INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej"

Transkrypt

1 GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instytucji Wdrażającej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE PRZEZNACZENIE SYSTEMU MINIMALNE WYMAGANIA DLA STACJI ROBOCZYCH PODSTAWOWA FUNKCJONALNOŚD SYSTEMU ROLE UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ROZPOCZĘCIE PRACY Z APLIKACJĄ DOSTĘP DO APLIKACJI LOGOWANIE ZMIANA HASŁA ZASADA BUDOWY HASŁA ZŁOŻENIE WNIOSKU O NADANIE UPRAWNIEO PRACOWNIK IW PRACOWNIK IP ADMINISTRATOR IW STRONA GŁÓWNA WITRYNY POMOC PASEK NARZĘDZIOWY OBSŁUGA BENEFICJENTÓW DODANIE BENEFICJENTA WYSZUKIWANIE BENEFICJENTÓW EDYCJA DANYCH BENEFICJENTA OBSŁUGA PROJEKTU / UMOWY DODANIE PROJEKTU/UMOWY OBSŁUGA UMÓW OBSŁUGA WNIOSKÓW WERYFIKACJA WNIOSKU WERYFIKACJA SUMY KONTROLNEJ OCENA WNIOSKU REJESTRACJA KARTY INFORMACYJNEJ DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚD KOREKTA WNIOSKU PRZEZ IW ZATWIERDZANIE WNIOSKU EKSPORT DO KSI Strona 2 z 30

3 1. Informacje wstępne. 1.1 Przeznaczenie systemu. Generator wniosków o płatnośd POIiŚ stanowi narzędzie pomocnicze dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) podczas wypełniania i przekazywania do instytucji współpracujących, zwanych Instytucjami Wdrażającymi (IW), Wniosków beneficjentów o płatnośd oraz Raportów z osiągniętych efektów. Instytucjami tymi są: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Dodatkowo system umożliwia podstawową weryfikację wniosków o płatnośd w IW oraz integrację z systemami KSI oraz LSI. Korzystanie z Generatora przez użytkowników polega na rejestrowaniu wniosków poprzez sied Internet w centralnej bazie danych. Zakres rejestrowanych danych określony jest przez wzory dokumentów, które musi wypełniad beneficjent. Zarejestrowane dane mogła podlegad edycji przez beneficjenta, wydrukowi i zapisaniu do pliku na stacji roboczej użytkownika. Generator umożliwia pobieranie zarejestrowanych danych poprzez sied Internet z centralnej bazy danych na stację roboczą użytkownika. 1.2 Minimalne wymagania dla stacji roboczych. Konfiguracja stacji roboczej służącej do pracy z systemem Generatora Wniosków o płatnośd powinna byd następująca: Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0, lub nowsza (w przypadku IE 8 należy wyłączyd tryb zgodności compatibility view). Mozilla Firefox 3 lub nowsza. JAVA 5.0 Update 11 lub JAVA 6.0. System operacyjny wspierający zestaw do składania bezpiecznego podpisu (w przypadku stacji, na których będzie używana funkcjonalnośd podpisu elektronicznego). Oprogramowanie do obsługi bezpiecznego urządzenia do składania podpisu elektronicznego (w przypadku stacji, na których będzie używana funkcjonalnośd podpisu elektronicznego). Połączenie z siecią Internet. 1.3 Podstawowa funkcjonalność systemu. System realizuje następujące główne procesy biznesowe: 1. Rejestracja i edycja dokumentów. Generator umożliwia rejestrację następujących dokumentów: a. Wniosek o płatnośd w ramach realizacji umów POIiŚ. b. Opisy faktur. c. Karta informacyjna do wniosku beneficjenta o płatnośd. Strona 3 z 30

4 d. Raport beneficjenta z osiągniętych efektów. 2. Obsługa (weryfikacja) wniosków. Dokumenty weryfikowane są przez współpracujące z Beneficjentami Instytucje wdrażające, które przekazują do systemu wyniki weryfikacji dokumentów. Weryfikacja wniosków podzielona jest na 3 etapy weryfikacji: formalna, merytoryczna i rachunkowa. W przypadku, gdy wszystkie etapy weryfikacji przebiegły pomyślnie, Instytucja dokonuje całościowej oceny wniosku zatwierdzając wniosek, w przeciwnym przypadku wniosek odsyłany jest do poprawy. W trakcie weryfikacji w IW może powstad wersja wniosku z poprawkami IW. Schemat procesu obsługi wniosków o płatnośd w zakresie funkcjonalności dostępnej dla pracowników IW pokazuje poniższy diagram: Strona 4 z 30

