INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej"

Transkrypt

1 GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE PRZEZNACZENIE SYSTEMU MINIMALNE WYMAGANIA DLA STACJI ROBOCZYCH PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚD SYSTEMU ROLE UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ROZPOCZĘCIE PRACY Z APLIKACJĄ DOSTĘP DO APLIKACJI LOGOWANIE ZMIANA HASŁA ZASADA BUDOWY HASŁA ZŁOŻENIE WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEO PRACOWNIK IW PRACOWNIK IP ADMINISTRATOR IW STRONA GŁÓWNA WITRYNY POMOC PASEK NARZĘDZIOWY OBSŁUGA BENEFICJENTÓW DODANIE BENEFICJENTA WYSZUKIWANIE BENEFICJENTÓW EDYCJA DANYCH BENEFICJENTA OBSŁUGA PROJEKTU / UMOWY DODANIE PROJEKTU/UMOWY OBSŁUGA UMÓW OBSŁUGA WNIOSKÓW WERYFIKACJA WNIOSKU WERYFIKACJA SUMY KONTROLNEJ OCENA WNIOSKU REJESTRACJA KARTY INFORMACYJNEJ DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚD KOREKTA WNIOSKU PRZEZ IW ZATWIERDZANIE WNIOSKU EKSPORT DO KSI Strona 2 z 30

3 1. Informacje wstępne. 1.1 Przeznaczenie systemu. Generator wniosków o płatnośd POIiŚ stanowi narzędzie pomocnicze dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) podczas wypełniania i przekazywania do instytucji współpracujących, zwanych Instytucjami Wdrażającymi (IW), Wniosków beneficjentów o płatnośd oraz Raportów z osiągniętych efektów. Instytucjami tymi są: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Dodatkowo system umożliwia podstawową weryfikację wniosków o płatnośd w IW oraz integrację z systemami KSI oraz LSI. Korzystanie z Generatora przez użytkowników polega na rejestrowaniu wniosków poprzez sied Internet w centralnej bazie danych. Zakres rejestrowanych danych określony jest przez wzory dokumentów, które musi wypełniad beneficjent. Zarejestrowane dane mogła podlegad edycji przez beneficjenta, wydrukowi i zapisaniu do pliku na stacji roboczej użytkownika. Generator umożliwia pobieranie zarejestrowanych danych poprzez sied Internet z centralnej bazy danych na stację roboczą użytkownika. 1.2 Minimalne wymagania dla stacji roboczych. Konfiguracja stacji roboczej służącej do pracy z systemem Generatora Wniosków o płatnośd powinna byd następująca: Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0, lub nowsza (w przypadku IE 8 należy wyłączyd tryb zgodności compatibility view). Mozilla Firefox 3 lub nowsza. JAVA 5.0 Update 11 lub JAVA 6.0. System operacyjny wspierający zestaw do składania bezpiecznego podpisu (w przypadku stacji, na których będzie używana funkcjonalnośd podpisu elektronicznego). Oprogramowanie do obsługi bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego (w przypadku stacji, na których będzie używana funkcjonalnośd podpisu elektronicznego). Połączenie z siecią Internet. 1.3 Podstawowa funkcjonalność systemu. System realizuje następujące główne procesy biznesowe: 1. Rejestracja i edycja dokumentów. Generator umożliwia rejestrację następujących dokumentów: a. Wniosek o płatnośd w ramach realizacji umów POIiŚ. b. Opisy faktur. c. Karta informacyjna do wniosku beneficjenta o płatnośd. Strona 3 z 30

4 d. Raport beneficjenta z osiągniętych efektów. 2. Obsługa (weryfikacja) wniosków. Dokumenty weryfikowane są przez współpracujące z Beneficjentami Instytucje wdrażające, które przekazują do systemu wyniki weryfikacji dokumentów. Weryfikacja wniosków podzielona jest na 3 etapy weryfikacji: formalna, merytoryczna i rachunkowa. W przypadku, gdy wszystkie etapy weryfikacji przebiegły pomyślnie, Instytucja dokonuje całościowej oceny wniosku zatwierdzając wniosek, w przeciwnym przypadku wniosek odsyłany jest do poprawy. W trakcie weryfikacji w IW może powstad wersja wniosku z poprawkami IW. Schemat procesu obsługi wniosków o płatnośd w zakresie funkcjonalności dostępnej dla pracowników IW pokazuje poniższy diagram: Strona 4 z 30

