UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy część Przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej lekarza, który nie posiadał dotychczas prawa wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej. 1/ Przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej, dokonanie wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej dotyczy: a) lekarza-absolwenta i lekarza stomatologa-absolwenta, b) lekarza, który uzyskał w innym państwie dyplom uznany za równoważny z dyplomem lekarza/lekarza stomatologa wydanym przez polską wyższą uczelnię medyczną i dotychczas nie wykonywał zawodu, c) lekarza, który uzyskał prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa w innym państwie i wykonywał zawód za granicą, i który dotychczas nie był uprawniony do wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 2/ W celu przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków izby i uzyskania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej, lekarz składa we właściwej terytorialnie izbie "Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa, wpisania na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej" wraz z niezbędnymi dokumentami. Wzór wniosku oznaczony symbolem W-1 stanowi załącznik Nr 7 do regulaminu. Wykaz wymaganych dokumentów: a) kserokopia dowodu osobistego lub paszportu, b) kopia dyplomu lekarza lub lekarza stomatologa lub dyplom uznany za równoważny w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów, c) zaświadczenie o stanie zdrowia, d) oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do czynności prawnych. Wzór zaświadczenia o stanie zdrowia stanowi załącznik Nr 7 do regulaminu. 3/ Lekarz, który uzyskał dyplom w innym państwie, składa dodatkowo zaświadczenie o pozytywnym złożeniu sprawdzianu, o którym mowa w 23 uchwały, wydane przez Komisję d.s. Lekarzy Cudzoziemców Naczelnej Rady Lekarskiej. 4/ Lekarz, który uzyskał prawo wykonywania zawodu w innym państwie, składa dodatkowe dokumenty: a) dokument uprawniający do wykonywania zawodu w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód, b) dokument potwierdzający ukończenie stażu podyplomowego w kraju, w którym lekarz po raz pierwszy uzyskał prawo wykonywania zawodu, c) dokument informujący o karalności lub niekaralności zawodowej oraz potwierdzający brak postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód, d) oświadczenie o niekaralności w kraju, w którym lekarz ostatnio wykonywał zawód, e) dokumenty potwierdzające ciągłość w wykonywaniu zawodu poza Rzeczpospolitą Polską, zawierający opinię zawodową, f) inne, określone w załączniku Nr 1 do regulaminu, dotyczące tego lekarza. Wzór oświadczenia o niekaralności stanowi zał. nr 7 do regulaminu. 5/ Lekarz cudzoziemiec składa dodatkowo dokumenty określone w 20 ust. 1. 6/ W przypadku, kiedy okręgowa rada, w okresie postępowania w sprawie wniosku lekarza, uzyska wiarygodną informację, że dotychczasowa postawa etyczna wnioskodawcy może być uznana za naganną, jest obowiązana przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. 7/ W przypadku stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu, po uzyskaniu przez lekarza dyplomu wyższej uczelni medycznej trwającej dłużej niż 5 lat, przed przyznaniem mu ograniczonego prawa wykonywania zawodu przeprowadza się postępowanie określone w 23. 8/ Komisja po formalnym rozpatrzeniu wniosku lekarza i sprawdzeniu kompletności załączonych dokumentów przekazuje całość dokumentacji wraz ze swoim stanowiskiem okręgowej radzie. 9/ Wniosek W-1 jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały o przyznaniu ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wpisania na listę członków, dokonania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej. 10/ Okręgowa rada lekarska rozpatrując wniosek lekarza w przypadku wystąpienia przez odpowiednią komisję z wnioskiem o odmowę przyznania wnioskodawcy ograniczonego prawa wykonywania zawodu, związanego z jego postawą etyczną, nie dającą rękojmi właściwego wykonywania zawodu, może podjąć uchwałę o odmowie przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu. 11/ W przypadku podjęcia przez okręgową radę lekarską uchwały, o której mowa w pkt 9, izba lekarska na której listę członków lekarz został wpisany, staje się dla tego lekarza izbą