5 act Aktywnosci - Instytucja Przyjęcie papierowej wersji wniosku w IW Weryfikacja sumy kontrolnej Nie Wniosek uzyskuje stan Weryfikowany Czy suma kontr. poprawna? Tak Utworzenie wersji IW Ocena częściowa wniosku Wniosek uzyskuje stan Oceniony Edycja wersji IW Czy utworzyć wersję IW? Tak Nie Weryfikujący dokumenty (from Aktorzy) Nie Zakończenie edycji wersji IW Wypełnienie karty informacyjnej Tak Czy wymagana akceptacja beneficjenta? Wniosek uzyskuje stan Oceniony (wersja IW) Zatwierdzający dokumenty (from Aktorzy) Ocena końcowa wniosku (zatwierdzenie) Przekazanie do akceptacji Czy ocena końcowa poprawna? NIE - do poprawy TAK NIE - odrzucony Dokument do poprawy Dokument został zatwierdzony Dokument został odrzucony Dokument do akceptacji przez Beneficjenta Rys. 1. Obsługa wniosków w Generatorze przez pracowników instytucji. Strona 5 z 30

6 1.4 Role użytkowników systemu. Dostępne w systemie role użytkowników zostały opisane w poniższej tabeli: Nazwa użytkownika Pracownicy beneficjenta rejestrujący dokumenty Pracownicy beneficjenta akceptujący dokumenty Pracownicy instytucji wdrażających weryfikujący dokumenty Pracownicy instytucji zatwierdzający dokumenty Pracownicy instytucji zarządzający danymi beneficjentów i umów Administratorzy IW Administrator NFOŚiGW Rola i opis Użytkownik posiada uprawnienia do: Wypełniania odpowiednich formularzy, Edycji danych przed ich zatwierdzeniem, Drukowania Dokumentów, Eksportu Dokumentów do pliku Użytkownik posiada uprawnienia do akceptacji Dokumentów i przekazywania ich drogą elektroniczną do weryfikacji, do instytucji wdrażających. Użytkownik posiada uprawnienia do: Weryfikacji i oceny Dokumentów, Rejestrowanie oceny dokumentów, Rejestrowania korekty wniosku przez IW Użytkownik posiada uprawnienia do ostatecznego zatwierdzania zweryfikowanych pozytywnie dokumentów, lub odsyłania dokumentów do poprawy. Użytkownik ma uprawnienia i zadania w zakresie rejestracji danych podstawowych, tj.: Rejestracji beneficjentów Rejestracja projektów i umów Użytkownicy z tej grupy odpowiadają za obsługę administracyjną wniosków o nadanie uprawnieo wpływających do danej instytucji, oraz mają uprawnienia do konfigurowania parametrów aplikacji na poziomie danej instytucji. Użytkownik ma zadania i uprawnienia w zakresie: Rejestracji nowych użytkowników Edycji danych użytkowników Zarządzanie kontami użytkowników, w tym odświeżanie haseł, blokowanie kont, itp. Nadawania i modyfikacji uprawnieo użytkowników Definiowanie słowników Konfigurację parametrów systemu Import i eksport danych W szczególności Administratorzy IW mają możliwośd występowania w roli dowolnego administratora IW, czyli mogą zatwierdzad wnioski o nadanie uprawnieo dowolnego IW. Strona 6 z 30

7 2. Rozpoczęcie pracy z aplikacją 2.1 Dostęp do aplikacji. Aplikacja jest dostępna przez przeglądarkę internetową pod adresem https://gwp.pois.nfosigw.gov.pl. 2.2 Logowanie Dostęp do aplikacji jest możliwy po zalogowaniu. Po wpisaniu identyfikatora użytkownika i hasła a następnie kliknięciu przycisku Zaloguj, użytkownik uzyska dostęp do ekranu głównego aplikacji. Rys. 2. Ekran logowania Bez zalogowania możliwe jest złożenie wniosku o nadanie uprawnieo, oraz zmiana i przypomnienie hasła użytkownika Zmiana hasła Hasła użytkowników wygasają po określonym przez administratora okresie czasu. Na ekranie logowania dostępna jest opcja zmiany hasła użytkownika. Po kliknięciu linku Zmień hasło wyświetlony zostanie formularz, na którym użytkownik powinien wprowadzid: Identyfikator użytkownika, Swoje obecne hasło Nowe hasło (powtórzone dla bezpieczeostwa). W przypadku wygaśnięcia hasła, podczas próby logowanie aplikacja automatycznie przekieruje użytkownika na stronę zmiany hasła Zasada budowy hasła Hasło użytkownika systemu musi spełniad minimalne warunki tj.: minimalna długośd hasła 8 znaków, minimalna ilośd wielkich liter w haśle 1, minimalna ilośd cyfr w haśle 1. Strona 7 z 30

8 Rys. 3. Ekran zmiany hasła W przypadku, gdy użytkownik zapomni hasło do aplikacji, może odświeżyd hasło automatycznie, poprzez wybranie odnośnika Przypomnij hasło. W tym przypadku system automatycznie wygeneruje nowe tymczasowe hasło i prześle na adres określony w danych uzytkownika. Hasło musi zostad zmienione przy pierwszej próbie logowania. 2.3 Złożenie wniosku o nadanie uprawnień. Na ekranie logowania należy kliknąd link Złóż wniosek o nadanie uprawnieo, a następnie wypełnid formularz. Rys. 4. Złożenie wniosku o założenie konta Układ pól na formularzu zależy od wybranej przez osobę wypełniającą grupy użytkowników oraz rodzaju wniosku. Strona 8 z 30