5 act Aktywnosci - Instytucja Przyjęcie papierowej wersji wniosku w IW Weryfikacja sumy kontrolnej Nie Wniosek uzyskuje stan Weryfikowany Czy suma kontr. poprawna? Tak Utworzenie wersji IW Ocena częściowa wniosku Wniosek uzyskuje stan Oceniony Edycja wersji IW Czy utworzyć wersję IW? Tak Nie Weryfikujący dokumenty (from Aktorzy) Nie Zakończenie edycji wersji IW Wypełnienie karty informacyjnej Tak Czy wymagana akceptacja beneficjenta? Wniosek uzyskuje stan Oceniony (wersja IW) Zatwierdzający dokumenty (from Aktorzy) Ocena końcowa wniosku (zatwierdzenie) Przekazanie do akceptacji Czy ocena końcowa poprawna? NIE - do poprawy TAK NIE - odrzucony Dokument do poprawy Dokument został zatwierdzony Dokument został odrzucony Dokument do akceptacji przez Beneficjenta Rys. 1. Obsługa wniosków w Generatorze przez pracowników instytucji. Strona 5 z 30

6 1.4 Role użytkowników systemu. Dostępne w systemie role użytkowników zostały opisane w poniższej tabeli: Nazwa użytkownika Pracownicy beneficjenta rejestrujący dokumenty Pracownicy beneficjenta akceptujący dokumenty Pracownicy instytucji wdrażających weryfikujący dokumenty Pracownicy instytucji zatwierdzający dokumenty Pracownicy instytucji zarządzający danymi beneficjentów i umów Administratorzy IW Administrator NFOŚiGW Rola i opis Użytkownik posiada uprawnienia do: Wypełniania odpowiednich formularzy, Edycji danych przed ich zatwierdzeniem, Drukowania Dokumentów, Eksportu Dokumentów do pliku Użytkownik posiada uprawnienia do akceptacji Dokumentów i przekazywania ich drogą elektroniczną do weryfikacji, do instytucji wdrażających. Użytkownik posiada uprawnienia do: Weryfikacji i oceny Dokumentów, Rejestrowanie oceny dokumentów, Rejestrowania korekty wniosku przez IW Użytkownik posiada uprawnienia do ostatecznego zatwierdzania zweryfikowanych pozytywnie dokumentów, lub odsyłania dokumentów do poprawy. Użytkownik ma uprawnienia i zadania w zakresie rejestracji danych podstawowych, tj.: Rejestracji beneficjentów Rejestracja projektów i umów Użytkownicy z tej grupy odpowiadają za obsługę administracyjną wniosków o nadanie uprawnieo wpływających do danej instytucji, oraz mają uprawnienia do konfigurowania parametrów aplikacji na poziomie danej instytucji. Użytkownik ma zadania i uprawnienia w zakresie: Rejestracji nowych użytkowników Edycji danych użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników, w tym odświeżanie haseł, blokowanie kont, itp. Nadawania i modyfikacji uprawnieo użytkowników Definiowanie słowników Konfigurację parametrów systemu Import i eksport danych W szczególności Administratorzy IW mają możliwośd występowania w roli dowolnego administratora IW, czyli mogą zatwierdzad wnioski o nadanie uprawnieo dowolnego IW. Strona 6 z 30

7 2. Rozpoczęcie pracy z aplikacją 2.1 Dostęp do aplikacji. Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę internetową pod adresem https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl. 2.2 Logowanie Dostęp do aplikacji jest możliwy po zalogowaniu. Po wpisaniu identyfikatora użytkownika i hasła a następnie kliknięciu przycisku Zaloguj, użytkownik uzyska dostęp do ekranu głównego aplikacji. Rys. 2. Ekran logowania Bez zalogowania możliwe jest złożenie wniosku o nadanie uprawnieo, oraz zmiana i przypomnienie hasła użytkownika Zmiana hasła Hasła użytkowników wygasają po określonym przez administratora okresie czasu. Na ekranie logowania dostępna jest opcja zmiany hasła użytkownika. Po kliknięciu linku Zmień hasło wyświetlony zostanie formularz, na którym użytkownik powinien wprowadzid: Identyfikator użytkownika, Swoje obecne hasło Nowe hasło (powtórzone dla bezpieczeostwa). W przypadku wygaśnięcia hasła, podczas próby logowanie aplikacja automatycznie przekieruje użytkownika na stronę zmiany hasła Zasada budowy hasła Hasło użytkownika systemu musi spełniad minimalne warunki tj.: minimalna długośd hasła 8 znaków, minimalna ilośd wielkich liter w haśle 1, minimalna ilośd cyfr w haśle 1. Strona 7 z 30

8 Rys. 3. Ekran zmiany hasła W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasło do aplikacji, może odświeżyd hasło automatycznie, poprzez wybranie odnośnika Przypomnij hasło. W tym przypadku system automatycznie wygeneruje nowe tymczasowe hasło i prześle na adres określony w danych uzytkownika. Hasło musi zostad zmienione przy pierwszej próbie logowania. 2.3 Złożenie wniosku o nadanie uprawnień. Na ekranie logowania należy kliknąd link Złóż wniosek o nadanie uprawnieo, a następnie wypełnid formularz. Rys. 4. Złożenie wniosku o założenie konta Układ pól na formularzu zależy od wybranej przez osobę wypełniającą grupy użytkowników oraz rodzaju wniosku. Strona 8 z 30

9 Rys. 5. Formularz wniosku o nadanie uprawnieo Formularz umożliwia wprowadzenie następujących informacji: Grupa użytkowników (Pracownik beneficjenta, Pracownik IW, Pracownik IW jako beneficjent Programu Pomocy Technicznej, Pracownik IP, Pracownik IP jako IW Programu Pomocy Technicznej, Administrator IW) wartośd określana w każdym przypadku Rodzaj wniosku (Utworzenie nowego konta, Zmiana/rozszerzenie, dotychczasowych uprawnieo, Odebranie uprawnieo dla określonej umowy/osi, Całkowite odebranie uprawnieo do generatora) wartośd określana w każdym przypadku NIP beneficjenta - pole wypełniane w przypadku wniosku o utworzenie nowego konta dla pracownika beneficjenta Strona 9 z 30

10 Imię użytkownika pole wypełniane w przypadku wniosku o utworzenie nowego konta Nazwisko użytkownika pole wypełniane w przypadku wniosku o utworzenie nowego konta Adres pole wypełniane w przypadku wniosku o utworzenie nowego konta Login pole wypełniane w przypadku zmiany dotychczasowych uprawnieo, odebrania uprawnieo do osi/umowy, całkowitego odebrania uprawnieo Role użytkownika tabela wypełniana w następujących przypadkach: o Dla grupy Pracownik beneficjenta, przy utworzeniu nowego konta, zmianie dotychczasowych uprawnieo, odebraniu uprawnieo do określonej umowy. Tabela zawiera pola: Numer umowy, Do odczytu pole automatycznie zaznaczone bez możliwości edycji, Rejestracja, Akceptacja o Dla grupy Pracownik IW, przy utworzeniu nowego konta, zmianie dotychczasowych uprawnieo, odebraniu uprawnieo do określonej umowy. Tabela zawiera pola: oś priorytetowa, Do odczytu pole automatycznie zaznaczone bez możliwości edycji, Weryfikacja, Zatwierdzanie, Wprowadzanie beneficjentów i umów, Import/eksport, Instytucja Wdrażająca, do której kierowany jest wniosek (pozycja wybierana ze słownika). Dla wniosków pracowników IP formularz będzie automatycznie wskazywad NFOŚiGW, bez możliwości edycji. Dla administratorów IW pole określa instytucję, w której użytkownik będzie administratorem. Ministerstwo, do którego ma byd przypisane konto użytkownika (Ministerstwo Środowiska lub Ministerstwo Gospodarki) wybór ze słownika w przypadku wniosku o utworzenie nowego konta, gdy wybrano grupę Pracownik IP lub Pracownik IP jako IW programu PT. Kod przepisany z obrazka (CAPTCHA) w każdym przypadku Po wypełnieniu formularza kliknąd przycisk Wyślij zgłoszenie. Wybranie opcji Anuluj spowoduje zamknięcie formularza bez zapisywania wprowadzonych danych. Po naciśnięciu Wyślij zgłoszenie wyświetlany jest ekran podsumowania, w którym dostępny jest przycisk Wydrukuj należy nacisnąd ten przycisk, zapisad wygenerowany plik z wydrukiem wniosku w formacie pdf na dysku lokalnym, a następnie wydrukowad tak stworzony formularz Pracownik IW. Po wybraniu grupy użytkowników Pracownik IW, na formularzu widoczne są pola: Rodzaj wniosku - utworzenie nowego konta w systemie, zmiana lub rozszerzenie uprawnieo użytkownika, odebranie uprawnieo do określonej osi lub odebranie uprawnieo do systemu Imię, nazwisko i użytkownika Instytucja wdrażająca, do której kierowany jest wniosek wybór z listy instytucji Osie, do których użytkownik ma mied uprawnienia. Po zaznaczeniu pola w pierwszym wierszu tabeli możliwe jest nadanie uprawnieo do wszystkich osi dostępnych w systemie. Po wybraniu opcji nadawania uprawnieo jedynie dla wybranych osi należy po wskazaniu osi wskazad (poprzez zaznaczenie pól wyboru dla danej osi), czy użytkownik ma mied uprawnienia do weryfikacji, zatwierdzania, wprowadzania danych umów i beneficjentów, importu i exportu danych lub jedynie do odczytu informacji zarejestrowanych w systemie. Strona 10 z 30

11 Rys. 6. Formularz wniosku o nadanie uprawnieo pracownik IW Strona 11 z 30

12 2.3.2 Pracownik IP Po wybraniu grupy użytkowników pracownik IP, na formularzu widoczne są pola: Rodzaj wniosku - utworzenie nowego konta w systemie, zmiana lub rozszerzenie uprawnieo użytkownika lub odebranie uprawnieo do systemu Imię, nazwisko i użytkownika Instytucja wdrażająca, do której kierowany jest wniosek NFOŚiGW Ministerstwo (instytucja pośrednicząca). Rys. 7. Formularz wniosku o nadanie uprawnieo pracownik IP Strona 12 z 30

13 2.3.3 Administrator IW Po wybraniu grupy użytkowników administrator IW, na formularzu widoczne są pola: Rodzaj wniosku - utworzenie nowego konta w systemie, zmiana lub rozszerzenie uprawnieo użytkownika, odebranie uprawnieo do określonej osi lub odebranie uprawnieo do systemu Imię, nazwisko i użytkownika Instytucja wdrażająca, w której użytkownik będzie miał uprawnienia administratora Rys. 8. Formularz wniosku o nadanie uprawnieo Administrator IW 2.4 Strona główna witryny. Na stronie głównej witryny prezentowana jest domyślna lista dokumentów dla danego użytkownika (w przypadku administratorów lista wniosków o nadanie uprawnieo) oraz pasek narzędziowy pozwalający na wykonywanie określonych operacji w systemie. Ikony widoczne na pasku narzędziowym są zależne od roli zalogowanego użytkownika. Na stronie głównej i na pozostałych stronach widoczna jest również sekcja Pomoc. Strona 13 z 30

14 2.4.1 Pomoc. W sekcji pomoc znajdują się następujące funkcje: Rys. 9. Widok strony głównej aplikacji. Dokumentacja Po uruchomieniu pobierana jest dokumentacja użytkownika w postaci pliku pomocy zapisywanego na stacji użytkownika, zawierająca dokumentację aplikacji. Pomoc kontekstowa Podczas edycji wniosków dostępna jest pomoc kontekstowa. W celu wyświetlenia sekcji pomocy kontekstowej należy zaznaczyd pole wyboru Wytyczne. Rys. 10. Sekcja pomocy na ekranie edycji wniosku. Ustawienia Na głównym ekranie aplikacji dostępne są ustawienia użytkownika dotyczące widoczności kolumn na listach dokumentów. Po naciśnięciu przycisku wyświetlany jest ekran, na którym użytkownik może wybrad (poprzez przeciąganie pól pomiędzy oknami), które kolumny będą widoczne. Strona 14 z 30

15 Rys. 11. Ekran ustawieo wyświetlanych pól na listach dokumentów. Oceniający Pasek narzędziowy. Rys. 12. Pasek narzędziowy dla użytkowników w roli oceniający. Opcje dostępne dla użytkowników w roli oceniający są następujące: Wszystkie lista wszystkich dokumentów (wyszukiwarka dokumentów). Robocze u beneficjenta lista dokumentów w wersjach roboczych zapisanych przez użytkowników benficjentów. Do poprawy lista dokumentów wymagających korekty. Do akceptacji lista dokumentów przekazanych do akceptacji. Strona 15 z 30

16 W trakcie weryfikacji lista dokumentów przekazanych do IW, w trakcie weryfikacji jest to domyślna akcja użytkownika w tej roli. Ocenione Dokumenty, które mają 3 oceny cząstkowe. Zatwierdzone przez IW lista dokumentów zatwierdzonych. Dane podstawowe dostęp do panelu zarządzania słownikami beneficjentów, projektów i umów (funkcja dostępna dla pracowników IW mających uprawnienia do rejestracji beneficjentów i umów). Zatwierdzający Rys. 13. Pasek narzędziowy dla użytkowników w roli zatwierdzający. Opcje dostępne dla użytkowników w roli zatwierdzający są następujące: Wszystkie lista wszystkich dokumentów (wyszukiwarka dokumentów). Robocze u beneficjenta lista dokumentów w wersjach roboczych zapisanych przez użytkowników benficjentów. Złożone w IW lista dokumentów przekazanych do IW, w trakcie weryfikacji. Do poprawy lista dokumentów wymagających korekty. Do akceptacji lista dokumentów przekazanych do akceptacji. Do zatwierdzenia Dokumenty, które mają 3 oceny cząstkowe, które mogą zostad zatwierdzone, lub odrzucone jest to domyślna akcja użytkownika w tej roli. Zatwierdzone przez IW lista dokumentów zatwierdzonych. Dane podstawowe dostęp do panelu zarządzania słownikami beneficjentów, projektów i umów (funkcja dostępna dla pracowników IW mających uprawnienia do rejestracji beneficjentów i umów). Administrator IW Rys. 14. Pasek narzędziowy dla użytkowników w roli administrator IW (NFOŚiGW) Strona 16 z 30