2 macierzystą. 12/ Podjęcie przez radę uchwały wymienionej w pkt 9 jest podstawą do: a) wpisania lekarza na listę członków izby i zarejestrowania w rejestrze okręgowej izby lekarskiej, b) wydania ograniczonego prawa, 13/ W przypadku lekarza, który wykonywał zawód za granicą w okresie i na zasadach mogących być uznane za równoważne z odbyciem stażu podyplomowego w Polsce, to po przyznaniu mu przez okręgową radę ograniczonego prawa wykonywania zawodu może on wystąpić do Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej o uznanie stażu odbytego za granicą w części lub w całości za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w kraju. 14/ Lekarz, któremu Minister Zdrowia i Opieki Społecznej uznał staż odbyty za granicą w całości za równoważny ze stażem odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej, powinien skierowany przez okręgową radę do odbycia przeszkolenia adaptacyjnego, o którym mowa w 6 ust. 2 uchwały. Okręgowa rada lekarska podejmuje w tej sprawie stosowną chwałę na wniosek komisji właściwej d.s. kształcenia. 15/ Lekarz, który uzyskał dyplom lekarza w innym państwie, a któremu okręgowa rada lekarska przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu, obowiązany jest przed otrzymaniem dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu złożyć przyrzeczenie lekarskie wobec przewodniczącego okręgowej rady lekarskiej. Podpisany przez lekarza tekst przyrzeczenia dołącza się do jego akt osobowych. 2. Przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej lekarza, który ukończył staż podyplomowy i z łożył egzamin państwowy. 1. Przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków izby i dokonanie wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej dotyczy: a/ lekarza, lekarza stomatologa, który posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu ukończył staż podyplomowy i złożył egzamin państwowy kończący staż podyplomowy (wymóg egzaminu obowiązuje od dnia 1 października 1999 r.)., b/ lekarza stomatologa, któremu stwierdzono prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa pod kierunkiem lekarza stomatologa uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu i który ukończył praktykę przygotowawczą lekarsko-dentystyczną. 2. W celu przyznania prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i uzyskania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej, lekarz składa we właściwej terytorialnie izbie "Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej" oraz dokumenty, określone w ust. 1 pkt 2-5, a także: a/ ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza lub ograniczone prawi wykonywania zawodu lekarza stomatologa lub zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa pod kierunkiem lekarza stomatologa uprawnionego do samodzielnego wykonywania zawodu, b/ kartę stażu podyplomowego lub kartę podyplomowego stażu stomatologicznego albo zaświadczenie o odbyciu praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej, c/ świadectwo złożenia egzaminu państwowego (po dniu 1 października 1999 r.), d/ aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia, e/ oświadczenie, o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do czynności prawnych. Wzór wniosku, oznaczonego symbolem W-2, stanowi załącznik Nr 10 do regulaminu. 3. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 pkt. 6, 8 i W przypadku stwierdzenia przerwy w podjęciu wykonywania zawodu po ukończeniu przez lekarza stażu podyplomowego (praktyki przygotowawczej lekarsko-dentystycznej) trwającej dłużej niż 5 lat równoczesnie przeprowadza się postepowanie okreslone w Wniosek W-2 jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wpisania na listę członków i dokonania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej oraz wydania nowego prawa oznaczonego dotychczasowym numerem ograniczonego prawa lub numerem określonym przepisem 12 ust. 1 pkt Podjęcie przez okręgową radę uchwały, o której mowa w pkt 4, jest podstawą do: 1/ dołączenia do akt osobowych dotychczasowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu, 2/ zmiany numeru rejestracyjnego w odniesieniu do lekarza, który posiadał ograniczone prawo, 3/ ponownego wpisania na listę członków izby i dokonania ponownego wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej, 4/ wydania nowego prawa. 3. Przyznanie prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej lekarza, który utracił prawo wykonywania zawodu.