9 Rys. 5. Formularz wniosku o nadanie uprawnieo Formularz umożliwia wprowadzenie następujących informacji: Grupa użytkowników (Pracownik beneficjenta, Pracownik IW, Pracownik IW jako beneficjent Programu Pomocy Technicznej, Pracownik IP, Pracownik IP jako IW Programu Pomocy Technicznej, Administrator IW) wartośd określana w każdym przypadku Rodzaj wniosku (Utworzenie nowego konta, Zmiana/rozszerzenie, dotychczasowych uprawnieo, Odebranie uprawnieo dla określonej umowy/osi, Całkowite odebranie uprawnieo do generatora) wartośd określana w każdym przypadku NIP beneficjenta - pole wypełniane w przypadku wniosku o utworzenie nowego konta dla pracownika beneficjenta Strona 9 z 30

10 Imię użytkownika pole wypełniane w przypadku wniosku o utworzenie nowego konta Nazwisko użytkownika pole wypełniane w przypadku wniosku o utworzenie nowego konta Adres pole wypełniane w przypadku wniosku o utworzenie nowego konta Login pole wypełniane w przypadku zmiany dotychczasowych uprawnieo, odebrania uprawnieo do osi/umowy, całkowitego odebrania uprawnieo Role użytkownika tabela wypełniana w następujących przypadkach: o Dla grupy Pracownik beneficjenta, przy utworzeniu nowego konta, zmianie dotychczasowych uprawnieo, odebraniu uprawnieo do określonej umowy. Tabela zawiera pola: Numer umowy, Do odczytu pole automatycznie zaznaczone bez możliwości edycji, Rejestracja, Akceptacja o Dla grupy Pracownik IW, przy utworzeniu nowego konta, zmianie dotychczasowych uprawnieo, odebraniu uprawnieo do określonej umowy. Tabela zawiera pola: oś priorytetowa, Do odczytu pole automatycznie zaznaczone bez możliwości edycji, Weryfikacja, Zatwierdzanie, Wprowadzanie beneficjentów i umów, Import/eksport, Instytucja Wdrażająca, do której kierowany jest wniosek (pozycja wybierana ze słownika). Dla wniosków pracowników IP formularz będzie automatycznie wskazywad NFOŚiGW, bez możliwości edycji. Dla administratorów IW pole określa instytucję, w której użytkownik będzie administratorem. Ministerstwo, do którego ma byd przypisane konto użytkownika (Ministerstwo Środowiska lub Ministerstwo Gospodarki) wybór ze słownika w przypadku wniosku o utworzenie nowego konta, gdy wybrano grupę Pracownik IP lub Pracownik IP jako IW programu PT. Kod przepisany z obrazka (CAPTCHA) w każdym przypadku Po wypełnieniu formularza kliknąd przycisk Wyślij zgłoszenie. Wybranie opcji Anuluj spowoduje zamknięcie formularza bez zapisywania wprowadzonych danych. Po naciśnięciu Wyślij zgłoszenie wyświetlany jest ekran podsumowania, w którym dostępny jest przycisk Wydrukuj należy nacisnąd ten przycisk, zapisad wygenerowany plik z wydrukiem wniosku w formacie pdf na dysku lokalnym, a następnie wydrukowad tak stworzony formularz Pracownik IW. Po wybraniu grupy użytkowników Pracownik IW, na formularzu widoczne są pola: Rodzaj wniosku - utworzenie nowego konta w systemie, zmiana lub rozszerzenie uprawnieo użytkownika, odebranie uprawnieo do określonej osi lub odebranie uprawnieo do systemu Imię, nazwisko i użytkownika Instytucja wdrażająca, do której kierowany jest wniosek wybór z listy instytucji Osie, do których użytkownik ma mied uprawnienia. Po zaznaczeniu pola w pierwszym wierszu tabeli możliwe jest nadanie uprawnieo do wszystkich osi dostępnych w systemie. Po wybraniu opcji nadawania uprawnieo jedynie dla wybranych osi należy po wskazaniu osi wskazad (poprzez zaznaczenie pól wyboru dla danej osi), czy użytkownik ma mied uprawnienia do weryfikacji, zatwierdzania, wprowadzania danych umów i beneficjentów, importu i exportu danych lub jedynie do odczytu informacji zarejestrowanych w systemie. Strona 10 z 30

11 Rys. 6. Formularz wniosku o nadanie uprawnieo pracownik IW Strona 11 z 30

12 2.3.2 Pracownik IP Po wybraniu grupy użytkowników pracownik IP, na formularzu widoczne są pola: Rodzaj wniosku - utworzenie nowego konta w systemie, zmiana lub rozszerzenie uprawnieo użytkownika lub odebranie uprawnieo do systemu Imię, nazwisko i użytkownika Instytucja wdrażająca, do której kierowany jest wniosek NFOŚiGW Ministerstwo (instytucja pośrednicząca). Rys. 7. Formularz wniosku o nadanie uprawnieo pracownik IP Strona 12 z 30

13 2.3.3 Administrator IW Po wybraniu grupy użytkowników administrator IW, na formularzu widoczne są pola: Rodzaj wniosku - utworzenie nowego konta w systemie, zmiana lub rozszerzenie uprawnieo użytkownika, odebranie uprawnieo do określonej osi lub odebranie uprawnieo do systemu Imię, nazwisko i użytkownika Instytucja wdrażająca, w której użytkownik będzie miał uprawnienia administratora Rys. 8. Formularz wniosku o nadanie uprawnieo Administrator IW 2.4 Strona główna witryny. Na stronie głównej witryny prezentowana jest domyślna lista dokumentów dla danego użytkownika (w przypadku administratorów lista wniosków o nadanie uprawnieo) oraz pasek narzędziowy pozwalający na wykonywanie określonych operacji w systemie. Ikony widoczne na pasku narzędziowym są zależne od roli zalogowanego użytkownika. Na stronie głównej i na pozostałych stronach widoczna jest również sekcja Pomoc. Strona 13 z 30

14 2.4.1 Pomoc. W sekcji pomoc znajdują się następujące funkcje: Rys. 9. Widok strony głównej aplikacji. Dokumentacja Po uruchomieniu pobierana jest dokumentacja użytkownika w postaci pliku pomocy zapisywanego na stacji użytkownika, zawierająca dokumentację aplikacji. Pomoc kontekstowa Podczas edycji wniosków dostępna jest pomoc kontekstowa. W celu wyświetlenia sekcji pomocy kontekstowej należy zaznaczyd pole wyboru Wytyczne. Rys. 10. Sekcja pomocy na ekranie edycji wniosku. Ustawienia Na głównym ekranie aplikacji dostępne są ustawienia użytkownika dotyczące widoczności kolumn na listach dokumentów. Po naciśnięciu przycisku wyświetlany jest ekran, na którym użytkownik może wybrad (poprzez przeciąganie pól pomiędzy oknami), które kolumny będą widoczne. Strona 14 z 30

15 Rys. 11. Ekran ustawieo wyświetlanych pól na listach dokumentów. Oceniający Pasek narzędziowy. Rys. 12. Pasek narzędziowy dla użytkowników w roli oceniający. Opcje dostępne dla użytkowników w roli oceniający są następujące: Wszystkie lista wszystkich dokumentów (wyszukiwarka dokumentów). Robocze u beneficjenta lista dokumentów w wersjach roboczych zapisanych przez użytkowników benficjentów. Do poprawy lista dokumentów wymagających korekty. Do akceptacji lista dokumentów przekazanych do akceptacji. Strona 15 z 30

16 W trakcie weryfikacji lista dokumentów przekazanych do IW, w trakcie weryfikacji jest to domyślna akcja użytkownika w tej roli. Ocenione Dokumenty, które mają 3 oceny cząstkowe. Zatwierdzone przez IW lista dokumentów zatwierdzonych. Dane podstawowe dostęp do panelu zarządzania słownikami beneficjentów, projektów i umów (funkcja dostępna dla pracowników IW mających uprawnienia do rejestracji beneficjentów i umów). Zatwierdzający Rys. 13. Pasek narzędziowy dla użytkowników w roli zatwierdzający. Opcje dostępne dla użytkowników w roli zatwierdzający są następujące: Wszystkie lista wszystkich dokumentów (wyszukiwarka dokumentów). Robocze u beneficjenta lista dokumentów w wersjach roboczych zapisanych przez użytkowników benficjentów. Złożone w IW lista dokumentów przekazanych do IW, w trakcie weryfikacji. Do poprawy lista dokumentów wymagających korekty. Do akceptacji lista dokumentów przekazanych do akceptacji. Do zatwierdzenia Dokumenty, które mają 3 oceny cząstkowe, które mogą zostad zatwierdzone, lub odrzucone jest to domyślna akcja użytkownika w tej roli. Zatwierdzone przez IW lista dokumentów zatwierdzonych. Dane podstawowe dostęp do panelu zarządzania słownikami beneficjentów, projektów i umów (funkcja dostępna dla pracowników IW mających uprawnienia do rejestracji beneficjentów i umów). Administrator IW Rys. 14. Pasek narzędziowy dla użytkowników w roli administrator IW (NFOŚiGW) Strona 16 z 30

17 Rys. 15. Pasek narzędziowy dla użytkowników w roli administrator IW (dla IW innych niż NFOŚiGW) Opcje dostępne dla użytkowników w roli administrator są następujące: Wszystkie lista wniosków złożonych przez użytkowników systemu (wyszukiwarka wniosków). Dane podstawowe dostęp do panelu podglądu słowników beneficjentów, projektów i umów. Słowniki dostęp do panelu zarządzania słownikami systemu (funkcja dostępna dla administratora NFOŚiGW). Ustawienia aplikacji dostęp do zarządzania ustawieniami aplikacji Nowy użytkownik funkcja wprowadzania danych nowego konta bez konieczności składania wniosku przez użytkownika (funkcja dostępna dla administratora NFOŚiGW) Lista wniosków lista wniosków o nadanie uprawnieo. Lista użytkowników lista użytkowników systemu. Historia aktywności log aktywności użytkowników systemu (funkcja dostępna dla administratora NFOŚiGW). Log błędów log błędów systemu (funkcja dostępna dla administratora NFOŚiGW). 2.5 Obsługa beneficjentów. Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Zarządzający danymi! beneficjentów i umów Dodanie beneficjenta W celu dodania nowego beneficjenta należy kliknąd ikonę Dane podstawowe na stronie głównej witryny, a następnie wybrad opcję Nowy w sekcji Beneficjent. Rys. 16. Dodanie beneficjenta. Strona 17 z 30

18 Po wypełnieniu formularza należy kliknąd przycisk Zapisz. Po wybraniu Anuluj formularz zostanie zamknięty bez zapisywania wprowadzonych danych. Rys. 17. Formularz dodawania beneficjenta Wyszukiwanie beneficjentów W celu wyszukania danych beneficjenta należy kliknąd ikonę Dane podstawowe na stronie głównej witryny, a następnie wybrad opcję Wyszukaj w sekcji Beneficjent. System wyświetli listę zarejestrowanych beneficjentów oraz wyszukiwarkę, pozwalającą wyszukad beneficjentów o określonej nazwie lub numerze NIP. Rys. 18. Lista beneficjentów Po kliknięciu ikony w kolumnie Akcja [ + możliwa jest edycja danych beneficjenta Edycja danych beneficjenta. Po kliknięciu ikony w kolumnie Akcja [ + możliwe jest przejście na ekran edycji danych beneficjenta. Po wprowadzeniu modyfikacji danych należy kliknąd przycisk Zapisz. Strona 18 z 30

19 2.6 Obsługa projektu / umowy. Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Zarządzający danymi beneficjentów i! umów Dodanie projektu/umowy. W celu zarejestrowania nowej umowy, użytkownik powinien wybrad na pasku narzędziowym opcję Dane podstawowe, a następnie wybrad polecenie Nowa w sekcji Umowa. Strona 19 z 30

20 Rys. 19. Formularz rejestracji umowy. Formularz podzielony jest na dwie sekcje: Projekt i umowa. Dane projektu mogą byd edytowane jedynie podczas rejestracji nowej umowy. Po wprowadzeniu danych projektu i umowy należy kliknąd przycisk Zapisz, wybranie opcji Anuluj powoduje zamknięcie formularza bez zapisywania danych. Strona 20 z 30

21 2.6.2 Obsługa umów. Wyszukiwanie umów W celu wyszukania umowy należy kliknąd ikonę Dane podstawowe na stronie głównej witryny, a następnie wybrad opcję Wyszukaj w sekcji Umowa. System wyświetli listę wszystkich dostępnych dla użytkownika umów. Rys. 20. Lista umów Po kliknięciu ikony Szczegóły w kolumnie Akcje dla wybranej umowy, użytkownik może uruchomid ekran edycji danych umowy. Po kliknięciu ikon Wskaźniki produktu[ ], lub Wskaźniki rezultatu[ ] w kolumnie Akcje dla wybranej umowy, użytkownik może uruchomid ekran edycji dostępnych w danej umowie wskaźników produktu i rezultatu. Uwaga! Wskaźniki do umowy należy dodad przed rejestracją pierwszego wniosku o płatnośd, w tym również wniosku o zaliczkę na podstawie umowy. Edycja umowy Po wyświetleniu ekranu edycji umowy, użytkownik może wprowadzad zmiany w danych umowy. Po wprowadzeniu danych projektu i umowy należy kliknąd przycisk Zapisz, wybranie opcji Anuluj powoduje zamknięcie formularza bez zapisywania danych. Strona 21 z 30

22 Rys. 21. Formularz edycji danych umowy. Rejestracja aneksu do umowy W celu zarejestrowania aneksu do umowy, należy uruchomid ekran edycji danych umowy, następnie wprowadzid odpowiednie wartości w pola formularza w szczególności obowiązkowo należy uzupełnid pola Numer aneksu zmiany oraz Data aneksu zmiany, a następnie nacisnąd przycisk Zapisz Obsługa wskaźników Po wyświetleniu ekranu listy wskaźników produktu lub rezultatu, użytkownik może dodawad, lub usuwad poszczególne wskaźniki. Strona 22 z 30

23 Rys. 22. Lista wskaźników produktu dla umowy. W przypadku, gdy w do danej wersji umowy/aneksu został zarejestrowany wniosek o płatnośd, to modyfikacja wskaźników nie jest możliwa. Rys. 23. Lista wskaźników produktu dla umowy, w której zarejestrowane są wnioski. Dodanie wskaźnika Po kliknięciu przycisku Dodaj system wyświetli ekran dodawania nowego wskaźnika. Rys. 24. Ekran dodawania wskaźnika Po wypełnieniu formularza należy kliknąd przycisk Zapisz, by zapisad dane wskaźnika w systemie. Wybranie opcji Anuluj spowoduje zamknięcie formularza bez zapisywania danych. Usunięcie wskaźnika Naciskając ikonę Usuo wskaźnik z umowy. przy wybranej pozycji na liście wskaźników, użytkownik może usunąd Rejestracja wniosku o zaliczkę na podstawie umowy Użytkownika rejestrujący umowę, ma możliwośd zarejestrowania do tej umowy wniosku o wypłatę zaliczki. Strona 23 z 30

24 Uwaga! Przed stworzeniem wniosku o zaliczkę należy zapisad umowę, oraz dodad wskaźniki do umowy. Po naciśnięciu na ekranie edycji umowy przycisku Generuj wniosek o zaliczkę wyświetlany jest formularz, umożliwiający wprowadzenie danych niezbędnych do zapisania wniosku w systemie. Rys. 25. Formularz rejestracji wniosku zaliczkowego. Po wprowadzeniu w polach formularza kwoty zaliczki, oraz harmonogramu wydatków, a następnie naciśnięciu przycisku OK, wniosek o płatnośd zostaje zarejestrowany w systemie. Wniosek zapisany zostaje ze statusem Zatwierdzony. Strona 24 z 30

25 3. Obsługa wniosków. 3.1 Weryfikacja wniosku Weryfikacja sumy kontrolnej.! Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Weryfikujący dokumenty. Na liście wniosków widoczne są wnioski o statusie Do weryfikacji. Po kliknięciu ikony akcji * ] dla wybranego wniosku możliwe jest przejście na widok szczegółów wniosku i zweryfikowanie sumy kontrolnej wniosku. W celu zweryfikowania kodu (sumy kontrolnej) wniosku należy kliknąc ikonę Weryfikuj kod na pasku narzędziowym. Rys. 26. Weryfikowanie kodu wniosku Na ekranie należy wprowadzid kod weryfikacyjny z papierowej wersji wniosku (lub zeskanowad kod paskowy z wniosku), datę nadania oraz datę wpływu wniosku. Po wprowadzeniu kodu weryfikacyjnego i zatwierdzeniu operacji, system sprawdzi zgodnośd kodów wersji elektronicznej i wersji papierowej wniosku. Wniosek o poprawnie zweryfikowanym kodzie otrzyma status Weryfikowany Ocena wniosku.! Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Weryfikujący dokumenty. Po kliknięciu ikony W trakcie weryfikacji na pasku narzędziowym na głównej stronie witryny wyświetlona zostanie lista dokumentów oczekujących na ocenę i ocenianych. Po wybraniu / wyszukaniu wniosku o statusie Weryfikowany i przejściu na widok jego szczegółów (klikając na ikonie akcji) możliwe jest wprowadzenie oceny. Strona 25 z 30

26 Rys. 27. Ekran ocen cząstkowych wniosku. Rys. 28. Pasek narzędziowy oceny wniosku. Akcje dostępne w pasku narzędziowym dla weryfikowanego wniosku to: Historia dostępu log dostępu użytkowników do wniosku. Szczegóły wniosku wyświetlenie formularza podglądu wniosku. Waliduj walidacja poprawności wniosku, wyświetla listę błędów we wniosku. Oceo wniosek wyświetla ekran oceny wniosku. Strona 26 z 30

27 Skoryguj wniosek umożliwia stworzenie kopii wniosku w celu edycji przez IW (akcja widoczna po wprowadzeniu 3 ocen cząstkowych dla wniosku) Wycofaj umożliwia wycofanie wniosku. Wydrukuj pobranie wniosku w formacie PDF. Zapisz jako XML zapisanie wniosku w formacie XML Zapisz jako PDF zapisanie wniosku w formacie PDF Zamknij wniosek zamknięcie wniosku i powrót do ekranu głównego aplikacji! Rejestracja karty informacyjnej do wniosku beneficjenta o płatność. Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Weryfikujący dokumenty po wprowadzeniu 3 pozytywnych ocen cząstkowych w formularzu oceny wniosku. Po wybraniu polecenia Karta informacyjna w pasku narzędziowym, wyświetlony zostaje formularz edycji karty informacyjnej. Po zakooczeniu edycji karty informacyjnej, należy nacisnąd przycisk Zapisz na pasku narzędziowym. Strona 27 z 30

28 Strona 28 z 30 Rys. 29. Formularz edycji karty informacyjnej.

29 ! Korekta wniosku przez IW. Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Weryfikujący dokumenty po wprowadzeniu 3 ocen cząstkowych w formularzu oceny wniosku. Po wybraniu polecenia Skoryguj wniosek, wniosek beneficjenta uzyskuje status Do poprawy, oraz tworzona jest nowa wersja wniosku, która edytowana jest przez pracownika IW. W trakcie edycji dokumentu przez pracownika IW na ekranie edycji wniosku wyświetlany jest napis Dokument w trakcie korekty przez IW. Pola edytowane przez pracownika IW podświetlane są kolorem, a po umieszczeniu kursora myszy na takim polu wyświetlana jest wartośd wprowadzona przez beneficjenta w dodatkowym wyskakującym oknie, tzw. dymku. Po zakooczeniu edycji dokumentu użytkownik wybiera polecenie Zakoocz edycję IW. Rys. 30. Napis wyświetlany na ekranie edycji wniosku w wersji IW. Rys. 31. Pasek narzędzi wniosku w trakcie edycji przez IW Zatwierdzanie wniosku.! Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Zatwierdzający dokumenty. Po wybraniu polecenia Do zatwierdzenia, wyświetlane są dokumenty oczekujące na zatwierdzenie, odrzucenie, odesłanie do poprawy, oraz dokumenty w wersji IW, które mogą byd przekazane do akceptacji przez beneficjenta. Po wybraniu szczegółów wybranego wniosku w kolumnie Akcje, w pasku narzędzi wyświetlane są następujące polecenia: Karta informacyjna podgląd karty informacyjnej wniosku Historia dostępu log dostępu użytkowników do wniosku. Szczegóły wniosku wyświetlenie formularza podglądu wniosku. Waliduj walidacja poprawności wniosku, wyświetla listę błędów we wniosku. Przekaż do akceptacji przekazanie do akceptacji Beneficjentowi dokumentu w wersji skorygowanej przez IW. Ocena wyświetla ekran ocen wniosku. Strona 29 z 30

30 Wycofaj umożliwia wycofanie wniosku. Zatwierdź zatwierdzenie wniosku. Do poprawy odesłanie dokumentu do poprawy (akcja niedostępna dla dokumentu w wersji IW). Odrzud pozwala odrzucid wniosek(akcja niedostępna dla dokumentu w wersji IW). Wydrukuj pobranie wniosku w formacie PDF. Zapisz jako XML zapisanie wniosku w formacie XML Zapisz jako PDF zapisanie wniosku w formacie PDF Zamknij wniosek zamknięcie wniosku i powrót do ekranu głównego aplikacji Rys. 32. Pasek narzędziowy zatwierdzania wniosku. Rys. 33. Pasek narzędziowy zatwierdzania wniosku w wersji skorygowanej przez IW.! Eksport do KSI. Funkcjonalnośd dostępna dla użytkownika w roli Weryfikujący dokumenty oraz Zatwierdzający dokumenty, po zatwierdzeniu wniosku. Na ekranie szczegółów wniosku zatwierdzonego, na pasku narzędziowym dostępne są dodatkowe akcje, umożliwiające eksport do KSI zarówno całego wniosku o płatnośd, jak i zestawienia dokumentów (tabela 9): Eksportuj do KSI zwraca wniosek w postaci pliku zgodnego z formatem KSI Eksportuj zestaw. do Excel zwraca zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (tabela 9), w postaci pliku Excel (.xls) w formacie zgodnym z KSI. Rys. 34. Pasek narzędziowy użytkownika w roli Weryfikujący dokumenty dla zatwierdzonego wniosku o płatnośd. Strona 30 z 30

GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚD INSTRUKCJA OBSŁUGI. dla Beneficjenta

GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚD INSTRUKCJA OBSŁUGI. dla Beneficjenta GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚD INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Beneficjenta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚD INSTRUKCJA OBSŁUGI. dla pracowników Instytucji Wdrażającej

GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚD INSTRUKCJA OBSŁUGI. dla pracowników Instytucji Wdrażającej GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚD INSTRUKCJA OBSŁUGI dla pracowników Instytucji Wdrażającej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków o Płatność

Generator Wniosków o Płatność FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Generator Wniosków o Płatność Podtytuł prezentacji Jacek Wesołowski 15.11.2012, Falenty Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej Plan prezentacji 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI. dla Beneficjenta

GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI. dla Beneficjenta GENERATOR WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Beneficjenta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2016-12-01 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Generatora

Instrukcja obsługi Generatora Słowniczek: Wniosek wniosek składany jest po raz pierwszy w danym naborze. Wniosek (korekta) składany jest po ocenie w przypadku, gdy Wnioskodawca otrzyma uwagi do Wniosku i tym samy jest zobligowany do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja uŝytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Kontrole WPR/RYBY Stan na dzień 09.07.2012 r. 1 SPIS TREŚĆI: Kontrole WPR/RYBY... 3 1. Wyszukiwanie umów... 4 2. Wyszukiwanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015)

Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Opis działania portalu Elektroniczny Generator Wniosków (styczeń 2015) Wymagania odnośnie przeglądarki Internet Explorer: wersja równa lub wyższa od IE9, wyłączony tryb zgodności, wyłączone blokowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika

efaktura Kärcher Instrukcja użytkownika Pion Informatyzacji i Transakcji Elektronicznych efaktura Kärcher Wersja dokumentu 1.11 Warszawa, luty 2010r. SPIS TREŚCI 1 WPROWADZENIE... 3 2 ROZPOCZĘCIE PRACY Z SYSTEMEM... 3 3 PROCES LOGOWANIA I WYLOGOWANIA

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie przegląd funkcjonalności

Wprowadzenie przegląd funkcjonalności Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1

Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia. Instrukcja użytkownika. wersja 6.1 Obsługa aplikacji Walne Zgromadzenia Instrukcja użytkownika wersja 6.1 Spis treści Logowanie użytkownika do systemu... 3 Obsługa aplikacji... 5 Okno główne systemu... 5 Pobieranie wykazu osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.5) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny

Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny Elektroniczne Dzienniki Urzedowe Moduł Komunikacyjny 2009-2011 ABC PRO Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument przeznaczony jest dla podmiotów wydających akty prawne. Zawiera opis przesyłania do

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2012/2013 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2012 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020) Status: Wersja zatwierdzona Ostatnia modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS

INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS INSTRUKCJA REJESTRACJI ORGANIZACJI W GENERATORZE WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH SI NAWIKUS Wersja 1.1 Pro j e k t P I N A W I K U S i n n o w a c y j n a m e t o d a m o n i t o r i n g u k o n t r a k t o w a

Bardziej szczegółowo

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego

1. Rejestracja 2. Logowanie 3. Zgłaszanie nowego wniosku projektowego 1. Rejestracja Dostęp do wniosku projektowego możliwy jest jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Aby zostać zarejestrowanym należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.polskapomoc.gov.pl, a

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE

CZĘŚĆ A INFORAMCJE OGÓLNE Instrukcje złożenia wniosku o dofinansowanie działań Mobilność-konsorcja w programie Erasmus na rok akademicki 2013/14 Dotyczy: wyjazdów studentów na praktykę realizowanych przez konsorcja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Karolina Pizoń Mariusz Sawicki Obsługa systemu LSI2014EFS wspierającego proces naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Szkolenie jest

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013

Program Uczenie się przez całe życie Erasmus. Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014. Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Kurs intensywny w roku akademickim 2013/2014 Instrukcja do wniosku ERA_IP_2013 Przed rozpoczęciem wypełniana wniosku o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*)

Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) Instrukcja dostępu do Systemu Naboru i Oceny Wniosków (SNOW*) (wersja 0.4) Spis treści 1. Dostęp do systemu SNOW... 2 1.1. Zakładanie konta... 3 1.2. Aktywacja konta... 5 1.3. Logowanie do systemu... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart

CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart 1 CitiManager Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Lipiec 2015 Rozwiązania skarbowe i handlowe CitiManager - Krótki przewodnik dla Posiadaczy kart Spis treści 2 Spis treści Wnioskowanie o wydanie karty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A.

E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. E-faktura instrukcja dla kontrahentów TVP S.A. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 2. INSTRUKCJA OBSŁUGI E-FAKTUR PRZESYŁANYCH Z TVP S.A.... 2 3. REJESTRACJA KONTRAHENTA W SYSTEMIE GREEN MAIL 24... 4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (do wersji 2.01) Wersja 0.2 Data powstania 24.06.2015r. Spis treści: Instrukcja dla Uczestników Konsultacji Społecznych... 3 Okno systemu... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi

Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi Data utworzenia : 07.03.2013 Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi utworzył : Maciej Sobol korekta : Henryk Świerczek aktualizacja 14.03.2013 strona 1/13 Spis treści TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla Użytkownika elektronicznego biura obsługi Klienta w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Spis treści 1.

Instrukcja obsługi dla Użytkownika elektronicznego biura obsługi Klienta w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Spis treści 1. Instrukcja obsługi dla Użytkownika elektronicznego biura obsługi Klienta w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Spis treści 1. Strona startowa aplikacji...2 1.1. Rejestracja użytkownika...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Platforma

Bardziej szczegółowo

Szczegóły firmy podubezpieczającej...

Szczegóły firmy podubezpieczającej... Warta AZP Pomoc Spis treści 1. Moje listy... 1 2. Lista wniosków i polis... 3 3. Podgląd szczegółów wniosku/polisy... 5 4. Historia salda polisy... 7 5. Lista ubezpieczonych... 9 6. Szczegóły ubezpieczonego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Rejestr VAT Optivum. Jak przygotować deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny?

Rejestr VAT Optivum. Jak przygotować deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny? Rejestr VAT Optivum Jak przygotować deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny? Czynności wstępne Aby wygenerować poprawną deklarację VAT-7 oraz jednolity plik kontrolny, musimy zadbać o poprawne uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Mobilna Aplikacja Handlowa

Mobilna Aplikacja Handlowa Strona 1/10 Mobilna Aplikacja Handlowa System raportowania MAH Publisher.NET MAH Publisher.NET informacje ogólne i wymagania... 2 Uruchomienie programu MAH Publisher.... 2 Lista raportów, tworzenie raportów,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika

Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika Shell Card Online usługa fakturowania elektronicznego Podręcznik użytkownika Wersja 2.6 Wrzesień 2011 r. Spis treści 1 Dostęp do Shell Card Online usługi fakturowania elektronicznego... 3 1.1 Bezpośredni

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/4.1.4/2016 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/4.1.4/2016

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany wersja 7.0 SPIS TREŚCI. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja użytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS

Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie. Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Instrukcja rejestracji organizacji w podsystemie Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA) Systemu Informatycznego NAWIKUS Opracowanie: ACK Cyfronet AGH Wersja: 1.1 (październik 2013) Strona 1 Zawartość Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU wersja 1.0 Uwagi ogólne: Aplikacja była testowana i działa poprawnie na przeglądarkach: Chrome Desktop 16+ Firefox Desktop 15+ Safari Desktop 5+ Opera Desktop 10+ Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w systemie elektronicznym

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w systemie elektronicznym Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w systemie elektronicznym Niniejsza instrukcja opisuje czynności niezbędne do utworzenia oraz prawidłowego wypełniania przez Beneficjentów Wniosku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika (wersja 1.0) Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo