCZENIE o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd Wzór nr 1 do 10 Wzór druku - POŚWIADCZENIE o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd... (stempel kasy wydania) Nr 12356 POŚWIADCZENIE o zgłoszeniu braku ważnego biletu na przejazd od stacji... data...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Załącznik Nr 1 do Umowy Nr RS/30/DO/519/2011 z dnia 30.09.2011 r. WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Obowiązuje od 1 grudnia 2011 r. Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o. Zasady odprawy i tabele opłat stosowane przy przejazdach osób korzystających z KOLEJOWYCH ŚWIADCZEŃ PRZEJAZDOWYCH Przewozy Regionalne sp. z o.o. obowiązują od 1 stycznia 2014 r. Zakres stosowania 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie towarów niebezpiecznych oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r.

WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. WYKAZ NOWYCH OFERT WAŻNYCH OD DNIA 01.03.2014r. Karta Senior-SKM (Kod zniżki 48 30%, Kod zniżki 55 50% 1. Uprawnieni Osoby, które ukończyły 65 lat i nabyły kartę Senior SKM. 2. Zakres ważności 1) karta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM (Stan na 1 lipca 2017 r.) WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM obowiązuje od 1 października 2011 r. 1. Uprawnieni 1) Bilet śląski wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do Umowy nr RS/30/DO/519/2011 z dnia 30.09.2011r. WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM Obowiązuje od 1 grudnia 2011 r. Koleje Śląskie Sp.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM

WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM (Stan na 1 lipca 2016 r.) WARUNKI TARYFOWE OFERTY SPECJALNEJ ŚLĄSKI BILET MIESIĘCZNY ZWANEJ DALEJ BILETEM ŚLĄSKIM obowiązuje od 1 października 2011 r. 1. Uprawnieni 1) Bilet śląski wg taryfy normalnej

Bardziej szczegółowo

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton].

Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013/2014 Przewieziona masa wg grup towarowych [tysięcy ton]. 2013 2014 zmiana % 2014/2013 2013 2014 łącznie 233 196,920 228 866,019-1,86% 100,00% 100,00% produkty rolnictwa, łowiectwa, leśnictwa, rybactwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1549. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1549. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 grudnia 2013 r. Poz. 1549 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów

Bardziej szczegółowo

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k

Taryfa Towarowa. 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k Strona 1 z 6 1 Zakres stosowania Taryfy Towarowej WISKOL Sp. z o.o. sp.k 1. Niniejsza WISKOL, w dalszej części zwana Taryfą jest stosowana przez we wszystkich przewozach kolejowych krajowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E

PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E PRZEWOZY AUTOBUSOWE GRYF SP. Z O.O. SP. K. Z A S A D Y T A R Y F O W E przewozu osób i rzeczy w komunikacji autobusowej realizowanej przez Przewozy Autobusowe GRYF TEKST UJEDNOLICONY ŻUKOWO 2013 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Regionalny bilet WiT _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu 1 i we Włocławku 2 (obowiązujące do dnia 10 grudnia 2016 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu

Bardziej szczegółowo

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A.

DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. TARYFA TOWAROWA DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A. O b o w I ą z u j e o d 01. 03. 2 0 1 5 1 SPIS TREŚCI 1 ZAKRES I PODSTAWY ŚWIADCZONYCH USŁUG... 3 2 ZAKRES STOSOWANIA TARYFY DB SCHENKER RAIL POLSKA S.A...

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od 0.0.205 r.). Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat zryczałtowanych za przewóz rzeczy, zwierząt i przesyłek. Nazwa opłaty

Tabela opłat zryczałtowanych za przewóz rzeczy, zwierząt i przesyłek. Nazwa opłaty 8. Tabela opłat zryczałtowanych za przewóz rzeczy, zwierząt i przesyłek Opłata Opłata 1) za przewóz rzeczy ( 49 TP-IC) nie mieszczące się nad i pod zajmowanym miejscem *) - od każdej sztuki 5,10 4,72 0,38

Bardziej szczegółowo

OPŁATY DODATKOWE. w pełnej wysokości

OPŁATY DODATKOWE. w pełnej wysokości OPŁATY DODATKOWE wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Regionalny bilet WiT _ - jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i we Włocławku (obowiązuje od 11.1.016 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG KURIERSKICH PS Trans 1. Regulamin określa zasady obowiązujące firmę PS Trans - kurier miejski, zwaną dalej PS Trans, w procesie przesyłania i doręczania przesyłek na rzecz jej

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy przewozowej Kolei Śląskich (TP-KŚ)

Wyciąg z taryfy przewozowej Kolei Śląskich (TP-KŚ) s Stan na 1 lipca 2016 r. Wyciąg z taryfy przewozowej Kolei Śląskich (TP-KŚ) 32. Przejazdy grupowe 1. Uprawnieni 1) dzieci, młodzież, osoby dorosłe, 2) przewodnicy/opiekunowie towarzyszący w podróży osobom

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu Oznaczenie kwalifikacji: A.28 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW

WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW Załącznik nr 4 do umowy nr... WYCIĄGI Z REGULAMINÓW I CENNIKÓW Podstawa odpowiedzialności: Ustawa prawo pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 r., (Dz. U. Z dn. 24 lipca 2003 r. Nr. 130, poz 1188 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort

Oferta specjalna Razem w Polskę. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort Załącznik do pisma BBPT1a-820-3/17 z dnia 13 lipca 2017 r. Oferta specjalna Razem w Polskę Obowiązuje od 14 lipca 2017 r. Warunki taryfowe oferty specjalnej Razem w Polskę Komfort 1. Uprawnieni Z oferty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI KOMERCYJNE URUCHAMIANE PRZEZ FPK S.A., W KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ CENY GLOBALNE

WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI KOMERCYJNE URUCHAMIANE PRZEZ FPK S.A., W KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ CENY GLOBALNE 1 WARUNKI TARYFOWE I ZASADY SPRZEDAŻY DOKUMENTÓW PRZEWOZU NA POCIĄGI KOMERCYJNE URUCHAMIANE PRZEZ FPK S.A., W KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ CENY GLOBALNE 2 Przepisy ogólne 1. Podstawa prawna przewozu: Umowa w sprawie

Bardziej szczegółowo

a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego,

a) dostarczania wyrobów zwolnionych z jego składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego lub podmiotu zużywającego, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.)

Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.) Warunki stosowania oferty specjalnej promocyjnej Bilety czasowe liniowe (obowiązują od 10 grudnia 2017r.) 1. Na przejazdy osób w pociągach osobowych uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. (KMŁ)

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych

Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych Umowa o współpracy na świadczenie usług przewozowych nr Zawarta w dniu 2012 roku w Krakowie pomiędzy : z siedzibą w, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH W MIECHOWIE

REGULAMIN PUNKTU ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH W MIECHOWIE REGULAMIN PUNKTU ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH W MIECHOWIE 1 Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Zbierania Odpadów Problematycznych w Miechowie, zwanego dalej PZOP. 2 PZOP w

Bardziej szczegółowo

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZGOK.ZAM/04/17 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik do zaproszenia do składania ofert: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w krajach Unii Europejskiej oraz poczty firmowej I. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Uprawnieni. 1) na podstawie biletu WBA normalnego każda osoba, 2) na podstawie biletu WBA z ulgą 50% - mogą odbyć przejazdy nw.

Uprawnieni. 1) na podstawie biletu WBA normalnego każda osoba, 2) na podstawie biletu WBA z ulgą 50% - mogą odbyć przejazdy nw. Warunki taryfowe oferty specjalnej Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA) dotyczącej przewozów realizowanych przez Przewozy Regionalne sp. z o.o. w klasie 2 wszystkimi pociągami i Łódzką Kolej Aglomeracyjną

Bardziej szczegółowo

Warunki oferty pozataryfowej

Warunki oferty pozataryfowej Warunki oferty pozataryfowej I. Aglomeracyjny bilet BiT City jednorazowy honorowany w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu i Bydgoszczy (obowiązuje od 13 grudnia 2015 r.) 1. Uprawnieni Z przejazdu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych)

O G Ł O S Z E N I E. ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) O G Ł O S Z E N I E ( postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę, pod nazwą : Usługi pocztowe w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU

ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU ZARZĄDZENIE NR 10 / 2014 ZARZĄDU PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W SIEMIATYCZACH SP. Z O. O. Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 ROKU w sprawie ustalenia warunków i stosowania cen przewozu osób i rzeczy /bagaŝu/

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay w pociągach EC 248/249 WAWEL.

Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay w pociągach EC 248/249 WAWEL. Międzynarodowe szczególne warunki przewozu stosowane do przejazdów na podstawie biletów zawierających obowiązkową rezerwację miejsca (SCIC-IRT) Warunki korzystania z oferty specjalnej SparDay w pociągach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 192/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 24 sierpnia 2015r. Zmiana nr 8 Do Taryfy Przewozowej SKM (TP-SKM) zawierającej postanowienia taryfowe o przewozie osób,

Bardziej szczegółowo

Zmiana nr 9 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO - SKM)

Zmiana nr 9 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. (RPO - SKM) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 309/2015 Zarządu PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 grudnia 2015 r. Zmiana nr 9 Regulaminu przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat zryczałtowanych za przewóz rzeczy, zwierząt i przesyłek. Nazwa opłaty

Tabela opłat zryczałtowanych za przewóz rzeczy, zwierząt i przesyłek. Nazwa opłaty 8. Tabela opłat zryczałtowanych za przewóz rzeczy, zwierząt i przesyłek Opłata Opłata 1) za przewóz rzeczy ( 49 TP-IC) nie mieszczące się nad i pod zajmowanym miejscem *) - od każdej sztuki 5,10 4,72 0,38

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy/ imię i nazwisko. Oznaczenie siedziby. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych. Lp. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

Nazwa firmy/ imię i nazwisko. Oznaczenie siedziby. Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych. Lp. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka Lp. Nazwa firmy/ imię i nazwisko 1 ALTVATER PIŁA

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych

Wynagrodzenie Raben Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.07.2015 r. Wynagrodzenie Raben Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty BILET MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY

Regulamin oferty BILET MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY Regulamin oferty BILET MIESIĘCZNY SIECIOWY IMIENNY (obowiązuje od 01.10.2016 r.) 1 Podstawowe informacje 1. Bilet miesięczny sieciowy imienny w terminie na nim wskazanym uprawnia do nieograniczonej liczby

Bardziej szczegółowo

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r.

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 5.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2014 r. Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym

Bardziej szczegółowo

ciągników siodłowych wraz z naczepami 3. BKP Ładunek Ugpps. Każdy zbiornik musi być równomiernie obciążony.

ciągników siodłowych wraz z naczepami 3. BKP Ładunek Ugpps. Każdy zbiornik musi być równomiernie obciążony. Opracuj realizację procesu transportowego pszenicy z Zamojskich Zakładów Zbożowych do portu w Gdyni w dniu 15 grudnia 2016 roku. Wyjazd z zakładu ma nastąpić o godz. 7.00. Należy przewieźć 1890 ton zboża

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA. Warszawa, styczeń 2014 r.

RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA. Warszawa, styczeń 2014 r. RAPORT BADANIA MORFOLOGII ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU MIASTA GDAŃSKA Warszawa, styczeń 2014 r. RAPORT DLA ZADANIA: Badania morfologii odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osieczna Num er rejes trow y Data dokonania wpisu

Bardziej szczegółowo

POLSKA GRUPA GÓRNICZA Sp. z o.o.

POLSKA GRUPA GÓRNICZA Sp. z o.o. POLSKA GRUPA GÓRNICZA Sp. z o.o. ZASADY REKLAMACJI JAKOŚCIOWYCH I ILOŚCIOWYCH W POLSKIEJ GRUPIE GÓRNICZEJ Sp. z o.o. ( wyciąg ) Katowice, maj 2016 r. SPIS TREŚCI Wstęp.... 2 Podstawowe terminy i definicje.....

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie Raben Logistics Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych

Wynagrodzenie Raben Logistics Polska sp. z o.o. z tytułu usług krajowego przewozu drogowego przesyłek towarowych oraz usług dodatkowych Załącznik nr 5 do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Logistics Polska sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym od 1.10.2016 r. Wynagrodzenie Raben Logistics

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO

TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO TARYFA DLA TERMINALA DROBNICOWEGO Taryfa oraz stanowiącej jej część Stawki za Usługi Przeładunkowe obowiązujące w DB Port Szczecin w okresie od 01.01.2015 do 1..2015. DB Port Szczecin Sp. z o.o. Ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. Szerokie perspektywy biznesu Linia PKP LHS (tzw. szeroki tor) to najdłuższa w Polsce kolejowa linia szerokotorowa (1520 mm), po której realizowany jest transport

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przejazdów chorych w regionie Skåne

Zasady dotyczące przejazdów chorych w regionie Skåne (Początek obowiązywania: od 2013 r.) Zasady dotyczące przejazdów chorych w regionie Skåne Odpowiedzialność przedsiębiorstwa Skånetrafiken Skånetrafiken jest działającym w regionie Skåne przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ Numer rejestrowy OŚ.2.2012 Nazwa przedsiębiorcy ALTVATER Piła Sp.

Bardziej szczegółowo