3 1. W celu przyznania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu, wpisania na listę członków i uzyskania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej lekarz, który zamierza podjąć wykonywanie zawodu w przypadku: a/ ponownego uzyskania obywatelstwa polskiego, b/ uchylenia orzeczenia przez sąd o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym, c/ upływu terminu ważności stwierdzonego lub przyznanego mu prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu, d/ uprzedniego zrzeczenia się przez lekarza prawa wykonywania zawodu, powinien zgłosić się do właściwiej terytorialnie okręgowej izby i złożyć Wniosek W-1 lub W-2 wraz z niezbędnymi dokumentami. Wykaz wymaganych dokumentów wymieniony jest w ust. 1 pkt 2-5 lub ust. 2 pkt 2 oraz w załączniku Nr 1 do regulaminu. 2. W przypadku gdy lekarz był członkiem innej izby lub gdy zachodzą okoliczności wymienione w 5 ust. 4, to komisja przed formalnym rozpatrzeniem wniosku powinna wystąpić do właściwej izby o przekazanie dokumentów tego lekarza. 3. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 lub 2 oraz 12 ust. 1 pkt W przypadku, kiedy lekarz posiadał prawo wykonywania zawodu, stwierdzone zgodnie z przepisami uchwały Nr 99/93/I Naczelnej Rady Lekarskiej lub przyznane zgodnie z postanowieniami uchwały, ponownie przyznane prawo wykonywania zawodu lub ograniczone prawo wykonywania zawodu oznacza się poprzednim numerem, z zastrzeżeniem 12 ust. 1pkt Uchwała rady o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu jest podstawą do: a/ wpisania na listę członków i dokonania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej poprzez przeniesienie i uzupełnienie danych z archiwum komputerowego lub uzyskania ich z izby, której lekarz był członkiem,, b/ wydania nowego prawa lub ograniczonego prawa. 4. Przyznanie prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu członkowi izby cudzoziemcowi, który uzyskał obywatelstwo polskie. 1. Lekarz cudzoziemiec, członek okręgowej izby lekarskiej, który na mocy decyzji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał obywatelstwo polskie, w celu przyznania prawa wykonywania zawodu lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu zgodnie z przyznanym mu obywatelstwem, powinien zgłosić się do izby, której jest członkiem i złożyć "Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa zgodnie z posiadanym obywatelstwem" lub "Wniosek o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza /lekarza stomatologa zgodnie z posiadanym obywatelstwem" wraz z: a/ decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznaniu obywatelstwa polskiego, b/ dowodem osobistym, c/ zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu, nowym prawem lub ograniczonym prawem. Wniosek oznaczony symbolem W-4 i W-4a stanowi zał. nr 11 i 12 do regulaminu. 2. W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy 12 ust. 1 pkt 2 i Wniosek W-4 i W-4a jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały o przyznaniu prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa lub ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza stomatologa, zgodnie z art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy o zawodzie lekarza. 4. Uchwała rady, o której mowa w pkt 3, jest podstawą do: a) wpisania do rejestru okręgowej izby lekarskiej informacji o uzyskaniu przez lekarza obywatelstwa polskiego oraz uchwały o ponownym przyznaniu prawa wykonywania zawodu, b) dokonania wpisu do poprzedniego "Wniosku" lekarza treści uchwały i wpisu uzupełniającego o uzyskanym obywatelstwie polskim, c) wydania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu Wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej lekarza, członka izby okręgowej którego dane są w ewidencji komputerowej i wydanie nowego prawa. 1. W celu uzyskania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej i otrzymania nowego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu lekarz, który posiada stare prawo powinien zgłosić się do izby, której jest członkiem i złożyć "Wniosek o wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej i wydanie "Prawa wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawa wykonywania zawodu stomatologa" oraz złożyć lub uzupełnić niezbędne dokumenty. Wykaz wymaganych dokumentów wymieniony jest w załączniku Nr 1 do regulaminu. Wzór wniosku oznaczonego symbolem W-5 stanowi załącznik Nr 13 do regulaminu. 2. Komisja po formalnym rozpatrzeniu wniosku i stwierdzeniu kompletności zgromadzonych dokumentów dotyczących wnioskodawcy przekazuje całość dokumentacji wraz ze swoim stanowiskiem okręgowej radzie. 3. Wniosek W-5 jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę lekarską uchwały o dokonaniu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej i wydaniu nowego prawa. 4. W przypadku stwierdzenia aktualnie trwającej przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat, równocześnie przeprowadza się postępowanie określone w W przypadku podjęcia przez okręgową radę uchwały, o której mowa w pkt 3, okręgowa izba lekarska, do rejestru której lekarz został wpisany, staje się dla tego lekarza

4 izbą macierzystą, z zastrzeżeniem przepisu 2 pkt 9 ppkt b i c. 6. W przypadku lekarza, który przedstawia zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu oznaczone numerem zgodnym z przepisami uchwały Nr 99/93/I Naczelnej Rady Lekarskiej, nowe prawo oznacza się dotychczasowym numerem, wprowadzając dodatkowo w odniesieniu do lekarza - literę L i cyfrę numeru kontrolnego, a w odniesieniu do lekarza stomatologa - cyfrę numeru kontrolnego. 7. W przypadku lekarza, który nie wykonuje zawodu lub nie zamierza go wykonywać, przeprowadza się dodatkowo postępowanie określone w 14 ust Podjęcie przez radę uchwały, o której mowa w pk-cie 3, jest podstawą do: a) dołączenia do akt osobowych lekarza dotychczasowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, b) dokonania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej, poprzez przeniesienie i uzupełnienie danych znajdujących się w ewidencji komputerowej, c) wydania nowego prawa, z następującym wpisem urzędowym: - w przypadku lekarza: "Niniejszy dokument wydaje się na podstawie przedłożonego dotychczasowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza Nr... z dnia... wydanego przez... uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie *art.... ustawy z dnia 28 października 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 50, poz. 458, Nr 53, poz. 489, z 1956 r., Nr 12, poz. 61, z 1989 r. Nr 30, poz. 158, z 1993 r. Nr 17, poz. 78) lub *art.... rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 września 1932 r. o wykonywaniu praktyki lekarskiej (Dz.U. R.P. z 1932 r. Nr 81, poz. 712, z 1946 r. Nr 23, poz. 150, z 1948 r.. Nr 55, poz. 434)". - w przypadku lekarza stomatologa: "Niniejszy dokument wydaje się na podstawie przedłożonego dotychczasowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty Nr... z dnia... wydanego przez... uprawniającego do wykonywania zawodu lekarza dentysty na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art....rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 10 czerwca 1927 r. o wykonywaniu praktyki dentystycznej (Dz.U. z 1934 r. Nr 4, poz. 32, i Nr 110, poz. 976 z 1938 r. Nr 91, poz. 628 z 1947 r. Nr 27, poz. 194 i z 1963 r. Nr 30, poz. 158)". 2. Wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej, wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej lekarza, który nie stał się dotychczas członkiem żadnej izby lekarskiej z mocy ustawy. 1. W celu wpisania na listę członków izby i uzyskania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej, lekarz posiadający udokumentowane stare prawo, który nie wykonywał zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 stycznia 1990 r., powinien zgłosić się do właściwej terytorialnie izby i złożyć "Wniosek o wpisanie na listę członków okręgowej izby lekarskiej i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej oraz o wydanie "Prawa wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawa wykonywania zawodu lekarza stomatologa"" wraz z niezbędnymi dokumentami. Wniosek oznaczony symbolem W-6 stanowi załącznik Nr 14 do regulaminu. Wykaz wymaganych dokumentów wymieniony jest w załączniku Nr 1 do regulaminu. 2. W postępowaniu tym stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 2, 4-5 i Wniosek W-6 jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały o wpisaniu na listę członków izby, dokonanie wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej oraz wydaniu nowego prawa. 4. Podjęcie przez radę uchwały, o której mowa w pkt 3, jest podstawą do: a) wpisania lekarza na listę członków izby, b) dokonania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej poprzez przeniesienie i uzupełnienie danych znajdujących się w ewidencji lub archiwum komputerowym lub uzyskania ich z innej izby lub przez zarejestrowanie w przypadku braku danych, c) dokonania czynności określonych w ust. 1 pkt 8 ppkt. a i c Przeniesienie się lekarza na obszar działania innej okręgowej izby lekarskiej. 1. Przeniesienie się lekarza do izby, na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub której zamierza być członkiem nie wykonując zawodu odbywa się na jego wniosek. 2. Postępowanie dotyczące lekarza posiadającego nowe prawo przebiega następująco: a) lekarz, o którym mowa w pkt 1, który posiada nowe prawo lub ograniczone prawo powinien zgłosić się do właściwej terytorialnie izby i złożyć "Wniosek o przyjęcie, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej" wraz z następującymi dokumentami: a/ dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu, b/ świadectwem z ostatniego miejsca pracy lub innymi dokumentami potwierdzającym pracę w zawodzie lekarza w ciągu ostatnich 5 lat (nie dotyczy emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu), Wniosek oznaczony symbolem W-3 stanowi załącznik Nr 15 do regulaminu.

5 b) Komisja w izbie, do której następuje przeniesienie, stwierdza formalną poprawność wniosku i kompletność towarzyszących mu dokumentów oraz zasięga informacji w przedmiocie karalności w Centralnym Rejestrze Ukaranych Lekarzy, a także w przedmiocie ewentualnego postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub zawisłości sprawy w sądzie lekarskim lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub postępowania w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu przez okręgową radę izby, której lekarz jest członkiem. c) Komisja po otrzymaniu informacji, o której mowa w ppkt b przekazuje całość dokumentacji wraz ze swoim stanowiskiem okręgowej radzie, d) Wniosek W-3, jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę lekarską uchwały o przyjęciu do izby, wpisaniu na listę członków i dokonaniu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej. O przyjęciu wnioskodawcy do izby, powiadamia się izbę, z której następuje przeniesienie, e) W przypadku uzyskania informacji o toczącym się w stosunku do wnioskodawcy postępowaniu w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu, komisja obowiązana jest wystąpić do okręgowej rady lekarskiej z wnioskiem o nie przyjęcie lekarza do izby i nie wpisanie go na listę członków. Okręgowa rada podejmuje w tej sprawie stosowną uchwałę. f) W postępowaniu stosuje się odpowiednio przepisy 12 ust. 1 pkt 4 i 7. g) Rada izby, z której następuje przeniesienie na podstawie powiadomienia, podejmuje uchwałę o skreśleniu lekarza z listy członków izby, która jest podstawą do: a/ odnotowania uchwały o skreśleniu w odpowiednim "Wniosku" lekarza, b/ przekazania akt osobowych oraz danych z rejestru komputerowego do właściwej izby, c/ przeniesienia danych z rejestru okręgowej izby lekarskiej do archiwum komputerowego. h) Uchwała rady izby przyjmującej, o której mowa w ppkt. d, jest podstawą do: a/ wpisania lekarza na listę członków izby i zarejestrowania go na podstawie przekazanych danych w rejestrze okręgowej izby lekarskiej, b/ dołączenia do akt osobowych przekazanych dokumentów, c/ zmiany numeru rejestracyjnego, 3. Postępowanie dotyczące lekarza posiadającego stare prawo przebiega następująco: a) lekarz, o którym mowa w pkt 1, posiadający stare prawo powinien zgłosić się do właściwej terytorialnie izby i złożyć "Wniosek o przyjęcie, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej oraz wydanie "Prawa wykonywania zawodu lekarza" lub "Prawa wykonywania zawodu lekarza stomatologa" wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 2 ppkt a. Wniosek oznaczony symbolem W-3a stanowi załącznik Nr 14 do regulaminu, b) komisja w izbie, do której następuje przeniesienie, sprawdza formalną poprawność wniosku, a następnie występuje do rady właściwej terytorialnie izby o przekazanie akt osobowych wnioskodawcy, a także równocześnie zasięga informacji, o której mowa w pkt 2 ppkt b, c) komisja, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 2 ppkt b oraz uzyskaniu i uzupełnieniu dokumentów wymienionych w załączniku Nr 1 do regulaminu dotyczących wnioskodawcy, przekazuje całość dokumentacji wraz ze swoim stanowiskiem okręgowej radzie, d) w postępowaniu tym stosuje się odpowiednio przepisy pkt 2, ppkt c oraz 12 ust. 1 pkt 4-7. e) Wniosek W-3a jest podstawą do podjęcia przez okręgową radę uchwały o przyjęciu do izby, wpisaniu na listę członków i dokonania wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej oraz wydaniu nowego prawa. O przyjęciu wnioskodawcy do izby powiadamia się izbę, z której następuje przeniesienie, f) rada izby, z której następuje przeniesienie, na podstawie powiadomienia, podejmuje uchwałę o skreśleniu lekarza z listy członków izby, która jest podstawą do skreślenia jego danych z ewidencji komputerowej, g) uchwała rady izby przyjmującej, o której mowa w ppkt. d, jest podstawą do: - wpisania lekarza na listę członków i zarejestrowania w rejestrze okręgowej izby lekarskiej, - dokonania czynności określonych w 12 ust. 1pkt 8, ppkt. a i c. 2. Przeniesienie się lekarza do innego województwa na obszarze działania tej samej okręgowej izby lekarskiej. 1. W wypadku zmiany miejsca wykonywania zawodu polegającej na przeniesieniu się do innego województwa na obszarze działania tej samej izby lekarskiej, lekarz jest obowiązany do powiadomienia o tym fakcie okręgową radę poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia i przedstawienia dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 17 do regulaminu. 2. Przyjęcie przez komisję przedłożonego oświadczenia jest podstawą do zmiany numeru rejestracyjnego. PREZES Dr n. med. Krzysztof T. Madej SEKRETARZ

6 Lek. Konstanty Radziwiłł

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne Załączniki do uchwały Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. Załącznik Nr 1 REGULAMIN szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r.

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne

ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne Załączniki do uchwały Nr 1/17/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 stycznia 2017 r. Załącznik Nr 1 do uchwały REGULAMIN szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania

UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania UCHWAŁA Nr 104/97/II NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

Jestem LEKARZEM LEKARZEM DENTYSTĄ. Posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (stomatologa) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Jestem LEKARZEM LEKARZEM DENTYSTĄ. Posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty (stomatologa) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej WNIOSEK O WPISanie NA LISTĘ CZŁONKÓW oraz DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW załącznik nr 16 do regulaminu (brązowy Pantone 730 U OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W.......................................

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (114) Rok XIX Naczelnej Rady Lekarskiej Warszawa, IX 2008

Nr 5 (114) Rok XIX Naczelnej Rady Lekarskiej Warszawa, IX 2008 BIULETYN Nr 5 (114) Rok XIX Warszawa, IX 2008 REDAKTOR NACZELNY: MARIUSZ JANIKOWSKI Posiedzenie NRL 27 czerwca 2008 r Uchwała Nr 9/08/V z dnia 27 czerwca 2008r w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/17/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1/17/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr 1/17/VII NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia

Bardziej szczegółowo

na podstawie dyplomu nr Imię matki Miejsce urodzenia Numer paszportu wydany przez:

na podstawie dyplomu nr Imię matki Miejsce urodzenia Numer paszportu wydany przez: WNIOSEK O uznanie kwalifikacji formalnych, PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW OKRĘGOWEJ

Bardziej szczegółowo

na podstawie dyplomu nr Ukończyłem staż podyplomowy Uzyskałem uznanie przez Ministra Zdrowia stażu podyplomowego odbytego za granicą

na podstawie dyplomu nr Ukończyłem staż podyplomowy Uzyskałem uznanie przez Ministra Zdrowia stażu podyplomowego odbytego za granicą WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW załącznik nr 11 do regulaminu (czerwony Pantone

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 3 września 2010 r.

Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej. z dnia 3 września 2010 r. 1 Uchwała nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia

Bardziej szczegółowo

na podstawie dyplomu nr Ukończyłem staż podyplomowy Uzyskałem uznanie przez Ministra Zdrowia stażu podyplomowego odbytego za granicą

na podstawie dyplomu nr Ukończyłem staż podyplomowy Uzyskałem uznanie przez Ministra Zdrowia stażu podyplomowego odbytego za granicą WNIOSEK O PRZYZNANIE PONOWNE PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, W CELU OKREŚLONYM W ART. 7 UST. 1A USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

na podstawie dyplomu/zaświadczenia nr Imię matki Miejsce urodzenia

na podstawie dyplomu/zaświadczenia nr Imię matki Miejsce urodzenia WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW OKRĘGOWEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw Opracowano na podstawie: Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z 2006 r. Nr 117,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej obywatelowi UE

Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej obywatelowi UE Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej obywatelowi UE Podstawy prawne: art. 29, 30, 32, 33 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 110A1I/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr 110A1I/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Załącznik do uchwały Nr 9/1X72013 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 listopada 2013 r. UCHWAŁA Nr 110A1I/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA ORGANIZATOR KSZTAŁCENIA

WYPEŁNIA ORGANIZATOR KSZTAŁCENIA INFORMACJA O FORMIE KSZTAŁCENIA PROWADZONEGO PRZEZ... Nazwa organizatora kształcenia DANE DOTYCZĄCE FORMY KSZTAŁCENIA Nazwa organizatora kształcenia WYPEŁNIA ORGANIZATOR KSZTAŁCENIA Dane kontaktowe (telefon/fax/e-mail)

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity)

Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA. z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1133 2013.11.25 zm. Dz.U.2013.1245 art. 2 USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (tekst jednolity) Art. 1. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia potwierdza w drodze decyzji kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

1 z 8 2012-03-29 09:52

1 z 8 2012-03-29 09:52 1 z 8 2012-03-29 09:52 Dz.U.2003.171.1663 USTAWA z dnia 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 2 października 2003 r.) Art. 1.W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, NSU AK. Pan dr farm. Piotr Brukiewicz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

Warszawa, NSU AK. Pan dr farm. Piotr Brukiewicz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej Warszawa, 11-08-2017 NSU.0762.8.2017.AK Pan dr farm. Piotr Brukiewicz Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej Szanowny Panie Prezesie. W odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1181. o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Nazwisko i imię (imiona): Nazwisko rodowe: Nazwisko poprzednie: Płeć: Kobieta Mężczyzna. Imię ojca: Imię matki:

Dane osobowe: Nazwisko i imię (imiona): Nazwisko rodowe: Nazwisko poprzednie: Płeć: Kobieta Mężczyzna. Imię ojca: Imię matki: WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO, ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/PIELĘGNIARZA/POŁOŻNEJ/POŁOŻNEGO *, OSOBIE NIE BĘDĄCEJ

Bardziej szczegółowo

( proszę nie wypełniać tych pól)

( proszę nie wypełniać tych pól) Załącznik nr 4 do uchwały nr 34/2019/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2019 r. Nr rejestru Nr zaświadczenia Data wydania - - Seria i nr dokumentu Data wpisu z przeniesienia... ( proszę nie wypełniać

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 54/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r.

Uchwała nr 54/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. Uchwała nr 54/VI/2012 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o kwalifikacjach do pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZERWY W WYKONYWANIU ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZERWY W WYKONYWANIU ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZERWY W WYKONYWANIU ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ Art. 26.1 Ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. określa, że: Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują

Bardziej szczegółowo

Art Art. 19a.

Art Art. 19a. Stan prawny: 2010-05-18 Art. 19. 1. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów mogą prowadzić: 1) podmioty uprawnione do prowadzenia odpowiednio stażu podyplomowego, specjalizacji lub szkolenia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 15 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 15 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 15 czerwca 2001 r. Druk nr 645 A SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU o uchwalonej przez Sejm w dniu 25 maja 2001 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

Krok 1: Weryfikacja złożonych dokumentów. Krok 2: Weryfikacja poziomu kwalifikacji określonego w zaświadczeniu

Krok 1: Weryfikacja złożonych dokumentów. Krok 2: Weryfikacja poziomu kwalifikacji określonego w zaświadczeniu Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych Krok 1: Weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Gdańsk, 2019 rok

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Gdańsk, 2019 rok Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Gdańsk, 2019 rok SPIS SLAJDÓW 1. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu. 2. Duplikat zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu. 3. Wymiana starego zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie specjalizacyjne

Szkolenie specjalizacyjne Wydział Zdrowia KujawskoPomorskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bydgoszczy Szkolenie specjalizacyjne Autor: Michał Muszyński 14.09.2007. Zmieniony 10.02.2016. Rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA. Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2001 r. Druk nr 645 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Art.

Bardziej szczegółowo

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R. W SPRAWIE REJESTRU PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW Organizator kształcenia zamierzający prowadzić kształcenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r. Poz. 2150

Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r. Poz. 2150 Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r. Poz. 2150 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie felczera 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2011 r. projekt z dnia 28 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.. 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów Realizując uchwałę

Bardziej szczegółowo

58 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

58 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 58 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Komunikat w sprawie skrócenia czasu odbywania specjalizacji przez farmaceutów posiadających I stopień specjalizacji na podstawie 33 ust.6 Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. SENAT VI KADENCJA Warszawa, dnia 12 czerwca 2006 r. Druk nr 175 MARSZAŁEK SEJMU Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać

Bardziej szczegółowo

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH projekt NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarce lub położnej niebędącej obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzających wykonywać

Bardziej szczegółowo

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ UCHWAŁA Nr 38-03-IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów Naczelna Rada Lekarska

Bardziej szczegółowo

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH

[REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI ZAWODNIKA W SPORTACH MOTOROWYCH LICENCJE Załącznik Nr 26 1. Posiadanie licencji na uprawienie określonej dyscypliny sportu stanowi warunek uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Motorowy. Warunki

Bardziej szczegółowo

IV Kadencja X Posiedzenie KRDL

IV Kadencja X Posiedzenie KRDL IV Kadencja X Posiedzenie KRDL Uchwała Nr 90/IV/2017 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 10 marca 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu wydawania zaświadczeń o posiadanych kwalifikacjach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów.

R E G U L A M I N. wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów. R E G U L A M I N wyborów do organów i w organach izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania organów i członków tych organów Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady, tryb wyborów

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Rektora Nr 39/2017 z dnia 26 maja 2017 r.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Rektora Nr 39/2017 z dnia 26 maja 2017 r. Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Rektora Nr 39/2017 z dnia 26 maja 2017 r. Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe w Uniwersytecie Rolniczym im.

Bardziej szczegółowo

Przyznawanie prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi

Przyznawanie prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi Przyznawanie prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi Podstawy prawne: art. 35 i 36 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej Zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 sierpnia 2012 r. Poz. 903 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa ukończonej szkoły:... (Adres szkoły: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta) ...

Nazwa ukończonej szkoły:... (Adres szkoły: ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, poczta) ... Załącznik nr 2 do uchwały Nr 147/VII/2016 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ, ALBO OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

(zm. ) Ustawa o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) tj. z dnia 17 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 651) tj. z dnia 6 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 522) Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.277.1634 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.464 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

Procedura wydawania PWZ w Śląskiej Izbie Aptekarskiej w Katowicach:

Procedura wydawania PWZ w Śląskiej Izbie Aptekarskiej w Katowicach: Katowice 2011-01-21 Procedura wydawania PWZ w Śląskiej Izbie Aptekarskiej w Katowicach: Złożenie ślubowania i wydanie zaświadczenia o Prawie Wykonywania Zawodu jest podstawą do rozpoczęcia pracy w aptece

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/101 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr 57/III/2012 KRDL z dnia 19 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.277.1634 2012-01-01 zm. przen. Dz.U.2011.112.654 art. 148 zm. przen. Dz.U.2011.113.657 art. 45 zm. przen. Dz.U.2011.122.696 art. 58 zm. Dz.U.2011.291.1707 art. 2 2012-02-09 zm. Dz.U.2012.95 art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lutego 2013 r. Poz. 222 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Prawo wykonywania zawodu

Prawo wykonywania zawodu Prawo wykonywania zawodu 23.02.2010. Prawo wykonywania zawodu ZawÃłd pielęgniarki i położnej może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone albo przyznane przez okręgową radę pielęgniarki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego.

Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje do zespołu sprawdzającego. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB Z PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, KONFEDERACJII SZWAJCARSKIEJ LUB PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WPISU NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH

PROCEDURA WPISU NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH PROCEDURA WPISU NA LISTĘ AGENTÓW CELNYCH www.clo.gov.pl Kto może zostać wpisany na listę agentów celnych? Osoba fizyczna, jeżeli spełnia następujące warunki: 1) ma swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty. Art. 2. 1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2011.277.1634 2015.01.01 zm. Dz.U.2014.1138 art. 3 zm. Dz.U.2014.1877 art. 3 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.08.136.857 2011.07.01 zm. Dz.U.2011.106.622 art. 17 zm. Dz.U.2011.112.654 art. 148 zm. Dz.U.2011.113.658 art. 1 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lipca 2008 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 2008 Nr 136 poz. 857 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodach lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego

w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia zawodowego UCHWAŁA Nr 12/13/VI NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 25 października 2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania lekarzom i lekarzom dentystom, pochodzenia polskiego pomocy finansowej w celu doskonalenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów. (tekst jednolity) Rozdział 1

R E G U L A M I N wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu odwoływania członków tych organów. (tekst jednolity) Rozdział 1 UCHWAŁA Nr 78 /00/IIKRLW z 9.12.2000 r. 13.09.2004 zm. uchwała nr 88/2004/III KRLW 2.09.2008 zm. uchwała nr 109/2008/IV KRLW R E G U L A M I N wyborów do organów izb lekarsko-weterynaryjnych oraz trybu

Bardziej szczegółowo

( proszę nie wypełniać tych pól)

( proszę nie wypełniać tych pól) Załącznik nr 1 do uchwały nr 137/2016/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2016 r. Nr rejestru Nr zaświadczenia Data wydania Seria i nr dokumentu data wpisu z przeniesienia... ( proszę nie wypełniać

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich 1 Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania

Bardziej szczegółowo

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 roku zgodnie z przepisami Dyrektywy 2005/36/WE

Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 roku zgodnie z przepisami Dyrektywy 2005/36/WE NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Uznawanie kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek i położnych po 20 października 2007 roku zgodnie z przepisami Dyrektywy 2005/36/WE - przewodnik Stan prawny

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E. MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Kancelaria Sejmu s. 1/8 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E PROJEKT MINISTRA ZDROWIA z dnia... 2001 r. w sprawie specjalizacji farmaceutycznych. Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/79 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, Nr 291, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 22 maja 2019 r. Poz. 965

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 22 maja 2019 r. Poz. 965 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2019 r. Poz. 965 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/109 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, Nr 291, poz. 1707, z 2012

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi z dyrektywy

Minimalne wymogi z dyrektywy Na przełomie kilku ostatnich lat zwiększyła się liczba cudzoziemców spoza Unii Europejskiej wykonujących zawód lekarza i lekarza dentysty na terytorium RP. Pod koniec 2013 r. było ich 686, a pod koniec

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 219 poz tj. Dz.U poz. 965

Dz.U Nr 219 poz tj. Dz.U poz. 965 Kancelaria Sejmu s. 1/29 Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708 tj. Dz.U. 2019 poz. 965 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. Załącznik do uchwały nr 147/VII/2016 NRPiP z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 381/VI/2015 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA. z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodów lekarza i lekarza

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne

ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW. 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 37/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 27.05.2014 r. w sprawie: zasad przyjmowania i odbywania studiów w Uniwersytecie Rzeszowskim przez cudzoziemców ZASADY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH

REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W KIELCACH Załącznik do uchwały nr 11 XXXIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Kielcach z dnia 24 marca 2017r. REGULAMIN DOFINANSOWANIA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH CZŁONKOM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Wykonywania Zawodu Zespołu Praktyk Prywatnych ORL w Lublinie za okres od r. Do r.

Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Wykonywania Zawodu Zespołu Praktyk Prywatnych ORL w Lublinie za okres od r. Do r. Sprawozdanie z działalności Komisji d/s Wykonywania Zawodu Zespołu Praktyk Prywatnych ORL w Lublinie za okres od 01.01.2012r. Do 31.12.2012 r. W okresie sprawozdawczym od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152 USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania

Bardziej szczegółowo

Ustawa o izbach lekarskich 1 i z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1708)

Ustawa o izbach lekarskich 1 i z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) brzmienie pierwotne (od 2010-01-01) Ustawa o izbach lekarskich 1 i z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa zadania, zasady

Bardziej szczegółowo

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uchwała nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uchwała nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Uchwała nr 320/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Rozdział 1 Przepisy ogólne Izby lekarskie. Dz.U.2016.522 j.t. z dnia 2016.04.15 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 15 kwietnia 2016 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI nr 5/S/2018 z dnia r.

UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI nr 5/S/2018 z dnia r. UCHWAŁA SENATU WARSZAWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI nr 5/S/2018 z dnia 17.12.2018 r. zmieniająca oraz wprowadzająca tekst jednolity Uchwały nr 1/S/2018 Senatu Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki

Bardziej szczegółowo

( proszę nie wypełniać tych pól)

( proszę nie wypełniać tych pól) Załącznik nr 1 do uchwały nr 137/2016/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2016 r. Nr rejestru Nr zaświadczenia Data wydania Seria i nr dokumentu data wpisu z przeniesienia... ( proszę nie wypełniać

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Senatu Wyższej Szkoły Biznesu w Warszawie z dnia 20 września 2018r. Warunki podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów, studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

Bardziej szczegółowo

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej,

1) uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, Pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na trudności w wykonywaniu badań psychologicznych kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów wynikające z braku powołania organów samorządu zawodowego psychologów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity) t.j. U. nr IV/74 z 19.04.2012r. zm. U. nr II/72 z 20.02.2013r. zm. U. nr VII/185 z 20.06.2013r. zm. U. nr VIII/142 z 13.08.2014r. zm. U. nr VI/90 z 13.05.2015r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu:

Nazwisko i imię:... Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Adres zamieszkania, telefon:. ... Numer, miejsce i data wydania dyplomu: WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ 1 I WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW SZCZECIŃSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W SZCZECINIE Pełne Ograniczone Nazwisko i imię:... Data

Bardziej szczegółowo

( proszę nie wypełniać tych pól)

( proszę nie wypełniać tych pól) Załącznik nr 3 do uchwały nr 34/2019/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 23 lutego 2019 r. Nr rejestru Nr zaświadczenia Data wydania - - Seria i nr dokumentu Data wpisu z przeniesienia... ( proszę nie wypełniać

Bardziej szczegółowo