17 Rys. 15. Pasek narzędziowy dla użytkowników w roli administrator IW (dla IW innych niż NFOŚiGW) Opcje dostępne dla użytkowników w roli administrator są następujące: Wszystkie lista wniosków złożonych przez użytkowników systemu (wyszukiwarka wniosków). Dane podstawowe dostęp do panelu podglądu słowników beneficjentów, projektów i umów. Słowniki dostęp do panelu zarządzania słownikami systemu (funkcja dostępna dla administratora NFOŚiGW). Ustawienia aplikacji dostęp do zarządzania ustawieniami aplikacji Nowy użytkownik funkcja wprowadzania danych nowego konta bez konieczności składania wniosku przez użytkownika (funkcja dostępna dla administratora NFOŚiGW) Lista wniosków lista wniosków o nadanie uprawnieo. Lista użytkowników lista użytkowników systemu. Historia aktywności log aktywności użytkowników systemu (funkcja dostępna dla administratora NFOŚiGW). Log błędów log błędów systemu (funkcja dostępna dla administratora NFOŚiGW). 2.5 Obsługa beneficjentów. Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Zarządzający danymi! beneficjentów i umów Dodanie beneficjenta W celu dodania nowego beneficjenta należy kliknąd ikonę Dane podstawowe na stronie głównej witryny, a następnie wybrad opcję Nowy w sekcji Beneficjent. Rys. 16. Dodanie beneficjenta. Strona 17 z 30

18 Po wypełnieniu formularza należy kliknąd przycisk Zapisz. Po wybraniu Anuluj formularz zostanie zamknięty bez zapisywania wprowadzonych danych. Rys. 17. Formularz dodawania beneficjenta Wyszukiwanie beneficjentów W celu wyszukania danych beneficjenta należy kliknąd ikonę Dane podstawowe na stronie głównej witryny, a następnie wybrad opcję Wyszukaj w sekcji Beneficjent. System wyświetli listę zarejestrowanych beneficjentów oraz wyszukiwarkę, pozwalającą wyszukad beneficjentów o określonej nazwie lub numerze NIP. Rys. 18. Lista beneficjentów Po kliknięciu ikony w kolumnie Akcja [ + możliwa jest edycja danych beneficjenta Edycja danych beneficjenta. Po kliknięciu ikony w kolumnie Akcja [ + możliwe jest przejście na ekran edycji danych beneficjenta. Po wprowadzeniu modyfikacji danych należy kliknąd przycisk Zapisz. Strona 18 z 30

19 2.6 Obsługa projektu / umowy. Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Zarządzający danymi beneficjentów i! umów Dodanie projektu/umowy. W celu zarejestrowania nowej umowy, użytkownik powinien wybrad na pasku narzędziowym opcję Dane podstawowe, a następnie wybrad polecenie Nowa w sekcji Umowa. Strona 19 z 30

20 Rys. 19. Formularz rejestracji umowy. Formularz podzielony jest na dwie sekcje: Projekt i umowa. Dane projektu mogą byd edytowane jedynie podczas rejestracji nowej umowy. Po wprowadzeniu danych projektu i umowy należy kliknąd przycisk Zapisz, wybranie opcji Anuluj powoduje zamknięcie formularza bez zapisywania danych. Strona 20 z 30

21 2.6.2 Obsługa umów. Wyszukiwanie umów W celu wyszukania umowy należy kliknąd ikonę Dane podstawowe na stronie głównej witryny, a następnie wybrad opcję Wyszukaj w sekcji Umowa. System wyświetli listę wszystkich dostępnych dla użytkownika umów. Rys. 20. Lista umów Po kliknięciu ikony Szczegóły w kolumnie Akcje dla wybranej umowy, użytkownik może uruchomid ekran edycji danych umowy. Po kliknięciu ikon Wskaźniki produktu[ ], lub Wskaźniki rezultatu[ ] w kolumnie Akcje dla wybranej umowy, użytkownik może uruchomid ekran edycji dostępnych w danej umowie wskaźników produktu i rezultatu. Uwaga! Wskaźniki do umowy należy dodad przed rejestracją pierwszego wniosku o płatnośd, w tym również wniosku o zaliczkę na podstawie umowy. Edycja umowy Po wyświetleniu ekranu edycji umowy, użytkownik może wprowadzad zmiany w danych umowy. Po wprowadzeniu danych projektu i umowy należy kliknąd przycisk Zapisz, wybranie opcji Anuluj powoduje zamknięcie formularza bez zapisywania danych. Strona 21 z 30

22 Rys. 21. Formularz edycji danych umowy. Rejestracja aneksu do umowy W celu zarejestrowania aneksu do umowy, należy uruchomid ekran edycji danych umowy, następnie wprowadzid odpowiednie wartości w pola formularza w szczególności obowiązkowo należy uzupełnid pola Numer aneksu zmiany oraz Data aneksu zmiany, a następnie nacisnąd przycisk Zapisz Obsługa wskaźników Po wyświetleniu ekranu listy wskaźników produktu lub rezultatu, użytkownik może dodawad, lub usuwad poszczególne wskaźniki. Strona 22 z 30

23 Rys. 22. Lista wskaźników produktu dla umowy. W przypadku, gdy w do danej wersji umowy/aneksu został zarejestrowany wniosek o płatnośd, to modyfikacja wskaźników nie jest możliwa. Rys. 23. Lista wskaźników produktu dla umowy, w której zarejestrowane są wnioski. Dodanie wskaźnika Po kliknięciu przycisku Dodaj system wyświetli ekran dodawania nowego wskaźnika. Rys. 24. Ekran dodawania wskaźnika Po wypełnieniu formularza należy kliknąd przycisk Zapisz, by zapisad dane wskaźnika w systemie. Wybranie opcji Anuluj spowoduje zamknięcie formularza bez zapisywania danych. Usunięcie wskaźnika Naciskając ikonę Usuo wskaźnik z umowy. przy wybranej pozycji na liście wskaźników, użytkownik może usunąd Rejestracja wniosku o zaliczkę na podstawie umowy Użytkownika rejestrujący umowę, ma możliwośd zarejestrowania do tej umowy wniosku o wypłatę zaliczki. Strona 23 z 30

24 Uwaga! Przed stworzeniem wniosku o zaliczkę należy zapisad umowę, oraz dodad wskaźniki do umowy. Po naciśnięciu na ekranie edycji umowy przycisku Generuj wniosek o zaliczkę wyświetlany jest formularz, umożliwiający wprowadzenie danych niezbędnych do zapisania wniosku w systemie. Rys. 25. Formularz rejestracji wniosku zaliczkowego. Po wprowadzeniu w polach formularza kwoty zaliczki, oraz harmonogramu wydatków, a następnie naciśnięciu przycisku OK, wniosek o płatnośd zostaje zarejestrowany w systemie. Wniosek zapisany zostaje ze statusem Zatwierdzony. Strona 24 z 30

25 3. Obsługa wniosków. 3.1 Weryfikacja wniosku Weryfikacja sumy kontrolnej.! Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Weryfikujący dokumenty. Na liście wniosków widoczne są wnioski o statusie Do weryfikacji. Po kliknięciu ikony akcji * ] dla wybranego wniosku możliwe jest przejście na widok szczegółów wniosku i zweryfikowanie sumy kontrolnej wniosku. W celu zweryfikowania kodu (sumy kontrolnej) wniosku należy kliknąc ikonę Weryfikuj kod na pasku narzędziowym. Rys. 26. Weryfikowanie kodu wniosku Na ekranie należy wprowadzid kod weryfikacyjny z papierowej wersji wniosku (lub zeskanowad kod paskowy z wniosku), datę nadania oraz datę wpływu wniosku. Po wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego i zatwierdzeniu operacji, system sprawdzi zgodnośd kodów wersji elektronicznej i wersji papierowej wniosku. Wniosek o poprawnie zweryfikowanym kodzie otrzyma status Weryfikowany Ocena wniosku.! Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Weryfikujący dokumenty. Po kliknięciu ikony W trakcie weryfikacji na pasku narzędziowym na głównej stronie witryny wyświetlona zostanie lista dokumentów oczekujących na ocenę i ocenianych. Po wybraniu / wyszukaniu wniosku o statusie Weryfikowany i przejściu na widok jego szczegółów (klikając na ikonie akcji) możliwe jest wprowadzenie oceny. Strona 25 z 30

26 Rys. 27. Ekran ocen cząstkowych wniosku. Rys. 28. Pasek narzędziowy oceny wniosku. Akcje dostępne w pasku narzędziowym dla weryfikowanego wniosku to: Historia dostępu log dostępu użytkowników do wniosku. Szczegóły wniosku wyświetlenie formularza podglądu wniosku. Waliduj walidacja poprawności wniosku, wyświetla listę błędów we wniosku. Oceo wniosek wyświetla ekran oceny wniosku. Strona 26 z 30

27 Skoryguj wniosek umożliwia stworzenie kopii wniosku w celu edycji przez IW (akcja widoczna po wprowadzeniu 3 ocen cząstkowych dla wniosku) Wycofaj umożliwia wycofanie wniosku. Wydrukuj pobranie wniosku w formacie PDF. Zapisz jako XML zapisanie wniosku w formacie XML Zapisz jako PDF zapisanie wniosku w formacie PDF Zamknij wniosek zamknięcie wniosku i powrót do ekranu głównego aplikacji! Rejestracja karty informacyjnej do wniosku beneficjenta o płatność. Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Weryfikujący dokumenty po wprowadzeniu 3 pozytywnych ocen cząstkowych w formularzu oceny wniosku. Po wybraniu polecenia Karta informacyjna w pasku narzędziowym, wyświetlony zostaje formularz edycji karty informacyjnej. Po zakooczeniu edycji karty informacyjnej, należy nacisnąd przycisk Zapisz na pasku narzędziowym. Strona 27 z 30

28 Strona 28 z 30 Rys. 29. Formularz edycji karty informacyjnej.

29 ! Korekta wniosku przez IW. Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Weryfikujący dokumenty po wprowadzeniu 3 ocen cząstkowych w formularzu oceny wniosku. Po wybraniu polecenia Skoryguj wniosek, wniosek beneficjenta uzyskuje status Do poprawy, oraz tworzona jest nowa wersja wniosku, która edytowana jest przez pracownika IW. W trakcie edycji dokumentu przez pracownika IW na ekranie edycji wniosku wyświetlany jest napis Dokument w trakcie korekty przez IW. Pola edytowane przez pracownika IW podświetlane są kolorem, a po umieszczeniu kursora myszy na takim polu wyświetlana jest wartośd wprowadzona przez beneficjenta w dodatkowym wyskakującym oknie, tzw. dymku. Po zakooczeniu edycji dokumentu użytkownik wybiera polecenie Zakoocz edycję IW. Rys. 30. Napis wyświetlany na ekranie edycji wniosku w wersji IW. Rys. 31. Pasek narzędzi wniosku w trakcie edycji przez IW Zatwierdzanie wniosku.! Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Zatwierdzający dokumenty. Po wybraniu polecenia Do zatwierdzenia, wyświetlane są dokumenty oczekujące na zatwierdzenie, odrzucenie, odesłanie do poprawy, oraz dokumenty w wersji IW, które mogą byd przekazane do akceptacji przez beneficjenta. Po wybraniu szczegółów wybranego wniosku w kolumnie Akcje, w pasku narzędzi wyświetlane są następujące polecenia: Karta informacyjna podgląd karty informacyjnej wniosku Historia dostępu log dostępu użytkowników do wniosku. Szczegóły wniosku wyświetlenie formularza podglądu wniosku. Waliduj walidacja poprawności wniosku, wyświetla listę błędów we wniosku. Przekaż do akceptacji przekazanie do akceptacji Beneficjentowi dokumentu w wersji skorygowanej przez IW. Ocena wyświetla ekran ocen wniosku. Strona 29 z 30

30 Wycofaj umożliwia wycofanie wniosku. Zatwierdź zatwierdzenie wniosku. Do poprawy odesłanie dokumentu do poprawy (akcja niedostępna dla dokumentu w wersji IW). Odrzud pozwala odrzucid wniosek(akcja niedostępna dla dokumentu w wersji IW). Wydrukuj pobranie wniosku w formacie PDF. Zapisz jako XML zapisanie wniosku w formacie XML Zapisz jako PDF zapisanie wniosku w formacie PDF Zamknij wniosek zamknięcie wniosku i powrót do ekranu głównego aplikacji Rys. 32. Pasek narzędziowy zatwierdzania wniosku. Rys. 33. Pasek narzędziowy zatwierdzania wniosku w wersji skorygowanej przez IW.! Eksport do KSI. Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Weryfikujący dokumenty oraz Zatwierdzający dokumenty, po zatwierdzeniu wniosku. Na ekranie szczegółów wniosku zatwierdzonego, na pasku narzędziowym dostępne są dodatkowe akcje, umożliwiające eksport do KSI zarówno całego wniosku o płatnośd, jak i zestawienia dokumentów (tabela 9): Eksportuj do KSI zwraca wniosek w postaci pliku zgodnego z formatem KSI Eksportuj zestaw. do Excel zwraca zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (tabela 9), w postaci pliku Excel (.xls) w formacie zgodnym z KSI. Rys. 34. Pasek narzędziowy użytkownika w roli Weryfikujący dokumenty dla zatwierdzonego wniosku o płatnośd. Strona 30 z 30

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla wnioskodawców/ beneficjentów Wersja 1.0 Warszawa, 26 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Beneficjenta

Podręcznik Beneficjenta SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Podręcznik Beneficjenta wersja 1.0 WARSZAWA, styczeń 2015 Opracowanie: Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE UŻYTKOWNIK SYSTEMU SRHD. Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE UŻYTKOWNIK SYSTEMU SRHD. Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU MATERIAŁY SZKOLENIOWE UŻYTKOWNIK SYSTEMU SRHD Przygotowano dla: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Wykonawca: Comarch Polska S.A. Projekt: Dostawa, wdrożenie i

Bardziej szczegółowo

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o.

Portal Świadczeniodawcy. 2010 Global Services sp. z o.o. Portal Świadczeniodawcy 2 Portal Świadczeniodawcy Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 4 Rozdział II Praca z programem 5 Rozdział III Obsługa okien 8 1 Moja struktura organizacyjna... 8 2 Umowy na realizację...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. (wersja 1.14)

Podręcznik użytkownika. (wersja 1.14) Podręcznik użytkownika (wersja 1.14) Spis treści Podstawowa obsługa systemu...4 Logowanie do systemu...4 Interfejs graficzny...4 Strona główna...6 Zmiana hasła...6 Zgłaszanie uwag...7 Zakładki użytkownika...7

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13

Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 Wersja 1.8.7 Spis treści Spis rysunków... 8 Spis tabel... 11 1. Wstęp... 12 2. Praca z aplikacją Wrota Celne... 13 2.1. Logowanie do aplikacji... 13 2.2. Kooczenie pracy... 14 2.3. Menu programu... 14

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki Dokumentacja użytkownika systemu SZOI System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł apteki 2010.04.2.340 Katowice, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1 REJESTRACJA NOWEJ APTEKI W SYSTEMIE....

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 1.01

Podręcznik użytkownika wersja 1.01 earchiwista Podręcznik użytkownika wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis Autorzy earchiwista SKG S.A. Podręcznik użytkownika Dokument zawiera instrukcję użytkowania programu earchiwista, służącego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020

Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 dla Wnioskodawców/Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 Katowice, Sierpień 2015r. Wersja 1.1 1 Spis treści Wstęp... 3 1. Wymagania techniczne i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl

Platforma zaopatrzeniowa b2b24.pl Podręcznik użytkownika. Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. b2b24.pl Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki b2b24.pl Platforma zaopatrzeniowa dla przedsiębiorstw Strona 1 z 35 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. B2B24.PL... 3 2.1. STRONA GŁÓWNA... 3 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

SEP 2014-2020. Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System ewidencji przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2014-2020 SEP 2014-2020 Departament Polityki Regionalnej POZNAŃ 2012 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2

Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Październik 2012 Dokumentacja użytkowa systemu RWD-2 1 / 43 Spis treści 1. O systemie RWD-2... 2 2. Przygotowanie środowiska pracy...

Bardziej szczegółowo

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov.

Adres strony Aby zalogować się do Portalu Sprawozdawczego należy w przeglądarce internetowej wpisać adres: https://raport.stat.gov. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik v. 1 3 1 2 Spis treści 1. Wymagania techniczne... 2 2. Logowanie do Portalu... 2 3. Formularz elektroniczny... 2 3.1. Uruchomienie formularza elektronicznego... 2

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja użytkownika Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Spis treści 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ

Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ Wnioski o płatność beneficjenta POIiŚ Katarzyna Brejt 15 kwietnia 2014 r. Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Cykl Ŝycia projektu Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Cykl Ŝycia projektu 1 SPIS TREŚCI I. BEZPIECZEŃSTWO 7 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 7 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA grudzień 2009 SPIS TREŚCI 1. WASTE MANAGEMENT SYSTEM INFORMACJE O SYSTEMIE... 5 2. URUCHOMIENIE SYSTEMU WMS... 8 2.1. Logowanie... 8 2.2. Zmiana hasła...

Bardziej szczegółowo

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45.

System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. System Numerowania Recept Lekarskich Moduł Operatora Lekarza 2010.08.1.45. Katowice, wrzesień 2011 Strona 1 z 30 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM... 4 2.1. Opcje wspólne...

Bardziej szczegółowo

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie.

Jeśli otworzysz zatwierdzony uprzednio formularz musisz zatwierdzić go ponownie. Portal Sprawozdawczy Krótki przewodnik Wymagania techniczne......2 - co powinienem mieć zainstalowane? Logowanie do Portalu......3 - gdzie znaleźć adres Portalu Sprawozdawczego, jak uzyskać dane uwierzytelniające?

Bardziej szczegółowo

Dostęp przez przeglądarkę internetową

Dostęp przez przeglądarkę internetową Dostęp przez przeglądarkę internetową Instrukcja użytkownika CZERWIEC 2012 Spis treści OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE... 4 CEL DOKUMENTU... 4 ADRESY INTERNETOWE... 4 ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ... 4 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI

Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Karta diagnostyki leczenia onkologicznego Portal SZOI Katowice, maj 2015 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Praca w systemie... 5 2.1. Konta dostępowe świadczeniodawcy... 5 2.1.1. Jak założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika

Instrukcja Użytkownika CitiDirect EB - Citi Trade Portal Handlu Instrukcja Użytkownika InfoTrade tel. 0 801 258 369 infotrade@citi.com Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 poniedziałek-piątek 8.00

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2010 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss

Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA BOŚBank24 iboss Krok po kroku Mini przewodnik BOŚBank24 iboss www.bosbank.pl SPIS TREŚCI 1 Bankowość internetowa BOŚBank24 iboss...1 1.1 Witamy w systemie iboss...1 1.2 Bezpieczeństwo...1

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo